Klik hier voor meer informatie over dit project.

cadac.com

Klik hier voor meer informatie over dit project.

BGT


Prominente rol voor geo-infor

van de gemeente Venlo

8


matie in nieuwe IT-omgeving

Door: Sonja van Poortvliet

Foto’s: Vaans Ruijten

Geografische informatie is gepromoveerd van ondergeschoven

kindje tot een van de speerpunten in het beleid van de gemeente

Venlo. Dat komt omdat er een geo-architectuur is neergezet die

aansluit bij de landelijke voorzieningen en die naadloos opgaat in

de nieuwe generieke en open IT-omgeving.

“Het was een periode waarin we ons

bewust werden van het feit dat het geomagazijn

en de CAD geodatabase los van

elkaar moeten opereren om valide geometrische

en administratieve gegevens

in de midoffice omgeving te kunnen

garanderen.”

NedGraphics’ account manager, Michiel

Bosch vertelt over de visie die Ned­

Graphics tijdens de gesprekken uiteen

zette: “Een gemeente als Venlo heeft te

maken met wet- en regelgeving, onder

meer op het gebied van Basisregistraties,

Wkpb, nWro, WABO, de WION maar ook

de BGT die er aankomt. Dat heeft verandering

of uitbreiding van het gemeentelijk

takenpakket tot gevolg en vraagt om

een gedegen geo-ICT omgeving. En die

moet in de optiek van NedGraphics

gebaseerd zijn op een generieke en open

omgeving én aansluiten op de standaarden

die al binnen de organisatie in

gebruik zijn of gaan komen.”

Verschillende systemen in

gebruik

Geografische informatie: het speelde

geen prominente rol binnen de gemeente

Venlo. Natuurlijk, er werd gewerkt met

bestemmingsplannen, milieugegevens,

GBKN, de kadastrale kaart en bestektekeningen.

Maar er waren verschillende

systemen in gebruik en het opslaan en

raadplegen van geografische informatie

was niet efficiënt en effectief. “Iedereen

beheerde op zijn eigen manier informatie

en geometrie”, aldus senior applicatiebeheerder

Rob Claassen van de

gemeente Venlo.

Dat de nieuwe IT-architectuur een geocomponent

zou moeten bevatten, was

duidelijk. De oude geo-architectuur paste

daar niet meer in en moest vervangen

worden. Maar de precieze invulling was

nog niet bekend.

Valide geometrische en

administratieve gegevens

NedGraphics kreeg in 2009 de kans om

haar visie op geografische informatie

uiteen te zetten tijdens gesprekken met

de IT-architect en geo-betrokkenen

binnen de gemeente Venlo. Claassen:

Programma van Eisen

In het aanbestedingsdocument van de

gemeente Venlo stond onder andere

de opmerking ‘betrouwbaarheid begint

bij de bron’. “En dat is ons op het lijf

geschreven”, aldus Bosch. “Want in de

geodatabase wordt geometrie beheerd

door CAD-specialisten. De kwaliteit er van

moet in de optiek van NedGraphics

worden getoetst aan kwaliteitsnormen

en -eisen voordat deze mag worden

opgeslagen in de database. Dit gebeurt

via vooraf opgestelde geometrische

business rules. Dat is een visie die de

gemeente Venlo deelt: altijd valide geometrie

leveren aan het geomagazijn.


BGT


van deze geometrie mogelijk. Afdwingen

van kwaliteit is hierbij de doelstelling.

Fase 3 gaat over het ontsluiten van de

bestaande administratieve gegevens in

het kader van DURP, BRT, BRK en Wkpb.

Het koppelen van NedGeomagazijn met

de backoffice applicaties BAG en de

beheersuites GBI en DHV valt onder

fase 4. NedBrowser zal NedOffice als

raadpleegsysteem vervangen. NedView

Pro zal in 2011 volledig uitgefaseerd

worden en voor die tijd zullen Ned­

Browser, NedView Pro en NedOffice

naast elkaar draaien“.

10

Want kwaliteit begint aan de ‘onderkant’

van de organisatie. ”Juist déze manier

van opslaan en de wijze van informatieverstrekking,

zowel intern als extern,

waren belangrijk in de nieuwe IT-omgeving.

Bovendien moest er aansluiting zijn

op bestaande pakketten als AutoCAD

Map, DHV, GBI en CiVision Gegevens

Makelaar van PinkRoccade. Claassen:

”AutoCAD Map wordt niet alleen als

tekenprogramma gebruikt maar dient in

de nieuwe opzet ook als middel om uitgebreide

analyses uit te voeren.”

Meerjarenvisie geo-informatie

Mede dankzij NedGraphics heeft de

gemeente Venlo een meerjarenvisie ontwikkeld

op het gebied van geografische

informatie. Deze past binnen het beleid

van de gemeente Venlo, waarin geografische

informatie nu officieel een speerpunt

is. Claassen vertelt dat het project

begin 2010 van start is gegaan en dat is

geopteerd voor meerdere resultaatfases,

omdat de complete omgeving vanwege

de omvang nu eenmaal niet in één keer

is op te leveren zonder af te doen aan de

kwaliteit van de omgeving. “Per 1 januari

2011 willen we de complete informatievoorziening

voor de medewerkers van

de gemeente Venlo op orde hebben. Een

mogelijk vervolg zal zijn om de geografische

informatie beschikbaar te stellen

voor burgers, instellingen, bedrijven en

ketenpartners. Bij ketenpartners kun je

dan bijvoorbeeld denken aan het beschikbaar

stellen van informatie aan politie,

brandweer en andere hulpdiensten bij

calamiteiten.“

Hij vervolgt: “Fase 1 omvat het ontsluiten

van data in het kader van de WION.

We maken daarbij gebruik van NedGeomagazijn

om geometrische en administratieve

gegevens door NedWion

beschikbaar te stellen aan NedBrowser

om interne medewerkers te voorzien van

alle benodigde informatie. Fase 2 bestaat

uit de inzet van NGdW als Oracle spatial

database waarin geometrie wordt

be heerd. Met AutoCAD Map is muteren

NedGraphics als geopartner

NedGraphics heeft de juiste middelen in

huis voor de aansluiting van bestaande

backoffice applicaties op een midoffice

geomagazijn. “Voor ons was ook belangrijk

dat NedGraphics van oudsher CAD

(gerelateerde) oplossingen biedt”, merkt

Claassen op. “Een ander sterk punt is dat

zij goed invulling geven aan het BAG

beheerproces.” Bosch: “De Vicrea-

BAG-koppeling is onderdeel van het

project. De gemeente Venlo is de eerste

gemeente met deze koppeling. Wij

hebben al ruime ervaring met andere

BAG leveranciers en kunnen deze kennis

nu prima gebruiken.”

Hij vervolgt: “Toegesneden softwarecomponenten

leveren en inrichten van

processen, dat is waar wij in gespecialiseerd

zijn. We denken mee in het creëren

van draagvlak , adviseren in de projectaanpak

en zien aan het eind van een

project graag enthousiaste eindgebruikers.”

De toekomst bij de gemeente

Venlo

Voor de toekomst staat de BGT gepland

wat inhoudt dat de gemeente Venlo haar

beheer ten behoeve van geografische

informatie drastisch moet gaan aanpassen.

Geografische informatie wordt

gecentraliseerd en informatie wordt

gedistribueerd naar medewerkers en

naar de landelijke basisvoorziening BGT.

De nieuw gekozen omgeving voldoet op

dit moment op technisch vlak om de BGT

in te bedden in de gemeente. Echter,

organisatorisch zal dit nog veel haken en

ogen hebben. Om dit in goede banen te

leiden, zal een nauwe samenwerking

tussen de gemeente Venlo en NedGraphics

worden opgezet waarbij een

gedeelde visie, binnen de kaders van de

BGT, zal worden gerealiseerd.

More magazines by this user
Similar magazines