Abonnementen op publicaties van de Europese Unie in ... - Europa

publications.europa.eu

Abonnementen op publicaties van de Europese Unie in ... - Europa

Abonnementen

op publicaties

van de Europese Unie

in een oogopslag!

2011


Publicatiebladen van de Europese Unie

Publicatieblad

van de Europese Unie

Series L en C

Beschikbaar in de officiële talen van

de Europese Unie

Dagelijks

21 × 29,7 cm

A b o n n e m e n t e n o p p u b l i c a t i e s v a n d e E u r o p e s e U n i e i n e e n o o g o p s l a g !

Het Publicatieblad van de Europese Unie is een essentiële uitgave. Het bevat de

communautaire wetgeving en is in verschillende formaten beschikbaar: op papier,

op dvd en online.

Er zijn twee series: serie L „Wetgeving” en serie C „Mededelingen en

bekendmakingen”.

Serie L bevat de wetgeving (richtlijnen, verordeningen, besluiten, beschikkingen

en besluiten genomen op basis van de EG-Verdragen). Serie C bevat informatie en

voorbereidende besluiten die door de instellingen werden gepubliceerd (zoals notulen

van de Parlementsvergaderingen, door het Europees Parlement goedgekeurde teksten,

gemeenschappelijke standpunten van de Raad, voorstellen van de Commissie,

adviezen van het Europees Economisch en Sociaal Comité en van het Comité van de

Regio’s, arresten van het Hof en verslagen van de Rekenkamer). Voorts bevat serie C

aankondigingen van algemene vergelijkende onderzoeken, oproepen tot het indienen

van voorstellen, enzovoort.

De verschillende abonnementsformules

Prijs (exclusief BTW):

1 100 EUR

Prijs (exclusief BTW):

1 200 EUR

Jaarabonnement op het Publicatieblad series L en C (papieren versie)

Abonnementscode: VJA000

Jaarabonnement op het Publicatieblad series L en C (papieren

versie + de jaarlijkse dvd)

Abonnementscode: VJAPCD

2


Prijs (exclusief BTW):

770 EUR

Prijs (exclusief BTW):

50 EUR

Jaarabonnement op het Publicatieblad serie L (papieren versie)

Abonnementscode: VJALAN

Jaarabonnement op het Publicatieblad serie C —

Aankondigingen van de examens voor de aanwerving van

personeel voor de EU-instellingen (papieren versie)

Abonnementscode: VJC000

Prijs (exclusief BTW):

400 EUR

Jaarabonnement op het Publicatieblad series L en C, Publicatieblad

serie CE + supplementen (maandelijkse cumulatieve dvd)

Abonnementscode: OCDJML

PB S op dvd — Supplement bij het Publicatieblad

van de Europese Unie (serie S)

De officiële bron van overheidsopdrachten in Europa

Het PB S is alleen elektronisch te raadplegen. U kunt zich abonneren op een

dvd versie die tweemaal per week, namelijk op woensdag en vrijdag, wordt uitgegeven.

Deze cumulatieve en meertalige uitgave bevat de

laatste vijf nummers van het PB S en de bijbehorende

documenten.

Prijs van een

jaarabonnement

(exclusief BTW):

300 EUR

Een meertalige dvd in de 23 officiële talen van de Europese

Unie die tweemaal per week uitgegeven wordt —

Jaarabonnement voor twee nummers per week

Abonnementscode: OCDJOS

3A b o n n e m e n t e n o p p u b l i c a t i e s v a n d e E u r o p e s e U n i e i n e e n o o g o p s l a g !


Jurisprudentie

Jurisprudentie van het Hof van Justitie

en het Gerecht

Deze serie bevat alle zaken die door het

Hof van Justitie en het Gerecht werden

behandeld, met inbegrip van de adviezen

van de advocaten-generaal en de teksten

van de arresten.

A b o n n e m e n t e n o p p u b l i c a t i e s v a n d e E u r o p e s e U n i e i n e e n o o g o p s l a g !

4

Prijs van een

jaarabonnement

(exclusief BTW):

250 EUR

Jurisprudentie — Ambtenarenrecht

Sinds 1994 bevat Jurisprudentie —

Ambtenarenrecht alle arresten van het

Gerecht met betrekking tot ambtenarenzaken

in de taal van de procedure, alsook een

samenvatting in één van de officiële talen,

naar keuze van de abonnee. Deze publicatie

bevat ook samenvattingen van de arresten

van het Hof van Justitie inzake beroepen die

op dit gebied worden ingesteld. De volledige

tekst daarvan wordt in de Jurisprudentie

gepubliceerd.

Prijs van een

jaarabonnement

(exclusief BTW):

110 EUR

Jurisprudentie van het Hof van Justitie en van het

Gerecht + Jurisprudentie van het ambtenarenrecht

Abonnementscode: VZT011: VZI011 + VZP011

Beschikbaar in 22 officiële talen van de Europese Unie

Abonnementscode: VZI011

Beschikbaar in 22 officiële talen van de Europese Unie

Abonnementscode: VZP011

Prijs van een jaarabonnement

(exclusief BTW):

350 EUR


European Economy

Ongeveer zesmaal per jaar verschijnt voor de abonnees van deze serie een papieren

versie, die ook gratis kan worden geraadpleegd op het internet. European Economy

bevat belangrijke verslagen en mededelingen van de Commissie aan de Raad en het

Europees Parlement over de economische situatie en ontwikkelingen. Het omvat:

■■het verslag over de tenuitvoerlegging van de globale richtsnoeren voor het

economisch beleid;

■■de economische prognoses (voor- en najaar);

■■de openbare financiën in de EMU;

■■de globale richtsnoeren voor het economisch beleid;

■■de evaluatie van de EU-economie;

■■het convergentieverslag;

■■de statistische bijlage.

Een wisselend aantal speciale verslagen, analyses en studies over specifieke macroeconomische

aspecten vullen de serie aan.

Prijs van een

jaarabonnement

(exclusief BTW):

100 EUR

Alleen beschikbaar in het Engels (EN)

21 × 29,7 cm

Abonnementscode: VED000

5A b o n n e m e n t e n o p p u b l i c a t i e s v a n d e E u r o p e s e U n i e i n e e n o o g o p s l a g !


Comext — Intra- and extra-EU trade data

Deze dvd wordt elke maand uitgegeven.

Hij bevat statistische gegevens

betreffende de handel van de lidstaten,

indelingen van landen en producten,

opmerkingen over de methoden

en over de situatie betreffende de

beschikbaarheid van gegevens, alsook de

gebruikershandleiding.

A b o n n e m e n t e n o p p u b l i c a t i e s v a n d e E u r o p e s e U n i e i n e e n o o g o p s l a g !

Prijs van een

jaarabonnement

(exclusief BTW):

210 EUR

Maandelijkse uitave

Drietalige uitgave in het Duits (DE), Engels (EN) en Frans (FR)

Abonnementscode: OCDR00

6


Voor abonnement(en):

gelieve contact op te nemen met een van de verkoopkantoren

van het Publicatiebureau

BELGIË/Belgique

DL Services sprl

Jean De Lannoy

Koningslaan/Avenue du Roi 202

1190 Brussel/Bruxelles

Tel. +32 25384308

Fax +32 25380841

E-mail: jean.de.lannoy@euronet.be

http://www.jean-de-lannoy.be

De Europese Boekhandel/La Librairie

européenne

Olmstraat/Rue de l’Orme 1

1040 Brussel/Bruxelles

Tel. +32 27340281

Fax +32 27350860

E-mail: order@libeurop.be

http://www.libeurop.be

BULGARIJA/BULGARIJE

Europress Euromedia Ltd

168, bld Czar Boris III

1618 Sofia

Tel. +359 28564867

Fax +359 28552183

E-mail: kalin.kantchev@europress.bg

http://europress.bg/

ČESKÁ REPUBLIKA/TSJECHISCHE REPUBLIEK

SEVT A.S.

Pekarova 4

181 06 Praha 8

Tel. +420 283090311

Fax +420 233543918

E-mail: sevt@sevt.cz

http://www.sevt.cz

Suweco CZ, s.r.o.

Klecakova 347/5

180 21 Praha 9

Tel. +420 266313523

Fax +420 284821646

E-mail: eu-bookshop@suweco.cz

http://www.suweco.cz

DENMARK/DENEMARKEN

Schultz Distributions A/S

Herstedvang 10-12

2620 Albertslund

Tel. +45 41378841

Fax +45 43631969

E-mail: schultz@schultz-grafisk.dk

http://www.schultzboghandel.dk

DEUTSCHLAND/DUITSLAND

Bundesanzeiger Verlag GmbH

Vertriebsabteilung

Amsterdamer Straße 192

50735 Köln

Tel. +49 221976680

Fax +49 22197668288

E-mail: vertrieb@bundesanzeiger.de

http://www.bundesanzeiger.de

EESTI/ESTLAND

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

(Estonian Chamber of Commerce

and Industry)

Toom-Kooli 17

10130 Tallinn

Tel. +372 6460244

Fax +372 6460245

E-mail: euroinfo@koda.ee

http://www.koda.ee

7A b o n n e m e n t e n o p p u b l i c a t i e s v a n d e E u r o p e s e U n i e i n e e n o o g o p s l a g !


A b o n n e m e n t e n o p p u b l i c a t i e s v a n d e E u r o p e s e U n i e i n e e n o o g o p s l a g !

ÉIRE/IERLAND

Alan Hanna’s Bookshop

270 Lower Rathmines Road

Dublin 6

Tel. +353 14967398

Fax +353 14960228

E-mail: hannas@iol.ie

http://www.alanhannas.com

ELLÁDA/GRIEKENLAND

G. C. Eleftheroudakis SA

International Bookstore

Panepistimiou 17

105 54 Athina

Tel. +30 2103231401

Fax +30 2103229388

E-mail: elebooks@books.gr

http://www.books.gr

ESPAÑA/SPANJE

Boletín Oficial del Estado

Avenida de Manoteras, 54

28050 Madrid

Tel. +34 902365303

Fax +34 915382121

E-mail: anna.herrero-botas@boe.es

http://tienda.boe.es

EBSCO Subscription Services España

Avenida de Bruselas, 7 - 3rd floor

Arroyo de la Vega, Alcobendas

28108 Madrid

Tel. +34 914902480

Fax +34 914902326

E-mail: mailesp@ebsco.es

http://www.ebsco.es

FRANCE/FRANKRIJK

Direction de l’Information légale

et administrative

Service des abonnements

124, rue Henri Barbusse

93308 Auberviliers cedex

Tel. +33 140156860

Fax +33 140157015

E-mail: abonnement@

ladocumentationfrancaise.fr

http://www.journal-officiel.gouv.fr

ITALIA/ITALIË

Licosa SpA

Via Duca di Calabria 1/1

Casella postale 552

50125 Firenze

Tel. +39 05564831

Fax +39 055641257

E-mail: licosa@licosa.com

http://www.licosa.com

KYΠΡΟΣ/CYPRUS

Cyprus Chamber

of Commerce and Industry

PO Box 21455

1509 Nicosia

Tel. +357 22889800

Fax +357 22661044

E-mail: eubookshop@ccci.org.cy

http://www.ccci.org.cy

LATVIJA/LETLAND

Komin Ltd

2/1 Neretas Street

Riga, LV-1004

Tel. +371 67500505

Fax +371 67500506

E-mail: andris.spulis@komin.lv

http://www.komin.lv

LUXEMBOURG/LUXEMBURG

Messageries Paul Kraus

11, rue Christophe Plantin

BP 2022

1020 Luxembourg

Tel. +352 499888-390

Fax +352 499888-444

E-mail: courrier.mpk@mpk.lu

http://www.mpk.lu

PF Consult SARL

8, Grand Rue

8372 Hobscheid

Tel. +352 241799

Fax +352 26108090

E-mail: eubookshop@pfconsult.com

http://pfconsult.com

8


MAGYARORSZÁG/HONGARIJE

Euro Info Service Ltd

PO Box 1039

1245 Budapest

Tel. +36 13292170

Fax +36 13492053

E-mail: euroinfo@euroinfo.hu

http://www.euroinfo.hu

NEDERLAND

SDU Uitgevers BV

Prinses Beatrixlaan 116

2595 AL ’s-Gravenhage

Tel. +31 703789911

Fax +31 703854321

E-mail: sdu@sdu.nl

http://www.sdu.nl

Swets Information Services BV

Heereweg 347 B

2161 CA Lisse

Postbus 830

2160 SZ Lisse

Tel. +31 252435111

Fax +31 252415888

E-mail: info@nl.swets.com

http://www.swets.com

ÖSTERREICH/OOSTENRIJK

Gesplan GmbH

Pachmüllergasse 15

1120 Wien

Tel. +43 17125402

Fax +43 17155461

E-mail: office@gesplan.com

http://www.gesplan.com

POLSKA/POLEN

ARS POLONA SA

Street Obrońców 25

03-933 Warszawa

Tel. +48 225098600

Fax +48 225098620

E-mail: arspolona@arspolona.com.pl

http://www.arspolona.com.pl

PORTUGAL/PORTUGAL

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, SA

Sector de Publicações Oficiais

Av. de António José de Almeida

1000-042 Lisboa

Tel. +351 217810709

Fax +351 217810796

E-mail: eubookshop@incm.pt

http://www.incm.pt

ROMÂNIA/ROEMENIË

S.C. Romdidac S.A.

Calea Grivitei No 23, ap. 5

010702 Bucureşti

Tel. +40 213212575

Fax +40 213234280

E-mail: office@romdidac.ro

http://www.romdidac.ro

SLOVENIJA/SLOVENIË

GV Založba d.o.o.

Likozarjeva ulica 3

1000 Ljubljana

Tel. +386 13091800

Fax +386 13091805

E-mail: europ@gvzalozba.si

http://www.gvzalozba.si

SLOVENSKO/SLOWAKIJE

Centrum VTI SR

Lamacska cesta 8/a

811 04 Bratislava 1

Tel. +421 269253149

Fax +421 269253184

E-mail: eu-bookshop@cvtisr.sk

http://www.cvtisr.sk

SVERIGE/ZWEDEN

BTG Subscription Service

Scheelevegän, 18

SE-221 82 Lund

Tel. +46 46180190

Fax +46 46307947

E-mail: service.pren@btj.se

http://www.btj.se

9A b o n n e m e n t e n o p p u b l i c a t i e s v a n d e E u r o p e s e U n i e i n e e n o o g o p s l a g !


A b o n n e m e n t e n o p p u b l i c a t i e s v a n d e E u r o p e s e U n i e i n e e n o o g o p s l a g !

UNITED KINGDOM/VERENIGD KONINKRIJK

Dandy Booksellers Ltd

Units 3 & 4

31-33 Priory Park Road

London

NW6 7UP

Tel. +44 2076242993

Fax +44 2076245049

E-mail: dandybooksellers@btconnect.com

http://www.dandybooksellers.com

The Stationery Office Ltd

St Crispins

Duke Street

Norwich

NR3 1PD

Tel. +44 8706005522

Fax +44 8706005533

E-mail: book.orders@tso.co.uk

http://www.tso.co.uk

SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA/ZWITZERLAND

Euro Info Center Schweiz

c/o OSEC Business Network Switzerland

Stampfenbachstraße 85

Postfach 2407

CH-8021 Zürich

Tel. +41 443655401

Fax +41 443655220

E-mail: books@osec.ch

http://www.osec.ch

CANADA/CANADA

Renouf Publishing Co. Ltd

5369 Chemin Canotek Road Unit 1

Ottawa

Ontario K1J 9J3

Tel. +1 6137452665

Fax +1 6137457660

E-mail: order.dept@renoufbooks.com

http://www.renoufbooks.com

UNITED STATES OF AMERICA/VERENIGDE

STATEN VAN AMERIKA

Bernan Associates

4611-F Assembly Drive

Lanham MD 20706-4391

Tel. +1 8002744447 (toll free telephone)

Fax +1 8008653450 (toll free fax)

E-mail: query@bernan.com

http://www.bernan.com

ANDERE LANDEN

Gelieve contact op te nemen met een van de

bovenstaande verkoopkantoren.

10


ookshop.europa.eu

Kaikki EU:n viralliset julkaisut vapaasti ladattavissa

EU Bookshop n Kaikki EU-julkaisut

EU Bookshop

Alle EU-publicaties

die u zoekt!

De Europese Unie is

op veel gebieden actief.

Zij heeft invloed op

uw dagelijks leven en

werkt in uw belang.

Daarover wil zij u ook

graag informeren.

Met boeken, brochures, posters, video‘s, dvd‘s…

Ons aanbod loopt van kinderboeken tot

wetenschappelijke verslagen, en de thema‘s variëren

van uw rechten als vliegtuigpassagier, tot de Europese

begroting.

Het is allemaal, meestal zelfs gratis,

te vinden op de website van de EU Bookshop:

http://bookshop.europa.eu, alles wat het

Publicatiebureau heeft gepubliceerd.

U kunt op de hoogte blijven van nieuwe EU-initiatieven door een nieuwsabonnement

te nemen of uw zoekopdrachten te bewaren. U kunt ook in het verleden duiken en

zoeken naar officiële publicaties sinds 1952.

De meeste documenten kunt u downloaden in pdf-formaat, maar de recentste

zijn ook in gedrukte vorm te krijgen, in alle talen waarin ze gepubliceerd zijn. Pdfbestanden

zijn altijd gratis, gedrukte publicaties meestal ook, als u bestelt van binnen

de EU.

Zoek, vind, lees, en download of bestel. U kunt alle informatie vinden. De hele

EU komt op uw pc-scherm of in uw brievenbus. En nog wel helemaal gratis.

OA-78-09-953-FI-P

A b o n n e m e n t e n o p p u b l i c a t i e s v a n d e E u r o p e s e U n i e i n e e n o o g o p s l a g !

11


OA-32-10-428-NL-D

Abonnementen op EU-documentatie bieden

belangstellenden zoals juridische diensten en

overheden met een minimum aan kosten een

regelmatige toegang tot authentieke

EU-wetgeving in haar wettelijk bindende vorm.

De documentatie omvat zowel het Publicatieblad

en verslagen van door het Hof van Justitie

van de Europese Unie behandelde zaken als

economische en statistische publicaties.

Onlinediensten van het Publicatiebureau

eur-lex.europa.eu: EU-wetgeving

bookshop.europa.eu: EU-publicaties

ted.europa.eu: overheidsopdrachten

cordis.europa.eu: onderzoek en ontwikkeling

More magazines by this user
Similar magazines