bijzondere tandheelkunde - Mca

mca.nl

bijzondere tandheelkunde - Mca

ijzondere

tandheelkunde

angstbegeleiding, gehandicaptenzorg en

kindertandheelkunde

www.mca.nl/bijzonderetandheelkunde


inhoudsopgave

Waarom deze brochure 2

Verwijzing naar onze afdeling 2

Financiën 3

Behandeling 5

Wanneer neemt u contact op 7

Na de behandeling 8

Uw vragen 8

Uw klachten 9

Belangrijke telefoonnummers 9

1


waarom deze brochure

U heeft zich aangemeld bij de poli angstbegeleiding, gehandicaptenzorg

en kindertandheelkunde van de afdeling bijzondere tandheelkunde

van het Medisch Centrum Alkmaar.

In deze brochure geven wij u informatie over onze afdeling, de richtlijnen

voor tandheelkundige zorg en onze behandelwijze. Ook vertellen

wij u iets over het financiële aspect van de behandeling.

Deze brochure wordt u opgestuurd of meegegeven tijdens het

eerste bezoek op onze afdeling zodat u zich alvast wat vertrouwd

kunt maken met de gang van zaken op onze afdeling.

verwijzing naar onze afdeling

Voor patiënten op onze afdeling is behandeling bij de eigen

huistandarts een groot probleem en vaak zelfs onmogelijk. Zij zijn

bijvoorbeeld extreem angstig, lichamelijk of verstandelijk gehandicapt

of kunnen om andere medische of psychische redenen niet

zomaar een tandheelkundige behandeling ondergaan. Ons behandelteam

is gespecialiseerd in het behandelen van deze categorieën

van patiënten en heeft hierin inmiddels een ruime ervaring opgebouwd.

Afhankelijk van de categorie waartoe u behoort, kunt u

terechtkomen bij: de kindertandarts (= tandarts-pedodontoloog), de

tandarts gehandicaptenzorg of de tandarts-angstbegeleiding.

Uw eigen huistandarts of huisarts is meestal degene die u verwijst

naar onze afdeling. Hij doet dit met behulp van de standaard

verwijsbrief 'bijzondere tandheelkunde'. Hierin schrijft hij of zij

zoveel mogelijk informatie over de reden van de verwijzing. Het is

belangrijk dat u de brief tijdens het eerste bezoek aan onze afdeling

meeneemt en deze aan ons afgeeft.

De behandeling is erop gericht om u zodanig te begeleiden dat u

de behandelingen door uw huistandarts weer durft te ondergaan.

Het is daarom erg belangrijk dat u bij het starten van de behandeling

weer staat ingeschreven bij een huistandarts met wie u in de

toekomst verder wilt gaan. Mocht dit nodig zijn, dan kunt u tijdens

2


en na de behandeling op onze afdeling altijd op iemand terugvallen.

De behandeling op onze afdeling is dus tijdelijk.

Het stellen van een centrumindicatie

De tandarts bij wie u een eerste afspraak heeft gekregen, stelt aan de

hand van uw verwijsbrief en het intakegesprek vast of uw problematiek

zodanig is dat u in aanmerking komt voor een behandeling op onze

afdeling. Met andere woorden is er sprake van een 'centrumindicatie'.

Bij het stellen van een centrumindicatie moet worden gedacht aan:

• Mensen met een zodanige lichamelijke of een verstandelijke

beperking dat de tandheelkundige behandeling in de huispraktijk

onmogelijk is.

• Kinderen jonger dan 4 jaar.

• Mensen met een extreme angst voor tandheelkundige behandelingen.

• Mensen met psychische of psychiatrische problematiek, waardoor

tandheelkundige behandelingen worden bemoeilijkt.

• Mensen met een extreme kokhalsreflex.

• Kinderen met bijzondere gebitssituaties.

Voor het vaststellen van de centrumindicatie is het ook belangrijk

dat u de vragenlijsten voor ons invult. Anders kunnen wij niet beoordelen

of u voor de behandeling op onze afdeling in aanmerking

komt. Heeft u moeite met sommige vragen of met het invullen

ervan, vraag het dan aan de tandarts, de assistente of de secretaresse

van onze afdeling. Zij kunnen u hiermee helpen.

financiën

Bijzondere tandheelkunde is een onderdeel van de gezondheidszorg

dat is opgenomen in de basisverzekering. Dit wil zeggen dat

het ziekenhuis het uurtarief rechtstreeks in rekening brengt bij uw

zorgverzekeraar. Er zijn echter wel een aantal zaken waar u

rekening mee moet houden.

Kinderen

Aangezien de reguliere tandheelkunde voor kinderen tot en met 21

jaar en voor mensen met een verstandelijke beperking volledig

3


wordt vergoed, wordt ook de behandeling in ons centrum vergoed.

Voorwaarde hiervoor is wel dat er vóór de behandeling een machtiging

wordt aangevraagd bij uw zorgverzekeraar. Als deze machtiging

wordt verleend is dit meestal voor een beperkt aantal uren. Hierna

gaat uw kind dus weer terug naar de huistandarts.

Extreem angstige volwassenen

In hoeverre de ziektekostenverzekeraar de behandeling geheel of

gedeeltelijk vergoedt, is afhankelijk of deze een machtiging verleent

(meestal voor een beperkt aantal uren) en of u aanvullend bent verzekerd

voor tandheelkunde.

In de basisverzekering wordt het uurtarief vergoed, echter de tandheelkundige

behandeling niet. Dit houdt in dat u van het ziekenhuis

een rekening ontvangt van de verrichtingen die bij u zijn uitgevoerd,

berekend zoals bij een behandeling van een huistandarts. Als u niet

aanvullend voor de tandarts bent verzekerd, betaalt u deze rekening

zelf.

Mensen met een aanvullende verzekering waarbij tandheelkunde

wel (gedeeltelijk) wordt vergoed, ontvangen van het MCA de nota

voorzien van een specificatie van de uitgevoerde verrichtingen.

Veelal betaalt u de nota eerst zelf, alvorens u deze naar uw zorgverzekeraar

opstuurt, tenzij u dit anders heeft afgesproken met de

zorgverzekeraar. Heeft u vragen over de rekening, dan kunt u contact

met de afdeling economische en administratieve dienst (EAD)

van het MCA opnemen. Het telefoonnummer vindt u op pagina 9.

Wijzigen zorgverzekeraar

Als u tijdens de behandelingen van zorgverzekeraar verandert, is

het belangrijk dat u dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft.

Voor de verdere behandeling moet namelijk een nieuwe machtiging

worden aangevraagd.

Afwezig zonder tijdig afbericht

Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat u een gemaakte

afspraak met de tandartsen, mondhygiënistes en preventie-assistenten

niet kunt nakomen. Het is dan van groot belang om deze tijdig

af te bellen en wel op telefoonnummer (072) 548 31 87. Tijdig

afbellen betekent minimaal 24 uur van tevoren afbellen of, als u de

afspraak op maandag heeft, voor vrijdagmiddag 14.00 uur. In die

4


tijd kunnen wij een andere patiënt behandelen en proberen wij de

wachttijd zo kort mogelijk te houden.

Mocht u een afspraak te laat of helemaal niet afzeggen dan zijn wij

genoodzaakt om u hiervoor een rekening te sturen. Deze rekening kan

variëren van € 25,00 tot € 250,00, afhankelijk van de tijdsduur van de

ingeplande afspraak. Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraar

vergoed en dient dus zelf te worden betaald. Ook komt het wel eens

voor dat patiënten herhaaldelijk te laat op hun afspraak komen of

helemaal niet komen zonder afbericht. In deze gevallen gaan wij er

vanuit dat u geen prijs meer stelt op behandeling op onze afdeling en

annuleren wij alle toekomstige behandelafspraken.

behandeling

Als u naar onze afdeling komt, neemt u dan altijd uw patiëntplaatje

en afsprakenkaart mee. Heeft u voor het eerste bezoek nog geen

patiëntplaatje of zijn er gegevens gewijzigd, neemt u dan ruim de

tijd (ongeveer twintig minuten extra) om een (nieuw) plaatje te laten

maken bij het inschrijfbureau tegenover de hoofdingang in het ziekenhuis

(huisnummer 069).

Eerste consult

Tijdens het eerste consult besteden we veel tijd aan de kennismaking

en aan het inventariseren van uw problematiek. Dit consult

duurt meestal tussen de 45 en 60 minuten. Naast het gesprek

wordt er even in de mond gekeken en enkele röntgenfoto´s

gemaakt om een goede inschatting te maken van uw problematiek.

Soms kan de psycholoog van onze afdeling bij het eerste consult

aanwezig zijn. Zij kan de tandarts en de patiënt ondersteunen om

de problematiek duidelijker te maken. Ook wordt tijdens deze eerste

afspraak gekeken of u bij onze afdeling het best op uw plaats bent

of dat anderen u wellicht beter kunnen helpen. In dat geval zullen

wij deze verwijzing voor u in orde maken.

Verdere behandeling van volwassenen

Tijdens het eerste consult wordt ook de machtigingsaanvraag voor

uw zorgverzekering ingevuld en opgestuurd. Als de toestemming

binnen is kunnen we starten met de behandeling. Gezamenlijk stellen

we een behandelplan op en bespreken we op welke manier de

5


ehandeling het beste plaats kan vinden. Er wordt naar gestreefd

om stap voor stap de confrontatie te zoeken met de zaken waarvoor

u bang bent. U blijft u te allen tijde baas over uw eigen lichaam.

Als u bijvoorbeeld aangeeft even te willen stoppen, om wat voor

reden dan ook, dan kunt u ons met een van tevoren afgesproken

stopteken, even laten stoppen. Op deze manier bieden we u de

tandheelkundige behandelingen aan zodat u weer vertrouwen krijgt

in uzelf en de (huis)tandarts.

Net als bij het eerste consult is het mogelijk dat de tandarts en de

patiënt worden ondersteund door onze psycholoog. Deze zorgt

ervoor dat de angstreductie zo efficiënt mogelijk zal verlopen. Ook

kan de psycholoog de patiënt tips en suggesties geven om ook in

de toekomst op een meer ontspannen manier een behandeling bij

de (huis-)tandarts te ondergaan.

Deze gedragsmatige aanpak is voor ons altijd eerste keus, maar

kan individueel worden aangevuld met andere technieken zoals

inhalatiesedatie met lachgas, hypnose en/of afleiding. In een aantal

situaties kan besloten worden om (een deel van) de behandeling

onder narcose te laten plaatsvinden. Met de narcosebehandeling

zijn wij echter terughoudend, omdat deze behandeling de extreme

angst niet vermindert. Dat is wel ons streven zodat de patiënt zich

weer durft te laten behandelen door zijn huistandarts.

Verdere behandeling van kinderen

Ook de behandeling van kinderen verschilt per patiënt. Het plan

wordt goed overlegd met het kind en met u als ouder of verzorger.

We houden hierbij rekening met eventuele angst, het ontwikkelingsniveau

van het kind of andere persoonlijke omstandigheden.

Het streven is altijd om de behandeling stapsgewijs in de stoel uit

te voeren zodat het kind weer vertrouwen krijgt in een bezoek aan

de tandarts. Dit betekent dat we samen ook voor wat moeilijkere

situaties komen te staan. In deze gevallen zoeken kinderen natuurlijk

troost bij degene waar ze de beste band mee hebben.

Wij kunnen ons dus goed voorstellen dat u uw kind wilt ondersteunen

tijdens dit soort situaties, maar juist op die momenten is het

voor ons belangrijk een vertrouwensband op te bouwen. Om die

reden gaan de kinderen na het eerste bezoek dan ook alleen bij ons

naar binnen. Net als bij volwassenen kunnen we voor kinderen waar

6


nodig ook alle mogelijkheden van onze afdeling benutten: psycholoog,

gebruik van lachgas, afleiding etc.

Verdere behandeling van mensen met een verstandelijke beperking

Omdat de problematiek bij deze categorie patiënten veelal complexer

is, wordt er steeds vaker samengewerkt met een Arts voor

Verstandelijk Gehandicapten (AVG-er). Deze kan het geheel beter

overzien en kan de tandarts ook adviezen geven over de behandelstrategie.

Ook behoort het inzetten van de psycholoog van onze

afdeling tot de mogelijkheden als hiertoe aanleiding bestaat.

Zelf ook moeite doen

In het behandelplan komt ook zelfzorg aan de orde. Hierbij geven

wij adviezen over goede verzorging van uw gebit. Hoe beter u zich

aan deze adviezen houdt, hoe beter dit is voor uw gebit en hoe

kleiner de kans dat u in de toekomst opnieuw problemen met uw

gebit krijgt. Deze adviezen en instructies worden gegeven door

zowel de tandarts, de mondhygiëniste als de preventie-assistente.

Als blijkt dat de adviezen niet worden opgevolgd kan dit betekenen

dat u wellicht minder belang stelt in uw gebit dan wij. Wij kunnen

dan besluiten om de behandeling (tijdelijk) te staken en nog staande

afspraken te annuleren.

wanneer neemt u contact op

In het algemeen verlopen de behandelingen goed. Hoewel de kans

klein is, kunnen er problemen ontstaan. Neemt u daarom contact op

als er door het gebit de volgende spoedeisende klachten ontstaan:

• koorts

• beperkte mondopening

• plotseling zwelling

• nabloeding

De afdeling bijzondere tandheelkunde is op werkdagen van 8.30 tot

16.30 uur bereikbaar op het telefoonnummer van de afdeling is

(072) 548 31 87. Buiten deze kantooruren kunt u met de dienstdoende

huistandarts (of huisarts) in uw woonplaats of regio contact

opnemen. Deze kan dan beoordelen of onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk

is of dat uitstel van behandeling haalbaar en verantwoord

7


is. Soms kan het voorschrijven van antibiotica of een pijnstiller als

zodanige verlichting van de klachten bieden dat behandeling kan

worden uitgesteld tot de volgende werkdag.

na de behandeling

Ons streven is om u zo kort mogelijk op onze afdeling te behandelen.

De behandeling eindigt als:

• u weer redelijk door de huistandarts geholpen kunt worden.

• we op lange termijn weer een stabiele mondgezondheid kunnen

verwachten.

• u herhaaldelijk niet op tijd op uw afspraken verschijnt of deze niet

tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) afzegt.

• u herhaaldelijk niet meewerkt aan een goede mondhygiëne.

Na de behandeling op onze afdeling gaat u weer terug naar uw

eigen huistandarts, dit kan soms ook al tijdens de behandeling zijn.

Op deze manier verweven we de nieuwe huistandarts in ons behandelplan.

Daarom is het ook essentieel dat u bij aanvang van de

behandeling een huistandarts heeft om naartoe begeleid te worden.

De ervaring leert dat patiënten een veel betere prognose hebben

om ook weer regelmatig voor controle en eventuele behandeling bij

de nieuwe huistandarts te blijven en niet weer terugvallen in hun

oude angsten.

uw vragen

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt u zich

wenden tot het secretariaat van de afdeling bijzondere tandheelkunde,

telefoonnummer (072) 548 31 87, op werkdagen bereikbaar van 8.30

uur tot 16.30 uur. Ook kunt u uw vragen stellen aan uw behandelend

tandarts.

8


uw klachten

Heeft u in ons ziekenhuis een klacht over de behandeling of suggesties

ter verbetering hiervan dan kunt u dit het beste bespreken

met de betrokken personen. Komt u er na overleg niet uit dan kunt

u bij de klachtenfunctionaris uw klacht indienen. Meer informatie

kunt u lezen in de folder 'Een klacht, laat het ons weten'. Deze ligt

in de folderrek van onze polikliniek of bij de balie van patiëntenvoorlichting,

huisnummer 037.

belangrijke telefoonnummers

Hieronder vindt u een lijst met belangrijke telefoonnummers van het

Medisch Centrum Alkmaar:

• Bijzondere tandheelkunde, afdeling angstbegeleiding, gehandicaptenzorg

en kindertandheelkunde

(072) 548 31 87,

bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur.

• Spoedeisende hulp

(072) 548 24 88,

bereikbaar buiten kantoortijden, bij voorkeur op verwijzing van

huisarts of huistandarts.

• Economische en administratieve dienst (EAD)

(072) 548 38 80,

bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 uur en 16:30 uur.

• Receptie (algemeen nummer)

(072) 548 44 44

9


notities

10


notities

11


notities

12


Colofon

Redactie

: afdeling bijzondere tandheelkunde

afdeling communicatie

Oplage : 450 / 6e druk / 2010

Druk

: Marcelis - van der Lee - Adu

Artikelnummer : 84477

Medisch Centrum Alkmaar

Wilhelminalaan 12

1815 JD Alkmaar

tel. (072) 548 44 44

fax (072) 548 20 58

www.mca.nl

Op alle behandelingen in het MCA zijn de algemene voorwaarden van het MCA van

toepassing, zie www.mca.nl of vraag bij de balie van patiëntenvoorlichting.

More magazines by this user
Similar magazines