27.01.2015 Views

WRC brochure Downloaden - InterSystems Benelux

WRC brochure Downloaden - InterSystems Benelux

WRC brochure Downloaden - InterSystems Benelux

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Worldwide Response Center

Het Worldwide Response Center (WRC) van InterSystems biedt 24 uur per dag, alle dagen van het jaar

vakkundige technische ondersteuning aan onze klanten. Een speciale service is WRC Direct; hiermee

kunnen onze klanten via het internet ondersteuning aanvragen, de voortgang van het oplossingsproces

volgen en overleggen met onze experts.


Worldwide Response Center (WRC)

InterSystems wil haar klanten de best mogelijke klantenservice bieden. Ons hoofdkantoor staat in Cambridge,

Massachusetts maar ons personeel werkt in verschillende steden over de hele wereld. Het Worldwide Response Center

levert vakkundige, meertalige ondersteuning, 24 uur per dag en 7 dagen per week, voor alle producten waarvan

InterSystems-technologie het hart vormt. De professionele applicatieontwikkelaars en systeemingenieurs van het

Worldwide Response Center staan volledig achter de filosofie “de klant bepaalt de norm”.

Dit betekent dat de klanten zelf beslissen welke een dossier heeft en wanneer het mag worden afgesloten, en dat worden

ze uitgenodigd om feedback te geven over de kwaliteit van de geboden ondersteuning.

WRC Beschikbaarheid

Telefoon / E-mail / Web / Fax:

WRC streeft ernaar ALLE telefoongesprekken van onze

klanten onmiddellijk te registreren en naar een productspecialist

door te schakelen. Aanvragen die niet

onmiddellijk door een productspecialist kunnen worden

behandeld, krijgen binnen 30 minuten antwoord. Inter-

Systems beschikt over productspecialisten die vloeiend

Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Duits, Tsjechisch,

Russisch, Koreaans, Chinees, Japans en Nederlands

spreken.

De correspondentie via fax en e-mail wordt geregistreerd

en binnen 30 minuten krijgt de klant een ontvangstbevestiging

met een dossiernummer en de toegewezen

productspecialist.

WRC Direct:

Klanten kunnen de voortgang van hun dossier registreren

en volgen met behulp van WRC Direct, de nieuwe webgebaseerde

ondersteuningsservice van InterSystems.

Met WRC Direct kunnen klanten:

n Nieuwe dossiers openen

n Alle probleem-analyse acties inzien

n Informatie en opmerkingen toevoegen aan een dossier

n Statistische informatie inzien over eerdere

hulpaanvragen

n Aanvragen afsluiten en hierover feedback geven

n Nieuwe productversies downloaden

n Deelnemen aan testprogramma’s

Ga naar WRC Direct via:

http://wrc.InterSystems.com

en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Neem

contact op met WRC voor een gebruikersnaam en een

wachtwoord als u er nog geen heeft.


WRC Standaarden

Het WRC waarborgt klantentevredenheid door twee eenvoudige regels te hanteren:

n De klant bepaalt de prioriteit van het probleem.

n De klant bepaalt wanneer een probleem is afgehandeld.

De volgende tabel geeft een overzicht van de respons

die een klant op elk prioriteitsniveau kan verwachten :

Prioriteit klant CRISIS HOOG MEDIUM

Probleem oplossing

Onmiddellijke en

continue hulp, tot het

probleem is opgelost.

Probleem opgelost op

dezelfde werkdag (van

de klant).

Probleem binnen 5

werkdagen opgelost.

Oplossen van

defecten

(Bugfixes)

Onmiddellijke en continue

24-uurshulp, over

het algemeen door een

Ontwikkelaar, tot het

defect gecorrigeerd

is of een acceptabele

alternatieve oplossing

is gevonden.

Verbetering (bugfix)

wordt getest en binnen

twee weken aan de

klant geleverd. Wordt

ook meegeleverd

met de volgende

onderhoudsupdate.

Verbetering (bugfix)

wordt meegeleverd

met de volgende

nieuwe versie.

Escalatie

Onmiddellijk

mondelinge melding

aan desbetreffend

hoger management

door de directeur

Klantenservice.

Onmiddellijk

automatische melding

aan het hoger

Management.

Onmiddellijk

automatische melding

aan het WRC

Management.


Work with InterSystems.


Not separate systems.

Houd deze nummers bij de hand!

Om het Worldwide Response Center te contacteren:

Internationaal

Tel.: +1.617 621.0700

+44 (0) 1.753.830.077

Email: support@InterSystems.com

Web: InterSystems.com/support

Fax: +1.617.374.9391

Om in te loggen op WRC Direct:

1) ga naar:

http://wrc.InterSystems.com

2) Voer uw gebruikersnaam en

wachtwoor in

(Neem contact op met het WRC als u geen gebruikersnaam

of wachtwoord heeft, of als u hulp nodig heeft)

InterSystems Benlux

Medialaan 32/1

1800 Vilvoorde

België

Tel: +32 (0)2 464 97 20

Fax: +32 (0)2 464 97 39

Het Poortgebouw

Beech Avenue 54-80

1119 PW Schiphol-Rijk

Nederland

Tel: +31 (0)20 658 6239

Fax: +31 (0)20 658 6111

www.InterSystemsBenelux.com

Neem voor meer informatie over het Worldwide Response Center van InterSystems contact op

met: Marcelo Carou, Directeur Klantenservice (Marcelo.Carou@InterSystems.com)

InterSystems Ensemble and InterSystems Caché are registered trademarks of InterSystems Corporation. InterSystems DeepSee is a trademark of InterSystems Corporation.

Other product names are trademarks of their respective vendors. Copyright © 2009 InterSystems Corporation. All rights reserved. 06-09

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!