23.01.2015 Views

BRUGELEMENT

catalogus

catalogus

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>BRUGELEMENT</strong>


echterbovenhoek van het noorderportaal is het brugelement


<strong>BRUGELEMENT</strong><br />

december 2013 t/m april 2014<br />

Museum van Zuilen<br />

(Utrecht)<br />

STICHTING BOOGBRUG VIANEN<br />

december 2013


COLOFON<br />

isbn 978-90-75447-07-1<br />

iteer<br />

chn br inen<br />

dr iberts nni december 2013<br />

e<br />

1500 (500 e iten met dn n rn tter iernse)<br />

smenstein<br />

im n i<br />

rmein<br />

im n i rt ieted<br />

redce<br />

thide ens rien sbch im n i<br />

testen<br />

en mns im n chrenbr im n i en inen hrn<br />

d n smen sther de ries ene steein hn rmein<br />

ts<br />

hrn 424 steein 39 sem n ien 11213 isterstt<br />

2815 i 2225<br />

tentoonstelling en catalogus zijn mede mogelijk gemaakt door gemeente Utrecht


INHOUD<br />

ereece n een nd Pim de Bler<br />

7 chng Boogbrug ianen<br />

9 Jean Boumans<br />

11 U Wim van Scharenburg<br />

19 U Wim van Sijl<br />

25 Henk Wijnen<br />

Hugo Boxhoorn<br />

d van osmalen / sther de ries<br />

Ienke Kastelein<br />

Wim van Sijl<br />

John Körmeling<br />

38 e meder de r rns ih


Zeleee van een lan<br />

de ndse det<br />

in s chede<br />

bedreid nd<br />

n de menders een nederenen<br />

dien sten sien<br />

een termen een niee ecnmie<br />

e <br />

r nr het esten<br />

en ie de ree n de dsn<br />

met een strt nr de <br />

e street<br />

de nder eenschetst<br />

dn is de det de der n het <br />

hr eschiedenis de meder der rchieen<br />

inemd een ein smidi <br />

itemd een br hr rd<br />

tt 12 enen de 20e ee<br />

Pim de Bler 2013


INLEIDING<br />

sem n ien ree n de emeente eerinen ter<br />

nin hr cece een breement n de este<br />

br bi tbmme<br />

it reie erd n de msterdmsestrte etst midden<br />

tssen de hien n de rmie ersrmedeerers<br />

rbeiders die in de 30er ren de br hdden ebd<br />

chn br inen rniseerde bi de nthin n<br />

het breement een esie met eren n hedendse<br />

nstenrs ter herinnerin n de mmese br<br />

nderhie cts ee inicht in de eschiedenis n het<br />

breement en het er n de deenemende nstenrs<br />

e inhd is teens s esmteri te ebrien<br />

et dn r e medeerin<br />

Schng Boogbrug ianen<br />

7


8<br />

ereersbr bi tbmme 1933


EEN FLARD VAN WELEER<br />

i de diescmmissie eedende nst en rmein n de emeente Utrecht te im n chrenbr<br />

n sem n ien n met de r m een res br ier dt nderdee itmte n de tbmmebr<br />

een herniede beteenis te een thns het st rer hi sr ee ns in eerste instne niet<br />

meer dn een r esneden breement dt erens erren in een det<br />

e eren b en it n de dderende eren en de ee innes het eement brchten echter<br />

bi mi ersni rden n herinnerinen nr ben er reere reien n het iden n edernd nr<br />

Utrecht ndreend ren de rien er de ieren bren eeen ben de rte riieren het reeterend<br />

eid de ierinen n het icht bi het sseren n de sien n de br en de ee rbste innes<br />

die me s ind een ee en n een eiie ertcht et s im n chrenbr die me essineerd<br />

iteenee dt een nt n dee bren de neste restes ren n ersr ersr s een n<br />

de benriste bedrien die ien rt hee emt i ntde een st eschiedenis er dee rbeidersi<br />

dt in de i e neis n ter te inden is in intenes ren heder en recht het breement<br />

stt r de bedriiheid n eeer en diende niet erens e te inen een eeen terrein et<br />

erdiende een rdie e in ien en in ns cece eheen<br />

een n min ee rndnen nsentnsteinen en nstberen m i dens de teeris<br />

tererende nstmnieste e nsti dit eer in een de sist etst scheb in msterdm<br />

een resente teen n chn br inen en bescheiden tentnstein n een re<br />

nstenrs die nder e ich bemmerden m het behd n een re n t rnme histrische<br />

bren et beedende middeen trchten e ndcht te esen dee enmenen die mede de identeit<br />

erschen n het edernds ndsch n de rie ee rede bi im n i de inienemer n<br />

dee chn deede beenheid en bemmerin m ns ctree ered s bi im n chrenbr n<br />

sem n ien e tbmmebr mte nderdee it n dee t bren en de in s dn <br />

sne eed i ren de iteeen nstenrs die de r n n chrenbr nden bentrden i<br />

nden eer beteenis een n dee rd n eeer ee bice de tentnstein in sem n ien<br />

en de tsin n het breement in ien is dn dr dee bindere smenerin tt stnd emen<br />

Jean Boumans lid adviescommissie BK Utrecht<br />

9


10<br />

ereersbr bi tbmme 199


ZUILEN EN WERKSPOOR<br />

Zuilen<br />

ien het schiderche dre n de echt rn c hisse in 1915 in een erde-bm schree<br />

at kleine uilen vind ik nu het allermooiste dorpje aan de echt t igt open en bloot aan t heldere ater<br />

ant de echt hee al lang zijn Utrechtsche troebeligheid overonnen ardig kerkje mooi rechthuis kleurige<br />

daakjes rood met it geblokte vensterluiken zaar geboomte op beide oevers en ja tusschen de boomen van<br />

den rechteroever door schemert het oud kasteel<br />

Wes en De Muin Keie<br />

het rndebied n dt eine ien (tt 1 nri 1954 s ien een estndie emeente) rdt<br />

dn hrd eert de tee rte brieen die ich in ien esden ersr te msterdm best<br />

in 1912 tt ertsin n een dee n de brieen nr ien r de b n ns en bren<br />

de inc eier (ter em) ertste rt drn ere n de direce n ersr in<br />

strdce nit het rninse rtenshe en in de secie stsrten in ien ieten<br />

Wagonbouw<br />

ersr reide in msterdm it in s e rders met rte mes n men dr niet meer er-<br />

rdien e nb hd behee n meer erte r is een eride eeest dt de brie ieder<br />

r een enen eerde n is het n ben dt e die erens nt sn isch dt ist r<br />

die re een ndere ce echt erd<br />

ersr bde mr dn een enens eende treinsteen s e nden en de rns<br />

r res () erieten de brie et s de cmeen in de 1200-serie die ersr in icene<br />

bde en rn er n n rim 0 r n steeds enee in ebri in<br />

De goe Agennse oe<br />

n de rennse sreen ree ersr in 1952 de drcht tt eerin n 90 cmeen en<br />

400 ritien et een ttbedr n 250000000 den s dit de rtste rder it r een<br />

edernds bedri ersr s mede drdr n 1952 tt 1958 de rtste nbrie n r<br />

het htent n de rdce erten bi de brie meer dn 5000 mensen it meer dn 200<br />

erschiende emeentes in ns nd<br />

11


Bruggenbouw<br />

ersr hd een dein renb ee mnteerde de brdeen rt mei de<br />

brie rdt e trnsrt inen nr de erschiende ces ee rte sr- en ereersbren<br />

erden dr ersr ebd en n de beendste is de br bi tbmme ee ereersbr is een<br />

nderdee n het iseenn 1927 et tereer nm ten ee te dt een eenstrctr<br />

bedcht erd m de steden dr midde n drnde een met er te erbinden er de rte<br />

riieren mesten drr t rte ereersbren ebd rden nenier rmsen directer n<br />

het renbre isterstt eidin bi het nteren n dee bren e mmese br is<br />

n n dee t bren ee bren de mmese erden n het bein n de eede<br />

eredr dr de ederndse enie nr emt dr enee deen n de ier te ten iden<br />

enens het briesterrein n ersr ereed r eerin<br />

ersr ree n de beeer drcht e te hersteen<br />

n het eind n de r erden ee bren tebmbrdeerd de cite ree ersr<br />

ederm de drcht dee bren te hersteen een nder ds dt hee ee medeerers n de<br />

dein renb ich dee bren ed nnen herinneren<br />

12


Weson<br />

e rte re medeerers die n het herste n de bren hd biedren erd n het ereedmen n<br />

de ermheden erti et in de direce echter te er m dee mnnen die een rte bidre hdden<br />

eeerd n het nrse herste n de ecnmie te ntsn ersrdirecteren trden in ere met<br />

de direce n (teenrdi he) en eden de r r he een behee hd n hrderende<br />

rbeiders die eend ren met re metcnstrces m te n en die nere d n his een ber<br />

nden dt mment erd dr merinen r he in ernis mnteer n rnderien edn<br />

t in ersrders n den ntstnd een ehee niee t binnen het bedri mnteeren<br />

ersrders ren met hn mnsch scces dt i mnteer hebben erricht ces er<br />

de ehee ered ee rte dein erd enemd ersr nstrces smeneed tt escn<br />

hten eesement r de er dr ersr ebd<br />

En meer<br />

Uiteindei bde ersr Utrecht meer ee meer dn een mr ns en bren ssen<br />

rchtts het restrnt en de br n de rmst de rinietschien een hten rchtieti<br />

r de eesementen r de er 1 chnt- en strtst r de er-nter<br />

etr-treinsteen r erdm trms r de ier rte steden de teescntenne te ine mr<br />

de deren r het deb n de ederndse reen te Utrecht enrt<br />

13


Viere gemeene<br />

een terrein n mr iest 34 hectre bden ersr en em n hn en ne temst en rden<br />

i r een strmche rei n ien<br />

et dre reide echter niet nit in ern mr er ntstnd ehee s n het dre n de echt een<br />

rte ni teen n er de rens met de emeente Utrecht nden in 1900 in ien neeer 900<br />

mensen dt nt reide dr de mst n de brieen nr meer dn 2000 het mment n de<br />

nnee n is dt eine ien itereid tt de ierde emeente in de rincie<br />

Dani an Kol III<br />

nienemer r de ertsin n een dee n de ersr-brieen nr ien s de heer n <br />

nderdd de mn n het r n dt e n ennen s het inr n hd een rt dee n<br />

dit terrein in eiendm en r een rte reimeiheid r de std Utrecht et terrein s eer<br />

eschit r de brieen n en ter (benri r de ner n rte heeeheden rndsten<br />

en de er n birbeed bren) n de srin msterdm-Utrecht (mei s e treinen bt)<br />

n dicht bi de rtste erbindinse tssen msterdm en Utrecht die er ten s de msterdmsestrte<br />

Museum van Zuilen<br />

n sem n ien resenteren e die eschiedenis n dt ie-ien met ntri etr ndcht<br />

r ersr mdt dee brie hnderd r eeden in iense deren ende<br />

Wim van Scharenburg<br />

oprichter Museum van Zuilen<br />

14


erniede br bi tbmme 1940<br />

15


ODE<br />

t inen n smen n i<br />

Kunstvlaai 8<br />

2010


ODE<br />

ides steein inen n i<br />

Kunstvlaai 8<br />

2010


18<br />

iseenn 1927


DE 12 BRUGGEN<br />

Riswegenlan 12<br />

nd in de 17e ee dr beheersin n riieren en ders en dr de b n scheen een eredmcht<br />

erden ree in de 19e ee een niee inrstrctr de sreen n de 20e ee de<br />

een tt nie cncet r het reien de t et re r dit enmeen een ede inrstrctr<br />

iet mr t stre brede en dde ndeen mr een inter eennet ee discssie nm de<br />

stt een besissin n 1927 stemde het rement r een nie riseenn iermee erden de e-<br />

en erbeterd en niee een need er berderin n de drstrmin erden hnderden bren<br />

need r de erstee bi de rte riieren erden 12 mnmente bren ebd ier beint een<br />

binder nds erh nt de bren mesten n ederndse mei in en een imrtrdct<br />

s eberd s bi de 21 sten srbren it de 19e ee edernd mest n e rte bren<br />

ben e eiie betrbre cnstrces bedenen e st ieten sen sniden bren schen<br />

en inen ereerst ieerde men de srbrcnstrces (eriers) ttdt in de ren der<br />

een niee rm erd entrdceerd de brm ee bee een ecinte en stere cnstrcerm en<br />

teeierd s de b ri m te ien<br />

De bouw van e 12 bruggen<br />

isterstt ree de drcht m het iseenn 1927 it te eren en de 12 rte bren te<br />

reiseren mdt het ben n rte bren een bindere disciine ereiste erd er een secie<br />

dienst ericht enemd het renbre nenier rmsen ree de t hiern eidin te een i<br />

ben in een hten eet met een tem n cnstrcters en teenrs sne reide de rnise tt een<br />

eiede mchine erst erden de bren bi e en eierseer ereiseerd rn den de bren<br />

bi tbmme erdi en rdrecht em bren in de rm n eriers<br />

rmsen streede echter nr mderner rmen en bestdeerde de brm e b is een stere cnstrcerm<br />

die rte ersnninen mei mt mr in st n eini s teest n e r en<br />

idne ren rte bbren ebd en rmsen s err dee rm in edernd erder te nt-<br />

ieen reen de bren bi imeen en endri d mbcht eisre ben s die bi idne en<br />

e r echter de ercnstrces die in de ben ren teest nd rmsen te nrs rm<br />

ntier hi een hdrm rbi de ben n tst erden emt iern bestnden n een<br />

rbeeden e br bi inen s de eerste rte br in de ered die een dichte b ree<br />

e schnheid en het rse beed erden in de derer ren eer erdeerd r de tste tee br-<br />

en de bren bi rnhem en eenter ntier het renbre een nder srt bbr<br />

s bi de eerste rte bbren het ride n de re bcnstrce ehnen n erd het ride<br />

re ben (sten) eed m het drbien te rmen reen de sten ersterinsben <br />

ntstnd de ersde stbr<br />

19


20<br />

br bi inen de eerste mderne bbr ehee it tst ecnstreerd 193


e 12 erschiende bren it het iseenn 1927 rmden temen een rch ensembe i tnen een<br />

rte erscheidenheid met e een binder rter n nds brict<br />

Crisis<br />

e b n de 12 bren nd ts in een eride n ecnmische mise m de ereeenheid in het<br />

nd eeri te erdeen ntier rmsen een secie reein (de ntmreein) rbi de stererende<br />

brieen eenredie drchten reen n het eberen dt de sten br bi tbmme rtendees<br />

bi ersr Utrecht en erens bi drie ndere bedrien erd emt e br bestnd ds it deen die<br />

in erschiende brieen ren ebd en e bedri erte n meerdere bren ee erechn tnt<br />

de bindere ndse rnisestrctr rin de identeit n ns nd en een rsrn hee<br />

r het itbreen n de eede eredr reen de inmiddes tide bren strteische beteenis<br />

e erden bin em ernied de eede eredr iet rmsen inmiddes berderd tt irecter<br />

ener n isterstt de bren rtrend hersteen erd de br bi inen in 194<br />

it de e eist nr ersr Utrecht eren en het rte erterrein iteed en hersted<br />

21


Ook de vernielde vakwerkdelen van de Bommelse brug keerden bij Werkspoor terug waarna ze, geheel hersteld,<br />

naar Zaltbommel werden teruggevaren en gemonteerd.<br />

Bescherming van de 12 bruggen<br />

De automobiliteit groeide na de oorlog tot een heus fenomeen. Om het wegennet op peil te houden besloot<br />

ijkswaterstaat het ijkswegenplan elke en jaar aan te passen. n werd het ijkswegenplan als<br />

planinstrument vervangen door het Structuurschema Verkeer en Vervoer. Nieuwe wegen en bruggen aanleggen<br />

was inmiddels een complexe aangelegenheid geworden.<br />

sloop brug bij Zaltbommel 2007<br />

Tijdens de bouw van de eerste nieuwe brug bij Vianen (1997) besloot de minister van Verkeer en Waterstaat<br />

om een tweede nieuwe brug bij Vianen te bouwen en de oude boogbrug te slopen. n het besluit was echter<br />

geen rekening gehouden met de monument-waardigheid van de boogbrug. Om de boogbrug te redden werd<br />

Schng Boogbrug Vianen opgericht. Zij ging de strijd aan met het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het<br />

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.<br />

n 200 bedreigde ijkswaterstaat ook de Bommelse brug met sloop. ierop vergrooe Schng Boogbrug<br />

22


Vianen haar doel. et deze aanpassing was de schng gerechgd een verzoek tot bescherming van de<br />

Bommelse brug en de 12 gezamenlijke bruggen in te dienen. elaas werden de aanvragen niet gehonoreerd<br />

waarop een verwoede strijd met tal van juridische processen volgde.<br />

oewel enkele processen gewonnen werden was het eindresultaat voor de Bommelse brug negaef.<br />

n 2007 viel uiteindelijk het doek voor de Bommelse brug. et gedicht De moeder de vrouw, van arnus<br />

Nijho (19) verstomde. Zijn brug verdween voorgoed uit het rivierenlandschap. leine restanten bleven echter<br />

bewaard. Twee hoekpunten van de ooit zo machge vakwerkligger kregen als reliek een herinneringsplek.<br />

Bij Neerijnen werd een hoekpunt op een sokkel gezet, 200 meter van zijn oorspronkelijke plek vandaan. et<br />

andere hoekpunt werd bij het useum van Zuilen geplaatst, midden in de stedelijke omgeving. ier zullen de<br />

mensen die aan dit stuk staal gewerkt hebben nog herosche verhalen kunnen vertellen. ier zal het reliek, vol<br />

fysieke herinneringen, een levendig totem blijven.<br />

chng Bgbrug ianen<br />

Schng Boogbrug Vianen is in 199 opgericht met als doel ‘het behoud van de brug bij Vianen’.<br />

n 200 werd het doel aangepast ... ‘het behouden van de 12 bruggen over de grote rivieren die gebouwd zijn in<br />

het kader van het Rijkswegenplan 1927’.<br />

De schng wordt ondersteund door een honderdtal donateurs, diverse technische, juridische, historische en<br />

arseke adviseurs. n de afgelopen jaren hee de schng meerdere aanvragen bij het inisterie van OCW<br />

en verschillende gemeenten ingediend. Een aantal aanvragen hadden juridische gevolgen. De aanvragen en de<br />

rechtsgangen worden door de media breed gevolgd.<br />

Naast bureaucrasche en juridische acviteiten organiseert de schng ook hedendaagse arseke presenta-<br />

es en werkt zij samen met meerdere kunstenaars. Sinds 2000 neemt de schng deel aan de tweejaarlijkse<br />

kunstmanifestae unstvlaai. nmiddels zijn binnen de unstvlaai-manifestaes zes presentaes gehouden. n<br />

unstvlaai (2010) presenteerde de schng een ODE (tevens tel van de presentae) aan de verdwenen en<br />

gesloopte Bommelse brug. Op de website van de schng is hier een registrae van te zien.<br />

n unstvlaai 9 (2012) gaven zeven kunstenaars reeces op de boogbrug bij Vianen. Deze zeven kunstenaars<br />

waren ook bereid om aan de exposie in useum van Zuilen mee te werken en reeces te geven op het<br />

brugelement aan de msterdamsestraatweg. et volgende hoofdstuk eeces doet verslag van hun werk.<br />

Wim van Sijl<br />

oprihter Shng oogbrug Vianen<br />

23


De 12 bruggen van et Riswegenlan 12<br />

Zwolle<br />

IJssel<br />

1933<br />

Nimegen<br />

Waal<br />

1936<br />

Keiersveer<br />

Bergse Maas<br />

1931-1960<br />

Moeri<br />

Hollands Diep<br />

1936-1978<br />

Maastrit<br />

Maas<br />

1932-1960-2003<br />

Heel<br />

Maas<br />

1937<br />

Zaltbommel<br />

Waal<br />

1933<br />

Dorret<br />

Oude maas<br />

1939<br />

Arnem<br />

Rijn<br />

1935<br />

Henri Io Ambat<br />

Noord<br />

1939<br />

Vianen<br />

ek<br />

1936<br />

Deventer<br />

IJssel<br />

1943<br />

24


REFLECTIES<br />

25


(Museum)<br />

Je moet oppassen dat je niet teveel vergeet.


HUGO BOXHOORN<br />

e ermeen r et meeste ermeen e in ns hd de herinnerin t is mr ed ne<br />

ninen den te ein in<br />

nneer e der rdt bit het errtste msem e eheen te in tm been beeden<br />

strten en n es<br />

et eheen is isetri r tee mensen deede ebertenis n birbeed 20 r eeden te<br />

beschrien en e men ebei met een nder erh rm is het hndi dt e en te nr het msem<br />

n n m te ien dt e een nderdee n de s-in-drmen n ere ereten ben et td n<br />

het eheen met en te nie eseen nnen rden<br />

r erhen een e been en reren beien e in (histrische) mse rmee nnen herinnerinen<br />

rden erdren ndere eneres<br />

hrchi ei it i den dt de eschiedenis rdi r mi in nt i ben n n hr e te schri-<br />

en<br />

emnd die e een msem scht schri mee n de eschiedenis e meer mensen meeschrien<br />

he demcrscher de eschiedenis<br />

Hugo Boxhoorn, november 2013<br />

ache, 0 x 100 cm<br />

27


WIM VAN SIJL<br />

n 2007 erd de br er de bi tbmme est chn br inen streed i r n<br />

r behd n de br met neen rechtsen tt e e erechteie rcedres in smenerin<br />

met dct mr dith erbm hebben meer dn 1500 ins testen teeninen en ts eeerd<br />

er herinnerin n de rechtsen in de ins in een rde ds erchieerd en n het breement<br />

enen<br />

r nie een is een ee ehise teeed<br />

1 echtbn Utrecht bere iin rismnment br bi tbmme 25 mrt 2005<br />

2 d n tte en her bere niet-ntneiheidserrin 28 setember 2005<br />

3 echtbn Utrecht rie rienin br bi tbmme cmenderdee 28 mrt 2006<br />

4 echtbn en 1e rt edin nhdin s br bi tbmme 11 ri 2006<br />

5 echtbn en 2e rt edin nhdin s br bi tbmme 8 setember 2006<br />

6 d n tte en her bere met stnd n instne 23 nember 2006<br />

7 echtbn Utrecht rie rienin tets der rie cmenr 15 nember 2006<br />

8 echtbn en 3e rt edin nhdin s br bi tbmme 27 nember 2006<br />

9 echtbn Utrecht eerste ne iin cmenr 13 december 2006<br />

de ebsite n chn br inen in de erechteie dcmenten enbr emt<br />

Schng Boogbrug ianen<br />

Wim van Sijl, november 2013<br />

rode stalen doos met 100 paginas gerechtelijke documenten bevesgd aan het brugelement<br />

plauee met de hierboven genoemde inormae<br />

diasho van de 100 paginas op monitor<br />

openbaarmaking van de gerechtelijke stukken op ebsite Schng Boogbrug ianennl<br />

geel houten vogelhuisje<br />

29


IENKE KASTELEIN<br />

Zuilen-Zaltbommel-Zuilen<br />

n ien erd n eeden een br r tbmme ebd<br />

mt n eement n die br ter nr ien it breement rit een ts het einte r<br />

reer de UU stnd en herinnert n de b n de br bi ersr<br />

et stt rs r tt r h ersr ien<br />

BRUG tussen teken en taal<br />

e eendiste eriin nr een U in de t is een iend streee -<br />

et stt r U t is de essene n een U<br />

et is een erbindin U tee iteeniende tsen en<br />

nnen i cncreet een riier n ersteen en smbisch erschien erbren<br />

ee eieden de ets nnen er ntmeten ben het strmende ter<br />

n de t rdt U een metr<br />

iend nr het ndsch sreet U een t<br />

U tnt de erbindin n eers mr de neiheid n ter<br />

U sreet ier rcht en snnin<br />

U sreet trein t ets en bt<br />

en t n een br is nit een een eedin mr een teen in t<br />

n het erende drn is U een t nit een een mteriee bect<br />

mr teei een teen dt de erbeedin riet<br />

U is ter dt tst een denderende trein een bt die rbi rt en een scherende brmmer<br />

U is mimerin er d er tssen er t en teen<br />

Ienke Kastelein, augustus 2013<br />

OVER BRUG<br />

ide end ter<br />

di tsend ter en rbind ereer<br />

31


AD VAN ROSMALEN / ESTHER DE VRIES<br />

Wat men i erinneren al<br />

e dichter t in 1934 nr tbmme en indt er mteri r het edicht e meder de r dt<br />

iedereen ent nder de eerste ree in nr mme m de br te ien iemnd re hem m dit<br />

edicht te schrien iemnd die er it bi s stn ten dt het edicht ner en ner bien<br />

bestn dn de niee br die 18 nember 1933 in ebri erd enmen iemnd die de este<br />

niee br n ent nders dn n ts een enee rest die s mnment rdt etst et edicht<br />

is er dt erder t dn mme de br en in het edicht rdt dr de hnd n de dichter de de<br />

br berd is de tste ree resch ris d n i in hnd beren e r in het<br />

edicht n rns ih int een sm en dt is mi mdt in het edicht een edicht rdt ebrcht<br />

et int n e nten dr dit inen n de r e dichter et () t mi dr midden it de neindiheid<br />

een stem ernemen dt min ren nen<br />

en dichter dent in 2013 n mme en int en nt en nt n tch r ndt de br ebd erd<br />

i het ben n de br hebben hmersen de innes den inen in nen n met en mnden-<br />

n hee dit enen in de ren n de bers ndr dt i teens de eerreen n de tsnm<br />

tbmme in e iners hr en r me ie einnen met tbmm en eindien met tbmm en<br />

e meiheden er tssenin n en e en i en en <br />

i het erdinen n de ren-der-br bi e meder de r bestn s mnment nt <br />

men ich de br herinneren i het tsen n het brdee in ien nnen ene nen inen het is<br />

niet het eid n innes nt r rden bren n enen mr het is het eid n de nen<br />

n de nm tbmme met e iners e nnes n mme met een beed n sther de ries en<br />

mie n ne nc<br />

d van Rosmalen, herst 2013<br />

gedicht:<br />

beeld, klanknageltekening:<br />

composie en zang:<br />

Ad van Rosmalen<br />

sther de ries<br />

Dane Donck<br />

33


HENK WIJNEN<br />

Smonie van een brug brug bij ianen 1 as mijn eerste installae met een brug als ondererp Sindsdien heb ik<br />

aan meerdere kunsterken geerkt aarin een brug centraal stond en aantal herinneringen aren daar debet aan<br />

De brug bi Sluis 11<br />

et eberde een chtend t s ein ente n tee r de ets in het ite bi min der en e<br />

etsten richn meren idden de br n is 11 hied hi st m met de brchter te rten<br />

in de sis h en nm ns rend een bt met rte be et het bese dt de bt<br />

dichter en dichterbi m rbeerde i min der die ri in esre s didei te men dt e sne<br />

n de br mesten r het te t in dt mment n een erdnderende teter en ret<br />

en teen n de schier n de brchter rte echter in tte nie<br />

Van Sluis 11 naar Sluis 0 en visa versa<br />

eenrie eeid seend ns de id iemsrt bi is 0 in s ertenbsch m i ineens<br />

tt het nderie rimteie bese end te hebben en ebren te in n de ndere nt n het<br />

n mr dn 50 imeter erder bi is 11 rmee m het bese dt deede bten<br />

dr deede sien eren met de drbi behrende bren e n eie rd in ren eerd<br />

De brug bi Heel en verer<br />

nd min ende etste i e eens nr de br bi ede n de s t i dr recies deed eet i niet meer<br />

n het erende n dee etstcht de br er de bi tbmme mr dr ben i nit er ets n-<br />

end e inen e met het hee ein in de sen eer nr cheeninen n sseerden e de<br />

drie rte bren n de 2 et ersteen n de drie bren de heen- en terreis ren mmenten n<br />

snnin e br n ede s met in eine b in chtendicht erssend nei e e nerete<br />

deen n de br bi tbmme hdden een ersece s e nit n de ndere nt erte r de ichte<br />

bin n de br erdenen de rechtheie snten chter de hrin n het ede e br bi inen s<br />

eer n een ndere rde demend in de erte ersch bi het nderen hr ersece mee in het ndsch<br />

t een hnsche en meditee erin hd enm de br hd het de seer n een thedr en<br />

s er nit d ene de riier met bten te nschen in ens s ten it nder dee br te stn<br />

Henk Wijnen, oktober 2013<br />

GUT - pRo09b - BRUGdeel No 1<br />

otos: reservering 200 brug bij ianen, icoon van het 1e kosmische deeltje<br />

video: Bommelse brug vanuit de trein<br />

pallets<br />

35


JOHN KORMELING<br />

Conet 201<br />

schider e 12 bren n het iseenn 1927<br />

in ierer<br />

beinnend met het breement n de msterdmsestrte Utrecht<br />

er mers te inen n cncet 2012<br />

nden it<br />

d inen en ndernt ier<br />

John Körmeling, november 2013<br />

Motel Vianen<br />

concept 2012<br />

37


De moeer e vrouw<br />

in nr mme m de br te ien<br />

de niee br ee eriden<br />

die er reer schenen te ermiden<br />

rden eer bren en mint en<br />

dt i dr in t rs min thee edrnen<br />

min hd n het ndsch id en id-<br />

t mi dr midden it de neindiheid<br />

een stem ernemen dt min ren nen<br />

et s een r et schi dt i beer<br />

m nm strm dr de br eren<br />

i s een n de i stnd bi t rer<br />

en t i n hrde i dt smen ren<br />

dcht i dt dr min meder er<br />

ris d n i in hnd beren<br />

Marnus Nijho 133<br />

38


voorbereiding aan tentoonstelling unstvlaai deelnemer ico cholten in ace


n<br />

<br />

Vianen<br />

stee naa<br />

ed en<br />

ekennin an<br />

12 en<br />

ed<br />

in et<br />

isinaie<br />

Stichting Boogbrug Vianen<br />

Walkade 15<br />

3401 DR IJsselstein<br />

t. 030 6872934<br />

insnianen.nl<br />

.snianen.nl<br />

Rikseenlan 1927<br />

aaneled<br />

<br />

de A U T O<br />

eeeldend<br />

een eleee<br />

an<br />

edeland

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!