Nieuwsblad van Temse

waaslandca.front36.kunstmaan.be

Nieuwsblad van Temse

Zondag 13 Juli 1958 (#»•) Jaar Weekblad N« 49-50

Nieuwsblad van Temse

EN OMLIGGENDE

Abonnementsprijs 100 Fr.

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD

BUHB8L: KlSTEELSTrUAT 27 | DRUKKER J. SCHUERMAN - Verantw. Uitgever AL. BUTrAERT | Hr. St-Niklaaa 858 I TEL. 185

KERMIS.

« De kermissen verliezen van langs

hoe meer van hun aantrekkingskracht »

— zo zei m n reisgezel, toen ik mij even

verdiepte in de lezing van het kermisprogramma

in vorig nummer van het

« Nieuwsblad van Temse » En ge zult

met mij bekennen dat die man gelijk

heeft 't Is trouwens een mens op leeftijd,

die bijgevolg de razende vaart naar het

moderne leven heeft meegemaakt en al

het schone uit vroeger jaren stuk voor

stuk tot poeder zag malen in de onverbiddelijke

molen van de « vernieuwing »

Halt l Ik ben hoegenaamd niet tegen

vernieuwing en verbetering Er werd

ontzaglijk veel oud door nieuw vervangen

Best zo ' Maar, spijtig genoeg,

heeft men niet nauwkeurig geschift In

een geweldige verbolgenheid heeft men

het oude willen uitroeien tot in de kern

En men heeft brokken van s mensen

hart mee uitgesneden en bij het straatvuil

gegooid

Maar ik had het immers over de kermis'

Ais ge de vijftig overschreden hebt

Als ge nog in de bloeiende jeugdjaren

zijt, dan kunt ge het vernemen van uw

ouders of grootouders Maar vroeger

waren de kermissen heel anders dan nu

Beter Slechter 7 Ik antwoord niet op

die vraag Ik weet evenwel dat ze toen

een atmosfeer schepten die ze thans niet

eens in silhouette kunnen in 't leven roepen

Dat ze een gebeurtenis waren,

waaraan de mensen deugd beleefden

die ze weken vooraf voorbereidden en

waarover ze geruime tijd met voldoening

napraatten Vroeger stak er een « ziel »

in de kermis Thans blijft er veelal een

gebalsemd « hjk » over

Wie stelt nog belang in een kermiskraam

of een paardenmolen, als het volle

fleurige leven heel het jaar zingend

voorbijtrekt op het witte scherm onder

een regen van zilver en goud Als de

paarden als antiquiteiten worden weggeborgen

om de plaats te ruimen voor al

wat zich door een motor beweegt En

dan nog de houten paarden, gebonden

aan een eng beperkte ring Onze tijd wil

leven, vrij en ruim En alle dagen « kermis

» vieren, zodat de echte kermis tenslotte

geen charme meer biedt Ik heb

het niet bepaald over dat foorkraam en

die paardenmolen maar over de geest

van de tijd Ge begrijpt, me, niet waar 7

Vroeger op de vooravond van de kermis,

stonden de schotels gele njstpap te

dampen boven op de schapraai, het malse

krentenbrood, door moeder zelf gebakken

en haast zo groot als een kruiwagenwiel,

lag te pronken m de voorkamer,

Mengelw van 't Nieuwsblad v Temse.

De Geldduivel

Nardus liet zich dan ook gezeggen en

onder het spreken van dankbetuigingen

nam hij de rijke schat uit de hand van

zijn meester

« Nu, Iaat mij toch een dag thuis bij

grootmoeder, vroeg hij, opdat zij zich

met mij verheuge »

« Blijf mijnentwege een ganse week

bij haar, antwoordde Kuhlmg, maar kom

dan terug om het bestuur van het hof

over te nemen, want ik moet op reis »

VIII

De gelukkige Nardus had zijn leven

lang niet zoveel geld op eenmaal te zamen

gezien, verre van zelf bezeten Dat

zijn staat hem dus als een fabel voorkwam,

aan welke niemand oprecht geloven

wil, is zeer natuurlijk

Hij had zijn schat, met twee gekleurde

doeken omwonden, in de zak gestoken

en zette zich nu op een draf, om te sneller

het huisje zijner grootmoeder te bereiken

, doeh nauwelijks had hij de laatste

huizen van Wolperath achter zich,

als hij zijn stap matigde en met de hand

ra de zak tastte Hoe lichtelijk konden

de bankbneven door de voedering beneden

op den grond rijzen Neen, de

zak dat was te gevaarlijk — liever wilde

hij ze in de handen dragen, waar hij toch

altoos zien en voelen kon, dat ze

nog daar waren En nochtans scheen

hem zulks ook bedenkelijk Indien toevallig

iemand iets van zijnen rijkdom te

weten kwam, dan ware een aanval van

rovers niet al te onwaarschijnlijk, bijzonderhjk

wanneer hij ziju schat zo open

gehuld in een kermisgeur Heel het huis

werd geschuurd het koper opgeblonken

en alles netjes gerangschikt Morgen is

het kermis I

En de Zondagmorgen luidde de feestklok

de Kerk-Mis ra Er hing een plechtigheid

m de lucht En ze dauwde neer

op mensen en dingen Alles stond in kermistooi

Glad geschoren en op hun paasbest,

zaten de mannen in de hoogmis

de Kerk-Mis — De vrouwen droegen het

kleed dat enkel op hoogdagen uit de

kleerkast werd gehaald O, die gemoedelijke

stemmige kermisatmosfeer, alle

woorden te machtig ' Dat innerlijk genot

om kleine dingen om de kermis

Die feesttafel eenvoudig maar goed Die

njstpap, bestrooid met een laagje glinsterende

bruine suiker en dat eigen gebakken

krentenbrood, waarin de tanden

wegzonken als m een overvloed van smakelijkheid

En dan familie op bezoek, of

bezoek bij familie De kermisfooi van de

kinderen die triomfantelijk het paardje

op de molen bestegen en handje « gooiden

bij elke draai, tot groot genoegen van

hen zelf en van hun ouders De mannen

die knallen in het schietkraam deden

losbarsten en fier als een pauw het hoofd

omhoog staken als ze de steel van een

pijp konden schieten Een deugdelijk

kaartspel in 't cafe, en een pot bier zo

smakelijk gedronken dat men het schuim

van de lippen of van de knevel likte

Ook met uw verloofde naar de kermis,

maar blij en eerbaar onder het algemeen

gezelschap onder eenieders oog Moet

ik nog meer vertellen over de tijd dat

het nog ECHT kermis was 7

Er is veel veranderd in de wereld Veel

hernieuwd Gaat het nu beter' Ik beweer

met dat alles moet gaan zoals het

vroeger ging dat de kermis, juist getekend,

moet verlopen zoals hij vroeger

verliep met het schoteltje njstpap en het

krentenbrood Verre van daar I Maar ik

betreur dat de goeie geest van vroeger zo

deerlijk wordt aangevreten ja vaak uitgedoofd

Er is iets gestorven in de moderne

mens, die nochtans meent dat hij

meer leeft dan zijn voorzaten, maar die

ra feite snakt naar echt leven dat hij niPt

te pakken krijgt Wij hebben allemaal

verleerd GROOT genoegen te scheppen

in KLEINE dingen Dat konden de mensen

uit de vroegere tijd Wij hebben heel

wat vroomheid en eenvoud uit ons hart

verjaagd En die plek blijft ledig en ijl

We pogen andere dingen in de plaats te

brengen De wereld biedt ze ons aan in

overvloed, we hebben maar uit te kiezen

Vervolg op 5' kolom

in de handen droeg, dus ging deze wederom

de zak ra Doch Nardus hield er

de hand op en spiedde langs alle zijden

rond, gelijk iemand die geen rein geweten

heeft

Gelukkig en zonder aanval van rovers

bereikte hij eindelijk de woonst zijner

grootmoeder Hij wilde haar terstond

om den hals vliegen en haar kussen,

maar het dienstmeisje was in de keuken

bezig ging op en neer en verwijderde

zich geen ogenblik

Nardus sidderde van ongeduld, doch

wist niet hoe een redelijk voorwendsel

te vinden, om van haar ontslagen te

geraken

De oude Nathalie kende hare goede

Nardus op den duim ; zij zag ook thans

aan hem, dat hij een zaak op het hart

droeg, die hij slechts aan haar alleen

wilde mededelen

« Nam sprak ZIJ derhalve, laat het

werk staan, en draag het zakje graan

naar de molen Indien de maalder het

seffens wil malen, dan kunt ge daar blijven

tot het gereed is »

Het dienstmeisje zwierde het zakje op

het hoofd en ging heen

Nauwelijks had zij de deur achter zich

gesloten als Nardus zijn grootmoeder

omhelsde en zich gebaarde als een half

waanzinnige

» Maar wat hebt ge toch mijn jongen

vroeg zij, ge zijt gans uit uw lood »

« Ik heb er reden toe, gaf hij tot antwoord,

want plotseling en onverwachts

is in vervulling gekomen, wat ik me

altoos zo schoon afschilderde »

« Wat is er » vroeg Nathalie

Nardus legde beide handen op haar

schouders, zag haar met zielsvervoering

in de goedmoedige ogen en sprak « Ik

wenste dat gij nog vijftig jaar jonger

waart, want WIJ zijn nu eensklaps rijke

Ons oud Temse^

't Kermisprogram door heel ons land i

Staat tussen tncolorenband

Eerst leest men naam van dorp of stad

't Woord " Kermisfeesten „ volgt op dat

Program bij ons lijk bij een ander

Vermeld aan 't volk 't een en t ander,

En 't werd op d»ze wijs begonnen

Met het geschutter '-estkanonnen

Er werd dan ook aan 't zeel getrokken

Voor t luiden van de kermisklokken

Als t vaantje nu was uitgestoken

Dan was de kermis aangebroken

Op kermisavond speelde ons muziek

Haar schoonste aria's voor 't publiek

De zondag gaf men vele prijzen

Voor duiven die heel verre reizen

Er was een mis met drij, vier heren,

In wierook en met beste kleren

De suisse in hoogdagrok en steek,

Een zangkoor en gelegenheidspreek

's Namiddags kon het schuttersplein

Van schutters heel belegerd zijn

Uit Sint Niklaas kwamen chars a banes

Met jonge koppels voor de dans,

En vele treinen speciaal

Met Sint Niklazenaars allemaal

Hun bolhoed schuins op de ene oor

Zo trokken die allemaal naar ons foor

Bij de herbergier Charel den Boer

Maakten die mannen veel bonjour

En sommigen gingen heel galant

Om paling aan de Scheldekant

(t Program vergat elk jaar te melden

De attractie op de sphone Schelde

Een Sint Niklazenaar wordt versmoord

Of die valt ergens over boord )

Er was een koers voor 't hardste lopen,

En nngsteking met waterdopen

Ook mastbekhmming heel die weke

Op paal met bruine zeep bestreken

Met grote kermis op de markt

Zag onze foor van t volk zo zwart

Er stonden blauw geverfde kramen

Waar moeders met hun kinderen

kwamen

Die " vette verkens „ daar kochten

Soms werd er wel ne keer gevochten

Om in d' herkuulbarpk eerst te zijn

Daar stonden nog op ene lijn

Een draaibord vol met abbehekens.

En een sinjoor verkocht er liekens,

Die kriebelbuik die draaide rond

En 't balancoir er neven stond,

De paardenmolen van Catoke

En t smoutbolkraam, 'n vettig soke

Er leurde nog ne vent met boning,

't Rook er naar wafelen en naar honig

BERICHT.

Uit oorzaak der betaalde

verlofdagen zal ons blad Zondag

20 Juli NIET verschynen

heden geworden »

« Rijke heden vroeg Natalie, hoe is

dat mogelijk »

« Dat heb ik mij zelven meer dan tien

maal gevraagd, antwoordde Nardus,

maar het is toch zo, en alhoewel wij het

ook beiden niet geloven, het blijft nochtans

waar

Grootmoeder zag hem wijfelend aan,

want zij wist met wat van hem te denken

Voor een scherts, waar Nardus

soms wel van hield, was de zaak te gewichtig

zijn oog schitterde toch ook te

gelukkig en zijn open gelaat zag er te

ernstig uit, om haar vrees voor zijn verstand

te doen opvatten.

Cafe en danszaal na de noen

^ Hadden die dagen veel te doen

Bij Charel Seghers en in ' de Cop "

Stond een terras met stoelen op,

Daar had men van de zon geen last,

De diensters waren overlast,

En op t kiosk ons harmonie

Door 't groot lawaai die hoorde haast

me

Menig gebrekkig bedelaar

Zat op 't plansier ook hier en daar

Om van het volk een cent te schooien

Die men in zijne klak kon gooien

Den Broebel en Juul de champetter

Volgden die dagen naar de letter

Elk voorschrift en ook elke wet.

De dronkaard werd in t droog gezet

Te een uur s nachts moest alles sluiten

En moest ook iedereen naar buiten

Hadt gij nog dorst en ook nog geld

Terstond wierd gij op straat gesteld

En geen gepreutel of gezeur

Want vast ging zeker de herbergdeur.

En bij kabaal of bij ambras

Stak men u dadelijk in de " kas ".

Op tweede kermisdag bij noen

Was op Sint Jons iets te doen,

Daar gaf de harmonie concert,

Men kon het horen in de vert

En na dat feest ging men naar huis

Voor 't eten, maai dat was niet pluis.

Want elke moeder ging aan 't kijven

Voor t lange onderwege blijven

Er was niets meer naar onze tand

Want 't eten was al aangebrand

En op de nationale dag

Stak overal de driekleurvlag

Ter ere der gedecoreerden

Die achter de harmonie marcheerden.

Men huurde dan een luchtballon

Die op moest gaan voor 't groot balkon

Van Burgerkring op onze kaai

Wat ging gepaard met veel lawaai

Ze dronken enige pinten bier

De mannen die als passagier

Die reis tot Bazel gingen doen

Voor 't kermissiuiten na de noen

En de piloot kroop in zijn mand,

Stien Temmerman aan de andre kant,

Louis Van Nerum, veearts Sioen,

Om 't volk van Temst plezier te doen

Bij 't spelen van de Brabancon

Steeg traag omhoog de luchtballon,

Die loste ballast met heel hopen

Op t volk dat weg begon te lopen

Die avond was 't van pif, poef, paf,

Want 't reuzenvuurwerk dat ging af

Maar kort daarop viel dikwijls regen

En t kermisfeest had er gelegen.

Met jaarmarkt, derde Sinksendag,

Dan kwam t geboerte aller slag

Naar 't centrum van ons schoon

gemeente

Niet met de tram, maar op gebeente

'k Zie de boerinnen daar nog gaan

Met oorbellen en met goud belaan

Veel prijzen werden dan gegeven,

Nardus glimlachte « Grootmoeder,

gij betrouwt mij niet, » sprak hij, « doch

zie nu eens herwaarts en raad wat ra de

zakdoeken steekt »

« Toch wel geen zo groten rijkdom, »

antwoordde zij

« Wij zullen seffens zien » sprak hij,

en ontknoopte met grote omzichtigheid

eerst de ene en dan de andere doek,

doch de laatste niet gans, hij wilde zich

immers in grootmoeders verwondering

heel en al en zo lang mogelijk verblijden,

Een pakje legde hij op de tafel en vroeg

« Kent gij dat 7 »

Natahe trok het pakje tot zich, en

terwijl zij met goed meer klein geschrift

lezen kon, zette zij haar bril op, hield het

pakje op zekere verwijdering van zich en

begon het te overzien

« Wel gij mijn God, » nep ZIJ uit, terwijl

haar gezicht verbleekte, « dat is toch

zo iets van een honderd daalders ' »

« Een » vroeg Nardus schelmachtig,

« zie toch beter toe, er moeten nog andere

daarbij zijn »

Natalie trok nu de ene banknoot na

de andere vooruit en telde Een, twee

en zo voort, totdat zij de tiende omgekeerd

had,

« Dat zijn waarlijk volle duizend

daalders nep ZIJ uit, neen, neen ik geloofde

niet dat gij ooit zoveel sparen

zoudt Duizend daalders • duizend daalders

I gij mijn goede, wie in het dorp

heeft duizend daalders 1 Wij zijn dus

wezenlijk rijke lieden. »

Het is zo de aard der vrouwen, dat zij

bij vreugde en leed zich niet wederhouden

de hchtvloeiende tranenvloed vrijen

loop te laten Bij Natahe was het met

anders Zij had ra de laatste jaren zoveel

vreugdetranen geweend, dat zij

bijna tegen de kommer van vroeger opwogen

Doch heden was zij dieper ontroerd

dan ooit en zij klemde haar arm

zo vast om de kleinzoon, dat deze meende

dat zij wederom een sterk meisje geworden

was

« Grootmoeder, pas op, sprak hij ik

ben nog niet ten einde Zie, daar is nog

zo een pakje Tel nu na, ik weet dat het

eveneens zijn duizend geldige daalders

inhoudt >

ZIJ telde met, maar haar oog rustte op

de briefjes, als op een betoverend voorwerp

« Twee duizend daalders, snikte

zij, wat zullen wij met al dat geld aanvangen

»

« Ik weet het, grootmoeder, antwoordde

Nardus, ik koop u een prachtig

hof en dan zult gij wederom een vrouw

van aanzien een rijke eigenares worden

De twee duizend zijn wel niet toereikend

doch zie, daar is nog een pakje, en daar

nog een en nog een, in 't geheel tien

Kunt gij uit het hoofd rekenen, hoeveel

dat uitmaakt 7 »

De vreugde welke zij over het geringe

bedrag gevoeld had, verdween plotseling

bij het grotere Bleek en sidderend

TEMSE, 12 JULI 1952.

Wekelijkse Almanak

JULI

13 ZONDAG s Anacletus

14 Maandag s Isabella

15 Dinsdag s Henncus

16 Woensdag O L V van Car

17 Donderdag s Alexius, Arnoldus

18 Vrijdag s Fredencus, Camiel

19 Zaterdag s Vincentius a Paulo

MAAN • de 14 Juli Laatste kwartier

Jaar- paarden- en veemarkten.

De 16 Diest, — de 17 f Limerle,

— de 18 Elverdinge

Niet voor dat goud echt en gedreven.

Maar voor het vee waar, van 't goei ras

Bockhaven s stier den eerste was.

De charlatans met rare waar

Die kwamen telken jare daar

Men kon bij deze mannen kopen

Een fles om vallingen te ontlopen,

Ze konden ook met hun siropen

De hchtgelovigen wel stropen

En tegen die middag was t weer net.

De straat was onder mest gezet

Hier heeft ne keer een cirk gestaan

Ik ben daar ook naartoe gegaan

Daar speelde 'n luissternjk orkest

En clowns met fratsen om ter best

Het cirk was overvol belaan,

Geen plaats was open blijven staan

Tot in de nokken zat het volk

In pijp- en eigarettenwolk

Toen riep opeens de clown August:

" Hier ziet gij, mensen wat u lust.

Vooreerst ons gedresseerde paard

Dat seffens komt ra volle vaart,

En juffrouw Lily op de draad

Zo slank en zonder ruggegraat,

En verder ons geleerde hond,

Alsook een dwerg van twintig pond ,

Maar waar gij u niet gaat aan

, verwachten

Is nu iets boven uw gedachten "

Opeens 'n schok gekraak, geschreeuw,

Als bij de aankomst van een leeuw.

Vol volk viel 't uilenkot beneên

En Jefke Sarels brak zijn been..

Verboden Nadruk

G Van Schelderode

Maar niets van de huidige verscheidenheid

kan vervangen wat we hebben uitgestoten

Noch de verbazende snelheid,

noch de duizelingwekkende hoogten,

noch het ongeëvenaarde confort, noch

brandkasten of bankrekeningen, noch

ijdele levensopvattingen gekunsteld optimisme,

cinema, dancing en hefdeverwnnging

kunnen aanvullen wat in ons

hart ontbreekt kunnen genezen wat

werd gekwetst

Laat de paarden verdwijnen, de motoren

ronken, de wolkenkrabbers oprijzen

't Is allemaal goed We moeten op dat

gebied mee met de tijd En we mogen

met achterna komen gehinkt als vernagelde

paarden Maar laten WIJ de vrome

geest van vroeger zorgvuldig bewaren,

want die geest is de grondslag van de

blijvende « kermis » in het hart Kermis '

Kerk-Mis Het feest van de parochie I

Zo begon het

En bij velen is het ontaard tot de besmeuring

van de ziel Men heeft zoveel

reeds weggeworpen dat men thans ook

« zielen » bij het straatvuil vindt en

dat « dode » lichamen pogen kermis te

vieren

^ F

stond ZIJ op en sprak hevig ontroerd:

Zoveel kan geen mens besparen, Nardus

Om Gods wil, zeg mij van waar al

dat geld voortkomt »

' Grootmoeder, bedaar u, antwoordde

Nardus, er kleeft noch bloed noch onrechtvaardigheid

aan We mogen het

met opgeheven hoofd en vrolijk hart

behouden, want het behoort ons toe en

is langs rechten weg in onze handen gekomen

Zet u eens neer, en ik zal u met

de kleinste bijzonderheden vertellen hoe

het in mijn bezit gekomen is »

« Gij weet dat de Halveboze reeds

sedert enigen tijd bekeerd en godvruchtig

geworden is Sinds hij ooggetuige is

geweest van Mathys Stredel s doodstrijd

kent hem niemand meer Hij geeft niets

meer om geld en goed, en is slechts bedacht

om zijn bloedverwanten een erfdeel

achter te laten Wij hebben derhalve

zijn ganse eigendom geschat, en zijn tot

de som van driehonderd tien duizend

daalders gekomen Dat is een wonderbare

rijkdom, welke de Halveboze zelve

zo zonderling voorkwam, dat hij dacht,

zijn erfgenamen zouden rijkelijk met

driehonderdduizend voorzien zijn, en

het overschot kwam dengene toe, die

hem den rijkdom had helpen verwerven

« Dat ik het zijn zou dat had ik niet

gedroomd en echter was het zo Om er

ons het genot van te laten, alvorens de

dood ons tot zijn erfgenamen maakt,

heeft hij het nu seffens gegeven — en

daar ligt het nu Neem het op, grootmoeder

en bewaar het, tot de tijd komt

waarop wij het kunnen besteden »

Onder deze uiteenzetting had Natalie

allengskens haar kleur terugbekomen ,

thans legde ZIJ 't hoofd aan de borst van

haar kleinzoon, want ZIJ schaamde zich

Nardus een enkel ogenblik vals beoordeeld

te hebben

« Mijn kind, sprak zij, sinds gij alleen

kunt lopen rust de zegen op alles wat

gij doet Ik zou bijna vrezen dat het geu

k zelfs te veel in deze hut komt » V.


GEMEENTE TEMSE

Kermisfeesten 1952.

Zaterdjg 12 Juli

Plechtige Guldensporeuviering

Te 18 uur Sireen-geloei

Te 18,15 uur, Klokkengelui. Bazuingeschal

van op de toren „vju het Gemeentehuis.

Te 18,50 uur, Optocht door de gemeente

Te 19,30 uur, Groot Avondfeest in de hovingen

tan dc we edele familie Janssens

de \arebeke,

Programma :

1 Tromgerotlel en Veudelzwaaien door

de Scoulsgroep bint Willebrord en dans

groep " Egeiantier„

2, " Ten Mnjde' door de leerlingen

van het M-Willebrordusgeslicbl, onder

leiding van Eerw Broeder kngilbert.

3 AKa's Intocht " en "Volksfeest"

uit ' DePuCilicjlia van (jent " P Benoit,

door de Hjrmome ' Moed & Volharding'

4 Groemnghe J Van Hoof

Beiaardlied Benoit

door de deelnemende verenigingen en de

Kleine Harmonie der Kon Harmonie

" M-Cecilia »

5 Jagersballet, door de Tiirnkring

• Willen is Kunnen »

6 "Mijn hart is vol verlangen'', Benoit

door Mr De Slaelen H

" Ik ken een lied " W De Mol

door Mevr Rosa Maes.

7. Spreekbeurt door Mr Kob De Gendt

Poos

1. Fantasia op Vlaamse Liederen

bew door Leo De Wil

door de Kon Harm ' Keent door Zee "

2 Balletten door Turnkring Kust

Roest '.

3 Volksdans, door dansgroep " Egelantier

'

4 ' Wie kan U ooit vergeten "

J lleClercq

door Mr De Staeien

' Mijn Moedertaal ' Brauls-Buyst

door Mevr. Rosa Maes

5 Vlaanderen Veremans

Klokke Roeland J Moop

door de deelnemende veremgmgeu en de

Kleine Harmonie der Koniukl Harmonie

St Cecilia.

6. De Vlaamse Leeuw Miry

door al de aanwezigen

Zondag 13 Juli.

In de feesltaal van hel (jeoieenlehuis,

Tentoonstelling over de nieuw in opbouw

zijnde Scheldebrug Open alle dagen van

6 tot en met 11 Juli van 10 tot 12 en van

14 tot 17 uur De Zon- en Feestdagen van

10 lot M W en van 15 lot 19 uur,

School der Eerwaarde Zusters, Pastoor

Boelstraat, Beroeps-, Lagere en Bewaarschool.

— Tentoonstelling der werken

van de ieerlinged in de Schoollokalen,

Gasthuisstraat, Zondag 13 en Maandag

14 Juli van 10 tot 12 en van 15 lot 18 u

Academie en Vaklekenschool van Tenure

— Tentoonstelling der prijskampwerken

in de lokalen der Academie, Schoolstr 27

Open 13, 14 en 20 Juli van 10 lot 12 en

van IS tot 17 uur. — Plechtige Prijsuitdelingen

toekenning van «Prijs De Bats»

en « Prijs Pieter üienckx > op Zondag

13 Juli te 10 uur in de Feestzaal van de

Gemeenteschool

Opening van het

10* Bestendig Festival

Kiosk Markt

10 uur, Fanlare «De Moed>geVlamingeD»

Lokeren.Heiende

11,30u Kon Zangkoor

« De Vredeiangers » Antwerpen

12 uur, Liberale Harmonie, Boom

14 uur, Fanfare Leopold- en Alberlisten

Kieldretht

13 uur, soc Mannenkoor « Jean Jauresi

Sint-Niklaas

Kiosk Kaai.

10 uur, Harmonie « De Digeraad »

Bercbem (VI )

11 uur, « De Vrije Accordeonisten »

Hoboken

Huur, Fanfare •> SI Laurentim »

Wilmarïdonk

Te 15 en lo uur, Basketballwedstrijden

op hel terrein Volksplaats.

Maandag 14 Juli

Te 14,45 uur, Wielerkoers voor Liefhebbers

5* Grote prijs Hollebeek en Lauwershoek.

— Daarna Volksspelen

Dinsdag 15 Juli

Volksspelen op de wijk Eigenlu

Te 20 uur, Muziekcuncert door de Acrordeortisien

«Door Vlijt naar Kunst» van

St-Niklaas. op de kiosk Markt

Woensdag 16 Juli

Te 14 uur, Beroepsrennerskoers, m-

genchi door ' De bctieppersvnenden ",

Kasteelstraat

Op de wijk Vierstraat, Volksspelen

Donderdag 17 Juli

Te 15 uur, Derde grote prijs Vierstr.

voor Nieuwelingen

Zaterdag 19 Juli

Te 30 uur, kiosk Markt, Muziekoonce't

door de harmonie « Concordia et

Amicilia » ivapelstraat, Hornem.

Zondag 2n Juli

Voortzetting van hel Bestendig Festival

KiObk Markt

11,38 uur Soc Gemengd Koor

" De Volkski ret ' Antwerpen

12 uur, Harmonie " Strijd voor 't Keent '

Antwerpen

14 uur, Kon Fanfare'' St-Cecilia "

Hofstade (Aalst;

15 uur, Harmonie ' Sporting Club

Cotkeril " Hoboken

16 uur, Kon Kath Faafare

" De Eer dracht " Burcht

hiosk Kaai

10 uur Fanfare' Mul Jozef ' Vichte

11 uur, Kon tauï Veienigde S nenden "

Moen

14 uur. Fanfare" St-Iiidorus"

liiiggenhoul

15 unr, tanfare Nul en Genoegen "

Nieuwvliet NI

16uur, Fanfare " Vreugd en Vrede"

GIJ zege m

Op 20, 21 en 27 Juli telkens van 10 tot

12 en van 14 tot 20 uur, Tentoonstelling

in hel ScDulsheem, Kasteelstraat

Op het terrein KsV Temse, Schoolstr

Demonstiatie met honden die blinden geleiden

en afgerichte polil elionden

Te 20 uur, op de Kaai optreden van de

welbekende luchtacrobaten s Diavolos ».

Maandag 21 Juli

Herdenking der inhuldiging van de

Eerste Koning der Belgen Z M Leopold 1

stichter van bet Koninklijk stamhuis

Te 10 jur in de dekauale kerk Te Deum

waartoe al de maatschappijen worden

uitgenodigd

Vergadering te 9 30 uur aan het Gemeentehuis.

Te 15 uur, Tweede Prrjs August Wautersstraat

voor Liet hebbers

Te 20 uur, Muzikaal Concert door de

Kon Kath Harmonie « Recht door Zeei.

GEMEENTE KRUIBEKE

Maand Juni

Ceboorten

paelman Roger Paul, Doorn 23 — Gap Ivo

Francois Mai ia, Houtenki uisdam 11 — De Lleen

Enk Arthur hüuard Lindensli 46 Burcht —

Cotinan uenoveva Anna Mana, .lOogatr 94 —

Verhuist Lnk, Doornstr 23 — De Bock Jons

Augustinus Sylvie Hupelmondestl 167 bazel —

\iaene Julien August Leontine, Barbiersti nh

Baiel — \ ei doorenl Mare Petrus Josee, kerksti

184 b Bazel — De Ben Willy kaniiel, Burchtstr

60 — Maes Alei Pian^ois, Heirbaan 1^3 üurcht

— Temmerman Rua Valeria, Zegelaan 3D —

\efbliaeen Mans Anna kasteelütr 9, Rupel

monde — Jans=ens Marie Ciaire Churctiülplein

34 Burcht — Duymeüncki Ruddy, Zwijndrecht

sealeenneg, 103, Burcht — De Cleen Roger

Louis üiegoor, Burchtstr 69 — Willems Sonja

Liuna Scheldelei 7 — Colman Patrick Kerk

slraat, 08, Bazel — üe Wil Enk Leon Hendrik

Mertensslr ba —Peruet Patrick SlanislasEmtel

fiiuibekcstraai *7 Bazel — Ilerremans Ariel

Romanie, Gildestr 62 — Claes Mane Louise,

Vossenstr 168 — De Ryck Luc (aUBtaaf David

Ilieronjma, Portugezensli IS — Deckers Ruddy

Tuinwi]k28, Buichl — Claessens Mane Louise

0Ui.ua! Caurchilplem 3* BnrctH — Mtyvis Ro

ger, Scheldelei 43 — De Grael Maria Ge-da

Jeanne, Broeckdam z 40 — Van Otirpelt Rit»

Cele&una, BarbiersU lob Bazel

Overlijdens

\an Royen Maria Clemen ina, ongeh 82jaar

Kauensti — De Clcen Enk Aitüui Éduard, 3 d

BuiclH — \an Landeghem Philip Kamiel echtg

van Balens Maria Clementina 81 j Langeslr —

Van Hul hdmond, tchtg Van Hoyweghen Maria

Ludovica, 7i)j Bazelslr — Ueyrman Rosalia,

wed van Felix be Jonghe 87 j, Kattenstr

Huwelijken

Teugels Eugeen Hugo, melaalbew en Var

Breuseghem Maria, z b — De Volder Qabnel,

traceerder en Willems Maria Zuliiia fabw —

Hofman Michel Fideel, boorder en Van Cauteren

Josee F lomena z b — De Maeyei BazlPl Frans

handelsreiziger en Ba«rl Clemenlina Ludovica,

v. ei kmeisje — allen alhier — Vtrcruyssen Pros

pei Hendrik, ondel wijzer te Haasdonk en De

Maeyer Maria Clementina, £ b alhier

GEMEENTE HAASDONK

Maand Juni

Geboorten

Simone Rotthier, d v Theofiel en v Clemen

una Clooslerman üorpstr 34 — Ltienne Goos

sens z \ Arthur en Augusta Van Waasenbergh

— RitaRejnad v Leonen Irena Cloo^termans

Dorj sti 31 — Theoliel De Ryck z v Lodewijk

en dermaine Mertens, Dorpstr 146

Overlijdens

Maria De Laet, Mehelestr — Marina Geldmeyei.eehtg

van August Baert, Grote baan —

\alene De Blo"k echlg v Amedé Vercruyssen,

Borpstr

Huwelijk

Jozef De Feyter bediende ie Borgerhoul en

Philomena Van Mullem, werkmeisje, ath

GEMEENTE HUPELMONDE

Maand Juni

Overlijdens

Roelants Maria Leonie 70 j wed Schuddinck

Seraplinus Verkenatr — Lysspos Leo 81) jaar

wed

Van Haegenberghe Angela,Nedeisti

Huwelijken

Verberl Jacob Cornelia, tekenaar te Wilr^k en

Van Gorp Leonie Emma z b alh —Van Wouwe

Domien Allred, ^chipi ei en Caluwe Hernnoa

Leonie, dienstmeid beiden alh

GEMEENTE STEENDOB.P

Maand Juni

Overlijdens

De Roeck Anna Delphina schipitorin, 35 jaar

echlg van Blijweert Louis aai boord — \erbeeck

Helena, z b 25j echtg val Meersman

Albert, Slerslr — Claus Jeannette gepöns 81 j

ongeh (jelaagslr Van SU ijdonck Mai ia Louisa

schi| | erin 50 j ecblg Van Mingeroet AlDert,

aan boord

Huwelijken

van Sebroeek Petrus, «teenbew en Van de

\ ijver ^ vonne Maria, ^uksler, beiden alhier —

\i lene Mrmin Adolf, pasw telcrase en Felix

Irma, naaistei, alhier

GEMEENTF TIELRODE

Maand Juni

Geboorten

Aloys Pauwels z v Edward en ManeJosée

l\ens Ruisslr 20 — Helly Augusta Eraiel Den

tant d v Oscar en Anna Anné, Knln slw 38 —

Frank Marie Paul De Gendt z v Jozef en Lucelte

3au«ens, Huis ten Hahen

Overlijdens

Maria Celestina De Kerf, wed van Alfons De

Keyser 70 j Huis ten Halven— Antonius Cesar

Joannes Vel wilghen sleenbew 40 j echtg van

Anna Josephina Noens, Ituisstr — Rosalie Aen

denboom, 76 j ongeh Hogenakkerstr

Huwelijken

Maurits Boeykens | a^leibakker te Hingene

en Julia \an Buynder bureelbediende alh —

Alfons \an I ent, fabnekw te Boinein eli Irena

lireynaeil, dienstm a'h — Siegfried Buytaert,

schrijnw en Maria \ermeulen dienstm beiden

alnier

Harkt te leiuse, II Juli

o835 eieren aan 2 70 2,80 fr

64 kgr boter aan 78,50 - 80 fr.

Antwerpen.

MIDDELHEIM 1952.

Het StedblyK Openluchtmuseum

voor Beeldhouwkunst m het Middelheimpark

wordt de laatste tijd zeet

druk bezocht Gemiddeld komen op

Zondagen twee duizend bezoekeis genieten

^au de harmonie tuss>en natuur

en kunst terwrjl ook op weekdagen

talrijke kyklustigen worden genoteerd

Toch zijn er nog vele belangstellenden

die met weten, dat kort na liet

officieel bezoek van Koning Boudewrjo

Middelbeina gratis werd toegankelijk

gesteld voor het publiek

üe aanblik vaa het park is op het

ogenblik bgzonder mooi en de beelden

komeo er prachtig tot hun recht De

bezoeker kan vooreerst een dertigtal

beelden bewonderen die sedert verleden

jaar door het Antwerps stadsbestuur

werden aangekocht. Daaronder

bevinden zich werken van de grote

Fransen Rodin, Bourdelle, Maillol, Hun beroep: bediende, directeur

Renoir, Despiau, Zadkine e.a. De Italianen

zgn vertegenwoordigd met bakker, werklieden

van een firma, schildermeester, steen-

soulptuur van Martini, Rosso, Manzu Ondei de winnaars vindt men meerdere

werklieden. De potjes hebben ook

en Manm Daarnaast zijn er werken

van Zweden ea Denen, alsmede van veel geluk gehad : 2 bedienden (Chapelle

lez Herlaimont), 10 grenswerk-

een Spanjaard en een Zmtser, - terwrjl

ook beelden vafi Belgische kunstenaars

de faam van onze eigen sel) 5 vrouwen (Manemburg),25 werk.

lieden (Moeskroen), 10 personen (Brus-

beeldhouwkunst hooghouden lieden (Molenbeek), 6 werklieden (Baudour),

10 werklieden (JetteJ en cog

Benevens de sculptures, welke tot

het permanent bszii van het Openluchtmuseum

behoren, zijn er op het

een van » personen uit Brussel.

Verscheidene loten zijn, zoals naar

ogenblik beelden te zien van Belgische

gewoonte, door banken geïnd

meestal jongere beeldhouwers In het Volgende trekking op 19 Juli

paviljoen van bet park, dat als tentoonstellingszaal

wei d ingericht,wordt

te Wlrton.

de bezoeker de gelegenheid geboden

kennis te maken met een schitterende

keuze uit het werk van onze ceramisten

Middelheim 195Ï is een imponerend

ensemble, dat meer dan eén bezoek

waard is Onlangs gaven twee vooraanstaande

deskundigen op het gebied

van de moderne kur.st, de heren A J 1.

Kloman, voorzitter van het Instituut

voor Moderne Kunst te Londen, en de

heer J. Meliquist, da beroemde Amerikaanse

criticus, onomwonden uiting

aan hun bewondering en verklaarden

dat dergelijk openluchtmuseum voor

beeldhouwkunst, met zulk belangrijk

werk, nergens in de gehele W6t«ld te

vinden is

het Stedeluk Openluchtmuseum

voor Beeldhouwkurst in het Middelheimpark

is alle dagen toegankeluk

van 10 tut 19 u Het is te bereiken met

de trams 5, 7, 15 en 17 Dt inkom is

gratis

RUBENSHUIS

Concert van Oude Muziek

Op Zondag 13 Juli a s , te 11 uur, zal

in het atelier van het Rubenshuis een

coueert van oude muziek worden gehouden

door een^rimarorkest en het

koor « Artes > onder leiding van de

heer Jef Alpaerts

Mevrouwen Marguerite Reiners,

mezzo sopraan — Louise Hudsyn, alt,

— en de heer L Van Houtte, bas, zegden

hun medewerk ng toe

Al de op het programma voorkomen

de werken ('van Wilhelm de Fesch

Adami da tiolsena, Tomassa Albinoni,

Giovacm Bononcim, P Van Maldere

en Michel de Lalande) behoren tot de

Stellfeld-verzamehng en worden te

Antwerpen voor de eerste maal uitgevoerd

Kaarten kunnen bn voorbaat bekomen

worden in het Rubenshuis, Rubensstraat

9, alle dagen van 10 tot 17

uur. 's Vtijdags uitgezonderd, en op

de D'enst voor Propaganda en Toeris

me, Pelikaanstraat 6 alle dagen der

week

De toegangsprijs is vastgesteld op

15 fr.

Kon. Nederlandse Schouwburg

Comedieplaats, Antwerpen.

Komediantenrevue 1952.

Ruim 35 000 bezoekers kwamen

ïeeds in de KNS gemeten vaneen

paar uurtjes vrolijke ontspanning

Zaterdag 12 dezer gaat de 6'week in

van de Komediantenrevue in een

steeds ongewijzigde rolverdeling, met

Robert Marcel, Rene Bertal, Jos Gevers,

Faony Winkeler, enz enz

Men bespreke tijdig de gewenste

plaatsen

TANDHEELKUNDIGKABINET

VAN DR PETERS

Fr RoascTeltstraat, «•, Tenue

IS nEROPEND

RAADPLEGINGEiS

Woersdag \an 13 1|2 tot 18 Ii2 u

Donderdag van 8 1[2 tot 11 Ir2 u.

Vrydag : gans de dag.

Koloniale loterij.

De winnaars van de9'scbljt 1959

De winnaars tot op heden 4 Juli gekend,

in geliele ot tienden, van het

groot lot van twee en een half milhoen

en de 15 lotsn van 100 000 frank, hebbon

verklaard afkomstig te zijn van

Antwerpen, Assesse, Baudour, Brasschaat,

Brussel, Chapelle-lez Herlaimont,

Heistal, Manemburg, Molenbeek-Brussel,

Moeskroen, Namen,

Verviers en Vieux-Jemappes

Verklaarde beroepen , bediende,

boerin, huishoudster, paswerker, rentemersters,

secretaris werkvrouwen

en werklielen.

De winnaars van sommen gaande

van 20 O00 tot 40 000 frank, hebben

zich ook aangeboden

Verblijfplaats van zekere onder hen

AarleD, Antwerpen, Boussu, Brugge,

Brussel, Couvin, Doornik, Jette, Luik,

Ougrée Wuestwezel.

Kon. Vlaamse Opera

Frankrljklet, ANTWERPEN

Zaterdag 12 Juli te 20 uur

CZ4RDAS1ORSTIN

van E Kalman

Zondagmiddag 13 Juli te 14,30 uur

TK4VI4T4

van Gu.seppe Verdi

Zondagavond 13 Juli te 20 uur

l/,4ltl»4*»lORSTi:\

van E Kalman

Dinsdag 15 Juli Is 20 uur

TIC4U4T4

van Guiseppe Verdi

Donderdag 17 Juli te 19,30 uur

F4UST

van Ch Gounod

Bespreekbureau Alle dagen (behalve

Woensdag) van 11 tot 15 u Tel

33 66.85 uitsluitend van 12 tot 15 uur.

Avondkas een uur voor het b°gin van

rifi voorstpllins

REOHTBAMvanKOOPHANDEL

te »T NIKLAAS-ws

By vonnis der Rechtbank van Koophandel

te St Niklaaj ws,, dd 1 Juli

1952, werd de genaamde VhRDOO-

RENTJOZÈ.F, mekanieke houtzagerij,

te Bazel ws, Kerkstraat, 32, in staat

van faillissement verklaard

Rechter Commissaris de Heer Louis

Blauwaert, Rechter in de Rechtbank

Curator Mter W Melis, advokaat

te St Niklaas-ws Pr Albartstraat, 47

Indienen der schuldvordennen :

vóór 19 Juli 1952

Ooderzoek naar de eehtheid der

schuldvorderingen: 5 Augustus 1952

te 10 u

Betwistingen der ichuldvordermgeo

19 Augustus 195Ï te 9,50 u.

Telkens indegehoorzaal der Rechtbank

van Koophandel. Grote Markt,

46, te St. Niklaas waas

Voor eensluidend uittreksel,

De Referendaris,

L THUYSBAERT.

Op Kijkuit.

Voila, hier zijn we Ovei 't weder is

niet te klagen, 't is warm, ja zeer

•warm maar 't is 't seizoen om te

zweten Spijtig dat er \ an ti]d tot tijd

zo'n geweldige onweders tussenkomen

die de mensen den daver op het

lijf jagen en zoveel schade veroorzaken

Daar weten ze te Waelhera van

mee te spreken, de bliksem sloeg daar

op de kerk en ze brandde totaal uit

Koning Boudewijn vindt het, met die

warmte, ook al welletjes met al die

blijde intrede's Alleman die verleden

Zondag te ïsamen moest paraderen

heeft met weinig gezweet De provincie-hoofdsteden

waar hl] nog naartoe

moet moeten wachten tot als 't wa

frisser wordt En da's maar goed ook

En voor de armen en beenbreuken

is sr geen plaats, maar wel om nog

eens te lachen

hr zat een vlieg aan de lamp in

't huishouden van de Charel. 't Ging

over een bagatel en zoals altijd ontaardde

de twist in een vuurwerk van

KOSTUMBS

GABARDINEN

SPORTKLEDIJ

Specialist

nekld

AUG WAUTERSSTRAAT N' 3

TE MS E

Grote keus. Kleine prijzen.

genen die een gescheurde matras heb

ben, komen uit de rangen Ze zullen

een nieuwe matras ontvangen (Hij zei

wel degelijk « matras » alhoewel onze

soldaten in Duitsland slechts strozakken

hebben ) De jongens, met de reklame

van Beka voor ogen, kwamen

in grote getale uit de rangen . een

« matras » scheuren was immers rap

gebeurd. Maar toen brulde de sergeant

plots — Halt ' Zo niet ' Br mogen

maar tien man zijn met een gescheurde

matras '

De rijke maar ongelukkige vader

van een leegloper van een zoon, sprak

er ten einde raad zijn vriend de minister

over aan, of deze de jonge

nietsnut niet aan 't werk kon zetten

zodat hij wat minder tijd zou hebben

om te wallebakken — Wel, zei de

excellentie, dat past juist goed, ik was

van plan een departement bij te maken

in mijn ministerie, ik zal hem

direkteur maken, 25 000 frank per

maand, is dat goed « — Neen, antwoordde

de vader, dat is te veel, hoe

meer geld hij heeft, hoe slechter. —

Dienstoversle dan Een 16 000 frank.

— Nog veel te veel, hebt ge zo niets

van een i a 5 000 /rank — Ja zegt

de minister, maar dan wordt het moeilijker,

want dan zal hij een examen

moeten passeren

Ciei.

Verschillig Nieuws

Parlementaire Zitdagau.

Zaterdag 12 Juli zal dhr Staatsminister

H. Heyman, zitdag houden in

het Qildenhuis te St niklaas, van 17

tot 18 uur

Maandag 14 Juli, zal dhr Senatoi

W Van Gerven zitdag houden m het

Qildenhuis te St niklaas van 17,30 tot

18,30 uur

Zaterdag IQ Juli zal dhr Volksvertegenwoordiger

van Goay ïitdag houden

in het Qildenhuis te Bazel, van

18 tot 19 uur

Turnen — De mannen van de W IK

hebben zich te Niel met eer uit de slag

getrokken Ze behaalden de 1' prijs

aan toestellen 1' prijs "oor de Bondsoefeningen

en de 1' prijs in het algemeen

klassement, afdeling uitmuntendheid.

Proficiat mannen, dat beloofd

voor het Bondsfeest te Mechelen,

op Zondag 20 Juli

Apotheker van dienst.

Van Zondag 13 tot en met Donderdag

17 Juli

G. Hebbmekuys, \ug, Waut«r»»tr.

Zondag 20 en Maandag 21 Juli

J Van der Gucht, KasteeUtraat.

Burgerstand van Temse

Van af 4 tot en met 10 Juli

Seboorten :

Geens Walter, Hamme, Damputstr 15 —

Smet Etienne Hamme, Damslr 98 — Andnes

Liliane Tielrode Gentstr Ti — Watersehoot

Rony Tielrode, Antw Stwg 19 — Buytaert

Patnk, SI Jonsslr 34 — De Clercq Maria,

Scbeldeitr 56 — Van Lomberg«n Mare, Uas«-

donkseslwg 7 — Allen in het Moederhui*.

Overlijdens

Van Wauwe Jan Fians, z li 73 j ongehuwd,

Kouteistr 1[3 —Cap Maria Emma, z b 70 jaar

efhlg van Petrus Frans Van Uaelst, Statiest" 20

— Van de Velde Sucy Victoire August, 7 dagen,

Caunerburg

Huwelijken :

BiyssinckLeon Vlbert, twnnder en Brynaert

scheldwoorden Toen de Charel heel

zijn repertorium had uitgeput nep

Yvonne Marie Elisabeth, z b beiden alhier —

hij razend % an koleire — En als gij Vei cauteren Pen us Lodewijk Maria, melaalbew

dood zijt, kom ik zelfs niet naar uw en ue Beule Guella Josephina, coitteuse, beiden

begrafenis' Waarop zijn Melaine in alhier — Van Daele Rene AlphonEus landb

een schreeuw uitbarstte ea jammerde: ie bt Niklaas en Roggeman Margaiela Emerentia

Leo, z b alhier —VanNieuwenhove Henn

— Schandaal van een vent I Al» mijn Petrus, staatsbediende, en Van Herck Harcella,

moeder-zaliger dat moest horen ' De sigarenmaakster, alhier

Charel, verschrikt door die mogelijkheid

en tevens een bestje vertederd,

suste, ploti afgekoeld — Och kind,

ik zei dat zo maar, 'k zal er met veel

RAAD BENS

plezier naar toe gaan

Welke molea worden met door wind,

In een kazerne van onze bezettingstroepen

in Duitsland meldde de ser-

stoom of water in beweging gebracht

geant tijdens da verzameling . — De-


Bericht aai de Bevolking.

Gedurende de Kermisweek zullen

de dieDsten op bet Gemeentehuis enkel

open zyn Donderdag, Vrijdag en

Zaterdagvoormiddag,

De Burgerlijke Stand zal evenwel

open zijn - enkel voor het aangeven

van geboorten en overlijden - Maandag

en Woensdag van 10 tut 11 uur.

Verder wordt ter kennis gebracht

dat het huisvuil gedurende de Kermisweek

met zal afgehaald worden.

De

Dienst van het Sequester

3Sa ItisehofTsliciiuiMan, (• Brussel

stelt te koop

74 aandelen der P V. It. *.

TEHSE UITKRE1DIHG.

Offirten vóór 31 8-52, 17 uur.

Prospectus op aanvraag.

Tel. 17.63.50 (Uitbr. 96)

NAGRAS, NOTEN en RIET.

Door het ambt van de notaris PAUL

VAN DE PRRRE te Temse, worden

ve.kocht:

1. Op Donderdag 31 Juli 1OS9,

om ï 1/2 uur namiddag : het Nagras,

het Biet en de Noten van Schouselbroeckpolder.

Te vergaderen te Temse op de drjk

aan de Melkschoren.

De verkoping van het Riet en de

Noten zal plaats hebben na de verkoping

van het Gras, ter herberg • De

Oostberg » bvj Mr Frans Rooman-

Verhofstadt te Temse, rond 4 uur namiddag.

9. Op Irijdag I Augustas 1953,

om 3 uur namidddg : het Nagras in

de Schoren van Tielrode Broeck.

De verkoping der Noten en van het

Riet namens het Bestuur van Tielrode-

Broeck en Mr. Speleman-Van Bujnder

te Tielrode z*l plaats hebben op

Vrijdag 1 Augustus na de verkoping

van het gras, rond 5 uur namiddag,

ter herberg « Het Vlaams Huis « te

Tielrodectie

D co 1347 b, groot 98 aren 5J cent,

palende nooid de heren Evrard Teugels

en Benoit Verlieyen, oost de

laatstgenoemd!:, de heer Gynel Vorheyen

en Fr. Van Aeker-De Dycker,

zuid de heren Petrus Rooman-Smet

en Karel Wittock-Vertongen, west

de heer R. Teugel» en de heren en

juff Hemelaer.

Gebruiker : Kamiel Blomroaert.

Koop 4 : Een zeer gunstig gelegen

en voor alle handd dienstig -woonhuis

en hofje, Oeversiraat Nr 3, bij kadaster

Sectie D no 2o3a, groot 2 aren lü

cent palende oost mevr. Leoa Van

Strydonek en kinderen, zuid do straat

west de Dekenij, noord juffr.Wauters

en genoemde dame Van Strydonck

en kinderen.

Inwendige verdeling : beneden:

ingang, spreekplaats, gang, salon,

keuktn, ochotelüuis; - Boven : 4

slaapkamers. Verdera z»lder, kelder,

elektneke leidingen, pomp- regen- en

sladswater.

Bewoond dooi d»me wed. Van

Sirydonck.

Beschikbaar 4 maand ra het veiblyf.

Te bezichtigen de Maandag en

Woensdag lussen 2 en 4 uur mits toegangsbewijs

af te leveren door de

verkoophoudende notaris.

ZITDAGEN :

INSTEL : 25

VERBLIJF: 80

telkens een Woensdag te 4 uur namiddag,

ten lokale • Hollands Hof •

te Temse aan het Gemeentehuis.

H O F S

T E D E

EN

Zaailanden

te TEHMB.

De Notaris PAUL VAN DE PERRE

te Temse zal openbaar verkepen, met

winsl van 1/2 •/, instelpremie.

Gemeente Temse.

Koop 1: Een perceel zaailand en

water, wijk Lysenbroek, brj kadaster

Sectie £> N Wilfordkaai 14

Temse.

LENINGEN...

voor ieder vanaf 4 0/0

bij SOBËLFINA, Keizerslraat 60

Antwerpen.

GEVRAAGD • werkzaam en eerbaar

agent voor de streek.

Bespuiting

Tan Iloalmesrsen en Welden

is de meest renderende die ooit op

uw bedrnt :s uÜRevoerd.

Door de vernietiging: van alle onkruiden

verdublielt de kwaliteit van

uw hooi!

Vraag ome pryzen en voorwaarden.

Speciale prijzen voor grote oppervlakten.

Gebr. Rombaut

Haogkamcratraat 9O9, Tcmae.

Schoen maker ij

P. KOCH & Zoon

Oeverstraat Temse

alle reparation van schoenen

in leder encrèpe

Maatwerk.

Handwerk.

Grote keus in mansschoenen.

| Naaimachienen

| alle wereldmerken.

, GROTE KEUS in 20 modellen.

Brj ons vindt V wat U wenst, voor

5850 tr. koopt U een beste naaimachien,

inslag eiken talel of

electrisch draagbaar machien van

Duits fabrikaat, met 10 jaar waarborg

: zoek dus niet verder.

Krediet zonder Bank.

Op 6. 12of IS maanden.

Een bezoek aan ome instelling

verplicht U tot niets, koopt steeds in

vertrouwen, de verkoop is onze reklame.

Alle herstellingen zl|n

gewaarborgd.

Katoloog en documentatie op

aanvraag.

HUIS

Bern.Van Bogaert

Dorpstraat 171 Haasdonk

Tel. 75 78 37 24-8

ANTIMOT

MET LAVENDEL

De eenvovdigste, de meest doeltreffende,

Je bestkoopste, die onaangename geulen

wegneemt, nmimet «n parfumeert.

Pak Tin 6 pastillen

TE VERHUMGEI

Gueuze

bij H. De»baut,Gasthuisstr .44 Temse

Telefoon 213.

Men beitelt ten huize.

RADIO'S

MOTOREN, CONSTRUCTIE

HUIS

G. Baeck-Hemelaer

gespecialiseerd in RADIO- en

MOTOREN BOBINAQE.

Eenig op Temsehe.

VrllbeldBtr. 94. TEMSE Tel. 292

ALLE GELDLENINGEN

op huizen, gronden, schepen.

Overname van bestaande schulden, aan zeer

voordelige voorwaarden, terugbetaalbaar op

op S - 10 of 15 jaar.

Geldplaatsingem*

i* op eerste rang hypotheken,

V spaarkas

op zicht,

op termen.

3* obligaties.

Verzekeringen*

Brand, Ongevallen (Auto's, Moto's, Arbeidsongevallen,

persoonlijke ongevalten) Leven

Pensioenverzekenngen, enz.. Transport en

Casco, enz...

Expertisen»

Auto's - Schepen - Schattingen van branden

enz ..

Zaakwaarnemingen*

Aan- en Verkoop. Huizen, gronden, schepen

enz...

Strikte geheimhouding.

Voor \LLE kosteloze inlichtingen

wendde men zich tot:

Jean De Ryck-Baaer

PastoorBoelstraat 9, Temse Telefoon 45

De Beste VELO'S

bij AL DobbelaeivSeghers

Vrijheidstraat 10 - Temse*

Kontant, Krediet vanaf 50 fr.per week

TE KOOP,

tegen voordelige prijzen t

2 electrische lasapparaten.

1 electrische emerielsteen.

1 (ijzer) boormachien.

1 electrische kabel voor

drijfkracht,ongeveer 50 m. lang.

% platen 25 tot 35 mm. dik.

Profielijzer : U 15x15x1 1/2

U 25x25x1 1/2 L 15x15x1 1/2

L 25x25x1 1/2 L 25x25x2

Alles in beste staat.

Adres : bureel blad.

Leningen, Hypotheken

Financeringen voor alle doeleinden

vanaf I o/o.

Volledige geheimhouding.

Zeer snelle oplossing.

WBNDT U:

Viaduc 18 TEMSE Tel. 474

Uprregellng der Buurtspoorwegen

Van Temse stalie naar Antwerpen

4,24 4,54 S.24 5,54 6,24 6,34 7,24 8,09

w

8,39 9,09 9,39 10,09 10,39 11,09 11,3»

w zw xn zw xn

(3,09 13,39 13.09 13,24 15.30 13,51 14,0»

zw xn zw xn zw xn zw

14,54 14,89 14,54 15,09 15,24 15,39 15,5»

xn zw xn zw in zw in

w

16.09 16,84 15,30 16,54 17,09 17,24 17,34

zw xn zw xn zw XD zw

17,54 18,0» 18,24 18,39 18,54 19,09 19,24

xn zw xn zw xn zw xn

19,39 19,54 20,09 il),U 20,39 20,54 21,09

zw xi) z

21,54 22,09 22,54

Van Temse statie naar Hamme .

o

6,00

10,15

xn

13,13

zw

14.54

1S.54

o

w

6,30 7. 15 7,45 8,1b8,45

w

10,45 11.15 11,45

zw

13.24

xn

15,15

17,24

xn

13,45

zw

15.24

17 10

zw

13.54

xn

15,45

17,54

12,15

w

xn

14,15

w

xw

16,15

18,00

9,15

xn

12,45

w zw

14.24

V

xn

16,24

w

18,24

9,45

zw

12.45

xn

14,45

zw

16,4*

w

18,35

18.54 19,00 19,24 19,30 19.45 19,54 20,10

xn zw xn zw xn zw xn

20,24 20,45 20,54 21,15 21,45 21,54 22,15

zw xn zw xn zw z

22.24 23,06 23,01 "23,45 23,54 0,54

w betekent: aansluiting met tram voor Wet

teren en van Wetttren.

z betekent enkel op £on- en feestdagen.

o betekent: afgeschaft op Zon- en feestdagen.

zw betekent 'a Zondags en 's Zaterdags ook.

xn betekent 's Zondags en 'gZateidags niet

De trams vertrekken, in de week, te Antwerpen,

vatiaf 5,30 uur, elk half uur, tot 23 u.

De trams vertrekken, 's Zondags, te Antwerpen

vanaf 6,30 uur, elk tialf uur, tot 23 uur-en

dan te 24 uur,

Uurregeling der Autobussen.

Temse-Brussel

7,25 — overzetten 7 uur.

12,15 — overzetten 12 uur.

16.15 uur —overzetten 16 uur.

19,25 (tot Londerzeel) — overzetten 19 u.

Brussel'Temse

9u. — H u. —18«.

Van Temse statie naar St-Niklaas

w

ww

6,35 7,19 7,36 8,05 9,00 10,49

z

x

11,66 12,16 13,33 14,25 14,38 15,30

w

ow

16,20 16,41 17,18 17,81 17,48 18,14

19,18 20,18

Van Velle-kerk naar St-Niklaas,

Donderdag

8 55 11,52

Van St-Niklaas statie naar Temie

w w w x

6,14 6,88 7,lö 7,45 8,15 8,35

x w

10,23 11,35 11,55 12,20 12,45

14,17 15,05 16,01 16,20 16,41 17,10

w

17,27 17,53 18,48 19,67

Van St-Niklaas statie naar Veile

Donderdag

8,35 11,35

w = Rijdt enkel op werkdagen.

x = Rijdt enkel op Zaterdag,

o «= Niet op Zaterdag, noch op Zonen

Feestdagen.

HUIS COOREMAN

Oeverstraat 15 Temse

GROTE KEUS VAN

Occasie-Meubelon

PIANO'S en NAAIMACHIENEN.

Altiju voorhanden : slaapkamers,

eetkamers, salons, elubs, kassen, stoelen,

keukens, vuren, spiegels, schilderijen,

Chinavazen,bureaux, badkamers

cafèiustalatie, terrasstoslnn en alle

huisbenodigheden te lang om te melden

Laat uw geld niet renteloos

liggen..

Het kan U tot 4.50 o/o opbrengen

indien het geplaatst wordt by de

Aotwerpsche

Hypotheekkas

De bijzonderste privaatspaarkas

van België.

(Private onderneming beheerd door het

K B. van 15 December 1934).

BEHEERDE KAPITALEN

Meer dan twee Milliard Frank.

Vertegenwoordigers :

TEMSEMr Cjr. 3ovaert,

Franklin Rooseveltstraat, 23.

BAZEL Mr Remi Qeerts,

Rupelmondestraat 26.

KRUIBEKE Mr Frans Verbruggen,

Bazelstraat 145

RUPELMONOE Mevr M Van Glabeki-

Plasschaert Kerkstraat 35.

TIELRODE Mi 1 Donckerwolck,

Kerkplein 4.

TE KOOP

Boodschapkorven

zeer verscheidene keus, lage prijzen

II. Debbaut

Gasthuisstraat 44 TEMSÜ


Reizen Van Royen

ANKERSJTRAAT,73-75

i>T. NIKLAAS-WAAS. Tel 2318.

Aan alle inwoners van f emse wensen wij t

Prettige verlofdagen, en goede reis

OP 14 JtU

5 Dagen naar het Zwarte Woud

Prijs 107") !•• Vetlrek b u Isle ling holels

\erder hebben wy nog bpeciaal voor lunse

kei mis

2 Dageu Luxeaabu g .

620 fr. — En eendaagse reizui Baar

Laroche De Herou—YalKenburg -

Vaals—Kasteel fan Beloeil en Grouen

van Han.

n JULI

Nederlandse-Kunststeden

140 Ir. Yerirek 7 uur.

OP t> uot,ai hebben wy onze grote Bbl>k

VAAKTRi.lt> naar

Lisieux eu Lourdes.

9 dagen Pi ijo J4ÜU ir [ble ïa-lg hotels

KEIZKN VAN KOYKN

Ankerstraat 73-75 hl Piiklaas Tel 2318

lteui-s van Aulwerpeu

van 3 Juli

iialgi3eheRent 1937, i 1[2 ojo 79,0J

„ „ 1943 p 7o,oU

tf eigische i«nt 2' reeKs »7,55

4 i.ü. tieumü. staaUsch, i°r sn,ab

i t. a. Qeamn. Staatsscli 2' r. 88.35

Loten d.Verw.streken 19:21.4'/. 215.U0

> , 1822 4 0/0 231,01

• > i'J'Z'i 4 O/O 460,Uü

Loten Wederopbouw Ie snede «64

z looi

UÜ4

4 U[0

Luiüu

o(o

Lulüü 1W8 o[0

Loiea

ÖÜJ.ll.

rf.oü o|o

• 1Ö44 rfau o o

, 1947 4 u^o

> .948 4 u|U

» 194» 4l)|O

BelgibcüeSpoorwegeu Dev.

Belgische b^ooiM. obl. 19d7

1W40

1U48

Regie Tel. Tel. 3 Ij/ O|O

a » J9-17 4 1|^U(U

» , li*4S 4 1|^U[U

» • 1K4H 4 1|2U(O

m m iy6" 4 O|ü

• 1951 4,50 O|O

Annuiteilea

kreoitu iNy^erQ A«47 4.öo oio

Oremeeolekreditit 3 u(u

» ie reeks

» 2e reeks

. de icons

• 4e reeks

1«48

Gemeentekrediet, luien Itf38

Antwerpen leening mi 7

4 U/0

4 O|O

4ü/O

1W37 4 U|ü

)> 1927 4,u0o|o

1943 4 O[0

Ant» erpen kasbons 1946/Eö

» 19^1/56

Antwerpen 1948 4,5 oio

• " 195)|6i 4,50 0|0

• , 1952/62 4.ÖD 010

1914 4 0/0

(ient iW

üeni 1U3U

Uent 193b

(ient 1937

Geut 1946

(ient 194b[b4 4 l[2oiO

Luik 191d

Luik 1919 4 oio

Luik 4 o/o

Luik • 4 oio 1930

Luik lVi6

Luik 1937

Luik kasbons 1946/56 4 t]ü

Luik 1948 4,50 0[0

Luik 1949 4.50 ojo

Luik I9.il 4 50 o|O

Luik 19Ö2 li i)|0

Oostende 1951|61 4.50 o[o

«russPil in3U 4,00 o/o

, iCasüous 1946 4o/o

• Kasijous 1943 ,68

Brussel 1943/73 4 o/o

Brussel l»27 4 oio

Bi ussel 1948|53 4.60 oio

Brussel 19f>2[62

Antwerpen 1887

» 1903

Brussel 1902

Brussel 1905

Brussel Zeehaen

Luik 1897

Oostende 1898

Gent 1596

Sehaerbeeck 189"

Wittock-Vac Landeghem ord.

99.9U

101.41/

817,00

lUl Oo

9b.

More magazines by this user
Similar magazines