GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg ... - Hoeselt.Be

hoeselt.be

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg ... - Hoeselt.Be

GEMEENTE HOESELT

Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

Verslag van de vergadering van de

Gemeenteraad van 26 augustus 2010

Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys en Michel Vanroy,

schepenen; en Marleen Peeters, toegevoegd schepen; Alfons Capiot, Josiane Caproens, Walter

Callebaut, Gert Hellinx, Linda Verjans, Robert Wijnen, Carine Box, Jos Buysmans, Steven Driesen,

Bert Vertessen, Yves Croux, Roel Palmans en Jossy Meers, raadsleden; en Geert Rouffa,

gemeentesecretaris

Verontschuldigd: schepen Serge Voncken en raadslid Mark Van Asch

Afwezig: raadslid Carine Moors

Aanwezig na aanvang der vergadering: raadslid Walter Callebaut vanaf punt 3

Voortijdig de vergadering verlaten: raadslid Fons Capiot vanaf punt 13 en raadslid Gert Hellinx vanaf punt 15

De voorzitter opent de vergadering om 20 uur.

IN OPENBARE VERGADERING

Voor aanvang van de zitting wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de heer Jean Somers.

De heer Somers zetelde onafgebroken in de gemeenteraad van 2 januari 1977 tot 12 februari 1992 waarvan

ruim 7 jaar als schepen van Sport.

01 Aanduiding van schepen Serge Voncken als waarnemend

burgemeester wegens vakantie van de titularis - Aktename van het

besluit van de burgemeester

Akte wordt genomen van het besluit van de burgemeester van 9 augustus 2010 waarbij 3de schepen Serge

Voncken aangeduid werd als waarnemend burgemeester wegens vakantie van de titularis in de periode van

maandag 30 augustus 2010 tot en met dinsdag 7 september 2010.

1


02 Tijdelijke afwezigheid van de burgemeester wegens vakantie -

Aktename

Akte wordt genomen van de tijdelijke afwezigheid van burgemeester Annette Stulens wegens vakantie van

maandag 30 augustus 2010 tot en met dinsdag 7 september 2010. Schepen Serge Voncken zal in deze

periode fungeren als waarnemend burgemeester.

Raadslid Walter Callebaut neemt deel aan de vergadering.

03 Overheidsopdrachten - Vernieuwen van het dak, plaatsen van een

verlaagd akoestisch plafond en aanpassen van de verlichting van het

zwembad van Hoeselt - Goedkeuring van het ontwerp en de

lastvoorwaarden en vaststelling van de gunningswijze

Het bestek voor het vernieuwen van het dak, het plaatsen van een verlaagd akoestisch plafond en het

aanpassen van de verlichting van het gemeentelijke zwembad wordt goedgekeurd met 15 stemmen voor

(Annette Stulens, Werner Raskin, Guy Thys, Michel Vanroy, Marleen Peeters, Josiane Caproens, Walter

Callebaut, Gert Hellinx, Linda Verjans, Carine Box, Jos Buysmans, Steven Driesen, Bert Vertessen, Yves

Croux en Jossy Meers), 0 stemmen tegen en 3 onthoudingen (Alfons Capiot, Robert Wijnen en Roel

Palmans).

Raadslid Robert Wijnen stelt zich vragen bij de vele uitgaven die de voorbije 6 à 8 jaren gedaan zijn voor

het gemeentelijk zwembad. Wanneer zal hierin een eindpunt bereikt worden Is er een garantie dat het

zwembad na deze renovatie voor meerdere jaren in goede staat zal blijven zonder grote kosten

Schepen Werner Raskin repliceert dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen onderhoudswerken

en renovatie. Kosten voor onderhoud zijn er de voorbije jaren meermaals gemaakt. Dit is voor het beheer

van het gemeentelijke patrimonium onvermijdelijk en zal in de toekomst ook nog voorkomen.

De renovatie die nu op stapel staat is een grondige opknapbeurt die nog vervolledigd zal worden met een

ontvochtigingssysteem. De renovatie gebeurt weliswaar in verschillende fases, maar vormt één geheel.

Uiteraard is dit een kostelijk project, maar de schepen geeft de voorkeur aan een grondige en goede aanpak.

Er bestaat volgens hem overigens geen alternatief. Het zwembad sluiten is zeker geen optie en een nieuw

zwembad bouwen kost meerdere miljoenen euro’s en is bijgevolg absoluut niet haalbaar.

Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de procedure van de openbare aanbesteding en

hiertoe zal een oproep tot mededinging geplaatst worden in het Bulletin der Aanbestedingen.

Het schepencollege wordt belast met de uitvoering van de voorgeschreven procedure en het gunnen van

de opdracht.

De werken worden begroot op 115 000,00 EUR (incl. 21% btw) en zullen aangerekend worden op de

kredieten onder artikel 76405/724-60 van de buitengewone dienst dienstjaar 2010.

2


04 Gemeentebelastingen - Belasting op de aanvragen van

stedenbouwkundige vergunningen en attesten - Aanpassing van het

besluit van 30 april 2009 - Goedkeuring

Het belastingreglement van de gemeente Hoeselt m.b.t. aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen

en attesten wordt goedgekeurd met 15 stemmen voor (Annette Stulens, Werner Raskin, Guy Thys, Michel

Vanroy, Marleen Peeters, Josiane Caproens, Walter Callebaut, Gert Hellinx, Linda Verjans, Carine Box,

Jos Buysmans, Steven Driesen, Bert Vertessen, Yves Croux en Jossy Meers), 3 stemmen tegen (Alfons

Capiot, Robert Wijnen en Roel Palmans) en 0 onthoudingen.

De raadsleden Alfons Capiot, Robert Wijnen en Roel Palmans stemmen tegen omdat zij van mening zijn dat

dit een verdoken belasting is.

De belasting wordt vastgesteld als volgt:

▫ Voor elke aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning 40,00 EUR per dossier. Indien een

bekendmaking via openbaar verzoek vereist is bedraagt de belasting 50,00 EUR extra per dossier;

▫ Voor elke aanvraag van een verkavelingvergunning 90,00 EUR per dossier. Hier is altijd een

bekendmaking via openbaar onderzoek vereist;

▫ Voor elke aanvraag van wijziging van verkavelingvoorschriften 40,00 EUR per dossier;

▫ Voor elke aanvraag van een stedenbouwkundig attest 25,00 EUR;

▫ Voor elke aanvraag van een planologisch attest 25,00 EUR.

Het aangepaste belastingreglement treedt in voege op 1 september 2010 en vervangt het vorig reglement

van 30 april 2009.

05 Gemeentebelastingen - Retributie op de aanvragen van stedenbouwkundige

inlichtingen - Aanpassing van het besluit van 1 maart 2007 -

Goedkeuring

Het retributiereglement van de gemeente Hoeselt m.b.t. aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen

wordt goedgekeurd met 15 stemmen voor (Annette Stulens, Werner Raskin, Guy Thys, Michel Vanroy,

Marleen Peeters, Josiane Caproens, Walter Callebaut, Gert Hellinx, Linda Verjans, Carine Box, Jos Buysmans,

Steven Driesen, Bert Vertessen, Yves Croux en Jossy Meers), 3 stemmen tegen (Alfons Capiot, Robert

Wijnen en Roel Palmans) en 0 onthoudingen.

De raadsleden Alfons Capiot, Robert Wijnen en Roel Palmans stemmen tegen omdat zij van mening zijn dat

dit een verdoken belasting is.

De retributie wordt vastgesteld als volgt:

▫ Voor een aanvraag van een uittreksel uit het plannenregister 20,00 EUR per kadastraal perceel. Het

plannenregister bevat alle informatie over bestaande ruimtelijke plannen op alle niveau’s. Een uittreksel

uit het plannenregister geeft een overzicht van alle plannen die van toepassing zijn voor een bepaald

perceel;

3


▫ Voor een aanvraag van een uittreksel uit het vergunningenregister 20,00 EUR per kadastraal perceel.

Het vergunningenregister is een databank. Een uittreksel hieruit geeft een overzicht van alle afgeleverde

en/of geweigerde vergunningen voor een bepaald perceel;

▫ Voor een aanvraag van een stedenbouwkundig uittreksel 40,00 EUR per kadastraal perceel. Het

stedenbouwkundig uittreksel is de combinatie van een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel

uit het vergunningenregister;

▫ Voor een aanvraag om vastgoedinformatie 50,00 EUR per kadastraal perceel. Vastgoedinformatie is de

combinatie van het inlichtingenformulier vastgoedinformatie en een stedenbouwkundig uittreksel.

Het aangepaste retributiereglement treedt in voege op 1 september 2010 en vervangt het vorig reglement

van 1 maart 2007.

06 Gemeentefinanciën - Rapportering gemeenteontvanger ingevolge GD

artikel 165 - Tweede kwartaal 2010 - Kennisgeving

In toepassing van artikel 165 van het gemeentedecreet wordt kennis genomen van het rapport van de

gemeenteontvanger betreffende het tweede kwartaal 2010.

Het rapport omvat een overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole

alsook de evolutie van de budgetten.

Eind juni van dit jaar bedroeg de thesaurie- of kastoestand 2 506 464,10 EUR. In de loop van het tweede

kwartaal van 2010 is de kastoestand er op vooruit gegaan met ongeveer 142 000,00 EUR. Deze vooruitgang

is voornamelijk het gevolg van ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting, de storting van subsidies

voor het gesco-personeel en de afrekening van dividenden Infrax m.b.t. het dienstjaar 2009.

De toestand van de liquiditeiten kan nagegaan worden door het opmaken van enerzijds een overzicht van

de belangrijkste uitgaven en anderzijds een overzicht van de belangrijkste ontvangsten. Als ontvangsten van

het tweede kwartaal noteren we een bedrag van 2 038 392,00 EUR of ongeveer 54 000,00 EUR meer dan

aan de uitgavenkant.

Tenslotte wat de evolutie van de budgetten betreft, stellen we vast dat:

▫ aan de uitgavenkant in de gewone dienst 49% van de kredieten werden vastgelegd voor een totaal

bedrag van 4 676 180,71 EUR;

▫ aan de ontvangstenkant in de gewone dienst van de geraamde budgetten voor 36% of 3 085 330,72

EUR aan erkende vorderingen werden opgemaakt;

▫ aan de uitgavenkant in de buitengewone dienst 6,26% van de kredieten werden vastgelegd voor een

totaal bedrag van 218 888,60 EUR;

▫ aan de ontvangstenkant in de buitengewone dienst van de geraamde budgetten voor 41 800,00 EUR

(verkoop patrimonium) aan erkende vorderingen konden worden opgemaakt.

07 Gemeentefinanciën - Rapportering gemeenteontvanger ingevolge GD

artikel 166 - Eerste semester 2010 - Kennisgeving

In toepassing van artikel 166 van het gemeentedecreet wordt kennis genomen van het rapport van de

gemeenteontvanger wat betreft het eerste semester 2010. Ingevolge het artikel voornoemd is de ontvanger

4


er toe gehouden aan de raad verslag uit te brengen over de uitvoering van haar taak van voorafgaande

controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen.

08 Gemeentefinanciën - Gemeentelijke toelagen > 1 240,00 EUR en

≤ 25 000,00 EUR - Dienstjaar 2010 - Goedkeuring

De gemeentelijke toelage ten bedrage van 2 353,00 EUR als werkingsbijdrage 2010 aan de projectvereniging

Toerisme Haspengouw wordt goedgekeurd met 15 stemmen voor (Annette Stulens, Werner

Raskin, Guy Thys, Michel Vanroy, Marleen Peeters, Josiane Caproens, Walter Callebaut, Gert Hellinx, Linda

Verjans, Carine Box, Jos Buysmans, Steven Driesen, Bert Vertessen, Yves Croux en Jossy Meers), 3 stemmen

tegen (Alfons Capiot, Robert Wijnen en Roel Palmans) en 0 onthoudingen.

De raadsleden Alfons Capiot, Robert Wijnen en Roel Palmans stemmen tegen omdat er onduidelijkheid

is over de reden waarom onderhavige toelage afwijkt t.o.v. het bedrag van het voorbije jaar. Voorzitter

Annette Stulens geeft aan dit te willen navragen tegen de volgende gemeenteraad.

09 OCMW - Budget dienstjaar 2009 - Budgetwijziging nr. 3 -

Kennisgeving

Kennis wordt genomen van de budgetwijziging nr. 3 van het OCMW voor het dienstjaar 2009. De wijzigingen

drongen zich meer bepaald op in de volgende activiteitencentra (bedragen in EUR):

100/99 ontv algemene diensten + 4 020,00

832/51 ontv sociale dienst, LOI + 7 000,00

832/99 ontv sociale dienst, algemeen - 10 235,00

844/02 ontv dienstencentrum poetsdienst + 0,00

844/04 ontv dienstencentrum kinderopvang + 3 250,00

844/05 ontv dienstencentrum bus + 25,00

844/06 ontv dienstencentrum zalen + 2 500,00

844/99 ontv dienstencentrum algemeen + 35,00

100/99 uitg algemene diensten + 1 545,00

832/51 uitg sociale dienst, LOI + 4 557,00

832/99 uitg sociale dienst, algemeen - 9 070,00

844/02 uitg dienstencentrum poetsdienst + 580,00

844/04 uitg dienstencentrum kinderopvang + 6 053,00

844/05 uitg dienstencentrum bus + 1 280,00

844/06 uitg dienstencentrum zalen + 1 600,00

844/99 uitg dienstencentrum algemeen + 50,00

Zowel de ontvangsten als de uitgaven stijgen in totaal met 6 595,00 EUR.

De budgetwijziging nr. 3 van het OCMW met betrekking tot het dienstjaar 2009 heeft geen impact op de

gemeentelijke toelage.

5


10 OCMW - Budget dienstjaar 2010 - Budgetwijziging nr. 1 -

Kennisgeving

Kennis wordt genomen van de budgetwijziging nr. 1 van het OCMW voor het dienstjaar 2010. De wijzigingen

doen zich voor in de volgende activiteitencentra:

844/04 ontv voor- en naschoolse kinderopvang + 14 300,00

100/99 uitg algemene diensten + 26 200,00

844/04 uitg voor- en naschoolse kinderopvang + 53 750,00

De ontvangsten stijgen in totaal met 14 300,00 EUR.

De uitgaven stijgen in totaal met 79 950,00 EUR.

De budgetwijziging nr. 1 van het OCMW met betrekking tot het dienstjaar 2010 heeft geen impact op de

gemeentelijke toelage. Het saldo van deze budgetwijziging (- 65 650,00 EUR) wordt gefinancierd via

rekeningoverschotten 2008.

11 OCMW - Budget dienstjaar 2010 - Budgetwijziging nr. 2 -

Kennisgeving

Kennis wordt genomen van de budgetwijziging nr. 2 van het OCMW voor het dienstjaar 2010.

Het investeringsbudget dient aangepast te worden over de verschillende activiteitencentra heen.

Het betreft:

▫ de plaatsing van airco in burelen en raadzaal

▫ de aankoop van meubilair en inrichting van diverse kinderopvanglocaties

▫ aanpassingen, herstellingen en brandveiligheid kinderopvang

De financiering zal gebeuren door het aanwenden van overschotten van voorgaande rekeningen.

De budgetwijziging nr. 2 van het OCMW met betrekking tot het dienstjaar 2010 heeft geen impact

op de gemeentelijke toelage.

12 Gemeentefinanciën - Budget dienstjaar 2010 - Aangepaste tabel der

toelagen - Goedkeuring

De aangepaste tabel van gemeentelijke toelagen dienstjaar 2010 wordt unaniem goedgekeurd.

In het kader van budgetwijzigingen nrs. 01 en 02 van dienstjaar 2010 werd de 'Tabel der Toelagen dj 2010'

aangepast.

Het betreft volgende wijzigingen (bedragen in EUR):

▫ art. 762 01/332-02 muziekacademie St.-Cecilia Hoeselt + 1 000,00

▫ art. 762 01/332-02 muziekacademie St.-Lambertus Alt-Hoeselt + 100,00

▫ art. 830/321-01 premies toegankelijkheid + 250,00

6


▫ art. 874/331-01 subsidies bij maatregelen ten gunste + 15 000,00

van het milieu

Het pakket aan toelagen voor 2010 is thans totaal vastgesteld op 327 575,00 EUR. Deze aangepaste

lijst van toelagen zal samen met de begrotingswijzigingen nrs. 01 en 02 van het dienstjaar 2010 aan het

algemeen bestuurlijk toezicht worden onderworpen.

13 Gemeentefinanciën - Budget dienstjaar 2010 - Budgetwijziging nr. 01

in de buitengewone dienst - Goedkeuring

Op voorstel van voorzitter Annette Stulens is de voltallige gemeenteraad akkoord om agendapunten 13 en

14 gezamenlijk te behandelen. Raadslid Alfons Capiot neemt deel aan de bespreking van de agendapunten

13 en 14 doch verlaat de zitting nog voor de stemming een aanvang neemt.

Voorzitter Annette Stulens licht zowel budgetwijziging nr. 01 (buitengewone dienst) als budgetwijziging

nr. 02 (gewone dienst) toe.

Als belangrijkste wijzigingen in de buitengewone dienst noteren we:

▫ inbreng van het resultaat van begrotingsrekening 2009: het definitieve resultaat is lichtjes beter dan het

geraamde en dit maakt een beperkte verhoging van een aantal kredieten mogelijk;

▫ verwijderen van de uitgavenkredieten (124/711-60 en 124/733-60) met betrekking tot het project

aankoop Klooster naar aanleiding van de verkoop door de eigenaar aan een andere geïnteresseerde en

als gevolg hiervan verdwijnt ook de overeenkomstige overboeking uit het buitengewoon reservefonds;

▫ een verschuiving van de uitgavenkredieten ten bedrage van 175 000,00 EUR voor 'herstelling stoepen'

(421 52/735-60) naar een nieuw artikel 421 53/735-60 betreffende herstelling betonwegen met de

bedoeling een apart aanbestedingsdossier op te maken voor de specifieke herstelling van betonwegen in

de gemeente volgens een vernieuwd technisch proces;

▫ uitgavenkredieten voor de aanrekening van de opleg gronden die aan het bestuur werden toegewezen in

het kader van Ruilverkaveling Vliermaalroot: 35 000,00 EUR (630 12/735-60);

▫ een verhoging van 30 000,00 EUR van de uitgavenkredieten voor de nieuwbouw jeugdlokaal Hern:

uit de ontvangen inschrijvingen is gebleken dat de raming ontoereikend is en bijgevolg worden de

bestaande kredieten verhoogd vooraleer tot gunning over te gaan;

▫ een kleine verhoging van artikel 760/725-60 (uitrusting van zone voor ontspanning, sport en spel) en

artikel 764 05/724-60 (buitengewoon onderhoud zwembad: dak, isolatie, plafond en verlichting);

▫ inschrijven van een nieuw krediet ten bedrage van 65 000,00 EUR op artikel 764 06/725-60 (vervolg van

het buitengewoon onderhoud aan het zwembad en meer bepaald de vernieuwing van de klimatisatie) met

de bedoeling nu al kredieten voor te behouden voor deze investering;

▫ een verhoging met 10 000,00 EUR van de uitgavenkredieten voor het project erosiebekken Smisstraat:

ook hier is uit de ontvangen inschrijving gebleken dat de raming ontoereikend is en bijgevolg worden de

bestaande kredieten verhoogd vooraleer tot gunning over te gaan;

▫ beperkte verhoging van uitgavenkredieten i.v.m. vorige dienstjaren: 2 500,00 EUR bijkomend voorzien

voor de erelonen met betrekking tot de nieuwbouw jeugdlokaal Hern;

▫ in uitvoering van de betreffende gemeenteraadsbesluiten worden er langs ontvangstenzijde kredieten

ingeschreven voor de verkoop van gronden (124/761-52) en een schadevergoeding met betrekking

tot een doorverkoop op Industriezone 3 (530/560-51);

7


▫ aangezien voor bestaande wijzigingen voldoende middelen aanwezig zijn, kan de oorspronkelijk

gebudgetteerde overboeking uit de gewone dienst ten bedrage van 100 000,00 EUR verdwijnen wat

uiteraard goed nieuws is voor de gewone dienst.

Budgetwijziging nr. 01 voor de buitengewone dienst toont een geraamd algemeen begrotingsresultaat van

9 697,00 EUR.

ontvangsten + 3 536 740,00

uitgaven - 3 071 550,00

saldo eigen dienstjaar + 465 190,00

saldo vorige dienstjaren - 32 500,00

saldo overboekingen 0,00

geraamd resultaat van het dienstjaar + 432 690,00

definitief resultaat vorig dienstjaar - 422 993,00

geraamd resultaat van het budget 2010 + 9 697,00

Als belangrijkste wijzigingen in de gewone dienst noteren we:

▫ inbreng van het resultaat van begrotingsrekening 2009: het definitieve resultaat is wat beter dan het

geraamde en dit maakt de onderstaande verhogingen mogelijk (ook in de meerjarenplanning);

▫ verhoging van een groot aantal uitgavenkredieten waarvan is gebleken dat de momenteel beschikbare

bedragen niet voldoende zullen zijn om de normale werking te garanderen tot eind december;

Cijfers op basis van uitgevoerde controles door de Financiële Dienst, op basis van collegebeslissingen

en/of op verzoek van de betreffende diensten;

▫ voorzien van de benodigde kredieten op de aangewezen artikelnummers voor de tweede pensioenpijler

voor de contractuelen;

▫ verwijderen van de overboeking (uitgave) naar de buitengewone dienst ten bedrage van 100 000,00 EUR

▫ lichte verhoging van de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (aangepaste raming ontvangen

van FOD Financiën) ten bedrage van 23 644,00 EUR;

▫ verhoging van een aantal ontvangsten i.v.m. vorige dienstjaren, o.a. voor de afrekening van de premies

van de gesco’s voor dienstjaar 2009.

Budgetwijziging nr. 02 voor de gewone dienst toont een geraamd algemeen begrotingsresultaat van

1 167 556,00 EUR.

ontvangsten + 8 689 450,00

uitgaven - 9 537 239,00

saldo eigen dienstjaar - 847 789,00

saldo vorige dienstjaren + 62 810,00

saldo overboekingen 0,00

geraamd resultaat van het dienstjaar - 784 979,00

definitief resultaat vorig dienstjaar + 1 952 535,00

geraamd resultaat van het budget 2010 + 1 167 556,00

Raadslid Robert Wijnen merkt op dat de oppositie blijkbaar gelijk had toen zij maanden terug aangaf dat

de aankoop van het klooster financieel niet haalbaar is voor de gemeente. De bedragen die hiervoor eerst

8


voorzien werden, worden nu immers terug uitgeschreven. Daarnaast valt het hem op dat de investeringskredieten

van 3 grote projecten te laag ingeschat werden waardoor deze plannen vertraging opliepen.

Werd er in het kader van het project klooster geknabbeld aan de kredieten van projecten in andere

departementen En tenslotte stelt hij vast dat de ontvangsten uit belastingen gestegen zijn. Hij betreurt dat

de Hoeseltse burger blijkbaar meer belastingen moet betalen.

Voorzitter Annette Stulens antwoordt dat een raming nu eenmaal een geschat bedrag is en dat dit bijgevolg

altijd afwijkt van de uiteindelijke kostprijs in de praktijk. En de voorzitter benadrukt dat de Hoeseltse

burger niet meer belastingen betaald heeft. Het belastingspercentage van 8,5% is immers niet gestegen.

De hogere ontvangsten zijn een gevolg van hogere inkomens of meer werkende inwoners hetgeen goed

nieuws is.

Schepen Werner Raskin stoort zich aan de negatieve commentaar van de oppositie en haalt aan dat hij

onlangs de resultaten kon inkijken van een onderzoek van Wonen-Vlaanderen afdeling Limburg waaruit blijkt

dat Hoeselt beschouwd wordt als een aangename gemeente om te leven en te wonen. Dit bewijst dat het

allemaal zo slecht niet is. Raadslid Roel Palmans trekt deze resultaten in twijfel en vergelijkt schepen

Werner Raskin met Pinokkio. Schepen Werner Raskin laat weten dat hij het onderzoek zal opvragen en het

onder de neus van het raadslid zal wrijven.

Raadslid Alfons Capiot tenslotte deelt mee dat hij tegen de budgetwijziging wil stemmen omdat hij niet

akkoord is met de aanpak van het schepencollege bij de bouw van het jeugdlokaal in Sint-Huibrechts-Hern.

Er is te weinig geld voorzien om een afgewerkt gebouw te bouwen. Er is zelfs geen euro extra voorzien voor

onvoorziene kosten. Bovendien vindt hij het onverantwoord dat ouders, vrienden en kennissen van de

Chiro-leden het lokaal zullen moeten afwerken. Wat indien er een ongeluk gebeurt Wat met de veiligheid

van deze mensen Zullen zij verzekerd zijn

Voorzitter Annette Stulens ziet geen problemen in de geplande aanpak en is tevreden dat de gemeente op

dergelijke wijze kan samenwerken met de jeugdverenigingen. Alle werken zullen met de nodige omzichtigheid

gebeuren.

Raadslid Alfons Capiot verlaat de zitting.

De voorgestelde budgetwijziging nr. 01 in de buitengewone dienst wordt goedgekeurd met 15 stemmen

voor (Annette Stulens, Werner Raskin, Guy Thys, Michel Vanroy, Marleen Peeters, Josiane Caproens, Walter

Callebaut, Gert Hellinx, Linda Verjans, Carine Box, Jos Buysmans, Steven Driesen, Bert Vertessen, Yves

Croux en Jossy Meers), 1 stem tegen (Robert Wijnen) en 1 onthouding (Roel Palmans).

14 Gemeentefinanciën - Budget dienstjaar 2010 - Budgetwijziging nr. 02

in de gewone dienst - Goedkeuring

De voorgestelde budgetwijziging nr. 02 in de gewone dienst wordt goedgekeurd met 15 stemmen voor

(Annette Stulens, Werner Raskin, Guy Thys, Michel Vanroy, Marleen Peeters, Josiane Caproens, Walter

Callebaut, Gert Hellinx, Linda Verjans, Carine Box, Jos Buysmans, Steven Driesen, Bert Vertessen, Yves

Croux en Jossy Meers), 1 stem tegen (Robert Wijnen) en 1 onthouding (Roel Palmans).

Raadslid Gert Hellinx verlaat de zitting.

9


15 Milieudienst - Participatie aan het project "Intergemeentelijke

erosiecoördinator" van de Interbestuurlijke Samenwerking Land en

Water (met als trekker de Watering van Sint-Truiden) - Goedkeuring

Het voorstel om te participeren aan het project "Intergemeentelijke erosiecoördinator" van de Interbestuurlijke

Samenwerking Land en Water wordt unaniem goedgekeurd. De duur van de overeenkomst

wordt vastgesteld op 8 jaar en zal ingaan vanaf 2011.

Voor de verdere uitvoering van haar gemeentelijk erosiebestrijdingsplan zal de gemeente structureel

samenwerken met de gemeenten Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Gingelom, Geetbets, Voeren, Heers en

Riemst. De gemeente zal hierbij ondersteund worden door een externe dienstverlener, met name de

Watering van Sint-Truiden (trekker van het goedgekeurd gemeentelijk erosiebestrijdingsplan), die een

erosiecoördinator ter beschikking zal stellen. De erosiecoördinator van de Watering van Sint-Truiden heeft

reeds jaren kennis en ervaring betreffende begeleiding en advisering van landbouwers en gemeenten inzake

erosiebestrijdingsmaatregelen. De erosiecoördinator kan de gemeente voor alle praktische aspecten bijstaan

inzake de uitvoering van het gemeentelijk erosiebestrijdingplan, o.a. overleg met eigenaars en

gebruikers van erosiegevoelige percelen, informeren van de lokale betrokkenen over alles wat komt

kijken bij erosiepreventie en -bestrijding.

Voor deze erosiecoördinator kan de gemeente aanspraak maken op een tussenkomst die gelijk is aan de

subsidie die ze al heeft gekregen voor de opmaak van haar erosiebestrijdingsplan, zijnde 12,5 EUR/ha in het

plangebied. Het plangebied voor de gemeente Hoeselt bedraagt 2 886 ha. De subsidie wordt betaald op

basis van de facturen van de dienstverlener die de erosiecoördinator ter beschikking stelt.

De aanvraag voor de subsidie erosiecoördinator voor het investeringsprogramma 2011 zal ingediend

worden bij het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Land- en Bodembescherming, Ondergrond,

Natuurlijke Rijkdommen te Brussel. De opdrachten voor de erosiecoördinator zal pas ingaan na de

goedkeuring van de subsidieaanvraag erosiecoördinator.

De nodige kredieten hiertoe zullen jaarlijks worden vastgelegd in de begrotingen van 2011 tot en met 2018.

ALVORENS DE ZITTING TE SLUITEN WORDT NOG EEN BIJKOMEND AGENDAPUNT IN BEHANDELING

GENOMEN DAT AANGEBRACHT WERD DOOR RAADSLID ROBERT WIJNEN NAMENS DE CDH.

16 Verslag van het bezoek van de heer gouverneur aan onze gemeente

Hoeselt

" Enkele maanden geleden vernamen we dat dhr. Reynders, onze gouverneur, een werkbezoek zou

brengen aan onze gemeente Hoeselt in de loop van de maand juni 2010. Graag vernamen we een relaas

van dat bezoek o.a. over:

Waar en wanneer is dat bezoek doorgegaan

Wie werden uitgenodigd op die samenkomst

Wat stond er op de agenda

Welke voorstellen en goede raad vernam u van de gouverneur

10


Welke voorname vragen stelde u aan hem

Welke gevolgen voor het Hoeselts beleid heeft dat bezoek

Wij menen dat de gemeenteraad, de hoogste instantie van elke gemeente, recht heeft op verhelderende

antwoorden op deze vragen. "

Raadslid Robert Wijnen verduidelijkt dat hij graag zou weten wat er tijdens de bijeenkomst besproken is

omdat een eventuele afschaffing van de provincies de afgelopen maanden regelmatig in de actualiteit is

gekomen. Hij vermoedt dat de gouverneur kennis wou maken met het gemeentebestuur, maar in bovenvermeld

kader zeker ook het belang van het provinciale niveau wou benadrukken.

Voorzitter Annette Stulens deelt mee dat het werkbezoek aan de gouverneur plaatsvond in de loop van

de maand juni 2010 in het provinciehuis te Hasselt. Het voltallige schepencollege en de gemeentesecretaris

waren hierbij aanwezig. Op de agenda stonden o.m. een aantal items inzake ruimtelijke ordening (windmolens,

handelszone, ruimtelijke uitvoeringsplannen) en vrijetijdsbeleid (strenge Vlaamse normering

bibliotheek, ondersteuning dienst Toerisme). Tijdens de ontmoeting legde de gouverneur de nadruk op

de kennismaking met het gemeentebestuur. Bij vragen bij concrete dossiers verwees hij de burgemeester

en schepenen vnl. door naar de bevoegde gedeputeerde.

De zitting wordt voor gesloten verklaard om 21.10 uur.

11

More magazines by this user
Similar magazines