Amsterdam - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

eyefilm.nl

Amsterdam - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

^^^-^^^^-^^^^^—


v ■• ■

■■---—-- ■ .,u\\i\^mm

■^A..:-»;'. ',

^^

.^.--.^v,.^-,-:-^,;.^,,^.:>;..:•.

SCAILA iriül EAlflEliS

riEiis se:r H a;rarr„ DE BEDELPRINS

Op ons Tooneel: Gezelschap Mie en Ko en Speenhoff met de Jordaanschets

Haarlemmerstraat 31-39 - AMSTERDAM - Telef. 42945 MARIE. DE TROTS UIT DE JORDAAN

CINEMA ROYAL

NIEUWENDIJK 154-156

AMSTERDAM

De ROYAL REVUE

(vaak geïmiteerd,

nooit geëvenaard)

iT Km

BET HiTil^

Wegens enorm succes

geprolongeerd.

DJtNCINO

DenHaag. Tel. 17917

Ingang Nieuwbouw

Scala, Ged. Gracht 24

De MEE5T-LUXIEUSE

Dancing van Den Haas

Restaurant ä la carte

Dagelijks geopend van 7—1.2 1 2 uur

Zaterdags van 7—1',;> uur

DIRECTIE: A. DE ZWAAN

ACADEMIE DE DANSES - ROCCO DUBOiS

34 1 P. COENSTRAAT - LA HAYE - TELEF. 71909

Prlvétessen en Clublessen voor eiken leeftijd ^«Hjk 0

DAN5INSriTUUT ^ T ; uss T a 7' s i r ; 7 3 , ^MW^

I PM MVT inrU' " rns * er a arn l e l-20775 rRIVcLtootN

Lllnliy & JnL-iA Inschrijving dagelijks-Vraagt prospectus

EETSALON MAX. E. TROBDER

SCHAPENSTEEO No. 1

zij straat van de Reguliersbreestraat

AMSTERDAM Tel. 3-4-9-2-9

INÄD§©IM STGMSTI

1 DAMES- EN HEERENKAPPER -

FyneVleeschwaren. Speciaal adres

voor Opgemaakte Vleeschschotels

en belegde Broodjes

Tot 's nachts 1 uur geopend.

Ch. Bourbonstraat 2

Den Haas. Tel. 71205

HAARWERKEN, enz.

J

AMSTERDAMSCH TOONEEL

Directie: Louis de Vries, Herman Kloppers en Willem v. Korlaar3r.

Hollandsche Schouwburg - Amsterdam

if^fS REGEN

HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

..CENTRAL"

APELDOORN

ß. Nieland Telefoon 217

In het Centrum gelesen

PENSION - WEEKEND

ARTISTEN REDUCTIE

riAURIG AGSTERIBBE

DE pianist voor Uw

feesten en partijen

LEVERING VAN STRIDK3ES EN

= 3AZZ-BANDS =

Korte Houtstraat 23,Amsterdam

Godfried de Groot

./Tmstellaan 64 - ^jmsterdam

Telef, 28474

Specialiteit in

T^oderne en /Prtistieke foto's

TA.en sie de vele reproducties van ons

werk in „Tiet Weekblad" Cinema ©theater

Verkrijgbaar in potten v.1 KG.

tegen toezending van f 3.—

T. LEVISSON, Zeepfabriek, 's Gravenhage. Post Giro No. 63197

InOozelschap

moet niet alleen

Uw kleeding,

maar ook Uw

geheele persoonlijkheid

goed verzorgd

zijn. Niets maakt een

prettiger indruk dan

een frissche adem en

een schoon gebit.

Gebruik WRIGLEY's

P.K.-Kauwbonbons,

telkens wanneer U gegeten,

gedronken of

gerookt hebt.

WRIGLEY's P.K. maakt

maakt het tandvleesch stevig,

houdt de tanden wit en verwijdert

alle achtergebleven

spijsresten.

WRI6LEYS

Circus Schouwburg

Rotterdam

Dir.: M. SPREE

EIKEN AVOND (8 UUR)

DE ONBEKENDE

M SOLDAAT

Nieuw looncelspel in 6 bedrijven door

GEORGE MÈNTONE, schrijver van

„DE WITTE NON".

REGIE: M. SPREE

HET JE SPREE... Mary Watson

MARIUS SPREE in de dubbele

rol van Watson, Directeur munitiefabriek

en „DeBul",een vrijwiüiger

DANS-iNST. v. d. ZANDEN

Schiedamschesingel 49-50

Rotterdam Telef. 13565

Het adres voor goed dansonderwijs,

zoowel vopr

binnen als buiten de stad

VRAAGT

PROSPECTUS

I

\B FHM mKE'n HOOGE TAAR MSTREEFt

nder de vele nieuwe films, ffeZ is zeker opmerkelijk dat legelijkerlijd mei hei iooneelsiak Roeven

r welke hier 't licht zien, be- en burgers de Mm „De beslraüen" (die VorbeshaRen) de aandacht vraagt.

i hoort „Die Vorbestraften", 7 oonee j s ; u j, en film streven er heide na om hei lol van hen. die meiden

die onder regie van Rudolf Mei slratrechler in aanraking kwamen, voor de toekomst ie verzachier.

nert het levenslicht heeft aanschouwd,

mee tot de voornaamste.

Het werk werd vervaar

digd onder protectoraat van

het Strafvollzugsamt te Berlijn

en vond zijn oorsprong in een

brief, welke op zekeren dag

ontvangen werd door de Liga

für Menschenrechte aldaar. Hij

bevatte het volgende:

Vanuit de gevangenis, achter

welker muren mijn noodlot zich

voltrekt, zend ik u de geschiedenis

van mijn leven. Wanneer

ik u verdoek uit deze aanteekeningen

een film te laten samenstellen,

geschiedt dit niet

voor mijzelf, want ik ben een

verloren man, die niet meer te

helpen is, maar voor de velen,

die gestruikeld zijn, voor wie

met het teeken van den gestrafte

het weder-binnentreden

Ln een geregeld leven onmogelijk

is. Hun kan misschien mijn

geschiedenis en de oorzaak van

mijn geschiedenis van nut zijn.

De film zal velen bereiken en

uitdrukkelijker tot de menschen

spreken, dan al het andere.

En zoo zal mijn kreet

van vertwijfeling, die achter de

hooge muren van de gevangenis

weerklinkt, toch door de menschen

gehoord worden en dat

is mijn eenige, mijn laatste

wensch.

Ik leidde een gelukkig leven

Eugen von Klopfer in „Die Vorbestraften'

met mijn geliefde vrouw en mijn

aardig dochtertje. Wat ik noodig

had, verdiende ik en ik

kende geen zorgen. Toen werd

mijn vrouw plotseling ziek en

de donkere dagen slopen onze

zonnige woning binnen. De dokter

verklaarde, dat voor het

herstel van de patiënte een verblijif

buiten zeer noodzakelijk

was. Ik had bescheiden geleefd,

maar mijn spaarduitjes waren

door de inflatie geheel te niet

gegaan. In wanhoop vergreep

ik mij aan het geld van een

ander. Het was tevergeefs 1 Mijn

vrouw stierf en dat was maar

goed ook, want al heel spoedig

kwam uit, wat ik had gedaan.

Men haalde mij bij mijn kind

vandaan en bracht m;j naar de

gevangenis. Ik zal niet vertellen

hoe eenzaam en verlaten ik mij

daar gevoelde. Ik 'boette zwaar

voor hetgeen ik misdreven

had....

Sterk stond ik in mijn voornemen,

toen ik in de vrijheid

terug keerde ,,nooit weer iets

te doen dat niet mocht". Door

een aanbeveling van den gevangenisdirecteur

kreeg ik een

plaats in de fabriek van den

handelsraad R. Met alle kracht

en vreugde, welke in mij was,

wierp ik mij op het werk om

den kost te verdienen voor mijn

dochter on mij. Maar — al

spoedig hadden mijn mede-arbeiders

gehoord, dat ik gevan

gen had gezeten. Zij zagen in

mij steeds den gevangene en

zij rustten niet mij het leven zoo

zuur te maken, dat ik mijn betrekking

opgaf. Ik ging van

fabriek naar fabriek en zocht

werk; ik trok van huis tot huis,

maar geen mensch wilde mij

hebben. Mijn papieren werkten

afschrikwekkend. Al spoedig

raakten de paar marken, welke

ik overgespaard had, op en de

nood grijnsde mij aan. Ik kon

mijn kamer niet meer betalen.

Toen herinnerde ik mij, dat

handelsraad R. mij bij hot afscheid

gezegd had: „Als je mij

ooit noodig hebt, kom dan met

vertrouwen tot mij terug." Ik

zocht hem op, maar helaas, de

heer R. was op reis. Wanhopig

zag ik de toekomst tegemoet.

Het toeval bracht mij in

aanraking met een man, dien

ik in de gevangenis had leeren

kennen. Die wilde mij hel

pen — als ik hem de behulpzame

hand wilde bieden bij een

inbraak. Ik weigerde. Wetr

zocht ik overal werk, maar de

deuren bleven voor mij gesloten.

En ik ging mee met den

man, die een vijand van de

maatschappij was.

Voor de rechtbank stond handelsraad

R. en pleitte met warme

woorden voor mij. De

rijksadvokaat stond nu op,

sprak met den voorzitter en liet

dien handelsraad vragen of ook

hij gestraft was. Met zachte

woorden beaamde de heer R.,

die zulk een beteekenende positie

bekleedde, de vraag. De

journalisten in de rechtszaal

hoorden met belangstelling toe...

Voor mij waren de rechters genadig!

Ik kwam er met drie

maanden gevangenisstraf af.

Maar de heer R. moest er aan

gelooven! Een chantage-blad

perste den werkelijk edelen

mensch geld af, steeds meer en

toen hij niet meer betalen kon,

verscheen er een artikel, getiteld

„Het witte vest van handelsraad

R." Een storm van

verontwaardiging ging door de

streekI Door iedereen verstooten,

van alle zijden aangevallen,

AMSTERDAM

lederen avond l'/ 4 uur - Zondags Matinee — Artistiek leider: HENRI DE VRIES

DE UJkT EN DE KANARIE

Een mysterieus spei in drie bedrijven van 3ohn Wiilard. Gewone prijzen

KALVERSTRAAT 122 Verwacht binnenkort: p[|f

TELEF. 34561

f ^^(ggPII


--_ . ,—

~T.

Kaiverstraat224

HET GESPREK REOINAXO OENNY in

overal besfyot en zelfs gehoond

door zijn eigen vrouw, bleef den

armen man niets anders over,

dan zich zelf dood te schieten.

En dat alles omdat hij mij wilde

, staan 1

Weer kwam ik uk de gevangenis.

Weer sleepte ik mij naar

de menschen om werk te vragen.

Weer sloten alle deuren zich

voor mij, weer was al mijn

moeite tevergeefs. Van dag tot

dag steeg de nood hooger en in

dezen wanhopigen toestand was

het, dat mijn dochter zich gaf

aan een mets-waairdige — zij

wilde geld trachten te krijgen

om mij er voor te behoeden

voor de derde maal de gevangenismuren

om mij heen te zien.

Bij een inval van de zedenpolitie

werd zij gegrepen en ik

zag haar met den beambte het

EEh nthSCH DOOR

MthSCHEn

De gestrafte wordt semeten...

huis verlaten. Ik wilde haar bevrijden,

sloeg — en de beambte

was dood. Nu heb ik niemand

meer, mijn kind heeft zich verdronken.

' Ik yerzoek u nog eenmaal,

maak. een film, laat mijn leedwezen

zien; misschien leerende

menschen milder te oordeelen."

Naar aanleiding van dezen

brief van een gevangene heeft

Mednert een filmwerk gescha-

NETHERLANDS

OXFTLM

CORPORATION

AMSTERDAM

Wien - Diploma - Berlin

EMAISON "1

CAR HEQELEI

.MESKAPSALON J

Utrechtschestr. 41, Amsterdam

Telefoon 31941

. In de cel gebracht

dan realiseert hij pas z'n

toestand

En na zijn ontslag. ■ •. overal als een schurftige gemeden

pen, dat hem in de eerste rij

zet van de sociale filmregisseurs.

Veel heeft hij bij het

schrijven nog gefantaseerd,

waarbij de talenten van een <

Klöpfer en van een Margarethe

Schlegel het hunne bijdroegen.

De meest beteekenisvolle waarde

van deze film ligt echter in

het cultureele. Voor de eerste

maal waagt een kunstenaar zich

aan dit probleem, dat een cultuurschande

is voor onzen tijd.

Men moet dit filmwerk naar

duitscbe opvatting oritiseeren,

want in Holland met zijn zooveel

hoogere cultuur is het leven

van degenen, die gevangen

hebben gezeten geen probleem

meer.

De critici wijzen er onder anderen

op, dat er op het oogenblik

in Duitschland 4000 poli-

AL5 Eth DltR

BtHAhDELD.

een waanzinnige angst maakt

zich van hem meester

tieke gevangenen tezamen met

een straftijd van 15.000 jaren

achter de gevangenismuren

zuchten.

Reeds een grooi aanlal lezeressen

en lezers onlvingen de boehen en

'l boekenkaslje, dal wg VOOF'1 aanbrengen

van 'n nieuwen abonnee

Ier beschikking slellen. Qij ook

PARAMOUNT-FILMS

Aan de spits van het

vermaak der wereld!

20 lessen f 15.—, inclusief

2 Charleston Tea's en 2 Soiree's

Kinderclubs - Volwassenen

Beginnenden - Gevorderden

Gehuwden. Prospectus franco

Dans-instituut EDDY RAY

Westeinde 13, Tel. 32478 A-dam

Na haar succes in „Hamlet"

heeft Asta Nielsen geruimen tijd

weinig van zich doen hooren,

doch thans kan men weer als

vanouds haar phenomenaal spel

bewonderen. De jonge duitscbe

regisseur Bruno Rahn, die eenige

weken geleden ten grave is

gebracht, heeft haar weer tot

het doek teruggevoerd en dank

zij haar spel is „De Tragedie

eener Deerne" een aangrijpend

drama geworden, boeiend van

het begin tot het eind. Het

schildert in schrille kleuren het

nachtleven in de duistere buurten

eener wereldstad, maar op

zeer decente wijze. En wat Asta

Nielsen in dit werk te zien geeft

is zeker een va nhaar prachtigsite

creaties, deze tragedie van

een publieke vrouw, van middelbaren

leeftijd, die voor de

eerste maal de ware liefde leert

kennen....

Het bureau voor cinematografie

„Filma" te Amsterdam

brengt dit werk in Holiand uit,

Het voert ons naar de steeg

der deernen en haar beschermers,

waar ook Augusta huist,

oud geworden in haar onwaardig

bestaan; geluk heeft zij

nooit gekend. Slechts voor Clarissa,

het aardige, jonge ding,

dat in de kamer naast de hare

woont, gevoek zdj eenige genegenheid.

Bevend komt't meisje

op zekeren dag bij haar en

fluistert: „moord". Bitter antwoordt

Augusta: „O, daar wen

je wel aan, dait gebeurt hier

iederen dag.

Dan komt voor haar een

onverwacht geluk. Voor een

jongen man, dien zij bescherming

heeft geboden, bloeit er

liefde op in haar hart. Hij is

een ijverig student en aan zijn

zijde zal zij haar nietswaardig

leven vergeten. Toon, haar beschermer,

boezemt haar afkeer

in. Toon ziet in Clarissa zijn

redding, niu Augusta hem verstoeten

heeft.

Als Augusta, die een lunchroom

is gaan koopen om zich

onafhankelijk te maken, terug-

Telefoon 42009

rfRAGEDms^DEERnu

keert, bemerkt zij met schrik,

welk spel men met haar gedreven

heeft. Vol vertwijfeling,

woede en smart, smeekt zij Toon

toch haar te helpen. Het geldt

haar liefde voor Felix. Toon

weet niet wat hij doet als zijn

vingers zich om Clarissa's blanken

hals klemmen. Dan komt

hij tot besef . .. een moordenaar

is hij geworden. Van Augusta

wil hij niets meer weten. Hij

brult van wanhoop en voelt dan

een zware hand op zijn schouder.

Gewillig laat hij zich meevoeren

— het recht zal zijn beloop

hebben. Ginder echter in

de nauwe steeg, waar nooit een

zonnestraal binnendringt, gaat

alles weer zijn gewonen gang.

„Die arme Augusta", zegt een

meisje en wijst naar het huis,

waar Augusta een einde heeft

gemaakt aan haar ellendig bestaan.

De meisjes hebben een

voorgevoel, dat het ook haar

einde kan zijn en daarom is

haar medelijden diep en oprecht.

De sitraat Vordt voller. Een

draaiorgel jankt een populairen

straatdeun. Zacht neuriet de

portiersvrouw het lied mee, terwijl

zij een papier aan de deur

plakt: een kamer te huur.

De kamer, die voor weinige

uren slechts den dood van een

ongelukkige had aanschouwd!


mm^mmmm

■■■

wmr^mmmmmm^

fSÜSF^ '"

^EESTER/m j^EESTERSTUKKErf

Lang voordat in schcikundo

zooveel bereikt was, als de

moderne fotografie ons thans

laat zien, kende men reeds de

camera en de tooverlantaam.

In i 81 4 maakte 'n engelschman,

William H. F. Talbot genaamd,

eenige duurzame foto's

en noemde dat proces Heliographie".

Anderen zeggen, dat

den franschen hiervan de eer

toekwam en noemen Joseph

Niepce en Louis Daguerre, die

in 1829 foto's op metaal maakten

en deze den naam „daguerreotypes"

gaven. Met deze

foto's hadden zij vee^ succes.

Zelfs vóór de verschijning der

filmplaten werd de fotografie

als een der belangrijkste uitvindingen

der 19e eeuw beschouwd.

Vaak waren reeds proeven

genomen tot het verkrijgen van

bewegende beelden; zoo had

men o.a. een kinderspeelgoed

gemaakt, dat „het levenswiel"

genoemd werd.

Het was een holle cylinder

van carton; van boven waren

gleuven ingebracht en in de

binnenzijde bevond zich een

serie teekeningcn; bij 't draaien

zag men dan door de gleuven

de teekeningen zich bewegen.

Zoo zag men soms een paard

draven, vogels vliegen of honden

rennen.

Een verbetering hierin werd

in 1860 gebracht door Desvignes,

een f ranschman, die zijn

uitvinding den hoogdravenden

naam van „zoetrope" gaf. Dit

speelgoed trok in Amerika de

aandacht van Dr. Coleman

Sellers, wiens beide zoontjes 'n

voortdurende vreugde erin hadden.

Hij begreep dadelijk, dat

betere resultaten zouden worden

verkregen, wanneer de

eenigszins ruwe teekeningen

door een serie foto's zouden

vervangen worden.

Dr. Sellers begon zijn jongens

te fotografeerenj-—rerwtfT

zij aan het speleir waren en

nam vlug achter elkander een

serie opnamen.

Bij het ontwikkelen van de

platen bemerkte hij, dat de

eerste foto's begonnen te drogen,

voordat hij met opnemen

eindigen kon, om duidelijk het

spel der kinderen te kunnen

weergeven. Hij probeerde

door de platen in een bad van

glycerine te doen — het vlugge

LOUIS XVI

Hoek REMBRANDTSPLEIN

Lunch f 2.—

Plats dn Jour , 1.25

Souper de Theatre . . „ 2.—

Koffie, Thee. Bitters . 30 et.

_1 £

Herinneringen uit den ontstaantijd van de film

„De tragedie eener deerne"

Een der diep-tragische momenten uit bovenstaande film, die dezer dagen

in Corso Cinema te Amsterdam zal worden verroerd

drogen te voorkomen en zoo

kwam hij bij toeval achter een

geheim, dat van onschatbare

waarde bij de ontwikkeling .van

foto's bleek te zijn.

Ook verbeterde hij 't mechanisme

van „het levenswiel" en

noemde zijn nieuwe machine

„kinematoscope". Hij patenteerde

ze in 1861.

Deze uitvinding toonde de

beelden door tijdelijk afbrekende

beweging, waardoor elk

beeld voor een oogenblik in

stilstand te zien was. De beweging

was loodrecht op de gezichtslijn

in plaats van horizontaal.

Weer een stap voorwaarts

deed Edward Muybridge, die

een reeks foto's maakte van

dravende paarden en later —

in verbinding met John Isaacs

— een uitvinding deed, om de

opeenvolgende foto's op een

doek te brengen. Voor de projectie

gebruikte hij oxy-acetyleen.

Met zijn uitvinding behaald«

hij op de groote wereldtentoonstelling

te Chicago in 1893 een

eere-diploma.

Thomas A. Edison was de

man, die het eerste practische

toestel om bewegende foto's te

vertoonen uitvond. Dit toestel

Het Tooneelsezelschap Mie en Ko en Speenhoff

treedt met groot succes in het Scala Theater te Amsterdam op.

heette de kinetoscope. Men zag

daarbij de opvolgende foto's

door een lens. Als de serie platen

vlug werd afgedraaid, leek

het alsof de beelden zich bewogen.

Natuurlijk kon telkens

slechts één persoon door de

lens kijken.

Er was ook nog een ander

bezwaar, n.1. dat de glazen platen,

waarop de foto's genomen

werden, onbruikbaar voor de

films waren. Edison trachtte dit

probleem op te lossen door een

collodium-strook te prepareeren,

waarop het beeld duidelijk

zichtbaar was.

Ook een kleine fabrikant te

Rochester (George Eastman)

trachtte de lastige glasplaten

in zijn camera door een bruikbaarder

soort te vervangen; hij

fabneeerde een celluloïd-sitrooik,

die hem tot een beroemdheid

in de film-industrie maakte en

hem den bijnaam van „den

Henry Ford" der film-industrie

verschafte.

In 1890 vroeg en kreeg hij

patent voor zijn uitvinding.

Als eigenaardigheid wordt

vermeld, dat een zekere Reverend

Hannibal Goodwin, een

amateur-scheikundige, eveneens

een practische film voor zijn

camera uitvond en er patent op

kreeg; hij vergat echter gebruik

van dit patent te maken, waardoor

hij financieel schade leed.

Jaren later — in 1914 —

oogstten de erfgenamen hiervan

de vruchten, toen de groote

Eastman ^ Corporation hun

3.000.000* dollars uitbetaalde,

omdat zij voor hun films het

celluloid gebruikt hadden, waarop

Goodwin patent had genomen.

Edison's kinetoscope werd

naar Engeland en Frankrijk gebracht

en daar nagemaakt, want

Edison had verzuimd er patent

op te vragen. Men zegt, dat

toen zijn zakenleider hem voorstelde

er patent voor het buitenland

op te nemen, Edison

de kleine extra kosten van

150 dollar weigerde te geven

met de bemerking: „Het loont

werkelijk niet."

Dit verzuim heeft hem een

fortuin gekost I Van zijn kortzichtigheid

profiteerde een engelschman,

die de kinetoscope

wat verbeterde en toen trachtte

een machine te fabriceeren om

de beelden op het doek te brengen.

Hij vervaardigde een pro-

Peebles ^eebies, Tango

en Black Sottom 2±. re &^

Oans-'Instituut C, ^Uinkert

Stadhouderskade 152, yTmsterdam. Tel. 24232


jector en in 1896 verschenen

de beelden van een veertig voet

lange film op het doek. De

film heette: „Een rjiwe zee te

Dover."

Zijn voorbeeld werd door verscheiden

anderen gevolgd, o.a.

Thomas en Jenkins, die een

tijd lang gezamenlijk hun films

op het doek brachten; doch op

een tentoonstelling werd hun

koestel door brand vernield en

dit ontmoedigde de uitvinders,

die hun pogingen toch al niet

voldoende financieel beloond

zagen, zeer. De firma werd ontbonden

en Thomas Arrnat trad

in connectie met Edison. De

weg voor een reusachtige nieuwe

industrie was geopend

De Edison Company werd

opgericht en verschillende

korte films werden in New-

Yonk, in Londen en in Parijs

op het doek gebracht. Telkens

verrezen nieuwe uitvinders aan

den horizon; ieder gaf zijn uitvinding

een anderen naam en

de film begon populair te wórden

en bracht den uitvinders

veel geld op.

Vaak waren er geschillen onder

de verschillende maatschappijen

en overtredingen op

de patenten, maar er was geen

enkele industrie, die zich zoo

uitbreidde in Amerika als de

film-industrie.

In October 191 o waren er

9480 bioscopen in de Vereenigde

Staten, waarvan de Patents

Cy. er 5.281 en de Independents

4.199 beheerde.

In 1912 bedroeg het aantal

12.869, ongeveer gelijk tussehen

de beide partijen verdeeld.

De film-industrie vestigde

zich voor het grootste deel in

Califomië, omdat daar het geheeie

jaar zulk ideaal weer is.

De eerste opname was ,,de

graaf van Monte Cristo", een

film van 1000 voet. Edison

had ook getracht in Cuba, anderen

in Florida en Colorado

opnamen te doen, waar zij voor

hun opnamen een schitterenden

achteigrond vonden. Er werden

nog geen blijvende studio's

gebouwd; alles was slechts ingericht

voor een tijdelijk verblijf.

Pathé publiceerde het eerste

film-journal, „the Pathé

Weekly" in 191 o en in Maart

1913 zag men de inhuldiging

Fotopersbureau „HOLLAND"

Slaalstraal 8. Amsterdiia. Telef. 46361

Foto's voor geïll. bladen, handel

en industrie, kunstiichtopnamen,

cliché's. Enz. enz. 'enz.

\ DANSSEIZOEN

0// 1927-28.

^j^=- Particuliere cursus

lessen vanaf heden

Prosoectus franco

1. R. VAN HINTE

Beiligeweg 26-28

Telef. 31984 Amnterdam

^^—^_^

van president Wilson op het

witte doek.

In het begin werden de opnamen

in de buitenlucht gedaan;

er bestonden geen gebouwen

voor binnenopnamen;

deze kwamen pas later. Bijna

iedereen trad als acteur of

actrice op — de meesten hadden

geen ondervinding van het

tooneel. De professionals hadden

een beslisten afkeer, zelfs

een verachting, voor die nieuwe

soort toomeeikunst. Slechts

bij hooge hoodzakelijkheid

werkten zij er aan mede. Eerst

veel later begonnen zij in te

zien, dat deze indringer in hun

bestaan een toekomst beloofde,

welke niet slechts met die bij

het werkelijk tóoneel wedijverde

in alle mogelijkheden op kunstgebied,

maar nog vex daarboven

uitblonk door eengroot

voordeel, n.1. dait van een evenredige

financieele belooning.

We zien dan ook, dat heel

spoedig voor het spelen op het

witte doek zulke salarissen betaald

werden, als nog nooit in

de geschiedenis van het tooneel

waren voorgekomen; de inkomsten

overtroffen die van

bankdirecteuren en groote industrieelen.

Edison, Vitagraph en Biograph

waren de pioniers van

de amerikaansche films. Vele

vennootschappen werden opgericht,

zooals de American Film

Manufacturing Cy., de Reliance

Cy., de Keystone Comedy

Cy., Famous Players Film Cy.,

e.a. Deze laatste werd opgericht

door Adolph Zukor, die in de

film-branche gegaan is om de

drie duizend dollars te redden,

die hij een vriend in een kleine

filmondememing geleend had.

„Famous Players" brachten

een interessante buitenlandsche

film, genaamd „Koningin Elisabeth",

met niemand minder

dan Sarah Bemhardf in de

titelrol.

In 1913 wilde Zukor gaarne

Griffith als directeur hebben

en bood hem 50.000 dollar per

jaar. David Wark Griffith begon

in 1907 als ondergeschikte

■fl

MA.

..^SSÊÊÊÊn

V '

van Edison; later kwam hij bij

Biograph en werd daar directeur.

De korte films, die toen

onder zijn leiding vertoond werden,

hadden een grooten invloed

op de geheele filmindustrie.

Acteurs en actrices,

door Griffith opgeleid, werden

vaak groote beroemdheden

van het witte doek...

In 1916 stichtte Samuel

Goldfish een eigen company

en toen hij bemerkte, hoe het

fortuin in aantocht was, veranderde

hij zijn naam in Goldwyn.

Zoo ontstond de „Goldwyn

Corporation" „Paramount

Corporation" werd opgericht

in 1914; directeur was

W. Hodgkuison. „Fox Film

Cy." werd eveneens opgericht

in 1914; directeur was J. F.

Edwards.

En zoo kwamen er steeds

meer corporations.

„Triangle Film Cy.", opgericht

in 191 5 -met H. E. Arthen

als directeur, haalde door mooie

beloften Griffith van de „Mutual"

weg, engageerde John

Emerson als regisseur en Anita

Loos als scenario-schrijfster.

Bij dezen staf begaafden voegde

zich een acteur, Douglas

Fairbanks, die in de film een

speler moest voorstellen.

In 1919 stichtten Mary Piekford,

Charlie Chaplin en Douglas

Fairbanks de „United Artists

Corporation," waarvan

William Gibbs Mc Adoo, secretaris

bij het departement van

financiën, adviseur en Oscar

Price, voorzitter werd.

In dienzelfden tijd ontstond

de „Metro Picture Corporation",

met Rowland als directeur.

Van al deze corporations zijn

vele weer ontbonden; andere

hebben zich met grootere organisaties

vereenigd.

Wie was de eerste filmster

Men noemt als eerste filmster

Fred Ott, want deze speelde

reeds in 1888 bij Edison in

zijn proef films.

Ook Carmencita, de spaansche

danseres, speelde bij Edi-

Mdria Jacobini

de italiaansche filmactrice, bekend door haar schitterende creatie in

.De donkere sloppen van Algiers''.

w^^^ ^M

\w/i\ t±^^"

yS^fe!

r y#fy n

11 £fli

son met succes; terwijl ook

Anderson en Sherry tot de eerste

spelers behoorden, die bij

het publiek gaarne gezien werden

op het doek.

De eerste, werkelijk beroemde,

filmster was John Bunny,

die met Flora Finck in 1909

voor de film speelde.

Mary Pickford was ongetwijfeld

dé eersite, wier naam als

filmster, over de geheele wereld

genoemd werd. Zij trad

eerst op bij de Biograph Studio

en wel in 1909; zij ging van

Biograph naar Imp, van Imp

naar Majestic, toen naar Famous

Players, waar zij zoo'n

groote attractie op het publiek

uitoefende, dat men haar jaarlijks

104.000 dollars salaris ver;

zekerde. In 1916 sloot zij het

volgend, ongelooflijk contract:

gedurende 2 jaar 10.000 dollars

per week; 50 0/0 van de

netto opbrengst, met een garantie

tot een millioen dollars;

een gratificatie van 300.000 d.

Mary's grootste mededinger

was Charlie Chaplin, die ook

spoedig een wereldberoennden

naam kreeg.

Norma Talmadge, Alice Joyce,

Mabel Noimand, Lilian en

Dorothy Gish en zoovele anderen

volgden.

En met de jaren is de film

op technisch en op kunstgebied

enorm verbeterd. Altisten,

schrijvers, geleerden, industrieelen

— alle soorten bekwame

menschen voelen zich tot de

nieuwe kunst aangetrokken.

Speciale voorstellingen voor

kinderen tegen lagere prijzen

vonden plaats; men oordeelde

de film geschikt voor de opvoeding;

er ontstonden filmbibliotheken

en bewaarplaatsen

voor belangrijke films.

In 1926 heeft het gouvernement

van de Vereenigde Staten

tot dit laatste besloten en films,

betreffende de verkiezing der

presidenten, vanaf Mc Kmley;

de vluchten der Wrights in hun

eerste vliegmachines; het amerikaansche

leger in den wereldoorlog;

president Wilson te

Versailles; Roosevelt's avonturen

en dergelijke, worden daar

alle voor de komende geslachten

bewaard.

MAISON PLUKKER

Haarwasschen en Kappen f 0 60

Onduleeren - 0.50

Wasschen en Onduleeren . - 0.75

Massage 1.—

Manicure . . . •. . - 1.—

Kruiskade No. 9 - Rotterdam

ingniB Portiek Schoenenwinkel (Ie Etage)

Speciale Cu/sus voor Dames, die in het

Kappersvak opgeleid wenseben te worden

p-p—- ;

D^KAPERRAPITEIN

Rafaël Sabatini heeft menigen

populairen roman geschreven

en een der meest populaire

onder deze is ongetwijfeld

„Captain Blood", een werk, dat

een oplage heeft bele€fd zoo

groot als weinig andere. Van

„Captain Blood" heeft de Vitagraph

een film gemaakt, die

door de uiterste zorg, welke

aan de afwerking is besteed,

zeer de aandacht heeft getrokken.

In ons land zal men deze

film, naar hier gebracht door

de' H.A.P.-film te Den Haag,

kunnen aanschouwen onder den

titel „De kaperkapitein".

De bekende Warren Kerrigan

vervult in deze film de

titelrol. We zeiden hiervoor, dat

aan deze film de uiterste zorg

was besteed en men kan zich

hiervan een oordeel vormen

wanneer men nagaait, dat alleen

het bestudeeren van het historische

gedeelte den tijd van

tien maanden in beslag nam.

„De kaperkapitein" speelt in

de .zeventiende eeuw en waar

er zoo tal van zeetafereelen in

voorkomen, was het natuurlijk

noodzakelijk om speciaal schepen

te bouwen, die in dien tijd

thuiis behooren. Een zevental

galjoten moesten worden aangebouwd

en de amerikaansche fabrikant

oordeelde het 't best

een der - bekende engelsche

scheepsbouwers, den leider van

een der oudste ondernemingen

HOTEL•PENSION

KAMERS MET VOLL. PENSION f150.- p.m.

„ 6.- p. d.

LOGIES MET ONTBIJT t 3.50

(N.B. Artisten 10 pCt. reductie).

op dit gebied opdracht voorde

vervaardiging van deze zeventiende

eeuwsche schepen te geven.

Met 'n staf van de knapste

werklui, gewapend met tal van

teekeningen, zelfs van de kleinste

omderdeelen, trok hij naar

Califomië, waar de vaartuigen

werden vervaardigd.

Een zelfde studie als die

welke vereischt werd voor den

bouw van de schepen, was noodzakelijk

voor de costumeering.

Een geweldig kapitaal was noodig

voor de duizenden costumes

van allen, die in deze film

optraden.

Een derde moeilijkheid was

nog dat men een getrouwe copie

moest maken van de engelsche

stad Bridgetown, waar zich

een gedeelte van de historie afspeelde.

Oude teekeningen en

prenten zijn hierbij van groote

waarde geweest.

Voor ons, nederlanders, heek

deze film niet alleen extra bekoring

omdat ze speek in den

tijd, dat onze voorvaderen hun

groote macht op zee deden gelden,

maar ook omdat het bestijgen

van den engelschen koningstroon

door stadhouder

WLMem III een beteekenisvol

feit in de handeling is geweest.

De geschiedenis in deze film

weergegeven is er eene, zooals

men die in die dagen meer

kon beleven. Een geneesheer.

Peter Blood, werd ter dood ver-

|

('f *'

oordeeld. Hij zag deze straf veranderd

in slavemij, doordat de

koning, in geldverlegenheid verkeerend,

de gevangenen als slaven

verkocht naar de koloniën.

Zoo kwam Blood op Barbados.

Na veel wederwaardigheden

ontsnapte Blood en werd bevelvoerder

op een vermeesterd

spaansch schip. De omstandigheden

dwongen hem tot zeerooverswerk

en de film geeft een

schitterend beeld van de avonturen

van het kaperschip. Al

lengs kreeg Blood een klei

vloot, alle schepen, die in d

loop der tijden vermeesterd waren,

onder zijn bevel. Men

maakt dan tal van gevechten

mede en aanschouwt hoe ten

slotte Blood weer geheel vrij

man werd. Tusschen al deze

avonturen is een liefdesgeschiedenis

gevlochten, die alle ruimte

biedt om de edelmoedigheid

van den kaperkapitein te

toonen.

In Rotterdam zullen onze

lezers deze film dezer dagen

in het W. B. theater kunnen

aanschouwen.

HOLL.-IND1SCH RESTAURANT

AMSTERDAM

RIJSTTAFELS

DINERS. . .

VANAF f 3-

f 1.75

RAADHUISSTRAAT 18 — TELEF. 36275 Uitzendingen ZONDER prysverhooging


,

**

•;■■,,,;,■.«■..,■ ;.^,^j.'A}^

,.Jij bent mij nog altijd dat

verhaal over je vagebonderij

sch-uldig", zei Henri.

't Was dezen zomer, op één

der weinige mooie avonden, op

het terras van Henri z'n tuin,

langs de rivier, dat hij deze

„aanmaning" richtte aan den

avontuurlijkste van onzen vriendenkring:

Armand. Henri bewoonde

het parterre van een

klein heerenhuis, waar het zoo

's zomersavonds met 'n whiskysoda

met wat ijs en 'n goeie

sigaar, op het terras goed was

om te zijn. Wij hadden een

vrienden-trio, Henri, Armand

en ik, overgeblevenen uit een

ruimen vriendenkring. De één

voor den ander was vertrokken

of gehuwd of beide tegelijk,

zooals dat onder vrienden gaat.

Henri werd vandaag 32 jaar

en ter gelegenheid van dat

„feest" waren wij genoodigd en

bovendien nog voorgesteld aan

enkele leden uit Henri's familiekring

die ook voor deze

gelegenheid waren komen opdagen.

Onder dezen kring had er

één zwaar zitten boomen over

politieke en sociale onderwerpen

en Henri, een volleerd

gastheer, maakte van een hapering

in de gesprekken, handig

gebruik om Armand aan het

woord te brengen. Wij wisten

wel, als Armand zich tot vertellen

zette, kwam er wat bijzonders.

„Zet dan die schemerlamp

wat uit m'n gezicht", vroeg

Armand, want anders krijg ik

het gevoel van den koopman

ter markt, die reclame voor

zichzelf maakt". Na wat heenen

weer-geschuif en dameszenuwachtigheid

die de vertelling

voorafging, Armand häd

nu eenmaal reputatie als verteller,

begon hij: „Meneer had

het daarjuist over woningtoestanden,

werkloosheid en zoo,

maar, beste meneer, het zag

er, nog een dikke tien jaar ge-

GIJ HEBT

SUCCES MET

144 Keizersgracht, Amsterdam

Telet 45348

leden pas, toch nog anders uit.

Toen waren er in onze groote

steden nog sloppen, „scheuren",

„riolen", waar de politie bij

voorkeur niet kwam! Toen verdwenen

er ook nog wel eens

van deze mannen waar „men"

nooit meer van hoorde! Dät

is nu wel gedaan. En vandaag

zou ik ook geen pleizier hebben

in het werk waaraan onze

gastheer rriij herinnert en wat

ik toen voor de — laten we

zeggen — aardigheid, gedaan

|«f|.

veel vrienden, onder het corps,

opgedaan.

Ook een politie-inspecteur is

hier in Holland een ambtenaar.

Ambtenaar, bedoeld in den zin

van: zooveel uurtjes per dag

„er-zijn", waarvan één of twee

op straat en als het regent,

in de bioscoop, — en ééns per

maand tractement. Zien dus

óók op naar iemand die geen

ambtenarenbloed in z'n aderen

heeft en reeds van alles uitspookte

dat vèr van den amb-

Dirk Schäfer

de vermaarde nederiandsc'ne pianist, die korten tijd geleden zijn

500ste concert gaf.

heb. Zooals jij weet Henri —»

jij ook", richtte hij zich tot mij,

„was ik 'n blauwe Maandag bij

de politie, als adjunct-inspecteur,

daar in die stad waar ik later

gezworven heb, en had daar

de eigenaardigheden der groote

stad leeren kennen «n tevens

tenaar en het ambtelijk leven is.

Ik had dus veel vrienden daar

en was zoo'n beetje l'enfant

cheri van 't Inspecteurs-Corps.

Tweemaal had ik als „broekie"

een aardig zaakje „lollig" opgeknapt,

éénmaal eervol vermeld

op het ochtendappél in de

THEKINCfKINGS

• ,.. CECIL B. DE MILLE -

i CECIL B DEMILLES J

KINGo/

KINGS

Hoe er in Amerika reklame wordt gemaakt

De aankondiging van at Mille's nieuwe groote productie, waarin het leTen van Christus

wordt weergegeven, werd op bijzondere manier ondernomen. Het Gaiety theatre te

New York City liet licntschilden maken, waarvoor niet minder dan 2000 honderd wattlampen

werden gebruikt.

bureaux en enkele malen degelijk

geknokt en telde ik dus

toch mee, ondanks m'n overige

ongeschikte ambtenaars-eigenschappen.

Er waren daar lui,

zie je, die na tien en vijftien

jaren dienst nog nimmer een

schrammetje hadden opgeloopen.

Lui die altijd toevallig

ergens anders zijn, dan waar 't

spookt en dan bij voorkeur dat

„toeval" 'n handje helpen. Den

anderen kant op.... u weet

wel! Maar dat is allemaal tusschen

haakjes.... Henri, doe

nog's vol, joh!" En na eens

gezellig een dronk genoten én

z'n sigaar weer aangestoken te

hebben, ging ie verder. „Ik

had al een dag of wat gezworven,

zander sou op zak, —

neemt u daar even notitie van,

want „joumalistieke-zwerverij"

van sommigen, met een volle

maag en geld-op-zak is maskerade-werk;

iets oneerlijks —

met ijsco geleurd, schuiten gelost,

occarino-gespeeld, orgelgedraaid,

toen ik weer eens

zonder werk was en me gruwelijk

verveelde. Ik stonk al

naar de armoede; armoede

hééft nu eenmaal 'n luchtje ep

alle amateurisme was van me

geweken! 's Avonds zou ik 'n

bijeenkomst hebben met „de

jongens", „de dalvers", „de

goosers", om aardappelen te

gaan.... nou ja, — laten we

zeggen: rooien. Ik wist alles al,

behalve de plaats. Ook m'n

functie stond al vast: uitkijk!

Ik had dus vertrouwen. Zat

'm in een heibeltje van den

vorigen dag, dat ik naar genoegen

had afgewerkt en het

„uitkaakie" komt voor de

eerste, event ueele, schermutselingen

in aanmerking, begrijpt

u wel. Van verveling komt me

dien ochtend de eenigszins ondeugende

gedachte in het hoofd

om eens naar het hoofdbureau

van politie te stappen.

Aan de poort „de agent van

't geweer". „Mot jebben joh"

Eigenlijk had ik niet op dit

preludium gerekend en half bij

vergissing, half uit noodzakelijkheid,

antwoordde ik: —

Meneer Pot, de inspecteur-justitiaal.

Ik zed dat met het air

van den meerdere, ondanks

m'n sjovel uiterlijk, maar blijkbaar

zóó natuurlijk dat de agent

in de houding sprong, zeggende:

— pardon meheer, u

zit zeker achter den moordenaar

aan *) — Ja, zei ik.

*) Er was in die dagen een,

nogal opzienbarende, moord

gepleegd, die nimmer is opgehelderd!

HOTEL-CAFE-RESTAURANT

„TRIANON" (Q. VAN LIT)

Vrijstaat 14 -Tel.848 - Eindhoven

Kamers met stroomend water

met ontbijt vanaf f2.50

Diner f 1.75 Lunch f 1.25

koffietafel f i—

Gaat uw gang meheer, dan weet

u den weg wel. Inderdaad, dat

was zoo! De binnenplaats overstekend,

waar ik zoo vaak ais

„mijnheer" had geloopen, besloop

me weer, als reeds zoo-'

vele malen in die dagen, dat

eigenaardige, ondeugende gevoel

van onherkenbaar te zijn

voor m'n kennissen. In den

gang weer 'n diender. Moet

l'J i Niks! Ik werd brutaler.

maar jij moet mij aandienen

bij mijnheer Pot, inspecteur

justitioneele dienst. — Moet jij

— ij— u die spreken — Goed

begrepen en nu vlug hè! Ik

hoorde hem zeggen: — Meheer,

daar is eh — 'n meheer

voor u. — Wie — Die —

eh meneer wil z'n naam niet

zeggen, maar hij kent u goed.

— Laat meneer binnenkomen.

Ik naar binnen, was die diender

al vóór: — Mógen Potje!

Ha en daar hebben we onzen

ouwen kameraad Duchateau;

verduivelde kerel, 2e klas geworden

En jij, de Groot, al

getrouwd met Helene

Pot kwam bij z'n zinhen: De

dikke — Juist! — Kerel!!

Wat voer jij uit

Het werd een pret, dat begrijpt

u. Ik zei: — Kijk eens

even buiten de deur —• en jawel,

— daar stond 'n hoopje

dienders als dienstmeisjes aan

't sleutelgat te luisteren.

Vertelde in korte woorden

van m'n vagebond-avonturen.

— Mag ik je even hier eh Dinges-hoe-heet-jij-ook-alweer

voorstellen,

vroeg Pot Het was

de nieuwe adjudant. — Aangenaam.

— Aengenaem, zong Dinges.

— En wat doe je vandaag

was ten slotte de vraag —

Werkloos, dat wil zeggen, verbeterde

ik: — vannacht aardappelen

stelen!

Dit viel als een bom in het

politioneel gezelschap, die, na

een oogenblik van gespannen

stilte, exploseerde in een donderend

gelach. — Maar zonder

flauwe kul, zei Duchateau eindelijk,

— is dat ernst — Bittere,

antwoordde ik.

Weer stilte ....

Ik bestudeerde even de gezichten

met het leedvermaak

van den examinator die het

opengeslagen boekje voor zich

heeft.

— Waar! was de gezamenlijke

uitroep I

— Op de Mookerhei, en nu

viel m'n oog op Dinges, die

net bezig was om met z'n

oogen op mij de maat te nemen.

— Wil ik je eens wat zeggen,

vroeg Pot eindelijk —

Er wol-den den laatsten tijd geregeld

aangiften gedaan van 't

stelen van aardappelen' én tot

nu vischten we steeds achter

het net. lederen nacht slaan

ze d'r slag op weer een ander

gedeelte in de stadsomgeving!...

— Kun jij ons niet helpen...

— Dank je. Pot, lachte ik, —

yrdeger vocht ik in jullie ge-

M'n neej Janssen

vroeg me vorige week: Welk

woord wordt korter door er

een paar letters aan toe te

voegen ',

Toen ik het niet zeggen kon,

zei m'n vriendelijke bloedverwant:

Ezel, weet je dat niet

eens Natuurlijk kort^

„Je uithangbord

is gevallen", riep de voorbijganger

den kastelein toe.

De waard liep naar buiten

en vond een dronken man in

de goot liggen.

Op het belastingkantoor

kwam een oude dame aan Tiet

loket:

Meheer ik kom de hondenbelasting

betalen.

Ontvanger: Ja mevrouw, en

hoe is de naam

„Bello", meheer!

De Zondagsschoolonderwijzer

tot Bob: Wat zou je doen,

Bob, als een jongen je op je

rechterwang sloeg

Bob: Dan zou ik hem m'n

linkerwang toedraaien.

Onderwijzer: Goed zoo, m'n

zoon!

Bob: Jawel, maar daarna

sloeg ik 'm lam!

Hallo!

ben jij het Pam

J a - Ik moet je iets zeer bijzonders

vragen!

Ik luister.

Wil je met me trouwen

Jazeker!.... maar met wien

spreek ik

Mea culpa!

Nam je vrouw destijds je

eerste aanzoek om haar hand

dadelijk aan

Neen!.... ik heb het heelemaal

aan mezelf te wijten.

lederen, nu sta ik aan den anderen

kant. Vroeger heb ik m'n

vrienden niet verraden, nu verraad

ik evenmin m'n kameraden

!

— Dus je wilt tegen ons in

den strijd komen

—■ Niets liever!

— We sparen je niet, denk

erom, dikke!

— Ik zou het flauw van je

vinden, als je dät deed!

— En nu, zei Pot, — wil je

bij mij koffie komen drinken,

dan gaarne uw dienaar, aardappel

dief !

— Heel vriendelijk. Potje,

maar een anderen keer. Ik ben

zwerver en wil alles „verdienen".

Jongens, tot vannacht! zei ik

lachend, kijken wie wint!

En vroolijk namen, wij afscheid

van elkaar.

„Maar nu!"

„Dinges" was niet van me

af te slaan. Ik had al gauw in

de gaten, dat-ie er alles op zetten

zou, als jong broekie, den

Afdalende reeks

Je waart onlangs 'n avondje

bij onzen nieuwen chef gevraagd.

Wat heb je daar wel

gekregen

Jong ambtenaar: 'n Kop

slappe thee, 'n slechte sigaar en

z'n oudste dochter!

Twee heeren

die elkaar niet uit konden staan,

ontmoetten elkaar op een smal

bruggetje. De een liep „stevig"

door, zeggende: Ik ga voor geen

idioot op zij".

Ik wel, zei de ander.

Botanie.

Vreemdeling tot parkopzichter:

Kunt u mij ook zeggen,

tot welke familie deze mooie

struik behoort

Die behoort aan geen familie,

die is van de gemeente.

Verstandige vrouw.

Zeg Marie, wat geet jij je

man voor z'n vetjaardag.

Dat is nou juist het moeilijke.

Ik verzin en verzin en ik

kan maar niets verzinnen waar

ik wat aan heb.

Een hengelaar met ervaring.

Twee vrienden zitten aan den

watericant. Tusschen hen beiden

in zit de hond van een van hen.

Waarom noem je dat beest

Snoekie vroeg de een.

Omdat ie nooit bijt, zegt de

ander.

Onverbeterlijk.

Pim en Pam waren buren.

Pim was een onverbeterlijke

klaplooper. Op een goeien dag

ziet hij Pam in den tuin met

z'n grasmaaier en van over het

muurtje roept hij: Zeg Pam

gebruik je je maaier nog lang

Ja, antwoordde deze, den geheelen

morgen.

•Nou leen me dan even je

tennis raket.

slag en z'n promotie te winnen.

Hier lag zijn kans.

Maar ik „hield" 'm achter

me. Tegen „de jongens" zei ik

niets. Had m'n plan gemaakt,

's Avonds om half twaalf togen

we op weg. De één ging zus,

de ander zóó. Op 'n plek buiten

de stad zouden we elkaar treffen,

behalve ik, had ik bedongen!

Het was er mij om te

doen, „Dinges" achter me te

houden. Want dergelijke jongelui

zijn in het begin zeer actief

en ik beschouwde hem als gevaarlijk.

Het lukte.

Om een uur of half één liep

ik op den weg, met Dinges

achter me, die, — dkt wist ik

zeker, — de overtuiging was

toegedaan, dat ik hem niet ach

ter me wist. Hij kleefde!

Ik bleef ongeveer 500 Meter

van de plaats af waar de jongens

hun slag zouden slaan.

Zij moesten er nu zijn, daar gekomen

van een anderen kant

van , den weg, dan ik met

Dinges had geloopen.

Plotseling maak ik een „verdachte"

beweging en ging de

sloot over, het land in. Kroop

achter een houten bouwvalletje,

— 'n onbewoonbaar-verklaarde

varkenswoning of zooiets. —•

Dinges was me kwijt in de donkerte.

Hij speurde en speurde

en stonfl op een oogenblik met

den rug naar mij toe op nog

geen tien meter afstand.

Ik sprong op z'n rug, draaide

z'n pols meteen wat om, opdat

zijn revolver zou vallen en

drukte hem daarna met zijn gezicht

in 't zand. Bond hem, 'n

propje in z'n mond, — alles

naar de regelen der kunst.

'k Snelde daarop naar de

jongens, die intusschen „den

oogst" binnen hadden, want ik

wist niet zeker of Dinges reservetroepen

achter zich had. Den

jongens vertelde ik mijn wedervaren,

zoo ongeveer, begrijpt u

en zei dat, hoe óók, ik 'n wagen

en 'n kist moest hebben.

Laat ik verder kort zijn.

Den anderen morgen stond

voor 't hoofdbureau van politie,

voor Pot's kantoor, een kist met

Pot zijn adres erop: Den Wei-

EdelGestrengen Heer G. Pot,

Insp. v. pol., zooveelste afd : ,

zooveelste sectie, alhier.

Daarin zat „Dinges" met 'n

„snoer-aardappelen" om z'n

hals en een brief bij hem —■

(hij was natuurlijk nog steeds

solide gebonden) duidelijk

zichtbaar, uit z'n borstzak stekend,

geadresseerd aan de H.H.

Pot, Duchateau en de Groot.

De inhoud luidde: „ik geloof

dat ik het gewonnen heb, —

Dikke."

Om 11 uur, het koffie-uurtje,

bedde ik Pot op. Inspecteur,

justitieel hoofdbureau, met wie

De Dikke.

Meteen hoor ik Pot in een

lach schieten.

Proost, Henri, zei Armand,

dat je nog dikwijls mag verjaren,

joh! Wat 'n fijn weer

vannacht. Best weer voor den

appel!

Nadat we uitgelachen waren,

vroeg ik: „hoe liep dat verder

äf. Armand

Nou, 'n half jaar later ben

ik weer eens naar het hoofdbureau

toegestapt. Ik moest toe

vallig daar in de stad wezen

en liep eens aan en toen hebben

ze me hartelijk gefuifd,

't Is niet uitgelekt. De „H.

C." (da's de hoofdcommissaris,

zie je), heeft er nooit iets van

geweten en „Dinges", met z'n

moeilijken naam, dien niemand

onthouden kon, heet nu nog

„Sherlock Holmes", daar in de

politie-kringen.

En, — honnit sois qud mal y

pense! — de aardappeldieven

zijn later tóch gearresteerd.

't Waren m'n oude compagnons

!

Nou zei Pot.

Jammer! Jullie hebben het

niet verdiend", zei ik.

,


^IB^^^j^ii^.,^ -^^ ■

Het bekende werk van Clément

Vautel „Mon Curé chez les

Riches" verfiJmid! En dan nog

wel met de fransche artisten

Donatien en Lucienne Legrand

in de hoofdrollen. De Meteorfilm

te Amsterdam, die zich het

werk verzekerd heeft voor Holland,

zal ongetwijfeld velen onzer

landgenooten daarmee een

genoegen gedaan hebben, want

wie den roman gelezen heeft

en het stuk op het tooneel heeft

zien opvoeren, zal nu nog eens

willen aanschouwen wat men op

de film, die zooveel mogelijkheden

biedt, gewrocht heeft. En

zeker genieten van de creatie,

die Donatien gemaakt heeft van

den abt Peliegrin, den pastoor

van Sabkuse. Hij heeft den

grooten oorlog meegemaakt als

hospitaal-soldaat of liever als

ziekendrager. Hij heeft zich in

talrijke omstandigheden zeer

heldhaftig betoond, maar door

zijn voortdurenden omgang met

de „poihis* is zijn taalkennis

met een groote dosis militaire

uitdrukkingen doorspekt, zulks

tot ergernis van den bisschop

mgr. Sibuë. Overigens is hij een

hoogstaand mensch, altijd en

overal bereid te helpen en hij

draagt den armen een teeder

hart toe. Daarentegen geneert

hij zich geenszins zijn geloofsgenooten

gevoelig de les te

lezen wanneer zulks te pas komt

en doet dit dan op zijn eigenaardige

manier.

Weldra heeft onze pastoor

kennis gemaakt met den nieuwen

bewoner van het kasteel.

RADIO

Toestellen en

Onderdeelen

ANDERSEN EN POLAK

P. C. HOOFTSTRAAT 40

AMSTERDAM • TELEF. 26587

TEL. 43306 C" I

&y D£ RllKtM

Q RA A|,1STEBPAM

1 Bespreekt deze week üw plaatsen voor|

[ALS IK KONINC WAS.-.I

l EEN AVOND VOL GENOT!

^__ HOOFDROL: EMILE VAN BOSCH __,

r

een multi-millionnair Cousinet,

die in den oorlog fortuin maakte

en trouwde met een revuesiter

Lisette de Lisac. Cousinet,

die gaarne afgevaardigde wil

worden, tracht zich de medeweiking

van den braven pastoor

te verzekeren en tast hem aan

in zijn zwakke zijde, n.1. de liefdadigheid.

Zijn vrouw, die de

allures van vrijheid, haar vroeger

beroep eigen, zorgvuldig

bewaard heeft, raadt haar echtgenoot

aan, den zoon van de

oude kasteelbewoners. Pierre de

Sableuse, te bewegen zijn naam

aan het hoofd van de verkiezingslijst

te doen plaatsen.

Na eenigen tijd wordt Lisette

het burgerlijk leventje moede en

vertrekt met den zoon van den

graaf naar Parijs en nog wel

op een tijd, dat de grootste

propaganda wordt gemaakt

voor de verkiezing van Cousinet

I Deze acht door dit schandaaltje

zijn candidatuur m gevaar

en verzoekt den pastoor het

verloren schaap terug te brengen.

Maar de jongelui houden

zich verborgen en de pastoor

zoekt dagen lang te vergeefs

te Parijs, maar komt tensilotte

in de Folies Bergère. Eindelijk

ontdekt hij de vluchtelingen

en weet hen inderdaad te bewegen

naar hunne respectieve

woningen terug te keeren

Cousinet is gekozen, maar de

pastoor moet bittere verwijten in

ontvangst nemen van den bisschop

over de wijze, waarop hij

zich van zijn verheven ambt

kwijt!

naar het onsterfelijke meesterwerk

van Qerhart Hauptmann,

met PAUL WEQENER. komt.

F1LMA - Amsterdam

Magda 3anssens

n den goeden ouden tijd,

toen onze tooneelspelers in 't

drakenland erkende helden

waren, toen het „echte" tooneelspelersbloed

nog door hun aren

vloeide, toen, zoo beweert de

oudoom en grootvader van den

tegen woo rdigen tooneelbezoeker,

kreeg je nog ereis wat te

zien. Die actrices en acteurs

konden elk stuk maken of breken,

nadat ze wilden. Tegenwoordig,

zoo stijgt de verzuchting,

maakt het tooneelspel

de tooneelspelers en vroeger

was het andersom.

Van welke bewering m.i. geen

woord waar is.

'n Bewijs

De bekende rechtskundige en

verdienstelijke schrijver, mr.

Pauwels, heeft een bundei schetsen

geschreven, waarmee hij,

zooals hij in de inleiding daartoe

" schrijft, een heftige aanklacht

wil uitbrengen tegen de

wreede en domme ploertigheid

der cellulaire opsluiting, het

strafmiddel van een vermolmde

wet. Deze schetsen zijn door hem

met de medewerking van den

heer A. Defresne, een man, die

zijn geschiktheid voor zulk werk

getoond heeft,omgegoten in een

tooneelspel. Een stuk, dat herhaaldelijk

aan de kwaliteiten

der oude goede draken doet

denken.

Een ook nu weer hebben de

medespeelatiers en -spelers er

een vertooning van weten te

geven, die meesleept, welke bet

situk de kans geeft om repertoire

te maken, een moeilijk

iets in ons klein maar zeer veeleischend

landje.

Het publiek wil spel.

Het publiek wil spanning, wil

scènes, die het doen, niet door

BOEVBH E " BURGERNS

Sen iooneeMak onlleend aan een handel schetsen van Mr. Pauwels

de woorden, door den tekst alleen,

maar door het spel.

Er moet iets nieuws, iets

aparts gegeven worden en dat

krijgt men in het onderhavige

De kennismaking in 1910

geval van het Nieuwe nederlandsche

tooneel. Magda Janssens,

mevr. Meisner, Louis

Saalbom, Elias van Praag, Oscar

Toumiaire, Bart Kreeft, ze

'Louis Saaiborn

weten het nog wel en zijn het

levende bewijs, dat niet de tooneelspelers

in kracht achteruit

zijn gegaan, doch de tooneelschrijvers

in de beheersching

van de moeilijkste van alle op

drachten, het begrijpen, van de

psysche van het schouwburg

publiek in een bepaalde periode

en onder zekere omstandig

heden.

Wie de critiek leest, dieheeit

daarin ongeveer dezelfde klanken

gehoord, die men kan con

stateeren bij de beoordeeling

van de stukken van v. Riemsdijk.

En ... ook van Riemsdijk

gaf de mogelijkheid tot pakkend

spel. Ook van Riemsdijk

haalde het publiek naar

zich toe.

* *

*

De „geschiedenis" van't stuk.

Een „bundel' gegevens, met

de historie van een advokaat,

die verliefd werd op een cliënte,

haar trouw blijft, ook nadat zij

van kwaad tot erger vervalt,

die ondergaat, omdat zij in het

slijk verdwijnt.

De tooneelverzorging is perfect.

Het stuk telt niet minder dan

36 rollen. Natuurlijk zijn er veel

doublures. Om de 23 tafereelen

vlot te kunnen doen loopen is

het tooneel in verschillende vakken

verdeeld en om beurten

ziet men de tafereelen zich afspelen

in een dier afdeelingen.

terwijl de overige donker

blijven.

De wisseling kan snel geschieden,

doch ook hierbij wordt

veel van de speienden verlangd,

sommigen van hen toonen de

eigenschap van transformatie

zeer sterk te bezitten.

L. E. KOS.


■ ■ ■ ■

^ *

mhmmm^^^

Finale Uitverkoop

Een der nieuwe Universal-films.

Nog ereis de moeite waard.

Chaliapin, de russische zanger, krijgt

voor twee concerten in de Albert Hall

fli2.5oa.— per concert. Caruso weigerde

eens om voor een gelijk bedrag naar

Europa te komen, ofschoon hem tien concerten

werden gegarandeerd.

Josephine op het witte doek-

Ciné Mirror vertelt van Josephine Baker's

eerste optreden voor de film. Het stuk

waarin zij de hoofdrol speelt heet la Sirene

des tropigues. De bekende groote regisseur

Etiévant heeft de leiding. Doch ook hier

toont de bruine toovenares haar onafhankelijkheid.

Zij volgt haar persoonlijk inzicht,

haar invallen en.... zij amuseert

niet alleen de toeschouwers in het atelier,

maar ook de medespelenden, de figuranten.

Zelfs Etiévant heeft moeite om z'n waardigheid

niet prijs te geven. En.... dat

is heel wat voor een regisseur.

De nederlandsche tulpen In gevaar.

De Daily Mirror bevat het volgende

berichtje, onder 'tkopje: „Anglo-dutch tulp

fight": Zal het overwicht van de nederlandsche

tulp komen te vervallen Regelingen

zijn getroffen om 170.000 engelsche tulpen,

verdeeld over 70 soorten aanstaand

voorjaar in de londensche parken te laten

zien. De bedoeling is aan te toonen, dat

de engelsche kweekers even mooie soorten

leveren als de nederlandsche. Alle

groote kweekers werken samen en de kosten

worden gelijkelijk gedragen door de

z.g. Office of works, hetgeen belast is

met de zorg voor de koninklijke parken

en de Empire Marketing board, een instituut

ter bevordering van den handel

in het britsche rijk.

Nederlandsche filmschool.

Wij hebben een fout te herstellen. In

een der vorige no.'s meldden wij aan ,.Filmfantast",

dat er hier te lande geen filmschool

is. Sinds eenigen tijd hebben wij een dergelijke

inrichting, welke belooft in een leemte

te voorzien. Zij is verbonden aan de Studio

Eureka te Schiedam, welke korten tijd geleden

werd greopend.

Indien U meent HET BESTE

gezien te hebben, dat er op

filmgebied bestaat, dan heeft de

WILTON METRO GOLDWYN

altijd NOG BETERE FILMS

NA EEN MAAND.

September is ten einde. Wijnmaand heeft haar intrede

gedaan. Het competitierad draait dus alweer vier weken

en alle clubs zijn in actie voor the struggle for life.

To be or not to be. that is the question. Gaan we de

verrichtingen der verschillende eerste klasse afdeelingen

eens na, dan zien we nu reeds teekening vooral in de

onderste regionen. In de Westelijke afdeeling I staat

V.O.C, hopeloos onderaan. Vier wedstrijden gespeeld en

vier verloren met een doelgemiddelde van 4—15. Dit wijst

op een zwakke verdediging. Vooral de spil, v. d. Drift,

dient vervangen te worden. Die heeft heusch zjjn tijd

fehad. In deze afdeeling staat momenteel Hilversum

ovenaan. Deze Gooiers begonnen met van V.U.C, met

6—1 te verliezen en omdat V.U.C. zelf met 4—2 van H.B.S.

had verloren, won Hilversum van de Kraaien met 3—1.

D.F.C., dat het seizoen inzette met een 7—1 nederlaag

op eigen veld tegen E.D.O., versloeg daarna Ajax en

R.C.H, en staat nu no. 2 op de ranglijst. De N.A.C.er

de Bruün schijnt een enorme aanwinst voor de Dordtenaren

te zijn. In de Westelijke afdeeling II stevent Feijenoord

rechtstreeks op het kampioenschap af. We zagen

de mannen van Pijl tegen A.D.O. aan het werk en zouden

hen alleen den weigemeenden raad willen geven: „Houd

het hoofd koel I" Heusch, Bul Sr., van Dijfce en Rixoord

waren zoo nu en dan wel wat al te enthousiast. A bon

entendeur, n'est ce pas I In deze afdeeling zullen de beide

oudjes H.F.C, en H.V.V., samen een eeuw oud, hebben

uit te maken, wie de degradatiewedstrijden zal spelen.

Sic transit gloria mundisl Beiden hebben drie wedstrijden

Bespeeld en beiden hebben drie wedstrijden verloren.

et doelgemiddelde van H.F.C, is beter dan dat van de

oude Wassenaarsche leeuw, dank zij van der Meulen.

H.V.V. is er dit jaar o.l. nog slechter aan toe, dan het

vorige. De afdeeling is voor hen beslist te zwaar. Het

Haagsche A.D.O. slaat totnutoe een uitstekend figuur:

4 gespeeld, 2 gewonnen, 1 gelijk, 1 verloren (tegen

Feyenoord). Blauw Wit heeft de oude garde te hulp geroepen

en de „grognards" doen hun plicht.

In afdeeling III is het Zwolsche Z.A.C, in topvorm.

Ongeslagen gaan de „Blauwvingers" aan het hoofd der

afdeeling. Vitesse speelt hier weer de rol van championkiller

en sloeg Heracles met 4—3. Natuurlijk verloren de

Arnhemmers daarop tegen een der mindere goden. Het

eens gevreesde Go Ahead staat met 2 winstpunten uit

4 wedstrijden droevig onderaan. Toch zullen de „koekmenschen"

nog wel opklimmen op de ranglijst. Waarschijnlijk

wordt D.O.T.O. of Wageningen hier het kind

van de rekening. Het pas gepromoveerde A.G.O.V.V.

bekleedt de derde plaats met 6 van de 8 punten.

In het Zuiden geven N.O.A.D. en Eindhoven elkaar

weinig toe. Beiden hebben 7 van de 8 punten behaald.

Toch zullen M.V.V. en N.A.C, hier nog wel een hartig

woordje meespreken, al zou het niet onaardig zijn, als

er eens een ander kampioen werd. De Philipsmenschen

behaalden ondanks de aanwinst van v. d. Broek nog geen

enkel punt. De nieuweling L.O.N.G.A., die enkele lastige

uitwedstrijden heeft gehad, komt er al wat beter in en

zal het dank zij zijn internationaal Gehring nog wel een

heel eind schoppen. Kampioen worden ze niet, dat staat

vast, maar Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd.

Rest ons nog het Noorden I Het pas gepromoveerde

Alcides uit Meppel gaat hier ongeslagen bovenaan. Haar

verblijf in de tweede klasse heeft haar blijkbaar goed

gedaan. De kampioen Velocitas heeft zich zoowaar door

Veendam laten kloppen. De ex-kampioenen. Be Quick,

gaan den weg op van het oude RA.P., let maar opl

Niet tijdig gezorgd voor jonge spelers. De blauw-gele

Leeuwarders, Frisia, bengelen onderaan.

Ziedaar een exposé van de resultaten van één maand

voetbal. We zijn benieuwd hoe de competitiestanden er

over vier weken zullen uitzien. VETERAAN

DIT

is het Merk der goede Films

MEUBELWAS

„GLIIVI"

wordt veel nagemaakt,

maar niet geëvenaard.

MIJNHARDT's

Hoofdpijn-Tabletten 60


———^—"■——^^"

i^—^—

.

•■

Hij betastte zijn ruige kir

en hij was benieuwd hoe lar

„zij' noodig zouden hebben or

te groeien. Hij kon nog niet

worden aangezien voor één van

die acteure, die door de harde

eischen van de scheppende

filmkunst gedwongen worden de

natuur vrij spel te laten over

hun baard; voorloopig zag hij

er alleen uit, als iemand die

noodig geschoren moest worden.

En de boord was door het

gebruik ook niet beter geworden.

Bovendien, na eenigen tijd

bleek de koffie met één ei op

den duur geen voldoende voedende

kracht te bezitten voor

dezen vrijwilliger in het leger

der werkloozen. Niettemin had

hij moreel nog weinig schade

geleden. Er schenen altijd wel

wegen open te .zijn. En de

latere uren van den hongerigen

namiddag werden vrij aangenaam

doorgebracht met het

denken aan één zulk een weg.

De eenige gast van het Crystal

Palace Hotel trad dien

avond wat vroeger dan gewoonlijk

dit logement binnen;

het was zeker wel het allervroegste

joogenblik, waarop het

verkeer te voet door de smalle

straat zooveel verminderd was,

dat hij het kon wagen naar binnen

te gaan .zonder de aandacht

te trekken van het publiek,

wat op zulke oogenblikken

van het grootste gewicht

voor ban was. Na een kort

verblijf in het hotel kwam hij

het venster weer uit met een

paar voorwerpen in de hand,

waarvan hij bij het uitklauteren

er één liet vallen. Het geraas dat

volgde scheen al de echo's over

de geheele lengte der straat

wakker tp roepen, en met een

gesmoorden kreet van schrik

verschool hij .zich haastig om

den naastbijzijnden hoek van het

gebouw, toidat hij zich vergewist

had, dat alleen de echo's

waren wakker geroepen.

Na een tijd van ademloos

wachten sloop hij de straat af,

waarbij hij zorgde de vriendelijke

schaduwplekken op té zoeken,

en liep met zachten tred

naar de nederige hut, waar nog

kort geleden de brave goudzoekers

hun aangrijpende tragedie

hadden opgevoerd. Hij

trok aan het touwtje van de

klink, ging vlug naar binnen

en liep tastend naar den haard.

Hier stak hij lucifers aan, die

hij voorzoi^gshalve dien morgen

uit de cafeteria had mee-

, genomen. Hij hield de ééne

hand vóór den gloed, terwijl hij

met de andere voorwerpen hanteerde,

die hij uit het hotel

meegebracht had.

Hij schepte nu met een ijzeren

lepel haastig de lekkere, gekookte

boonen uit den hoop

afval op den haard in een blikken

pannetje met een langen

steel. Hij was met al te nauwkeurig,

en de voedzame plantendeelen,

waarmee de pan wel-

VILSON DE FILMBMmST

Het heidhattiy opircüen ■-,cnover ae L,ui,

Clair, die haar tegen Snake (e Vasquei waarschuwue. werd plotseling verstoord. De patroon

verscheen in de deur. weicig gesticht over de idiote handelingen van zijn bediende, Mcrton

Gill, iemand die slechts belang stelde in alles wat tot de film behoorde, die een Beulah

Baxter als iets bovennatuurlijks beschouwde, en die slechts één verlangen kende. n.l. ielf

den hoogsten trap in de filmkunst te bereiken. Daartoe diende als voorbereiding zijn geregeld

bioscoopbezoek op de Zaterdagavonden en de practische oefeningen op de Zondagen,

waarbij eenmaal de oude Dezter. het paard van den boodschappenwagen op hol sloeg, tot

groot ongenoegen van den patroon Gashwiler. Merton beleefde zijn gelukkigste dagen toen

hij met 275 dollar aan spaarpenningen naar het westen trok en hij de terreinen van Hollywood

mocht betreden. Zijn geld was tot op 10 dollar na uitgegeven, toen hij de boodschap kreeg :

Toonecl Vier. om 8.30. Avondtoilet. Den volgenden morgen was Merton al vroeg gegrimeerd

en wel in een groote cabaretzaal; als partnerin een spaansch gekleed meisje. Op liid

was de zaal vol. Twee cameramannen verschenen. Foxtrotten klonk het commando. Gill kon

niet dansen en wendde een verstuikten voet voor. Vele opnamen werden gemaakt. Muriel

Mercer speelde de hoofdrol en ook een danspaar Lizzo en Mario trad op. Men applaudisseerde

op bevel. Regisseur Henshaw verzocht juffrouw Montague met Merton te flirten. Ten laatste

kregen de lossen hun congé roet order den anderen morgen &.30 terug te komen. De gage

werd tegen een strook ontvangen. Gill ging naar 't restaurant. Henshaw was in gesprek

over een nieuwe film „Robinson Crusoe". Na zijn gage ontvangen te hebben, ging Merton

zijn vriendin aan het loket van zijn succes vertellen: den volgenden morgen was hij onder

de eersten voor het speelhuis-tooneet en weer werd een extra-opname van onzen held gemaakt.

Juist op tijd was Gill's beurs opnieuw gevuld. In een paar uren was meer verdiend dan

vroeger in vele weken. Doch de belooningen bleken zeer wisselvallig en spoedig zag Gill

weer den bodem van lijn beurs. De kamerhuur kon hij zelfs niet meer betalen. Toen de

nood het hoogst was hoorde hij van 't meisje aan 't loket dat er wat voor hem te doen was.

Hij wordt als Bedouïn verkleed en moet met een aantal anderen in oosterschc tooneelen

optreden, 't Was slechts voor' één dan en van 't verdiende loon nam hij een rijkelijk maal.

Den nu volgenden nacht bracht Gill voor 't eerst niet bij Patterson door. maar in de

blokhut op het filraterrein. het gelukte den anderen morgen onopgemerkt te voorschijn te

komcro. Hij hoopt 's-avonds zijn logies onveranderd te zullen terugvinden, en inderdaad

bewees het bed hem weer denzelfden dienst. Met leede oogen zag Gill den volgenden morgen

de hut ontruimen en de requisieten naar een pakhuis vervoeren. Meerdere voor een daklooze

begeerenswaardiqe voorwerpen waren in die ruimte opgeslagen. Gill was minder

hulpeloos dan aanvankelijk gedacht werd. ïn financieel opzicht was de toestand pijnlijker

dan ooit. zonder het te will.cn vochten in hoofdzaak twee gedachten om den voorrang:

wekelijksch salaris en Gashwiler.

dra voor de helft gevuld was,

waren meer of minder metasch

vermengd. Maar dat zou hij

later wel op zijn gemak in orde

maken. Toen de laatste boon

was opgeschept, viel het licht

van den lucifer op een onverwacht

voorwerp — een half

brood in de asch in den versten

hoek van den haard. Het

was niet versch, neen eigenlijk

volkomen droog en hard.

Hij was nu op zijn eenvoudige

legerstede in het Crystal Palace

Hotel half opzittend, op zijn

gemak aan het eten. Aangezien

het niet raadzaam was lucifers

op te steken, at hij voornamelijk

op den tast. Er was een duidelijk

waar te nemen alkali-smaak

aan het gerecht, die op niet

onaangename wijze zijn tegen-

"wicht vond in zekere plantaardige

schimmel van een 'fijne

lavendelkleur, waarmee de natuur

zoo kiesch was geweest

de ^eindontbinding van dit voedingsmiddel

in zijn grondbestanddeelen

te bedekken. Maar

't was nu geen oogenblik om op

zulke kleine gebreken te fitten.

Asch zal niemand schade doen,

als zij met mate gebruikt wordt;

de schimmel zie je niet in een

volkomen donker hotel, en het

'brood was goed.

Het feestmaal duurde vrij

lang, maar de vingertoppen, die

zoo goed het geld hadden kunnen

tellen in een donkeren zak,

konden ook in een pik donker

hotel zich vergewissen, dat er

nog een zekere voorraad voedsel

over was. Hij trok de dekens

over zieh heen en sliep

rustig in. Er was altijd wel een

weg open.

Het ontbijt beloofde slechts

een matig genoegen. In het

grijze licht, dat door deramen

naar binnen zeefde, leken de

boonen er wel niet zoo lekker

uit te Äen, als zij 'den vorigen

avona hadden gesmaakt, en de

happen in den vroegen morgen

waren minder streelend voor het

verhemelte als die van den vorigen

avond in de herinnering

waren. Hij dacht, dait hij misschien

niet zoo'n honger had,

als toen hij ze voor de eerste

maal proefde. Hij verwijderde

netjes eenige asch uit het midden

en probeerde nog eens. Zij

smaakten nu beter. De fijn getinte

schimmel was ook weer

zichtbaar, maar hij deed geen

enkele poging die te ontwijken,

want zijn eetlust was nu opgewekt;

hij had echten honger en

kon aan niets anders denken.

Toen het maal op zijn eind

liep, raadde zijn bewuste ik

hem aan ermee uit te scheiden,

om nog wat over te houden

tegen den onvermijdelijken honger

van den avond, maar hij

luisterde er niet naar. Hij was

als leem in de handen van het

onderbewustzijn; hij had nog een

paar boonen kunnen redden,

toen de rede weer heerschappij

voerde, maar het waren er zoo

weinig, dat hij het niet de

moeite waard vond ze te bewaren.

Het was beter nu alles maar

schoon op te maken. Hij borg

de pan en den lepel op hun

plaats en verliet zijn hotel. Hij

was gevoed.

Met den pluche hoed schuin

op het hoofd gezet, liep hij

met iets van de oude zelfbewustheid

rond. Eén oogenblik voelde

hij aan zijn opkomenden baard,

maar hij verwierp vastberaden

het halfgevormde voornemen

om eens te onderzoeken, hoe

de barbier op het terrein er

over denken zou, een nieuwen

klant op rekening te scheren.

Als hem niets ergers overkwam

dan ongeschoren te blijven! De

boord was nog vrij goed. Waarom

zou hij gaan tobben over

zijn baard En hij vergat de

zaak, toen hij opmerkte, dat de

menschen, die op Holden's terrein

verschenen, er allen zoo

bijzonder doorvoed uitzagen. Hij

vond het vreemd, dat het hem

nooit te voren was opgevallen,

hoeveel goed gevoede menschen

je op één dag zag.

Laat in den namiddag brachten

zijn onderzoekingen hem tot

voorbij het benedeneinde van

het straatje, waar hij woonde,

en werd hij aangetrokken door

de geluiden van het filmdrama,

die uit een ruw opgetrokken

houten gebouw kwamen., waarboven

het opschrift stond: High

Gear Dance Hall. Hij ging er

heen en trad binnen met de

rustige gemakkelijkheid van manieren,

die de op het terrein

doorgebrachte dagen tot volkomen

bloei hadden gebracht. Niemand

zou hem ooit aanzien voor

een toeschouwer of voor

iemand, die door omstandigheden,

waarover hij niet de geringste

macht meer had, aan

Holden's terrein gekluisterd was.

Het inwendige van de danszaal

bood niets nieuws voor zijn

kennersblik. Het was de danszaal,

die hij uit menig boeiend

vijffilm drama kende. Zoools

altijd, wachtte men. Electriciens

schoven de groote lichtstandaards

heen en weer, camera's

werden verrold, en verveelde

acteurs zaten lui om de

ronde tafels of stonden in

groepjes te praten.

Alléén één aeteur bleef in

zijn rol. Een havelooze, gebaarde,

oude man in een rood overhemd

en een gerafelde broek,

met een afzichtelijken, vilten

hoed laag over het voorhoofd

getrokken, lag op den vloer

achter in de zaal met zijn rug

tegen een vat. Blijkbaar was

hij in slaap. Als een plotselinge

lichtstraal kwam de herinnering

bij hem op aan wat het meisje

Montague verteld had en wist

hij dien ongelukkige, te plaatsen.

Zoo ging het met een acteur,

die zijn baard moest laten

staan. Misschien had hij al

dagen lang zoo moeten slapen

in het belang van danszaal-atmosfeer.

Hij bet nog eens zijn blik

gaan over de groep, want hij

herinnerde zich, dat het meisje

Montague ook meedeed in

Gods Vrije Natuur. Hij had

haar spoedig gevonden. Zij was

inderdaad een blonde meid met

een kort rokje, lagen hals, afschuwelijk

geblanket en geverfd,

reddeloos verdorven. Zij stond

bij de piano en zong, door één

van de andere danszaal-meisjes

op de piano begeleid, een ballad^,

waarvan hij het refrein

opving: „God noemt ze Engelen,

wij noemen ze Moeders

hier".

Toen het lied geëindigd was,

trad het meisje Montague naar

het midden van de zaal, keek

gedachteloos rond en pakte toen

een onschuldigen omstander

beet, één van de ruwe kerels,

die dit ohsmakelijke verblijf bezochten,

en voerde een dans

met hem uit om de tafeltjes.

(Wordt vervolgd.)

HET MBÏSKB EN OB KANOER

WOORDBN EN MUZiEDC VAN HERMAN STENZ

Voor- e n tuschen gjjel. ^^ Zz-n^.

Zeg mij. gij zanger, van waar komt uw lied. Zing mij. gij zanger, uw heerlijke lied. Luister, o meiske, het baart slechts verdriet

Hoe vond het den weg naar mijn harte Verhaal van liw dooien door 't leven. Spontaan zóó uw harte te geven.

Het deed in mij leven, of k wilde of niet Ik raad in uw oogen een heim'lijk verdriet Omdat niet de zanger, doch enkel zijn lied,

De liefde, de hoop-en.... de smarte! Al werd u ook heel veel gegeven! Zoo dikwijls de liefde doet leven!

Gij hebt met uw. zangen mijn ziele geroerd. Wat kan het wel wezen, ik wou dat ik wist. Al hebben mijn zangen u vreugde gebracht,

Uw banden al dichter en dichter gesnoerd. Toe zeg me wat hebt g' in uw leven gemist Ook zij worden oud en verliezen hun kracht.

Zing mij uw lied en ik geef u al mijn. Zing mij uw lied en ik geef u al mijn. Ras is verdwenen, dat mooie-in-schijn.

Dan moet en dan zult gij mijn zanger zijn! Dan moet en dan zult gij mijn zanger zijn! Daarom en kan ik uw zanger niet zijn 1

50 pCt. meer

geluidsvolume

2'/2 x meer octa»

ven dan elk ander

fabrikaat

Nimmer storingen

Steeds het nieuwste, het beste

en den srootsten voorraad bij:

No. 103

met eenveerige

motor

mO." in eiken

No. 109

met tweevee-

7 rine motor

/ f 145." in eiken

No. 156

Salonamophone

tweeveerige

motor

f290.-

in eiken

f 320.-

in mahonie

Enorm

klankvolüme

4-veerig werk

eiken

;Om 't halfuur

opwinden

| met hoorn

f 115.-

Geruischlooze

weergave

Speciaal gebouwd

voor de tropen.

Met

zelf opwindende

electrische motor

f 50.— meer.

PASSAGE 46 - TELEFOON 13778

L v.MEERDERVOORT 60a en 453 PEM nkikQ I


^■i ^" ^^^" ^■^^Hl —

^ . —• ■—

hTVfoOKOÜSS LEZEKE/^£N

We leven in een gekken tijd,

Ëen tijd van rechte lijnen.

Het vrouwtje wil, hue mollig ook

Heel ,,plat ' en mager schijnen!

D r mooie lokken snijdt ze al.

Dekt dan dr lieve kopje

Met pet of hoed, — gelijk een man.

Haar dasje in een stropje.

Ze praat wat ruw; zegt ,,pot-

(verdne' ,

Desnoods voor „drie" ook

,,domme .

Waarom, zeg lieve schat, waarom

Moet jij zoo leelijk brommen

Je mondje is nu grof, ondanks

Je lippenstift. — Dat schaadt je

Als je wat ..Dromt . dan ruik je naar

Een sigaret-piraatje!

Je hebt gepoogd een man te zijn

En verknoeide je figVi ■ 1

Je weet niet wat je er van maakt.

Je bent zijn cancatuur!

PENDANT

In mijn straat daar loopt een jochie.

Twintig jaar. naar mijn gedacht.

Met een jasje, met een taille

En een zeldzaam lokkenpracht!

Het heeft een melkblanke huidje.

En een halsje, 't lijkt albast;

Het draagt natuurlijk ook geen

(boordje:

Dat schaadt z'n nekje, dat is vast!

Het draagt daarom 'n Schiilerhemd

En draagt dat met een „puntje ;

Daarop een dasje, vastgemaakt

Met speld, 'n gouden muntje.

Het praat heel zachtjes, hooge stem,

Bescbaefd, zoo wil hij schijnoti.

En als ie kwaad is, wordt ie rood.

Dan vloekt ie: „gossiemijne!"

Hij draagt een lichte wijde broek.

Versierd met een ceintuur.

Die kwal heeft van zichzelf gemaakt

Een wijven-cancatuur.

LUCIÉN

i/iïe/7 stoeien en L ux

Na. 77388. E:n aiiemefsi japonnetje voo'

z:tue de Cnine. Het iijfje is aan de

schouders mgehaaid evenals de mancnetten

en de rok. Smal lint vormt de

cenigc aarneenng. De rok is uit twee

banen en ongeveer 1.80 M. wijd. Verkrijgbaar

in buslemaat 90. 95 of 100 cM.

Benoooigd van 95 cM breeoe stof 3.50 M.

Lint 2 M.

.'an deze afbeeldingen, die met toestemming

der firma Weldon Ltd. te Londen zijn

: ere oroauceerd. zijn fro.D.gekniptepavo-

DE SLANKE LIJN

Herhaaldelijk krijgen wij van

lezeressen de vraag, of wij haar

het middeltje aan de hand

willen doen om slank te blijven.

Zij vragen ons om recepten, om

allerlei wenken en meenen, dat

het in een handomdraaien te

zeggen is, hoe men het ongewenschte

vet kwijt raakt.

Voor mij ligt een brief van

„mej. H.". die schrijft; „Kunt

u mij geen middeltje geven om

slank te worden. Daar u nog al

met filmartisten en (let goed opl)

iets dergelijks op goeden voet

staat, zult u het denkelijk wel

weten. U zult wel antwoorden

bijna niet eten, doch dat helpt

mij maar weinig. Ik hoop daarom

van u een goed antwoord te

krijgen."

Dit vertrouwen in mijn veelwetendheid

en goede relaties

vereert mij. Daarom beantwoord

ik de vraag zoodra mogelijk.

Van nature is een gezond

mensch, die z'n spieren oefent.

PAMIS-

niet overdadig eet en geen ongezond

voedsel tot zich neemt,

slank. Indien ge de foto's van

jonge inlandsche vrouwen ziet,

dan vallen vaak haar goede vormen

op; alleen wanneer ze door

mode-dwaasheden of door een

onnatuurlijke levenswijze haar

lichaam bederven, verdwijnt ook

haar natuurlijke slankheid.

Daarbij moet men nog op een

ander ding letten.

Wat slank is bij de eene, is

het nog niet bij de andere.

Waarmee gezegd wil zijn, dat

de indruk, welke een vrouw

maakt, afhangt van haar lengte.

Een lange dame, die recht op

loopt, zich gemakkelijk beweegt,

zal slank lijken, ook al heeft

zij evenveel vleesch en vet als

een vrouw met korte gestalte,

die al spoedig een ,.dikkertje"

schijnt.

Mej. H. en de vele andere

lezeressen, die zich voor dit vraagstuk

intresseeren, kunnen uit het

bovenstaande dus zien, dat de

zaak nog niet zoo eenvoudig is,

al is ze terug te brengen tot

het eene punt:

Zorg er voor, dat uw lichaam zijn

natuurlijke vormen heeft.

Dat kunt ge bereiken:

Ie. Door voldoende lichaamsbeweging

in de vrije lucht,

wandelen, sport, zwemmen,

en dergelijke.

2e. Door gezonde voeding. Vermijd

te veel eten. neem geen

vet verwekkende levensmiddelen

zooals suiker, boonen,

brood, soep, vöt vleesch, meelspijzen;

drink niet te veel,

zeker niet tusschen de maaltijden.

Groenten.fruit. citroenen

sinaasappelensap, mager

vleasch met mate gebruikt,

zullen geen overvloedige vetvorming

geven.

3e. Zorg voor voldoende ontwikkeling

van de spieren, die

uw lichaam in vorm moeten

houden.

Onder no. 1 is reeds aangegeven,

hoe dit door goede

lichaamsbeweging kan geschieden.

Verstandige massage,

met zaakkennis gekozen corsetten

en zoo noodig bustehouders

en buikbanden kunnen

hierbij kunstmatige hulp

geven.

4e. Vermijd echter het gebruik

van kwakzajversmiddeltjes,

die vaak uiterst schadelijk

voor de gezondheid zijn en

verval ook niet in buitensporigheden

(azijn drinken,

overdreven vasten, te kort

slapen e. d.). Ook al is het

„mode"' om slank te zijn, een

mode die heel goed en aesthetisch

mag worden genoemd,

toch moogt ge er uw gezondheid

niet aan wagen. Het is

No. 77428. Gekleede namidoagjapon voor

satijn of charmelinc. gegarneerd met een

vooroaneel en manchetten van gephsseerd

georgette. De kraag vormt geiijk de

cascade revers. De rok is van voren een

weinig ingehaald en heeft een strik van

stof of lint. Verkrijgbaar in busremaa; 85,

90 of 95 cM. Benooaigd van 95 cM. breede

stof 3.25 M. of van 135 cM. oreede stof

2.50 M ; van 95 cM. br.garneerstof 1.25 M

nen verkrijgb. legen toezending van f0,75

en vermelding van hel no. aan mevr. Milly

j rrons. 2e Schuvtstraat 261. Den Haag.

beter om een dokter te raadplegen,

dan een kwakzalver.

5e. Draag goede kleeding en

vooral goede onderkleeding.

Dat is een raad, die niet

altijd gemakkelijk op te volgen

is, omdat goede kleeding

en zeker goede onderkleeding

duur zijn.

Wie deze vijf punten in toepassing

brengt en toch niet slank

wordt, die moet zich maar troosten

met de gedachte, dat een

gezellig dikkertje een heel aardig

persoontje kan zijn en.... door

heel wat mannen liever gezien

wordt, dan een boonenstaak I

1 CORRESPONDENTIE

B. L. S. te Rotterdam wil

gaarne Hawaiian guitaar leeren

spelen. Wij vermoeden, dat men

u in den muziekhandel, waar gij

het instrument koopen kunt, ook

daaromtrent inlichtingen kan

geven. Weet een van onze lezeressen

of lezers een beteren

raid

Zoekt U Personeel

Geeft uw aanvragen aan het

Haagsch Bemiddelings Bureau

HOE prettig vinden Frieda en

haar poppen het als de zon

schijnt en zij kunnen stoeien,

buiten in het park! En, zelfs als de

zon niet schijnt, is het niet erg,

want dan hebben zij warme wollen

pakjes aan tegen den kouden wind.

Maar o! wat kunnen kleine meisjes

zich vuil maken ! Want al is Frieda

werkelijk een ideale moeder voor haar

poppengezin, soms valt zij plotseling

uit haar rol en klimt in boomen,

rolt over het gras, rent en schreeuwt.

En kijk dan eens, hoe haar wollen

kleertjes er uit zien !

Toch vindt Moeder het heelemaal

niet erg. Zij weet, dat stoeien

gezond is voor het jonge volkje.

En wanneer de wollen pakjes in een

LUX-sopje gewasschen worden, dan

hindert het heelemaal niet, hoe vuil

zij zijn ! Frieda draagt haar kleertjes

tot zij er uitgegroeid is en zij

worden nooit stug of geel. De wol

verliest nooit haar frischheid, want

er behoeft niet op gewreven te

worden, waardoor het weefsel beschadigd

wordt.

Weet U, hoe de Moeder van

Frieda de kleertjes van haar meisje

wascht r Op dezelfde manier wascht

Frieda de poppenkleertjes op poppenwaschdag.

Neem een eetlepel vol

LUX en klop dit tot schuim in een

kom halfvol heet water, Doe dan

wat koud water bij om het sop lauw

te maken en doe het wollen goed er

in. Maal elk stuk op en neer en

knijp het sop door de vuile plaatsen,

doch nooit wrijven. Het vuil vliegt

voor het sop weg. Dan driemaal

uitspoelen in lauw water en het

water uitknijpen. Niet wringen,

want dat beschadigt de wol en niet

wrijven, want dan wordt zij stug.

Gekleurd goed altijd vlug en niet te

heet wasschen.

onduleeren en ,F1.50

kappen

NÄISON SOLTEN

Singel 492, Amsterdam " "■ Konmaspttin

HoofdWoor; GR00TE MARKTSTRAAT 23

DEN HAAG - Tel.toon 16565

Agentessen in verschillende plaatsen

in Holland en Duitschland.

Wij nemen de informaties

i staan een jaar voor bet personeel in

Heeft U er wel eens over gedacht, hoe aardig 1 ■■t zou zijn, wanneer

de kinderen groot zijn, dat U een album heeft, waarin U den levensloop

in hun kinderjaren in kiekjes heeft vastgelegd Zelf de kiekjes te

maken, verdubbelt de waarde. De fabrikanten van LUX hebben een

camera beschikbaar voor elke verbruikster van deze prima zeepsoort.

Vraag, hoe U in het bezit kunt komen van Uw toestel, aan De

Lever's Zeep Maatschappij, Afdeeling Reclame, Vlaardingen.

L5^0-15


S^S^SÄH

ndien gij prijs stelt

op een hygiënische

en vlugge wijze van

inzeepen, gebruik dan

\

is direct voor het gebruik gereed en maakt water

overbodig, waardoor het schuimslaan geheel vervalt.

is volkomen Alkalivrij en antiseptisch,

maakt de huid blank

en elastisch, terwijl zelfs bij

het ruwste weder, het gelaat na het scheren

zacht en gaaf blijft.

wordt liefst met de vingers ingewreven,

waardoor zelfs t geringste

&iiMmly cream-verlies vermeden Vordt.

spaart door zijn volkomen zuivere

alkaü-vrije samenstelling het

scheermes of apparaat en houdt

dit veel langer scherp dan bij gebruik van de

bijtende scheerzeep.

^(Ê£M$&7 vermijdt ieder pijnlijk gevoel en

i^) (L^V^ is dus geschikt voor een deli-

^IfimJ cate huid.

Een dunne laag, met

de vingers op de baard

gebracht, maakt het

haar zoo zacht, dat

het scheren geen pijn

veroorzaakt

Een groote pot bevattend

EEN Kg. kost franco door

het geheele land f 3.—

Bij alle Coiffeurs verkrijgbaar of

direct na toezending van postwlssel

T. LEVISSON

Zeepfabriek VGravenhage

Post Giro No. 63197

J\uasé

ctwcSacUy

êesmj&éti/zas aeoaas

=^j^

Redactie en Administratie- I »T I I TT r« i • i^ • L T7 il 1 Verschont wekelüks

Galflewater 22. Leiden. Tel. 760 II, Het liedje VÜH Herman btenZ bevindt ZlCh Op pagina 1/ ||| WUs per kwartaal f f.95

More magazines by this user
Similar magazines