28.01.2015 Views

en extra informatief artikel van de GGD over luizen vindt u hier!

en extra informatief artikel van de GGD over luizen vindt u hier!

en extra informatief artikel van de GGD over luizen vindt u hier!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LOCATIE DE BONGERD<br />

Ter informatie e<strong>en</strong> <strong>artikel</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>GGD</strong><br />

Ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong> kan hoofdluis krijg<strong>en</strong><br />

De zomervakantie is weer voorbij; E<strong>en</strong> perio<strong>de</strong><br />

waarin <strong>de</strong> hoofdluis weer regelmatig <strong>de</strong> kop opsteekt.<br />

Het krijg<strong>en</strong> <strong>van</strong> hoofdluis heeft niets te<br />

mak<strong>en</strong> met lichamelijke hygiëne. Want <strong>de</strong> hoofdluis<br />

komt zowel op gewass<strong>en</strong> - als op ongewass<strong>en</strong><br />

hoofd<strong>en</strong> voor. Het kan ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong> <strong>over</strong>kom<strong>en</strong>.<br />

Hoe krijgt <strong>en</strong> herk<strong>en</strong>t u hoofdluis<br />

Luiz<strong>en</strong> zijn <strong>over</strong>lopers. Ze wan<strong>de</strong>l<strong>en</strong> <strong>van</strong> hoofd<br />

naar hoofd. Of ze gaan via jass<strong>en</strong>, knuffels of<br />

muts<strong>en</strong> op zoek naar bloed om zich te voed<strong>en</strong>.<br />

Kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong> lop<strong>en</strong> <strong>de</strong> meeste kans hoofdluis te krijg<strong>en</strong>,<br />

omdat ze bij het spel<strong>en</strong> vaak letterlijk <strong>de</strong><br />

hoofd<strong>en</strong> bij elkaar stek<strong>en</strong>. Hoofdluis veroorzaakt<br />

meestal jeuk, maar niet altijd. Het is aan te rad<strong>en</strong><br />

uw kind regelmatig op hoofdluis te (lat<strong>en</strong>) controler<strong>en</strong>.<br />

De hoofdluis zoekt graag e<strong>en</strong> warm plekje<br />

op: achter <strong>de</strong> or<strong>en</strong>, in <strong>de</strong> nek of on<strong>de</strong>r e<strong>en</strong> pony<br />

bijvoorbeeld. Als u het haar met e<strong>en</strong> net<strong>en</strong>kam<br />

of luiz<strong>en</strong>kam doorkamt bov<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vel wit papier,<br />

kunt u zi<strong>en</strong> of er luiz<strong>en</strong> uit vall<strong>en</strong>. Het zijn grijsblauwe<br />

of, nadat ze bloed opgezog<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>,<br />

roodbruine beestjes <strong>van</strong> e<strong>en</strong> paar millimeter<br />

groot. Hun eitjes, net<strong>en</strong>, zijn witte stipjes die op<br />

roos lijk<strong>en</strong>. Alle<strong>en</strong> zit roos los terwijl net<strong>en</strong> juist<br />

aan het haar vastklev<strong>en</strong>.<br />

Behan<strong>de</strong>ling<br />

Als u hoofdluis ont<strong>de</strong>kt, is het belangrijk om<br />

mete<strong>en</strong> te beginn<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> grondige aanpak.<br />

Want zolang er luiz<strong>en</strong> of nog niet uitgekom<strong>en</strong> net<strong>en</strong><br />

op het hoofd zitt<strong>en</strong>, blijft hoofdluis besmettelijk.<br />

Als u luiz<strong>en</strong> heeft ont<strong>de</strong>kt zijn er twee mogelijkhed<strong>en</strong>:<br />

1. Bestrijding: kam gedur<strong>en</strong><strong>de</strong> 14 dag<strong>en</strong> het haar<br />

elke dag met e<strong>en</strong> net<strong>en</strong>kam. Dit uitkamm<strong>en</strong> is<br />

het belangrijkst. Volg <strong>de</strong> volg<strong>en</strong><strong>de</strong> stapp<strong>en</strong>:<br />

• Maak het haar door <strong>en</strong> door nat. Bescherm dan<br />

<strong>de</strong> og<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> washandje.<br />

• Doe crèmespoeling in het haar <strong>en</strong> kam eerst<br />

met e<strong>en</strong> gewone kam <strong>de</strong> klitt<strong>en</strong> weg.<br />

• Pak dan <strong>de</strong> net<strong>en</strong>kam <strong>en</strong> kam al het hoofdhaar,<br />

pluk voor pluk, <strong>van</strong>af <strong>de</strong> haarwortel. Begin bij het<br />

<strong>en</strong>e oor <strong>en</strong> pak na elke kambeweging e<strong>en</strong> pluk in<br />

<strong>de</strong> richting <strong>van</strong> het an<strong>de</strong>re oor.<br />

• Veeg tijd<strong>en</strong>s <strong>de</strong> kambeurt <strong>de</strong> kam regelmatig af<br />

aan e<strong>en</strong> papier<strong>en</strong> servet of doek.<br />

• Spoel <strong>de</strong> crèmespoeling uit <strong>en</strong> maak <strong>de</strong> kamm<strong>en</strong><br />

schoon. U kunt ze 5 minut<strong>en</strong> uitkok<strong>en</strong> of<br />

ontsmett<strong>en</strong> met alcohol (70%).<br />

De uitkammetho<strong>de</strong> is effectief maar biedt ge<strong>en</strong><br />

100% “garantie”. Het voor<strong>de</strong>el is dat u ge<strong>en</strong><br />

chemicaliën gebruikt.<br />

2. Voorkom herbesmetting: pak ook <strong>de</strong> omgeving<br />

aan. Zorg ervoor dat <strong>de</strong> hoofdluis niet alle<strong>en</strong><br />

weg is maar ook weg blijft. Neem <strong>de</strong> volg<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

maatregel<strong>en</strong> op <strong>de</strong> eerste dag <strong>van</strong> <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling<br />

<strong>en</strong> zev<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> later nog e<strong>en</strong> keer.<br />

• Was kleding, bedd<strong>en</strong>goed, jass<strong>en</strong>, dass<strong>en</strong>,<br />

muts<strong>en</strong>, verkleedkler<strong>en</strong>, knuffels, etc. min. ti<strong>en</strong><br />

minut<strong>en</strong> op t<strong>en</strong> minste 60°C. Het gaat om spull<strong>en</strong><br />

die tot 48 uur voor <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling gebruikt<br />

zijn. In plaats <strong>van</strong> wass<strong>en</strong> kunt u <strong>de</strong> spull<strong>en</strong> stom<strong>en</strong><br />

of 48 uur buit<strong>en</strong> lucht<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re mogelijkheid<br />

is om ze 24 uur in <strong>de</strong> diepvries te<br />

legg<strong>en</strong> of 48 uur te bewar<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> afgeslot<strong>en</strong><br />

zak bij kamertemperatuur. Vergeet ook niet om<br />

borstels <strong>en</strong> kamm<strong>en</strong> goed schoon te mak<strong>en</strong>.<br />

• Stofzuig <strong>de</strong> vloerbe<strong>de</strong>kking <strong>en</strong> <strong>de</strong> bekleding<br />

<strong>van</strong> meubels <strong>en</strong> <strong>de</strong> auto meer<strong>de</strong>re mal<strong>en</strong> goed<br />

(auto)stoel<strong>en</strong>, bank<strong>en</strong>, matrass<strong>en</strong> <strong>en</strong> kuss<strong>en</strong>s<br />

grondig <strong>en</strong> gooi <strong>de</strong> stofzuigerzak weg. Combineer<br />

het kamm<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel met e<strong>en</strong> antihoofdluismid<strong>de</strong>l<br />

<strong>en</strong> herhaal <strong>de</strong> gecombineer<strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling<br />

na zev<strong>en</strong> dag<strong>en</strong>. Bij het kamm<strong>en</strong><br />

kunt u dan e<strong>en</strong> luiz<strong>en</strong>kam gebruik<strong>en</strong> in plaats<br />

<strong>van</strong> e<strong>en</strong> net<strong>en</strong>kam.<br />

Antihoofdluismid<strong>de</strong>l<strong>en</strong><br />

Wilt u e<strong>en</strong> hoofdluismid<strong>de</strong>l gebruik<strong>en</strong>, kies dan<br />

in ie<strong>de</strong>r geval voor e<strong>en</strong> geregistreerd product.<br />

Dit wil zegg<strong>en</strong> dat het College ter Beoor<strong>de</strong>ling<br />

<strong>van</strong> G<strong>en</strong>eesmid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> het mid<strong>de</strong>l positief beoor<strong>de</strong>eld<br />

heeft. Meer<strong>de</strong>re mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> zijn in Ne<strong>de</strong>rland<br />

geregistreerd <strong>en</strong> te koop bij apotheek of<br />

drogist. Op volgor<strong>de</strong> <strong>van</strong> werkzaamheid zijn dit:<br />

- Lotion <strong>en</strong> shampoo op basis <strong>van</strong> malathion<br />

(Prio<strong>de</strong>rm)<br />

- Crèmespoeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> lotion op basis <strong>van</strong> permetrine<br />

(Loxazol)<br />

- Spray op bais <strong>van</strong> bioalletrine/butoxi<strong>de</strong> (Paraspeciaal)<br />

Teg<strong>en</strong> <strong>de</strong> antihoofdluismid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> is <strong>de</strong> hoofdluis<br />

steeds vaker resist<strong>en</strong>t (ongevoelig). Bij malathion<br />

komt dat het minst voor. Nieuw zijn mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong><br />

waar <strong>de</strong> stof dimeticon in zit, zoals XTLuis. Teg<strong>en</strong><br />

dimeticon kan hoofdluis niet resist<strong>en</strong>t word<strong>en</strong>;<br />

<strong>de</strong> stof zorgt ervoor dat luiz<strong>en</strong> stikk<strong>en</strong>.<br />

Hoofdluis heb je niet alle<strong>en</strong><br />

Hoofdluis is heel erg besmettelijk. Als uw kind<br />

hoofdluis heeft, meld dat dan op school, bij <strong>de</strong><br />

kin<strong>de</strong>rop<strong>van</strong>g, bij vri<strong>en</strong>d(innet)jes. Zij kunn<strong>en</strong><br />

dan ook contoler<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> moet u alle gezinsled<strong>en</strong><br />

controler<strong>en</strong>. Vergeet uzelf niet. Laat<br />

kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> kamm<strong>en</strong>, borstels, muts<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

jass<strong>en</strong> met elkaar <strong>de</strong>l<strong>en</strong>, <strong>en</strong> zorg dat <strong>de</strong> jas on<strong>de</strong>r<br />

e<strong>en</strong> luiz<strong>en</strong>cape hangt.<br />

Meer wet<strong>en</strong>


Kijk op <strong>de</strong> internetsite:<br />

www.ggdmn.nl/jeugd/hoofdluisbestrijding of bel<br />

naar <strong>de</strong> <strong>GGD</strong> Midd<strong>en</strong>-Ne<strong>de</strong>rland, af<strong>de</strong>ling<br />

Jeugdgezondheidszorg, tel. 030-6086086<br />

LOCATIE DE BONGERD

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!