18.01.2015 Views

RICHTLIJNEN IN GEVAL VAN BRAND - Provincie West-Vlaanderen

RICHTLIJNEN IN GEVAL VAN BRAND - Provincie West-Vlaanderen

RICHTLIJNEN IN GEVAL VAN BRAND - Provincie West-Vlaanderen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>RICHTLIJNEN</strong> <strong>IN</strong> <strong>GEVAL</strong> <strong>VAN</strong> <strong>BRAND</strong><br />

Algemene richtlijnen voor de bezoekers<br />

PANIEK IS GEVAARLIJKER DAN DE <strong>BRAND</strong> ZELF<br />

KALMTE SLUIT HET GROOTSTE RISICO UIT<br />

BIJ ELK BEG<strong>IN</strong> <strong>VAN</strong> <strong>BRAND</strong> :<br />

Bij het minste teken van brand of verdachte rook :<br />

1. Druk onmiddellijk één van de alarmbelknoppen in - de alarmbel wordt<br />

hierdoor in werking gesteld.<br />

2. Verwittig onmiddellijk iemand van het personeel,<br />

of druk het intercom nr 333<br />

of verwittig het secretariaat (telefooncentrale) op binnenpost nr. 350.<br />

De brandweer wordt verwittigd door het secretariaat (nr. (0)112).<br />

BIJ EVACUATIE : Bij het horen van de alarmbel :<br />

Volg de richtlijnen van het personeel.<br />

Verlaat rustig het gebouw via de dichtst bij gelegen (nood)uitgang - volg de<br />

pijlen :<br />

Indien U zich op één van de verdiepingen bevindt :<br />

of<br />

• Verlaat het gebouw via de trap aan het uiteinde van de gang of via de<br />

noodtrap.<br />

Begeef U naar de achterkant van het gebouw waar voor opvang en verzorging<br />

zal worden gezorgd.<br />

Kasteel / Veiligheid 2006 03 09 richtlijnen brand esenkasteel 17/03/06 1


<strong>RICHTLIJNEN</strong> <strong>IN</strong> <strong>GEVAL</strong> <strong>VAN</strong> <strong>BRAND</strong><br />

Richtlijnen voor het personeel<br />

PANIEK IS GEVAARLIJKER DAN DE <strong>BRAND</strong> ZELF<br />

KALMTE SLUIT HET GROOTSTE RISICO UIT<br />

BIJ ELK BEG<strong>IN</strong> <strong>VAN</strong> <strong>BRAND</strong> :<br />

Bij het minste teken van brand of verdachte rook :<br />

1. Druk onmiddellijk één van de alarmbelknoppen in - hierdoor treedt<br />

de alarmbel in werking,<br />

2. Verwittig het secretariaat (telefooncentrale) op binnenpost nr.<br />

350 of via intercomnummer 333<br />

Verwittig, indien de receptie niet onmiddellijk bereikbaar is (bv. na 18<br />

uur), zelf de brandweer (steeds op het nr. (0)112 !) - bij het<br />

waarschuwen van de brandweer steeds volgende punten in acht nemen:<br />

• duidelijke mededeling van het adres<br />

• duidelijke mededeling van de plaats van de brand<br />

• indien mogelijk de aard en de omvang van de brand mededelen<br />

• indien slachtoffers :<br />

• aanvragen van een ziekenwagen<br />

• melden aantal slachtoffers<br />

• melden aard en ernst van de verwondingen<br />

BIJ EVACUATIE d.w.z. bij het horen van de alarmbel :<br />

Sluit de ramen en de deuren in uw lokaal.<br />

Verlaat rustig het gebouw via de dichtst bij gelegen (nood)uitgang -<br />

volg de pijlen :<br />

of<br />

Begeleid zo nodig de aanwezige bezoekers.<br />

Indien U zich op één van de verdiepingen bevindt :<br />

• Verlaat het gebouw via de trap, aan het uiteinde van de gang of via de<br />

noodtrap<br />

Keer nooit terug in het gebouw !<br />

Begeef U naar de achterkant van het gebouw<br />

• Verzamel per dienst<br />

• Meld U aan bij Anita (of Nancy of Dorine)<br />

• Meld alle door U gekende inlichtingen die van belang kunnen zijn :<br />

• plaats en omvang van de brand,<br />

• plaats en aantal gewonden - aard en ernst kwetsuren,<br />

• mogelijke situering van eventueel achtergebleven personeelsleden<br />

en/of bezoekers,<br />

• plaats en aard van de gevaarlijke producten welke zich eventueel in<br />

de omgeving van de brand bevinden.<br />

Kasteel / Veiligheid 2006 03 09 richtlijnen brand esenkasteel 17/03/06 2


<strong>RICHTLIJNEN</strong> <strong>IN</strong> <strong>GEVAL</strong> <strong>VAN</strong> <strong>BRAND</strong><br />

Richtlijnen voor het secretariaat (telefooncentrale)<br />

PANIEK IS GEVAARLIJKER DAN DE <strong>BRAND</strong> ZELF<br />

KALMTE SLUIT HET GROOTSTE RISICO UIT<br />

BIJ ELK BEG<strong>IN</strong> <strong>VAN</strong> <strong>BRAND</strong> :<br />

Bij het minste teken van brand of verdachte rook, wordt U verwittigd :<br />

• Via het alarmsysteem - wanneer één van de alarmknoppen ingedrukt<br />

wordt gaat automatisch het evacuatiesignaal af,<br />

• En/of telefonisch op binnenpostnummer 350 of via het<br />

intercomnummer 333 - vraag in dat geval zoveel mogelijk bijkomende<br />

inlichtingen (juiste plaats omvang gewonden ...).<br />

Verwittig onmiddellijk de brandweer (steeds op het nr. (0)112 !) - geef<br />

zoveel mogelijk de reeds beschikbare informatie door :<br />

• duidelijke mededeling van het adres<br />

• duidelijke mededeling van de plaats van de brand<br />

• indien mogelijk de aard en de omvang van de brand mededelen<br />

• indien slachtoffers :<br />

• aanvragen van een ziekenwagen<br />

• melden aantal slachtoffers<br />

• melden aard en ernst van de verwondingen<br />

Contacteer de leider van de eerste interventieploeg (Dorine Sioen, bij<br />

afwezigheid iemand van de EHBO-ploeg) en geef de beschikbare<br />

gegevens door.<br />

Verlaat, van zodra de leider van de interventieploeg bij het secretariaat<br />

is, zo snel mogelijk het gebouw via de dichts bij gelegen uitgang.<br />

Begeleid zo nodig de achtergebleven bezoekers.<br />

Begeef U naar de achterkant van het gebouw.<br />

• Verzamel per dienst<br />

• Meld U aan bij Anita (of Nancy of Dorine)<br />

• Meld alle door U gekende inlichtingen die van belang kunnen zijn :<br />

• plaats en omvang van de brand,<br />

• plaats en aantal gewonden - aard en ernst kwetsuren,<br />

• mogelijke situering van eventueel achtergebleven personeelsleden<br />

en/of bezoekers,<br />

• plaats en aard van de gevaarlijke producten welke zich eventueel in<br />

de omgeving van de brand bevinden.<br />

Kasteel / Veiligheid 2006 03 09 richtlijnen brand esenkasteel 17/03/06 3


<strong>RICHTLIJNEN</strong> <strong>IN</strong> <strong>GEVAL</strong> <strong>VAN</strong> <strong>BRAND</strong><br />

Richtlijnen voor de EHBO-ploeg<br />

BIJ ELK BEG<strong>IN</strong> <strong>VAN</strong> <strong>BRAND</strong> :<br />

cfr. algemene richtlijnen voor alle personeelsleden<br />

BIJ EVACUATIE d.w.z. bij het horen van de alarmbel :<br />

cfr. algemene richtlijnen voor alle personeelsleden<br />

Verzamel (indien mogelijk) aan de achterkant van het gebouw.<br />

Wacht de komst van het hoofd van de EIP af.<br />

Meld alle door U gekende inlichtingen die van belang kunnen zijn :<br />

• plaats en omvang van de brand,<br />

• plaats en aantal gewonden - aard en ernst kwetsuren,<br />

• mogelijke situering van eventueel achtergebleven personeelsleden en/of<br />

bezoekers,<br />

• plaats en aard van de gevaarlijke producten welke zich eventueel in de<br />

omgeving van de brand bevinden.<br />

Volg de richtlijnen van het hoofd van de EIP voor wat de plaats van<br />

opstelling betreft (buiten de gevarenzone).<br />

Begin zo snel als mogelijk de nodige verzorgingen.<br />

Leden EHBO-ploeg : (hulpverleners)<br />

Gelijkvloers :<br />

- Dorine Sioen – lokaal 007 – <strong>West</strong>hoekoverleg<br />

1 e verdieping : - Anita Vanscheeuwyck – lokaal 101 – <strong>Provincie</strong> W-Vl.<br />

- Nancy Terrière – lokaal 101 – <strong>Provincie</strong> W-Vl.<br />

- Katrien Hindryckx – lokaal 103 – <strong>Provincie</strong> W-Vl.<br />

2 e verdieping : - Nele Dejonckheere – lokaal 210 - Wavi<br />

Kasteel / Veiligheid 2006 03 09 richtlijnen brand esenkasteel 17/03/06 4


<strong>RICHTLIJNEN</strong> <strong>IN</strong> <strong>GEVAL</strong> <strong>VAN</strong> <strong>BRAND</strong><br />

Richtlijnen voor de Eerste Interventie-ploeg (EIP)<br />

BIJ ELK BEG<strong>IN</strong> <strong>VAN</strong> <strong>BRAND</strong> :<br />

cfr. algemene richtlijnen voor alle personeelsleden<br />

BIJ EVACUATIE d.w.z. bij het horen van de alarmbel :<br />

cfr. algemene richtlijnen voor alle personeelsleden<br />

Leden blusploeg :<br />

• proberen indien mogelijk de brand met de beschikbare middelen te<br />

blussen<br />

• Anita Vanscheeuwyck<br />

• Nancy Terrière<br />

• Dorine Sioen<br />

• Sabine Derck<br />

• Nele Dejonckheere<br />

Leden evacuatieploeg :<br />

• begeleiden de evacuatie<br />

• controleren de lokalen op achtergebleven personen<br />

• sluiten zo nodig de ramen<br />

• Anita Vanscheeuwyck<br />

• Nancy Terrière<br />

• Dorine Sioen<br />

• Sabine Derck<br />

• Katrien Hindryckx<br />

• Nele Dejonckheere<br />

Hoofd eerste interventieploeg : Dorine Sioen<br />

• vergewist zich van de omvang van de brand<br />

• zamelt alle beschikbare gegevens in<br />

• begeeft zich naar het secretariaat<br />

• coördineert de verdere evacuatie<br />

• bepaalt de plaats van opstelling van de EHBO-ploeg en deelt deze aan<br />

hen mede<br />

• verstrekt zo nodig per telefoon bijkomende inlichtingen aan de<br />

brandweer<br />

• wacht de brandweer op en meldt alle gekende inlichtingen die van<br />

belang kunnen zijn (Anita)<br />

• plaats en omvang van de brand,<br />

• plaats en aantal gewonden - aard en ernst kwetsuren,<br />

• mogelijke situering van eventueel achtergebleven personeelsleden<br />

en/of bezoekers,<br />

• plaats en aard van de gevaarlijke producten welke zich eventueel in<br />

de omgeving van de brand bevinden.<br />

• wijst zo nodig de brandweer de weg in het gebouw<br />

Kasteel / Veiligheid 2006 03 09 richtlijnen brand esenkasteel 17/03/06 5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!