WANNEER U VERTREKT UIT UW WONING - De Goede Woning

dgw.nl

WANNEER U VERTREKT UIT UW WONING - De Goede Woning

anneer u vertrekt

it uw woning

De Goede Woning informeert u over

de procedure rondom uw verhuizing


Wanneer u vertrekt uit uw woning

Voorwoord 3

De procedure 4

Wat houdt de eindcontrole in 4

De staat van de woning 5

Afrekening schade en uitbetalen waarborgsom

(met rente) 6

Overige opzeggingsadressen 6


Wanneer u vertrekt uit uw woning

Voorwoord

Als de huurovereenkomst wordt beëindigd moeten veel

zaken worden geregeld. In deze brochure is de procedure

beschreven die doorlopen wordt, voordat u de

sleutels bij de opzichter inlevert. Ook staan we stil bij

de staat waarin de woning dient te worden opgeleverd

en de mogelijkheden die er zijn om zaken aan een volgende

bewoner over te doen.

De periode waarin dit dient te gebeuren is maar kort.

Het is zowel in uw als in ons belang dat de beschikbare

tijd zo goed mogelijk wordt gebruikt om de afhandeling

vlot en plezierig te laten verlopen. Voor u is het

van belang dat u na het beëindigen van de huurovereenkomst

geen omkijken meer heeft naar hetgeen wat

achter u ligt. Voor ons is het van belang dat de woning

weer snel kan worden verhuurd.

In de huurovereenkomst zijn hiervoor regels vastgelegd.

Omdat deze voorschriften nogal beknopt zijn en in de

praktijk nogal eens aanleiding geven tot misverstanden,

treft u in deze brochure de voorwaarden aan. Het

is natuurlijk mogelijk, dat deze informatie niet op al

uw vragen antwoord geeft. In dat geval kunt u contact

opnemen met het team Woonservice of uw huismeester.

Hopelijk draagt deze informatie bij aan een vlotte

verhuizing!


Wanneer u vertrekt uit uw woning

De procedure

De huuropzegging

U dient de huurovereenkomst altijd schriftelijk op te

zeggen. Dit kan ook aan de balie op ons kantoor door

het invullen van een speciaal formulier. U kunt het formulier

ook downloaden van onze website www.dgw.nl.

Iedere huuropzegging bevestigen wij zo snel mogelijk.

De datum van beëindiging mag u zelf bepalen. U dient

tenminste één maand opzegtermijn in acht te nemen.

De dag van beëindiging mag overigens niet vallen

op een zaterdag/zondag of een algemeen erkende

feestdag.

Nadat u de huurovereenkomst schriftelijk heeft opgezegd

sturen wij u een bevestiging. Hierin wordt de

exacte datum vermeld waarop de huurovereenkomst

eindigt. Wij bieden u tevens de mogelijkheid om ‘onder

voorbehoud’ uw huurovereenkomst te beëindigen. Dit

houdt in dat u de huurovereenkomst maximaal twee

keer met 1 maand kunt verlengen. Het is niet mogelijk

om de huuropzegging in te trekken.

De huurovereenkomst zegt

u altijd schriftelijk op’

De voorcontrole

In de bevestigingsbrief van uw huuropzegging staat een

door ons geplande datum voor een voorcontrole. Mocht

deze datum en/of het tijdstip u niet schikken dan kunt u

een nieuwe afspraak maken via ons team Woonservice.

Op het woningcontrole-schadeformulier wordt duidelijk

vermeld wat er eventueel in en aan de woning dient te

gebeuren. Op deze manier wordt u vroegtijdig op de

hoogte gesteld van wat er van u wordt verwacht.

Van dit woningcontrole-schadeformulier ontvangt u een

exemplaar. Hierop wordt tevens vermeld wat eventueel

voor uw rekening, maar ook wat voor onze rekening

komt. Dit formulier wordt, indien akkoord, door u en

de opzichter ondertekend.

Over voorzieningen die dienen te worden verwijderd of

door de opvolgende bewoner kunnen worden overgenomen

leest u meer in het hoofdstuk ‘De staat van de

woning’.

Met de bevestigingsbrief sturen wij u ook een lijst met

verrekenprijzen. Deze lijst geeft aan welke prijs wordt

doorberekend als wij de werkzaamheden uitvoeren.

Op deze lijst zijn de prijzen van de meest voorkomende

reparaties vermeld. Zodoende komt u niet voor verrassingen

te staan als het gaat om reparaties of het verwijderen

van bijvoorbeeld vloerbedekking.

Tot de einddatum bent u in de gelegenheid om de

woning in goede staat op te leveren.

LET OP! Het gaat hier om een voorcontrole. De staat

van uw woning op de dag van uw vertrek is bepalend

voor de eindafrekening. Dus ook schade die tijdens de

voorcontrole niet zichtbaar was kan bij de eindcontrole

alsnog in rekening worden gebracht.

De eindcontrole

Tijdens de voorcontrole maakt de opzichter in de regel

een afspraak voor de eindcontrole.

De eindcontrole vindt doorgaans plaats op de dag dat u

de sleutels inlevert. De woning (inclusief berging/schuur)

dient dan leeg te zijn.

Bij de eindcontrole dient u alle sleutels aan het van ons

ontvangen label te bevestigen en deze aan de opzichter

te overhandigen.

In geen geval mogen de sleutels rechtstreeks aan de

volgende bewoner worden afgegeven!

Wat houdt de eindcontrole in

Ten eerste wordt gecontroleerd of alles wat op het

woningcontrole-schadeformulier aan schade staat vermeld

ook daadwerkelijk is hersteld en ten tweede of alle

overige voorzieningen in overeenstemming zijn met de

geldende normen. Dit wil dus zeggen dat de woning ‘in

goede staat’ wordt achtergelaten.

Van dit woningcontrole-schadeformulier ontvangt u een

exemplaar. Dit formulier wordt, indien akkoord, door u

en de opzichter ondertekend.

Zijn er zaken die niet of niet goed zijn gerepareerd of

verwijderd of wordt schade geconstateerd die niet bij

de voorcontrole zichtbaar was, dan stelt de opzichter u,

indien u dit wenst, alsnog in de gelegenheid om dit in

orde te maken. De opzichter maakt in dat geval nadere

afspraken met u, waarbij hij ook rekening dient te houden

met de volgende bewoner. Voor die extra tijd berekenen

wij u de huur door.

Als service neemt de opzichter bij de eindcontrole de

meterstanden van gas en elektra op. De eindafrekening

ontvangt u na circa 1 maand.


Wanneer u vertrekt uit uw woning

Indien een woning is voorzien van warmtemeters worden

ook hiervan de standen opgenomen. U dient het

hiervoor betreffende formulier voor akkoord te ondertekenen.

De eindafrekening van de warmtemeters vindt

eenmaal per jaar plaats.

De staat van de woning

Bij aanvang van de huurovereenkomst heeft u de

woning in goede staat aanvaard, tenzij u tekortkomingen

binnen 14 dagen aangetekend heeft gemeld en

deze door ons niet zijn hersteld.

Voor deze tekortkomingen wordt u bij beëindiging van

de huurovereenkomst niet verantwoordelijk gesteld.

Als u de huurovereenkomst beëindigt, wordt u geacht

de woning weer in goede staat aan ons op te leveren.

Met in goede staat wordt niet bedoeld de oorspronkelijke

staat. De woning kan bijvoorbeeld met onze

toestemming zijn aangepast. Er kunnen ook omstandigheden

zijn, zoals lange bewoningsduur of de ouderdom

van de woning, waardoor deze zich in mindere staat

bevindt maar er toch “goed” uitziet.

Dit is niet het geval wanneer u de onderhoudsverplichtingen

niet bent nagekomen of indien u de woning niet

of niet geheel leeg oplevert.

De woning dient in goede

staat opgeleverd te worden’

Roerende voorzieningen

Voor roerende voorzieningen, zoals vloerbedekking,

gordijnen, gemakkelijk te verwijderen wanddecoraties

etc. geldt dat deze bij beëindiging van de huurovereenkomst

verwijderd moeten worden. Dit geldt niet als de

volgende bewoner door middel van de overdrachtsverklaring

heeft bevestigd dat hij de vermelde voorzieningen

wil overnemen.

De volgende bewoner is niet verplicht om voorzieningen

van u over te nemen. Doet hij dat wel dan dient hij de

overdrachtsverklaring te ondertekenen.

Op het woningcontrole-schadeformulier staat aangegeven

welke voorzieningen voor overname in aanmerking

komen en welke voorzieningen dienen te worden

verwijderd.

Onroerende voorzieningen

Onroerende voorzieningen zijn voorzieningen die de

woning veranderen; bijvoorbeeld een ligbad, een

nieuwe keuken, een dakkapel, een vaste trap naar zolder,

een verwijderde tussenwand, een parketvloer of

granol. U dient voor dergelijke voorzieningen vooraf

een tijdelijke of een definitieve schriftelijke toestemming

te hebben gekregen. Een tijdelijke toestemming

is voor de duur van de huurovereenkomst en een definitieve

toestemming is voor onbepaalde tijd. Incidenteel

verstrekken wij een vergoeding voor een voorziening

waarvoor u definitieve toestemming heeft gekregen.

Bij voorzieningen met een tijdelijke toestemming zijn er

twee mogelijkheden:

1. De voorziening voldoet niet aan de door ons gestelde

eisen en dient zonder meer te worden verwijderd.

2. De voorziening voldoet wel aan de door ons gestelde

eisen, zodat deze door de volgende bewoner mag

worden overgenomen. In dit geval dient de volgende

bewoner een aanvulling op de huurovereenkomst te

ondertekenen.

De opzichter vult tijdens de voorcontrole op het woningcontrole-schadeformulier

in welke voorzieningen voor

overname in aanmerking komen. Tevens geeft hij aan

wat het kost als wij de voorziening verwijderen.

Als de volgende bewoner roerende voorzieningen van u

overneemt dient u dit te vermelden op de overdrachtsverklaring.

Dit geldt ook voor eventuele huurovername.

De verklaring is pas geldig als deze door beide partijen

ondertekend is.

Deze verklaring dient u bij de eindcontrole, gelijktijdig

met de sleutels, aan de opzichter te overhandigen.

Het is niet toegestaan dat u de sleutels rechtstreeks aan

de volgende bewoner afgeeft!

Als er bij de eindcontrole nog geen volgende bewoner

bekend is kan de opzichter met u afspreken dat u de

voorziening nog niet hoeft te verwijderen. Dit heeft

tot gevolg dat de waarborgsom pas wordt uitbetaald

als bekend is of een volgende bewoner de voorziening

overneemt.

Indien de volgende bewoner de voorziening niet overneemt

krijgt u alsnog de gelegenheid om de voorziening

te verwijderen. De hiervoor benodigde tijd wordt u

in rekening gebracht.

Met deze procedure werken wij er aan mee dat technisch

acceptabele voorzieningen niet zonder meer dienen

te worden verwijderd.


Wanneer u vertrekt uit uw woning

Voorts is het mogelijk dat de volgende bewoner een

deel van de huur ‘overneemt’. Van deze huurovername

dient op de overdrachtsverklaring een aantekening te

worden gemaakt.

Afrekening schade en uitbetalen

waarborgsom (met rente)

Op het woningcontrole-schadeformulier is tijdens de

eindcontrole vastgelegd of er schade is geconstateerd

en zo ja welk bedrag eventueel voor uw rekening komt.

De waarborgsom wordt, onder verrekening van eventuele

schade en huurachterstand, binnen vier weken na

oplevering aan u terugbetaald.

De voorwaarden voor afrekening zijn:

1. Het woningcontrole-schadeformulier dient door u

voor akkoord te zijn ondertekend.

2. Het schadebedrag dient lager te zijn dan het bedrag

van de waarborgsom en eventuele huurachterstand

zal worden verrekend.

3. Indien er sprake is van overname door de volgende

bewoner, dient de door beide partijen getekende

overdrachtsverklaring aan de opzichter afgegeven

te zijn.

4. De sleutels dienen ingeleverd te zijn bij de opzichter.

‘U heeft slechts één maand

opzegtermijn. De datum

van beëindiging mag u

zelf bepalen’

Overige opzeggingsadressen

Waterleidingbedrijf

(indien de woning over een eigen watermeter beschikt):

Duinwaterleidingbedrijf Zuid-Holland

Plein der Verenigde Naties 11-15

Postbus 756

2700 AT Zoetermeer

Telefoon: (079) 347 15 15 (maandag t/m vrijdag van

08.00 tot 17.00 uur)

www.duinwaterleidingbedrijfzuidholland.nl

Let op: noteer de stand op de dag van de

sleuteloverdracht!

KPN

Meld uw verhuizing telefonisch, persoonlijk bij de

Primafoonwinkel of via www.kpn.com

Gemeente Zoetermeer

Uiterlijk 5 dagen na verhuizing melden bij de afdeling

Burgerzaken. (Let op: bij vertrek naar het buitenland

maximaal 5 dagen vóór verhuizing.)

TNT Post

Het verhuisbericht dat u van ons heeft ontvangen kan

kosteloos verzonden worden naar TNT.

Kabelaansluiting

Indien u verhuist naar een plaats waar Casema geen

diensten levert, dan kunt u uw abonnement schriftelijk

opzeggen. Het adres is:

Casema B.V.

Postbus 16192

2500 BD Den Haag

Telefoon: 0900 – 8896 (€ 0,10 p/min)

www.casema.nl

Vermeld in uw brief altijd de reden van opzegging, uw

nieuwe adres en stuur een geldig verhuisbewijs mee.

Casema beëindigt daarna alle diensten die op uw naam

staan met inachtneming van 1 kalendermaand opzegtermijn.

Zodra zij uw opzegging hebben verwerkt, ontvangt

u hiervan een schriftelijke bevestiging.


Wanneer u vertrekt uit uw woning

Ten slotte

Uw klachten over de mutatieprocedure en de hieruit

voortvloeiende afrekening, dient u schriftelijk in te

dienen. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen tien

werkdagen krijgt u bericht over de afhandeling van

de klacht.

Wij hopen met deze procedure op een prettige manier

afscheid van u te nemen!

Colofon

Fotografie: IStockphoto

Vormgeving: 2D3D, Den Haag


w

De Goede Woning

u

Bezoekadres

Storkstraat 6

2722 NN Zoetermeer

Openingstijden kantoor

maandag t/m donderdag van 08.00 tot 16.30 uur

vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Postadres

Postbus 11

2700 AA Zoetermeer

T 079 341 08 21

F 079 331 14 38

E info@dgw.nl

I www.dgw.nl

More magazines by this user
Similar magazines