20.01.2015 Views

Delta Psychiatrisch Centrum is een dynamische ... - RINO Groep

Delta Psychiatrisch Centrum is een dynamische ... - RINO Groep

Delta Psychiatrisch Centrum is een dynamische ... - RINO Groep

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Delta Psychiatrisch Centrum is een dynamische, professionele organisatie, gespecialiseerd in

behandeling en begeleiding van mensen met psychische aandoeningen. Voor iedere behandeling

geldt: zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. Delta telt bijna 1.600 medewerkers die werkzaam zijn

op dertig vestigingen in het werkgebied Groot-Rijnmond en Zuid-Hollandse eilanden. Service en

betrouwbaarheid staan hoog in het vaandel. Evenals Excellente Zorg, waarbij we onze professionals

inspireren tot zorginnovatie. De visie van Delta is dat behandeling gericht moet zijn op autonomie

van cliënten en dat de cliënt participeert bij de inrichting van het multidisciplinaire behandelproces.

Delta heeft op verschillende gebieden een samenwerking met de FortaGroep.

Wij zoeken 4 ambitieuze, enthousiaste en getalenteerde psychologen die verder opgeleid willen

worden tot GZ-psycholoog. Enige jaren werkervaring als basispsycholoog binnen de GGZ is een pré.

De opleidingsplekken bevinden zich in het Cluster Zuid-Hollandse Eilanden (locatie Spijkenisse en

Hellevoetsluis), het Cluster Zorgboulevard (Rotterdam Zuid), het cluster Rijnmond, afdeling Dorpsblik

( Poortugaal) en binnen de FortaGroep.

Cluster Zuid Hollandse Eilanden

Het Cluster Zuid-Hollandse Eilanden heeft een MFC in Spijkenisse en in Hellevoetsluis en biedt op

diverse locaties een breed scala aan ambulante zorg, dagbehandeling, klinische opname en langdurig

verblijf. Behandeling in het cluster is altijd op vrijwillige basis. Elke afdeling heeft zijn eigen

specialisme. In het MFC worden mensen behandeld met psychotische stoornissen,

stemmingsstoornissen, angststoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.

Voor beide plekken geldt dat het takenpakket is afgestemd op de opleidingseisen te weten: intakes,

psychodiagnostiek, kortdurende interventies, begeleiding en stoornisspecifieke behandelingen.

Daarnaast zijn er refereergelegenheden en een uitstekende wetenschappelijke bibliotheek met

internet abonnementen.

Delta Zorgboulevard

Delta heeft in mei 2011 een vestiging op de Zorgboulevard in Rotterdam geopend. Delta

Zorgboulevard levert een innovatief en vraaggericht zorgaanbod, bestaande uit een Spoedeisende

Hulp Psychiatrie (SEHP), ziekenhuispsychiatrie waaronder een Medisch Psychiatrische Unit en de

consultatieve dienst, een diagnostisch centrum voor alle tweedelijns ggz-problematiek en

poliklinische, deeltijd en (poli)klinische behandeling voor stemmings-, angst- en somatoforme

stoornissen. Speerpunten van behandeling zijn ouderenpsychiatrie, het grensvlak tussen soma en

psyche en het inspelen op de specifieke vragen van de bewoners van Rotterdam-Zuid.

Cluster Rijnmond

Het cluster Rijnmond biedt een compleet klinisch en ambulant zorgaanbod in of dichtbij de

leefomgeving van zijn cliënten. Er zijn voorzieningen in Rotterdam en Poortugaal. Het brede

zorgaanbod van het Multifunctioneel Centrum (MFC) Rotterdam Zuid sluit naadloos op elkaar aan,

zodat cliënten eenvoudig kunnen overstappen van de ene naar de andere behandelvorm.

Het cluster heeft diverse behandel- en resocialisatieafdelingen. In De Brug in Rotterdam-Pendrecht

worden cliënten voorbereid op het zelfstandig of beschermd wonen. In BW Lombardijen wonen

mensen met een psychiatrische achtergrond die structuur, ondersteuning en begeleiding nodig


hebben. Afdeling Dorpsblik in Poortugaal is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van

psychotische stoornissen. De Blaak is de gesloten opnameafdeling van het cluster.

Dorpsblik

Dorpsblik is een open klinische behandelafdeling voor mensen tussen de 18 en ongeveer 35 jaar oud,

met een capaciteit van 25 bedden. Na de opname kunnen cliënten hun programma poliklinisch

afmaken en ter overbrugging naar een andere polikliniek enkele poliklinische contacten op de

afdeling hebben.

De primaire doelgroep bestaat uit mensen die een (eerste) psychose hebben doorgemaakt en

waarvan vaak de diagnose schizofrenie wordt gesteld. Om van de behandeling te kunnen profiteren

moet de cliënt een open (groeps)setting aankunnen en dient er enige mate van motivatie voor de

behandeling aanwezig te zijn. Uitgangspunt is dat schizofrenie een chronische aandoening is en

daarmee een handicap kan zijn.

In de benadering van de cliënt staat respect, openheid en duidelijkheid centraal. De behandeling

wordt in samenspraak met de cliënt vormgegeven.

De veiligheid van cliënt zelf, medecliënten en personeel is de belangrijkste voorwaarde voor verblijf

en behandeling.

FortaGroep

De FortaGroep is een jonge groeiende organisatie, gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling

van psychische klachten. De FortaGroep onderscheidt zich door haar snelheid in dienstverlening en

transparantie naar cliënten. Wij werken servicegericht vanuit een cognitief-gedragstherapeutisch

referentiekader.

De FortaGroep heeft verschillende vestigingen in de regio Rotterdam

Ons aanbod

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO-GGZ en de richtlijnen van de stichting

PDO-GGZ Leiden/Rotterdam. Gedurende de opleiding bent u ingedeeld in salarisklasse FWG 60. De

opleidingskosten worden 100% vergoed, met een terugbetalingsverplichting van 2 jaar na afronden

van de opleiding. We bieden een leer-arbeidsovereenkomst aan voor de duur van twee jaar, met de

intentie na registratie in de BIG een arbeidsovereenkomst aan te gaan als GZ-Psycholoog. Naast de

gebruikelijke voorwaarden kent Delta ook enkele meer-keuze-arbeidsvoorwaarden als fietsplan,

bijzondere regeling aanvulling reiskosten, spaarloon en een abonnement op ‘wegnahetwerk.nl’.

Meer informatie Kijk ook op onze site www.deltapsy.nl of bel met de Praktijopleider GZ, Dhr. S.M.

Teijn ,Tel 010-50 33 138.

Uw schriftelijke sollicitatie met cv en logo verklaring o.v.v. vacaturenummer 11.099m, vacature PIOG

kunt u voor 01-09-2011 mailen aan sollicitaties@deltapsy.nl of via de post sturen aan Delta

Psychiatrisch Centrum, afdeling Personeelsvoorziening, Postbus 800, 3170 DZ Poortugaal.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!