Manual Blok 3 2009-2010 - Intranet - Hogeschool van Amsterdam

intra.iam.hva.nl

Manual Blok 3 2009-2010 - Intranet - Hogeschool van Amsterdam

Naam:

Nummer:

Klas:

Interactieve Media – Propedeuse – Blok 3

Deze manual is het spoorboekje voor het derde blok van het propedeusejaar van de

opleiding Interactieve Media. Het gehele studiejaar is opgebouwd uit vier blokken. Elk

blok wordt een manual samengesteld en uitgereikt. De manual bestaat uit drie delen:

Deel 1: Jaaroverzicht........................................................................................... 2

1.1 Curriculum propedeusejaar ............................................................................... 3

1.2 Beoordeling en studiepunten............................................................................. 7

1.3 Studieadvies...................................................................................................... 8

1.4 Organisatie ........................................................................................................ 9

Deel 2: Overzicht blok 3 .................................................................................... 12

Vak Projectwerk – team ......................................................................................... 13

Vak Media design................................................................................................... 15

Vak Human Computer Interaction.......................................................................... 17

Vak Content & Redactie......................................................................................... 19

Vak Ontwikkelmethoden en technieken ................................................................. 24

Vak Ondernemen ................................................................................................... 26

Bijlage A: Competentiematrix ................................................................................... 28

Deel 3: Kalender blok 3 ..................................................................................... 30

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010 - BW - pag 1


Deel 1: Jaaroverzicht

Opleiding Interactieve Media – Instituut voor Netwerk Cultuur – Media Lab Amsterdam

Het propedeusejaar van de opleiding Interactieve Media is het eerste jaar van een

vierjarige opleiding. Aan het einde van het jaar brengt de opleiding een studieadvies aan

de student uit: positief dan wel negatief. Na de propedeusefase volgt de student na een

positief studieadvies het kernprogramma (voor alle studenten gelijk) en maakt de student

gaandeweg steeds meer eigen keuzes, voor verdiepende of verbredende vakken,

stages, de minor en het afstudeerproject.

Propedeuse

Studie

advies

Verdieping 1

(kern + stroom)

Verdieping 2

(kern + stroom)

Afstuderen

Diploma

Het instituut Interactieve Media van de Hogeschool van Amsterdam bestaat naast de

opleiding Interactieve Media uit het Instituut voor Netwerk Cultuur en participeert in het

Media Lab Amsterdam. Deze twee instituten organiseren bijzondere evenementen in het

vakgebied en bieden interessante stages en afstudeerprojecten aan.

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010 - BW - pag 2


1.1 Curriculum propedeusejaar

Het propedeusejaar geeft studenten qua inhoud, organisatie, werkvormen en

toetsing een goed beeld van de opleiding en het vakgebied als geheel en de

specialiaties in het bijzonder.

Doelstelling

Studenten IAM hebben ambitie en voelen zich thuis binnen Interactieve Media

(het vakgebied en de opleiding). De opleiding IAM is een stimulerende,

aangename, professionele en veilige leeromgeving

- Studenten maken kennis met de opleiding, met de inhoud, de werkwijze,

het generieke eindprofiel en met de specialisaties.

- Studenten maken kennis met het vakgebied, met de beroepsmogelijkheden,

kwaliteit, ondernemen en met Amsterdam.

- Het propedeusejaar heeft diagnostische waarde, resulterend in wederzijdse

selectie en waar nodig verwijzing.

- Het propedeusejaar kenmerkt zich door een goede organisatie en oog voor

de menselijke maat.

Curriculum

Het propedeusejaar bestaat uit een aantal delen met samen een studielast van

1680 uur, goed voor 60 studiepunten.

Start en Afsluiting

Het jaar start met een introductie – een opmaat voor het hele jaar qua inhoud,

werkwijze en organisatie.

Het jaar eindigt met een individueel project en een eindejaarsgesprek waarin je

bewijst toelaatbaar te zijn tot de verdiepingsfase en bewust kiest voor één van de

drie specialisaties. Het eindejaarsgesprek voer je aan de hand van een jaarverslag

en je portfolio.

Funderende lijnen

In een aantal funderende themalijnen maak je kennis en oefen je met vaardigheden

en theorie behorend bij de verschillende expertises. Binnen elk thema zijn 5 à 6

studiepunten te behalen. De blokken door het jaar hangen samen en hebben een

logische opbouw. De thema’s zijn:

- Human factors

- Ontwerp

- Communicatie

- Techniek

- Management

- IAM in de samenleving

Project lijn

Het toepassen van (juist) verworven vaardigheden en kennis op reële opdrachten

van externe opdrachtgevers is een belangrijk onderdeel van de opleiding. In de

eerste drie weken maak je kennis met projectwerk in het introductieprogramma IAM

On! In het tweede en derde blok van het jaar voer je een project uit voor een externe

opdrachtgever. In het vierde blok doe je een individueel project. Het projectwerk is de

‘ruggengraat’ binnen het jaar. Binnen de projectlijn zijn 20 studiepunten te behalen.

De vakken binnen de projectlijn zijn: IAM On!, Projectwerk team en Projectwerk

individueel.

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 3


Studie- en beroepscoaching

Het SBC programma ondersteunt je bij het opbouwen van zelfkennis en bij het

optimaal inrichten en benutten van de studie. Studieregiepunten behaal je door het

werken aan persoonlijke leerdoelen en bieden je dus ruimte voor individuele

verdieping en initiatief binnen het propedeusejaar. Binnen deze lijn zijn 8

studiepunten te behalen.

Overzicht vakken en studiepunten

In het propedeusejaar kunnen volgens onderstaand schema 60 studiepunten

behaald worden verdeeld over 4 blokken. Op de volgende pagina staat een

schematisch overzicht van het curriculum.

STP* SBU** Toetsvorm

Propedeuse Blok 1

User Centred Development 2 56 Product + Tentamen

Ideeontwikkeling 2 56 Product + Presentatie

Internet standaarden 2 56 Product + Tentamen

Geschiedenis van Kunst en Media 3 84 Product + Tentamen

Kennismakingsgesprek/ Taal 2 56 Product, Toets +

Gesprek

IAM On! 4 112 Product + Presentatie

Propedeuse Blok 2

Marketing 2 56 Tentamen +

Presentatie

Media design (2/3)*** 3 84 Product

Programmeren 4 112 Praktijktoetsen

Functioneringsgesprek 1 28 Product + Gesprek

Projectwerk team deel I 4 112 Product + Presentatie

Persoonlijke Studieregie 1 28 Variabel

Propedeuse Blok 3

Marketingcommunicatie (3/4)*** 2 56 Product + Tentamen

Human Computer Interaction (2/3)*** 3 84 Tentamen

Content en Redactie 3 84 Product + Opdracht

Persoonlijke Studieregie 1 28 Variabel

Projectwerk team deel II 6 168 Product + Presentatie

Propedeuse Blok 4

Ondernemen (3/4)*** 2 56 Product + Tentamen

Ontw. methoden en technieken (3/4)*** 2 56 Product + Tentamen

Media en Maatschappij 2 56 Product + Debat

Eindejaarsgesprek 2 56 Product + Gesprek

Persoonlijke Studieregie 1 28 Variabel

Projectwerk individueel 6 168 Product + presentatie

60 1680

* aantal studiepunten volgens het european credit transfer system (ECTS)

** aantal studiebelastingsuren (28 uur per studiepunt)

*** een aantal vakken wordt gespiegeld aangeboden; een deel van de studenten volgt het vak in het

ene blok, een andere deel krijgt dit vak het andere blok

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 4


manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 5


Opbouw propedeusejaar

De opbouw van het gehele jaar is als volgt: Kennismaken Toepassen

Verwerken

Het propedeusejaar bestaat uit 4 blokken van ongeveer 10 weken, waarbij elk blok

een eigen accent heeft:

Blok 1:

Blok 2:

Blok 3:

Blok 4:

Introductie en kennismaking

Fundering en start project (hoge tijdsbesteding)

Realisatie project (zelfstandig werken)

Verwerking, individueel project en afsluiting (persoonlijk initiatief)

Binnen een blok wordt een beperkt aantal vakken aangeboden (maximaal 6). Deze

vakken hebben een beperkte omvang en worden binnen het blok afgesloten. Het

aantal begeleide uren ligt over het gehele jaar tussen de 12 en 16 uur per week. De

student werkt daarnaast zelfstandig of in een team aan het uitwerken van

opdrachten.

Blokplanning

Ondanks de verschillende accenten per blok is de opbouw steeds gelijk:

Blok 1 10 weken Blok 2 10 weken Blok 3 10 weken Blok 4 11 weken

IAM On!

Vakken en

toetsing

Ideeontwikkeling

3 weken

6 weken Vakken 6 weken Vakken 6 weken Vakken 6 weken

1 week Toetsing 1 week Toetsing 1 week Toetsing 1 week

Afronding

team

projectwerk

2 weken

Afronding

team

projectwerk

2 weken

Afronding

individueel

projectwerk

2/3

weken

Blok break 1 week Herkansingen 1 week

Doordat je de funderende vakken en het projectwerk na elkaar afrondt, kun je beide

studieonderdelen met volle aandacht en zorg voltooien.

Jaarkalender

De kalender van de propedeuse voor het studiejaar 2009/10 ziet er als volgt uit:

Eerste onderwijsblok 31 augustus 2009 – 13 november 2009

Herfstreces 19 oktober 2009 – 23 oktober 2009

Tweede onderwijsblok 16 november 2009 – 29 januari 2010

Kerstreces 21 december 2009 – 1 januari 2010

Derde onderwijsblok 1 februari 2010 – 9 april 2010

Voorjaarsreces, optioneel* 22 februari 2010 – 26 februari 2010

Vierde onderwijsblok 12 april 2010 – 9 juli 2010

Meireces 27 april 2010 – 1 mei 2010

Onderwijsvrije periode in de zomer 12 juli 2010 – 27 augustus 2010

* De periode van het voorjaarsreces kan ook gebruikt worden voor het behalen van een persoonlijk

studieregiepunt.

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 6


1.2 Beoordeling en studiepunten

Voor elk vak worden de toetsprocedure, toetscriteria en toetsdatum vastgesteld.

Deze worden in de manual bekend gemaakt en toegelicht bij de start van het vak.

Herkansingen

Naast de reguliere toets wordt voor elk vak een herkansingsmogelijkheid

aangeboden voor het geval je de reguliere toets met een onvoldoende beoordeling

hebt afgesloten. De herkansing wordt in het volgende blok aangeboden kort na de

reguliere toets. De herkansing heeft een vergelijkbare vorm en een vergelijkbaar

niveau als de reguliere toets. Indien je ook de herkansing met een onvoldoende

beoordeling afrondt, kun je de studiepunten voor dat vak dit studiejaar niet meer

behalen en zul je het vak komend studiejaar opnieuw moeten volgen. Indien een

student niet op het toetsmoment verschijnt – door ziekte of anderszins – wordt een

onvoldoende beoordeling toegekend en is de student aangewezen op de

herkansingsmogelijkheid.

Practica

Een aantal vakken is gekenmerkt als practicum. Het betreft alle projecten en de

vakken Ideeontwikkeling en Mediadesign. Het karakter van een practicum is dat de

student gedurende het blok aan een opdracht werkt en feedback van de docent

ontvangt en dus in staat is om zijn werk vóór oplevering aan te passen. Voor practica

is het mogelijk dat de herkansingsopdracht een andere vorm heeft dan de initiële

opdracht.

Feedback

Feedback is een integraal onderdeel van het onderwijs. Docenten koppelen

gedurende en na afloop van elk blok hun bevindingen van en commentaar op het

opgeleverde werk van studenten terug. Daarnaast is feedback geven en vragen een

natuurlijk onderdeel van het onderwijs. Je wordt aangemoedigd om feedback te

vragen, om naar het werk van medestudenten te kijken en om medestudenten

feedback te geven.

Boom-online

De opleiding informeert je een aantal maal over je studievoortgang. De

studieresultaten worden daarnaast on-line bijgehouden zodat je altijd inzicht hebt in

je studieresultaten.

Boom-online: http://boomonline.hva.nl

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 7


1.3 Studieadvies

Aan het eind van het jaar – in juli – brengt de examencommissie van de opleiding

aan elke student een studieadvies uit. Indien je 40 studiepunten of meer hebt

behaald, waaronder in ieder geval de punten voor Taal voor IAM, het teamproject

blok 3 en het individuele project, is het studieadvies positief en kun je doorstromen

naar de verdiepingsfase van de opleiding. Indien je minder dan 40 studiepunten hebt

behaald en/of Taal voor IAM of een of meer projectdelen (dat wil zeggen: het project

in blok 3 en/of het individuele project in blok 4) niet voldoende hebt afgerond, wordt

een bindend afwijzend studieadvies (BAS) uitgebracht en kun je de opleiding niet

voortzetten.

Aan een student die een positief studieadvies heeft gekregen maar het

propedeutisch examen nog niet behaald heeft, wordt aan het einde van het tweede

jaar nogmaals een studieadvies uitgebracht. Dat studieadvies is bindend afwijzend

indien het propedeutisch examen na twee jaar alsnog niet met succes is afgerond.

De student wordt gedurende het studiejaar een aantal maal geïnformeerd over de

studievoortgang en indien relevant gewaarschuwd dat de huidige studievoortgang

kan leiden tot een bindend afwijzend studieadvies.

De examencommissie besluit pas tot het uitbrengen van een BAS nadat de

studentendecaan om advies is gevraagd over persoonlijke omstandigheden die

aanleiding zouden kunnen geven om af te zien van een BAS. Studenten die menen

dat persoonlijke omstandigheden hun studievoortgang belemmert of heeft

belemmerd moeten zich tijdig melden bij de studentendecaan.

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 8


1.4 Organisatie

Hogeschool van Amsterdam, Instituut voor Interactieve Media

Rhijnspoorplein 1, Postbus 1025, 1000 BA Amsterdam, 020 – 595 18 55

E-mail en intranet

Het intranet van de opleiding is een belangrijk communicatiemiddel van de opleiding.

Het intranet bevat informatie over vakken, roosters, beoordelingen en nieuws.

Daarnaast gebruiken docenten e-mail om informatie te versturen naar studenten en

klassen. Deze berichten worden verstuurd naar je HvA e-mail adres dat je ter

beschikking wordt gesteld door de opleiding. Zorg dat je het intranet en je HvA

mailbox dagelijks bekijkt en regelmatig opschoont.

Intranet: http://intra.iam.hva.nl

webmail: http://webmail.hva.nl

Contactpersonen

Alle studenten hebben een contactpersoon binnen de opleiding – de coach. Met

vragen en problemen wend je je in eerste instantie tot je coach. Die zal dan binnen

de organisatie een antwoord zoeken op je vraag of je indien relevant doorverwijzen.

De coach heeft ook als taak om je studentendossier bij te houden. In je dossier zitten

de overzichten van je studieresultaten, persoonlijke gespreksverslagen en officiële

correspondentie tussen jou en de opleiding. Bij persoonlijke omstandigheden zal de

coach je doorverwijzen naar de studentendecaan – Reina Dooijewaard.

Coaches

Hein Bijvoet

Maaike van Cruchten

Eva van den Eijnde

Bart-Jan Steerenberg

Jos Kok

Brit Wijnmaalen

Sonja Rouwhorst

Jacinta Sambell

Klas

Zwart en Grijs

Wit en Ivoor

Geel en Oker

Oranje en Rood

Groen en Blauw

Cyaan en Paars

Lila en Roze

Magenta

Onderstaand schema geeft aan bij wie je terecht kunt met vragen en/of problemen:

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 9


Administratie en faciliteiten

- Voor vragen over roosters, studiepunten… kun je je tijdens spreekuren

wenden tot de balie van het onderwijsbureau van de opleiding in kamer

04A12 (dagelijks geopend van 10 tot 12 uur).

- Voor vragen en informatie over inschrijven, uitschrijven, adreswijzigingen,

betaling van collegegeld, collegekaarten… kun je je wenden tot het studenten

servicecentrum (SSC) op de Leeuwenburg bij het Amstelstation, in de B-

vleugel op de eerste verdieping.

- Voor vragen en informatie over ICT-voorzieningen kun je je wenden tot de

servicebalie op de eerste verdieping.

- Voor het reserveren en lenen van audio-visuele hulpmiddelen kun je je

wenden tot de servicebalie op de eerste verdieping.

Klassen en teams

De 390 studenten die starten met de opleiding zijn verdeeld over 15 klassen van

ongeveer 26 studenten: Zwart, Grijs, Wit, Ivoor, Geel, Oker, Oranje, Rood, Groen,

Blauw, Cyaan, Paars, Lila, Roze en Magenta.

Werkgroepen worden met de eigen klas gevolgd. Colleges worden door 6-8 klassen

tegelijkertijd gevolgd. Twee klassen delen samen één coach. In het tweede en derde

blok werk je een team aan een projectopdracht van een externe opdrachtgever. Dit

team bestaat uit ca. 5 studenten uit je klas (5 teams per klas). Teams uit twee

klassen werken aan dezelfde projectopdracht (10 teams) en worden begeleid door

dezelfde teamcoaches. Naast contact met de studenten in je eigen klas heb je dus

zeker regelmatig contact met studenten uit één andere klas.

Propedeuse 2009-2010

390 studenten – 15 klassen

Zwart, Grijs, Wit, Ivoor, Geel, Oker, Oranje, Rood,

Groen, Blauw, Cyaan, Paars, Lila, Roze en Magenta

Colleges in 2x

- Zwart, Grijs, Wit, Ivoor, Geel, Oker, Oranje, Rood

- Groen, Blauw, Cyaan, Paars, Lila, Roze en Magenta

50 studenten

één coach

50 studenten

één coach

50 studenten

één coach

50 studenten

één coach

Hein Bijvoet

Maaike van Cruchten

Eva van den Eijnde

Bart-Jan Steerenberg

Zwart/Grijs

Wit/Ivoor

Geel/Oker

Oranje/Rood

50 studenten

één coach

50 studenten

één coach

50 studenten

één coach

25 studenten

één coach

Jos Kok

Brit Wijnmaalen

Sonja Rouwhorst

Jacinta Sambell

Groen/Blauw

Cyaan/Paars

Lila/Roze

Magenta

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 10


Docenten

Onderstaand een overzicht van de docenten die actief zijn in het propedeusejaar:

Naam

Axel Roest

Bart-Jan Steerenberg*

Brit Wijnmaalen

Charlie Mulholland*

Eva van den Eijnde*

Finne Fortuin

Frank Kloos *

Hein Bijvoet *

Irma Driessen

Jaap Evenhuis*

Jacinta Sambell

Jos Kok

Joyce Barnhorn *

Justus Sturkenboom*

Maaike van Cruchten*

Marjolijn Ruyg*

Myrna de Swart

Nicole Frank

Raimunda Scholtemeijer

Ria Janssen

Ria van Kempen

Robbert Ritmeester*

Sanne ‘t Hooft

Sonja Rouwhorst*

Theo Ploeg*

Rol/Vak

Programmeren

Ideeontwikkeling, Project, Mediadesign, Coach

Teamleider propedeuse, Coach

User Centred Development, Marketing, Ideeontwikkeling,

Project

Taal, Media en Maatschappij, Gesch. Kunst en Media, Coach

Internetstandaarden, Programmeren

Ideeontwikkeling, Project

Content en Redactie, Media en Maatschappij, Geschiedenis

Kunst en Media, Coach

Ideeontwikkeling, Human Computer Interaction

User Centred Development, Marketing,

Marketingcommunicatie, Ideeontwikkeling, Project, Coach

User Centred Development, Ideeontwikkeling, Project,

Marketing, Ondernemen, Coach

User Centred Development, Marketing, Ideeontwikkeling,

Project, Ontwikkelmethoden en technieken, Coach

Marketingcommunicatie

Internetstandaarden, Programmeren, Ontwikkelmethoden en

technieken, Project

Media en Maatschappij, Coach

Ideeontwikkeling, Project

Ideeontwikkeling, Project

Mediadesign, Ideeontwikkeling, Project

Ondernemen

Taal voor IAM, Coach

Marketing, Marketingcommunicatie

Ideeontwikkeling, Project, Mediadesign

Ideeontwikkeling, Human Computer Interaction

Internetstandaarden, Programmeren, Project,

Ontwikkelmethoden en technieken, Coach

Content en Redactie, Media en Maatschappij, Geschiedenis

Kunst en Media, Project

Tijl Rood

* Verzorgt ook onderwijs in de verdiepingsfase

Content en Redactie

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 11


Deel 2: Overzicht blok

3

Project,Content en Redactie, Marketingcommunicatie / Ondernemen /

Ontwikkelmethoden en technieken, Human Computer Interaction / Media design,

Studieregiepunt

Aan het einde van het blok moet je voor elk vak een product opleveren, een

presentatie verzorgen en/of een tentamen afleggen. Deze eindresultaten worden

beoordeeld door de docent(en) en leveren een aantal studiepunten op volgens het

European credit transfer system (ECTS). In dit deel van de manual staat voor elk vak

beschreven wat het eindresultaat is, hoe de toetsing plaatsvindt en welke criteria

daarbij gehanteerd worden.

Indien je eindresultaat aan alle criteria voldoet, wordt minimaal een cijfer 5,5

toegekend. Indien je op één of meer criteria excelleert, kan de docent de

beoordeling verhogen. De docent zal de beoordeling beargumenteren en aan de

student terugkoppelen.

In blok 2 volg je de vakken Project, Content en Redactie, Marketingcommunicatie

/ Ondernemen / Ontwikkelmethoden en technieken, Human Computer

Interaction of Media Design. Daarnaast kun je je persoonlijke leerdoelen definiëren

en werken aan je persoonlijke Studieregiepunten.

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 12


Vak

Projectwerk – team

Studiejaar

Propedeuse

Periode blok 2 (en blok 3)

Aantal lesweken 9 lesweken (inclusief teambeoordeling)

Aantal studiepunten 4 studiepunten (en 6 studiepunten in blok 3)

Docenten

Marjolijn Ruyg, Charlie Mulholland, Robbert Ritmeester, Myrna

de Swart, Natasja van Schaik, Nicole Frank, Frank Kloos,

Jacinta Sambell, Jos Kok, Bart-Jan Steerenberg e.a.

Leerdoelen (blok 2 en 3)

• De student kan in een projectteam werken.

• De student kan de kern van een projectopdracht definiëren.

• De student kan een interactieve, oorspronkelijke en op de doelgroep afgestemde

oplossing voor een probleem van een opdrachtgever bedenken en realiseren, waarbij de

kracht van het initiële concept behouden blijft.

• De student kan keuzes maken en deze onderbouwen.

• De student kent het belang van planmatig werken – kan een actie- en besluitenlijst

opstellen en deze effectief benutten.

• De student is bekend met de projectfases:

start → concept → demo → prototype → ’usability’ test → (her)ontwerp → realisatie →

presentatie

• De student kent de rol van de volgende projectactoren:

opdrachtgever, opdrachtnemer en gebruiker.

• De student kan een idee ‘schriftelijk’ en ‘mondeling’ overtuigend presenteren.

• De student kan een product sprankelend en passend presenteren.

• De student heeft oog voor detail en toont liefde voor het ambacht.

Plaats in het leerplan

Projecten nemen een speciale plaats in binnen het curriculum. In de projecten passen

studenten al hun (juist verworven) kennis en vaardigheden toe op een opdracht van een

externe opdrachtgever.

De projecten zijn de plaats binnen de propedeuse waar studenten aantonen dat ze hun

kennis, vaardigheden en houding samenhangend en effectief kunnen toepassen in

beroepssituaties – de plaats waar studenten competentiegericht werken. Door het behalen

van de projecten toont de student aan de eindcompetenties van de opleiding op het eerste

niveau als geheel te beheersen.

Werkwijze

Studenten bedenken en creëren met een team een oplossing voor een probleem van een

externe opdrachtgever. Aan het einde van blok 2 wordt een demo van de oplossing

gepresenteerd. Aan het einde van blok 3 wordt het product gepresenteerd. Het project start

met een kick-off – kennismaking met de opdracht, het team, de opdrachtgever en de

teamcoach. Het programma bestaat uit een reeks werkgroepen en colleges waarin de

studenten kennis maken en oefenen met algemene projectbegrippen, kennis en

vaardigheden. Daarnaast bespreken de projectteams de voortgang wekelijks met de

teamcoach en presenteren zij de resultaten een aantal maal aan de opdrachtgever, de

teamcoach en andere studententeams.

Literatuur

Het lesmateriaal bestaat uit een reader die door de opleiding wordt verstrekt.

Lesstof

• Teamwerk, projectmatig werken, methodisch werken

• Onderzoek, analyse, personae, scenario’s

• Creativiteit, schetsen, ideeën, concepten, selectie

• Presenteren, rapporteren, specificeren, documenteren

• Iteratief werken: ontwerp, prototype, test, herontwerp

• Bouwen, testen, implementeren

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 13


Criteria

De gedetailleerde eisen die aan de verschillende deelproducten (prototype,

ontwerpspecificatie, planning, product, documentatie en presentatie) gesteld worden, staan in

de projectmanual blok 3 beschreven.

Product

1. Het bedachte idee is een interactieve, oorspronkelijke en op de doelgroep

afgestemde oplossing voor het probleem van de opdrachtgever.

Presentatie

Proces

2. De documentatie geeft een compleet overzicht van het product en biedt de

organisatie van de opdrachtgever voldoende houvast om het product na

implementatie te gebruiken en te beheren.

3. De presentatie van het product boeit en overtuigt.

4. De opgeleverde producten en presentaties zijn verzorgd uitgevoerd en zijn

geschreven in correct Nederlands.

5. De opgeleverde producten en presentaties vormen een bij het team en bij de

opdracht passende eenheid.

6. De opeenvolging van deelproducten geven een goed beeld van de aanpak en de

keuzes van het team

7. De student heeft actief deelgenomen aan het lesprogramma.

8. De student kan in de teambeoordeling zowel de eigen prestaties en werkwijze als

die van de andere teamleden en het gehele projectteam op reële wijze evalueren.

Toetsing

In de loop van blok 3 worden de volgende producten opgeleverd:

− Lesweek 5: Opleveren ontwerpspecificatie en presentatie Prototype

− Lesweek 10: Opleveren product en documentatie

Beoordeling en feedback:

− Na oplevering van een deelproduct ontvangt het team feedback van zowel de

opdrachtgever als de teamcoach.

− Na oplevering van het product en de documentatie wordt de beoordeling van het

team bepaald door de teamcoach door te toetsen aan de criteria.

− In de teambeoordeling na afloop van het blok wordt de beoordeling voor individuele

studenten naar boven of beneden bijgesteld door de teamcoach indien de uitkomsten

van de teambeoordeling daartoe aanleiding geven.

Voor een voldoende beoordeling:

− Is aanwezigheid bij de kick-further op 1 februari 2010 verplicht.

− Moeten alle deelproducten tijdig opgeleverd worden.

− Moet de grond van eventuele onvoldoende beoordelingen van deelopdrachten

aangepakt zijn bij de presentatie van het product en oplevering van de documentatie

− Moeten het prototype en het uiteindelijke product gepresenteerd worden.

− Is aanwezigheid bij de presentaties verplicht.

Herkansing

Mocht een team of een individuele student een onvoldoende beoordeling ontvangen, dan

maakt het team dan wel de student afspraken met de teamcoach over wat het team dan wel

de student in blok 4 moet presteren om het gehele project met voldoende resultaat af te

sluiten. Komt het team dan wel de student de afspraken na, dan wordt het projectwerk in blok

3 alsnog voldoende beoordeeld.

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 14


Vak

Studiejaar

Periode(s)

Aantal studiepunten

Docenten

Media design

Propedeuse

Blok 2/3 (klassen Groen, Blauw, Cyaan, Paars. Lila, Roze en

Magenta)

3 studiepunten

Bart-Jan Steerenberg, Nicole Frank, Robbert Ritmeester

Leerdoelen

• De student ontwikkelt basiskennis over vormgeving en visuele begrippen.

• De student kan communiceren met behulp van een visueel ontwerp.

• De student kan diverse middelen effectief inzetten in het ontwerpproces.

• De student leert om te gaan met feedback en leert vormgeving te onderbouwen en

werk van anderen van commentaar te voorzien.

Plaats in het leerplan

In dit blok ontwikkel je vaardigheden die je om leren gaan met een aantal

vormgevingsaspecten binnen media design zoals stijl, typografie, vorm, compositie, animatie,

video en interactie. De vaardigheden die je binnen Media design ontwikkelt kun je direct

toepassen binnen je vakken en projectwerk in het propedeusejaar en sluit aan bij vakken in

de verdiepingsjaren waar een beroep wordt gedaan op je vormgevingsvaardigheden.

Lesstof

- Kleur en compositie

- Typografie en stijl

- Design, creativiteit en inspiratie

- Betekenis van het beeld

- Het productieproces

- Video, interactiviteit en animatie

Werkwijze

Het lesprogramma bestaat uit een wekelijks college en een werkgroep. In het college wordt er

voornamelijk theorie behandeld die je in staat stelt om met visie een ontwerp te maken. Er

wordt aandacht besteed aan vakjargon, het vergroten van je eigen creativiteit, inspiratie,

reclame en beeldtheorieën en een professionele werkhouding.

In de werkgroep werk je voornamelijk zelfstandig aan een aantal creatieve opdrachten die je

opneemt in je eigen online portfolio. Je krijgt persoonlijk en klassikaal feedback en de

opdrachten maak je thuis individueel verder af.

Toetsing

Binnen het vak media design maak je 3 opdrachten die allemaal op elkaar zijn afgestemd.

Deze opdrachten leren je om systematisch te werken en vormen de basis voor een

professionele werkwijze. In deze opdrachten wordt er een beroep gedaan op traditionele

vaardigheden zoals tekenen en schetsen en op je software kennis zoals Flash, Photoshop en

Illustrator.

Er zijn 3 ‘deadlines’ en na deze opleveringsdata wordt je opdracht beoordeeld. Een

onvoldoende voor opdracht 1 of 2 kan je alleen herstellen door je opdracht voor de deadline

van de 3 e opdracht aan de criteria te laten voldoen. Opdracht 3 kan indien nodig na

oplevering in de toetsweek nog worden herzien voor de herkansingsdatum.

Criteria

Voor een voldoende beoordeling:

- Heb je de opdrachten voor de gestelde ‘deadlines’ ingeleverd en/of verbeterd.

- Zijn alle punten van het proces zoals benoemd in de opdracht aantoonbaar

doorlopen.

- Is de ‘feedback’ van de docent verwerkt in de opdrachten.

- Is de uitwerking van de deelopdrachten en de eindopdracht verzorgd.

- Neem je actief deel aan het lesprogrammma.

- Kun je jouw vormgevingskeuzes onderbouwen met behulp van theorie en vakjargon.

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 15


Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt door de opleiding verstrekt.

Aanbevolen literatuur:

‘Design Elements, A Graphic Style Manual: Understanding the rules and knowing when to

break them’, Timothy Samara, ISBN-13:978-1-59253-261-2

Hoorcolleges, werkgroepen en deadlines...

WG:

Maak je eigen blog aan bij www.wordpress.com

Zorg zelf voor voldoende materiaal (tijdschriften, potloden, karton, camera, foto's etc.)

Aanwezigheidsplicht, 2 x afwezig = onvoldoende

Kalenderweek 5: 1-5 februari

HC 1 ‘Kleur en Compositie’

WG 1 Opdracht 1 ‘Jouw smaak, jouw stijl in een moodboard’

Kalenderweek 6 8-12 februari

HC 2 ‘Typografie en Stijl’

WG 2 Opdracht 1 vervolg ‘Jouw smaak, jouw stijl in een moodboard’

NB: Inleveren opdracht 1:

Vrijdag 12 februari voor 12:00 uur.

Kalenderweek 7: 15 - 19 februari

HC 3 ‘Design,Creativiteit en Inspiratie’

WG 3 Opdracht 2 ‘Schetsen en Typografie’

Kalenderweek 9: 1-5 maart.

HC 4 ‘Betekenis van het beeld’

WG 4 Opdracht 2 Vervolg ‘Schetsen en Typografie’

NB: Inleveren opdracht 2:

Vrijdag 5 maart voor 12:00 uur

Kalenderweek 10: 8-12 maart

HC 5 ‘Het Productieproces’

WG 5 Opdracht 3 ‘Eigen (interactieve) leader en t-shirt’

Kalenderweek 11: 15-19 maart

HC 6‘Video, Interactiviteit en Animatie’

WG6 Opdracht 3 vervolg ‘Eigen (interactieve) leader en t-shirt’

NB: Inleveren opdracht 3:

26 maart voor 12:00 uur

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 16


Vak

Studiejaar

Periode(s)

Aantal studiepunten

Docent

Human Computer Interaction

Propedeuse

Blok 3 (klassen Zwart, Grijs, Wit, Ivoor, Geel, Oker, Oranje en

Rood)

3 studiepunten

Sanne ’t Hooft en Irma Driessen

Leerdoelen

− De student kent de verschillende aspecten van human computer interaction en user

experience.

− De student is zich bewust van de user experience in het eigen dagelijks gebruik van

interactieve media.

− De student kan zijn kennis en vaardigheden op het gebied van human computer

interaction en user experience voor eenvoudige ontwerpproblemen contextspecifiek en

doelgroepgericht inzetten.

Plaats in het leerplan

De mate van gebruiksgemak/usability (een onderdeel van de totale user experience) is/wordt

een steeds belangrijkere factor voor het succes van een product of dienst. Usability wordt

gedefinieerd als “gebruikers kunnen op effectieve, efficiënte en aangename wijze met

producten/diensten omgaan”. In het vak Human Computer Interaction (HCI) worden met

name de theoretische en de effectieve/efficiënte aspecten hiervan behandeld – kort door de

bocht ‘handig’ (waar media design dan ‘mooi’ is). De opgedane kennis en vaardigheden kan

de student direct toepassen in het projectwerk. Daarnaast is het vak HCI een voorbode voor

Technologie, Design & Interactie en deels voor Content & Communicatie.

Werkwijze

Het programma bestaat uit 6 colleges en 6 werkgroepen. Elke week wordt in het college een

onderwerp behandeld. In de werkgroepen verken je die onderwerpen nader door het maken

van oefeningen en opdrachten en het presenteren van werk en voorbeelden. Je bereidt je

voor op colleges en werkgroepen door vooraf het leesmateriaal in de reader door te nemen

en de bijbehorende oefening te maken. De in colleges en werkgroepen behandelde stof en

oefeningen vormen samen met de reader de basis voor het afsluitende tentamen.

Lesstof

Het model The Elements of User Experience van Jesse James Garrett (www.jjg.net) wordt

als leidraad gebruikt. Naast gebruikersgericht ontwerpen in het algemeen zal de nadruk

liggen op de skeleton en structure laag: interaction-, interface- en navigation design en deels

information architecture en information design. Deze onderwerpen worden behandeld aan de

hand van de overeenkomende hoofdstukken in de reader (zie het programmaoverzicht voor

meer details).

Concrete

Completion

Abstract

Conception

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 17


Criteria

Voor een voldoende beoordeling moet je voor beide delen van het tentamen minimaal 55%

van de te behalen punten behalen.

Toetsing

Je rondt het vak HCI in de week van 22 maart 2010 af door het maken van een tentamen van

2x 90 minuten (met daartussen een pauze van een half uur). Het tentamen bestaat uit twee

delen: deel 1 is een reeks open, invul en meerkeuze vragen, deel 2 is een ontwerpopdracht.

Één van de ontwerpoefeningen die tijdens de werkgroepen gemaakt is, vormt de basis voor

de ontwerpopdracht. Bij deel 1 van het tentamen mag je een zelfgemaakte, handgeschreven

samenvatting van één A4 gebruiken. Feedback wordt circa twee weken na het tentamen

gegeven. Kort na de feedback kan het tentamen herkanst worden.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit een reader die door de opleiding wordt verstrekt, de in de

colleges en werkgroepen behandelde onderwerpen en de bronnen op het intranet.

Lesprogramma

Onderstaand een overzicht van de onderwerpen door de weken (nb. dit niet: tekst, content,

labelling, help, games, e-commerce, hardware, emotie, schoonheid, usability testing, mediaelementen,

film, geluid en animatie):

The Elements of User Experience

Van strategy tot surface

User Centred Design is Goal Centred Design

Organizing the Interface

Applicatieconcepten / Metaforen

Windows / Schermen

Home page

Getting There

Navigatie / Zoeken / Scent / Back

Schermverloop / Flow / Design voor exception

Voorjaarsreces

Doing Things

Interactiestijlen

Feedback / Feed forward / Affordances

Input and Forms

Lay-out / Wireframes

Formulieren / Controls / Consistentie

Meldingen / Forgiveness / Contingency design

The Bigger Picture

Tentamenvoorbereiding

Summary

Toetsweek

Vragenuurtje: ma 22 mrt 2010

Tentamen: wo 24 maart 2010

Projectweek (geen HCI)

Feedback

o.a. voorbereiding en advies voor hertentamen

Lesweek 1

Hoofdstuk 1 » Lesweek 2

Hoofdstuk 2 » Lesweek 3

Hoofdstuk 3 » Lesweek 5

Hoofdstuk 4 » Lesweek 6

Grofweg

» Lesweek 7 » Lesweek 8 »

Hoofdstuk 5

lesweek 10

Kalenderweek 5

1-5 februari

Kalenderweek 6

8-12 februari

Kalenderweek 7

15-19 februari

Kalenderweek 13

22-26 februari

Kalenderweek 9

1-5 maart

Kalenderweek 10

8-12 maart

Kalenderweek 11

15-19 maart

Kalenderweek 12

22-26 maart

Kalenderweek 13

29 maart – 2 april

Kalenderweek 14

5-9 april

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 18


Vak

Content & Redactie

Studiejaar

Propedeuse

Periode(s) Blok 3

Aantal studiepunten 2 studiepunten

Docenten

Tijl Rood, Theo Ploeg en Hein Bijvoet

Leerdoelen

1. De student kan de aangeboden journalistieke schrijfprincipes toepassen.

2. De student ontwikkelt een lenige pen om zijn boodschap in geschrift aan

verschillende doelgroepen over te brengen.

3. De student creëert een visie op de toekomst, gebaseerd op hedendaagse tendensen.

Plaats in het leerplan

Als IAM-professional ontkom je er niet aan: schrijven. Helder en correct formuleren is niet

alleen noodzakelijk, maar betekent ook een streepje voor op de concurrentie. Het vak

Content & Redactie legt het fundament voor de vele tekstvormen die een IAM professional

hanteert. De schrijfopdrachten staan alle in het teken van de toekomst. Zo maakt de student

op een frivole manier kennis met een ander belangrijk aspect binnen de opleiding: het

ontwikkelen van een reëel beeld van de mogelijkheden die interactieve media de komende

jaren bieden.

Werkwijze

Gedurende het blok werkt een ieder aan zijn eigen digitale krant van de toekomst. Daarin

komt een aantal schrijfgenres terug in vier hoofdartikelen en twee kleinere opdrachten. Veel

alleen oefenen, maar ook veel overleggen en feedback geven en krijgen.

Tijdens de werkgroepen bespreekt de docent theorie, maar de lessen zijn gelardeerd met

brainstorms, discussies en taalspelletjes ter lering en vermaak.

Lesstof

• Opbouw en stijl van verschillende tekstgenres (theorie en opdrachten).

• Oefeningen ter ontwikkeling van een visie op de toekomst van de media en de

samenleving in het algemeen.

Criteria

1. Het eindproduct is compleet en geschreven in correct Nederlands.

2. Het eindproduct is zowel digitaal (blog) als op papier ingeleverd.

3. Het eindproduct is in begrijpelijke taal geschreven en toegankelijk geformuleerd.

4. De informatie in de krant is relevant en geeft blijk van visie op de toekomst.

5. De artikelen zijn opgebouwd volgens de structuur als opgegeven in de reader

Toetsing

1. In de zesde werkgroep levert elke student zijn krant van de toekomst volgens instructies

van de docent op. Op basis daarvan ontvangt de student een rapport waarin een beoordeling

is geformuleerd. Voldaan aan de criteria levert een voldoende op.

De volgende punten kunnen de beoordeling verhogen:

1. Een bovengemiddeld taalgevoel blijkend uit een rijke vocabulaire, idioom en

stilistische vaardigheden.

2. Het vermogen en de durf om buiten de gebaande paden te treden zonder het doel uit

het oog te verliezen.

3. Originele ideeën omtrent de toekomst van interactieve media en de samenleving in

het algemeen, zonder de realiteit uit het oog te verliezen.

4. Een houding waaruit toewijding spreekt.

2. Voorts wordt In de zesde werkgroep een schrijfopdracht gemaakt die in het teken staat van

het ordenen en in geschrift formuleren van informatie.

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 19


Beide onderdelen dienen met een voldoende te zijn afgerond om dit vak te halen.

Herkansen kan door het opleveren van een nieuwe krant op 19 april, of het maken van een

nieuwe nieuwe schrijfopdracht. Datum wordt nader bekend gemaakt.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit een werkboek, door opleiding verstrekt.

Aanbevolen: Alles met letters, van bijbel tot pindakaaspot.

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 20


Vak

Marketingcommunicatie

Studiejaar

Propedeuse

Periode(s) Blok 3 of Blok 4

Aantal studiepunten 2 studiepunten

Docenten

Joyce Barnhoorn, Ria van Kempen

Leerdoelen

− De student heeft begrip van het communicatieproces en weet waarom het voor

marketingcommunicatie van belang is.

− De student kan de elementen van de communicatiemix benoemen en deze gebruiken

binnen een geïntegreerde communicatiecampagne.

− De student is in staat een doelgroepspecifieke geïntegreerde communicatiecampagne te

bedenken, ontwikkelen en presenteren gebaseerd op een origineel en passend creatief

concept.

− De student kan een geïntegreerde communicatiecampagne ontwikkelen door het juiste

proces te doorlopen.

− De student is zich bewust van de ontwikkelingen in het medialandschap en kent de

nieuwere communicatie middelen als social media marketing, viral marketing, in-game

reclame, email marketing en mobile marketing.

− De student kan het belang van interactieve media in de marketing communicatie mix

aangeven.

Plaats in het leerplan

Het doel van het marketingcommunicatie lesprogramma is:

− De student kennis laten maken met communicatietheorie en de belangrijkste

marketingcommunicatie gereedschappen

− De student zich bewust laten worden van het veranderende medialandschap en de

nieuwe marketingcommunicatie mogelijkheden die interactieve media bieden

− De student laten de mogelijkheden laten toepassen bij het ontwikkelen van een

geïntegreerde communicatiecampagne

Het lesprogramma borduurt voort op de marketing principes die behandeld zijn in blok 2 en

bereidt de student voor op de communicatie lesonderdelen in het kernprogramma en de

stroom Content & Communicatie in de verdiepingsfase. Daarnaast doet de student

waardevolle ervaringen op het gebied van werken in een creatief team, concept ontwikkeling,

visualisatie en presenteren, die de student kan toepassen in het projectwerk in de

propedeuse, de opleiding en zijn verdere carrière.

Werkwijze

Het lesprogramma draait om het werken aan een opdracht die de student in een creatief

team van twee personen uitwerkt. De opdracht is het ontwikkelen van een geïntegreerde

communicatiecampagne voor een (fictieve) opdrachtgever en doelgroep. Daarnaast zal de

individuele kennis van de student getoetst worden met behulp van een tentamen met een

case, multiplechoice- en invulzinnen- vragen.

Het programma bestaat uit 6 hoorcolleges, wekelijks leesmateriaal en 6 werkgroepen. In de

hoorcolleges maken de studenten kennis met de theorie. De studenten bereiden zich op de

hoorcolleges voor door elke week het leesmateriaal door te nemen. Er zullen iedere week

producten moeten worden gemaakt voor de werkgroep van de week erna. Wekelijks wordt de

voortgang besproken en worden de studenten ondersteund bij de voorbereiding van de

eindpresentatie die in week 7 zal plaatsvinden en waarbij de docent de rol van klant speelt.

Deze wekelijkse afspraken met de docent zijn noodzakelijk om de voortgang te kunnen

meten, de student mag dan ook niet meer dan een van de zes afspraken missen.

Naast deze wekelijkse afspraken zal ieder werkgroep starten met een korte presentatie door

een team van 5 à 6 studenten die een onderzoek hebben gedaan naar een nieuw interactief

communicatiemedium. Het doel van deze wekelijkse presentaties is dat studenten onderzoek

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 21


verrichten en de resultaten van dit onderzoek met de rest van de klas delen. Deelname aan

een van deze presentaties is noodzakelijk voor het behalen van een voldoende voor het vak.

Lesstof

Het programma start met een introductie in communicatietheorie, het communicatieproces,

de problemen van coderen en decoderen en het belang van feedback. Vervolgens worden de

onderwerpen geïntegreerde marketingcommunicatie, crossmediale communicatie en de

marketingcommunicatiegereedschappen reclame, PR en sponsoring, verkoop promoties en

direct marketing besproken. Daarnaast worden ook nieuwere – door interactieve media

mogelijke – gereedschappen besproken door middel van wekelijkse presentaties door de

studenten in de werkgroepen. Tenslotte wordt het proces om geïntegreerde

communicatiecampagnes te ontwikkelen bekeken.

De student brengt de theorie in praktijk door een geïntegreerde communicatiecampagne

campagne te ontwikkelen voor een (fictieve) opdrachtgever en doelgroep.

Criteria

− De student toont tijdens de werkgroepen en het tentamen aan dat hij/zij de

communicatieprocessen begrijpt en het belang ervan voor marketingcommunicatie inziet.

− De student kan een doelgroepgerichte geïntegreerde communicatiecampagne

ontwikkelen gebaseerd op een creatief concept en kan deze op een overtuigende een

aantrekkelijke manier presenteren.

− De student kan de verschillende elementen van de communicatiemix integreren in een

geïntegreerde communicatie campagne.

− De student geeft er blijk van het proces van het ontwikkelen van

communicatiecampagnes te begrijpen. Om daar zeker van te zijn, moet de student

minimaal 5 van de 6 werkgroepen volgen.

− De student kan nieuwe mediakanalen benoemen die mogelijk zijn gemaakt door

interactieve media en kan enkele daarvan inzetten ter ondersteuning van een

geïntegreerde communicatiecampagne.

− De student toont tijdens de werkgroepen en het tentamen aan dat hij/zij zich bewust is

van de veranderingen die plaatsvinden in het medialandschap en de gevolgen hiervan

voor marketingcommunicatie.

− De student heeft deelgenomen aan de voorbereiding van minimaal een

onderzoekspresentatie.

Toetsing

De student presenteert de uitwerking van de opdracht en maakt een tentamen. De individuele

beoordeling van de student wordt gebaseerd op de bijdrage aan het uitwerking van de

opdracht, de eindpresentatie van de uitwerking en het tentamen.

Elke week krijgt de student feedback op de voortgang van de opdracht. Direct na de

eindpresentatie in blok 3 lesweek 8, ontvangt de student feedback op de eindpresentatie. Als

de student een onvoldoende beoordeling heeft gekregen, krijgt hij/zij de mogelijkheid in blok 4

week 2, om de presentatie aan te vullen indien de voortgang in minstens 5 van de 6 van de

werkgroepen is gepresenteerd en indien een initiële eindpresentatie is verzorgd. Hierbij dient

de student de feedback gegeven na afloop van de presentatie te verwerken.

Indien de student de voortgang in minder dan 5 van de 6 van de werkgroepen heeft

gepresenteerd en/of geen eindpresentatie heeft verzorgd, dan kan de presentatie herkanst

worden door het uitvoeren van een nieuwe opdracht en presentatie aan het einde van blok 4.

Het tentamen vind plaats in blok 3 lesweek 8. Feedback wordt kort na het tentamen gegeven.

Het tentamen kan in blok 4 lesweek 1 herkanst worden.

Lesmateriaal

Verplichte literatuur: Doelgroepen en Gebruikers: Marketing voor Interactieve Media. 2007,

Pearson Education

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 22


Lesprogramma

Leswk Voorbereiding Hoorcollege Werkcollege

1 - Reading:

Verplichte

literatuur, pages

364 t/m 397

2 - Reading:

Verplichte

literatuur, pages

400 t/m 423

- Develop market

orientation

mood boards

- Research team

1 presentation

3 - Reading:

Verplichte

literatuur, pages

425 t/m 452

- Develop

creative concept

presentation

- Research team

2 presentation

5 - Reading:

Verplichte

literatuur, pages

454 t/m 509

- Develop final

creative concept

and initial

campaign ideas

presentation

- Research team

3 presentation

6 - Reading:

Verplichte

literatuur, pages

512 t/m 568

- Develop outline

campaign

presentation

- Research team

4 presentation

7 - Reading:

Verplichte

literatuur, pages

570 t/m 606

- Develop first

draft of pitch

presentation

8 - Prepare final

pitch

presentation

- Prepare for

exam

“A theory of

communication”

“The creative

concept and

integrated

marketing

communication”

“Advertising and

the changing

media

landscape”

- Briefing

- Debriefing

- Market orientation

- Presentation

research team 1:

“What is mobile

marketing”

- Exercise: “Defining

integrated marketing

communication”

- Exercise:

“Developing a

creative concept”

- Presentation and

feedback on market

orientation mood

boards

- Presentation

research team 2:

“What is viral

marketing”

- Exercise:

“Brainstorming

campaign ideas”

- Presentation and

feedback on creative

concept

Roostervrije week & blokbreak

“Public relations:

the new

advertising”

“Effective sales

promotion”

“Interactive

media and

marketing

communications”

NVT

- Presentation

research team 3:

“What is game

advertising”

- Exercise:

“Developing a PR

action”

- Presentation and

feedback on final

creative concept and

initial campaign

ideas

- Presentation

research team 4:

“What is email

marketing”

- Presentation

research team 5:

“What is social

media marketing”

- Exercise:

“Developing a sales

promotion”

- Presentation and

feedback on outline

campaign

- Presentation and

feedback on draft

pitch presentation

- Pitch presentation

- Exam

Producten

(voor de volgende week)

- Debriefing document

- Market orientation

presentation

- Research team 1:

Presentation “What is

mobile marketing”

- Creative concept

presentation

- Research team 2:

Presentation “What is viral

marketing”

- Final creative concept

- Initial campaign ideas

presentation

- Research team 3:

Presentation “What is game

advertising”

- Final campaign idea

- PR action

- Outline of campaign

presentation

- Research team 4:

Presentation “What is email

marketing”

- Research team 5:

Presentation “What is social

media marketing”

- Final campaign plan

- First draft of pitch

presentation

- Improvement plan for final

pitch presentation

NVT

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 23


Vak

Ontwikkelmethoden en technieken

Studiejaar

Propedeuse

Periode(s) Blok 3,4

Aantal studiepunten 2 studiepunten

Docenten

Sonja Rouwhorst, Justus Sturkenboom en Jos Kok

Leerdoelen

- De student ziet de noodzaak van ontwerpdocumenten als communicatiemiddel

binnen ontwikkelteams, met opdrachtgevers en eindgebruikers

- De student kent de belangrijkste ontwikkelmethoden en hun eigenschappen

- De student kent de principes van Agile ontwikkelmethoden: gebruikersparticipatie,

prototypen, timeboxen, itereren

- De student kan verschillende analyse- en ontwerptechnieken correct en zinvol

toepassen

Plaats in het leerplan

Beheersing van interactieve mediaprojecten is de belangrijk om de kans op herhaald succes

zo groot mogelijk te maken. In de propedeuse werken de studenten impliciet planmatig en

projectmatig bij het uitvoeren van opdrachten en projecten. In het vak Ontwikkelmethoden en

Technieken wordt expliciet kennisgemaakt met de aspecten documentatie en methodisch

werken. Het vak bouwt verder op kennis die is opgedaan bij het project in de techniek-,

design- en marketinglijn. In de verdiepingsfase worden aanvullende aspecten van planmatig

en methodisch werken behandeld als projectmanagement, plannen, budgetteren.

Lesstof

- Ontwikkelmethodiek: Waterval, iteratief ontwikkelen, prototypen, DSDM, SCRUM,

XP.

- Ontwerptechnieken: scenario, storyboard, stijlgids, use-case, wireframe, Gantt-chart,

swimminglane stroomdiagram, sitemap

- Planning en fasering: timeboxen, MoSCoW, Gantt-chart

- Documentatievormen en doelstellingen

- Projectrollen en stakeholders: analyse, goedkeuring, betrokkenheid, testen,

verantwoordelijkheden

Literatuur

Shore, Warden. The Art of Agile Development. O’Reilly. ISBN:978059652679.

Werkwijze

Het vak Ontwikkelmethoden en technieken omvat uit een aantal hoorcolleges en daarnaast

werkgroepen. Tijdens de hoorcolleges wordt theorie over ontwikkelmethoden behandeld. In

de eerste werkgroepen spelen de studenten een rollenspel. In daaropvolgende werkgroepen

passen studenten aan de hand van casussen diverse ontwerptechnieken toe.

Toetsing

De beoordeling bestaat uit een praktijkdeel en een schriftelijk tentamen.

- Praktijkdeel (werkgroepen)

Tijdens de werkgroepen werken studenten in teams aan een casus. Aan het begin van de

les ontvangen de studenten de opdracht en de beoordelingscriteria waaraan de uitwerking

die les moet voldoen.

- Theoriedeel

Aan het eind van het blok volgt een schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen en

meerkeuzevragen.

Criteria

Voor vier casussen ontvangen studenten een beoordeling. Maximaal één casus mag met een

onvoldoende zijn beoordeeld. Wanneer twee of meer casussen met een onvoldoende zijn

beoordeeld, kan de student deze herkansen in de werkgroep van de laatste lesweek. Het

tentamen moet met een voldoende worden afgesloten

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 24


Lesprogramma

Hoorcolleges

Hoorcollege 1: Ontwikkelmethoden en Technieken: een overzicht

Hoorcollege 2: Afbakening en verwachtingen

Hoorcollege 3: Ontwerpen, samenwerken en Communicatie

Hoorcollege 4: Projectinrichting: Teamrollen en stakeholders

Hoorcollege 5: Planning en fasering

Werkgroepen

Werkgroep 1: Rollenspel

Werkgroep 2: Praktijktoets Gantt-chart of Eisenpakket

Werkgroep 3: Praktijktoets Use-case of Storyboard

Werkgroep 4: Praktijktoets Stroomdiagram of Sitemap

Werkgroep 5: Praktijktoets Wireframe

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 25


Vak

Ondernemen

Studiejaar

Propedeuse

Periode(s) Blok 3 / 4

Aantal studiepunten 2 studiepunten

Docenten

Jacinta Sambell, Raimunda Scholtemeijer

Leerdoelen

- De student kent de relatie tussen innovatie en ondernemen.

- De student kent de organisatorische, financiële en juridische randvoorwaarden voor

het starten van een onderneming.

- De student kent zijn eigen ondernemende capaciteiten.

- De student kan een origineel en creatief idee uitwerken tot een helder en haalbaar

ondernemingsplan.

- De student kent de inhoud van een ondernemingsplan en gebruikt zijn kennis van

andere vakken (marketing, user centred development, enz.) om een

ondernemingsplan uit te werken.

- De student kan zijn ondernemingsplan onderbouwen met relevante en actuele

marktgegevens (kerngetallen, sectorrapporten of onderzoek).

- De student kan tijdens een ‘elevator pitch’ zijn ondernemingsplan overtuigend,

sprankelend en passend presenteren.

Plaats in het leerplan

Binnen het nog steeds snel veranderende vakgebied interactieve media zijn innovatie en

ondernemingsgeest van groot belang. In het vak Ondernemen maken studenten kennis met

deze aspecten, waarbij wordt voortgeborduurd op de vakken User Centred Development en

Marketing. Daarnaast geeft het vak Ondernemen een goed beeld van de verdiepingsstroom

Business & Organisatie.

Werkwijze

Het programma bestaat uit 6 hoorcolleges en 6 werkcolleges. In de hoorcolleges wordt

theorie besproken. Tijdens de werkgroepen werken de studenten in groepen van drie

stapsgewijs aan het ondernemingsplan. Gedurende de blok krijgen ze feedback op hun idee

en de eventuele uitwerking. Daarnaast zal de individuele kennis van de student getoetst

worden met behulp van een tentamen.

Lesstof

Brainstorm, idee selectie, bedrijfsnaam en logo

Planmatig werken op ondernemingsplan onderdelen

Analyse, marketingstrategie, doelgroepen

Presenteren, rapporteren en een ondernemende houding aannemen

Criteria

- De student geeft een krachtige en professionele pitch van hun ondernemingsplan

- De student scoort meer dan 55% voldoende bij het tentamen

- Zowel het ondernemingsplan als het tentamen moeten met minimal een voldoende

worden afgerond om het vak Ondernemen te behalen

Literatuur

Verplicht

- Meer, C. van der. Van idee tot ondernemingsplan. Thieme Meulenhoff 2005. ISBN:

900695201.

Optioneel

- Shane, S. A. & R. A. Baron, Entrepreneurship: A Process Perspective.South-Western

2005. ISBN 0-324-27356-8.

- Internetbronnen

Toetsing

Gedurende het blok levert de student een aantal opdrachten op:

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 26


Week 2: Opdracht 1: Ondernemersidee in week 2 (toetsing: voldoen aan de eisen origineel

en haalbaar)

Week 5. Opdracht 2: Onderzoek resultaten

Week 6: Opdracht 3: Ondernemers financieel plan

Eindopdracht: (Ondernemersplan en Onderneming Pitch Presentatie)

Week 8: Tentamen

Feedback op het ondernemingsplan ontvangt de student schriftelijk kort na oplevering van het

plan. Feedback op het tentamen wordt kort na het afnemen van het tentamen gegeven. Het

tentamen kan kort na de feedback herkanst worden. De student krijgt de mogelijkheid om het

ondernemingsplan aan te vullen.

Lesprogramma

Week Hoorcollege Werkcollege

1, 1-Feb What is

Entrepreneurship

Find a business

idea

(Ideeontwikkeling)

Huiswerk

Opdracht 1:

Business Plan

Idea

Student

Deliverables

2, 8-Feb Looking before

you leap in

Entrepreneurship

Writing a Business

Plan

(Writing Skills)

Opdracht 1:

Business Plan Idea

(.pdf)

3, 15-Feb Marketing in a

new venture

Analyse the

market

(Market Research)

Opdracht 2:

Business Plan

Market

Research

Voorjaarsreces

5, 1-Maa Finance and

Protecting your

ideas

Prepare financial

projections

(Financial Plan)

Opdracht 3:

Business Plan

Financial

Projections

Opdracht 2:

Business Plan

Market Research

(.pdf)

6, 8-Maa Elevator Pitches Planning for the

Elevator Pitch

Opdracht 3:

Business Plan

Financial

Projections (.pdf)

7, 15-Maa Entrepreneurial

Guest Speaker

Session

BP Elevator Pitch

Eindopdracht

(1+2+3)

Final Business Plan

(.pdf file)

8, 22-Maa Exam Revision Tentamen

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 27


Bijlage A: Competentiematrix

In onderstaand overzicht is aangegeven in welke vakken aan de zes

eindcompetenties van de opleiding zoals beschreven in het onderwijs en

examenreglement aandacht wordt besteed.

Propedeuse

Game ON!

Projectwerk (individu)

Projectwerk (team)

UCD

Marketing

MarCom

Ondernemen

ideeontwikkeling

HCI

Media Design

Media en Maatschappij

Medialandschap

Geschiedenis Kunst en

Media

Content en Redactie

Internet standaarden

Programmeren

Applicatieontwikkeling

Ontwikkelmethoden en

technieken

Kennismakingsgesprek /

Taal voor IAM

Functioneringsgesprek

Eindejaarsgesprek

Studieregie

1.Creërend en interactief denkvermogen: De beginnende IAM professional is in staat om visie, ideeën, kennis en

vaardigheden te combineren om tot effectieve en vernieuwende oplossingen voor IAM vraagstukken te komen.

a) Weet dat een goede interactieve media

oplossing meer is dan alleen een mooie

buitenkant maar een op een doelgroep

gericht geheel van visuele, technische,

tekstuele en interactieve componenten

b) Kan voor een eenvoudig probleem van

een opdrachtgever een oorspronkelijk en

interactief concept bedenken

c) Kan visuele, communicatieve en technologische

aspecten integreren in de ontwikkeling

van een interactieve oplossing

X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X

2. Communicatief vermogen: De beginnende IAM professional is in staat te communiceren over een visie, de

ontwikkeling en productie/beheer van een interactieve media oplossing, zowel in een multidisciplinair team als met

opdrachtgevers en eindgebruikers.

d) Kan actief luisteren X X X X X X X X X

e) Kan gesprek voorbereiden en voeren met

opdrachtgevers en eindgebruikers waarbij

diverse media worden ingezet

f) Kan in het Nederlands presenteren en

rapporteren zowel in gesproken als

geschreven vorm

g) Kan Engelse vakteksten en ander

bronmateriaal tot zich nemen, Is bekend

met jargon in het Engels

h) Past zijn gedrag en houding aan aan

‘gesprekspartners’

X X X X X x X X X

x X X X X X x x x x X X X X x x x x x x x x

x x x X X X x x x x X x x x X x x X x

X X X X X X X X

3. Omgevingsgerichtheid: De beginnende IAM professional getuigt van een onderzoekende houding waarin hij op

basis van oriëntatie en analyse op de hoogte is van relevante professionele en maatschappelijke ontwikkelingen op het

gebied van interactieve media. Hij kan deze kennis in de context van een opdracht plaatsen en houdt daarbij rekening

met de behoeften en de wensen van de opdrachtgever.

a) Weet (digitale) bronnen met actuele

kennis van IAM toepassingen te vinden

b) Kan creatieve en innovatieve oplossingen

voor praktijksituaties herkennen en

verklaren

c) Is bekend met het begrip sociaalmaatschappelijke

verantwoordelijkheid

d) Is bekend met de mogelijkheden tot

zelfstandige professionele

(extracurriculaire) verdieping

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 28


Propedeuse

Game ON!

Projectwerk (individu)

Projectwerk (team)

UCD

Marketing

MarCom

Ondernemen

ideeontwikkeling

HCI

Media Design

Media en Maatschappij

Medialandschap

Geschiedenis Kunst en

Media

Content en Redactie

Internet standaarden

Programmeren

Applicatieontwikkeling

Ontwikkelmethoden en

technieken

Kennismakingsgesprek

/ Taal voor IAM

Functioneringsgesprek

Eindejaarsgesprek

Studieregie

4. Productie en beheer bekwaam: De beginnende IAM professional kan een substantiële bijdrage leveren aan

interactieve media projecten en kan multimedia objecten produceren, implementeren en beheren op basis van

aangeleverde ontwerpspecificaties.

a) Heeft onder begeleiding kennisgemaakt

met alle aspecten van een IAM project

b) Kent het doel van een prototype-test bij

eindgebruikers en kan m.b.v. een

aangereikte werkwijze een prototype

testen.

c) Beheerst de basistools om multimedia

content te produceren.

d) Kent de mediumspecifieke kenmerken

van diversion- en offline communicatiemiddelen

e) Beschikt over recente vakinhoudelijke

kennis op het gebied van marketing,

communicatie, cultuur, design en

technologie

X X X X X X X X X X X X

X X X x

x x x x x X X X X X X

x x x X X X

x x x X x x x x x x x x x x x x

5. Multidisciplinaire samenwerking en managementvaardigheden: De beginnende IAM professional kan

adequaat samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of multidisciplinaire beroepsomgeving.

Kan op startersniveau leidinggevende-, en managementtaken uitvoeren.

a) Kan binnen een duidelijke structuur

zelfstandig en resultaatgericht werken en

kan meedenken over de doelen en

inrichting van de (project) organisatie

b) Kan samenwerken in een multidisciplinair

projectteam

X X X X X X X

X X x x x X X X

c) Kan klantgericht handelen en denken X X X X X X x

d) Heeft zicht op de eigen kwaliteiten in

samenwerking met anderen.

e) Kent de verschillende vakgebieden die te

maken hebben met de ontwikkeling van

interactieve media oplossingen

X X X X X X

X X X X X

6. Methodisch en reflectief denken en handelen: De beginnende IAM professional is in staat methodisch te

werken en om op zijn eigen professionele ontwikkeling en beroepshandelingen te reflecteren.

a) Kent de eigen werkwijze en weet deze te

benoemen en tot ontwikkeling te brengen

b) Kan volgens (voorgeschreven)

methode(n) werken

c) Maakt kennis met de ethische en

maatschappelijke context van het

beroepenveld.

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X x x

X X X X x X X X X

d) Maakt kennis met het beroepenveld X X X X X

x in het vak komt (een deel) van de subcompetentie aan bod.

X in het vak komt (een deel) van de subcompetentie als algemene basisvaardigheid aan bod

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 29


Deel 3: Kalender blok 3

Overzicht van belangrijke data en activiteiten

Lesweek

Activiteit

1 (kalender 5) − Colleges en werkgroepen

− ma1 feb: kick-further Project

2 (kalender 6) − Projectwerk

− Colleges en werkgroepen

− do 11 feb: herkansing toets Marketing

− vr 12 feb: opleveren deelopdracht 1 Mediadesign

3 (kalender 7) − Projectwerk

− Colleges en werkgroepen

− ma 15 feb: herkansing Mediadesign inleveren

− di 16 feb: herkansing toets HCI

4 (kalender 8)

Voorjaarsreces/

Blokbreak

− Flash

− Directorslab

− Layar

− LEGO Mindstorms

− Yoga

5 (kalender 9) − Colleges en werkgroepen

− ma 1 mrt: herkansing Programmeren

− Project: opleveren ontwerpspecs en presentatie

prototype

− vr 5 mrt: opleveren deelopdracht 2 Mediadesign

6 (kalender 10) − Projectwerk

− Colleges en werkgroepen

7 (kalender 11) − Projectwerk

− Colleges en werkgroepen

− Opleveren ondernemersplan in werkgroep

− Opleveren krant Content en Redactie in werkgroep

− Schrijfopdracht Content en Redactie in werkgroep

8 (kalender 12)

toetsweek

− Projectwerk

− di 12 jan: vragenuurtje HCI

− wo 24 mrt: tentamen Human Computer Interaction

− wo 24 mrt: toets Ondernemen

− vr 26 mrt: toets Ontwikkelmethoden en technieken

− vr 26 mrt: toets Marketingcommunicatie

− hele week: presentaties Marketingcommunicatie

− vr 26 mrt: eindopdracht Media design

9 (kalender 13) − Projectwerk

10 (kalender 14) − Project presentatie en opleveren documentatie

manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 30


manual blok 3 - propedeuse Interactieve Media 2009-2010- BW - pag 31