BRUGELEMENT

boogbrugvianen
  • No tags were found...

catalogus

BRUGELEMENT


echterbovenhoek van het noorderportaal is het brugelement


BRUGELEMENT

december 2013 t/m april 2014

Museum van Zuilen

(Utrecht)

STICHTING BOOGBRUG VIANEN

december 2013


COLOFON

isbn 978-90-75447-07-1

iteer

chn br inen

dr iberts nni december 2013

e

1500 (500 e iten met dn n rn tter iernse)

smenstein

im n i

rmein

im n i rt ieted

redce

thide ens rien sbch im n i

testen

en mns im n chrenbr im n i en inen hrn

d n smen sther de ries ene steein hn rmein

ts

hrn 424 steein 39 sem n ien 11213 isterstt

2815 i 2225

tentoonstelling en catalogus zijn mede mogelijk gemaakt door gemeente Utrecht


INHOUD

ereece n een nd Pim de Bler

7 chng Boogbrug ianen

9 Jean Boumans

11 U Wim van Scharenburg

19 U Wim van Sijl

25 Henk Wijnen

Hugo Boxhoorn

d van osmalen / sther de ries

Ienke Kastelein

Wim van Sijl

John Körmeling

38 e meder de r rns ih


Zeleee van een lan

de ndse det

in s chede

bedreid nd

n de menders een nederenen

dien sten sien

een termen een niee ecnmie

e

r nr het esten

en ie de ree n de dsn

met een strt nr de

e street

de nder eenschetst

dn is de det de der n het

hr eschiedenis de meder der rchieen

inemd een ein smidi

itemd een br hr rd

tt 12 enen de 20e ee

Pim de Bler 2013


INLEIDING

sem n ien ree n de emeente eerinen ter

nin hr cece een breement n de este

br bi tbmme

it reie erd n de msterdmsestrte etst midden

tssen de hien n de rmie ersrmedeerers

rbeiders die in de 30er ren de br hdden ebd

chn br inen rniseerde bi de nthin n

het breement een esie met eren n hedendse

nstenrs ter herinnerin n de mmese br

nderhie cts ee inicht in de eschiedenis n het

breement en het er n de deenemende nstenrs

e inhd is teens s esmteri te ebrien

et dn r e medeerin

Schng Boogbrug ianen

7


8

ereersbr bi tbmme 1933


EEN FLARD VAN WELEER

i de diescmmissie eedende nst en rmein n de emeente Utrecht te im n chrenbr

n sem n ien n met de r m een res br ier dt nderdee itmte n de tbmmebr

een herniede beteenis te een thns het st rer hi sr ee ns in eerste instne niet

meer dn een r esneden breement dt erens erren in een det

e eren b en it n de dderende eren en de ee innes het eement brchten echter

bi mi ersni rden n herinnerinen nr ben er reere reien n het iden n edernd nr

Utrecht ndreend ren de rien er de ieren bren eeen ben de rte riieren het reeterend

eid de ierinen n het icht bi het sseren n de sien n de br en de ee rbste innes

die me s ind een ee en n een eiie ertcht et s im n chrenbr die me essineerd

iteenee dt een nt n dee bren de neste restes ren n ersr ersr s een n

de benriste bedrien die ien rt hee emt i ntde een st eschiedenis er dee rbeidersi

dt in de i e neis n ter te inden is in intenes ren heder en recht het breement

stt r de bedriiheid n eeer en diende niet erens e te inen een eeen terrein et

erdiende een rdie e in ien en in ns cece eheen

een n min ee rndnen nsentnsteinen en nstberen m i dens de teeris

tererende nstmnieste e nsti dit eer in een de sist etst scheb in msterdm

een resente teen n chn br inen en bescheiden tentnstein n een re

nstenrs die nder e ich bemmerden m het behd n een re n t rnme histrische

bren et beedende middeen trchten e ndcht te esen dee enmenen die mede de identeit

erschen n het edernds ndsch n de rie ee rede bi im n i de inienemer n

dee chn deede beenheid en bemmerin m ns ctree ered s bi im n chrenbr n

sem n ien e tbmmebr mte nderdee it n dee t bren en de in s dn

sne eed i ren de iteeen nstenrs die de r n n chrenbr nden bentrden i

nden eer beteenis een n dee rd n eeer ee bice de tentnstein in sem n ien

en de tsin n het breement in ien is dn dr dee bindere smenerin tt stnd emen

Jean Boumans lid adviescommissie BK Utrecht

9


10

ereersbr bi tbmme 199


ZUILEN EN WERKSPOOR

Zuilen

ien het schiderche dre n de echt rn c hisse in 1915 in een erde-bm schree

at kleine uilen vind ik nu het allermooiste dorpje aan de echt t igt open en bloot aan t heldere ater

ant de echt hee al lang zijn Utrechtsche troebeligheid overonnen ardig kerkje mooi rechthuis kleurige

daakjes rood met it geblokte vensterluiken zaar geboomte op beide oevers en ja tusschen de boomen van

den rechteroever door schemert het oud kasteel

Wes en De Muin Keie

het rndebied n dt eine ien (tt 1 nri 1954 s ien een estndie emeente) rdt

dn hrd eert de tee rte brieen die ich in ien esden ersr te msterdm best

in 1912 tt ertsin n een dee n de brieen nr ien r de b n ns en bren

de inc eier (ter em) ertste rt drn ere n de direce n ersr in

strdce nit het rninse rtenshe en in de secie stsrten in ien ieten

Wagonbouw

ersr reide in msterdm it in s e rders met rte mes n men dr niet meer er-

rdien e nb hd behee n meer erte r is een eride eeest dt de brie ieder

r een enen eerde n is het n ben dt e die erens nt sn isch dt ist r

die re een ndere ce echt erd

ersr bde mr dn een enens eende treinsteen s e nden en de rns

r res () erieten de brie et s de cmeen in de 1200-serie die ersr in icene

bde en rn er n n rim 0 r n steeds enee in ebri in

De goe Agennse oe

n de rennse sreen ree ersr in 1952 de drcht tt eerin n 90 cmeen en

400 ritien et een ttbedr n 250000000 den s dit de rtste rder it r een

edernds bedri ersr s mede drdr n 1952 tt 1958 de rtste nbrie n r

het htent n de rdce erten bi de brie meer dn 5000 mensen it meer dn 200

erschiende emeentes in ns nd

11


Bruggenbouw

ersr hd een dein renb ee mnteerde de brdeen rt mei de

brie rdt e trnsrt inen nr de erschiende ces ee rte sr- en ereersbren

erden dr ersr ebd en n de beendste is de br bi tbmme ee ereersbr is een

nderdee n het iseenn 1927 et tereer nm ten ee te dt een eenstrctr

bedcht erd m de steden dr midde n drnde een met er te erbinden er de rte

riieren mesten drr t rte ereersbren ebd rden nenier rmsen directer n

het renbre isterstt eidin bi het nteren n dee bren e mmese br is

n n dee t bren ee bren de mmese erden n het bein n de eede

eredr dr de ederndse enie nr emt dr enee deen n de ier te ten iden

enens het briesterrein n ersr ereed r eerin

ersr ree n de beeer drcht e te hersteen

n het eind n de r erden ee bren tebmbrdeerd de cite ree ersr

ederm de drcht dee bren te hersteen een nder ds dt hee ee medeerers n de

dein renb ich dee bren ed nnen herinneren

12


Weson

e rte re medeerers die n het herste n de bren hd biedren erd n het ereedmen n

de ermheden erti et in de direce echter te er m dee mnnen die een rte bidre hdden

eeerd n het nrse herste n de ecnmie te ntsn ersrdirecteren trden in ere met

de direce n (teenrdi he) en eden de r r he een behee hd n hrderende

rbeiders die eend ren met re metcnstrces m te n en die nere d n his een ber

nden dt mment erd dr merinen r he in ernis mnteer n rnderien edn

t in ersrders n den ntstnd een ehee niee t binnen het bedri mnteeren

ersrders ren met hn mnsch scces dt i mnteer hebben erricht ces er

de ehee ered ee rte dein erd enemd ersr nstrces smeneed tt escn

hten eesement r de er dr ersr ebd

En meer

Uiteindei bde ersr Utrecht meer ee meer dn een mr ns en bren ssen

rchtts het restrnt en de br n de rmst de rinietschien een hten rchtieti

r de eesementen r de er 1 chnt- en strtst r de er-nter

etr-treinsteen r erdm trms r de ier rte steden de teescntenne te ine mr

de deren r het deb n de ederndse reen te Utrecht enrt

13


Viere gemeene

een terrein n mr iest 34 hectre bden ersr en em n hn en ne temst en rden

i r een strmche rei n ien

et dre reide echter niet nit in ern mr er ntstnd ehee s n het dre n de echt een

rte ni teen n er de rens met de emeente Utrecht nden in 1900 in ien neeer 900

mensen dt nt reide dr de mst n de brieen nr meer dn 2000 het mment n de

nnee n is dt eine ien itereid tt de ierde emeente in de rincie

Dani an Kol III

nienemer r de ertsin n een dee n de ersr-brieen nr ien s de heer n

nderdd de mn n het r n dt e n ennen s het inr n hd een rt dee n

dit terrein in eiendm en r een rte reimeiheid r de std Utrecht et terrein s eer

eschit r de brieen n en ter (benri r de ner n rte heeeheden rndsten

en de er n birbeed bren) n de srin msterdm-Utrecht (mei s e treinen bt)

n dicht bi de rtste erbindinse tssen msterdm en Utrecht die er ten s de msterdmsestrte

Museum van Zuilen

n sem n ien resenteren e die eschiedenis n dt ie-ien met ntri etr ndcht

r ersr mdt dee brie hnderd r eeden in iense deren ende

Wim van Scharenburg

oprichter Museum van Zuilen

14


erniede br bi tbmme 1940

15


ODE

t inen n smen n i

Kunstvlaai 8

2010


ODE

ides steein inen n i

Kunstvlaai 8

2010


18

iseenn 1927


DE 12 BRUGGEN

Riswegenlan 12

nd in de 17e ee dr beheersin n riieren en ders en dr de b n scheen een eredmcht

erden ree in de 19e ee een niee inrstrctr de sreen n de 20e ee de

een tt nie cncet r het reien de t et re r dit enmeen een ede inrstrctr

iet mr t stre brede en dde ndeen mr een inter eennet ee discssie nm de

stt een besissin n 1927 stemde het rement r een nie riseenn iermee erden de e-

en erbeterd en niee een need er berderin n de drstrmin erden hnderden bren

need r de erstee bi de rte riieren erden 12 mnmente bren ebd ier beint een

binder nds erh nt de bren mesten n ederndse mei in en een imrtrdct

s eberd s bi de 21 sten srbren it de 19e ee edernd mest n e rte bren

ben e eiie betrbre cnstrces bedenen e st ieten sen sniden bren schen

en inen ereerst ieerde men de srbrcnstrces (eriers) ttdt in de ren der

een niee rm erd entrdceerd de brm ee bee een ecinte en stere cnstrcerm en

teeierd s de b ri m te ien

De bouw van e 12 bruggen

isterstt ree de drcht m het iseenn 1927 it te eren en de 12 rte bren te

reiseren mdt het ben n rte bren een bindere disciine ereiste erd er een secie

dienst ericht enemd het renbre nenier rmsen ree de t hiern eidin te een i

ben in een hten eet met een tem n cnstrcters en teenrs sne reide de rnise tt een

eiede mchine erst erden de bren bi e en eierseer ereiseerd rn den de bren

bi tbmme erdi en rdrecht em bren in de rm n eriers

rmsen streede echter nr mderner rmen en bestdeerde de brm e b is een stere cnstrcerm

die rte ersnninen mei mt mr in st n eini s teest n e r en

idne ren rte bbren ebd en rmsen s err dee rm in edernd erder te nt-

ieen reen de bren bi imeen en endri d mbcht eisre ben s die bi idne en

e r echter de ercnstrces die in de ben ren teest nd rmsen te nrs rm

ntier hi een hdrm rbi de ben n tst erden emt iern bestnden n een

rbeeden e br bi inen s de eerste rte br in de ered die een dichte b ree

e schnheid en het rse beed erden in de derer ren eer erdeerd r de tste tee br-

en de bren bi rnhem en eenter ntier het renbre een nder srt bbr

s bi de eerste rte bbren het ride n de re bcnstrce ehnen n erd het ride

re ben (sten) eed m het drbien te rmen reen de sten ersterinsben

ntstnd de ersde stbr

19


20

br bi inen de eerste mderne bbr ehee it tst ecnstreerd 193


e 12 erschiende bren it het iseenn 1927 rmden temen een rch ensembe i tnen een

rte erscheidenheid met e een binder rter n nds brict

Crisis

e b n de 12 bren nd ts in een eride n ecnmische mise m de ereeenheid in het

nd eeri te erdeen ntier rmsen een secie reein (de ntmreein) rbi de stererende

brieen eenredie drchten reen n het eberen dt de sten br bi tbmme rtendees

bi ersr Utrecht en erens bi drie ndere bedrien erd emt e br bestnd ds it deen die

in erschiende brieen ren ebd en e bedri erte n meerdere bren ee erechn tnt

de bindere ndse rnisestrctr rin de identeit n ns nd en een rsrn hee

r het itbreen n de eede eredr reen de inmiddes tide bren strteische beteenis

e erden bin em ernied de eede eredr iet rmsen inmiddes berderd tt irecter

ener n isterstt de bren rtrend hersteen erd de br bi inen in 194

it de e eist nr ersr Utrecht eren en het rte erterrein iteed en hersted

21


Ook de vernielde vakwerkdelen van de Bommelse brug keerden bij Werkspoor terug waarna ze, geheel hersteld,

naar Zaltbommel werden teruggevaren en gemonteerd.

Bescherming van de 12 bruggen

De automobiliteit groeide na de oorlog tot een heus fenomeen. Om het wegennet op peil te houden besloot

ijkswaterstaat het ijkswegenplan elke en jaar aan te passen. n werd het ijkswegenplan als

planinstrument vervangen door het Structuurschema Verkeer en Vervoer. Nieuwe wegen en bruggen aanleggen

was inmiddels een complexe aangelegenheid geworden.

sloop brug bij Zaltbommel 2007

Tijdens de bouw van de eerste nieuwe brug bij Vianen (1997) besloot de minister van Verkeer en Waterstaat

om een tweede nieuwe brug bij Vianen te bouwen en de oude boogbrug te slopen. n het besluit was echter

geen rekening gehouden met de monument-waardigheid van de boogbrug. Om de boogbrug te redden werd

Schng Boogbrug Vianen opgericht. Zij ging de strijd aan met het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

n 200 bedreigde ijkswaterstaat ook de Bommelse brug met sloop. ierop vergrooe Schng Boogbrug

22


Vianen haar doel. et deze aanpassing was de schng gerechgd een verzoek tot bescherming van de

Bommelse brug en de 12 gezamenlijke bruggen in te dienen. elaas werden de aanvragen niet gehonoreerd

waarop een verwoede strijd met tal van juridische processen volgde.

oewel enkele processen gewonnen werden was het eindresultaat voor de Bommelse brug negaef.

n 2007 viel uiteindelijk het doek voor de Bommelse brug. et gedicht De moeder de vrouw, van arnus

Nijho (19) verstomde. Zijn brug verdween voorgoed uit het rivierenlandschap. leine restanten bleven echter

bewaard. Twee hoekpunten van de ooit zo machge vakwerkligger kregen als reliek een herinneringsplek.

Bij Neerijnen werd een hoekpunt op een sokkel gezet, 200 meter van zijn oorspronkelijke plek vandaan. et

andere hoekpunt werd bij het useum van Zuilen geplaatst, midden in de stedelijke omgeving. ier zullen de

mensen die aan dit stuk staal gewerkt hebben nog herosche verhalen kunnen vertellen. ier zal het reliek, vol

fysieke herinneringen, een levendig totem blijven.

chng Bgbrug ianen

Schng Boogbrug Vianen is in 199 opgericht met als doel ‘het behoud van de brug bij Vianen’.

n 200 werd het doel aangepast ... ‘het behouden van de 12 bruggen over de grote rivieren die gebouwd zijn in

het kader van het Rijkswegenplan 1927’.

De schng wordt ondersteund door een honderdtal donateurs, diverse technische, juridische, historische en

arseke adviseurs. n de afgelopen jaren hee de schng meerdere aanvragen bij het inisterie van OCW

en verschillende gemeenten ingediend. Een aantal aanvragen hadden juridische gevolgen. De aanvragen en de

rechtsgangen worden door de media breed gevolgd.

Naast bureaucrasche en juridische acviteiten organiseert de schng ook hedendaagse arseke presenta-

es en werkt zij samen met meerdere kunstenaars. Sinds 2000 neemt de schng deel aan de tweejaarlijkse

kunstmanifestae unstvlaai. nmiddels zijn binnen de unstvlaai-manifestaes zes presentaes gehouden. n

unstvlaai (2010) presenteerde de schng een ODE (tevens tel van de presentae) aan de verdwenen en

gesloopte Bommelse brug. Op de website van de schng is hier een registrae van te zien.

n unstvlaai 9 (2012) gaven zeven kunstenaars reeces op de boogbrug bij Vianen. Deze zeven kunstenaars

waren ook bereid om aan de exposie in useum van Zuilen mee te werken en reeces te geven op het

brugelement aan de msterdamsestraatweg. et volgende hoofdstuk eeces doet verslag van hun werk.

Wim van Sijl

oprihter Shng oogbrug Vianen

23


De 12 bruggen van et Riswegenlan 12

Zwolle

IJssel

1933

Nimegen

Waal

1936

Keiersveer

Bergse Maas

1931-1960

Moeri

Hollands Diep

1936-1978

Maastrit

Maas

1932-1960-2003

Heel

Maas

1937

Zaltbommel

Waal

1933

Dorret

Oude maas

1939

Arnem

Rijn

1935

Henri Io Ambat

Noord

1939

Vianen

ek

1936

Deventer

IJssel

1943

24


REFLECTIES

25


(Museum)

Je moet oppassen dat je niet teveel vergeet.


HUGO BOXHOORN

e ermeen r et meeste ermeen e in ns hd de herinnerin t is mr ed ne

ninen den te ein in

nneer e der rdt bit het errtste msem e eheen te in tm been beeden

strten en n es

et eheen is isetri r tee mensen deede ebertenis n birbeed 20 r eeden te

beschrien en e men ebei met een nder erh rm is het hndi dt e en te nr het msem

n n m te ien dt e een nderdee n de s-in-drmen n ere ereten ben et td n

het eheen met en te nie eseen nnen rden

r erhen een e been en reren beien e in (histrische) mse rmee nnen herinnerinen

rden erdren ndere eneres

hrchi ei it i den dt de eschiedenis rdi r mi in nt i ben n n hr e te schri-

en

emnd die e een msem scht schri mee n de eschiedenis e meer mensen meeschrien

he demcrscher de eschiedenis

Hugo Boxhoorn, november 2013

ache, 0 x 100 cm

27


WIM VAN SIJL

n 2007 erd de br er de bi tbmme est chn br inen streed i r n

r behd n de br met neen rechtsen tt e e erechteie rcedres in smenerin

met dct mr dith erbm hebben meer dn 1500 ins testen teeninen en ts eeerd

er herinnerin n de rechtsen in de ins in een rde ds erchieerd en n het breement

enen

r nie een is een ee ehise teeed

1 echtbn Utrecht bere iin rismnment br bi tbmme 25 mrt 2005

2 d n tte en her bere niet-ntneiheidserrin 28 setember 2005

3 echtbn Utrecht rie rienin br bi tbmme cmenderdee 28 mrt 2006

4 echtbn en 1e rt edin nhdin s br bi tbmme 11 ri 2006

5 echtbn en 2e rt edin nhdin s br bi tbmme 8 setember 2006

6 d n tte en her bere met stnd n instne 23 nember 2006

7 echtbn Utrecht rie rienin tets der rie cmenr 15 nember 2006

8 echtbn en 3e rt edin nhdin s br bi tbmme 27 nember 2006

9 echtbn Utrecht eerste ne iin cmenr 13 december 2006

de ebsite n chn br inen in de erechteie dcmenten enbr emt

Schng Boogbrug ianen

Wim van Sijl, november 2013

rode stalen doos met 100 paginas gerechtelijke documenten bevesgd aan het brugelement

plauee met de hierboven genoemde inormae

diasho van de 100 paginas op monitor

openbaarmaking van de gerechtelijke stukken op ebsite Schng Boogbrug ianennl

geel houten vogelhuisje

29


IENKE KASTELEIN

Zuilen-Zaltbommel-Zuilen

n ien erd n eeden een br r tbmme ebd

mt n eement n die br ter nr ien it breement rit een ts het einte r

reer de UU stnd en herinnert n de b n de br bi ersr

et stt rs r tt r h ersr ien

BRUG tussen teken en taal

e eendiste eriin nr een U in de t is een iend streee -

et stt r U t is de essene n een U

et is een erbindin U tee iteeniende tsen en

nnen i cncreet een riier n ersteen en smbisch erschien erbren

ee eieden de ets nnen er ntmeten ben het strmende ter

n de t rdt U een metr

iend nr het ndsch sreet U een t

U tnt de erbindin n eers mr de neiheid n ter

U sreet ier rcht en snnin

U sreet trein t ets en bt

en t n een br is nit een een eedin mr een teen in t

n het erende drn is U een t nit een een mteriee bect

mr teei een teen dt de erbeedin riet

U is ter dt tst een denderende trein een bt die rbi rt en een scherende brmmer

U is mimerin er d er tssen er t en teen

Ienke Kastelein, augustus 2013

OVER BRUG

ide end ter

di tsend ter en rbind ereer

31


AD VAN ROSMALEN / ESTHER DE VRIES

Wat men i erinneren al

e dichter t in 1934 nr tbmme en indt er mteri r het edicht e meder de r dt

iedereen ent nder de eerste ree in nr mme m de br te ien iemnd re hem m dit

edicht te schrien iemnd die er it bi s stn ten dt het edicht ner en ner bien

bestn dn de niee br die 18 nember 1933 in ebri erd enmen iemnd die de este

niee br n ent nders dn n ts een enee rest die s mnment rdt etst et edicht

is er dt erder t dn mme de br en in het edicht rdt dr de hnd n de dichter de de

br berd is de tste ree resch ris d n i in hnd beren e r in het

edicht n rns ih int een sm en dt is mi mdt in het edicht een edicht rdt ebrcht

et int n e nten dr dit inen n de r e dichter et () t mi dr midden it de neindiheid

een stem ernemen dt min ren nen

en dichter dent in 2013 n mme en int en nt en nt n tch r ndt de br ebd erd

i het ben n de br hebben hmersen de innes den inen in nen n met en mnden-

n hee dit enen in de ren n de bers ndr dt i teens de eerreen n de tsnm

tbmme in e iners hr en r me ie einnen met tbmm en eindien met tbmm en

e meiheden er tssenin n en e en i en en

i het erdinen n de ren-der-br bi e meder de r bestn s mnment nt

men ich de br herinneren i het tsen n het brdee in ien nnen ene nen inen het is

niet het eid n innes nt r rden bren n enen mr het is het eid n de nen

n de nm tbmme met e iners e nnes n mme met een beed n sther de ries en

mie n ne nc

d van Rosmalen, herst 2013

gedicht:

beeld, klanknageltekening:

composie en zang:

Ad van Rosmalen

sther de ries

Dane Donck

33


HENK WIJNEN

Smonie van een brug brug bij ianen 1 as mijn eerste installae met een brug als ondererp Sindsdien heb ik

aan meerdere kunsterken geerkt aarin een brug centraal stond en aantal herinneringen aren daar debet aan

De brug bi Sluis 11

et eberde een chtend t s ein ente n tee r de ets in het ite bi min der en e

etsten richn meren idden de br n is 11 hied hi st m met de brchter te rten

in de sis h en nm ns rend een bt met rte be et het bese dt de bt

dichter en dichterbi m rbeerde i min der die ri in esre s didei te men dt e sne

n de br mesten r het te t in dt mment n een erdnderende teter en ret

en teen n de schier n de brchter rte echter in tte nie

Van Sluis 11 naar Sluis 0 en visa versa

eenrie eeid seend ns de id iemsrt bi is 0 in s ertenbsch m i ineens

tt het nderie rimteie bese end te hebben en ebren te in n de ndere nt n het

n mr dn 50 imeter erder bi is 11 rmee m het bese dt deede bten

dr deede sien eren met de drbi behrende bren e n eie rd in ren eerd

De brug bi Heel en verer

nd min ende etste i e eens nr de br bi ede n de s t i dr recies deed eet i niet meer

n het erende n dee etstcht de br er de bi tbmme mr dr ben i nit er ets n-

end e inen e met het hee ein in de sen eer nr cheeninen n sseerden e de

drie rte bren n de 2 et ersteen n de drie bren de heen- en terreis ren mmenten n

snnin e br n ede s met in eine b in chtendicht erssend nei e e nerete

deen n de br bi tbmme hdden een ersece s e nit n de ndere nt erte r de ichte

bin n de br erdenen de rechtheie snten chter de hrin n het ede e br bi inen s

eer n een ndere rde demend in de erte ersch bi het nderen hr ersece mee in het ndsch

t een hnsche en meditee erin hd enm de br hd het de seer n een thedr en

s er nit d ene de riier met bten te nschen in ens s ten it nder dee br te stn

Henk Wijnen, oktober 2013

GUT - pRo09b - BRUGdeel No 1

otos: reservering 200 brug bij ianen, icoon van het 1e kosmische deeltje

video: Bommelse brug vanuit de trein

pallets

35


JOHN KORMELING

Conet 201

schider e 12 bren n het iseenn 1927

in ierer

beinnend met het breement n de msterdmsestrte Utrecht

er mers te inen n cncet 2012

nden it

d inen en ndernt ier

John Körmeling, november 2013

Motel Vianen

concept 2012

37


De moeer e vrouw

in nr mme m de br te ien

de niee br ee eriden

die er reer schenen te ermiden

rden eer bren en mint en

dt i dr in t rs min thee edrnen

min hd n het ndsch id en id-

t mi dr midden it de neindiheid

een stem ernemen dt min ren nen

et s een r et schi dt i beer

m nm strm dr de br eren

i s een n de i stnd bi t rer

en t i n hrde i dt smen ren

dcht i dt dr min meder er

ris d n i in hnd beren

Marnus Nijho 133

38


voorbereiding aan tentoonstelling unstvlaai deelnemer ico cholten in ace


n


Vianen

stee naa

ed en

ekennin an

12 en

ed

in et

isinaie

Stichting Boogbrug Vianen

Walkade 15

3401 DR IJsselstein

t. 030 6872934

insnianen.nl

.snianen.nl

Rikseenlan 1927

aaneled


de A U T O

eeeldend

een eleee

an

edeland

More magazines by this user
Similar magazines