Aanvraag voor een projectsubsidie voor een ... - eDAVID

edavid.be

Aanvraag voor een projectsubsidie voor een ... - eDAVID

Aanvraag voor een projectsubsidie

voor een ontwikkelingsgericht project

met het oog op de zorg voor en de

ontsluiting van het cultureel erfgoed

PCE-OPCE

Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en

Media

Agentschap Kunsten en Erfgoed

Afdeling Erfgoed

Arenbergstraat 9

1000 BRUSSEL

Tel. 02 553 06 79 - Fax. 02 553 68 43

In te vullen door de

administratie

regioverantwoordelijke:

datum:

dossiernummer:

Dit formulier wordt ingevuld door de publiekrechtelijke of

privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstgevend doel die een

projectsubsidie wenst aan te vragen voor een ontwikkelingsgericht project

met het oog op de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed.

(artikel 32 van het Erfgoeddecreet)

Gegevens van de aanvrager (publiek- of privaatrechtelijke

rechtspersoon)

De aanvrager is steeds degene die het project financiert en dus ook de

begunstigde van de projectsubsidie.

Contactgegevens:

naam aanvrager : Expertisecentrum DAVID

straat en nummer Transvaalstraat 29

:

postcode en 2600 Antwerpen

gemeente :

telefoonnummer : 0475 48 4008

faxnummer :

e-mailadres en info@edavid.be / www.edavid.be

website :

Statuut:(gelieve aan te kruisen wat van toepassing is)

vzw

gemeentelijke

overheid

OCMW

provinciale

overheid

universiteit

andere, namelijk :

Rekeningnummer aanvrager:

benaming / Expertisecentrum DAVID

titularis :


straat en nummer Transvaalstraat 29

:

postcode en 2600 Antwerpen

gemeente :

rekeningnummer : 001-4561311-59

inpandgeving : ja: neen:

Contactpersoon:(met wie de verdere briefwisseling over deze aanvraag wordt

gevoerd.)

naam : Inge SCHOUPS

straat en nummer Transvaalstraat 29

:

postcode en 2600 Antwerpen

gemeente :

telefoonnummer : 0475 48 4008

faxnummer :

e-mail : inge@edavid.be

Korte voorstelling van de aanvrager:

Expertisecentrum DAVID vzw is opgericht door de promotoren en medewerkers van het DAVIDproject

dat werd betoelaagd van 2000 tot en met 2003 door de Vlaamse overheid via het FWO.

DAVID is de acroniem voor ‘Digitale archivering in/voor Vlaamse instellingen en diensten’.

DAVID/FWO heeft opmerkelijke resultaten bereikt en is landelijk, nationaal en internationaal erkend

omwille van deze onderzoeksresultaten. Het onderzoeksdomein van DAVID/FWO was zowel de

digitaal geboren (‘digital born’) documenten zoals websites, emails e.a. als gedigitaliseerde

documenten zoals aanwezig zijn in de beeldbanken door erfgoedinstellingen (musea, archieven,

bibliotheken, onderzoekscentra).

Om de resultaten van dit project zo goed mogelijk te valoriseren, werd het Expertisecentrum DAVID

opgericht. Op deze wijze kan de website up-to-date worden gehouden, kunnen rapporten en

documenten verder worden aangevuld, kunnen nieuwe workshops en studiedagen worden

georganiseerd en wordt de nieuwsbrief verder verspreid.

Het Expertisecentrum DAVID heeft de DAVID-website overgenomen zodat het beheer, de verdere

aanvullingen en updates worden gewaarborgd.

Het Expertisecentrum DAVID vzw stelt zich tot doel :

- het ontwikkelen van een visie, methodes, technieken en tools voor een duurzaam beleid inzake

langetermijn bewaring van cultureel erfgoed,

- het ontwikkelen en ter beschikkingstellen van expertise inzake digitaal archiveren van archieven

en cultureel erfgoed,

- het ontwikkelen van archiveringsstrategieën voor digitaal erfgoed, zowel digitaal geboren (“digital

born”) als in digitale vorm na verwerking van het oorspronkelijke.

Het Expertisecentrum DAVID vzw wil een antwoord bieden op de vragen voor een centraal

aanspreekpunt dat fundamenteel onderzoek verricht naar standaarden, formaten, strategieën.

Het Expertisecentrum DAVID onderscheidt zich van een erfgoedinstelling/archiefbewaarinstelling

aangezien de focus ligt tot al wie een email ontvangt of een weblog aanlegt met aanbevelingen zodat

deze mails en weblogs inderdaad (op een) later (tijdstip) kunnen worden bewaard én geraadpleegd.

DAVID heeft tevens een voorbeeldwerking inzake het ten dienste en beschikbaar stellen van de

onderzoeksresultaten aan de sector. Alle rapporten werden on line beschikbaar gesteld en in hard

copy gratis verspreid; een website werd ontwikkeld die veel werd geraadpleegd.

De resultaten zijn steeds zowel sterk wetenschappelijk onderbouwd als uitermate praktijk gericht met


concrete richtlijnen, aanbevelingen, best practices, check-lists en diverse tools (zie website).

De resultaten van DAVID werken kostenbesparend aangezien het toelaat om van bij de aanmaak van

digitale documenten en objecten, de juiste maatregelen te nemen zodat bewaring op lange termijn,

conversies en migraties naar veilige en duurzame formaten of standaarden mogelijk zijn zonder

verlies van informatie of kwaliteit.

Bijlage A.3 geeft een uitgebreid overzicht van alle afgeleverde producten, artikels en handboeken,

van alle gehouden lezingen, presentaties en opleidingsessies, en van de 32 websites die verwijzen

naar DAVID.

Het Expertisecentrum DAVID wil de kennis die werd verworven verder ontwikkelen en ten dienste

stellen en wil de voorbeeld- en laboratoriumfunctie die door de vorige DAVID-projecten werd

uitgeoefend, continueren en een structuur geven.


Gegevens over het ontwikkelingsgericht project

Titel van het project:

DIGITAAL DEPOT: DAVID-onderzoek Kwaliteitseisen voor ‘digital

born’ erfgoed zodat dit ter bewaring kan worden aangeboden aan

een digitaal erfgoeddepot

Timing project:

Als een ontwikkelingsgericht project cultureel erfgoed in meerdere

opeenvolgende fasen wordt uitgevoerd, wordt een projectsubsidie per fase

aangevraagd. Per kalenderjaar kan slechts voor 1 fase van de uitvoering van het

project een subsidie worden aangevraagd. In principe kunnen maximum drie

fases projectmatig worden ingediend – nadien wordt een structurele inbedding

van het project verwacht.

Bij een eerste aanvraag dient een beschrijving te worden gegeven van het

volledige project met aangeven van de verschillende fasen of onderdelen.

- Voor projecten die aanvangen in de eerste jaarhelft van 2007 gebeurt de

aanvraag uiterlijk 15 november 2006.

- Voor projecten die aanvangen in de tweede jaarhelft gebeurt de aanvraag

uiterlijk 1 maart 2007.

- De verantwoordingsstukken worden binnen 3 maand na het beëindigen van

het project, waarvoor deze projectsubsidie wordt toegekend ingediend EN

uiterlijk op 1 oktober 2008.

Het project gaat van start op : 1/1/06

De voltooiing van het project is gepland op : 31/12/08

Voor het project zullen geen opeenvolgende

projectsubsidies worden aangevraagd :

Het project loopt over meerdere jaren, er zullen

opéénvolgende projectsubsidies worden

aangevraagd:

De fase waarvoor deze aanvraag wordt ingediend 1/1/07

gaat van start op:

De voltooiing van deze fase is gepland op: 31/12/07

Beleidsprioriteiten van de minister:

De minister kan op basis van de Beleidsnota Cultuur prioriteiten vastleggen voor

een periode van 5 jaar. Door beleidsprioriteiten te stellen kan de minister sturend

optreden en accenten leggen.

Beschrijving van het project:

De minister beslist over de aanvragen voor projectsubsidies op basis van een

aantal criteria:

• de voorbeeldwerking;

• de samenwerking met andere culturele actoren;

een duidelijk omschreven doelgroep;

• het bovenlokale belang.


Om de aanvraag te kunnen toetsen aan deze criteria wordt volgende informatie

opgevraagd:

Een beschrijving van het project, de doelstellingen en de beoogde

effecten en resultaten:

ALGEMENE DOELSTELLINGEN

Bij het indienen van het dossier in 2005, kon worden verwezen naar de Erfgoeddag 2005 (en het

thema ‘erfgoed in gevaar’): kunnen de websites, weblogs en emails van kunstenaars, dichters e.a.

binnen enkele jaren nog worden gelezen

Precies om aan deze terecht gestelde vraag tegemoet te komen, meent het Expertisecentrum DAVID

dat er acties kunnen en moeten worden ondernomen. De testcases en ‘best practices’ die

DAVID/FWO heeft ontwikkeld in de periode 2000-2003, hebben aangetoond dat het mogelijk is. Dit

moet nu verder worden uitgewerkt, worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen (zoals de weblogs

die eerder nog niet aan de orde waren) en ruimer worden bekend gemaakt aan het gehele culturele

veld.

Het Expertisecentrum DAVID beschikt over de nodige ervaring en wil deze verder ontwikkelen; vooral

wil het Expertisecentrum DAVID in de kader van dit project de tools, instrumenten, XML-schema’s en

praktische aanbevelingen voor ruimer gebruik verspreiden en ondersteuning bieden bij de

implementatie ervan.

Het onderzoek naar en de ontwikkeling van het programma en prototype van het digitaal depot op vlak

van functionele en programmatorische eisen is belangrijk. Op termijn zullen digitale objecten

aangeboden worden voor langetermijnbewaring. Om de kwaliteitsvereisten van de digitale

erfgoedobjecten te kunnen bepalen, moet geweten zijn hoe de werking van een dergelijk depot zal

verlopen. Voor dit project zal worden samengewerkt met buitenlandse instellingen die op dit vlak reeds

ervaring bezitten. De DAVID-ervaring voor het ‘bewaarklaar maken’ van e-mails en websites zal

voorgelegd worden aan deze buitenlandse voorbeelden; DAVID heeft met deze buitenlandse collega’s

goede contacten en regelmatig overleg.

Dit project wil een antwoord bieden op de volgende aanbevelingen en oproepen en wenst oplossingen

aan te reiken voor de volgende uitdagingen:

1. De bezorgdheid geuit over het gevaar dat e-mails, websites en weblogs van kunstenaars, auteurs

en andere culturele actoren zouden verloren gaan. DAVID/FWO is tot dusver het enige project in

Vlaanderen (België) dat dit reeds heeft gerealiseerd en dat de know-how en expertise nu kan

overdragen naar de gehele culturele sector.

2. een vergelijkbare initiatief in Vlaanderen als dat van de British Library dat de zorg opneemt om e-

mails, websites en weblogs van kunstenaars, auteurs en andere culturele actoren klaar te maken

voor duurzame bewaring.

3. de oproep die UNESCO op 19 augustus 2003 publiceerde om acties te ondernemen ter

bescherming van het digitale erfgoed. Vlaanderen kan op deze wijze aansluiten bij de UNESCO-

Charter on the Preservation of the Digital Heritage voor de preservering en ontsluiting van digitaal

erfgoed en zorgt ervoor dat de digitale archieven niet alleen klaar zijn voor bewaring maar voortaan

ook ontsloten kunnen worden door de archief- en erfgoedinstellingen en beschikbaar zijn voor gebruik

door het publiek. Indien er geen maatregelen worden genomen dreigt een deel van dit erfgoed

verloren te gaan.

4. de Beleidsnota Cultuur 2004-2009 van Bert Anciaux, minister van cultuur waarin de zorg voor het

digitaal erfgoed staat ingeschreven.

5. het Eindverslag Digitaal ergoed. Beleidsvisies voor ‘digitaal erfgoed’ in Vlaanderen. Een

beleidsverkennend onderzoek, maart 2005.

In enkele van de aangehaalde noden, zoals de nood aan een kenniscentrum, de nood aan de

ontwikkeling van XML-schema’s en de nood aan een laboratorium hebben DAVID/FWO en de

opvolger Expertisecentrum DAVID, de ervaring, een uitgebouwde werking en de nodige kennis.

DAVID wordt ook in dit rapport door verschillende experts aangehaald en vermeld omwille van de

reeds behaalde resultaten en de voorbeeldwerking.

6. de aanbevelingen van de publicatie E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid, van de auteurs

Dirk DE WIT en Debbie ESMANS, 2006


Het project wil er mee voor zorgen dat de websites, weblogs en emails van deze doelgroep bewaard

blijven voor de toekomst.

Om dit te verwezenlijken werkt het project op drie actieterreinen:

1. Verdere ontwikkeling van expertise, specifiek gericht op bewaren van digitaal cultureel

erfgoed en gerichte verspreiding hiervan onder de doelgroep.

Het Expertisecentrum DAVID beschikt over de nodige ervaring en expertise rond het bewaren

van digitale archiefdocumenten en wil deze verder ontwikkelen, toegespitst op de cultureel

erfgoed sector. eDAVID schenkt in het kader van dit project bijzondere aandacht aan de ruimere

verspreiding van de tools, instrumenten, XML-schema’s en praktische aanbevelingen en biedt

ondersteuning bij de implementatie ervan. Om beter zicht te krijgen op de specifieke noden van

de nieuwe doelgroep gaat eDAVID aan de slag gaan met enkele pilootprojecten uit deze sector.

2. Ontwikkeling van een depotfunctie voor digitale bestanden zoals mails, weblogs en

websites in prototype.

Door de bouw van een digitaal depot worden digitaal geboren (‘digital born’) documenten op een

veilige wijze opgeslagen, waar nodig geconverteerd, gemigreerd of anderszins. Er kunnen

regelmatige controles worden gedaan op behoud van kwaliteit en tegen veroudering van de

drager, van software en van hardware. Het Digitaal Depot zal kunnen zorgen voor de gevraagde

duurzaamheid, de bewaking van kwaliteit door bijvoorbeeld systematische omzettingen naar

standaarden en open formaten. Er wordt een prototype van een digitaal depot uitgewerkt op vlak

van functionele en programmatorische eisen. Deze informatie is belangrijk. Op termijn zullen

digitale objecten aangeboden kunnen worden voor langetermijnbewaring. Om de

kwaliteitsvereisten van de digitale erfgoedobjecten te kunnen bepalen, moet geweten zijn hoe de

werking van een dergelijk depot zal verlopen. Er zal hierbij ook bijzondere aandacht worden

geschonken aan de ontsluiting en beschikbaarstelling via het Digitaal Depot. Vlaanderen sluit

op deze wijze aan bij de UNESCO-Charter on the Preservation of the Digital Heritage en zorgt er

zo voor dat de digitale archieven niet alleen klaar zijn voor bewaring maar voortaan ook ontsloten

kunnen worden door de archief- en erfgoedinstellingen en beschikbaar zijn voor gebruik door het

publiek.

3. Uitdieping van de juridische eisen die een digitaal depot in de praktijk met zich meebrengt

en het uitwerken van modelovereenkomsten om een legale bewaring van digitale

archiefdocumenten mede mogelijk te maken.

Hiervoor wordt een onderzoeksvraag uitbesteed aan juridische experts aan wie een zorgvuldig

voorbereide vragenlijst en heel concrete casussen worden voorgelegd. Het cultureel erfgoed dat

het onderwerp uitmaakt van dit project raakt de belangen van verschillende personen: de maker

van het werk (de ontwikkelaar van een website, de schrijver van een e-mail of de houder van een

weblog), en de bijdragen die geleverd worden door anderen (zoals commentaren van derden op

een webforum/weblog of de deelnemers in een e-maildialoog). Het auteursrecht geeft deze

partijen verregaande rechten waardoor archiveren niet altijd vanzelfsprekend is. Nochtans

kunnen veel problemen relatief eenvoudig voorkomen worden door bij de creatie van erfgoed

bepaalde regels in acht te nemen en goede afspraken te maken met alle betrokkenen. In de loop

van het project zullen daarom een aantal modelovereenkomsten uitgewerkt worden.

Algemene effecten:

- Personen, instellingen en verenigingen zullen digitaal materiaal kunnen aanmaken op een

wijze dat duurzame bewaring werkelijk mogelijk is.

- Personen, instellingen en verenigingen zullen weten hoe ze zelf digitale objecten (o.a. e-


Een beschrijving van de doelgroep:

Tot de doelgroep behoren alle organisaties, verenigingen, auteurs, kunstenaars en particulieren die

een belangrijke bijdrage leveren tot het Vlaams cultureel leven en die gebruik maken van websites,

weblogs en e-mail in hun communicatie.

Voorbeelden zijn:

- culturele centra,

- culturele projecten en evenementen waarbij voor de duur van het evenement of project een website

of weblogs worden aangemaakt,

- auteurs en kunstenaars die hun e-mail correspondentie later willen neerleggen in een bibliotheek,

museum of archief,

- kunstenaars die 'Internet Art' maken, en

- Vlaamse overheidsinstellingen en diensten.

De doelgroep is hier in de eerste plaats al wie een weblog aanmaakt, dus kunstenaars, verenigingen,

bedrijven, politici, kranten. Indien zij een weblog willen aanmaken die zij ook op een later of minder

laat moment willen bewaren, zijn er een aantal handelingen en voorzorgsmaatregelen nodig. Dit veld

is dan ook veel ruimer dan de erfgoedbewaarders.

Een beschrijving van de wijze waarop de resultaten kenbaar

zullen worden gemaakt en ten dienste zullen worden gesteld van

het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen (voorbeeldfunctie):

Het Expertisecentrum DAVID zal zoals in de vorige DAVID-projecten de aanpak verder zetten om de

informatie snel en accuraat ter beschikking te stellen van de sector. In dat opzicht heeft DAVID een

voorbeeldfunctie uitgeoefend die niet wordt onderbroken.

Zie hiervoor de rubriek 1.2 communicatie in de beschrijving van het project. Resutlaten 2006.

Daarvoor zal de werking van de website een belangrijke factor zijn. Op de website zullen steeds te

vinden zijn

1. alle rapporten en werkdocumenten

2. alle concrete cases en onderzoeksresultaten in de vorm zoals in het verleden: met check-list,

best practices, heel praktijkgerichte aanbevelingen en richtlijnen

3. vooraankondigingen van activiteiten, en alle teksten en presentatie op een dergelijke activiteit

4. links naar belangrijke projecten en voorbeelden van praktijk-oefeningen

5. de juridische modelovereenkomsten

Ook zullen de gratis nieuwsbrieven verder worden gepubliceerd. Via de website kan gratis een

abonnement worden genomen. Alle gepubliceerde nieuwsbrieven blijven raadpleegbaar op de wesite

Zoals voor DAVID zullen ook in het kader van dit project studiedagen en workshops worden ingericht.

Waar mogelijk zal het project deelnemen aan activiteiten zoals de Cultuurmarkt en de Erfgoeddagen.

Het project zal de samenwerking met partners die op vlak van communicatie en expertisebevordering

van de sector actief zijn, een programma opstellen. Dit betreft het uitwerken van samenwerkingen

met

1. CultuurNet

2. de steunpunten Culturele Biografie Vlaanderen CBV en Centrum Vlaamse Volkscultuur CVC,

en IBK en IAK

Voor het geven van opleidingen werkt het Expertisecentrum reeds samen met opleidingsinstituten

zoals

1. de Bibliotheekschool Gent,

2. het opleidingsinstituut OVO vzw van de provincie Antwerpen, en

3. het Europese opleidingsproject TAPE.


Beschrijving van het stappenplan en timing:

Als het project in fases wordt uitgevoerd en als voor de verschillende fases

projectsubsidies zullen worden aangevraagd wordt hier duidelijk aangegeven

voor welke fase van het project deze aanvraag voor projectsubsidies geldt.

1. Algemeen

Tot deze fase behoren werkzaamheden die in elke fase van het project aanwezig zijn en

teruggevonden zullen worden en die behoren tot het 1 ste actieterrein (Verdere ontwikkeling van

expertise, specifiek gericht op bewaren van digitaal cultureel erfgoed en gerichte verspreiding hiervan

onder de doelgroep)

1. het volgen van de technologische evolutie zodat de nieuwste media steeds kunnen worden

opgenomen in het project. Zo zijn weblogs een relatief nieuw gegeven dat eerder niet werd

onderzocht, en zullen zich nog nieuwe objecten aandienen die tot het erfgoed behoren.

2. het volgen van de standaarden en de ontwikkelingen op dit vlak. Zo zal nauwlettend moeten

worden gevolgd hoe de standaarden binnen de XML-familie verder evolueren

3. publiceren

- via de website,

- via een wiki,

- van nieuwsbrieven die driemaandelijks worden gepubliceerd

- van folders, rapporten e.a. over de resultaten van het onderzoek.

Folder 3 verschijnt in voorjaar 2007, folder 4 in najaar 2007.

Deze worden zoveel mogelijk vertaald naar ‘best practices’.

4. Een studiedag of workshop

Hiervoor zal zoals in het verleden is gebeurd, worden samengewerkt met Culturele Biografie

Vlaanderen en het Centrum voor Vlaamse Volkscultuur.

2. Activiteiten

Deze behoren tot het 2 de en het 3 de actieterrein van de algemene doelstellingen (Ontwikkeling van

een depotfunctie voor digitale bestanden zoals mails, weblogs en websites in prototype; Uitdieping

van de juridische eisen die een digitaal depot in de praktijk met zich meebrengt en het uitwerken van

modelovereenkomsten om een legale bewaring van digitale archiefdocumenten mede mogelijk te

maken)

2.1. Beschrijving van de cases en instellingen waarmee in 2007 de eerste piloten worden

uitgewerkt.

Om beter zicht te krijgen op de specifieke noden van de doelgroep wordt er samengewerkt met een

aantal actoren uit de cultureel erfgoed sector. Enerzijds zullen er een aantal testcases worden

opgezet, waarbij oplossingen worden gezocht voor langetermijnbewaring van digitale cultureel

erfgoed documenten, anderzijds is er contact met steunpunten die een belangrijke rol vervullen in de

gerichte verspreiding van resultaten onder de doelgroep.

De cases verschillen in aard, omvang en doelgroep. De betrachting is met de cases verschillende

spelers in het brede veld van het cultureel erfgoed te omvatten. Voor het DIGITAAL DEPOT-project

wil eDAVID aan de slag gaan met:

1. Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (Muhka)

Het Muhka wil in het komende jaar de conceptuele basis leggen voor het opzetten van een

"cultureel (digitaal) archief”. Voorstel is dat ihet Digitaal Depot project hieraan zal bijdragen

door ondersteuning te bieden door advies te verlenen over de archivalische en juridische

vereisten waarmee bij de opzet van een dergelijk archief rekening moet worden gehouden.

Daarnaast zal het Muhka actief samenwerken bij de verspreiding van de project resultaten

onder de doelgroep. Deze communicatie zal specifiek naar de kunstensector gericht zijn.

2. Vlaams Theaterinstituut (VTi)

Het VTi is als steunpunt uitstekend geplaatst om de resultaten van het digitaal depot project

te verspreiden in de cultureel erfgoed sector. Het VTi is zelf reeds actief in het bewaren van

digitale documenten, maar zoekt nog oplossingen voor complexe archiefdocumenten, zoals

websites. Ook staan er nog vragen open rond de juridische vereisten waarmee rekening

gehouden moet worden bij het opzetten van een depot en de terbeschikkingstelling aan het


publiek. eDAVID zal hierbij in het kader van dit project ondersteuning kunnen bieden.

3. Vlaams Centrum voor Volkscultuur (VCV)

Het VCV host de website van het “Villa Futura” project. Op deze interactieve website

leren kinderen en volwassenen meer over cultureel erfgoed. De manier waarop de

webpagina’s zijn aangemaakt, stelt een aantal uitdagingen voor leesbaarheid op lange

termijn. Het VCV wil samen met het Digitaal Depot-project van eDAVID een oplossing

zoeken om de website duurzaam te bewaren.

Daarnaast is het VCV als steunpunt ook een waardevolle partner om de resultaten van

het project verder te verspreiden onder de ruime doelgroep van het project. Ook op dit

vlak zal er samengewerkt worden. Zo is er ondermeer een publicatie gepland in het

VCV-tijdschrift Mores.

Ook volgende cases betoonden reeds interesse voor samenwerking met eDAVID in het komende

jaar:

1. AMVC-Letterenhuis

Het AMVC-Letterenhuis verzamelt en bewaart ondermeer archieven van schrijvers en

kunstenaars. Steeds vaker worden ook digitale archiefdocumenten overgedragen. In het

kader van dit project zullen wij ondersteuning bieden door advies te verlenen over de

archivalische en juridische vereisten waarmee rekening moet gehouden worden bij het

bewaarklaar maken van dit soort documenten en de stappen die ondernomen moeten

worden om de leesbaarheid op lange termijn mogelijk te maken. Het AMVC-Letterenhuis zal

eveneens in de verdere loop van het project samen te werken voor het verspreiden van de

projectresultaten naar auteurs. In het bijzonder zal er samengewerkt geworden om het e-

mailarchief van een aantal Vlaamse auteurs bewaarklaar te maken.

2. Museum voor Volkskunde (het huis van Alijn)

Het huis van Alijn plaatst binnenkort een nieuwe website online. Men wil de huidige

webpagina’s echter niet verloren te laten gaan voor de toekomst. Het project zal

ondersteuning bieden bij het zoeken naar een oplossing hiervoor en advies verstrekken bij

het aanmaken van de nieuwe webpagina’s, zodat deze van bij aanmaak beter aangepast zijn

voor bewaring op lange termijn. De ondersteuning bij deze case zal grotendeels parallel

kunnen lopen met de case ‘Villa Futura’.

3. Nadine

Het kunstencentrum Nadine, is een incubatiecentrum voor kunst. Kunstenaars kunnen er

terecht wanneer ze een idee hebben, maar nog op zoek zijn naar een medium om dit idee tot

uitdrukking te brengen. De website van Nadine is een belangrijk instrument voor de werking

van het centrum. Er is ondermeer een Wiki waar alle verbonden kunstenaars bijdragen aan

leveren. Voor bewaring op lange termijn stelt dit een aantal uitdagingen. In het kader van het

project willen we hier een oplossing voor zoeken en zal eveneens adviezen verstrekken om

de website aan te passen zodat deze beter aangepast is voor bewaring op lange termijn.

Ondermeer als reactie op de verspreiding van een folder die ruimere bekendheid aan het Digitaal

Depot project geeft, verwachten we dat nog meer interessante cases zich in de loop van 2007

zullen aandienen.

2.2 Uitwerking van de kwaliteits- en functionele vereisten; verdere ontwikkeling van de

tools nodig voor het prototype.

In deze tweede fase van het project zullen de functionele vereisten voor een digitaal depot vertaald

worden in het ontwerpen en realiseren van een prototype.

Ook zullen de kwaliteitseisen zoals die in de eerste fase werden geformuleerd worden getest.

Daarvoor zijn de resultaten van de pilootprojecten belangrijk.

Onderzoeksvragen zijn:

- selecteren van webharvester voor de archivering van websites en weblogs

- vastleggen van transferformaten voor e-mails en bijlagen

- selecteren/ontwerpen van metadatamodel voor gearchiveerde websites, weblogs en e-mails

- verder ontwerpen van generieke XML Schemas

- selecteren van procedures en van tools voor kwaliteitscontroles

- uitwerken en testen prototype archiveringsservice

- beschrijving kwaliteitsvereisten voor een digitaal depot a.d.h.v. een risico-analyse


- ontwikkelen van archiveringstools (bijv. voor omzetting van e-mails) die beschikbaar zullen worden

gesteld “as is”, in combinatie met de broncode

2.3 Verdere uitdieping van de juridische eisen die een digitaal depot in de praktijk met zich

meebrengt en het uitwerken van modelovereenkomsten om een legale bewaring van digitale

archiefdocumenten mede mogelijk te maken.

De bevindingen van het rapport dat wordt opgeleverd aan het einde van de eerste fase, met name

het ontwerp van overeenkomst, zal in de pilootprojecten worden uitgetest, aangevuld en verbeterd.

Het antwoord op de juridische vragen inzake de best mogelijke regeling van toegang tot erfgoed in

het depot, moeten de bewaarinstellingen worden gegeven. Bijvoorbeeld, een auteur plaatst zijn e-

mail in het depot, maar wil niet dat er toegang gegeven wordt tot 10 jaar na zijn dood. Of, hoe zit het

met uitwisseling van collecties met andere instellingen

Omwille van de bijzondere juridische invalshoek zal dit onderzoek gedeeltelijk worden uitbesteed.

Het juridisch onderzoek zal in de 2 de fase worden afgesloten.

2.4 Onderzoek toegankelijkheid en beschikbaarstellen

De evolutie van digitale toegankelijkheid en beschikbaarstellen staat niet stil en biedt almaar meer

mogelijkheden voor het opzoeken en raadplegen van gearchiveerde digitale informatie. Nieuwe

paradigma’s en technologieën kunnen wezenlijk bijdragen tot het gebruiksvriendelijk beschikbaar

stellen van de informatie in een digitaal depot. De resultaten van dit verkennend onderzoek worden

meegenomen bij het uittekenen van een blauwdruk voor een digitaal depot.


De verschillende partners en hun inbreng in het project:

Het schriftelijk akkoord, ondertekend door de partner, voegt u bij dit aanvraagdossier. In het schriftelijk akkoord wordt de

inbreng van de partner duidelijk vermeld.

naam partner adres telnr. / faxnr. e-mail / website statuut verantwoordelijk

e + functie

ICRI

(zie dossier fase

1)

National Library

of Australia

(zie dossier fase

2)

Naam nieuwe

partners

MuHKA

Museum voor

Hedendaagse

Kunst

Antwerpen

VTi

Vlaams Theater

Instituut

Vlaams

Centrum voor

Volkscultuur

Tiensestraat 41

3000 Leuven

Parkes Place

Canberra ACT

2600AUSTRALIA

Leuvenstraat 32

2000 Antwerpen

Sainclettesquare

19

1000 Brussel

Gallaitstraat

76/2

1030 Brussel

+32 16 32 54

70

fax: +32 16 32

54 38

+61 2 6262

1411

fax: +61 2

6273 4322

+32 (0)3 260

80 92

fax: +32 (0)

+32 (0)2 201

0906

fax: +32 (0)2

203 0205

+32 (0)2 243

17 30

fax: +32 (0)2

243 17 39

www.law.kuleuven.ac.

be/icri

pkoerbin@nla.gov.au

alexandra.pauwels@m

uhka.be;

collectie@muhka.be

www.muhka.be

info@vti.be

www.vti.be

jeroen.walterus@vcv.b

e

www.vcv.be

Universitair

onderzoeksinstit

uut

overheidsinstelli

ng

bibliotheek

overheidsinstelli

ng

museum

steunpunt

steunpunt

prof.dr. Jos

Dumortier

Paul Koerbin

A/g Director

Supervisor

Digital Archiving

Section

Alexandra

Pauwels

content

manager

Ann Claerts

directeur VTi

Jeroen Walterus

i.o. de directeur,

Marc Jacobs


Begroting en Financieringsplan

Indien het project in meerdere fasen wordt uitgevoerd (maximum drie – 1 fase

per kalenderjaar), wordt in de begroting duidelijk aangegeven welke uitgaven en

inkomsten binnen deze fase / aanvraag vallen.

In de laatste kolom worden de gegevens voor het totale project ingevuld.

Voor het opstellen van de begroting verwijzen we naar de Handleiding bij het

Erfgoeddecreet en het Archiefdecreet .

Verwachte uitgaven (incl.BTW):

2007 (fase

2)

Totaal

project

Personeelskosten

- subsidieerbare 100.000 320.000

- niet-subsideerbare * 35.000 100.000

Investeringen in vaste

activa **

- machines en

installaties

- meublilair

- hardware en

software

2.700

7.000

Administratieve kosten 3.500 10.000

Communicatie 12.000 38.500

Kosten inhoudelijke

48.650 107.300

werking

Honoraria

Andere (specificeer)

Totaal voor deze fase 201 850

Algemeen totaal project 582.800

* zie financiële handleiding

** gelieve rekening te houden met afschrijvingspercentages

Verwachte inkomsten:

2007 (fase

2)

Totaal

project

Inkomsten uit verkoop

Middelen uit eigen werking 7.000 20.000

Sponsoring 8.000 23.000

Subsidies

- Vlaamse

Gemeenschap

Afdeling Erfgoed -

Projectsubsidies

Ontwikkelingsgericht

e projecten ***

- Provincie

147.600 427.500


- Gemeente

- Andere

Andere (specificeer)

39.250 112.250

- inbreng vzw

Totaal voor deze fase 201.850

Algemeen totaal project 582.800

*** vul hier het verwachte subsidiebedrag in. Dit bedrag is slechts een indicatie, de

minister beslist over de al dan niet toekenning van de subsidie en de hoogte van het

subsidiebedrag.


B. Algemene toelichting bij de begroting

Hier wordt toegelicht hoe de in de begroting vermelde bedragen berekend werden. De

verschillende uitgaven en inkomsten worden zoveel mogelijk in detail besproken zodat

hieruit een beeld gevormd kan worden over de concrete uitvoering van het project.

Vooral de rubriek ‘kosten inhoudelijke uitvoering project’ vereist daarom een

gedetailleerde toelichting.

Personeelskosten en investeringen in vaste activa worden besproken in een aparte

toelichting (zie tabellen)

De algemene toelichting bij de begroting kan ook in bijlage (15 exemplaren) toegevoegd

worden aan de aanvraag

FINANCIEEL PLAN

Uitgaven Fase 1 Fase 2 Fase 3 Totaal

1. Personeelskosten

subsidieerbare: voor het project zullen tijdelijk

medewerkers worden aangetrokken

personeelskost 45.000 EUR/jaar/medewerker (informatie

verkregen bij SD works)

In de 1ste fase worden aangeworven 70.000 50.000 50.000 170.000

- een licentiaat, bij voorkeur met master

cultuurmanagement, en een deeltijdse redacteur

in de 2de fase wordt bij de bestaande medewerkers

uitgebreid met

- een bachelor informatica 50.000 50.000 100.000

In de 3 de fase wordt voor de eindrapportering en

50.000 50.000

bijzondere studiedagen nog een voltijdse tekstredacteur /

communicatie deskundigeaangeworven

niet subsidieerbare: inzet van de bestuurders van

Expertisecentrum DAVID, inhoudelijke sturing van de

projectmedewerkers à rato van 20 mandagen per jaar

25.000 35.000 40.000 100.000

2. Investeringen in vaste activa

33% van de aankoop van een laptop 1.000 2.700 3.300 7.000

3. Administratieve kosten 2.500 3.500 4.000 10.000

4. Communicatie 12.000 12.000 14.500 38.500

- website hosting

- drukwerk voor folders en rapporten

- workshops en studiedagen

5. Kosten inhoudelijke werking

- juridische adviezen inzake auteursrecht, privacy

38.650 38.650 0 77.300

Het juridisch onderzoek moet in de 2 de fase worden

afgesloten

- ontwikkeling van website en WIKI; lay-out en format 10.000 10.000 10.000 30.000

voor de webpagina’s van het project

6. Honoraria

7. Andere

159.150 201.850 221.800 582.800


Inkomsten Fase 1 Fase 2 Fase 3 totaal

1. Inkomsten uit verkoop

Geen inkomsten uit verkoop aangezien alle resultaten,

rapporten en documenten via de website gratis ter

beschikking zullen worden gesteld

2. Middelen uit eigen werking 5.000 7.000 8.000 20.000

Consultancy voor privé-bedrijven, à rato van 1.250

EUR/dag; in 2003 en 2004 werden op deze wijze

consultancy door DAVID-medewerkers verstrekt aan privébedrijven

3. Sponsoring

inkomsten uit workshops; hogere bijdrage voor bedrijven.

Vergelijkbaar met DAVID waar voor overheids- en culturele

instellingen een lagere inschrijvingsbijdrage werd gevraagd

dan voor partikuliere bedrijven; ook was gewerkt met

sponsors: dit had voor resultaat dat de organisatie van de

workshops in 2003 kon worden afgesloten met een

overschot/winst van 2.000 EUR.

2.000 3.000 3.000 8.000

Voor publicatiekosten van DAVID-publicaties is het in 2004 5.000 5.000 5.000 15.000

mogelijk gebleken sponsoring te vinden bij ICT-bedrijven.

Voor een rapport van 134 pag. bedroeg dit in 2004 5.000

EUR

4. Subsidies

De Vlaamse overheid 118.900 147.600 161.050 427.550

5. Andere

Inbreng VZW

- domeinnamen hosting website 750 750 750 2.250

- werkplek en infrastructuur, en administratieve

2.500 3.500 4.000 10.000

ondersteuning

- expertise, input van DAVID-resultaten 25.000 35.000 40.000 100.000

159.150 201.850 221.800 582.800


C. Overzicht loonkosten

Subsidieerbare loonkosten

Naam

personee

lslid (*)

Werkge

ver

Soort

contr

act

Functie

Patricia

Hellriegel

Aan te

werven

2 de

medewer

ker

eDAVID

vzw

eDAVID

vzw

- Projectmedewe

rker

Projectmedewe

rker ICT

Loonk

ost

per

maan

d

3

411,1

9

%

tewerkst

elling op

project

Perio

de

100% 200

6-

2008

100% 2007

-

2008

Kost

1 ste

project

jaar

40

934,28

Kost

2 de

project

jaar

(*)

Kost

3 de

projectj

aar

(*)

(*)2,5 % jaarlijkse stijging van de loonkost

D. Overzicht afschrijvingen

Omschrij

ving

nieuw

aangeko

cht

actief

Reden

aankoop

Datum

aanko

op

1 laptop

met

printer

1 laptop

met

printer

Noodzakelijk

werkinstrum

ent voor de

1ste

projectmede

werker

Noodzakelijk

werkinstrum

ent voor de

2 de

projectmede

werker

29/5/2

006

Aankoop

prijs

3 129,93

EUR

2007 3 200

EUR

Afschrijvingsperc

entage

Gebruiks

duur

tijdens

project

Kosten

1 ste

project

jaar

33,33% 3 jaar 1

0431,3

1 EUR

Kosten

2 de

project

jaar

1

0431,3

1 EUR

50 % 2 jaar 1 600

EUR

Kosten

3 de

projectj

aar

1

0431,3

1 EUR

1600

EUR


Bijlagen

Bijlagen worden in 1 exemplaar toegevoegd.

statuten vzw :

samenstelling Raad van

Bestuur

schriftelijke akkoorden

partners :

Toelichting begroting (enkel indien niet ingevuld in formulier)

andere : BIJLAGEN OVER EXPERTISECENTRUM DAVID

vzw

A.1. STATUTEN VZW

A.2. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN

BESTUUR

A.3. Publicaties, presentaties, opleigingen,

handboeken en tools ontwikkeld door DAVID en

die in het project worden ingebracht

BIJLAGEN OVER HET DIGITAAL DEPOT-PROJECT

(OPCE)

B.1. Schriftelijk akkoord partners

B.2. Nieuwsbrief 1 en Nieuwsbrief 2

B.3. Folder Digitaal Depot: bewaren van digitaal

cultureel erfgoed in een digitaal depot

B.4. Folder Digitaal Depot: e-mail archiveren in

4 stappen

Hierbij bevestigt de ondertekende Inge Schoups, voorzitter

Expertisecentrum DAVID vzw, deze aanvraag volledig en te goeder trouw

te hebben ingevuld.

Handtekening:

Datum:

13/11/06

Dit formulier wordt in 15 exemplaren aangetekend gestuurd naar of tegen

ontvangstbewijs bezorgd aan:

Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Agentschap Kunsten en Erfgoed

Afdeling Erfgoed

t.a.v. Mevr. Marina Laureys, afdelingshoofd a.i.


Arenberggebouw

1000 Brussel

Bijlagen worden in 1 exemplaar toegevoegd.

Het digitale exemplaar kan per mail worden gestuurd:

cultureelerfgoed@vlaanderen.be of op cd-rom worden bezorgd (steeds als

Word-bestand of PDF-bestand).

More magazines by this user
Similar magazines