11.01.2015 Views

Verslag - Provincie West-Vlaanderen

Verslag - Provincie West-Vlaanderen

Verslag - Provincie West-Vlaanderen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

=<br />

$>;%>;$%%<br />

<br />

)=<br />

8<br />

5&6<br />

=7<br />

=<br />

'34<br />

<br />

<br />

()%*%!%+*"$<br />

,-%*%!%++><br />

;@8; =<br />

<br />

./ &0<br />

<br />

1& &/2<br />

'. 1-<br />

. '34/ <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

5 6<br />

<br />

7 885 6<br />

<br />

23225 6<br />

<br />

'292:)5)6<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

&0 .<br />

/;/


- 2322<br />

A8.2 28<br />

;28 <br />

;2))B /<br />

887;(<br />

8;:8)78<br />

));<br />

<br />

<br />


. <br />

& <br />

(2;<br />

. /."-$<br />

%'0-$ % <br />

)1 2<br />

8 ;"$;<br />

& <br />

<br />

1:::C(:&(':C<br />

E )) <br />

7) 8;<br />

) <br />

))7!7;C7B;<br />

7 7 ))7/87<br />

7;E7 <br />

;<br />

& <br />

F 8;<br />

34 5<br />

<br />

-")/<br />

85 6;:8;;<br />

;<br />

. <br />

&4 <br />

$06"( 06"/% <br />

<br />

( / 87<br />

C+5&G6;C+;E)<br />

88;<br />

'( <br />

<br />

!<br />

E8=<br />

"; ;;;8<br />

;<br />

$; :-887;:<br />

8;<br />

+; ))8 /<br />

);;;8) ;<br />

877 ;<br />

!; :8DD);;;<br />

DD);287)5<br />

<br />

+


868 <br />

;<br />

<br />

!


PROCORO <strong>West</strong>-<strong>Vlaanderen</strong><br />

Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening <strong>West</strong>-<strong>Vlaanderen</strong><br />

<strong>Provincie</strong>huis Boeverbos<br />

Koning Leopold III-laan 41<br />

B-8200 Sint-Andries<br />

Tel. 050 40 35 37<br />

Uittreksel uit het ontwerpverslag nr 61 van de<br />

bijeenkomst van 1 maart 2007<br />

4. Behandeling adviezen en bezwaarschriften nav het openbaar<br />

onderzoek ontwerp-provinciaal RUP Vulsteke te Staden<br />

De heer Bart Verbeke (dienst ruimtelijke planning en mobiliteit) licht toe welke aanpassingen<br />

gebeurd zijn aan het plan ten opzichte van het voorontwerp dat werd voorgelegd ten behoeve van<br />

de plenaire vergadering.<br />

De vaste secretaris overloopt de binnengekomen adviezen en bezwaren.<br />

Gelet op de vele bezwaarschriften van omwonenden werd een afvaardiging van de<br />

gemeentebestuur Staden uitgenodigd. Mevrouw de burgemeester Josian Lowie en de heer Wouter<br />

Tyberghien, stedenbouwkundige ambtenaar, zijn aanwezig..<br />

Mevrouw de burgemeester Josian Lowie licht het standpunt toe van de gemeente. Hierin stelt de<br />

gemeente dat er op die locatie steeds bedrijvigheid is geweest. Dit werd geregeld in een BPA. Het<br />

gemeentebestuur wenst uitdrukkelijk dat er opnieuw – binnen bepaalde randvoorwaarden -<br />

bedrijvigheid op deze site tot stand komt<br />

Er worden informatieve vragen gesteld vanuit de PROCORO<br />

Na het horen van de gemeente, gaat de PROCORO over tot de beraadslaging.<br />

Mevrouw de burgemeester Josian Lowie en de heer Wouter Tyberghien, stedenbouwkundige<br />

ambtenaar, verlaten de zaal<br />

4.1. Adviezen van overheden<br />

1. Vlaamse Regering (M.B. 21/12/06, ontvangen 04/01/07)<br />

Ongunstig advies. Dit zijn de opmerkingen:<br />

1. De optie om de herlokalisatie en uitbreidingsbehoeften van het bedrijf Vulsteke<br />

juridisch vast te leggen is niet zonder meer in overeenstemming met de optie om op<br />

Vlaams niveau bestaande bedrijven buiten bedrijventerreinen maximaal te verweven in<br />

de omgeving en de mogelijkheden voor de ontwikkeling op de bestaande locatie<br />

uitputtend aan te wenden.<br />

2. Het profiel van de site voor het hergebruik is onvoldoende onderzocht. Er moet worden<br />

aangetoond dat de voorgestelde site de beste locatie is voor een bedrijf dat<br />

gespecialiseerd is in containertransport in en recyclage van bouwafval, rekening<br />

houdend met de eisen van het bedrijf, de ruimtelijke context en de ruimtelijkeconomische<br />

visie op Staden.<br />

3. Het plan verwijst voornamelijk naar de ruimtelijk-economische visie op Staden. Deze<br />

bevat weinig echte specifieke visie-elementen die toelaten om een concrete uitspraak<br />

te doen betreffende voorliggende herlokalisatieproblematiek. De visie dient verder<br />

uitgewerkt te worden zodat verduidelijkt wordt welk type economische activiteiten in<br />

Staden kunnen worden ingeplant. Hierbij is het eveneens van belang om de relatie te<br />

leggen tussen de verschillende regionale bedrijven (en hergebruikte sites). Zo ligt het<br />

bedrijf <strong>West</strong>fro in de nabijheid van het plangebied maar blijkt niet of de uitbreiding van<br />

<strong>West</strong>fro in combinatie met de herlokalisatie van Vulsteke een impact zal hebben op de<br />

N36 en op de omliggende woonomgeving.<br />

4. Verschillende adviezen maken melding van een waterproblematiek in deze zone. De<br />

vraag stelt zich of het aangewezen is om een bedrijf dat nood heeft aan veel<br />

waterondoorlatende verharding naar deze plek te herlokaliseren. De waterproblematiek<br />

moet verder onderzocht worden.


5. De bijkomende inname van agrarisch gebied is niet evident aangezien het over<br />

hergebruik van een bestaande site gaat. Bovendien is de behoefte om deze bijkomende<br />

ruimte in te nemen onvoldoende aangetoond.<br />

6. De bufferzone aan de noordzijde moet beperkt worden tot de site van het bedrijf zelf.<br />

De beek kan niet worden meegenomen als bufferend element.<br />

7. Er kan worden ingestemd met de optie om de verlaten site een nieuwe invulling te<br />

geven, echter binnen de beperkingen van de site. Rekening houdend met die<br />

beperkingen kan de vraag gesteld worden of de site de meest geschikte locatie is voor<br />

de activiteiten van het bedrijf Vulsteke.<br />

advies PROCORO<br />

1. Momenteel gebruikt het bedrijf 2 sites in Kortemark: een site gelegen langs de<br />

Ieperstraat (aansluitend bij Sint-Jozef) en een site langs een zijstraat van de<br />

Hoogledestraat (oud terrein van Distrigas). Het oud terrein van Distrigas (opslag van<br />

puin en aarde) wordt momenteel volledig illegaal gebruikt. De opslag daar zal dan ook<br />

op korte termijn herlokaliseren naar de site in Staden. De andere site langs de<br />

Ieperstraat wordt op termijn geherlokaliseerd naar Staden. De site in Staden (gelegen<br />

langs een secundaire weg) is qua ontsluiting beter gelegen dan de beide sites in<br />

Kortemark (ontsluiting via lokale wegen). Het is dus niet aangewezen om verder te<br />

investeren in de sites in Kortemark. Een herlokalisatie naar de site in Staden is meer<br />

aangewezen. Wel dient erover gewaakt dat het bedrijf binnen afzienbare tijd volledig<br />

herlokaliseert (ook de site aansluitend bij Sint-Jozef), zoniet dreigt er teveel verkeer<br />

tussen de 2 sites te verlopen.<br />

2. De leegstaande site is een opportuniteit die zich op vandaag voordoet. De vraag is niet<br />

of de site de beste locatie vormt voor een dergelijk bedrijf. De vraag is wel of de<br />

inplanting van een dergelijk bedrijf op deze site ruimtelijk aanvaardbaar is. De<br />

PROCORO adviseert om bijkomend te motiveren dat deze site geschikt is voor<br />

dergelijke activiteiten.<br />

3. De opmerking is terecht. De PROCORO adviseert om de ontbrekende visie-elementen in<br />

de memorie van toelichting verder aan te vullen.<br />

4. De opmerking is onterecht. De site ligt niet in overstromingsgebied. Bovendien worden<br />

er in de voorschriften voldoende garanties ingeschreven zodat het waterbergend<br />

vermogen van de site zeker niet zal verminderen.<br />

5. De opmerking is onterecht. Ten opzichte van het nu geldende BPA wordt geen<br />

bijkomende ruimte voor bedrijvigheid ingenomen.<br />

6. De opmerking is terecht. De PROCORO adviseert om de bedrijfssite te begrenzen zoals<br />

in het huidige BPA. De Luikebeek en de zijtak dienen te worden beschouwd als uiterste<br />

begrenzing van de site, buffers inbegrepen. Dit impliceert ook dat de buffers dienen op<br />

te schuiven.<br />

7. De PROCORO adviseert om bijkomend te motiveren dat deze site geschikt is voor<br />

dergelijke activiteiten.<br />

2. Gemeente Staden (18/12/06, poststempel 22/12/06, ontvangen 03/01/07)<br />

Gunstig advies, mits rekening wordt gehouden met volgende opmerkingen:<br />

1. In het BPA De Kantonnier heeft de zone de bestemming bedrijvigheid gekregen. Het<br />

behoud van deze zone als zone voor bedrijvigheid moet niet meer in vraag gesteld<br />

worden, wegens niet in strijd met de structuurplannen. Vandaar dat het niet zinvol is<br />

om de invulling van de site te beperken naar soort activiteit en naar aantal bedrijven.<br />

2. De gemeente zou hier als lokale actor en dichtst betrokken overheid meer ruimte<br />

moeten krijgen bij de invulling van deze site.<br />

3. In de voorschriften worden diverse algemene termen gebruikt zonder toelichting of<br />

definitie. Dit geeft aanleiding tot onduidelijkheid, discussie en rechtsonzekerheid. Een<br />

andere omschrijving of een verduidelijking van deze termen is dan ook wenselijk.<br />

4. In de voorschriften worden voorwaarden opgelegd die niet uitvoerbaar zijn:<br />

a. Stapelen mag niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De site ligt rondom in<br />

het zicht van een openbare weg. Het is dus niet mogelijk de site volledig af te<br />

sluiten en dit is ook niet conform de gemeentelijke verordening inzake de<br />

integratie van bedrijfsgebouwen, die een integratie nastreeft door een<br />

combinatie van inplanting, vormgeving, kleur en groenaanplant.<br />

b. Er mag geen doorkijk zijn in de buffer. Het aanplanten van een volledig dicht<br />

groenscherm is bijna niet mogelijk en tegengesteld aan de visie van de<br />

gemeente (zie ook a).<br />

c. Geluidsbermen of schermen dienen verplicht aangelegd te worden. Wat indien<br />

er vanuit milieuwetgeving geen geluidsberm moet aangelegd worden of indien<br />

dit op een andere plaats dient te gebeuren<br />

d. Er mag geen bijkomende toestroom komen van water naar de Luikebeek. Dit<br />

zou inhouden dat het principe van de vertraagde afvoer van hemelwater niet<br />

mogelijk is. Wat indien er geen andere optie is


5. Het al of niet toelaten van dieren in de bufferzone doet hier niet ter zake en heeft geen<br />

invloed op de kwaliteit van de bufferzone.<br />

6. Betreffende de memorie van toelichting volgende opmerkingen:<br />

a. Het feit dat er op de site in Kortemark een bouwovertreding zit doet hier niet<br />

ter zake.<br />

b. De vermelde omzetten hebben betrekking op 2 verschillende vennootschappen.<br />

Dit is niet af te leiden uit de tekst.<br />

7. In de memorie van toelichting wordt gesteld dat het hier zou gaan over bijkomende<br />

ruimte voor bedrijvigheid. Dit klopt echter niet aangezien het gaat over bestaand<br />

aanbod (BPA De Kantonnier). Er wordt zelfs de afweging gemaakt of de bedrijfssite niet<br />

aan het aanbod kan worden onttrokken. Deze afweging is helemaal niet op zijn plaats<br />

omdat er geen sprake is van een uitbreiding van het aanbod aan bedrijfsoppervlakte en<br />

omdat dit enkel van toepassing is voor terreinen die niet in gebruik zijn voor<br />

bedrijvigheid. Dit terrein is echter in gebruik.<br />

advies PROCORO<br />

1. De opmerking is onterecht. Het is niet omdat het over een bestaand bedrijventerrein<br />

gaat dat alle soorten activiteiten zomaar dienen toegelaten te worden. Het bestaande<br />

BPA is ook op maat van het vroegere bedrijf geschreven. Wel adviseert de PROCORO<br />

om geen onderscheid te maken tussen de zone voor bedrijfsactiviteiten gelinkt aan de<br />

bouwsector en de zone voor verharding.<br />

2. De opmerking is onterecht. Vanwege haar ruimte-inname is de site duidelijk van<br />

bovenlokaal niveau. Gezien Staden is geselecteerd als specifiek economisch knooppunt<br />

komt het de provincie toe om de ontwikkelingsperspectieven te bepalen.<br />

3. De PROCORO adviseert om de voorschriften te screenen en waar nodig termen<br />

bijkomend te definiëren in de toelichtende kolom.<br />

4. a en b. De opmerking is deels terecht. De site moet zoveel mogelijk afgeschermd<br />

worden maar het lijkt moeilijk om de site volledig af te sluiten, zeker ter hoogte van de<br />

toegang. Er wordt voorgesteld om de voorschriften aan te passen in de zin dat het<br />

bedrijf dient geïntegreerd te worden in de omgeving mits de nodige beplantingen.<br />

c. De opmerking is terecht. Het voorzien van geluidsbermen en/of –schermen dient<br />

bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning. De PROCORO adviseert dan<br />

ook om alle voorschriften met betrekking tot de milieuproblematiek te schrappen en te<br />

vervangen door een algemene voorschrift dat de nodige voorzieningen dienen getroffen<br />

te worden met betrekking op mogelijke milieuhinder ten aanzien van de omgeving.<br />

d. De opmerking is terecht. Een vertragende afvoer moet mogelijk blijven.<br />

5. De opmerking is onterecht. Het gaat over een voorbeeld dat wordt gegeven in de<br />

toelichtende kolom.<br />

6. a. De opmerking is deels onterecht. Het feit dat de site van Distrigas dient ontruimd te<br />

worden is juist een deel van de motivatie om de site in Staden aan te snijden. De<br />

PROCORO adviseert bijkomend om een duidelijker beeld te schetsen van de activiteiten<br />

op de huidige sites in Kortemark.<br />

b. De opmerking is terecht. Er wordt geadviseerd om de tekst te verduidelijken.<br />

7. De opmerking is onterecht. Deze afweging dient wel te gebeuren. De site is officieel<br />

niet in gebruik. Voorts staat dit in het PRS-WV dat wanneer de toebedeelde taakstelling<br />

overschreden is, moet onderzocht worden of er aanbod kan onttrokken worden (cfr<br />

scenario’s in PRS-WV).<br />

4.2. Opmerkingen en bezwaren<br />

3. Patrick en Christa Soenen - Vanclooster (18/12/06, poststempel 22/12/06, ontvangen<br />

03/01/06)<br />

Dienen bezwaar in met de eis tot goed omschreven voorschriften met duidelijke beperkingen::<br />

1. Bij de 1 ste aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient een aanplantingsplan<br />

voor schermgroen toegevoegd te worden. Het kan echter nog lang duren vooraleer<br />

deze vergunning wordt aangevraagd. Omdat groen tijd nodig heeft om te groeien dient<br />

een timing opgelegd te worden. Ook vormvereisten (met namen van planten) dienen<br />

vermeld te worden.<br />

2. Er is stof- en lawaaihinder voor de buurtbewoners. Het stof zorgt voor verontreiniging<br />

en betekent een gevaar voor de volksgezondheid. Om stof- en lawaaihinder te<br />

beperken lijkt het noodzakelijk om bedrijfsactiviteiten als zeven en breken binnen de<br />

bedrijfsgebouwen te laten plaatsvinden.<br />

3. Het plan laat uiteenlopende activiteiten in de bouwsector toe. Dit is te ruim. Het lijkt<br />

noodzakelijk om een verbod op asbestverwerking, chemische verwerking en<br />

verbranding te laten gelden.<br />

4. Het plan bepaalt een maximale stapelhoogte van 10 meter. Hoe wordt het 0-niveau<br />

bepaald<br />

5. Voor de geluidsdempende omheining lijkt ons een minimumhoogte van 10 meter<br />

evident. Ook hier moeten strikte vormvereisten en timing opgelegd worden.


6. Wij vragen een striktere controle zodat het transport van en naar het moederbedrijf in<br />

Kortemark niet zou gebeuren langs woonwijken en woonstraten.<br />

7. Het plan biedt geen of weinig garanties omtrent het zuiveren van afvalwater. Bij het<br />

overlopen van opvang- en bezinkputten kan ‘vuil’ in het milieu terecht komen. Ook hier<br />

moeten strikte vormvereisten opgelegd worden.<br />

8. Het document geeft aan dat Vulsteke uniek is in zijn soort. Er zijn echter in Staden nog<br />

2 bedrijven met soortgelijke activiteiten waardoor er een concentratie ontstaat van<br />

hinderlijke bedrijven. Er mag niet nog meer fijn stof in de lucht terecht komen.<br />

advies PROCORO<br />

1. De opmerking is onterecht. De aanplant van de bufferzone dient te gebeuren alvorens<br />

een stedenbouwkundige vergunning kan verkregen worden omdat er op die manier een<br />

garantie bestaat dat de buffer effectief zal worden gerealiseerd. De borgsom vormt een<br />

bijkomende garantie. Verder is het niet aangewezen om verdere vormvereisten te<br />

bepalen. Er is al bepaald dat het moet gaan over streekeigen soorten met minimum<br />

20% bladhoudende planten.<br />

2. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

3. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

4. De opmerking is terecht. De PROCORO adviseert om het referentiepeil duidelijk te<br />

definiëren.<br />

5. Het voorzien van geluidsbermen en/of –schermen dient bekeken te worden in het kader<br />

van de milieuvergunning.<br />

6. De opmerking heeft geen betrekking op de inhoud van het plan.<br />

7. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

8. De opmerking is deels terecht. Er wordt geadviseerd om de stelling dat Vulsteke<br />

concurrentieloos is binnen een straal van 50 km te schrappen. De opmerking over het<br />

fijn stof heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan ook<br />

bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

4. NV Vulsteke Recycling (11/12/06, afgegeven, ontvangen 14/12/06)<br />

Dient bezwaar in omdat de voorschriften niet overal eenduidig en onbetwistbaar zijn:<br />

1. In artikel 0.2 staat te lezen: “… Binnen deze gebouwen kan een normale exploitatie<br />

geschieden…” Het is raadzaam te omschrijven wat bedoeld wordt met ‘normale’<br />

exploitatie.<br />

2. In artikel 1.1.1 staat te lezen: “… Het aldaar gevestigd bedrijf…” Deze bepaling<br />

hypothekeert ons bedrijf omdat het belet om in te spelen op economische, fiscale,<br />

technische en andere noodzaken. Het hypothekeert eveneens de waarde van onze<br />

terreinen en gebouwen, omdat ons eigendomsrecht wordt geschaad of beperkt.<br />

3. In artikel 1.1.1 staat te lezen: “… behorende tot de zelfde technische bedrijfsentiteit…”<br />

Dit voorschrift spreekt zich uit over organisatorische aspecten van de bedrijfsvoering<br />

die niet relevant zijn voor de ordening van de ruimte en de impact ervan op de<br />

omgeving.<br />

4. In artikel 1.1.1 staat te lezen “Deze zone is bestemd voor stapelen in open lucht, van<br />

producten gelinkt aan de bouwsector, op voorwaarde dat deze stapelplaatsen niet<br />

zichtbaar zijn van op de openbare weg.” en in artikel 1.2.2 staat te lezen: “stapelen:<br />

niet toegelaten indien zichtbaar vanop de openbare weg”. Deze voorwaarde is voor het<br />

bedrijf niet haalbaar:<br />

a. De bergen puin kunnen gemakkelijk hoogtes van 10 meter en meer aannemen.<br />

Dus ook het bufferend groen dient minstens zo hoog te zijn. In de winter is een<br />

visuele buffer al helemaal niet realiseerbaar. Een voorschrift dat integratie en<br />

inkleding vooropstelt lijkt nuttiger en realiseerbaar.<br />

b. Het hoogteverschil op de site zorgt ervoor dat de buffer achteraan de site nog<br />

hoger zou moeten zijn om het puin op het hoger gelegen deel volledig visueel<br />

te kunnen afschermen.<br />

c. Ter hoogte van de inrit op de N36 blijft er sowieso een inkijk.<br />

d. Gestockeerde teelaarde begroeit reeds na een tweetal weken. Het lijkt weinig<br />

zinvol deze bergen weg te steken.<br />

5. In artikel 1.2.1 staat te lezen “… maximale geluidswerende en stofwerende<br />

maatregelen…” De term ‘maximale’ kan voor verwarring zorgen. Het is aangewezen<br />

deze term te schrappen omdat een dergelijke aangelegenheid toch bij de<br />

milieuvergunning wordt bepaald.<br />

6. In artikel 1.2.2 staat te lezen: “waterberging: Zeer concreet moet het bedrijf voldoende<br />

maatregelen nemen zodanig dat er geen bijkomende toestroom van water naar de<br />

Luikebeek plaatsvindt.” Deze bepaling lijkt ons absurd en volstrekt niet naleefbaar.<br />

7. Voor de afbakening van de bufferzone (zone 3) wordt voorgesteld om de gronden in<br />

eigendom maximaal aan te wenden voor buffering aan de noordzijde van de beek. Op


die manier kan de zone 2 maximaal uitgebreid en benut worden met behoud van de<br />

oorspronkelijke breedte van de bufferzone.<br />

advies PROCORO<br />

1. De opmerking is terecht. Er wordt geadviseerd om in de toelichtende kolom het begrip<br />

te verduidelijken.<br />

2. De opmerking is onterecht. Een RUP kan activiteiten beperken en invloed uitoefenen op<br />

het eigendomsrecht. Het is niet aangewezen om op de site allerhande activiteiten of<br />

meerdere bedrijven toe te laten. Wel adviseert de PROCORO om de uitdrukking “het<br />

aldaar gevestigd bedrijf” te vervangen door “een bedrijf”, omdat er op vandaag officieel<br />

geen bedrijf aanwezig is.<br />

3. De opmerking is onterecht. Er wordt op de site maar één technische bedrijfsentiteit<br />

toegestaan om te voorkomen dat delen van de site door andere bedrijven zouden<br />

worden ingenomen die op termijn een uitbreiding van de site zouden willen. Dit heeft<br />

dus wel invloed op de ordening van de ruimte.<br />

4. De opmerking is deels terecht. De site moet zoveel mogelijk afgeschermd worden maar<br />

het lijkt moeilijk om de site volledig af te sluiten, zeker ter hoogte van de toegang. Er<br />

wordt voorgesteld om de voorschriften aan te passen in de zin dat het bedrijf dient<br />

geïntegreerd te worden mits de nodige beplantingen.<br />

5. De opmerking is terecht. Deze problematiek dient bekeken te worden in het kader van<br />

de milieuvergunning. De PROCORO adviseert dan ook om alle voorschriften met<br />

betrekking tot de milieuproblematiek te schrappen.<br />

6. De opmerking is terecht. Een vertragende afvoer moet mogelijk blijven<br />

7. Er wordt niet op het voorstel ingegaan. De PROCORO adviseert om de bedrijfssite te<br />

begrenzen zoals in het huidige BPA. De Luikebeek en de zijtak dienen te worden<br />

beschouwd als uiterste begrenzing van de site, buffers inbegrepen. Dit impliceert ook<br />

dat de buffers dienen op te schuiven.<br />

5. Patrick Vandewalle (16/12/06, afgegeven, ontvangen 21/12/06)<br />

Dient bezwaar in omwille van volgende reden:<br />

1. Een studie toont aan dat het zeven en breken van bouwafval in open lucht een<br />

toename van de mortaliteit tot gevolg heeft. Daarom wordt gevraagd om het breken te<br />

laten gebeuren in gesloten gebouwen met stoffiltering.<br />

advies PROCORO<br />

1. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

6. Koen De Brabander (16/12/06, afgegeven, ontvangen 21/12/06)<br />

Dient bezwaar in omwille van volgende redenen:<br />

1. teveel vrachtverkeer in de woonstraten rond de site en in de bebouwde kom (wil een<br />

alternatieve oplossing)<br />

2. stof- en lawaaihinder (vraagt om binnen de bedrijfsgebouwen te werken)<br />

3. wil een verbod op asbestverwerking, chemische verwerking en verbranding<br />

4. wil een groenscherm met strikte vormvereisten en timing en strikte controle<br />

advies PROCORO<br />

1. De opmerking heeft geen betrekking op de inhoud van het plan.<br />

2. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

3. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

4. De opmerking is onterecht. Er is bepaald dat de aanplant van de bufferzone dient te<br />

gebeuren alvorens een stedenbouwkundige vergunning kan verkregen worden. Verder<br />

is het niet aangewezen om verdere vormvereisten te bepalen. Er is al bepaald dat het<br />

moet gaan over streekeigen soorten met minimum 20% bladhoudende planten.<br />

7. Koen en Ann Vermoere - Strobbe (18/12/06, afgegeven, ontvangen 21/12/06)<br />

Dienen bezwaar in omwille van volgende redenen:<br />

1. We hebben reeds meermaals ervaren hoe de firma staat tegenover de buurtbewoners:<br />

tijdens werk- en weekenddagen razen containervrachtwagens door de Sint-Jansstraat.<br />

2. De definitie van bouwafval is heel vaag: het gevaar van mengen met asbestafval lijkt<br />

groot. Dit is vanwege het kankerverwekkend zijn van asbest niet aanvaardbaar.<br />

3. We hebben voor onze huidige woning en tuin in hun huidige ligging gekozen, net omdat<br />

we palend aan landbouwvelden er van overtuigd waren vrij te zijn van industriële en<br />

vervuilende activiteiten.<br />

4. De ontwerptekst beschikt over tal van hiaten:


a. Het groenscherm kent geen minimumhoogte, vormvereisten en timing zijn niet<br />

beschreven.<br />

b. Termen als verwerken van bouwmaterialen zijn uitermate vaag. Zo is het niet<br />

aanvaardbaar dat het bedrijf zich kan toeleggen op bodemsanering van<br />

vervuilde grond.<br />

c. In de regio Roeselare is er nu al meer dan fijn stof genoeg.<br />

advies PROCORO<br />

1. De inhoud heeft geen betrekking op de inhoud van het plan.<br />

2. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

3. De opmerking is onterecht. De site is reeds geruime tijd ingekleurd als industriegebied<br />

en er hebben ook al industriële activiteiten plaatsgevonden (olieslagerij).<br />

4. a. De opmerking is onterecht. Er is bepaald dat de aanplant van de bufferzone dient te<br />

gebeuren alvorens een stedenbouwkundige vergunning kan verkregen worden. Verder<br />

is het niet aangewezen om verdere vormvereisten te bepalen. Er is al bepaald dat het<br />

moet gaan over streekeigen soorten met minimum 20% bladhoudende planten.<br />

b. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

c. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

8. Tom en Joke Samoy – Platteeuw (18/12/06, afgegeven, ontvangen 21/12/06)<br />

Zien het bedrijf liever vertrekken. Indien er toch activiteiten worden toegelaten, dient dit te<br />

gebeuren binnen een duidelijk en strikt kader. Dit zijn hun opmerkingen:<br />

1. Het is niet duidelijk in hoeverre een product wordt gelinkt aan de bouwsector. Vervuilde<br />

grond, asbest en andere milieubelastende producten vallen hier ook onder. Graag<br />

hadden we hier een verregaande beperking gezien tot het verwerken van steenpuin<br />

met uitsluiting van milieubelastende producten.<br />

2. Het plan schrijft voor dat de stapelplaatsen niet zichtbaar mogen zijn van op de<br />

openbare weg. We melden dat de firma nu reeds afwijkt van dit voorschrift.<br />

3. De breekinstallatie maakt veel lawaai, alsook de bulldozers en kranen.<br />

4. Bij het vermalen van puin komt heel wat stof vrij. Is het niet raadzaam om bij het<br />

vermalen in openlucht een waterscherm te verplichten zodat de stofdeeltjes op de site<br />

neergeslagen worden<br />

5. We vragen om een minimale hoogte te bepalen voor het geluidsscherm of berm.<br />

6. Het aanplantingsplan voor het groenscherm wordt nu gekoppeld aan de<br />

stedenbouwkundige vergunning. Het is aangewezen om dit te koppelen aan de<br />

milieuvergunning omdat het anders wel heel lang kan duren vooraleer dit verplichte<br />

groenscherm er komt.<br />

7. Het bedrijf wordt uniek in zijn soort genoemd terwijl er binnen een straal van 3 km<br />

reeds 2 bedrijven aanwezig zijn met dezelfde activiteiten en bijhorende overlast.<br />

8. De site wordt gesitueerd in een recent niet overstroomd gebied terwijl een goed jaar<br />

geleden het water een meter hoog stond.<br />

9. We zijn vooral bezorgd voor de toekomst van onze kinderen omdat we vrezen dat het<br />

PRUP niet zal nageleefd worden. Hiervoor baseren we ons op:<br />

a. Nu reeds voert de firma activiteiten uit zonder milieuvergunning.<br />

b. Volgens OVAM moet het breken en verwerken van puin gebeuren tussen 7u en<br />

19u en is dat verboden op zon- en feestdagen. Het bedrijf trekt zich hier niets<br />

van aan.<br />

c. De firma Vulsteke heeft een site in Kortemark maar moet daar vertrekken<br />

omwille van een bouwovertreding.<br />

advies PROCORO<br />

1. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

2. De opmerking heeft geen betrekking op de inhoud van het plan.<br />

3. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

4. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

5. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

6. De opmerking is onterecht. Groeninkleding is een stedenbouwkundige aangelegenheid.<br />

Vandaar de koppeling met de stedenbouwkundige vergunning.<br />

7. De opmerking is terecht. Er wordt geadviseerd om de stelling dat Vulsteke<br />

concurrentieloos is binnen een straal van 50 km te nuanceren.


8. De site ligt niet in overstromingsgebied. Bovendien worden er in de voorschriften<br />

voldoende garanties ingeschreven zodat het waterbergend vermogen van de site zeker<br />

niet zal verminderen.<br />

9. De opmerkingen hebben geen betrekking op de inhoud van het plan.<br />

9. Roger Platteeuw (16/12/06, afgegeven, ontvangen 21/12/06)<br />

Dient bezwaar in omwille van volgende elementen:<br />

1. stofhinder<br />

2. lawaaihinder (ook in het weekend)<br />

3. stofallergie niet denkbeeldig bij jong en oud<br />

4. Hoe worden beschermende maatregelen gecontroleerd<br />

5. Wat wanneer men spreekt van uitbreiding<br />

6. Wat wanneer schadelijke stoffen of stofdeeltjes vrijkomen<br />

7. Wat wanneer maatregelen genegeerd worden<br />

advies PROCORO<br />

1. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

2. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

3. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

4. De opmerking heeft geen betrekking op de inhoud van het plan.<br />

5. De huidige plancontouren vormen een ruimtelijk maximum voor de site. Bovendien<br />

adviseert de PROCORO om de bedrijfssite te begrenzen zoals in het huidige BPA. De<br />

Luikebeek en de zijtak dienen te worden beschouwd als uiterste begrenzing van de site,<br />

buffers inbegrepen. Dit impliceert ook dat de buffers dienen op te schuiven.<br />

6. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

7. De opmerking heeft geen betrekking op de inhoud van het plan.<br />

10. Alain en Gerda Gosiau – D’Hondt (18/12/06, afgegeven, ontvangen 21/12/06)<br />

Dienen bezwaar in omwille van volgende elementen:<br />

1. Bij verwerking in open lucht kan stof- en geluidsoverlast niet tegengegaan worden met<br />

een groenscherm. Wij willen dat een dergelijke verwerking in een afgesloten loods<br />

gebeurt met geluidsgeïsoleerde wanden en een aangepaste stofafzuiging.<br />

2. Niemand kan uitsluiten dat asbest in de te behandelen materialen zit. Een reden te<br />

meer om het stof op te vangen via afzuiging in een gesloten loods.<br />

3. De draagkracht inzake hinderlijke industrieën is in Staden reeds bereikt door de<br />

aanwezigheid van 2 andere hinderlijke bedrijven in de buurt.<br />

4. Het is niet aangewezen om stofproducerende activiteiten in te planten nabij<br />

woongebied (hinder voor bewoners) en naast uitgestrekte tuinbouwgebieden (stof en<br />

intensief groenten telen gaan niet samen).<br />

5. De eigenlijke bedrijfsactiviteit is vaag omschreven. Er dienen duidelijke beperkingen<br />

opgelegd om te beletten dat dit bedrijf in de toekomst activiteiten zou kunnen<br />

ontplooien als chemische verwerking, neutralisatie en verbranding van hout,<br />

kunststoffen, isolatiematerialen, asfalt, cement, chemische hulpproducten, asbest…<br />

6. Het bedrijf ligt in een recent overstroomd gebied. Het vuil kan dus in de riool, de beek<br />

of de grond terecht komen.<br />

7. De firma houdt zich nu al niet aan de regels. Dit geeft niet veel vertrouwen voor de<br />

toekomst.<br />

8. Puinhopen van 10 meter hoogte aan het zicht onttrekken lijkt moeilijk realiseerbaar.<br />

9. Het is niet duidelijk waarom de bufferzone niet overal even breed is. Vooral de hoogte<br />

van de berm is bepalend voor de hinder. Strikte timing en vormvereisten zijn hier<br />

noodzakelijk.<br />

10. Er moet strikt worden op toegezien dat het vrachtwagentransport niet langer langs de<br />

woonstraten met tonnagebeperking gebeurt.<br />

11. De inplanting van dit bedrijf is incompatibel met de omgeving. Daarenboven is het<br />

maatschappelijk belang van het bedrijf geenszins in verhouding tot de te verwachten<br />

overlast.<br />

12. Vestiging van nieuwe regionale bedrijven in deze zone wordt volgens het GRS als “niet<br />

wenselijk” geadviseerd.<br />

advies PROCORO<br />

1. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

2. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.


3. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

4. De opmerking is onterecht. Mits het nemen van voldoende maatregelen is een<br />

dergelijke activiteit wel verzoenbaar met de omgeving.<br />

5. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

6. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

7. De opmerking heeft geen betrekking op de inhoud van het plan.<br />

8. De opmerking is onterecht. Er kan een groenscherm worden aangelegd zodat de site zo<br />

goed mogelijk landschappelijk wordt ingekleed.<br />

9. In het plan wordt deels gewerkt met een variabele bufferzone, waarvan de breedte<br />

varieert. De opmerking met betrekking tot de geluidsberm heeft betrekking op de<br />

milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan ook bekeken te worden in het kader van<br />

de milieuvergunning. De PROCORO adviseert dan ook om alle voorschriften met<br />

betrekking tot de milieuproblematiek te schrappen.<br />

10. De opmerking heeft geen betrekking op de inhoud van het plan.<br />

11. De opmerking is onterecht. Mits het nemen van voldoende maatregelen is het bedrijf<br />

verzoenbaar met haar omgeving.<br />

12. De site is van bovenlokaal belang. De ontwikkelingsperspectieven worden door de<br />

provincie bepaald omdat Staden geselecteerd is als specifiek economisch knooppunt.<br />

Uitspraken in het GRS over bovenlokale materie zijn enkel maar suggesties naar de<br />

provinciale overheid.<br />

11. Ann en Mario Denys - Vandewalle (20/12/06, afgegeven, ontvangen 21/12/06)<br />

Dienen bezwaar in omwille van volgende elementen:<br />

1. De vestiging van een dergelijk bedrijf strookt niet met het GRS. Daarin wordt gesteld<br />

dat de vestiging van nieuwe regionale bedrijven die niet tot de agrarische deelsector<br />

behoren niet wenselijk wordt geacht.<br />

2. Een TOP-locatie hoort volgens ons thuis in het havengebied van Roeselare.<br />

3. Er is geen verwevenheid van het bedrijf met Staden, noch historisch, noch op het vlak<br />

van de aard van de activiteit, noch op het vlak van tewerkstelling.<br />

4. Door de ligging van het moederbedrijf in Kortemark, is er heel wat verkeer dat door het<br />

centrum van Staden en de woonstraten (sluipwegen) verloopt. Ook dit is niet in<br />

overeenstemming met de principes van het GRS.<br />

5. Gezien de locatie van het bedrijf in de nabijheid van een woonwijk en woonstraat is een<br />

verbod op verbranding en thermische of chemische verwerking van bouwafval een<br />

onontbeerlijke randvoorwaarde voor dit PRUP en de latere milieuvergunning.<br />

6. Om stof- en lawaaihinder optimaal te beperken, is het absoluut noodzakelijk om de<br />

breek- en sorteerwerkzaamheden te laten plaatsvinden in een loods, in plaats van in<br />

open lucht.<br />

7. Het lijkt ons niet logisch dat de bestaande waterzuiveringsinstallatie dient te<br />

verdwijnen. Zonder concrete voorschriften komt vervuild afvalwater in de riool of in de<br />

Luikebeek terecht.<br />

8. Het stof moet beperkt worden door middel van sproeien of vernevelen.<br />

9. Uit visuele overwegingen is het niet aangewezen om de aanplant van de bufferzone uit<br />

te stellen tot de aanvraag van de eerste stedenbouwkundige vergunning.<br />

10. In het GRS staat dat de gemeente streng zal optreden tegen overtreders van<br />

stedenbouwkundige en milieuwetgeving. Hier gebeurt echter niets.<br />

11. Het is voor ons niet logisch dat een dergelijke activiteit op deze site kan vergund<br />

worden vanwege de woonstraat en de landbouwgrond met gewassen en grazend vee.<br />

advies PROCORO<br />

1. De site is van bovenlokaal belang. De ontwikkelingsperspectieven worden door de<br />

provincie bepaald omdat Staden geselecteerd is als specifiek economisch knooppunt.<br />

Uitspraken in het GRS over bovenlokale materie zijn enkel maar suggesties naar de<br />

provinciale overheid.<br />

2. De opmerking is onterecht. Mits voldoende maatregelen is het bedrijf verzoenbaar met<br />

haar omgeving.<br />

3. De opmerking heeft geen betrekking op de inhoud van het plan.<br />

4. Het is de bedoeling dat het volledige bedrijf herlokaliseert naar de site in Staden. Op<br />

dat moment zal er geen verkeer meer bestaan tussen de verschillende bedrijfssites.<br />

5. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

6. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

7. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.


8. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

9. De opmerking is onterecht. De aanplant van de bufferzone dient te gebeuren alvorens<br />

een stedenbouwkundige vergunning kan verkregen worden omdat er op die manier een<br />

garantie bestaat dat de buffer effectief zal worden gerealiseerd. De borgsom vormt een<br />

bijkomende garantie.<br />

10. De opmerking heeft geen betrekking op de inhoud van het plan.<br />

11. De opmerking is onterecht. Mits voldoende maatregelen is het bedrijf verzoenbaar met<br />

haar omgeving.<br />

12. Raphaël Herreman (16/12/06, afgegeven, ontvangen 21/12/06)<br />

Dient bezwaar in omwille van volgende elementen:<br />

1. Breken en zeven in open lucht is niet aanvaardbaar. Het zou best zijn dit in een<br />

gebouw te laten gebeuren om stof- en geluidshinder te beperken.<br />

2. De mogelijke aanwezigheid van asbest in het bouwafval vormt een gevaar voor de<br />

gezondheid.<br />

advies PROCORO<br />

1. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

2. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

13. Rita Cornette (16/12/06, afgegeven, ontvangen 21/12/06)<br />

Dient bezwaar in omwille van volgende elementen:<br />

1. Ik wens een gezonde omgeving en vraag dat er geen stof- en lawaaihinder is.<br />

2. Ik vraag een degelijke groenbescherming. Die is tot nu toe nog niet te zien.<br />

3. Ik vraag dat er geen schadelijk bouwafval zoals asbest en plastiek verwerkt wordt en<br />

dat er een goede controle is hierover.<br />

4. Ik vraag dat er niets te zien is vanaf de straat.<br />

5. Ik vraag dat er niet nog meer vuil te vinden is in Staden.<br />

advies PROCORO<br />

1. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

2. Het plan voorziet in een afdoende groenbuffering.<br />

3. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

4. De site moet zoveel mogelijk afgeschermd worden maar het lijkt moeilijk om de site<br />

volledig af te sluiten, zeker ter hoogte van de toegang. Er wordt voorgesteld om de<br />

voorschriften in deze zin aan te passen.<br />

5. De opmerking heeft geen betrekking op de inhoud van het plan.<br />

14. Willy Desender (16/12/06, afgegeven, ontvangen 21/12/06)<br />

Dient bezwaar in omwille van volgende elementen:<br />

1. De site is volledig verkeerd gelegen. Bij zuidenwind zal gans Staden stof- en<br />

geluidshinder ondervinden.<br />

2. Wegens de ligging van een afvalverwerkend bedrijf zal de omgeving een super haard<br />

van kankers worden.<br />

advies PROCORO<br />

1. De opmerking is onterecht. Mits voldoende maatregelen is het bedrijf verzoenbaar met<br />

haar omgeving.<br />

2. De opmerking heeft geen betrekking op de inhoud van het plan.<br />

15. Ginette Deprez (16/12/06, afgegeven, ontvangen 21/12/06)<br />

Dient bezwaar in omwille van volgende elementen:<br />

1. Ze vreest voor geluidsoverlast en hinderend stof.<br />

2. Ze vreest voor verontreiniging van gewassen in de tuintjes.<br />

3. Een expliciet verbod op asbestverwerking, chemische verwerking en verbranding is<br />

noodzakelijk.<br />

advies PROCORO<br />

1. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.


2. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

3. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

16. Nico Demaegdt – Nele Degandt (16/12/06, afgegeven, ontvangen 21/12/06)<br />

Dienen bezwaar in omwille van volgende elementen:<br />

1. Bouwafval breken en zeven in openlucht leidt tot geluids- en stofhinder. Deze<br />

activiteiten dienen te gebeuren in gebouwen en dan nog mits afdoende geluidsisolatie.<br />

2. De termen ‘bouwmateriaal’ en ‘verwerken’ zijn veel te vaag. Verwerken van chemische<br />

stoffen en verbranding moeten expliciet verboden worden.<br />

3. Het groenscherm rond de site moet opgetrokken worden voor de activiteiten starten.<br />

4. Vulsteke voert nu al activiteiten uit zonder de nodige vergunningen.<br />

5. Aan- en afvoer van materialen zal voor overlast zorgen en voor sluipverkeer.<br />

6. Wij kochten ons huis een jaar geleden met het oog op rust, stilte en de mooie natuur.<br />

Wij wensen dat deze elementen aanwezig blijven en niet verpest worden door industrie.<br />

advies PROCORO<br />

1. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

2. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

3. Dit is zo in het plan bepaald.<br />

4. De opmerking heeft geen betrekking op de inhoud van het plan.<br />

5. De opmerking is onterecht. De site is ontsloten via een bovenlokale weg.<br />

6. De opmerking is onterecht. De site is reeds geruime tijd ingekleurd en gebruikt als<br />

industriegebied.<br />

17. Georges Deburghraeve - Assez (16/12/06, afgegeven, ontvangen 21/12/06)<br />

Dienen bezwaar in omwille van volgende elementen:<br />

1. Wij wensen een gezonde oude dag en ook een goede omgeving voor de vele kinderen.<br />

2. Wij wensen dat we geen last hebben van geluid en vuil in de lucht.<br />

3. Wij wensen niet teveel of liever geen groot verkeer in de straat.<br />

4. Wij vragen dat er geen vuile omgeving is en dat er groen te zien is.<br />

advies PROCORO<br />

1. Mits voldoende maatregelen is het bedrijf verzoenbaar met haar omgeving.<br />

2. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

3. Qua ontsluiting is de site goed gelegen, met name aan een secundaire weg.<br />

4. Het plan voorziet in een afdoende groeninkleding.<br />

18. Paul Decoodt (16/12/06, afgegeven, ontvangen 21/12/06)<br />

Dient bezwaar in omwille van volgende elementen:<br />

1. geluidshinder: ook na 19u en in het weekend<br />

2. stofhinder: welk bouwaval wordt er verwerkt<br />

3. Als er nog eens overstroming is, wat krijgen wij in onze grond<br />

advies PROCORO<br />

1. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

2. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

3. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

19. Eric Paesbrugghe (16/12/06, afgegeven, ontvangen 21/12/06)<br />

Dient bezwaar in omwille van volgende elementen:<br />

1. Ik heb grote last van geluidshinder.<br />

2. Ik vrees dat bij overstroming de grond zal besmet zijn.<br />

3. Ik heb grote twijfels in verband met geluids- en groenbuffer.<br />

advies PROCORO<br />

1. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.


2. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

3. De opmerking is onterecht. Het plan voorziet in een afdoende groenbuffer. De<br />

geluidsbuffer is een problematiek die dient bekeken te worden in het kader van de<br />

milieuvergunning.<br />

20. Martine Wallican (16/12/06, afgegeven, ontvangen 21/12/06)<br />

Dient bezwaar in omwille van volgende elementen:<br />

1. Welke bouwmaterialen zullen er verwerkt worden Asbest afval<br />

2. Wat gebeurt er langs de kant van de Sint-Jansstraat voor de stof- en geluidshinder<br />

advies PROCORO<br />

1. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

2. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

21. Patric Vanhove (16/12/06, afgegeven, ontvangen 21/12/06)<br />

Dient bezwaar in omwille van volgende elementen:<br />

1. Ik zou willen dat er een buffer komt zodat we geen stof- en geluidshinder kunnen<br />

hebben.<br />

2. Ik zou niet willen dat mijn eigendom in waarde verminderd omwille van dergelijke<br />

activiteiten.<br />

advies PROCORO<br />

1. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

2. De opmerking heeft geen betrekking op de inhoud van het plan.<br />

22. Carine Deraedt (16/12/06, afgegeven, ontvangen 21/12/06)<br />

Dient bezwaar in omwille van volgende elementen:<br />

1. De regio Roeselare is bekend om zijn grote hoeveelheid fijn stof. Het is dan ook<br />

onbegrijpelijk dat een dergelijk bedrijf zich kan vestigen nabij Roeselare en dicht bij<br />

een woonkern, temeer omdat reeds 2 dergelijke bedrijven in Staden gevestigd zijn.<br />

2. Er moet een duidelijke timing worden opgelegd voor de aanplant van de groenbuffer:<br />

de eerste stedenbouwkundige aanvraag kan lang op zich laten wachten.<br />

3. Het lijkt ons noodzakelijk strikte vormvereisten te bepalen voor de groenbuffer.<br />

4. Het is noodzakelijk om expliciet een verbod op asbestverwerking, chemische<br />

verwerking en verbranding te eisen.<br />

5. Om stof- en geluidsoverlast tot een minimum te beperken, is het noodzakelijk om<br />

activiteiten als zeven en breken binnen de bedrijfsgebouwen te laten gebeuren.<br />

6. Bij het verharden van extra oppervlakte dient een voldoende buffercapaciteit voor<br />

regenwater voorzien te worden, aangezien de Luikebeek wel eens uit zijn oevers treedt.<br />

7. Er wordt weinig of niet gesproken over garanties met betrekking tot het zuiveren van<br />

afvalwater, zodat ‘vuil’ water in het milieu kan terechtkomen.<br />

8. Een stapelhoogte in open lucht van 10 meter veroorzaakt visuele vervuiling van op de<br />

openbare weg en achtertuintjes.<br />

9. Met welk scherm gaat men effectief stof en lawaai tegen houden, wetende dat de kant<br />

van de Kerhofblommenstraat een stuk lager ligt dan de Sint-Jansstraat Bovendien<br />

wordt nergens een hoogte voor de buffer bepaald.<br />

10. 20% bladhoudende planten zal niet volstaan om in de winter te zorgen voor een visuele<br />

afscherming.<br />

11. De omschrijving voor geluidsbermen of schermen is te vaag. Een minimum hoogte van<br />

10 meter lijkt noodzakelijk.<br />

12. Ons patrimonium wordt ontwaard.<br />

advies PROCORO<br />

1. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

2. De opmerking is onterecht. De aanplant van de bufferzone dient te gebeuren alvorens<br />

een stedenbouwkundige vergunning kan verkregen worden omdat er op die manier een<br />

garantie bestaat dat de buffer effectief zal worden gerealiseerd. De borgsom vormt een<br />

bijkomende garantie.<br />

3. De opmerking is onterecht. Het is niet aangewezen om verdere vormvereisten te<br />

bepalen. Er is al bepaald dat het moet gaan over streekeigen soorten met minimum<br />

20% bladhoudende planten.


4. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

5. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

6. Dit is voorzien in het plan.<br />

7. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

8. Het plan voorziet in een afdoende groenbuffering.<br />

9. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

10. De opmerking is onterecht. 20% bladhoudende planten is wel voldoende voor een<br />

visuele afscherming, zeker als deze verspreid voorkomen.<br />

11. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

12. De opmerking heeft geen betrekking op de inhoud van het plan.<br />

23. Luc Vanderstichele (geen datum, afgegeven, ontvangen 21/12/06)<br />

Dient bezwaar in omwille van volgende elementen:<br />

1. Visuele afscherming is zeer belangrijk voor het achterliggende woonlint en het lijkt mij<br />

ondoenbaar om daar een voldoende afscherming te plaatsen omdat er 10 m hoog kan<br />

gestapeld worden en de flexibele bufferzone lager gelegen is.<br />

2. De toelichting geeft aan dat de site gunstig scoort omdat er in de omgeving niet veel<br />

bewoning is. Dit is niet correct. Of stof- en lawaaihinder voor de omwoners zullen<br />

kunnen worden vermeden is nergens onderzocht.<br />

3. Vanwaar de stelling (art. 1.1) dat alles dient te gebeuren in open lucht<br />

4. Industriezones zijn veel beter geschikt voor dit soort activiteiten en zorgen in ieder<br />

geval voor minder conflicten tussen bedrijf en omwonenden.<br />

5. Het gedogen van niet vergunde activiteiten door gemeente en provincie impliceert een<br />

informele goedkeuring van de vestiging van het bedrijf op de site. Dit minimaliseert het<br />

belang van het openbaar onderzoek.<br />

6. Wie gaat er nagaan of alle opgelegde maatregelen genomen zijn<br />

7. Het bedrijf is verspreid op 2 locaties. Het verkeer tussen de 2 sites dient te verlopen<br />

ofwel langs het centrum van Staden ofwel door de woonwijk. Een betere oplossing is er<br />

1 locatie van maken op een geschikte plaats.<br />

8. De stelling dat er in de buurt geen andere soortgelijke bedrijven voorkomen klopt<br />

helemaal niet.<br />

9. In vergelijking met de vroegere tewerkstelling in de firma Debeil betekent de huidige<br />

tewerkstelling 2 keer niets.<br />

10. De Luikebeek trad bij hevige regenval reeds enkele keren buiten haar oevers. Daarom<br />

is het noodzakelijk dat bij het aanleggen van bijkomende verharding geen extra<br />

waterafvoer plaatsvindt naar de Luikebeek.<br />

11. Het bedrijf Debeil veroorzaakte veel minder hinder dan het bedrijf Vulsteke. Ik heb er<br />

geen probleem mee dat er zich een nieuw bedrijf vestigt op de site maar dat mag niet<br />

meer hinder veroorzaken dan het vroegere bedrijf.<br />

advies PROCORO<br />

1. De opmerking is onterecht. Een afdoende visuele afscherming is technisch wel<br />

mogelijk.<br />

2. De opmerking is onterecht. In de omgeving is inderdaad bewoning aanwezig en hier<br />

dient terdege rekening mee gehouden te worden, maar de dichtheid van bewoning in<br />

de onmiddellijke omgeving is laag. De opmerking over stof- en lawaaihinder heeft<br />

betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan ook bekeken te worden<br />

in het kader van de milieuvergunning.<br />

3. De opmerking is terecht. Het is technisch mogelijk om te breken en te zeven binnen in<br />

een gebouw. In het kader van de milieuvergunning dient bepaald te worden of en<br />

welke activiteiten in open lucht kunnen gebeuren. De PROCORO adviseert dan ook om<br />

deze stelling uit het document te verwijderen. De PROCORO adviseert dan ook om alle<br />

voorschriften met betrekking tot de milieuproblematiek te schrappen en te vervangen<br />

door een algemene voorschrift dat de nodige voorzieningen dienen getroffen te worden<br />

met betrekking op mogelijke milieuhinder ten aanzien van de omgeving.<br />

4. De opmerking is onterecht. Mits voldoende maatregelen is het bedrijf verzoenbaar met<br />

haar omgeving.<br />

5. De opmerking heeft geen betrekking op de inhoud van het plan.<br />

6. De opmerking heeft geen betrekking op de inhoud van het plan.<br />

7. Het is de bedoeling dat het bedrijf volledig herlokaliseert naar de site in Staden. Het<br />

verkeer tussen de verschillende sites zal dan ook wegvallen.<br />

8. De opmerking is terecht. Er wordt geadviseerd om de stelling dat Vulsteke<br />

concurrentieloos is binnen een straal van 50 km te nuanceren.<br />

9. De opmerking heeft geen betrekking op de inhoud van het plan.


10. Dit klopt en is zo voorzien in het plan.<br />

11. De opmerking is op vandaag terecht. Na het nemen van afdoende maatregelen<br />

(voornamelijk op te leggen bij de milieuvergunning) zal de hinder echter beperkt zijn<br />

en zal het bedrijf verzoenbaar zijn met haar omgeving.<br />

24. Marcel Vandeportaele (16/12/06, afgegeven, ontvangen 21/12/06)<br />

Dient bezwaar in omwille van volgende elementen:<br />

1. Ik ben momenteel nog fit en gezond en zou dit graag zo houden.<br />

2. Ik wil niet dat mijn huis in waarde vermindert door de komst van een dergelijk bedrijf.<br />

3. Degelijke afspraken over de activiteiten in het bedrijf zijn zeker op hun plaats.<br />

advies PROCORO<br />

1. De opmerking heeft geen betrekking op de inhoud van het plan.<br />

2. De opmerking heeft geen betrekking op de inhoud van het plan.<br />

3. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

25. Urbain Vandamme - Deleu (16/12/06, afgegeven, ontvangen 21/12/06)<br />

Dient bezwaar in omwille van volgende elementen:<br />

1. De firma Vulsteke heeft de exploitatie al gestart zonder vergunning.<br />

2. De uitbating van een puinbreekinstallatie kan niet in een woon- en landbouwgebied<br />

(groenten in Staden besmet met asbestvezels).<br />

3. Een groenscherm heeft in het verleden bewezen onvoldoende bescherming te bieden<br />

(haagbomen groeien niet volgens de exploitant).<br />

advies PROCORO<br />

1. De opmerking heeft geen betrekking op de inhoud van het plan.<br />

2. De opmerking is onterecht. Mits voldoende maatregelen is het bedrijf verzoenbaar met<br />

haar omgeving.<br />

3. De opmerking is onterecht. Aangezien het groenscherm nog niet werd gerealiseerd<br />

conform de voorschriften van het huidige plan, kan niet geoordeeld worden dat het<br />

groenscherm onvoldoende bescherming zal bieden. Verder kunnen bomen wel groeien<br />

in deze omgeving.<br />

26. Christian Hellin (16/12/06, afgegeven, ontvangen 21/12/06)<br />

Dient bezwaar in omwille van volgende elementen:<br />

1. Het bedrijf is te dicht gelegen van de dorpsrand.<br />

2. Er is teveel lawaaioverlast.<br />

3. Er is teveel stofoverlast (hoeveelheid en inhoud).<br />

4. Er is teveel zwaar vervoer door het centrum of de rand van de gemeente en scholen<br />

(verbinding Staden – site Kortemark).<br />

5. Er is geen duidelijke informatie in verband met milieunormen (wat mag en wat niet<br />

mag verwerkt of gestockeerd worden).<br />

6. Zo’n bedrijf hoort thuis op een aparte industriezone.<br />

advies PROCORO<br />

1. De opmerking is onterecht. Mits voldoende maatregelen is het bedrijf verzoenbaar met<br />

haar omgeving.<br />

2. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

3. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

4. Het is de bedoeling dat het bedrijf volledig herlokaliseert naar de site in Staden. Het<br />

verkeer tussen de verschillende sites zal dan ook wegvallen.<br />

5. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

6. De opmerking is onterecht. Mits voldoende maatregelen is het bedrijf verzoenbaar met<br />

haar omgeving.


27. Frederik Delobelle en Luc Delobelle – Greta De Munster (16/12/06, afgegeven, ontvangen<br />

21/12/06)<br />

Dienen bezwaar in omwille van volgende elementen:<br />

1. Er dient een expliciet verbod te komen op asbestverwerking, chemische verwerking en<br />

verbranding.<br />

2. Er dient een verbod te komen voor het gebruik van de sluikwegen<br />

Kerkhofblommenstraat/Wankaardelaan/Ooststraat voor vrachtwagens.<br />

3. In verband met geluids- en stofhinder dient er een groenzone aangelegd te worden van<br />

minimum 5 m breed en 10 m hoog van streekeigen lage en hoge groengewassen<br />

rondom het bedrijf gecombineerd met een hoge berm (direct uit te voeren na het<br />

verlenen van de milieuvergunning).<br />

4. De bedrijfsactiviteiten van zeven en breken van bouwmaterialen dient zoveel mogelijk<br />

binnen de bedrijfsgebouwen te gebeuren.<br />

advies PROCORO<br />

1. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

2. De opmerking heeft geen betrekking op de inhoud van het plan.<br />

3. Een groenzone is voorzien in het plan. Het voorzien van geluidsbermen en/of –<br />

schermen dient bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

4. De opmerking heeft betrekking op de milieuwetgeving. Deze problematiek dient dan<br />

ook bekeken te worden in het kader van de milieuvergunning.<br />

De adviezen worden aangenomen met:<br />

Ja (9): Frank De Baere, Dirk Verté, Piet Gellynck, Evert de Pauw, Fabiaan Van de Sande, André<br />

Sonneville, Bernard Maenhoudt, Koen Dewulf, Charles Vermeersch<br />

Nee (3): Stefaan Lombaert, Guido Vandenbroucke, Eric Vandorpe<br />

Onthouding (3): Mark Ryckaert, Franky Roels, Maarten Steur<br />

Minderheidsstandpunten:<br />

• Nee: het toelaten van dergelijke activiteit zal problemen opleveren voor de omgeving en<br />

kan dus niet<br />

Onthouden: het plan werd opgesteld waarbij dergelijke activiteiten toegelaten worden onder<br />

randvoorwaarden. Het is niet opportuun om de milieurandvoorwaarden te schrappen want dit<br />

betekent dat de context waarbinnen dergelijke activiteiten worden toegelaten in het plan<br />

grondig verandert.<br />

De vaste secretaris<br />

(get.) S. Barbery<br />

De voorzitter<br />

(get.) Ch. Vermeersch<br />

Voor eensluidend afschrift,<br />

De vaste secretaris PROCORO<br />

Stephaan Barbery

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!