Infomagazine juni 2013 - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be

Infomagazine juni 2013 - Stad Oudenaarde

JUNI Maand 2013 Jaartal | NR | 76 NR| | Een Een uitgifte van van het het stadbestuur van van Oudenaarde

Dossiers

gemeenteraad

Vlaanderen

feest

Openbare

werken

Zomervakantie

Bierfeesten

Oudenaarde

digitaal

www.oudenaarde.be

©Foto: Bart Heirweg: Tentoonstelling in het stadhuis tot eind september


Naast de belangrijkste

gemeenteraadsdossiers van

de voorbije maanden,

presenteren we jullie in dit

nummer ook een stand van

zaken van verschillende openbare werken.

Het project Pamele Vernieuwt! is begonnen

aan de laatste fase en op De Ham

verrijst momenteel een hotel, geflankeerd

door woongelegenheden en kantoren.

Vee feestnieuws valt er ook te lezen.

Binnenkort zijn het 3 dagen lang Adriaen

Brouwer Bierfeesten op de Markt, De Ham

en het Minderbroederplein.

Je kan op zaterdag ook terecht op de

bierfeesten@dewoeker en op maandag is

er seniorenbierfeestnamiddag in de Salons

Mantovani.

dito

Ook op toeristisch vlak heeft onze stad een

en ander te bieden, maar niet enkel voor

bezoekers. Ook eigen inwoners kunnen

voortaan op een bijzondere, al dan niet

digitale manier mooie plekjes ontdekken.

Vorig jaar werd voor het eerst taxussnoeisel

ingezameld in het containerpark. Taxus

bevat de grondstof, nodig voor de aanmaak

van chemotherapieën. Niet minder dan

33,93 m3 snoeisel werd door de inwoners

naar daar gebracht, goed voor een bedrag

van 1.696,53 euro, dat integraal doorgestort

werd naar het Kinderkankerfonds.

Ook dit jaar wordt snoeisel ingezameld in

het containerpark en dat tot 31 augustus.

We groepeerden een aantal sociale

weetjes en eindigen met de nieuwe

manier van rattenbestrijding in onze stad.

Openbare

Werken

8

Dossiers

gemeenteraad

Vlaanderen

Feest

6

Bierfeesten

Zomer Jotie

Oudenaarde

digitaal

14

16

2

21

Op 7 juli is de Maagdendalesite het decor

voor Vlaanderen Feest! Pierre Rondas

spreekt de feestrede uit en daarna is het

gezellig genieten van de culinaire avondmarkt

en het muziekpodium.

Verschillende diensten werkten een

gevarieerd aanbod uit voor het jonge

volkje tijdens de lange zomervakantie.

Sportkampen, speelplein ZAP, Krullewiet,

kleuterkampen, Vlieg, MOUse,… voor elk

wat wils dus, ze zullen zich niet vervelen!

Maar eerst kunnen ze zich nog uitleven

tijdens de Kadeefeesten op 29 juni.

De beide kunstacademies kijken al vooruit

naar het nieuwe schooljaar.

Inschrijven kan tot eind september.

Voortaan kunnen ook particulieren gratis

beroep doen op de expertise van RATO

(rattenbestrijding Oost-Vlaanderen).

Veel leesgenot en een prettige vakantie!

De Secretaris,

Luc Vanquickenborne

De Burgemeester,

Marnic De Meulemeester

Openingsuren tijdens de zomervakantie

Dienst bevolking: open in de voormiddag van 8.30

uur tot 12 uur. Op maandagnamiddag open van

13.30 uur tot 17.30 uur. Andere namiddagen van

13.30 uur tot 16 uur.

Dienst burgerlijke stand: open in de voormiddag

van 8.30 uur tot 11.30 uur. Op maandagnamiddag

open van 13.30 uur tot 17.30 uur. Dinsdag-,

woensdag- en donderdagnamiddag open van

13.30 uur tot 16 uur. Op vrijdagnamiddag enkel na

afspraak. Aangiftes geboorte en overlijden enkel

in de voormiddag.

Andere diensten ACM: open van 8.30 uur tot 12

uur en op maandag ook van 13.30 uur tot 17.30

uur. Andere namiddagen gesloten.

De technische dienst en het containerpark zijn

gesloten van 22 tot en met 27 juli.

2013 - juni - infomagazine - 1


Dossiers

Gemeenteraad

D#Dossiers gemeen

Beleidsplan 2013 – 2018

Oossebeek

Budget 2013

Oudenaarde, een veelzijdige en ondernemende

stad, die mensen voortdurend

begeestert

Bij de start van een nieuwe legislatuur legt

het stadsbestuur een bestuursakkoord

voor aan de gemeenteraad.

In die beleidsnota wordt de visie en de

missie voor de stad voorgesteld.

Als stadsbestuur willen we dat Oudenaarde

een aangename stad is om in te wonen,

te leven en te werken, waarbij

toegankelijkheid, betaalbaarheid en

kwaliteit sleutelelementen zijn.

Het volledige beleidsplan

vind je terug op

www.oudenaarde.be onder de

rubriek Bestuur en diensten.

De voorbije jaren werden in functie van

wateroverlast reeds belangrijke aanpassingswerken

uitgevoerd aan de Oossebeek.

De monding werd verruimd en over

een lengte van ongeveer 1.700 meter werd

het profiel van de beek vergroot, onder

meer door het uitschuinen van de oevers.

Vijf duikers werden vergroot en twee

duikers verwijderd. Naast de beek werd

een grasstrook aangelegd. Het gras op de

oevers wordt drie keer per jaar gemaaid,

om de doorstroming niet te hinderen.

Op 25 maart keurde de gemeenteraad een

volgend dossier over de Oossebeek goed.

Er komt een bypass langs de Weldenstraat

om het overtollige water van de Houtstraat

en de Sleegstraat af te leiden. Een bijkomende

duiker is voorzien ter hoogte van de

voetweg.

Het budget 2013 werd in maart voorgelegd

aan de gemeenteraad. Het budget vertoont

een positief resultaat van 447.195 euro. De

uitgaven om de gewone, dagelijkse werking

mogelijk te maken bedragen in totaal

34,4 miljoen euro. De gewone uitgaven

worden betaald met de gewone inkomsten

ten bedrage van 35,9 miljoen euro. Ze

bestaan hoofdzakelijk uit belastingen en

retributies.

In het budget is voor 10,9 miljoen euro

aan investeringen voorzien, die hoofdzakelijk

met eigen middelen betaald

worden.

Jeugdlokalen Meerspoort Zuid

Het stadsbestuur ondersteunt jeugdwerkinitiatieven

op verschillende manieren.

KSA Oudenaarde heeft nood aan

een jeugdlokaal om hun activiteiten te

ontplooien en zal via een erfpachtovereenkomst

kunnen beschikken over een

gedeelte van een perceel grond dat eigendom

is van de stad. Het perceel bevindt

zich langs Meerspoort Zuid en is 1.118,50

m2 groot. KSA Oudenaarde zal hier binnen

de vijf jaar een jeugdlokaal met bijhorende

speelweide optrekken en in gebruik nemen.

De erfpacht geldt voor een termijn

van 50 jaar.

2 - infomagazine - juni - 2013


nteraad

Samenwerkingsovereenkomst

stationsomgeving

In februari 2011 keurde de gemeenteraad het masterplan stationsomgeving

goed, dat de neerslag is van een toekomstvisie

voor de reconversie en duurzame ontwikkeling van de stationsomgeving.

Op 25 februari 2013 keurde de gemeenteraad de

samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur, NMBS

Holding, Infrabel, De Lijn en NV Eurostation goed. Door deze

overeenkomst verbinden de partners zich ertoe samen te

werken voor de opmaak van een voorontwerp voor het project.

De opmaak zal gebeuren in een ruimere visie, na afstemming

van de standpunten van de projectpartners onderling en met

andere belanghebbenden.

De herinrichting van de stationsomgeving moet beschouwd

worden als een ruime interpretatie van het begrip ‘multimodaal

knooppunt’, waarbij evenveel aandacht uitgaat naar het functioneel

verplaatsen, het optimaal overstappen van de ene vervoersmodus

naar de andere, als naar het aangenaam vertoeven in de

omringende publieke ruimten en de nabije ontwikkelingen.

Werken aan monumenten en ontmoetingscentra

Binnen afzienbare tijd worden werken uitgevoerd aan de toren

van de Sint-Walburgakerk. De gemeenteraad zette op 28 april

het licht op groen om onderhoudsschilderwerken uit te voeren

aan de balustrade (12.100 euro) en om de planken vloer in de

toren te herstellen (36.273 euro).

De koperen afleiders van het Vleeshuis, waar de bibliotheek

gevestigd is, worden vervangen en hersteld tegen een bedrag

van 14.513 euro en het ontmoetingscentrum Ten Berge in

Volkegem krijgt nieuwe centrale verwarming.

Geraamde kostprijs is 15.178 euro.

Aankoop sportmateriaal

Het A-voetbalterrein moet verkleind worden van +107 meter

naar 105 meter. In functie daarvan moeten nieuwe goals gekocht

worden omdat de huidige niet meer kunnen verplaatst worden,

daar ze reeds meerdere keren gelast werden.

Er komen op het A-terrein ook bijkomende dug-outs en ook op

het G-terrein dat gebruikt wordt door de rugbyclub.

Tenslotte wordt ook een regen- en spike-overtrek aangekocht

voor de hoogspringstand, om het kussen waarop de atleten

neerkomen te beschermen tegen regen.

De raming voor deze aankopen bedraagt 11.300 euro, inclusief

BTW.

2013 - juni - infomagazine - 3


Stadsvernieuwingsproject

De Ham

#Stadsvernieuwingsproject

De Ham

Leopold Hotel Oudenaarde

Investeerder Alheembouw geeft samen met Buro II & Archi+I

vorm aan de gebouwen die nu opgetrokken worden op het

resterende deel van De Ham.

37 woongelegenheden van diverse types, een hotel met 58

kamers en kantoorruimtes vormen er samen een stedelijke

wand. De eerstesteenlegging vond plaats op 12 september 2012.

De kelderverdieping van het hotel is momenteel volledig afgedekt

en de ruwbouw van de eerste verdieping is bezig.

Het stadsbestuur liet in 2011 een studie uitvoeren naar de

overnachtingscapaciteit in de stad. Daaruit bleek dat bijkomende

hotelcapaciteit aangewezen was. Op basis van dit studieresultaat

werd in het bestek van het project bepaald dat een hotelvoorziening

in het concept moest geïntegreerd worden.

Alheembouw nv sloot voor de bouw en de exploitatie van het

hotel een overeenkomst af met Prem Hotels.

Van de woongelegenheden en de kantoren is de gelijkvloerse

verdieping opgestart.

Het hotel profileert zich als een duidelijke entiteit binnen het

bouwblok. Naast de 58 luxueus afgewerkte hotelkamers voorziet

het hotel ook in bijkomende faciliteiten voor wielertoeristen met

een ruime, afgesloten fietsenstalling en afspuitplaats. In het

hotel wordt enkel ontbijt geserveerd, het omvat geen restaurant.

Het Leopold Hotel Oudenaarde betekent een bijkomende toeristische

en economische troef voor Oudenaarde.

Prem Hotels voert nu al volop promotie in het buitenland voor

hun hotel in Oudenaarde. Vooral de Duitse markt reageert zeer

goed en enthousiast. Er worden programma’s opgezet waarin

golfarrangementen en fietsarrangementen opgenomen worden,

samen met promotie voor de Oudenaardse wandtapijten en de

zilvercollectie in het MOU.

Tijdens de komende maanden zal het Belgisch bedrijfsleven

aangesproken worden. De teambuildingactiviteiten die uitgewerkt

zijn focussen ook op golf en fietsen.

De opening van Leopold Hotel Oudenaarde

is voorzien in de lente van 2014.

4 - infomagazine - juni - 2013


Pamele

Vernieuwt!

#Pamele Vernieuwt!

Stadsvernieuwingsproject Scheldeboorden / Scheldekop

Heraanleg kaai en fietslus

Gedeelte Bergstraat

De Baarpoort

Tiijdens de heraanleg en uitbreiding van

de parking Tussenmuren aan het Administratief

Centrum Maagdendale werd een

eerste deel van een nieuwe fietsverbinding

tussen de Matthijs Casteleinstraat en de

ophaalbrug gerealiseerd.

Op 13 mei zijn de werken gestart om die

fietsverbinding verder te realiseren tot

aan de ophaalbrug. Ook de kaai tussen de

Schelde en de rijweg van de Louise-Mariekaai

wordt grondig heraangelegd.

Ondertussen zijn ook aanvullende wegen

rioleringswerken gestart in het

gedeelte Bergstraat tussen Remparden en

de Désiré Waelkensstraat. Deze werken

zijn mogelijk door het vrijkomen van een

bedrag van bijna 270.000 euro, dankzij

grondige werfcontrole tijdens de voorgaande

werken in Pamele.

De metalen nagels in het wegdek van het

J.J. Raepsaetplein geven aan waar tot in

de 19de eeuw de Baarpoort heeft gestaan.

Dit gebouw is één van de vijf poorten die

toegang verschaften tot de stad.

Sinds kort staat er ook een informatiebord,

waarop in drie talen de geschiedenis

van de Baarpoort te lezen is.

2013 - juni - infomagazine - 5


Stand van zaken

O# Openbare werken

Weg- en rioleringswerken

Reytstraat

De weg- en rioleringswerken in de Reytstraat

zijn gestart begin juni en

zullen 120 werkdagen in beslag nemen.

Er komt een gescheiden rioleringsstelsel.

De rijweg krijgt asfaltverharding en langs

beide zijden worden fietssuggestiestroken

aangebracht.

De parkeerstroken worden aangelegd met

betonstraatstenen.

Werken Eindrieskaai

Tot 6 juli worden rioleringswerken

uitgevoerd in de Eindrieskaai, in het gedeelte

tussen de Bekstraat en de Fortstraat.

Er is een wegomlegging via Bekstraat

– Gentiel Antheunisplein – Parkstraat

– Prins Leopoldstraat – Fortstraat en

omgekeerd.

In het gedeelte Eindrieskaai tussen de

Fortstraat en de Lotharingenstraat wordt

het fietspad heraangelegd en verbreed

door het provinciebestuur.

De uitvoeringstermijn is 80 werkdagen.

Tijdens de werkuren wordt het autoverkeer

geregeld door middel van verkeerslichten.

Weg- en rioleringswerken

Winkelstraat

Tot 6 juli worden weg- en rioleringswerken

uitgevoerd in de Winkelstraat.

De wegomlegging gaat via Rekkemstraat

– Tivolistraat – Mijttestraat – Smissestraat

en omgekeerd.

Buiten de werkuren is verkeer in beide

richtingen mogelijk.

Weg- en rioleringswerken

Keizer Karelstraat – Fortstraat

De weg- en rioleringswerken in de Keizer

Karelstraat zijn gestart op 2 mei

Vanaf eind juni wordt gewerkt in de

Fortstraat. De totale uitvoeringstermijn is

80 werkdagen.

6 - infomagazine - juni - 2013


Stand van zaken

Weg- en rioleringswerken

Dijkstraat

Het gedeelte Dijkstraat vanaf de Prins

Leopoldstraat tot de Gevaertsdreef wordt

heraangelegd. In april en mei werden

eerst de nutsvoorzieningen vernieuwd.

De rijweg krijgt asfaltverharding en de

parkeerstroken worden aangelegd in

zalmroze betonstraatstenen. Het voetpad

krijgt grijze betonstraatstenen en het fietspad

rode.

Weg- en rioleringswerken

Wolvenberg

De weg- en rioleringswerken in de

Wolvenberg zijn opnieuw gestart.

Aannemer Wannijn heeft de weg- en

rioleringswerken in de Wolvenberg pas

kunnen starten op 18 september 2012 en

niet op de voorziene datum van 6 augustus

2012 wegens werken aan de nutsleidingen.

De nutsmaatschappijen hebben hun

werken in de Wolvenberg later dan

voorzien kunnen starten onder meer

door vertragingen opgelopen op andere

werven.

Door de aanwezigheid van nutsleidingen

in de rijweg en het moeilijke terrein van de

Wolvenberg, is dit een complex werk.

Tijdens de aanleg van de riolering werd

de aannemer Wannijn meermaals

geconfronteerd met de oude gietijzeren

waterleiding (toevoerleiding van de

Winkelstraat) die zeer dicht bij het tracé

van de rioleringssleuf lag. Vandaar dat

deze waterleiding meerdere malen

beschadigd werd, met het onderlopen

van de sleuf als gevolg.

de zijberm van de Wolvenberg uitgebroken

was. Er moest immers de nodige ruimte

gecreëerd worden om dit mogelijk te

maken. Eerst werden voorlopige leidingen

gelegd, die ondertussen vervangen zijn

door definitieve leidingen.

Tijdens de werken werden ook diverse

kabels blootgelegd in de rijweg.

Deze zijn nu door de nutsmaatschappijen

verplaatst naar de zijberm waar ze

eigenlijk horen te liggen.

TMVW had de bedoeling deze leiding pas

te vernieuwen nadat de oude riolering in

2013 - juni - infomagazine - 7


# Bierfeesten@De W

Bierfeesten@

Dewoeker

Meer van dat! juichte ons

publiek vorig jaar.

Ok! wat ons betreft.

Hetzelfde, maar dan wel

anders .

Zo kent u De Woeker.

Wat goed is behouden, maar evenzeer

waken over een injectie vernieuwing,

een ’pikuur’ creativiteit, zeg maar een

aangename spuit Oudenaards bier en

leuke acts.

De Woeker presenteert voor de komende

Adriaen Brouwer Bierfeesten, op zaterdag

29 juni 2013, een tentoonstelling, muziek,

animatie, een culinaire traditie en lekker

Oudenaards gerstenat, geschonken in een

gepast, stijlvol glas.

Ook de abonnementenverkoop najaar

2013 kent weer zijn verloop, zij het in de

verbeterde versie van de vorige keer: we

zetten nóg meer in op onze snelkassa.

U hoeft minder lang te wachten om uw

kaarten binnen te rijven en kan dus vlugger

en meer van het muzikale animatieprogramma

genieten.

Want genieten, handjes wrijven,

likkebaarden wordt het.

Lees maar!

BRANDWOEKER

Tentoonstelling

‘Laat je lichtschilderen met je favoriete

Oudenaards bier!’

Wie erbij was, zal je overtuigen.

Deze nieuwe bieractie gehouden op

Erfgoeddag leverde geestig spektakel

op tijdens de uitvoering én resultaten

waarmee u alle kanten uit kan op vlak van

presentatie: van multimediaal tot klassiek

printwerk. En ‘blenden’ gaan we zeker

doen…

Al bij voorbaat kunnen we stellen dat dit

een bijzonder artistieke, maar vooral leuke

tentoonstelling wordt!

De BrandWoeker is ter gelegenheid van

de Adriaan Brouwer Bierfeesten open:

• op vrijdag 28 juni van 14u tot 22u

• op zaterdag 29 juni van 14u tot 22u

• op zondag 30 juni van 14u tot 18u

WOEKER

Muziek!

Geheel in de lijn van ons welbekend

Woekerprofiel, bieden we een Dark Gold

van een singer-songwriter, een bluesgroep

van eigen bodem, fris als een Felix

Bruintje, en een weergaloze Goudentribute-band.

Muzikaal kunstambachtelijk

vervaardigd in het Smisje van de topkwaliteit.

En je wordt er niet Cnudde van !

- Pieter-Jan De Smet (20u)

PJDS aka Beuzak, in een vorig leven bekend

als Pieter-Jan De Smet. Met Homebrew

– snapt u de link - was hij in 2011

(een verzamelaar niet meegerekend) aan

zijn vijfde plaat toe in 18 jaar. En zie, vele

jaren na voorganger Suits You, was Homebrew

opnieuw een sterke plaat, waarop

PJDS/Beuzak alles zelf heeft gedaan.

Hij klinkt helemaal niet als een zanger/

gitarist op zijn eentje, maar als een

volwaardige groep die verschillende

richtingen opgaat.

Humo was gul met lof: ‘een klinkende

comeback’ en ‘wij noteren in ons Grote

Rockboek: Beuzak = klasbak’ .

8 - infomagazine - juni - 2013


Pieter-Jan De Smet is als het lekkerste

Oudenaards bier: hoe rijper, hoe smaakvoller.

Woeker 2013

The Band of Willies (21u30)

The Band of Willies is de plaatselijke

blues-rocksensatie die de afgelopen jaren

een aardig palmares aan optredens én

een vette schijf bijeen musiceerde.

Jonge wolven die zich laten inspireren

door de groten uit het genre:

Elmore James, Robert Johnson, Jimi

Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Freddie

King, ZZ Top, Led Zeppelin, John Mayer,

Triggerfinger en vele, vele anderen.

Willem ‘Willie’ Tack stichtte The Band of

Willies in 2009. Het begon pas echt te ‘lopen’

voor de groep vanaf november 2010.

De intrede van bass-player Pieter-Jan

Vancamelbeke, gitarist Laurent Vanden

Broecke en percussionist Francis Michels

was daar uiteraard niet vreemd aan.

Soon the first songs were written and the

road was calling...melden ze zelf op hun

website. Hun eerste album

‘Revolution’ kwam uit in december 2011.

Zij stonden ondertussen op het hoofdpodium

van FihP en Crammerock.

Blue(s) en fris Oudenaards Bruin gaan in

het geval van The Band of Willies wonderwel

hand in hand.

Byrning down the House –

We are not Talking Heads

(23u00)

We hebben een David Byrne in ons midden

en we willen die graag delen.

Hoe lang moet een mens in godsnaam

wachten op een reünie van de Talking

Heads Opperhoofd David Byrne ziet

het vooralsnog niet zitten en dus is het

tijd voor plan B. Enter een verzameling

muzikanten en acteurs met de legendarische

concertfilm ‘Stop making Sense’ op

het netvlies gebrand. Losjes vertrekkend

vanuit die mijlpaal uit de rockgeschiedenis

worden de Talking Heads eigenhandig

nieuw leven ingeblazen.

Byrning Down The House

Met leden van o.a. BRZVLL, Major Tom,

Fixkes, de Kakkewieten, De Roovers,

Kapitein Winokio, Papermouth, DAAU,

Traktor …

Voor wie het nog niet doorheeft: deze verzameling

artiesten stond vorig jaar in De

Woeker op de planken met het onvergetelijke

en zinderende Major Tom – a tribute

to David Bowie. Wie goed is mag terugkomen:

hetzelfde, maar dan wel anders! Zo

hoort het met een Gouden Band!

2013 - juni - infomagazine - 9


#

A#Adriaen Brouwer

Bierfeesten 28, 29 en 30 juni

10 - infomagazine - juni - 2013

De Adriaen Brouwer Bierfeesten worden georganiseerd door de brouwerijen Roman en Liefmans en

Pete’s Promotions, met de steun van het stadsbestuur Oudenaarde.

www.adriaenbrouwerbierfeesten.be


i

Vrijdag 28 juni

Markt

• 19.30 uur: The White Blax

• 20.45 uur: Diablo Boulevard feat. Alex

Agnew

• 22.15 uur: Zornik

• 23.15 uur: verbranden Kelioothuisje

• 23.45 uur: Merdan Taplak

• 00.45 uur: Boogie Boy

• 02.00 uur: Tom Barman (DJ-set)


De Ham

• 21.00 uur: Coverband

• 22.15 uur: Belgian Quo Band

• 00.00 uur: Frank Boeyen

• 01.45 uur: De Romeo’s

Zaterdag 29 juni

Markt

• 19.30 uur: Ampersant

• 21.00 uur: Meuris & Band

• 22.45 uur: Les Truttes

• 00.00 uur: Dirk Stoops

• 01.00 uur: Kings of Pop

• 02.15 uur: DJ

De Ham

• 21.00 uur: Boma on the Rocks

• 23.45 uur: The Rubettes

• 01.30 uur: The Gibson Brothers

• 02.30 uur: DJ

Zondag 30 juni

Schlagernamiddag

op de Markt vanaf 14.00 u.

• Kenny Jacowick,

• Jimmy Frey,

• John Terra,

• Mathias Lens,

• Laura Lynn,

• Dennie Damaro,

• Sugarfree,

• Frans Duyts,

• Evelien Cannoot,

• Luc Steeno,

• Sergio,

• Willy Sommers,

• tbc

#Adriaen Brouwer Bierfeesten

2013 - juni - infomagazine - 11


Minderbroedersplein

Ook jeugdraad Oudenaarde biedt naar

jaarlijkse gewoonte tijdens de bierfeesten

een jeugdig programma aan op het

Minderbroedersplein.

Vrijdag 28 juni

Opent met 2 Freaks on Crack, winnaars

van het DJ-contest 2013 van jeugdhuis

Canavia, het podium om 21 uur. Stubrupresentator

Tomas De Soete neemt de

fakkel over en Oudenaards talent Bock

Monsieur sluit af.

Door een mix van lokaal aanstormend

talent en bekender DJ-geweld hoopt de

jeugdraad heel wat danslustigen te lokken.

#Jeugdraadpodium

Zaterdag 29 juni

Opent de dansvloer om 21 uur met een andere

winnaar van het DJ-contest: Foeski.

Hij wordt gevolgd door het Oudenaards

duo No Trixx ft. Wo en het feestje wordt

verdergezet met DJ F.R.A.N.K. (bekend van

de hit Summerjam). Monsieur sluit af in

stijl.

Adriaen Brouwer

Bierfeesten

#Seniorenbierfeest

Maandag 1 juli

Salons Mantovani

Muziek en dans met Filip Piens.

Inkom 5 euro,

koffie en gebak inbegrepen.

Vooraf inschrijven

bij de stedelijke sociale dienst:

petra.de.smet@oudenaarde.be

12 - infomagazine - juni - 2013


De Woeker

Niet – u leest het goed : niét ! - zoals vorig jaar biedt De Woeker

deze keer geen uitgelezen assortiment culinaire hoogstandjes

aan. De innerlijke mens versterken blijft uiteraard mogelijk, en

kan het dan beter dan met een lekkere pak frieten met stoverij

met Oudenaards bier! Daar kunnen we kort over zijn: neen.

Sfeer en verrassingen

Klaar voor de 24ste editie van de Kadeefeesten

#Abonnementenverkoop

Kadeefeesten

#Kadeefeesten

Op zaterdag 29 juni om 19u45 kunnen de mensen die Op zaterdag 29 juni 2013 vindt de 24ste editie van de

een abonnement voor het najaar 2012 willen boeken

Kadeefeesten plaats. De hele dag lang wordt de

een volgnummer afhalen in de inkom van

Hoogstraat omgetoverd tot een speelparadijs voor

De Woeker. De eigenlijke aboverkoop start om 20u.

kleine en minder kleine kinderen.

De medewerkers van De Woeker zijn aanwezig om u

Net zoals de voorbije jaren zijn alle attracties volledig

te helpen om uw formulier perfect in te vullen.

gratis.

De Kadeefeesten komen tot stand dankzij de samenwerking

WIJZIGING!

tussen de stedelijke jeugddienst en het Hoogstraatcomité.

Het thema dit jaar is ‘De Boerderij’. Haal dus maar alvast die

U leest het juist, we starten een stuk later met het bedelen van verkleedkledij van stal!

de volgnummers. Dat komt omdat we opnieuw zullen werken Zoals elk jaar kunnen schoolgaande kinderen hun oude maar

met het systeem van de Snelkassa. Wie ervan overtuigd is dat nog bruikbare speelgoed verkopen op de speelgoedbeurs. De

zijn of haar abo-formulier volledig en correct is ingevuld, hoeft inspanningen van de kinderen blijven niet onbeloond. Wij delen

zijn beurt niet meer af te wachten en kan dat meteen afgeven. namelijk prijzen uit voor het mooiste kraam, de mooist verklede

verkopers en de meest originele slogan, uiteraard allemaal

EXTRA!

binnen het thema. De winnaars gaan met enkele schitterende

prijzen naar huis.

Het blijven natuurlijk ook Bierfeesten: bij afgifte van uw abonnementsformulier

ontvangt u als cadeautje een fles Adriaen Naast de speelgoedbeurs valt er uiteraard nog heel wat te

Inschrijven voor de speelgoedbeurs kan tot 25 juni.

Brouwer Dark Gold van 75cl. Met dank aan de Brouwerij Roman. beleven. Overwin onze nieuwe springkastelen of gooi met één

worp al de kegels omver! Wil je graag nog iets straffer om na te

De najaarsaffiche 2013 maken we bekend via de geijkte Woekerkanalen.

Onlangs viel het Woekerprogrammaboekje, bij al om hierna af te dalen via de death ride of parachutesprong. Of

vertellen bij je vriendjes Beklim dan de klimmuur van Defensie

wie De Woeker genegen is, in de brievenbus. Samen met de ga de uitdaging aan en haal zonder kleerscheuren het einde van

concrete richtlijnen voor de abonnementenavond op de Adriaan het hindernissenparcours. Hou je het toch liever wat rustig met

Brouwer Bierfeesten.

een ritje op de pony of de kindermolen

Kortom, voor elk wat wils!

Culinair

Ook de ouders zullen zich zeker niet vervelen terwijl ze op hun

kleine spruit wachten! Er is namelijk de hele dag straatanimatie

voorzien.

Het Kadeefeest wordt dit jaar afgesloten met een optreden van

Fabian, winnaar van Junior Eurosong 2013. Deze spetterende

slotshow start om 16u30 op het podium.

Het Kadeefeest start om 10u, de meeste attracties sluiten om

17u. Om 18u is deze editie alweer voorbij.

… mag u ook weer verwachten op de gezellig ingerichte speelplaats

van De Woeker. Maar dat kunnen we nog niet verklappen

of het zouden geen verrassingen meer zijn natuurlijk!

www.oudenaarde.be //

cc.de.woeker@oudenaarde.be // 055 33 51 35

Voor meer info kan je terecht bij: Jeugdcentrum Jotie

Hofstraat 14 - 9700 Oudenaarde - 055 33 44 90

jeugdcentrum@oudenaarde.be

Inschrijven voor de kindermarkt kan bij Philippe Minnaert vóór

25 juni 2013, 055 31 56 36,

info@kadeefeest.be, www.kadeefeest.be.

2013 - juni - infomagazine - 13


Vlaanderen

Feest!

Zondag 7 juli 2013

Ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap

valt er in Oudenaarde steeds heel wat te

beleven. En aangezien zo’n succesvolle traditie toch

niet mag verloren gaan, zal dat dit jaar niet anders

zijn!

Op zondag 7 juli kan iedereen in en rond de abdij Maagdendale

dus terecht voor een heus (Vlaanderen-) feestprogramma:

De feestelijke academische zitting zal dit jaar plaatsvinden in

de stemmig gerenoveerde zaal ‘Armare’ van de abdij Maagdendale.

We hebben niemand minder dan Jean-Pierre Rondas bereid

gevonden om de feestrede uit te spreken. Rondas werd vooral

bekend met het radioprogramma ‘Rondas’, was producer bij

de klassieke zender Klara (VRT) en publiceerde wekelijks een

column in De Morgen.

In 2007 ontving Rondas het Gulden Spoor, een onderscheiding

voor Vlaamse persoonlijkheden die zich geëngageerd hebben op

cultureel, sociaal-economisch of maatschappelijk vlak.

Als titel voor de feestrede koos hij voor:

“Confederalisme voor iedereen! – een 11-juli-oproep van

Jean-Pierre Rondas”

Voor de muzikale omkadering zorgt Berlaen: met de gitaar in de

hand zingt deze singer-songwriter in onvervalst dialect songs

die geworteld zijn in de Leiegrond van het Oost-Vlaamse dorpje

Zulte waar hij opgroeide. Berlaens teksten zijn dan ook rechtuit

& ongeschaafd – zoals het Zultse dialect klinkt. De melodieën

zijn daarentegen bedrieglijk opgewekt & meezingbaar…

Aansluitend op deze feestzitting volgt dan de receptie op de

avondmarkt.

Deze gezellige avondmarkt waar tal van Oudenaardse verenigingen

u verwennen met een hapje en/of drankje hoeven we u

natuurlijk niet meer voor te stellen.

Onder het nuttigen van een natje en een droogje kan u dus nog

steeds genieten van een keur aan muziekgroepen die het beste

van zichzelf geven op ons muziekpodium. U zal versteld staan

welk talent er in Oudenaarde en omstreken te vinden is!

Afsluiten doen we gewoontegetrouw met een

meer professionele groep. Feestje!

14 - infomagazine - juni - 2013


#kinderactiviteiten

tijdens de zomervakantie

Kinderactiviteiten

Deze zomer zal het jonge volkje geen kans krijgen om

zich te vervelen. Zowel de sportdienst als de jeugddienst

zorgen voor een boeiend aanbod. En ook Vlieg

strijkt neer in onze stad.

Sportkampen

Sportkamp voor 6- tot 12-jarigen

Mountainbike kamp

Een week vol uitdagende mountainbiketochten in het hart van de

Vlaamse Ardennen. Uiteraard worden je technieken verfijnd door

ervaren monitoren zodat je stuurvaardigheid op het einde van de

week gevoelig zal verbeterd zijn.

Periode: van 5 tot 9 augustus

Deelnameprijs: 100 euro per deelnemer

of 90 euro voor meerdere kinderen uit hetzelfde gezin.

Themasportkampen voor 4- tot 5-jarigen

Christopher Columbus sportkamp

Kinderen gaan Christopher Columbus achterna en ontdekken

elke dag een aantal nieuwe sporten uit een ander continent. Van

het eenvoudige baseball over rugby tot de speciale activiteiten

sumoworstelen en monkey run. Geen enkel continent zal nog

geheime sporten kennen voor onze kleine Christopher Columbusjes.

Periode: van 1 tot 5 juli

Deelnameprijs: 65 euro per deelnemer

of 60 euro voor meerdere kinderen uit hetzelfde gezin.

Kampen voor 10- tot 14-jarigen

Thema’s: Spetterend sporten, Al met de bal, De bezige bijtjes,

Caramba danskamp, Jantje zonder vrees.

Kleuters ontwikkelen hun motoriek aan de hand van bewegingsspelletjes

en met behulp van materiaal dat de bewegingscreativiteit

stimuleert.

Periodes: 8 tot 12 juli (niet op 11 juli), 16 tot 19 juli,

23 tot 26 juli, 6 tot 9 augustus, 12 tot 16 augustus

(niet op 15 augustus).

Deelnameprijs: 50 euro per deelnemer

of 45 euro voor meerdere kinderen uit hetzelfde gezin.

Wielersportkamp

Monitoren van de Vlaamse Wielerbond vergroten je behendigheid,

stuurvaardigheid op de fiets door middel van behendigheidscircuits,

mountainbiketochten, fietsparcours met hindernissen

en zelfs een dagje uit naar de wielerpiste en BMX-piste in

Gent staat geprogrammeerd.

Periode: 1 tot 5 juli

Deelnameprijs: 100 euro per deelnemer

of 90 euro voor meerdere kinderen uit hetzelfde gezin.

Praktisch:

Voor alle kampen moet vooraf ingeschreven worden bij

de stedelijke sportdienst: tel 055 31 49 50, sportdienst@

oudenaarde.be

Na het sportkamp ontvangen deelnemers tot 12 jaar een

attest, dat recht geeft op fiscale aftrekbaarheid van 11,20

euro per dag. Ook mutualiteiten komen tegemoet in de

deelnamekosten.

2013 - juni - infomagazine - 15


J# Zomer jotie 2

Zomer

Jotie

#Speelplein ZAP

Van donderdag 4 juli t.e.m.

vrijdag 23 augustus kunnen

alle kinderen, geboren in de

periode 1998 tot 2008, ravotten

op het speelplein. Van 9u30 tot

16u00 worden de lokalen van het Sint-

Bernarduscollege omgetoverd tot een

heus speelparadijs.

Je mag zelf beslissen hoe jouw speelpleindag

eruit ziet. Speel je mee met de

activiteit van onze gekke animatoren

Of bouw je liever een kamp Of wil je de

go-cartrace winnen

Elke dag is er ook voor- en na opvang

voorzien. De kinderen kunnen tussen

7u30 en 9u30 gebracht worden en op het

einde van de dag kunnen ze tussen

16u00 en 18u00 afgehaald worden.

Op donderdag 11 juli en

donderdag 15 augustus is er

GEEN speelpleinwerking.

Avonturen 3-daagse op 1, 2 en

3 juli

Speelplein ZAP organiseert, in samenwerking

met The Outsider Club, een avonturen

3-daagse. Trek je vuile kleren maar

aan want we gaan aan de bomen slingeren

zoals Tarzan, in het bos spelen, het

blote voetenpad volgen en nog veel meer.

Voor onze tieners is het programma nog

uitdagender! De avonturen 3-daagse vindt

plaats op de terreinen van The Outsider

aan de Donkvijver. De activiteiten gaan

door van 9u00 tot 16u00 en er wordt elke

dag voor- en na opvang voorzien vanaf

7u30 en tot 18u00.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Inschrijven kan vanaf woensdag 12 juni

van 17u00 tot 19u00 in jeugdcentrum

Jotie, Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde.

Opgelet:

er is GEEN gewone

speelpleinwerking in deze periode.

OpenSpeelpleinDag op dinsdag

9 juli

Op dinsdag 9 juli is het groot feest bij

speelplein ZAP! Alle kinderen (van 5 t.e.m.

15 jaar) kunnen GRATIS van een dagje

speelplein genieten.

Het wordt wel een speciale speelpleindag!

Op dinsdag 9 juli gaan we het wereldrecord

“zandkastelen bouwen” proberen te

verbreken en staan er nog heel wat verrassingen

op je te wachten.

De ouders kunnen deze dag ook een kijkje

achter de schermen nemen of zelf deelnemen

aan de activiteiten.

Speelplein ZAP, ook voor

kinderen met een beperking

Om een goede begeleiding te kunnen garanderen

zijn de plaatsen voor de kinderen

met een beperking gelimiteerd.

Daarom vragen wij om de kinderen met

een beperking op voorhand (schriftelijk)

in te schrijven.

Gelieve langs te komen bij jeugdcentrum

Jotie om je kind in te schrijven, een

medische fiche in te vullen en eventueel

een huisbezoek vast te leggen.

LET OP:

Tijdens de zomervakantie kan je maar

voor max. 5 weken inschrijven.

16 - infomagazine - juni - 2013


#Krullewiet

2013

#Kleuterkampen

o

ie

n

Het krullewietaanbod bestaat uit workshops,

Tijdens de zomervakantie organiseert de jeugddienst,

bezoekjes en uitstappen, telkens in de namiddag. i.s.m. Kinyonga vzw., 3 kleuterkampen:

Wie wil kan Krullewiet ook combineren met speelpleinwerking

ZAP. De krullewietactiviteiten vinden

Van maandag 12 augustus t.e.m. vrijdag 16 augustus

Van maandag 8 juli t.e.m. vrijdag 12 juli

meestal plaats in jeugdcentrum Jotie, Hofstraat 14,

Van maandag 19 augustus t.e.m. vrijdag 23 augustus

9700 Oudenaarde. Alle kinderen die geboren zijn tussen 2001 en Alle kleuters die geboren zijn in de periode van 2007 tot en met

2009 vinden zeker iets in ons aanbod terug. Van maandag 8 juli 2009 kunnen deelnemen.

t.e.m. vrijdag 19 juli én van maandag 5 augustus t.e.m. vrijdag De workshops worden gegeven in de gebouwen van het Sint-

23 augustus zijn er krullewietactiviteiten.

Bernarduscollege waar ook de andere activiteiten van speelplein

Let op: het deelnemersaantal voor deze activiteiten is beperkt! ZAP plaatsvinden. De activiteiten gaan door van 9u30 tot 16u30.

Inschrijven voor de activiteiten in juli kan vanaf woensdag 12 Er wordt elke dag ook voor- en na opvang voorzien van 7u30 en

juni van 17u00 tot en met 19u00.

tot 18u00.

Op dinsdag 9 juli (OpenSpeelpleinDag), donderdag 11 juli en

donderdag 15 augustus is er geen Krullewiet!

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Inschrijven kan vanaf

woensdag 12 juni van 17u00 tot 19u00.

Het volledige aanbod en informatie over registratie en

inschrijving is te vinden in de zomerbrochure van de jeugddienst.

Deze brochure werd eind mei via de lagere scholen verspreid.

Let op: je kan je kind maar voor 2 kleuterkampen inschrijven.

Op deze manier willen we zoveel mogelijk kleuters de kans

geven om deel te nemen aan een kleuterkamp.

2013 - juni - infomagazine - 17


#10 jaar

Jotie

# Schepencollege

Jeugdcentrum Jotie bestaat inmiddels 10 jaar en is

‘the place to be’ voor kinderen en jongeren in

Oudenaarde.

Deze verjaardag willen we niet ongemerkt laten

voorbijgaan. Daarom voorzien we tal van workshops, theater,

attracties en optredens voor jong en ‘minder jong’ tijdens de

laatste week van augustus.

Naast de Ketnet Band, dj Skyve, 2 Fabiola en Pat Krimson staan

er nog heel wat kleppers op het programma.

10 jaar Jotie

Check het volledige programma op www.10jaarjotie.be

en schrijf je snel in!

Burgemeester

Marnic De Meulemeester

ondernemen en tewerkstelling, toerisme, veiligheid,

communicatie, toezicht OCMW

tel 055 335 128 - Burgemeester@oudenaarde.be

zitdag: maandag van 10 uur tot 12 uur ACM

Schepenen

Pieter Orbie

jeugd- en gezinsbeleid, kinderopvang, mobiliteit, onderwijs

tel 055 335 134 - pieter.orbie@oudenaarde.be

zitdag: donderdag van 16 uur tot 18 uur ACM

Peter Simoens

sport, recreatie, regie grondbeleid

tel 055 31 95 32 - peter.simoens@oudenaarde.be

zitdag: woensdag van 15 uur tot 16 uur of na afspraak:

bureau sportdienst

Carine Portois

burgerzaken, internationale betrekkingen, zustersteden

tel 055 31 81 02 - carine.portois@oudenaarde.be

zitdag: na telefonische afspraak

#

o

ie

n

John Adam

personeelszaken, feestelijkheden, gelijke kansen

tel 0478 38 02 65 - john.adam@oudenaarde.be

zitdag: na afspraak

Guy Hove

openbare werken, cultuur

tel 055 30 96 98 - guy.hove@oudenaarde.be

zitdag: vrijdag van 11 uur tot 12 uur ACM

Richard Eeckhaut

ruimtelijke ordening, milieu, landbouw, kerkfabrieken,

aankoopdienst

tel 055 31 13 78 - richard.eeckhaut@oudenaarde.be

zitdag: donderdag van 16 uur tot 18 uur ACM

Jeugddienst Oudenaarde - Jeugdcentrum Jotie

Hofstraat 14 - 055/33 44 90

jeugdcentrum@oudenaarde.be

18 - infomagazine - juni - 2013

Peter Dossche

financiën, informatica, administratieve vereenvoudiging

tel 055 45 58 31 - peter.dossche@oudenaarde.be

zitdag: donderdag van 16 uur tot 17.30 uur ACM

Stefaan Vercamer

sociaal beleid, seniorenbeleid, mensen met een beperking,

sociale economie, ontwikkelingssamenwerking

tel 0496 29 94 29 - stefaan.vercamer@dekamer.be

zitdag: na telefonische afspraak

Schepencollege


#Kinderactiviteiten in het MOU

Op stap met MOUse

Wat gebeurde er 300 jaar geleden op een heldere nacht met een

ondeugende jongen in de gangen van het MOU Welke rol speelt

de geest van ridder Jan Wie is slim, dapper en creatief genoeg

om alle opdrachten tot een goed einde te brengen en zo dit

MOU-mysterie op te lossen

De ronde van het MOU

Geen ganzenspel maar wel een Mousespel!

Kies een MOUse, gooi met de dobbelstenen en kijk op welke van

onze vijf personages je terechtkomt. Je kan de antwoorden op

hun vragen vinden door samen op ontdekkingstocht te gaan in

de gangen en zalen van het MOU. Enkel voor héél nieuwsgierige

kinderen die zich als een ridder weten te gedragen!

Een ideaal spel om in kleine groepjes te spelen samen met een

oppermuis!

Kinderactiviteiten

in het MOU

Schattenzoektocht: Uit met Vlieg

Kom uit en Vlieg

De hele zomer lang verstopt Vlieg meer dan 200 schatkisten in

musea, bibs, festivalterreinen, historische tuinen en nog veel

meer leuke plekken in Vlaanderen. We verklappen alvast dat er

in Oudenaarde een schat verstopt zit in het MOU, in de bib en in

pam Ename. Vind je de schat dan word je de trotse bezitter van

een kunstwerkje van Koen Vanmechelen. Sterker nog: je kan

peter of meter worden van het unieke kuiken van deze kunstenaar.

Zijn kuikens kunst! En of! De kippen van Koen Vanmechelen

maken deel uit van een groot hedendaags kunstwerk. Je kan

naar het kunstwerk gaan kijken in de Leuvense Kruidtuin. Op het

einde van de vakantie zal Vlieg nog eens 10 schattenjagers extra

belonen met een spannend boekenpakket.

De zomeractie van Vlieg loopt van 29 juni tot en met 1 september

en richt zich naar kinderen van 6 tot 12 jaar.

Meer weten Surf naar www.mou-oudenaarde.be

of mail naar mou@oudenaarde.be

2013 - juni - infomagazine - 19


# Mijn mooiste plekje in

de Vlaamse Ardennen

Landschapsfoto’s van Bart Heirweg

In de tijdelijke tentoonstellingsruimte op de zolderverdieping

stelt het MOU het schitterend werk van landschapsfotograaf

en Oudenaardenaar Bart Heirweg tentoon.

Meer dan 40 foto’s geven een compleet en fijnzinnig beeld

van de Vlaamse Ardennen.

De tentoonstelling is te bezoeken tot eind september.

Reeds als kind vond je Bart meer buiten dan binnen. Het was op

die manier dat hij zijn interesse en liefde voor de natuur ontwikkelde.

Jarenlang was hij een fervente vogelkijker en als snel

vond Bart ook zijn weg naar de fotografie. Op het juiste moment,

de juiste plaats en met het mooiste licht wordt hij vaak overweldigd

door de kracht en schoonheid van de natuur. Het is dan

ook logisch dat je deze momenten wil vasthouden en fotografie

bracht daarvoor de ideale oplossing.

Gaandeweg is Bart zich meer gaan richten op landschapsfotografie.

In zijn werk smelten het licht, de compositie en het landschap

samen tot een harmonieus geheel.

Tentoonstelling

Bart Heirweg

20 - infomagazine - juni - 2013


#Oudenaarde digitaal Oudenaarde

Digitale erfgoedwandelingen

Vlaamse Ardennen

digitaal

Proef de Vlaamse Ardennen fiets- en wandelroutes

Verken Oudenaarde via gloednieuwe gratis My Tours-Meapp Vlaamse Ardennen

fiets- en wandelroutes bij de hand maak je

de nieuwe ‘Proef de Vlaamse Ardennen’-

Met je iPhone of een andere smartphone in de hand

voortaan leuke én lekkere tochten door de streek.

volg je twaalf routes langs het rijke cultuurhistorische

erfgoed van de vier steden Oudenaarde, Ronse,

Naast het kaartmateriaal vind je er tips over

Geraardsbergen en Zottegem. Onderweg maak je via korte teksten,

foto’s en audio- en videofragmenten kennis met de grote Eén van de fietsroutes is de Oud Bruin route, een glooiende

streekproducten en waar je ze langs de route kan proeven.

geschiedenis en de kleine verhalen.

route met enkele kuitenbijters (27 km) en heerlijk bier, te

In Oudenaarde kan je kennismaken met 3 routes:

verkrijgen in de horecazaken langs het parcours.

Oudenaarde, beleef het: een wandeling langs de historische

schatten van Oudenaarde

• Op stap met Marilou: een van de gastvrouwen van het

MOU, 12 jaar oud, neemt je mee op verkenning in het 18de

eeuwse Oudenaarde

• De bierroute: op verkenning door het

brouwersverleden van Oudenaarde

Download de gratis app via www.mytours.be en wandel van

antwoord naar antwoord in Vlaanderens Mooiste landschap!

Haal de brochure met de vier routes bij Toerisme Oudenaarde

of download ze via www.proefdevlaamseardennen.be

2013 - juni - infomagazine - 21


Toerisme

Oudenaarde

# Alle informatie voor

Inhuldiging RVV plein

Op 25 mei werd het Ronde van

Vlaanderenplein aan de achterkant

van het Centrum Ronde

van Vlaanderen ingehuldigd.

Het is een echt belevingsplein

met een exclusief Ronde van Vlaanderenvloerspel

en een speelpleintje met originele

fietsspeeltuigen voor kinderen.

Wie even wil verpozen, kan een van de

gloednieuwe banken met fietswielen

uitproberen of plaatsnemen aan de

speciaal ontworpen houten Rondetafels

op het terras van brasserie ‘De Flandrien’.

City Golf

City Golf is een variant op de

klassieke golfsport. Het idee

achter het concept is dat men

golf speelt op locaties in de

binnenstad van Oudenaarde in

de plaats van op een golfbaan.

Deze locaties zijn de holes van het

parcours en worden als ‘must see’ locaties

in onze stad beschouwd. Deelnemers

maken een mooie stadswandeling en

maken tegelijkertijd kennis met City Golf.

Golfervaring is niet nodig.

Deelnemers krijgen voor aanvang een

golfinitiatie.

City Golf is op maat van de groep en kan

enkel op aanvraag gespeeld worden:

Contactgegevens:

Vincent Hellemans, info@city-golf.be,

0498 39 56 94, www.city-golf.be

22 - infomagazine - juni - 2013


een dagje Oudenaarde

Beleef je eigen Ronde

Fiets, geniet en win! De Oudenaarde app is een gratis mobiele gids voor

bezoekers, die sinds juni 2013 beschikbaar is.

Deze zomer kan je in Oudenaarde de unieke

Een praktische applicatie met veel informatie voor

‘Beleef je eigen Ronde Zomerzoektocht’ fietsen.

iPhones en Android-smartphones.

Deze nieuwe applicatie geeft bezoekers alle

Je fietst in en om Oudenaarde, op het fietsnetwerk Vlaamse informatie, nodig tijdens een dagje uit:

Ardennen, een route van 29 (met hellingen) of 30 (zonder hellingen)

kilometer lang. Met het gratis deelnemingsformulier

dat je bij de toeristische dienst van Oudenaarde ophaalt, kan je

zo op weg. Dit deelnemingsformulier wordt jouw sleutel om het

traject te ontdekken.


info: praktische info

to do: wat is er allemaal te doen in onze prachtige stad

to see: de bezienswaardigheden

to eat: restaurants en brasseries

to stay: hotels en B&B’s

Enerzijds kan je genieten van leuke voordelen op en langs

de route; anderzijds kan je

meedingen voor enkele mooie

prijzen.

Op het deelnemingsformulier

staan immers een reeks vragen.

Beantwoord je ze correct

– de nieuwe brochure ‘Rondethematochten’

(te koop voor

4 euro) kan je daarbij zeker

helpen – dan val je misschien in

de prijzen.

Digitale applicatie toerisme Oudenaarde

Kortom:

Oudenaarde, wieler- en fietsstad: ontdek het zelf,

van 29 juni tot en met 30 september!

Binnenkort volgt meer info via

www.toerismevlaamseardennen.be.

De Oudenaarde app is beschikbaar in de app store en de

android market en te downloaden via

www.oudenaarde.be/ luik bezoekers.

2013 - juni - infomagazine - 23


Academies

A#Academienie

De stedelijke academie voor

muziek en woord heeft een rijk

verleden. Ook vandaag schrijft

deze kunstenschool een boeiend

en actueel verhaal.

Musici, woordkunstenaars en acteurs

werken aan een fijne leeromgeving,

waarbinnen kinderen, jongeren en volwassenen

zich ten volle kunnen ontwikkelen.

Reeds vanaf de kleuterklas verkennen

en ontdekken kinderen de verschillende

muzische domeinen.

De kinderen van de basisschool kunnen

starten in de studierichtingen muziek en

woordkunst. Ze leren hun favoriete instrument

bespelen, zetten hun eerste stappen

in toneelspel of voordracht…

Jongeren worden verder begeleid tot

zelfstandige, actieve kunstbeoefenaars.

Het aanbod wordt gaandeweg meer

gedifferentieerd. Ze maken kennis met

pop en jazz, uiteenlopende vormen van

creatie, toneelspelen, improviseren,

componeren, poëzie schrijven,…

Volwassenen krijgen een bijzondere

plaats in de academie. In muziek en/of

woordkunst kan men zonder vooropleiding

starten. Studeerde je al eerder muziek of

woord, dan kan een nieuw lessentraject

uitgetekend worden. Zij die meer willen

weten over grote componisten, hun

drijfveren, scheppingsproces, stijl en de

tijd waarin ze leefden, kunnen terecht in

de KunSTroom van de academie.

Muziekgeschiedenis

Hoe draait de muzikale keuken

Wat zijn de gebruikte ingrediënten

voor een meesterwerk

Wat is tijdloos

Welke zijn de pittige details

Vele vragen die voor de niet geoefende

luisteraar een uitdaging kunnen vormen

voor de cursus muziekgeschiedenis, die

de stedelijke academie voor muziek en

woord organiseert.

Voorkennis is niet vereist.

De lessen vinden plaats iedere dinsdag

van 19 uur tot 21 uur.

Waar woorden tekort schieten

spreekt de muziek.

Hans Christian Andersen

24 - infomagazine - juni - 2013


euws

Woordkunst

Je bent 8 ,… 10, … 13, … 18, … 25, … 36, …45, … 60,…

jaar en het kriebelt om te spelen, vertellen, spreken,

schrijven, … dan ben je welkom in de studierichting

woordkunst van de stedelijke academie voor muziek en

woord.

Algemene verbale vorming (dictie en theater): vanaf 8 jaar

Verbale vorming: voor volwassenen en ook voor jongeren vanaf

15 jaar

Het doel van de kunst is niet het uiterlijk

van dingen weer te geven,

maar het innerlijk... dat is de echte werkelijkheid.

Aristoteles

Openingsuren secretariaat:

maandag: 13 uur tot 20 uur

dinsdag: 10 uur tot 12 uur en 12.30 uur tot 20 uur

woensdag: 12.30 uur tot 20 uur

donderdag: 14 uur tot 20 uur

vrijdag: 11 uur tot 12 uur en 12.30 uur tot 20 uur

zaterdag: 8.30 uur tot 14.30 uur

Er zijn ook wijkafdelingen in Eine en Mater.

Drama: vanaf 12 jaar

Voordracht: vanaf 12 jaar en ook voor volwassenen

Toneel: vanaf 15 jaar en ook voor volwassenen

Welsprekendheid (communicatieve vaardigheden): voor volwassenen

en ook voor jongeren vanaf 15 jaar

Literaire creatie: voor volwassenen en ook voor jongeren vanaf

15 jaar

Volwassenen volgen een specifieke opleiding.

Inschrijven voor het academiejaar 2013-2014 kan tot en met

30 september.

Stedelijke academie voor muziek en woord, Woeker 3,

tel 055 390 360, muziekadmin@oudenaarde.be

Muziek is een hogere openbaring

dan alle wijsheid en filosofie.

Ludwig van Beethoven

2013 - juni - infomagazine - 25


#

Sociale

weetjes

Pensioenen 2013

#Sociale weetjes

Sociaal Huis

De sociale dienst van de stad staat in voor de aanvraag Het Sociaal Huis groepeert alle OCMW-diensten

van de pensioenen van werknemers en zelfstandigen.

Recent werd een aantal wijzigingen doorgevoerd

Meerspoort 30. Je vindt het Sociaal Huis achter

en is in september van vorig jaar verhuisd naar

in de wetgeving, waarover wij u willen informeren.

het huidige Woon-, Leef- en Zorgcentrum

De Meerspoort.

De normale pensioenleeftijd bedraagt 65 jaar. Als u op deze Telefonisch zijn de diensten in het Sociaal Huis te bereiken via

leeftijd op pensioen wilt gaan, dan wordt uw dossier automatisch 055 460 611.

opgestart door de pensioendienst (Rijksdienst voor Pensioenen

of Rijksinstituut voor de sociale verzekering der Zelfstandigen)

en dit rond uw 64e verjaardag.

Wie op vervroegd pensioen wil gaan (tussen 60 en 64 jaar) moet

nog steeds een aanvraag indienen. Dit kan ten vroegste een jaar

vooraf (dus ten vroegste op 59 jaar).

Wie een loopbaan van 40 jaar kan bewijzen, kan nog op 60 jaar

op pensioen gaan.

Voor wie geen 40 jaar kan bewijzen (tewerkstelling, werkloosheid,

mutualiteit) is een overgangsmaatregel voorzien.

Kan je een loopbaan van 38 jaar bewijzen dan kan je in 2013 op

de leeftijd van 60,5 jaar in pensioen gaan.

In 2014 moet je een loopbaan van 39 jaar kunnen bewijzen om op

61 jaar op pensioen te gaan.

Personen die op brugpensioen zijn kunnen niet op vervroegd

pensioen gaan.

Voor bijkomende informatie en de pensioenaanvraag kan u

terecht bij de sociale dienst, Tussenmuren 17, Oudenaarde.

Openingsuren:

ma – vrij: 8u30 tot 12u en ma en woe: 13u30 tot 17u30

Tel: 055/33 51 24 en 055/33 51 04

Sociale.dienst@oudenaarde.be

Holebifoon

De holebifoon is een onthaal- en infolijn waar je

terecht kan met al je vragen over holebi’s en

transgenders.

Je kan er informatie vragen of je verhaal doen.

Bel naar het gratis nummer 0800 99 533. Je kan ook

een mail sturen naar vragen@holebifoon.be of chatten.

De bibliotheek is geabonneerd op het tijdschrift ZiZo en bezit ook

een behoorlijke collectie over het onderwerp. Onder het trefwoord

homoseksualiteit op http://oudenaarde.bibliotheek.be zijn

er 351 persartikels, 148 boeken, 21 tijdschriftartikels, 15 films op

dvd en 13 rechtstreekse linken naar websites.

Onder het trefwoord holebi vinden we 214 persartikels, 8 boeken,

11 tijdschriftartikels, 8 linken naar websites. Onder het

trefwoord transgender zijn er 10 boeken, 8 persartikels en 1

website.

Bij de boeken zijn er zowel titels voor jeugd als voor volwassenen,

fictie en non-fictie.

Oordeel niet zonder liefde in je hart.

Paul van den Bergh

26 - infomagazine - juni - 2013


Vergroot

de hoop

#Taxussnoeisel als kankermedicijn

De haag snoeien en het gras afrijden, het zijn doodgewone

bezigheden voor wie een tuin heeft. Maar de

ene bezigheid is minder doodgewoon dan de andere.

Meer nog, wie zijn haag snoeit kan voorkomen dat er

mensen dood gaan.

Taxus bevat namelijk de grondstof, nodig voor de aanmaak van

chemotherapieën. Wat wil zeggen dat het medicijn om kanker

te bestrijden letterlijk aan je haag groeit. Om dat medicijn ook

daadwerkelijk bij de patiënt te brengen zamelt Vergroot de

Hoop elk jaar taxussnoeisel in. Wie zijn haag snoeit kan met het

snoeisel naar het containerpark in de Leebeekstraat.

Per kubieke meter snoeisel geeft Vergroot de Hoop 50 euro.

Het totaalbedrag gaat rechtstreeks en integraal naar kankerbestrijding.

Resultaten 2012

Vorig jaar werd voor het eerst taxussnoeisel ingezameld in het

Oudenaards containerpark. Niet minder dan 33,93 m3 werd

door de inwoners naar daar gebracht, goed voor een bedrag van

1.696,53 euro, dat integraal doorgestort werd naar het Kinderkankerfonds.

Het taxussnoeisel wordt ingezameld

van 15 juni tot 31 augustus.

Kwaliteitsnormen voor taxussnoeisel

Het taxussnoeisel moet voldoen aan twee voorwaarden:

het moet jong en zuiver zijn.

• Jong: enkel eenjarige scheuten zijn bruikbaar. Takken

mogen maximum 30 centimeter lang zijn. Dikke, bruine,

houterige takken zonder naalden of volledig gerooide struiken

zijn niet bruikbaar.

• Zuiver: snoeisel dat vervuild is met dorre bladeren, aarde,

grind, gras of ander snoeisel, is niet bruikbaar en moet

geweigerd worden.

2013 - juni - infomagazine - 27


Rattenbestijding

# Rattenbestrijding

Vanaf 1 juni kunnen inwoners van Oudenaarde gratis

beroep doen op de vzw RATO om ratten te verdelgen

op privéterrein .

RATO staat voor Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen.

Momenteel zijn er in onze provincie 24 gemeentebesturen

die de rattenbestrijding laten uitvoeren door RATO.

Oudenaarde is er één van.

Bijstand aan particulieren:

De vzw RATO staat de inwoners met raad en daad bij, na meldingen

van aanwezigheid van ratten en dat binnen de drie werkdagen

Deze bijstand gebeurt door professionele bestrijders, waardoor

de kans op slagen veel groter is

RATO werkt met professionele medewerkers, die zich toeleggen

op uitvoering van rattenbestrijding, exotenbeheersing en

werkzaamheden in het buitengebied.

De basis van de rattenbestrijding is gebiedsdekkend speurwerk.

Een speurder gaat actief op zoek naar sporen van zowel bruine

als muskusratten. Het hele gemeentelijke buitengebied wordt

op deze wijze grondig onderzocht. Meteen bij het vinden van een

haard op openbaar terrein wordt ingegrepen. Voor muskusratten

met fuiken en klemmen, voor bruine ratten met het plaatsen

van lokazen. Zo wordt voorkomen dat er pas opgetreden wordt

als er een plaag uitbreekt. Preventie is een belangrijk aandachtspunt.

Tot nu was RATO enkel actief op openbaar domein. Iedere

eigenaar is volgens de wet verplicht om schadelijke ratten te

bestrijden op eigen terrein. Het stadsbestuur besliste echter in

maart jongstleden dat ook particulieren voortaan gebruik kunnen

maken van de diensten van RATO.

RATO zoekt samen met de melder naar de oorzaken van de

aanwezigheid van ratten en bespreekt mogelijke preventieve

maatregelen. Een bestrijdingsactie is pas effectief als er ook iets

aan de bron van de rattenplaag gebeurt of als de leefomstandigheden

voor de ratten minder gunstig worden. Bruine ratten

komen voor op vochtige, niet te warme, beschutte plaatsen.

Plaatsen waar er in de buurt voldoende voedsel, beschutting en

water aanwezig zijn.

RATO geeft advies aan de melder over hoe hij zelf de bestrijding

het best verderzet. Als de bron van overlast afkomstig is van

openbaar domein, dan zal dat ook opgevolgd worden door de

bestrijders van RATO

De tussenkomst van RATO is gratis voor de inwoners

Een betere dosering van het gif kan voorkomen dat ratten resistent

worden en dat is het grootste gevaar dat kan optreden.

RATO geeft advies over waar er vergif kan gekocht worden en op

basis van welke werkzame stof dat rattenvergif moet zijn. Het

stadsbestuur bouwt de verdeling van gratis rattenvergif volledig

af in het kader van Europese regelgeving.

Meldpunt rattenbestrijding:

Technische dienst, Paalstraat 9, tel 055 31 11 37

Elektronisch meldpunt op het digiloket van

www.oudenaarde.be

28 - infomagazine - juni - 2013

More magazines by this user
Similar magazines