14.01.2015 Views

aanpak van Stad Roeselare bij het Pastoorsbos - Provincie West ...

aanpak van Stad Roeselare bij het Pastoorsbos - Provincie West ...

aanpak van Stad Roeselare bij het Pastoorsbos - Provincie West ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

ambitie<br />

Regionaal overleg Milieu en Natuur 29 april 2011<br />

• een natuurrijk park (mooi, speels, educatief, ...)<br />

• geïntegreerd in de dorpskern<br />

• voor iedereen<br />

• met speelnatuur als stapsteen naar <strong>het</strong> toekomstige speelbos.<br />

• een natuurrijk en speels park dat uitnodigt tot zachte recreatie:<br />

• Wandelen en mijmeren;<br />

• de natuur speels ontdekken en ervaren in hartje Beveren<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

kinderen volwassenen de likkepotfeesten<br />

concreet<br />

even ruimer bekijken<br />

• <strong>bij</strong>zondere aandacht voor:<br />

• De bestaande natuurwaarden<br />

• draagkracht <strong>van</strong> <strong>het</strong> park: zeker in de beboste zones<br />

• de waterstructuur<br />

• de beleving (integratie <strong>van</strong> verschillende gebruiksbehoeften en<br />

doelgroepen)<br />

• veiligheid<br />

• win-win situaties zoeken:<br />

• Integratie <strong>van</strong> de tuin <strong>bij</strong> de kinderop<strong>van</strong>g en occasioneel<br />

medegebruik<br />

• tuinruil<br />

• haalbaarheid <strong>van</strong> beheer en medebeheer<br />

• <strong>Pastoorsbos</strong>: poort naar toekomstig stads(speel)bos.<br />

• hoe ligt <strong>het</strong> <strong>Pastoorsbos</strong> in <strong>het</strong> centrum<br />

• verbindingen naar de sporthal, toekomstig stadsbos, …<br />

• Fietsverbindingen, looplijnen, ...<br />

• ...<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

boeiende plekken op terrein<br />

structuursc<strong>het</strong>s ruimer gebied<br />

ambitie <strong>Roeselare</strong><br />

fiets- wandelnetwerk<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

1


FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

boeiende plekken op terrein<br />

boeiende plekken op terrein<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

extra aandachtspunt:<br />

Overleg en participatie<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

- ‘wilde natuurplekjes’ in hun woonomgeving<br />

- waar ze vrij met eigen fantasie kunnen:<br />

- ravotten,<br />

- putten maken,<br />

- in bomen klimmen,<br />

- kampen bouwen,<br />

- met water spelen...<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

Voortraject<br />

• Werkgroep Natuur en Milieu - educatie, natuurwaarde, HP&GB<br />

• Werkgroep Recreatie en Sport - sportieve, recreatieve invulling, ontsluiting, …<br />

• Werkgroep Integrale toegankelijkheid - bereikbaarheid, toegankelijkheid, ...<br />

• Veiligheid als overkoepelend thema - sociale controle, veilig gebruik, ...<br />

interne leden:<br />

• Groendienst<br />

• Stedelijke werkplaatsen<br />

• Milieudienst<br />

• Sociale dienst<br />

• Dienst externe communicatie<br />

• Sportdienst<br />

• Jeugddienst<br />

• Dienst preventie<br />

• Dienst mobiliteit<br />

• wijkwerking<br />

ont<strong>van</strong>gstplein<br />

Overleg en participatie<br />

externe leden:<br />

fietspad<br />

• KSA “Bebo”<br />

• Chiro “Nele”<br />

• Wijkcomité “De Wulfaerd”<br />

• Voetbalclub “Dosko Beveren”<br />

• Hondenclub “Peegie”<br />

• Omwonenden <strong>Pastoorsbos</strong><br />

• Basisschool “De Bever”<br />

• Basisschool “Kapelhoek”<br />

• Parochieteam Beveren<br />

• Kinderop<strong>van</strong>g “De speelvogel”<br />

• KVG (Katholieke vereniging voor<br />

gehandicapten)<br />

• <strong>Provincie</strong> <strong>West</strong>- Vlaanderen<br />

• ANB<br />

pastoorsbos<br />

wandelpad<br />

toegang<br />

sport en muziek<br />

speelnatuurstrip<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

Groot <strong>Roeselare</strong> via ideeënbus<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

ontwerp<br />

2


FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

bos<br />

speelvogel<br />

herstel amfibieënpoel<br />

vlonder+ plasdraszone<br />

dorpsweide<br />

+ speelheuvel<br />

natuureducatie<br />

speelbosje<br />

natuurherstel spechtenbos<br />

‘spechtenpad’<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

pastoorsbos: natuur & speelnatuur<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

picknick<br />

struweel<br />

hooiland<br />

bloemenweide<br />

‘spechtenpad’<br />

‘speel’gracht<br />

gazonplekken<br />

speelheuvels<br />

+ boomstammen<br />

+ wilgenhut<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

brugjes<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

speelnatuur strip<br />

speelheuvels:<br />

natuur en spel!!!!!!<br />

een paar details<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

Contact met de natuur in de stad: uitdagende bloeirijke heuvels. Inzaai <strong>van</strong> gras en<br />

wilde bloemen. - Prettige Wildernis Gent -<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

3


FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

aandachtspunt: beheer<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

beplantingsplan<br />

ism<br />

Sigrun Lobst<br />

Back Mcmaster overleg groendienst: onderhoud, machinepark, ... Prettige Wildernis Gent<br />

aandachtspunt: medebeheer en beheer via sociale tewerkstelling<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

De buurt steekt de handen uit de mouwen. Medebeheer met ondersteuning <strong>van</strong> de<br />

groendienst.<br />

- Prettige Wildernis Gent<br />

ism<br />

Sigrun Lobst<br />

Back Mcmaster<br />

Speelnatuur midden in <strong>het</strong> dorp<br />

Uitvoering <strong>van</strong> <strong>het</strong> project<br />

Aanbrengen fundering fietspad<br />

Uitgraven oude paden<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

4


FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

FRIS IN HET LANDSCHAP<br />

Uitgraven beek<br />

Waterafremmer<br />

uit klei<br />

NA<br />

Overloop<br />

VOOR<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

Natuurlijke<br />

speelementen<br />

Valbeveiliging<br />

in kiezel<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

Heuvels<br />

vooraan<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

ism<br />

Back Mcmaster<br />

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!