15.01.2015 Views

Gemeentenieuws - Gemeente Hengelo

Gemeentenieuws - Gemeente Hengelo

Gemeentenieuws - Gemeente Hengelo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong><strong>Gemeente</strong>nieuws</strong><br />

Mededelingen van de gemeente <strong>Hengelo</strong><br />

2<br />

<strong>Hengelo</strong> in het kort<br />

Collecte<br />

Tot en met 7 februari 2009 collecteren de Hersenstichting<br />

en het Fonds Psychische Gezondheid. Van 8 tot en<br />

met 14 februari collecteert Amnesty International.<br />

Collectanten kunnen zich legitimeren.<br />

Millennium Contactpunt<br />

Op 9 februari is de eerste bijeenkomst van het Millennium<br />

Contactpunt <strong>Hengelo</strong>. Doel is om verenigingen,<br />

organisaties en inwoners bijeen te brengen die zich<br />

willen inzetten voor sociale gerechtigheid en een<br />

gezond leefmilieu. Belangstellenden worden van harte<br />

uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.<br />

Plaats: Stadhuis <strong>Hengelo</strong>, Burgemeester Jansenplein 1.<br />

Aanvang 19.30 uur. Meer informatie over millenniumgemeenten<br />

is te vinden op www.millenniumgemeente.nl.<br />

Nieuwe website<br />

Begin februari krijgt de gemeente <strong>Hengelo</strong> een nieuwe<br />

website. Met een nieuwe vormgeving en een andere<br />

navigatiestructuur. Op de nieuwe website staan de<br />

producten en diensten van de gemeente centraal.<br />

Die vindt u daar overzichtelijk in een digitaal loket.<br />

Bij alle producten staan korte, duidelijke beschrijvingen.<br />

Want dat is een ander groot pluspunt van de nieuwe<br />

site, alle teksten zijn ingekort en begrijpelijker gemaakt.<br />

Nog even geduld en dan kunt u het zelf gaan bekijken.<br />

Volgende week leest u hier meer.<br />

Pas gratis OV 65+ is gratis!<br />

Vanaf 1 oktober 2008 kunnen inwoners van de gemeente<br />

<strong>Hengelo</strong> van 65 jaar of ouder gratis gebruik maken van<br />

de bus binnen de gemeentegrens. Bent u inwoner van<br />

de gemeente <strong>Hengelo</strong> en hebt u de leeftijd van 65 jaar<br />

bereikt Dan kunt u uw openbaar vervoerspas aanvragen<br />

via het Zorgloket (telefoon 074 – 245 9131). U krijgt<br />

dan een aanvraagformulier toegestuurd. U kunt het<br />

aanvraagformulier ook afhalen bij het Zorgloket in het<br />

stadhuis of via de gemeentelijke website www.hengelo.<br />

nl downloaden. Het ingevulde aanvraagformulier wordt<br />

behandeld door het Zorgloket en u krijgt de pas dan zo<br />

spoedig mogelijk thuis gestuurd. Er zijn geen kosten<br />

verbonden aan het aanvragen van de pas. Indien u de pas<br />

kwijtraakt en opnieuw wilt aanvragen wordt 10 euro in<br />

rekening gebracht.<br />

Hondenpoepbeleid groot succes<br />

Het hondenpoepbeleid van de gemeente <strong>Hengelo</strong> is een<br />

groot succes. Steeds meer hondenbezitters maken gebruik<br />

van de 280 hondenuitlaatvoorzieningen die <strong>Hengelo</strong> rijk<br />

is. In 2008 werd maar liefst 13% meer poep uit deze<br />

voorzieningen verwijderd dan in 2007. Ten opzichte van<br />

2005 is zelfs 42% meer verwijderd. Dit goede resultaat<br />

is mede te danken aan de bekendheid van de regels.<br />

Van iedere wijk is een folder beschikbaar die gratis is af te<br />

halen bij het wijkcentrum of gedownload kan worden op<br />

www.hengelo.nl. De folders geven informatie over waar<br />

hondenbezitters in <strong>Hengelo</strong> hun hond mogen uitlaten.<br />

Het resultaat is ook te danken aan de controles die de<br />

gemeente heeft uitgevoerd. Zo werden in december vorig<br />

jaar twintig processen-verbaal uitgeschreven. Om de<br />

vuurwerkschade te verminderen zijn tijdens oud<br />

en nieuw alle hondenpoepbakken afgesloten.<br />

Dit heeft tot bijna geen vernielingen geleid.<br />

Werk aan de weg<br />

Pentropsdijk, Nieuwe Grensweg<br />

Van 16 tot en met 19 februari 2009 zijn de Pentropsdijk<br />

en de Nieuwe Grensweg tijdelijk afgesloten voor het<br />

verkeer in verband met het snoeien van bomen.<br />

Laan Hart van Zuid<br />

Men is gestart met de aanleg van de nieuwe weg ‘Laan Hart<br />

van Zuid’. Daardoor zijn in verband met rioolvervanging<br />

en herinrichting van de Elsbeekweg (van huisnummer<br />

70 tot 76 en van 107 tot 121) en de Mussenstraat<br />

enkele maanden afgesloten. De Dieselstraat is tussen<br />

huisnummers 12 en 22 afgesloten voor verkeer als gevolg<br />

van een nieuwbouwproject. Deze afsluiting duurt tot 1<br />

augustus 2009. Kijk voor de meest actuele informatie<br />

over wegwerkzaamheden op www.hengelo.nl of op www.<br />

twentebereikbaar.nl.<br />

Voortaan elke donderdag in uw brievenbus<br />

Het <strong><strong>Gemeente</strong>nieuws</strong> in Typisch <strong>Hengelo</strong><br />

Vandaag leest u voor de eerste keer<br />

het <strong><strong>Gemeente</strong>nieuws</strong> in Typisch<br />

<strong>Hengelo</strong>. Dit is zowel voor u als<br />

voor de gemeente even wennen.<br />

Voorheen publiceerde de gemeente<br />

haar officiële bekendmakingen op<br />

dinsdag in het <strong>Hengelo</strong>’s Weekblad.<br />

Nu wordt u elke donderdag in<br />

deze krant van de officiële bekendmakingen<br />

op de hoogte gehouden.<br />

Dat biedt de gemeente een aantal<br />

voordelen, waaronder actuelere<br />

berichtgeving over wat er in raads- en<br />

commissievergaderigen wordt besproken.<br />

Ook kan de gemeente haar<br />

officiële bekendmakingen eerder<br />

publiceren.<br />

Europese aanbesteding<br />

Het contract van de gemeente <strong>Hengelo</strong><br />

met Wegener Huis-aan-Huismedia voor<br />

de officiële mededelingen in het<br />

<strong>Hengelo</strong>’s Weekblad (het <strong><strong>Gemeente</strong>nieuws</strong>)<br />

liep eind 2008 af. Bij een<br />

contract van een dergelijke omvang is<br />

de gemeente verplicht Europees aan te<br />

besteden. Die Europese aanbesteding<br />

werd gewonnen door Typisch <strong>Hengelo</strong>.<br />

Criteria<br />

Typisch <strong>Hengelo</strong> voldoet aan alle<br />

door de gemeente <strong>Hengelo</strong> gestelde<br />

geschiktheidseisen, zoals de plek van<br />

<strong>Hengelo</strong> officieel<br />

Algemeen<br />

Uitschrijvingen kinderopvangregister<br />

- Gastouderbureau Oma’s Oppasservice Almelo is per<br />

26 januari 2009 uitgeschreven uit het gemeentelijk<br />

register Kinderopvang.<br />

- De Honderd Huizen, Buitenschoolse opvang Het Ruimteschip,<br />

Van Lennepstraat 39 is per 1 februari 2009 uitgeschreven<br />

uit het gemeentelijk register Kinderopvang.<br />

Meer informatie<br />

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het<br />

Meldpunt Kinderopvang, telefoon (074) 245 9811.<br />

Bestemmingsplannen<br />

Bestemmingsplan Dalmeden<br />

Door het besluit van de afdeling bestuursrechtspraak van de<br />

Raad van State van 19 januari 2009, nummer 200807852/2/<br />

R2, is op 20 januari 2009 het bestemmingsplan Dalmeden<br />

gedeeltelijk in werking getreden.<br />

De voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de<br />

Raad van State was verzocht een voorlopige voorziening<br />

te treffen tegen het besluit omtrent goedkeuring van<br />

Gedeputeerde staten van Overijssel van 15 september 2008,<br />

kenmerk 2008/0134677, inzake het bestemmingsplan<br />

Dalmeden. De voorzitter heeft besloten bij wijze van<br />

voorlopige voorziening het genoemde goedkeuringsbesluit<br />

te schorsen voor zover daarbij goedkeuring is verleend aan<br />

het plandeel met de bestemming “wonen -uit te werken- “<br />

V.l.n.r.: A.C.P. Peters (Typisch), R. de Ruiter (<strong>Gemeente</strong> <strong>Hengelo</strong>) en<br />

D. Slettenhaar (Typisch) ondertekenen het contract.<br />

het <strong><strong>Gemeente</strong>nieuws</strong> in het eerste<br />

katern van het weekblad, de inhoud<br />

van het blad, de wijze van samenwerking<br />

met de gemeente, eisen over<br />

de verspreiding en klachtafhandeling.<br />

Daarnaast werd Typische Uitgevers<br />

beoordeeld op de criteria duurzaamheid,<br />

kwaliteit van de dienstverlening,<br />

prijs en investeringen op het gebied<br />

van maatschappelijke en sociale<br />

wat betreft de deelgebieden Stromen en Meander.<br />

Voor het overige is het bestemmingsplan Dalmeden in<br />

werking getreden.<br />

Inzien<br />

U kunt het bestemmingsplan Dalmeden voor onbepaalde tijd<br />

inzien bij de afdeling Vergunningen.<br />

Uitwerkingsplan Dalmeden<br />

doelstellingen. Uiteindelijk is de prijs<br />

de doorslaggevende factor geweest.<br />

Typisch <strong>Hengelo</strong> wordt altijd op donderdag<br />

voor 20.00 uur bij u thuisbezorgd.<br />

Heeft u vragen over de bezorging of<br />

over onze bekendmakingen in Typisch<br />

<strong>Hengelo</strong> Kijk dan op www.hengelo.<br />

nl of belt u met de <strong>Gemeente</strong>winkel,<br />

telefoon (074) 245 9555.<br />

Vastgesteld<br />

De sectormanager Stedelijke Plannen en Projecten, daartoe<br />

gemandateerd door burgemeester en wethouders, heeft op 27<br />

januari 2009 de volgende uitwerkingsplannen vastgesteld:<br />

- bestemmingsplan Dalmeden, uitwerking Kern Noord;<br />

- bestemmingsplan Dalmeden, uitwerking Dalmaten 1e<br />

fase.<br />

De uitwerkingsplannen hebben van 24 september 2008<br />

tot en met 4 november 2008 ter inzage gelegen. Tijdens<br />

deze inzagetermijn zijn geen zienswijzen ingediend. Er zijn<br />

enkele aanpassingen van ondergeschikte aard aangebracht.<br />

Deze vormen geen aanleiding om de uitwerkingsplannen<br />

opnieuw als ontwerp ter inzage te leggen. Het gebied Kern<br />

Noord ligt aan de Dalmedenweg ter hoogte van de knik in<br />

deze weg. Dalmaten 1e fase ligt aan de zuidzijde van de<br />

kruising van de Bornsedijk met de nieuwe verbindingsweg<br />

tussen Luxemburglaan en deelgebied Kern. Aangezien<br />

geen zienswijzen zijn ingediend behoeven de vastgestelde<br />

uitwerkingsplannen geen goedkeuring van Gedeputeerde<br />

Staten.<br />

Inzien en beroepschrift<br />

U kunt de vaststellingsbesluiten met de uitwerkingsplannen<br />

van 10 februari tot en met 23 maart 2009 inzien bij de<br />

afdeling Vergunningen en bij de <strong>Gemeente</strong>winkel. Wanneer<br />

u belanghebbende bent, kunt u -tijdens de inzagetermijneen<br />

beroepschrift (in tweevoud) indienen bij de Afdeling<br />

bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus<br />

20019, 2500 EA Den Haag). Het beroepschrift moet worden<br />

ondertekend en tenminste bevatten:<br />

- de naam en adres van de indiener<br />

- de dagtekening<br />

- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is<br />

gericht (en een kopie van het besluit)<br />

- de gronden van het beroep.<br />

De vaststellingsbesluiten treden in werking op 24 maart<br />

2009. Gelijktijdig met het instellen van een beroepschrift<br />

kunt u de Voorzitter van genoemde Afdeling vragen een


www.hengelo.nl<br />

Inburgeraars gefeliciteerd!<br />

Eerste inburgeringsdiploma’s uitgereikt<br />

De eerste 28 inburgeraars<br />

in Twente hebben het inburgeringsexamen<br />

gehaald.<br />

Op 2 februari reikte wethouder<br />

Janneke Oude Alink<br />

de diploma’s uit. De helft<br />

van de groep geslaagden<br />

komt uit <strong>Hengelo</strong>. De uitreiking<br />

vond plaats in het<br />

nieuwe gebouw van het ROC<br />

van Twente.<br />

Inburgeren is het leren van<br />

de Nederlandse taal en leren<br />

hoe we in Nederland wonen<br />

en werken. Wie is ingeburgerd,<br />

kan bijvoorbeeld makkelijker<br />

werk vinden.<br />

Inburgeren doe je voor<br />

jezelf, voor je eigen toekomst<br />

en voor je kinderen.<br />

Pas in de laatste plaats<br />

omdat het moet.<br />

Brede ondersteuning<br />

De kerngedachte van het<br />

<strong>Hengelo</strong>se inburgeringsbeleid<br />

is inburgeraars zo goed mogelijk<br />

te ondersteunen bij het voldoen<br />

aan hun inburgeringsplicht. Er is<br />

een breed aanbod van inburgeringstrajecten<br />

ontwikkeld waarmee mensen<br />

kunnen inburgeren op een manier<br />

voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt<br />

dan niet eerder in werking voordat op dat verzoek is<br />

beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet<br />

dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Voor<br />

het in behandeling nemen van een beroepschrift en van<br />

een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht<br />

verschuldigd. Een folder over de beroepsprocedure kunt u<br />

aanvragen via telefoon 0800-8051 van Postbus 51 of via de<br />

internetsite www.postbus51.nl. Informatie vindt u ook op<br />

de internetsite van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.<br />

Bouwplannen<br />

Aangevraagde vergunningen<br />

Lichte bouwvergunningen<br />

- Bellinckhof 198, 7556 NX veranderen woonhuis<br />

- Berfloweg 218, 7553 JW oprichten overkapping<br />

- Bronforelstraat 79, 7559 ME veranderen en vergroten<br />

woonhuis<br />

- Langelermaatweg 205, 7553 JH veranderen en vergroten<br />

woonhuis<br />

- Otterstraat 15, 7559 AK veranderen en vergroten<br />

woonhuis<br />

- Oude Postweg 18, 7557 DD veranderen en vergroten<br />

woonhuis<br />

- Piet Muyselaarstraat 27, 7558 ZL veranderen en<br />

vergroten woonhuis<br />

- Suze Robertsonstraat 8, 7556 JR oprichten carport<br />

- ‘t Loo 18, 7553 DE oprichten berging<br />

- Vliegveldstraat 16, 7558 PT oprichten erfafscheiding.<br />

die het beste bij hen past. De Wet<br />

inburgering is nu twee jaar van kracht.<br />

Inburgeringstrajecten zijn doorlopen<br />

en de eerste inburgeringsexamens zijn<br />

De <strong>Hengelo</strong>se inburgeraars met hun net behaalde diploma.<br />

Reguliere bouwvergunningen<br />

- Beitelstraat 28, 7556 NC oprichten overkapping<br />

- Benninksweg nabij nr. 9, 7555 PA plaatsen 4 duikers +<br />

keerwanden<br />

- Carl Muckstraat nabij 184, 7558 EV plaatsen berging<br />

- Enschedesestraat 18, 7551 EM veranderen winkelpand<br />

- Enschedesestraat 26, 7551 EN veranderen gevel +<br />

plaatsen 3 lichtreclames<br />

- Geerdinksweg nabij nr. 10, 7555 DM plaatsen<br />

reclamebord<br />

- Genselerweg 15, 7555 SE oprichten jongveestal<br />

- Hazenweg 25, 7556 BM veranderen antennemast<br />

- Isaac da Costastraat 25, 7552 VT veranderen woonhuis<br />

- Morel (kavel 7), 7559 oprichten woonhuis<br />

- Oldenzaalsestraat 603, 7558 PX oprichten unit -<br />

kinderdagverblijf (1 jr)<br />

- Rika Hopperstraat 9, 7558 SW veranderen en vergroten<br />

woonhuis<br />

- Rudolfstraat 57, 7553 WG veranderen en vergroten<br />

garage<br />

- Sluitersdijk 29, 7554 PG oprichten veeschuur<br />

- Torenlaan 3, 7559 PK veranderen en vergroten<br />

bedrijfshal<br />

- Weth Kampstraat 181, 7553 ZK veranderen en<br />

vergroten woonhuis.<br />

Bouwvergunning 2e fase<br />

- Rotersweg 44, 7554 RA vergroten schuur + werkruimte<br />

en veranderen pand in recreatieruimte.<br />

Sloopvergunningen<br />

met goed resultaat afgelegd. Het ROC<br />

van Twente en de gemeente <strong>Hengelo</strong><br />

willen de diploma’s met een passend<br />

programma aan de geslaagden uitreiken.<br />

- Barnsteenstraat 13, 7554 TC gedeeltelijk slopen<br />

bedrijfspand<br />

- Boortorenweg 27, 7554 RS verwijderen asbesthoudende<br />

beplating<br />

- Deldenerstraat 62 - 68, 7551 AG gedeeltelijk slopen hotel<br />

- Dennenbosweg 93, 7556 CD verwijderen asbesthoudende<br />

beplating<br />

- Dijksweg 30, 7556 KB slopen schuur/berging/carport<br />

- Eendrachtstraat 14, 7553 AW slopen garage<br />

- Goudenregenstraat 1 t/m 19, 7552 AM,<br />

- Mispelstraat 2 t/m 20, 7552 SE,<br />

Wingerdstraat 1 t/m 19, 7552 SG gedeeltelijk slopen<br />

30 woningen<br />

- Haaksbergerstraat 49 Naby, 7554 PA slopen 3 torens<br />

& fundatie<br />

Bestemmingsplannen<br />

Vooraankondiging artikel 1.3.1. Bro<br />

Burgemeester en wethouders gaan de volgende<br />

bestemmingsplannen voorbereiden.<br />

Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied<br />

2000, gebied “Kristalbad”<br />

De gemeenten <strong>Hengelo</strong> en Enschede hebben samen met<br />

het Waterschap Regge en Dinkel een visie ontwikkeld<br />

voor het zogenaamde ‘Middengebied (gebied Kristalbad)’<br />

tussen beide gemeenten. De grens van dit plangebied<br />

wordt globaal gevormd door: de Enschedesestraat, de<br />

gemeentegrens met Enschede, het Twentekanaal en<br />

de Kettingbrugweg. Er wordt naar gestreefd om in dit<br />

middengebied een ecologische verbindingszone te<br />

combineren met een waterbergingsgebied.<br />

Om de realisatie van een waterbergingsgebied annex<br />

ecologische verbindingszone (“Kristalbad”) planologisch<br />

mogelijk te maken wordt een gedeeltelijke herziening van<br />

het bestemmingsplan Buitengebied 2000 in procedure<br />

gebracht.<br />

Bestemmingsplan Stoomleiding Twence - AkzoNobel<br />

De bedrijven Twence B.V. en AkzoNobel willen in hun<br />

productieproces gebruik maken van elkaars energie.<br />

De stoom die vrijkomt in de afvalverbrandingsinstallatie<br />

van Twence wordt geleverd aan AkzoNobel. Hiervoor is<br />

de aanleg van een stoomleiding tussen beide bedrijven<br />

noodzakelijk. Het plangebied van het bestemmingsplan<br />

Stoomleiding Twence - AkzoNobel betreft het tracé<br />

van de stoomleiding, de bijbehorende werken en de<br />

landschappelijke inpassing direct langs het tracé.<br />

Het plangebied ligt globaal tussen de terreinen van<br />

Twence en AkzoNobel.<br />

Bestemmingsplan Lange Wemen<br />

Het plangebied Lange Wemen is globaal gelegen tussen<br />

de Deldenerstraat, Oldenzaalsestraat, Wemenstraat en<br />

de Langestraat. <strong>Hengelo</strong> stelt zich een aantal doelen<br />

voor de herontwikkeling van het gebied, zoals het<br />

versterken van de woonfunctie in de binnenstad en de<br />

modernisering van het winkelcentrum Thiemsbrug, de<br />

vestiging van een nieuw stadskantoor en de bouw van<br />

een grootschalige ondergrondse parkeervoorziening.<br />

Deze doelstellingen verbeteren de functie als ‘bronpunt’<br />

en aanlooproute voor het kernwinkelgebied. Op deze<br />

manier draagt Lange Wemen bij aan een betere toestroom<br />

en een langer verblijf van bezoekers in de binnenstad.<br />

Bestemmingsplan Westermaat<br />

Actualisatieplan voor het gelijknamige bedrijventerrein.<br />

De begrenzing van het plangebied wordt aan de<br />

westzijde gevormd door de spoorlijn <strong>Hengelo</strong>-Borne en<br />

aan de zuidzijde door de woningen aan de Weideweg.<br />

De Bornsestraat, de Europalaan en de Beneluxlaan<br />

begrenzen het plangebied aan de oostzijde. De noordzijde<br />

wordt begrensd door de Amerikalaan, Europalaan, de<br />

Hesselerweg en de Mekkelhorstweg.<br />

Procedure<br />

De betreffende voorontwerp bestemmingsplannen<br />

worden naar verwachting in 2009 ter inzage gelegd.<br />

Dit wordt bekend gemaakt in het <strong><strong>Gemeente</strong>nieuws</strong> in<br />

Typisch <strong>Hengelo</strong> en op www.hengelo.nl.<br />

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u<br />

contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en<br />

Verkeer, telefoon (074) 245 8884. Omdat het nu om een<br />

vooraankondiging gaat is het nog niet mogelijk stukken<br />

in te zien of zienswijzen in te dienen. Er wordt ook geen<br />

onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies<br />

uit te brengen over het voornemen.<br />

3


<strong><strong>Gemeente</strong>nieuws</strong><br />

Mededelingen van de gemeente <strong>Hengelo</strong><br />

4 - Theresiastraat 42, 42-1 en 42-2 , 7555 VM verwijderen<br />

asbesthoudende riolering<br />

- Van Alphenstraat 17 A, 7556 JT verwijderen buurthuis.<br />

Nadat burgemeester en wethouders over deze aanvragen<br />

een besluit hebben genomen, worden deze gepubliceerd.<br />

Daarna kunt u -wanneer u belanghebbende bent- een<br />

bezwaarschrift indienen.<br />

U kunt bij de planbehandeling en welstandcommissievergaderingen<br />

aanwezig zijn. De planbehandeling door<br />

welstand voor de aanvragen vindt wekelijks plaats op<br />

dinsdagmiddag. De welstandcommissie vergadert wekelijks<br />

op donderdagmiddag. Voor plaats en tijdstip en het<br />

maken afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling<br />

Vergunningen, telefoon (074) 245 9652.<br />

Evenementenvergunningen<br />

- Pinksterfeesten Beckum 2009, 29, 30, 31 mei en 1 juni,<br />

feestterrein Haaksbergerstraat 152<br />

- Opstepdag, zaterdag 28 maart 2009, Brinkplein<br />

- de Halve Marathon 2009, maandag 13 april 2009, start en<br />

finish FBK Stadion<br />

- Landelijke wedstrijd “Hang Around”, zaterdag 18 april<br />

2009, Uitslagsweg<br />

- Zondagsmarkt Esrein: zondag 19 april 2009, Esrein<br />

- Vocaal Festival Amusing <strong>Hengelo</strong>, zaterdag 6 juni 2009,<br />

centrum<br />

- Modespektakel 2009: zondag 6 september 2009, centrum<br />

- Circus Bongo woensdag 16 tot en met zondag 20 september<br />

2009, Europalaan/John Maynard Keynesstraat.<br />

- Stunt Movie Production Show, 17 en 18 oktober 2009<br />

Walkatenplein (achter Expo-Center)<br />

- Hart-voor <strong>Hengelo</strong>: zondag 25 oktober 2009, Marktplein<br />

- Wandel Avondvierdaagse, maandag 8 tot en met donderdag<br />

11 juni 2009, donderdag 11 juni start en finish op het<br />

marktplein.<br />

Genoemde locatie(s) onder voorbehoud.<br />

Inzien en bezwaar<br />

Nadat de burgemeester over deze aanvragen een besluit<br />

heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u<br />

– wanneer u belanghebbende bent – een bezwaarschrift<br />

indienen.<br />

Voor het inzien op andere dan de gebruikelijke tijden en<br />

voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw<br />

Wielens van de afdeling Vergunningen, telefoon (074) 245<br />

9242.<br />

Verleende vergunningen<br />

Bouwvergunningen<br />

- Binnenhavenstraat 71, 7553 GH veranderen bedrijfsverzamelgebouw<br />

- Boekeloseweg 145, 7553 DM veranderen en vergroten<br />

woonhuis<br />

- Brouwerij 2 t/m 114, 7553 RB, Meijlingplein 1 t/m<br />

65, 7553 RA en Twekkelerweg 1 t/m 13, 7553 LT,<br />

veranderen woongebouw<br />

- Dahliastraat 16, 7555 CC veranderen en vergroten<br />

woonhuis<br />

- Deldenerstraat 253, 7555 AE oprichten blokhut<br />

- Dr A Kuyperstraat 35, 7556 DW veranderen en<br />

vergroten woonhuis<br />

- Drienerstraat 17, 7551 HK veranderen gevel<br />

- Eendrachtstraat 14, 7553 AW vergroten woonhuis en<br />

oprichten garage<br />

- Enschedesestraat 9, 7551 EE plaatsen 11 units<br />

(condensors)<br />

- Gotenburgstraat 12, 7559 JK veranderen en vergroten<br />

woonhuis<br />

- Grundellaan 16 A, 7552 ED veranderen en vergroten<br />

woonhuis (wijziging vergunning 20080038)<br />

- Haaksbergerstraat 49, 7554 PA veranderen bedrijfspand<br />

(gebouw E)<br />

- Het Plein 70, 7559 SR veranderen gevelreclame<br />

- Louis Davidsstraat 76, 7558 LP oprichten erker<br />

- M A de Ruyterstraat 36, 7556 CZ veranderen en<br />

vergroten woonhuis<br />

- Meeuwenweg 37, 7557 BE plaatsen dakopbouw<br />

- Odensestraat 4, 7559 JM veranderen en vergroten<br />

woonhuis met kantoorruimte<br />

- Oelerweg 22, 7555 GS veranderen winkel/woonhuis<br />

- Spreeuwenstraat 6, 7557 AK veranderen en vergroten<br />

woonhuis<br />

- Telgen 15 A, 7551 CL plaatsen 2 reclame-panelen<br />

- Vechtlaan 98, 7555 JZ veranderen en vergroten woonhuis<br />

- Vikkerhoekweg 64, 7555 PM oprichten veranda<br />

- Vosboerweg 1-11, 7556 BT veranderen en vergroten<br />

bedrijfspand.<br />

Bouwvergunning met vrijstelling<br />

- Havenkade 14, 7553 GN oprichten bedrijfspand (artikel<br />

19, lid 2 WRO)<br />

Sloopvergunningen<br />

- Boortorenweg 27, 7554 RS verwijderen asbesthoudende<br />

beplating<br />

- Theresiastraat 42, 42-1 en 42-2, 7555 VM verwijderen<br />

asbesthoudende riolering<br />

- Dr A Kuyperplein 14, 7556 ET slopen rijwieloverkapping<br />

- Dennenbosweg 93, 7556 CD verwijderen asbesthoudende<br />

beplating.<br />

Reclamevergunningen<br />

- Loodsstraat 6, 7553 ED plaatsen reclamebord<br />

- Thiemsbrug nabij nr. 41, 7551 EZ plaatsen opschrift.<br />

Evenementenvergunningen<br />

- de Twentse verlichte optocht,<br />

vrijdagavond 20 februari 2009<br />

- de traditionele zaterdagoptocht,<br />

zaterdagmiddag 21 februari 2009.<br />

Alle vergunningen zijn in week 4 en 5 verzonden. Voor de<br />

juiste datum van verzending kunt u contact opnemen met de<br />

afdeling Vergunningen.<br />

Inzien en bezwaarschrift<br />

U kunt de desbetreffende stukken zes weken inzien bij de<br />

afdeling Vergunningen. Wanneer u belanghebbende bent,<br />

kunt u -binnen zes weken na de dag van verzending van het<br />

besluit aan de aanvrager- een gemotiveerd bezwaarschrift<br />

indienen bij burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift<br />

moet worden ondertekend en tenminste bevatten:<br />

- naam en adres van de indiener<br />

- de dagtekening<br />

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar<br />

is gericht<br />

- de gronden van het bezwaar.<br />

Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift<br />

kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector<br />

Bestuursrecht (postbus 323, 7600 AH Almelo) vragen een<br />

voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een<br />

voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als<br />

het bezwaarschrift.<br />

Bouwvergunning met ontheffing<br />

- Beekforelstraat 35, 7559 HC oprichten berging (artikel<br />

3.23 Wro)<br />

- Beekforelstraat 37, 7559 HC oprichten berging/carport<br />

(artikel 3.23 Wro)<br />

- Bremstraat 12, 7552 CZ oprichten veranda (artikel 3.23 Wro)<br />

- Enschedesestraat 195, 7552 CS plaatsen dakkapel<br />

(artikel 3.23 Wro)<br />

- Jan Tinbergenstraat 182 - 184, 7559 SP plaatsen<br />

reclamezuil (artikel 3.23 Wro)<br />

- Londenstraat 101, 7559 KV oprichten carport (artikel<br />

3.23 Wro)<br />

- Londenstraat 99, 7559 KV oprichten carport (artikel<br />

3.23 Wro)<br />

- Sumatrastraat 14, 7556 SX oprichten schutting (artikel<br />

3.23 Wro)<br />

Inzien en beroep<br />

U kunt de desbetreffende stukken zes weken inzien bij<br />

de afdeling Vergunningen. Tegen deze beslissing kunt u<br />

desgewenst - binnen zes weken na de datum van verzending<br />

van deze beschikking - op grond van de Algemene wet<br />

bestuursrecht een beroepschrift indienen bij de sector<br />

bestuursrecht van de rechtbank Almelo. Het beroepschrift<br />

moet worden ondertekend en tenminste bevatten:<br />

- naam en adres van de indiener<br />

- de dagtekening<br />

- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep<br />

is gericht<br />

- de gronden van het beroep.<br />

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt<br />

u de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector<br />

Bestuursrecht (postbus 323, 7600 AH Almelo) vragen een<br />

voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een<br />

voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten<br />

als het beroepschrift.<br />

Voorgenomen ontheffingen<br />

Artikel 3.23 Wro<br />

Burgemeester en wethouders zijn in principe bereid<br />

ontheffing van het bestemmingsplan en bouwvergunning<br />

te verlenen voor:<br />

- Torenlaan 76 naby, 7559 PB, oprichten van een zendmast<br />

+ hekwerk<br />

- Dahliastraat 19, 7555 CC, veranderen en vergroten van<br />

een woonhuis<br />

De bouwplannen zijn in strijd met het ter plaatse geldende<br />

bestemmingsplan.<br />

Inzien en zienswijzen<br />

De ontwerpbesluiten kunt u van 6 februari tot en met<br />

19 maart 2009 inzien bij de afdeling Vergunningen.<br />

Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijke zienswijzen<br />

indienen bij burgemeester en wethouders. Desgewenst<br />

kunt u mondeling uw zienswijzen kenbaar maken.<br />

Wet milieubeheer<br />

Ingekomen meldingen<br />

Algemene maatregel van bestuur (8.41 Wm)<br />

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer<br />

Burgemeester en wethouders hebben meldingen ontvangen<br />

voor de inrichtingen:<br />

- Industriestraat 67 - Snackbar ‘de Industrie’, in verband<br />

met het oprichten van een snackbar<br />

- Wegtersweg 41 - Knobbe Metaalindustrie BV, in verband<br />

met het veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf<br />

- Goudstraat 31 - Munsterhuis <strong>Hengelo</strong>, in verband met<br />

het oprichten van een garagebedrijf<br />

- Granaatstraat 24 - Graveertechniek Nederland, in verband<br />

met het veranderen van een graveertechniekbedrijf<br />

De inrichtingen moeten voldoen aan de voorschriften<br />

opgenomen in de bijlage bij het desbetreffende besluit en<br />

de daarop gebaseerde ministeriële Regeling algemene regels<br />

voor inrichtingen milieubeheer (Stcr. 2207, nr 223).<br />

Inzien<br />

U kunt de desbetreffende stukken inzien bij de afdeling<br />

Vergunningen. U kunt geen bezwaar- of beroepschrift<br />

instellen.


www.hengelo.nl<br />

Ontwerpbeschikking<br />

Burgemeester en wethouders zijn van plan voor de inrichting<br />

gelegen aan:<br />

- Rotersweg 28, (melkrundvee- en varkenshouderij mts.<br />

J.M. en H.M.A. Vossenbeld)<br />

over te gaan tot gedeeltelijke intrekking van de<br />

revisievergunning. De gedeeltelijke intrekking houdt in dat<br />

na de intrekking binnen het bedrijf nog slechts 4 melk-en<br />

kalfkoeien ouder dan 2 jaar mogen worden gehouden.<br />

Inzien en zienswijzen<br />

U kunt de desbetreffende stukken van 6 februari tot en<br />

met 19 maart 2009 inzien bij de afdeling Vergunningen.<br />

Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijke of mondelinge<br />

zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders. Voor<br />

het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact<br />

opnemen met de afdeling Vergunningen. Tegen het besluit<br />

op het intrekkingverzoek kunt u in beginsel later alleen<br />

beroep instellen als u belanghebbende bent en tijdig een<br />

zienswijze over het ontwerp naar voren hebt gebracht. Bij de<br />

openbare kennisgeving van de beschikking wordt u over één<br />

en ander nader geïnformeerd.<br />

Activiteitenbesluit<br />

Ontwerpbesluit<br />

Maatwerkvoorschrift geluid<br />

Burgemeester en wethouders zijn van plan ter<br />

voorkoming of beperking van geluidhinder een zogeheten<br />

maatwerkvoorschrift te stellen voor de inrichting gelegen<br />

aan de:<br />

- Sportlaan Driene 6, (kerk-en gebedsruimte met<br />

aangrenzend voormalig schoolgebouw)<br />

Bij het maatwerkvoorschrift worden ter bescherming van de<br />

woningen van ’t Swafert voor de verschillende etmaalperioden<br />

lagere equivalente geluidniveaus voorgeschreven.<br />

Inzien en zienswijzen<br />

U kunt de betreffende stukken van 6 februari tot en met<br />

19 maart 2009 inzien bij de afdeling Vergunningen. Tijdens de<br />

inzagetermijn kunt u schriftelijke of mondelinge zienswijzen<br />

indienen bij burgemeester en wethouders. Voor het indienen<br />

van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met<br />

de afdeling Vergunningen. Tegen het ná afloop van de<br />

inzagetermijn te nemen besluit kunt u in beginsel later<br />

alleen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak<br />

van de Raad van State als u belanghebbende bent en tijdig<br />

een zienswijze over het ontwerp naar voren hebt gebracht.<br />

Bij de openbare kennisgeving van het besluit wordt u<br />

hierover nader geïnformeerd.<br />

Mobiel breken bouw- en sloopafval<br />

Besluit tijdelijke inwerkingstelling mobiele puinbreker<br />

Ons is gemeld dat aan de<br />

- Wolfkaterweg 4 te Beckum tussen 11 tot en met<br />

21 februari 2009 over wordt gegaan tot het mobiel breke<br />

van ca. 750 ton gemengd puin tot menggranulaat 0/31,5.<br />

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Shovelbedrijf<br />

Kolenbrander V.O.F. te Bornerbroek. Het bedrijf dient<br />

zich bij het mobiel breken te houden aan de milieu- en<br />

veiligheidsvoorschriften in het Besluit mobiel breken<br />

bouw – en sloopafval.<br />

Inzien<br />

U kunt de melding met inzien bij de afdeling Vergunningen.<br />

Tegen de melding kan géén bezwaar- of beroepschrift worden<br />

ingediend.<br />

Kapvergunningen<br />

Verleend<br />

In de week van 2 februari tot en met 8 februari 2009.<br />

- Cornelis Dopperstraat, achter huisnummer 1 tot<br />

en met 39 en 2 tot en met 84 in het bosplantsoen –<br />

3 zomereiken<br />

- Achter de Paul van Kempenstraat huisnummers 13 tot en<br />

met 95 en Dinant Dijkhuisstraat huisnummers 238 tot en<br />

met 270 in het bosplantsoen – 1 zomereik, 1 moeraseik,<br />

1 berk en 1 acacia<br />

- Bartelinkslaantje, in het bosplantsoen westzijde huisnummer<br />

40, groentuin – 7 essen, 11 zomereiken en 2 elzen<br />

- Cornelis Dopperstraat, achter huisnummer 41 in het<br />

bosplantsoen – 1 zomereik<br />

- Dinant Dijkshuistraat, in het bosplantsoen achter de<br />

huisnummers 2 tot en met 54 – 1 linde, 3 zomereiken,<br />

1 kers en 1 els<br />

- Paul Pellastraat, achter de huisnummers 180 tot en met<br />

188 – 1 zomereik en 1 veldesdoorn<br />

- Oldenzaalsestraat, in het bosplantsoen rond de<br />

sportvelden van BWO – aantal bomen<br />

- Bartelinkslaantje, in de bosplantsoenstrook rondom<br />

huisnummer 17/19 – 11 zomereiken, 1 wilg en 1 els<br />

- Dinant Dijkhuisstraat, in de bosplantsoenstrook achter<br />

huisnummers 102 tot en met 114 – 1 zomereik<br />

- Dinant Dijkhuisstraat, achter de huisnummers 286 tot<br />

en met 304 – 2 zomereiken en 1 kers<br />

- Wolter ten Catestraat, voor de huisnummers 53 en 55 –<br />

1 zilveresdoorn<br />

- Deurningerstraat, op de begraafplaats, perceel<br />

HGL01-02986 G – 4 reuzenzilversparren, 2 beuken en<br />

2 Weymouthsdennen<br />

- Oosterbosweg, huisnummer 1 (kadastrale percelen 156<br />

en 1568) – 1 beuk, 2 eiken en 1 eik.<br />

- Twekkelerweg, nabij de sportvelden van HVV – 3 eiken<br />

- Goudenregenstraat, overzijde van de beek nabij<br />

huisnummer 96 – 2 eiken<br />

- Twekkelerweg, nabij de sportvelden van HVV in het<br />

zuidelijk deel van de ontsluitingsweg – 1 esdoorn.<br />

Inzien en bezwaarschrift<br />

U kunt de desbetreffende stukken vanaf besluitvorming<br />

zes weken inzien bij het publieksplein. Wanneer u<br />

belanghebbende bent, kunt u -binnen zes weken na de<br />

dag van verzending van het besluit- een gemotiveerd<br />

bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.<br />

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste<br />

bevatten:<br />

- naam en adres van de indiener<br />

- de dagtekening<br />

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar<br />

is gericht<br />

- de gronden van het bezwaar.<br />

Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift<br />

kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector<br />

Bestuursrecht (postbus 323, 7600 AH Almelo) vragen een<br />

voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een<br />

voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten<br />

als een bezwaarschrift.<br />

Wegwijzer<br />

De gemeente <strong>Hengelo</strong> is bereikbaar op werkdagen van<br />

8.30 tot 17.00 uur via het algemene telefoonnummer<br />

(074) 245 9876. Daarnaast kan rechtstreeks contact<br />

worden opgenomen met de diverse afdelingen.<br />

Raadpleeg de website www.hengelo.nl voor informatie.<br />

De belangrijkste publieksdiensten van de gemeente<br />

<strong>Hengelo</strong> worden hieronder vermeld.<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hengelo</strong>, Postbus 18, 7550 AA <strong>Hengelo</strong>.<br />

Telefoon (074) 245 9876, e-mail: gemeente@hengelo.nl<br />

Stadhuis, Burgemeester Jansenplein 1<br />

Stadskantoor, Hazenweg 121<br />

Stadhuis<br />

In het stadhuis vindt u de volgende publieksdiensten:<br />

- De <strong>Gemeente</strong>winkel<br />

Geopend van maandag tot en met donderdag 8.30 tot<br />

16.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur,<br />

telefoon (074) 245 9555. De <strong>Gemeente</strong>winkel vindt u<br />

links achter de hoofdingang van het stadhuis.<br />

- Publieksplein<br />

Alle balies op het Publieksplein zijn geopend van<br />

maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.00 uur<br />

en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur. De balie van<br />

Burgerzaken is op donderdag tot 20.00 uur geopend.<br />

- Burgerzaken<br />

Telefoon (074) 2459314.<br />

Reisdocumenten aanvragen zonder te wachten<br />

Kijk op www.hengelo.nl.<br />

- <strong>Gemeente</strong>belastingen<br />

Telefoon (074) 245 9884<br />

- Stadstoezicht<br />

Telefoon (074) 245 9459<br />

- Zorgloket <strong>Hengelo</strong><br />

Voor al uw vragen over wonen, zorg en welzijn.<br />

Telefoon (074) 245 9131 (telefonisch bereikbaar tot<br />

16.30 uur), e-mail: zorgloket@hengelo.nl<br />

Geopend van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot<br />

16.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. U kunt eerst<br />

een afspraak maken, maar dat hoeft niet.<br />

Stadskantoor<br />

In het stadskantoor vindt u de hieronder volgende<br />

publieksdiensten. Balies in het stadskantoor zijn geopend<br />

op werkdagen van 8.30 tot 13.00 uur (telefonisch<br />

bereikbaar tot 16.30 uur, tenzij anders vermeld).<br />

- Vergunningen<br />

- Bouwen<br />

Telefoon (074) 245 9647.<br />

- Milieu<br />

Telefoon (074) 245 9655. U kunt na telefonische<br />

afspraak ook stukken na 13.00 uur inzien.<br />

- Sociale Zaken en Werk<br />

Telefoon (074) 245 9876. Intake voor een uitkering<br />

uitsluitend tussen 10.00 en 12.00 uur. Voor overige<br />

zaken is de balie dagelijks geopend van 8.30 tot<br />

13.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.<br />

- BudgetAlert, informatie en advies<br />

Spreekuur op maandag en donderdag van 09.00 tot<br />

11.00 uur. Op dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00<br />

tot 11.00 uur is er spreekuur aan de Alleta Jacobslaan 55<br />

te <strong>Hengelo</strong>. Telefoon (074) 367 76 30.<br />

- BudgetAlert, schuldhulpverlening<br />

Voor inwoners van <strong>Hengelo</strong>, tel. (074) 367 76 10,<br />

Alleta Jacobslaan 55 te <strong>Hengelo</strong>. Aanmelden kan op<br />

werkdagen tussen 09.00 uur tot 12.30 uur.<br />

Meer informatie vindt u op www.budgetalert.nl<br />

Meldingennummer (074) 245 9459<br />

Voor klachten of vragen over bijvoorbeeld groenonderhoud,<br />

straatverlichting, speelvoorzieningen,<br />

parkeervergunningen /-ontheffingen/ abonnementen<br />

etc. Voor spoedeisende gevallen als verstopte<br />

hoofdriolering en verzakte straten is dit meldingennummer<br />

ook buiten kantooruren bereikbaar.<br />

Meldingen kunnen tevens via het digitale loket op<br />

www.hengelo.nl worden gedaan.<br />

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!