Openingsformulier Binck Zakelijke rekening

binck.com
  • No tags were found...

Openingsformulier Binck Zakelijke rekening

Openingsformulier Binck

Zakelijke rekening


2

Open in 5 stappen uw rekening bij Binck

Het openen van een rekening bij Binck is zo voor elkaar. Let u alstublieft goed op dat u onderstaande punten

doorloopt. Zo heeft u zo snel mogelijk uw rekening.

1

Vul uw persoonsgegevens in

Let er goed op dat u uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens duidelijk invult.

2

Vul de gegevens van uw rechtspersoon of vennootschap in

Let er goed op dat u de naam, adres, woonplaats en contactgegevens duidelijk invult.

3

Onderteken de Basisovereenkomst en de Verklaring zakelijke rekening

Vergeet niet om de Basisovereenkomst op pagina 5 te ondertekenen en mee te sturen.

Op de volgende bladzijde vindt u de Verklaring zakelijke rekening. Beide documenten zijn

noodzakelijk om een rekening bij Binck te openen.

Let op dat uw handtekening duidelijk overeenkomt met de handtekening op uw legitimatiebewijs.

Openingsformulieren Binck

4

5

Kies voor aanvullende diensten

Effectenkrediet en overboeken effecten.

Kopie legitimatie maken en opsturen naar Binck

Voorzie de gehele set van een kopie van uw legitimatiebewijs en stuur het in bijgevoegde

antwoordenvelop naar Binck. U hoeft geen postzegel te plakken. Let goed op dat uw handtekening

overeenkomt met die op uw legitimatiebewijs.

Is uw onderneming gevestigd in het buitenland Of heeft u een beleggingsstudieclub

Neem dan contact op met onze Informatiedesk via het gratis nummer 0800 – 235 24 62.

Vanuit het buitenland belt u 0031 – 20 606 26 99.

Binck is een handelsnaam van BinckBank N.V. – Vergunninghouder DNB – Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten – K.V.K. Amsterdam 33162223


3

Stap 1

Openingsformulier Binck

Zakelijke effectenrekening

In te vullen door Binck

Rekeningnummer

Gegevens zakelijke rekeninghouder

Naam (rechtspersoon of vennootschap) _ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rechtsvorm ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Land (statutaire zetel) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KvK-nummer _______________________________________________________________________________________________ Datum van oprichting

Burgerservicenummer (BSN)*

* Indien de entiteit niet over een KvK beschikt, verzoeken wij u het burgerservicenummer van een vertegenwoordigingsbevoegde bij te voegen.

Het Burgerservicenummer (BSN) werd voorheen Sofinummer genoemd en vindt u op uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs.

Gegevens vestigingsadres (zakelijke rekeninghouder)

Adres ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Postcode _ _______________________________________

Woonplaats _________________________________________________________________________________

Land _______________________________________________________________________________________________

E-mailadres ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefoon overdag _________________________________________________________________________

Mobiel nummer ___________________________________________________________________________

Telefoon ‘s avonds ________________________________________________________________________

Fax__________________________________________________________________________________________________

Wij verzoeken u tenminste één telefoonnummer en uw e-mailadres in te vullen.

Gegevens vertegenwoordigingsbevoegde(n)

Openingsformulieren Binck

Naam ____________________________________________________________________________________________

Voorletters ___________________________________________________________________________m/v*

Geboortedatum

Geboorteplaats _ ___________________________________________________________________________

Geboorteland _ ______________________________________________________________________________

Nationaliteit _ ________________________________________________________________________________

* doorhalen wat niet van toepassing is

Naam _____________________________________________________________________________________________

Voorletters ___________________________________________________________________________ m/v*

Geboortedatum

Geboorteplaats _____________________________________________________________________________

Geboorteland _______________________________________________________________________________

Nationaliteit _________________________________________________________________________________

Gegevens correspondentieadres (als u uw post op een ander adres dan het vestigingsadres wilt ontvangen)

Adres ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Postcode _ _______________________________________

Woonplaats _________________________________________________________________________________

Land _______________________________________________________________________________________________

Als u uw post op een ander adres dan uw vestigingsadres wenst te ontvangen, houdt u er dan rekening mee dat u het wachtwoord op uw

vestigingsadres ontvangt.

Gegevens Nederlandse tegenrekening(en) (vul tenminste één tegenrekening in)

(Bij Binck kan geld alleen worden overgeboekt naar een door u van tevoren opgegeven tegenrekening)

Tegenrekeningnummer (IBAN) N L

Ten name van _ _________________________________________________________________________________

U kunt uw IBAN-rekeningnummer opvragen bij uw bank of op www.overopiban.nl.

Tegenrekeningnummer (IBAN) N L

Ten name van _ _________________________________________________________________________________

U kunt uw IBAN-rekeningnummer opvragen bij uw bank of op www.overopiban.nl.

Binck is een handelsnaam van BinckBank N.V. – Vergunninghouder DNB – Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten – K.V.K. Amsterdam 33162223


4

Stap 2

Aanvullende vragen

Wij kunnen uw rekening alleen openen als u onderstaande vragen beantwoordt.

Binck moet onderstaande vragen aan u voorleggen om na te gaan of u zelf, en voor uzelf, handelt op uw Binckrekening.

1 Laat u het vermogen op deze rekening door een vermogensbeheerder/derde(n) beheren

Nee, ik beheer mijn vermogen zelfstandig

Ja, ik laat mijn vermogen beheren door iemand anders, te weten: _ ____________________________________________________________________________________________

Gaat u op deze rekening vermogen beheren van iemand anders

Nee, ik beheer alleen het vermogen van mijzelf

Ja, ik ga het vermogen beheren van iemand anders, te weten: _ __________________________________________________________________________________________________

2 Wilt u handelen in opties en futures Kruis dan één van onderstaande mogelijkheden aan.

Ja, ik wil kunnen beleggen in opties die geen margin vereisen

Ja, ik wil kunnen beleggen in opties met en zonder margin en ook in futures

Nee, ik wil niet beleggen in opties met en zonder margin en ook in futures

3 Kies uw tariefstructuur: Binck Basic of Binck Active

De tariefstructuur van Binck kunt u elk kwartaal wijzigen.

Ik kies voor Binck Basic

Ik kies voor Binck Active

Openingsformulieren Binck

Door ‘ja’ te kiezen bij vraag 2 gaat u akkoord met de Voorwaarden en Handleiding Derivaten Binck (zoals gepubliceerd op

www.binck.nl) en verklaart u deze te hebben gelezen en de inhoud daarvan te hebben begrepen.

Cliënt verklaart uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud het hoofdstuk met de titel Risico’s van Derivaten zoals opgenomen in de

Handleiding Derivaten te hebben gelezen, de inhoud daarvan te begrijpen en deze risico’s te aanvaarden.

Binck is een handelsnaam van BinckBank N.V. – Vergunninghouder DNB – Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten – K.V.K. Amsterdam 33162223


5

Stap 3

Basisovereenkomst Binck

De ondergetekende(n),

1 bovengenoemde zakelijke rekeninghouder, hierna te noemen: de ‘Cliënt’;

2 BinckBank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudend aan de Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN te Amsterdam,

hierna te noemen, ‘Binck’;

komen het volgende overeen:

Artikel 1 – Definities

De in deze Basisovereenkomst met een hoofdletter geschreven woorden hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de

Basisvoorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Basisvoorwaarden

Op deze Basisovereenkomst zijn de Basisvoorwaarden van kracht. De Basisvoorwaarden maken een onverbrekelijk deel uit van

deze Basisovereenkomst.

Artikel 3 – Basisvoorwaarden, Basishandleiding, Bankvoorwaarden

Cliënt stemt uitdrukkelijk in met het elektronisch ter beschikking stellen van de Voorwaarden en de Handleidingen en overige

voor Cliënt bestemde informatie alsmede met het elektronisch beschikbaar stellen van de wijzigingen en aanvullingen op de

Voorwaarden en Handleidingen. Door ondertekening van de Basisovereenkomst verklaart Cliënt de Basisvoorwaarden, de

Basishandleiding en de Bankvoorwaarden, zoals gepubliceerd op www.binck.nl, te hebben ontvangen en opgeslagen, gelezen

en de inhoud ervan te hebben begrepen.

Artikel 4 – Pandrecht

Voor zover nodig geldt deze Basisovereenkomst als pandakte in verband met de in artikel 23 van de Basisvoorwaarden

respectievelijk artikel 24 Bankvoorwaarden vervatte verpandingen. Cliënt doet hierbij tevens voor zover nodig mededeling

ingevolge artikel 3:94 BW en 3:98 BW van de verpanding en deze akte aan Binck en het Bewaarbedrijf. Voor zover mededeling

aan door Binck ingeschakelde derden nodig is, zal Binck daarvoor zorgdragen.

Openingsformulieren Binck

Artikel 5 – Aangebrachte wijzigingen

Eventuele in deze Basisovereenkomst handmatig aangebrachte wijzigingen zullen geen onderdeel uitmaken van de Basisovereenkomst.

Voorts verklaart Cliënt:

1. Dat Cliënt op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico handelt en dat deze vorm van dienstverlening zogeheten ‘executiononly’

dienstverlening betreft, en

2. Dat Cliënt voldoende in staat is om zelf een verantwoorde keuze te maken uit de verschillende Effecten zoals aandelen, obligaties,

opties en futures. Wanneer de kennis van Cliënt daarover tekortschiet, zorgt Cliënt zelf voor aanvullende informatie, en

3. Cliënt stemt uitdrukkelijk in met het Beleid Orderuitvoering van Binck zoals vermeld op de Internetsite en, in voorkomende gevallen,

met het uitvoeren van Orders in Effecten buiten een gereglementeerde markt of MTF om of door middel van OTC-transacties

waaronder prof trades met gegarandeerde uitvoering en

4. Dat Cliënt niet kwalificeert als US Person.

De Basisovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van acceptatie van Cliënt door BinckBank N.V.

Ondertekening

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

Plaats _ _____________________________________________________________________________________________ Datum

Naam ______________________________________________________________________________________________ Naam ______________________________________________________________________________________________

Handtekening 1e rechtsgeldige vertegenwoordiger

Binck

Pieter Aartsen

Bestuurder

Handtekening 2e rechtsgeldige vertegenwoordiger

Binck

Koen Beentjes

Bestuurder

Binck is een handelsnaam van BinckBank N.V. – Vergunninghouder DNB – Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten – K.V.K. Amsterdam 33162223


Openingsformulieren Binck

6

Binck is een handelsnaam van BinckBank N.V. – Vergunninghouder DNB – Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten – K.V.K. Amsterdam 33162223


7

Stap 3

Verklaring zakelijke rekening

Naam zakelijke rekeninghouder _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hierna te noemen ‘Cliënt’

Rechtsgeldige vertegenwoordiger(s):

Naam ______________________________________________________________________________________________ Naam ______________________________________________________________________________________________

Adres _______________________________________________________________________________________________ Adres ______________________________________________________________________________________________

Postcode

Postcode

Plaats _ _____________________________________________________________________________________________ Plaats ______________________________________________________________________________________________

Cliënt houdt bij BinckBank N.V. (hierna te noemen ‘Binck’)

een bankrekening aan onder nummer

(in te vullen door BinckBank):

Ondergetekende(n) is/zijn bevoegd Cliënt te vertegenwoordigen en verklaart/verklaren in die hoedanigheid, namens Cliënt,

tegenover Binck het navolgende:

a. alle opdrachten tot het verrichten van transacties in financiële instrumenten via een bij Binck aangehouden effectenrekening

en/of via de systemen van BinckBank zijn in overeenstemming met de toepasselijke wet- en/of regelgeving en de statutaire

doelomschrijving van Cliënt;

b. Cliënt zal uitsluitend voor eigen rekening en risico opdrachten tot het uitvoeren van orders in financiële instrumenten aan

BinckBank verstrekken, en derhalve geen effectendiensten voor derden verrichten, en zal hierbij niet handelen in strijd met

de toepasselijke wet- en/of regelgeving.

Openingsformulieren Binck

c. de uiteindelijk belanghebbende(n)* terzake de door Cliënt bij Binck aangehouden rekening is/zijn:

Naam ______________________________________________________________________________________________ Naam ______________________________________________________________________________________________

Adres _______________________________________________________________________________________________ Adres ______________________________________________________________________________________________

Postcode

Postcode

Plaats _ _____________________________________________________________________________________________ Plaats ______________________________________________________________________________________________

* Zie de achterzijde van dit formulier voor een beschrijving van het begrip uiteindelijk belanghebbende. Indien er meer dan 2 uiteindelijk

belanghebbenden zijn, verzoeken wij u deze ook aan ons door te geven in een separate brief of e-mail. Ook verzoeken wij u een kopie van het

legitimatiebewijs van de uiteindelijk belanghebbende(n) mee te sturen.

d. Cliënt is onderdeel van een groepsmaatschappij bestaande uit de volgende vennootschap(pen) (indien van toepassing):

Naam moedermaatschappij _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres _ _________________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode ___________________________________________________

Plaats _________________________________________________________________________________________ Land _____________________________________________________________________________________________________

Naam en voorletters vertegenwoordigingsbevoegde ________________________________________________________________________________________________________________________________

Naam en voorletters vertegenwoordigingsbevoegde ________________________________________________________________________________________________________________________________

Indien Cliënt tot een groep behoort die uit meerdere juridische entiteiten bestaat, verzoeken wij u een organogram aan ons te

sturen.

Datum

Naam _ ______________________________________________________________________________________________

Naam _ _____________________________________________________________________________________________

Handtekening 1e rechtsgeldige vertegenwoordiger

Handtekening 2e rechtsgeldige vertegenwoordiger

Binck is een handelsnaam van BinckBank N.V. – Vergunninghouder DNB – Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten – K.V.K. Amsterdam 33162223


Openingsformulieren Binck

8

Onder ‘uiteindelijk belanghebbende’, als bedoeld in de ‘Verklaring zakelijke rekening’ wordt een natuurlijk persoon verstaan die:

1. een belang houdt van meer dan 25 procent in het kapitaal van de rechtspersoon;

2. meer dan 25 procent van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van de rechtspersoon;

3. feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in de rechtspersoon;

4. begunstigde van 25 procent of meer van het vermogen van de rechtspersoon of een trust is; of

5. een bijzondere zeggenschap heeft over 25 procent of meer van het vermogen van de rechtspersoon; tenzij het gaat om

belangen in een beursgenoteerde vennootschap met een beursnotering in de EU of in een staat met een gelijkwaardig

regime terzake de openbaarmaking van informatie. Een percentage van 25 procent geldt als toereikend om aan dit criterium

te voldoen.

Onder ‘uiteindelijk belanghebbende’ bij een personenvennootschap wordt hier verstaan een natuurlijk persoon die:

1. bij ontbinding van de personenvennootschap recht heeft op een aandeel in de gemeenschap van meer dan 25 procent;

2. recht heeft op een aandeel in de winsten van de personenvennootschap van meer dan 25 procent;

3. bij besluitvorming ter zake van wijziging van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de personenvennootschap of ter

zake van de uitvoering van die overeenkomst anders dan door daden van beheer, meer dan 25 procent van de stemmen kan

uitoefenen voor zover in die overeenkomst besluitvorming bij meerderheid van stemmen is bedongen; of

4. feitelijk zeggenschap kan uitoefenen over de personenvennootschap.

Binck is een handelsnaam van BinckBank N.V. – Vergunninghouder DNB – Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten – K.V.K. Amsterdam 33162223


9

Stap 4

Overeenkomst Effectenkrediet zakelijke rekening

De ondergetekenden,

1. Naam zakelijke rekeninghouder _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres _ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode

Plaats _ _______________________________________________________________________________________________________________________________________

hierna, te noemen: de ‘Cliënt’;

Rekeningnummer

2. De naamloze vennootschap BinckBank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend aan de Barbara Strozzilaan,

1083 HN te Amsterdam, hierna te noemen, ‘Binck’,

komen het volgende overeen:

Artikel 1 – Definities, toepasselijke documentatie

1.1 De in deze Overeenkomst Effectenkrediet met een hoofdletter geschreven woorden hebben de betekenis die daaraan is

toegekend in de Basisvoorwaarden en de Voorwaarden Effectenkrediet.

1.2 Op deze Overeenkomst Effectenkrediet zijn de Basisvoorwaarden, de Voorwaarden Effectenkrediet en de Handleiding

Effectenkrediet van toepassing. De Basisvoorwaarden, de Voorwaarden Effectenkrediet en de Handleiding Effectenkrediet

maken een onverbrekelijk deel uit van deze Overeenkomst Effectenkrediet.

1.3 Door ondertekening van deze Overeenkomst Effectenkrediet verklaart Cliënt de Basisvoorwaarden, de Voorwaarden

Effectenkrediet en de Handleiding Effectenkrediet te hebben ontvangen en opgeslagen, gelezen en de inhoud ervan te

hebben begrepen.

Openingsformulieren Binck

Artikel 2 – Dienstverlening Binck en bestedingsdoel Effectenkrediet

2.1 Binck zal aan Cliënt waarop een overeenkomst inzake Effectendienstverlening van kracht is, onder de voorwaarden van de

Overeenkomst Effectenkrediet tegen onderpand van Effecten een doorlopend Effectenkrediet aanbieden, waarmee Cliënt

transacties kan verrichten in Effecten. Cliënt beslist zelf of en in hoeverre gebruik wordt gemaakt van Effectenkrediet. Binck

geeft hierbij geen advies.

2.2 Cliënt verklaart dat hij het aan hem ter beschikking gestelde Effectenkrediet niet zal gebruiken voor een ander doel dan voor

de financiering van transacties in Effecten.

Artikel 3 – Verpanding

3.1 Cliënt verpandt hierbij aan Binck, voor zover nodig bij voorbaat, tot zekerheid voor al wat Binck al dan niet opeisbaar of onder

voorwaarde van Cliënt te vorderen heeft of zal hebben uit hoofde van deze Overeenkomst Effectenkrediet

(i) alle zaken, waardepapieren en Effecten die Binck, het Bewaarbedrijf of een derde van of voor Cliënt onder zich heeft of

krijgt; en

(ii) alle huidige en toekomstige rechten en vorderingen van Cliënt jegens Binck en/of het Bewaarbedrijf.

3.2 Het pandrecht op het in vorig artikellid genoemde onderpand zal tot stand komen op de wijze en worden geregeerd door het

bepaalde van artikel 23 Basisvoorwaarden.

Artikel 4 – Duur van de overeenkomst en beëindiging

4.1 De Overeenkomst Effectenkrediet wordt aangegaan voor onbepaalde tijd onder de opschortende voorwaarde van acceptatie

van Cliënt door Binck.

4.2 De Overeenkomst Effectenkrediet kan door Cliënt kosteloos schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een

opzegtermijn van één maand en door Binck met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

4.3 In geval van beëindiging van de Overeenkomst Effectenkrediet, om wat voor reden dan ook,

- zullen bepalingen uit deze overeenkomst die uitdrukkelijk of naar de kennelijke doelstelling daarvan onbeperkt van kracht

dienen te blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst Effectenkrediet hun werking behouden;

- blijft Cliënt jegens BinckBank gebonden aan alle verplichtingen die op de datum van beëindiging bestaan en daarna

kunnen ontstaan ten gevolge van het afwikkelen van de Overeenkomst Effectenkrediet.

Binck is een handelsnaam van BinckBank N.V. – Vergunninghouder DNB – Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten – K.V.K. Amsterdam 33162223


Stap 4

Artikel 5 – Wijzigingen overeenkomst, toepasselijk recht, bevoegde rechter, geschillen

5.1 Binck is te allen tijde gerechtigd deze overeenkomst te wijzigen en aan te vullen. Wijzigingen vinden plaats op de wijze zoals

bepaald in de Voorwaarden Effectenkrediet.

5.2 Eventuele (handmatig) in deze overeenkomst Effectenkrediet aangebrachte wijzigingen zullen geen onderdeel uitmaken van

de overeenkomst tussen partijen.

5.3 De Overeenkomst Effectenkrediet wordt beheerst door Nederlands recht. In geval van enig geschil is de bevoegde rechter in

het arrondissement Amsterdam bevoegd daarvan kennis te nemen. Nadere informatie over de geschillenregeling is te vinden

in de Voorwaarden Effectenkrediet.

Voorts verklaart Cliënt:

1. te hebben kennisgenomen van de Europese Standaardinformatie effectenkrediet, zoals door Binck ter beschikking gesteld

aan Cliënt voorafgaand aan de ondertekening van de Overeenkomst Effectenkrediet en de inhoud daarvan te hebben

begrepen.

2. Cliënt verklaart uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud het hoofdstuk met de titel Risico’s van Effectenkrediet zoals

opgenomen in de Handleiding Effectenkrediet te hebben gelezen, de inhoud daarvan te hebben begrepen en deze risico’s te

aanvaarden.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend op

te _________________________________.

Handtekening 1e rechtsgeldige vertegenwoordiger

Binck

Koen Beentjes

Bestuurder

Openingsformulieren Binck

10

Handtekening 2e rechtsgeldige vertegenwoordiger

Binck

Pieter Aartsen

Bestuurder

Binck is een handelsnaam van BinckBank N.V. – Vergunninghouder DNB – Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten – K.V.K. Amsterdam 33162223


Stap 4

Overboeken effectenportefeuille

Wij verzoeken u dit formulier in blokletters duidelijk en volledig in te vullen, te ondertekenen en (in een portvrije envelop) te sturen

naar: Binck – Afdeling Klantenadministratie - Antwoordnummer 47339 - 1070 WC Amsterdam

Houdt u nog een portefeuille aan bij een andere bank, dan kunt u deze eenvoudig overboeken naar uw Binck rekening. Voor het

overboeken van (een deel van) uw effectenportefeuille van uw huidige bank naar Binck hoeft u slechts dit formulier in te vullen

en aan Binck te retourneren. Na ontvangst van het ingevulde formulier neemt Binck contact op met uw bank en draagt volledig

zorg voor het overboeken van uw portefeuille. Wilt u een deel van uw portefeuille overboeken, geeft u dan duidelijk aan om welk

deel het gaat.

Vergoeding in transactietegoed

De kosten die uw bank in rekening brengt voor het overboeken van uw effecten naar uw Binck rekening, vergoedt Binck aan u in

transactietegoed. Dit transactietegoed is 1 jaar geldig. Hierbij geldt een maximum van € 25 per fonds en € 500 per portefeuille.

De vergoeding in transactietegoed wordt aan u toegekend als Binck een afschrift met de desbetreffende overboekingskosten

ontvangt.

Gegevens van de bank waar uw portefeuille nu wordt aangehouden

Naam bank & filiaal __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode _ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Plaats _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Land ___________________________________________________________________________________________________Effectenrekeningnummer

Contactpersoon bij bank ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Openingsformulieren Binck

11

Rechtstreeks telefoonnummer contactpersoon _ _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Hierbij verzoek ik:

mijn gehele portefeuille over te boeken

een deel van mijn portefeuille over te boeken (a.u.b. een kopie van uw portefeuille bijvoegen en duidelijk aangeven welk

deel van de portefeuille u wilt laten overboeken)

ook mijn effectenkrediet over te boeken

mijn rekening-courant saldo over te boeken

Naar Binck rekening:

(heeft u nog geen rekeningnummer, dan vullen wij dit voor u in)

Rechtsgeldige vertegenwoordiger 1 ___________________________________________________ Rechtsgeldige vertegenwoordiger 2 ____________________________________________

Adres __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Plaats _______________________________________________________________________________________________ Land _______________________________________________________________________________________________

Datum

Handtekening 1e rechtsgeldige vertegenwoordiger

Handtekening 2e rechtsgeldige vertegenwoordiger

Bericht voor de leverende instelling:

Voor portefeuilles met short optieposities, futures en/of een debetstand dient Binck een portefeuilleoverzicht te ontvangen.

Zonder portefeuilleoverzicht kan het vooradvies helaas niet worden beoordeeld.

Binck is een handelsnaam van BinckBank N.V. – Vergunninghouder DNB – Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten – K.V.K. Amsterdam 33162223


Openingsformulieren Binck

12

Binck is een handelsnaam van BinckBank N.V. – Vergunninghouder DNB – Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten – K.V.K. Amsterdam 33162223


CHECKLIST:

U bent nu klaar met invullen. Let u bij het opsturen alstublieft op de volgende punten:

Kopie legitimatiebewijs

Maak een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de vertegenwoordigingsbevoegde personen, inclusief

het gedeelte met uw handtekening en de geldigheidsduur. U kunt in plaats van een kopie van de identiteitskaart

of het paspoort ook een kopie van het rijbewijs maken. Nieuw rijbewijs pasje Let erop dat u ook een kopie van de

achterzijde meestuurt , of uw BSN-nummer invult.

(Let op! Indien u een andere nationaliteit dan de Nederlandse heeft, stuurt u dan een kopie van uw paspoort mee.)

Verklaring zakelijke rekening

De rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) moet(en) het formulier ondertekenen. Dit formulier hoeft u niet te

ondertekenen als u een rekening opent op naam van een maatschap, een vof of een cv.

Effecten overboeken

Als u (een deel van) uw portefeuille van uw huidige bank wilt overboeken, vul dan ook het formulier ‘Overboeken

effectenportefeuille Binck’ in op de vorige pagina. Binck verzorgt de overboeking van uw effecten.

Treaty Statement

Bent u van plan om te beleggen in aandelen die genoteerd zijn in de Verenigde Staten Dan adviseren wij u om

het Treaty Statement ook te ondertekenen. Hiermee maakt u gebruik van het belastingverdrag tussen de V.S. en

Nederland. U betaalt daarom geen 30%, maar 15% dividendbelasting.

Openingsformulieren Binck

13

U kunt alle formulieren kosteloos opsturen naar Binck. Een postzegel is niet nodig.

Binck

Antwoordnummer 47339

1070 WC Amsterdam

Heeft u nog vragen Neemt u dan gerust contact op met Binck via 0800 - 235 24 62

Let op in het volgende geval

• Woont u in het buitenland

Neem hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 020 - 606 26 99.

Binck is een handelsnaam van BinckBank N.V. – Vergunninghouder DNB – Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten – K.V.K. Amsterdam 33162223


Openingsformulieren Binck

14

Binck is een handelsnaam van BinckBank N.V. – Vergunninghouder DNB – Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten – K.V.K. Amsterdam 33162223


Treaty Statement

Bronbelasting Amerikaanse Effecten Qualified Intermediary

Bent u van plan om te beleggen in aandelen die genoteerd zijn in de Verenigde Staten Dan adviseren wij u om het Treaty Statement

ook te ondertekenen. Hiermee maakt u gebruik van het belastingverdrag tussen de V.S. en Nederland. U betaalt daarom geen 30%, maar

15% dividendbelasting.

Treaty Statement (verklaring af te geven door de niet-particuliere rekeninghouder die een beroep doet op toepassing van een

belastingverdrag).

Naam bank: BinckBank N.V. (‘Binck’)

Naam __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode

Plaats _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

15

Ondergetekende(n), de rekeninghouder(s), verklaart/ verklaren hierbij:

1. gevestigd te zijn in het hierboven bij “Land van feitelijke vestiging” ingevulde land;

2. op de hoogte te zijn van de “Limitation of Benefits” bepalingen in het van toepassing zijnde belastingverdrag (deze bepalingen

zijn te vinden op de website van de Amerikaanse belastingdienst, www.irs.gov);

3. te voldoen aan alle voorwaarden, met inbegrip van de “Limitation of Benefits” bepalingen, uit het van toepassing zijnde verdrag

om een beroep te kunnen doen op een gereduceerd bronbelastingtarief; en

4. als de “beneficial owner” de beleggingsopbrengsten te genieten in de zin van section 894 van de Amerikaanse Code en de daarbij

behorende bepalingen.

Openingsformulieren Binck

Ten slotte verklaart ondergetekende hierbij dat alle op dit formulier vermelde gegevens juist en volledig zijn en verbindt hij zich

hierbij tevens de bank direct op de hoogte te stellen indien zich een wijziging voordoet die tot gevolg heeft dat de hiervoor genoemde

verklaring(en) niet meer juist of volledig is/zijn.

Handtekening(en) rechtsgeldige vertegenwoordiger(s)

Datum

Plaats _ _________________________________________________________________________________________________________________________________

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger 1 Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger 2*

* Alleen van toepassing indien het een gezamenlijke (en/of) rekening

betreft.

Binck is een handelsnaam van BinckBank N.V. – Vergunninghouder DNB – Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten – K.V.K. Amsterdam 33162223


Openingsformulieren Binck

16

Binck is een handelsnaam van BinckBank N.V. – Vergunninghouder DNB – Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten – K.V.K. Amsterdam 33162223


Kopie

Overeenkomst Effectenkrediet zakelijke rekening

voor uw administratie

De ondergetekenden,

1. Naam zakelijke rekeninghouder _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres _ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode

Plaats _ _______________________________________________________________________________________________________________________________________

hierna, te noemen: de ‘Cliënt’;

Rekeningnummer

2. De naamloze vennootschap BinckBank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend aan de Barbara Strozzilaan,

1083 HN te Amsterdam, hierna te noemen, ‘Binck’,

komen het volgende overeen:

Artikel 1 – Definities, toepasselijke documentatie

1.1 De in deze Overeenkomst Effectenkrediet met een hoofdletter geschreven woorden hebben de betekenis die daaraan is

toegekend in de Basisvoorwaarden en de Voorwaarden Effectenkrediet.

1.2 Op deze Overeenkomst Effectenkrediet zijn de Basisvoorwaarden, de Voorwaarden Effectenkrediet en de Handleiding

Effectenkrediet van toepassing. De Basisvoorwaarden, de Voorwaarden Effectenkrediet en de Handleiding Effectenkrediet

maken een onverbrekelijk deel uit van deze Overeenkomst Effectenkrediet.

1.3 Door ondertekening van deze Overeenkomst Effectenkrediet verklaart Cliënt de Basisvoorwaarden, de Voorwaarden

Effectenkrediet en de Handleiding Effectenkrediet te hebben ontvangen en opgeslagen, gelezen en de inhoud ervan te

hebben begrepen.

17

Openingsformulieren Binck

Artikel 2 – Dienstverlening Binck en bestedingsdoel Effectenkrediet

2.1 Binck zal aan Cliënt waarop een overeenkomst inzake Effectendienstverlening van kracht is, onder de voorwaarden van de

Overeenkomst Effectenkrediet tegen onderpand van Effecten een doorlopend Effectenkrediet aanbieden, waarmee Cliënt

transacties kan verrichten in Effecten. Cliënt beslist zelf of en in hoeverre gebruik wordt gemaakt van Effectenkrediet. Binck

geeft hierbij geen advies.

2.2 Cliënt verklaart dat hij het aan hem ter beschikking gestelde Effectenkrediet niet zal gebruiken voor een ander doel dan voor

de financiering van transacties in Effecten.

Artikel 3 – Verpanding

3.1 Cliënt verpandt hierbij aan Binck, voor zover nodig bij voorbaat, tot zekerheid voor al wat Binck al dan niet opeisbaar of onder

voorwaarde van Cliënt te vorderen heeft of zal hebben uit hoofde van deze Overeenkomst Effectenkrediet

(i) alle zaken, waardepapieren en Effecten die Binck, het Bewaarbedrijf of een derde van of voor Cliënt onder zich heeft of

krijgt; en

(ii) alle huidige en toekomstige rechten en vorderingen van Cliënt jegens Binck en/of het Bewaarbedrijf.

3.2 Het pandrecht op het in vorig artikellid genoemde onderpand zal tot stand komen op de wijze en worden geregeerd door het

bepaalde van artikel 23 Basisvoorwaarden.

Artikel 4 – Duur van de overeenkomst en beëindiging

4.1 De Overeenkomst Effectenkrediet wordt aangegaan voor onbepaalde tijd onder de opschortende voorwaarde van acceptatie

van Cliënt door Binck.

4.2 De Overeenkomst Effectenkrediet kan door Cliënt kosteloos schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een

opzegtermijn van één maand en door Binck met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

4.3 In geval van beëindiging van de Overeenkomst Effectenkrediet, om wat voor reden dan ook,

- zullen bepalingen uit deze overeenkomst die uitdrukkelijk of naar de kennelijke doelstelling daarvan onbeperkt van kracht

dienen te blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst Effectenkrediet hun werking behouden;

- blijft Cliënt jegens BinckBank gebonden aan alle verplichtingen die op de datum van beëindiging bestaan en daarna

kunnen ontstaan ten gevolge van het afwikkelen van de Overeenkomst Effectenkrediet.

Binck is een handelsnaam van BinckBank N.V. – Vergunninghouder DNB – Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten – K.V.K. Amsterdam 33162223


Kopie

Artikel 5 – Wijzigingen overeenkomst, toepasselijk recht, bevoegde rechter, geschillen

5.1 Binck is te allen tijde gerechtigd deze overeenkomst te wijzigen en aan te vullen. Wijzigingen vinden plaats op de wijze zoals

bepaald in de Voorwaarden Effectenkrediet.

5.2 Eventuele (handmatig) in deze overeenkomst Effectenkrediet aangebrachte wijzigingen zullen geen onderdeel uitmaken van

de overeenkomst tussen partijen.

5.3 De Overeenkomst Effectenkrediet wordt beheerst door Nederlands recht. In geval van enig geschil is de bevoegde rechter in

het arrondissement Amsterdam bevoegd daarvan kennis te nemen. Nadere informatie over de geschillenregeling is te vinden

in de Voorwaarden Effectenkrediet.

Voorts verklaart Cliënt:

1. te hebben kennisgenomen van de Europese Standaardinformatie effectenkrediet, zoals door Binck ter beschikking gesteld

aan Cliënt voorafgaand aan de ondertekening van de Overeenkomst Effectenkrediet en de inhoud daarvan te hebben

begrepen.

2. Cliënt verklaart uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud het hoofdstuk met de titel Risico’s van Effectenkrediet zoals

opgenomen in de Handleiding Effectenkrediet te hebben gelezen, de inhoud daarvan te hebben begrepen en deze risico’s te

aanvaarden.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend op

te _________________________________.

Handtekening 1e rechtsgeldige vertegenwoordiger

Binck

Koen Beentjes

Bestuurder

Openingsformulieren Binck

18

Handtekening 2e rechtsgeldige vertegenwoordiger

Binck

LET OP:

Heeft u een:

• zakelijke rekening, dan moeten de vertegenwoordigingsbevoegde personen tekenen.

Pieter Aartsen

Bestuurder

Binck is een handelsnaam van BinckBank N.V. – Vergunninghouder DNB – Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten – K.V.K. Amsterdam 33162223


Kopie

Basisovereenkomst Binck

voor uw administratie

De ondergetekende(n),

1 bovengenoemde zakelijke rekeninghouder, hierna te noemen: de ‘Cliënt’;

2 BinckBank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudend aan de Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN te Amsterdam,

hierna te noemen, ‘Binck’;

komen het volgende overeen:

Artikel 1 – Definities

De in deze Basisovereenkomst met een hoofdletter geschreven woorden hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de

Basisvoorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Basisvoorwaarden

Op deze Basisovereenkomst zijn de Basisvoorwaarden van kracht. De Basisvoorwaarden maken een onverbrekelijk deel uit van

deze Basisovereenkomst.

Artikel 3 – Basisvoorwaarden, Basishandleiding, Bankvoorwaarden

Cliënt stemt uitdrukkelijk in met het elektronisch ter beschikking stellen van de Voorwaarden en de Handleidingen en overige

voor Cliënt bestemde informatie alsmede met het elektronisch beschikbaar stellen van de wijzigingen en aanvullingen op de

Voorwaarden en Handleidingen. Door ondertekening van de Basisovereenkomst verklaart Cliënt de Basisvoorwaarden, de

Basishandleiding en de Bankvoorwaarden, zoals gepubliceerd op www.binck.nl, te hebben ontvangen en opgeslagen, gelezen

en de inhoud ervan te hebben begrepen.

19

Openingsformulieren Binck

Artikel 4 – Pandrecht

Voor zover nodig geldt deze Basisovereenkomst als pandakte in verband met de in artikel 23 van de Basisvoorwaarden

respectievelijk artikel 24 Bankvoorwaarden vervatte verpandingen. Cliënt doet hierbij tevens voor zover nodig mededeling

ingevolge artikel 3:94 BW en 3:98 BW van de verpanding en deze akte aan Binck en het Bewaarbedrijf. Voor zover mededeling

aan door Binck ingeschakelde derden nodig is, zal Binck daarvoor zorgdragen.

Artikel 5 – Aangebrachte wijzigingen

Eventuele in deze Basisovereenkomst handmatig aangebrachte wijzigingen zullen geen onderdeel uitmaken van de Basisovereenkomst.

Voorts verklaart Cliënt:

1. Dat Cliënt op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico handelt en dat deze vorm van dienstverlening zogeheten ‘executiononly’

dienstverlening betreft, en

2. Dat Cliënt voldoende in staat is om zelf een verantwoorde keuze te maken uit de verschillende Effecten zoals aandelen, obligaties,

opties en futures. Wanneer de kennis van Cliënt daarover tekortschiet, zorgt Cliënt zelf voor aanvullende informatie, en

3. Cliënt stemt uitdrukkelijk in met het Beleid Orderuitvoering van Binck zoals vermeld op de Internetsite en, in voorkomende gevallen,

met het uitvoeren van Orders in Effecten buiten een gereglementeerde markt of MTF om of door middel van OTC-transacties

waaronder prof trades met gegarandeerde uitvoering en

4. Dat Cliënt niet kwalificeert als US Person.

De Basisovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van acceptatie van Cliënt door BinckBank N.V.

Ondertekening

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

Plaats _ _____________________________________________________________________________________________ Datum

Naam ______________________________________________________________________________________________ Naam ______________________________________________________________________________________________

Handtekening 1e rechtsgeldige vertegenwoordiger

Binck

Pieter Aartsen

Bestuurder

Handtekening 2e rechtsgeldige vertegenwoordiger

Binck

Koen Beentjes

Bestuurder

Binck is een handelsnaam van BinckBank N.V. – Vergunninghouder DNB – Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten – K.V.K. Amsterdam 33162223


BinckBank N.V.

Barbara Strozzilaan 310

1083 HN Amsterdam

Postbus 75047

1070 AA Amsterdam

t 020 606 26 66

f 020 320 41 76

e info@binck.nl

i www.binck.nl

BB/OP/ZAK/0813 – Binck is een handelsnaam van BinckBank N.V.