08.01.2015 Views

"online" (pdf)

"online" (pdf)

"online" (pdf)

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

E-cur

Uw faillissementsdossiers

online bekijken


E-cur staat voor interactieve elektro nische

communicatie tussen curatoren en het FSO.

Als curator kan u via e-cur online uw

faillissementsdossiers en vereffeningen

bij het FSO consulteren.

E-cur E-cur

E-cur


Uw voordelen

Met e-cur geniet u 24 u/24 en 7 d/7 van volgende voordelen:

U volgt actieve faillissementsdossiers en vereffeningen bij

het FSO op de voet.

U heeft steeds de meest recente informatie over uitgevoerde

betalingen en kan een betalingsoverzicht downloaden in

een Excelbestand.

U kan online vragenlijsten invullen en overeenkomsten

voor overname uploaden.

U werkt via een beveiligde toegang: uw gebruikersnaam

en wachtwoord zijn persoonlijk.

U kan individuele dossiers raadplegen van getroffen

werknemers.

U heeft toegang tot afgesloten dossiers.

Inschrijven

U kan zich als curator inschrijven voor e-cur door de bijgevoegde

invulstrook ondertekend terug te bezorgen aan

het FSO. Vervolgens ontvangt u een gebruikersnaam en een

wachtwoord van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om

u te registreren op de portaalsite van de sociale zekerheid

(www.socialsecurity.be).

Meer informatie

Voor vragen of inlichtingen kan u terecht bij het FSO via

onderstaande gegevens

Keizerslaan 7

1000 Brussel

Tel. 02 513 77 56

Fax 02 513 44 88

E-mail: fsoffe@fsoffe.fgov.be

Openingsuren:

maandag t.e.m. donderdag

8 u 30 - 12 u 30 en 13 u 30 - 16 u 30

vrijdag

8 u 30 - 12 u 30 en 13 u 30 - 16 u


Ja, ik wens mijn faillissementsdossiers en vereffeningen online te bekijken via e-cur

Naam .................................................................................................................................................. Voornaam ...................................................................................................

Rijksregisternummer _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ (terug te vinden op uw identiteitskaart of SIS-kaart)

E-mailadres ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Datum _ _ / _ _ / _ _ _ _

Handtekening

Stuur deze invulstrook terug naar het FSO (Keizerslaan 7, 1000 Brussel).


Bekijk uw

faillissementsdossiers

online

E-cur

Bekijk uw

faillissementsdossiers

online

E-cur

Bekijk uw

faillissementsdossiers

online

E-cur


Lay-out en druk: RVA - directie Communicatie - © Digital Vision

Verantwoordelijke uitgever: RVA - Administrateur-generaal

Keizerslaan 7 - 1000 Brussel - 28.12.2011/900.20.133

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!