20.01.2015 Views

Jaarrekening - Gemeente Venlo

Jaarrekening - Gemeente Venlo

Jaarrekening - Gemeente Venlo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Jaar<br />

stuk<br />

ken<br />

2012


Inhoud jaarstukken 2012<br />

A<br />

Jaarverslag<br />

1 Inleiding Blz.<br />

1.1 Algemeen: Windkracht ‘12 1-1<br />

1.2 Verkorte balans en exploitatieoverzicht 1-3<br />

1.3 Toelichting rekeningresultaat 1-4<br />

1.4 Bestemming resultaat 1-7<br />

1.5 Weerstandsvermogen 1-10<br />

1.6 Realisatie taakstellingen 1-11<br />

1.7 Opheffen reserves en voorzieningen 1-11<br />

2 Programma’s<br />

2.1 Inleiding 2-1<br />

2.2 Programma 1: Stad van actieve mensen 2-2<br />

2.3 Programma 2: Innovatieve en excellente stad 2-12<br />

2.4 Programma 3: Centrum Euregio 2-18<br />

2.5 Programma 4: Veelzijdige stad in het groen 2-26<br />

2.6 Programma 5: Dienstverlening 2-34<br />

3 Overzicht algemene dekkingsmiddelen<br />

3.1 Inleiding 3-1<br />

3.2 Toelichting afwijkingen 3-1<br />

4 Paragrafen <strong>Jaarrekening</strong> 2012<br />

4.1 Lokale heffingen 4-1<br />

4.2 Weerstandsvermogen 4-8<br />

4.3 Grondbeleid 4-23<br />

4.4 Onderhoud kapitaalgoederen 4-31<br />

4.5 Financiering 4-40<br />

4.6 Bedrijfsvoering 4-48<br />

4.7 Maatschappelijke partners 4-57<br />

B<br />

<strong>Jaarrekening</strong> + Bijlagen<br />

5 Programmarekening en toelichting<br />

5.1 Inleiding 5-1<br />

5.2 Totalen jaarrekening 5-1<br />

5.3 Baten en lasten per programma 5-2<br />

5.4 Rechtmatigheid begrotingsafwijkingen 5-3<br />

5.5 Analyse afwijkingen begroting na wijziging en de programmarekening 5-5<br />

5.6 Overzicht incidentele baten en lasten (t.o.v. begroting na wijziging) 5-37<br />

5.7 Uitkering uit het gemeentefonds 5-38<br />

6 Balans en toelichting<br />

6.1 Balans 6-1<br />

6.2 Toelichting op de balans per 31 december 2012 6-5<br />

6.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 6-6<br />

6.4 Activa 6-7<br />

6.5 Passiva 6-12


6.6 Toelichting op de balanspost onderhanden werk, onderdeel grondvoorraad 6-17<br />

grondbedrijf<br />

6.7. Kort investeringsoverzicht 6-21<br />

6.8 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 6-22<br />

6.9 Vermogenspositie 6-23<br />

6.10 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde voorzieningen 6-24<br />

6.11 Opbrengsten uit beleggingen 6-25<br />

BIJLAGEN<br />

Bijlage I<br />

Bijlage II<br />

Bijlage III<br />

Bijlage IV<br />

Bijlage V<br />

Bijlage VI<br />

Bijlage VII<br />

Bijlage VIII<br />

Bijlage IX<br />

Bijlage X<br />

Conversietabel subproducten – programma’s<br />

Conversietabel subproducten – functies<br />

Reserves en voorzieningen<br />

Investeringskredieten<br />

Single Information, Single Audit (SISA)<br />

Gewaarborgde geldleningen<br />

Overzicht kapitaallasten<br />

Overzicht langlopende geldleningen<br />

Staat van vaste activa<br />

Grondexploitaties<br />

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant


jaarverslag


1 Inleiding<br />

1.1 Algemeen: Windkracht ‘12<br />

Na de recessie in 2008/2009 en het bescheiden herstel in 2010 is ons land in 2011 opnieuw in een<br />

ongekend zware recessie beland. Het voor 2011 aangekondigde ‘zware weer’ bepaalde daarmee<br />

ook in 2012 onze financieel-economische omstandigheden. ‘Onverminderd zwaar weer’ werd er<br />

voor 2012 verwacht en dat is het helaas ook geworden. Inmiddels hebben gemeenten omvangrijke<br />

verliezen moeten nemen op hun grondexploitaties, is de sector getroffen door aanvullende<br />

rijksbezuinigingen en liepen de gemeentelijke inkomsten terug.<br />

De Nederlandse economie is het afgelopen jaar met 0,9% gekrompen en ook voor 2013 moeten<br />

we volgens de laatste voorspellingen rekening houden met een verdere krimp van de economie<br />

met 0,5%.<br />

Alsof deze omstandigheden op zichzelf nog niet uitdagend genoeg zijn worden wij op dit moment<br />

geconfronteerd met de opgave om in een paar jaar tijd een ongekend omvangrijk pakket aan rijksen<br />

provinciale taken te integreren binnen de bestaande activiteiten en regionaal bruggen te slaan<br />

naar onze buurgemeenten en onze belangrijkste maatschappelijke partners.<br />

Tot voor kort zijn we er met incidentele oplossingen en veel creativiteit in geslaagd om op<br />

begrotingsbasis te komen tot een sluitende gemeentelijke exploitatie. In het afgelopen<br />

begrotingsjaar en in de Kadernota 2013 hebben wij echter moeten kiezen voor majeure ingrepen in<br />

het voorzieningen- en activiteitenaanbod en daarmee voor pijnlijke ingrepen in de samenleving.<br />

Pijnlijk, maar niettemin onvermijdelijk en noodzakelijk.<br />

Bij Prorap 2012-I en het later dat jaar uitkomende Comptabiliteitsbesluit 2012 leek het er op dat<br />

zelfs deze maatregelen op dat moment nog te langzaam en onvoldoende effect sorteerden om het<br />

jaar 2012 ongeschonden door te komen. Er resteerde een daarmee verwacht negatief resultaat<br />

van € 7,8 miljoen. Hierbij wordt aangetekend dat dit bedrag, hoewel in absolute omvang fors, op<br />

begrotingsbasis een afwijking betreft van ongeveer 2% van het totaal. Op dat moment is dit<br />

geprognosticeerde tekort gedekt door de vrijval van een aantal bestemmingsreserves in te zetten<br />

(waaronder de reserve Goodwill overdracht nutsbedrijven voor € 6,0 miljoen) die terug hadden<br />

moeten vloeien naar de algemene reserve. Eventuele aanvullende bezuinigingen in het lopende<br />

begrotingsjaar heeft u daarmee op dat moment voorkomen. Maar dit had ontegenzeggelijk zijn<br />

prijs.<br />

Nu, na afronding van het begrotingsjaar, blijkt het tekort toch lager uit te vallen dan wij bij het<br />

Comptabiliteitsbesluit konden voorzien. Middels een raadsinformatiebrief 1 bent u in oktober, vanuit<br />

onze actieve informatieplicht, geïnformeerd over de ontwikkelingen van de algemene uitkering<br />

naar aanleiding van de septembercirculaire 2012. Hierbij bent u geïnformeerd over een voordeel<br />

op de algemene uitkering voor 2012 van € 3 miljoen, waarbij werd aangegeven dat het verwachte<br />

tekort teruggebracht kon worden naar € 4,8 miljoen. Naast een aantal andere incidentele<br />

meevallers is er in de loop van 2012 ook op een aantal beleidsonderdelen dermate effectief<br />

bijgestuurd (o.a. op de WMO-uitgaven) dat het voorziene tekort in belangrijke mate is<br />

teruggedrongen.<br />

Wij sluiten het jaar 2012 per saldo af met een positief rekeningresultaat van € 7,1 miljoen. Hierin is<br />

wel de eerder genoemde vrijval van reserves voor € 7,8 miljoen verdisconteerd. Gecorrigeerd<br />

hiervoor zou het jaar 2012 een negatief resultaat hebben gekend van € 0,7 miljoen.<br />

Om die reden: er is sprake van een op papier ontstaan incidenteel voordeel, het dringende advies<br />

om geen aanvullende resultaatbestemmingen te doen.<br />

1 Raadsinformatiebrief nr. 2012 – oktober 2012<br />

1-1


Er dient zo prudent mogelijk omgegaan te worden met bestedingsvoorstellen voor het resultaat,<br />

teneinde voor een groot deel de voor de Algemene Reserve bestemde vrijval alsnog te kunnen<br />

realiseren.<br />

In mei 2012 heeft uw raad een initiatiefvoorstel aangenomen van de raadswerkgroep<br />

Weerstandsvermogen. Hierin is de minimale omvang van de vrij aanwendbare algemene reserve<br />

vastgesteld op € 9 miljoen en worden de bestemmingsreserves voortaan betrokken bij de<br />

berekening van de ratio weerstandscapaciteit. Gestreefd wordt naar een ratio weerstandscapaciteit<br />

van minimaal 1,0.<br />

De ratio voor het Ontwikkelbedrijf en de Algemene dienst samen is op basis van de direct<br />

aanwezige weerstandscapaciteit 1,42. Dit betekent, rekening houdende met de kans van optreden<br />

en omvang van de gekwantificeerde restrisico’s, dat de gemeente <strong>Venlo</strong> bij de jaarrekening<br />

genoeg weerstandstandsvermogen heeft om de financiële gevolgen bij effectuering van risico’s op<br />

te vangen. Opgemerkt wordt dat bij volledige effectuering aanspraak gemaakt wordt op een deel<br />

van de bestemmingsreserves hetgeen betekent dat bestaand beleid niet uitgevoerd kan worden.<br />

Een aantal risico’s zijn pm opgenomen omdat deze risico’s wel geïdentificeerd zijn maar nog niet<br />

financieel zijn te kwantificeren.<br />

Het verschil in de ratio tussen de Algemene dienst en het Ontwikkelbedrijf is echter groot. Het<br />

surplus van de Algemene dienst (ratio 6,78) is noodzakelijk voor het afdekken van de risico’s van<br />

het Ontwikkelbedrijf (ratio 0,22).<br />

Ondanks de zware financiële tegenwind hebben wij ons ook het afgelopen jaar weer ingespannen<br />

om in 2012 de, op basis van de strategische visie <strong>Venlo</strong> 2030, in uw raadsprogramma’s<br />

geformuleerde doelen te realiseren. Door het verplaatsen van de stadspeiling naar het najaar<br />

kunnen we beschikken over het laatste, meest actuele, cijfermateriaal. In deze jaarrekening<br />

hebben wij de programma indicatoren grafisch weergegeven zodat u in één oogopslag de<br />

realisatie van de doelstelling ten opzichte van de door u geformuleerde ambitie kunt volgen.<br />

Een belangrijke indicatie voor het succes van ons stedelijk beleid is ons inwoneraantal. Onze<br />

demografische ambitie is immers mede van belang voor het behoud van onze stedelijke<br />

voorzieningen, een evenwichtige bevolkingsopbouw en de duurzame ontwikkeling van onze<br />

regionale economie. Hoewel dit aantal uiteraard slechts op indirecte wijze door ons beleid is te<br />

beïnvloeden, zagen wij in 2011 al een geringe stijging van het inwoneraantal en ook in 2012 nam<br />

het inwoneraantal weer licht toe, van 100.031 naar 100.158 inwoners. Dit ondanks een autonome<br />

demografische ontwikkeling van toenemende vergrijzing en ontgroening.<br />

Naast dit succesje konden we ook op andere vlakken vooruitgang boeken. Het relatief aantal<br />

hoogopgeleiden is in 2012 opnieuw toegenomen en ook was er sprake van een lichte stijging van<br />

de woonaantrekkelijkheid ten opzichte van andere G50 gemeenten. Daarnaast is de waardering<br />

van de grootstedelijke functies door bewoners van <strong>Venlo</strong> in het afgelopen jaar gestegen en is er<br />

een verbetering zichtbaar in de waardering van de kwaliteit van de openbare ruimte door<br />

bewoners. Kortom, koersbehoud ondanks zware zee.<br />

Voor een uitgebreidere toelichting op de gerealiseerde maatschappelijke effecten binnen de<br />

raadsprogramma’s verwijzen wij u graag naar hoofdstuk 2.<br />

1-2


1.2 Verkorte balans en exploitatieoverzicht<br />

1.2.1 Verkorte balans<br />

(Bedragen x € 1.000)<br />

ACTIVA ultimo 2012 ultimo 2011 PASSIVA ultimo 2012 ultimo 2011<br />

Vaste activa<br />

Eigen vermogen<br />

Immateriële vaste activa 665 0 Reserves 78.918 109.268<br />

Materiële vaste activa 247.930 225.712 Saldo van baten en lasten 7.121 584-<br />

Financiële vaste activa 112.686 51.970<br />

Totaal vaste activa 361.281 277.682 Totaal eigen vermogen 86.039 108.684<br />

Vlottende activa 180.180 175.641 Langlopend vreemd vermogen 410.268 324.814<br />

Liquide middelen 17.816 1.235 Vlottende passiva 62.971 21.060<br />

Totaal activa 559.278 454.558 Totaal passiva 559.278 454.558<br />

1.2.2 Exploitatieoverzicht<br />

Bedragen x € 1.000<br />

Primitieve<br />

begroting 2012*<br />

Begroting na<br />

wijziging 2012<br />

Rekening 2012<br />

Baten (excl. toevoegingen aan reserves)<br />

Stad van actieve mensen 68.658 67.641 67.720<br />

Innovatie en excellente stad 29.695 35.152 87.682<br />

Centrum Euregio 38.378 28.689 17.341<br />

Veelzijdige stad in het groen 35.365 39.604 51.268<br />

Dienstverlening 10.446 8.794 5.224<br />

Totaal baten programma's 182.541 179.880 229.235<br />

Algemene dekkingsmiddelen 149.241 154.713 160.403<br />

Onvoorzien<br />

Totaal algemene dekkingsmiddelen 149.241 154.713 160.403<br />

Totaal baten 331.782 334.592 389.638<br />

Lasten (excl. toevoegingen aan reserves)<br />

Stad van actieve mensen 131.487 139.296 135.893<br />

Innovatie en excellente stad 34.567 40.393 19.447<br />

Centrum Euregio 37.976 46.371 39.820<br />

Veelzijdige stad in het groen 103.693 83.548 101.177<br />

Dienstverlening 32.153 48.343 108.797<br />

Totaal lasten programma's 339.876 357.952 405.135<br />

Algemene dekkingsmiddelen 3.049 9.371 7.147<br />

Onvoorzien 539 379<br />

Totaal algemene dekkingsmiddelen 3.587 9.749 7.147<br />

Totaal lasten 343.463 367.701 412.282<br />

Totaal saldo voor bestemming -11.681 -33.109 -22.644<br />

Onttrekkingen reserves (baten) 25.856 78.868 70.263<br />

Toevoegingen reserves (lasten) 14.111 45.759 40.498<br />

Totaal saldo na bestemming 65 7.121<br />

* Inclusief verw erking amendementen A1 en A2 (4 november 2011) en Raadsbesluit 2011-15<br />

1-3


1.3 Toelichting rekeningresultaat<br />

Het resultaat 2012 bedraagt € 7.121.071 positief. Dit is een procentuele afwijking van 1,6% ten<br />

opzichte van de bijgestelde begroting 2012 (€ 413 miljoen).<br />

Het positieve resultaat 2012 is de optelsom van de resultaten op de diverse producten. Hier<br />

kunnen zowel positieve resultaten als negatieve resultaten in zitten.<br />

De grootste afwijkingen in 2012 ten opzichte van de begroting komen tot uitdrukking op de<br />

volgende posten:<br />

-/- = nadeel, + = voordeel<br />

Afwijkingen t.o.v. begroting groter dan € 250.000 (*) Bedrag * € 1.000<br />

FLO Brandweer BV -433<br />

Algemene uitkering BV 3.020<br />

Rentekosten deelneming Klavertje 4 BV 288<br />

Lokale heffingen BV 1.226<br />

Post onvoorzien BV 379<br />

Incidentele baten BV 310<br />

Limburg Liquiditeitenfonds BV 1.049<br />

Bouwvergunningen GO -350<br />

WMO voorzieningen MO 1.015<br />

Bedrijfsvoeringstaakstelling ontwikkelbedrijf OB -801<br />

Openbaar groen OW 745<br />

Onderhoud wegen OW 439<br />

Openbare verlichting OW 563<br />

Parkeren OW -950<br />

Cradle to cradle RE 415<br />

Voorziening Floriade RE -4.000<br />

Duurzaam bouwen / klimaatprogramma RE 356<br />

Veiligheidsregio VH 269<br />

WWB WZ 349<br />

BBZ WZ 352<br />

Kapitaallasten nadeel div -4.803<br />

Kapitaallasten voordeel stelpost extra afschrijvingen div 4.803<br />

Overig per saldo (afwijkingen < € 250K) div 2.880<br />

Resultaat 7.121<br />

(*) Bovenstaande bedragen zijn exclusief kapitaallasten en uren.<br />

FLO Brandweer € 433.000 nadelig<br />

In de begroting 2012 is geen onttrekking opgenomen van de reserve FLO. Het gevolg is dat de<br />

afrekening 2011-2012 in het resultaat is beland en een negatief effect heeft. Voor de<br />

resultaatbestemming is een voorstel aangereikt om alsnog de onttrekking aan de reserve FLO<br />

alsnog plaats te laten vinden.<br />

Algemene uitkering gemeentefonds € 3.020.000 voordelig<br />

Door de geschetste ontwikkelingen in de september- en decembercirculaire en volumes komt het<br />

feitelijk jaarrekening resultaat op het gemeentefonds - inclusief voordelen uit eerdere jaren - uit op<br />

ca. € 3 miljoen.<br />

De structurele effecten worden meegenomen bij de kadernota 2014-2017.<br />

Rentekosten deelneming Klavertje-4 € 288.000 voordelig<br />

Dit betreft een incidenteel voordeel in 2012. De stelpost rentekosten Klavertje 4 ad € 290.000 dient<br />

vanaf 2013 structureel te worden omgezet in kapitaallasten.<br />

1-4


Lokale heffingen € 1.226.000 voordelig<br />

Hieronder een overzicht van de grootste afwijkingen:<br />

1. Meer opbrengsten OZB 1.058.250<br />

2. Meeropbrengst toeristenbelasting 95.000<br />

3. Meeropbrengst hondenbelasting 29.000<br />

4. Minder opbrengsten forensenbelasting -40.000<br />

Minder lasten 84.000<br />

Totaal 1.227.250<br />

1. Door afronding van de WOZ-taxaties van enkele grote complexen (niet-woningen) en de<br />

gereed melding van enkele grote woningcomplexen ontstaat er een voordeel door toename<br />

van de WOZ-waarde voor de stad. Deze afwijking heeft voor € 768.000 betrekking op het<br />

heffingsjaar 2012 en voor het restant op voorgaande heffingsjaren.<br />

2. De definitieve aanslag toeristenbelasting wordt na afloop van het heffingsjaar opgelegd op<br />

basis van de werkelijk gerealiseerde overnachtingen. De aanslagoplegging over 2011 heeft<br />

dus in 2012 plaatsgevonden en leidt tot een incidenteel voordeel.<br />

3. Als gevolg van een uitgevoerde controle op hondenbezit (meeropbrengst € 29.000).<br />

4. Minder opbrengsten forensenbelasting in verband met praktische uitvoeringsproblemen.<br />

Post onvoorzien € 379.000 voordelig<br />

Het resterend saldo van de post onvoorzien valt bij niet besteding jaarlijks vrij in het resultaat.<br />

Incidentele baten € 310.000 voordelig<br />

Dit voordeel heeft voornamelijk betrekking op de afrekening van de liquidatie van IZA (2de tranche)<br />

en de vrijval van de gevormde voorziening in het kader van de opschoonactie "debiteuren".<br />

Limburgs Liquiditeitenfonds € 1.049.000 voordelig<br />

De intrinsieke waarde van de portefeuille per 31-12-2012 bedraagt € 20.991.973. De waarde per<br />

31-12-2011 bedroeg € 19.943.366. Als gevolg van deze hogere waardering dient conform<br />

bestendig beleid € 1.048.607 vrij dient te vallen ten gunste van het jaarrekeningresultaat.<br />

Bouwvergunningen € 350.000 nadelig<br />

De inkomsten van leges zijn afhankelijk van het aanvraag van omgevingsvergunningen en<br />

afronding van bouwprojecten. Door de voortdurende economische recessie is het aantal<br />

aangevraagde omgevingsvergunningen fors gedaald. Daarnaast zijn er in 2012 maar weinig grote<br />

projecten afgerond.<br />

WMO voorzieningen € 1.015.000 voordelig<br />

Voor 2012 zijn er een aantal beleidsmaatregelen doorgevoerd om de WMO beheersbaar te maken<br />

en te houden. Eén van deze maatregelen, de verhoging van de eigen bijdrage, heeft in 2012 al<br />

geleid tot hogere inkomsten dan verwacht van € 262.000. Daarnaast heeft uw raad in het voorjaar<br />

van 2012 een bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld (waarvan ruim € 1 miljoen incidenteel)<br />

voor o.a. de bekostiging van de zorgvraagtoename op de WMO. Deze toename was gebaseerd op<br />

kengetallen uit voorgaande jaren.<br />

In 2012 is de zorgvraag uiteindelijk stabiel gebleven, dit zien we met name bij hulp bij het<br />

huishouden. In 2012 is bij de indicatiestelling meer gestuurd op het gekantelde gesprek, hetgeen<br />

geleid heeft tot gemiddeld minder uren hulp bij het huishouden per klant.<br />

Tot slot is er een juridisch geschil met het indicatieorgaan afgesloten, over de periode 2009-2011,<br />

waarbij wij een éénmalig bedrag van € 180.000 hebben terugontvangen.<br />

Bedrijfsvoeringstaakstelling ontwikkelbedrijf € 801.000 nadelig<br />

Bij de begroting 2013 is besloten om de onttrekking uit de Algemene Grondreserve ter invulling<br />

van de taakstelling bedrijfsvoering van het Ontwikkelbedrijf terug te draaien en betreffende<br />

taakstelling op een stelpost bij het Ontwikkelbedrijf te zetten. Per jaar wordt bezien of het op basis<br />

van de behaalde resultaten in combinatie met de geldende regelgeving mogelijk is voor het<br />

Ontwikkelbedrijf een bijdrage te leveren aan de algemene dienst en de invulling van de taakstelling<br />

1-5


edrijfsvoering. Voor 2012 moet geconstateerd worden dat de bedrijfsvoeringstaakstelling ad.<br />

€ 801.000 niet is gerealiseerd.<br />

Openbaar groen € 745.000 voordelig<br />

Het voordeel wordt veroorzaakt door versobering van de onderhoudswerkzaamheden in het<br />

openbaar groen.<br />

Onderhoud wegen € 439.000 voordelig<br />

In 2012 zijn door versoberd beleid minder onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd dan gepland,<br />

hierdoor is voordeel ontstaan.<br />

Openbare verlichting € 563.000 voordelig<br />

De incidentele inkomsten hebben betrekking op de teruggaaf van energiebelasting uit de periode<br />

2002-2007.<br />

Parkeren € 950.000 nadelig<br />

Het tekort op het product parkeren wordt voornamelijk veroorzaakt door minder parkeerinkomsten<br />

dan begroot. Oorzaken hiervan zijn het wegvallen van parkeerplaatsen door projecten<br />

(voorbeelden zijn: de Picardie, Spoorstraat, Dominicanenstraat), als ook de daling van bezetting<br />

van parkeerplaatsen als gevolg van werkzaamheden (Voorbeelden hiervan zijn tunnelproject,<br />

rotondes Goltziusstraat, Maaskade, Stadskantoor). Tevens wordt geconstateerd dat de bezoekers<br />

van de stad, terwijl een lichte stijging van bezoekers merkbaar is, een kortere verblijfsduur in acht<br />

nemen. In 2012 rekenden de bezoekers die parkeerde(n) in de parkeergarage(s) 11 minuten<br />

minder parkeertijd af.<br />

De stand van de egalisatiereserve Mobiliteit is ultimo 31 december 2012 nihil waardoor het tekort<br />

op het product parkeren niet meer geëgaliseerd kan worden. Het nadelig resultaat draagt een<br />

structureel karakter en kan vooralsnog niet door het nemen van drastische maatregelen worden<br />

teruggedraaid.<br />

Cradle to cradle € 415.000 voordelig<br />

Dit voordeel is ontstaan door achterstand in de realisatie van doelstellingen. Subsidiëring aan C2C<br />

ExpoLAB is nog voorzien voor de jaren 2013 en 2014.<br />

Voorziening Floriade € 4.000.000 nadelig<br />

Eind 2012 en in januari 2013 bent u op verschillende momenten geïnformeerd inzake het te<br />

verwachten negatieve exploitatieresultaat van de Floriade B.V. Hierbij is rekening gehouden met<br />

de vergoedingen voor extra blijvende investeringen. Dit betekent dat wij in 2012, conform de<br />

geldende regelgeving, verplicht zijn tot het vormen van een voorziening. Halverwege 2013 vindt<br />

officieel de ‘liquidatie’ en afrekening plaats van de ‘Regio <strong>Venlo</strong> Floriade 2012 B.V. en zal het<br />

definitieve tekort duidelijk worden.<br />

Op 20 februari 2013 heeft de stichting Regio <strong>Venlo</strong> Floriade 2012 vergaderd met de Raad van<br />

Commissarissen van de Floriade B.V. over de rapportage vierde kwartaal 2012 waarbij de stichting<br />

wederom veel vragen heeft over de rapportage en de gepresenteerde cijfers. Om te voorkomen<br />

dat er ook in de toekomst onduidelijkheden boven de markt blijven hangen is afgesproken dat er<br />

een voorlopig inzicht komt over het gehele jaar 2012, met een doorkijk naar het jaar 2013.<br />

Daarnaast worden er inmiddels de noodzakelijke stappen gezet om te komen tot een liquidatieplan<br />

van de Floriade B.V. waarin nog niet voorzien was.<br />

Vooruitlopend hierop moeten wij, op basis van regelgeving, een voorziening treffen voor het te<br />

verwachten tekort. Om niet voor eventuele financiële verrassingen te komen staan wordt, op basis<br />

van het voorzichtigheidsprincipe, een dotatie aan de voorziening Floriade gedaan van € 4 miljoen.<br />

Hierin te verdisconteren de negatieve voorziening 2013 ad € 0,7 miljoen (en waarbij de voorziene<br />

dotatie 2014 ad € 0,8 miljoen kan vrijvallen), voortvloeiende uit de reguliere bijdrage zoals<br />

medegedeeld in raadsinformatiebrief 2013-11 (17 januari 2013).<br />

Bij de definitieve afrekening van de Floriade zullen wij uw raad een integraal voorstel voorleggen<br />

inzake de afwikkeling en definitieve dekking.<br />

1-6


Duurzaam bouwen / klimaatprogramma € 356.000 voordelig<br />

Voor de afhandeling van de subsidieverzoeken duurzaam bouwen is € 71.000 minder besteed.<br />

Daarnaast dienen de middelen ad. € 248.000 voor het klimaatprogramma beschikbaar te blijven<br />

voor afronding van het programma in 2013.<br />

Veiligheidsregio € 269.000 voordelig<br />

Er is sprake van een incidentele baat als gevolg van het over gaan van de brandweer naar de<br />

Veiligheidsregio.<br />

WWB € 349.000 voordelig<br />

Bij de bekendmaking van het voorlopige BUIG-budget voor 2012 ging het Ministerie van SZW er<br />

nog van uit dat gemeenten dit jaar zo’n 304.000 bijstandsuitkeringen zouden moeten betalen tegen<br />

een gemiddelde uitkeringsprijs van € 14.200 per persoon. De meest recente budgetraming gaat uit<br />

van 331.700 bijstandsuitkeringen, bijna 28.000 uitkeringen meer. Ook de kosten van een<br />

gemiddelde uitkering komen naar verwachting € 100 hoger uit op € 14.300. Mede als gevolg<br />

hiervan is het definitieve BUIG-budget opgehoogd voor 2012. Het bestandsvolume in <strong>Venlo</strong> is licht<br />

gestegen. Echter door in te zetten op parttime werken voor verschillende doelgroepen is de<br />

gemiddelde uitkeringslast gedaald voor <strong>Venlo</strong>. Deze trendbreuk met de landelijke lijn genereert<br />

voor <strong>Venlo</strong> dus een positief saldo.<br />

BBZ € 352.000 voordelig<br />

Meer inkomsten dan begroot als gevolg van de bekostigingssystematiek van de BBZ. Tevens is in<br />

2012 is een incidenteel bedrag van € 168.000 van het ministerie van SZW ontvangen inzake<br />

aanvullende uitkering over 2010. Definitieve vaststelling door het ministerie van SZW over 2010<br />

heeft in 2012 plaatsgevonden.<br />

Kapitaallasten nadeel € 4.803.000/Kapitaallasten voordeel € 4.803.000 stelpost extra<br />

afschrijvingen<br />

In het comptabiliteitsbesluit 2012 is een voordeel op de kapitaallasten geraamd van € 6,0 miljoen.<br />

Dit werd met name veroorzaakt door verwachte onderuitputting als gevolg van achterstand op de<br />

planning van investeringen (€ 3,9 miljoen) en door het meer toerekenen van rente aan<br />

investeringen (€ 2,0 miljoen). Bij Comptabiliteitsbesluit is besloten het verwachte voordeel ad<br />

€ 6,0 miljoen te gebruiken voor extra afschrijvingen op investeringen met maatschappelijk nut.<br />

Deze extra afschrijving genereert meerjarig een voordeel op de kapitaallasten, waardoor er voor<br />

een deel invulling kan worden gegeven aan de op de kapitaallasten rustende taakstellingen.<br />

In de jaarrekening is aan voordeel op de kapitaallasten “slechts” € 1,2 miljoen gerealiseerd. Ten<br />

opzichte van het in het comptabiliteitsbesluit geraamde voordeel van € 6,0 miljoen is dit<br />

€ 4,8 miljoen nadeliger. Dit komt door het feit dat we in 2012 een aantal maatregelen hebben<br />

genomen teneinde projecten financieel eerder te kunnen afsluiten, waardoor de verwachte<br />

onderuitputting zich minder fors voordoet.<br />

Omdat het gerealiseerde voordeel op de kapitaallasten € 1,2 miljoen is in plaats van de geraamde<br />

€ 6,0 miljoen heeft er in lijn met het eerder genomen besluit een extra afschrijving op investeringen<br />

met een maatschappelijk nut plaatsgevonden van € 1,2 miljoen. Ten opzichte van de geraamde<br />

extra afschrijving van € 6,0 miljoen betekent dit in 2012 een voordeel van € 4,8 miljoen. Per saldo<br />

komt het concern brede resultaat in 2012 op de kapitaallasten hiermee uit op € 0.<br />

1.4 Bestemming resultaat<br />

In het positieve resultaat van € 7,1 miljoen is een voordeel verwerkt van per saldo € 2,2 miljoen<br />

aan onderschrijdingen/onderuitputting van projecten en activiteiten welke in 2012 niet volledig tot<br />

uitvoering zijn gekomen. Indien de onderliggende activiteiten overeenkomstig de planning waren<br />

uitgevoerd dan zou dit het resultaat voor 2012 negatief hebben beïnvloed. Als voor deze<br />

activiteiten in 2013 geen middelen beschikbaar worden gesteld leidt dit tot onoverkomelijke<br />

problemen.<br />

1-7


Daarnaast is het rekeningresultaat negatief beïnvloed voor een bedrag van € 0,4 miljoen door een<br />

resultaat op functioneel leeftijdsontslag brandweer, wat wij middels resultaatbestemming willen<br />

onttrekken uit de reserve FLO.<br />

Het rekeningresultaat van € 7,1 miljoen. is mede ontstaan door onttrekkingen uit het eigen<br />

vermogen ter hoogte van € 7,8 miljoen. bij Prorap 2012-I en het Comptabiliteitsbesluit 2012 die<br />

bedoeld waren om de begroting 2012 sluitend te houden. Zonder deze onttrekkingen zou er ook in<br />

2012 een negatief rekeningresultaat zijn ontstaan.<br />

Tegen deze achtergrond hebben wij de bestemmingsvoorstellen beoordeeld. De volgende<br />

bestemmingsvoorstellen worden bij deze jaarrekening aan uw raad voorgelegd:<br />

Onderwerp Bedrag * € 1.000<br />

FLO Brandweer BV 433<br />

WMO MO -250<br />

Verkiezingen PZ -125<br />

C2C RE -110<br />

Kunst in de Openbare Ruimte RE -49<br />

Klimaatprogramma RE -248<br />

Schandelo - 't Hanik RE -115<br />

Decentralisaties WZ -435<br />

Expeditie DI -485<br />

Bestemmingsreserve algemene risico’s DI -2.000<br />

Totaal voorstellen resultaatbestemming -3.384<br />

Toelichting voorstellen resultaatbestemming<br />

'-/- = nadeel, + = voordeel<br />

FLO Brandweer € 432.580 (voordelig)<br />

Ter bekostiging van het wettelijk gereguleerde Functioneel Leeftijd Ontslag zijn middelen<br />

gereserveerd (reserve FLO). Binnen de Veiligheidsregio is een aantal werknemers dat hier gebruik<br />

van maakt. De kosten hiervan zijn in december 2012 bij <strong>Venlo</strong> gedeclareerd en lopen derhalve in<br />

de jaarrekening over 2012 mee. Dit betekent dat nu bij resultaatbestemming hetzelfde bedrag aan<br />

de reserve FLO brandweer kan worden onttrokken. Dit leidt tot een hoger jaarresultaat 2012.<br />

Opgemerkt wordt dat de onttrekking aan de reserve niet in de resultaatbepaling mag plaatsvinden<br />

omdat deze niet was (c.q. niet had kunnen worden) geraamd.<br />

WMO € 250.000<br />

Via de raadsinformatiebrief (12-107) m.b.t. de septembercirculaire 2012 bent u al geïnformeerd dat<br />

de voorbereiding en uitvoering van het project herindicatie Hulp bij Huishouden meer voeten in<br />

aarde heeft dan vooraf verwacht. Om het verwachte voordeel op Hulp bij Huishouden én de<br />

structurele substantiële bezuinigingen op de ‘WMO’ te kunnen realiseren verwachten wij € 0,6<br />

miljoen extra nodig te hebben voor 2012/2013 om de maatregelen daadwerkelijk te kunnen<br />

implementeren. Hier staat tegenover dat de extra middelen integratie uitkering WMO van afgerond<br />

€ 0,5 miljoen vanaf 2014 vrij kunnen vallen aan de algemene middelen. Zoals bij RIB van de<br />

septembercirculaire aangekondigd stellen wij daarom voor om bij de behandeling van de<br />

jaarrekening 2012 een bedrag te reserveren van € 0,25 miljoen en bij de tussentijdse rapportage<br />

2013 een bedrag te reserveren van € 0,35 miljoen.<br />

Verkiezingen € 125.000<br />

Tijdens de collegebehandeling van de begroting 2013 – 2016 heeft het College de wens<br />

uitgesproken een bestemmingsreserve in te richten voor te maken kosten bij verkiezingen. Dit om<br />

te voorkomen dat bij eventueel vervroegde verkiezingen niet direct middelen beschikbaar zouden<br />

zijn. Dit, om eventuele ruimtevragers als gevolg van een niet voorziene verkiezing op te kunnen<br />

vangen.<br />

Voorgesteld wordt deze reserve te vormen en te voeden met een bedrag van 125.000 euro t.l.v.<br />

van het jaarresultaat 2012.<br />

1-8


Cradle to cradle € 110.000<br />

De gemeenteraad heeft in 2010 een meerjarenplan vastgesteld voor C2C. Subsidiëring aan C2C<br />

ExpoLAB is nog voorzien voor de jaren 2013 en 2014. In afwachting van de realisatie van de<br />

doelstellingen van de leerstoel C2C door de universiteit van Twente wordt de subsidie 2012<br />

vooralsnog in depot gehouden. Om de middelen hier bij realisatie effectief voor beschikbaar te<br />

hebben is de instelling van een reserve nodig. De realisatie van de afgesproken doelstellingen<br />

wordt in 2013 verwacht. Dan kan de subsidie jaarschijf 2012 worden uitbetaald. Ook kunnen de<br />

bedragen beoogd voor 2013 en 2014 bij een eventuele achterstand in realisering van de<br />

doelstellingen hierin gestort worden en via dezelfde systematiek tot uitbetaling komen.<br />

Kunst in de Openbare Ruimte € 49.000<br />

“De Witte Steen” is een verpleeg- en reactiveringcentrum (Maria Auxiliatrix). De zorggroep wil een<br />

kunstwerk realiseren op een centrale plek op het plein binnen het centrum. Door hun handicap<br />

hebben de cliënten van het Maria Auxiliatrix een duidelijk oriëntatiepunt nodig. Naast de<br />

aankleding van de openbare ruimte is het kunstwerk dan ook bedoeld als een markering voor de<br />

bewoners. Hiervoor is in 2012 € 29.500 beschikbaar. Voorgesteld wordt om deze middelen te<br />

bestemmen voor de dekking van de uitvoeringskomsten in 2013.<br />

Hoog in de gevel van het stadhuis is een blinde nis waarin de afgelopen jaren een groot aantal<br />

tijdelijke en vaak spraakmakende kunstwerken door internationale kunstenaars zijn gerealiseerd.<br />

Het idee is om in deze nis van het stadhuis een permanente verbeelding te realiseren van een<br />

symbolische ‘ Engel van <strong>Venlo</strong>’ als een verbinding tussen het profane huis van de stad en het<br />

heilige dat erover waakt. Dit betreft het project De Nis. Voor de realisatie van dit kunstwerk is nog €<br />

19.500 beschikbaar. Voorgesteld wordt om deze middelen te bestemmen voor de dekking van de<br />

uitvoeringkosten in 2013.<br />

Klimaatprogramma € 248.000<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Venlo</strong> heeft van het Rijk middelen ontvangen voor het Klimaat- en energieprogramma<br />

2009-2012 via een decentralisatie-uitkering. Dit programma maakt onderdeel uit van het<br />

Omschakelconvenant dat tussen provincie en gemeente is afgesloten en het Klimaatakkoord dat<br />

tussen Rijk en gemeenten is afgesloten. Niet alle projecten zijn in 2012 afgerond. Om te<br />

voorkomen dat de projecten stopgezet moeten worden, stellen we voor de restantmiddelen van het<br />

klimaatprogramma ook in 2013 beschikbaar te stellen. We kunnen dan de afspraken met provincie<br />

en rijk blijven nakomen en de programmadoelen behalen. Het klimaat- en energieprogramma<br />

speelt een prominente rol in het duurzame imago van <strong>Venlo</strong> en de regio. Stoppen met het klimaaten<br />

energieprogramma is schadelijk voor het imago en voor de prominente positie die <strong>Venlo</strong> op dit<br />

thema heeft. Het uitvoeren van klimaat- en energieprojecten is gunstig voor het vestigingsklimaat<br />

en het laag houden van bedrijfslasten en woonlasten. Zonder een klimaat- en energieprogramma<br />

valt een belangrijk deel weg van de basis onder die duurzame economische impulsen.<br />

In samenwerking met de gemeenten Beesel en Venray worden de restantmiddelen van het<br />

klimaatprogramma in 2013 t/m 2016 ingezet voor energiebesparing en duurzame energieopwekking.<br />

Schandelo – ’t Hanik € 115.000<br />

De plannen voor beperking van verkeersoverlast van vrachtverkeer voor glastuinbouwgebied<br />

Schandelo – ’t Hanik zijn in een vergevorderd stadium. Er zijn al opdrachten verstrekt voor een<br />

sobere en doelmatige uitvoering van verkeersmaatregelen. De uitvoering staat gepland voor 2013.<br />

Om in 2013 nog voldoende middelen ter beschikking te hebben, stellen wij voor het incidentele<br />

budget uit 2012 ter hoogte van € 115.000 over te hevelen naar 2013. In totaliteit is er dan in 2013<br />

een budget beschikbaar van € 273.000, bestaande uit de reserve Groen en natuur (€ 158.000) en<br />

het restantbudget uit 2012 van € 115.000.<br />

Decentralisaties € 434.910<br />

In 2012 zijn middelen ontvangen voor invoeringskosten van de decentralisaties van rijkstaken op<br />

het vlak van Jeugdzorg, Participatiewet en AWBZ naar de WMO. Door de val van het voormalige<br />

kabinet is de besluitvorming en invoeringsdatum opgeschoven waardoor ook het<br />

implementatietraject is vertraagt. De voorbereidingen voor de implementatie lopen hierdoor door in<br />

1-9


2013. Voorgesteld wordt dan ook om het restantbudget 2012 van € 434.910 voor de implementatie<br />

van de te decentraliseren rijkstaken beschikbaar te stellen in 2013.<br />

Bestemmingsreserve Expeditie € 484.543<br />

Op dit moment wordt de organisatie klaargestoomd voor toekomstige opgaven als decentralisatie<br />

van rijkstaken, aanstaande bezuinigingen en de regionale ambities die de gemeente <strong>Venlo</strong> als<br />

centrumgemeente heeft. Belangrijke uitgangspunten voor de verdere organisatie inrichting blijven<br />

een doeltreffende en doelmatige concernbrede bedrijfsvoering.<br />

Aan deze opgave is in 2012, door de focus van de organisatie op de bezuinigingen en daaruit<br />

volgende herprioritering, onvoldoende invulling gegeven.<br />

Nu de grote veranderopgaven in het kader van de Expeditie in 2013 en 2014 zullen worden<br />

uitgevoerd is het noodzakelijk dat hiervoor de middelen toereikend zijn. Om die reden wordt<br />

voorgesteld het voordeel in 2012 op Expeditie toe te voegen aan de bestemmingsreserve<br />

“Expeditie <strong>Venlo</strong>”.<br />

Bestemmingsreserve algemene risico’s € 2.000.000<br />

In de risicoparagraaf bij de <strong>Jaarrekening</strong> staat een aantal risico’s die politiek-bestuurlijk gevoelig<br />

liggen en waarvoor om dezelfde redenen geen expliciete voorziening kan worden getroffen. Het<br />

betreft in de eerste plaats de grondexploitatie van Greenpark <strong>Venlo</strong>, die nog niet geactualiseerd<br />

kan worden, maar waarop zeer veel risico’s rusten. Afhankelijk van de wijze waarop de provincie<br />

en de regio er in slagen om de Campus in de toekomst rendabel te maken kan hier een aanzienlijk<br />

financieel nadeel ontstaan. In de tweede plaats krijgen alle afdelingen bouwopdrachten en zullen<br />

naar verwachting veel medewerkers van plek verhuizen. In dat kader is het niet ondenkbaar dat er<br />

forse mobiliteitskosten zullen komen waarvoor onvoldoende middelen beschikbaar zijn.<br />

Gezien het feit dat het gaat om nu bekende risico’s is het opportuun om ervoor te kiezen deze<br />

risico’s specifiek af te dekken en deze niet ten laste van de algemene reserve te laten komen.<br />

Om aan deze en andere risico’s enigszins tegemoet te komen wordt voorgesteld een<br />

bestemmingsreserve Algemene risico’s in te stellen en hieraan € 2 mln te doteren vanuit het<br />

rekeningresultaat 2012.<br />

1.5 Weerstandsvermogen<br />

Weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:<br />

• de weerstandscapaciteit, de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of<br />

kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;<br />

• alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis<br />

kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.<br />

In de paragraaf weerstandsvermogen van de jaarverslaglegging worden op een compacte wijze de<br />

resultaten en conclusies weergegeven van de exercitie voor bepaling van het<br />

weerstandsvermogen. Het risicoprofiel wordt vergeleken met de aanwezige weerstandscapaciteit.<br />

De ratio weerstandscapaciteit is de verhouding tussen de niet gedekte risico’s en de aanwezige<br />

weerstandscapaciteit (beschikbare middelen).<br />

Ratio Weerstandscapaciteit Bedragen x € 1.000<br />

Weerstandscapaciteit Ontwikkelbedrijf en "Algemene dienst" 59.576<br />

Benodigde weerstandscapaciteit Ontwikkelbedrijf en "Algemene dienst" 41.888<br />

Ratio Weerstandsvermogen Ontwikkelbedrijf en "Algemene dienst" 1,42<br />

De ratio Weerstandscapaciteit voor het Ontwikkelbedrijf en de Algemene dienst samen is op basis<br />

van de direct aanwezige weerstandscapaciteit 1,42. Op basis van de door uw raad vastgestelde<br />

uitgangspunten voor risicomanagement betekent dit dat de gemeente <strong>Venlo</strong> beschikt over<br />

voldoende Weerstandscapaciteit.<br />

1-10


Effectuering van risico’s boven de omvang van beide algemene reserves en post onvoorzien heeft<br />

echter wel tot gevolg dat er beleidswijzigingen c.q. bezuinigingen noodzakelijk zijn om de<br />

benodigde middelen vanuit de bestemmingsreserves ook feitelijk vrij te spelen.<br />

Een nadere toelichting op het weerstandsvermogen en benodigde weerstandscapaciteit is<br />

opgenomen in paragraaf 4.2 Weerstandsvermogen.<br />

1.6 Realisatie taakstellingen<br />

Vanaf de Kadernota 2010 is een groot aantal aan ruimtescheppende maatregelen vastgesteld.<br />

Cumulatief komt het totaal voor 2012 op € 41,4 miljoen.<br />

Bedragen in € 1.000.000<br />

Ruimtescheppende maatregelen 2012<br />

Gerealiseerd 39,2<br />

In uitvoering 0,0<br />

Niet gerealiseerd 2,2<br />

Totaal 41,4<br />

Van deze € 41,4 miljoen is € 39,2 miljoen gerealiseerd. Het restant van € 2,2 miljoen is in 2012<br />

begrotingstechnisch niet structureel gerealiseerd en daarmee niet in de beschikbare budgetten<br />

verwerkt. Een aantal openstaande posten is incidenteel gerealiseerd voor een bedrag van<br />

€ 810.000 door de inzet van positieve resultaten binnen afdelingen. Dit betreft:<br />

- Incidentele invulling van de generieke taakstelling bedrijfsvoering ad € 441.000;<br />

- Incidentele invulling van ‘vrijval nieuwe decentralisatiemiddelen Rijk’ ad € 125.000;<br />

- Incidentele invulling van diverse kleinere ruimtescheppende maatregelen ad € 244.000.<br />

Het niet gerealiseerde deel, voor een bedrag van € 1.408.000, bestaat uit:<br />

- Niet structurele of incidentele realisatie van de ‘taakstelling bedrijfsvoering’ ad € 1.072.000;<br />

- Niet realiseren van de ‘besparing op handhaving’ ad € 200.000;<br />

- Het niet volledig realiseren van de besparing op ‘toerekening apparaatskosten aan<br />

projecten’ ad € 90.000;<br />

- Niet realiseren van diverse kleinere ruimtescheppende maatregelen ad € 46.000.<br />

1.7 Opheffen reserves en voorzieningen<br />

Overeenkomstig het door uw raad vastgestelde beleidskader ‘Reserves en voorzieningen’ dienen<br />

reserves en voorzieningen formeel door uw raad te worden ingesteld of opgeheven. Opheffing<br />

geschiedt op momenten dat het doel gerealiseerd is dan wel op basis van ontwikkelingen waarbij<br />

het beoogde doel niet meer van toepassing is en middelen kunnen vrijvallen.<br />

De volgende reserves en voorzieningen hebben overeenkomstig de besluitvorming 2012 bij de<br />

opmaak van de rekening een stand van € 0. Voorgesteld wordt om de in onderstaande tabel<br />

opgenomen reserves en voorziening op te heffen per 31-12-2012.<br />

1-11


Aard<br />

Overige Bestemmingsreserves<br />

Overige Bestemmingsreserves<br />

Overige Bestemmingsreserves<br />

Overige Bestemmingsreserves<br />

Overige Bestemmingsreserves<br />

Overige Bestemmingsreserves<br />

Overige Bestemmingsreserves<br />

Overige Bestemmingsreserves<br />

Reserve met een Inkomensfunctie<br />

Reserve met een Inkomensfunctie<br />

Egalisatiereserves exploitatie<br />

Voorziening Middelen van Derden<br />

Naam<br />

Reserve Cultureel erfgoed Belfeld<br />

Reserve Subsidie stimulering duurzam bouwen<br />

Reserve Projecten Arcen, Lomm, Velden<br />

Reserve ISV2<br />

Reserve Maasoeverproject Blerick<br />

Reserve Investering accommodatie kinderboerderij<br />

Reserve Visie hulpverlening<br />

Reserve Maasdal Velden<br />

Reserve Goodwill<br />

Reserve Opbrengst verkoop Essent c.a.<br />

Egalisatiereserve BLS oud<br />

Voorziening beheerskosten GRB<br />

1-12


2 Programma’s<br />

2.1 Inleiding<br />

Voor u ligt de programmaverantwoording over 2012.<br />

In het programmagedeelte van de jaarrekening 2012 dient de nadruk te liggen op het<br />

zichtbaar maken van de bereikte resultaten ten opzichte van de in de Programmabegroting<br />

opgenomen doelen. Het gaat dan om het beantwoorden van de drie zogenaamde H-vragen<br />

als equivalent van de in de Programmabegroting opgenomen W-vragen. In casu: Hebben we<br />

bereikt wat we ons hadden voorgenomen, Hebben we daarvoor gedaan wat we van plan<br />

waren te doen en Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten In voorliggende<br />

programmarekening doen we dat nog vooral via het beschrijven van de resultaten ten<br />

opzichte van de doelstellingen uit de Programmabegroting 2012.<br />

Door ingaande 2012 de stadspeiling te verplaatsen naar het najaar kunnen we beschikken<br />

over het laatste, meest actuele, cijfermateriaal. Een kanttekening bij dat cijfermateriaal is wel<br />

op zijn plaats. Het duiden van de resultaten uit de stadspeiling is en blijft lastig. Naast het<br />

gemeentelijk beleid zijn veel andere elementen van invloed op de resultaten. Pas over een<br />

langere periode bezien kunnen mogelijke trends waargenomen en geduid worden.<br />

Uw raad is zich dit bewust. Vandaar dat u aan de Auditcommissie verzocht hebt advies uit te<br />

brengen over de te hanteren indicatoren en de bruikbaarheid van de programma’s als<br />

sturingsmiddel in het algemeen.<br />

Desondanks ligt nu een programmaverantwoording voor, waarin inzicht wordt geboden in de<br />

voortgang van, en ontwikkelingen in de <strong>Venlo</strong>se samenleving, zowel op mensniveau<br />

(programma Stad van Actieve Mensen), economisch- en ontwikkelniveau (programma<br />

Innovatieve en Excellente Stad), grootstedelijk niveau (programma Centrum Euregio) en<br />

woon– en voorzieningenniveau (programma Veelzijdige Stad in het Groen). Daarnaast geeft<br />

het programma Dienstverlening in samenhang met de paragraaf bedrijfsvoering inzicht in de<br />

organisatieontwikkelingen en de regionale component.<br />

De programmaverantwoording richt zich met name op een inhoudelijke verantwoording naar<br />

hetgeen in 2012 daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De relatie met de financiële kant staat<br />

daarbij, ook gelet op het abstractieniveau van de programmaresultaten, niet voorop.<br />

Ter informatie en herinnering bijgaand nogmaals het overzicht van de prioritaire<br />

programmalijnen die uw raad, op basis van het voorkeursscenario ‘<strong>Venlo</strong> Kansenstad’ uit de<br />

strategische visie, heeft bepaald:<br />

2. Innovatieve en excellente stad 2.1 Kennisinfrastructuur<br />

3. Centrum Euregio 3.1 Versterking grootstedelijke functies<br />

3.2 Ruimtelijke kwaliteit Centrum<br />

3.3 Branding<br />

4. Veelzijdige stad in het Groen 4.1 Woonbehoefte o.b.v. demografische ambitie (ISV)<br />

4.2 Vitaliteit gemeenschappen (ISV)<br />

4.3 Vergroten complementariteit voorzieningen<br />

Indien u met name in de cijfermatige analyse geïnteresseerd bent dan verwijzen wij u naar<br />

hoofdstuk 5 van de jaarrekening. In dit hoofdstuk worden op subproductniveau, per<br />

programmalijn, de financiële ontwikkelingen geanalyseerd. In het programmadeel blijft dit<br />

beperkt tot een rekeningoverzicht op programma(lijn)niveau voorzien van een globale<br />

toelichting op het niveau waarop door uw Raad de middelen ook daadwerkelijk zijn<br />

gealloceerd.<br />

2-1


Leeswijzer<br />

De programmaverantwoording (hoofdstuk 2) omvat telkenmale een korte omschrijving van<br />

de programmadoelen, het inhoudelijk resultaat en in de vorm van grafieken met een korte<br />

toelichting de gevolgen voor de effectindicatoren. De grafieken geven in kolomvorm de<br />

gemeten resultaten, terwijl de ononderbroken lijn de in de begroting vastgestelde ambitie<br />

weergeeft. Indien sprake is van een stippellijn dan heeft die betrekking op een eerder<br />

vastgestelde ambitie, die inmiddels is bijgesteld (de ononderbroken lijn). Bijgesteld kan in dit<br />

verband betekenen dat de hoogte van de ambitie niet is bijgesteld, maar dat er wel meer tijd<br />

wordt genomen om die ambitie te bereiken.<br />

2.2 Programma 1: Stad van actieve mensen<br />

Algemeen: inhoudelijk resultaat<br />

Doelstelling uit begroting 2012<br />

De inzet is dat we in 2015 goed op weg zijn om een vitale <strong>Venlo</strong>se samenleving te<br />

realiseren. <strong>Venlo</strong>naren krijgen -en pakken- in toenemende mate de mogelijkheid om<br />

economisch, sociaal, maatschappelijk, sportief en cultureel optimaal hun talenten voor<br />

zichzelf, voor elkaar en daarmee voor de stad te ontwikkelen. Deze samenwerking is<br />

wederkerig, mensen willen meer participeren en nemen zelf meer verantwoordelijkheid. De<br />

kernbegrippen daarbij zijn arbeidsparticipatie, sociale- en maatschappelijke participatie,<br />

talentontwikkeling, zelfredzaamheid en gezondheid. Participatie wordt als uitgangspunt<br />

genomen. Daarnaast kan bij participatie ook gedacht worden in termen van kwalificatie,<br />

recreatie en cultuur op ondernemerschap. Bij de benoeming van essentiële beleidsterreinen<br />

en thema’s voor de uitwerking van het programma, komt deze keuze terug. ‘Stad van actieve<br />

mensen’ is gericht op alle inwoners. Hierbij staan de eigen verantwoordelijkheid en eigen<br />

kracht van de burger in zijn of haar omgeving centraal. Uitgangspunt is dat de burger zolang<br />

mogelijk zelfstandig moet kunnen (blijven) participeren. Daar waar dat niet op eigen kracht<br />

kan, zal de ondersteuning intensiever zijn.<br />

Beperkingen om te participeren kunnen voortkomen uit beperkingen van het individu en/of<br />

beperkingen uit de omgeving. Meer dan in het verleden focust <strong>Venlo</strong> op het wegnemen van<br />

belemmeringen vanuit de omgeving en op kansen en empowerment van individuen.<br />

Resultaat<br />

Het aandeel laagopgeleiden is in <strong>Venlo</strong> het grootst van de G50 1 , de arbeidsparticipatie blijft<br />

redelijk constant, terwijl het aandeel vrijwilligers zich herstelt naar bijna het niveau van 2006.<br />

Wat betreft cultuur, gezondheid en sport lijkt het vooralsnog goed te gaan met de gemeente<br />

<strong>Venlo</strong>. Inwoners van <strong>Venlo</strong> zijn over het algemeen zelfredzaam en steeds vaker tevreden<br />

over het aanbod van verschillende voorzieningen (cultuur, sport e.d.) binnen de gemeente.<br />

Het A-dossier van uw strategische agenda, Stad van Actieve Mensen (SAM), heeft in 2012<br />

geleid tot de geamendeerde vaststelling van het rapport van de Raadswerkgroep SAM<br />

“Burgers aan zet”. Dit besluit geeft zeer helder weer dat de burger leidend (maar niet per<br />

definitie bepalend) zou moeten zijn in de verschillende aspecten van de (plaatselijke)<br />

samenleving en zijn/haar eigen leefwereld en in de relatie tot de gemeente. De daarvoor<br />

geldende kaders zijn opgenomen in de programmabegroting 2013-2016. De gevolgen<br />

hiervan in termen van communicatie, kanteling van de (cultuur van de) organisatie (<strong>Venlo</strong><br />

heeft ruim 100.000 klanten (zorgvragers én zorgverleners)), de kanteling in de omgang met<br />

de burger zullen in de komende jaren zichtbaar worden.<br />

Verder is in 2012 de Sociale Structuurvisie vastgesteld. Deze visie geeft een doorkijk naar<br />

2022 voor wat betreft het sociale domein en is een belangrijk anker om voor de toekomst de<br />

invulling van de drie decentralisaties (AWBZ/WMO, Jeugdzorg en Participatie) van de<br />

rijksoverheid vast te leggen. De visie is uitgewerkt naar 4 thema’s, te weten:<br />

1 Atlas voor gemeenten 2012<br />

2-2


1. Meedoen<br />

2. Persoonlijkee ontwikkeling<br />

3. Zorg voor vitaliteit en gezondheid<br />

4. Een veilige leefomgeving.<br />

Al met al liggen we<br />

op koers.<br />

Effectindicatoren<br />

D1.1. De D sociaal-economische index<br />

bestaatt uit het aantal personen in de<br />

bijstand,<br />

het<br />

werkeloosheidspercentage,<br />

het<br />

aantal arbeidsongeschikten, het<br />

percentage huishoudens met een<br />

inkomen lager dan 105% van het<br />

sociaal minimum, het aantal mensen<br />

met een lage opleiding, de netto<br />

participatiegraad<br />

van vrouwen, de<br />

werkgelegenheid<br />

en het percentage<br />

banen in groeisectoren. <strong>Venlo</strong> staat<br />

in 2011 en 2012 op positie 45<br />

van de<br />

G50. Het H is lastig conclusies te<br />

trekken nu het resultaat mede afhankelijk is van wat de andere G50 gemeenten doen. In<br />

feite gaat het hier om een benchmark. Overigens betreft de stippellijn de ambitie zoals die in<br />

eerste instantie was vastgelegd, maar later is aangepast (doorgetrokken lijn)<br />

D1.2. Om O te kunnen participeren in<br />

de maatschappij<br />

is het van<br />

belang<br />

dat mensen gezond zijn, off zich in<br />

ieder geval gezond voelen. Het<br />

percentage <strong>Venlo</strong>naren, van<br />

17 tot<br />

65 jaar, dat zich gezond voelt is in<br />

2012 86%. Dat is exact gelijk<br />

aan het<br />

percentage in 2009.<br />

Deze indicator wordt een maal per<br />

drie jaar gemeten. .<br />

D1.3. Het H hebbenn van een sociaal<br />

netwerkk en het hebben van een<br />

zinvollee dag- en vrijetijdsbesteding is<br />

belangrijk om goed mee te kunnen<br />

doen inn de maatschappij. Er zijn nog<br />

altijd mensen m die e door bijvoorbeeld<br />

een beperking steeds verder<br />

geïsoleerd<br />

raken<br />

van<br />

de<br />

maatschappij. Omm de mate van<br />

participatie te bepalen wordt vaker<br />

gebruikk<br />

gemaakt<br />

van<br />

de<br />

participatieladder.<br />

In 2012 bevond<br />

18% van de bevolking van 18<br />

jaar en<br />

ouder zich op de eerste (3%) of<br />

2-3


tweede trede (15%) van de participatieladder. Ter herinnering: op trede 2 van de<br />

participatieladder heeft de <strong>Venlo</strong>naar wel contacten buitenshuis, doch neemt niet actief deel.<br />

Op trede 1 is sprake van sociaal isolement. Ten opzichte van 2011 is het percentage dat zich<br />

op trede 1 bevindt niet gewijzigd. Het lijkt erop dat het hogere percentage in 2011<br />

(verslechtering) een uitschieter is geweest, waar we geen directe verklaring voor hebben.<br />

De algemene programmadoelstelling is uitgewerkt naar doelen bij drie programmalijnen, elk<br />

voorzien van hun eigen te meten effectindicatoren. De resultaatbeschrijvingen op dat niveau<br />

volgen hierna.<br />

Programmalijn 1.1: Arbeidsparticipatie<br />

Doelstelling<br />

De programmalijn is er op gericht de deelname van de <strong>Venlo</strong>se burger in het arbeidsproces<br />

substantieel te vergroten. Meer <strong>Venlo</strong>naren zijn in staat om in 2015 zelfstandig in hun eigen<br />

inkomen te voorzien. Risicogroepen verdienen hierbij extra aandacht. Op deze groepen zal<br />

extra inzet worden gepleegd. Hoewel dat het streven is hoeft arbeidsparticipatie in eerste<br />

instantie nog niet direct in het reguliere (betaalde) arbeidsproces plaats te vinden. Het<br />

kunnen ook leerwerkplekken of arrangementen gericht op het vergroten van werkervaring<br />

van mensen zijn. Om de deelname van arbeidsgehandicapten te vergroten wordt gekeken<br />

naar de vermaatschappelijking van beschermd werk. De gemeente stimuleert het<br />

inschakelen van arbeidsgehandicapten en heeft hierin een voorbeeldfunctie door deze<br />

mensen in dienst te nemen. De gemeente maakt voor het bereiken van de doelstellingen<br />

actief gebruik van het instrument ‘social return on investment’. Het uiteindelijke doel voor<br />

<strong>Venlo</strong>naren is het bereiken van een hogere trede op de participatieladder, i.c. het hebben<br />

van een zelfstandige vorm van inkomen (trede 6). Dit is zowel gunstig voor de eigenwaarde<br />

van het individu als naar verwachting op de wat langere termijn ook voor het beroep op de<br />

diverse maatschappelijke voorzieningen.<br />

Resultaat<br />

Hoewel we niet in staat zijn geweest de ambities waar te maken zijn we over het geheel<br />

genomen niet ontevreden met het uiteindelijke resultaat. Zeker als we daarbij bedenken dat<br />

2012 evenals 2011 als geheel in het teken stond van de economische crisis en dat in heel<br />

Nederland de werkloosheid toenam. Daarnaast realiseren wij ons dat het gemiddelde<br />

opleidingsniveau van de <strong>Venlo</strong>se beroepsbevolking relatief laag is, hetgeen de<br />

participatiemogelijkheden beperkt. Overigens ontwikkelen wij binnen het programma<br />

Innovatieve en Excellente Stad beleid op het gebied van de kennisinfrastructuur. De ambitie<br />

daarvan is naast het verhogen van het opleidingsniveau kenniswerkers te binden aan <strong>Venlo</strong>.<br />

Binnen deze programmalijn is in 2012 veel tijd gestoken in de voorbereiding op één van de<br />

drie decentralisaties, namelijk de Wet werken naar vermogen. Deze laatste wet is met de<br />

installatie van het nieuwe kabinet vervangen door de “Participatiewet” met een geplande<br />

invoerdatum van 1 januari 2014 in plaats van 1 januari 2013 van de ingetrokken Wet werken<br />

naar vermogen. De activiteiten gericht op de drie organisaties worden gecoördineerd binnen<br />

de opgerichte projectorganisatie.<br />

Effectindicatoren<br />

100%<br />

80%<br />

60%<br />

40%<br />

20%<br />

0%<br />

P1.1. netto % arbeidsparticipatie<br />

65% 67% 65%<br />

ambitie<br />

(73%)<br />

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015<br />

oorspronkelijke ambitie<br />

2-4<br />

P1.1. In <strong>Venlo</strong> wonen ruim 66.600<br />

15 t/m 64 jarigen. Zij behoren<br />

hiermee tot de potentiële<br />

beroepsbevolking. De feitelijke<br />

beroepsbevolking is het deel ervan<br />

dat óf werkt, óf actief op zoek is naar<br />

een betaalde baan van 12 uur of<br />

meer. In <strong>Venlo</strong> is dat 65% van de<br />

potentiële beroepsbevolking. Dit


percentage is aan de lage kant. Het streven is om, in<br />

2015, 72, 5% van de potentiële<br />

beroepsbevolking op de arbeidsmarkt te laten participeren. Hett economische tij is op dit<br />

moment daarvoor niet erg behulpzaam.<br />

P1.2. Wat het<br />

werkeloosheidspercentage betreft<br />

zou gemeente <strong>Venlo</strong> de komende<br />

jaren flink willen verbeteren in<br />

de<br />

G50. Helaas hebben de andere<br />

gemeenten het nogg beter gedaan<br />

dan <strong>Venlo</strong> en is dee positie in plaats<br />

van vooruit achteruit gegaan naar de<br />

39 e positie. In 20155 wil de gemeente<br />

<strong>Venlo</strong> uitkomen u opp een 15 e positie.<br />

Het zal niet meevallen deze ambitie<br />

waar tee maken, zeker niet in deze tijd<br />

van economische<br />

malaise.<br />

Programmalijn 1.2: Talentontwikkelingg<br />

Doelstelling<br />

Kwalificatie en talentontwikkeling zijn belangrijke voorwaarden<br />

om economisch, sociaal en<br />

maatschappelijk te<br />

kunnen participeren. In de speerpuntsectoren en de grote werkgevers,<br />

zoals in<br />

de zorg, is<br />

veel werk te t vinden maar daarvoor is gekwalificeerd personeel nodig. Om<br />

deel te kunnen nemen aan de<br />

processenn is de beheersing van de Nederlandse taal een<br />

voorwaarde. Daarvoor is o.a. een verhoging van het<br />

gemiddelde opleidingsniveau van het<br />

<strong>Venlo</strong>see arbeidersaanbod nodig (zie ook programmaa Innovatie en Excellente Stad).<br />

Het beleid maakt het mogelijk dat inwoners minimaal één basiskwalificatiee halen, maar ook<br />

dat er levenslang talenten ontplooid en ontwikkeld worden op de d terreinen onderwijs, sport<br />

en cultuur. In eerste aanleg is dit gericht op de jeugdige <strong>Venlo</strong>naar. De nadruk hierbij ligt<br />

verder op het realiseren van accommoda<br />

aties in plaats van de functies. Vrijwilligerswerk wordt<br />

gezien als een mogelijkheid om talenten te ontwikkelen. Versterkt wordt datgene wat goed<br />

gaat en voorkomen<br />

wordt dat mensen belemmerd worden in hun ontwikkeling. Daar waar<br />

nodig wordt bijgesprongen als<br />

het daadwerkelijk fout dreigt te gaan g (vangnet).<br />

Resultaat<br />

Met ingang van het schooljaarr 2011/20122 wordt in het kader van de voor- en vroegschoolse<br />

educatiee (VVE) voldaan aan de wettelijkee verplichting uit de Wet OKE om alle<br />

doelgroepkinderenn vier dagdelen peuterspeelzaalopvang aan tee bieden. Inn 2012 is de<br />

Talentencampus gereed gekomen en in gebruik genomen. Daarnaast blijftt de aandacht<br />

ondanks<br />

de positieve ontwikkelingen op dit punt gevestigd op het h voorkomen van voortijdige<br />

schooluitval.<br />

Tenslotte speelt binnen deze programmalijn de ontwikkeling van de Wet op het passend<br />

Onderwijs. In het nieuwe stelsel krijgen scholen de plicht een passende onderwijsplek<br />

te<br />

bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig<br />

hebben. De D invulling daarvan zal<br />

gekoppeld worden aan de drie<br />

decentralisaties.<br />

2-5


Effectindicatoren<br />

P2.1 De<br />

tevredenheid over het aanbod van onderwijsvoorzieningen(P2.1a) en<br />

sportvoorzieningenn (P2.1c) vrijwel gelijk gebleven, terwijl de tevredenheid<br />

over<br />

cultuurvoorzieningen(P2.1b) en verenigingen en clubs (P2.1d) fors is afgenomen. Een relatie<br />

hierbij met de bezuinigingsmaatregelen uit 2012 ligt voor de hand.<br />

Terzijdee merken wij op dat bij het antwoord door burgers veelal geen onderscheid wordt<br />

gemaakt in gebouwen en de voorzieninge<br />

en sec.<br />

P2.2 Om talenten te kunnenn ontwikkelen is<br />

het van belang dat d <strong>Venlo</strong>naren minimaal een<br />

startkwalificatie behalen. b Het aandeel<br />

laagopgeleiden van v de beroepsbevolking<br />

moet dus omlaag. Het belang van het<br />

terugdringen vann het aandeel lager<br />

opgeleiden, juistt vanuit de lange termijn<br />

analyse van de StrategischeS<br />

e visie 2030, is<br />

voldoende redenn om voor deze programmalijn<br />

uiterst alert te zijn.<br />

2-6


Programmalijn 1.3: Sociale en maatschappelijke<br />

participatie<br />

Doelstelling<br />

De kern<br />

is tweeledig: <strong>Venlo</strong>naren participeren in sociale netwerken en hebben een zinvolle<br />

dag- en vrijetijdsbesteding. <strong>Venlo</strong>naren moeten bereid zijn te betalen voor r sport, cultuur en<br />

verenigingsleven. Indien dit onmogelijk blijkt wordt al dan niet via v inkomensondersteunende<br />

maatregelen een individuele oplossing geboden. <strong>Venlo</strong>naren zetten zich inn voor elkaar, hun<br />

buurt, wijk of stad, en maatschappelijke organisatiess richten hun organisaties in op het<br />

principe<br />

van vraagsturing. Hiervoor is hett eerst nodig om de vraag goed inn beeld te brengen.<br />

Ontmoeting en participatie vinden zoveell mogelijk plaats in voor iedereen toegankelijke<br />

voorzieningen in de<br />

wijk. Nieuwe groepenn vrijwilligers worden bereikt. b Hiervoor is ook<br />

een<br />

goede samenwerking met het programmaa ‘Veelzijdige stad in het h groen’ noodzakelijk.<br />

Nieuwkomers worden in <strong>Venlo</strong><br />

gastvrij ontvangen. Mensen uit <strong>Venlo</strong> V helpen hen om de<br />

goede weg te vinden en geven nieuwkomers daarmee een gevoel van welkom.<br />

Resultaat<br />

In 2012 heeft besluitvorming plaatsgevon<br />

nden over het realiseren van 18 Huizen van de Wijk,<br />

waarvan<br />

4 in eerstee instantie als pilot. Hiermee is een aanvang gemaakt met het versterken<br />

van de relatie burger en de wijk/kern en buurt waarin<br />

hij/zij woont. Tevens wordt daarmee de<br />

eerste steen gelegd voor de uitvoering van de adviezen uit het rapport Burger aan Zet van<br />

de raadswerkgroep<br />

SAM.<br />

Vooralsnog laten de effecten van de bezuinigingen die in de subsidiesfeerr plaatsvinden zich<br />

niet duidelijk zien. Wel hebben<br />

twee sportverenigingen (Quick Boys B ’31 enn SV <strong>Venlo</strong>) ) de<br />

intentie uitgesproken om intensief te gaan samenwerken. In hoeverre de bezuinigingen<br />

daarbij een rol hebben gespeeld is onduidelijk.<br />

In 2012 hebben wij<br />

ingezet op<br />

het stroomlijnen van de adviesfunctie van diverse<br />

adviesorganen. Het een en ander zal ingaande 2013<br />

operationeel zijn. Sinds de gemeente<br />

per 1-1-2012 is gestopt met het opruimenn van zwerfafval in woonwijken heeft de gemeente<br />

wel het faciliteren van bewoners vereenvoudigd en geoptimalis<br />

eerd. De maatregelen<br />

hebben<br />

geleid tot een flinke<br />

toename van het aantal structureel actieve bewoners( (groepen) in<br />

de<br />

openbare ruimte. Bij ons zijn nu 120 bewoners(groepen) bekend die zich vooral bezig<br />

houden met het verwijderen van zwerfafval en het onderhoud van v het groen. Daarnaast zijn<br />

er ook soms incidentele initiatieven.<br />

Effectindicatoren<br />

P3.1. Sociale enn maatschappelijke<br />

participatie<br />

wordt<br />

bereikt<br />

door<br />

mensen bij plannen<br />

e.d.<br />

te<br />

betrekken, hierdoor voelen meer<br />

mensen zich betrokken<br />

bij hun<br />

vereniging,<br />

hunn<br />

buurt of hun<br />

gemeente. In 2012 geeft bijna een<br />

kwart van de <strong>Venlo</strong>naren<br />

aan<br />

wekelijks<br />

vrijwilligerswerk<br />

te<br />

verrichten (24%). Dat is een<br />

duidelijke stijgingg ten opzichte van<br />

de meting in 2011. Het streefcijfer<br />

(21%)) wordt daarmee op dit<br />

moment ruimschoots gehaald.<br />

2-7


P3.2. De waardering van de<br />

<strong>Venlo</strong>naar voor het betrekken van<br />

burgers bij gemeentelijke plannen<br />

is gedaald.<br />

Voor de d oorzaak k van deze daling is<br />

geen concreet aanwijsbare<br />

oorzaak<br />

te nomen. Wellicht ligt er een relatie<br />

met onvrede vann de burger als<br />

gevolgg van negatieve berichten in<br />

de pers ten tijde van de enquête<br />

Stadspeiling over (de financiële<br />

kant van) v de Floriade en het<br />

Kazernekwartier.<br />

.<br />

Programmalijn 1.4: Zelfredzaamheid en gezondheid<br />

Doelstelling<br />

<strong>Venlo</strong>naren zijn autonoom, functioneren zelfstandig<br />

en zijn gezond. In eerste aanleg ligt de<br />

verantwoordelijkheid hiervoor bij hen zelf. Indien zij daarbij problemen ondervinden vragen zij<br />

hulp aan familie, vrienden en/of buren. De gemeentee biedt een vangnet alss mensen<br />

uiteindelijk ondersteund moeten worden. Het beleid focust op zelfredzaamz<br />

mheid: gezondheid,<br />

zelfstandig wonen, inkomensbeheer en mobiliteit. Hiertoe worden op basiss van vraagsturing<br />

zowel intern als in samenwerking met maatschappelijke partners verschillende ketens<br />

voor<br />

wonen zorg, arbeid<br />

en welzijn ontwikkeld.<br />

Sport en<br />

bewegen wordt ervaren als ontspannend en het draagt bij aan dee lichamelijke en<br />

geestelijke gezondheid. Doel is dan ook om zoveel mogelijk mensen aan het sporten en<br />

bewegen te krijgen<br />

en te houden. Voor gebruik van gemeentelijke (sport)voorzieningen wordt<br />

een aanvaardbare<br />

bijdrage gevraagd. Daar waar de<br />

inkomenspositie van de <strong>Venlo</strong>naar dit<br />

onmogelijk maakt, worden daarvoor al dan niet via inkomensondersteunende maatregelen<br />

individuele oplossingen geboden.<br />

Resultaat<br />

Binnen deze programmalijn komen twee lijnen van de drie decentralisatiess samen. Het gaat<br />

om de decentralisatie jeugdzorg en de decentralisatie van een groot deel van de AWBZ naar<br />

de WMO. Wijzelf, maar ook regionaal, maken meters om de realisering van de<br />

decentralisaties in goede banen te leiden. De vaststelling in 2012 van de Sociale<br />

Structuurvisie 20222 ‘Ik ken jouw naam, jijj de mijne, Samen zijn wij <strong>Venlo</strong>’ iss daar debet aan.<br />

De zogenaamde Kanteling in de WMO iss daarbij een<br />

leidend thema. Dit behelst een<br />

methodiek, waarbij<br />

de klant leidend, maar niet bepalend, is in de d oplossingg voor zijn of haar<br />

probleem en waarbij maatwerk wordt geboden.<br />

Met deze methodiek wordt in de pilot <strong>Venlo</strong>Droom ervaring opgedaan.<br />

De in 2011 ingezette van maatregelen om<br />

de uitgaven voor de WMO beheersbaar te maken,<br />

betalen zich in 2012 uit.<br />

2-8


Effectindicatoren<br />

P4.1. . Om langerr zelfstandig<br />

te<br />

kunnen blijven functioneren<br />

is het<br />

belangrijk dat mensen gezond zijn,<br />

of zichh in ieder geval gezond<br />

voelen. Sporten levert een<br />

belangrijke bijdrage aan hett<br />

gezondheidsgevoel van mensen.<br />

Het iss dan ook belangrijk om<br />

de<br />

sportparticipatie<br />

onder <strong>Venlo</strong>naren<br />

te vergroten. De combinormm is een<br />

combinatie van de bewegingsnorm<br />

en de fitnorm. Dee bewegingsnorm<br />

zegt dat d mensenn minimaal 5 dagen<br />

per week 30 minuten matig<br />

intensief moeten bewegen. De<br />

fitnorm haal je als je minimaal 3x per week 20 minutenn zwaar<br />

inspannend actief bent. Je voldoet aan dee combinorm wanneerr je ten minste een van<br />

beide<br />

normen haalt. In de<br />

zomer voldoet 68% van de <strong>Venlo</strong>naren aann de combinorm, in de winter<br />

is dit 59%.<br />

een 7,1.<br />

P4.2. Inwoners van de gemeente<br />

<strong>Venlo</strong>o geven over het algemeen<br />

aan dat ze zelfredzaam zijn. Ze<br />

kunnen alles goed aan, prima voor<br />

zichzelf opkomenn en weten goed<br />

hun recht te halen. Gemiddeld<br />

scoort de <strong>Venlo</strong>naar een 8,4<br />

op de<br />

schaal van zelfredzaamheid.<br />

Naarmate de leeftijd toeneemt,<br />

neemt de zelfredzaamheid af.<br />

Mensen tussen de 65 en 74<br />

jaar<br />

scoren nog een 8 op deze schaal<br />

en mensen van 75 jaar en ouder<br />

scoren op deze schaal nog maar<br />

Algemeen: financieel resultaat<br />

De financiële resultaten van het programma zijn samengevat inn de tabel op de volgende<br />

pagina. Voor een financiële analyse van de cijfers op detailniveau verwijzen wij u<br />

kortheidshalve naar hoofdstuk<br />

5 van dezee jaarrekening.<br />

2-9


Stad van actieve mensen<br />

EXPLOITATIE (Bedragen x € 1.000)<br />

Begroting na Rekening<br />

wijziging 2012 2012<br />

Verschil 2012<br />

EXPLOITATIE<br />

1.1 Arbeidsparticipatie 59.779 60.595 816<br />

1.2 Talentonwikkeling 4.970 3.984 -986<br />

1.3 Sociaal en maatschappelijke participatie 918 739 -179<br />

1.4 Zelfredzaamheid en gezondheid 1.973 2.402 429<br />

Totaal baten<br />

67.641 67.720 80<br />

1.1 Arbeidsparticipatie 73.608 72.816 792<br />

1.2 Talentonwikkeling 16.034 14.784 1.249<br />

1.3 Sociaal en maatschappelijke participatie 19.805 19.772 33<br />

1.4 Zelfredzaamheid en gezondheid 29.849 28.520 1.329<br />

Totaal lasten<br />

Exploitatieresultaat<br />

139.296 135.893 3.403<br />

-71.655 -68.173 3.482<br />

RESERVES<br />

1.1 Arbeidsparticipatie 1.888 1.108 -780<br />

1.2 Talentonwikkeling<br />

1.3 Sociaal en maatschappelijke participatie 201 182 -19<br />

1.4 Zelfredzaamheid en gezondheid 520 478 -42<br />

Onttrekkingen (baat)<br />

2.609 1.768 -841<br />

1.1 Arbeidsparticipatie<br />

1.2 Talentonwikkeling<br />

1.3 Sociaal en maatschappelijke participatie<br />

1.4 Zelfredzaamheid en gezondheid<br />

Toevoegingen (last)<br />

Resultaat reserves<br />

Totaal resultaat<br />

2.609 1.768 -841<br />

-69.046 -66.404 2.641<br />

Toelichting op hoofdlijnen<br />

Ad 1.1 De positieve baten ten opzichte van de begroting vinden grotendeels zijn oorzaak in<br />

een incidentele hogere vergoeding van het rijk. De hogere vergoeding heeft enerzijds<br />

betrekking op een aanvullende uitkering over 2010 WSW en anderzijds een bijstelling als<br />

gevolg van de macro economische ontwikkelingen rondom werkloosheid (een toename van<br />

de werkloosheid in Nederland). In dit kader vermelden wij dat de <strong>Venlo</strong>se gemiddelde<br />

uitkeringslast lager is dan het landelijke gemiddelde. Deze lagere uitkeringslast is een gevolg<br />

van de inzet op parttime werken voor de verschillende doelgroepen en leidt eveneens tot een<br />

financieel voordeel. Overigens is het bestandsvolume licht gestegen.<br />

Aan de lastenkant zijn minder activiteiten ingevolge de Wet WIJ uitgevoerd. Daar de dekking<br />

daarvan via de reserve verloopt wordt dit voordeel gecompenseerd door verlaging van de<br />

onttrekking aan de betreffende reserve.<br />

Ad 1.2: De lagere inkomsten zijn een gevolg van een lagere ESF-bijdrage t.b.v. van Gildeopleidingen.<br />

De gemeente treedt op als penvoerder voor deze bijdrage. De inkomsten<br />

worden een op een doorgegeven. Er staat dus ook een lagere uitgave tegenover. Aan de<br />

2-10


lasten kant is een aanbestedingsvoordeel op leerlingenvervoer te melden. Verder geldt dat<br />

VVE meerjarig uitgevoerd wordt dus een deel van de uitvoering vindt pas in 2013 plaats.<br />

Ad. 1.3: Behoudens de sterke rijks bezuinigingen die hebben plaatsgevonden op de<br />

activiteiten inburgering is de activiteiten binnen deze programmalijn volgens planning<br />

uitgevoerd<br />

Ad. 1.4: Binnen deze programmalijn wordt de WMO uitgevoerd. Het grote voordeel in de<br />

uitgavensfeer is terug te voeren enerzijds op een administratieve correctie op de<br />

kapitaallasten individuele hulpmiddelen van circa € 608.000 en anderzijds het effectueren<br />

van maatregelen ter beheersing van de uitgaven WMO, waardoor de incidenteel door uw<br />

raad in 2012 extra beschikbaar gestelde middelen niet volledig benodigd waren.<br />

2-11


2.3 Programma 2: Innovatieve en excellente stad<br />

Algemeen: inhoudelijk resultaat<br />

Doelstelling uit begroting 2012<br />

Offensief en blijvend onderscheidend: In 2015 is <strong>Venlo</strong> op weg naar een aantrekkelijke<br />

kennisstad waarbij ze zich onderscheidt door mogelijkheden te bieden voor open innovaties,<br />

bundeling van kennis, doorlopende leerlijnen en met bijzonderee aandacht voor C2C in<br />

ruimtegebruik en economischee speerpuntsectoren van de stad. . Tevens heeft ze een heldere<br />

strategische agenda op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit. Hierdoor is de<br />

concurrentiekrachtt van <strong>Venlo</strong> ten opzichte van andere regio’s inn Nederlandd en Europa<br />

vergroot.<br />

Resultaat<br />

De gemeente wil dat <strong>Venlo</strong> een aantrekkelijke kennisstad wordt, zodat ze nationaal, maar<br />

ook internationaal<br />

kan concurreren. Om dit te bereiken wil <strong>Venlo</strong> meer hoogopgeleiden naar<br />

de stad trekken. Daarnaast wil <strong>Venlo</strong> beter presteren<br />

op het gebied van economie. Om deze<br />

doelen te bereiken is het belangrijk om goede opleidingsmogelijkheden in de stad te hebben<br />

en een aantrekkelijk ondernemingsklimaat, ook voor<br />

starters. Op O een aantal vlakken gaat het<br />

de goede kant op met deze ambities. Netto is het aantal hoogopgeleiden in <strong>Venlo</strong> sinds 2010<br />

toegenomen, ook het aantal studenten enn het aantal startende ondernemers in<br />

speerpuntsectorenn neemt toe. . De economische prestatie van regio Noord-Limburg over het<br />

ondernemingsklimaat.<br />

Effectindicatoren<br />

D2.1. Om O een innovatieve en<br />

excellente stad tee realiseren, , is het<br />

is het<br />

laatste jaar helaas afgenomenn alsook hett oordeel van ondernemers<br />

van belang dat je veel kennis<br />

hebt<br />

en houdt binnen de gemeente.<br />

Hiervoor heb je hoogopgeleiden<br />

nodig in i je stad. Het absolute<br />

aantal<br />

hoogopgeleiden inn <strong>Venlo</strong> neemt de<br />

laatstee jaren toe. Het streefcijfer<br />

voor 2012 is (ruim) gehaald.<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

D2.2. Score Noord‐Limburg op regionaal economische thermometer<br />

6,4<br />

5,7<br />

2009 2010 2011 2012 2013 2014<br />

2015<br />

ambitie<br />

(6,4)<br />

D2.2. De Rabobank publiceert een<br />

regionaal-economische meting<br />

onderr de naam ‘Regio Top 40’.<br />

Deze vergelijkt de 40 Nederlandse<br />

Regio’s op economische kracht,<br />

groei en prestatie. <strong>Venlo</strong> valt hier in<br />

de regio Noord-Limburg. In deze<br />

top 400 is de regioo gezakt van plaats<br />

5 (score 6,4) in 2009 naar plaats 34<br />

(scoree 5,7) in 2010. Sindsdien is<br />

geen nieuwe score gepubliceerd.<br />

2-12


De algemene programmadoelstelling is uitgewerkt naar doelen bij drie programmalijnen, elk<br />

voorzien<br />

van hun eigen te meten effectindicatoren. De resultaatbeschrijvingen op dat niveau<br />

volgen hierna.<br />

Programmalijn 2.1: Kennisinfrastructuur<br />

Doelstelling<br />

Versterken als onderwijs- en kennisstad op weg naar het nieuwe onderwijs. Dit betekent een<br />

versterking van het<br />

hoger onderwijs (HBO, WO), een goede aansluiting van kennis en<br />

onderwijs op de sterke <strong>Venlo</strong>se sectoren en onderwijs en kennisontwikkeling op nieuwe<br />

plekken<br />

(zichtbaar in het centrum en ookk buiten onderwijsinstellingen). De e focus ligt op de<br />

verderee realisatie van de doorlopende leerlijnen met<br />

het accentt op hoger en<br />

wetenschappelijk onderwijs, koppeling C2C aan het (regionale)) onderwijs en het C2C-<br />

expolab.<br />

Resultaat<br />

In het schooljaar 2011-2012 is<br />

de instroom van de masteropleid<br />

ding aan dee UM <strong>Venlo</strong><br />

(opnieuw) gestegen. In het kader van hett in 2011 gesloten convenant tussen de diverse<br />

partijen in het onderwijs (MBO, HBO en WO) met een 10-puntenplan om de onderwijs- en<br />

kennisinfrastructuur in de regio te versterken is de ontwikkeling<br />

van nieuwee opleidingen<br />

onder de naam Greenport <strong>Venlo</strong> Campuss belangrijk<br />

verder gebracht, mede door een<br />

belangrijke financiële impuls van de provincie eind 2012. ‘Greenbrains’, dee samenwerking<br />

van kennisinstellingen bij de overdracht van kennis naar het bedrijfsleven en bij de<br />

ondersteuning van bedrijven bij onderzoek, ontwikkeling en innovatie, is onderdeel van dit<br />

plan. Middels het Plan van aanpak Verbreding Hoger Onderwijss (oktober 2012) worden alle<br />

relevante sporen (opleidingen, huisvesting, voorzieningen) in samenhang<br />

uitgewerkt.<br />

De Universiteit Maastricht heeft zich, na een periodee van inwoning bij Fontys, eigenstandig<br />

gevestigd aan de Deken van Oppensinge<br />

el. De komst van de Hogeschool HAS Den Bosch<br />

naar <strong>Venlo</strong> met op termijn drie<br />

opleidingen en 700 studenten, tee starten in septemberr 2013,<br />

is in 2012 definitieff bevestigd.<br />

Rond C2C in het onderwijs is nu een samenwerkingsverband actief a van onderwijsinstellingen<br />

in <strong>Venlo</strong>. Samen met de gemeente <strong>Venlo</strong>o en het C2C-expolab is i de basis gelegd voor een<br />

actieplan gericht op<br />

de implementatie vann C2C in het voortgezet- en beroepsonderwijs.<br />

Tenslotte moet de komst van het Kennis DC worden<br />

gemeld: het distributiecentrum voor<br />

(innovatieve) kennis rond logistiek. Het DC is een samenwerkingsverband<br />

van <strong>Venlo</strong>, , Fontys<br />

Hogescholen en Dinalog (Dutch Institute for Advanced Logistics) en kan worden gezien als<br />

een versterking van het al bestaande LogiXperiencee (Fontys).<br />

Effectindicatoren<br />

P1.1. <strong>Venlo</strong> en omgeving is<br />

traditioneel sterk k in de industrie,<br />

logistiek en agribusiness. Hiernaast<br />

neemt het belangg van toerisme en<br />

recreatie als vitale economische<br />

sector toe. Op deze speerpunt-<br />

Het aantal studenten in de<br />

sectoren wil <strong>Venlo</strong> zich focussen.<br />

speerpuntsectoren stijgt al jaren<br />

gestaag. Ongeveer 80% van<br />

de<br />

studenten studeert in een van de<br />

speerpuntsectoren. Ook in 201 is<br />

het streefcijfer (ruim) gehaald.<br />

2-13


P1.2. aantal opleidingen in speerpuntsectoren<br />

8 8 8 8<br />

ambitie<br />

(12)<br />

P1.2. Het aantal opleidingen in de<br />

speerpuntsectoren is acht, waarvan<br />

(sinds schooljaar 2009-2010) twee<br />

masteropleidingen, opgezet in<br />

samenwerking met Universiteit<br />

Maastricht. In 2015 moeten er in<br />

totaal 12 opleidingen zijn in een van<br />

de speerpuntsectoren. HAS Den<br />

Bosch draagt daar in 2013 aan bij.<br />

16<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015<br />

Programmalijn 2.2: Realiseren onderscheidende vestigingsplaatsfactoren<br />

Doelstelling<br />

Om het voor (innovatieve) bedrijven en (hoogopgeleide) werknemers interessant te maken<br />

om hier te komen, te blijven en te investeren is het zaak om onderscheidend te zijn op een<br />

goede bereikbaarheid via weg, water, spoor, lucht, digitale ontsluiting en duurzaamheid/C2C.<br />

Daarnaast is het van belang nieuwe ontwikkelingen te faciliteren in de regio (proeftuin) via<br />

pilots en nieuwe bedrijventerreinen. Focus ligt daarbij op internationale (spoor) verbindingen,<br />

bargeterminal, verbeteringen in de grootschalige infrastructuur, Greenpark <strong>Venlo</strong>, Greenport<br />

<strong>Venlo</strong>, Trade Port Noord en op het helder maken van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt<br />

(middels zogenaamde Human Capital Roadmaps voor de verschillende sectoren). Om deze<br />

ambitie te behalen is het van belang een goed ondernemingsklimaat te verkrijgen en te<br />

behouden. Een goed ondernemingsklimaat heeft tot gevolg dat het voor (nieuwe)<br />

ondernemers aantrekkelijk is en wordt om zich in <strong>Venlo</strong> te vestigen.<br />

Resultaat<br />

Een mijlpaal in 2012 was de oplevering en openstelling van de A74, op tijd voor de opening<br />

van de Floriade.<br />

In 2012 is ook het samen met het rijk opgezette MIRT- onderzoek (Meerjarenprogramma<br />

Infrastructuur Ruimte en Transport ) Greenport <strong>Venlo</strong> afgerond. Op de A67 gaat de<br />

verkeersintensiteit enkele jaren gemonitored worden. Het rijk zal, indien de samen met<br />

DCGV gestarte businesscase voor de realisatie van een railterminal in het Klavertje 4 gebied<br />

(TPN-groot) haalbaar blijkt, in principe de flankerende (spoor)maatregelen voor zijn rekening<br />

nemen.<br />

Inzake Regions of Connected Knowledge (RoCK) heeft het Rijk de IC-verbinding met het<br />

HST-station Düsseldorf als prioritair project erkend. In het kader van het Programma Hoogfrequent<br />

spoor zet <strong>Venlo</strong> in op het ‘openhouden’ van de goederenpaden op de Brabantroute<br />

voor het toenemende spoorgoederenvervoer in deze regio en op de zuidontsluiting van het<br />

Chemelotterrein zodat vervoer van gevaarlijke stoffen van Chemelot niet meer via <strong>Venlo</strong><br />

naar Duitsland loopt. Met de scenario’s “behouden” en “benutten” van de havenvisie (2011)<br />

wordt ingezet op het borgen van de achterlandpositie van <strong>Venlo</strong> gezien de doorontwikkeling<br />

van Rotterdam en de daaruit te verwachten groei van goederenstromen.<br />

De in 2011 samen met Greenport <strong>Venlo</strong> en de provincie gestarte uitwerking van ‘Human<br />

Capital Roadmaps’ voor inzicht in de ontwikkeling van de arbeidsmarkt voor economische<br />

speerpunten tot 2020 is verder doorgezet.<br />

Binnen deze programmalijn moeten nog een tegenvaller en een succes worden vermeld.<br />

Hoewel het concept nagestreefd blijft worden moest het project Sunrise Campus na het<br />

afhaken van de launching customer Scheuten worden beëindigd. De komst van Canon<br />

2-14


daarentegen was een groot succes voor (de regio) <strong>Venlo</strong>. Beide ontwikkelingen zijn al<br />

uitvoerig<br />

met de raad gecommuniceerd.<br />

Gelet op<br />

de scoress op de indicator van deze programmalijn, dee fase waarin een aantal<br />

ontwikkelingen zich<br />

bevinden en onzekerheid over huidige en toekomstigee investeringen is<br />

de raad middels proraps al eerder gemeld dat alertheid geboden is maar ook dat er nog<br />

geen aanleiding is de ambitie aan te passen omdat verwacht mag m worden dat, zodra<br />

bijvoorbeeld Klavertje 4, TPN en Greenpark in een volgende fase komen, de score op<br />

het<br />

gewenste niveau zal uitkomen. Deze inschatting staat ook na het h jaar 20122 nog overeind.<br />

Effectindicatoren<br />

P2.1. Het ministerie van<br />

Economische zaken laat regelmatig<br />

onderzoek uitvoeren onder de 31<br />

grootste steden van Nederland<br />

naar het h <strong>Gemeente</strong>lijk<br />

Ondernemingsklimaat. Dit<br />

onderzoek meet het oordeel van<br />

ondernemers over de verschillende<br />

elementen van het gemeentelijk<br />

beleidd zoals regelingen voor<br />

starters, regionale samenwerking,<br />

kwaliteit dienstverlening, veiligheid,<br />

informatieverstrekking t.a.v. .<br />

regelgeving en bereikbaarheid van<br />

bedrijven. Van al deze elementen is een gemiddeld rapportcijfer berekend. Voor <strong>Venlo</strong> is het<br />

gemiddelde rapportcijfer voor 2010 een 6,8. Dit komt overeen met m het landelijk gemiddelde.<br />

In vergelijking met andere Limburgse steden (Heerlen 6,6, Maastricht 6,6 en Sittard-Geleen<br />

6,5) heeft <strong>Venlo</strong> een beter ondernemingsklimaat. Het bewuste onderzoek is inmiddels<br />

door<br />

het ministerie stopgezet, er zijn dus geenn actuele cijfers bekend. Een nieuwe indicator is een<br />

aandachtspunt voor de auditcommissie inn het nu lopende traject herijking p&c-cylus /<br />

programmasturing.<br />

Programmalijn 2.3: Realiseren van toegevoegde<br />

waarde opp speerpuntsectoren<br />

Doelstelling<br />

Samen met partners aanjagenn van het realiseren van toegevoegde waardee in de regio op de<br />

speerpuntsectorenn door stimulering van de ontwikkeling van ‘kennis en kunde naar kassa’,<br />

faciliteren van open<br />

innovatie, , nieuwe producten, branche overstijgende ontwikkelingen en<br />

nieuw ondernemerschap. Centraal staat het faciliteren van software: clustervorming,<br />

innovatieplatforms,<br />

regievoering vanuit C2C en kennisinfrastructuur, netwerken en<br />

conceptontwikkeling campussen.<br />

Resultaat<br />

Het Innovatiecentrum Greenport <strong>Venlo</strong> (met focus op de drie regionale economische<br />

speerpunten en op<br />

de verbindingen daartussen) is, na intensieve besprekingen tussen<br />

provincie, regio <strong>Venlo</strong> en Ondernemend<br />

Limburg, in 2012 geopend en werkt nauw samen<br />

met organisaties als Syntens en Avales.<br />

De gemeente <strong>Venlo</strong> heeft intensief met Océ en de Universiteit<br />

Maastricht gesproken<br />

over de<br />

ontwikkeling van Document Services Valley en de wijze waaropp partijen daaraan gezamenlijk<br />

vorm kunnen geven.<br />

Het C2C-expolab <strong>Venlo</strong> is medio 2012 officieel geopend en heeft gewerkt aan de<br />

doorontwikkeling van het kennis- en documentatiecentrum ter ondersteunio<br />

ing van projecten,<br />

2-15


edrijven en kennisinstellingen bij de implementatie<br />

van C2C inn gebiedsontwikkeling,<br />

gebouwen en producten. Het C2C-expolab ondersteunt inmiddels meer dan 10<br />

(internationale) projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Eveneens in de zomer<br />

opende het Amerikaanse Cradle to Cradle Product Innovation Institute, wereldwijd<br />

verantwoordelijk voor de certificering vann C2C-producten, het eerste e Europese C2C Product<br />

Certificate trainingscentrum in<br />

<strong>Venlo</strong>.<br />

Een mijlpaal was eind 2012 de<br />

toewijzingg aan <strong>Venlo</strong><br />

(als eerstee Limburgsee gemeente) van<br />

het Lean and Green certificaat. Het Connectprogramma Lean and a Green beoogt reductie<br />

van uitstoot, verbetering van doorstromin<br />

ng verkeer, verhoging van v verkeersveiligheid<br />

en<br />

versterking van de economische vitaliteit. Deze erkenning betreft dus de verduurzaming van<br />

logistiek<br />

en mobiliteit door overleg en samenwerking<br />

tussen ondernemers,<br />

, onderwijs en<br />

onderzoek en overheid.<br />

Al met al ligt deze programmalijn op koers.<br />

Effectindicatoren<br />

P3.1. <strong>Venlo</strong> wil meer nieuwee<br />

ondernemers, zogenaamde<br />

‘starters’, naar <strong>Venlo</strong> trekken, met<br />

name in de speerpuntsectoren.<br />

Deze startende ondernemers<br />

nemen immers vaak innovatieve,<br />

nieuwe kennis mee. In 2009<br />

hebben zich in totaal 565 starters<br />

ingeschreven bij de Kamer van<br />

Koophandel. Hiervan was 14% (81)<br />

een nieuwe onderneming in een<br />

van dee <strong>Venlo</strong>se speerpuntsectoren.<br />

In 2010 was het totaal aantal<br />

starters wat hoger, namelijk 646,<br />

waarvan<br />

17% (108) in de speerpuntsectoren. Hiermee was de ambitie voor 2015 al bereikt.<br />

In 2011 is dit streefpercentagee echter weer gedaald. Nieuwe cijfers over 2012 worden<br />

in de<br />

tweede helft van 2013 verwacht.<br />

Algemeen: financieel resultaat<br />

De financiële resultaten van het programma zijn samengevat inn onderstaande tabel.<br />

Afwijkingen begroot-gerealiseerd wordenn op hoofdlijnen toegelicht. Voor een overzicht in<br />

detail verwijzen wij<br />

u hoofdstuk 5 van deze jaarrekening.<br />

2-16


Innovatie en excellente stad<br />

EXPLOITATIE (Bedragen x € 1.000)<br />

Begroting na Rekening<br />

wijziging 2012 2012<br />

Verschil 2012<br />

EXPLOITATIE<br />

2.1 Kennisinfrastructuur 181 38 -143<br />

2.2 Onderscheidende vestigingsplaatsfactoren 34.794 87.474 52.679<br />

2.3 Toegevoegde waarde speerpuntsectoren 177 170 -6<br />

Totaal baten<br />

35.152 87.682 52.530<br />

2.1 Kennisinfrastructuur 2.269 1.413 856<br />

2.2 Onderscheidende vestigingsplaatsfactoren 37.396 17.527 19.869<br />

2.3 Toegevoegde waarde speerpuntsectoren 728 507 221<br />

Totaal lasten<br />

40.393 19.447 20.947<br />

Exploitatieresultaat<br />

-5.241 68.236 73.477<br />

RESERVES<br />

2.1 Kennisinfrastructuur 425 175 -250<br />

2.2 Onderscheidende vestigingsplaatsfactoren 30 2.087 2.057<br />

2.3 Toegevoegde waarde speerpuntsectoren<br />

Onttrekkingen (baat)<br />

455 2.262 1.807<br />

2.1 Kennisinfrastructuur 175 175<br />

2.2 Onderscheidende vestigingsplaatsfactoren 10 -10<br />

2.3 Toegevoegde waarde speerpuntsectoren<br />

Toevoegingen (last)<br />

Resultaat reserves<br />

175 185 -10<br />

280 2.076 1.796<br />

Totaal resultaat<br />

-4.961 70.312 75.273<br />

Toelichting op hoofdlijnen<br />

Ad 2.1 De niet gerealiseerde baat betreft een uitstaande subsidie die nog wordt afgeroepen.<br />

Aan de lastenzijde is voor Cradle to Cradle sprake van een in portefeuille gehouden subsidie<br />

van ruim een ton, terwijl ruim € 450.000 kan vrijvallen. Daarnaast is sprake van een (nog)<br />

niet uitbetaalde subsidie aan de Universiteit Maastricht (€ 250.000).<br />

Ad 2.2 Aan de batenzijde is veruit het belangrijkst dat Trade Poort Noord geen ruim 18, maar<br />

ruim € 78 miljoen (Canon!) aan inkomsten heeft gebracht. Door vooral administratieve<br />

rekenposten (toenemende boekwaarde bedrijventerreinen op – € 18 miljoen) is deze<br />

programmalijn niet 60 maar ruim € 52 miljoen batig. Ook staan als gevolg van mutaties in<br />

boekwaardes tegenover deze hogere inkomsten juist lagere inkomsten dan geraamd op het<br />

product ‘toename boekwaarde algemene lasten’ van programmalijn 5.2. Aan de lastenzijde<br />

zit een (administratieve) post ter waarde van – € 11 miljoen, maar ook € 6 miljoen minder<br />

lasten dan begroot voor Trade Poort Noord, en bijna € 2 miljoen minder lasten dan begroot<br />

voor niet-majeure projecten.<br />

Ad 2.3 Veruit de belangrijkste afwijking is hier Sunrise Campus: twee ton lasten begroot,<br />

door wegvallen van het project slechts € 6.000 uitgegeven. Hier staan als gevolg van<br />

mutaties in boekwaardes tegenover deze lagere uitgaven ook lagere inkomsten dan<br />

geraamd op het product ‘toename boekwaarde algemene lasten’ van programmalijn 5.2.<br />

2-17


2.4 Programma 3: Centrum Euregio<br />

Algemeen: inhoudelijk resultaat<br />

Doelstelling uit begroting 2012<br />

Afgeleid<br />

uit de ambities die we<br />

willen bereiken in 2030 stellen we w ons het volgende centrale<br />

doel voor de komende vier jaren: “Versterking van de aantrekkelijkheid en bekendheid van<br />

<strong>Venlo</strong>, met name voor inwoners en bezoekers, door<br />

meer onderscheidende en kwalitatief<br />

hoogwaardige grootstedelijke<br />

voorzieningen, met een focus op het stedelijke centrum,<br />

jongeren en hoger opgeleiden, en duurzaamheid”.<br />

Resultaat<br />

De doelstelling van<br />

het programma leek in 2011 enigszins bedreigd te worden door een<br />

gemeten daling van de woonaantrekkelijkheid van <strong>Venlo</strong> in vergelijking met andere G50-<br />

gemeenten. In 2012 is echter weer sprake van een lichte stijging. Ook andere cijfers geven<br />

aanleiding te veronderstellen<br />

dat het realiseren van de algemene doelstelling op koers ligt.<br />

De waardering van<br />

de grootstedelijke functies door bewoners van v <strong>Venlo</strong> iss in het afgelopen<br />

jaar gestegen. Ook<br />

is er een verbetering<br />

zichtbaar in<br />

de waardering van dee kwaliteit van de<br />

openbare ruimte door bewoners. Op andere punten is nog geenn meting mogelijk. Dit geldt in<br />

het bijzonder de waardering van bezoekers van <strong>Venlo</strong> en de strategische en tactische<br />

branding van de regio <strong>Venlo</strong>.<br />

Effectindicatoren<br />

D3.1. De eerste indicator geeft de<br />

waardering van <strong>Venlo</strong> als winkel-,<br />

cultuur-, en toeristenstad door de<br />

eigen inwoners van <strong>Venlo</strong>. De<br />

indicator geeft het gemiddelde van<br />

drie rapportcijfers, gemeten in de<br />

Stadspeiling. De waardering<br />

is<br />

sterk gestegen: van 5,8 in 2010<br />

naar 6,46<br />

in 2012. . Daarmee is de<br />

geformuleerde ambitie van 6,5 in<br />

2015 vrijwel bereikt.<br />

D3.2. De tweede indicator moet op vergelijkbare wijze de waardering weergeven van <strong>Venlo</strong><br />

door bezoekers. Op dit moment is een dergelijk meetinstrument niet voorhanden. Een<br />

nieuwe indicator is een aandachtspunt voor de auditcommissie<br />

in het nu lopende traject<br />

herijking<br />

p&c-cylus<br />

/ programmasturing.<br />

D3.3. De derde indicator betreft de<br />

positiee van <strong>Venlo</strong>o in de ranglijst van<br />

50 grootste gemeenten op de<br />

woonaantrekkelijkheidsindex<br />

(bron:<br />

Atlas voor <strong>Gemeente</strong>n). Deze kent,<br />

in volgorde van gewicht, acht<br />

factoren: bereikbaarheid van<br />

banen, cultureel aanbod<br />

(podiumkunsten), veiligheid<br />

(geweldmisdrijven en vernielingen),<br />

aandeel koopwoningen, nabijheid<br />

2-18


van natuurgebieden, kwaliteit van het culinaire aanbod, aanwezigheid van een universiteit,<br />

en historisch karakter van de stad (percentage woningen van vóór 1945). In 2009 nam<br />

<strong>Venlo</strong><br />

de 41e plaats in, in<br />

2011 is <strong>Venlo</strong> gezakt naar de 44e plaats, in 2012 echter weer een<br />

plek<br />

gestegen.<br />

De algemene programmadoelstelling is uitgewerkt naar doelen bij vier programmalijnen, elk<br />

voorzien<br />

van hun eigen te meten effectindicatoren. De resultaatbeschrijvingen op dat niveau<br />

volgen hieronder.<br />

Programmalijn 3.1: Versterken van grootstedelijke functiess in hun samenhang<br />

Algemeen<br />

Doelstelling<br />

Het gaat hier niet zozeer om gebieden, maar om functies, te weten: detailhandel, horeca,<br />

leisure/toerisme/recreatie, cultuur, onderwijs en diensten, in hun samenhang. In de praktijk<br />

zullen deze functies echter vooral hun beslag krijgen<br />

in het centrum van <strong>Venlo</strong> en de directe<br />

omgeving daarvan (Maaswaard, Kazernekwartier, Museumkwa<br />

artier). Kloosterdorp Steijl, Bad<br />

Arcen, maar ook andere trajecten die nu al een onderscheidende (eu)regionale uitstraling<br />

hebben dan wel die<br />

kunnen verwerven, horen ook bij deze programmalijn.<br />

. Het gaat niet<br />

alleen om fysieke bouwprojecten, maar ook de grotere evenementen die <strong>Venlo</strong> op de<br />

kaart<br />

zetten, en (stimulerings)activiteiten ten aanzien van de (centrum)functies horeca/detailhandel<br />

en toerisme/recreatie. ‘Versterken’ betekent hier in ieder geval ook: meer diversiteit,<br />

hoogwaardiger en duurzamer aanbod van voorzieningen.<br />

Het betreft een prioritaire programmalijn.<br />

Resultaat<br />

In 2012 zijn belangrijke resultaten geboekt.<br />

• Realisatie van projecten: (majeur) verbouwing Limburgs Museum mett mikwe, oplevering<br />

nieuwe Stationsplein (vóór start Floriade), bouwstart Q4, renovatie Nedinsco, plaatsing<br />

Weerdsprong<br />

bij Maasboulevard, start infrastructurele maatregelen Kazernekwartier;<br />

kleiner meer wel aansprekend: oplevering woonproject Knibbelstraatje-Kerkstraat,<br />

bouwstart bioscoop Picardie, opwaardering Keizerstraatje<br />

met horeca, doortrekken<br />

fietsruggengraat naar Koninginnesingel, start studentenhuisvesting Zuidsingel.<br />

• Planvorming van andere majeure projecten: doorontwikkeling Kazernekwartier, herijking<br />

project Vleesplein/Kloosterkwartier inn relatie tot Impuls Binnenstad, aanbesteding<br />

Poppodium Q4.<br />

• Ondersteunende activiteiten: vaststelling Visie Stedelijk Centrum; borging wonenn in de<br />

binnenstad in STRAK II; start vraag-<br />

corporaties); start actualisering<br />

detailhandelsbeleid.<br />

De positieve effecten van deze inspanningen komen<br />

terug in meest m recente meetgegevens.<br />

en aanbodmonitor studentenhuisvesting (met<br />

<strong>Venlo</strong>Partners, onderwijsinstellingen, Effectindicatoren<br />

P1.1. De eerste indicator betreft de<br />

waardering van het centrum<br />

van<br />

<strong>Venlo</strong> als winkel-, en toeristengebied<br />

door<br />

cultuur-,<br />

uitgaansde<br />

eigen inwoners van <strong>Venlo</strong>. De<br />

indicator geeft het gemiddelde cijfer<br />

van vier rapportcijfers in de<br />

Stadspeiling. In 2010 bedroeg dit<br />

gemiddelde 5,6; in 2011 is dit<br />

gestegen naar 6, ,2 en in 2012 naar<br />

2-19


6,4. Binnen dit samengesteldee cijfer is ook de waardering voor het centrumm als cultuurgebied<br />

gestegen. De bezuinigingen op ‘kleine’ culturele voorzieningen<br />

lijken de waardering voor de<br />

grotere culturele centrum-voorzieningen<br />

niet te hebben beïnvloed.<br />

Op basis van de stijging in 2011 is tussentijds de ambitie verhoogd naar een cijfer 6,5<br />

in<br />

2015. Dat lijkt met de nieuwstee gegevenss uit 2012 zeker haalbaar.<br />

P1.2. De tweedee indicator geeft de<br />

bezoekersaantallen van vijff<br />

onderscheidendee culturele en<br />

recreatieve voorzieningen:<br />

Limburgs museum, museumm Van<br />

Bommel van Dam, De Koel (later:<br />

MFC) ), poppodium (na realisatie);<br />

en grootschaligee evenementen<br />

(zomerparkfeesten). Gemeten<br />

wordtt de gemiddelde ontwikkeling<br />

van deze d voorzieningen/<br />

evenementen. Bezoekersaantallen<br />

van 20092<br />

geldenn als startpunt (100)<br />

voor het h indexcijfer. 2 Na een<br />

daling<br />

in 2010 is de index in 2011 weer<br />

gestegen (101), met name door de bezoekersaantallen van de zomerparkfeesten, VVV-<br />

beschikbaar.<br />

<strong>Venlo</strong> en het Museum van Bommel van Dam. Cijfers<br />

over 20122 komen later dit voorjaar<br />

Programmalijn 3.2: Verbeteren ruimtelijke kwaliteit centrum<br />

Algemeen<br />

Doelstelling<br />

Deze programmalijn focust op<br />

ruimtelijkee kwaliteit. Het gaat daarbij niet alleen om gevels,<br />

(cultuur)historie en<br />

monumenten, maar ook om de openbare ruimte en de vormgevingg van<br />

routes. Extern onderzoek toont namelijk aan dat de kwaliteit van routes enn verbindingen<br />

alsmedee die van de<br />

openbaree ruimte rondom (grootstedelijke) voorzieningv<br />

en in hoge mate<br />

de aantrekkingskracht daarvan bepaalt, niet enkel voor bezoekers van de stad, maar ook<br />

voor mensen die overwegen in een stad te gaan wonen. Ook aandacht voor (cultuur) historie<br />

is voor bezoekers en mensen die zich willen vestigen in een stad een essentiële factor, maar<br />

het is bovendien een zelfstandige verdienfactor met een multiplier van 5, dat wil zeggen dat<br />

elke in cultuurhistorie geïnvesteerde euroo vijf euro uit de markt trekt. Het betreft een<br />

prioritaire programmalijn.<br />

Resultaat<br />

Inzake cultuurhistorie zijn de nodige acties gerealiseerd: verbeelding cultuurhistorie in<br />

Q4,<br />

archeologisch vervolgonderzoek in het Kazernekwartier, een prominenteree plek voor het fort<br />

Sint Michiel in dat project, verbeelding van regionalee landbouwgeschiedenis op de Floriade.<br />

Voor het park bij de<br />

Maasboulevard is een beeldenroute voor grote g kunstwerken ontworpen<br />

(realisatie 2013).<br />

In 2012 is ook gestart met herijking van het reclamebeleid voorr de binnenstad en het<br />

Handboek Openbare Ruimte Binnenstad<br />

.<br />

Het meerjarige plan stratenaanpak leiddee in 2012 tot de herinrichting / opknapbeurt van de<br />

Markt, de Jodenstraat, de Geldersepoort<br />

en de Bolwaterstraat.<br />

2 Voor VVV‐<strong>Venlo</strong> geldt als startpunt het aantal bezoekers bij competitiewe<br />

dstrijden tijdens het seizoen<br />

2008/2009.<br />

2-20


Ook bij deze programmalijn bevestigen de meest recente meetgegevens het positievee effect<br />

van de inspanningen.<br />

Effectindicatoren<br />

P2.1. De indicator meet in hoeverre<br />

(cultuur)historie zichtbaar is in het<br />

centrum van <strong>Venlo</strong>. Deze indicator<br />

is samengesteld<br />

uit twee stellingen<br />

in de Stadspeiling: ‘Het<br />

stadscentrum van <strong>Venlo</strong> is een<br />

gebied met mooie gebouwen’ en<br />

‘Het stadscentrums<br />

m van <strong>Venlo</strong> is een<br />

gebied met veel monumenten’. Ten<br />

opzichte van 2010 is het aantal<br />

instemmers met de eerste stelling<br />

(fors) gestegen van 60% naar 68%,<br />

de tweede stelling scoorde slechts<br />

licht positiever p (van 53% naar<br />

54%). Gemiddeld bedroeg de stijging 4 procentpunten en lijkt de d voor 20155 gestelde ambitie<br />

haalbaar.<br />

P2.2. De tweede indicator geeft aan<br />

hoe de kwaliteit van de openbare<br />

ruimtee in het centrum wordt<br />

beoordeeld, aan de hand van drie<br />

stellingen in de Stadspeiling: ‘het<br />

centrum van <strong>Venlo</strong> is een gebied<br />

met gezellige pleintjes en straten’,<br />

‘het stadscentrumm van <strong>Venlo</strong><br />

is<br />

schoon’ en ‘het stadscentrum<br />

van<br />

<strong>Venlo</strong> is veilig’. Na een zeerr sterke<br />

stijging van 20100 naar 2011 is er in<br />

2012 weer een daling, al blijft de<br />

score stevig boven die van 2010.<br />

De ambitie om inn 2015 71% te<br />

halen staat echter onder druk. . Na preciezere analyse van de gegevens wordt bezien of bij de<br />

begroting-2014 nadere acties dan wel een bijstelling<br />

van de ambitie worden geformuleerd.<br />

Programmalijn 3.3: Branding: profileren van <strong>Venlo</strong> als centrum van de Euregio<br />

Algemeen<br />

Doelstelling<br />

In eerste instantie moet ‘het DNA’ van dee regio <strong>Venlo</strong> worden bepaald, b met medeneming van<br />

wat voor de gemeente <strong>Venlo</strong> zelf al is uitgemond in de imagocampagne ‘<strong>Venlo</strong>vertelt’, de<br />

rapportage ‘Smoel geven aan Noord-Limburg’ (gemaakt in opdracht van de regio), en<br />

de<br />

uitwerking daarvan<br />

in het thema ‘Quality of Life’. Vervolgens moet het omarmde merk<br />

worden uitgezet. Het derde element is effectonderzoek met tenminste eenn voormeting<br />

en<br />

een nameting (bij voorkeur begeleid met een procesevaluatie).<br />

Het betreft een prioritaire programmalijn.<br />

2-21


Resultaat<br />

Er is sprake van buitengewoon veel beweging in de regio, juist op het terrein van branding.<br />

De Floriade was in 2012 feitelijk hét regionale branding-vehikel, de provincie Limburg is<br />

bezig met een eigen proces voor profilering van de provincie en in de eigenlijke regio zijn<br />

zeven gemeenten gestart aan verbreding van de al bestaande samenwerking: een complex<br />

en op onderdelen nog groeiend zoek- en afstemmingsproces waarbinnen in 2012 wel een<br />

actuele strategische regiovisie ‘Regio in balans’ is vastgesteld. Het is moeilijk gebleken om in<br />

deze hectiek en het delicate proces van regionale samenwerking vanuit deze programmalijn<br />

regie te pakken. Inmiddels is dit programmadoel geïncorporeerd in de (uitwerking van) de<br />

Regiovisie.<br />

Het échte event van 2012 was uiteraard de Floriade. Het gezamenlijke doel van de Nationale<br />

Tuinbouwraad en de Regio <strong>Venlo</strong> was om de tuinbouw in zijn algemeenheid en de regio in<br />

het bijzonder sterk op de internationale agenda te plaatsen. Hierin zijn we zeer goed<br />

geslaagd, zoals we onderstaand beknopt samenvatten.<br />

• De Floriade werd in 2003 binnengehaald met onder andere het doel de regio beter op de<br />

kaart te zetten. Dat doel is bereikt. Regio <strong>Venlo</strong> en Greenport <strong>Venlo</strong> staan stevig op de<br />

nationale kaart en zijn bekend geworden in internationaal verband.<br />

• Het heeft tot grote en versnelde infrastructurele investeringen geleid (€ 300 miljoen): de<br />

aanleg van de A74 (investering € 90 miljoen), de betere geluidinbedding van de A73<br />

(investering € 25 miljoen), de aanleg van de Greenportlane (investering € 50 miljoen) en<br />

de realisatie van 2 permanente landmarks voor de regio (Innovatoren en Villa Flora)<br />

(ongeveer € 45 miljoen).<br />

• De organisatie van de Floriade, investering circa € 90 miljoen, en het houden van deze<br />

wereldtuinbouwtentoonstelling hebben bovendien geleid tot nieuwe banen. Aanvullend<br />

zijn mensen die langs de kant stonden ingezet en opgeleid voor een nieuwe toekomst.<br />

Dit heeft geleid tot aanzienlijke besparingen van uitkeringen (circa € 1 miljoen).<br />

De twee miljoen bezoekers die de Floriade hebben bezocht hebben hoge waarderingscijfers<br />

gegeven. Regionale horeca en toeristische bedrijven hebben gemiddeld een mooie plus<br />

gehaald. Het totaal aan maatschappelijke baten wordt nog berekend. Naar verwachting<br />

kunnen we hierover in het voorjaar meer zeggen maar eerder heeft de Rabobank deze baten<br />

geschat op totaal € 385 - € 440 miljoen.<br />

Concrete acties in 2012 waren verder de ontwikkeling van een set van 13 korte filmpjes rond<br />

de binnenstad-projecten (ook toegankelijk via YouTube) in het kader van de <strong>Venlo</strong>Partnerscampagne<br />

‘<strong>Venlo</strong>Verbindt’, en de <strong>Venlo</strong>-special van het landelijke vakblad Stedenbouw &<br />

Architectuur.<br />

P3.1, P3.2. Deze indicatoren betreffen respectievelijk het opleveren van ‘het merk’ <strong>Venlo</strong> en<br />

het succesvol uitvoeren van de strategie. Zoals hierboven al aangegeven zijn deze acties op<br />

basis van voortschrijdend inzicht en in overleg met de regiogemeenten nu geïncorporeerd in<br />

de (uitwerking van) de recent opgestelde Regiovisie.<br />

Programmalijn 3.4: <strong>Venlo</strong>, een gastvrije regio<br />

Algemeen<br />

Doelstelling<br />

Gastvrijheid wordt mede bepaald door de opstelling van de inwoners van <strong>Venlo</strong>. Ook de<br />

attitude van overheidsorganisaties, met name de gemeente <strong>Venlo</strong>, is van onderscheidend<br />

belang. Bedrijven moeten optimaal worden gefaciliteerd indien zij zich hier willen vestigen<br />

(accountmanagement). Potentiële werknemers moeten het gevoel hebben dat er geen<br />

barrières bestaan om hier te komen werken en om zich hier met hun gezin te vestigen<br />

(gastvrije inburgering via laagdrempelige voorzieningen, loket). Studenten moeten het gevoel<br />

hebben dat zij in <strong>Venlo</strong> in een internationaal georiënteerde stad kunnen studeren waar<br />

2-22


innovatie, creativiteit en levendigheid (kwalitatief hoogwaardige stedelijke voorzieningen)<br />

hoog in het vaandel staan.<br />

Resultaat<br />

Zoals uit de eerste indicator blijkt maakt de eerste stap van deze programmalijn onderdeel uit<br />

van de vorige. Daarmee is dit programmadoel geïncorporeerd in de uitwerking van de<br />

Regiovisie ‘Regio in Balans’.<br />

Ten gevolge van besluiten rond de Kadernota 2013 is wel de VVV-functie in <strong>Venlo</strong> herijkt.<br />

Studentensociëteit ‘The Hub’ en het Students Information Point gingen van start. Ook heeft<br />

<strong>Venlo</strong>Partners acties uitgezet onder de vlag ‘<strong>Venlo</strong> gastvrije stad’, waaronder het intensief<br />

volgen van elders studerende <strong>Venlo</strong>se jongeren in het project ‘Truuk nao <strong>Venlo</strong>’.<br />

De Floriade uitte zich ook in de binnenstad. Horecaondernemers, winkeliers, musea<br />

kwamen, geïnspireerd door de Floriade, met publieksvriendelijke arrangementen waardoor<br />

de gastvrijheid van de regio ook buiten het eigenlijke Floriadeterrein werd beleefd.<br />

P4.1. De eerste indicator voor deze programmalijn geeft aan of er wel of niet is voldaan aan:<br />

het opstellen van een heldere definitie van ‘gastvrijheid’ als gewenst onderdeel van het<br />

nieuwe ‘merk <strong>Venlo</strong>’. Bepaald moet worden wat wordt verstaan onder ‘gastvrijheid’, door de<br />

gemeente(n) en haar (hun) stakeholders en wat dat voor de verschillende doelgroepen<br />

betekent. Er worden criteria opgesteld waaraan gastvrijheid in de regio <strong>Venlo</strong> moet voldoen.<br />

P4.2. De tweede indicator moet aangeven of gastvrijheid als kernwaarde is verankerd in het<br />

nieuwe merk ‘<strong>Venlo</strong>’: de regio <strong>Venlo</strong> moet ook daadwerkelijk als ‘gastvrij‘ worden gezien door<br />

relevante doelgroepen. Zodra een werkbare definitie van gastvrijheid is vastgesteld, moet<br />

een meetinstrument worden aangewezen of ontwikkeld om deze indicator SMART te maken.<br />

Algemeen: financieel resultaat<br />

De financiële resultaten van het programma zijn samengevat in onderstaande tabel.<br />

Afwijkingen begroot-gerealiseerd worden op hoofdlijnen toegelicht. Voor een overzicht in<br />

detail verwijzen wij u naar hoofdstuk 5 van deze jaarrekening c.q. de paragraaf Grondbeleid<br />

in deze jaarrekening.<br />

2-23


Centrum Euregio<br />

EXPLOITATIE (Bedragen x € 1.000)<br />

EXPLOITATIE<br />

3.1 Versterken van grootstedelijke functies 21.974 11.250 -10.723<br />

3.2 Verbeteren ruimtelijke kwaliteit centrum 6.303 5.699 -603<br />

3.3 Branding 400 378 -22<br />

3.4 <strong>Venlo</strong>, een gastvrije regio 13 14 1<br />

Totaal baten<br />

28.689 17.341 -11.348<br />

3.1 Versterken van grootstedelijke functies 36.358 26.482 9.876<br />

3.2 Verbeteren ruimtelijke kwaliteit centrum 6.715 6.247 468<br />

3.3 Branding 2.460 6.189 -3.729<br />

3.4 <strong>Venlo</strong>, een gastvrije regio 839 903 -64<br />

Totaal lasten<br />

Exploitatieresultaat<br />

Begroting na<br />

wijziging 2012<br />

Rekening<br />

2012<br />

Verschil 2012<br />

46.371 39.820 6.551<br />

-17.683 -22.479 -4.797<br />

RESERVES<br />

3.1 Versterken van grootstedelijke functies 601 6.925 6.324<br />

3.2 Verbeteren ruimtelijke kwaliteit centrum 1.477 1.233 -244<br />

3.3 Branding 281 156 -125<br />

3.4 <strong>Venlo</strong>, een gastvrije regio<br />

Onttrekkingen (baat)<br />

2.359 8.314 5.955<br />

3.1 Versterken van grootstedelijke functies 5.452 4.897 555<br />

3.2 Verbeteren ruimtelijke kwaliteit centrum 426 426<br />

3.3 Branding<br />

3.4 <strong>Venlo</strong>, een gastvrije regio<br />

Toevoegingen (last)<br />

5.878 5.324 555<br />

Resultaat reserves<br />

-3.520 2.990 6.510<br />

Totaal resultaat<br />

-21.202 -19.489 1.713<br />

Toelichting op hoofdlijnen<br />

Ad 3.1 Aan de batenzijde een gemengd beeld: sommige majeure projecten hebben minder<br />

baten gerealiseerd dan begroot (Q4 € 11 miljoen minder, Maasboulevard bijna € 2 miljoen<br />

minder), waaraan crisis en bouwstagnatie mede debet zijn. Andere projecten brachten juist<br />

meer dan voorzien (Kazernekwartier bijna zeven ton vanwege komst TopCare, Maaswaard<br />

zelfs bijna € 2,5 miljoen). Aan de lastenzijde is soms meer uitgegeven dan begroot<br />

(Maaspoort ruim zes ton), vaker echter fors minder (Kazernekwartier bijna € 6 miljoen, Q4<br />

bijna € 2 miljoen, Maasboulevard € 2,3 miljoen). Ook hier spelen crisis en bouwstagnatie een<br />

wezenlijke rol. Tegenover deze lagere uitgaven staan als gevolg van mutaties in<br />

boekwaarden ook lagere inkomsten dan geraamd op het product ‘toenemende boekwaarde<br />

algemene lasten’ binnen programmalijn 5.2.<br />

Ad 3.2 Parkeerterreinen en straatparkeren hebben bijna € 2 miljoen minder opgeleverd dan<br />

begroot, vooral door vanwege bouwactiviteit weggevallen plaatsen; parkeergarages<br />

daarentegen bijna vier ton meer. De onderschrijding aan de lastenkant is resultante van<br />

gemengde posten: minder uitgaven voor Kunst Openbare ruimte (deels vertraging projecten:<br />

naar 2013), verkeersmaatregelen (scherpe toets nut en noodzaak ‘kleine’ maatregelen),<br />

2-24


straatparkeren (spiegel van de mindere baten) – meer uitgaven voor parkeergarages en<br />

archeologie/cultuurhistorie (onder andere verplaatsing en conservering Mikwe).<br />

Ad 3.3 De meerkosten worden vrijwel uitsluitend veroorzaakt door de dotatie aan de<br />

voorziening Floriade van € 4 miljoen.<br />

2-25


2.5 Programma 4: Veelzijdigee stad in hett groen<br />

Algemeen: inhoudelijk resultaat<br />

Doelstelling<br />

<strong>Venlo</strong> streeft ernaar in 2015 een gemeente te zijn met meer dan 100.000 inwoners. De stad<br />

kenmerkt zich door<br />

een vitaal woon- werk- en leefklimaat met voldoende v sociale cohesie en<br />

betrokkenheid. De basis hiervoor is gelegen in een uitgekiende<br />

e inzet van sociale en<br />

ruimtelijk-fysieke ontwikkeling<br />

van dorpen, wijken en<br />

stedelijk centrum enerzijds en de<br />

kwaliteitt van de natuurlijke omgeving anderzijds. De<br />

stad en omliggende dorpen oefenen<br />

aantrekkingskracht<br />

uit op mensen van buiten die hier niet alleenn komen werken, maar ook<br />

graag willen wonen.<br />

Resultaat<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Venlo</strong> wil een 100. 000 plus gemeente blijven/worden. Daarnaast wil <strong>Venlo</strong><br />

een<br />

veilige, leefbare stad zijn met veel socialee cohesie. Het voorzieningenniveau in de wijken en<br />

buurten dient van een adequaat niveau tee zijn. Hierbij is het vann belang dat natuur en<br />

stedelijkheid met elkaar in balans zijn. Over het algemeen laat <strong>Venlo</strong> V op deze punten een<br />

ontwikkeling in de gewenste richting zien. Wat betreft het inwonertal geldt dat stappen<br />

zijn<br />

gezet op het gebied van cultuur, kwaliteitt woonomgeving en kennisinfrastructuur.<br />

Achterliggende gedachte is de<br />

stad aantrekkelijker te maken met onder meer de bedoeling<br />

de dreigende krimp<br />

om te zetten in stabiliteit en wellicht zelfs enige groei; ergo <strong>Venlo</strong><br />

aantrekkelijk(er) te maken als woon en werkstad.<br />

Effectindicatoren<br />

houden we vast.<br />

D4.1. Het aantal inwoners is<br />

per 1<br />

januari 2012 gestegen naar<br />

100.031. Een stijging met bijna 200<br />

personen ten opzichte van 1 januari<br />

2011. Dit aantal ligt net boven de<br />

ambitiegrens vann 100.000<br />

inwoners. Gezienn de<br />

bevolkingsprognose 3 blijft het<br />

inwoneraantal dee komende jaren j op<br />

peil. (het cijfer voor 2009 is nog<br />

exclusief Arcen en Velden).<br />

Overigens is het voorlopig<br />

aantal<br />

inwoners<br />

per 1 januari 2013<br />

100.158. Dus de ingezette lijn<br />

3 Bron: Etil; Progneff, 2011<br />

2-26


D4.2. In 2010 was de daling van<br />

het aantal inwoners vooral te wijten<br />

aan migratie. m Het migratiesaldo is<br />

het aantal mensen dat zich<br />

vestigt<br />

in <strong>Venlo</strong> minus het aantal mensen<br />

dat uit <strong>Venlo</strong>o<br />

vertrekt.<br />

Het<br />

migratiesaldo voor de gemeente<br />

<strong>Venlo</strong>o was in 2010 min-383. een positief<br />

In<br />

2011 was er<br />

migratiesaldo vann 180.<br />

D4.3. Veiligheid wordt sinds 2009<br />

gemeten<br />

mett de Integrale<br />

Veiligheidsmonitor . Dit onderzoek<br />

wordtt voor de gemeente <strong>Venlo</strong> een<br />

keer per twee jaar gepubliceerd. In<br />

dit rapport scoort de gemeente<br />

<strong>Venlo</strong>o in 2011 een 6,7 op de<br />

schaalscore<br />

veiligheid. In<br />

vergelijking<br />

met andere<br />

vergelijkbare gemeenten<br />

(6,9) is<br />

deze score aan de lage kant.<br />

Gebieden/wijkenn die mett name<br />

slechtt<br />

scoren in <strong>Venlo</strong><br />

zijn<br />

Vastenavondkamp (6,2), <strong>Venlo</strong>-<br />

Binnenstad (6,2) en Klingerberg (6,2). In 2012 is geen meting uitgevoerd. u<br />

Programmalijn 4.1: Kwaliteitt woon- enn leefomgeving<br />

Doelstelling<br />

<strong>Venlo</strong> heeft op het gebied van<br />

woningbouw, onderwijs, en (groene) werkgelegenheid<br />

een<br />

groeiambitie. Dat vraagt om aandacht voor het gebruik van ruimte, nodig voor economische<br />

ontwikkeling, maar<br />

ook voor wegen, rivierverruiming<br />

en recreatie. Doel vann deze<br />

programmalijn is om een goede balans tee vinden tussen al deze ruimtevragende functies.<br />

Het woningbeleid dient toegesneden worden op het boeien en binden van studenten, goed<br />

opgeleide jongeren, starters en andere hoger opgeleiden. Specifieke aandacht voor de<br />

huisvesting van ouderen en levensbestendig wonenn (vergrijzing!) dient te worden<br />

gecontinueerd. De dynamische woningbouwprogrammering voorziet in hett matchen van het<br />

huidige woningbouwprogramma versus de toekomstige woningbehoefte, met prioritering,<br />

uitstel of schrappen<br />

van projecten. Vertrekpunt is de<br />

demografische ontwikkeling en de<br />

ambities<br />

van <strong>Venlo</strong>, zoals neergelegd in de Visie <strong>Venlo</strong> 2030. Het H is een prioritaire<br />

programmalijn.<br />

4 Dit onderzoek is uitgevoerd door Intomart GFK volgens de benchmark IVm van het Ministerie van Binnenlandse Zaken<br />

2-27


Resultaat<br />

STRAK II (het strategisch akkoord) (looptijd 2012-2015) met dee woningbouwcorporaties is<br />

begin 2012 ondertekend. Het akkoord wordt door vertaald in bilaterale<br />

uitvoeringsovereenkomsten. In STRAK III spreken partijen uit prioriteit te geven aan<br />

leefbaarheid en vitaliteit van wijken en dorpen door te waken over woonkwaliteit, te focussen<br />

op veiligheid, zorg,<br />

openbare ruimte, voorzieningen,<br />

sociale cohesie en sociale stijging. Een<br />

voorbeeld van een dergelijke aanpak is de gebiedsontwikkelingg Vossener – Klingerberg, die<br />

in 2012 is afgerond. Een project met positieve gevolgen is de sociale stijging ‘De Ruit’.<br />

In de lijn<br />

van de Strategische<br />

Visie 2030 wordt niet ingezet op grootschaligg<br />

ge bouwprojecten,<br />

maar op<br />

verdunning en transformatie vann de bestaande woningvoorraad.<br />

De wijkenaanpak wordt vernieuwd door met minder middelen, meer m focus aan te brengen<br />

Daarbij wordt een onderscheidd gemaakt, gebaseerd<br />

op de Leefbaarometer naar regulier,<br />

versterkt regulier of speerpuntt aanpak.<br />

Verder is het interessant te zien wat de effecten van<br />

de bezuinigingen op het verwijderen van<br />

zwerfafval zijn, waartoe u in 2011 besloot.<br />

• Bijna 60% van de inwoners is hett eens met de stelling “ <strong>Venlo</strong> is een schone stad”. In<br />

vergelijking met 2011 (76%)(<br />

is dit t percentagee duidelijk gedaald. g<br />

• Ongeveer 3 op de 4 inwoners vindt het geen<br />

goed besluit dat de gemeente <strong>Venlo</strong><br />

gestopt is met het opruimen van zwerfafval in<br />

woonwijken.<br />

• Veruit de meerderheid van de inwoners (89%) neemt zelf verantwoordelijkheidd voor<br />

het schoonhouden van<br />

de woonomgeving door geen rommel op straat te gooien. En<br />

90% ruimt soms of vaak rommel in de buurt van de woning op.<br />

De conclusie is tweeërlei: <strong>Venlo</strong> wordt alss minder schoon beleefd, wat ontegenzeggelijk juist<br />

is; aan de andere kant neemt de burger zijn/haar verantwoordelijkheid en komt in actie.<br />

Effectindicatoren<br />

P1.1. Het H aantal woningen in<br />

<strong>Venlo</strong><br />

per 1 januari 20122 is 45.191. . De<br />

woningvoorraad laat in 2011 een<br />

groei zien z van 8600 woningen.<br />

Hiervan is circa 57% een<br />

koopwoning. Daarnaast is 30% van<br />

de woningen een meergezinswoning<br />

(flat, appartementt e.d.). Uitgegaan<br />

was van een groei van de<br />

woningvoorraad per jaar van<br />

300.<br />

De feitelijke situatie laat zien dat de<br />

ambitiee qua omvang voor 2015 al<br />

vrijwel gehaald is. . Dit stemt overeen<br />

met dee prognose van de regionale<br />

woonvisie. Ook die<br />

komt voor een periode van 10 jaar met gemiddeld een toename van 300<br />

woningen per jaar, alleen is de<br />

groei in dee eerste jaren fors hoger, terwijl die in de latere<br />

jaren flink lager is. Gebruik van het instrument dynamische woningbouwprogrammering zal<br />

hierin eguleren.<br />

P1.2. De schaalscore<br />

van<br />

waardering<br />

vann het leefklimaat<br />

bestaat uit het aandeel mensen dat<br />

vindt dat d er in gemeente <strong>Venlo</strong> veel<br />

groen is (85%)) én het aandeel<br />

mensen dat vindt dat de omgeving<br />

van <strong>Venlo</strong> V veel te bieden heeft op<br />

het gebied van natuur en landschap<br />

is (84%). Deze percentages zijn<br />

sinds 2010 met<br />

ongeveer 5%<br />

2-28


toegenomen. Daarmee is de score op deze schaal van 6,8 naar een 7,1 gestegen. Hiermee<br />

is de ambitie, handhaven van de 6,8, op dit moment gehaald. In het najaar van 2013 vindt de<br />

volgende meting plaats.<br />

Programmalijn 4.2: Vitaliteit gemeenschappen<br />

Doelstelling<br />

Het verbeteren van de vitaliteit van gemeenschappen vraagt om een integrale aanpak. De<br />

aanpak moet gericht zijn op beheer in termen van onderhoud, beheer en vernieuwing van de<br />

openbare ruimte en voorzieningen die uitgaat van maatwerk. Verder moet de aanpak gericht<br />

zijn op beleidsintensivering/ impuls, wanneer sprake is van achterstand of probleemsituaties.<br />

Het gaat erom dat een schone, veilige en sociaal coherente leefomgeving geboden wordt.<br />

Resultaat<br />

De Leefbaarometer laat zien dat het impulsbeleid voor de wijken Vossener, Klingerberg en<br />

<strong>Venlo</strong>-Oost zin heeft. De tevredenheid laat een positief tot matig positief beeld zien<br />

(lichtgroen tot groen). Maar de uitkomsten laten ook zien, dat als wordt ingezoomd op een<br />

lager niveau binnen de wijken en buurten (clusters) er in 2010 ook sprake is van een<br />

negatieve en matige score. Dit is terug te zien in delen van wijken waar nu sprake is van een<br />

impulsaanpak (<strong>Venlo</strong>-Oost, Vossener en Klingerberg), maar ook daarbuiten (delen van<br />

Vastenavondkamp, Hazenkamp en van Op de Heide). Desondanks is sprake van een<br />

verbetering t.o.v. 2009.<br />

Verder is in 2012 veel tijd geïnvesteerd in de realisering van nieuwe multifunctionele<br />

accommodaties in Arcen en in Velden en in de Hamar in Belfeld.<br />

Effectindicatoren<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

P2.1. schaalscore tevredenheid fysieke woonomgeving<br />

5,9 6,1<br />

n.b.<br />

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015<br />

P2.1. De schaalscore tevredenheid<br />

over de fysieke woonomgeving is<br />

samengesteld uit een aantal<br />

verschillende vragen uit de<br />

Stadspeiling. Deze zijn: het<br />

percentage inwoners dat vindt dat<br />

<strong>Venlo</strong> een schone en groene<br />

gemeente is en het percentage dat<br />

tevreden is met het onderhoud van<br />

de wegen/paden en<br />

speelvoorzieningen in de buurt. De<br />

tevredenheid over de fysieke<br />

woonomgeving is sinds 2009 licht<br />

gestegen. Dit komt met name door<br />

de forse stijging van het aantal mensen dat <strong>Venlo</strong> een schone gemeente vindt. De ambitie,<br />

handhaving, is vooralsnog bereikt.<br />

ambitie<br />

(5,9)<br />

uiterst<br />

positief<br />

zeer<br />

negatief<br />

P2.2. score leefbaarometer <strong>Venlo</strong>‐oost en Vossener/Klingerberg<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

n.b.<br />

n.b.<br />

2-29<br />

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015<br />

ambitie<br />

(4)<br />

P2.2. De Leefbaarometer geeft<br />

online informatie over de<br />

leefbaarheid in alle buurten en<br />

wijken van Nederland. Het geeft de<br />

situatie in de wijk weer, maar ook<br />

ontwikkelingen en achtergronden<br />

van de buurt. De verschillende<br />

dimensies die worden<br />

onderscheiden in de leefbaarometer<br />

<strong>Venlo</strong>‐oost‐noord<br />

Klingerberg<br />

Vossener<br />

oorsprokelijk ambitie


zijn: woningvoorraad, publieke ruimte, voorzieningenniveau, bevolkingssamenstelling,<br />

sociale samenhang en veiligheid. De leefbaarheidssituatieschaal loopt van zeer negatief (1)<br />

t/m zeer positief (7) 5 . Hieronder is te zien dat in 2008 de aandachtswijken (<strong>Venlo</strong>-Oost,<br />

Vossener en Klingerberg) een 5 scoren. Deze score houdt een ‘positieve’ score in op de<br />

leefbaarheidssituatieschaal. De ambitie voor leefbaarheid in 2014 is een minimale score van<br />

een 4 (=matig positief). Ondanks de terugval van Klingerberg in 2010 lijkt deze ambitie<br />

gehaald. Overigens wordt het resultaat over 2012 medio 2013 verwacht.<br />

Programmalijn 4.3: Complementariteit van voorzieningen stad - dorpen en wijken<br />

Doelstelling<br />

Naast voorzieningen op de schaal van de wijk en de buurt zijn er ook voorzieningen die een<br />

groter schaalniveau (bovenwijkse/ stedelijke subfuncties/ stedelijke en grootstedelijke)<br />

vereisen. Bereikbaarheid, parkeervoorzieningen, exploitatie, spreiding over de gemeente en<br />

draagvlak zijn belangrijke factoren die bij de afweging van dergelijke voorzieningen een rol<br />

spelen. ICT en mobiele voorzieningen kunnen hierop van invloed zijn. De<br />

voorzieningenstructuur verweeft wijk, dorp en stad met elkaar. Ook hier is sprake van een<br />

prioritaire programmalijn.<br />

Resultaat<br />

In 2012 is besloten het concept Huizen van de Wijk uit te rollen naar een aantal van 18,<br />

waarbij de eerste 4 bij wijze van een pilot. Verder valt binnen deze en de vorige<br />

programmalijn een groot deel van de aanbevelingen die de raadswerkgroep SAM omtrent<br />

zelfsturing doet.<br />

In 2012 is besloten onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een zwembad, waarbij op<br />

voorhand niet uitgesloten wordt dat een dergelijk zwembad niet in <strong>Venlo</strong> komt maar elders<br />

op een locatie in de regio. Verder is de bouw van de Middenzaal (De Luif) van de Maaspoort<br />

in 2012 gereed gekomen. Deze zal medio 2013 in gebruik genomen worden. Tevens wordt<br />

in <strong>Venlo</strong> een bioscoop gerealiseerd. Ook wordt op korte termijn gestart met Q4 waarbinnen<br />

een aanvang gemaakt wordt met de bouw van het Poppodium.<br />

Horecaondernemers, winkeliers maar ook musea en instellingen lieten zich inspireren door<br />

de Floriade en reageerden met publieksvriendelijke arrangementen: vele bezoekers van de<br />

regio hebben daardoor niet alleen de Floriade beleefd maar ook de gastvrijheid van de<br />

gehele regio ervaren.<br />

5 Bron: BZK Leefbaarometer (inclusief Arcen en Velden)<br />

2-30


Effectindicatoren<br />

P3.1. Tevredenheid<br />

over<br />

de<br />

voorzieningen in de buurtt is de<br />

afgelopen<br />

jaren voor de<br />

hele<br />

gemeente<br />

gemiddeld<br />

gelijk<br />

gebleven. De tevredenheid<br />

over<br />

voorzieningen in de buurt bestaat uit<br />

de tevredenheid<br />

van de inwoners<br />

van gemeente <strong>Venlo</strong> over: winkels<br />

voor dagelijksee<br />

boodschappen,<br />

speelmogelijkheden voor kinderen,<br />

basisonderwijs, voorzieningen voor<br />

jongeren en ontmoetingsplaatsen<br />

voor ouderen. Van all<br />

deze<br />

voorzieningen zijnn mensen het minst<br />

tevreden over de jongerenvoorzieningen en het meest tevreden over het basisonderwijs.<br />

Voorlopig blijft de tevredenheid over de voorzieningen nog achter bij het ambitieniveau voor<br />

2014. De volgendee meting is in 2013 (Stadspeiling).<br />

P3.2. Waarderingg sociale kwaliteit<br />

woonomgeving (= =sociale cohesie in<br />

de integrale veiligheidsmonitor) is<br />

een samengestelde indicator 6 . Deze<br />

bestaat uit: mensen kennenn elkaar<br />

nauwelijks, mensen gaan prettig met<br />

elkaar om, gezellige buurt met veel<br />

saamhorigheid enn ik voel me<br />

thuis in<br />

deze buurt. b Gemiddeld scoort <strong>Venlo</strong><br />

in 2011 een 5,9 op de schaalscore<br />

van sociale cohesie. De wijk<br />

die het<br />

laagst scoort op sociale cohesie is:<br />

Tegelen op de Heide (5,3). De<br />

wijken met de meeste sociale<br />

cohesiee zijn Hout-Blericvergelijkbare steden. Vergelijkbare steden scoren gemiddeld een 6,0. De ambitie<br />

(7,3) en Arcenn en Lommm (7,2). <strong>Venlo</strong> wordt ook vergeleken met<br />

andere<br />

voor <strong>Venlo</strong> is in 2015 een 6,2. . In 2012 heeft geen meting plaatsgevonden.<br />

.<br />

Algemeen: financieel resultaat<br />

De financiële resultaten van het programma zijn samengevat inn onderstaande tabel. Voor<br />

een financiële analyse van de<br />

op detailniveau cijfers<br />

verwijzen wij u kortheidshalve naar<br />

hoofdstuk 5 dan wel de paragraaf grondbeleid van deze jaarrekening.<br />

6 Bron: Veiligheidsmonitor 2011, Integrale Veiligheidsmonitor <strong>Venlo</strong> (incl. Arcen en Velden), Intomart GfK.<br />

2-31


Veelzijdige stad in het groen<br />

EXPLOITATIE (Bedragen x € 1.000)<br />

Begroting na Rekening<br />

wijziging 2012 2012<br />

Verschil 2012<br />

EXPLOITATIE<br />

4.1 Kwaliteit woon- en leefomgeving<br />

10.660 6.894 -3.766<br />

4.2 Vergroten vitale gemeenschappen (ISV) 23.509 25.750 2.241<br />

4.3 Complementariteit van voorzieningen 5.434 18.623 13.189<br />

Totaal baten<br />

39.604 51.268 11.664<br />

4.1 Kwaliteit woon- en leefomgeving<br />

20.509 17.769 2.740<br />

4.2 Vergroten vitale gemeenschappen (ISV) 71.765 66.889 4.876<br />

4.3 Complementariteit van voorzieningen -8.726 16.519 -25.245<br />

Totaal lasten<br />

83.548 101.177 -17.629<br />

Exploitatieresultaat<br />

-43.944 -49.910 -5.965<br />

RESERVES<br />

4.1 Kwaliteit woon- en leefomgeving<br />

4.181 3.158 -1.024<br />

4.2 Vergroten vitale gemeenschappen (ISV) 5.607 2.194 -3.413<br />

4.3 Complementariteit van voorzieningen 49 1.166 1.117<br />

Onttrekkingen (baat)<br />

9.837 6.518 -3.320<br />

4.1 Kwaliteit woon- en leefomgeving<br />

5.043 4.003 1.039<br />

4.2 Vergroten vitale gemeenschappen (ISV) 4.216 2.591 1.625<br />

4.3 Complementariteit van voorzieningen 257 -257<br />

Toevoegingen (last)<br />

9.259 6.852 2.407<br />

Resultaat reserves<br />

578 -334 -912<br />

Totaal resultaat<br />

-43.366 -50.243 -6.877<br />

Toelichting op hoofdlijnen<br />

Binnen dit programma wordt concreet zichtbaar dat de gemeente als werkgever actief stuurt<br />

op een doelmatige inzet van personeel. De daarmee gepaard gaande vermindering van de<br />

ureninzet wordt met name in programmalijn 1 zichtbaar in de vorm van lagere dan begrote<br />

uitgaven, omdat geen of minder uren aan ambtelijke inzet worden gemaakt.<br />

Ad 4.1: In 2012 zijn mede als gevolg van de economische crisis en mede daaruit<br />

voortvloeiende malaise op de woningmarkt wederom minder (omgevings)vergunningen<br />

verstrekt. Verder zijn in 2012 subsidies/ bijdragen van andere overheden ontvangen voor<br />

projecten en subsidies, terwijl de daaruit voorvloeiende uitgaven over meerdere jaren zullen<br />

plaatsvinden. Het gaat om het project Maasdal Velden en de tijdelijke Stimuleringsregeling<br />

woningbouw. Verder is een niet geraamde eenmalige bijdrage ontvangen van de provincie in<br />

het kader van externe veiligheid.<br />

Ad 4.2: Als gevolg van vertraging in de uitvoering van het project MFA <strong>Venlo</strong>-Oost zal de<br />

begrote inzet van circa € 1,3 miljoen (onderdeel van een rijksbijdrage van € 1,5 miljoen (ISV)<br />

plaatsvinden op het moment dat de uitvoering zover is en niet in 2012. Zo ook een bijdrage<br />

van circa € 1,3 miljoen ten laste van de reserve ten behoeve van nieuwbouw Vossener-<br />

Klingerberg. Verder geldt dat binnen deze programmalijn de beheersmatige activiteiten in het<br />

kader van schoon, heel en veilig zijn ondergebracht. Het gevolg is dat veel<br />

bezuinigingsmaatregelen, zoals het zwerfafval, landen in deze programmalijn. Dit wordt<br />

zichtbaar in een forse daling ten opzichte van de begrote lasten.<br />

2-32


Ad 4.3: Het overgrote deel van de verschillen in deze programmalijn wordt veroorzaakt door<br />

mutaties in de boekwaarde van de producten Niet majeure projecten gemengde functies en<br />

Toename boekwaarde gemengde functies. Voor een detailtoelichting verwijzen wij u naar de<br />

paragraaf Grondbeleid en het onderdeel algemene dekkingsmiddelen van hoofdstuk 5 van<br />

deze jaarrekening.<br />

Verder geldt dat op het vlak van de sportvoorzieningen per saldo circa € 116.000 verdiend is.<br />

Dit vindt zijn oorzaak in met name de lagere energiekosten van de nieuwe sporthallen Ruben<br />

Kogeldans en Rijnbeekstraat. Ook wordt, gelet de toekomst van het zwembad, het principe<br />

van sober doch veilig onderhoud gehanteerd. Ook hieruit vloeit een voordeel van € 147.000<br />

voort. Aan de andere kant, wellicht mede als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen, valt de<br />

verhuur van sporthallen en gymzalen tegen en moet een tegenvaller in de huuropbrengsten<br />

van de sportvoorzieningen worden geboekt ter grootte van € 110.000.<br />

2-33


2.6 Programma 5: Dienstverlening<br />

Algemeen: inhoudelijk resultaat<br />

Doelstelling uit begroting 2012<br />

In de Strategische<br />

Visie <strong>Venlo</strong><br />

2030 staan twee hoofdopgaven<br />

centraal; dee versterking van<br />

de maatschappelijke ruggengraat en de verbetering<br />

van het vestigingsklimaat voor inwoners<br />

en bedrijven. Hierin<br />

wordt de rol r van de gemeente als schakelaar en verbinder tussen<br />

netwerken steeds belangrijker. Het programma Dienstverleningg gaat, in tegenstelling<br />

tot de<br />

andere raadsprogramma's, niet over hoee de stad er in 2030 uit zal zien, maar over hoe wij –<br />

het bestuur en het ambtelijk apparaat – vanuit de volle breedte van onze organisatie onze<br />

klanten tegemoet treden en onze strategische doelen van de gemeente kunnen realiseren.<br />

Resultaat<br />

De gemeente <strong>Venlo</strong> heeft zichzelf als doel gesteld haar dienstverlening te verbeteren, op<br />

een professionele en klantvriendelijke wijze haar klanten te dienen, ondernemend te zijn en<br />

een aantrekkelijke<br />

werkgever te zijn.<br />

Effectindicatoren<br />

Van de tien indicatoren die een oordeel geven over de stand van zaken van het programma<br />

zijn er vier vanwege o.a. wijzigingen in landelijke benchmarks niet n meer tee volgen. Drie<br />

indicatoren geven een negatieve ontwikkeling weer en drie eenn positieve. Gezien de externe<br />

ontwikkelingen en de gevolgen die dit heeft voor de organisatiee is het nodig om het<br />

programma enigszins aan te passen. Afhankelijk van de uitkomsten van het traject<br />

auditcommissie in de herijking<br />

P&C cyclus zal dit in 2013 worden opgepakt.<br />

D5.1. Om bij te houden hoe de<br />

burgers van <strong>Venlo</strong> de<br />

dienstverlening waarderen, wordt<br />

gebruik gemaakt van de<br />

gemiddelde scoree op de burgerrol<br />

klant uit u de benchmark “Waar staat<br />

je gemeente”. Dee benchmark wordt<br />

uitgevoerd door Kwaliteitsinstituut<br />

Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (KING).<br />

De gegevens voor de burgerrol<br />

klant worden w tweejaarlijks<br />

verzameld door de afdeling<br />

Publiekszaken door middel van een<br />

balieonderzoek. In 2010 was<br />

het<br />

gemiddelde cijfer een 7,4. Sindsdien zijn geen nieuwe gegevens beschikbaar gekomen.<br />

De benchmark “Waar staat je gemeente” ” wordt in 2013 rigoureus veranderd. Rapportcijfers<br />

van burgerrollen worden dan niet langer berekend.<br />

D5.2. Een anderee belangrijke, meer<br />

specifieke klantengroep van de<br />

gemeente, betreft de burgers aan<br />

wie door WIZ eenn uitkering wordt<br />

verstrekt. Onder deze mensen<br />

wordt bijna elk jaar een<br />

klanttevredenheidsonderzoek<br />

uitgevoerd. In 2011 is het<br />

gemiddelde rapportcijfer datt door<br />

deze klanten k wordt gegeven<br />

voor<br />

2-34


de dienstverlening<br />

van WIZ, licht gestegen van 6,8 naar 6,9. Beoogd wordt dit cijfer verder te<br />

laten stijgen tot ten<br />

minste 7,1 in 2015. Inn het voorjaar van 20133 wordt eenn nieuw<br />

klanttevredenheidsonderzoek<br />

voor WIZ uitgevoerd.<br />

De algemene programmadoelstelling is uitgewerkt naar doelen bij vier programmalijnen, elk<br />

voorzien<br />

van hun eigen te meten effectindicatoren. De resultaatbeschrijvingen op dat niveau<br />

volgen hieronder.<br />

Programmalijn 5.1: Klant voorop<br />

Doelstelling<br />

Deze programmalijn omvat de<br />

rol van de gemeente als service- en dienstverlener voor onze<br />

burgers, bedrijven en instellingen. Focus ligt op een goede wijze van product- en<br />

informatieverstrekking. Als ik de gemeente nodig heb voor informatie, een vergunning,<br />

paspoort, uittreksel, een melding over mijn wijk of bepaalde voorzieningen, kan ik datt vanaf<br />

volgend<br />

jaar via verschillende<br />

kanalen doen (telefoon, in stadskantoor, internet, post) ) en<br />

word ik altijd goed geholpen De gemeente is via alle<br />

kanalen goed bereikbaar. De niet-<br />

standaardisering van producten en zoveel mogelijk digitaal aanbod. Naar onze afhankelijke<br />

burgers<br />

gaan we toe: in wijken, verpleeghuizen of indien nodig, , bij hen thuis. Dit slaatt goed<br />

afhankelijke burgers bieden we producten zo makkelijk mogelijkk aan: door r vergaandee<br />

aan bij de ontwikkelingen op het sociaal domein en de organisatie van onze dienstverlening<br />

op wijkniveau Ik heb een centraal loket waarvandaan alles voorr mij geregeld wordt. De<br />

gemeente doet regelmatig onderzoek naar mijn behoeften als klant k en stemt vanuit mijn<br />

behoefte het aanbod af. Kortom: ik sta als klant voorop.<br />

Resultaat<br />

In 2011 liet de benchmark publiekszakenn een stevige sprong vooruit zien. Jammer genoeg<br />

kunnen we deze trend niet verder volgenn omdat we vanwege bezuinigingen hebben besloten<br />

in 2012 niet deel te<br />

nemen aan de benchmark. Het KCC heeft zich z verder doorontwikkeld. Zo<br />

zijn in 2012 alle producten van<br />

de gemeente digitaal aan te vragen via de website en zijn<br />

telefoniee voor de afdeling WIZ, het servicepunt huisvuil en de dwangsomregeling fietsen<br />

vanuit de afdeling V&H overgeheveld naar het KCC. Daarnaastt is er een <strong>Venlo</strong>-app<br />

ontwikkeld om burgers ook via<br />

sociale media te informeren. Vanuit de afdeling GO worden<br />

conceptaanvragen<br />

weer in behandeling genomen. Dit heeft grote positievee gevolgen<br />

betreffende dienstverlening. Daarnaast iss de telefonische bereikbaarheid van de afdeling<br />

weer volledig en wordt er meer toezicht gehouden. Daarnaast is de afdeling GO sindss 1<br />

oktober<br />

2012 bezig<br />

met een pilot die naar verwachting zeer grote positievee gevolgen gaat<br />

hebben voor de dienstverlening: het flitsproces.<br />

Effectindicatoren<br />

P1.1. De eerste indicator om te<br />

meten<br />

hoe ver de d gemeente op weg is<br />

om<br />

deze ambitie te bereiken, is gelijk aan<br />

de eerstee indicator bij de<br />

programmadoelstelling: de gemiddelde<br />

score op de burgerrol klant, verkregen<br />

middels tweejaarlijkst<br />

s<br />

enquêteonderzoek van de afdeling<br />

Publiekszaken. Hiervan zijn geen<br />

nieuwe gegevens g beschikbaar.<br />

2-35


P1.2. Daarnaast worden de feitelijke vorderingen van de dienstverlening gevolgd aan<br />

de<br />

hand van de vijf fases van Antwoord©. De implementatie van de fasen 1 en 2 is afgerond.<br />

Fase 3 is driekwart<br />

gereed. Tevens is er al een startt gemaakt met m fase 4 (‘gemeente<br />

geeft<br />

antwoord’) voor wat betreft regie klantcontact. Daarmee ligt de gemeente goed op koers en<br />

deels zelfs voor op<br />

de oorspronkelijke planning. De ambitie wass om in 2014 te starten<br />

met<br />

fase 4 van antwoord© (‘gemeente geeft antwoord’) en in 2015 fase f 3 gereed te hebben.<br />

Programmalijn 5.2: Professionaliteit van de organisatie<br />

Doelstelling<br />

Deze programmalijn gaat over de kwaliteit van onze<br />

organisatie. Er staat een professionele<br />

gemeentelijke organisatie die klantgericht en efficiënt werkt. Door interne dereguleringg en<br />

verbeterde interne samenwerking proberen we bureaucratie te vermijden en kunnen de<br />

medewerkers hun tijd echt besteden aan dienstverlening en de doelen vann mijn stad <strong>Venlo</strong>.<br />

Het nieuwe stadskantoor, in 2014, stelt medewerkers in staat om o op moderne, professionele<br />

wijze met hun (primaire) werk bezig te zijn. De medewerkers functioneren<br />

vanuit een<br />

professionele houding. Dat komt tot uitingg in hun houding, gedrag, kennis, vaardigheid, pro-<br />

kunt<br />

activiteit en integriteit. Zowel extern als intern zetten<br />

we in op goede samenwerking: je<br />

op elkaar bouwen. De kwaliteit van de producten en<br />

diensten blijft b gewaarborgd doordat de<br />

medewerkers continu werken aan hun eigen ontwikkeling en die van de organisatie. Een<br />

belangrijke vraag die volop speelt is vraag naar de vraag naar nut n en noodzaak van onze<br />

huidige producten en hoe we zelfredzaamheid hierin<br />

kunnen stimuleren. Hiervoor zullen we<br />

de komende jaren steeds meer op zoek moeten gaan naar andere arrangementen samen<br />

met onze partners op het totale gebied van wonen, welzijn en zorg. z<br />

We bouwen aan een cultuur en systeem die deze omslag mogelijk maakt . De organisatie<br />

werkt aan het op orde krijgen van haar primaire en ondersteune<br />

ende processen. We zijn in<br />

staat flexibel in te spelen op een veranderende omgeving. Voorr de medewerkers van de<br />

gemeente voelt de organisatie<br />

warm, eigen en vertrouwd aan.<br />

Resultaat<br />

In 2012 is er binnen de organisatie veel onderzoek gedaan naar de kwaliteit en de<br />

effectiviteit van de organisatie. Zo is er een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO)<br />

gehouden en heeft<br />

Berenschot eind 20111 een tussenevaluatie<br />

naar van dee expeditie<br />

uitgevoerd. Dit heeft in 2012 geleid tot een plan van aanpak van een aantal onderwerpen die<br />

tussen nu en 2 jaar worden opgepakt. Zoo gaan we gaan de komende 12 maanden van 11<br />

afdelingen naar 6 afdelingen en de regiostaf. De grootste verandering behelst een<br />

aanpassing van de<br />

structuur van de organisatie in domeinen. Inn 2012 zijn de afdelingen RO<br />

& ECCEA samengevoegd en de afdelingen MO,SBD<br />

en BV hebben een bouwopdracht<br />

2-36


gemaakt waarin de<br />

een nieuwe opzet vann hun afdeling wordt beschreven.<br />

Zowel interne<br />

ontwikkelingen (SBD en BV) als externe ontwikkelingen (MO) zijn z hier de oorzaak van.<br />

Door de<br />

focus van de organisatie op de bezuinigingen en daaruit volgendee herprioritering is<br />

de inzet<br />

op (oorspronkelijke) activiteiten van de Expeditie in 2012 getemporiseerd. De<br />

grote<br />

veranderopgaven in het kaderr van de Expeditie zullen in 2013 en e 2014 worden uitgevoerd.<br />

Anticiperend op deze opgave is terughoudend omgegaan met de d beschikbare<br />

Expeditiemiddelen. Enige uitzondering hierop vormt de nieuwbouw van het stadskantoor.<br />

Hiervoor is in 20122 een definitief huisvestingsconcept vastgesteld en is er begonnen met de<br />

daadwerkelijke bouw.<br />

Effectindicatoren<br />

P2.1. De eerste indicator is het<br />

percentage gegrond verklaarde<br />

formele klachten. . Het aantal<br />

ingediende klachten gedurende een<br />

jaar kan fluctueren door allerlei al<br />

dan niet toevallige factoren, in een<br />

professionele organisatie zouden<br />

slechts heel weinig van die klachten<br />

terecht dienen te e zijn. In 2010<br />

blekenn drie van de 84 ingediende<br />

klachten gegrondd (3,5%). In 2011<br />

zijn 955 formele klachten ingediend<br />

waarvan er vijf gegrond waren<br />

(5,3%). In 2012 waren twee van de<br />

181 formele klachten (deels) gegrond, ofwel 1,1%. Het sterk opgelopen aantal formele<br />

klachten<br />

wordt waarschijnlijk veroorzaakt<br />

t doordat het nu veel gemakkelijker is geworden om<br />

via een formulier op de website een klacht in te dienen. De ambitie voor 2015 (minder dan<br />

2% van de ingediende formelee klachten is gegrond) is in 2012 behaald. b<br />

P2.2. De tweede indicator heeft<br />

betrekking op de professionele<br />

organisatie in de ogen van de eigen<br />

werknemers. In het voorjaarr van<br />

2012 is een medewerkers<br />

tevredenheidsonderzoek (MTO)<br />

uitgevoerd. Als indicator wordt<br />

gekeken naar het percentage<br />

medewerkers datt “tevreden is over<br />

de organisatie waar u werkt, alles<br />

bijeengenomen”.<br />

Van alle<br />

onderzoek deelnemers is 62%<br />

tamelijk (51%) of f zeer (11%)<br />

tevreden over dee eigen organisatie.<br />

De ambitie van tenminste 70%<br />

(tamelijk/zeer) tevredenheid in 20152<br />

lijkt binnen bereik.<br />

Programmalijn 5.3: Ondernemen in dienstverlening<br />

Doelstelling<br />

Deze lijn gaat in op<br />

onze positie in de nabije toekomst. Als dienstverlener gaan we steeds<br />

meer anticiperen op veranderingen in de omgeving: op lokale, maar m ook (eu)regionalee of<br />

landelijke ontwikkelingen. De gemeente weegt continu af welkee diensten zij het bestee zou<br />

kunnen uitbesteden aan partners in de stad of regio, en welke diensten d zij juist zou kunnen<br />

2-37


uitbreiden en aanbieden aan naburige partners of steden. Afgelopen jaar is er veel contact<br />

geweest met onze buurgemeenten. Hieruit is gebleken dat meer samenwerking in de<br />

toekomst nodig is om de taken die vanuit landelijk beleid (decentralisatie rijkstaken 2013) op<br />

<strong>Venlo</strong> en haar buurgemeenten af komen te kunnen uitvoeren. (Sub)Producten en diensten<br />

die aan andere gemeenten worden verstrekt zijn o.a. terug te vinden in programma 1 en zijn<br />

bij de matching (vooralsnog) geen onderdeel geworden van deze programmalijn.<br />

Voorbereiden op de toekomst betreft ook het ontwikkelen van producten en diensten die<br />

bijdragen aan het verwezenlijken van de doelen uit de andere programma’s. Dit gebeurt ook<br />

door meer in te zetten op het actiever aanboren van derde geldstromen. Meer beschikbare<br />

middelen betekent voor onze klanten dat we de doelen van de stad kunnen verwezenlijken<br />

zonder de lokale lasten te veel te verhogen. In 2015 boort de gemeente consequent derde<br />

geldstromen aan.<br />

Resultaat<br />

In het vervolg op de start van de regionale overlegtafels 2011 is er een<br />

samenwerkingsoverleg opgestart tussen bv-managers Noord-Limburgse gemeenten. Doel<br />

hiervan is om te verkennen op welk gebied in de toekomst kan worden samengewerkt. Ook<br />

is er een samenwerkingsovereenkomst op ICT-gebied gesloten met de gemeenten Weert en<br />

Roermond. De uitvoering van bijstandsuitkeringen en overige activiteiten op het werkplein<br />

voeren we op dit moment ook uit voor de gemeente Venray. Verder is er in 2012 een start<br />

gemaakt met de oprichting van een RUD in de regio Noord Limburg.<br />

De functie die we in 2011 hebben gecreëerd met als doel het verwerven van (meer) externe<br />

financiering is ook in 2012 (parttime) ingevuld.<br />

Effectindicatoren<br />

P3.1. Om te monitoren in hoeverre de gemeente <strong>Venlo</strong> zijn ondernemerschap gestalte geeft,<br />

wordt in de eerste plaats bijgehouden wat de omzet is van producten die andere gemeenten<br />

bij <strong>Venlo</strong> afnemen. Gezien de nieuwe vergaande vormen van regionale samenwerking,<br />

mede als uitvloeisel van het Bestuursakkoord rijk-provincies-gemeenten (2011), is afgelopen<br />

jaar gezien als een nieuw startpunt. Er zijn (vooralsnog) geen cijfers beschikbaar.<br />

P3.2. In de tweede plaats wordt het ondernemerschap van de gemeente <strong>Venlo</strong> gemeten in<br />

termen van aangetrokken derde geldstromen. Preciezer uitgedrukt gaat het om de ratio<br />

verwervingskosten / toegekende bedragen. Ook voor deze tweede indicator geldt dat deze<br />

wel reeds gedefinieerd is, maar dat er momenteel nog geen cijfers beschikbaar zijn om de<br />

huidige stand van zaken te beschrijven.<br />

Programmalijn 5.4: Vertrouwen in het bestuur<br />

Doelstelling<br />

De focus bij deze lijn ligt op de rol van het gemeentebestuur. Zij komt betrouwbaar over, zij<br />

maakt waar wat zij belooft. De burger voelt zich in de lokale politiek vertegenwoordigd en<br />

ervaart een bepaalde kwaliteit van politiek en bestuur.<br />

Het bestuur heeft een duidelijke visie op de toekomst van <strong>Venlo</strong> en werkt daaraan met<br />

partners in de stad of via andere netwerken en met haar ambtenaren. Hierbij is het bestuur<br />

ontvankelijk voor signalen uit de omgeving en laat het zien wat het met deze signalen doet.<br />

Dit geldt ook voor signalen uit de eigen organisatie waarbij het bestuur invulling geeft aan<br />

goed werkgeverschap.<br />

Het bestuur maakt de doelen van de organisatie bekend en neemt de beslissingen die nodig<br />

zijn om de gestelde doelen te behalen. Dit laatste is zichtbaar voor de burgers en organisatie<br />

en hierover wordt door het bestuur regelmatig verantwoording afgelegd. Het bestuur is zich<br />

bewust van zijn publieke functie en handelt open en integer.<br />

2-38


Resultaat<br />

In 2012 heeft er in het bestuurr een wisseling plaatsgevonden van de burgemeester en een<br />

wethouder. Ook hebben in dit jaar de activiteiten rondom de Floriade veel bestuurlijkee<br />

aandacht gevraagd. De Raadswerkgroepp SAM is in 2012 opgericht en binnen dit kader zijn<br />

diverse activiteiten zoals interviews, werkbezoeken<br />

etc. door raadsleden uitgevoerd. Voor de<br />

totstandkoming van<br />

de kadernota/ begroting 2013 is<br />

er op de diverse domeinen een debat<br />

geweest met de bevolking.<br />

Uit de stadspeiling komt naar voren dat de meeste <strong>Venlo</strong>naren<br />

geen uitgesproken positief of<br />

negatief<br />

beeld hebben van het gemeentebestuur. In een vergelijking van de rapportcijfers<br />

van 2012 met die van 2010 zien we wel dat alle cijfers m.b.t. ditt onderwerpp duidelijk gedaald<br />

zijn. In 2010 bedroeg het gemiddelde rapportcijfer voor de onderzochte aspecten 6,0. . In<br />

2012 is dit gedaaldd naar 5,4. In de bijlagen wordt hiervoor als verklaring veelal de combinatie<br />

van bezuinigingen<br />

op het sociaal-maatschappelijk domein aan de ene kant en grote<br />

investeringen op het ruimtelijke-economische terrein<br />

aan de andere kant genoemd.<br />

Effectindicatoren<br />

P4.1. In de landelijke benchmark<br />

‘Waarr staat je gemeente’ zijn<br />

rapportcijfers beschikbaar voor de<br />

burgerrol kiezer. In <strong>Venlo</strong> wordt dit<br />

ook gemeten via de Stadspeiling.<br />

De ambitie is om in <strong>Venlo</strong> enminste<br />

het landelijk gemiddelde te halen. In<br />

2012 scoort s <strong>Venlo</strong> 5,4 (landelijk:<br />

6,0). Dat D is beduidend lager dan in<br />

2010: toen was de score in <strong>Venlo</strong><br />

6,0 (landelijk: 5,9). Er bestaat in<br />

<strong>Venlo</strong> in 2012 dus meer onvrede<br />

onder kiezers dann in anderee<br />

gemeenten. Na preciezere analyse<br />

van de gegevens wordt bezien<br />

of bij de begroting-2014 nadere acties dan wel bijstelling van<br />

de ambitie worden geformuleerd.<br />

.<br />

P4.2. De tweede indicator betreft<br />

het oordeel van inwoners van <strong>Venlo</strong><br />

over visie v en leiderschap van<br />

burgemeester enn wethouders. In<br />

2010 bedroeg dee gemiddelde score<br />

6,1. Dit D is gedaaldd tot 5,4 in 2012.<br />

Mogelijk is dit eenn effect van<br />

de<br />

bezuinigingen diee na 2010 zijn<br />

ingevoerd. Het doel om in 2015 op<br />

een score van 6,55 uit te komen, lijkt<br />

momenteel ver weg. Ook hier zal na<br />

nadere analyse worden bezien of<br />

acties dan wel bijstelling van<br />

de<br />

ambitie geboden zijn.<br />

Algemeen: financieel resultaat<br />

De financiële resultaten van het programma zijn samengevat inn onderstaande tabel.<br />

Afwijkingen begroot-gerealiseerd wordenn op hoofdlijnen toegelicht. Voor een overzicht in<br />

detail verwijzen wij<br />

u hoofdstuk 5 van deze jaarrekening.<br />

2-39


Dienstverlening<br />

EXPLOITATIE (Bedragen x € 1.000)<br />

Begroting na Rekening<br />

wijziging 2012 2012<br />

Verschil 2012<br />

EXPLOITATIE<br />

5.1 Klant voorop 2.415 2.080 -335<br />

5.2 Professionaliteit van de organisatie 5.508 1.255 -4.253<br />

5.3 Ondernemen in dienstverlening 753 640 -113<br />

5.4 Vertrouwen in het bestuur 118 1.249 1.131<br />

Totaal baten<br />

8.794 5.224 -3.571<br />

5.1 Klant voorop 5.963 5.449 514<br />

5.2 Professionaliteit van de organisatie 36.680 96.862 -60.181<br />

5.3 Ondernemen in dienstverlening 758 804 -45<br />

5.4 Vertrouwen in het bestuur 4.941 5.683 -742<br />

Totaal lasten<br />

48.343 108.797 -60.454<br />

Exploitatieresultaat<br />

-39.549 -103.574 -64.024<br />

RESERVES<br />

5.1 Klant voorop<br />

5.2 Professionaliteit van de organisatie 351 95 -256<br />

5.3 Ondernemen in dienstverlening<br />

5.4 Vertrouwen in het bestuur<br />

Onttrekkingen (baat)<br />

351 95 -256<br />

5.1 Klant voorop<br />

5.2 Professionaliteit van de organisatie 2.415 2.415<br />

5.3 Ondernemen in dienstverlening<br />

5.4 Vertrouwen in het bestuur<br />

Toevoegingen (last)<br />

2.415 2.415<br />

Resultaat reserves<br />

-2.064 -2.320 -256<br />

Totaal resultaat<br />

-41.613 -105.894 -64.281<br />

Toelichting op hoofdlijnen<br />

Ad 5.1: Het verschil in zowel baten en lasten is grotendeels toe te schrijven aan de<br />

vertraging in de invoering van de wetgeving omtrent “registratie niet ingezetenen”. De<br />

hiermee gemoeide kosten van circa € 230.000 zal nu in 2013 worden uitgegeven. Verder is<br />

sprake van een tegenvallende vraag aan reisdocumenten en rijbewijzen.<br />

Ad 5.2: De forse afwijkingen hebben voor het overgrote deel te maken met mutaties in<br />

voorzieningen en mutaties in boekwaarden. Verder is als gevolg van de focus van de<br />

organisatie op het realiseren van de bezuinigingen minder prioriteit gegeven aan de<br />

expeditie.<br />

Ad. 5.4: In het Floriadejaar heeft de regio <strong>Venlo</strong> ingestoken op het project Region Ohne<br />

Grenzen. De gemeente <strong>Venlo</strong> is penvoerder van dit project dat loopt tot 1 juli 2013. De totale<br />

lasten van het project worden door diverse subsidie waaronder van het ESF bekostigd. De<br />

bijdrage van <strong>Venlo</strong> vindt plaats in de vorm van personele inzet. In totaal gaat het project<br />

(budgettair neutraal) om € 1,6 miljoen.<br />

2-40


3 Overzicht algemene dekkingsmiddelen<br />

3.1 Inleiding<br />

Binnen de begroting bestaat er onderscheid tussen algemene dekkingsmiddelen en specifieke<br />

dekkingsmiddelen. Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen directe of indirecte relatie<br />

hebben met de diverse programma’s, ze zijn vrij aan te wenden. In het onderdeel ‘lokale heffingen’<br />

treffen we daarom alleen die heffingen aan waarvan de besteding niet gebonden is. Lokale<br />

heffingen waarvan de besteding wél gebonden is, bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing en het<br />

rioolrecht, worden op de desbetreffende programma’s verantwoord.<br />

(Bedragen x € 1.000)<br />

Primitieve<br />

Begroting na<br />

Rekening<br />

verschil<br />

begroting*<br />

wijziging<br />

Baten<br />

Lokale heffingen * 26.215 26.354 27.551 1.197<br />

<strong>Gemeente</strong>fonds * 115.513 119.167 122.187 3.020<br />

Overige financiële middelen 1.924 2.619 3.781 1.162<br />

Post onvoorzien<br />

Overige algemene dekkingsmiddelen 25.605 69.830 58.190 -11.640<br />

Totaal baten 169.257 217.970 211.709 -6.261<br />

Lasten<br />

Lokale heffingen 2.901 1.269 1.194 74<br />

<strong>Gemeente</strong>fonds<br />

Overige financiële middelen 1.067 2.838 2.589 250<br />

Post onvoorzien 539 379 379<br />

Overige algemene dekkingsmiddelen * 7.291 33.296 29.086 4.210<br />

Totaal lasten 11.798 37.782 32.869 4.912<br />

Resultaat 157.459 180.188 178.839 -1.349<br />

* Inclusief verwerking amendementen A1 en A2 begrotingsbehandeling 4 november 2011 en Raadsbesluit 2011-15<br />

3.2 Toelichting afwijkingen<br />

• Lokale heffingen<br />

Voor een nadere toelichting op de lokale heffingen wordt verwezen naar hoofdstuk 4, paragraaf<br />

Lokale heffingen.<br />

• <strong>Gemeente</strong>fonds<br />

Een uitgebreide toelichting over de ontwikkelingen van de uitkering uit het gemeentefonds wordt<br />

gegeven in paragraaf 5.7.<br />

• Overige financiële middelen<br />

De gemeente bezit verschillende aandelen in organisaties.<br />

BV070105 <strong>Jaarrekening</strong>/verslag<br />

Baten: De intrinsieke waarde van de portefeuille Limburgs Liquiditeiten Fonds per 31-12-2012<br />

bedraagt € 20.991.973. De waarde per 31-12-2012 bedroeg € 19.943.366. Als gevolg van deze<br />

hogere waardering dient € 1.048.607 vrij dient te vallen in het jaarrekeningresultaat.<br />

3-1


Lasten: De stelpost rentekosten Klavertje 4 ad € 290.000 dient vanaf 2013 structureel te worden<br />

omgeraamd naar kapitaallasten. Dit betreft een structurele omraming en betreft een incidenteel<br />

voordeel in 2012 op dit sub-product.<br />

Deze worden nader toegelicht in hoofdstuk 4, paragraaf Financiering.<br />

OB040303 Overige objecten algemene dekkingsmiddelen<br />

Lasten: Voor de afwijking m.b.t. kapitaallasten ad. € 336.000 wordt verwezen naar de centrale<br />

toelichting. Voor het overige is op dit sub-product voor een bedrag van circa € 154.000 minder<br />

uren gerealiseerd dan oorspronkelijk geraamd.<br />

• Onvoorzien<br />

De post onvoorzien wordt gebruikt voor het opvangen van onvoorzienbare en onvermijdbare<br />

uitgaven die ten tijde van het opstellen van de begroting niet zijn voorzien. Uw raad heeft deze<br />

post vastgesteld op € 539.000.<br />

(Bedragen x € 1.000)<br />

Primitieve<br />

begroting<br />

Begroting na<br />

wijziging<br />

Rekening<br />

Verschil<br />

Baten 0 0 0 0<br />

Lasten 539 379 0 379<br />

Resultaat -539 -379 0 379<br />

Het restant van de post onvoorzien is ultimo 2012 € 378.500. Derhalve ontstaat per ultimo 2012<br />

een incidenteel voordeel ter grootte van dit bedrag.<br />

In 2012 is via diverse voorstellen aanspraak gemaakt op de post onvoorzien. De specificatie van<br />

de aanwending van de post onvoorzien luidt als volgt:<br />

Raads- Besluit Omschrijving Bedrag<br />

vergadering<br />

28 juni 2012 RB 2012-43 Archeologisch onderzoek Fort St. Michiel op terrein FHK 70.000<br />

(51 Programmarapportage 2012-I)<br />

9 november 2012 RB 2012-76 Meerkosten afscheid burgemeester en wethouder en 52.500<br />

installeren nieuwe burgemeester<br />

(387 Comptabliteitsbesluit 2012)<br />

9 november 2012 RB 2012-76 Capaciteitskosten bezwaar- en beroep inzake<br />

17.500<br />

bezuinigingen<br />

(436 Comptabliteitsbesluit 2012)<br />

9 november 2012 RB 2012-76 Kosten stadsgesprekken<br />

20.000<br />

(432 Comptabliteitsbesluit 2012)<br />

Totaal 160.000<br />

• Overige algemene dekkingsmiddelen<br />

De overige algemene dekkingsmiddelen bestaan uit Algemene baten en lasten, Saldo van<br />

kostenplaatsen, Saldo van de financieringsfunctie, onttrekking/storting reserves en uitvoering wet<br />

WOZ. Onderstaand overzicht laat een uitsplitsing zien van de budgetten per subproduct die vallen<br />

onder de overige algemene dekkingsmiddelen. In hoofdstuk 5 zijn de deze subproducten nader<br />

toegelicht.<br />

3-2


Sub-product<br />

Regulier/reserve<br />

Begroting na wijziging<br />

2012<br />

(Bedragen x € 1.000)<br />

Rekening 2012 verschil 2012<br />

Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten<br />

BV070105 <strong>Jaarrekening</strong> en verslag* Regulier 5.749 669 5.625 721 -124 -52<br />

Mutaties reserves 133 133<br />

Totaal BV070105 <strong>Jaarrekening</strong> en verslag 5.749 801 5.625 853 -124 -52<br />

BV080101 Algemene B&L 922<br />

Regulier 779 7.432 1.259 1.913 480 5.519<br />

(exclusief onvoorzien)<br />

Mutaties reserves 33.430 24.162 33.452 23.589 22 573<br />

Totaal BV080101 Algemene B&L 922 34.209 31.594 34.711 25.502 502 6.092<br />

BV080201 Kostenplaatsen 960 Regulier -2.476 -1.180 -1.296<br />

Mutaties reserves 563 39 -524<br />

Totaal BV080201 Kostenplaatsen 960 563 -2.476 39 -1.180 -524 -1.296<br />

BV990101 Algemene dekkingsmiddelen Regulier 228 228<br />

DI020101 Algemene B&L 922 Regulier 45 -92 401 -45 -494<br />

Mutaties reserves 1.670 1.108 -563<br />

Totaal DI020101 Algemene B&L 922 1.715 -92 1.108 401 -607 -494<br />

EC990101 Algemene dekkingsmiddelen Regulier -150 -150<br />

MO990101 Algemene dekkingsmiddelen Regulier -251 -251<br />

OB010407 Mutaties reserves<br />

Regulier<br />

Mutaties reserves 27.594 3.738 16.707 2.001 -10.887 1.737<br />

Totaal OB010407 Mutaties reserves 27.594 3.738 16.707 2.001 -10.887 1.737<br />

OB990101 Algemene dekkingsmiddelen Regulier -776 565 -1.341<br />

VH990101 Algemene dekkingsmiddelen Regulier -329 -329<br />

Overige afwijkingen < € 100.000 Regulier 1.009 943 67<br />

Totaal overige algemene dekkingsmiddelen 69.830 33.296 58.190 29.086 -11.640 4.210<br />

* betreft functie 820 Woningsexploitatie/woningbouw en 914 Geldlening en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar<br />

3-3


4 Paragrafen <strong>Jaarrekening</strong> 2012<br />

4.1 Lokale heffingen<br />

4.1.1 Algemeen<br />

De belangrijkste wijzigingen op het gebied van de lokale heffingen die in 2012 plaatsvonden,<br />

zijn:<br />

- herijking van het gemeentelijke belastingbeleid door de raad;<br />

- uitbreiding van de BsGW (Belastingsamenwerking <strong>Gemeente</strong>n en Waterschappen)<br />

en<br />

- het voornemen tot afschaffing van de forensenbelasting.<br />

Herijking beleidskader<br />

De raad heeft bij de behandeling van de programmabegroting 2012 en de vaststelling van de<br />

verordeningen 2012 aangegeven behoefte te hebben aan een transparant beleidskader voor<br />

de gemeentelijke belastingen. Tevens wenste de raad inzicht te krijgen in eventuele<br />

neveneffecten als gevolg van de toepassing van het beleidskader.<br />

Bij de behandeling van de Kadernota 2013 (juni 2012), heeft de raad een voorstel behandeld<br />

om het huidige beleidskader gemeentebelastingen te herijken. Het aangepaste beleidskader<br />

is uitgangspunt voor begroting 2013 – 2016.<br />

Op basis van het coalitieakkoord 2011-2014 is in de afgelopen jaren een beleid gehanteerd<br />

waarbij in eerste instantie gestuurd is op een beperking van de woonlasten. De effecten<br />

daarvan zijn tot en met 2011 te zien in een positieverbetering van <strong>Venlo</strong> ten opzichte van<br />

andere gemeenten (o.a. referentiegroep, Coelo).<br />

Een andere belangrijke conclusie is dat de bestuurlijke interventie die eind 2011 heeft<br />

plaatsgevonden voor de tarieven 2012 (het ‘loslaten’ van de vaste tariefverhouding OZB voor<br />

niet-woningen / woningen ten gunste van de categorie niet-woningen), heeft geleid tot een<br />

verdere ‘scheefgroei’ in de tariefdifferentiatie in <strong>Venlo</strong> ten nadele van de woningeigenaren.<br />

Indien de sturing op woonlastendruk losgelaten zou worden, is het risico groot dat <strong>Venlo</strong> in<br />

de komende jaren uit de pas gaat lopen in de vergelijkingscijfers (Coelo Atlas voor lokale<br />

lasten). Dit is een ontwikkeling die niet in lijn is met het coalitieakkoord.<br />

Daar komt nog bij dat het principe van sturing op de woonlasten voor de burger als<br />

belastingbetaler de meeste stabiliteit biedt.<br />

Bij raadsbesluit nummer 49 van 28 juni 2012 heeft de raad besloten om het volgende<br />

beleidskader gemeentelijke belastingen vast te stellen:<br />

a) het uitgangspunt van sturing op de woonlasten te handhaven;<br />

b) indien incidenteel aanleiding bestaat om hiervan af te wijken, een combinatievorm toe<br />

te passen;<br />

c) de differentiatie tussen de OZB-tarieven voor niet-woningen en woningen vooralsnog<br />

hangende de besluitvorming over de kadernota en de begroting 2013 handhaven op<br />

de vaste verhouding van 2012, zijnde 133%.<br />

In paragraaf 4.1.3.7. geven wij inzicht in de positie van <strong>Venlo</strong> in de onderlinge vergelijking<br />

van de woonlasten met de referentiegemeenten over de afgelopen jaren.<br />

Door het herijken van het beleidskader belastingen willen wij bereiken dat dit kader voor de<br />

raad transparant is en de neveneffecten inzichtelijk worden gemaakt.<br />

Daarnaast hebben wij maatregelen getroffen in het kader van de ontwikkeling van een<br />

adequaat instrumentarium waardoor het calculatieproces aantoonbaar in control is. Door<br />

4-1


middel van een thema-audit heeft de accountant geconcludeerd dat de gehanteerde<br />

calculatiemethode deugdelijk is en correct is toegepast.<br />

Uitbreiding BsGW<br />

Sinds 2009 heeft de gemeente <strong>Venlo</strong> de heffing en invordering van de gemeentebelastingen<br />

uitbesteed aan het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Samen met de beide Limburgse<br />

waterschappen is in 2011 de Gemeenschappelijke Regeling BsGW (Belastingsamenwerking<br />

<strong>Gemeente</strong>n en Waterschappen) opgericht. BsGW optimaliseert het maatschappelijke<br />

rendement door middel van de volgende doelstellingen:<br />

• het minimaliseren van de uitvoeringskosten;<br />

• het optimaliseren van de belastingopbrengsten;<br />

• het beperken en spreiden van de risico’s in de bedrijfsvoering en<br />

• het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger en de<br />

deelnemers.<br />

BsGW realiseert deze doelstellingen onder andere door het uitbreiden van het aantal<br />

gemeentelijke deelnemers.<br />

Per 1-1-2012 is de BsGW uitgebreid met de gemeenten Bergen en Nederweert. In de loop<br />

van 2012 hebben zich nog eens acht gemeenten aangemeld voor toetreding per 1-1-2013.<br />

Middels raadsbesluit nr. 61 van 26 september 2012 heeft de raad van <strong>Venlo</strong> ingestemd met<br />

deze toetredingsverzoeken. Ook de andere deelnemers hebben hiermee ingestemd,<br />

waarmee de uitbreiding per 1 januari 2013 een feit is. Het totaal aantal deelnemers is<br />

hiermee op 13 gekomen (11 gemeenten en de beide waterschappen).<br />

De uitbreiding van BsGW heeft geleid tot een structurele verlaging van de uitvoeringskosten<br />

voor de gemeente <strong>Venlo</strong>. Daarnaast ontvangt de gemeente <strong>Venlo</strong> als één van de oprichters<br />

van de Gemeenschappelijke Regeling een eenmalige goodwillbijdrage.<br />

Door deze uitbreiding wijzigt de samenstelling van het Algemeen Bestuur van BsGW: het<br />

aandeel van <strong>Venlo</strong> bedraagt met ingang van 2013 17% (in 2012 was dit 28,7%).<br />

Ondanks het gegeven dat BsGW in 2012 forse inspanningen heeft moeten verrichten om de<br />

uitbreiding voor te bereiden en werkzaamheden te implementeren, zijn de overeengekomen<br />

afspraken volledig nagekomen. De bulkverzending van de belastingaanslagen heeft zoals<br />

gebruikelijk plaatsgevonden per 28 februari.<br />

Per 31 december 2012 ligt de aanslagoplegging en invordering op schema: voor de<br />

heffingsjaren 2009, 2010 en 2011 is 100% van de belastingaanslagen opgelegd, voor 2012<br />

ligt deze op 98,5%. Een deel van de aanslagen kan pas worden opgelegd als het<br />

daadwerkelijke verbruik bekend is. Een voorbeeld hiervan betreft het grootverbruik<br />

rioolheffing.<br />

Voornemen tot afschaffing forensenbelasting<br />

Bij de behandeling van de belastingverordeningen 2013 in de raadsvergadering van<br />

december werd duidelijk dan een meerderheid van de gemeenteraad de forensenbelasting<br />

wenste af te schaffen. Begin 2013 wordt een raadsvoorstel voorbereid om dit te effectueren.<br />

4.1.2 Overzicht belastingen en heffingen<br />

De gemeentelijke belastingen vormen circa 15 procent van de inkomsten van de gemeente.<br />

Het is van belang dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de<br />

<strong>Gemeente</strong>wet en andere bijzondere wetten bieden om belasting te heffen. De belastingen<br />

die in 2012 door de gemeente zijn geheven betreffen:<br />

• Onroerende zaakbelastingen;<br />

• Afvalstoffenheffing;<br />

• Rioolheffing;<br />

• Hondenbelasting;<br />

4-2


• Leges;<br />

• Toeristenbelasting;<br />

• Parkeerbelastingen;<br />

• Marktgelden;<br />

• Haven- en opslaggelden;<br />

• Lijkbezorgingrechten;<br />

• Reclamebelasting;<br />

• Forensenbelasting;<br />

• Heffing bedrijven investeringszone (BIZ) industrieterreinen;<br />

• Heffing bedrijven investeringszone (BIZ) centrum Tegelen.<br />

4.1.3 Belastingopbrengsten 2012<br />

De hieronder opgenomen specificatie per belastingsoort is gebaseerd op de situatie per<br />

31 december 2012 conform de door de accountant gewaarmerkte afrekeningen van BsGW.<br />

Bij de berekening van de tarieven en opbrengsten van de gemeentelijke belastingen voor de<br />

begroting 2012, zijn de beleidsuitgangspunten gehanteerd die door de raad zijn vastgesteld.<br />

Deze hebben wij ontleend aan:<br />

• Nota Lokale Heffingen (sept. 2006);<br />

• Coalitieprogramma 2010-2014;<br />

• Kadernota 2012.<br />

4.1.3.1 Onroerende zaakbelastingen<br />

Jaarlijks wordt een nieuwe WOZ-waarde voor onroerende zaken vastgesteld. In 2012 is deze<br />

gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2011. De OZB-tarieven zijn in 2012 inflatoir<br />

bijgesteld. Daarnaast zijn de tarieven gecorrigeerd voor de waardeontwikkeling van het<br />

vastgoed, om toch de geraamde baten te kunnen genereren.<br />

De opbrengsten OZB over 2012 bedragen in totaal € 25,4 miljoen (afgerond). Dit is circa<br />

€ 768.000 hoger dan begroot en wordt volledig veroorzaakt door een toename van de WOZwaarden<br />

als gevolg van:<br />

• Woningen (eigendom): een hogere te belasten economische waarde als gevolg van<br />

enkele grote woningcomplexen die in 2011 zijn gerealiseerd en waarvoor geen<br />

gereedmeldingen waren aangeleverd. In de oorspronkelijke prognoseberekening was<br />

hiermee dan ook geen rekening gehouden.<br />

• Niet-woningen (eigendom en gebruik): hier wordt rekening gehouden met de nog op<br />

te leggen aanslagen voor enkele grote objecten (met name ziekenhuis VieCurie en<br />

Freshpark <strong>Venlo</strong>). De aanslagoplegging v.w.b. deze objecten zal in de loop van 2013<br />

plaatsvinden.<br />

Onroerende zaakbelastingen (Bedragen x € 1.000)<br />

Rekening 2011 2012<br />

Tarief Baten Tarief<br />

Baten<br />

€ Realisatie % Begroot Realisatie<br />

Eigendom woningen 0,1244% € 10.898 0,1510% € 12.635 € 12.934<br />

Eigendom niet-woningen 0,2081% € 6.794 0,2227% € 7.002 € 7.221<br />

Gebruik niet-woningen 0,1670% € 4.789 0,1787% € 4.988 € 5.238<br />

Totale baten (x € 1.000) € 22.481 € 24.625 € 25.393<br />

Verschil € 768<br />

4-3


4.1.3.2 Afvalstoffenheffing<br />

Afvalstoffenheffing dient ter bekostiging van de kosten voor het beheer en de verwerking van<br />

afval. Het tarief is conform de beleidsuitgangspunten voorcalculatorisch bepaald uitgaande<br />

van 100% kostendekkendheid.<br />

De werkelijke aanslagoplegging door BsGW bedraagt bijna € 9,2 miljoen en is ongeveer<br />

€ 84.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat bij de begroting rekening is<br />

gehouden met een verschuiving van meerpersoonshuishoudens naar<br />

eenpersoonshuishoudens (lager tarief). In de praktijk blijkt deze verschuiving zich wel voor te<br />

doen, maar in mindere mate dan verwacht. Hierdoor is de verwachte opbrengst<br />

eenpersoonshuishoudens lager. Daar staat tegenover dat de verwachte opbrengst<br />

meerpersoonshuishoudens hoger uitvalt dan begroot waardoor er in totaal extra opbrengsten<br />

worden gerealiseerd.<br />

Afvalstoffenheffing (Bedragen x € 1.000)<br />

Rek. 2011<br />

2012<br />

Baten<br />

Baten<br />

Realisatie Begroot Realisatie<br />

€ 10.158 € 9.109 € 9.193<br />

Totale baten (x € 1.000) € 10.158 € 9.109 € 9.193<br />

Verschil € 84<br />

4.1.3.3 Rioolheffing<br />

Het tarief is conform de beleidsuitgangspunten voorcalculatorisch bepaald uitgaande van<br />

100% kostendekkendheid.<br />

De werkelijke opbrengst rioolheffing kleinverbruik wijkt nauwelijks af van de raming.<br />

De aanslagoplegging voor 2012 is nog niet geheel afgerond, in het bijzonder voor wat betreft<br />

het grootverbruik. Deze wordt pas na afloop van het kalenderjaar opgelegd omdat het<br />

werkelijke verbruik dan bekend is. De door BsGW afgegeven prognose van het grootverbruik<br />

is wel in de jaarrekening verwerkt.<br />

Per saldo een voordelig resultaat van circa € 52.000 en opzichte van de begroting.<br />

Rioolheffing (Bedragen x € 1.000)<br />

Rekening 2011 2012<br />

Tarief Baten Tarief<br />

Baten<br />

€ Realisatie € Begroot Realisatie<br />

kleinverbruik € 174,75 € 8.120 € 177,55 € 8.354 € 8.338<br />

grootverbruik € 0,27 € 281 € 0,27 € 213 € 281<br />

Totale baten (x € 1.000) € 8.401 € 8.567 € 8.619<br />

Verschil € 52<br />

4-4


4.1.3.4 Hondenbelasting<br />

Door een uitgevoerde controle op hondenbezit is de gerealiseerde opbrengst<br />

hondenbelasting iets hoger uitgevallen dan geraamd.<br />

Hondenbelasting (Bedragen x € 1.000)<br />

Rek. 2011<br />

2012<br />

Baten<br />

Baten<br />

Realisatie Begroot Realisatie<br />

€ 636 € 700 € 708<br />

Totale baten (x € 1.000) € 636 € 700 € 708<br />

Verschil € 8<br />

4.1.3.5 Toeristenbelasting<br />

De aanslagoplegging Toeristenbelasting over 2012 is voorlopig en is gebaseerd op het<br />

aantal overnachtingen in 2011. De definitieve aanslag 2012 wordt na afloop van het<br />

heffingsjaar opgelegd op basis van de werkelijk gerealiseerde overnachtingen in 2012. Uit de<br />

prognose van BsGW per 31-12-2012 wordt rekening gehouden met een marginaal hogere<br />

opbrengst (ca. € 5.000).<br />

Toeristenbelasting (Bedragen x € 1.000)<br />

Rekening 2011<br />

2012<br />

Tarief Baten Tarief<br />

Baten<br />

€ Realisatie € Begroot Realisatie<br />

€ 1,30 € 796 € 1,32 € 854 € 859<br />

Totale baten (x € 1.000) € 796 € 854 € 859<br />

Verschil € 5<br />

4.1.3.6 Overige belastingen, heffingen, rechten<br />

Forensenbelasting<br />

In 2011 is de forensenbelasting ingevoerd. De uitvoering in 2012 was problematisch. Met<br />

name vanwege het ontbreken van medewerking van de recreatieve sector. Hierdoor is<br />

slechts € 8.000 opbrengst gerealiseerd ten opzichte van de begroting van € 51.000.<br />

In de raadsvergadering van december heeft een meerderheid van de raad aangegeven de<br />

forensenbelasting te willen afschaffen. De verordening 2013 is niet vastgesteld. Voor de<br />

effectuering van de afschaffing per 1-1-2013 wordt begin 2013 een separaat voorstel aan de<br />

raad voorgelegd.<br />

4.1.3.7 Woonlasten<br />

Om de ontwikkeling van de belastingdruk binnen onze gemeente te volgen geven wij deze<br />

ontwikkeling weer volgens de (landelijk breed erkende) definitie van het Coelo 1 . De<br />

gemeentelijke woonlasten worden als volgt gedefinieerd: dit is het gemiddelde bedrag dat<br />

een huishouden in een woning met gemiddelde waarde in een gemeente betaalt aan<br />

1 Coelo: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden.<br />

4-5


Onroerende Zaak Belasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing (reinigingsheffing),<br />

minus een eventuele heffingskorting.<br />

Ter verbetering van het woon- en vestigingsklimaat en om de lastendruk te verlagen, heeft<br />

<strong>Venlo</strong> de afgelopen jaren ingezet op een vermindering van de woonlasten. Daarnaast<br />

hebben wij ons ingezet om ten aanzien van woonlasten de positie van <strong>Venlo</strong> in de onderlinge<br />

vergelijking met andere gemeenten te verbeteren.<br />

Atlas lokale lasten (Coelo)<br />

Door het Coelo wordt jaarlijks (sinds 2007) de Atlas van de lokale lasten uitgegeven. In deze<br />

atlas staat jaarlijks een ranglijst waarin de woonlasten van alle gemeenten zijn gerangschikt<br />

naar de hoogte hiervan.<br />

In april hebben wij de raad geïnformeerd 2 over de positie van <strong>Venlo</strong> op deze ranglijst in 2012.<br />

Van de 432 Nederlandse gemeenten nam <strong>Venlo</strong> in 2012 plaats 235 in (nummer 1 heeft de<br />

laagste lasten). Ten opzichte van 2011 (plaats 227) heeft <strong>Venlo</strong> zich in de middenmoot<br />

weten te handhaven. Dit is gerealiseerd dankzij het besluit bij de begroting 2012 om de<br />

woonlastenstijging te beperken tot de inflatiecorrectie.<br />

Referentiegemeenten<br />

Jaarlijks presenteren wij de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten van <strong>Venlo</strong> afgezet<br />

tegen een aantal referentiegemeenten 3 . In de onderstaande tabel wordt dit overzicht<br />

wederom gepresenteerd over een periode van 5 jaar. De bedragen van de<br />

referentiegemeenten worden ook weergegeven als percentage van het bedrag van de<br />

gemeente <strong>Venlo</strong>. Dit betekent dat het bedrag van de gemeente <strong>Venlo</strong> gelijk is gesteld aan<br />

100%.<br />

Ook deze gegevens zijn ontleend aan de Atlas van de lokale lasten van Coelo.<br />

Tabel: gemeentelijke woonlasten referentiegemeenten (bedragen x € 1,=)<br />

% van<br />

% van<br />

% van<br />

2008<br />

2009<br />

2010<br />

2011<br />

<strong>Venlo</strong><br />

<strong>Venlo</strong><br />

<strong>Venlo</strong><br />

% van<br />

<strong>Venlo</strong><br />

2012<br />

% van<br />

<strong>Venlo</strong><br />

Alkmaar 500 75% 508 76% 515 76% 526 77% 542 77%<br />

Delft 665 100% 692 103% 710 105% 720 105% 716 102%<br />

Deventer 648 97% 663 99% 649 96% 669 98% 688 98%<br />

Heerlen 726 109% 702 104% 699 103% 704 103% 700 100%<br />

Helmond 650 97% 674 100% 692 102% 697 102% 707 101%<br />

Hengelo 670 100% 677 101% 665 98% 670 98% 681 97%<br />

Hilversum 677 101% 646 96% 664 98% 721 105% 738 105%<br />

Leeuwarden 621 93% 629 94% 625 92% 632 92% 652 93%<br />

Maastricht 615 92% 672 100% 685 101% 696 101% 711 101%<br />

Sittard-Geleen 634 95% 658 98% 679 100% 674 98% 691 98%<br />

<strong>Venlo</strong> 668 100% 672 100% 678 100% 686 100% 703 100%<br />

Westland 683 102% 695 103% 696 103% 705 103% 724 103%<br />

Gemiddeld 646 657 663 675 688<br />

De algemene conclusie die uit vorenstaande tabel kan worden getrokken is dat de gemeente<br />

<strong>Venlo</strong> en het gros van de referentiegemeenten dicht bij elkaar blijven en zelfs iets meer naar<br />

elkaar toegroeien (met uitzondering van Alkmaar).<br />

De positie van <strong>Venlo</strong> in de onderlinge vergelijking met de referentiegemeenten is in de<br />

afgelopen jaren enigszins verbeterd. <strong>Venlo</strong> bevindt zich in de middenmoot.<br />

2 Raadsinformatiebrief nr. 49.<br />

3 Een vaste groep gemeenten met een vergelijkbaar aantal inwoners.<br />

4-6


4.1.4 Mutaties belastingopbrengsten voorgaande heffingsjaren<br />

In het jaarverslag 2011 hebben wij verantwoording afgelegd over de belastingopbrengsten<br />

zoals die gerealiseerd zijn naar het inzicht per 31 december 2011. In de loop van 2012<br />

hebben zich mutaties voorgedaan die betrekking hebben op voorgaande heffingsjaren, maar<br />

die per ultimo 2011 nog niet bekend waren. Deze mutaties beïnvloeden het resultaat 2012<br />

en worden daarom hieronder toegelicht.<br />

2011<br />

OZB: meer baten € 249.000<br />

De OZB-heffing van één groot object (het ziekenhuis) heeft vertraging opgelopen. Afronding<br />

van deze WOZ-taxatie is in afwachting van gegevens die door VieCurie geleverd moeten<br />

worden. Uiteindelijk zal dit resulteren in een positief saldo van bijna € 0,25 miljoen (zowel<br />

eigenaren niet-woningen als gebruikers niet-woningen).<br />

Hondenbelasting: meer baten € 20.000<br />

Met name de heffingenopbrengst voor wat betreft de 2 e en volgende hond valt positief uit en<br />

is een gevolg van uitgevoerde controles.<br />

Toeristenbelasting: meer baten € 75.000<br />

De definitieve aanslag toeristenbelasting wordt na afloop van het heffingsjaar opgelegd op<br />

basis van de werkelijk gerealiseerde overnachtingen. De aanslagoplegging over 2011 heeft<br />

dus in 2012 plaatsgevonden en leidt tot een incidenteel voordeel van € 75.000 op basis van<br />

het werkelijk aantal overnachtingen in 2011.<br />

Afvalstoffenheffing: meer baten € 49.750<br />

Evenals in 2012 wordt deze meeropbrengst veroorzaakt doordat bij de begroting rekening<br />

was gehouden met een verschuiving van meerpersoonshuishoudens naar<br />

eenpersoonshuishoudens (lager tarief). In de praktijk blijkt deze verschuiving zich in mindere<br />

mate voor te doen dan verwacht. Hierdoor is de verwachte opbrengst<br />

eenpersoonshuishoudens lager. Daar staat tegenover dat de verwachte opbrengst<br />

meerpersoonshuishoudens hoger uitvalt dan begroot waardoor er in totaal extra opbrengsten<br />

worden gerealiseerd.<br />

De meeropbrengst afvalstoffenheffing komt ten gunste van het gesloten circuit afval, zodat<br />

per saldo € 344.000 ten gunste van het resultaat komt.<br />

2010 en voorgaande jaren<br />

OZB: meer baten € 42.000<br />

Enerzijds is sprake van meeropbrengsten als gevolg van de nog op te leggen aanslagen<br />

grote complexen. Anderzijds een nadeel als gevolg van nagekomen bezwaar- en<br />

beroepschriften. Per saldo zijn de gerealiseerde baten € 42.000 hoger dan per 31-12-2011<br />

was voorzien (zowel woningen alsmede niet-woningen).<br />

Toeristenbelasting: meer baten € 15.000<br />

Als gevolg van een vertraging in de definitieve aanslagoplegging is dit voordeel ontstaan.<br />

Rioolheffing: minder baten € 62.000<br />

Dit verschil wordt veroorzaakt door het grootverbruik en heeft te maken met een<br />

bezwaarprocedure.<br />

De minderopbrengst rioolheffing komt ten laste van het gesloten circuit riolen, zodat per<br />

saldo € 57.000 ten gunste van het resultaat in de jaarrekening 2012 komt.<br />

4-7


4.2 Weerstandsvermogen<br />

4.2.1 Samenvatting <strong>Gemeente</strong>lijk beleid<br />

In december 2007 heeft uw raad de nota ‘Risicomanagement en weerstandsvermogen’<br />

vastgesteld. In de nota zijn de eerste handvatten opgenomen en vervolgstappen<br />

geformuleerd om te komen tot een integraal proces van risicomanagement, en de weerslag<br />

daarvan op het weerstandsvermogen. Invoering van risicomanagement is een groeiproces<br />

waarbij de ontwikkeling van instrumenten hand in hand gaat met bewustwording en<br />

gedragsbeïnvloeding. Het gaat om het managen van bedreigingen en kansen die de<br />

realisatie van doelstellingen in de weg staan of daaraan juist bijdragen.<br />

Op 23 mei 2012 heeft uw raad het initiatiefvoorstel met betrekking tot het<br />

weerstandsvermogen vastgesteld. Met behulp van dit initiatiefvoorstel is het beleid omtrent<br />

risicomanagement en weerstandsvermogen verder geoptimaliseerd. Belangrijke wijzigingen<br />

zijn:<br />

• Het opnemen van een integrale conclusie van het weerstandsvermogen inclusief het<br />

weerstandsvermogen van het Ontwikkelbedrijf;<br />

• Het op hoofdlijnen weergeven van de beheersmaatregelen van de geïdentificeerde<br />

risico’s inclusief een totaalevaluatie van de effectiviteit van de genomen maatregelen in<br />

de documenten van de P&C-cyclus;<br />

• De minimale omvang van de vrij aanwendbare algemene reserve is vastgesteld op<br />

€ 9 miljoen;<br />

• In de ratio weerstandscapaciteit worden ook de overige bestemmingsreserves<br />

betrokken 4 ;<br />

• Gestreefd wordt naar een waarde van de ratio weerstandscapaciteit van minimaal 1,0.<br />

4.2.2 Risicobereidheid<br />

De risicobereidheid is door uw raad als volgt vastgesteld: “De gemeente <strong>Venlo</strong> moet geen<br />

risicomijdende gemeente zijn. Risico’s dienen inzichtelijk gemaakt en genomen te (kunnen)<br />

worden. Dit houdt in, het voeren van een risicomanagement waarbij ook naar de dekking<br />

wordt gekeken en waarin alle soorten risico’s worden weergegeven.”<br />

4.2.3 Uitwerking weerstandsvermogen<br />

Hieronder worden de resultaten en conclusies weergegeven van de exercitie voor bepaling<br />

van het weerstandsvermogen. Het risicoprofiel wordt vergeleken met de aanwezige<br />

weerstandscapaciteit. Bij de beoordeling zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:<br />

• Er is een inschatting gemaakt van de impact en de kans van optreden;<br />

• Indien er door de risico-eigenaar geen uitspraken zijn gedaan over inschatting van impact<br />

en kans, is voor de risicoscore ‘gemiddeld’ gekozen, i.c. ‘mogelijk’ voor het onderdeel<br />

‘kans’ (26%-50%) en ‘gemiddeld’ voor ‘impact’’ (zie ook de risicomatrix);<br />

• Niet alle onderzochte risico’s zijn vertaald in een financiële omvang of bandbreedte. Op<br />

onderdelen is dat vooralsnog ook niet mogelijk;<br />

• Voor de risicoweging van de restrisico’s (netto risico x kans %) is uitgegaan van een<br />

‘worst case scenario’. Dat wil zeggen dat voor de kanspercentages de bovenkant van de<br />

bandbreedte is aangehouden: 10%, 25%, 50% en 100%.<br />

4 Dit betreft de categorie “Overige bestemmingsreserves” uit de staat van Reserves en Voorzieningen.<br />

4-8


4.2.3.1 Conclusie ratio weerstandscapaciteit<br />

Conclusie weerstandscapaciteit “algemene dienst”<br />

Ratio Weerstandscapaciteit Bedragen x € 1.000<br />

Weerstandscapaciteit "Algemene dienst" 52.103<br />

Benodigde weerstandscapaciteit "Algemene dienst" 7.688<br />

Ratio Weerstandsvermogen algemene dienst 6,78<br />

De ratio Weerstandscapaciteit is met 6,78 hoger dan het vastgestelde minimum van 1,0. De<br />

laatst gepresenteerde ratio Weerstandscapaciteit voor 2012 was 0,14 5 . Enerzijds wordt de<br />

stijging van de ratio veroorzaakt door een daling van de benodigde weerstandscapaciteit.<br />

Deze was op moment van kadernota 2013 € 14,4 miljoen. Anderzijds is de stijging optisch<br />

van aard doordat uw raad het risicoprofiel verhoogd heeft door de weerstandscapaciteit te<br />

verbreden met middelen welke een specifiek bestedingsdoel hebben. Aanwending van deze<br />

middelen leidt direct tot beleidsmatige keuzes. Op basis van de ‘oude’ definiëring zou de<br />

ratio voor de jaarrekening 2012 1,57 zijn. Het verschil tussen 1,57 en 0,14 wordt, naast de<br />

afname van benodigde weerstandscapaciteit, veroorzaakt door de toevoeging van het<br />

restant van de reserve Essent van € 10,9 miljoen aan de algemene reserve.<br />

Mede in relatie tot het gewijzigde beleid wordt geconcludeerd dat het beschikbare<br />

Weerstandsvermogen voldoende is om de financiële gevolgen bij effectuering van de in deze<br />

paragraaf geschetste risico’s op te vangen.<br />

Conclusie weerstandscapaciteit Ontwikkelbedrijf<br />

Ratio Weerstandscapaciteit Bedragen x € 1.000<br />

Weerstandscapaciteit Ontwikkelbedrijf 30.900 7.474<br />

(incl. TPN) (excl. TPN)<br />

Benodigde weerstandscapaciteit Ontwikkelbedrijf 34.200 34.200<br />

Ratio Weerstandsvermogen Ontwikkelbedrijf 0,90 0,22<br />

De ratio weerstandscapaciteit van het Ontwikkelbedrijf per 31 december 2012 is, rekening<br />

houdend met de in de toekomst nog te realiseren voordelige exploitatieresultaten, 0,90. Op<br />

basis van het direct beschikbare weerstandsvermogen is de ratio 0,22.<br />

Dit betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit niet toereikend is om de<br />

gekwantificeerde risico’s af te dekken.<br />

De beschikbare weerstandscapaciteit voor wat betreft het Ontwikkelbedrijf bedraagt inclusief<br />

de prognose op TPN € 30,9 miljoen en de benodigde € 34,2 miljoen. Het tekort aan<br />

weerstandsvermogen is derhalve € 3,3 miljoen. Zonder de toekomstige positieve<br />

exploitatieresultaten is dit tekort € 26,7 miljoen.<br />

5 Kadernota 2013, pagina 29: paragraaf Weerstandsvermogen<br />

4-9


De beschikbare weerstandscapaciteit is vooral gebaseerd op positieve resultaten van Trade<br />

Port Noord (TPN - aparte entiteit BV/CV TPN) op lange termijn en op de Algemene<br />

Grondreserve. De direct beschikbare weerstandscapaciteit, om nieuwe tegenvallers op te<br />

vangen, beperkt zich tot de Algemene Grondreserve ad € 7,5 miljoen.<br />

Realisatie van de voordelige exploitatieresultaten is pas op lange termijn voorzien en kan in<br />

de praktijk tegenvallen. De kans dat (markt)risico’s zich op korte termijn voordoen is<br />

momenteel groter dan in tijden van hoogconjunctuur. Het risico is derhalve aanwezig dat bij<br />

verdergaande verliezen door de economische ontwikkelingen een beroep moet worden<br />

gedaan op de Algemene Reserve om tekorten te dekken. Het beschikken over voldoende<br />

direct beschikbare weerstandscapaciteit binnen het Ontwikkelbedrijf is daarom aan te<br />

bevelen.<br />

Integrale conclusie ratio’s Weerstandscapaciteit<br />

Ratio Weerstandscapaciteit Bedragen x € 1.000<br />

Weerstandscapaciteit Ontwikkelbedrijf en "Algemene dienst" 59.576<br />

Benodigde weerstandscapaciteit Ontwikkelbedrijf en "Algemene dienst" 41.888<br />

Ratio Weerstandsvermogen Ontwikkelbedrijf en "Algemene dienst" 1,42<br />

De ratio Weerstandscapaciteit voor het Ontwikkelbedrijf en de Algemene dienst samen is op<br />

basis van de direct aanwezige weerstandscapaciteit 1,42. Dit betekent rekening houdende<br />

met de kans van optreden en omvang van de gekwantificeerde restrisico’s de gemeente<br />

<strong>Venlo</strong> bij jaarrekening genoeg weerstandstandsvermogen heeft om in de benodigde<br />

weerstandscapaciteit te voorzien. Opgemerkt wordt dat er naast de gekwantificeerde risico’s<br />

ook diverse risico’s op PM zijn gewaardeerd. 6<br />

Bovenstaande betekent dat het surplus van de “Algemene dienst” noodzakelijk is voor het<br />

afdekken van de risico’s van het Ontwikkelbedrijf.<br />

Dit betekent echter ook dat als alle risico’s zich gelijktijdig voor de volle omvang effectueren<br />

het weerstandsvermogen ontoereikend is om de financiële gevolgen hiervan op te vangen.<br />

De kans dat alle risico’s gelijktijdig optreden is echter klein.<br />

Op basis van de door uw raad vastgestelde uitgangspunten voor risicomanagement kan uit<br />

bovenstaande geconcludeerd worden dat de gemeente <strong>Venlo</strong> beschikt over voldoende<br />

Weerstandscapaciteit. Effectuering van risico’s boven de omvang van beide algemene<br />

reserves en post onvoorzien heeft echter wel tot gevolg dat er beleidswijzigingen c.q.<br />

bezuinigingen noodzakelijk zijn om de benodigde middelen vanuit de bestemmingsreserves<br />

ook feitelijk vrij te spelen.<br />

4.2.3.2 Nieuwe risico’s<br />

Glascontainers en opbrengsten oud papier<br />

Door de onzekerheid van de condities voor overname van de glascontainers in verband met<br />

faillissement van VAOP is nog geen inschatting te maken van de hier mee gemoeide<br />

overnamekosten. Daarnaast is de vordering vanuit 2011 m.b.t. opbrengsten oud papier door<br />

6 PM-risico’s worden vermeld zodat deze wel in beeld zijn en hierop proactief op gestuurd kan worden.<br />

De kwalificatie PM wordt gegeven op het moment dat er onvoldoende informatie voorhanden is om het<br />

risico financieel te kwantificeren.<br />

4-10


de curator van VAOP tot op heden nog niet ingewilligd. De kans van optreden wordt<br />

ingeschat op 51% tot 100% met een omvang van € 400.000.<br />

Poppodium<br />

Voor de exploitatie van het poppodium is een ondernemingsplan opgesteld waarbij als<br />

uitgangspunt het huidige subsidieniveau (excl. de huisvestingslasten) is gehanteerd. Er is<br />

binnen de gehanteerde kaders vooralsnog geen sluitende exploitatieprognose bereikt. Het<br />

ontwerptraject van het poppodium is nog niet zo ver gevorderd dat de definitieve ramingen<br />

gereed zijn. Hierdoor is nog niet geheel duidelijk of het poppodium binnen het beschikbare<br />

budget kan worden gerealiseerd. De kans op optreden wordt ingeschat op 26% tot 50%. Het<br />

risico is financieel nog niet gekwantificeerd en derhalve als PM opgenomen.<br />

Functioneel leeftijdsontslag<br />

Momenteel wordt er in overleg met de Veiligheidsregio Limburg Noord afspraken gemaakt<br />

om zo spoedig mogelijk te komen tot een geactualiseerde meerjarige onderbouwing van de<br />

verplichtingen inzake FLO. De uitkomst hiervan maakt onderdeel uit van het<br />

begrotingsproces 2014 en verder. Er is sprake van een concreet risico dat de huidige<br />

omvang van de voorziening FLO en de reserve FLO onvoldoende toereikend is om aan<br />

toekomstige verplichtingen te voldoen. De kans op optreden wordt ingeschat op 51% tot<br />

100% met een omvang van € 710.000.<br />

Middenzaal Maaspoort<br />

In plandeel de Luif, onderdeel van het project Maasboulevard is de middenzaal gerealiseerd,<br />

als uitbreiding van de Maaspoort. De middenzaal is gelegen boven een tweelaagse winkel<br />

ontwikkeld door ING. Met name de relatie tussen de uitvoering van deze beide<br />

planonderdelen (middenzaal versus commercieel) en de relatie tussen de middenzaal en het<br />

entreegebied van de Maaspoort is uitermate complex gebleken. Dit betreft constructieve<br />

maar bijvoorbeeld installatietechnische complexe uitvoerings- en afstemmingsaspecten. Ook<br />

in het entreegebied van de Maaspoort is er tegen een aantal onvoorziene (deel<br />

ondergrondse) zaken aangelopen. Hierdoor ontstaat het risico dat de bouwkosten worden<br />

overschreden. De kans van optreden wordt ingeschat op 51% tot 100% met een omvang van<br />

€ 400.000.<br />

Rijksvoornemen vaststellen Rijksbijdrage Wet inburgering en regeling nalatenschap oude<br />

Vreemdelingenwet<br />

In de SiSa bijlage bij de jaarrekening over het jaar 2011 is geen verantwoording afgelegd<br />

voor de uitvoering Wet inburgering en de regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet<br />

over de jaren 2007 en 2008. Uit onderzoek blijkt het om de verantwoording van de<br />

voormalige gemeente Arcen en Velden te gaan. Het Ministerie van SZW kondigt bij hun<br />

schrijven d.d. 21-12-2012 aan hierdoor voornemens te zijn de Rijksbijdrage over 2007 en<br />

2008 vast te stellen op nihil. Dit betekent eveneens dat het Rijk voornemens is het verleende<br />

voorschot te verrekenen/ terug te vorderen.<br />

Op 16-01-2013 heeft de gemeente schriftelijk bedenkingen geuit tegen het aangekondigde<br />

voornemen. De voormalige gemeente Arcen en Velden heeft in 2007 en 2008 namelijk wel<br />

realisaties gehad. Het Ministerie heeft gereageerd dat we moeten wachten op de<br />

beschikking om dan eventueel in bezwaar te gaan tegen het besluit.<br />

Het risico op terugbetalen wordt ingeschat op 51% tot 100% met een omvang van € 72.000.<br />

Ithaka Science Center<br />

Ithaka Science Center huurt ten behoeve van haar activiteiten voor basis- en voortgezet<br />

onderwijs in het kader van wetenschap en technologie met ingang van 1 juli 2010 het<br />

voormalige gemeentehuis in Tegelen.<br />

4-11


Sedert 2012 wordt de huur door Ithaka Science Center niet meer of zeer sporadisch betaald<br />

wat inmiddels geleid heeft tot een huurachterstand. Over deze aangelegenheid is veelvuldig<br />

overleg gevoerd met een vertegenwoordiger van het bestuur van Ithaka en is het college van<br />

B&W uitvoerig geïnformeerd. Er wordt nu een arbitragezaak opgestart.<br />

De kans is groot dat de gemeente in het gelijk wordt gesteld met betrekking tot het<br />

huurgeschil maar de concrete invorderbaarheid bij in gelijkstelling blijft een probleem. De<br />

omvang van het risico bedraagt € 175.000 met een kans van optreden van 51% tot 100%.<br />

4.2.3.3 Gewijzigde risico’s<br />

WMO<br />

De zorgvraag hulp bij het huishouden is in 2012 redelijk stabiel gebleven, de verwachte<br />

stijging is uitgebleven. De aanbesteding voor producten hulp bij het huishouden 2013 en<br />

verder is in 2012 afgerond en daarmee is een prijsvoordeel voor de verschillende producten<br />

bereikt. Daarnaast krijgen in het 1 e halfjaar 2013 alle klanten hulp bij het huishouden op<br />

basis van strengere normering een herindicatie. Met deze acties wordt sturing gegeven aan<br />

het totaalvolume hulp bij het huishouden. In de meerjarenbegroting is al met een<br />

prijsvoordeel en gelijkblijvende zorgvraag rekening gehouden.<br />

Indien de aangekondigde bezuinigingen in het regeerakkoord op de WMO en hulp bij het<br />

huishouden daadwerkelijk doorgezet worden, wordt het een grote inspanning om in de<br />

toekomst de Wmo financieel beheersbaar te houden en klanten te voorzien van de<br />

benodigde compensatie. Wij zullen dit strak volgen en tijdig hierover rapporteren.<br />

Op het gebied van hulpmiddelen WMO (onderhoud en levering) heeft in de tweede helft van<br />

2012 ook een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden waarbij de knip is gelegd tussen<br />

onderhoud (quasi inbesteding bij WAA) en levering (aanbesteding). Door deze knip wordt<br />

maximaal recht gedaan aan de wens om de WAA in positie te brengen waarbij verwacht<br />

wordt dat de total cost of ownership lager wordt of gelijk blijft. De eerste ervaringen in de<br />

periode oktober 2012 t/m december 2012 lijken dit ondersteunen. Dit is echter wel een groei<br />

model waarin zowel gemeente als WAA alle zeilen moeten bijzetten om de business case te<br />

laten slagen. Uit eerste cijfers einde 2012 blijkt een stijging van onderhoudskosten en een<br />

daling van nieuwe producten. De inzet is er op gericht dat dit ook in 2013 verder doorzet.<br />

De financiële omvang van het risico wordt door deze acties verlaagt van € 800.000 naar<br />

€ 125.000 net als de kans van optreden. Deze gaat van 51% tot 100% naar 26% tot 50%.<br />

WAA<br />

Bij begroting 2013-2016 is in de begroting 2013 een ingecalculeerde bijdrage aan de WAA<br />

voorzien van € 1,6 miljoen. Daarnaast is een risico gemeld op aanvullend een extra miljoen 7 .<br />

De verwachting is dat op korte termijn een gewijzigde begroting 2013 aan het bestuur zal<br />

worden aangeboden waarin de effecten van de gunstig uitgevallen WSW-CAOonderhandelingen<br />

zijn door vertaald. Verwacht wordt dat hierin een doorwerking van die<br />

meevaller incidenteel relevant zal zijn voor het begrote resultaat 2013. Op grond van deze<br />

verwachting wordt de kans op voordoen van dit risico bijgesteld van 51% tot 100% naar<br />

26%-50%, waardoor tevens het restrisico daalt van € 1 miljoen naar € 0,5 miljoen.<br />

Garantstelling Floriade<br />

In de voorliggende jaarrekening is een voorziening getroffen voor het opvangen van het<br />

negatieve exploitatieresultaat van de Floriade. Voorheen was in het weerstandsvermogen<br />

rekening gehouden met een restrisico van € 300.000. Vanwege de gevormde voorziening<br />

wordt de financiële consequentie voor het weerstandsvermogen bijgesteld naar PM.<br />

Halverwege 2013 vindt officieel de ‘liquidatie’ en afrekening plaats van de ‘Regio <strong>Venlo</strong><br />

Floriade 2012 B.V. en zal het definitieve tekort duidelijk worden.<br />

7 Programmabegroting 2013-2016, paragraaf Weerstandsvermogen, pagina 5-14, nr.2<br />

4-12


Garantstelling Greenpark<br />

De Regio <strong>Venlo</strong> gemeenten staan gezamenlijk garant voor het financiële exploitatieresultaat<br />

van <strong>Venlo</strong> GreenPark. De risicoverdeling is gebaseerd op het inwoneraantal van de<br />

deelnemende gemeenten. Het aandeel voor <strong>Venlo</strong> bedraagt 46,9%.<br />

Nu de Floriade 2012 ten einde is, ontstaat voor bedrijventerrein <strong>Venlo</strong> Greenpark een nieuwe<br />

periode. Het moment is aangebroken om de positieve (economische) spin-off effecten van<br />

de Floriade te verzilveren. Doelstelling is om in de periode 2013-2020 het bedrijventerrein<br />

vanuit een groeimodel te transformeren naar Campus Greenport <strong>Venlo</strong>. De doelstelling van<br />

de campus is economische structuurversterking met een sterk accent op bedrijvigheid en<br />

innovaties rond logistiek, tuinbouw, agri & food, onderwijs en kennisinfrastructuur. Het<br />

groeiproces voor de campus wordt vorm gegeven in een periode van 7 jaren (2013-2020)<br />

waarin het plangebied vanuit een integraal concept van tijdelijke thematische exploitaties<br />

wordt opgebouwd.<br />

Als gevolg van de doorontwikkeling van het bedrijvenpark naar de Greenport <strong>Venlo</strong> Campus<br />

zijn er veel onzekerheden over een aantal belangrijke uitgangspunten voor de<br />

grondexploitatie. Eén van de belangrijkste onzekerheden is de wijze waarop de Provincie<br />

Limburg gaat participeren in de ontwikkeling van de campus. Naar verwachting zal in het<br />

tweede kwartaal 2013 hierover meer duidelijkheid komen. Vervolgens kan de<br />

grondexploitatie door <strong>Venlo</strong> Greenpark worden geactualiseerd en kunnen de effecten van<br />

deze actualisatie worden verwerkt in de jaarrekening. Zoals het er nu naar uit ziet is de<br />

geactualiseerde grondexploitatie in het derde kwartaal 2013 beschikbaar.<br />

Voor een goed inzicht in de financiële positie van <strong>Venlo</strong> Greenpark is een actuele<br />

grondexploitatie van eminent belang. Zonder actuele prognoses van de verwachte kosten en<br />

opbrengsten kan niet worden ingeschat in hoeverre de exploitatie van het bedrijvenpark<br />

winstgevend of verlieslatend is.<br />

Op 8 februari jl. heeft het Dagelijks Bestuur van <strong>Venlo</strong> Greenpark besloten dat de<br />

jaarrekening 2012 pas aan de accountant ter controle wordt aangeboden op het moment dat<br />

de grondexploitatie is geactualiseerd en de financiële effecten hiervan zijn verwerkt in de<br />

jaarrekening. Het voordeel hiervan is dat de informatiewaarde van de jaarrekening<br />

aanzienlijk toeneemt. Op grond van de huidige inzichten zal deze jaarrekening pas in het<br />

derde kwartaal 2013 beschikbaar zijn. Het gevolg hiervan is dat de financiële effecten van de<br />

jaarrekening van <strong>Venlo</strong> Greenpark niet verwerkt kunnen worden in de gemeentelijke<br />

jaarrekening. Zodra de jaarrekening 2012 beschikbaar is, zullen de eventuele financiële<br />

gevolgen hiervan onder uw aandacht worden gebracht<br />

Als gevolg van bovenstaande wordt de omvang van het risico bijgesteld op PM gewaardeerd<br />

met een kans van optreden van 26% tot 50%.<br />

Projecten voormalig Arcen en Velden<br />

In 2007 is door de voormalige gemeente Arcen en Velden een exploitatieovereenkomst<br />

gesloten met Nouville Ontwikkelaars voor de realisering van het Masterplan Arcen en<br />

Velden. Het Masterplan bestond oorspronkelijk uit 9 woningbouw-deellocaties waarvan er<br />

thans 1 is afgerond. Gelet op de heersende stagnerende woningmarkt staat de verdere<br />

exploitatie van het Masterplan onder druk. Alleen de deelplannen Vilgert en Meulenveld<br />

zullen worden uitgevoerd. Via de stresstest van het Ontwikkelbedrijf is derhalve de<br />

boekwaarde Masterplan met € 2 miljoen afgewaardeerd tot strategisch niveau. Tevens is in<br />

de stresstest geconcludeerd dat de resterende half miljoen voorziene bijdrage voor MFA en<br />

BMV voorlopig niet gerealiseerd gaat worden en dat er een reëel risico bestaat dat dit op<br />

termijn uit de algemene middelen gedekt zal moeten worden.<br />

4-13


De herontwikkeling “Klein Vink” draagt via de provincie bij aan de herontwikkeling van het<br />

project “Maasdal Velden”. De gemeente is reeds een aantal verplichtingen in het project<br />

Maasdal Velden aangegaan. Inmiddels is door Roompot tegen de provincie een<br />

terugvorderingsprocedure gestart m.b.t. de financiële bijdrage Op ambtelijk en bestuurlijk<br />

niveau vindt thans tussen Provincie en <strong>Gemeente</strong> overleg plaats over hoe hiermee om te<br />

gaan. Op dit moment is onduidelijk wat uiteindelijk de uitkomst voor de gemeente wordt.<br />

Door voorgaande daalt de omvang van het restrisico van € 2,4 miljoen naar € 1.050.000.<br />

Realiseerbaarheid bezuinigingen maatschappelijke ontwikkeling<br />

Door de gemeenteraad is een fors pakket aan bezuinigingen aangenomen. De voortgang<br />

van deze bezuinigingsoperatie verloopt goed. In 2013 cumuleren een aantal bezuinigingen<br />

waarvan de invulling nog niet geheel rond is. Hierop wordt strak gestuurd en zal middels de<br />

p&c cyclus worden gerapporteerd. In het regeerakkoord zijn enkele zaken als<br />

rijksbezuiniging aangedragen die ook direct gevolgen hebben voor de haalbaarheid van de<br />

te realiseren bezuinigingen. In de begroting 2013 was dit risico nog als PM opgenomen, nu<br />

bij jaarrekening wordt de omvang van het restrisico worden vastgesteld op € 150.000.<br />

Villa Flora<br />

De gemeente <strong>Venlo</strong> staat garant tegenover de ASN-bank voor de totale lening van<br />

€ 8,15 miljoen, waarbij de regiogemeenten Venray, Horst aan de Maas, Gennep en Peel en<br />

Maas, elk voor 1/5 deel van de lening garant staan tegenover de gemeente <strong>Venlo</strong>. Bij de<br />

oprichting van de B.V. zijn de toen lopende opdrachten in het kader van de bouw van Villa<br />

Flora door middel van een rekening courant betaald, voorgefinancierd door <strong>Venlo</strong>. Deze<br />

rekening courant is tot op heden nog niet afgelost.<br />

Uit de jaarrekening 2011 en de liquiditeitsprognose blijkt dat de BV te maken krijgt met een<br />

liquiditeitsprobleem. Ook de accountant maakt in de controleverklaring bij de jaarrekening<br />

2011 melding van deze onzekerheid in de continuiteit.<br />

Daarnaast is er, op aandringen van de provincie, een collectieve WKO aangelegd. Hierdoor<br />

heeft de WKO ruim € 1 miljoen meer gekost. Onzeker is of deze meerkosten verhaald<br />

kunnen worden.<br />

Ten aanzien van de verhuurbare vloeroppervlakte is deze grotendeels met<br />

huurovereenkomsten voor meerdere jaren verhuurd. Echter voor het deel exporuimte en de<br />

tweede verdieping is dit nog niet het geval.<br />

Het totale restrisico op Villa Flora wordt ingeschat op ca. € 450.000 met een kans op<br />

voordoen van 11% tot 25%.<br />

4.2.3.4 Vervallen risico’s<br />

Doorwerking economische recessie<br />

Deze risicomelding had in hoofdzaak betrekking op de doorwerking naar<br />

uitkeringsgerechtigden. De geprognosticeerde ontwikkeling van het uitkeringsbestand is<br />

vertaald naar en opgenomen in de meerjarenbegroting, waarmee het risico voor de<br />

paragraaf Weerstandsvermogen kan komen te vervallen.<br />

Zorgvuldig omgaan met cultuurhistorische regelgeving<br />

Deze vervalt omdat deze de melding met betrekking tot cultuurhistorische vondsten overlapt.<br />

“Armoedebestrijding” en “Minimabeleid: Geld-Terug-Regeling”<br />

Als gevolg van de economische recessie is het beroep op de voorzieningen in het kader van<br />

het armoedebeleid vanaf 2011 fors toegenomen. In de risico-inventarisatie voor 2012 is voor<br />

4-14


eide risico’s een bedrag van € 800.000 opgenomen met een kans van optreden van 51%<br />

tot 100%. In 2012 heeft de raad een ruimtevrager van € 250.000 voor de geld-terug-regeling<br />

gehonoreerd en € 300.000 voor Schuldhulpverlening om de gevolgen van de recessie op te<br />

vangen. Het bedrag van € 300.000 in het kader van Schuldhulpverlening is structureel<br />

toegekend. Daarnaast is 2012 gebruikt om een aantal regelingen in het armoedebeleid aan<br />

te passen zodanig dat het risico voor 2013 nihil is. Beide risico’s zijn hiermee afgedekt en<br />

komen daarmee te vervallen.<br />

Ontwikkeling participatiebudget<br />

De middelen voor re-integratie in het kader van de WWB, zijnde het Participatiebudget, zijn<br />

de afgelopen jaren drastisch aan het verminderen. Van ongeveer € 13 miljoen in 2011 naar<br />

ongeveer € 8 miljoen in 2012 en ongeveer € 7 miljoen in 2013. Hierdoor kunnen steeds<br />

minder re-integratie instrumenten ingezet worden. Direct effect is dat een verdere daling van<br />

het uitkeringsbestand en daaraan gekoppeld een vermindering van de uitgaven in het kader<br />

van de BUIG, moeilijker te realiseren is. De tegenhanger hiervan bevindt zich in de BUIG.<br />

Hoewel het financieel effect lastig te kwantificeren is, komt naar huidig inzicht hiermee het<br />

eerder gemelde risico voor de gemeente te vervallen.<br />

Kapitaalvernietiging door achterstallig onderhoud<br />

De gemeenteraad heeft in 2012 de geactualiseerde onderhoudsplannen vastgesteld. Het<br />

risico op kapitaalvernietiging door achterstallig onderhoud is hiermee komen te vervallen.<br />

Kazernekwartier / Multi Functioneel Centrum (Raamovereenkomst met MFC de Kazerne BV)<br />

De Raamovereenkomst MFC is in november 2012 van rechtswege ontbonden. Daarmee is<br />

de samenwerking tussen de gemeente <strong>Venlo</strong> en MFC de Kazerne BV voor de realisatie en<br />

exploitatie van een MFC op het Kazernekwartier beëindigd. Aldus zijn ook de eerder<br />

benoemde risico’s, die hiermee verband hielden, per dezelfde datum komen te vervallen.<br />

Verouderde afsluitingen binnenstad<br />

Voor de vervanging van de verouderde afsluitingen in de binnenstad heeft de gemeenteraad<br />

kredieten beschikbaar gesteld, waardoor het eerder gemelde risico komt te vervallen.<br />

4.2.3.5 Risicomatrix<br />

Als de geïnventariseerde strategische risico’s in een risicomatrix worden geplaatst, wordt<br />

grafisch zichtbaar dat zestien risico’s hoog scoren. In de risicomatrix zijn de risico’s zoals<br />

geïnventariseerd en geanalyseerd gepositioneerd. De risico’s in het donkerste vlak zijn de<br />

risico’s die de grootste bedreiging vormen; die in het lichtste vlak zijn het minst bedreigend.<br />

De aard van de bedreiging is niet alleen of prominent van financiële aard. Bovendien is de<br />

financiële omvang niet altijd te schatten, vaak vanwege onzekerheden of nog te maken<br />

(nadere) beleidskeuzes.<br />

In navolgende risicomatrix zijn de belangrijkste strategische risico’s gevuld met op de assen<br />

de kans van optreden en de impact bij optreden.<br />

4-15


Verwachte omvang (impact)<br />

groot<br />

gemiddeld<br />

klein<br />

27 7, 8, 9, 10, 11 1, 2, 3, 4, 5, 6<br />

24, 25, 26, 28, 29<br />

18, 19, 20, 21, 22,<br />

23<br />

31 30<br />

12, 13, 14, 15, 16,<br />

17<br />

zeer onwaarschijnlijk onwaarschijnlijk mogelijk waarschijnlijk<br />

(0%-10%) (11%-25%) (26%-50% (51%-100%)<br />

Kans (waarschijnlijkheid)<br />

De nummers betreffen de geïdentificeerde risico’s. Hoe donkerder de kleur van het vlak<br />

waarin het risiconummer zich bevindt hoe groter de impact, hoe hoger de kans op optreden,<br />

hoe hoger de prioriteit voor aanpak van het risico is. Geconcludeerd kan worden dat zestien<br />

risico’s zich in het donkerste vlak bevinden en derhalve hoge prioriteit moeten krijgen.<br />

Navolgend worden de geïdentificeerde strategische risico’s opgesomd.<br />

<strong>Jaarrekening</strong> 2012<br />

Samenvatting concrete risico en beheersmaatregelen<br />

1 Derving inkomsten parkeren. Kans:<br />

51% - 100%. Restrisico: € 1.500.000.<br />

Risicostrategie o.b.v. nota<br />

risicomanagement (RB 2007-110):<br />

Accepteren<br />

De resultaten van het betaald parkeren staan reeds een<br />

aantal jaren onder druk. In 2010 en 2011 heeft dit geleid<br />

tot financiële tegenvallers. Als deze ontwikkeling (minder<br />

parkerenden) aanhoudt, is structurele verwerking van de<br />

inkomstenderving vereist. Beheersing door: Analyse keten<br />

/ doelmatigheid / efficiency / creëren<br />

straatparkeerplaatsen.<br />

4-16


<strong>Jaarrekening</strong> 2012<br />

Samenvatting concrete risico en beheersmaatregelen<br />

2 Functioneel leeftijdsontslag (FLO).<br />

Kans: 51% - 100%. Restrisico: € 710.000.<br />

Risicostrategie o.b.v. nota<br />

risicomanagement (RB 2007-110):<br />

Accepteren<br />

3 Betalingsproblemen verenigingen en<br />

stichtingen. Kans: 51% - 100%.<br />

Restrisico: € 500.000. Risicostrategie<br />

o.b.v. nota risicomanagement (RB 2007-<br />

110): Beheersen<br />

4 Glascontainers en opbrengsten oud<br />

papier. Kans: 51% - 100%. Restrisico:<br />

€ 400.000. Risicostrategie o.b.v. nota<br />

risicomanagement (RB 2007-110):<br />

Accepteren en beheersen<br />

5 Risico areaaluitbreiding. Kans: 51% -<br />

100%. Restrisico: PM. Risicostrategie<br />

o.b.v. nota risicomanagement (RB 2007-<br />

110): Beheersen<br />

6 Onderhoud Civiele Kunstwerken. Kans:<br />

51% - 100%. Restrisico: PM.<br />

Risicostrategie o.b.v. nota<br />

risicomanagement (RB 2007-110):<br />

Accepteren<br />

7 Herijking gemeentefonds. Kans: 26% -<br />

50%. Restrisico: € 750.000.<br />

Risicostrategie o.b.v. nota<br />

risicomanagement (RB 2007-110):<br />

Beheersen<br />

De huidige omvang van de voorziening FLO en de reserve<br />

FLO is mogelijk ontoereikend om aan de toekomstige<br />

verplichtingen te voldoen. Beheersing door: Momenteel<br />

wordt in overleg met de Veiligheidsregio Limburg Noord<br />

afspraken gemaakt om zo spoedig mogelijk te komen tot<br />

een geactualiseerde meerjarige onderbouwing va de<br />

verplichtingen inzake FLO. De uitkomst hiervan maak<br />

onderdeel uit van de jaarrekening 2013 en het<br />

begrotingsproces 2014 en verder.<br />

Het realiseren van huurinkomsten bij verenigingen en<br />

stichtingen wordt problematischer doordat deze de<br />

huurlasten niet meer kunnen dragen. Hierdoor loopt de<br />

gemeente het risico op huurderving. Beheersing door:<br />

Samenwerking van exploitanten (gezamenlijk inkopen)<br />

structuurversterking qua kennis (welke oplossingen zijn<br />

mogelijk) inzet van medewerkers WAA (flexibilisering van<br />

kosten)<br />

Door de onzekerheid van de condities voor overname van<br />

de glascontainers in verband met faillissement van VAOP<br />

is nog geen inschatting te maken van de hier mee<br />

gemoeide overnamekosten. Daarnaast is de vordering<br />

vanuit 2011 m.b.t. opbrengsten oud papier door de curator<br />

van VAOP tot op heden nog niet ingewilligd. Beheersing<br />

door: Met de inzet van de advocaat op deze zaak wordt<br />

beoogd het maximale te realiseren. Dus koop<br />

glascontainers tegen een redelijke vergoeding en<br />

maximaal innen van de vordering.<br />

Bij diverse projecten die leiden tot areaaluitbreiding is geen<br />

rekening gehouden met kosten voor beheer en onderhoud.<br />

Dit leidt onder andere tot achteruitgang van /<br />

kapitaalvernietiging in de openbare ruimte. Beheersing<br />

door: Beschikbaar stellen van benodigde<br />

onderhoudsmiddelen.<br />

Het wettelijk verplichte onderhoud van bruggen,<br />

kademuren, tunnels, havens etc. wordt op ad-hoc basis<br />

uitgevoerd. Areaal- en inspectiegegevens ontbreken,<br />

waardoor onderhoud niet preventief kan worden<br />

uitgevoerd. Hierdoor ontstaan o.a. onveilige situaties.<br />

Beheersing door: Uitvoeren van inventarisatie en inspectie<br />

om vervolgens tot een beheerplan en een voorstel voor<br />

onderhoudsmaatregelen te komen.<br />

Het kabinet onderzoekt of de huidige verdeelsystematiek<br />

van het gemeentefonds aangepast moet worden.<br />

Aanpassing houdt in dat dezelfde pot met geld op een<br />

andere wijze over de gemeenten wordt verdeeld. Het<br />

financieel effect is structureel. Beheersing door: Actief het<br />

gemeentebelang behartigen in de G32 en andere<br />

landelijke platforms zoals het halfjaarlijkse FAMO-congres<br />

4-17


<strong>Jaarrekening</strong> 2012<br />

Samenvatting concrete risico en beheersmaatregelen<br />

8 WAA. Kans: 26% - 50%. Restrisico:<br />

€ 500.000. Risicostrategie o.b.v. nota<br />

risicomanagement (RB 2007-110):<br />

Accepteren<br />

Inzake de financiering en continuïteit van de WSW zijn in<br />

het regeerakkoord per 1 januari 2014 wijzigingen<br />

aangekondigd. Als gevolg hiervan zijn de drie gemeenten<br />

die nu samen de WAA vormen zich aan het herbezinnen<br />

op rol en positie van de WAA. Uitgangspunt is een<br />

budgettair neutraal resultaat. In combinatie met de druk op<br />

zowel subsidie- als exploitatieresultaat, moet de WAA<br />

binnen de huidige setting getypeerd worden als een<br />

verbonden partij met een hoog strategisch risico. Zonder<br />

ingrijpende veranderingen, zal de financiële claim vanuit<br />

deze verbonden partij tot substantieel hogere<br />

gemeentelijke bijdragen gaan leiden dan nu is voorzien.<br />

Beheersing door: Bij verbonden partij WAA Groep NV is<br />

momenteel een forse reorganisatie gaande in het kader<br />

van kostenbesparing. Gelijktijdig is in voorbereiding dat de<br />

WAA Groep NV op basis van nieuwe verdienmodellen en<br />

geactualiseerde resultaats- en effectdoelstellingen de<br />

financiële beheersbaarheid opnieuw tot een acceptabel<br />

niveau weet te brengen.<br />

9 Realiseerbaarheid bezuinigingen MO.<br />

Kans: 26% - 50%. Restrisico: € 150.000.<br />

Risicostrategie o.b.v. nota<br />

risicomanagement (RB 2007-110):<br />

Accepteren<br />

10 WMO. Kans: 26% - 50%. Restrisico:<br />

€ 125.000. Risicostrategie o.b.v. nota<br />

risicomanagement (RB 2007-110):<br />

Beheersen<br />

11 Doorwerking rijks bezuinigingen op<br />

algemene uitkering. Kans: 26% - 50%.<br />

Restrisico: PM. Risicostrategie o.b.v.<br />

nota risicomanagement (RB 2007-110):<br />

Beheersen<br />

Door de gemeenteraad is een fors pakket aan<br />

bezuinigingen aangenomen. De voortgang van deze<br />

bezuinigingsoperatie verloopt goed. In 2013 cumuleren<br />

een aantal bezuinigingen waarvan de invulling nog niet<br />

geheel rond is. In het regeerakkoord zijn enkele zaken<br />

aangedragen die ook direct gevolgen hebben voor de<br />

haalbaarheid van de te realiseren bezuinigingen.<br />

Beheersing door: Op basis van nadere onderzoeken zal de<br />

haalbaarheid concreet blijken.<br />

Indien de aangekondigde bezuinigingen in het<br />

regeerakkoord op de WMO en hulp bij het huishouden<br />

daadwerkelijk doorgezet worden, wordt het een grote<br />

inspanning om in de toekomst de WMO financieel<br />

beheersbaar te houden en klanten te voorzien van de<br />

benodigde compensatie. Beheersing door: Strakke sturing<br />

middels contractmanagement en sturen op<br />

capaciteit/kritiek tijdspad ten behoeve van overige<br />

maatregelen.<br />

Door de gedeeltelijke koppeling aan rijksuitgaven werken<br />

rijks bezuinigingen op departementale uitgaven vaak<br />

nadelig door op het gemeentefonds. O.b.v. publicaties van<br />

de VNG is de omvang en kans op effectuering van dit<br />

risico ingeschat. Beheersing door: In de begroting 2013-<br />

2016 is door middel van een stelpost tot bepaalde hoogte<br />

rekening gehouden met de doorwerking van rijks<br />

bezuinigingen.<br />

4-18


<strong>Jaarrekening</strong> 2012<br />

Samenvatting concrete risico en beheersmaatregelen<br />

12 Bezwaarschriften bezuinigingen<br />

subsidies. Kans: 51% - 100%. Restrisico:<br />

€ 400.000. Risicostrategie o.b.v. nota<br />

risicomanagement (RB 2007-110):<br />

Accepteren<br />

13 Middenzaal Maaspoort. Kans: 51% -<br />

100%. Restrisico: € 400.000.<br />

Risicostrategie o.b.v. nota<br />

risicomanagement (RB 2007-110):<br />

Accepteren en beheersen<br />

14 Kazernebeheer. Kans: 51% - 100%.<br />

Restrisico: € 500.000. Risicostrategie<br />

o.b.v. nota risicomanagement (RB 2007-<br />

110): Accepteren<br />

15 Ithaka Science Center. Kans: 51% -<br />

100%. Restrisico: € 175.000.<br />

Risicostrategie o.b.v. nota<br />

risicomanagement (RB 2007-110):<br />

Accepteren<br />

16 Rijksvoornemen vaststellen<br />

Rijksbijdrage Wet inburgering en regeling<br />

nalatenschap oude Vreemdelingenwet<br />

(generaal pardon). Kans: 51% - 100%.<br />

Restrisico: € 72.000. Risicostrategie<br />

o.b.v. nota risicomanagement (RB 2007-<br />

110): Beheersen<br />

17 Garantstelling Floriade. Kans: 51% -<br />

100%. Restrisico: PM. Risicostrategie<br />

o.b.v. nota risicomanagement (RB 2007-<br />

110): Accepteren<br />

In het kader van de gemeente brede bezuinigingen op de<br />

subsidies zijn een 70-tal bezwaarschriften ontvangen. Het<br />

risico bestaat dat als gevolg van de aard en de omvang<br />

van de af te bouwen verplichtingen, organisaties niet in<br />

staat zijn om al in 2013 en 2014 volledig invulling te geven<br />

aan de opgelegde bezuinigingen. Dit betekent dat de<br />

gemeente het risico loopt dat bezuinigingen niet worden<br />

gerealiseerd waardoor een gat in de begroting kan<br />

ontstaan. De globale risicoanalyse levert op dit moment<br />

een risico van € 400.000 in 2013 en € 400.000 in 2014.<br />

Beheersing door:<br />

De uitvoering van de middenzaal is uitermate complex,<br />

vooral in relatie tot de bestaande Maaspoort en de<br />

commerciële invulling door ING. Meerkosten als gevolg<br />

van deze complexe uitvoeringsmaterie kunnen niet worden<br />

uitgesloten. Beheersing door: Het risico lijkt in deze fase<br />

van het project nagenoeg zeker op te treden. Over de<br />

omvang van de overschrijding, en daarmee de financiële<br />

gevolgen van het risico, lopen nog gesprekken /<br />

onderhandelingen met de aannemer en adviseurs.<br />

Voor het onderhoud van de gebouwen op het kazerne<br />

terrein en de inrichting van het terrein zijn nog geen<br />

structurele middelen vrijgemaakt. Daarnaast zijn<br />

energieverbruik en energielasten gestegen. Beheersing<br />

door: PM<br />

Sedert 2012 wordt de huur door Ithaka Science Center niet<br />

meer of zeer sporadisch betaald wat inmiddels geleid heeft<br />

tot een huurachterstand. Het risico bestaat dat deze<br />

vordering oninbaar blijkt. Beheersing door: Door het<br />

instellen van een arbitrage- en onderzoekscommissie is<br />

(motie Raad 30 januari 2013) wordt naast alle reeds<br />

geleverde inspanningen en gevoerde gesprekken extra<br />

voldaan aan zorgvuldigheid waardoor de<br />

onderbouwing/legitimatie van de keuze versterkt wordt en<br />

in die zin het bestuurlijke risico ook verkleind wordt.<br />

Het rijk is voornemens verleende voorschotten voor<br />

uitvoering van de Wet inburgering en de regeling<br />

nalatenschap oude Vreemdelingenwet in 2007 en 2008<br />

door de voormalige gemeente Arcen en Velden terug te<br />

vorderen. Beheersing door: Indien de beschikking over<br />

2007 en 2008 is ontvangen worden gegronde redenen<br />

voor bezwaar geïnventariseerd. De voormalige gemeente<br />

Arcen en Velden heeft in 2007 en 2008 namelijk wel<br />

realisaties gehad.<br />

Sluit het evenement Floriade ongunstiger af dan nu<br />

voorzien, dan staan de Regio <strong>Venlo</strong> gemeenten hiervoor<br />

garant. Het <strong>Venlo</strong>se deel van deze garantstelling is 46,9%<br />

Beheersing door: PM<br />

4-19


<strong>Jaarrekening</strong> 2012<br />

Samenvatting concrete risico en beheersmaatregelen<br />

18 Garantstelling Greenpark. Kans: 26% -<br />

50%. Restrisico: PM. Risicostrategie<br />

o.b.v. nota risicomanagement (RB 2007-<br />

110): Beheersen<br />

19 Projecten Arcen en Velden - onderdeel<br />

Masterplan Vilgert en Meulenveld. Kans:<br />

26% - 50%. Restrisico: € 1.050.000.<br />

Risicostrategie o.b.v. nota<br />

risicomanagement (RB 2007-110):<br />

Beheersen<br />

20 Bodemsanering 2015-2018. Kans:<br />

26% - 50%. Restrisico: PM.<br />

Risicostrategie o.b.v. nota<br />

risicomanagement (RB 2007-110):<br />

Beheersen<br />

21 Geluid- en luchtgelden 2015-2018.<br />

Kans: 26% - 50%. Restrisico: PM.<br />

Risicostrategie o.b.v. nota<br />

risicomanagement (RB 2007-110):<br />

Beheersen<br />

22 Leerlingenvervoer. Kans: 26% - 50%.<br />

Restrisico: PM. Risicostrategie o.b.v.<br />

nota risicomanagement (RB 2007-110):<br />

Beheersen<br />

Mocht de grondexploitatie van de Gemeenschappelijke<br />

Regeling Greenpark verlies lijden, dan staan de Regio<br />

<strong>Venlo</strong> gemeenten hiervoor garant. Het <strong>Venlo</strong>se deel van<br />

deze garantstelling is 46,9%. Beheersing door: <strong>Gemeente</strong><br />

<strong>Venlo</strong> participeert in het dagelijks bestuur van de<br />

Gemeenschappelijke Regeling, houdt toezicht op de<br />

voortgang van de exploitatie en stuurt zo nodig bij. Vanuit<br />

de Regio is het proces gestart om samen met de provincie<br />

te komen tot een aanpak voor de doorontwikkeling van<br />

<strong>Venlo</strong> GreenPark naar de campus Greenport <strong>Venlo</strong>.<br />

Gelet op de stagnerende woningmarkt staat de verdere<br />

exploitatie van het Masterplan onder druk. Alleen de<br />

deelplannen Vilgert en Meulenveld zullen worden<br />

uitgevoerd. Daarnaast is de gemeente reeds een aantal<br />

verplichtingen aangegaan in het project Maasdal Velden.<br />

Inmiddels is door Roompot tegen de provincie een<br />

terugvorderingsprocedure opgestart m.b.t. de financiële<br />

bijdrage. Op dit moment is onduidelijk wat hiervan de<br />

uitkomst voor de gemeente <strong>Venlo</strong> wordt. Beheersing door:<br />

Overleg met Klein Vink en onderzoek naar alternatieve<br />

ontwikkeling naar de locaties van het Masterplan.<br />

Aansprakelijkheid voor het saneren van gemeentelijke<br />

gronden of gronden waarbij geen kostenverhaal mogelijk<br />

is. Met name als na 2014 nieuwe risicolocaties worden<br />

ontdekt ontstaat een probleem omdat de gemeente dan<br />

hiervoor geen rijksmiddelen meer ontvangt. Beheersing<br />

door: Dit risico is in principe niet te beheersen. Door<br />

uitgebreid onderzoek naar de mogelijke humane<br />

risicolocaties is getracht dit risico zo veel mogelijk te<br />

beperken.<br />

Aansprakelijkheid voor het saneren van gemeentelijke<br />

infrastructuur en panden waarbij geen kostenverhaal<br />

mogelijk is. Met name vanaf 2014 ontstaat een probleem<br />

omdat de gemeente dan hiervoor geen rijksmiddelen meer<br />

ontvangt. Beheersing door: Indien de gemeente geen<br />

beleid opstelt voor de periode na 2014 en daaraan<br />

middelen koppelt kan geen uitvoering meer worden<br />

gegeven aan de taak en mogelijk resterende<br />

geluidsaneringsopgave. De saneringsopgave geluid kent<br />

overigens een meerjarenprogramma tot 2030.<br />

Het leerlingenvervoer is een open-einde regeling. Door<br />

toename van individuele leerlingenproblematiek en het<br />

open-einde karakter ontstaat een financieel risico.<br />

Beheersing door: Strikte uitvoering van de gemeentelijke<br />

verordening leerlingenvervoer, haalbaarheidsonderzoek<br />

invoer km-grens (waarbinnen geen aangepast vervoer<br />

mogelijk is) voor het speciaal basisonderwijs, initiëren van<br />

combinatievervoer naar scholen binnen de gemeente en<br />

het optimaliseren van het combinatievervoer met<br />

regiogemeenten.<br />

4-20


<strong>Jaarrekening</strong> 2012<br />

Samenvatting concrete risico en beheersmaatregelen<br />

23 Poppodium. Kans: 26% - 50%.<br />

Restrisico: PM. Risicostrategie o.b.v.<br />

nota risicomanagement (RB 2007-110):<br />

Vermijden en beheersen<br />

24 Garantstelling <strong>Venlo</strong> voor een lening<br />

van Exploitatiemaatschappij Villa Flora<br />

BV. Kans: 11% - 25%. Restrisico:<br />

€ 456.250. Risicostrategie o.b.v. nota<br />

risicomanagement (RB 2007-110):<br />

Accepteren<br />

25 Cultuurhistorische vondsten. Kans:<br />

11% - 25%. Restrisico: PM.<br />

Risicostrategie o.b.v. nota<br />

risicomanagement (RB 2007-110):<br />

Accepteren<br />

26 Cultuurhistorische vondsten. Kans:<br />

11% - 25%. Restrisico: PM.<br />

Risicostrategie o.b.v. nota<br />

risicomanagement (RB 2007-110):<br />

Accepteren<br />

De exploitatieprognose van het ondernemingsplan voor de<br />

exploitatie van de culturele functie is niet sluitend. Ten<br />

aanzien van de fysieke realisatie van het poppodium is nog<br />

geen definitieve raming van de bestekken beschikbaar.<br />

Hierdoor is nog niet geheel duidelijk of het poppodium<br />

binnen het beschikbare budget kan worden gerealiseerd.<br />

Beheersing door: Bijsturen in het exploitatieplan- en<br />

ontwerp.<br />

- De gemeente <strong>Venlo</strong> staat garant tegenover de ASN-Bank<br />

voor 20% van een lening aan de Exploitatiemaatschappij<br />

Villa Flora BV;<br />

- Bij de oprichting van de BV zijn de toen lopende<br />

opdrachten in het kader van de bouw van Villa Flora door<br />

middel van een rekening courant betaald, voorgefinancierd<br />

door <strong>Venlo</strong>. Risico is dat Villa Flora niet kan voldoen aan<br />

de aflossingsverplichting;<br />

- In het kader van de dekking van de bouwkosten van Villa<br />

Flora bestaat nog onzekerheid over de omvang van de<br />

definitief te ontvangen regiogelden en subsidie;<br />

- Op aandringen van de provincie is er een collectieve<br />

Warmte Koude Opslag (WKO) aangelegd. Hierdoor heeft<br />

de WKO ruim € 1 miljoen meer gekost. Onzeker is of deze<br />

meerkosten verhaald kunnen worden.<br />

- Het merendeel van de verhuurbare vloeroppervlakte is<br />

met huurovereenkomsten voor meerdere jaren verhuurd.<br />

Echter voor een deel is dit nog niet het geval. Beheersing<br />

door:<br />

- Via de aandeelhoudersrol toezicht houden en de<br />

bedrijfsvoering monitoren;<br />

- Het verkrijgen van hypothecaire zekerheid;<br />

- Eventueel bijstorting in het eigen vermogen door<br />

aandeelhouders;<br />

- Overleg met de provincie om te komen tot een<br />

eindafrekening;<br />

- De gemeente <strong>Venlo</strong> zal bij het niet ontvangen van de nog<br />

resterende subsidiegelden deze bedragen doorleggen<br />

naar Villa Flora BV. Bij de oprichting van de BV is besloten<br />

tot het doorleggen van alle rechten en plichten naar de BV.<br />

Door wettelijke verplichting wordt steeds meer onderzoek<br />

verricht naar cultuurhistorische waarden. Op voorhand is<br />

niet in te schatten welke waarden gevonden worden en<br />

welke verplichtingen deze met zich meebrengen.<br />

Beheersing door: In een vroeg stadium het belang van<br />

cultuurhistorisch onderzoek onder de aandacht brengen en<br />

inschattingen omtrent kosten van onderzoek en eventuele<br />

vondsten ramen.<br />

Door wettelijke verplichting wordt steeds meer onderzoek<br />

verricht naar cultuurhistorische waarden. Op voorhand is<br />

niet in te schatten welke waarden gevonden worden en<br />

welke verplichtingen deze met zich meebrengen.<br />

Beheersing door: In een vroeg stadium het belang van<br />

cultuurhistorisch onderzoek onder de aandacht brengen en<br />

inschattingen omtrent kosten van onderzoek en eventuele<br />

vondsten ramen.<br />

4-21


<strong>Jaarrekening</strong> 2012<br />

Samenvatting concrete risico en beheersmaatregelen<br />

27 Cultuurhistorische vondsten. Kans:<br />

11% - 25%. Restrisico: PM.<br />

Risicostrategie o.b.v. nota<br />

risicomanagement (RB 2007-110):<br />

Accepteren<br />

28 Planschade. Kans: 51% - 100%.<br />

Restrisico: PM. Risicostrategie o.b.v.<br />

nota risicomanagement (RB 2007-110):<br />

Accepteren<br />

29 Zorgplicht gemeente. Kans: 11% -<br />

25%. Restrisico: PM. Risicostrategie<br />

o.b.v. nota risicomanagement (RB 2007-<br />

110): Accepteren<br />

30 Nationaal Samenwerkingsprogramma<br />

Luchtkwaliteit. Kans: 11% - 25%.<br />

Restrisico: PM. Risicostrategie o.b.v.<br />

nota risicomanagement (RB 2007-110):<br />

Accepteren<br />

31 Wijzigingen in wet- en regelgeving.<br />

Kans: 26% - 50%. Restrisico: PM.<br />

Risicostrategie o.b.v. nota<br />

risicomanagement (RB 2007-110):<br />

Accepteren<br />

32 Niet kunnen uitvoeren van<br />

toezichthoudende taken. Kans: 11% -<br />

25%. Restrisico: PM. Risicostrategie<br />

o.b.v. nota risicomanagement (RB 2007-<br />

110): Beheersen<br />

Door wettelijke verplichting wordt steeds meer onderzoek<br />

verricht naar cultuurhistorische waarden. Op voorhand is<br />

niet in te schatten welke waarden gevonden worden en<br />

welke verplichtingen deze met zich meebrengen.<br />

Beheersing door: In een vroeg stadium het belang van<br />

cultuurhistorisch onderzoek onder de aandacht brengen en<br />

inschattingen omtrent kosten van onderzoek en eventuele<br />

vondsten ramen.<br />

Geactualiseerde bestemmingsplannen maken gebruik van<br />

de meest recente standaardbepalingen. Hierdoor kunnen<br />

bepalingen in het geactualiseerde plan afwijken van de<br />

bestemmingsbepalingen uit het voorgaande plan. Dit kan<br />

leiden tot planschadeverzoeken. Beheersing door: Vooraf<br />

met initiatiefnemers afspraken maken over vergoedingen<br />

omtrent planschade. Daarnaast wordt juridisch getoetst op<br />

ontvankelijkheid van verzoeken tot planschade.<br />

Als gevolg van de economische crisis en de door de raad<br />

besloten bezuinigingsmaatregelen bestaat er een kans dat<br />

instellingen failliet zullen gaan. Op basis van zorgplicht zal<br />

de gemeente mogelijk een aantal taken noodgedwongen<br />

moeten overnemen. Beheersing door: Sturen op<br />

minimalisering van risico's: afbouwen garantstellingen,<br />

kritisch omgaan met bevoorschotting bij subsidies, extra<br />

aandacht voor bedrijfsvoering aspecten zoals<br />

liquiditeit/solvabiliteit in tussentijdse rapportages en<br />

verantwoordingen<br />

Als de maatregelen uit het luchtkwaliteitsplan niet worden<br />

uitgevoerd, voldoet <strong>Venlo</strong> niet aan de luchtkwaliteitseisen<br />

en zullen de subsidiegelden worden teruggevorderd.<br />

Beheersing door: PM<br />

Onduidelijkheid over de ingangsdatum van bepaalde weten<br />

regelgeving bemoeilijkt de implementatie hiervan.<br />

Beheersing door: Implementatietrajecten van wet- en<br />

regelgeving op de voet volgen om inbedding in<br />

gemeentelijk beleid en regelgeving soepel te laten<br />

verlopen.<br />

Door het niet beschikbaar stellen van het budget kunnen<br />

toezichthoudende taken niet worden uitgevoerd. Dit kan<br />

mogelijk consequenties hebben voor de riolering<br />

(aantasting vanwege illegale lozingen). Beheersing door:<br />

Bedrijven wijzen op naleving vergunningvoorschriften.<br />

4-22


4.3 Grondbeleid<br />

4.3.1 Inleiding<br />

Deze paragraaf Grondbeleid begint met een visie op het grondbeleid in relatie tot de<br />

realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de programmabegroting. Vervolgens<br />

wordt ingegaan op de wijze waarop de gemeente <strong>Venlo</strong> het grondbeleid uitvoert. Dan volgt<br />

een beschouwing van de ontwikkelingen in het grondbeleid in 2012. Besloten wordt met een<br />

beschrijving van de toevoegingen en onttrekkingen aan de Voorziening Nadelige<br />

Exploitatieresultaten, de winstneming, de actuele prognose van toekomstige resultaten van<br />

alle grondexploitaties en beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in<br />

relatie tot de risico's van de grondzaken.<br />

In deze paragraaf vindt verantwoording plaats over het beleid en de plannen uit de paragraaf<br />

Grondbeleid van de programmabegroting 2012. De paragraaf Grondbeleid geeft een beeld<br />

van het gevoerde grondbeleid in 2012 op hoofdlijnen. Nadere uitwerkingen van grondbeleid<br />

en grondexploitaties zijn opgenomen in de Nota Ontwikkelbedrijf 2012 en in het<br />

Ondernemingsplan 2012 van het Ontwikkelbedrijf.<br />

4.3.2 Visie op het grondbeleid<br />

Het grondbeleid is overheidsbeleid dat is gericht op de markt waar de grond wordt gekocht,<br />

geëxploiteerd, ontwikkeld en verkocht. Het omvat zaken als verwerving van grond,<br />

voorkeursrecht, onteigening, grondexploitatie, bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen,<br />

inrichting van de openbare ruimte en kostenverhaal.<br />

Grondbeleid heeft als doel bij te dragen aan:<br />

• De maatschappelijke doelstellingen en producten uit de programmabegroting 2013 - 2016,<br />

die voortkomen uit de Strategische Visie <strong>Venlo</strong> 2030 en de structuurvisies (sociaalmaatschappelijk<br />

en ruimtelijk-fysiek);<br />

• De kwaliteit van de ruimtelijke inrichting;<br />

• Een vergroting van de zeggenschap van burgers;<br />

• Een rechtvaardige verdeling van kosten en baten die ontstaan als gevolg van interventies<br />

door de gemeente, en / of particulieren op het terrein van de ruimtelijke inrichting.<br />

<strong>Venlo</strong> kiest in principe voor een actief grondbeleid. De gemeente probeert zelf de grond in<br />

handen te krijgen en koopt en verkoopt zelf grond. In sommige situaties kiest de gemeente<br />

voor faciliterend grondbeleid. Ze sluit dan met een grondeigenaar een contract over de<br />

locatieontwikkeling. Indien bedrijven of particulieren al grondposities innemen in<br />

gemeentelijke exploitatiegebieden wordt gezocht naar samenwerking om de realisatie van<br />

het veranderingsproces gestalte te geven.<br />

Bij het realiseren van ruimtelijke fysieke initiatieven kiest de gemeente voor<br />

gebiedsontwikkeling en een gebiedsgerichte benadering. Gebiedsontwikkeling behelst het<br />

ontwikkelen en realiseren van gebieden en terreinen die bijdragen aan het realiseren van de<br />

doelstellingen van de gemeente <strong>Venlo</strong>. De ontwikkeling vindt plaats door voor eigen rekening<br />

en risico bouwgrond te verwerven, beheren en bouw- en woonrijp te maken met het doel die<br />

te verkopen of in erfpacht uit te geven.<br />

Veel gebiedsontwikkeling in <strong>Venlo</strong> betreft het ontwikkelen van inbreidingslocaties. De<br />

beleidsafdelingen zorgen ervoor dat bewoners en maatschappelijke partijen, zoals<br />

welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties, nadrukkelijk bij de initiatieven worden<br />

betrokken.<br />

4-23


4.3.3 Wijze waarop de gemeente <strong>Venlo</strong> het grondbeleid uitvoert<br />

Algemeen<br />

Het grondbeleid wordt uitgevoerd door het Ontwikkelbedrijf van de gemeente <strong>Venlo</strong>. Dit<br />

gebeurt via de methodes van procesmanagement en projectmatig werken.<br />

In het kader van procesmanagement zijn binnen de gemeente 21 hoofdprocessen<br />

gedefinieerd en opgenomen in de zogenaamde procesplaat. Het Ontwikkelbedrijf is<br />

verantwoordelijk voor het hoofdproces “ontwikkelen en realiseren van ruimtelijk fysieke<br />

initiatieven”. Vanuit dit hoofdproces zijn te realiseren hoofdproducten, producten en<br />

subproducten gedefinieerd, die verder zijn uitgewerkt in het Ondernemingsplan 2012 van het<br />

Ontwikkelbedrijf.<br />

Het hoofdproduct “Gebiedsontwikkeling” van het Ontwikkelbedrijf bestaat uit de producten:<br />

Bedrijventerreinen, Woningbouwterreinen, Gemengde functie en Algemene baten en lasten<br />

gebiedsontwikkeling. Deze producten worden verder onderscheiden naar subproducten als:<br />

Barge Terminal, Trade Port Noord (Bedrijventerreinen), Koramic en Q4<br />

(Woningbouwterreinen), Centrum Plan Blerick en Maasboulevard (gemengde functie) en<br />

strategische aankopen (algemene baten en lasten).<br />

Het realiseren van duurzame bedrijventerreinen draagt bij aan de ambitie van de gemeente<br />

<strong>Venlo</strong> uit het programma “Innovatieve en excellente stad” om excellente en concurrerende<br />

vestigingsfactoren te creëren voor het bedrijfsleven. Het voornemen om<br />

woningbouwterreinen te produceren, speelt in op de stadsambitie uit het programma<br />

“Veelzijdige stad in het groen” om te zorgen voor een prettige fysieke en sociale<br />

leefomgeving voor iedere bewoner.<br />

Het grondbeleid moet optimaal bijdragen aan het realiseren van de maatschappelijke doelen<br />

van de gemeente <strong>Venlo</strong>. Daarom worden alle ruimtelijk fysieke initiatieven, die vanuit de<br />

beleidsafdelingen van de gemeente worden aangedragen, zorgvuldig beoordeeld in het<br />

Wegingsoverleg. Na een positief advies uit de weging legt de beleidsafdeling het initiatief ter<br />

besluitvorming voor aan het College of de Raad. Na een akkoord en het beschikbaar stellen<br />

van een krediet worden deze grondexploitaties / projecten via de methode van projectmatig<br />

werken verder ontwikkeld en gerealiseerd door het Ontwikkelbedrijf als ambtelijk<br />

opdrachtnemer.<br />

Het Ontwikkelbedrijf monitort de voortgang van onderhanden grondexploitaties. Dit gebeurt<br />

via maandelijkse rapportages, die inzicht geven in de stand van zaken van exploitaties en die<br />

het management in staat stellen om bij te sturen. De Raad wordt halfjaarlijks geïnformeerd<br />

over de voortgang van majeure projecten. In deel B van de nota Ontwikkelbedrijf, “de<br />

risiconota” wordt jaarlijks een beeld gegeven van de exploitaties in portefeuille en wordt een<br />

uitspraak gedaan over het weerstandsvermogen van het Ontwikkelbedrijf. Zie de<br />

beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de<br />

grondzaken verderop in deze paragraaf.<br />

Het grondbeleid wordt uitgevoerd via de diverse projecten die zijn genoemd in de<br />

programma’s van de begroting. Projecten kunnen bijdragen aan meerdere programma’s.<br />

Voorbeelden van projecten die binnen het Ontwikkelbedrijf worden verantwoord zijn:<br />

Maasboulevard, Q4, de Centrumplannen Tegelen en Blerick, <strong>Venlo</strong> Centrum<br />

Zuid/Maaswaard, Nieuw Stalberg, Koramic, Trade Port West, Veegtes, Masterplan Arcen en<br />

Velden, het grondexploitatie gedeelte van de MFA in Arcen en de BMV in Velden,<br />

revitaliseringen en toekomstige herontwikkelingen.<br />

4-24


Deze opsomming betreft de grotere projecten. Daarnaast wordt een groot aantal kleinere<br />

projecten binnen het Ontwikkelbedrijf verantwoord.<br />

In 2012 zijn de projecten De Vaert, Dijk Gelissensingel, Knibbelstraatje, Leisurecenter<br />

Belfeld, Klein Vink en Maasdal Velden gestart. Afgesloten met een gezamenlijk neutraal<br />

resultaat zijn: <strong>Venlo</strong>-Noord fase 1, Klavertje 4, Withuis, Manresa, Ons Huis en scholen<br />

Staringstraat en Oranjestraat<br />

Specifiek<br />

• Een exploitatieplan voor een grondexploitatie, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan<br />

de Raad, is altijd sluitend. De opbrengsten moeten altijd groter of gelijk zijn aan de<br />

kosten.<br />

• Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt, gedurende de looptijd<br />

van een project, een voorziening getroffen voor een verwacht tekort van een<br />

grondexploitatie.<br />

• Van een grondexploitatie wordt winst genomen voor zover de boekwaarde van een<br />

grondexploitatie negatief is (de opbrengsten overstijgen de kosten) en de nog te maken<br />

kosten de negatieve boekwaarde niet overstijgen.<br />

• Voor tussentijdse winstneming zijn de volgende criteria van toepassing:<br />

o De betreffende grondexploitatie moet voor 75 % zijn gerealiseerd.<br />

o Er is sprake is van een negatieve boekwaarde.<br />

o Alle risico’s zijn bekend en beheersbaar.<br />

• Een winst of verlies op een grondexploitatie wordt toegevoegd of onttrokken aan de<br />

Algemene Grondreserve.<br />

• Een grondexploitatie wordt afgesloten wanneer alle werkzaamheden zijn verricht en alle<br />

verkopen zijn gerealiseerd.<br />

4.3.4 Ontwikkelingen m.b.t. het grondbeleid in 2012<br />

Ontwikkelingen op Rijks- en provinciaal niveau<br />

Op en belendend aan haar grondgebied werkt <strong>Venlo</strong> in drie projecten samen met de hogere<br />

overheden en buurgemeenten. Dit zijn het fysieke hart van Greenport <strong>Venlo</strong>, (“Klavertje 4”),<br />

Maasdal Velden en het project Laerbroeck (Romeinenweerd). Bij de samenwerking blijkt dat<br />

de diverse partijen een andere structuur voor financiering en beheer van projecten hanteren<br />

zodat maatwerk noodzakelijk is.<br />

Uitgangspunt is dat de Development Company Greenport <strong>Venlo</strong> (DCGV) de ontwikkeling van<br />

Greenport <strong>Venlo</strong> realiseert. DCGV is de handelsnaam van de Naamloze Vennootschap<br />

Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4 (NV WOM K4). Binnen het Klavertje<br />

4 gebied bevinden zich een aantal projecten die reeds worden ontwikkeld. Het betreft Trade<br />

Port Noord (TPN), Fresh Park <strong>Venlo</strong>, Traffic Port, <strong>Venlo</strong> Greenpark (Floriade terrein),<br />

Greenportlane en de glastuinbouwgebieden Californië en Siberië. DCGV beoogt om met de<br />

organisaties, die zich bezighouden met deze ontwikkelingen,<br />

samenwerkingsovereenkomsten (SOK) aan te gaan, om te zorgen dat het volledige Klavertje<br />

4 gebied wordt gerealiseerd.<br />

In 2012 heeft de raad de SOK tussen DCGV en de gemeente <strong>Venlo</strong> inzake TPN-groot<br />

vastgesteld. In het najaar van 2012 is een nieuwe entiteit opgericht, de CV TPN, waarin de<br />

gemeente <strong>Venlo</strong> positie heeft als aandeelhouder. Deze CV zal de ontwikkeling van TPNgroot<br />

ter hand nemen. De onderhavige grondexploitatie (<strong>Venlo</strong>) is eind 2012 ingebracht in de<br />

nieuwe entiteit en maakt nu deel uit van de grondexploitatie TPN-groot. Alle gemeentelijke<br />

gronden binnen TPN, met uitzondering van de openbare ruimte, zijn verkocht en inmiddels<br />

overgedragen (de akte is gepasseerd). De <strong>Venlo</strong>se grondexploitatie is afgesloten en sluit op<br />

nul. Met de toekomstige winst van € 18,7 miljoen is rekening gehouden in het<br />

4-25


weerstandsvermogen van het Ontwikkelbedrijf. Voor TPN is in deze jaarrekening een aparte<br />

grondexploitatiestaat opgenomen, waarnaar wordt verwezen.<br />

Op het grondgebied van de voormalige gemeente Arcen en Velden wordt door de provincie<br />

samen met de gemeente <strong>Venlo</strong> verkend wat de mogelijkheden zijn voor de uitplaatsing van<br />

17 glastuinbouwbedrijven en 1 loonbedrijf uit het Maasdal bij Velden. Er zal sprake zijn van<br />

maatwerk op basis van de provinciale regeling “Ruimte voor Ruimte”. Voor Laerbroeck<br />

worden de mogelijkheden voor invulling van het gebied verkend.<br />

Economische crisis<br />

In 2012 werd duidelijk dat de economische crisis, waarvan Nederland vanaf 2008 de<br />

gevolgen merkt, een structureel karakter heeft. Dat vertaalde zich onder andere in de<br />

verdere afname van het aantal nieuwe, te beoordelen, initiatieven. In 2012 is ook een vervolg<br />

op de eerste stresstest uitgevoerd.<br />

De economische crisis had in 2012 grote gevolgen voor het hoofdproces “realiseren van<br />

ruimtelijk fysieke initiatieven”. Het, volgens afspraak, leveren van de producten<br />

“gebiedsontwikkeling” en “opstalontwikkeling” binnen de stadsprogramma’s van de<br />

gemeente <strong>Venlo</strong> bleef onder druk staan. Binnen het hoofdproduct “gebiedsontwikkeling” zijn<br />

de volgende afwijkingen en consequenties te noemen:<br />

• Bedrijventerreinen. De verkoop van gronden voor bedrijventerreinen bleef opnieuw<br />

achter bij de prognose. Winstnemingen zijn intussen doorgeschoven naar de jaren 2013 en<br />

volgende en zullen door de temporisering en extra kosten lager uitvallen.<br />

• Woningbouwterreinen. De productie van nieuwbouwwoningen stagneerde en daarom is<br />

de dynamische woningbouwplanning in <strong>Venlo</strong> aangepast van 450 naar 300 woningen per<br />

jaar voor het tijdvak 2011 - 2020. Het aantal 300 komt ook overeen met de ambitie uit het<br />

coalitieakkoord. Deze daling leidt tot een toename van de planvoorraad en tot extra kosten.<br />

In 2012 zijn er 220 woningen gerealiseerd. De verwachting is dat het volume van nieuwbouw<br />

niet meer terug komt op het niveau dat de gemeente <strong>Venlo</strong> tot en met 2009 kende; het<br />

lagere niveau is structureel.<br />

Het Masterplan Arcen en Velden voorziet in de bouw van ruim 200 woningen op diverse<br />

locaties in de voormalige gemeente Arcen en Velden. De verkoop van grond dient als<br />

dekking voor de bouw van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) in Arcen en Brede<br />

Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Velden. Aanvullend op dit Masterplan verkoopt de<br />

Provincie Limburg bouwrijpe kavels in de vrije marktsector in hetzelfde gebied, onder andere<br />

in Maasdal Velden en Klein Vink. Dit gebeurt binnen de provinciale regeling “Ruimte voor<br />

Ruimte”. Dit extra aanbod kan leiden tot opbrengstenderving binnen het Masterplan.<br />

• Kantoren. Het beeld in <strong>Venlo</strong> verschilt niet van dat in de rest van Nederland: Er staat<br />

veel kantoorruimte leeg en er lijkt sprake van structurele leegstand.<br />

Gezien de veranderde marktomstandigheden en de noodzakelijke focus op binnenstedelijke<br />

herontwikkeling in plaats van de ontwikkeling van uitleglocaties, zal in de komende jaren van<br />

actieve grondpolitiek in de stadsranden geen sprake zijn.<br />

Stresstest 2012<br />

Een stresstest meet hoeveel verlies er zit op lopende projecten en hoe zich dat verhoudt tot<br />

aanwezige reserves. Ook wordt aangegeven wat direct afgeboekt moet worden als verlies en<br />

wat als (gewogen) risico afgedekt moet worden. De uitkomst van de stresstest 2011 is in de<br />

jaarrekening van 2011 verwerkt.<br />

4-26


In 2012 is een vervolg op de eerste stresstest uitgevoerd. Op advies van Deloitte zijn ook de<br />

posities van het gemeentelijke dynamische vastgoed en de strategische grondvoorraden<br />

meegenomen. In de uitwerking is elk project apart beoordeeld op basis van de specifieke<br />

marktomstandigheden in <strong>Venlo</strong>. Er is gekeken naar de actuele afzetmogelijkheden en/of<br />

verdiencapaciteit op basis van gemeentelijke grondinbreng, projectkosten en kostenverhaal.<br />

Er is een inschatting gemaakt van het daadwerkelijke optreden van risico’s en de noodzaak<br />

tot afschrijven door het ontbreken van perspectief.<br />

In totaal is in 2012, conform het BBV, € 16,0 miljoen als verlies afgeboekt. Concreet betekent<br />

dit dat de Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten met dit bedrag is aangevuld. Het<br />

risicoprofiel van het Ontwikkelbedrijf is door de stresstest met € 5,8 miljoen toegenomen. De<br />

Algemene Grondreserve is vanuit de Algemene Reserve met € 0,7 miljoen aangevuld tot het<br />

minimale niveau van € 6,2 miljoen.<br />

De uitkomst van deze stresstest is nader beoordeeld door Deloitte Real Estate (in het rapport<br />

“analyse stresstest 2 grondbedrijf” van 3 september 2012). Hierbij heeft Deloitte Real Estate<br />

de systematiek voor aanpassingen van grondexploitaties op de aspecten programma, prijs<br />

en planning bekeken. Daarnaast is beoordeeld of de afwaardering realistisch is onderbouwd.<br />

Op basis van een steekproef is vastgesteld dat de gehanteerde systematiek akkoord is en de<br />

afwaardering realistisch is onderbouwd.<br />

Bijgestelde notitie grondexploitatie BBV<br />

De commissie BBV heeft in februari 2012 een bijgestelde versie uitgebracht van de notitie<br />

grondexploitatie van januari 2008. De aanleiding voor de aangepaste notitie is de financieeleconomische<br />

crisis en de gevolgen daarvan voor de grondexploitaties in Nederland. De<br />

commissie wil door middel van deze aangepaste notitie een nadere verduidelijking geven op<br />

het verwerken van de financiële consequenties in begroting en jaarrekening. Ten opzichte<br />

van de vorige versie zijn een aantal verduidelijkingen / aanscherpingen doorgevoerd. Deze<br />

zijn opgenomen onder de “stellige uitspraken”. Vanaf de jaarrekening 2012 is de bijgestelde<br />

notitie onverkort van toepassing en vervalt de notitie uit 2008.<br />

De bijgestelde notitie bevat de volgende stellige uitspraken van de commissie BBV:<br />

1. De lasten en baten verband houdende met grondexploitaties worden in de exploitatie<br />

verantwoord en via een tegenboeking (onderhanden werk) naar de balans gemuteerd.<br />

2. Voor het activeren van kosten bij niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) moet een<br />

reëel en stellig voornemen bestaan dat deze in de nabije toekomst zal worden bebouwd.<br />

Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit, waarin inhoud wordt gegeven<br />

aan ambitie en planperiode. Ontbreekt het raadsbesluit dan heeft de grond niet de status van<br />

NIEGG maar van voorraad grond- en hulpstoffen.<br />

3. Het activeren van vervaardigingskosten op NIEGG is aanvaardbaar, maar dient beperkt te<br />

blijven tot het niveau van de huidige marktwaarde van de grond. Wanneer na een<br />

raadsbesluit meer duidelijkheid bestaat over de nadere invulling van de toekomstige<br />

bouwlocatie en de daartoe nog te maken kosten, kan de verwachte marktwaarde in de<br />

toekomstige bestemming als toets worden gebruikt. Dat betekent concreet het volgende:<br />

a. de boekwaarde kan nooit hoger zijn dan de verwachte marktwaarde;<br />

b. de ruimte voor activering wordt in eerste instantie bepaald door het verschil tussen de<br />

boekwaarde en de marktwaarde in de huidige bestemming;<br />

c. bij de bepaling van het verschil tussen boekwaarde en verwachte marktwaarde moet<br />

rekening gehouden worden met de overige nog te maken kosten (bijvoorbeeld<br />

infrastructurele voorzieningen) in het verdere verloop van het transformatieproces naar<br />

de verwachte toekomstige bestemming. Deze bepaling dient jaarlijks gemaakt te<br />

worden;<br />

d. als de waardering het niveau van de marktwaarde al heeft bereikt en de marktwaarde<br />

daalt, dan wordt een verliesvoorziening getroffen c.q. afgewaardeerd;<br />

4-27


e. als duidelijk wordt dat de door de raad voorgenomen bestemming in het geheel niet of<br />

slechts gedeeltelijk zal worden gerealiseerd en daardoor een lagere verwachte<br />

marktwaarde ontstaat, dan wordt een verliesvoorziening getroffen c.q. afgewaardeerd.<br />

4. Het treffen van een afboeking of een voorziening gebeurt bij een geprognosticeerd verlies<br />

direct ter grootte van dit volledige verlies. Als sprake is van een voorziening, ingericht ter<br />

bestrijding van de (verwachte) tekorten in grondexploitaties, dan moet die worden<br />

gepresenteerd als een waardecorrectie op de post Bouwgrond in exploitatie. Deze wijze van<br />

verantwoording is naar analogie van de voorziening voor dubieuze debiteuren.<br />

Frederik Hendrik Kazerne (FHK)<br />

Eind april 2012 heeft de gemeenteraad de nieuwe grondexploitatieopzet (grex) van het<br />

project FHK vastgesteld. De in 2012 aangescherpte regels in het BBV leiden er toe dat<br />

voorgenomen dekking moet worden herzien. Het is niet meer toegestaan om het nadelige<br />

resultaat van de grex FHK te dekken in toekomstige jaarschijven van de meerjarenbegroting.<br />

Wel is toegestaan om investeringen in de openbare ruimte te activeren en vervolgens af te<br />

schrijven. Binnen het project FHK gaat het o.a. om investeringen in wegen, riolering en<br />

openbaar groen t.w.v. ongeveer € 22 miljoen. Deze budgetneutrale administratieve<br />

aanpassing van de grex FHK wordt op dit moment uitgewerkt en zal medio 2013 aan college<br />

en raad worden voorgelegd. Inmiddels zijn al investeringen t.w.v. € 6,7 miljoen geactiveerd.<br />

De resterende grondexploitatieopzet is en blijft sluitend.<br />

Reserves en voorzieningen. In 2012 zijn (conform Nota Ontwikkelbedrijf) drie reserves en<br />

voorzieningen van het Ontwikkelbedrijf afgesloten en opgeheven, te weten: Reserve<br />

Maasoeverprojecten Blerick, Reserve Besluit Locatiegebonden Subsidies en Voorziening<br />

Beheerskosten Ontwikkelbedrijf.<br />

4.3.5 Toevoegingen en onttrekkingen aan de Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten<br />

en Winstneming<br />

Voor reserveringen voor nadelige resultaten in het Ontwikkelbedrijf en (tussentijdse)<br />

winstneming worden de voorschriften uit het BBV toegepast.<br />

De Voorziening Nadelige Exploitatieresultaten is conform voorschriften gebaseerd op de<br />

contante waarden van de grondexploitaties met een nadelig saldo per 31 december 2012.<br />

De voorziening is in 2012 toegenomen met € 7,3 miljoen tot € 24,2 miljoen. De voorziening is<br />

rentedragend zodat de geprognosticeerde verliezen per einddatum van een grondexploitatie<br />

kunnen worden gedekt.<br />

Als gevolg van de stresstest is € 16,0 miljoen toegevoegd aan de voorziening. Vervolgens is<br />

hiervan € 8,7 miljoen direct benut voor het afboeken van vastgoed en voorraadposities. In de<br />

deze € 16 miljoen was rekening gehouden met een voordelig verschil ad € 0,9 miljoen voor<br />

de Sunrise Campus. Conform het aangescherpte BBV mag deze post pas worden<br />

opgenomen als het voordeel is gerealiseerd. Vooruitlopend hierop is de Voorziening<br />

Nadelige Exploitatieresultaten tijdelijk met € 0,9 miljoen aangevuld uit de Algemene<br />

Grondreserve.<br />

De toename van de voorziening betreft de projecten Q4, Centrumplannen Blerick en<br />

Tegelen, <strong>Venlo</strong> Centrum Zuid, FHK en Masterplan A&V. Voor het afgesloten project<br />

Bargeterminal is € 1,6 miljoen onttrokken aan de voorziening, conform planning.<br />

Winstneming was in 2012 alleen mogelijk voor Nieuw Stalberg t.w.v. € 1,9 miljoen.<br />

4-28


4.3.6 Actuele prognose van toekomstige resultaten van alle grondexploitaties<br />

Volgens de laatst vastgestelde maandrapportage heeft de gemeente <strong>Venlo</strong> ruim 40<br />

grondexploitaties als onderhanden werk. De prognose van de toekomstige positieve<br />

resultaten van deze exploitaties bedraagt € 21,2 miljoen. Dit is inclusief het verwachte<br />

resultaat van € 18,7 miljoen voor TPN. In vergelijk met de laatste prognose in de Nota<br />

Ontwikkelbedrijf 2013 (€ 24,1 miljoen positief) is dit € 2,9 miljoen lager. Het verschil zit o.a. in<br />

de afsluiting van een aantal projecten, waaronder <strong>Venlo</strong>-Noord fase 1 en de winstneming<br />

van Nieuw Stalberg.<br />

4.3.7 De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de<br />

risico's van de grondzaken<br />

De nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen definieert de relatie tussen de risico´s<br />

(benodigde weerstandscapaciteit), en de beschikbare weerstandscapaciteit. Om te bepalen<br />

of de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is om de risico’s af te dekken, wordt de<br />

volgende formule gebruikt:<br />

Beschikbare weerstandscapaciteit<br />

Benodigde weerstandscapaciteit op basis van risicoprofiel<br />

Een ratio lager dan 1,0 duidt op een ontoereikende weerstandscapaciteit, een ratio boven<br />

1,0 geeft aan dat alle geïdentificeerde risico’s kunnen worden afgedekt. De gemeente <strong>Venlo</strong><br />

hanteert een normratio van 1,0.<br />

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de som van de hieronder genoemde<br />

onderdelen. Per onderdeel is de huidige stand tussen haakjes genoemd. De som bedraagt<br />

€ 30,9 miljoen.<br />

• (+) Het saldo van de prognose van toekomstige resultaten van exploitaties<br />

(€ 21,2 miljoen).<br />

• (+) De Algemene Grondreserve (€ 7,5 miljoen).<br />

• (+) De herwaardering van te verkopen gronden (€ 2,2 miljoen)<br />

De Algemene Grondreserve heeft als doel de “normale” risico’s voor de grondexploitatie te<br />

dekken.<br />

De benodigde weerstandscapaciteit is gebaseerd op het risicoprofiel van alle exploitaties.<br />

Het vermenigvuldigen van de financiële impact van een risico met de kans van optreden,<br />

resulteert in de benodigde weerstandscapaciteit op basis van het risicoprofiel.<br />

Eind 2012 worden de risico’s in totaal geraamd op € 89,1 miljoen. Gewogen met de kans van<br />

optreden bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 34,2 miljoen.<br />

De ratio weerstandscapaciteit komt hiermee uit op 0,90 (30,9 / 34,2). Dit betekent dat de<br />

beschikbare weerstandscapaciteit niet toereikend is om de gekwantificeerde risico’s af te<br />

dekken.<br />

Per saldo is er een tekort aan weerstandscapaciteit van € 3,3 miljoen.<br />

De direct beschikbare weerstandscapaciteit, om nieuwe tegenvallers op te vangen, beperkt<br />

zich tot de Algemene Grondreserve ad € 7,5 miljoen. Deze staat tegenover een risicoprofiel<br />

van in totaal € 89,1 miljoen en gewogen € 34,2 miljoen. Het risico is derhalve reëel aanwezig<br />

dat bij verdergaande verliezen door de economische ontwikkelingen een beroep moet<br />

worden gedaan op de Algemene Dienst c.q. de Algemene Reserve om tekorten te dekken.<br />

4-29


Deloitte heeft in het rapport “analyse stresstest 2 grondbedrijf” als aanbeveling meegegeven<br />

om de weerstandsratio bij voorkeur te baseren op enkel de direct beschikbare reserves van<br />

de gemeente. Het opnemen van toekomstige winsten in het weerstandsvermogen is in deze<br />

economische tijden in de optiek van Deloitte te onzeker. In dat geval bedraagt de ratio 0,22<br />

(7,5 / 34,2). Het tekort aan weerstandscapaciteit is dan € 26,7 miljoen.<br />

Per 31 december 2012 is sprake van een tekort aan weerstandsvermogen van € 3,3 miljoen.<br />

Hierdoor is het in 2012 niet mogelijk een bijdrage te leveren aan (bedrijfsvoerings-)<br />

taakstellingen vanuit de Algemene Grondreserve.<br />

4-30


4.4 Onderhoud kapitaalgoederen<br />

4.4.1 Algemeen<br />

Vanuit de zorg voor een structureel goed, veilig en efficiënt leef-, werk- en woonmilieu voor<br />

de burger geeft de gemeente <strong>Venlo</strong> jaarlijks aanzienlijke bedragen uit aan het<br />

verkrijgen/vervaardigen en onderhouden van kapitaalgoederen. Vanuit de dualisering is het<br />

vaststellen en uitvaardigen van beleid/het maken van keuzes als taak neergelegd bij de raad<br />

van een gemeente. De raad stelt de kaders (kwaliteit, kwantiteit en geld) en het college van<br />

burgemeester en wethouders (B&W) voert uit.<br />

Een integrale afweging tussen aanwezigheid van kapitaalgoederen, vastgesteld<br />

kwaliteitsniveau, onderhoud en visie is van strategisch belang voor de gemeente en voor de<br />

financiële positie (vanuit het vastgestelde kwaliteitsniveau komen de gegevens voort qua<br />

benodigde financiële middelen). Een aantal van de taken waarop kapitaalgoederen<br />

betrekking op hebben is verplicht.<br />

Zo heeft de gemeente een wettelijke plicht inzake riolering en het onderhoud van wegen.<br />

Achterstallig onderhoud kan leiden tot risico’s, kapitaalvernietiging en daarbij mogelijke<br />

aansprakelijkstelling van de gemeente. De meerjarige onderhoudsprogramma’s binnen de<br />

gemeente <strong>Venlo</strong> zijn gebaseerd op beheerprogramma’s, zoals o.a. GRP+ en Groot<br />

Onderhoud Wegen. Middels deze beheerprogramma’s wordt op gestructureerde wijze<br />

uitvoering gegeven aan het onderhoud van de infrastructuur, de voorzieningen en de<br />

gebouwen binnen de gemeente <strong>Venlo</strong>.<br />

Citaat uit Verdiepingsonderzoek <strong>Venlo</strong> opgesteld door Provincie Limburg in het kader van<br />

bepaling toezichtvorm 2011-2014<br />

“Raadsleden worden vaak aangesproken op onderhoud van kapitaalgoederen. Loszittende<br />

stoeptegels, gaten in de weg, slecht onderhouden schoolgebouwen. Onderhoud is<br />

belangrijk, maar niet elk individueel onderdeel hoeft te worden besproken. Met de paragraaf<br />

onderhoud kapitaalgoederen krijgt de raad de mogelijkheid kaders te stellen voor onderhoud<br />

van infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken), voorzieningen (groen, verlichting,<br />

sportfaciliteiten) en gebouwen”.<br />

4.4.2 Wegen (inclusief Civiele Kunstwerken)<br />

Het beheerareaal wegen is verdeeld in hoofdwegen, wegen in wijken, fietspaden, wegen<br />

buiten de bebouwde kom en onverharde wegen. Daarnaast valt het wegareaal te verdelen in<br />

verhardingssoort. In onderstaande tabel staat het areaal zoals dit in 2012 aangehouden is<br />

voor het wegbeheer en -onderhoud.<br />

[m2] Totalen Oost West Zuid Noord<br />

Asfalt 3.416.477 718.022 1.086.091 953.420 658.944<br />

Elementen 2.783.715 801.751 804.013 919.200 258.751<br />

Onverhard 706.324 75.811 265.285 109.568 255.660<br />

Onbekend 12.754 5.372 155 0 7.227<br />

Beton 8.306 0 449 5.702 2.155<br />

Totalen 6.927.576 1.600.956 2.155.993 1.987.890 1.182.737<br />

Het beheerareaal civiele kunstwerken omvat onder meer bruggen, tunnels, duikers,<br />

keermuren en kademuren. Naar aanleiding van een eerste inventarisatie, uitgevoerd in 2012,<br />

wordt geschat dat gemeente <strong>Venlo</strong> circa 700 civiele kunstwerken (exclusief duikers) in<br />

eigendom, beheer en onderhoud heeft.<br />

4-31


Vastgesteld kwaliteitsniveau:<br />

Eind 2012 is een nieuw Meerjarenplan voorziening Groot Onderhoud Wegen (RV 2012-97)<br />

vastgesteld, waarin opgenomen de aangehouden kwaliteitsniveaus (voldoen aan de<br />

zorgplicht op basis van de Wegenwet, voorkomen van kapitaalvernietiging en huidig<br />

kwaliteitsniveau (heel en veilig) handhaven).<br />

Het beheer en onderhoud van de civiele kunstwerken is beleidsmatig nog onvoldoende<br />

geregeld en zijn nog geen kwaliteitsniveaus vastgesteld. Dit beheer en onderhoud werd en<br />

wordt uitgevoerd op basis van calamiteiten en incidenten (ad-hoc).<br />

Actuele onderhoudstoestand:<br />

De actuele kwaliteit van het wegareaal wordt objectief gemeten aan de hand van de<br />

wegbeheersystematiek van het CROW. Aan de hand van de laatst uitgevoerd inspectie in<br />

2011 is vastgesteld dat de kwaliteit van het wegareaal voldeed aan het minimumniveau<br />

volgens de vastgestelde kwaliteitsniveaus. De inspectie in 2013 moet uitwijzen of dit nog<br />

steeds het geval is of dat de eenmalige bezuiniging in 2012 voor een duidelijke achteruitgang<br />

in kwaliteit heeft gezorgd.<br />

De actuele kwaliteit en onderhoudsbehoefte van de civiele kunstwerken is onbekend, omdat<br />

de in 2012 gestarte inventarisatie en inspectie nog niet is afgerond.<br />

Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel:<br />

Eind 2012 is een nieuw Meerjarenplan voorziening Groot Onderhoud Wegen (RV 2012-97)<br />

vastgesteld.<br />

Tevens is in 2012 gestart met het opstellen van beheerplannen voor de producten wegen en<br />

civiele kunstwerken.<br />

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar):<br />

Op basis van de in 2010 bijgestelde meerjarenbegroting was in 2012 circa € 2,97 miljoen<br />

benodigd voor groot wegonderhoud. Vanwege een eenmalige bezuiniging in de voorziening<br />

Groot Onderhoud Wegen was voor 2012 circa € 1,50 miljoen beschikbaar.<br />

Daarnaast is er circa € 0,8 miljoen beschikbaar voor de overige werkzaamheden met<br />

betrekking tot wegbeheer en -onderhoud, zoals onverharde wegen, bermen en belijning.<br />

In 2012 is het Meerjarenplan voorziening Groot Onderhoud Wegen vastgesteld. Hieruit blijkt<br />

dat vanaf 2013 voor groot wegonderhoud circa € 3,10 miljoen beschikbaar en benodigd is.<br />

Voor civiele kunstwerken is geen onderhoudsbudget beschikbaar en doordat inventarisatie<br />

en inspectie nog zijn afgerond, geen benodigd onderhoudsbudget bekent.<br />

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten:<br />

De huidige aanpak van het beheer en onderhoud op basis van de gemeten kwaliteit leidt<br />

momenteel tot een kwaliteitsniveau waarbij kapitaalvernietiging wordt voorkomen. Dit is ook<br />

vastgelegd in het eind 2012 vastgestelde Meerjarenplan voorziening Groot Onderhoud<br />

Wegen (RV 2012-97). Wel zijn er risico’s in het opvangen van onvoorzien door de lage stand<br />

van de reserve in de voorziening<br />

Doordat inventarisatie en inspectie van het beheerareaal civiele kunstwerken nog niet is<br />

afgerond en onderhouds- en beheerplan ontbreken, bestaan er risico’s ten aanzien van<br />

veiligheid op en rond deze objecten. Tevens leidt deze ad-hoc aanpak tot een continue<br />

daling van het kwaliteitsniveau, met mogelijk kapitaalvernietiging tot gevolg.<br />

De wettelijke taak tot het inrichten van de BGT (basiskaart grootschalige topografie) per 1<br />

januari 2016 vraagt een zeer grote inspanning in capaciteit en middelen. Deze capaciteit en<br />

middelen zijn binnen het product wegen niet voorhanden.<br />

Planning en actiepunten voor 2013:<br />

In 2013 worden inventarisaties en inspecties uitgevoerd van de beheerarealen wegen en<br />

civiele kunstwerken. Op basis van de resultaten worden beheerplannen opgesteld.<br />

Op basis van beschikbare budgeten wordt in 2013 regulier onderhoud uitgevoerd aan de<br />

wegen. Voor civiele kunstwerken is geen budget beschikbaar voor onderhoud.<br />

4-32


In 2013 wordt, op basis van de systematiek voor Integraal Beheer Openbare Ruimte,<br />

gewerkt aan een nieuwe kwaliteitskaart voor de openbare ruimte.<br />

4.4.3 Riolering en regenwatersystemen<br />

Onder de kapitaalgoederen “riolering en regenwatersystemen” vallen de ruim 600 kilometer<br />

vrij verval rioolbuizen die in <strong>Venlo</strong> in de grond liggen. Verdeeld over gemengde riolering en<br />

vuilwater- en regenwaterriolering in (verbeterd) gescheiden stelsels of infiltratieleidingen.<br />

Daarnaast is, veelal in de buitengebieden, circa 82 km drukriool aanwezig, met zo’n 75<br />

hoofdgemalen en circa 350 minigemalen.<br />

In de verhardingen liggen ruim 30.700 kolken om het regenwater in te zamelen. Ook omvat<br />

het systeem diverse schuiven, kleppen, bergbezinkbassins, wadi’s en infiltratievoorzieningen<br />

om regenwater te transporteren, de regenwateroverlast te beperken en de vuiluitworp op<br />

oppervlaktewater te reduceren.<br />

Dit gehele riolering- en regenwatersysteem is ingericht om het afvalwater van de circa<br />

46.000 rioolaansluitingen en het regenwater van de 1375 hectare aangesloten verhard<br />

oppervlak te verwerken.<br />

In december 2007 is het verbrede gemeentelijk rioleringsplan met de financiële exploitatie<br />

2008-2017 door de gemeenteraad vastgesteld. In juni 2011 is de geactualiseerde financiële<br />

exploitatie 2011-2020 vastgesteld. De beleidsontwikkelingen zijn zodanig dat het in 2007<br />

vastgestelde beleid niet wijzigt. Het GRP+ 2008-2017 “droge voeten in een gezonde<br />

leefomgeving” kan dan ook als vigerend beleidsplan van kracht blijven met inachtneming van<br />

de geactualiseerde financiële exploitatie 2011-2020.<br />

Het vastgestelde kwaliteitsniveau;<br />

Een van de uitgangspunten bij het GRP+ is het principe sober en doelmatig.<br />

In het GRP zijn in verband met het op een doelmatige wijze invulling geven aan de zorgplicht<br />

voor regen en afvalwater een 7-tal doelen opgesteld.<br />

• Inzamelen en transporteren van afvalwater, essentieel voor volksgezondheid en<br />

milieu;<br />

• Regenwater gecontroleerd afvoeren;<br />

• Verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit, grondwaterkwaliteit verbeteren en<br />

handhaven van bodemkwaliteit;<br />

• Beperken en voorkomen van (grond)wateroverlast;<br />

• Minimaliseren kans op calamiteiten, voorkomen van andere vormen van overlast;<br />

• Een goed functionerend rioolstelsel, doelmatig beheer en onderhoud;<br />

• Bevorderen duurzaam waterbeheer, bewustwording duurzaam waterbeheer.<br />

Op basis van de hierboven genoemde doelen zijn functionele eisen en maatstaven opgesteld<br />

die betrekking hebben op de afval-, hemel- en grondwatertaken taken. Deze zijn in het GRP+<br />

2008-2017 weergegeven in de tabel in bijlage 4. Vervolgens heeft er een vertaalslag<br />

plaatsgevonden naar de benodigde maatregelen op hoofdlijnen. De uit te voeren<br />

maatregelen worden in een jaarlijks uitvoeringsprogramma door het college vastgesteld.<br />

Actuele onderhoudstoestand;<br />

De staat van de riolering en regenwatersystemen wordt gemonitord. Hiertoe bestaat voor de<br />

diverse onderdelen een reiniging- en inspectiecyclus. Op basis van de analyse van de<br />

inspectieresultaten worden de noodzakelijke beheer en onderhoudsresultaten vastgesteld.<br />

4-33


Zijn de onderhoud en beheerplannen actueel;<br />

De resultaten van de onderhoud en beheerplannen zijn verwerkt in de actualisatie van het<br />

GRP+ in 2011. Als gevolg van de samenvoeging met Arcen en Velden en de verwerking van<br />

beheergegevens, zal een vernieuwde objectgerichte en meer gebundelde opzet voor het<br />

beheerplan worden gehanteerd.<br />

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar);<br />

In de financiële actualisatie van het GRP zijn in de bijlage de projecten 2008-2011 genoemd.<br />

Als gevolg van de ombuigingstaakstelling voorafgaand aan de nieuwe exploitatieopzet van<br />

het GRP+ zijn een aantal projecten doorgeschoven i.v.m. temporisering. Bij de start van de<br />

exploitatie 2011-2020 is voorzien in een inhaalslag. Deze inhaalslag is in 2012 verder<br />

verwerkt. Enkele meeliftprojecten hebben vertraging opgelopen of zijn uitgesteld. Dit komt<br />

doordat de uitvoeringstermijn is gekoppeld aan de voortgang van een ruimtelijke<br />

ontwikkeling.<br />

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten;<br />

Op grond van de inspectie resultaten uit het verleden is het uitvalpercentage de komende<br />

exploitatieperiode inschat op ca. 0,75 % ten opzichte van de totale lengte vrijverval stelsel<br />

(611 km). Het gehanteerde uitvalpercentage duidt op een behoorlijk lange technische<br />

levensduur van het rioolsysteem, theoretisch 133 jaar. Het is niet uit te sluiten dat in de<br />

toekomst meer uitval zal ontstaan gezien de steeds toenemende leeftijd van de nog niet<br />

gerepareerde stelselonderdelen. In de huidige planperiode is hiervoor geen reservering<br />

opgenomen. Zodra een significante stijging van schadebeelden uit cyclische<br />

inspectieresultaten hier aanleiding toe geeft, zal hierop worden geanticipeerd. Er zullen dan<br />

extra middelen worden gezocht. Het niet aanvullen van deze middelen zal anders op termijn<br />

ertoe leiden dat er een grotere kans op schade aan het riool en de bovengelegen verharding<br />

kan optreden. De daarmee gepaard gaande herstelkosten zullen naar verwachting groter<br />

zijn.<br />

Planning en actiepunten voor 2013 e.v.<br />

Begin 2013 wordt het uitvoeringsprogramma 2013 ter goedkeuring aan het college<br />

voorgelegd. Eind 2013 zal het concept uitvoeringsprogramma 2014 worden opgesteld. Deze<br />

jaarlijkse operationele programma’s geven een nadere uitwerking van het GRP+ waarin voor<br />

het betreffende jaar concreet wordt aangegeven welke voorzieningen worden aangelegd<br />

(watertaken), welke onderzoeken zullen worden uitgevoerd en welke<br />

instandhoudingsmaatregelen worden getroffen. In overeenstemming met het vastgestelde<br />

beleidskader binnen de gemeente <strong>Venlo</strong> zal een (financiële) actualisatie van het GRP+<br />

tenminste iedere drie jaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd.<br />

Instandhouding en watertaken<br />

De maatregelen hebben behalve instandhouding ook betrekking op verdere aanpassingen<br />

van het systeem. Zoals de terugdringing van vuiluitworp op oppervlaktewater via riool<br />

overstorten in diverse stadsdelen.<br />

Het verminderen van de kans op wateroverlast door middel van optimalisatie van het<br />

rioolsysteem. Dit gebeurt door het benutten van restberging en capaciteit in het bestaande<br />

stelsel en afkoppelen. Door middel van afkoppelen worden regenwater en vuilwater van<br />

elkaar gescheiden. Dit heeft behalve de vermindering van de kans op wateroverlast ook een<br />

gunstig effect op de vuiluitworp naar het oppervlaktewater en het grondwater. Bovendien<br />

word er minder regenwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap<br />

afgevoerd hetgeen een gunstige invloed op het zuiveringsproces betekend.<br />

Samenwerking<br />

Door samenwerking en afstemming over de benchmarkgegevens tussen de Noord-<br />

Limburgse gemeenten onderling, wordt op basis van het principe ‘leren van elkaar’, de<br />

komende periode naar mogelijkheden voor kostenbesparingen en kennisbundeling in de<br />

4-34


watersector gezocht. Vooral op het vlak van de intergemeentelijke samenwerking wordt<br />

ingeschat dat er primaire kansen liggen. Daar waar verbreding met bijvoorbeeld het<br />

waterschap een verdere synergie kan opleveren, zal deze opgezocht worden. In dat kader is<br />

in september 2011 het bestuurlijk convenant ”Samenwerken in de afvalwaterketen Noord-<br />

Limburg” vastgesteld. Dit convenant vormt de basis voor de samenwerking tussen de Noord<br />

Limburgse gemeenten en het waterschap.<br />

In 2012 is een plan van aanpak opgesteld waarin de gezamenlijke projecten worden<br />

opgenomen. Een van de projecten die in het gebied <strong>Venlo</strong>-Venray zijn opgepakt is het<br />

project uitdiepen GRP. Hierdoor ontstaat behalve meer inzicht door kennisuitwisseling naar<br />

verwachting ook een maatschappelijke kostenreductie voor de regio. (de projectdeelnemers<br />

zijn de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, <strong>Venlo</strong> en Venray samen<br />

met het waterschap Peel en Maasvallei en het waterschapsbedrijf Limburg)<br />

4.4.4 Groen- en speelvoorzieningen<br />

Het beheerareaal groen en speelvoorziening is een belangrijk onderdeel in de beleving van<br />

de openbare ruimte. In dit product wordt onderscheid gemaakt in openbaar groen, bomen,<br />

bossen en natuurgebieden, hondenpaden, speelvoorzieningen en recreatieve voorzieningen.<br />

Onderstaande tabel geeft de areaalgegevens zoals deze eind 2012 bekend waren.<br />

Totalen Oost West Zuid Noord<br />

Bomen 56.800 st 13.107 st 19.949 st 15.063 st 8.681 st<br />

Beplanting 2.727.646 m2 766.702 m2 1.134.905 m2 423.439 m2 402.600 m2<br />

Hagen 93.173 m 24.157 m 27.510 m 29.474 m 12.032 m<br />

Gras 5.014.412 m2 928.653 m2 1.942.633 m2 1.206.763 m2 936.363 m2<br />

Verharding 361.313 m2 88.871 m2 143.627 m2 85.335 m2 43.480 m2<br />

Vijvers 189.719 m2 49.825 m2 64.074 m2 64.840 m2 10.980 m2<br />

Speelplekken<br />

Hondenpaden<br />

256 locaties, 1489 speeltoestellen<br />

140 hondenpaden, 30 uitrenplekken<br />

Vastgesteld kwaliteitsniveau:<br />

Voor het beheerareaal groen en speelvoorzieningen worden nog steeds de in 2007<br />

vastgestelde kwaliteitsniveaus (raadsvoorstel 31-2007) volgens de systematiek van Integraal<br />

Beheer Openbare Ruimte aangehouden.<br />

Actuele onderhoudstoestand:<br />

Aan de hand van beheerschouwen is vastgesteld dat de kwaliteit van het areaal groen en<br />

speelvoorzieningen momenteel voldoet aan het minimumniveau volgens de vastgestelde<br />

kwaliteitsniveaus. Daarnaast worden de speelvoorzieningen ook nog op veiligheid<br />

geïnspecteerd en beheerd.<br />

Naast de technische onderhoudstoestand, blijkt uit de stadspeiling dat 77% van de inwoners<br />

tevreden is over de groenvoorziening in de buurt en dat 65% tevreden is over de<br />

speelvoorzieningen.<br />

In 2012 is een overzicht samengesteld van de inmiddels ruim 100 particuliere initiatieven in<br />

het onderhoud van het openbaar groen. Tevens is een procedure opgesteld die het voor<br />

inwoners en bedrijven makkelijker maakt aanvragen tot participatie te doen.<br />

Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel:<br />

Het groenbeleidsplan <strong>Venlo</strong> uit 1994 is verouderd en dient vervangen te worden, terwijl<br />

groenbeheerplannen ontbreken. De onderhoudsbestekken zijn actueel, waarbij in ruime<br />

mate gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot inbesteding bij de WAA.<br />

4-35


De nota “ruimte voor de jeugd” is eind 2002 vastgesteld en wordt in 2012 vervangen door de<br />

nota “de openbare ruimte van <strong>Venlo</strong> in beweging”. In deze nieuwe nota wordt naast spelen<br />

ook gekeken naar sport en recreëren.<br />

De aanpak van overlast door hondenpoep is in 2011 nogmaals volledig beschreven en in<br />

april 2011 door het college behandeld.<br />

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar):<br />

Voor een duurzaam onderhoud van het openbaar groen, op basis van de vastgestelde<br />

kwaliteitsniveaus, is jaarlijks circa € 3 miljoen beschikbaar. Daarbij wordt opgemerkt dat het<br />

beheer en onderhoud van bomen, als gevolg van bezuinigingen, momenteel beperkt wordt<br />

tot het voorkomen en verhelpen van onveilige situaties.<br />

Voor het beheer en onderhoud van bossen en natuurgebieden is jaarlijks circa € 0,28 miljoen<br />

beschikbaar.<br />

De speel- en recreatieve voorzieningen hebben jaarlijks circa € 0,27 miljoen beschikbaar<br />

voor het regulier onderhoud en het borgen van de veiligheid.<br />

Het beheer en onderhoud van de hondenpaden en uitrenplaatsen vraagt jaarlijks<br />

€ 0,15 miljoen.<br />

Door het opstellen van een beheerplan groen zal in 2013 inzichtelijk worden wat de<br />

daadwerkelijk benodigde onderhoudsbudgetten zijn, rekening houdend met<br />

areaalwijzigingen (voornamelijk uitbreidingen) en bezuinigingen.<br />

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten;<br />

Het gegevensbeheer van het groenareaal is een intensieve taak, waarvoor binnen de huidige<br />

budgetten onvoldoende capaciteit en middelen beschikbaar zijn. Daarnaast vraagt de<br />

wettelijke taak tot het inrichten van de BGT (basiskaart grootschalige topografie) per 1<br />

januari 2016 een zeer grote inspanning in capaciteit en middelen. Deze capaciteit en<br />

middelen zijn binnen het product groen niet voorhanden.<br />

Door het verouderde beleid is op verschillende fronten een adequate invulling van de<br />

verschillende taken niet mogelijk. Onder andere het ontbreken van een adequaat<br />

bomenbeleidsplan leidt regelmatig tot ontevredenheid en discussie met burgers en in<br />

projecten.<br />

De bezuiniging op het onderhoudsbudget voor bomen leidt tot achteruitgang in de kwaliteit<br />

en over enkele jaren tot onveiligheid en kapitaalvernietiging.<br />

Planning en actiepunten voor 2013:<br />

Vernieuwen van beleid ten aanzien van groen en speelvoorzieningen door beleidsafdeling en<br />

het opstellen van beheerplannen door de beheerafdeling. Daaraan gekoppeld het<br />

vernieuwen van de kwaliteitskaart op basis van de systematiek voor Integraal Beheer<br />

Openbare Ruimte.<br />

Naast het uitvoeren van het regulier groenonderhoud wordt in 2012 nadrukkelijk een nog<br />

groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de<br />

inwoners. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om bijvoorbeeld bedrijven en<br />

instellingen meer te betrekken bij het onderhoud van de openbare ruimte, bijvoorbeeld in de<br />

vorm van adoptie van groenareaal.<br />

4-36


4.4.5 Vastgoed incl. parkeren<br />

Het onderhoud van de parkeergarages is opgenomen in het circuit: “planmatig onderhoud<br />

gebouwen”. Om die reden zijn de parkeergarages meegenomen in het onderdeel Vastgoed<br />

van deze paragraaf en komen ze niet afzonderlijk terug.<br />

Vastgesteld kwaliteitsniveau;<br />

• Gebouwen zoals het stadhuis passen binnen het kwaliteitsniveau I<br />

• Gebouwen zoals kantoren, archief, musea en gemeenschapshuizen passen binnen het<br />

kwaliteitsniveau II<br />

• Gebouwen zoals binnensportaccommodaties, nieuwe buitensportaccommodaties en<br />

woningen, passen binnen het kwaliteitsniveau III.<br />

• Gebouwen zoals noodlokalen en loodsen passen binnen het kwaliteitsniveau IV<br />

• Gebouwen die aangekocht zijn voor amovatie of soortgelijke op te heffen gebouwen passen<br />

binnen het kwaliteitsniveau V<br />

Actuele onderhoudstoestand;<br />

Kwaliteitsniveau 3 (redelijke uitstraling, normale toepassing materialen, gemiddeld<br />

afwerkingniveau, gewenst conditie niveau 2 en/of 3)<br />

Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel;<br />

Zoals aangekondigd is eind 2012 door de raad het meerjarenplan onderhoud gebouwen<br />

2013-2022 geaccordeerd. Aangeven is dat vanwege de grote bezuinigingen de gebouwen<br />

nu worden onderhouden op kwaliteitsniveau 4. Behalve de monumenten worden alle<br />

gebouwen dus op een lager kwaliteitsniveau onderhouden.<br />

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar);<br />

Met betrekking tot de ambtelijke gebouwen is er sprake geweest van prijsstijgingen. De<br />

veranderde situatie rond verhuizing naar kazerne en Prinsessesingel in 2009 is van invloed<br />

geweest op de kosten van energie en schoonmaak. Deze zijn niet verdisconteerd in de<br />

begroting. De meerkosten waren voor 2012 voor energie (€ 60.000), voor schoonmaak<br />

(€ 70.000) en voor huisvestingskosten (€ 150.000). Deze extra lasten worden deels<br />

gecompenseerd door het niet volledig realiseren van de begrootte initiële kosten van het<br />

BVG en de Prinsessesingel.<br />

Tevens zijn de middelen welke beschikbaar zijn vanuit reserve brandpreventie gemeentelijke<br />

gebouwen niet volledig ingezet. Hiertegenover staat dat de vrijval vanuit de reserve ook niet<br />

zal plaatsvinden in 2012. Deze middelen worden ingezet in 2013.<br />

Alle gemeentelijke gebouwen zijn juridisch en economisch eigendom van de gemeente. De<br />

gemeente is economisch eigenaar. 4 van de 5 hoofdbewoners (sport, ambtenaren, parkeren<br />

en overig) dragen jaarlijks middels een vaste dotatie (vastgesteld door de raad door<br />

goedkeuring van het meerjarenplan onderhoud gebouwen) bij aan de voorziening. Jaarlijks<br />

wordt aan het college gevraagd de uitgaven voor het onderhoud uit de voorziening te mogen<br />

bekostigen.<br />

4-37


Voorziening<br />

Beginsaldo<br />

voorziening per 1<br />

januari<br />

dotatie<br />

onderhoud kosten<br />

Bezuinigings<br />

maatregel<br />

Eindsaldo<br />

voorziening per<br />

31 december<br />

Overige onderhoudsvoorzieningen € 745.755 € 545.273 € 840.219 € 130.000 € 320.809<br />

Sportgebouwen € 873.401 € 641.578 € 647.380 € 103.272 € 764.327<br />

2011<br />

Ambtelijke gebouwen € 369.347 € 320.118 € 467.165 € 45.000 € 177.300<br />

Parkeergarages € 335.153 € 210.376 € 174.369 € 12.500 € 358.660<br />

Scholen € 1.209.650 € 350.956 € 530.652 € 1.000.000 € 29.954<br />

Totalen € 3.533.306 € 2.068.301 € 2.659.785 € 1.290.772 € 1.651.050<br />

Overige onderhoudsvoorzieningen € 320.809,00 € 465.113 € 654.078 € 130.000 € 1.844<br />

Sportgebouwen € 764.327,00 € 404.971 € 630.388 € 312.500 € 226.410<br />

2012<br />

Ambtelijke gebouwen € 177.300,00 € 273.406 € 333.791 € 113.693 € 3.222<br />

Parkeergarages € 358.660,00 € 162.725 € 273.097 € 12.500 € 235.788<br />

Scholen € 29.954,00 € 254.131 € 187.624 € - € 96.461<br />

Totalen € 1.651.050 € 1.560.346 € 2.078.978 € 568.693 € 563.725<br />

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten;<br />

Door grootschalig de dotaties te korten en budgetten te onttrekken aan de voorzieningen zijn<br />

de mogelijkheden tot onderhoud aanzienlijk verkleind. Minder onderhoud betekent een<br />

verlaging van de technische levensduur van gebouwen en dus bij verkoop een lagere<br />

verkoopwaarde. De gebruikswaarde, de gevoelswaarde en de uitstraling van de gebouwen<br />

nemen sneller in waarde af.<br />

Planning en actiepunten voor 2013;<br />

De bezuinigingsopdrachten van het afgelopen jaar dwingen ons specifieker per gebouw te<br />

plannen, waarbij de gebruiker van een gebouw zich met minder tevreden moet stellen.<br />

4.4.6 Sportvoorzieningen<br />

Onderhoud kapitaalgoederen Sportbedrijf<br />

Het sportbedrijf heeft de beschikking over en exploiteert de volgende kapitaalgoederen:<br />

• Een gemeentelijk zwembad (De Wisselslag) inclusief buitenbad;<br />

• Zeven gemeentelijke sporthallen;<br />

• Eén gemeentelijke sportzaal;<br />

• Vijftien gemeentelijke gymzalen;<br />

• Veertien gemeentelijke buitensportaccommodaties.<br />

a. Vastgesteld kwaliteitsniveau;<br />

Het kwaliteitsniveau wordt in belangrijke mate bepaald door representativiteit van een<br />

gebouw en de activiteiten die daarin plaatsvinden. Er wordt onderscheid gemaakt in de<br />

kwaliteitsniveaus 1 (hoge uitstraling, representatief, luxe en toepassing dure materialen,<br />

bijzonder afwerkingsniveau, gewenst conditieniveau 1) tot en met 5 (geen uitstraling, sobere<br />

toepassing van materialen, laag afwerkingsniveau, gewenst conditieniveau 4).<br />

De gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties passen binnen kwaliteitsniveau 3<br />

(redelijke uitstraling, normale toepassing van materialen, gemiddeld afwerkingsniveau,<br />

gewenst conditieniveau 2 of 3). Conditiemeting is een beoordeling van een gebouw op basis<br />

4-38


van de toestand waarin de gebouwelementen zich bevinden. Conditieniveau 2 is goed, 3 is<br />

redelijk.<br />

De sportvelden in <strong>Venlo</strong> dienen op kwaliteitsniveau te voldoen aan de richtlijnen opgesteld<br />

door NOC*NSF en de daaronder vallende bonden. Ook de inrichtingselementen (doelen,<br />

ballenvangers, leunhekwerk, dugouts, verlichting, drainage en beregening) dragen bij aan de<br />

totale kwaliteit van een veld.<br />

Naast velden en inrichtingselementen wordt de kwaliteit van een sportpark ook bepaald door<br />

de verhardingen en de beplanting.<br />

b. Actuele onderhoudstoestand;<br />

De staat van onderhoud van de gemeentelijke gebouwen in de sportsector is in het<br />

algemeen goed te noemen. Het gemeentelijke zwembad vergt de komende jaren een stevige<br />

investering, maar deze wordt mede bezien vanuit de ontwikkelingen tot een nieuw<br />

(regionaal) zwembad.. Doel is de huidige accommodatie veilig en hygiënisch te houden<br />

totdat de nieuwbouw in gebruik kan worden genomen (medio 2016).<br />

Verder zijn er nog enkele buitensportaccommodaties (kleedgebouwen VVV’03-oudbouw,<br />

HBSV-oudbouw, FCV-<strong>Venlo</strong>, Wallaby’s en DSO-oudbouw) die tussen nu en 4 jaar zijn<br />

afgeschreven. De conditie van deze gebouwen is matig en ze hebben een mindere tot geen<br />

uitstraling. Voor enkele accommodaties wordt een renovatieplan voorbereid in plaats van<br />

nieuwbouw.<br />

In 2011 en 2012 zijn er conform het Integraal Huisvesting Plan 5 nieuwe gymzalen in gebruik<br />

genomen. Er zijn bouw- of renovatieplannen voor 6 gymzalen en drie sporthallen in<br />

voorbereiding. Er is 1 niet gemeentelijke sporthal (Groenveld) afgestoten.<br />

Er is een conditiecatalogus opgesteld waarmee de kwaliteit van de velden, de<br />

inrichtingselementen, de verhardingen en de beplanting inzichtelijk kan worden gemaakt.<br />

De kaders sluiten aan bij de betreffende normen voor velden (NOC*NSF) en inrichting<br />

(CROW). Deze normen zijn reeds vastgelegd en landelijk geaccepteerd.<br />

c. Zijn de onderhoud en beheer plannen actueel;<br />

Voor alle sportgebouwen is er sprake van een Meerjaren Onderhoud Plan (MOP). Medio<br />

2011 is dit MOP opnieuw beschouwd. Voor dit onderhoud is in 2012 € 595.000 aan de<br />

voorziening toegevoegd vanuit de begroting van het Sportbedrijf. Vanaf 2013 is dit vanwege<br />

een taakstelling gedurende 3 jaar een ton minder.<br />

In overleg met het team Bouwbeheer van de afdeling Openbare Werken worden per<br />

planjaar keuzes gemaakt binnen de financiële mogelijkheden.<br />

Nieuwbouw en renovatie van accommodaties moet leiden tot een geringer bedrag voor<br />

planmatig onderhoud.<br />

Er ligt een actueel Meerjaren Onderhoud Plan voor de groene en niet groene sportparken<br />

binnen de gemeente <strong>Venlo</strong>.<br />

De benodigde onderhoudsgelden zijn in de begroting verwerkt en als voldoende te<br />

kwalificeren.<br />

De voor planmatig levensduur verlengend onderhoud benodigde middelen staan als<br />

structurele post (€ 280.000) op het investeringsplan en worden na realisatie in de vorm van<br />

kapitaallasten in de begroting verwerkt.<br />

Planning en actiepunten voor 20132 ev.<br />

Nota Ruimte voor Sport<br />

In december 2007 is de sportnota “<strong>Venlo</strong>, méér in beweging 2008-2013” door de<br />

gemeenteraad vastgesteld. In overleg en na besluitvorming van het college heeft in 2012<br />

een eindevaluatie plaatsgehad van deze sportnota. Het laatste kwartaal 2012 is gestart met<br />

een nieuwe visie op sport die in juni 2013 aan de gemeenteraad wordt aangeboden.<br />

4-39


4.5 Financiering<br />

4.5.1 Samenvatting<br />

De rente voor zowel de korte als de lange termijn was in 2012 historisch laag. Voor <strong>Venlo</strong> is<br />

dit aanleiding geweest om vooruitlopend op de (investerings-)uitgaven langlopende leningen<br />

af te sluiten tegen zeer gunstige voorwaarden. In 2012 is er voor € 111 miljoen langlopende<br />

leningen afgesloten. Daarnaast is er een lening en een kredietfaciliteit verstrekt ter hoogte<br />

van € 15 resp. € 46 miljoen. Eind 2012 resteerde er een (tijdelijk) financieringsoverschot van<br />

€ 100,8 miljoen, dat tijdelijk op de geldmarkt is uitgezet. Het afgelopen jaar is de<br />

kasgeldnormering en de renterisiconorm niet overschreden. Het gerealiseerde EMU saldo<br />

bedraagt € 27,8 miljoen positief.<br />

In 2013 wordt de wet schatkistbankieren ingevoerd en ook de voorbereidingen op de Wet<br />

Hof zijn in volle gang.<br />

4.5.2 Algemeen<br />

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) legt de gemeente de verplichting op zowel in<br />

de jaarrekening als in de begroting een treasuryparagraaf in te voegen. De wet financiering<br />

decentrale overheden (FIDO) vormt het belangrijkste kader voor de beleidsmatige<br />

infrastructuur, die is uitgewerkt in het treasurystatuut. De uitwerking van het treasurystatuut<br />

wordt in de treasuryparagrafen van de begroting en de jaarrekening opgenomen. In de<br />

begroting wordt ingegaan op de geprognosticeerde beleidsplannen. In het jaarverslag wordt<br />

teruggeblikt en aangegeven in hoeverre de voorgenomen plannen zijn gerealiseerd.<br />

Belangrijke externe ontwikkelingen in 2012 zijn geweest de (voorbereiding op de invoering<br />

van de) Wet Schatkistbankieren (SKB) en de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF).<br />

In deze paragraaf bij het onderdeel cash management en het onderdeel EMU-saldo worden<br />

deze wetten toegelicht. Interne ontwikkelingen in 2012 zijn geweest de verdere optimalisatie<br />

van de administratieve organisatie en interne beheersing met betrekking tot financiering en<br />

het opstellen van een liquiditeitenplanning voor zowel de korte termijn als de middellange<br />

termijn.<br />

4.5.3 Rentebeheer<br />

De gemeente <strong>Venlo</strong> baseert haar renteverwachtingen op de (rente)visies zoals deze worden<br />

opgesteld door enkele grote banken. Dagelijks wordt de rente ontwikkeling gevolgd via de<br />

websites van een tweetal brokers en de BNG.<br />

4-40


De verwachting voor 2012 was dat bij een aantrekkende economie de korte rente weer zou<br />

gaan stijgen. In het eerste half jaar is de korte rente echter fors gedaald. Reden hiervoor is<br />

dat een aantal banken en verzekeraars hun geld liever op korte termijn in de triple A markt in<br />

Nederland stallen dan bij de Europese Centrale Bank (ECB). Daarnaast heeft de ECB in<br />

2012, in het kader van stimulering van het vertrouwen in de financiële sector, de refirente<br />

verlaagd naar 0,75%, de laagste stand ooit. De refirente, ook wel herfinancieringsrente<br />

genoemd, is de rente die banken betalen voor het lenen van geld bij de ECB. De marktrente<br />

reageert heel sterk op eventuele verhogingen en verlagingen van de refirente.<br />

De zekerheid van de triple A markt in Nederland werkt ook door in de kapitaalmarktrente.<br />

Beleggers zijn bereid af te zien van hoger rendement in ruil voor de hoofdsomgarantie. De<br />

10-jaars rente voor een lineaire lening bij de BNG sloot eind 2012 op 1,83% (eind 2011:<br />

2,68%). <strong>Venlo</strong> heeft optimaal van deze lage rentestanden kunnen profiteren omdat in 2012<br />

voor € 111 miljoen langlopende geldleningen zijn afgesloten.<br />

4-41


4.5.4 Kasgeldnormering<br />

Het renterisico op de korte financiering wordt beperkt door de gemiddelde liquiditeitspositie<br />

van de drie kwartaalmaanden te toetsen aan een zogenoemde kasgeldlimiet. Hiertoe<br />

behoren alle kortlopende financieringen met een rentetypische looptijd 8 korter dan 1 jaar. De<br />

kasgeldlimiet wordt conform de wet financiering decentrale overheden (FIDO) bepaald op<br />

basis van een percentage van de begroting (in 2012 is dit 8,5%). Het begrotingstotaal voor<br />

2012 was € 357,6 miljoen (2013: € 325,1 miljoen). Dit betekent dat de kasgeldlimiet voor het<br />

jaar 2012 voor de gemeente <strong>Venlo</strong> € 30,40 miljoen bedraagt.<br />

De kasgeldlimiet is in 2012 niet overschreden. Dit houdt in dat <strong>Venlo</strong> geen overmatig<br />

renterisico heeft gelopen door te veel van haar financieringsbehoefte kort te financieren.<br />

Onderstaande tabel geeft aan dat in het vierde kwartaal van 2012 pas overmatig renterisico<br />

zou zijn gelopen, als er in de financieringsbehoefte was voorzien door voor € 130,0 miljoen<br />

met kortlopende kasgeldleningen te financieren in plaats van met langlopende leningen.<br />

Overzicht kasgeldlimiet 2012 (Bedragen x € 1.000)<br />

Kasgeldlimiet 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw<br />

Omvang begroting per 1 januari 2012 357.638 357.638 357.638 357.638<br />

- in procenten van de grondslag 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%<br />

- in bedrag 30.399 30.399 30.399 30.399<br />

Netto Vlottende schuld - - - -<br />

Netto Vlottend overschot 1.489 81.907 107.990 99.587<br />

Ruimte (+) Overschrijding (-) 31.888 112.306 138.390 129.986<br />

4.5.5 Rente risiconormering<br />

De rente risiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Dit<br />

houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen<br />

bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Van renteherziening is sprake als in de lening<br />

overeenkomst is bepaald dat de rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar wordt<br />

aangepast of dat een lening aangemerkt wordt als herfinanciering. De berekeningswijze van<br />

het renterisico op het begrotingstotaal en percentages voor de rente risiconorm zijn<br />

opgenomen in een ministeriële regeling, en is uitgewerkt in onderstaande tabel. In 2012 is de<br />

rente risiconorm niet overschreden.<br />

8<br />

Het tijdsinterval gedurende de looptijd van de lening, waarin op basis van de leningsvoorwaarden<br />

van de lening sprake is van een door de verstrekker van de lening niet beïnvloedbare constante<br />

rentevergoeding.<br />

4-42


(Bedragen x € 1 mln.)<br />

Renterisiconorm en renterisico's Begroting Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting<br />

2012 2012 2013 2014 2015 2016<br />

1a Renteherziening op vaste schuld o/g 3,6 3,6 1,4 - 0,3 -<br />

1b Renteherziening op vaste schuld u/g 3,6 3,6 1,4 - 0,3 -<br />

2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) - - - - - -<br />

3a Nieuw aangetrokken vaste schuld 126,0 111,0 75,0 90,0 20,0 -<br />

3b Nieuwe verstrekte lange leningen 61,0 35,1 25,9 - - -<br />

4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) 65,0 75,9 49,1 90,0 20,0 -<br />

5 Betaalde aflossingen 22,9 23,4 22,9 22,9 14,6 24,5<br />

6 Renterisico op vaste schuld (2 + 5) 22,9 23,4 22,9 22,9 14,6 24,5<br />

Renterisiconorm<br />

7 Begrotingstotaal per 1-1 357,6 357,6 326,5 301,5 294,7 281,5<br />

8 Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage 20% 20% 20% 20% 20% 20%<br />

9 Renterisiconorm (7*8) 71,5 71,5 65,3 60,3 58,9 56,3<br />

Toets renterisiconorm<br />

9 Renterisiconorm 71,5 71,5 65,3 60,3 58,9 56,3<br />

6 Renterisico op vaste schuld 22,9 23,4 22,9 22,9 14,6 24,5<br />

10 Ruimte (+) / Overschrijding (-); (9-6) 48,6 48,1 42,4 37,4 44,3 31,8<br />

Bovenstaande tabel geeft aan dat <strong>Venlo</strong> in 2012 geen overmatig renterisico heeft gelopen bij<br />

herfinanciering. Ook voor de jaren 2013-2016 blijft <strong>Venlo</strong> ruim onder de norm. Pas als de<br />

herfinanciering in 2012 als gevolg van te betalen aflossingen of renteherzieningen<br />

€ 48,1 miljoen hoger was geweest, zou <strong>Venlo</strong> een te groot renterisico hebben gelopen.<br />

4.5.6 Financieringspositie<br />

In 2012 zijn binnen de kaders van het treasurystatuut vier nieuwe langlopende geldleningen<br />

afgesloten ten bedrage van € 111 miljoen. Hoewel de gemeente niet met projectfinanciering<br />

werkt zijn met name enkele grote in uitvoering zijnde projecten, zoals o.a. de nieuwbouw<br />

stadskantoor en de parkeergarage Maaswaard, aanleiding geweest voor het aantrekken van<br />

deze geldleningen. Omdat de rentetarieven op de kapitaalmarkt zeer laag waren is er in<br />

2012 voor gekozen niet maximaal met kort geld te financieren maar vooruitlopend op de<br />

(investerings-)uitgaven langlopende leningen af te sluiten tegen zeer gunstige voorwaarden.<br />

Dit heeft in 2012 geleid tot een (tijdelijk) financieringsoverschot. Op basis van de<br />

liquiditeitsbegroting is de verwachting dat in 2013 dit overschot om gaat slaan in een<br />

financieringstekort.<br />

Het restantbedrag van de opgenomen geldleningen bedraagt eind 2012 € 389 miljoen.<br />

Hiervan is een bedrag ad € 15,6 miljoen onder dezelfde voorwaarden door verstrekt aan<br />

woningcorporaties.<br />

Bij het aangaan van vaste geldleningen worden conform het treasurystatuut bij minimaal drie<br />

instellingen offertes aangevraagd. Het gemiddelde rentepercentage over de langlopende<br />

geldleningen in 2012 bedraagt 3,81%.<br />

4-43


4.5.7 Cash management<br />

Het cash management is gericht op het optimaliseren van het rendement van de beschikbare<br />

liquiditeiten en het minimaliseren van de rentelasten. Dit geschiedt door het dagelijks<br />

uitvoeren van saldoregulatie. Dit is het optimaal op elkaar afstemmen van de banksaldi en de<br />

geldmarktposities. Hiervoor heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met de huisbank<br />

die deze activiteiten voor ons uitvoert. Door tijdelijke financieringsoverschotten of<br />

financieringstekorten niet in rekening-courant bij de banken te laten staan maar op de<br />

geldmarkt uit te lenen c.q. op te nemen, kunnen rentevoordelen worden behaald.<br />

In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat decentrale overheden in 2013 gaan<br />

schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Schatkistbankieren houdt in dat uiterlijk 1 januari<br />

2014 tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de<br />

Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de<br />

staatsschuld dalen. Op basis van kritiek van de koepelorganisaties Unie van Waterschappen<br />

(UvW), Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (VNG) zijn<br />

in het onderhandelingsakkoord twee aanvullingen op de wet opgenomen. Enerzijds mogen<br />

decentrale overheden onderling overtollige middelen uitlenen. Anderzijds komt er een<br />

doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het begrotingstotaal met een maximum van<br />

€ 2,5 miljoen. Voor <strong>Venlo</strong> bedraagt de drempel op basis van het begrotingstotaal 2012<br />

€ 2,5 miljoen.<br />

Eind 2012 was er een (tijdelijk) financieringsoverschot van € 100,8 miljoen. Hiervan stond<br />

€ 83 miljoen uit op de geldmarkt, het restant betreft voornamelijk rekening-courant tegoeden.<br />

Door de extreem lage rentevergoedingen zijn uitzettingen < 1 jaar nauwelijks rendabel.<br />

Huisbankier BNG vergoedde eind 2012 voor uitzettingen < 1 jaar 0% rente.<br />

Door de invoering van schatkistbankieren zal een eventueel financieringsoverschot vanaf 1<br />

januari 2014 slechts een zeer beperkt rendement op gaan leveren. Daarom zal erop<br />

gestuurd gaan worden een eventueel financieringsoverschot zo klein mogelijk te houden.<br />

4.5.8 Liquiditeitenplanning<br />

Onvoldoende of niet tijdige informatie van in- en uitgaande geldstromen kan leiden tot<br />

rentenadelen doordat teveel of te weinig geld wordt aangetrokken of uitgezet. Tevens biedt<br />

een liquiditeitenplanning de borging om aan de financiële behoefte te voldoen. Een<br />

liquiditeitenplanning is dan ook noodzakelijk om de afdeling die belast is met het aantrekken<br />

en uitzetten van geldstromen te voorzien van de juiste informatie. Deze informatie betreft<br />

onder andere het verloop van exploitatieontvangsten en –uitgaven, uitgaven en inkomsten<br />

van investeringen en in- en uitgaande kasstromen als gevolg van financieringen. Een<br />

belangrijke taak in dit proces ligt met name bij de budgethouders en projectleiders.<br />

In 2012 zijn de geldstromen verder inzichtelijk gemaakt om de liquiditeitenplanning te<br />

optimaliseren. Dit heeft een groot inzicht in de financiële behoefte verschaft. In 2013 is het<br />

zaak dit succes te borgen door de aanlevering van informatie van kasstromen te verankeren<br />

in de processen.<br />

4.5.9 Rekenrente, rentelasten en rentebaten<br />

Conform vigerend beleid (uitgangspunten zoals opgesteld in de begroting) bedraagt de<br />

rekenrente 5%. Het verschil tussen de vaste rekenrente en de te betalen rente over het<br />

pakket uitstaande leningen bedraagt in 2012 1,09% (5% -/- 3,81%). De baten die door dit<br />

verschil veroorzaakt worden zijn verantwoord via kostenplaats 960 “Saldo van de<br />

kostenplaatsen” binnen de Algemene Dekkingsmiddelen.<br />

4-44


Saldo baten en lasten (Bedragen x € 1.000)<br />

Lasten 2011 2012 Baten 2011 2012<br />

Omschrijving Bedrag Bedrag Omschrijving Bedrag Bedrag<br />

Externe financieringskosten<br />

Externe financieringsbaten<br />

Rente opgenomen geldleningen 10.536 14.140<br />

Rente korte financieringsmiddelen 406 66 Rente korte financieringsmiddelen 29 1.030<br />

Kosten betalingsverkeer 5<br />

Interne financieringskosten<br />

Interne baten<br />

Rente over reserves en voorzieningen 5.590 4.904 Rente GSB-oud -<br />

Rente grondbedrijf 2.967 4.364<br />

Saldo kostenplaatsen 2.431 991-<br />

Rente svn en wel.kom 25 8<br />

aan producten etc. 11.085 14.699<br />

Totaal 16.537 19.110 Totaal 16.537 19.110<br />

Over het pakket uitstaande leningen betalen we in 2012 3,81%. Dit is gemiddeld circa 1,8%<br />

hoger dan de gemiddelde rente op basis van 10 jaar per 31 december 2012. De afwijking<br />

wordt veroorzaakt doordat de leningportefeuille leningen bevat over een looptijd van 40 jaar<br />

waarbij de historie wordt meegenomen met een hoger rentepercentage. Voor een groot<br />

gedeelte van de portefeuille is vervroegde aflossing niet mogelijk (voornamelijk bij de BNG<br />

leningen). Daar waar vervroegde aflossing mogelijk is zullen we hier gebruik van maken.<br />

4.5.10 Gegarandeerde geldleningen en garanties<br />

Gegarandeerde geldleningen vormen voor de gemeente een risico wegens afgegeven<br />

garanties met betrekking tot leningen verstrekt door banken aan derden. Indien een derde in<br />

liquiditeitsproblemen komt, heeft de gemeente aan de geldverstrekker de garantie afgegeven<br />

dat de gemeente dan de rente- en aflossingsverplichtingen van die derde overneemt.<br />

<strong>Gemeente</strong>n kunnen uitsluitend garanties verlenen voor de uitoefening van de publieke taak.<br />

Door de oprichting van diverse waarborgfondsen Woningbouw (WSW), Zorg (WfZ), Sport<br />

(SWS) wordt aan het begrip publieke taak een steeds engere invulling gegeven, passend<br />

binnen de bedoelingen van de Wet FIDO. Hierdoor is de verwachting dat het bedrag aan<br />

verleende garanties zonder achtervang van een waarborgfonds zal afnemen.<br />

Per 31 december 2012 bedraagt de som van de gegarandeerde geldleningen voor de<br />

gemeente <strong>Venlo</strong> € 470,9 miljoen. Het grootste deel heeft betrekking op het Waarborgfonds<br />

Sociale Woningbouw (WSW), € 436,1 miljoen. Daarnaast heeft een bedrag van<br />

€ 19,5 miljoen betrekking NHG-garanties en € 15,3 miljoen betreft overige borgstellingen.<br />

4.5.11 Aan derden verstrekte langlopende leningen<br />

De portefeuille van verstrekte geldleningen van de gemeente <strong>Venlo</strong> bestaat voor een<br />

belangrijk deel uit woningbouwleningen. Als gevolg van de oprichting van het WSW komen<br />

hier weinig of geen nieuwe leningen meer bij. Het restantbedrag van deze verstrekte<br />

geldleningen bedraagt eind 2012 nog € 15,6 miljoen.<br />

In 2012 is er een geldlening ad € 15 miljoen verstrekt aan de commanditaire vennootschap<br />

Trade Port Noord (CV TPN). Daarnaast is er een kredietfaciliteit aan CV TPN beschikbaar<br />

gesteld ter hoogte van maximaal € 46 miljoen. Deze is in 2012 ten dele geëffectueerd.<br />

In 2012 zou ook een geldlening ad € 40 miljoen verstrekt worden aan MFC Vastgoed BV in<br />

verband met de bouw van het Multifunctioneel Centrum op het kazerneterrein. Als gevolg<br />

van wijzigingen in de plannen heeft deze verstrekking geen doorgang gevonden.<br />

4-45


4.5.12 EMU-saldo<br />

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld<br />

vormen de basis van de Wet HOF. De middellange termijndoelstelling voor het EMU-saldo is<br />

het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5 procent bbp per jaar.<br />

Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de collectieve sector op transactiebasis. Omdat<br />

ook gemeenten, provincies en waterschappen bijdragen aan het begrotingstekort van de<br />

collectieve sector, bepaalt het wetvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale<br />

overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en<br />

Groeipact. Ondanks kritiek van de koepelorganisaties Unie voor Waterschappen (UvW),<br />

Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (VNG) is in het<br />

financieel onderhandelaarsakkoord de wet niet aangepast. Er is wel is afgesproken dat de<br />

tekortnorm voor decentrale overheden tot en met 2015 gehandhaafd blijft op het huidige<br />

niveau van 0,5%. Daarna zal in overleg bezien worden of een daling mogelijk en<br />

verantwoord is op basis van de realisaties van voorgaande jaren. Ook is er afgesproken dat<br />

er deze kabinetsperiode geen gebruik gemaakt zal worden van de extra sanctie<br />

mogelijkheid.<br />

De wet kan ernstige gevolgen hebben in de lokale vrijheid om te investeren en ook voor<br />

<strong>Venlo</strong>. Investeringen worden afhankelijk van de normering op macroniveau, ongeacht de<br />

ruimte in de gemeentelijke begroting. Wanneer de decentrale overheden het maximum tekort<br />

dreigen te gaan overschrijden betekent dit dat het EMU-saldo van de gemeente omlaag zal<br />

moeten. Dit kan op verschillende manieren, onder andere door het prioriteren en faseren van<br />

uitgaven voor investeringen, verkoop van gemeentebezit, overhevelen van investeringen<br />

naar exploitatie middels Design, Build, Finance, Maintain en Operate (DBFMO) constructies<br />

en het vergroten en versnellen van inkomsten (verdienvermogen).<br />

In de hierna volgende tabel is de berekening van het EMU-saldo van de gemeente <strong>Venlo</strong><br />

weergegeven. In 2012 heeft <strong>Venlo</strong> een EMU-overschot gerealiseerd van € 27,8 miljoen.<br />

Primitief was een tekort geraamd van € 89,2 miljoen. De afwijking wordt met name<br />

veroorzaakt doordat investeringen later worden gerealiseerd dan primitief begroot en doordat<br />

er in 2012 ten opzichte van de primitieve begroting meer grondverkopen hebben<br />

plaatsgevonden.<br />

4-46


EMU saldo ontwikkelingen 2012 (Bedragen x € 1.000)<br />

Van exploitatiesaldo lokale overheid naar EMU-saldo<br />

Primitieve<br />

begroting<br />

2012<br />

Rekening<br />

2012<br />

- 1 Exploitatiesaldo 2012 vóór toevoeging aan-/onttrekking uit reserves -18.814 -19.672<br />

+ 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 18.449 17.898<br />

+ 3 Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie* 9.656 23.352<br />

- 4 Investeringen in vaste activa die op de balans worden geactiveerd 73.242 63.269<br />

+ 5 Toegekende bijdragen van Rijk, provincies, EU en overigen inzake de<br />

investeringen die niet via de exploitatie lopen 0<br />

+ 6a Opbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa 0 2.758<br />

- 6b De boekwinst op desinvesteringen in vaste activa 0<br />

- 7 Aankoop grond, bouw-, woonrijp maken 57.865 49.674<br />

+ 8a Opbrengsten uit verkoop van grond 40.778 123.907<br />

- 8b De boekwinst op grondverkopen p.m. 2.440<br />

- 9 Betalingen ten laste van de voorzieningen* 8.172 5.051<br />

- 10 Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks t.l.v. reserves 0 0<br />

- 11 Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen 0 0<br />

= Berekend EMU-saldo gemeente <strong>Venlo</strong> -89.210 27.809<br />

4.5.13 Belegde middelen<br />

In oktober 2009 heeft de gemeente <strong>Venlo</strong> € 21,6 miljoen belegd in het Limburgs Liquiditeiten<br />

Fonds (LLF). Het LLF is een volledig FIDO- en RUDDO-proof beleggingsfonds en wordt<br />

beheerd door de BNG. Het LLF is op basis van een initiatief van de Vegal gemeenten<br />

opgericht en betreft een gereserveerd deel van een bestaand fonds bij de BNG. In 2009 was<br />

de verwachting dat de gezamenlijke Vegal gemeenten € 100 miljoen zouden gaan beleggen<br />

in dit fonds, eind 2012 bedraagt het totaal van de belegde portefeuille € 39,0 miljoen.<br />

Sinds 2010 hanteert de gemeente <strong>Venlo</strong> een verwacht rendement van € 0,645 miljoen.<br />

Helaas is over 2010 en 2011 sprake van negatieve resultaten. Gelet op de beleggingsscope,<br />

formele besluitvorming en de economische omstandigheden is er in 2011 een voorziening<br />

gevormd van € 1,6 miljoen. Reden hiervoor is dat over 2010 en 2011 door de gemeente<br />

<strong>Venlo</strong> voorschotten op mogelijke rendementen contant zijn onttrokken en niet aan de<br />

participaties zijn toegevoegd, waardoor de intrinsieke waarde € 1,6 miljoen lager was dan de<br />

oorspronkelijke inleg.<br />

Het resultaat over 2012 is afgeraamd naar € 0. Op 31 december 2012 bedraagt de<br />

intrinsieke waarde van de <strong>Venlo</strong>se portefeuille € 21,0 miljoen. Daarom is de in 2011<br />

gevormde voorziening verlaagd naar € 0,6 miljoen.<br />

De gemeente <strong>Venlo</strong> heeft in 2009 geparticipeerd met een intentie van 3 tot 5 jaar, maar wel<br />

met de mogelijkheid om op weekbasis uit te kunnen stappen. In 2012 is besloten de<br />

noodzakelijke middelen om het weerstandsvermogen van het Ontwikkelbedrijf / Grondbedrijf<br />

op peil te brengen te onttrekken uit de reserve opbrengst verkoop Essent c.a.. Bij de<br />

kadernota 2013 is bij amendement besloten het restant van de reserve toe te voegen aan de<br />

algemene reserve. Daarom zijn wij met de BNG in gesprek over een exit-strategie voor het<br />

LLF. Hierbij is het van belang het uittredingsschema af te stemmen op de liquiditeitsbehoefte<br />

van de gemeente in 2013.<br />

4-47


4.6 Bedrijfsvoering<br />

Bedrijfsvoering heeft binnen de gemeente <strong>Venlo</strong> betrekking op het ondersteunen, sturen en<br />

beheersen van de gemeentelijke processen om de beleidsdoelstellingen te kunnen<br />

realiseren. Daarbij gaat het zowel om de besturingsprocessen alsook de primaire en de<br />

ondersteunende processen. Bedrijfsvoering raakt de totale organisatie. Het is de wijze<br />

waarop het bedrijf wordt gevoerd (omschrijving uit het Integraal Bedrijfsvoeringsplan van de<br />

gemeente <strong>Venlo</strong>).<br />

Bedrijfsvoering binnen de gemeente <strong>Venlo</strong> heeft als doel om tegen de laagst mogelijke<br />

kosten de bestuurlijke doelstellingen doelmatig en doeltreffend te realiseren. Belangrijk<br />

daarbij is de kritische ondergrens op te zoeken, zonder door het spreekwoordelijke ijs te<br />

zakken. Per slot van rekening kan de gemeente geen adequate dienstverlening aan burgers<br />

garanderen en invulling geven aan de eigen ambities, zonder een organisatie die dit<br />

voldoende faciliteert.<br />

4.6.1 Ontwikkelingen<br />

De dynamische maatschappelijke context waarbinnen onze organisatie zich bevindt, heeft in<br />

2012 gevraagd om een grondige heroriëntatie op de organisatie, werkwijze en middelen die<br />

wij in de komende jaren denken nodig te hebben om aan de maatschappelijke opgaven te<br />

kunnen voldoen. In dit kader valt te denken aan de majeure bezuinigingsoperaties, die ook<br />

nadrukkelijk doorklinken in de begroting van de gemeente <strong>Venlo</strong>, alsook de herschikking van<br />

taken en verantwoordelijkheden tussen overheden en bestuurslagen, die een groeiend<br />

takenpakket voor de gemeente tot gevolg heeft.<br />

In combinatie met beide ontwikkelingen levert het dalende arbeidsaanbod in de publieke<br />

sector een grote uitdaging om in de toekomst voldoende gekwalificeerd personeel te vinden<br />

om het groeiende pakket aan activiteiten voor de inwoners van <strong>Venlo</strong> te verzorgen.<br />

Zorgvuldig sturen op de integrale bedrijfsvoeringskosten en de te verwachten personele<br />

krapte (kwantitatief en kwalitatief) zijn belangrijke maatregelen om in het huidige zware weer<br />

effectief en toekomstbestendig te kunnen manoeuvreren.<br />

In 2011 is gestart met een evaluatieonderzoek naar het verandertraject Expeditie <strong>Venlo</strong> dat<br />

in 2007 is gestart (midterm review). In de jaarrekening 2011 is aan uw raad gemeld dat het<br />

glas halfvol is, maar op specifieke onderdelen aanpassingen c.q. versnellingen nodig zijn.<br />

In 2012 is de genoemde midterm-review uitgebreid met een specifiek evaluatieonderzoek<br />

van de financiële functie binnen de gemeentelijke organisatie. De uitkomsten van beide<br />

onderzoeken zijn in de tweede helft van 2012 verder uitgewerkt in een plan van aanpak,<br />

teneinde de organisatie verder klaar te stomen voor toekomstige opgaven als de<br />

decentralisatie van rijkstaken, aanstaande bezuinigingen en de regionale ambities die de<br />

gemeente <strong>Venlo</strong> als centrumgemeente heeft. Een doeltreffende en doelmatige concern<br />

brede bedrijfsvoering blijven belangrijke uitgangspunten voor de verdere organisatie<br />

inrichting.<br />

Tot slot: in de begroting 2012 is aan uw raad gemeld dat ook voor de afdeling Bedrijfsvoering<br />

een plan voor een verdere doorontwikkeling is opgesteld. “Een plan waarin de aanvankelijk<br />

ingezette lijn van gecentraliseerde ondersteunende processen wordt doorgezet en<br />

onderkende knelpunten en weeffouten uit het recente verleden worden opgelost dan wel<br />

weggenomen”. De uitvoering hiervan is in 2012 ter hand genomen. De uitkomsten van de<br />

hiervoor genoemde evaluatieonderzoeken zullen voor deze doorontwikkeling op<br />

afdelingsniveau, leiden tot heroverwegingen van keuzes en bijstellingen.<br />

4-48


4.6.2 Taakstellingen Bedrijfsvoering<br />

In de begroting 2012-2015 zijn diverse taakstellingen op de bedrijfsvoeringkosten<br />

vastgesteld. Deze taakstellingen zijn onderverdeeld naar taakstellingen met een financieel<br />

karakter en taakstellingen die betrekking hebben op de formatie.<br />

Financieel<br />

In de jaarschijf 2012 is in de taakstellingen op de bedrijfsvoering een onderverdeling te<br />

maken naar zogenaamde generieke taakstellingen op de bedrijfsvoering en specifieke<br />

taakstellingen op de bedrijfsvoering. Het generieke deel van deze taakstelling volgt uit de<br />

verdeling van de organisatie brede taakstelling bedrijfsvoering die bij Prorap 2012-I is<br />

verdeeld over de diverse afdelingen. De afdelingen hebben de opdracht gekregen voor hun<br />

deel van deze taakstelling invulling te geven binnen hun eigen ‘bedrijfsvoeringskosten’.<br />

Daarnaast bestaan er de zogenaamde specifieke taakstellingen op de bedrijfsvoering. Deze<br />

specifieke taakstellingen zijn gericht op producten van afdelingen opgelegd. Een voorbeeld<br />

hiervan is een taakstelling van € 200.000 op het product ‘integrale handhaving’.<br />

Cijfermatig omvat de taakstelling op ‘bedrijfsvoeringskosten’ een generiek deel van<br />

€ 5,959 miljoen en een specifiek deel van € 2,070 miljoen. Tezamen komt de te realiseren<br />

taakstelling op ‘bedrijfsvoeringskosten’ voor 2012 hiermee op € 8,029 miljoen.<br />

Van het generieke deel van deze taakstelling is € 4,312 miljoen middels<br />

begrotingswijzigingen verwerkt op de (programma)budgetten waar de besparing betrekking<br />

op heeft. Daarnaast is € 1,647 miljoen niet specifiek toegewezen aan<br />

(programma)budgetten.<br />

Het specifieke deel van de taakstelling was in de jaarschijf 2012 € 2,070 miljoen. Van het<br />

specifieke deel van de bedrijfsvoeringstaakstelling is € 1,870 miljoen middels<br />

begrotingswijzigingen verwerkt op de (programma)budgetten, waar de besparing betrekking<br />

op heeft. Daarnaast is € 0,2 miljoen niet specifiek toegewezen aan (programma)budgetten.<br />

Schematisch ziet bovenstaande er als volgt uit:<br />

(Bedragen x € 1.000)<br />

2012<br />

Totaal 8.029<br />

Generiek 5.959<br />

Specifiek 2.070<br />

Generiek<br />

Totaal 5.959<br />

Budget 4.312<br />

Stelpost 1.647<br />

Specifiek<br />

Totaal 2.070<br />

Budget 1.870<br />

Stelpost 200<br />

Formatie<br />

Ten aanzien van de formatiereductie die onderdeel uitmaakt van de taakstelling op de<br />

bedrijfsvoering kan geconstateerd worden dat de realisatie van de formatiereductie zoals<br />

beoogd wordt gerealiseerd. In de loop van 2013 en 2014 zal naar verwachting door diverse<br />

afdelingen een verdere formatiereductie worden gerealiseerd in de nieuwe bouwopdrachten.<br />

4-49


Formatiereductie t/m 2012<br />

Doelstelling<br />

Formatiereductie<br />

Prognose obv<br />

besluitvorming<br />

2012 2012 2013 2014<br />

Uitbesteden van taken conform<br />

programmabegroting<br />

Taakstelling Realisatie<br />

Regionalisering Brandweer -71,30 -68,29<br />

Overhead ivm regionalisering Brandweer -1,90 -1,92<br />

Subtotaal -73,20 -70,21<br />

Verbetering arbeidsproductiviteit conform<br />

programmabegroting<br />

Digitalisering vergunningverlening GO 0,00 0,00<br />

Optimalisatie processen 0,00 0,00<br />

Reductie aantal wethouders -2,00 -2,00<br />

Reductie bestuurssecretariaat -1,00 0,00<br />

Personele taakstelling coalitie akkoord -12,50<br />

Sportbedrijf sluiting Zwembad -4,85<br />

Openbare Werken doorontwikkeling -6,00 -1,00 -3,00<br />

Griffie taakstelling -0,20<br />

ECA formatiereductie -0,80<br />

ECA formatiereductie arbeidsmarktbeleid -0,80<br />

PZ formatiereductie -0,60 -0,73 -0,62<br />

RO taakstelling bedrijfsvoering -0,50<br />

BV doorontwikkeling BV 0,00 -8,00<br />

Vermindering formatie OB -10,00<br />

Werken voor derden* -12,00 -11,25 -10,00 -10,00<br />

Taakstelling raad/griffie 0,60 0,00<br />

Afloop tijdelijke formatie** -13,50 -12,96 -5,60 -0,50<br />

BV doorontwikkeling (digitalisering) -10,00<br />

Subtotaal -40,40 -47,96 -37,33 -14,12<br />

Totaal -113,60 -118,17 -37,33 -14,12<br />

Formatiereductie -155,50 -169,62<br />

Taakstelling formatiereductie -142,30 -148,40<br />

Taakstelling inhuur *** -17,09 -17,09<br />

Taakstelling vs realisatie 4,57 -3,89 4,13<br />

* Dit cijfer is een aanname van de capaciteit ingezet tbv werken<br />

voor derden binnen de toegestane formatie<br />

** Dit cijfer is excl uitbreidingen en vervallen van<br />

nieuwe tijdelijke formatie obv besluiten welke zijn<br />

genomen na vaststelling van de op 27-7-2010<br />

bepaalde toegestane omvang van de formatie.<br />

*** Taakstelling inhuur ( 1.000.000) is omgezet naar fte reductie<br />

vooruitlopend op een definitief besluit van de directie.<br />

Gebaseerd op de gemiddelde loonsom van de<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Venlo</strong>.<br />

4-50


4.6.3 P&O; Formatie en bezetting<br />

4.6.3.1 Toelichting verloop toegestane formatie in fte<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Venlo</strong><br />

<strong>Jaarrekening</strong> Prorap 2012-I Comptabiliteitsbesluit <strong>Jaarrekening</strong><br />

31-12-2011 29-2-2012 31-5-2012 31-12-2012<br />

Afdeling Formatie Bezetting Formatie Bezetting Formatie Bezetting Formatie Bezetting<br />

Totaal FTE's 975,66 922,21 975,46 926,72 970,15 927,05 963,8 923,64<br />

Waarvan tijdelijke<br />

FTE 19,26 9 19,26 12 20,7 32,48 22,87 29,4<br />

In 2012 werd een aantal genomen besluiten verwerkt tot uitbreiding/krimp van de<br />

toegestane formatie met een totaal gevolg voor de toegestane formatie van -/- 11,86 fte.<br />

4.6.3.2 Bezettingscijfers 2012<br />

De bezetting op de reguliere formatie per 31 mei 2012 bedraagt 891,03 fte. Ten opzichte van<br />

de toegestane formatie ad 963,80 fte bedraagt het totale saldo voor de gehele organisatie<br />

72,77 fte (per saldo onderbezetting).<br />

Naast deze reguliere bezetting, kent de gemeente 32,61 fte bezetting, die geregistreerd<br />

wordt als formatie met een kanttekening (waaronder ID-ers en de medewerkers<br />

Kunstencentrum). Formatie met een kanttekening wordt afzonderlijk geregistreerd om<br />

duidelijk te onderscheiden dat het geen reguliere toegestane formatie betreft.<br />

De totale bezetting: 891,03 fte en 32,61 fte formatie met een kanttekening, is: 923,64 fte<br />

Toegestane formatie<br />

Bezetting<br />

Saldo (=vacatureruimte)<br />

Formatie met een kanttekening<br />

Bezetting formatie met een kanttekening<br />

963,80 fte<br />

891,03 fte<br />

72,77 fte<br />

32,61 fte<br />

32,61 fte<br />

4-51


4.6.3.3 Samenstelling van de bezetting<br />

Verdeling in leeftijdcategorie<br />

Het aantal medewerkers in de leeftijdscategorie tot 45 jaar bedraagt per 31 december 2012<br />

39,16%. In vergelijking met de rapportage per 31 december 2011 (41,45%) is dit procentueel<br />

een lichte daling. Het landelijk gemiddeld percentage is 41,5% voor vergelijkbare gemeentes.<br />

Inschaling medewerkers<br />

Het aantal medewerkers, gesalarieerd in de eindtrede van de functieschaal, bedraagt per 31<br />

december 71,1%. Het landelijk percentage voor vergelijkbare gemeenten bedraagt 73,0%.<br />

Ten opzichte van vorige periode is het percentage medewerkers in de functieschalen tot en<br />

met functieschaal 9 nagenoeg hetzelfde gebleven (64,5 %). Landelijk gezien bedraagt het<br />

percentage inschaling tot en met schaal 9 voor vergelijkbare gemeenten 60,4%. Ten<br />

opzichte van het landelijke gemiddelde heeft <strong>Venlo</strong>, kortom, relatief meer medewerkers in de<br />

schalen tot en met en derhalve minder medewerkers in de schalen hoger dan 9.<br />

4-52


4.6.4 P&O; Verzuimgegevens<br />

Overzicht verzuimgegevens<br />

MAAND<br />

VERZUIM-<br />

PERCENTAGE<br />

VERZUIM-<br />

FREQUENTIE<br />

GEMIDDELDE<br />

VERZUIMDUUR<br />

AANTAL<br />

VERZUIMDAGEN<br />

jan-12 5,9 1,97 13,41 1896<br />

feb-12 5,92 1,76 12,38 1786<br />

mrt-12 6,01 1,46 17,96 1851<br />

apr-12 5,13 1,1 19,1 1591<br />

mei-12 5,11 1,1 15,47 1618<br />

jun-12 4,83 0,96 26,68 1438<br />

jul-12 4,04 0,8 32,47 1246<br />

aug-12 4,35 1,01 19,06 1330<br />

sep-12 4,31 1,09 31,68 1295<br />

okt-12 4,73 1,67 8,32 1472<br />

nov-12 5,89 1,84 7,81 1759<br />

dec-12 4,88 1,14 15,08 1467<br />

Gemiddeld 5,09 1,33 18,29 18749<br />

Ontwikkeling gemiddeld verzuimcijfer gemeente <strong>Venlo</strong> (2008-2012)<br />

Ontwikkeling gemiddelde verzuimfrequentie gemeente <strong>Venlo</strong> (2008-2012<br />

4-53


Ontwikkeling gemiddelde verzuimduur gemeente <strong>Venlo</strong> (2008-2012)<br />

De landelijke cijfers gemeenten 100.000+ inwoners<br />

jaar<br />

gemiddeld gemiddelde<br />

percentage frequentie<br />

2008 5,4 1,70<br />

2009 5,5 1,60<br />

2010 5,4 1,50<br />

2011 5,5 1,43<br />

2012 nog niet bekend nog niet bekend<br />

Toelichting<br />

De stijgende trend in het ziekteverzuimpercentage van de gemeente <strong>Venlo</strong> van de afgelopen<br />

4 jaar (2008-2011) is doorbroken. In 2012 is een duidelijke dalende trend waarneembaar van<br />

7,34% naar 5,09%. De sturing op verzuim in 2011, heeft zijn vruchten afgeworpen. We zijn<br />

er echter nog niet, de verzuimnorm van 4,6% is nog niet gehaald, vandaar dat dit de<br />

doelstelling blijft voor 2013. De landelijke verzuimcijfers van 2012 zijn op het moment van dit<br />

schrijven nog niet bekend. In vergelijking met de cijfers van 2011 heeft <strong>Venlo</strong> een lager<br />

verzuimpercentage als landelijk gemiddeld in 2011(5,5% landelijk tegen 5,09% in <strong>Venlo</strong>) 1 .<br />

Daarbij is gebleken dat de samenstelling van het ziekteverzuimpercentage is verschoven.<br />

Daar waar in 2011 de hoogte van het ziekteverzuimpercentage voor 75% werd gevormd<br />

door het lang verzuim, is dat in 2012 nog maar 70%. Landelijk binnen de 100.000+<br />

gemeenten ligt het aandeel van lang verzuim lager, namelijk 60% van het totale<br />

ziekteverzuimpercentage 1 .<br />

4-54


In 2013 zal er een hernieuwde aanpak voor verzuim worden geïntroduceerd, om de focus op<br />

verzuim te blijven houden en de doelstelling van 4,6% te behalen. De nieuwe aanpak heeft<br />

als doel om maatwerk te leveren voor elke afdeling, binnen de wettelijke kaders.<br />

4.6.5 P&O; Personele lasten<br />

In deze subparagraaf wordt het saldo van de personeelskostenbegroting (PKB) inclusief<br />

kosten voor voormalig personeel gepresenteerd op basis van realisatie in de tijdsperiode<br />

januari t/m december 2012.<br />

Totaal PKB<br />

* € 1.000.000<br />

Begroting Realisatie Saldo<br />

Lonen en salarissen 63,00 59,51 3,49<br />

Bijkomende personeelskosten 1,22 3,09 -1,86<br />

Reguliere inhuur 0,30 3,20 -2,89<br />

Bijdragen derden 1,34 2,13 0,80<br />

PKB saldo afdelingskostenplaatsen 63,19 63,67 -0,47<br />

Specifieke dekking 0,00 1,62 1,62<br />

Inzet PKB voordeel tbv GREX 0,00 0,86 -0,86<br />

Totaal 63,19 62,91 0,29<br />

De realisatie personele lasten per ultimo 2012 geeft een positief saldo aan van afgerond<br />

€ 290.000. In Prorap 2012-I en de rapportage inzake het Comptabiliteitsbesluit is een nihil<br />

prognose onder expliciete vermelding van strakke sturing vermeld.<br />

In 2012 is binnen de PKB de taakstelling op de secundaire arbeidsvoorwaarden<br />

gerealiseerd. De PKB is in 2012 geïndexeerd op basis van wettelijke en CAO<br />

salarisindexeringen.<br />

Reguliere inhuur<br />

De reguliere inhuur 9 bedraagt € 5,5 miljoen. Het percentage inhuur ten opzichte van de PKB<br />

begroting 10 bedraagt 8,6 % . Dit is iets lager dan de met de Raad afgesproken norm van 9%.<br />

Reguliere inhuur is die inhuur die we nodig hebben om onze reguliere taken te kunnen<br />

uitvoeren. De ambtelijke organisatie is daarop ingericht zodat de wettelijke taken en ambities<br />

en de doelen die de raad stelt zo effectief en efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Om dit te<br />

kunnen doen stelt de raad de middelen beschikbaar, waaronder dus ook de personele<br />

middelen (budget en formatie). Indien voor de uitvoering van deze reguliere taken inhuur<br />

nodig is, dan gaat het daarbij om de vervanging van personen in verband met ziekte, het<br />

opvangen van piekbelastingen of vacatures die nog niet ingevuld zijn, met andere woorden<br />

de noodzakelijke flexibele schil.<br />

De totale inhuur (specifiek en regulier ) in 2012 bedraagt € 9,27 miljoen waarvan<br />

€ 7,17 miljoen reguliere inhuur.<br />

4.6.6 Samenwerking met andere overheden<br />

Nadat in 2011 succesvol van start is gegaan met de samenwerking inzake de processen<br />

heffen en innen belastingen, is deze in 2012 verder uitgebouwd door ook het team<br />

waardebepaling (WOZ) van de vroegere afdeling Belastingen onder te brengen bij het<br />

samenwerkingsverband tussen gemeenten en waterschappen (BsGW). Bovendien zijn in<br />

9 Reguliere inhuur exclusief projecten<br />

10 PKB begroting exclusief inhuur en bijdragen derden<br />

4-55


2012 diverse nieuwe gemeenten toegetreden en hebben in de loop van 2012 een groot<br />

aantal gemeenten hun belangstelling uitgesproken om met ingang van 2013 toe te treden tot<br />

het samenwerkingsverband.<br />

De gemeente <strong>Venlo</strong> heeft in de tweede helft van 2012 het initiatief genomen voor een<br />

ambtelijk overleg met de regiogemeenten in Noord-Limburg ten aanzien van bedrijfsvoering.<br />

In dit overleg worden de mogelijkheden en ambities voor intergemeentelijke samenwerking<br />

verkend en waar mogelijk uitgewerkt in concrete voorstellen.<br />

De gemeente <strong>Venlo</strong> neemt al geruime tijd deel aan het zogenaamde Banenpleinlimburg.nl.<br />

Een samenwerking van regiogemeenten waarin werk en werkzoekenden bij elkaar worden<br />

gebracht op een virtueel platform. In het hiervoor genoemde bedrijfsvoeringsoverleg is in<br />

2012 de mogelijkheid besproken om deze dienstverlening verder uit te breiden voor de<br />

Noord-Limburgse gemeenten middels een intergemeentelijke markt voor interne mobiliteit.<br />

Voorstellen voor uniforme verrekening, tarifering en spelregels worden inmiddels nader<br />

uitgewerkt.<br />

De gemeente <strong>Venlo</strong> heeft in 2012 een intergemeentelijk samenwerkingsverband ten aanzien<br />

van ICT vormgegeven samen met de gemeenten Roermond en Weert. De<br />

kwartiermaker/ICT-manager van het samenwerkingsverband is inmiddels in positie en heeft<br />

behalve de opstart van de nieuwe samenwerking ook de opdracht om de verdere uitrol van<br />

de dienstverlening naar andere gemeenten te verkennen en vorm te geven. De<br />

samenwerking leidt tot lagere kosten, verminderde kwetsbaarheid en een hogere kwaliteit<br />

van dienstverlening.<br />

4-56


4.7 Maatschappelijke partners<br />

4.7.1 Inleiding<br />

Tot en met het begrotingsjaar 2012 is in de begroting en de jaarrekening 2011 de paragraaf<br />

‘Verbonden partijen’ opgenomen als zijnde een verplicht onderdeel conform het besluit<br />

Begroting en Verantwoording Provincies en <strong>Gemeente</strong>n (BBV), artikel 1 lid b t/m d. Dit was<br />

ook tevens het gemeentelijke kader zoals vastgelegd in de financiële verordening.<br />

De daarbij behorende definitie is als volgt beschreven:<br />

‘Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de<br />

provincie onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Een<br />

financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet<br />

verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor<br />

aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.<br />

Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur<br />

hetzij uit hoofde van stemrecht.’<br />

In de raadsvergadering van 29 september 2010 is besloten om de conclusies uit het rapport<br />

‘<strong>Gemeente</strong> aan het stuur’ (raadsonderzoek naar de sturingsrelatie tussen de gemeente<br />

<strong>Venlo</strong> en de stichting Wel.kom) over te nemen. De raadsleden die ook betrokken waren bij<br />

dit onderzoek hebben een werkgroep gevormd en zijn aan de slag gegaan met de<br />

formulering van de informatiebehoefte die de raad wil ontvangen respectievelijk de wijze<br />

waarop de raad bij gelieerde instellingen betrokken wil raken. Vanuit deze werkgroep is een<br />

aantal beleidsuitgangspunten geformuleerd die de basis vormden voor een, door het college,<br />

op te stellen beleidsnota om vervolgens de uitgangspunten middels een uitvoeringskader in<br />

de P&C cyclus op te nemen.<br />

Hierop volgend is in de raadsvergadering van 25 april 2012 (raadsnr. 12) de beleidsnota<br />

‘Sturing en control maatschappelijke partners’ vastgesteld. Hierbij is aangegeven dat de<br />

eerste resultaten zichtbaar zullen zijn in de programmabegroting 2013-2016.<br />

Het doel van de beleidsnota is de gemeentelijke organisatie in staat te stellen om goede<br />

toetsbare bestuurlijke afwegingen te maken in de besturing, beheersing, verantwoording en<br />

toetsing van maatschappelijke partners. Kortom het streven naar een professionele aanpak<br />

bij het aangaan en toetsing van samenwerkingsverbanden.<br />

Ten opzichte van het ‘oude’ (BBV) kader en vastgestelde beleidsnota bestaat een aantal<br />

verschillen. De meest opvallende en ingrijpende aanpassingen/toevoegingen hebben<br />

betrekking op:<br />

- Definitie maatschappelijke partners: enerzijds betreft het hier de zogenaamde verbonden<br />

partijen conform de BBV-regels en anderzijds gesubsidieerde instellingen die een uniek<br />

maatschappelijk belang vertegenwoordigen, respectievelijk een maatwerksubsidie<br />

ontvangen;<br />

- Per maatschappelijke partner wordt één accounthouder aangewezen (zijnde een<br />

afdeling) die vervolgens ook verantwoordelijk voor de inrichting van de sturing, control,<br />

verantwoording en advisering;<br />

- Gedurende de implementatiefase zijn de maatschappelijke partners door de betrokken<br />

(inhoudelijk verantwoordelijke) afdelingen geïnventariseerd. Vervolgens is door middel van<br />

een categorisering en risico inschatting bepaald welke partners worden opgenomen in deze<br />

paragraaf. Deze opgesplitst in de ‘zware’ groep (zie subparagraaf 4.7.2) of de ‘lichte’ groep<br />

(zie subparagraaf 4.7.3). Daar waar sprake is van licht wordt volstaan met het verstrekken<br />

van informatie zoals wettelijk (conform BBV) is voorgeschreven, daar waar sprake is van<br />

zwaar wordt er beduidend meer informatie gevraagd waaronder een risicoanalyse;<br />

- Risicoanalyse, ‘zware’ groep is per maatschappelijke partner een risicoanalyse<br />

opgenomen die betrekking heeft drie afzonderlijke componenten (bestuurlijk,<br />

maatschappelijk en financieel). Deze risicoanalyse sluit zoveel mogelijk aan op de nota<br />

4-57


‘Risicomanagement en weerstandvermogen’. De handvaten die deze nota bieden worden<br />

eveneens toegepast bij het opstellen van de paragraaf weerstandsvermogen;<br />

- Beslisboom, in de nieuwe nota is een beslisboom opgenomen incl. toetsingscriteria.<br />

Deze vormen een handreiking in relatie tot het wel of niet inschakelen van een<br />

maatschappelijke partner om de uitvoering van gemeentelijk beleid of taken te<br />

vergemakkelijken.<br />

Zoals in het raadsvoorstel reeds aangegeven zijn de eerste resultaten zichtbaar in deze<br />

begroting. Dit betekent dat niet op alle onderdelen de gewenste output en kwaliteit is bereikt.<br />

Het betreft hier naast het omgaan met bestaande instrumenten (o.a. de risicoanalyse)<br />

eveneens een bewustwordingsproces waarbij het belangrijk is om bedreigingen en kansen te<br />

managen bij het aangaan en het monitoren van samenwerkingsverbanden. Bij ieder volgend<br />

P&C-product zal worden gewerkt aan een verdere doorontwikkeling met als doel meer grip<br />

op de sturing en control van maatschappelijke partners.<br />

4-58


4.7.2 Lijst van maatschappelijke partners zwaar<br />

Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Vestigingsplaats<br />

Vorm<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

MFC Vastgoed<br />

<strong>Venlo</strong><br />

B.V.<br />

Ruimtelijke Ontwikkeling en Organisatie<br />

Directeur<br />

Ruimtelijke Ordening<br />

Participanten<br />

MFC Vastgoed BV en de gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Doel verbintenis<br />

Op 25 april 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met de planontwikkeling van het<br />

Kazerneterrein met daarbij als belangrijk onderdeel de realisatie van een multifunctionele<br />

accommodatie (MFC). Het MFC wordt de thuishaven voor voetbalvereniging VVV en zal<br />

tevens gebruikt worden voor het organiseren van evenementen (congressen, beurzen,<br />

concerten, etc.).<br />

Onderdeel van het raadsbesluit van 25 april 2012 was de businesscase MFC. Uitgangspunt<br />

hierbij was dat de gemeente <strong>Venlo</strong> een overheids-BV opricht (MFC Vastgoed) die als<br />

opdrachtgever voor de bouw van het MFC fungeert én eigenaar en verhuurder van het MFC<br />

is gedurende een periode van 16 jaar. Na 16 jaar koopt MFC de Kazerne BV het MFC over<br />

voor minimaal de boekwaarde van dat moment.<br />

Doel van het oprichten van MFC vastgoed was meerledig: het realiseren van een MFC door<br />

alleen de marktpartij MFC de Kazerne BV bleek financieel niet mogelijk (te weinig liquide<br />

middelen). De constructie van het oprichten van een overheids-BV (MFC Vastgoed) maakt<br />

het mogelijk om wél financiële middelen te genereren (lening). Daarnaast biedt het oprichten<br />

van een overheids-BV fiscale voordelen (ontwerp-, bouw- en verhuur technisch) en<br />

anderzijds worden eventuele financiële risico’s buiten de gemeentelijke begroting geplaatst.<br />

Concreet creëert het oprichten van MFC Vastgoed daarmee de mogelijkheid om op een<br />

verantwoorde wijze de realisatie van het MFC mogelijk te maken. De realisatie van het MFC<br />

fungeert daarnaast een belangrijke katalysator voor de verdere planontwikkeling van het<br />

totale Kazerneterrein.<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke rol<br />

De gemeente <strong>Venlo</strong> levert capaciteit (mensen en uren) aan MFC Vastgoed BV. Daarnaast is<br />

de gemeente <strong>Venlo</strong> de leverancier van het kapitaal voor het ontwerp en realisatie van het<br />

MFC.<br />

Op 16 november is de verbintenis zoals hierboven beschreven echter ontbonden en zijn<br />

partijen op dit moment (februari 2013) doende de historische kosten onderling te verrekenen<br />

op basis van de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.<br />

Beleidsinformatie<br />

-<br />

Prestatie indicatoren<br />

-<br />

4-59


Meerjaren afspraken<br />

-<br />

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen<br />

De voortgang van het project (aanbesteding, ontwerpproces en realisatie) én de verhuur van<br />

het MFC (vanaf 2015) wordt via een accounthouder (ROHFD) jaarlijks gerapporteerd aan de<br />

aandeelhouder. Daarnaast is de accounthouder verantwoordelijk voor de periodieke<br />

aanlevering van managementinformatie t.b.v. directie, aandeelhouder en bestuur.<br />

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente<br />

gedurende het afgelopen begrotingsjaar<br />

n.v.t.<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

Op 16 november 2012 is de samenwerking tussen MFC Vastgoed en MFC De Kazerne BV<br />

beëindigd. Reden van de beëindiging is het niet bereikt hebben van overeenstemming over<br />

het definitieve programma van eisen (PvE) voor het ontwerp en de bouw van het MFC. In de<br />

samenwerkingsovereenkomst tussen MFC vastgoed en MFC de Kazerne is bepaald dat<br />

beide partijen tot overeenstemming dienen te komen over dit PvE. Op 16 november 2012<br />

liep de termijn tot het bereiken van overeenstemming af.<br />

Als gevolg van de ontbinding van de samenwerking tussen MFC Vastgoed en MFC de<br />

Kazerne is de aanbestedingsprocedure per direct gestopt. Daarnaast zijn partijen in overleg<br />

getreden om op basis van de bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst over te gaan<br />

tot een “eindafrekening” van de gemaakte kosten tot en met 16 november 2012. Zodra<br />

partijen hierover definitief overeenstemming bereikt hebben zal de BV opgeheven worden<br />

c.q. als “lege BV” gereserveerd blijven voor eventuele toekomstige nieuwe<br />

projecten/samenwerkingsverbanden.<br />

Financiële informatie<br />

-<br />

Garanties:<br />

Aard garanties<br />

Omvang<br />

Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij € 850.000<br />

Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties € 0<br />

Risico’s en beheersingsmaatregelen<br />

1. Financieel<br />

In de samenwerkingsovereenkomst hebben MFC Vastgoed en MFC de Kazerne afspraken<br />

gemaakt over de verdeling van de gemaakte kosten die terug te voeren zijn op de<br />

voorbereiding van de samenwerkingsovereenkomst en de aanbestedingsprocedure voor het<br />

MFC. In totaal betreft dit een bedrag van 1,7 miljoen euro. Partijen staan beide voor 50%<br />

garant voor de kosten. Op dit moment voeren MFC Vastgoed en MFC de Kazerne overleg<br />

over de hierboven genoemde afrekening.<br />

2. Maatschappelijk<br />

Gering.<br />

3. Bestuurlijk<br />

Aangezien de samenwerkingsovereenkomst is ontbonden is ook de investering van MFC<br />

Vastgoed als verbonden partij in de BV van 42,8 miljoen euro niet meer aan de orde. Zoals<br />

onder “financieel” is aangegeven “resteert” de financiële afwikkeling van de historische<br />

kosten ad. 1,7 miljoen euro. Deze afrekening vindt plaats conform de afspraken zoals deze<br />

4-60


in de samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd. Het bestuurlijk afbreukrisico is derhalve<br />

gering.<br />

Verwachte omvang<br />

(impact)<br />

Groot<br />

Middel<br />

Klein<br />

225.000<br />

Zeer onwaarschijnlijk<br />

0%-10%<br />

Onwaarschijnlijk<br />

11%-25%<br />

Mogelijk<br />

26%-50%<br />

Kans (waarschijnlijkheid)<br />

Waarschijnlijk<br />

51%-100%<br />

4-61


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Vestigingsplaats<br />

Vorm<br />

Belastingsamenwerking <strong>Gemeente</strong>n en<br />

Waterschappen (BsGW)<br />

Roermond<br />

BsGW is een rechtspersoonlijkheid bezittend<br />

openbaar lichaam in de zin van artikel 8 eerste lid<br />

van de WGR (Wet gemeenschappelijke<br />

regelingen). De Belastingsamenwerking<br />

<strong>Gemeente</strong>n en Waterschappen is opgericht per 1<br />

april 2011<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s) -<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

Financiën, Verkeer, Openbare Werken en<br />

Cultuur.<br />

Bedrijfsvoering<br />

Participanten<br />

In 2012 bestond de Gemeenschappelijke Regeling uit de volgende deelnemers: Waterschap<br />

Peel en Maasvallei, Waterschap Roer en Overmaas, <strong>Gemeente</strong> <strong>Venlo</strong>, <strong>Gemeente</strong> Bergen,<br />

<strong>Gemeente</strong> Nederweert.<br />

Doel verbintenis<br />

De BsGW optimaliseert het maatschappelijk rendement door middel van de volgende<br />

doelstellingen:<br />

1. het minimaliseren van de uitvoeringskosten;<br />

2. het optimaliseren van de belastingopbrengsten;<br />

3. het beperken en spreiden van de risico’s in de bedrijfsvoering en<br />

4. het optimaliseren van de kwaliteit van haar dienstverlening aan de burger en haar<br />

deelnemers.<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke rol<br />

Deelnemer: medebestuurder en toezichthouder<br />

Beleidsinformatie<br />

De Gemeenschappelijke Regeling is getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijke<br />

uitvoering van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen, inclusief<br />

activiteiten in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken.<br />

Prestatie indicatoren<br />

Product Beschrijving prestatie indicator Programmalijn Programma<br />

Belastingen Juistheid en tijdigheid heffen en innen Professionaliteit Dienstverlening<br />

Accountmanagement<br />

van de organisatie<br />

Meerjaren afspraken<br />

BsGW rekent over de eerste 5 jaren (2012-2016) geen inflatie door aan de deelnemers.<br />

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen<br />

-<br />

4-62


Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente<br />

gedurende het afgelopen begrotingsjaar<br />

Medio 2012 hebben de colleges van B&W van de gemeenten Roermond, Beek, Leudal,<br />

Nuth, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en Peel & Maas het principebesluit genomen<br />

om deel te nemen in de Gemeenschappelijke Regeling BsGW per 1 januari 2013.<br />

De lagere financiële bijdrage voor <strong>Venlo</strong> is verwerkt in de begroting 2013 (en<br />

meerjarenraming).<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

BsGW richt zich op het verder verlagen van de uitvoeringskosten voor haar deelnemers met<br />

als belangrijkste speerpunten:<br />

- Daling kosten deelnemers onder andere middels het uitbreiden van het aantal<br />

gemeentelijke deelnemers;<br />

- Minimaal gelijkblijvende kwaliteit van dienstverlening en het vergroten van de<br />

efficiency;<br />

- Het vergroten van de digitale dienstverlening en het verder optimaliseren van de<br />

werkprocessen.<br />

Eind 2012 is een samenwerkingsonderzoek opgestart dat de mogelijkheden en gevolgen van<br />

samenwerking tussen de Limburgse Belastingsamenwerking (Libel, bestaande uit GBRD<br />

Parkstad, Maastricht, Sittard-Geleen) en BsGW in beeld zal brengen. In de loop van 2013<br />

zullen de onderzoeksresultaten bekend worden.<br />

Financiële informatie<br />

Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

Rekening Begroting Rekening<br />

Jaarlijkse bijdrage <strong>Venlo</strong> € 1.861.000 * € 2.314.000 € 2.314.000<br />

Resultaat € 508.000 € 0 ***<br />

Geïnvesteerd vermogen rechtspersoon € 14.745.000 € 14.745.000 € 14.745.000<br />

Geïnvesteerd vermogen <strong>Venlo</strong> € 2.047.000 € 2.047.000 € 2.047.000<br />

Omvang vreemd vermogen € 2.647.000 € 2.647.000 € 3.476.000 **<br />

Omvang eigen vermogen € 894.000 € 894.000 € 845.000 **<br />

Solvabiliteitsratio 0,34 0,34 0,24 **<br />

Liquiditeitsratio 1,03 1,03 1,02 **<br />

Rentabiliteitsratio 0,57 0 0<br />

* exclusief WOZ-waarderingstaken (per 1-1-2012 overgeheveld naar BsGW).<br />

** balanscijfers per 30-9-2012.<br />

*** nog niet bekend op opnamedatum (18-2-2013)<br />

Garanties:<br />

-<br />

Risico’s en beheersingsmaatregelen<br />

1. Financieel<br />

De bedrijfsvoeringsrisico’s van de Gemeenschappelijke Regeling komen voor rekening van<br />

BsGW. Daarnaast zijn er risico’s die voor rekening komen van de deelnemers, onder meer<br />

risico’s met betrekking tot de eigen (gemeentelijke) belastingopbrengsten.<br />

BsGW heeft een risicoanalyse uitgevoerd op haar bedrijfsvoeringsrisico’s. Voor elk van de<br />

risico’s is de kans dat het zich voordoet realistisch geschat en de gevolgen benoemd met<br />

daarbij de omvang van de financiële impact. Het geïdentificeerde risico na het nemen van de<br />

beheersmaatregelen (het restrisico) leidt tot een weerstandsvermogen van € 385.000. De<br />

4-63


atio weerstandsvermogen bedraagt 1,0 hetgeen betekent dat de financiële positie niet<br />

kwetsbaar is.<br />

De risicoanalyse wordt jaarlijks uitgevoerd.<br />

2. Maatschappelijk<br />

-<br />

3. Bestuurlijk<br />

-<br />

Verwachte omvang<br />

(impact)<br />

Groot<br />

Middel<br />

Klein<br />

2, 3 1<br />

Zeer onwaarschijnlijk<br />

0%-10%<br />

Onwaarschijnlijk<br />

11%-25%<br />

Kans (waarschijnlijkheid)<br />

Mogelijk<br />

26%-50%<br />

Waarschijnlijk<br />

51%-100%<br />

4-64


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Vestigingsplaats<br />

Vorm<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

Gemeenschappelijke Regeling <strong>Venlo</strong> GreenPark<br />

<strong>Venlo</strong><br />

Gemeenschappelijke Regeling<br />

Economische Zaken en Kennisinfrastructuur<br />

Financiën, Openbare Werken, Verkeer en Cultuur<br />

Voorzitter/lid Dagelijks Bestuur GreenPark<br />

Lid Algemeen Bestuur GreenPark<br />

Afdeling Ruimte & Economie<br />

Ambtelijk opdrachtgever: Directie<br />

Participanten<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Venlo</strong>, Venray, Peel en Maas, Horst aan de Maas en Gennep<br />

Doel verbintenis<br />

Regionale economische structuurversterking door middel van het gezamenlijk aanleggen en<br />

exploiteren van een hoogwaardig regionaal business park.<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke rol<br />

Voorzitter c.q. bestuurder in Algemeen Bestuur / Dagelijks Bestuur<br />

Beleidsinformatie<br />

Tot de gezamenlijke exploitatie is besloten met het oog op de organisatie van de regio <strong>Venlo</strong><br />

Floriade in 2012. Een groot deel van de investeringen (hoogwaardige inrichting van het<br />

terrein) die de regio gemeenten hebben verricht ten behoeve van het evenement Floriade<br />

blijft hiermee behouden voor GreenPark.<br />

Prestatie indicatoren<br />

-<br />

Meerjaren afspraken<br />

-<br />

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente<br />

gedurende het afgelopen begrotingsjaar<br />

In 2012 heeft de Floriade plaatsgevonden op het terrein van <strong>Venlo</strong> GreenPark. <strong>Venlo</strong><br />

GreenPark is met het oog op de toekomstige ontwikkeling van het greenpark terrein<br />

voornemens investeringen (ter waarde van ca. 4 mln.) op het terrein van de Floriade BV over<br />

te nemen.<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

Aangezien de beoogde ontwikkeling van <strong>Venlo</strong> GreenPark stagneert is medio 2012 gestart<br />

met het verkennen van de mogelijkheden van een korte termijn exploitatie voor <strong>Venlo</strong><br />

GreenPark. Daarnaast is in december 2012 het intensieve proces opgestart om samen met<br />

de provincie te komen tot een aanpak voor de doorontwikkeling van <strong>Venlo</strong> GreenPark op de<br />

langere termijn naar een Greenport <strong>Venlo</strong> Campus.<br />

4-65


Parallel hieraan onderzoekt <strong>Venlo</strong> GreenPark de mogelijkheden van een mogelijke integratie<br />

met de Development Company Greenport <strong>Venlo</strong> (DCGV). Dit met het oog op het<br />

verminderen van de bestuurlijke dichtheid, het bereiken van schaalvoordelen (en dus<br />

kostenefficiency) en het verlagen van de risicovolle grondexploitatie <strong>Venlo</strong> GreenPark.<br />

Financiële informatie<br />

Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

Rekening Begroting Rekening<br />

Jaarlijkse bijdrage <strong>Venlo</strong><br />

Resultaat € 6.400.000*<br />

Geïnvesteerd vermogen rechtspersoon € 48.900.000<br />

Geïnvesteerd vermogen <strong>Venlo</strong><br />

n.v.t.<br />

Omvang vreemd vermogen € 54.300.000**<br />

Omvang eigen vermogen<br />

Solvabiliteitsratio 1<br />

Liquiditeitsratio 0,36<br />

Rentabiliteitsratio<br />

n.v.t<br />

* Totale lasten, tevens toename boekwaarde<br />

** per 1-1-2012, vreemd vermogen is mede hoog doordat Greenpark <strong>Venlo</strong> de gezamenlijke bijdrage van de<br />

Regio <strong>Venlo</strong> gemeentes aan de Floriade voorfinanciert.<br />

Garanties:<br />

-<br />

Risico’s en beheersingsmaatregelen<br />

1. Financieel<br />

Mocht de grondexploitatie van de GR <strong>Venlo</strong> GreenPark verlies lijden, dan staan de Regio<br />

<strong>Venlo</strong> gemeenten hiervoor ‘garant’. Het <strong>Venlo</strong>se deel van deze ‘garantstelling’ is 46,9%.<br />

Dit risico is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.<br />

2. Maatschappelijk<br />

-<br />

3. Bestuurlijk<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Venlo</strong> participeert in het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling,<br />

houdt toezicht op de voortgang van de exploitatie en conceptrealisatie en stuurt zo nodig bij.<br />

Een (mogelijke) integratie van <strong>Venlo</strong> GreenPark met de Development Company Greenport<br />

<strong>Venlo</strong> (DCGV) kan (met inachtneming van een aantal voorwaarden) leiden tot<br />

risicospreiding.<br />

Nihil<br />

4-66


Verwachte omvang<br />

(impact)<br />

Groot<br />

Middel<br />

Klein<br />

X<br />

Zeer onwaarschijnlijk<br />

0%-10%<br />

Onwaarschijnlijk<br />

11%-25%<br />

Mogelijk<br />

26%-50%<br />

Kans (waarschijnlijkheid)<br />

Waarschijnlijk<br />

51%-100%<br />

4-67


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Vestigingsplaats<br />

Vorm<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

N.V. Werklandontwikkelingsmaatschappij<br />

Klavertje 4<br />

<strong>Venlo</strong><br />

N.V.<br />

Economische Zaken en Kennisinfrastructuur<br />

Aandeelhouder<br />

Afdeling Ruimte & Economie<br />

Ambtelijk opdrachtgever: Directie<br />

Participanten<br />

Horst aan de Maas, Peel en Maas, <strong>Venlo</strong>, Provincie Limburg<br />

Doel verbintenis<br />

Dit samenwerkingsverband is opgericht met als doel de gebiedsontwikkeling van Klavertje 4<br />

te realiseren.<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke rol<br />

Aandeelhouder, invulling accounthouderschap<br />

Beleidsinformatie<br />

Realiseren van gebiedsontwikkeling Klavertje 4<br />

Prestatie indicatoren<br />

Product Beschrijving prestatie indicator Programmalijn Programma<br />

Product A Verkoop van grond Innovatieve en excellente stad Innoveren en excelleren<br />

Product B Aanleg van landschapsplan Innovatieve en excellente stad Innoveren en excelleren<br />

Product C Bouw- en woonrijp maken van grond Innovatieve en excellente stad Innoveren en excelleren<br />

Product D Acquisitie Innovatieve en excellente stad Innoveren en excelleren<br />

Product E Vastgoedontwikkeling Innovatieve en excellente stad Innoveren en excelleren<br />

Product F Duurzame energie productie Innovatieve en excellente stad Innoveren en excelleren<br />

Meerjaren afspraken<br />

Prestatie indicatoren 2013 2014 2015 2016<br />

Verkoop van grond x x x x<br />

Aanleg van landschapsplan x x x x<br />

Bouw- en woonrijp maken van grond x x x x<br />

Acquisitie x x x x<br />

Vastgoedontwikkeling x x x x<br />

Duurzame energie productie x x x x<br />

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen<br />

C2C wordt als ontwikkelambitie toegepast.<br />

4-68


Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente<br />

gedurende het afgelopen begrotingsjaar<br />

n.v.t.<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

Masterplan Klavertje 4<br />

Financiële informatie<br />

Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

Rekening Begroting Rekening<br />

Jaarlijkse bijdrage <strong>Venlo</strong> € 0<br />

Resultaat € 0<br />

Geïnvesteerd vermogen rechtspersoon € 1.000<br />

Geïnvesteerd vermogen <strong>Venlo</strong> € 250<br />

Omvang vreemd vermogen € 83.000<br />

Omvang eigen vermogen € 102.000<br />

Solvabiliteitsratio 0,55<br />

Liquiditeitsratio 2,20<br />

Rentabiliteitsratio 0<br />

Garanties:<br />

Aard garanties<br />

Omvang<br />

Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij 0,25<br />

Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties<br />

Risico’s en beheersingsmaatregelen<br />

1. Financieel<br />

-<br />

2. Maatschappelijk<br />

-<br />

3. Bestuurlijk<br />

-<br />

n.v.t.<br />

Verwachte<br />

omvang (impact)<br />

Groot<br />

Middel<br />

Klein<br />

1<br />

2, 3 1<br />

Zeer onwaarschijnlijk<br />

0%-10%<br />

Onwaarschijnlijk<br />

11%-25%<br />

Mogelijk<br />

26%-50%<br />

Kans (waarschijnlijkheid)<br />

Waarschijnlijk<br />

51%-100%<br />

4-69


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Vestigingsplaats<br />

Rechtsvorm<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

C.V. Werklandontwikkelingsmaatschappij<br />

Klavertje 4<br />

<strong>Venlo</strong><br />

C.V.<br />

Economische Zaken en Kennisinfrastructuur<br />

Aandeelhouder<br />

Afdeling Ruimte & Economie,<br />

Ambtelijk opdrachtgever: Directie<br />

Participanten<br />

Horst aan de Maas, Peel en Maas, <strong>Venlo</strong>, Provincie Limburg<br />

Doel verbintenis<br />

Dit samenwerkingsverband is opgericht met als doel de gebiedsontwikkeling van<br />

Klavertje 4 te realiseren.<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke rol<br />

Aandeelhouder, invulling accounthouderschap<br />

Beleidsinformatie<br />

Realiseren van gebiedsontwikkeling Klavertje 4<br />

Prestatie indicatoren<br />

Product Beschrijving prestatie indicator Programmalijn Programma<br />

Product A Verkoop van grond Innovatieve en excellente stad Innoveren en excelleren<br />

Product B Aanleg van landschapsplan Innovatieve en excellente stad Innoveren en excelleren<br />

Product C Bouw- en woonrijp maken van grond Innovatieve en excellente stad Innoveren en excelleren<br />

Product D Acquisitie Innovatieve en excellente stad Innoveren en excelleren<br />

Product E Vastgoedontwikkeling Innovatieve en excellente stad Innoveren en excelleren<br />

Product F Duurzame energie productie Innovatieve en excellente stad Innoveren en excelleren<br />

Meerjaren afspraken<br />

Prestatie indicatoren 2013 2014 2015 2016<br />

Verkoop van grond x x x x<br />

Aanleg van landschapsplan x x x x<br />

Bouw- en woonrijp maken van grond x x x x<br />

Acquisitie x x x x<br />

Vastgoedontwikkeling x x x x<br />

Duurzame energie productie x x x x<br />

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen<br />

C2C wordt als ontwikkelambitie toegepast.<br />

4-70


Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente<br />

gedurende het afgelopen begrotingsjaar<br />

n.v.t.<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

Masterplan Klavertje 4<br />

Financiële informatie<br />

Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

Rekening Begroting Rekening<br />

Jaarlijkse bijdrage <strong>Venlo</strong> € 0<br />

Resultaat € 0<br />

Geïnvesteerd vermogen rechtspersoon € 62.000<br />

Geïnvesteerd vermogen <strong>Venlo</strong> € 12.000<br />

Omvang vreemd vermogen € 26.000<br />

Omvang eigen vermogen € 35.000<br />

Solvabiliteitsratio 0,42<br />

Liquiditeitsratio 0,82<br />

Rentabiliteitsratio 0<br />

Garanties:<br />

Aard garanties<br />

Omvang<br />

Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij 12<br />

Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties<br />

Risico’s en beheersingsmaatregelen<br />

1. Financieel<br />

-<br />

2. Maatschappelijk<br />

-<br />

3. Bestuurlijk<br />

-<br />

n.v.t.<br />

Verwachte omvang<br />

(impact)<br />

Groot<br />

Middel<br />

Klein<br />

1<br />

2, 3 1<br />

Zeer onwaarschijnlijk<br />

0%-10%<br />

Onwaarschijnlijk<br />

11%-25%<br />

Mogelijk<br />

26%-50%<br />

Kans (waarschijnlijkheid)<br />

Waarschijnlijk<br />

51%-100%<br />

4-71


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Vestigingsplaats<br />

Rechtsvorm<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

Stichting Regio <strong>Venlo</strong> Floriade<br />

<strong>Venlo</strong><br />

Stichting<br />

Burgemeester<br />

Lid Bestuur Stichting Floriade<br />

Afdeling Ruimte & Economie<br />

Participanten<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Venlo</strong>, Venray, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Gennep en de Nederlandse<br />

Tuinbouwraad.<br />

Doel verbintenis<br />

De Stichting is opgericht met als doel:<br />

- Het verkrijgen, houden en beheren van de aandelen van de Regio <strong>Venlo</strong> Floriade 2012 BV;<br />

- Het uitoefenen van alle aan de aandelen verbonden rechten, zoals:<br />

• De toetsing van het -door de Raad van Commissarissen- vastgestelde beleid.<br />

• De controle of het overeengekomen beleid met betrekking tot de Floriade adequaat wordt<br />

uitgevoerd.<br />

• Het ter rekening en verantwoording roepen van de directie en/of de Raad van Commissarissen<br />

over hun functioneren.<br />

• De benoeming en ontslaan van de voorzitter en de over leden van de Raad van<br />

Commissarissen.<br />

• Het uitoefenen van alle overige rechten die aan aandeelhouders van besloten<br />

vennootschappen zijn toegekend.<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke rol<br />

De gemeente <strong>Venlo</strong> is bestuurlijk vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Floriade<br />

Beleidsinformatie<br />

De Floriade 2012 is georganiseerd door vijf regio gemeenten (<strong>Venlo</strong>, Peel en Maas, Venray,<br />

Horst aan de Maas, Gennep) en de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) op basis van het<br />

‘Bidboek Regio <strong>Venlo</strong> Floriade 2012’ uit oktober 2004. Op basis van het Bidboek hebben<br />

partijen op 3 juli 2006 de ‘samenwerkingsovereenkomst Floriade 2012’ gesloten en de<br />

Stichting Regio <strong>Venlo</strong> Floriade 2012 opgericht. Voor de organisatie en exploitatie van de<br />

Floriade hebben partijen de ‘Regio <strong>Venlo</strong> Floriade 2012 BV’ opgericht.<br />

De Stichting Floriade is het hoogste orgaan van de Floriade organisatie.<br />

In het bestuur van de Stichting participeren onder voorzitterschap van een onafhankelijk<br />

voorzitter (voorgedragen door de gemeenten) 5 bestuurders van de betrokken regio <strong>Venlo</strong><br />

gemeenten en 5 bestuurders namens de Nederlandse Tuinbouwraad.<br />

Prestatie indicatoren<br />

-<br />

Meerjaren afspraken<br />

-<br />

4-72


Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen<br />

-<br />

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente<br />

gedurende het afgelopen begrotingsjaar<br />

Maatschappelijk belang<br />

In 2012 heeft de Floriade plaatsgevonden. Afgelopen jaar heeft de regio <strong>Venlo</strong> vanwege de<br />

Floriade ruim 2.000.000 bezoekers mogen ontvangen. Horeca, verblijfsaccommodaties,<br />

locale transportbedrijven, tuinbedrijven, producenten van streekproducten hebben<br />

aantoonbaar meer omzet gedraaid.<br />

Met de Floriade heeft <strong>Venlo</strong> en de regio zich internationaal op de kaart gezet. De<br />

internationale handelsmissies en -delegaties die de Floriade hebben aangedaan hebben<br />

een omvangrijk aantal internationale contacten opgeleverd voor <strong>Venlo</strong> en de regio.<br />

Regionale bedrijven hebben baat gehad bij de handelsmissies.<br />

De Floriade heeft tevens bijgedragen aan de herkenning en erkenning van Greenport <strong>Venlo</strong><br />

als marktplaats en proeftuin voor innovatie op het gebied van Trade & Logistics en Agro &<br />

Food. Kennisinstellingen als Wageningen Universiteit, TU Delft, Fontys Hogeschool,<br />

Hogeschool Zuyd, Universiteit Maastricht, Radbouduniversiteit en HAS Den Bosch zijn nu<br />

actief betrokken bij innovatieprojecten in <strong>Venlo</strong> en de regio.<br />

Daarnaast heeft het evenement veel regionale werkgelegenheid opgeleverd, heeft het<br />

diverse majeure infrastructurele projecten (o.a. A73, Greenportlane) doen versnellen en<br />

heeft het de regio een prachtig ingericht regionaal businesspark met al een aantal<br />

gerealiseerde indrukwekkende gebouwen (Innovatoren en Villa Flora) opgeleverd.<br />

Financieel belang<br />

Halverwege 2013 vindt officieel de ‘liquidatie’ en afrekening plaats van de ‘Regio <strong>Venlo</strong><br />

Floriade 2012 B.V. en zal het definitieve tekort duidelijk worden. De vijf regiogemeenten<br />

staan garant voor het eindresultaat. Het aandeel van de gemeente <strong>Venlo</strong> bedraagt 46,9%<br />

van het resultaat.<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

De Stichting zal toezien op een adequate verdere afwikkeling van de Floriade 2012 en de<br />

liquidatie van de Floriade BV medio 2013.<br />

Financiële informatie<br />

-<br />

Garanties:<br />

-<br />

Risico’s en beheersingsmaatregelen<br />

1. Financieel<br />

Vooruitlopend hierop moeten wij, op basis van regelgeving, een voorziening treffen voor het<br />

te verwachten tekort. Om niet voor eventuele financiële verrassingen te komen staan wordt,<br />

op basis van het voorzichtigheidsprincipe, een dotatie aan de voorziening Floriade gedaan<br />

van € 4 miljoen. Hierin te verdisconteren de negatieve voorziening 2013 ad € 0,7 miljoen (en<br />

4-73


waarbij de voorziene dotatie 2014 ad € 0,8 miljoen kan vrijvallen), voortvloeiende uit de<br />

reguliere bijdrage zoals medegedeeld in raadsinformatiebrief 2013-11 (17 januari 2013).<br />

2. Maatschappelijk<br />

-<br />

3. Bestuurlijk<br />

<strong>Venlo</strong> participeert bestuurlijk in het bestuur van de Stichting Floriade 2012. Het bestuur van<br />

de Stichting zal toezien op een adequate verdere afwikkeling van de Floriade 2012 en de<br />

liquidatie van de Floriade BV medio 2013.<br />

Verwachte omvang<br />

(impact)<br />

Groot<br />

Middel<br />

Klein<br />

1<br />

Zeer onwaarschijnlijk<br />

0%-10%<br />

Onwaarschijnlijk<br />

11%-25%<br />

Mogelijk<br />

26%-50%<br />

Kans (waarschijnlijkheid)<br />

Waarschijnlijk<br />

51%-100%<br />

4-74


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Vestigingsplaats<br />

Rechtsvorm<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

Exploitatiemaatschappij Villa Flora B.V.<br />

Panningen<br />

B.V.<br />

Economische Zaken en Floriade<br />

Vertegenwoordiger gemeente <strong>Venlo</strong> in<br />

aandeelhoudersvergadering<br />

Afdeling Ruimte en Economie<br />

Participanten<br />

Aandeelhouders zijn gemeente <strong>Venlo</strong>, gemeente Horst aan de Maas, gemeente Peel en<br />

Maas, gemeente Venray en gemeente Gennep.<br />

Doel verbintenis<br />

Realisatie en exploitatie van Villa Flora<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke rol<br />

Aandeelhouder<br />

Beleidsinformatie<br />

Exploitatiemaatschappij Villa Flora B.V. exploiteert Villa Flora.<br />

Prestatie indicatoren<br />

-<br />

Meerjaren afspraken<br />

-<br />

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen<br />

-<br />

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente<br />

gedurende het afgelopen begrotingsjaar<br />

-<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

-<br />

Financiële informatie<br />

-<br />

Garanties:<br />

-<br />

4-75


Risico’s en beheersingsmaatregelen<br />

1. Financieel<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Venlo</strong> staat garant tegenover de ASN-bank voor de totale lening van €8,15<br />

miljoen, waarbij de regiogemeenten (als aandeelhouders) Venray, Horst aan de Maas,<br />

Gennep en peel en Maas, elk voor 1/5-deel van de lening garant staan tegenover de<br />

gemeente <strong>Venlo</strong>. Effectief risico bedraagt €1,6 miljoen.<br />

Op dit moment zijn (nog) niet voor alle ruimten langlopende huurovereenkomsten gesloten.<br />

Daarnaast bestaat de kans dat een huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen<br />

(faillissement huurder).<br />

De bedrijfsvoering van de Exploitatiemaatschappij Villa Flora B.V. betreft een strategisch<br />

risico, waarop als aandeelhouder beperkt gestuurd kan worden. Een beheersmaatregel is,<br />

een actieve rol te nemen in de aandeelhoudersvergadering van de Exploitatiemaatschappij<br />

Villa Flora B.V.<br />

2. Maatschappelijk<br />

n.v.t.<br />

3. Bestuurlijk<br />

Er bestaat een bestuurlijk risico naar de regiogemeenten indien de bedrijfsvoering van de<br />

Exploitatiemaatschappij Villa Flora B.V. faalt en een beroep op de garantstellingen van de<br />

regiogemeenten moet worden gedaan.<br />

Verwachte omvang<br />

(impact)<br />

Groot<br />

Middel<br />

Klein<br />

€ 1,6 miljoen –<br />

restrisico € 300.000<br />

Zeer onwaarschijnlijk<br />

0%-10%<br />

Onwaarschijnlijk<br />

11%-25%<br />

Mogelijk<br />

26%-50%<br />

Kans (waarschijnlijkheid)<br />

Waarschijnlijk<br />

51%-100%<br />

4-76


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Vestigingsplaats<br />

Rechtsvorm<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

C.V. Trade Port Noord<br />

<strong>Venlo</strong><br />

C.V.<br />

Economische Zaken en Kennisinfrastructuur<br />

Aandeelhouder<br />

Afdeling Ruimte en Economie<br />

Ambtelijk opdrachtgever: Directie<br />

Participanten<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Venlo</strong> en DCGV<br />

Doel verbintenis<br />

Dit samenwerkingsverband houdt in dat DCGV en <strong>Venlo</strong> hun gronden hebben ingebracht in<br />

een separate BV/CV welke tot taak heeft het hele gebied van Trade Port Noord te<br />

ontwikkelen.<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke rol<br />

Aandeelhouder en invulling accounthouderschap<br />

Beleidsinformatie<br />

Realiseren van gebiedsontwikkeling Trade Port Noord<br />

Prestatie indicatoren<br />

Product Beschrijving prestatie indicator Programmalijn Programma<br />

Product A Verkoop van grond Innovatieve en excellente stad Innoveren en excelleren<br />

Product B Bouw- en woonrijp maken van grond Innovatieve en excellente stad Innoveren en excelleren<br />

Product C Acquisitie Innovatieve en excellente stad Innoveren en excelleren<br />

Product D Vastgoedontwikkeling Innovatieve en excellente stad Innoveren en excelleren<br />

Meerjaren afspraken<br />

Prestatie indicatoren 2013 2014 2015 2016<br />

Verkoop van grond x x x x<br />

Bouw- en woonrijp maken van grond x x x x<br />

Acquisitie x x x x<br />

Vastgoedontwikkeling x x x x<br />

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen<br />

C2C wordt als ontwikkelambitie toegepast.<br />

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente<br />

gedurende het afgelopen begrotingsjaar<br />

n.v.t.<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

Gezamenlijke realisering van de gebiedsontwikkeling in Trade Port Noord<br />

4-77


Financiële informatie<br />

-<br />

Garanties:<br />

-<br />

Risico’s en beheersingsmaatregelen<br />

4. Financieel<br />

-<br />

5. Maatschappelijk<br />

-<br />

6. Bestuurlijk<br />

-<br />

Verwachte omvang<br />

(impact)<br />

Klein<br />

Middel<br />

Groot<br />

Zeer onwaarschijnlijk<br />

0%-10%<br />

Onwaarschijnlijk<br />

11%-25%<br />

Mogelijk<br />

26%-50%<br />

Kans (waarschijnlijkheid)<br />

Waarschijnlijk<br />

51%-100%<br />

4-78


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Stichting Pluim<br />

Vestigingsplaats -<br />

Rechtsvorm<br />

Stichting<br />

Toelichting: Per 1 juli 2010 is de Stichting Wel.kom gewijzigd naar een holdingstructuur.<br />

Deze is als volgt opgebouwd:<br />

• Holding: Stichting Wel.kom Holding<br />

• Werkmaatschappij <strong>Venlo</strong>/Beesel: Stichting Wel.kom <strong>Venlo</strong>/Beesel<br />

• Werkmaatschappij Kinderopvang: Stichting Pluim (voorheen Wel.kom Kinderopvang)<br />

• Werkmaatschappij Kinderboerderij/CNME: Stichting Hagerhof<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

Sociale Infrastructuur en Sport<br />

n.v.t.<br />

Maatschappelijke Ontwikkeling<br />

Participanten<br />

n.v.t.<br />

Doel verbintenis<br />

De stichting Pluim voert peuterspeelzaalwerk, voorschoolse educatieactiviteiten,<br />

kinderdagopvang en buitenschoolse opvang uit in de gemeente <strong>Venlo</strong>.<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke rol<br />

Subsidieverstrekker betreffende peuterspeelzaalwerk en Voor- en Vroegschoolse<br />

Educatieactiviteiten (VVE).<br />

Beleidsinformatie<br />

De stichting Pluim is de grootste uitvoerder van peuterspeelzaalwerk en Voor- en<br />

Vroegschoolse Educatieactiviteiten in de gemeente <strong>Venlo</strong>. Zij verzorgt ongeveer 80% van<br />

het aanbod peuterspeelzaalwerk en ongeveer 90% van het aanbod voorschoolse educatie.<br />

Prestatie indicatoren<br />

Product Beschrijving prestatie indicator Programmalijn Programma<br />

Peuterspeelzaalwerk Aantal groepen, aantal peuters, aantal<br />

dagdelen per peuter<br />

Talentontwikkeling Stad van<br />

actieve mensen<br />

Voorschoolse educatie Volgens Wet Ontwikkelingskansen door<br />

Kwaliteit en Educatie (Wet OKE)<br />

Talentontwikkeling Stad van<br />

actieve mensen<br />

Meerjaren afspraken<br />

-<br />

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen<br />

-<br />

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente<br />

gedurende het afgelopen begrotingsjaar<br />

De gemeente ontvangt vanaf het kalenderjaar 2012 extra middelen in het kader van Voor- en<br />

Vroegschoolse Educatie (VVE), zogenaamde VVE-2 middelen, met daaraan gekoppeld extra<br />

inhoudelijke doelstellingen welke zijn vastgelegd in een convenant tussen de gemeente<br />

<strong>Venlo</strong> en het Rijk.<br />

4-79


Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

Het voornemen is om de subsidiëring voor het reguliere peuterspeelzaalwerk in 2013 te<br />

verminderen met € 400.000 en vanaf 2014 met structureel € 600.000. De stichting Pluim<br />

heeft inmiddels de bezuinigingstaakstelling subsidie peuterspeelzaalwerk in haar<br />

meerjarenraming verwerkt (o.a. terugbrengen aantal dagdelen regulier peuterspeelzaalwerk,<br />

andere inzet VVE-middelen, hogere ouderbijdragen). Aandachtspunt daarbij is dat wordt<br />

voldaan aan de afspraken in het convenant met het rijk.<br />

Financiële informatie<br />

Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

Rekening Begroting Rekening<br />

Jaarlijkse bijdrage <strong>Venlo</strong><br />

- VVE 1*<br />

- VVE 2*<br />

- Peuterspeelzaalwerk<br />

Totaal<br />

€ 1.611.997<br />

€ 0<br />

€ 853.284<br />

€ 2.465.281<br />

€ 1.514.000<br />

€ 585.000<br />

€ 166.000<br />

€ 2.265.000<br />

Resultaat € 27.772 p.m. p.m.<br />

Geïnvesteerd vermogen rechtspersoon<br />

p.m.<br />

€ 1.514.000<br />

€ 585.000<br />

€ 166.000<br />

€ 2.265.000<br />

Geïnvesteerd vermogen <strong>Venlo</strong> € 400.000** € 300.000<br />

Omvang vreemd vermogen<br />

Omvang eigen vermogen<br />

p.m.<br />

p.m.<br />

Solvabiliteitsratio 0,54<br />

Liquiditeitsratio 0,03<br />

Rentabiliteitsratio<br />

p.m.<br />

* De hier genoemde bedragen vanaf 2013 zijn een inschatting o.b.v. de cijfers zoals deze<br />

ten tijde van het opstellen van deze format (medio augustus 2012) bekend zijn.<br />

** Dit betreft achtergestelde lening van oorspronkelijk € 500.000 aan de stichting Wel.kom Holding. Hierop wordt<br />

conform leningovereenkomst met ingang van 31-12-2011 jaarlijks € 100.000 afgelost.<br />

Garanties:<br />

Aard garanties<br />

Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij<br />

Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties:<br />

De stichtingen Wel.kom <strong>Venlo</strong>-Beesel, Pluim en Hagerhof dragen bij aan het<br />

negatieve eigen vermogen van de stichting Wel.kom Holding tot haar eigen<br />

vermogen positief is en zullen eerst dan hun resultaten aan de reserve<br />

toevoegen.<br />

Omvang<br />

€ 300.000 (achtergestelde lening)<br />

Risico’s en beheersingsmaatregelen<br />

1. Financieel<br />

Door het negatieve vermogen in Wel.kom Holding en de verplichte bijdrage daaraan door<br />

o.a. de stichting Pluim blijft de financiële positie van deze laatste fragiel totdat het vermogen<br />

van de holding positief is en Pluim voldoende weerstandsvermogen heeft kunnen opbouwen.<br />

De stichting Pluim is daarom tot en met het jaar 2011 ontzien bij de bezuinigingen.<br />

De met ingang van 2013 opgelegde bezuinigingstaakstellingen in combinatie met de<br />

terugloop van de aantallen kinderen in de kinderopvang als gevolg van rijksbeleid hebben<br />

het eerder door de gemeente goedgekeurde sanerings- en revitaliseringsplan en daarmee<br />

de verdere vermogensopbouw onder druk gezet. Het risico bestaat dat de holding niet meer<br />

kan voldoen aan de terugbetalingsverplichting van de lening.<br />

4-80


2. Maatschappelijk<br />

Het risico bestaat dat door de bezuinigingstaakstelling de stichting Pluim in financiële<br />

problemen raakt en haar activiteiten niet meer (geheel) kan uitvoeren. Hierdoor zullen<br />

mogelijk peuterspeelzalen en kinderdagverblijven tijdelijk gesloten worden. Aan de Stichting<br />

Pluim is verzocht om een plan van aanpak in te dienen, waarin zij aangeeft hoe zij denkt de<br />

opgelegde bezuinigingstaakstelling op het peuterspeelzaalwerk het hoofd te kunnen bieden.<br />

Dit plan van aanpak zal met de stichting worden besproken voordat het college besluiten<br />

neemt over de subsidiebeschikking voor het schooljaar 2012-2013 VVE en 2013<br />

peuterspeelzaalwerk.<br />

3. Bestuurlijk<br />

Bij het opleggen van de bezuinigingstaakstelling is de gemeente verplicht om aan de eisen<br />

van bestuurlijke en juridische zorgvuldigheid te voldoen. Het onder 2 bedoeld plan van<br />

aanpak en het te voeren overleg daarover vormen belangrijke stappen in het proces. Dit<br />

proces en de besluitvorming in dat kader wordt voortdurend begeleid vanuit alle relevante<br />

gemeentelijke disciplines en waar nodig wordt extern advies ingewonnen.<br />

Verwachte omvang<br />

(impact)<br />

Groot<br />

Middel<br />

Klein<br />

3. Bestuurlijk<br />

1. Financieel<br />

2. Maatschappelijk<br />

Zeer onwaarschijnlijk<br />

0%-10%<br />

Onwaarschijnlijk<br />

11%-25%<br />

Mogelijk<br />

26%-50%<br />

Kans (waarschijnlijkheid)<br />

Waarschijnlijk<br />

51%-100%<br />

4-81


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Stichting Wel.kom <strong>Venlo</strong>/Beesel<br />

Vestigingsplaats -<br />

Rechtsvorm<br />

Stichting<br />

Toelichting: Per 1 juli 2010 is de Stichting Wel.kom gewijzigd naar een holdingstructuur.<br />

Deze is als volgt opgebouwd:<br />

• Holding: Stichting Wel.kom Holding<br />

• Werkmaatschappij <strong>Venlo</strong>/Beesel: Stichting Wel.kom <strong>Venlo</strong>/Beesel<br />

• Werkmaatschappij Kinderopvang: Stichting Pluim (voorheen Wel.kom Kinderopvang)<br />

• Werkmaatschappij Kinderboerderij/CNME: Stichting Hagerhof<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

Sociale Infrastructuur en Sport<br />

n.v.t.<br />

Maatschappelijke Ontwikkeling<br />

Participanten<br />

n.v.t.<br />

Doel verbintenis<br />

De stichting Wel.kom voert welzijnswerk uit in de gemeente <strong>Venlo</strong> en geeft daarmee samen<br />

met andere maatschappelijke partners invulling aan onderdelen van de Wet<br />

Maatschappelijke Ondersteuning (breed). De gemeente subsidieert de stichting ten behoeve<br />

van:<br />

1. het stimuleren en faciliteren van het zelfoplossend vermogen van inwoners en buurten<br />

zodat zij zich inzetten voor elkaar, hun buurt, wijk of stad.<br />

2. het optimaliseren en mobiliseren van de eigen kracht van burgers en hun<br />

maatschappelijke steunsystemen zoals mantelzorgers, buurtcontacten, vrijwilligers en<br />

organisaties.<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke rol<br />

Subsidieverstrekker<br />

Beleidsinformatie<br />

De gemeente <strong>Venlo</strong> is bezig met fundamentele beleidswijzigingen in het sociaalmaatschappelijk<br />

domein. Was het beleid eerder gericht op het laten uitvoeren van activiteiten<br />

ten behoeve van inwoners, nu is het doel juist dat burgers weer zelf vorm geven aan de<br />

samenleving. Hiervoor is een ‘kanteling’ in denken en doen nodig, bij burgers, de<br />

maatschappelijke partners en de gemeente.<br />

De gemeenteraad heeft op basis van het rapport ‘Burgers aan zet’ van de raadswerkgroep<br />

Stad van actieve mensen, zelfsturing als centraal thema omarmd. De pilots in het kader van<br />

<strong>Venlo</strong>droom, het stimuleren van burgerinitiatieven, het terugdringen van de aanspraak op<br />

individuele voorzieningen, de ontwikkeling van de huizen van de wijk zijn allemaal stappen<br />

op weg naar een samenleving waarin burgers het heft weer in eigen hand nemen. Wij<br />

verwachten van de welzijnsorganisatie dat zij in haar activiteiten en haar werkwijze deze<br />

‘kanteling’ mee vormgeeft.<br />

4-82


Prestatie indicatoren<br />

Product Beschrijving prestatie indicator Programmalijn Programma<br />

Opbouwwerk en<br />

ondersteuning<br />

bewonersinitiatieven<br />

Informatie en advies<br />

Inzet 3 opbouwwerkers, die een jaarlijks plan<br />

van aanpak buurtnetwerken ontwikkelen en<br />

ondersteunen en bewonersinitiatieven<br />

ondersteunen;<br />

Ontwikkeling integrale dagvoorzieningen en<br />

ondersteuning initiatieven met als doel deze te<br />

verzelfstandigen in het kader van ‘Huizen van<br />

de wijk’.<br />

Frontoffice contacten via spreekuren,<br />

telefonische bereikbaarheid en e-mail volgens<br />

jaarlijks te maken afspraken.<br />

Integrale hulpverlening Individuele en groepsgewijze hulpverlening in<br />

de eerste lijn, diverse projecten volgens jaarlijks<br />

te maken afspraken.<br />

Ondersteuning<br />

vrijwilligers en<br />

vrijwilligersorganisaties<br />

Jeugd- en<br />

jongerenwerk<br />

Vrijwilligersvacaturebank<br />

Maatschappelijke stages<br />

Ondersteuning internationale<br />

vrouwengroepen<br />

Accommodatie gebonden kinderwerk en<br />

jongerenwerk, ambulant jeugd- en<br />

jongerenwerk volgens jaarlijks te maken<br />

afspraken.<br />

- Vitaliteit<br />

gemeenschappen<br />

- Sociale en<br />

maatschappelijke<br />

participatie<br />

Sociale en<br />

maatschappelijke<br />

participatie<br />

Zelfredzaamheid<br />

en gezondheid<br />

Sociale en<br />

maatschappelijke<br />

participatie<br />

Sociale en<br />

maatschappelijke<br />

participatie<br />

Sociale en<br />

maatschappelijke<br />

participatie<br />

- Veelzijdige<br />

stad in het<br />

groen<br />

- Stad van<br />

actieve<br />

mensen<br />

Stad van<br />

actieve mensen<br />

Stad van<br />

actieve mensen<br />

Stad van<br />

actieve mensen<br />

Stad van<br />

actieve mensen<br />

Meerjaren afspraken<br />

Prestatie indicatoren 2013 2014 2015 2016<br />

Inzet conform jaarlijks te maken<br />

afspraken, met inbegrip van afbouw<br />

inzet volgens beleidsvoornemens 2013-<br />

2016:<br />

Opbouwwerk € -86.800 € -173.600 € -260.500 € -347.375<br />

Diverse projecten € -94.000 € -188.000 € -188.000 € -188.000<br />

Informatie en advies € -85.000 € -171.000 € -171.000 € -171.000<br />

Jeugd- en jongerenwerk € -200.000 € -400.000 € -550.000 € -750.000<br />

Totaal € -465.800 € -932.600 € -1.169.500 € -1.456.375<br />

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen<br />

n.v.t.<br />

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente<br />

gedurende het afgelopen begrotingsjaar<br />

n.v.t.<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

- Ontwikkelen buurtnetwerken en afbouw opbouwwerk in periode 2013-2016;<br />

- Afbouw accommodatie gebonden jongerenwerk in periode 2013-2016;<br />

- Afbouw vrijwilligerscentrale, bundelen en daarmee versterken diverse activiteiten;<br />

- Vrijwilligersondersteuning met focus op verzelfstandiging activiteiten/initiatieven<br />

Deze beleidsvoornemens zijn ten tijde van het opstellen van deze format onderwerp van<br />

gesprek met de instelling.<br />

4-83


Financiële informatie<br />

Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

Rekening Begroting Rekening<br />

Jaarlijkse bijdrage <strong>Venlo</strong> € 4.351.244<br />

Resultaat € 127.789<br />

Geïnvesteerd vermogen rechtspersoon<br />

p.m.<br />

Geïnvesteerd vermogen <strong>Venlo</strong> € 400.000* € 300.000<br />

Omvang vreemd vermogen<br />

Omvang eigen vermogen<br />

p.m.<br />

p.m.<br />

Solvabiliteitsratio 0,21<br />

Liquiditeitsratio 0,94<br />

Rentabiliteitsratio<br />

p.m.<br />

* Dit betreft achtergestelde lening van € 400.000 aan de stichting Wel.kom Holding, waarop conform de<br />

leningovereenkomst jaarlijks € 100.000,- wordt afgelost.<br />

Garanties:<br />

Aard garanties<br />

Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij<br />

Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties:<br />

De stichtingen Wel.kom <strong>Venlo</strong>-Beesel, Pluim en Hagerhof dragen bij aan het<br />

negatieve eigen vermogen van de stichting Wel.kom Holding tot haar eigen<br />

vermogen positief is en zullen eerst dan hun resultaten aan de reserve<br />

toevoegen<br />

Omvang<br />

€ 300.000 (achtergestelde lening)<br />

Risico’s en beheersingsmaatregelen<br />

1. Financieel<br />

Door het negatieve vermogen in Wel.kom Holding en de verplichte bijdrage daaraan door<br />

o.a. de stichting Wel.kom <strong>Venlo</strong>/Beesel blijft de financiële positie van deze laatste fragiel<br />

totdat het vermogen van de holding positief is en Wel.kom <strong>Venlo</strong>/Beesel voldoende<br />

weerstandsvermogen heeft kunnen opbouwen. De stichting Wel.kom <strong>Venlo</strong>/Beesel is<br />

daarom tot en met het jaar 2011 ontzien bij de bezuinigingen.<br />

De met ingang van 2013 opgelegde bezuinigingstaakstellingen zetten het eerder door de<br />

gemeente goedgekeurde sanerings- en revitaliseringsplan en daarmee mogelijk de verdere<br />

vermogensopbouw onder druk. Het risico bestaat dat de holding niet meer kan voldoen aan<br />

de terugbetalingsverplichting van de lening.<br />

2. Maatschappelijk<br />

Het risico bestaat dat door de bezuinigingstaakstelling de stichting Wel.kom <strong>Venlo</strong>/Beesel in<br />

financiële problemen raakt en haar activiteiten niet meer (geheel) kan uitvoeren. Hierdoor<br />

zullen mogelijk individuele burgers of groepen burgers tijdelijk geen of onvoldoende<br />

ondersteuning ontvangen. Vooral kwetsbare burgers in hulpverleningssituaties zullen<br />

hierdoor onmiddellijk worden geraakt.<br />

Aan de Stichting Wel.kom <strong>Venlo</strong>/Beesel is verzocht om een plan van aanpak in te dienen,<br />

waarin zij aangeeft hoe zij denkt de opgelegde bezuinigingstaakstelling het hoofd te kunnen<br />

bieden. Dit plan van aanpak zal met de stichting worden besproken voordat het college<br />

besluiten neemt over de subsidiebeschikking voor 2013.<br />

3. Bestuurlijk<br />

Bij het opleggen van de bezuinigingstaakstelling is de gemeente verplicht om aan de eisen<br />

van bestuurlijke en juridische zorgvuldigheid te voldoen. Het onder 2 bedoeld plan van<br />

4-84


aanpak en het te voeren overleg daarover vormen belangrijke stappen in het proces. Dit<br />

proces en de besluitvorming in dat kader wordt voortdurend begeleid vanuit alle relevante<br />

gemeentelijke disciplines en waar nodig wordt extern advies ingewonnen.<br />

Verwachte omvang<br />

(impact)<br />

Groot<br />

Middel<br />

Klein<br />

3. bestuurlijk<br />

1. financieel<br />

2. maatschappelijk<br />

Zeer onwaarschijnlijk<br />

0%-10%<br />

Onwaarschijnlijk<br />

11%-25%<br />

Mogelijk<br />

26%-50%<br />

Kans (waarschijnlijkheid)<br />

Waarschijnlijk<br />

51%-100%<br />

4-85


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

WAA Groep<br />

Vestigingsplaats -<br />

Rechtsvorm<br />

N.V.<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

Sociale Infrastructuur en Sport<br />

Voorzitter bestuur Gemeenschappelijke Regeling<br />

WAA<br />

AVA-vertegenwoordiger gemeente<br />

Werk, Inkomen en Zorg (WIZ)<br />

Participanten<br />

De aandelen van de NV zijn voor 100% in eigendom bij de 3 gemeenten die samen de<br />

Gemeenschappelijke Regeling (GR) vormen (Beesel, Bergen en <strong>Venlo</strong>). De gemeente <strong>Venlo</strong><br />

is voor 79% aandeelhouder.<br />

Doel verbintenis<br />

De gemeente is aandeelhouder en via de GR opdrachtgever/bestuurder van de GR teneinde<br />

uitvoering te geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Sociale<br />

Werkvoorziening in de regio <strong>Venlo</strong> tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke rol<br />

Financierder (deels doordat rijkssubsidies één op één beschikbaar worden gesteld aan<br />

WAA, deels doordat aandeelhouders ook aanspreekbaar zijn op eventuele resterende<br />

tekorten van de WAA).<br />

Bestuurder (de constante strijd voor een optimale balans tussen de sociale en financiële<br />

doelstellingen van het bedrijf, vraagt ook om een maatschappelijke en politieke fundering en<br />

legitimatie).<br />

Aandeelhouder (mede-eigenaar van het bedrijf).<br />

Beleidsinformatie<br />

Naast de circa 800 WSW-arbeidsplekken, is de WAA ook werkgever (deels via payrolling)<br />

van nog eens circa 600 mensen. In totaal zijn ruim 1400 mensen voor hun primaire inkomen<br />

van de WAA afhankelijk en daarmee is de WAA één van de grootste werkgevers in de regio.<br />

De financiële situatie van de WAA is al vanaf 2004 zodanig slecht, dat sedert 2007 met<br />

veranderplannen wordt getracht de financiële risico’s voor de deelnemende gemeenten op<br />

een laag niveau beheersbaar te maken. Het is echter een moeilijke periode om te<br />

transformeren als organisatie, omdat naast de gewijzigde gemeentelijke strategie ook andere<br />

wezenlijke actoren (zoals het rijk middels de rijkssubsidie) en de markt snel en sterk<br />

veranderen.<br />

Momenteel is onderzoek gaande hoe de onderkant van de arbeidsmarkt (WAA groep incluis)<br />

het meest optimaal ingericht kan worden in antwoord op de vragen van vandaag en morgen.<br />

Streven is daarbij de financiële lasten voor de gemeenten tot een minimum te beperken.<br />

Prestatie indicatoren<br />

Product Beschrijving prestatie indicator Programmalijn Programma<br />

Product A Uitvoeringsovereenkomst WSW uitvoeren SAM WZ0105<br />

Product B Re-integratiedienstverlening SAM WZ0104<br />

Meerjaren afspraken<br />

-<br />

4-86


Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen<br />

De WAA is voor de gemeente <strong>Venlo</strong> op basis van zowel uitspraken van college als raad een<br />

preferente partner. Recentelijk nog heeft de gemeenteraad bij amendement de Kadernota<br />

vastgesteld met de opdracht om zoveel mogelijk werk via de WAA te laten verlopen.<br />

In het gemeentelijke inkoopbeleid is in een preferente positie voor de WAA voorzien, onder<br />

andere door middel van checks op preferentie en het hanteren van aanbestedingsbeleid.<br />

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente<br />

gedurende het afgelopen begrotingsjaar<br />

Onder invloed van veranderende maatschappelijke opvattingen en het economische en<br />

financiële getij, staan de tot op heden gemaakte strategische keuzes met betrekking tot de<br />

WAA onder druk. De verwachte tekorten nemen op termijn zodanige vormen aan dat<br />

herijking noodzakelijk is; momenteel wordt onderzocht wat de meest optimale insteek voor<br />

deze herijking is en één van de daarbij gestelde voorwaarden is de beperking van het<br />

gemeentelijke risico.<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

- Afbouw laagrenderende activiteiten<br />

- Diversificatie in dienstverlening en structuur<br />

- Vergroten transparantie<br />

- Focus op kostenbesparing<br />

Financiële informatie<br />

Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

Rekening Begroting Rekening<br />

Jaarlijkse bijdrage <strong>Venlo</strong> € 1.566.000 € 1.230.000 *<br />

Resultaat 0**<br />

Geïnvesteerd vermogen rechtspersoon<br />

Geïnvesteerd vermogen <strong>Venlo</strong><br />

Omvang vreemd vermogen<br />

Omvang eigen vermogen<br />

Solvabiliteitsratio<br />

Liquiditeitsratio<br />

Rentabiliteitsratio<br />

p.m.<br />

* Ten tijde van het opstellen van dit document is de jaarrekening WAA GR 2012 nog niet vastgesteld<br />

** Bij ‘Resultaat’ staat in dit geval ‘0’ vermeld omdat het systeem zo is ingesteld dat de gemeentelijke bijdrage(n)<br />

gelijk zijn aan het tekort dat wordt geleden. Met andere woorden, vanuit het systeem geredeneerd is het resultaat<br />

na gemeentelijke bijdrage altijd gelijk aan nul (de hypothetische situatie dat er sprake is van een positief resultaat<br />

buiten beschouwing gelaten).<br />

p.m.<br />

p.m.<br />

p.m.<br />

p.m.<br />

p.m.<br />

p.m.<br />

Garanties:<br />

Aard garanties<br />

Afgegeven gemeentelijke garanties aan verbonden partij<br />

Door verbonden partij aan derden afgegeven garanties<br />

Omvang<br />

Tekortfinanciering (gemeenten<br />

zijn aansprakelijk voor tekorten)<br />

Risico’s en beheersingsmaatregelen<br />

1. Financieel<br />

Gezien de huidige en verwachte financiële situatie van de NV en GR, is bijsturing<br />

noodzakelijk om de financiële aansprakelijkheid van de gemeente te kunnen beheersen.<br />

Meerjarig lopen op basis van de meest recente primaire begroting 2013 het beroep op<br />

4-87


gemeentelijke tekortfinanciering op van ruim 1 miljoen per 2012 naar bijna 4 miljoen per<br />

2015.<br />

De vermogens- en weerstandspositie van de NV (in combinatie met de GR) is momenteel<br />

nog verantwoord te noemen, maar staat ook onder druk ten gevolge van (gerealiseerde en te<br />

voorspellen) onttrekkingen<br />

2. Maatschappelijk<br />

In de regio <strong>Venlo</strong> zijn ruim 1400 mensen voor hun inkomen afhankelijk van de WAA,<br />

waarvan ruim 800 op basis van een dienstbetrekking (Wet sociale werkvoorziening)<br />

waarvoor de gemeente(n) formeel aansprakelijk zijn. Als de WAA Groep haar activiteiten niet<br />

meer zou kunnen uitvoeren, dan zou het overgrote deel van deze circa 1400 mensen<br />

middels een wettelijke aanspraak ‘terugvallen’ op de gemeente voor werk- en/of<br />

inkomensverschaffing.<br />

3. Bestuurlijk<br />

De vormgeving via een GR NV-constructie mag niet verbloemen dat hier de facto<br />

sprake is van een wettelijke en aan gemeentelijk bestuur opgedragen uitvoeringstaak,<br />

midden in het centrum van sociale, financiële en maatschappelijke belangen. Het<br />

afbreukrisico is groot, alsmede de belangen die gediend moeten worden.<br />

In de huidige vormgeving en toepassing wordt dit bestuurlijke belang in hoofdzaak door één<br />

portefeuillehouder gerealiseerd. Dit is een gevoelig en kwetsbaar bestuursmodel en dient<br />

kritisch geëvalueerd te worden bij het herijkingsonderzoek dat momenteel gaande is.<br />

Verwachte omvang<br />

(impact)<br />

Groot<br />

Middel<br />

Klein<br />

2 1<br />

3<br />

Zeer onwaarschijnlijk<br />

0%-10%<br />

Onwaarschijnlijk<br />

11%-25%<br />

Mogelijk<br />

26%-50%<br />

Kans (waarschijnlijkheid)<br />

Waarschijnlijk<br />

51%-100%<br />

4-88


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Vestigingsplaats<br />

Rechtsvorm<br />

Theater de Maaspoort<br />

<strong>Venlo</strong><br />

Stichting<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s) -<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

Participanten<br />

n.v.t.<br />

Afdeling Ruimte en Economie<br />

Doel verbintenis<br />

In stand houden van een voorziening die het (cultureel) profiel van <strong>Venlo</strong> als aantrekkelijke<br />

centrumstad in de Euregio versterkt.<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke rol<br />

Subsidieverstrekker, invulling accounthouderschap<br />

Beleidsinformatie<br />

Theater de Maaspoort is een gezichtsbepalende grootstedelijke voorziening en biedt aan de<br />

inwoners van <strong>Venlo</strong> en omgeving tegen een betaalbare prijs een breed aanbod van<br />

podiumkunsten en sociaal-culturele activiteiten. De Maaspoort hanteert een brede<br />

programmering die een afspiegeling is van het landelijk theateraanbod waarin alle disciplines<br />

zijn vertegenwoordigd (de zgn. A-status). Bezuinigingen op de subsidie zullen De Maaspoort<br />

de komende jaren mogelijk nopen tot een meer commerciële programmering over te gaan.<br />

Prestatie indicatoren<br />

Product Beschrijving prestatie indicator Programmalijn Programma<br />

Product A Effectindicator: waardering grootstedelijke Programmalijn 1. Centrum Euregio<br />

functies door inwoners<br />

Versterken van<br />

Product B<br />

Meerjaren afspraken<br />

-<br />

Effectindicator: Index bezoekersaantallen<br />

cultuur en recreatie<br />

grootstedelijke functies<br />

Programmalijn 1.<br />

Versterken van<br />

grootstedelijke functies<br />

Centrum Euregio<br />

Afspraken in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen<br />

Renovatie en uitbreiding van De Maaspoort zijn op duurzame wijze gerealiseerd.<br />

Veranderingen met een aanmerkelijk maatschappelijk en financieel belang voor de gemeente<br />

gedurende het afgelopen begrotingsjaar<br />

Theater de Maaspoort is ingrijpend gerenoveerd en verbouwd met financiële steun van de<br />

gemeente <strong>Venlo</strong> ad € 15,4 miljoen. Met de kapitaallasten is rekening gehouden in de<br />

gemeentebegroting<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

Theater de Maaspoort is een voorziening die behoort tot de culturele basisinfrastructuur van<br />

<strong>Venlo</strong>. De gemeente houdt de voorziening in stand door deze financieel te steunen en maakt<br />

prestatieafspraken met Theater de Maaspoort.<br />

4-89


Financiële informatie<br />

Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

Rekening Begroting Rekening<br />

Jaarlijkse bijdrage <strong>Venlo</strong> € 2.217.367 € 2.217.367<br />

Resultaat € -73.742<br />

Geïnvesteerd vermogen rechtspersoon € 13.591.625<br />

Geïnvesteerd vermogen <strong>Venlo</strong> € 0<br />

Omvang vreemd vermogen € 8.913.700<br />

Omvang eigen vermogen € 4.677.925<br />

Solvabiliteitsratio 0,34<br />

Liquiditeitsratio 0,47<br />

Rentabiliteitsratio -2%<br />

Garanties:<br />

-<br />

Risico’s en beheersingsmaatregelen<br />

1. Financieel<br />

<strong>Gemeente</strong> heeft een omvangrijke investering gedaan in het gebouw van De Maaspoort. Van<br />

belang is dat het theater op een gezonde basis geëxploiteerd wordt om deze investering te<br />

laten renderen voor de stad. Exploitatie is conjunctuurgevoelig.<br />

2. Maatschappelijk<br />

<strong>Gemeente</strong> maakt binnen het subsidiebeleid prestatieafspraken met De Maaspoort. De mate<br />

van uitvoerbaarheid hangt nauw samen met de financiële ruimte binnen de exploitatie.<br />

Toetsing vindt plaats in halfjaarlijks bestuurlijk overleg en bij subsidievaststelling op basis<br />

van inhoudelijk en financieel jaarverslag.<br />

3. Bestuurlijk<br />

<strong>Gemeente</strong> participeert niet bestuurlijk in Stichting De Maaspoort <strong>Venlo</strong>.<br />

Verwachte omvang<br />

(impact)<br />

Groot<br />

Middel<br />

Klein<br />

3 2<br />

1<br />

Zeer onwaarschijnlijk<br />

0%-10%<br />

Onwaarschijnlijk<br />

11%-25%<br />

Mogelijk<br />

26%-50%<br />

Kans (waarschijnlijkheid)<br />

Waarschijnlijk<br />

51%-100%<br />

4.7.3 Lijst van maatschappelijke partners licht<br />

Gegevens maatschappelijk partner<br />

4-90


Naam<br />

CBL Vennootschap B.V.<br />

Vestigingsplaats -<br />

Rechtsvorm<br />

Besloten Vennootschap<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur<br />

Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente<br />

<strong>Venlo</strong> in en buiten rechte als aandeelhouder. De<br />

gemeente <strong>Venlo</strong> bezit 6.656 van de 2.000.000<br />

gewone aandelen<br />

Bedrijfsvoering<br />

Doel verbintenis<br />

De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te<br />

behartigen.<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

De functie van deze CBL Vennootschap B.V. is dat zij de Verkopende Aandeelhouders<br />

vertegenwoordigt als medebeheerder (naast RWE AG, Enexis Holding N.V. en Essent N.V.)<br />

van het CBL Fonds en in eventuele andere relevante CBL-aangelegenheden en fungeert als<br />

‘doorgeefluik’ voor betalingen namens aandeelhouders in en uit het CBL Fonds. Het CBL<br />

Fonds is een bankrekening (in jargon: Escrow) waarop een adequaat bedrag aan<br />

voorziening wordt aangehouden. Voor zover na beëindiging van alle CBL’s en de betaling uit<br />

het CBL Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingsvergoedingen<br />

nog geld overblijft in het CBL Fonds, wordt het resterende bedrag weer in de verhouding<br />

50%-50% verdeeld tussen RWE AG en Verkopende Aandeelhouders.<br />

Naast het feit dat deelname in de Vennootschap de noodzakelijke randvoorwaarden creëert<br />

voor maximalisatie van de verkoopopbrengst van Essent N.V. en een optimale (financiële)<br />

risicoafdekking voor eventuele aansprakelijkheid van de publieke aandeelhouders, is het<br />

deelnemen door de Verkopende Aandeelhouders in de Vennootschap in het openbaar<br />

belang om redenen van flexibiliteit, eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid. Hoewel<br />

niet te maken hebbend met deze Vennootschap, maar met het CBL Fonds, is het openbaar<br />

belang ook bijzonder gediend met het bestaan van het CBL Fonds omdat dit:<br />

- Het risico van de aandeelhouders jegens de wederpartijen van de CBL’s deels beperkt.<br />

- Leidt tot een heldere en eenvoudige (namelijk 50%-50%) aansprakelijkheidsverdeling (althans voor<br />

het bedrag dat in het CBL Fonds zit) van CBL risico’s tussen Verkopende Aandeelhouders en RWE<br />

Benelux Holding B.V.<br />

Financiële informatie<br />

Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Venlo</strong><br />

Rekening Begroting Rekening<br />

Kapitaallasten deelneming € 3 € 3 € 3<br />

Dividend deelneming € 234.530 € 0 € 0<br />

CBL Vennootschap B.V.<br />

Resultaat<br />

Omvang vreemd vermogen<br />

Omvang eigen vermogen<br />

4-91


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Claim Staat Vennootschap B.V.<br />

Vestigingsplaats -<br />

Rechtsvorm<br />

Besloten Vennootschap (deelneming)<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur<br />

Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente<br />

<strong>Venlo</strong> in en buiten rechte als aandeelhouder. De<br />

gemeente <strong>Venlo</strong> bezit 6.656 van de 2.000.000<br />

gewone aandelen.<br />

Bedrijfsvoering<br />

Doel verbintenis<br />

De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te<br />

behartigen.<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

In februari 2008 zijn Essent N.V. en Essent Nederland B.V., met toestemming van de<br />

publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin<br />

zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsingswetgeving<br />

onverbindend zijn. Als gevolg van deze, in de ogen van Essent N.V., onverbindende<br />

splitsingswetgeving (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing) lijden haar<br />

aandeelhouders schade. Inmiddels heeft het Gerechtshof te ’s-Gravenhage de splitsingswet<br />

onverbindend verklaard. De Staat der Nederlanden is tegen deze uitspraak in cassatie<br />

gegaan. Vanwege praktische moeilijkheden met betrekking tot de overdracht van deze<br />

procedure aan de Verkopende Aandeelhouders, is in de SPA bepaald dat de onderliggende<br />

(declaratoire) procedure over de vraag of (delen van) de splitsingswetgeving onverbindend<br />

zijn, ook na afronding van de transactie met RWE door Essent N.V. en Essent Nederland<br />

B.V. zal worden gevoerd. Essent N.V. en Essent Nederland B.V. hebben echter wel de<br />

eventuele schadevergoedingsvordering van Essent N.V. en Essent Nederland B.V. op de<br />

Staat der Nederlanden die zou kunnen voortvloeien uit deze procedure, gecedeerd aan de<br />

Claim Staat Vennootschap B.V. (zodat deze vordering niet achterblijft binnen de Essent<br />

groep).<br />

Naast het feit dat deelname in de Claim Staat Vennootschap B.V. de noodzakelijke<br />

randvoorwaarden creëert voor maximalisatie van de verkoopopbrengst van Essent en een<br />

optimale (financiële) risicoafdekking voor eventuele aansprakelijkheid van de publieke<br />

aandeelhouders, is het deelnemen door de aandeelhouders in de Claim Staat Vennootschap<br />

B.V. in het openbaar belang om redenen van flexibiliteit, eenvoudiger coördinatie en<br />

beheersbaarheid. Het spreekt voor zich dat het voor de aandeelhouders eenvoudiger, beter<br />

en goedkoper is om gezamenlijk via de band van de Claim Staat Vennootschap B.V. te<br />

procederen dan dit ieder voor zich te moeten doen (met alle kosten en moeilijkheden die met<br />

de onderlinge afstemming dan gepaard zouden gaan).<br />

Financiële informatie<br />

Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Venlo</strong><br />

Rekening Begroting Rekening<br />

Kapitaallasten deelneming € 3 € 3 € 3<br />

Dividend deelneming € 0 € 0 € 0<br />

4-92


Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

Rekening Begroting Rekening<br />

Claim Staat Vennootschap B.V.<br />

Resultaat WML € 4.048.000 p.m. p.m.<br />

Omvang vreemd vermogen WML € 395.188 p.m. p.m.<br />

Omvang eigen vermogen WML € 152.401 p.m. p.m.<br />

4-93


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.<br />

Vestigingsplaats -<br />

Rechtsvorm<br />

Besloten Vennootschap (deelneming)<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur<br />

Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente<br />

<strong>Venlo</strong> in en buiten rechte als aandeelhouder. De<br />

gemeente <strong>Venlo</strong> bezit 498.150 van de<br />

149.682.196 gewone aandelen.<br />

Bedrijfsvoering<br />

Doel verbintenis<br />

De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te<br />

behartigen.<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

De rechter heeft, in kort geding, bepaald dat het 50% belang van Essent, in economische<br />

zin, in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), welke vennootschap<br />

onder meer eigenaar is van de kerncentrale te Borssele, niet mag worden mee verkocht aan<br />

RWE. Dit houdt in dat de Verkopende Aandeelhouders zowel het juridische als het<br />

economische eigendom van Essent haar 50%-belang in EPZ zullen verkrijgen en daarmee<br />

de rechten om de publieke belangen te borgen (naast de borging die uitgaat vanuit de<br />

Rijksoverheid via o.a. de Kernenergiewet en de voorschriften in de aan EPZ verleende<br />

vergunning).<br />

Financiële informatie<br />

Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Venlo</strong><br />

Rekening Begroting Rekening<br />

Kapitaallasten deelneming € 5.164 € 5.164 € 5.164<br />

Dividend deelneming € 49.920 € 49.921 € 1.400<br />

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.<br />

Resultaat<br />

Omvang vreemd vermogen<br />

Omvang eigen vermogen<br />

4-94


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Verkoop Vennootschap B.V.<br />

Vestigingsplaats -<br />

Rechtsvorm<br />

Besloten Vennootschap (deelneming)<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur<br />

Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente<br />

<strong>Venlo</strong> in en buiten rechte als aandeelhouder. De<br />

gemeente <strong>Venlo</strong> bezit 6.656 van de 2.000.000<br />

gewone aandelen.<br />

Bedrijfsvoering<br />

Doel verbintenis<br />

De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te<br />

behartigen.<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

In het kader van de transactie met RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal<br />

garanties gegeven aan RWE. Het overgrote merendeel van deze garanties is door de<br />

verkopende aandeelhouders op het moment van verkoop van Essent PLB aan RWE<br />

overgedragen aan deze deelneming, die vanaf het moment van oprichting dus ook<br />

aansprakelijk is, mochten een of meer van deze garanties onjuist blijken te zijn. Ter<br />

verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel<br />

van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd<br />

op een aparte bankrekening zal worden aangehouden (in jargon: in escrow zal worden<br />

gestort). Buiten het bedrag dat in escrow zal worden gehouden, zijn de verkopende<br />

aandeelhouders niet verder aansprakelijk voor inbreuken op garanties.<br />

Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei. Als vennootschap die<br />

vrijwel alle garanties onder de verkoopovereenkomst heeft overgenomen van de verkopende<br />

aandeelhouders zal zij eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE. Daarnaast<br />

treedt Verkoop Vennootschap B.V. op als vertegenwoordiger van de verkopende<br />

aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow agent voor wat<br />

betreft het beheer van het bedrag dat in escrow wordt gestort.<br />

Financiële informatie<br />

Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Venlo</strong><br />

Rekening Begroting Rekening<br />

Kapitaallasten deelneming € 3 € 3 € 3<br />

Dividend deelneming € 0 € 0 € 0<br />

Verkoop Vennootschap B.V.<br />

Resultaat<br />

Omvang vreemd vermogen<br />

Omvang eigen vermogen<br />

4-95


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Vordering op Enexis B.V.<br />

Vestigingsplaats -<br />

Rechtsvorm<br />

Besloten Vennootschap (deelneming)<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur<br />

Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente<br />

<strong>Venlo</strong> in en buiten rechte als aandeelhouder. De<br />

gemeente <strong>Venlo</strong> bezit 6.656 van de 2.000.000<br />

gewone aandelen.<br />

Bedrijfsvoering<br />

Doel verbintenis<br />

De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te<br />

behartigen.<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland<br />

diende Essent uiterlijk vóór 1 januari 2011 gesplitst te worden in een Netwerkbedrijf en een<br />

Productie- en Levering Bedrijf. Deze verplichte splitsing is echter al doorgevoerd per 30 juni<br />

2009. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische<br />

eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en<br />

overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis B.V. over<br />

onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze<br />

onverschuldigd gebleven en omgezet in een lening van Essent Nederland B.V. In de Wet<br />

Onafhankelijk Netbeheer staat opgenomen dat het niet wenselijk is dat na splitsing financiële<br />

kruisverbanden blijven bestaan. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening<br />

extern te financieren, is besloten om de lening (vordering) niet mee te verkopen aan RWE,<br />

maar over te dragen aan de aandeelhouders. Op het moment van overdracht bedroeg de<br />

vordering € 1,8 miljard. De aflossing hiervan is vastgelegd in een leningsovereenkomst,<br />

bestaande uit 4 tranches met looptijden van 3, 5, 7 en 10 jaar. Het rentepercentage dat op<br />

deze tranches wordt vergoed is respectievelijk 3,27%, 4,1%, 4,65% en 7,2%. Op basis van<br />

de Aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is de laatste tranche van de lening,<br />

een bedrag van € 350 miljoen, geoormerkt als achtergesteld ten behoeve van mogelijke<br />

toekomstige conversie naar het eigen vermogen van Enexis.<br />

Financiële informatie<br />

Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Venlo</strong><br />

Rekening Begroting Rekening<br />

Kapitaallasten deelneming € 0 € 3 € 3<br />

Dividend deelneming € 0 € 0 € 0<br />

Vordering op Enexis B.V.<br />

Resultaat<br />

Omvang vreemd vermogen<br />

Omvang eigen vermogen<br />

4-96


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Enexis Holding N.V.<br />

Vestigingsplaats -<br />

Rechtsvorm<br />

Naamloze Vennootschap (deelneming)<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur<br />

Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente<br />

<strong>Venlo</strong> in en buiten rechte als aandeelhouder. De<br />

gemeente <strong>Venlo</strong> bezit 498.150 van de<br />

149.682.196 gewone aandelen.<br />

Bedrijfsvoering<br />

Doel verbintenis<br />

De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te<br />

behartigen.<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

Sinds de afsplitsing van Essent per 30 juni 2009 is Enexis een van de onafhankelijke<br />

beheerders van het energienetwerk in Nederland. Enexis is voornamelijk actief in provincies<br />

in Noord-, Oost- en Zuid- Nederland.<br />

De vennootschap heeft ten doel:<br />

- het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en<br />

(warm) water;<br />

- het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en<br />

transportnetten in relatie tot energie;<br />

- het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn<br />

toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;<br />

- het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten.<br />

Financiële informatie<br />

Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Venlo</strong><br />

Rekening Begroting Rekening<br />

Kapitaallasten deelneming € 12.315 € 12.315 € 12.315<br />

Dividend deelneming € 193.360 € 381.062 € 381.727<br />

Enexis Holding N.V.<br />

Resultaat € 229.400.000 p.m. € 229.100.000<br />

Omvang vreemd vermogen € 3.188.500.000 p.m. € 3.682.600.000<br />

Omvang eigen vermogen € 3.130.900.000 p.m. € 3.244.100.000<br />

4-97


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Vestigingsplaats<br />

Rechtsvorm<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

Attero Holding N.V.<br />

Naamloze Vennootschap<br />

Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur<br />

Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente<br />

<strong>Venlo</strong> in en buiten rechte als aandeelhouder.<br />

De gemeente <strong>Venlo</strong> bezit 498.150 van de<br />

149.682.196 gewone aandelen. Dit levert een<br />

aandeel / stemrecht op van 0,3328%.<br />

Bedrijfsvoering<br />

Doel verbintenis<br />

De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te<br />

behartigen.<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

Attero Holding N.V. zal optreden als houdstermaatschappij van Attero B.V.<br />

Aangezien Attero geen onderdeel uitmaakte van de verkoop van Essent N.V. aan RWE, is<br />

onderzocht of een gescheiden verkoop van Attero mogelijk was. De uiteindelijke resultaten<br />

van het verkoopproces waren teleurstellend waarna De Raad van Bestuur van Essent N.V.,<br />

in overleg met de aandeelhouders van Essent N.V. hebben besloten het verkoopproces stop<br />

te zetten. De aandeelhouders van Essent N.V., waren al indirect aandeelhouder van Attero,<br />

maar zijn nu rechtstreeks aandeelhouder van Attero Holding N.V. Attero Holding N.V. heeft<br />

ten doel: het deelnemen in vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied van de<br />

afvalverwijdering en –verwerking, recycling/verwerking en het geschikt maken van afval tot<br />

producten voor hergebruik en energieopwekking.<br />

Financiële informatie<br />

Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Venlo</strong><br />

Rekening Begroting Rekening<br />

Kapitaallasten deelneming € 2.384 € 2.384 € 2.384<br />

Dividend deelneming € 24.960 € 24.960 € 27.299<br />

Attero Holding N.V.<br />

Resultaat € 25.445.000 p.m. p.m.<br />

Omvang vreemd vermogen € 544.940.000 p.m. p.m.<br />

Omvang eigen vermogen € 274.152.000 p.m. p.m.<br />

4-98


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Vestigingsplaats<br />

Rechtsvorm<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

N.V. Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (BNG)<br />

Den Haag<br />

Naamloze Vennootschap<br />

Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur<br />

Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente<br />

<strong>Venlo</strong> in en buiten rechte als aandeelhouder.<br />

De gemeente <strong>Venlo</strong> bezit 106.026 van de<br />

55.690.720 geplaatste en volgestorte aandelen.<br />

Dit levert een aandeel / stemrecht op van 106.026<br />

stemmen (0,19%).<br />

Bedrijfsvoering<br />

Doel verbintenis<br />

Het doel van de deelneming in de BNG bestaat uit schaalvergroting vanuit oogpunt van<br />

doelmatigheid, het wederzijds met partners benutten van elkaars kennis, netwerk, systemen<br />

en het optimaliseren van financieel rendement.<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

De BNG omschrijft haar missie als:<br />

BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met<br />

gespecialiseerde dienstverlening dragen wij bij aan het zo laag mogelijk houden van de<br />

kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is onze bank<br />

essentieel voor de publieke taak. Onze kerntaak is om tegen lage tarieven te voorzien in<br />

lange kredietverlening aan decentrale overheden en in kredietverlening onder garantie van<br />

overheden. BNG vertaalt haar missie in de volgende doelstellingen:<br />

- het behoud van substantiële marktaandelen in de Nederlandse publieke sector en het semipublieke<br />

domein;<br />

- het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders<br />

Deze missie is een goede weergave van de beleidsvoornemens die de gemeente <strong>Venlo</strong> met<br />

de deelneming in de NV BNG wil verwezenlijken.<br />

Financiële informatie<br />

Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Venlo</strong><br />

Rekening Begroting Rekening<br />

Kapitaallasten deelneming € 796 € 16.027 € 16.027<br />

Dividend deelneming € 243.860 € 150.000 € 121.930<br />

BNG<br />

Resultaat BNG € 256.000.000 p.m. p.m.<br />

Omvang vreemd vermogen € 134.470.000.000 p.m. p.m.<br />

Omvang eigen vermogen € 1.897.000.000 p.m. p.m.<br />

4-99


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Vestigingsplaats<br />

Rechtsvorm<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg (WML)<br />

Maastricht<br />

Naamloze Vennootschap<br />

Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur<br />

Burgemeester: vertegenwoordiger gemeente<br />

<strong>Venlo</strong> in en buiten rechte als aandeelhouder.<br />

De gemeente <strong>Venlo</strong> bezit 35 van de 500<br />

geplaatste en volgestorte aandelen. Dit levert een<br />

aandeel / stemrecht op van 7,00%.<br />

Bedrijfsvoering<br />

Doel verbintenis<br />

Het doel van de deelneming in WML bestaat uit schaalvergroting vanuit oogpunt van<br />

doelmatigheid, het wederzijds met partners benutten van elkaars kennis, netwerk, systemen<br />

en het optimaliseren van financieel rendement.<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

WML omschrijft haar missie als:<br />

“In Limburg is WML de vanzelfsprekende leverancier van water en partner voor<br />

dienstverlening daaromheen. We leveren duurzaam en doelmatig drinkwater aan inwoners,<br />

bedrijven en (overheids-)instellingen in Limburg. De medewerkers van WML staan 24/7 voor<br />

goed drinkwater voor iedereen in Limburg. Dat doen we gepassioneerd en daar zijn we goed<br />

in.”<br />

Deze missie is een goede weergave van de beleidsvoornemens die de gemeente <strong>Venlo</strong> met<br />

de deelneming in de NV BNG wil verwezenlijken<br />

Financiële informatie<br />

Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Venlo</strong><br />

Rekening Begroting Rekening<br />

Kapitaallasten deelneming € 3.176 € 3.176 € 3.176<br />

Dividend deelneming € 0 € 0 € 0<br />

WML<br />

Resultaat WML € 4.048.000 p.m. p.m.<br />

Omvang vreemd vermogen WML € 395.188 p.m. p.m.<br />

Omvang eigen vermogen WML € 152.401 p.m. p.m.<br />

4-100


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Vestigingsplaats<br />

Rechtsvorm<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

Grenspark Maas-Swalm-Nette / Naturpark Maas-<br />

Schwalm-Nette<br />

Roermond<br />

Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark<br />

Maas-Swalm-Nette’ c.q. ‘Zweckverband Deutsch-<br />

Niederländischer Naturpark Maas-Schwalm-<br />

Nette’<br />

Financiën, Verkeer, Openbare Werken en Cultuur<br />

Plaatsvervangend voorzitter van Algemeen<br />

bestuur (tevens lid van Dagelijks Bestuur).<br />

Afdeling Ruimte & Economie<br />

Doel verbintenis<br />

Het openbaar lichaam heeft tot doel de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin<br />

te behartigen, waarbij de meerwaarde van de grensoverschrijdende samenwerking gericht is<br />

op het behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk landschap, de schoonheid, de<br />

wezenskenmerken en de verzorging en ordening daarvan, met inachtneming van belangen<br />

van economische, culturele en sociale aard.<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

Het openbaar lichaam heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de<br />

deelnemers aan het openbaar lichaam te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op<br />

het gebied van:<br />

- behoud en ontwikkeling van bos, natuur en landschap;<br />

- benutten en ontwikkeling van de mogelijkheden van recreatief medegebruik van bos, natuur en<br />

landschap;<br />

- educatie en voorlichting over bos, natuur en landschap inclusief de cultuurhistorie.<br />

Het openbaar lichaam voert binnen deze taak projecten uit en regelt/beheert daarvoor de<br />

financiële middelen (waaronder Europese en nationale subsidies) en de PR. Daarnaast<br />

adviseert het openbaar lichaam (deelnemende) overheden en instellingen bij<br />

grensoverschrijdende activiteiten en problemen.<br />

Financiële informatie<br />

Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

Rekening Begroting Rekening<br />

Jaarlijkse bijdrage <strong>Venlo</strong> € 4.991 € 4.991 € 4.991<br />

Resultaat 0 0 0<br />

Omvang vreemd vermogen 0 0 0<br />

Omvang eigen vermogen 0 0 0<br />

De financiering van het Grenspark MSN is op grond van de bestaande subsidietoezeggingen<br />

tot eind 2014 geregeld.<br />

Voor de financiering van het secretariaat met jaarlijkse kosten van ca. € 220.000 wordt voor<br />

de periode 2015-2018 opnieuw de navolgende financiering nagestreefd:<br />

- 25 % Land NRW<br />

- 25 % Provincie Limburg<br />

- 25 % Projectmiddelen derden (o.a. deelnemende gemeenten, waterschappen, tbo’s, provincie,<br />

rijk, Duitse overheden)<br />

- 12,5 % Naturpark Schwalm-Nette als Duitse deelnemer<br />

- 12,5 % De deelnemende Nederlandse gemeenten (Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw,<br />

Roerdalen, Roermond, <strong>Venlo</strong>)<br />

4-101


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Vestigingsplaats<br />

Rechtsvorm<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

Stichting Knowhouse / Knowhouse BV<br />

Horst aan de Maas<br />

Stichting<br />

Economische Zaken en Kennisinfrastructuur<br />

Certificaathouder<br />

Afdeling Ruimte & Economie<br />

Doel verbintenis<br />

Initiëren en ondersteunen van bedrijfsontwikkelingen in de Agrofood<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

Getracht wordt het certificaathouderschap per 31-12-2012 te beëindigen. Met de realisatie<br />

van het Greenport <strong>Venlo</strong> Innovation Center is er een regio dekkende partij ontstaan die het<br />

initiëren en ondersteunen van bedrijfsontwikkelingen mede op het vlak van Agrofood kan<br />

waarnemen.<br />

Financiële informatie<br />

Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

Rekening Begroting Rekening<br />

Jaarlijkse bijdrage <strong>Venlo</strong> € 10.000 € 10.000 € 10.000<br />

Resultaat<br />

Omvang vreemd vermogen<br />

Omvang eigen vermogen<br />

De gemeente <strong>Venlo</strong> heeft momenteel 3.333 1/3 certificaten van Knowhouse in bezit tegen een waarde van €<br />

3.333. Daarnaast een achtergestelde lening ter grote van € 4.111 (lening + opgelopen niet betaalde<br />

rentevergoeding). De achtergestelde lening is in 2012 afgeschreven en de certificaten zijn geherwaardeerd naar<br />

2.000 certificaten met een waarde van € 2.000,-.<br />

1. Financieel risico<br />

De kosten die samenhangen met de afwaardering van de certificaten en afschrijving van de<br />

achtergestelde lening worden in 2012 genomen. Daarna volgt beëindiging van het<br />

certificaathouderschap waardoor verder geen financiële stromen meer plaats vinden richting<br />

Knowhouse.<br />

2. Maatschappelijk risico<br />

Geen directe risico’s.<br />

3. Bestuurlijk risico<br />

Andere betrokken overheidspartijen zoals LIOF en Provincie Limburg en kennisinstellingen<br />

zoals WUR en UM hebben hun certificaathouderschap ook beëindigd. Regiogemeenten<br />

Horst aan de Maas en Venray blijven wel certificaathouder. Grote problemen worden niet<br />

verwacht maar hiermee volgen beide regiogemeenten niet de lijn waar de regio voor<br />

gekozen heeft (GVIC).<br />

4-102


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Vestigingsplaats<br />

Rechtsvorm<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

NV Industriebank LIOF<br />

Maastricht<br />

NV Industriebank LIOF is een privaatrechtelijke<br />

naamloze vennootschap. De aandelen worden<br />

gehouden door de volgende publiekrechtelijke<br />

lichamen: Staat der Nederlanden, Provincie<br />

Limburg, Limburgse gemeenten en Kamer van<br />

Koophandel.<br />

Economische Zaken en Kennisinfrastructuur<br />

Aandeelhouder<br />

Afdeling Ruimte & Economie<br />

Doel verbintenis<br />

NV Industriebank LIOF helpt Limburg economisch vooruit. Zij ondersteunt daartoe bedrijven<br />

op het gebied van innoveren, investeren en vestigen. Daarnaast schept LIOF voorwaarden<br />

voor ontwikkeling van perspectiefrijke sectoren en het vestigingsklimaat, gericht op kansen<br />

voor het MKB en ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. LIOF steunt ondernemingen pragmatisch,<br />

betrokken en proactief door zijn expertise te combineren met financiële daadkracht en een<br />

uitgebreid netwerk. De vier kerntaken Investeringsbevordering/Business Development,<br />

Participatie, Ontwikkeling/Innovatie en Bedrijventerreinen hebben betrekking op<br />

respectievelijk het aantrekken van vestigingen van (buitenlandse) ondernemingen, het<br />

risicodragend participeren in perspectiefvolle Limburgse bedrijven, het ontwikkelen van<br />

programma’s en uitvoeren van projecten waarmee Limburgse bedrijven hun<br />

concurrentiekracht kunnen versterken en het actief optreden bij de totstandkoming van<br />

grootschalige/bovenregionale bedrijventerreinen.<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

De VVD-PvdA coalitie doet in het regeerakkoord ‘Bruggen Slaan” – anders dan de vorige<br />

coalitie – geen uitspraak over het eventueel afstoten van aandelen door het Rijk in verband<br />

met de decentralisatieopdrachten. Ook in het provinciale coalitieakkoord 2012-2015<br />

“Limburg, haal het beste uit jezelf!” wordt geen uitspraak gedaan over de toekomstige positie<br />

van LIOF.<br />

Financiële informatie<br />

De aandeelhouders zijn de Staat der Nederlanden (94,4%), de Provincie Limburg (5,4%) en<br />

de Limburgse gemeenten en Kamer van Koophandel (samen 0,2%). De gemeente <strong>Venlo</strong><br />

heeft 35 aandelen van € 135,45 en 4 aandelen van € 22,69 (Totaal: € 4.062,--). Hoewel de<br />

aandelenverhouding van de Staat (i.c. het ministerie van Economische Zaken) en de<br />

Provincie Limburg niet gelijk is, geldt voor deze twee aandeelhouders dat belangrijke<br />

beslissingen in onderling overleg op basis van gelijkwaardigheid worden genomen.<br />

Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

Jaarlijkse bijdrage <strong>Venlo</strong><br />

n.v.t.<br />

Resultaat € 200.000<br />

Omvang vreemd vermogen -<br />

Omvang eigen vermogen € 100.800.000<br />

* De jaarrekening 2012 zal in maart/april 2013 worden vastgesteld.<br />

Rekening Begroting Rekening*<br />

4-103


De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt de jaarrekening van LIOF vast<br />

en dient décharge te verlenen aan directie en raad van commissarissen over het gevoerde<br />

beleid. De commissarissen houden toezicht op het beleid van de directie en op de algemene<br />

gang van zaken. Bovendien keuren zij het beleidsplan en omvangrijke participaties goed.<br />

1. Financieel risico<br />

Vanwege de beperkte omvang van het aandelenpakket van de gemeente <strong>Venlo</strong> afgezet<br />

tegen de totale begroting van de gemeente <strong>Venlo</strong> zijn de financiële risico’s klein. Gezien de<br />

stabiliteit en financiële situatie van LIOF is het tevens zeer onwaarschijnlijk dat de gemeente<br />

<strong>Venlo</strong> risico’s loopt.<br />

2. Maatschappelijk risico<br />

LIOF is een NV met overheden en de Kamer van Koophandel als aandeelhouders, waardoor<br />

ook de maatschappelijke risico’s zeer beperkt zijn. LIOF kan alleen onder strikte<br />

voorwaarden acquireren, investeren en participeren.<br />

3. Bestuurlijk risico<br />

Gezien het beperkte belang is ook de invloed van de <strong>Gemeente</strong> <strong>Venlo</strong> laag en daarmee is<br />

ook het bestuurlijk risico zeer beperkt.<br />

4-104


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

NV Greenport <strong>Venlo</strong> Innovation Center<br />

Vestigingsplaats -<br />

Rechtsvorm<br />

Naamloze vennootschap, met als<br />

aandeelhouders de Provincie Limburg,<br />

Regiogemeenten en Ondernemend Limburg<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

Economische Zaken en Kennisinfrastructuur<br />

Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders<br />

Afdeling Economie, Cultuur en Arbeid<br />

Ambtelijk opdrachtgever: Directie<br />

Doel verbintenis<br />

Greenport <strong>Venlo</strong> Innovation Center is de stimulator van innovatie in de regio Greenport<br />

<strong>Venlo</strong> en de netwerkpartner voor de ontwikkeling van innovatieve concepten, producten en<br />

diensten voor ondernemers in de regio. Greenport <strong>Venlo</strong> Innovation Center levert een<br />

bijdrage door projecten binnen de sectoren ‘fresh, food flowers’, logistiek en industrie gericht<br />

op innovatie te initiëren, begeleiden en (laten) realiseren. Uitgangspunt daarbij is innovatieve<br />

ideeën daadwerkelijk op de markt brengen en voor economisch toegevoegde waarde laten<br />

zorgen. Denk hierbij aan nieuwe of vernieuwde producten, slimme productieprocessen of<br />

samenwerkingsverbanden tussen bedrijven. Het is het loket voor ondernemers met een<br />

innovatievraag.<br />

Specifieke doelstellingen:<br />

- Verhoging economische toegevoegde waarde met 1 miljard euro tegen 2020 (van 5 naar 6 miljard);<br />

- Structureel concurrentievoordeel voor bedrijven door duurzaam ondernemen te realiseren<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

NV Greenport <strong>Venlo</strong> Innovation Center is op verzoek van Stichting Greenport <strong>Venlo</strong> op 20-<br />

05-2012 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De eerste Algemene Vergadering<br />

Aandeelhouders vond plaats op 15-06-2012 en werd het jaarplan 2012 en het vierkoppige<br />

(volledig private) bestuur vastgesteld (E. Meijer, J. Emons, E. Gipmans en B. Haffmans).<br />

Tijdens de tweede Algemene Vergadering Aandeelhouders, dat op 13 december 2012 plaats<br />

vond, is het activiteitenplan inclusief begroting 2013 vastgesteld.<br />

Financiële informatie<br />

De aandeelhouders hebben exploitatiemiddelen toegezegd voor de periode 2011-2014. De<br />

regiogemeenten, waaronder <strong>Venlo</strong>, hebben in 2011 geen middelen beschikbaar gesteld<br />

omdat zij deze middelen voor dat jaar beschikbaar hebben gesteld aan de NV Regio <strong>Venlo</strong><br />

dat in 2012 opgeheven wordt.<br />

De regiogemeenten stellen in de periode 2012-2014 jaarlijks € 350.000 euro beschikbaar. De<br />

Provincie Limburg stelt voor de periode 2011-2014 jaarlijks eveneens € 350.000 beschikbaar<br />

en ondernemend Limburg € 250.000.<br />

De bijdrage van de regiogemeenten bedraagt € 1,36 per inwoner. Concreet betekent dit dat<br />

de financiële bijdrage van de gemeente <strong>Venlo</strong> bijna € 136.000 bedraagt.<br />

Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

Rekening Begroting Rekening*<br />

Jaarlijkse bijdrage <strong>Venlo</strong> - € 136.000<br />

Resultaat € 190.846 € 81.076<br />

4-105


Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

Omvang vreemd vermogen<br />

Omvang eigen vermogen<br />

* <strong>Jaarrekening</strong> 2012 is nog niet beschikbaar<br />

Rekening Begroting Rekening*<br />

Aan het einde van het derde kwartaal van 2012 is een projectwaarde gerealiseerd van totaal<br />

6,2 miljoen euro. Dit is mede te danken aan de oprichting van Greenport <strong>Venlo</strong> Innovation<br />

Center lopende project portefeuilles. Tot eind 2014 bedraagt de taakstelling om ten minste<br />

26 miljoen euro projectwaarde te realiseren.<br />

Het jaar 2012 is naar verwachting afgesloten met een positief operationeel resultaat. Medio<br />

september stond de financiële teller op ruim € 545.000. Naar verwachting zal de teller eind<br />

2012 circa € 316.000 bedragen. Voorgaande komt mede doordat de uitgaven naar<br />

verwachting achterblijven bij de begroting.<br />

De belastingdienst heeft goedkeuring gegeven voor het doorschuiven van BTW richting<br />

publieke aandeelhouders. De publieke aandeelhouders kunnen, anders dan Greenport <strong>Venlo</strong><br />

Innovation Center en de particuliere aandeelhouder, gebruik maken van het BTWcompensatiefonds<br />

en de regelingen daaromheen.<br />

1. Financieel risico<br />

Daar er sprake is van een gelabelde vaste jaarlijkse bijdrage tot en met 2014 en de<br />

gemeente <strong>Venlo</strong> als aandeelhouder betrokken is bij het vaststellen van het jaarverslag en de<br />

jaarrekening is het financiële risico beperkt. Daarnaast ontvangen de aandeelhouders<br />

schriftelijke kwartaalrapportages met exploitatieoverzicht, balansoverzicht en<br />

projectenoverzicht.<br />

2. Maatschappelijk risico<br />

Het Greenport <strong>Venlo</strong> Innovation Center is een NV met overheden (provincie en<br />

regiogemeenten) en Ondernemend Limburg als aandeelhouders, waardoor ook de<br />

maatschappelijke risico’s zeer beperkt zijn.<br />

3. Bestuurlijk risico<br />

Gezien voorgaande, aangevuld met de sturingsmogelijkheden van de (publieke) aandeelhouders<br />

is het bestuurlijk risico eveneens beperkt. Er vindt bovendien periodiek evaluatie<br />

plaats voor wat betreft de te realiseren doelstellingen.<br />

4-106


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Vestigingsplaats<br />

Rechtsvorm<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

Stichting <strong>Venlo</strong> Partners<br />

<strong>Venlo</strong><br />

Betreft nu nog een Stichting; de subsidierelatie<br />

wordt vanaf 2013 getransformeerd naar een<br />

relatie van opdrachtverstrekking.<br />

Economische Zaken en Floriade<br />

De burgemeester (voorzitter) en de wethouder<br />

Economische Zaken en Floriade hebben zitting in<br />

de Raad van Advies.<br />

Afdeling Economie, Cultuur en Arbeid<br />

Doel verbintenis<br />

De stichting <strong>Venlo</strong> Partners is de citymarketingorganisatie van de gemeente <strong>Venlo</strong> waar<br />

gemeente, bewoners, ondernemers, bedrijven en organisaties terecht kunnen voor het<br />

profileren en positioneren van ideeën in samenhang met het merk <strong>Venlo</strong>.<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

De stichting <strong>Venlo</strong> Partners heeft in januari 2011 het strategisch kader 2010-2015 en het<br />

inhoudelijk programma 2011 ingediend. Op grond van beide documenten heeft het college in<br />

de vergadering van 15 februari 2011 (11/275) besloten om aan de stichting VP, vanaf 2011,<br />

een structurele subsidie te verlenen. In 2013 zou de stichting VP geëvalueerd worden. Het<br />

college heeft in de vergadering van 3 juli 2012besloten om, in het kader van de<br />

bezuinigingen, de evaluatie te vervroegen naar 2012. Begin 2013 worden de resultaten van<br />

dit onderzoek verwacht. Op basis hiervan wordt een besluit genomen over ondersteuning<br />

van de stichting VP na 2013.. De belastingdienst heeft eind 2012 geconstateerd dat de<br />

relatie van de gemeente <strong>Venlo</strong> met VP gebaseerd zou moeten zijn op basis van<br />

opdrachtverstrekking met een belastbaar feit tot gevolg. Dit betekent dat vanaf 2013 de<br />

subsidierelatie getransformeerd wordt naar een relatie van opdrachtverstrekking.<br />

Financiële informatie<br />

Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

Rekening Begroting Rekening<br />

Jaarlijkse bijdrage <strong>Venlo</strong> € 391.000 € 391.000<br />

Resultaat € 5.504 0<br />

Omvang vreemd vermogen € 277.718<br />

Omvang eigen vermogen € 46.340<br />

Financieel risico<br />

Vanaf 2014 ligt er een bezuiniging op het budget voor evenementen. Dit heeft tevens effect<br />

op de hoogte van het budget dat beschikbaar is voor <strong>Venlo</strong> Partners vanaf 2014. Mogelijk<br />

risico is dat de middelen onvoldoende zijn om <strong>Venlo</strong> Partners in de lucht te houden. Bij een<br />

ontmanteling van de stichting wordt de gemeente geconfronteerd met mogelijke frictiekosten.<br />

4-107


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Vestigingsplaats<br />

Rechtsvorm<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

Stichting Promotie Noord-Limburg/Stichting<br />

Leisure Port<br />

<strong>Venlo</strong><br />

Stichting<br />

Economische Zaken en Kennisinfrastructuur<br />

Wethouder Economische Zaken en<br />

Kennisinfrastructuur heeft tot het moment van<br />

wijziging van de statuten zitting in de Raad van<br />

Toezicht.<br />

Afdeling Ruimte & Economie<br />

Doel verbintenis<br />

De Stichting Promotie Noord-Limburg/Stichting Leisureport verzorgt namens de gemeenten<br />

in Noord-Limburg de toeristische promotie en marketing met als doel toeristen en recreanten<br />

te infomeren over de toeristische aantrekkingskracht van de regio <strong>Venlo</strong> en onze gemeente<br />

en daarmee te bewegen een bezoek aan onze regio c.q. gemeente te brengen.<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

De deelnemende gemeenten hebben ingestemd met het businessplan Leisureport 2013-<br />

2016 waarin de fusie van de Stichting Promotie Noord-Limburg en de Stichting Toerisme<br />

Noord-Limburg is opgenomen. De Stichting Leisure Port zal als rechtsopvolger de huidige<br />

taken en werkzaamheden van SPNL overnemen en de VVV-licentie en enkele backoffice<br />

taken gaan uitvoeren. Daarnaast bestaat de ambitie om te promotie/marketing te verbreden<br />

naar het totaal van vrijetijdsvoorzieningen, dus ook cultuur, evenementen, funshoppen.<br />

Financiële informatie<br />

Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

Rekening Begroting Rekening<br />

Jaarlijkse bijdrage <strong>Venlo</strong> € 130.000 € 128.219<br />

Resultaat 0<br />

Omvang vreemd vermogen<br />

Omvang eigen vermogen € 264.013<br />

Financieel risico<br />

De Stichting Leisureport voert activiteiten uit op basis van het door gemeenten<br />

goedgekeurde businessplan 2013-2016. Daarvoor kennen de Noord Limburgse gemeenten<br />

een subsidie toe die de uitgaven dekken. Rekening houdend met het eigen vermogen is<br />

financieel risico voor onze gemeente beperkt.<br />

4-108


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Vestigingsplaats<br />

Rechtsvorm<br />

Stichting Toerisme Noord-Limburg<br />

Venray<br />

Stichting<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille Economische Zaken en Kennisinfrastructuur<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s) -<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

Afdeling Ruimte & Economie<br />

Doel verbintenis<br />

De Stichting Toerisme Noord-Limburg heeft tot 31-12-2012 beheer en exploitatie van de<br />

VVV-winkels in de deelnemende gemeenten waaronder <strong>Venlo</strong> verzorgd. De VVV-winkel<br />

heeft een toeristische gastheerschapsfunctie onder de licentie van VVV-Nederland vervuld<br />

waaronder het verstrekken van toeristische informatie aan toerist, recreant en inwoner van<br />

<strong>Venlo</strong>.<br />

De stichting is primair een beheerstichting.<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

De gemeenteraad heeft besloten met ingang van 1-1-2013 de subsidie aan de VVV-winkel<br />

<strong>Venlo</strong> stop te zetten en een bezuiniging van € 75.000 op het budget door te voeren. De<br />

Stichting is momenteel in liquidatie en in het eerste kwartaal 2013 zal een en ander worden<br />

afgewikkeld.<br />

Een deel van de VVV-taken worden ondergebracht bij de Stichting Leisureport en het<br />

inmiddels ingerichte VVV-agentschap bij Boekhandel Koops.<br />

Financiële informatie<br />

Saldo baten en lasten 2011 2012<br />

Rekening Begroting Rekening<br />

Jaarlijkse bijdrage <strong>Venlo</strong><br />

Extra bijdrage vanwege transitiekosten<br />

€ 91.000 € 90.090<br />

€ 32.165<br />

Resultaat 0<br />

Omvang vreemd vermogen<br />

Omvang eigen vermogen -90<br />

Financieel risico<br />

Bij overeenkomst is vastgelegd dat de gemeente volledig financiële verantwoordelijkheid<br />

draagt voor het exploitatieresultaat van de VVV-winkel <strong>Venlo</strong>. Dit houdt in dat de gemeente<br />

bij een negatief exploitatieresultaat (> € 90.000) over 2012 extra middelen zal moeten<br />

bijdragen.<br />

Het stopzetten van de subsidie heeft financiële consequenties omdat bij de overeenkomst is<br />

vastgelegd dat de gemeente opkomt voor de transitie- c.q. frictiekosten o.a. ten aanzien van<br />

doorlopende contracten en het personeel, verhuizing, liquidatiekosten etc.<br />

Hiervoor is in 2012 binnen de bestaande begroting reeds een extra bijdrage verstrekt van €<br />

32.165<br />

n.v.t.<br />

4-109


Gegevens maatschappelijk partner<br />

Naam<br />

Vestigingsplaats<br />

Rechtsvorm<br />

Gegevens gemeente <strong>Venlo</strong><br />

Verantwoordelijke portefeuille<br />

Functie(s) betrokken bestuurder(s)<br />

Verantwoordelijk accounthouder (afd.)<br />

Housing First Midden Limburg<br />

<strong>Venlo</strong><br />

Stichting (Mensana)<br />

Sociale Infrastructuur en Sport<br />

Wethouder, voorzitter Leidende Coalitie<br />

Regionaal Kompas<br />

Maatschappelijke ontwikkeling<br />

Doel verbintenis<br />

Pilots Housing First<br />

Beleidsvoornemens m.b.t. de betrokken partij<br />

Een organisatie ontwikkelen in de subregio Midden Limburg waarbij binnen 3 jaar tijd 60 dakof<br />

thuislozen zelfstandig worden gehuisvest en waar woonbegeleiding op maat wordt<br />

geboden<br />

Financiële informatie<br />

Saldo baten en lasten 2011 2012<br />