Jaarrapport 2012 - Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

nsgk.nl

Jaarrapport 2012 - Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Foto: Susanne Reuling

Jaarrapport 2012

Jaarverslag en jaarrekening


Jaarrapport 2012

Jaarverslag en jaarrekening


Inhoud

Voorwoord 5

Interview Tooske Ragas, Famous friend NSGK 6

NSGK in het kort 7

Interview Luke Boerdam, kinderambassadeur NSGK 8

Jaarverslag

1. Beleidsuitgangspunten 9

1.1 Doelstelling 9

1.2 Algemene werkwijze 9

1.3 Financieringsbeleid 9

1.4 Financieel beleid 11

1.5 Doelstellingen 2012 13

1.6 Risicomanagement 15

1.7 Interne en externe strategische factoren 17

1.8 Evaluatie en vooruitblik 2013 21

Interview Peter Dieleman, collectevrijwilliger NSGK 24

2. Organisatie en governance 25

2.1 Organisatiestructuur 25

2.2 Raad van Toezicht 26

2.3 Raad van Advies 28

2.4 Personeel & organisatie 28

2.5 Kinderambassadeurs en Famous friends 31

2.6 Evaluatie en vooruitblik 32

Interview Tanja Ineke, lid Raad van Toezicht NSGK 33

3. Handicap & Samenleving 34

3.1 Afdeling 34

3.2 Besluiten en bestedingen in 2012 35

3.3 Beleid 37

3.4 Eigen NSGK-projecten 38

3.5 Samenwerkingsverbanden 41

3.6 Impactmeting: evaluatie en monitoring 41

3.7 Vooruitblik 2013 44

Interview Roeland Vollaard, initiatiefnemer Klas op Wielen 46

4. Fondsenwerving & Communicatie 47

4.1 Afdeling 47

4.2 Donaties 47

4.3 Bestemmingsgiften 49

4.4 Collecte 51

4.5 Nalatenschappen 52

4.6 Inkomsten acties 52

4.7 VriendenLoterij 53

4.8 Publiciteit 54

4.9 Klachten 58

4.10 Kosten eigen fondsenwerving 58

Interview mevrouw Neijboer, schenker NSGK 59

2

NSGK jaarverslag 2012


Jaarrekening

1. Balans na resultaatbestemming 60

1.1 Activa 60

1.2 Passiva 61

2. Staat van baten en lasten 62

2.1 Baten 62

2.2 Lasten 63

2.3 Kengetallen 64

3. Staat van herkomst en bestedingen van middelen 64

4. Waarderingen en grondslagen 65

4.1 Algemeen 65

4.2 Activa 65

4.3 Passiva 66

4.4 Staat van baten en lasten 66

5. Toelichting op de balans 66

5.1 Immateriële vaste activa 66

5.2 Materiële vaste activa 67

5.3 Financiële vaste activa 68

5.4 Vorderingen en overlopende activa 68

5.5 Effecten 68

5.6 Liquide middelen 70

5.7 Continuïteitsreserve 70

5.8 Bestemmingsreserves 71

5.9 Hulp aan instellingen 75

5.10 Belastingen en sociale lasten 75

5.11 Overlopende passiva 76

5.12 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 76

6. Toelichting op de staat van baten en lasten 76

6.1 Begrotingsvergelijking 76

6.2 Baten eigen fondsenwerving 77

6.3 Aandeel acties derden 77

6.4 Beleggingen 78

6.5 Overige baten 79

6.6 Toelichting kostentoerekening 79

6.7 Personele kosten 81

6.8 Kosten eigen fondsenwerving 81

6.9 Kosten beheer en administratie 82

6.10 Bezoldiging en financiële rechten bestuurders en toezichthouder 82

6.11 Resultaat normalisatie 83

7. Toelichting op de staat van herkomst en bestedingen van middelen 84

7.1 Negatieve investering in materiële vaste activa 84

7.2 Overige mutaties 84

Overige gegevens 85

Controleverklaring 86

Interview Karin Zegwaard, projectadviseur bij NSGK 88

Bijlage: Verantwoordingsverklaring 89

3

NSGK jaarverslag 2012


Voorwoord

Voor u ligt het NSGK-jaarverslag van 2012. Het jaar waarin de 5-jarige Luna wereldberoemd

werd in Nederland. Op dorpspleinen, in winkelcentra en langs de grachten –

overal verschenen billboards van NSGK met daarop levensgroot haar foto. Hebt u haar

gezien Wat is ze leuk hè En mooi. En… gewoon een kind dat het liefst lekker wil spelen

met andere kinderen. Helaas is dat voor Luna lang niet overal mogelijk. Wist u dat van

de 900 Nederlandse speeltuinen er maar 100 geschikt zijn voor kinderen met een handicap

Deze kinderen staan dus – letterlijk en figuurlijk – heel vaak langs de lijn te kijken

hoe leeftijdsgenootjes vrolijk met elkaar spelen. Of zoals een moeder ons vertelde: ‘Bij

ons draait ieder bezoekje aan de speelplaats uit op een hartverscheurende huilpartij.

Mijn dochter kan nergens aan meedoen. Het is verschrikkelijk om te zien hoe je kind

buitengesloten wordt.’

Dat kan niet zo doorgaan, vindt NSGK. Daarom begonnen we in 2012 de omvangrijke

campagne Samen Spelen. Via social media, billboards, radio en tijdschriften zoals Libelle

en Margriet vestigden wij de aandacht van het Nederlandse publiek op het belang van

samen spelen. Presentatrice en Famous friend van NSGK Tooske Ragas ondersteunde de

campagne. Samen spelen is niet alleen leuk, het is ook heel belangrijk voor de ontwikkeling

van kinderen, vindt Tooske. ‘Als kind moet je leren je in het leven staande te houden

tussen anderen. Dat lukt niet als je iedere dag thuis zit met je ouders. Je moet oefenen.

Dat kan alleen door te spelen met andere kinderen.’

Ware woorden, die NSGK van harte onderschrijft. Samen Spelen is namelijk niet zomaar

een leuke campagne. Het is een noodzakelijk project. Kinderen met en zonder handicap

moeten van jongs af aan met elkaar spelen. Alleen dán wordt samen naar school gaan,

samen werken, samen leven vanzelfsprekend. De titel van ons nieuwe meerjarenkader

luidt dan ook: Vanzelfsprekend NSGK. Daarmee schetsen wij kort maar krachtig ons toekomstideaal.

Een samenleving waarin kinderen met en zonder handicap vanzelfsprekend

samen spelen en mensen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven. De

totstandkoming van dit meerjarenkader was afgelopen jaar een gezamenlijke exercitie

van het team, de Raad van Advies en de Raad van Toezicht. De missie is geslaagd. ‘Vanzelfsprekend

samen leven’ is intussen een gevleugelde uitdrukking geworden binnen

NSGK. Iedereen heeft er een duidelijk beeld bij en weet wat hem te doen staat. Nu de

rest van Nederland nog!

Met dit toekomstideaal in ons achterhoofd, steunden we in 2012 bijna 200 projecten.

Deels waren dat nieuwe initiatieven, maar voor een deel ook goede, oude bekenden.

Beide vinden we belangrijk. Vernieuwing kan een toverwoord zijn – en leiden tot verrassende

inzichten en bijzondere resultaten. Daarnaast koestert NSGK ook graag succesvolle

initiatieven die kunnen voortborduren op jarenlange ervaring.

Helaas is de crisis niet aan onze deur voorbijgegaan. Bij donateurs zagen we voor het

eerst een stijging van het aantal opzeggingen. Dat is zorgelijk, maar gelukkig kwam de

totale opbrengst van donateursgaven wel hoger uit. En dat niet alleen. Tegen alle landelijke

trends in bracht de landelijke collecte maar liefst 10% meer op dan vorig jaar. Grote

gevers als de VriendenLoterij en het Hendrik van der Horstfonds bleven ons trouw steunen

en het aantal Serviceclubs waarmee wij samenwerken steeg aanzienlijk. De trouwe

toewijding van iedereen die ons steunt, vervult ons telkens weer met trots, dankbaarheid

en blijdschap. Al deze mensen hebben de boodschap namelijk begrepen: vanzelfsprekend

NSGK!

Ingrid Tuinenburg,

directeur

Anton Westerlaken,

voorzitter Raad van Toezicht

5

NSGK jaarverslag 2012


Interview

Tooske Ragas

Famous friend NSGK

Foto: Elvin Boer/SBS

Presentatrice Tooske Ragas is één van de ‘famous friends’ van NSGK. Deze bekende

Nederlanders weten uit eigen ervaring hoe belangrijk het werk van NSGK

is en bevelen dit van harte aan. Zij hebben zelf een handicap of een familielid

met een handicap. ‘Mijn oudste broer Jan-Pieter heeft Down, maar voor zover

ik weet was het geen ‘ding’ dat Jan-Pieter Down had. Hij hoorde er gewoon

bij. Ik herinner me nog dat Jan-Pieter als puber een button kreeg van onze

ouders. Daar stond op: Ik ben anders. Nou en Dat illustreert perfect wat mijn

ouders mijn broer wilden meegeven. Zelfvertrouwen. Trots. Spelen met vriendjes

was daarin heel belangrijk. Alleen zij konden hem het gevoel geven: je bent anders

dan wij, maar in onze groep is ook ruimte voor jou. Je mag er zijn. En dat is

toch waar het allemaal om draait, voor mensen met én mensen zonder handicap.

Dat je er mag zijn.’

Daarom draagt Tooske het NSGK-project Samen Spelen een warm hart toe. ‘Als

kind moet je leren je eigenheid te vinden en je in het leven staande te houden

tussen anderen. Dat leer je niet als je altijd alleen maar thuis zit met je ouders. Je

moet oefenen. Dat kan alleen door te spelen met andere kinderen. Voor kinderen

is het zo belangrijk om gewoon maar een beetje aan te rommelen zónder volwassenen

in de buurt die alles de hele tijd willen oplossen. Spelenderwijs leer je ruziemaken

en het weer goedmaken, grenzen verleggen, onderhandelen – waardoor

je je later beter kunt redden. Bij Jan-Pieter is dat absoluut gelukt.’

Omdat veel kinderen met een beperking naar het speciaal onderwijs gaan is het

extra belangrijk dat zij buiten schooltijd ook kinderen zien die niet ‘speciaal’ zijn,

vindt Tooske. ‘Kinderen met een handicap leren heel veel van spelen met kinderen

zonder handicap. Maar andersom ook! De vriendjes van Jan-Pieter leerden al

op jonge leeftijd: Jan-Pieter is anders, so what Als zij in hun latere leven iemand

tegenkomen die anders is, zullen ze daar toch minder van schrikken. Ze zijn er

al een beetje aan gewend en hebben bovendien al jong geleerd zich sociaal op

te stellen. Ik bedoel: als je als kind in de speeltuin iemand helpt met schommelen

omdat hij dat zelf niet kan, dan is de kans groter dat je op latere leeftijd je

bejaarde buurvrouw even een bordje eten brengt. Dat is precies waarom ik de

NSGK-campagne Samen Spelen zo belangrijk vind. Het gaat over vriendelijk en

zorgzaam zijn voor elkaar.’

Kinderen met een

handicap leren heel veel

van spelen met kinderen

zonder handicap.’

6

NSGK jaarverslag 2012


NSGK in het kort

Wat wil NSGK

Een samenleving waarin mensen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven

en kinderen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen spelen – dat is waar NSGK

(Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) zich voor inzet. We doen dat voor

kinderen en jongeren tot 30 jaar met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

meervoudige handicap. NSGK is het grootste fonds in Nederland dat zich exclusief richt

op kinderen en jongeren met een handicap. We ondersteunen en initiëren jaarlijks honderden

projecten op het gebied van vrije tijd, wonen, scholing en werk, en voorlichting.

Dat doen we al sinds 1950.

Waarom

Voor kinderen en jongeren met een handicap is het lang niet vanzelfsprekend dat zij kunnen

meedoen in onze samenleving. Dat komt bijvoorbeeld doordat speeltuinen, scholen,

sportclubs en vervoersmiddelen niet voldoende toegankelijk zijn voor hen. Maar ook

doordat in de samenleving vaak het beeld bestaat dat mensen met een handicap zielig

of minderwaardig zijn. En het ontbreekt kinderen en jongeren met een handicap soms

aan kennis, vaardigheden of zelfvertrouwen om hun leven vorm te geven zoals zij dat

graag willen. Op al deze punten probeert NSGK de hindernissen weg te nemen zodat

kinderen en jongeren met een handicap hun eigen, unieke rol in onze maatschappij kunnen

vervullen.

Hoe

NSGK geeft financiële steun aan projecten voor kinderen en jongeren met een handicap.

Onze voorkeur gaat uit naar projecten die een langdurig effect hebben op het leven van

deze kinderen, jongeren of hun verwanten. Bijvoorbeeld omdat ze de toegankelijkheid

van de samenleving verbeteren, het zelfvertrouwen van de kinderen en jongeren vergroten,

of de beeldvorming van deze kinderen en jongeren in de samenleving verbeteren.

We geven met name steun aan projecten die door andere, niet-commerciële organisaties

worden geïnitieerd en uitgevoerd. Deze organisaties dienen daarvoor een aanvraag in

bij NSGK. Daarnaast initiëren we ook zelf projecten. NSGK laat daarbij altijd zien dat

kinderen en jongeren met een handicap capabele mensen zijn die in staat zijn een volwaardig

leven op te bouwen. Wij benadrukken wat ze, met hun handicap, wél kunnen.

Met welke middelen

NSGK ontvangt geen overheidssubsidie. We kunnen ons werk doen dankzij de steun van

37.000 donateurs en 10.000 collectevrijwilligers. Daarnaast levert de VriendenLoterij een

belangrijke bijdrage.

7

NSGK jaarverslag 2012


Interview

Luke Boerdam

Kinderambassadeur NSGK

Foto: Susanne Reuling

De 12-jarige Luke Boerdam uit Wapenveld won op 25 augustus de Cappies Award,

een talentenshow voor kinderen met een beperking. Luke gaf tijdens de uitzending

een spetterende show weg als dj Luke. De jury koos unaniem voor hem. Met zijn

overwinning werd Luke de nieuwe kinderambassadeur van NSGK. Luke is geboren

zonder onderarmen en -benen. Maar dat weerhoudt hem er niet van om dj te zijn.

‘Boeien! Ik hou van muziek. En met muziek kan je mensen blij maken. Als een zaal

vol mensen je nadoet… dat is het mooiste wat er is!’

Luke valt op door zijn gedrevenheid. ‘Vorig jaar zag ik hoe Glenn de Cappies won

en kinderambassadeur werd van NSGK. Ik vond het zo’n leuk programma en wilde

dolgraag meedoen. Het was mijn grootste wens om de Cappies te winnen. Ik was

voor de uitzending best wel zenuwachtig. Ik dacht steeds ‘oh nee, laat het goed

gaan’. Gelukkig ging het goed. Er waren twee bussen vol met fans meegekomen

uit mijn dorp, met spandoeken en al. Toen ik aan het draaien was ging het hele publiek

uit z’n dak! Xander de Buisonjé kwam na de uitzending nog naar me toe om

me te vertellen dat hij me super stoer vond! Ik heb de uitzending inmiddels al meer

dan 10 keer teruggekeken.’

Als nieuwe NSGK-kinderambassadeur weet Luke wat hij wil. ‘Ik vind het heel belangrijk

dat speeltuinen beter toegankelijk worden voor kinderen met een handicap.

Ik heb al een paar leuke ideeën voor speeltoestellen. Een wip waar je ook

met een rolstoel in kan en een achtbaan voor kinderen die een rollator of rolstoel

gebruiken. Ik zit zelf niet in een rolstoel, maar ik heb sinds kort wel een stoere Segway

gekregen van mijn ouders. Dat is een soort elektrische fiets maar dan om op

te staan. Thuis hebben wij het eigenlijk nooit over wat ik niet kan, alleen over wat ik

wél kan. En ik kan bijna alles: voetballen, draaien en dansen. Ik zit op een normale

school en ik ben de snelste van de klas. Schrijven doe ik met mijn beide armen en

ik kan heel netjes schrijven zegt mijn juf.’

Luke heeft al van alles gedaan. ‘Een dag na de Cappies zat ik al in het Jeugdjournaal

en ik ben al een paar keer op de radio geweest. En de burgemeester heeft

me uitgenodigd voor een gesprek. In de winkel zei laatst iemand: ‘hé, ben jij niet

van de Cappies’ En tijdens een feestje wilden alle kinderen met me op de foto.

Ik zei voor de grap: ‘Okay, voor 5 euro’. En toen kreeg ik het ook nog! Nu nog op

Youtube.’

‘Ik vind het heel belangrijk

dat speeltuinen beter

toegankelijk worden voor

kinderen met een handicap.’

8

NSGK jaarverslag 2012


1 Beleidsuitgangspunten

1.1 Doelstelling

NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap. We maken het mogelijk

dat ze met hun beperking kunnen spelen, leren, sporten, wonen en werken – kortom:

gewoon leven. We stimuleren en ondersteunen hun ontwikkeling zodat ze kunnen opgroeien

tot zo zelfstandig mogelijk functionerende volwassenen.

Deze doelstelling verwoorden we zo in onze statuten (art. 2):

1) De stichting heeft ten doel:

het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven die de participatie en/of

integratie in de samenleving beogen van personen met een handicap tot de leeftijd

van dertig (30) jaar in Nederland;

het bewustmaken van het Nederlandse publiek van de mogelijkheden tot participatie

en integratie van bovenstaande personen door middel van informatie en voorlichting;

het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2) De stichting dient het algemeen belang.

3) De stichting heeft geen winstoogmerk.

Onze missie

Het NSGK-ideaal is een samenleving waarin mensen met en zonder handicap vanzelfsprekend

samen leven en kinderen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen spelen.

Onze inzet

Ieder mens heeft recht om zelf regie te voeren over zijn of haar leven. Dat spreekt

vanzelf! Daarom ondersteunen we kinderen en jongeren met een handicap én hun

directe omgeving en streven we ernaar de maatschappij te beïnvloeden. Activiteiten

die dat bevorderen zijn gericht op inclusie, empowerment, beeldvorming en toegankelijkheid.

1.2 Algemene werkwijze

Om onze doelen te bereiken werken we veel samen met organisaties die zich inzetten

voor kinderen met een handicap en kiezen daarbij voor de rol van strategisch financier.

Dit betekent niet alleen dat we financieren op aanvraag, maar ook: het actief initiëren

van nieuwe initiatieven. We doen dit zelfstandig of in samenwerking met derden, maar

voeren hierin meestal zelf de regie. De werkzaamheden worden uitgevoerd door partners

of andere organisaties. Scholen, sportclubs, patiëntenverenigingen, woonstichtingen

en dagopvangcentra weten vaak precies wat er moet gebeuren om de ontwikkeling

van kinderen met een handicap te stimuleren, maar hebben zelf niet altijd de middelen

om dit te doen. Wij helpen hen bij de ontwikkeling van hun plannen en dragen bij in de

kosten. Op deze manier maakt NSGK optimaal gebruik van de bestaande expertise en

ervaring en blijven we zelf klein en slagvaardig. Bovendien ontstaat door deze werkwijze

een uitgebreid netwerk, dat ons informatie en kennis oplevert over de behoeften en

wensen van de doelgroep.

1.3 Financieringsbeleid

Wij financieren en initiëren projecten die zorgen voor een langdurige verbetering van

de zelfstandigheid van kinderen en jongeren met een handicap, maar ondersteunen ook

hun gezinsleden en de ontwikkeling van de samenleving als geheel. Inclusie, beeldvorming,

empowerment en toegankelijkheid zijn randvoorwaarden voor alle projecten die

NSGK financiert en initieert. Uitgangspunt is dat kinderen, jongeren en ouders daarin

zelf sturend zijn. Ons doel is een inclusieve samenleving waarin iedereen zijn eigen plek

heeft.

9

NSGK jaarverslag 2012


Foto: Susanne Reuling

Samen Spelen

De meeste speeltuinen in Nederland zijn niet toegankelijk voor kinderen met een handicap. Zij raken

daardoor vaak in een isolement. NSGK maakt speeltuinen toegankelijk, zodat kinderen met een handicap

samen kunnen spelen met vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. Zo ontdekken ze wat ze wel

kunnen, krijgen ze zelfvertrouwen en leren hun buurtgenootjes met ze om te gaan.

In 2012 hebben we 16 speeltuinen ondersteund. Kinderen met en zonder handicap kunnen er voortaan

samen spelen. Daarnaast hebben we met een mediacampagne aandacht gevestigd op het belang van

samen spelen.

8

NSGK jaarverslag 2010


NSGK onderscheidt drie manieren van strategisch financieren:

1. door middel van financiële bijdragen;

2. door middel van samenwerken en initiëren;

3. door middel van het (laten) doen van onderzoek en het verspreiden van evaluatieresultaten.

In ons Meerjarenkader 2012-2015 staan de volgende doelstellingen centraal:

• Het uitwerken van de rol van inclusie en eigen regie binnen de verschillende domeinen

(is gebeurd in 2012).

• Het toetsingskader voor de beoordeling van projecten aanscherpen (is gebeurd in 2012).

• Het uitwerken van randvoorwaarden voor eigen projecten en initiatieven (2013).

• Het zoeken naar nieuwe samenwerkingspartners voor andere financieringsvormen

(2013-2015).

• Specificatie van de verschillende rollen van NSGK als financier, opdrachtgever en projectdeelnemer

(2013).

• Jaarlijks minimaal drie projecten evalueren die zijn uitgevoerd door een externe partij

(2012 e.v.).

• Een nieuwe database moet kwalitatieve evaluatie op aantallen en middelen eenvoudiger

maken (2013).

• Een kader opzetten voor onderzoeken naar maatschappelijke effecten (2013).

• Het opzetten van een fonds voor nieuwe financieringsvormen (2014).

• De samenwerking met kennisinstituten versterken (2012 e.v.).

Welke bestaande initiatieven passen in ons beleid en welke organisaties hebben goede

ideeën NSGK bekijkt voortdurend waar we een duidelijke toegevoegde waarde kunnen

bieden. Dat doen we nu nog vooral binnen ons eigen werkveld, maar in 2013 zullen

we ook organisaties buiten ons werkveld verkennen. We houden de vinger aan de pols

bij de ontwikkelingen in onder andere de zorg, financiering van de zorg, techniek, politiek

en blijven onze kennis van het veld verbeteren. Een scherpere profilering en betere

zichtbaarheid (zie ook hoofdstuk 4.8) moeten ervoor zorgen dat we nog sneller worden

benaderd met projectvoorstellen die onze doelstelling ondersteunen.

Externe evaluatie

NSGK vindt het belangrijk om gesteunde projecten achteraf te kunnen beoordelen op

het behalen van de eerder gestelde doelen. Daarom geven we sinds 2010 jaarlijks Stichting

Perspectief de opdracht een aantal NSGK-projecten grondig te evalueren. Stichting

Perspectief is een kenniscentrum dat zich richt op een inclusieve samenleving, dus een

samenleving waarin mensen met en zonder handicap gelijkwaardig meedoen. De stichting

toetst op hoe een project bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen van NSGK, en op het

behalen van zijn eigen interne doelstellingen. In 2011 is gestart met de evaluatie van het

project Samen Spelen, die voorjaar 2013 zal zijn afgerond. In 2012 is begonnen met de

evaluatie van de projecten MAX, Prins Heerlijk en de Academie voor Zelfstandigheid; ook

deze moeten in 2013 worden afgerond. Meer over de evaluaties leest u in hoofdstuk 3.6.

1.4 Financieel beleid

Fondsen en reserves

NSGK is een fondsenwervende instelling met substantiële fondsen en reserves. Deze

ontstonden in de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw door een aantal grote nalatenschappen

waar destijds niet direct een bestemming voor was. De richtlijn ‘Reserves goede

doelen’ van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI) heeft als uitgangspunt

dat er geen onbestemde reserves mogen worden opgebouwd. Goede doelen passen

deze richtlijn toe of leggen uit waarom zij (nog) niet aan de richtlijn kunnen voldoen.

NSGK past deze richtlijn toe, hieronder lichten wij graag ons beleid toe.

In 2010 hebben we ons financieel beleid voor fondsen en reserves gewijzigd en beslo-

11

NSGK jaarverslag 2012


ten wij om een deel van ons vermogen de komende jaren op een verantwoorde wijze

af te bouwen. De bestemming van onze fondsen en reserves is als volgt vastgelegd:

1. De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van de organisatie te waarborgen

ingeval van (tijdelijk) sterk tegenvallende opbrengsten. De continuïteitsreserve

van NSGK bedraagt 1,5 keer de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie,

zodat we bij tegenvallende opbrengsten nog minimaal 1,5 jaar de continuïteit van

de organisatie kunnen waarborgen. Dit is conform het reglement van het Centraal

Bureau Fondsenwerving en de richtlijn van de VFI.

2. Een ander deel van onze fondsen en reserves is vastgelegd in zogenaamde

bestemmingsreserves. Deze reserves zijn bestemd voor specifieke doelen zoals

onderwijs en sociale relaties. In 2012 is wederom een deel van deze reserves besteed.

Zie voor een overzicht van de bestemmingsreserves paragraaf 5.8 van de

jaarrekening.

Beleggingsbeleid

NSGK voert een behoudend beleggingsbeleid, dat is vastgelegd in een beleggingsstatuut.

Hierin staat onder andere dat ten hoogste 30 procent van de portefeuille in

aandelen belegd mag worden, en de rest in obligaties en liquiditeiten. De baten uit

beleggingen bedroegen in 2012 ruim 1,2 miljoen euro.

Het vermogen wordt sinds juni 2010 beheerd door twee vermogensbeheerders: Triodos

Bank en Staal Bankiers. Beide zijn sterk in duurzaam beleggen. Bovendien geven zij elk op

een eigen manier invulling aan ons beleggingsstatuut, dat eventuele risico’s spreidt. IBS

Beheer is fiduciair beheerder en ziet dus voor NSGK toe op de kwaliteit van het beheer.

Binnen beide portefeuilles zijn allerlei restricties van toepassing om de risico’s zo klein

mogelijk te maken. En NSGK stelt als eis dat de beleggingen maatschappelijk verantwoord

zijn. Er wordt bijvoorbeeld niet belegd in bedrijven die gerelateerd zijn aan mensenrechtenschendingen,

wapens, kernenergie, alcohol, tabak of pornografie, maar wel

in zorg, cultuur en duurzame energiebronnen. Triodos Bank en Staal Bankier rapporteren

maandelijks over de portefeuille die zij in beheer hebben.

Triodos NSGK Borgstellingsfonds

Een nieuwe manier om onze doelstellingen te realiseren, zijn de ‘mission related investments’.

In 2011 ontwikkelden we in samenwerking met Triodos Bank een financieringsproduct

waarbij NSGK garant staat voor kredietaanvragers wier doelstellingen aansluiten

Samen naar school

Onder de noemer ‘Klas op wielen’ gaan zeven kinderen met een meervoudige beperking

in Alkmaar naar een gewone basisschool, mede mogelijk gemaakt door NSGK. Als

het kan, doen ze gewoon mee met de andere kinderen. En als dat even niet lukt, blijven

ze in hun eigen klas. De basisschoolleerlingen assisteren bij de zorg en begeleiding.

Voor kinderen met en zonder handicap is dit contact heel belangrijk. De basisschoolleerlingen

zien hoe het is om een handicap te hebben en leren hoe je hiermee om moet

gaan. En de kinderen met een beperking worden uit hun isolement gehaald, vertelt

initiatiefnemer Roeland Vollaard. ‘Ze worden niet alleen meer geprikkeld, maar kunnen

ook veel meer prikkels aan. Je ziet ze echt groeien.’

Met steun van NSGK wordt ook in het voortgezet onderwijs een Klas op Wielen opgericht.

Je ziet

de kinderen

groeien

12

NSGK jaarverslag 2012


ij ons beleid. In 2012 zijn vier borgstellingen afgegeven vanuit het Triodos NSGK Borgstellingsfonds.

(Zie ook hoofdstuk 3.4 voor meer informatie over het Borgstellingsfonds).

Baten uit beleggingen (bedragen x € 1.000)

2012 2011 2010 2009

Baten 1.226 601 840 1.668

De vermogensbeheerders hebben beide het beleggingsbeleid nageleefd, hierop wordt

door de fiduciair beheerder toegezien en hierover wordt maandelijks gerapporteerd aan

de directie.

1.5 Doelstellingen 2012

Kwantitatieve doelstellingen (bedragen x € 1.000)

Activiteit Resultaat 2012 Begroot 2012 Resultaat 2011

Bestedingen

Bestedingen in euro (inclusief kosten

en bestemmingsreserves) 5.913 6.224 5.709

Bestedingen bestemmingsreserves

projecten 1.615 2.000 1.238

Aantal aanvragen 507 500 507

Inkomsten

Inkomsten donateurs 1.502 1.616 1.462

Inkomsten collecte 773 725 701

Bestemmingsgiften 1.016 1.150 1.025

Overige inkomsten* 3.508 3.722 1.855

Inkomsten totaal 6.799 7.213 5.043

Communicatie

Bekendheid** 50 45 55

Waardering** 42 19 21

Donatievoorkeur (respondent werd

naar NSGK gevraagd)** 42 42 48

* bijvoorbeeld VriendenLoterij, nalatenschappen, opbrengsten beleggingen

en opbrengst verkoop kantoorpand.

**plaats in rangorde Charibarometer; lager getal betekent hogere plaats

Evaluatie realisatie doelstellingen

Inkomsten

NSGK wordt gesteund door zo’n 37.000 donateurs, 10.000 collectevrijwilligers, de VriendenLoterij

en enkele grote particuliere gevers. Samen voorzien zij onze stichting van een

stevige financiële basis. De jaarlijkse collecte was in 2012 – tegen de landelijke trend in

– een succes: de opbrengst was ruim 10 procent hoger dan in 2011.

De fondsenwervende strategie was ook dit jaar vooral gericht op behoud en uitbreiding

van het aantal particuliere donateurs. Daartoe deden we extra investeringen in deur-totdeurwerving

en online werving. Televisiewerving is helaas niet gelukt en dat verklaart ten

dele de daling van 7 procent in het aantal donateurs ten opzichte van 2011. Daarnaast was

er een hogere uitstroom van donateurs, die daarvoor veelal financiële redenen aanvoerden.

13

NSGK jaarverslag 2012


Foto: Susanne Reuling

Professor Plons

In 2012 opende het Maritiem Museum Rotterdam de vernieuwde kinder-doe-tentoonstelling Professor

Plons. In de haven van de professor en zijn vrienden maken kinderen spelenderwijs kennis met de

maritieme wereld. Dat willen kinderen met een handicap ook wel!

Dat willen kinderen met

een handicap ook wel!

Daarom hielp NSGK om de tentoonstelling ook toegankelijk te

maken voor hen. Na de opening onderwierp de Speeltuinbende

van NSGK de tentoonstelling aan een kritische test. Professor

Plons slaagde met vlag en wimpel.

12

NSGK jaarverslag 2010


Bestedingen

Gedurende de eerste helft van 2012 is – in tegenstelling tot de eerste helft 2011 –

het reguliere budget zorgvuldig bewaakt. Dit zorgde ervoor dat ook in de tweede helft

van 2012 alle bestedingen conform beleid toegekend konden worden. Aan de bestemmingsreserves

is minder onttrokken dan begroot, dit komt doordat een aantal projecten

uit de reserves Onderwijs en Sociale Relaties pas begin 2013 ter besluitvorming voorgelegd

konden worden aan de directie. Uitgebreide informatie over de bestedingen is te

lezen in hoofdstuk 3.2.

Communicatie

Naamsbekendheid en imago

In de rangorde van bekendste goede doelen zijn we in 2012 met vijf plaatsen gestegen

naar de 45e plaats. Op waardering zijn we helaas fors gedaald: van plaats 21 naar 42.

Deze daling hangt mogelijk samen met de stijging op naamsbekendheid (dit komt door

de onderzoeksystematiek), maar een volledige verklaring is moeilijk te geven. (Zie hoofdstuk

4.8 voor meer informatie.)

Publiekscampagne

In 2012 hebben we twee publiekscampagnes neergezet: in de zomer de Samen Spelencampagne

die publicitair gezien veel zichtbaarheid heeft gerealiseerd; en de radio-, online

en billboardcampagne in november tijdens onze collecteweek. (Zie hoofdstuk 4.8

voor een uitgebreider verslag.)

Social media

NSGK is al langere tijd actief op met name Facebook en Twitter en met bijna 8.000

vrienden nemen we de 25e plek in op de ranking van goede doelen op Facebook. Via

Twitter en Facebook worden dagelijks berichten verspreid en gedeeld, en wij reageren

op de reacties. Deze media worden uiteraard ook tijdens campagnes actief ingezet. (Zie

hoofdstuk 4.8.)

1.6 Risicomanagement

NSGK is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met haar activiteiten. Met risicomanagement

willen we deze bewaken, beperken en beheersen. Hieronder wordt ingegaan

op het risicomanagement per werkveld.

Fondsenwerving

We zijn grotendeels afhankelijk van giften. De bijdragen van donateurs vormen een belangrijke

bron van inkomsten. Daarnaast zijn ook de VriendenLoterij, grote-giftgevers,

nalatenschappen en de jaarlijkse collecte noodzakelijk voor het uitvoeren van ons werk.

Door de diverse inkomstenbronnen wordt het risico gespreid: een stijging van inkomsten

uit de ene inkomstenbron compenseert soms de daling van een andere. Om het risico

verder te beperken, zetten we zoveel mogelijk in op inkomsten waar we invloed op kunnen

uitoefenen, zoals uit particuliere fondsenwerving en collectes. De impact van de

risico’s op dit gebied schatten we door deze maatregelen laag in.

Beheer en beleid

Er wordt continu gewerkt aan het bevorderen van de deskundigheid van onze projectadviseurs,

zodat we onze middelen op een goede manier kunnen besteden en die bestedingen

terdege kunnen verantwoorden. Hiertoe nemen medewerkers deel aan onder

andere werkconferenties en seminars.

Om onze werkwijze helder, inzichtelijk en consistent te houden, hebben we alle processen

voor intake, beoordeling, advisering en besluitvorming vastgelegd in het Handboek

Processen van NSGK.

15

NSGK jaarverslag 2012


Jaarlijkse controle accountant

Naast de controle op de jaarrekening voert de accountant jaarlijks in september een

interim-controle uit. Daarbij ligt de focus op de borging en de uitvoering van interne

processen. De beoordeling van deze controle was in 2012 zeer positief; er waren maar

enkele kleine detailopmerkingen. De risico’s op het gebied van beheer en beleid worden

door deze tussentijdse controle beperkt en we kunnen altijd bijtijds ‘bijsturen’.

Planning en control

Middelen worden bij NSGK toegekend op basis van goedgekeurde activiteitenplannen.

Vervolgens worden de uitvoering van de plannen en de besteding van de middelen

gecontroleerd doordat we financiële maandrapportages en financieel-inhoudelijke kwartaalrapportages

verlangen. Door deze planning- en control-cyclus houden we het hele

jaar rond de vinger aan de pols.

Doordat NSGK een kleine organisatie is, kunnen we niet altijd een functiescheiding aanbrengen,

bijvoorbeeld tussen de inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheden van

het projectadviseurschap. Maar om de effectiviteit en efficiëntie te waarborgen, zijn er

duidelijke werkafspraken. Zo controleert een coördinator van de afdeling Fondsenwerving

& Communicatie altijd de toekenningen die hoger zijn dan 100.000 euro, en worden

facturen van 100.000 euro of meer door de manager van de afdeling Handicap & Samenleving

gecontroleerd.

Belangenverstrengeling

NSGK is altijd alert op mogelijke belangenverstrengeling bij bestuurders, medewerkers

en leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Advies. Vaak hebben zij (neven)

functies, bijvoorbeeld in de goede-doelensector of de zorgsector. Soms is dat zelfs

de reden waarom zij zijn aangetrokken; ze hebben hierdoor een brede kennis en ervaring

en beschikken over een waardevol netwerk. Wanneer een (neven)functie leidt

tot conflicterende belangen, wordt de betreffende persoon niet in de discussie en de

besluitvorming betrokken. Deze situatie heeft zich in 2012 eenmaal voorgedaan bij

een NSGK-medewerker die ook betrokken is bij Stichting Festival 5D, dat steun krijgt

van NSGK; hierover zijn vooraf duidelijke schriftelijke afspraken gemaakt met de medewerker.

Reputatierisico’s

Onze stichting kan alleen bestaan bij de gratie van een goede reputatie en grote geloofwaardigheid.

Die streven wij onder andere na door een transparante organisatie te zijn

en open te communiceren. Dit geldt natuurlijk voor onze berichtgeving via onze website,

Zelfstandig wonen

Voor ouders van een gehandicapt kind is het vaak lastig om woonruimte te vinden voor

hun zoon of dochter. Leven in een grote instelling vinden ze geen prettig vooruitzicht

voor hun kind. Ze willen graag zelf de regie houden over het wonen, de zorg en de

begeleiding. Veel ouders slaan de handen ineen en richten samen een kleinschalige

woonvorm op voor hun kinderen. NSGK ondersteunt jaarlijks veel van deze particuliere

wooninitiatieven. Zo brengen we de droom van ouders dichterbij: een veilig, nieuw

thuis vinden voor hun kind. Dichtbij, midden in de maatschappij en met zorg op maat.

Een voorbeeld van zo’n wooninitiatief is woongroep Elysion in Eindhoven, een huis voor

kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

Een veilig,

nieuw thuis

voor hun kind

16

NSGK jaarverslag 2012


nieuwsbrieven, het jaarverslag, persberichten en social media (Facebook en Twitter). Vragen

van donateurs, journalisten en andere belanghebbenden beantwoorden wij altijd zo

volledig en eerlijk mogelijk.

Keurmerken

NSGK hecht grote waarde aan een onafhankelijk keurmerk en ziet dit als verantwoordingsinstrument

naar donateurs, maar ook naar vrijwilligers en de samenleving toe. Wij

beschikken al geruime tijd over het CBF-keurmerk. De Code Goed Bestuur voor Goede

Doelen was een op zichzelf staand voorschrift dat NSGK naleeft, maar is inmiddels opgenomen

in het reglement van het CBF. Daarnaast heeft de Belastingdienst NSGK aangemerkt

als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

1.7 Interne en externe strategische factoren

Interne analyse

Kwaliteiten van onze organisatie:

1. Ons financieringsbeleid blijkt een stevige en bijdetijdse basis voor onze programma’s

en projecten.

2. Daarnaast krijgen wij vaak positieve feedback op onze slagvaardige en proactieve

houding tegenover nieuwe en bestaande aanvragers. Dat laat onverlet dat we als

organisatie willen leren van onze ervaringen; we gebruiken daarvoor zowel interne als

externe evaluaties. In 2012 is een kwalitatief onderzoek onder onze aanvragers over

ons beleid en de dienstverlening afgerond. Hieruit kwam een positief beeld naar voren.

Er was bij ‘oudere’ aanvragers wel wat onvrede over het nieuwe beleid (zie hoofdstuk

3.3 voor een toelichting op de beleidsverandering), maar die bleek vooral voort

te komen uit afwijzingen van hun aanvragen op grond van dit nieuwe beleid.

3. In het voorjaar van 2012 zijn we erin geslaagd om een inspirerend en beknopt Meerjarenkader

2012-2015 neer te zetten dat voor alle medewerkers de leidraad is voor

de toekomst. Het motto ‘Vanzelfsprekend samen leven en spelen’ staat inmiddels op

het netvlies van iedereen binnen NSGK.

4. In de Raad van Toezicht, de Raad van Advies, de directie en onder de medewerkers zijn

zowel ‘ervaring’ als ‘vernieuwing’ goed vertegenwoordigd. Het NSGK-team is betrokken,

enthousiast en professioneel. Waar nodig vragen we externe ondersteuning.

5. We hebben een stevige financiële basis door de combinatie van inkomsten uit fondsenwerving,

onze reserves en fondsen en overige inkomsten.

6. Onze donateurs zijn loyaal en geven trouw. Daarnaast kunnen we tijdens onze collecte

rekenen op 10.000 vrijwilligers.

7. Het publiek vindt NSGK betrouwbaar, blijkt uit Mediad-onderzoek.

8. We zijn de enige organisatie die zich exclusief inzet voor álle gehandicapte kinderen

en jongeren in Nederland.

9. Onze projecten zijn concreet en staan dicht bij de mensen.

Zwakten van NSGK:

1. In 2012 hebben we programma’s en projecten intern geëvalueerd en ook externen

hebben evaluaties gedaan. Daarbij blijkt dat impactmeting moeilijk te realiseren is.

Het blijft dan ook een aandachtspunt voor de komende jaren.

2. De uitstraling en positionering van NSGK zijn in 2012 verder versterkt, maar de bekendheid

bij publiek en potentiële aanvragers behoeft verbetering. Niet voor niets

heeft het Meerjarenplan 2012-2015 als titel: Vanzelfsprekend NSGK. Meer dan nu het

geval is, moet NSGK de natuurlijke bestemming worden voor iedereen die zich wil inzetten

voor kinderen en jongeren met een handicap. Conform het Meerjarenkader zal de

komende jaren stevig ingezet worden op het vergroten van onze naamsbekendheid.

3. De inkomstenbronnen bestaan verhoudingsgewijs voor een te groot deel uit niet of

moeilijk beïnvloedbare inkomsten zoals uit nalatenschappen en baten uit beleggingen.

17

NSGK jaarverslag 2012


Foto: Wim Kluvers

Cappies Award

De Cappies Award is een talentenjacht van de TROS voor kinderen met een lichamelijke handicap. Het

programma is een initiatief van presentatrice Lucille Werner en wordt mogelijk gemaakt door NSGK.

Tijdens de finale op 25 augustus 2012 streden 5 kinderen om de

‘Ik heb geen onderarmen eer. Winnaar was de 11-jarige Luke, die het publiek en de jury

en -benen. Boeie!’

op de stoelen wist te krijgen met een spetterende dj-show. Luke

is geboren zonder onderarmen en -benen en laat zich daar niet

door weerhouden: “Boeie! Ik kan toch bijna alles, voetballen, draaien, dansen.”

16

NSGK jaarverslag 2010


Om deze kwetsbaarheid te verkleinen, zetten we ons in voor een stevigere basis

van particuliere donateurs.

4. Overheadkosten – zoals voor voorlichting en fondsenwerving – drukken relatief zwaar

op ons, doordat we een kleine organisatie zijn. Groei van de inkomsten en van de bestedingen

op doelstelling is vooralsnog de strategie die wij kiezen om die kosten

relatief lager te maken. Daarnaast zijn we met een ander fonds overeengekomen om

te streven naar gezamenlijke huisvesting, om zo in de toekomst backoffice-faciliteiten

te kunnen delen.

5. NSGK positioneert zich als het fonds dat kinderen en jongeren met een handicap

ondersteunt op alle gebieden die nodig zijn voor een volwaardige ontwikkeling. Deze

brede positionering is lastiger te communiceren dan een single issue, zoals bij Cliniclowns

of Johan Cruyff Foundation.

Vanzelfsprekend blijven we onze werkwijze verbeteren waar dat mogelijk is. Elders in dit

Jaarrapport leest u daar meer over.

Externe analyse

Waarnemingen in de sector gehandicaptenzorg

Een aantal ontwikkelingen in de zorg is van invloed op de steun die nodig is voor kinderen

en jongeren met een handicap, en dus op het werk van NSGK.

1. Door overheidsbeleid is de toegang tot zorg en ondersteuning op maat steeds

beperkter. In 2014 wordt het persoonsgebonden budget (PGB) afgeschaft voor

mensen die minder dan tien uur zorg per week nodig hebben. En er is nog onduidelijkheid

over de mogelijke verlaging van de IQ-grens voor ondersteuning uit de

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Door bezuinigingen op de Wet

Sociale Werkvoorziening komen veel mensen met een beperking op straat te staan.

We verwachten in onze aanvragen met name een reactie te zien op het wegvallen

van vormen van begeleiding voor jongeren met een (licht)verstandelijke beperking.

2. Forse bezuinigingen op patiënten- en ouderorganisaties hebben een gat geslagen

in de ondersteuning van kinderen en jongeren met een handicap en hun

ouders. Hergroepering moet nog plaatsvinden. De samenwerking die hier ontstaat,

biedt natuurlijk ook kansen. Expertise wordt gedeeld en de achterban groeit. Patiënten-

en ouderorganisaties zijn onmisbaar voor informatie, lobby en lotgenotencontact.

We verwachten ook hier dat er een groter beroep op ons zal worden gedaan.

3. De functie ‘begeleiding’ wordt uit de AWBZ overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke

Ondersteuning (WMO) en valt dan onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Hierdoor ontstaan steeds grotere (kwaliteits)verschillen tussen gemeenten.

Enkele gemeenten behouden de flexibiliteit van het PGB-systeem, maar niet allemaal.

NSGK ondersteunt projecten van belangenorganisaties om in zoveel mogelijk

gemeenten het PGB te behouden.

4. Het onderwijsveld verschuift. In 2014 wordt Passend Onderwijs ingevoerd. Hoewel

NSGK een voorstander is van samen leren, in plaats van op een aparte school,

kan deze ontwikkeling in de praktijk leiden tot grote regionale verschillen. In ernstige

gevallen kunnen leerlingen thuis komen te zitten doordat ze worden ontheven van

de leerplicht. Dat geldt met name voor kinderen met een zwaardere handicap. NSGK

zet zich dan ook in om van onderwijs een recht te maken. Ook heeft NSGK aandacht

voor ouders. Het is belangrijk dat zij een stem hebben in de ontwikkelingen binnen het

onderwijsveld.

5. Het aantal kinderen en jongeren met een indicatie ‘ontwikkelingsstoornis’ neemt

sterk toe. Het aantal projecten dat geïnitieerd wordt voor deze doelgroep liep daarop

achter, maar er begint zich steeds meer aanbod te ontwikkelen en NSGK wil daar

een bijdrage aan leveren.

6. NSGK is erg voor de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen

met een beperking. Na zo’n officiële bekrachtiging moet de toegankelijkheid van

bijvoorbeeld onderwijs en arbeidsmarkt namelijk worden verankerd in overheids-

19

NSGK jaarverslag 2012


eleid. Naar verwacht zal de ratificatie pas medio 2015 tot stand komen. Patiënten- en

cliëntorganisaties oefenen druk uit om dit eerder te laten gebeuren.

7. Er worden steeds vaker technologische en digitale middelen ingezet bij de zorg

voor en ondersteuning van mensen met een beperking. Met het Technologiefonds

(zie hoofdstuk 3.4) levert NSGK daar een belangrijke bijdrage aan.

8. Er wordt nog verder bezuinigd op gehandicaptenvervoer. NSGK steunt projecten

op dit gebied want beperkte vervoersmogelijkheden zijn een belangrijke hindernis

voor inclusie.

Waarnemingen in de charitatieve sector:

1. Het Nederlands Donateurspanel (NDP) doet elk kwartaal onderzoek naar het donateursvertrouwen.

Bezuinigen op goede doelen wordt in dat onderzoek genoemd

door bijna de helft van de mensen die minder te besteden hebben (47%). Dat percentage

is hoog, maar lager dan de eventuele bezuinigingen op uitstapjes (64%) en

vakanties (55%).

2. De baten uit eigen fondsenwerving zijn volgens cijfers van het CBF ook in 2011 weer

gestegen (4,1%), dus ondanks de crisis blijft de donateur trouw geven. De totale

inkomsten van goede-doelenorganisaties daalden wel, als gevolg van vermindering

van overheidssubsidies (-8,1%). Hoewel donateurs zeggen te bezuinigen op donaties

als hun inkomen achteruitgaat, bleken ze dat in de praktijk minder vaak te doen.

3. Belangrijkste trend in fondsenwerving zijn de ‘acties van derden’. Dit houdt in dat

mensen en organisaties zelf een actie bedenken waarvan de opbrengst naar een goed

doel gaat. Inspirerende voorbeelden hiervan zijn Alpe d’HuZes en Serious Request. De

Dam tot Damloop biedt heel veel goede doelen de mogelijkheid om sponsors te

werven die voor hen lopen, zo ook voor NSGK in 2012. Zo’n negentig hardlopers

liepen samen circa 17.000 euro voor ons bij elkaar. Daarnaast zorgde NSGK-vrijwilliger

Martin voor een ludieke actie: hij viel 50 kilo af en liet zich daarbij sponsoren ten behoeve

van NSGK.

4. De terechte vraag om meer transparantie heeft de afgelopen jaren tot meer openheid

geleid in de wereld van goede doelen. Zo zijn er De Transparant Prijs en de Code

Goed Bestuur voor Goede Doelen. En er is veel meer aandacht voor impact-meting:

hoe meet je je resultaten en hoe communiceer je daarover

5. De charitatieve markt is de afgelopen tien jaar sterk geprofessionaliseerd. Het aantal

goede doelen nam bovendien toe en fondsenwerving is kosten-intensiever geworden

doordat meer tijd en creativiteit verreist is als je wilt opvallen in zo’n volle markt.

Mijlpaal op school

Voor kinderen met een handicap is naar school gaan niet altijd vanzelfsprekend. Soms

kunnen zij niet naar de school van hun keuze doordat die terugschrikt voor hun beperking.

Soms kan het zo fout gaan dat een kind zelfs thuis komt te zitten. Daarom ondersteunt

NSGK het project Van Hinderpaal naar Mijlpaal, van Stichting Perspectief, om

barrières in de schoolcarrière van kinderen met een handicap op te heffen. In dat project

proberen het gezin, de school en andere betrokkenen samen om de hindernissen aan te

pakken. Dit levert een plan op voor de toekomst: het Mijlpalenplan. Hiermee gaat ieder

aan het werk. Stichting Perspectief biedt gedurende twee jaar ondersteuning en hulp

op maat. Maaike van Rennes uit Amersfoort, moeder van Lieve: ‘Het belangrijkste dat

wij Lieve willen meegeven, is dat ze waardevol is voor maar ook vooral ín deze maatschappij!

Naar school gaan biedt haar de mogelijkheid om te zijn zoals ieder ander!’

Soms komt een

kind zelfs thuis

te zitten

20

NSGK jaarverslag 2012


Kredietcrisis

Ook voor NSGK geldt dat in 2012 de crisis niet zozeer merkbaar was in onze inkomsten

van particulieren. De maandelijkse en jaarlijkse bijdragen van donateurs zijn juist

gestegen. Ook de collecteopbrengst groeide, met circa 10 procent. Een intensieve

mediacampagne in de collecteweek en het feit dat collecterende projectpartners de

helft van hun opbrengst konden besteden aan hun eigen NSGK-project, hebben zeker

bijgedragen aan dit prachtige resultaat.

Onze ervaring is dus dat aan de deur zeker niet minder wordt gegeven. Wel zien we al

enige jaren een stijging van het aantal opzeggingen door vaste donateurs, waarbij als

reden de moeilijke financiële situatie wordt opgegeven. En de inkomsten uit nalatenschappen

bleven achter op de begroting.

Anderzijds gaven de baten uit beleggingen een goede opbrengst: bijna driemaal zo

hoog als de (voorzichtige) begroting.

Het aantal aanvragen voor financiering bleef het hele jaar op peil, met uitzondering van

het laatste kwartaal, toen het door onbekende oorzaak iets afnam.

1.8 Evaluatie en vooruitblik 2013

Dit jaar wil NSGK enerzijds het aangescherpte financieringsbeleid (zie hoofdstuk 3.3)

verder uitrollen, maar we willen ook toetsen wat de doorvertaling van onze missie concreet

betekent voor onze aanvragers. Ter illustratie gebruiken daarbij het beeld van de

‘inclusieve snelweg’: draagt een project bij aan inclusie, dan ligt het op die snelweg.

Draagt het daar indirect aan bij, dan ligt het niet op de snelweg maar op een omweg;

draagt het helemaal niet bij aan inclusie, dan ligt het op een doodlopende weg. De

discussie over inclusie, empowerment, beeldvorming en toegankelijkheid voeren we

voor elk project dat steun aanvraagt opnieuw.

Ook willen we in gesprek met een aantal donateurs door middel van vier groepsgesprekken

over ons aangescherpte beleid. We willen graag van hen weten hoe ze tegen ons

beleid aan kijken, waar ze enthousiast over worden én waar ze moeite mee hebben.

Veel aandacht zullen we in 2013 hebben voor onze eigen projecten. En uiteraard worden er

weer honderden aanvragen beoordeeld en fondsen geworven om dit mogelijk te maken.

NSGK als strategisch financier

In 2013 zullen een aantal activiteiten afgerond worden, zoals het grote NSGK-project Samen

Spelen, en andere zaken met nieuwe energie worden opgepakt. Aandachtspunten

voor 2013 zijn: de besteding van de bestemmingsreserves Onderwijs, Sociale relaties en

Wonen, het monitoren en communiceren van het nieuwe strategische Meerjarenkader en

het continueren en initiëren van eigen projecten en activiteiten.

Voor 2013 is – conform het Meerjarenkader – een budget beschikbaar van 4.060.000 euro.

NSGK als fondsenwerver

Wat is de ambitie van de afdeling Fondsenwerving & Communicatie We willen de inkomsten

uit donateurs en de collecte in 2013 fors verhogen ten opzichte van 2012 (zie de tabel

Meerjarenbegroting 2013-2015). Daarnaast wordt – zoals ook aangegeven in het Meerjarenkader

– extra ingezet op het vergroten van de naamsbekendheid van NSGK, om haar

positie als hét fonds voor kinderen en jongeren met een handicap te versterken.

In het najaar van 2012 is met het team een dag gebrainstormd over manieren waarop

wij de naamsbekendheid structureel zouden kunnen vergroten. Hieruit zijn enkele goede

ideeën gekomen. De uitkomsten worden meegenomen in een plan van aanpak dat voorjaar

2013 gereed zal komen.

Voorop staat het vergroten van onze naamsbekendheid bij het algemene publiek, en daarnaast

willen we die uiteraard ook bestendigen bij onze donateurs en vrijwilligers.

Ook willen we ons extra inzetten om het vernieuwde bestedingsbeleid duidelijk te communiceren

naar nieuwe en bestaande aanvragers. Bovendien moet een aantal communicatiemiddelen

worden gescreend en bijgewerkt om ze met het vernieuwde bestedingsbeleid

in overeenstemming te brengen.

21

NSGK jaarverslag 2012


De totale inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn voor 2013 begroot op circa 3,9 miljoen.

Dat is lager dan andere jaren, omdat we dit jaar geen bedrag gestort zal worden door onze

partners in het Technologiefonds. De opbrengst uit fondsenwerving zal daardoor 750.000

euro lager uitvallen.

Ook in 2013 zal onze fondsenwervende strategie gericht zijn op het behouden en werven

van particuliere donateurs. We zullen dat laatste ook op televisie gaan doen. Dat we – om

te blijven voldoen aan de eisen van het CBF-keurmerk – niet meer dan 25 procent van onze

inkomsten mogen besteden aan fondsenwerving, beperkt onze mogelijkheden en heeft

een remmend effect op de groei van de inkomsten.

De inkomsten van grote gevers waren in 2012 ongeveer gelijk aan 2011, maar dit blijft wel

een aandachtspunt voor onze organisatie. We benaderen bedrijven, fondsen of personen

met een schenkingsvoorstel op maat: hun gift kan worden besteed aan een NSGK-project

dat aansluit bij hun interesse. In 2013 wordt onderzocht of deze vorm van werving voor ons

echt haalbaar is, mede omdat maar een beperkt aantal projecten zich ervoor lenen. (Zie

ook hoofdstuk 4.2 over fondsenwerving.)

NSGK als werkgever

Onze stichting wil een goede en inspirerende werkgever zijn, met oog voor een goede

balans tussen resultaat- en mensgericht werken. Dit in de overtuiging dat mensen in een

stimulerende en veilige omgeving tot de beste resultaten komen. Het team bestaat uit (grotendeels)

hoogopgeleide professionals die binnen een kader van heldere afspraken en functieomschrijvingen

zelf verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop zij deze resultaten behalen.

Omdat NSGK de komende jaren haar positie als hét fonds voor kinderen en jongeren wil

versterken – zowel op de charitatieve markt als voor aanvragers en de sector – streven

we naar een deskundig, betrokken en enthousiast team van medewerkers. Om die reden

blijven we inzetten op ontwikkeling van medewerkers en organisatie, maar ook op het

vergroten van de betrokkenheid van alle medewerkers bij onze projecten en vooral ook bij

kinderen en jongeren met een handicap. Ook zijn binnen het team drie medewerkers en

jaarlijks twee tot drie stagiaires werkzaam met een handicap.

Huisvesting

NSGK zoekt nieuwe huisvesting. In het najaar van 2011 hebben we besloten om de twee

panden die ons eigendom zijn (Van Miereveldstraat 9 en 11) te verkopen. De verkoop is

rond. NSGK kan nog tot eind 2014 in het pand op nr. 9 blijven. Het kantoorpand aan de

Van Miereveldstraat 9 was te klein en sloot niet meer aan bij onze toegankelijkheidswensen.

Bovendien werd nummer 11 verhuurd, wat we niet passend vonden bij onze rol als goededoelenstichting.

De opbrengst van de panden zullen we besteden conform onze doelstelling.

22

NSGK jaarverslag 2012


Meerjarenbegroting 2013-2015, Staat van Baten en Lasten (x € 1.000)

Omschrijving Begroting Resultaat Begroting Begroting Begroting

2013 2012 2012 2014 2015

1. BATEN

Totaal baten eigen fondsenwerving 3.880 4.195 4.491 5.107 5.483

Totaal aandeel acties derden 300 283 300 331 347

Totaal baten uit beleggingen 630 1.226 440 400 300

Totaal overige baten 887 1.095 1.982 - -

Totaal baten 5.697 6.484 7.213 5.561 6.130

2. LASTEN

Totaal besteed aan doelstelling 4.770 5.913 6.224 6.284 5.684

Totaal kosten eigen fondsenwerving 886 766 860 900 966

Totaal kosten acties derden/eigen acties 51 22 51 57 60

Kosten van beleggingen 65 95 65 65 65

Totaal kosten beheer en administratie 499 444 473 467 470

Totaal lasten 6.271 7.240 7.673 7.774 7.245

Resultaat -575 -440 -460 -1.936 -1.115

Toevoeging (+)/Onttrekking (-)

Continuïteitsreserve 35 1.694 -60 -19 -2

Bestemmingsreserve - Onttrekkingen -1.495 -2.134 -2.100 -1.917 -1.113

Bestemmingsreserve - Toevoegingen 885 - 1.700 - -

Bestemmingsfonds - - - -

Totaal mutaties -460 -1.949 -1.454 -1.936 -1.315

3. KENGETALLEN

Omschrijving % Begroting Resultaat Begroting Begroting Begroting

2013 2012 2012 2014 2015

Totaal doelbesteding/totaal baten 83,7% 87,0% 86,3% 107,6% 92,7%

Totaal doelbesteding/totaal lasten 81,8% 81,1% 81,6 80,8% 78,5%

Kosten eigen fondsenwerving 22,8% 18,3% 19,2% 17,6% 17,6%

Kosten beheer/administratie 8,0% 6,1% 6,2% 6,0% 6,5%

23

NSGK jaarverslag 2012


Interview

Peter Dieleman

Collectevrijwilliger NSGK

Peter Dieleman (1983) uit Zaamslag, Zeeuws-Vlaanderen, heeft dit jaar voor het

eerst de NSGK-collecte in zijn woonplaats georganiseerd. Peters vrouw Aukje-

Tjitske hielp met collecteren. ‘In een nieuwsbrief van de Nederlandse Rett

Syndroom Vereniging stond een oproep om mee te helpen met de collecte. Eerlijk

gezegd kenden we NSGK niet. Simpelweg omdat we er nooit mee te maken hadden

gehad. We weten sinds ruim een jaar dat onze dochter Adriënne het Rett syndroom

heeft. Met de collecte konden we 50% van de opbrengst voor de vereniging

ophalen. Dit geld is heel hard nodig voor onderzoek naar scoliose, een vergroeiing

van de rug waardoor deze kinderen vaak niet meer kunnen lopen. In onze woonplaats

was nog geen organisator dus vroeg de NSGK-regiocoördinator of ik die rol

op me wilde nemen.’

Net als veel mensen hadden Peter en Aukje-Tjitske niet gedacht een gehandicapt

kind te krijgen. ‘Ik had nog nooit van Rett gehoord en nu heeft het een belangrijke

positie in ons leven ingenomen. De eerste anderhalf jaar was Adriënne een kerngezond

en vrolijk meisje. Geleidelijk stagneerde haar ontwikkeling en veranderde ze

in een kind dat nauwelijks kan communiceren. Dat doet pijn. Inmiddels beschikken

we over de nodige kennis van het syndroom om het anderen uit te leggen. Rett

heeft ons er toe gedreven vrijwilliger voor NSGK te worden. Door te helpen met

de collecte kunnen we zelf iets doen om onderzoek naar het syndroom mogelijk

te maken.’

Peter had er geen moeite mee om in korte tijd mensen op de been te krijgen om

te collecteren. ‘Ik heb familie en vrienden gevraagd; vertelde hen onder andere dat

de speeltuin in Terneuzen met steun van NSGK is gerealiseerd. Die kent iedereen.

Op zondag heb ik in de kerk verteld over Adriënne en de collecte. Dat leverde een

aantal collectanten en de eerste volle bus op! Uiteindelijk heb ik 15 collectanten

geworven en nog eens 5 mensen die in andere plaatsen liepen voor andere organisatoren.

Een heel mooi begin.’

Het organiseren is Peter reuze meegevallen. ‘Het kost niet veel tijd maar je moet de

gelegenheid hebben om alles voor te bereiden. Mijn advies aan nieuwe organisatoren

is dan ook: begin op tijd! Ik heb veel gehad aan de handleiding voor organisatoren,

de tijdlijn was erg handig. Maar ook van mijn regiocoördinator heb ik veel

steun gekregen. Om het de collectanten makkelijk te maken, maakte ik voor hen

looproutes in Photoshop en gaf ieder ‘maar’ 100 huizen. Meteen nadat ik de route

had afgesproken mailde ik de plattegrond zodat ze geen tijd hadden om te gaan

twijfelen. Volgend jaar hoop ik nog meer collectanten te hebben.’

‘Door te helpen met de

collecte kunnen we zelf

iets doen.’

24

NSGK jaarverslag 2012


2 Organisatie en governance

2.1 Organisatiestructuur

NSGK hanteert een duidelijke scheiding tussen besturen en toezicht houden. De directeur

is bestuurlijk verantwoordelijk, terwijl de Raad van Toezicht (RvT) een controlerende

taak heeft. (Zie bijlage, de Verantwoordingsverklaring, voor meer informatie hierover.)

Onze organisatie bestaat uit 27 betaalde medewerkers, van wie er 25 in deeltijd werken.

Het merendeel van de medewerkers is vrouw, namelijk 23. In 2012 bedroeg de gemiddelde

leeftijd 46,2 jaar. Het aantal fte’s bedraagt 17,6, waarvan 1,3 fte tijdelijk is. Daarnaast

zetten 10.000 vrijwilligers zich in voor NSGK, plus een NSGK-kinderambassadeur,

twaalf Famous friends en drie Famous friends Junior.

De organisatie van NSGK is als volgt ingericht:

Raad van Toezicht

Directeur/Bestuurder

Handicap & Samenleving

Fondsenwerving

& Communicatie

Interne Bedrijfsvoering

De organisatiestructuur van NSGK is plat: de directeur stuurt het merendeel van de

medewerkers rechtstreeks aan, met uitzondering van die van de afdeling Handicap &

Samenleving; deze worden aangestuurd door het afdelingshoofd Handicap & Samenleving.

Bij afwezigheid of ziekte wordt de directeur vervangen door het afdelingshoofd

Handicap & Samenleving en de afdelingscoördinator Fondsenwerving & Communicatie.

De afdelingen:

Handicap & Samenleving (H&S) is verantwoordelijk voor de beoordeling en begeleiding

van de projecten waarvoor steun wordt aangevraagd bij NSGK. Deze afdeling adviseert

hierover de directeur.

De afdeling Fondsenwerving & Communicatie (F&C) draagt zorg voor de fondsenwerving

Paardrijden voor iedereen

Paardrijden is

niet alleen leuk

maar ook heel

goed

Paardrijden is niet alleen leuk maar ook heel goed voor kinderen met een handicap.

Het heeft een gunstige invloed op hun ontwikkeling en evenwichtsgevoel en stimuleert

het coördinatie- en reactievermogen. Vaak kost paardrijden met gehandicapte kinderen

wel meer dan gewoon paardrijden. De kinderen kunnen alleen rijden op zorgvuldig

geselecteerde paarden en pony’s en ze hebben hulpmiddelen en gespecialiseerde instructeurs

nodig. Om deze extra kosten te dekken, steunt NSGK diverse maneges en

rijverenigingen. Bijvoorbeeld De Blijde Ruiters in Zaandam en Stichting Paardrijden voor

Gehandicapten in Leiden, waar ook kinderen met een handicap van paardrijden kunnen

genieten.

25

NSGK jaarverslag 2012


van NSGK en voor een goede bekendheid en waardering bij het publiek. Onder de afdeling

F&C vallen ook negen regiocoördinatoren, die vanuit huis de collecte in hun regio aansturen.

De afdeling Interne Bedrijfsvoering voert algemeen ondersteunende taken uit, zoals secretariaat,

administratie, financiën en personeelszaken.

2.2 Raad van Toezicht

De leden van de RvT zijn onbezoldigd, alleen reis- en parkeerkosten worden vergoed.

Leden Raad van Toezicht in 2012

Naam en functie Benoeming Aftreden Functie in het dagelijks leven:

Anton Westerlaken 14-12-2009 01-12-2013 Voorzitter Raad van Bestuur Maasstadziekenhuis;

Voorzitter

voorzitter Stuurgroep Disabilities Studies

Adri de Vries 14-12-2009 01-12-2013 Voormalig directeur Stichting Ideële Reclame SIRE,

Lid

voorzitter Stichting Theater Ontwikkelings Fonds

Anouchka van Miltenburg 26-10-2011 12-12-2012 Voorzitter Tweede Kamer,

Lid

afgetreden na benoeming in deze functie

Hans Gerrits Jans 14-12-2009 01-12-2013 Zelfstandig ondernemer, voornamelijk gericht op

Lid + voorzitter

audit en management services;

auditcommissie

Secretaris KNZB

Tanja Ineke 28-04-2010 01-04-2014 Directeur bestuurszaken bij UWV;

Lid

voorzitter COC Nederland

Profielschets leden Raad van Toezicht

NSGK streeft een evenwichtige samenstelling na van de Raad van Toezicht en de Auditcommissie.

Daarom is voor elk van de functies een profielschets opgesteld:

Voorzitter Onafhankelijke voorzitter met goede bestuurlijke kwaliteiten en grote affiniteit

met de doelgroep.

Lid RvT/Voorzitter Auditcommissie Toezichthouder/financieel specialist, bij voorkeur op

het terrein van governance. Affiniteit met de doelgroep is een pre.

Lid RvT (1) Toezichthouder met kennis van zaken van, en relaties in de gehandicaptensector.

Lid RvT (2) Toezichthouder/specialist op het gebied van marketing, fondsenwerving en/of

media en communicatie. Affiniteit met de doelgroep is een pre.

Lid RvT (3) Toezichthouder met kennis van Personeel & organisatie, bij voorkeur in de

welzijnssector of charitatieve sector. Affiniteit met de doelgroep is een pre.

Overlegverslag

De RvT kwam in 2012 drie keer bijeen, de vergadering in juni is vervallen. Voorafgaand aan

de RvT-vergadering vergadert de Auditcommissie. De Auditcommissie bestaat uit Hans

Gerrits Jans, voorzitter van de Auditcommissie, en Anton Westerlaken, voorzitter van de

RvT. De RvT besloot in 2012 onder andere over de jaarrekening en het jaarverslag 2011,

jaarplan en begroting 2013 en de vorming van nieuwe bestemmingsreserves, onder andere

ten behoeve van de renovatie van Samen Spelen-speeltuinen.

Vooruitblik 2013

De RvT zal in 2013 haar eigen functioneren evalueren en tevens een functioneringsgesprek

met de directeur voeren. Ook zal in 2013 een opvolger voor Anouchka van Miltenburg

worden geworven.

Voor 2013 staan drie vergaderingen gepland voor de Auditcommissie en de RvT. In

september 2013 staat er voorafgaand aan de vergadering een projectbezoek bij Het

Toverbal Theater gepland, waar dan ook vergaderd zal worden. Ook is de RvT uitgenodigd

om bij de VriendenLoterij te vergaderen. Van deze uitnodiging zal met plezier

gebruik gemaakt worden.

26

NSGK jaarverslag 2012


Lotje&co

Lotje&co is het tijdschrift voor gezinnen met een zorgintensief kind. Met steun van NSGK brengt

Lotje&co elk kwartaal interviews, praktische tips, leuke uitjes en inspirerende

ideeën. Lotje&co wil vooral laten zien wat er nog wél kan als je een

Beste nieuwe

tijdschrift van het jaar kind met een handicap hebt. Dat het tijdschrift gewaardeerd wordt, blijkt

niet alleen uit de tevreden lezers en lovende recensies. Lotje&co kreeg

in 2012 ook een prestigieuze vakprijs uitgereikt: de Mercur voor het beste nieuwe tijdschrift van het

afgelopen jaar.

22

NSGK jaarverslag 2006


2.3 Raad van Advies

De RvA adviseert NSGK over haar beleid en steun aan projecten. De leden doen dit

onbezoldigd.

Leden Raad van Advies in 2012

Naam

Functie

Klazien van Gelder-Bron

Voormalig directeur BOSK, voormalig voorzitter CG-Raad

Martin Schuurman

Eigenaar Kalliope Consult, zelfstandig adviseur en onderzoeker

op o.a. het terrein van inclusie in de zorg

Imelda de Groot

Revalidatiearts UMCN

Jules Becher

Hoogleraar Kinderrevalidatiegeneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam

Hans Kröber

Oud-bestuurder Pameijer, programmamanager bij Vilans

Jacqueline Kool

Kennismanager Disability Studies

Melanie de Zeeuw

Consulent Starters & Studenten bij CNV Onderwijs

Kees de Kok

Inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Joyce Blad

Controller bij Government Administration

Sabina Kef

Senior onderzoeker en docent Department of Clinical Child

and Family Studies, Vrije Universiteit Amsterdam

Heidi Offerman

Lid Raad van Toezicht bij Huisartsenposten Amsterdam

Jacco Holthuis

jurist bij de Raad van State

2.4 Personeel & organisatie

Deskundigheidsbevordering

Wij investeren elk jaar in de kennis, vaardigheden en competenties van onze medewerkers.

Zij volgden trainingen en cursussen die passen bij hun functie en bij hun toekomstverwachtingen.

Ten behoeve van het Jaarplan 2013 is een beknopte analyse gemaakt van de

deskundigheidsbevordering in de periode 2009-augustus 2012:

Rechtspositiereglement

NSGK heeft een eigen Rechtspositiereglement. Hierin zijn de volgende zaken vastgelegd:

• de rechten en plichten van werknemer en werkgever

• personeelsregelingen

• actuele salarisschalen

• wettelijke regelingen

Specialisterren

Jongeren met een beperking hebben vaak moeite met het vinden van een plekje op de

arbeidsmarkt. En als ze die vinden komen ze vaak terecht in banen waar ze eenvoudig

werk verrichten. Om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten steunt NSGK veel

werkgelegenheidsprojecten, zoals Specialisterren.

Specialisterren is een ICT bedrijf dat alleen autistische jongeren in dienst heeft. Hier

kijkt men niet naar hun beperkingen, alleen naar hun talenten. Ebel (24) is zo’n jongere.

Hij vertelt: ‘Ik ben erg precies in mijn werk, maar ik kan slecht tegen stress. En ik moet

ook niet meerdere dingen tegelijk aan mijn hoofd hebben. Bij Specialisterren houden ze

daar rekening mee. Het is fijn om hier te werken. Ik kan helemaal mezelf zijn.’

‘Het is fijn om

hier te werken.

Ik kan helemaal

mezelf zijn.’

28

NSGK jaarverslag 2012


Beknopte analyse deskundigheidsbevordering per afdeling *

Wat is er de afgelopen 3,5 jaar (2009- aug 2012) aan training/opleiding gevolgd, wat is er inhoudelijk

en financieel geïnvesteerd Zijn er lacunes

Kennis: inhoudelijke trainingen en workshops

• H&S: 17x congres/symposium, geen opleidingen

• F&C: 9 workshops fondsenwerving en 4 workshops communicatie

• IB: 2 workshops financieel, 6 overig en 2 congressen fondsenwerving/besturen

• Alle medewerkers: Microsoft Office 2010

Persoonlijke vaardigheden

• Managementtraining: 2

• Coaching: 5 trajecten

• E-assessments: team kantoor Amsterdam

• Loopbaan: 2

• Teambuilding: 2

Totaal financieel:

• 53.716 euro/3,5 = 15.347 euro per jaar

• Circa 41% is gericht op inhoudelijk kennis. Persoonlijke vaardigheden: 59%

Toelichting:

• Voor F&C en IB zijn veel workshops en trainingen beschikbaar op de inhoud, voor H&S lijkt dit lastiger

aangezien inhoudelijke kennis via seminars en congressen wordt vergaard, niet via opleidingen.

• Er is verhoudingsgewijs meer geïnvesteerd in persoonlijke vaardigheden, maar de relatief hoge kosten

voor de managementopleidingen vertekent dit beeld enigszins.

Lacunes:

Er is een breed palet aan opleidingen en workshops gevolgd. Niet of weinig voorkomend, in willekeurige

volgorde (waarbij het niet altijd om lacunes gaat):

• Teambuilding/organisatieversterking (dit gebeurde wel via andere activiteiten)

• Langdurende opleidingen, bijna allemaal kortdurend

• Innovatie

• Kennisintensieve opleidingen H&S

*) Handicap & Samenleving (H&S), Fondsenwerving & Communicatie (F&C), Interne Bedrijfsvoering (IB)

Wat betreft het salaris sluit NSGK aan bij de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Eind 2012 is door werknemers- en werkgeversorganisaties een akkoord bereikt

over de nieuwe CAO, resulterend in onder andere een gematigde loonstijging in 2012

en 2013. De directeur ontvangt een jaarinkomen van 91.908 euro bruto, inclusief vakantietoeslag

en eindejaarsuitkering en exclusief SV-lasten werkgeversdeel en pensioenlasten

werkgeversdeel. (Zie paragraaf 6.10.2 van de Jaarrekening voor een specificatie.) Dit

is conform de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen, opgesteld door

de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI), de brancheorganisatie van goede

doelen. Deze regeling heeft een verplichtend karakter voor alle lid-organisaties van VFI.

De regeling is in opdracht van VFI opgesteld door de Commissie Wijffels en stelt dat het

maximale salaris voor een directeur gekoppeld is aan het maximale salaris voor rijksambtenaren.

In de regeling zijn enkele criteria uitgewerkt op basis waarvan de hoogte van

het salaris wordt bepaald, te weten: de omvang van de organisatie, de complexiteit van

de organisatie, de organisatorische context en het directiemodel.

29

NSGK jaarverslag 2012


Nevenfuncties directeur

Onze directeur is sinds november 2010 algemeen bestuurslid van Defence for Children

International en in juni 2012 trad ze toe tot het bestuur van Stichting Collecteplan, ook

als algemeen bestuurslid.

Interne controlemaatregelen voor effectieve en efficiënte besteding

De bedrijfsvoering en organisatiestructuur van NSGK zijn erop ingericht om de verkregen

gelden en middelen zo effectief en efficiënt mogelijk te werven en te besteden. Intern toetsen

we dit aan de hand van de maandelijkse financiële rapportages, de benchmark VFI waar

wij in participeren, de interne en externe evaluaties van bestedingen en de gesprekken met

collega-organisaties. Daarnaast besteedt onze accountant in de jaarlijkse interimcontrole

specifiek aandacht aan onze werkprocessen. Deze worden altijd heel positief beoordeeld.

Sociaal jaarverslag

NSGK voert actief beleid om mensen met een handicap in dienst te nemen. Bij een sollicitatie

krijgen zij bij gelijke geschiktheid voorrang. Bij NSGK werken momenteel drie mensen

met een handicap. In 2011 en 2012 voerden we actief beleid om mensen met een handicap

een stageplaats aan te bieden. Het resultaat is dat er sindsdien continu stagiaires met

een handicap werkzaam zijn bij NSGK.

Zoals elk jaar zijn in 2012 resultaatgerichte functioneringsgesprekken gevoerd met de

medewerkers.

Het ziekteverzuimpercentage lag in 2012 op 6,8 procent. De meldingsfrequentie (gemiddeld

aantal ziekmeldingen per medewerker) was 2,2. Dit is iets meer dan in 2011 (1,9). Het

ging overwegend om kortdurend verzuim. Eén medewerker was langdurig ziek en kon in

de loop van 2012 gelukkig geheel re-integreren. Een andere medewerker was ruim twee

maanden uit de roulatie vanwege een operatie. NSGK onderzoekt altijd de oorzaak van

ziekteverzuim. In deze alle gevallen ging het om niet-arbeidsgebonden verzuim.

Het percentage van 6,8% ligt ver boven ons streefpercentage van 3%. Doordat het verzuim

niet-arbeidsgebonden is, kunnen wij hier weinig invloed op uitoefenen.

Eén medewerker maakte gebruik van 6,5 uur calamiteitenverlof en één medewerker nam

vier dagen zorgverlof op.

Op 31 december trad Ellen de Ruiter, manager afdeling Handicap & Samenleving, na dertien

jaar uit dienst om per 1 januari aan de slag te gaan als zakelijk directeur bij Stichting

Festival 5D. Het festival is in 2010 gestart in het kader van het 60-jarig bestaan van NSGK

en hoewel het vertrek van Ellen een stevige aderlating voor de organisatie betekende, zijn

wij er ook trots op dat zij haar volgende droom gaat waarmaken bij Festival 5D.

In 2012 hebben drie regiocoördinatoren ontslag genomen, twee na een dienstverband

van zeven jaar om nieuwe uitdagingen aan te gaan, en een na het eerste jaar omdat de

functie te zwaar werd bevonden in combinatie met een andere baan. Voor deze drie

regio’s is het gelukt om goede en enthousiaste opvolgers te vinden.

NSGK heeft een Personeelsvertegenwoordiging (PVT), bestaande uit minimaal twee en

maximaal vier leden die tweejaarlijks worden gekozen. De PVT heeft adviesrecht bij voorgenomen

besluiten die kunnen leiden tot verlies van arbeidsplaatsen of een belangrijke

verandering van de arbeid of arbeidsvoorwaarden van ten minste 25 procent van de medewerkers.

De directie moet in dergelijke gevallen advies vragen aan de PVT. De PVT heeft

instemmingsrecht bij regelingen van arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim;

dergelijke regelingen kunnen alleen uitgevoerd worden met instemming van de PVT.

In 2012 bestond de PVT uit drie leden; één van hen is afgetreden vanwege het verlopen

van haar termijn. De medewerkers hebben een nieuw lid gekozen. De PVT heeft in 2012

onder andere adviezen gegeven over een regeling voor thuiswerken en over de eisen die

gesteld worden aan nieuwe huisvesting van de stichting.

30

NSGK jaarverslag 2012


Lidmaatschappen

NSGK is lid van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI), de brancheorganisatie

voor fondsenwervende goede doelen. VFI ontwikkelt onder andere gezamenlijk

beleid op specifieke terreinen en fungeert als gesprekspartner met het Centraal Bureau

Fondsenwerving (CBF). Verder is NSGK lid van de Dutch Dialogue Marketing Association

(DDMA). Deze vereniging behartigt de collectieve belangen van haar leden op het terrein

van dialogue marketing, waaronder direct marketing en salespromotion.

NSGK is ook aangesloten bij Stichting Collecteplan (SCP). Dit is het overkoepelend orgaan

van landelijk collecterende goede doelen, dat onder andere het landelijk collecterooster

en het collecteprotocol opstelt. Sinds juni 2012 maakt onze directeur onderdeel

uit van het dagelijks bestuur van SCP.

CBF- en ANBI-keurmerk

NSGK bezit het CBF-keurmerk. Dit garandeert dat wij op een verantwoorde manier omgaan

met de giften die we ontvangen. Om dit keurmerk te krijgen, moet de organisatie voldoen

aan strenge criteria op financieel, bestuurlijk en organisatorisch gebied. Dit wordt regelmatig

gecontroleerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), een onafhankelijke stichting

die toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. In 2012 is het CBF-keurmerk

van NSGK opnieuw getoetst en verlengd. Daarnaast is NSGK door de Belastingdienst

aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen belasting

hoeven te betalen over giften en nalatenschappen die we ontvangen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Door haar werk voor kinderen en jongeren met een handicap draagt NSGK bij aan een

betere maatschappij. Maar ook los van onze doelstelling vinden wij maatschappelijk verantwoord

ondernemen een belangrijk thema.

Bijvoorbeeld in de vorm van energiebesparing op computerapparatuur, maar ook door

gebruik te maken van een secure-printing systeem, waardoor het aantal prints terug

wordt gedrongen. Ook bij de verhuizing naar een nieuw pand zal er aandacht zijn voor

energiebesparing en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Datzelfde geldt voor het verantwoord beleggen van onze reserves (zie hoofdstuk 1.4). In

het kader van Mission Related Investments heeft NSGK een deel van haar reserves bestemd

ten behoeve van het Triodos NSGK Borgstellingsfonds, waarbij wij borg staan voor

kredieten aan sociale ondernemers die actief zijn op het terrein van onze doelstelling.

2.5 Kinderambassadeurs en Famous friends

NSGK Kinderambassadeur

Een groot deel van 2012 was Glenn Nugteren onze kinderambassadeur. Hij won de Cappies

Award 2011 met een prachtig optreden op de Magic Flute. Cappies is een talentenjacht voor

kinderen met een handicap, uitgezonden door de TROS en mogelijk gemaakt door NSGK.

Op 25 augustus werd Glenn opgevolgd door Luke Boerdam, ook wel ‘dj Luke’. Met een

spetterend optreden won hij de Cappies Award 2012 en werd daarmee de vierde NSGK

kinderambassadeur. Luke heeft twee grote passies: voetbal en diskjockey worden. Tijdens

zijn ambassadeurschap treedt hij vooral op als de woordvoerder van de Speeltuinbende en

in het kader daarvan begeleidt hij een aantal openingen en speeltuintesten.

NSGK Famous friends

In 2010 bestond NSGK 60 jaar. Ter gelegenheid hiervan heeft een groep bekende

Nederlanders zich als Famous friend aan NSGK verbonden. Doordat ze allemaal zelf

gehandicapt zijn of een kind of familielid met een handicap hebben, weten de Famous

friends uit eigen ervaring hoe belangrijk het werk van NSGK is. Als informeel en vrolijk

comité van aanbeveling ondersteunen ze onze activiteiten van harte.

Naast de volwassen Famous friends hebben we ook drie Famous friends Junior: onze

voormalige NSGK kinderambassadeurs Pien, Sander en Glenn.

31

NSGK jaarverslag 2012


2.6 Evaluatie en vooruitblik

De organisatiestructuur is functioneel ingericht. Dat wil zeggen dat alle medewerkers op het

terrein van doelbesteding één afdeling vormen (Handicap & Samenleving). Datzelfde geldt

voor de medewerkers voor Fondsenwerving en Communicatie. De vier medewerkers Interne

Bedrijfsvoering vormen niet zozeer een op zichzelf staande afdeling; het gaat om verschillende

functies die met elkaar gemeen hebben dat ze de andere afdelingen ondersteunen.

De samenwerking tussen de afdelingen H&S en F&C is van groot belang; we kunnen

onze doelstelling alleen realiseren met particuliere fondsenwerving. Tussen beide afdelingen

is dan ook intensief overleg, zowel formeel als informeel.

Bij de keuze van nieuwe huisvesting zal een van de criteria zijn, dat we ons vestigen op

één verdieping. Dit in de overtuiging dat we daarmee de samenwerking tussen afdelingen

kunnen optimaliseren.

Onze ambitie om hét fonds te zijn voor kinderen en jongeren met een handicap, vraagt

om een deskundig, betrokken en ambitieus team van medewerkers.

Doelstellingen kwantitatief:

• Formatie 17,6 fte, waarvan 1,5 fte tijdelijk; dit betekent een reguliere formatie van 16,1 fte.

• Het streefcijfer ziekteverzuim is voor 2013 op 3 procent gesteld, ervaringscijfers leren

dat 2,5 procent wat aan de lage kant is gezien de frequentie van het kort ziekteverzuim

in de afgelopen twee jaar.

• Omdat ‘blanke, vrouwelijke medewerkers’ in onze organisatie in de meerderheid zijn,

zullen we bij eventuele vacatures specifiek werven onder mannen en mensen van allochtone

afkomst. Ook streven wij ernaar meer mensen aan te nemen met een handicap.

Doelstellingen kwalitatief:

• Voorjaar 2013 wordt vanuit de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) een tevredenheidsonderzoek

onder alle medewerkers gehouden.

• Zoals elk jaar zullen in februari en maart beoordelings- en functioneringsgesprekken

worden gevoerd met alle medewerkers. Elk kwartaal vindt een werkoverleg plaats.

• In 2013 wordt per medewerker gekeken naar ontwikkelings- en opleidingsbehoefte.

Hiervoor is in totaal een budget van 18.200 euro gereserveerd.

Festivals toegankelijk

Festivals zouden toegankelijk moeten zijn voor mensen met én zonder handicap. Dat dit

kan, heeft NSGK al bewezen met Festival 5D, het cultuurfestival voor de vijf zintuigen

dat NSGK in 2010 voor het eerst organiseerde. In 2012 hebben we onderzocht in hoeverre

andere festivals bereid zijn om hun evenement toegankelijker te maken voor mensen

met een beperking. We spraken met negen uiteenlopende festivalorganisaties over

hun toegankelijkheid, de wil om deze te verbeteren en de ondersteuning die ze daarbij

nodig hebben. Het onderzoek wordt in 2013 afgerond. Met de uitkomsten hopen we in

de toekomst nog meer festivals toegankelijk te maken voor mensen met een handicap.

Festival 5D

bewijst dat het

kan

32

NSGK jaarverslag 2012


Interview

Tanja Ineke

Lid Raad van Toezicht NSGK

Tanja Ineke is directeur bestuurszaken bij het UWV. Vanuit dit werk is ze betrokken

bij de doelgroep van NSGK. Een grote cliëntengroep bij UWV vormen de jonggehandicapten.

Vanuit de Wet Wajong helpt het UWV deze jongeren om een plek

te krijgen in de maatschappij. Daarnaast is Tanja voorzitter van het COC, de belangenvereniging

voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders. In 2010 werd

ze lid van de Raad van Toezicht van NSGK. ‘Eén van de terreinen waarvoor NSGK

zich inzet is ‘werk’. NSGK zocht meer verbinding met en concrete projecten voor dit

thema. Toen NSGK UWV benaderde voor een plek in de Raad van Toezicht wilde

ik het heel graag doen. De rode draad in mijn leven is dat ik graag iets wil doen

voor mensen die het minder makkelijk hebben in hun leven. Mensen zijn gelukkig

als ze echt mee kunnen doen in de maatschappij, betaald of onbetaald werk hoort

daarbij.’

Foto: Ibrahim Farah

Als lid van de Raad van Toezicht houdt Tanja zich vooral bezig met de beleidscyclus.

’Samen met de andere deskundige leden beoordeel ik de jaarplannen en

de begroting, denk mee en toets de haalbaarheid. Wij zijn er om de buitenwereld

naar binnen te halen. Formeel zijn we toezichthouders maar we hebben meer een

meedenkrol omdat de werkorganisatie goed functioneert. We komen vier keer per

jaar bij elkaar, minstens eenmaal op een locatie van een project. Ook kijken we mee

bij speciale projecten. Dan vóél je waar het over gaat en ben je oprecht betrokken.’

Tanja ziet veel overeenkomsten in de doelstellingen van NSGK en haar eigen passie.

‘Alle door NSGK gesteunde projecten zijn erop gericht kinderen en jongeren

met een beperking mee te laten doen. De regering trekt zich verder terug waardoor

deze jongeren steeds meer worden teruggeworpen op zelfredzaamheid. Een

belangrijk thema voor NSGK, want dat lukt juist deze jongeren niet zo goed alleen.

Maar met een beetje steun kunnen ze wél verder komen. Daarom is een fonds als

NSGK in deze tijd keihard nodig.’

Niet alleen in haar werk zet Tanja zich in voor kinderen en jongeren die het moeilijk

hebben, ook als moeder van drie pleegkinderen. ‘Toen mijn partner Marianne en ik

14 jaar geleden kinderen wilden, kozen we voor pleegkinderen. Er zijn zoveel kinderen

die niet bij hun ouders kunnen wonen. Onze oudste is inmiddels het huis uit.

Onze jongste is nu 16. Dan hebben we nog een pleegzoon die zelfstandig woont

maar vaak bij ons komt. Ik zie zo ook van nabij hoe moeilijk kinderen het kunnen

hebben. Zelf ben ik gezond, opgegroeid in een stabiel en liefdevol gezin en heb

kansen gekregen. Dat gun ik iedereen.’

‘Mensen zijn gelukkig als

ze echt mee kunnen doen

in de maatschappij, werk

hoort daarbij.’

33

NSGK jaarverslag 2012


3 Handicap & Samenleving

3.1 Afdeling

De afdeling Handicap & Samenleving (H&S) van NSGK bestond op 31 december 2012

uit zes medewerkers: een afdelingshoofd, vier projectadviseurs en een afdelingssecretaresse.

In totaal bestaat de afdeling uit 4,8 fte.

Aanvragen, beleid en projecten

Handicap & Samenleving beoordeelt aanvragen die bij NSGK worden ingediend en adviseert

de directeur over het al dan niet toekennen van steun aan projecten. Waar nodig

of gewenst gaan de medewerkers in gesprek met aanvragers over hun project. We adviseren

bijvoorbeeld om een onafhankelijk bestuur aan te stellen, of hoe de doelgroep

beter kan worden bereikt. Wanneer dat nodig is, worden aanvragers doorverwezen naar

andere partners, organisaties of fondsen.

Tot de vaste taken van de afdeling behoort ook het beheren van de aanvraagprocedures,

de monitoring en evaluatie van aanvragen, en de rapportage over de resultaten.

We starten ook eigen projecten en onderzoeken wanneer er een lacune is binnen een

specifiek terrein of voor een specifieke doelgroep. Dit gebeurt altijd in samenwerking of

in overleg met organisaties uit het veld (welzijn, onderwijs en zorg). Zie hoofdstuk 3.4

voor voorbeelden.

Tot slot stelt H&S het inhoudelijke beleid van NSGK op en adviseert de directie over

wijzigingen daarin. Uiteraard is de afdeling op de hoogte van relevante wet- en regelgeving,

(beoogde) wijzigingen hierin en ontwikkelingen in het veld.

Aanvragen via de website

In 2012 hebben wij onze website ingezet om de aanvraagprocedure voor onze aanvragers

sneller en makkelijker te maken. Via de website kunnen zij een kort formulier invullen

en enkele stukken zoals een projectplan en een begroting toevoegen. Elke dag worden

de aanvragen binnengehaald. Aanvragers krijgen per e-mail bericht over de termijn

waarbinnen hun aanvraag zal worden behandeld. Dat is ofwel binnen twee weken (versnelde

procedure) ofwel binnen drie maanden (normale procedure). Aanvragen komen

in aanmerking voor versnelde behandeling wanneer ze vallen onder standaardbeleid;

mits alle gegevens bekend zijn en het gevraagde bedrag niet hoger is dan 10.000 euro.

Procedure

De projecten van externe aanvragers en de eigen projecten worden volgens dezelfde

criteria beoordeeld. De afdeling kijkt naar de kwaliteit van het project, naar de manier

waarop de doelgroep bij het project betrokken is en naar duurzame effecten van het

project voor inclusie, beeldvorming, empowerment en toegankelijkheid.

De kern van de procedure is een centrale intake waar binnengekomen aanvragen worden

besproken en waaraan alle projectadviseurs deelnemen. Na de intake neemt een

van de projectadviseurs het project onder zijn hoede. De projectadviseur stelt een advies

op dat in de maandelijkse besluitenvergadering wordt besproken met de andere adviseurs

en de directeur.

Ter ondersteuning van de directeur en de afdeling H&S is een Raad van Advies (RvA) in

het leven geroepen. Hierin zitten twaalf experts uit het veld. Bij meer complexe aanvragen

die afwijken van het standaardbeleid wordt de RvA ingeschakeld.

Afhandeling

We hanteren vaste voorwaarden voor projecten waar we aan bijdragen. In sommige

gevallen vraagt een situatie echter om andere of soepeler voorwaarden. Bijvoorbeeld:

normaliter stellen we bij speelplaatsen bij zorginstellingen de voorwaarde dat

de speeltuin openbaar toegankelijk moet zijn zodat kinderen met en zonder handicap

daar samen kunnen spelen. Maar voor sommige kinderen is dat juist (nog) niet wenselijk.

Dat geldt bijvoorbeeld voor kinderen met een zware vorm van autisme of een

ernstig meervoudige beperking. Voor hen is een openbaar toegankelijke speelplek te

34

NSGK jaarverslag 2012


druk of te gevaarlijk. In zo’n geval overleggen we met de aanvrager over het aanpassen

van onze voorwaarden.

3.2 Besluiten en bestedingen in 2012

In 2012 ontving NSGK 453 aanvragen voor steun aan een project, wat het laagste aantal

is sinds 2008 (478 aanvragen). Deze daling hangt vooral samen met wijzigingen in het

beleid die betrekking hadden op aanvragen die vaak werden ingediend. Zo heeft NSGK

gecommuniceerd dat aanvragen voor werkweken van scholen niet meer voor een bijdrage

in aanmerking komen. In 2012 kwamen hiervoor dan ook nauwelijks aanvragen binnen.

Aan 192 aanvragen is steun toegekend, daarnaast zijn er vier toekenningen uit de bestemmingsreserve.

(Zie voor de wijzigingen in het beleid hoofdstuk 3.3.)

Met de gehonoreerde aanvragen was een bedrag gemoeid van 5,9 miljoen euro (inclusief

bestemmingsreserve). De overige aanvragen hebben we afgewezen of zijn ingetrokken

(door ons of door de aanvrager), onder andere omdat ze niet binnen onze doelstellingen

pasten of niet voldeden aan onze kwaliteitscriteria. Een aantal aanvragen is niet

afgehandeld in 2012. In deze gevallen verwachtten we bijvoorbeeld nog aanvullende

informatie van de aanvrager of wilden we advies inwinnen bij derden. Deze aanvragen

namen we mee naar 2013.

NSGK steunt projecten in vier domeinen: Vrije tijd, Wonen, Scholing & werk en Voorlichting.

Deze domeinen zijn onderverdeeld in subdomeinen. Sinds 2011 geven we meer

sturing aan de bestedingen binnen de subdomeinen. Per subdomein worden budgetten

begroot die passen bij onze inhoudelijke prioriteiten. Binnen het domein Wonen

hechten wij bijvoorbeeld veel waarde aan goede contacten tussen een wooninitiatief en

de buurt. Hier wordt extra budget aan toegewezen. Dit communiceren wij ook naar de

aanvragers..

We willen altijd de mogelijkheid houden om in te spelen op maatschappelijke veranderingen

en behoeften. We blijven dan ook flexibel. Als fonds werken we immers vooral

op aanvraag en van tevoren weten we nooit precies tot wat voor aanvragen maatschappelijke

ontwikkelingen kunnen leiden.

Ook in 2012 werkten we met een maandelijkse besluitenvergadering en een totaalbudget

dat per maand was gemaximeerd. Hiermee konden we de bestedingen goed over

het jaar verspreiden, zodat aanvragers gedurende het hele jaar projecten konden indienen,

ook als het om een hoger bedrag ging.

Aantal besluiten

Aantal Totaal aantal Waarvan Afwijzingen Intrekkingen en

aanvragen besluiten positief na advies afwijzingen

op voorhand

2012 453 493 192 93 208

2011 507 509 221 69 219

2010 553 501 267 57 177

2009 497 510 241 33 236

De bestedingen van 2012 betreffen alle uitgaven aan projecten in 2012, zowel uit het reguliere

budget als uit de bestemmingsreserves. Uit de bestemmingsreserves is 1.615.000

euro besteed (zie hoofdstuk 5.8 van de jaarrekening).

Over verschillende projecten uit 2012 leest u in de kaders en op de fotopagina’s verspreid

door dit jaarverslag. Een volledige lijst van alle projecten en toegekende bedragen

vindt u op www.nsgk.nl.

35

NSGK jaarverslag 2012


Foto: Eva van Stralendorff

Foto: Benno Neeleman

Festival 5D

In 2012 genoten opnieuw duizenden bezoekers van Festival 5D, het cultuurfestival dat volledig toegankelijk

is voor iedereen, dus ook voor mensen met een handicap.

Het cultuurfestival dat Kinderen staken hun neus in geurpalen. Klauterden op levensgrote

volledig toegankelijk is beelden. Maakten levensgrote spinnenwebben. Voelden het gedicht

dat ze schreven in braille. Jong en oud genoot van muziek, theater

en lekkere hapjes. En wie even wilde genieten van een indrukwekkend uitzicht, klom of reed bovenop

de (rolstoeltoegankelijke) zeven meter hoge uitkijktoren.

Bij de organisatie van Festival 5D werken jaarlijks vele stagiaires met een handicap, die zo werkervaring

kunnen opdoen in de culturele sector.


3.3 Beleid

Meerjarenbeleid

In 2012 is het nieuwe Meerjarenkader 2012-2015 vastgesteld, en de daaruit voortvloeiende

nieuwe beleidsnotities. In de aanloop hiernaartoe heeft NSGK in 2012 vier bijeenkomsten

georganiseerd met mensen uit het veld en aanvragers. In deze bijeenkomsten

werd gesproken over de knelpunten binnen onze domeinen (Vrije tijd, Wonen, Scholing

en Werk, en Voorlichting), en over de visie van NSGK op thema’s binnen deze domeinen.

De bijeenkomsten zijn zeer gewaardeerd. Niet alleen voorzag het ons van input voor ons

beleid, ook de aanwezigen vonden het waardevol om met elkaar te spreken en ervaringen

uit te wisselen.

Inclusie is de kern van ons meerjarenbeleid. NSGK zet zich in voor een samenleving

waarin mensen met en zonder beperking vanzelfsprekend samen leven en kinderen met

en zonder handicap vanzelfsprekend samen spelen. Inclusie betekent niet per se dat

iemand met een handicap alles hetzelfde moet doen als iemand zonder handicap, of

altijd samen met mensen zonder handicap. Inclusie betekent voor ons dat kinderen en

jongeren met een handicap net als ieder ander hun eigen rol kunnen vervullen, waarbij

ze zichtbaar zijn en gewaardeerd worden door anderen. NSGK ondersteunt de ontwikkeling

van kinderen en jongeren met een handicap zodat zij kunnen opgroeien tot autonome

volwassenen die een eigenwaardige positie kunnen innemen in de samenleving,

met de ondersteuning die zij daarbij wensen.

De projecten die wij financieren of ontwikkelen, zorgen ervoor dat er duurzaam iets

verbetert in het leven van kinderen en jongeren met en handicap, in dat van hun

ouders of in de samenleving als geheel. Ook is het belangrijk dat onze doelgroep

aantoonbaar behoefte heeft aan het project. Inclusie, beeldvorming, empowerment

en toegankelijkheid zijn randvoorwaarden voor alle projecten die NSGK financiert of

initieert.

Rollen NSGK

NSGK ziet voor zichzelf drie rollen:

1. We financieren projecten.

Met een financiële bijdrage en inhoudelijke expertise maken we projecten die bijdragen

aan samenleven voor kinderen en jongeren met een beperking (mede) mogelijk.

Dat is en blijft de basis van het werk van NSGK.

2. We starten eigen initiatieven en werken samen.

Als we een lacune signaleren, kunnen we nieuwe projecten opzetten. Een voorbeeld

hiervan is het eigen project Samen Spelen. We werken hierbij zoveel mogelijk samen

met andere relevante partijen, zodat kennis gedeeld wordt en er een breed draagvlak

ontstaat. Deze partijen zijn soms bestaande maar vaak ook nieuwe samenwerkingspartners.

3. We monitoren en evalueren de (maatschappelijke) effecten van projecten die wij ondersteunen.

Met interne en externe evaluaties meten we het directe effect en waar mogelijk ook

de impact van projecten die door NSGK zijn gesteund. Zo kunnen we beter beoordelen

hoe deze projecten bijdragen aan de missie en doelstellingen van NSGK.

Wat NSGK niet meer doet:

Doordat we scherpere keuzes maken, zullen bepaalde typen projecten die we eerder financierden

in de toekomst geen bijdrage meer krijgen. Initiatieven die niet meer passen

bij ons beleid zijn projecten die:

1. geen duurzaam effect hebben; EN

2. een specifieke groep mensen met een handicap betreffen (en geen anderen); EN

3. geen inspanningen of betrokkenheid van kinderen en jongeren met een handicap zelf

(of hun ouders) kennen.

37

NSGK jaarverslag 2012


Voor projecten die al door ons gesteund werden, maar die volgens deze normen daar

niet meer voor in aanmerking komen, formuleren we een afbouwregeling. Dit wordt

uiteraard naar deze projecten gecommuniceerd.

Bestemmingsreserves

In 2012 zijn de bestemmingsreserves voor Technologie en voor Onderwijs en Sociale

relaties verder besteed of inhoudelijk ingevuld. De eerste projecten van het Technologiefonds

zijn opgeleverd en de eerste projecten van Onderwijs en Sociale relaties zijn van

start gegaan. (Zie hoofdstuk 3.4 voor meer informatie).

In de jaarrekening 2012 is de nieuwe bestemmingsreserve Wonen 2013-2016 gevormd.

Om invulling te geven aan deze bestemmingsreserve is er op 14 december 2012 een

bijeenkomst georganiseerd met diverse experts op het gebied van (aangepast) wonen

en jonge bewoners van wooninitiatieven. De uitkomsten hiervan worden in 2013 verder

uitgewerkt.

3.4 Eigen NSGK-projecten

Handicap & Samenleving initieerde en financierde onder andere de volgende eigen projecten,

alleen of samen met derden.

Triodos NSGK Borgstellingsfonds

In 2012 is verder invulling gegeven aan het Triodos NSGK borgstellingsfonds. Via dit

borgstellingsfonds kunnen organisaties die passen bij de doelstellingen van NSGK krediet

aanvragen bij Triodos. NSGK staat daarbij garant. Na de eerste borgstelling aan

autismecentrum Raeger in 2011 volgden nog vier andere borgstellingen:

BZZondere Boshoeve, een kinderdagverblijf waar kinderen met en zonder beperking

worden opgevangen, kreeg een lening voor opstartkosten.

Stichting Skyway, die evenementen organiseert voor jongeren met en zonder beperking,

kreeg een lening voor de verhoging van de kredietfaciliteit.

Stichting Festival 5D organiseert jaarlijks het inclusieve Festival 5D op het NDSM-terrein

in Amsterdam-Noord. Ook deze stichting kreeg een lening voor de verhoging van de

kredietfaciliteit.

BSO Pretpalet, een kinderdagopvang voor kinderen met een beperking, kon met de

borgstelling van NSGK haar locatie verbouwen en inrichten.

Technologiefonds

NSGK, Siza, RMC Groot Klimmendaal en Pameijer investeren gezamenlijk geld en expertise

in het Technologiefonds. Dit fonds ondersteunt technologische innovatie voor

jonge mensen met een handicap. Uitvoerder is Technology Trial Centre (TTC). In 2012

is de projectportefeuille verder ingevuld en is een aanzet gemaakt om projectleiders

te faciliteren en een nauwere samenwerking op projectniveau tot stand te brengen.

De voortgang is een aandachtspunt, in 2013 moet daarop extra inspanning worden

gepleegd. Een voorbeeld van een project dat uit het Technologiefonds is voortgekomen,

is de GOOV: een applicatie waarmee jongeren met een verstandelijke beperking

zelfstandig kunnen reizen.

Stageonderzoek

Volgens het motto ‘verander de wereld, begin bij jezelf‘ is NSGK twee jaar geleden

begonnen met het aanbieden van stageplaatsen voor jongeren met een beperking. Na

gebleken succes wil NSGK nog een stap verder gaan: ‘verander de wereld, begin bij

jezelf en probeer dan de anderen te overtuigen van jouw goede ideeën’. In dat kader

wil NSGK niet alleen zelf stageplaatsen blijven aanbieden, maar ook grote leveranciers

en omvangrijke projecten stimuleren jongeren met een beperking een kans te gunnen

om werkervaring op te doen als stagiair. Door middel van stages kunnen jongeren en

werkgevers ervaring opdoen met werken (met iemand) met een beperking.

NSGK heeft in 2012 onderzocht wat organisaties nodig hebben om deze stages te

38

NSGK jaarverslag 2012


kunnen bieden en welke rol NSGK hierin kan spelen. De uitkomsten waren positief.

Geïnterviewde organisaties stonden open voor het creëren van stageplaatsen voor jongeren

met een beperking en konden concreet aangeven waar zij behoefte aan hebben.

Op basis van de uitkomsten is een eerste versie van het stimuleringsbeleid opgesteld.

In 2013 zal dit verder worden uitgewerkt.

Samen Spelen

Voor kinderen met en zonder handicap is samen spelen een ideale manier om elkaar te

leren kennen en ongedwongen met elkaar om te gaan. Daarom zet NSGK zich sinds 2010

in voor de toegankelijkheid van speelvoorzieningen met de campagne Samen Spelen.

In de campagne heeft de Speeltuinbende een belangrijke rol. Dit testteam bestaat uit

kinderen met en zonder handicap. Samen testen ze speeltuinen en geven adviezen om

deze speelplaatsen toegankelijker te maken. Bij het opvolgen van deze adviezen krijgen

speeltuinen steun van NSGK. Op deze manier willen we in een periode van drie jaar 25

speeltuinen volledig toegankelijk maken voor kinderen met een handicap.

Het jaar 2012 is succesvol afgesloten. De Speeltuinbende is in het hele land actief geweest,

de inspiratiewebsite www.speeltuinbende.nl ging online en de eerste vijf gerenoveerde

speeltuinen zijn opgeleverd en goedgekeurd door de Speeltuinbende.

Om de kennis en ervaring te borgen en de overige speeltuinen de kans te geven hun

werk af te maken en te laten zien, is de projectperiode met zes maanden verlengd tot 1

juli 2013.

Ondersteuning aanvragers

NSGK wil expertise ter beschikking stellen om aanvragers te ondersteunen bij het omzetten

van goede ideeën in goede projectplannen. Aanvragers worden gekoppeld aan

experts die kennis hebben van het opzetten van een project en die passen bij het soort

organisatie en bij het werkveld van de aanvrager. Zo’n expert begeleidt de aanvrager

bij het uitwerken van een project en het schrijven van een projectplan. Er heeft een

pilot plaatsgevonden, de uitkomsten waren positief en zullen worden gebruikt voor

verdere uitwerking in 2013.

De Vakantiepilot

NSGK werkt vaak aanbodgericht: organisaties dienen een aanvraag in om aanbod te

ontwikkelen voor kinderen en jongeren met een beperking. NSGK was binnen het

domein Vakantie benieuwd of dat aanbod ook aansluit bij de vraag van gezinnen. In

de Vakantiepilot kregen gezinnen met een kind met een beperking de kans om hun

eigen vakantie samen te stellen, waarbij NSGK de meerkosten zou financieren. Bij de

Mookie

In het dagelijks

leven worstelt

hij met een

bloedziekte

Tegelijk met het uitkomen van de 23ste James Bond film ging tijdens het IDFA 2012

de jeugddocumentaire MOOKIE in première, mede mogelijk gemaakt door NSGK. De

negenjarige Mookie is geheim agent 008, gestationeerd in de Bijlmer, en leeft een leven

vol dromen, spanning en avontuur. Maar in het dagelijkse leven worstelt hij met een

vreemde bloedziekte met een rare naam: sikkelcelanemie. Mookie gedraagt zich nooit

als een ziek jongetje: hij lijkt makkelijk door het leven te gaan, is geliefd, rapt, danst,

kickbokst en voetbalt. Mookie is nergens bang voor, zegt hij. Maar als geheim agent

gaat er geen dag voorbij of de dood ligt op de loer...

39

NSGK jaarverslag 2012


uitvoering bleek echter dat financiering niet de belangrijkste drempel is om zelf een

vakantie te organiseren, maar het feit dat het heel moeilijk is om alle gewenste voorzieningen

zelf te regelen. Bij aangepast aanbod weten gezinnen zeker dat voorzieningen

(bijvoorbeeld toegankelijk huisje, strandrolstoel, hooglaagbed, arts, etc.) verzorgd zijn.

Wanneer ze dat zelf gaan regelen, blijkt dat voor de gezinnen te veel tijd en aandacht

te kosten. Bovendien blijft tot het moment van aankomst onzeker of voorzieningen wel

daadwerkelijk geregeld zijn.

Met de uitkomsten van deze pilot gaan wij bekijken hoe we gezinnen met een gehandicapt

kind verder kunnen helpen bij het zelf invullen van hun vakantie.

Van Hinderpaal tot Mijlpaal

Dit is de eerste van een reeks projecten die zijn gestart in het kader van de bestemmingsreserves

Onderwijs en Sociale relaties.

Voor kinderen met een handicap is naar school gaan niet altijd vanzelfsprekend. Soms

kunnen zij niet naar de school van hun keuze doordat die terugschrikt voor hun beperking.

Soms vragen ouders of leerkrachten zich af of het kind optimaal leert en meedoet op

school. Soms kan het zo fout gaan dat een kind niet naar de school van zijn keuze kan gaan,

zijn talent niet kan laten zien of zelfs thuis komt te zitten.

NSGK ondersteunt Perspectief, een stichting die met het project Van Hinderpaal naar

Mijlpaal barrières in de schoolcarrière van kinderen met een handicap wil opheffen.

Het project werkt als volgt: op uitnodiging van het gezin komen de school en het netwerk

samen. Iedereen denkt mee over hoe de hinderpaal die wordt ervaren, kan worden

aangepakt. Deze samenkomst levert een plan op voor de toekomst: het Mijlpalenplan.

Hiermee gaat ieder aan het werk. Stichting Perspectief biedt gedurende twee jaar ondersteuning

en hulp op maat. (Zie ook de website van Stichting Perspectief.)

De integrale school

In Nederland is het onderwijs voor kinderen met en zonder handicap gescheiden: de

meeste gehandicapte kinderen gaan naar een school voor speciaal onderwijs. Ze leven

in een aparte wereld: omdat hun school vaak ver weg is, gaan ze vroeg van huis en

zijn pas ’s middags laat weer terug. Terwijl andere kinderen elkaar ontmoeten op de

school in de buurt, volgen kinderen met een handicap de hele dag onderwijs samen

met andere gehandicapte kinderen.

NSGK vindt dat dat anders moet. We willen dat kinderen met en zonder handicap als

vanzelfsprekend samen spelen, leren en opgroeien. Ook de reguliere basisschool De

Kroevendonk en Mytylschool Roosendaal vinden dat de scheidingswand moet worden

doorbroken. Daarom gaan een aantal leerlingen van deze scholen in 2013 een middag

per week samen naar school, onder de noemer ‘meet2learn’. Na de zomervakantie

wordt dit mogelijk uitgebreid tot een dag per week. De leerlingen volgen vakken als

muziek, theater, natuur en techniek, en later mogelijk ook rekenen en taal.

Een mooi project dat helemaal aansluit bij de missie van NSGK: Vanzelfsprekend samen

leven. Het kan bovendien als voorbeeld en inspiratie dienen voor andere scholen.

(Zie ook de website van Meet2learn.)

Focus op vriendschap

Meedoen in de samenleving Dan heb je het ook over sociale relaties. Jongeren met

een handicap hebben daar soms moeite mee. En jongeren met autisme vaker. NSGK wil

jongeren met autisme bewustmaken van het belang en plezier van sociale relaties en hun

eigen rol daarin. Hoe Door het gesprek aan te gaan in de klas. Via de gespreksmethode

de Dialoog worden onderwerpen besproken als: wanneer is iemand jouw vriend, hoe

maak je contact en wat voor een vriend ben je zelf NSGK faciliteert de dialooggesprekken.

Voor scholen die positief zijn over de dialoog als werkvorm, is het vervolgens ook

mogelijk om leerkrachten op te leiden tot dialoogbegeleider. Zo kunnen scholen zelf het

gesprek over vriendschap voorzetten. (Zie ook de website van NSGK.)

40

NSGK jaarverslag 2012


3.5 Samenwerkingsverbanden

NSGK werkt in vrijwel al haar projecten samen met andere organisaties zoals patiëntenverenigingen,

woonstichtingen, dagopvangcentra of sportclubs (zie ook Hoofdstuk 1.2).

Waar mogelijk werken we ook samen met andere goede doelen. In de zoektocht naar

nieuwe huisvesting trekken we bijvoorbeeld samen op met een ander fonds. Een andere,

zeer succesvolle samenwerking met goede doelen is Aanvraag.nl.

Aanvraag.nl

De samenwerking met www.aanvraag.nl ging in 2012 het elfde jaar in. Via deze website

kunnen aanvragers hun project in één keer bij zes fondsen tegelijk indienen (NSGK,

Revalidatiefonds, Skanfonds, VSBfonds, Johanna KinderFonds en Fonds Verstandelijk

Gehandicapten). De fondsen verdelen onderling de beoordeling van de aangevraagde

projecten. De samenwerking levert dus tijdsbesparing op voor de aanvragers én voor

de fondsen. Met 470 aanvragen wijkt het jaar 2012 niet erg af van het gemiddelde van

500 aanvragen per jaar. Vanwege het succes van de jubileumbijeenkomst van Aanvraag.

nl in 2011, wordt in 2013 een nieuwe bijeenkomst georganiseerd waarbij (potentiële)

aanvragers workshops kunnen volgen en er een mogelijkheid is tot speeddaten met de

zes fondsen.

3.6 Impactmeting: evaluatie en monitoring

Evalueren is voor elk maatschappelijk fonds belangrijk. Welke projecten zijn geslaagd

Hoeveel mensen zijn er bereikt Welke valkuilen moeten we vermijden Kennis hierover

helpt een organisatie om haar doelstellingen effectiever te bereiken. Bovendien is een

heldere presentatie van behaalde resultaten van groot belang in de communicatie naar

donateurs en het algemene publiek.

NSGK evalueert elk jaar zelf de projecten die afgerond zijn. Daarnaast laten we een evaluatie

uitvoeren door een externe deskundige. Hieronder volgt een samenvatting van

beide evaluaties.

Interne evaluatie

In 2012 heeft NSGK een evaluatie uitgevoerd over de 135 door haar gefinancierde projecten

die in 2011 werden verantwoord en afgesloten. Dit kunnen ook projecten zijn die

in eerdere jaren zijn toegekend. Op de domeinen Vrije tijd, Wonen, Scholing en werk en

Voorlichting zijn van alle beschikbare dossiers de eindverantwoordingen doorgenomen.

We keken naar:

• de verdeling in domeinen;

• de verschillende doelgroepen die met onze projecten werden bediend;

• de resultaten die we bereikt hebben;

• de aansluiting bij de doelstellingen van NSGK.

Hieronder volgt een samenvatting van onze bevindingen.

Domeinen

NSGK ondersteunt projecten binnen de domeinen Vrije tijd, Wonen, Scholing en werk,

en Voorlichting. Op alle domeinen worden projecten ingediend, maar het aantal verschilt

sterk per domein. Het domein Vrije tijd scoort het hoogst met 80 projecten (op

een totaal van 135). Vooral op de deelterreinen Sport en Vakantie (totaal 50 projecten)

worden veel aanvragen ingediend.

Binnen het domein Scholing en werk zijn 16 educatieprojecten en 8 werkprojecten verantwoord.

Het subdomein Werk scoort daarmee in 2011 beter dan in 2010, toen er 1

afgerond project was. De inzet van NSGK om op het subdomein werk meer en betere

aanvragen aan te trekken, lijkt hiermee vruchten af te werpen. Dit wordt gevolgd door

het domein Wonen met 20 projecten. Beeldvorming blijft dit jaar, zonder duidelijke

reden, achter met 7 afgeronde projecten.

41

NSGK jaarverslag 2012


Zelfstandig reizen met GOOV

Jongeren met een verstandelijke

handicap kunnen zelfstandig reizen

Zelfstandig reizen met het OV is voor jongeren met een verstandelijke beperking vaak niet weggelegd.

Daarom wordt nu de GOOV ontwikkeld. Met deze handige applicatie kiest de jongere op zijn smartphone

een (voorgeprogrammeerde) reis. Vervolgens

geeft zijn telefoon stap voor stap aan waar

hij heen moet. Via GPS wordt bijgehouden waar

hij zich bevindt en wat de actuele reisinformatie

is. Weet hij het even niet meer Dan kan hij met een druk op de knop contact maken met zijn begeleider.

Zo kunnen ook jongeren met een verstandelijke handicap voortaan zelfstandig reizen. GOOV

wordt ontwikkeld vanuit het Technologiefonds, een samenwerking van NSGK met Siza, RMC Groot

Klimmendaal en Stichting Pameijer, en is naar verwachting in 2013 verkrijgbaar.

35

NSGK jaarverslag 2010


Doelgroepen

NSGK maakt bij de evaluatie onderscheid tussen projecten die op één specifieke handicap

zijn gericht en projecten die een bredere doelgroep kennen. Doel van dit onderscheid is

om in kaart te brengen of er voor verschillende doelgroepen specifieke aandachtspunten

zijn. Uit de evaluatie over 2011 blijkt de trend dat meer projecten zich specifiek richten op

kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking, niet heeft doorgezet. Met respectievelijk

29 en 28 projecten gaan de categorieën lichamelijke en verstandelijke beperking

gelijk op. Wel is een onderscheid te zien met betrekking tot het soort projecten dat voor

deze verschillende doelgroepen wordt opgezet. Voor kinderen/jongeren met een lichamelijke

beperking bestaat een derde van de projecten uit sporttoernooien; projecten op

het gebied van werk en wonen zijn oververtegenwoordigd bij kinderen/jongeren met een

verstandelijke beperking.

Er zijn 12 projecten verantwoord die specifiek voor kinderen met een meervoudige beperking

waren. Dit is gelijk aan voorgaande jaren. Projecten voor kinderen en jongeren

met een zintuigelijke beperking (visueel/auditief) zijn niet prominent vertegenwoordigd

binnen een van onze domeinen en vormen met 6 projecten ook maar een klein deel van

het totale aantal.

Opvallend is dat 7 projecten gericht waren op de specifieke doelgroep autistische kinderen/jongeren.

Dit is een toename ten opzichte van voorgaande jaren en geeft aan dat er

behoefte is aan ondersteuning van deze doelgroep.

30 projecten waren niet gericht op één specifieke soort handicap.

Uit de evaluatie blijkt dat we met onze projecten in 2012 ongeveer 7.000 kinderen hebben

geholpen. Het totaal aantal mensen dat we bereikten schatten we op bijna 1,3 miljoen. Dit

cijfer is inclusief het algemene publiek dat is bereikt met projecten binnen de subdomeinen

Beeldvorming (bijvoorbeeld met televisieprogramma’s) en Kunst en Cultuur (denk aan

tentoonstellingen en publicaties).

Doelstellingen

NSGK hecht veel waarde aan de doelstellingen inclusie, empowerment, toegankelijkheid

en beeldvorming. Enkele voorbeelden van projecten die aan bovenstaande doelstellingen

hebben bijgedragen zijn:

Radio 509 Een opleidingstraject voor circa twintig jongeren met een visuele beperking.

Radio 509 maakt programma’s voor en door mensen met een visuele beperking

en heeft ongeveer tweeduizend luisteraars per dag. De jongeren kunnen bij Radio 509

hun talenten tonen en ontwikkelen.

NUSO De koepelorganisatie voor speeltuinverenigingen ontwikkelde samen met

NSGK werkplekken voor jongeren met een verstandelijke beperking bij speeltuinen.

Er is een handleiding ontwikkeld en in dertig speeltuinen in Nederland werken nu permanent

jongeren met een verstandelijke beperking. Zij krijgen hierdoor de mogelijkheid

een eigen inkomen te verdienen en als gewaardeerd medewerker volwaardig te

participeren in de maatschappij.

Anne Vliegt Deze professionele en aangrijpende documentaire over een meisje met

het Gilles de la Tourette-syndroom (vorm van autisme) is door circa 1,2 miljoen mensen

bekeken (vertoning op IDFA, Cinekid, en twee keer door de publieke omroep). De film

laat zien dat kinderen met een beperking in de eerste plaats kind zijn en ook zo gezien

willen worden. Zij willen net als andere kinderen gewoon meedoen.

G-teams Twee reguliere sportclubs vroegen NSGK om een bijdrage voor de aanpassingen

van sportvoorzieningen in het kader van een op te richten G-team. Sportverenigingen

zijn voor veel mensen belangrijk voor hun sociale contacten. Door de oprichting van G-

teams binnen een reguliere vereniging krijgen kinderen en jongeren met een handicap de

mogelijkheid in contact te komen met niet-gehandicapte leeftijdsgenoten. Ook laten we

daarmee zien dat je met een beperking gewoon onderdeel uitmaakt van de samenleving.

43

NSGK jaarverslag 2012


Evaluatiemethode

In 2012 hebben we geen veranderingen aangebracht in onze evaluatiemethodes. In

2010 maakten we voor het laatst een analyse van deze methodes en dat heeft geleid

tot een aantal verbeteringen in 2011. Sommige verbeteringen konden nog niet worden

doorgevoerd vanwege de beperkingen van ons automatiseringssysteem. Aan een

oplossing daarvoor wordt nog gewerkt.

Externe evaluatie

NSGK heeft stichting Perspectief opdracht gegeven een aantal NSGK-projecten door

te lichten. Stichting Perspectief heeft als kenniscentrum voor inclusie en zeggenschap

veel ervaring met het toetsen van projecten op het gebied van inclusie. Inclusie is

een van de belangrijkste doelstellingen van het werk van NSGK. Perspectief bekijkt

of de projecten hun eigen, interne doelstellingen hebben behaald en hoe ze hebben

bijgedragen aan de beleidsdoelstellingen van NSGK. Met de uitkomsten willen we

ons inhoudelijke beleid waar nodig bijstellen en eventueel betere beoordelingscriteria

vaststellen.

Perspectief onderzocht in 2012 vier projecten van NSGK; alle vier de evaluaties verwachten

we in 2013. Het gaat om de volgende projecten:

• MAX, een kleinschalige woonvorm in Utrecht voor jongvolwassenen met een stoornis

in het autistisch centrum en met een gemiddelde tot hoge intelligentie.

• Prins Heerlijk, een lunchcafé in Tilburg waar jongeren met een beperking het horecavak

leren.

• De Academie voor Zelfstandigheid, een opleiding op vier plaatsen in Nederland voor

mensen met een verstandelijke handicap, om hen te helpen zelfstandiger te leven.

• Samen Spelen, een groot project van NSGK om de toegankelijkheid van speeltuinen

te vergroten, zie ook Hoofdstuk 3.4 voor meer informatie over het project. De evaluatie

is gestart in 2011 en de doelstelling om het in 2012 af te ronden bleek niet haalbaar.

Bij de evaluatie van de projecten staat centraal: hoe heeft het project voor de eerste

groep deelnemers bijgedragen aan hun leven Het gaat dan met name om kwaliteit

van leven, ontwikkeling naar zelfstandigheid, empowerment en het innemen van een

positie in hun omgeving. Bij sommige van de projecten blijkt het lastig om deelnemers

die niet meer aan de organisatie verbonden zijn, terug te vinden. Resultaten van de

evaluaties verwachten we in 2013.

3.7 Vooruitblik 2013

NSGK verwacht dat ontwikkelingen in de samenleving van invloed zullen zijn op de

aanvragen die we in 2013 zullen ontvangen en ondersteunen. Bezuinigingen op de

Autismecafé

Contact met lotgenoten en informatie. Dát is waar veel ouders van kinderen met autisme

behoefte aan hebben. Het Autismecafé is dan ook een groot succes. Tijdens de

avond kunnen bezoekers in ontspannen sfeer met elkaar praten aan de hand van een

thema. Ouders organiseren de avond helemaal zelf. Ze vinden het vooral prettig om te

ervaren dat ze niet de enige zijn. ‘In het Autismecafé hoef ik niks uit te leggen. Ik kan er

mijn verhaal kwijt en krijg tips van anderen.’ Met steun van NSGK wordt op dit moment

alweer het 12e Autismecafé opgezet.

In het Autismecafé

hoef ik niets

uit te leggen

44

NSGK jaarverslag 2012


zorg kunnen bijvoorbeeld leiden tot meer steunaanvragen bij NSGK. En door de overheveling

van zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten zien we meer aanvragen van

AWBZ-instellingen. Meer over de relevante ontwikkelingen in de samenleving leest u

in Hoofdstuk 1.7.

Ons inhoudelijke beleid wordt in 2013 verder uitgewerkt en geïmplementeerd. We

werken daarbij aan betere communicatie richting aanvragers, prettiger aanvraagmethodes

(bijvoorbeeld via onze website) en betere monitoring. Ook binnen onze eigen

projecten passen we de ervaring van de afgelopen jaren toe, zo wordt er bijvoorbeeld

meer aandacht besteed aan een goede rolverdeling binnen de eigen projecten.

Feedback van onze doelgroep en het Jongerenpanel

Kinderen en jongeren met een beperking weten zelf het beste wat zij belangrijk vinden.

Als NSGK willen we dan ook graag feedback van hen en hun ouders. Er wordt (in

samenwerking met de afdeling Fondsenwerving & Communicatie) een manier ontwikkeld

om regelmatig feedback te ontvangen van de doelgroep over zaken die voor jongeren

interessant zijn. Welke projecten vinden ze interessant Wat zou er ontwikkeld

moeten worden Zijn we op de goede weg met ons beleid

Daarnaast wil NSGK jongeren stimuleren om zelf ook actief aan de slag te gaan met

hun ideeën. Hiervoor wordt samen met jongeren met een beperking gekeken naar de

invulling van een jongerenpanel.

Doelstellingen afdeling Handicap &Samenleving 2013

1. Er wordt een nieuw toetsingskader geformuleerd.

In 2013 wordt het huidige toetsingskader aangescherpt met als uitgangspunt: voor

welk probleem wil dit project een oplossing bieden en is dat de beste oplossing voor

het probleem

2. De randvoorwaarden voor het initiëren van eigen projecten worden geformuleerd.

NSGK financiert projecten, maar we hebben ons de laatste jaren ook steeds verder

ontwikkeld tot uitvoerder. Dit heeft ons enorm veel gebracht (kennis, erkenning,

betrokkenheid, etc.). Het kader waarbinnen we dit doen is echter niet scherp. Wanneer

kiest NSGK ervoor om zelf een project te initiëren Wat zijn randvoorwaarden

In welke gevallen zoeken we daarbij naar samenwerking Dergelijke vragen zullen

beantwoord worden in 2013.

3. De verschillende rollen van NSGK in een samenwerkingsverband worden uitgewerkt.

In de samenwerking met anderen is de rol van NSGK niet altijd duidelijk. Over welke

punten denkt NSGK bijvoorbeeld mee Of op welke manier wordt de rol van NSGK

naar buiten toe gecommuniceerd In 2013 zal dit nader worden onderzocht. De

bevindingen dienen als leidraad voor toekomstige samenwerkingen.

4. Het aantal aanvragen dat NSGK ontvangt, wordt omhoog gebracht.

Belangrijk is dat de projecten goed aansluiten bij het beleid van NSGK. De afgelopen

jaren ontving NSGK rond de 500 aanvragen (2008: 478, 2009: 497, 2010: 553,

2011: 507). In 2012 namen we een flinke daling waar. NSGK zal in 2013 actie moeten

ondernemen om het aantal (relevante) aanvragen op peil te brengen.

5. De randvoorwaarden voor het initiëren van onderzoek worden geformuleerd.

NSGK wil meer onderzoek (laten) doen naar de effecten van maatschappelijk veranderingen

of veranderingen in wet- en regelgeving. In 2013 zal worden geformuleerd

binnen welke voorwaarden NSGK dergelijk onderzoek wil initiëren. De eerste onderzoeken

zullen worden uitgevoerd.

6. De monitoring van ons nieuwe Meerjarenkader wordt gestart en er wordt gekeken

of, en zo ja waar, bijstelling op onderdelen nodig is.

7. De bestemmingsreserves worden besteed conform ons beleid en onze begroting.

45

NSGK jaarverslag 2012


Interview

Roeland Vollaard

Initiatiefnemer Klas op Wielen

Roeland Vollaard is initiatiefnemer van de Klas op Wielen, een project waarbij kinderen

met ernstig meervoudige beperkingen toch op een gewone school zitten.

Dit concept is en wordt nu op een aantal basisscholen gerealiseerd met steun van

NSGK. ‘In mijn werk bij een zorginstelling zag ik dat meervoudig gehandicapte

kinderen enkel hulpverleners en andere gehandicapten om zich heen hebben.

Terwijl juist het contact met niet gehandicapte kinderen zo goed voor hen is. Ik

wilde deze kinderen dagelijks in contact brengen met basisschoolleerlingen. Eind

2006 was basisschool De Aventurijn in Heerhugowaard een bijzondere klas rijker!

De kinderen met een meervoudige beperking doen met de andere kinderen mee

waar dat mogelijk is. En als dat niet mogelijk is, zijn ze in hun eigen klas.’

De Aventurijn bewijst dagelijks dat kinderen met én zonder handicap veel van

elkaar kunnen leren. ‘Hier gaat de aandacht uit naar leren, ook voor kinderen zonder

leerplicht. De gehandicapte kinderen krijgen zorg en hulp van twee begeleiders

én zo’n honderd basisschoolleerlingen. Die vertellen iets aan de gehandicapte

kinderen, helpen eten geven of spelen en knuffelen met ze. En iedere dag mag

er een kind mee in het kringgesprek van een klas. Voor beide kanten is dit contact

heel belangrijk. De basisschoolleerlingen leren wat het betekent om een handicap

te hebben en hoe met deze kinderen om te gaan. Andersom worden de kinderen

met een beperking uit hun isolement gehaald. Ze worden niet alleen meer geprikkeld,

maar kunnen ook veel meer prikkels aan. Je ziet ze echt groeien.’

Na het succes in Heerhugowaard is er inmiddels, met steun van NSGK, een klas

gestart in Alkmaar. En staan in Ridderkerk en Hoogerheide twee projecten te

trappelen. Roeland hoopt dat vele anderen zijn voorbeeld volgen. ‘Zelf werk ik

dagelijks op de groep want naast het ontwikkelen vind ik dat juist zo geweldig.

Initiatiefnemers voor andere plaatsen en scholen zijn vrij mijn sjabloon te gebruiken.

Het is vanzelfsprekend én eenvoudig te realiseren: er is enkel een klaslokaal

binnen de school nodig dat kan worden ingericht. De zorginstelling biedt de

begeleiding. Er zijn dagelijks maximaal vijf kinderen per school aanwezig, anders

wordt het weer een instelling op zich. Veel basisscholen kampen met leegstand

dus dat biedt kansen.’

NSGK is hoofdfinancier van Klas op Wielen. ‘Onze doelstelling is dezelfde, we

willen allebei kinderen met en zonder handicap samenbrengen. De samenwerking

met NSGK verloopt erg goed. Inmiddels heb ik een vervolgaanvraag gedaan voor

een Klas op Wielen binnen het VMBO praktijkonderwijs. Dat bestaat in Nederland

ook nog niet helaas. Binnenkort hoop ik met een gesponsorde fietstocht iets terug

te doen voor NSGK. Ik ga namelijk de Marmotte fietsen. Dat is weer een heel

andere uitdaging.’

‘Onze doelstelling is

dezelfde, we willen allebei

kinderen met en zonder

handicap samenbrengen.’

46

NSGK jaarverslag 2012


4 Fondsenwerving & Communicatie

4.1 Afdeling

De afdeling Fondsenwerving & Communicatie (F&C) bestond op 31 december 2012 uit

vijftien medewerkers: een coördinator, twee fondsenwervers, een assistent fondsenwerving,

een medewerker communicatie & pr, een coördinator collecte & evenementen

en negen regiocoördinatoren. Al deze medewerkers werken in deeltijd; in totaal

telt de afdeling 8,3 fte’s.

NSGK is onafhankelijk en ontvangt geen overheidssubsidie. Zonder de steun van donateurs

en vrijwilligers is onze hulp aan kinderen en jongeren met een handicap dan

ook niet mogelijk. De activiteiten van de afdeling F&C zijn gericht op het genereren

van bekendheid van NSGK en het efficiënt en effectief werven van fondsen. Daarbij

conformeert NSGK zich aan de gedragscode van branchevereniging VFI. We gaan uit

van de basiswaarden respect, openheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.

Vooroordelen en onwetendheid in de samenleving vormen voor kinderen met een handicap

nog steeds een grote hindernis. Daarom geeft NSGK ook voorlichting over kinderen

en jongeren met een handicap.

De totale inkomsten uit fondsenwerving waren in 2012 lager dan begroot. De inkomsten

uit nalatenschappen vielen ook lager uit. De opbrengst van de collecte was daarentegen

hoger dan verwacht.

Inkomsten uit eigen fondsenwerving (bedragen x € 1.000)

Gerealiseerd 2012 Begroot 2012 Gerealiseerd 2011 Begroot 2013

Donaties & giften 1.502 1.616 1.462 1.810

Bestemmingsgiften 1.016 1.150 1.024 448

Collecte 773 725 701 776

Nalatenschappen 904 1.000 890 846

Totaal inkomsten eigen

fondsenwerving 4.195 4.491 4.084 3.880

Percentage kosten eigen

fondsenwerving 18,3 19,2 19.8 22,8

Inkomsten VriendenLoterij 283 300 292 300

4.2 Donaties

In december 2012 had NSGK 36.764 donateurs. Onder ‘donateur’ vallen mensen die in

de afgelopen 24 maanden een gift hebben gedaan aan NSGK. Het aantal opzeggingen

is met 2.681 iets toegenomen ten opzichte van 2011 (2.255). De voornaamste redenen

van deze toename zijn het grotere aantal opzeggingen onder donateurs die we eerder

wierven via deur-tot-deur, en een toenemend aantal opzeggingen vanwege de crisis.

In totaal ontvingen we in 2012 ruim 1,5 miljoen euro aan donaties en giften van donateurs.

Kengetallen donateurs 2012

Gerealiseerd 2012 Begroot 2012 Gerealiseerd 2011 Begroot 2013

Actieve acceptgirodonateurs

20.175 18.954 21.960 18.561

Actieve machtigingsdonateurs

16.589 20.264 15.207 17.438

Aantal nieuwe donateurs 3.027 3.649 5.487 3.454

Inkomsten giften/

donateurs totaal € 1502.000 € 1.616.000 € 1.462.000 € 1.810.000

Aantal opzeggingen 2.681 2.160 2.255 2.156

47

NSGK jaarverslag 2012


Wervingmethoden nieuwe donateurs

In 2012 wierven we nieuwe machtigingsdonateurs via deur-tot-deurwerving, internet

en direct mail. Doordat we geen fondsenwervende televisie-uitzending hebben kunnen

realiseren, bleef het aantal nieuwe donateurs achter op de begroting.

Afgelopen zomer hebben we als NSGK voor het eerst een fondsenwervende campagne

uitgevoerd, met als thema Samen Spelen. Helaas heeft deze campagne niet het gewenste

fondsenwervingsresultaat opgeleverd. De mailing heeft zelfs minder inkomsten

gegenereerd dan het jaar ervoor. Deze campagne was wel erg leerzaam voor de afdeling

F&C. Met name de intensieve samenwerking binnen de afdeling en ook met de afdeling

H&S is als zeer positief ervaren. (Zie hoofdstuk 4.8 voor meer informatie over de campagne

Samen Spelen.)

De totale bijdrage die we van nieuwe donateurs uit deur-tot-deurwerving kregen, bedroeg

in 2012 € 160.424. De gemiddelde jaardonatie van deze nieuwe donateurs was

€ 103,50. Dit bedrag ligt aanzienlijk hoger dan in 2011 (€ 78). Het hogere bedrag is met

name te danken aan goede prestaties van een van de twee wervingsbureaus waar we

afgelopen jaar mee hebben gewerkt. Door dit bureau werd geworven voor een vaste

donatie van € 10 per maand en dat bleek aan te slaan.

De totale inkomsten van nieuwe donateurs die we via internet kregen, waren € 8.554.

De gemiddelde jaardonatie van deze groep nieuwe machtigingsdonateurs was € 62,16

per jaar. Dat gemiddelde ligt fors hoger dan in 2011 (€ 28,47).

Fondsenwerving op eigen achterban

Van onze bestaande donateurs kregen we extra inkomsten via direct mail en telemarketing.

Deze manier van werven levert belangrijke inkomsten op voor NSGK. We verstuurden

vier mailings (zie tabel hieronder), waarin we onder andere giften vroegen voor toegankelijke

speeltuinen en voor werkervaringsprojecten.

In 2012 ontvingen we méér uit direct mail dan het jaar ervoor. Weliswaar hebben minder

mensen incidenteel gedoneerd per acceptgiro, maar het gemiddelde giftbedrag is wel

met 4 euro toegenomen (tot € 22,71). De decembermailing heeft boven verwachting goed

gerespondeerd. De doelstelling van 62.000 euro is met bijna 18.000 euro overschreden.

Via telemarketing hebben we in 2012 een aantal van onze donateurs gevraagd of zij hun

machtiging wilden verhogen. Circa 25 procent gaf aan deze oproep gehoor.

Kengetallen direct mail

Aantal mailings 2012

Gemiddelde respons op direct mail 11 %

Opbrengst totaal € 349.000

Gemiddelde opbrengst per respondent € 22,71

3 nieuwsbrieven, 1 extra giftenmailing,

1 eindejaarsmailing

Notariële schenkers

Periodieke notariële schenkers leggen voor minimaal vijf jaar bij de notaris vast dat ze

jaarlijks een bedrag zullen schenken aan een bepaald goed doel. Dat is voor de schenkers

een aantrekkelijke manier om zo’n doel te steunen, want de giften zijn meestal volledig

aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

In 2012 hebben we eenmaal in een nieuwsbrief aandacht besteed aan het schenken met

fiscaal voordeel. Eind 2012 was het totaal aantal notariële schenkers 127 (in 2011 was dit

133). Zij schonken gemiddeld 431 euro per jaar aan NSGK (in 2011 399 euro).

Grote-giftgevers

NSGK heeft in 2012 diverse fondsen en bedrijven benaderd met een voorstel voor een

financiële bijdrage aan een van onze projecten. Het blijkt echter moeilijk om projecten en

48

NSGK jaarverslag 2012


de wensen van deze bedrijven en fondsen op elkaar te laten aansluiten. In 2013 zal de nadruk

voor het aanvragen nog meer liggen bij het indienen bij fondsen; hier zijn – meer dan

bij bedrijven – de criteria vooraf helder en kunnen we goed passende projecten indienen.

Daarnaast willen we door middel van een beter gesegmenteerd gebruik van onze database

de particuliere grote gevers beter leren kennen en ze stimuleren om hun giften te

verhogen. Dit zal meelopen in het behoudprogramma, dat is gericht op de particuliere

donateurs (zie onder).

Evaluatie donaties en vooruitblik 2013

De begroting van 2012 is niet gehaald. De redenen waarom een daling aan inkomsten

van 100.000 euro is ontstaan:

1. Er was rekening gehouden met een bedrag van 93.000 euro dat geworven zou worden

via het televisieprogramma Tijd voor Max in het eerste kwartaal van 2012. Maar helaas

heeft de redactie van het programma NSGK niet geselecteerd bij de goede doelen voor

2012. Met de campagne in het vooruitzicht hebben we lang het televisiebudget vastgehouden

voor een alternatief tv-format. Dit alternatief is er niet gekomen. Het budget

is verschoven naar deur-tot-deurwerving. In augustus heeft een werfteam 400 nieuwe donateurs

geworven (7.500 euro aan inkomsten voor 2012). Dit was aan-zienlijk later in het

jaar, waardoor er een groot aantal incassomomenten (inkomsten) zijn gemist.

2. De uitstroom van donateurs die via deur-tot-deurwerving bij ons waren gekomen, viel

10 procent hoger uit dan begroot. Hierdoor missen we 8.000 euro aan inkomsten.

3. De totale uitstroom in 2011 was 15,75 procent. In 2012 was dit hoger, namelijk 17,63

procent. De voornaamste reden voor opzegging is: financiële redenen. In 2011 zei 15

procent van de donateurs hun donatie om deze reden op, in 2012 was dit 23 procent.

Waarschijnlijk is dit een gevolg van de economische crisis.

In 2013 zal de nadruk op het behoud van donateurs liggen. De werving van nieuwe

donateurs wordt steeds lastiger. De oorzaken daarvoor zijn divers. De respons op direct

mail loopt terug en online werven we (nog) geen grote getalen. Het Bel-me-niet Register

beperkt bovendien telemarketing. En er wordt gesproken over een Bel-niet-aan Register

– waardoor onze deur-tot-deurwerving in gevaar zou kunnen komen.

Een van de belangrijkste vragen die we onszelf in 2013 zullen stellen is: hoe houden we

onze donateurs binnenboord Onze database nemen we hierbij als uitgangspunt voor

ons beleid. We gaan komend jaar de segmentatie van de diverse donateursgroepen

nogmaals onder de loep nemen en hier het behoudprogramma op aanpassen. Daarbij

overwegen we een retentie-index als hulpmiddel. Deze tool is speciaal ontwikkeld voor

fondsenwervers om in te schatten welke donateurs overwegen af te haken en hen vervolgens

te motiveren om te blijven.

4.3 Bestemmingsgiften

Bestemmingsgiften zijn grote giften die aan één specifiek thema of project besteed

moeten worden. Het grootste deel van de bestemmingsgiften (750.000 euro) betrof de

bijdragen van onze partners in het Technologiefonds (zie hoofdstuk 3.4).

Daarnaast ontvangt NSGK giften van vermogensfondsen en bedrijven met het verzoek

dit geld namens hen te besteden. In 2012 ging het om een totaalbedrag van

1.025.000 euro. Meestal selecteert NSGK een aantal projecten die passen bij het beleid

van NSGK én bij de wensen van de giftgever; in overleg wordt dan gekozen aan

welk projecten de giften worden besteed.

Een grote bestemmingsgift ontvingen we van Stichting Boschuysen (60.000 euro).

Deze stichting ondersteunt projecten voor kinderen en jongeren in een achterstandssituatie,

maar heeft zelf weinig expertise op het gebied van kinderen en jongeren met

49

NSGK jaarverslag 2012


Foto: Margot de Heide

Cool in je rolstoel

Paralympisch kampioen zitskiën Kees-Jan van der Klooster gelooft dat kinderen met een handicap

veel meer met hun rolstoel kunnen dan ze weten. Daarom organiseert hij voor hen rolstoelvaardigheidscursussen,

samen met NSGK en de BOSK. Sophie (12) volgde

Kinderen vinden mijn zo’n training: ‘Kees-Jan leerde me allerlei trucjes. Ik kan nu van alles

rolstoel stoer!”

doen met mijn rolstoel, dat vind ik erg handig. Ook stunten! Kinderen

vinden mijn rolstoel stoer!’ Haar moeder Marjan voegt hieraan toe:

‘Kees-Jan liet haar zien dat ze veel meer kan dan ze denkt. Dat was ook voor ons een goede les. We

helpen ons kind niet door haar steeds met alles te helpen.’

Op de foto SP-leider Emile Roemer, die een bezoek bracht aan een van de rolstoelcursussen.

43

NSGK jaarverslag 2010


een handicap. Wij hebben deze expertise wel en besteden het geld in nauw overleg

met Stichting Boschuysen.

Van het Hendrik van der Horstfonds ontvingen we ook in 2012 de jaarlijkse bijdrage

van 100.000 euro. Hendrik van der Horst woont vanwege een beperking in een instelling.

De opbrengst van zijn vermogen wordt door zijn curatoren geschonken aan

NSGK, om het te besteden aan projecten die aansluiten bij zijn belangstelling, zoals

projecten op het gebied van vrije tijd en in het bijzonder cultuur. Het fonds zegde toe

NSGK de komende vijf jaar te blijven steunen.

Daarnaast gaven diverse bedrijven en Stichting Dorodarte ons geoormerkte giften

voor een specifieke project. De totale waarde bedroeg € 13.350.

4.4 Collecte

In november 2012 organiseerde NSGK voor de elfde keer haar landelijke collecteweek,

ook dit jaar weer met een prachtig resultaat. Ten opzichte van 2011 steeg de opbrengst

met 69.000 euro, een groei van ruim 10 procent. De collecte werd uitgevoerd

door circa 810 vrijwillige collecte-organisatoren en ongeveer 10.000 collectanten. De

gemiddelde opbrengst per collectant bedroeg 77 euro. Ter ondersteuning van de collecte

voerden we een landelijke campagne. (Zie ook hoofdstuk 4.8.)

Kengetallen collecte

Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011 Begroot 2013

Opbrengst collecte € 773.000 € 725.000 € 701.000 € 776.000

Aantal organisatoren 810 775 755 820

Aantal collectanten 10.000 8.500 8.200 10.500

Werving vrijwilligers

De werving van vrijwilligers ging deels via de collecte-organisatoren. Dit zijn vrijwilligers

die in hun eigen wijk of woonplaats de collecte organiseren. In hun omgeving

werven ze collectanten, voorzien hen van informatie en materialen en zorgen voor een

goede administratieve afhandeling. Ze worden daarbij begeleid door de negen regiocoördinatoren

van NSGK.

Daarnaast werden in 2012 vrijwilligers gezocht via:

- telefonische werving door drie telemarketingbureaus;

- fieldmarketing (een combinatie van deur-tot-deur-werving en werving in bijvoorbeeld

winkelcentra);

- de NSGK-website;

- free publicity;

- een campagne op Facebook;

- projectpartners (zie onder).

Projectpartners

Na het succes van vorig jaar werden ook de projectpartners van NSGK in 2012 weer

uitgenodigd om mee te doen aan de collecte. Die partners zijn organisaties die in het

recente verleden steun van NSGK kregen voor hun project. Bij deelname aan de collecte

mochten zij 50 procent van hun opbrengst besteden aan hun eigen project. Op deze

manier hebben uiteindelijk bijna 1.700 collectanten gelopen voor hun project. Onder

hen waren ongeveer 750 nieuwe collectanten. In totaal haalden de collectanten van de

projectpartners circa 135.000 euro op.

Geworven organisatoren en collectanten per kanaal

In totaal hebben we 200 nieuwe organisatoren geworven via telemarketing. Dat is iets meer

dan in 2011 (190).

51

NSGK jaarverslag 2012


De nieuwe collectanten werden zo geworven:

- 1.820 via telemarketing en fieldmarketing;

- circa 750 via onze projecten;

- 200 à 250 via de NSGK-website en Facebook (leverde enkele tientallen collectanten op).

Communicatie met vrijwilligers

In 2012 ontvingen de collecte-organisatoren twee mailings met informatie en collectematerialen,

die zij nodig hadden om vrijwilligers te werven en de collecte uit te

voeren. De eerste mailing vond plaats in mei en had de vorm van een digitale nieuwsbrief.

In de tweede mailing, in september, ontvingen de collecte-organisatoren alle

middelen om de collectematerialen te bestellen en de financiën te verantwoorden.

Tevens ontvingen zij wervingskaartjes om in hun omgeving gemakkelijk collectanten

te kunnen werven. Daarnaast kregen zij driemaal de NSGK-nieuwsbrief. Per mail en

telefoon hebben de negen regiocoördinatoren diverse malen contact gehad met de

collecte-organisatoren.

Alle vrijwilligers (organisatoren en collectanten) ontvingen bovendien in september de jaarlijkse

nieuwsbrief over de collecte: ‘Collectenieuws 2012’. Na afloop van de collecte kregen

alle collectanten een bedankkaart met daarop het bedrag dat ze hebben opgehaald.

Evaluatie collecte en vooruitblik 2013

NSGK is blij met het resultaat van de collecte. De opbrengst toont wederom een prachtige

stijging. De telefonische werving van vrijwilligers werd in 2012 bemoeilijkt door het

Bel-me-niet Register, maar daar stond tegenover dat de 50-procentregeling (van het collectebedrag

mag de helft aan het eigen project worden besteed) ook dit jaar veel extra

collectanten opleverde via projectpartners. Fieldmarketing kan een goede aanvulling zijn

op telemarketing, met name in plaatsen waar telefonische werving door het Bel-me-niet

Register nauwelijks meer mogelijk is. In 2013 zullen we deze opnieuw inzetten.

De afgelopen jaren heeft NSGK haar collecte-organisatoren na afloop een evaluatieformulier

gestuurd. Omdat de uitkomsten daarvan al enkele jaren vergelijkbaar waren, is

er in 2012 voor gekozen om geen evaluatie te versturen. Verbeterpunten uit de regio’s

zijn besproken tijdens de vijf overleggen met het collecteteam en uiteraard hebben de

negen regiocoördinatoren altijd nauw contact met de collecte-organisatoren.

De beoogde collecteopbrengst in 2013 is 776.000 euro. Om dit te behalen, streven we

naar circa 820 organisatoren en 10.500 collectanten, waarvan ongeveer 2.000 collectanten

via de projectpartners.

4.5 Nalatenschappen

In 2012 ontving NSGK 904.000 euro uit erfenissen en legaten. Dat is een stijging van

bijna 1 procent ten opzichte van 2011. De inkomsten uit nalatenschappen blijven wel

onder het begrote bedrag van 1.000.000 euro. Inkomsten uit nalatenschappen zijn, in

tegenstelling tot inkomsten uit donaties en collecte, moeilijk te voorspellen en nauwelijks

te beïnvloeden. Om te stimuleren dat erflaters bij het opmaken van hun testament

aan NSGK denken, informeert de afdeling Fondsenwerving & Communicatie hierover

geregeld in nieuwsbrieven. Daarnaast plaatst NSGK advertenties in enkele notariaatsmedia.

Sinds 2006 neemt NSGK ook deel aan de gezamenlijke bewustwordingscampagne

‘Nalaten’ van een grote groep goede doelen in Nederland.

4.6 Inkomsten acties

Bedrijven, scholen en personen houden geregeld acties waarvan de opbrengst voor NSGK

is. In 2012 zijn de inkomsten uit zulke acties licht gestegen: 52.591 euro ten opzichte van

50.553 euro in 2011. Opvallend is dat steeds meer giften binnenkomen via de online modules

‘GeefSamen’ en ‘GeefGratis’. Dit zijn platforms waar mensen zelf een actiepagina kunnen

52

NSGK jaarverslag 2012


aanmaken om geld in te zamelen. Een van de belangrijkste acties in 2012 was de Dam tot

Damloop, goed voor 17.200 euro, bijna helemaal geworven via de online actiepagina’s.

Ook serviceclubs organiseren geregeld acties.Sinds 2010 heeft NSGK een overeenkomst

met de Serviceclubs in Nederland (SIN). Als een bij hen aangesloten serviceclub geld

inzamelt voor een project dat past bij de doelstellingen van NSGK, verdubbelen wij het

bedrag tot een maximum van 25.000 euro. De schenking verloopt dan via NSGK. In 2012

hebben 18 serviceclubs gebruikgemaakt van deze regeling. De totale inkomsten zijn

98.749 euro. (In 2011: 16 serviceclubs, 138.320 euro.)

4.7 VriendenLoterij

De VriendenLoterij schenkt jaarlijks de helft van

haar opbrengsten aan goede doelen op het gebied

van welzijn en gezondheid in Nederland.

NSGK ontving in 2012 282.975 euro. Daarvan

was 200.000 euro de vaste bijdrage. De overige

82.975 euro komt van geoormerkte loten (8.734 euro minder geoormerkte opbrengst

dan in 2011).

Geoormerkte loten zijn loten van deelnemers die expliciet hebben aangegeven dat de

helft van hun lotprijs ten goede moet komen aan NSGK. In samenwerking met de VriendenLoterij

hebben wij in 2012 opnieuw geïnvesteerd in de werving van deze deelnemers

om zo de opbrengsten via geoormerkte loten op peil te houden. Daarnaast werken we

samen met de VriendenLoterij aan het behouden van deze deelnemers.

NSGK heeft ook een aanvraag ingediend voor een extra gift uit de opbrengst van de

extra trekkingen van de VriendenLoterij. Deze aanvraag werd in 2012 niet toegekend.

De VriendenLoterij levert elk jaar een belangrijke bijdrage aan het werk van NSGK. Niet

alleen door de mooie giften die we ontvangen, maar ook door de publiciteit die zij voor

ons werk genereren. Via de VriendenLoterij kregen we bijvoorbeeld af en toe aandacht

in het televisieprogramma Koffietijd. Zoals in de uitzending van zaterdag 1 september,

waarin SP-politicus Emile Roemer op bezoek ging bij een van onze projecten, een rolstoel-clinic

door onze Famous friend Kees Jan van der Klooster. Aansluitend was er een

studiogesprek met Roemer en onze directeur Ingrid Tuinenburg.

NSGK en de VriendenLoterij overleggen geregeld over de samenwerking: Welke projecten

worden er in het algemeen door NSGK gefinancierd, welke projecten kunnen

gebruikt worden in communicatie van de VriendenLoterij, bijvoorbeeld in Koffietijd Ook

De JIJ maakt blij!

Kinderen geven

elkaar tips

De JIJ-krant is een vrolijk, gratis magazine dat wordt gemaakt voor én door kinderen

die in een instelling of bij een pleeggezin wonen. Veel van deze kinderen hebben een

handicap. Redacteur Niels Troost vertelt trots: ‘Kinderen schrijven over hun leven in

een instelling. Niet over de problemen, maar hoe je ze kunt oplossen. Op deze manier

geven ze elkaar tips over hoe het anders en beter kan.’ De JIJ-krant biedt kinderen

herkenning, erkenning en contact met andere kinderen. Een lezer vertelt: ‘Ik heb veel

steun aan de JIJ en de verhalen die ik lees van andere kinderen. De JIJ maakt me blij!’

53

NSGK jaarverslag 2012


evalueren we waarom ons voorstel voor de extra trekking niet werd gehonoreerd, om

volgend jaar nog beter aan de criteria voor deze aanvragen te kunnen voldoen.

Het huidige kabinet heeft aangegeven het kansspelbeleid te willen moderniseren. Wij

hopen dat de voorgestelde wijzigingen in het kansspelbeleid de VriendenLoterij voldoende

ruimte geven om de succesvolle fondsenwerving op dit niveau voort te zetten.

Want zonder de VriendenLoterij en haar deelnemers zouden wij een groot deel van onze

initiatieven niet kunnen realiseren.

4.8 Publiciteit

Goede naamsbekendheid helpt bij het werven van fondsen. Daarnaast wil NSGK graag

bekend zijn bij potentiële projectpartners. Daarom werken we doorlopend aan onze

naamsbekendheid. Dat doen we met campagnes, aandacht in de pers en via onze website

en de online media.

Naamsbekendheid en imago

Jaarlijks laat NSGK haar naamsbekendheid en imago meten in het Charibarometer-onderzoek

van Mediad. Dit onderzoek leidt tot een rangorde van goede doelen op een

aantal variabelen zoals naamsbekendheid, waardering en imago. In de rangorde van bekendste

goede doelen zijn we in 2012 met vijf plaatsen gestegen naar de 45e plaats. Op

waardering zijn we fors gedaald van plaats 21 naar 42. Deze daling hangt mogelijk deels

samen met de stijging op naamsbekendheid (dit komt door de onderzoekssystematiek),

maar een volledige verklaring hebben we niet.

Positie NSGK op Charibarometer (rangorde: hoe lager het getal, hoe gunstiger de positie)

Resultaat 2012 Doelstelling 2012 Resultaat 2011 Doelstelling 2013

Naamsbekendheid 50 45 55 40

Waardering 42 19 21 25

Imago 41 39 43 34

Geefbereidheid (geholpen*) 42 42 48 37

*hierbij wordt de respondenten specifiek gevraagd naar hun bereidheid om aan NSGK te doneren.

Campagnes

In 2012 heeft NSGK twee campagnes gevoerd, namelijk in juli en in november.

Samen Spelen-campagne

Op 13 juli ging deze campagne van start met als doel: fondsen werven voor het toegankelijk

maken van speeltuinen. Daarnaast wilden we de naamsbekendheid van NSGK vergroten

en het publiek bewust maken van het feit dat veel kinderen met een handicap niet

kunnen meespelen, terwijl dat met een beetje hulp wel mogelijk kan zijn. Het was de eerste

keer dat we een grote campagne ophingen aan één thema, en ook de eerste keer dat

alle middelen voor fondsenwerving, donateurswerving en communicatie in één campagne

werden gecombineerd. De campagne bestond onder andere uit radiospots, stopperadvertenties

in kranten en buitenreclame. De nieuwsbrief gaf verdieping aan het thema,

met onder meer interviews met een ouder, een lid van de Speeltuinbende en een deskundige.

Tv-presentatrice Tooske Ragas onderschrijft het belang van toegankelijke speeltuinen

en gaf de campagne publicitaire steun. Dat deed ze onder andere door een interview

te geven en de radiospots in te spreken. Ze deed dit onbezoldigd.

Ook in het kader van de Samen Spelen-campagne:

- Samenwerking met SBS leidde tot publiciteit in de televisieprogramma’s Piets Weerbericht,

Robs Tuinverbouwing en Shownieuws.

- Wervingsbedrijf Appco heeft donateurs geworven tijdens de campagne.

54

NSGK jaarverslag 2012


- Het magazine Picknick (van Libelle en Margriet) besteedde aandacht aan Samen Spelen

en doneerde de opbrengst van hun puzzel en Bel & win-actie.

- Het magazine Lotje&co schreef een groot artikel over Samen Spelen.

- Ongeveer 350 speeltuinen ontvingen een kleine PR-kit waarmee ze de campagne konden

ondersteunen.

- De NSGK-website speelde een centrale rol in de campagne, met een speciale

landingspagina, veel achtergrondinformatie en de mogelijkheid om te doneren of vrijwilliger

te worden.

Resultaten Samen Spelen-campagne

Over de resultaten van de Samen Spelen-campagne valt veel te zeggen. Een korte samenvatting:

- Het bereik van de campagne was groot. Alleen al naar Piets Weerbericht keken ruim

1 miljoen mensen, en Robs Tuinverbouwing werd door 694.000 mensen gezien. De radiospot

bereikte 6.333.000 personen van 30 jaar en ouder, die de spot gemiddeld 8,7

keer hoorden. En van de stopperadvertentie telden we meer dan 300 plaatsingen; de

meeste in lokale en regionale kranten, maar ook in de Telegraaf en Metro. Pogingen om

de campagne te ondersteunen met een PR-actie hebben niets opgeleverd. Wel heeft

een persbericht geleid tot tientallen artikelen, onder andere in de Telegraaf.

- De opbrengst van donaties die naar aanleiding van de nieuwsbrief binnenkwamen, bleef

met 45.000 euro achter bij de doelstelling van 52.800 euro. Ook het aantal donateurs

dat zich aanmeldde naar aanleiding van de SBS-programma’s (19) is laag. Het aantal

online donaties was tijdens de campagne met 41 eenmalige giften en 27 structurele

donateurs ruim drie keer zo hoog als gemiddeld. De donateurswerving via Appco verliep

uitstekend (258 nieuwe donateurs), en Facebook leverde 36 nieuwe donateurs en

5.200 likes op. De opbrengst gegenereerd door het magazine Picknick is 5.910 euro.

Collecteweek-campagne

In de campagne rondom de NSGK-collecteweek (12-17 november 2012) was het belangrijkste

doel: het Nederlandse publiek informeren over de collecte, zodat mensen wisten

dat er een collectant aan de deur kon komen. Tweede doel was de vrijwilligers een publicitair

steuntje in de rug te geven, zodat zij voelden dat ze er niet alleen voor stonden. De

campagne moest ook bijdragen aan een grotere bekendheid van NSGK.

Onze radiospots waren te horen op Q-music, Radio 2, 4 en 5 en alle regionale radiozenders.

Onze tv-spot werd in de zendtijd van Socutera uitgezonden. In 115 collectegemeenten

waren in totaal 4.500 NSGK-posters te zien. Met persberichten hebben we lokale media

geïnformeerd over de collecte. Bovendien plaatsten we een advertorial in een selectie

Theater opent ogen

Door deze voorstelling

zijn we

wakker geschud

Krijgen mensen met een beperking écht voldoende kansen in onze samenleving De

theatervoorstelling Loket 13 zet bezoekers aan tot nadenken. Regisseur Henk Jansen:

‘We hopen dat toeschouwers door de voorstelling anders gaan kijken naar mensen met

een beperking. Meer oog krijgen voor wat ze wél kunnen, maar ook voor de vele

obstakels die onze samenleving nog steeds voor hen kent. Bij de makers van Loket

13 werkte het in elk geval wel zo. Door deze voorstelling zijn we echt wakker geschud –

er is nu ineens zoveel meer dat ons opvalt. In Nederland kan nog veel verbeterd worden

voor mensen met een beperking.’ Loket 13 wordt mede mogelijk gemaakt door NSGK.

De voorstelling trekt in 2013 het land door.

55

NSGK jaarverslag 2012


Baarnsche Courant • 23 januari 2012

De Telegraaf • 12 juli 2012

Houtens Nieuws • 10 oktober 2012

Trouw • 10 november 2012

Haarlems Dagblad ed. Haarlem • 23 augustus 2012

51

NSGK jaarverslag 2011

Stentor Zwolse Courant

ed. Zwolle • 10 november 2012


van huis-aan-huiskranten. Belangrijk bij deze mediakeuze was dat we met een beperkt

budget een zo groot mogelijk bereik wilden onder onze doelgroepen.

Resultaten collecteweek-campagne

Met de radiospots zijn bijna 5,5 miljoen mensen bereikt (leeftijd 10+) van wie ruim 2 miljoen

vrouwen in de leeftijd 40+ (een belangrijke doelgroep voor NSGK). Zij hoorden de

spot gemiddeld 8,2 keer. De advertorial had een geschat bereik van 1,5 miljoen mensen,

de Socutera-televisiespot werd in totaal door ruim 1,3 miljoen mensen gezien.

Aandacht in de pers

Zoals hierboven ook te lezen is, wist NSGK gedurende het jaar veel persaandacht te

genereren voor haar werk. Die aandacht weten we te krijgen via zowel een-op-een perscontacten

als via algemene persberichten. Afhankelijk van de plaats en de aard van het

nieuws selecteert NSGK de media op basis van regio, interessegebied, doelgroep en

verschijningsvorm. Daarbij maken we gebruik van ons eigen persnetwerk en van de diensten

van ANP en het Handboek Nederlandse Pers.

In 2012 was er in de media vooral aandacht voor ons project Samen Spelen, onze kinderambassadeur

Luke, onze collecteweek en onze samenwerking met diverse serviceclubs.

Resultaten aandacht in de pers

Een knipseldienst registreerde de artikelen die over NSGK werden geschreven: 579

stuks in 2012. Dit zijn er 70 minder dan in 2011. Dat komt onder andere doordat we in

2012 minder nieuwswaardige projecten hadden, en minder personele capaciteit om het

nieuws onder de aandacht van de pers te brengen. De 579 artikelen vertegenwoordigen

een advertentiewaarde van ruim 365.000 euro. (De advertentiewaarde is de geldelijke

waarde die een artikel zou hebben als het als advertentie was ingekocht.) NSGK vertaalt

de advertentiewaarde ook naar de waarde die de plaatsing vertegenwoordigt voor onze

stichting. Hoeveel aandacht wordt in het bericht besteed aan NSGK In 2012 was deze

‘gewogen advertentiewaarde’ 218.011 euro. Onze doelstelling was 337.313 euro (een

stijging van 5 procent ten opzichte van 2011) en is dus helaas niet gehaald.

Onze website en de online media

Via www.nsgk.nl geven we informatie over ons werk, de projecten die NSGK ondersteunt

en de manieren waarop het publiek ons daarbij kan helpen. Organisaties die bij NSGK een

financiële bijdrage willen aanvragen, kunnen ook op onze website terecht.

In 2012 waren onze belangrijkste doelstellingen:

1. groei van het aantal terugkerende bezoekers;

2. het verhogen van de duur van het websitebezoek.

Deze cijfers over het websitebezoek zien wij als een belangrijke indicatie van de betrokkenheid

van onze achterban bij het werk van NSGK.

Resultaten website en online media

Het aandeel terugkerende bezoekers van onze website steeg het afgelopen jaar met ruim

12 procent. Ook de gemiddelde duur van het websitebezoek nam aanzienlijk toe, van 1.56

minuut in 2011 naar 3.56 minuut.

Dit is onder andere het resultaat van een flinke investering in Facebook en Twitter: in 2012

voerde NSGK een tweetal wervende campagnes op Facebook. Deze droegen eraan bij dat

het aantal ‘vrienden’ in 2012 steeg van 968 naar 7893. Het aantal volgers op Twitter steeg

van 433 naar 910.

Met een digitale nieuwsbrief hebben we nieuws en projecten op de website in 2012 zes

keer onder de aandacht gebracht van belangstellenden.

NSGK verzamelt statistieken van haar website middels Google Analytics, een gratis programma.

Ook maakt NSGK gebruik van het gratis Google Grants programma voor goede

doelen om, middels advertenties, haar online zichtbaarheid te vergroten.

57

NSGK jaarverslag 2012


Evaluatie publiciteit en vooruitblik 2013

Over een aantal resultaten in 2012 zijn we tevreden, bijvoorbeeld over het groeiende

aantal terugkerende bezoekers op onze website en het toenemend aantal minuten dat

ze op onze website verblijven. Ook het grote bereik van onze campagnes in 2012 stemt

tot tevredenheid. Minder tevreden zijn we over onze zichtbaarheid in de pers.

De naamsbekendheid van NSGK is in 2012 gestegen maar niet voldoende. In ons Meerjarenkader

2012-2015 is voor de naamsbekendheid een ambitieus doel gesteld: een

plaats in de top-25 van bekendste goede doelen. Om dat mogelijk te maken wordt extra

budget gereserveerd. In het eerste kwartaal van 2013 moet duidelijk worden hoe we dat

doel gaan halen; later dat jaar starten de eerste activiteiten.

De groei in onze online zichtbaarheid willen we in 2013 voortzetten, voortbordurend op

de successen in 2012 op het gebied van de eigen website, zoekmachineoptimalisatie en

social media.

4.9 Klachten

Sinds maart 2011 registreren we alle klachten die we ontvangen in ons CRM-systeem. Zo

krijgen we meer inzicht in het soort en aantal klachten en kunnen we hier beter op reageren.

Onder een klacht wordt verstaan: elke uiting van onvrede over het beleid van NSGK

of over de uitvoering daarvan. In 2012 hebben we 36 klachten geregistreerd. Hiervan

gingen er twee over een project dat NSGK ondersteunde en 21 over onze werving. Waar

mogelijk proberen we mensen met klachten tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het

aantal mailings aan te passen aan hun wensen.

Er waren 13 overige klachten, dit zijn onder andere klachten over het salaris van de directie.

Alle klachten over NSGK worden persoonlijk beantwoord en waar mogelijk opgelost

door onze front office-medewerkers.

4.10 Kosten eigen fondsenwerving

Het is voor NSGK onontbeerlijk om te investeren in fondsenwerving en naamsbekendheid.

Mensen kunnen ons immers alleen steunen als ze ons en ons werk kennen. De kosten

voor fondsenwerving bedroegen 766.000 euro in 2012. Daarmee komen we op een CBFpercentage

van 18,3 procent. Gemiddeld over drie jaar mag dit percentage maximaal 25

procent zijn. Daar blijft NSGK ruimschoots onder. In 2011 was het 19,8 procent en in 2010

26,1 procent.

Vanzelfsprekend houden wij de kosten altijd zo laag mogelijk. We willen zoveel mogelijk

geld kunnen besteden aan projecten voor kinderen en jongeren met een handicap. Kosten

die zowel samenhangen met fondsenwerving als met voorlichting worden evenredig

verdeeld over beide posten. Over de toerekening van de kosten voor de fondsenwerving

leest u meer in hoofdstuk 6.6 van de jaarrekening.

Handicap in de Les

NSGK vindt het belangrijk dat basisschoolleerlingen goede voorlichting krijgen over

hun leeftijdgenootjes met een handicap. Samen met organisaties die voorlichting geven

en met educatieve uitgever Edu’Actief hebben we een lespakket ontwikkeld onder de

naam Handicap in de Les bestaande uit lesstof voor de docent en een leskist waarmee

leerlingen zelf kunnen ervaren hoe het is om een handicap te hebben. De ondersteunende

website biedt handvatten aan docenten om een les vorm te geven en maakt het

mogelijk voor leerlingen om hun kennis te verdiepen en contact te leggen met leeftijdsgenootjes

met een beperking. Ook biedt de site een database met gastdocenten met

een beperking. Het lespakket sluit aan bij het Edu’Actief-programma Leefstijl.

Zelf ervaren

hoe het is om

een handicap

te hebben

58

NSGK jaarverslag 2012


Interview

Mevrouw Neijboer

Schenker NSGK

Dankzij donaties en giften kan NSGK jaarlijks honderden projecten steunen voor

kinderen en jongeren met alle soorten handicaps. Sommige mensen nemen NSGK

op in hun testament, zoals mevrouw Neijboer (92). Mevrouw Neijboer is altijd sociaal

betrokken geweest en wil kinderen met een beperking blijven steunen, ook

als ze er zelf niet meer is.

‘Ruim 40 jaar was ik kleuterjuf op een school in Cothen. Daar zaten ook kinderen

bij die minder valide waren of iets extra’s nodig hadden. Ik hielp hen door via

de gemeente steun voor deze gezinnen te krijgen. Ik zorgde ervoor dat zaken

geregeld werden. Ook vanuit de kerk probeerden we deze kinderen te steunen.

Tot mijn pensioen heb ik op dezelfde school gewerkt. Het was een hele leuke tijd

en ik had een goede band met de kinderen en hun ouders. Zelfs nu nog komen er

ouders en kinderen van toen bij me op bezoek. Ik zeg altijd: ik heb ongetrouwd

1.600 kinderen gehad! Daarom wil ik de gehandicapte kinderen van Cothen blijven

steunen. Ik ben heel blij dat mijn nalatenschap nu goed is geregeld.’

Foto: Susanne Reuling

Dat was namelijk niet zo vanzelfsprekend. Tijdens haar verhuizing vorig jaar naar

het verzorgingstehuis ontdekte haar neef Wim van der Linden een probleem in

het testament. Wim is executeur van de erfenis en legt uit: ‘Tante wilde ook na

haar leven de kinderen van Cothen met een handicap via de gemeente blijven

steunen. In haar testament stond dat een deel van haar erfenis naar de gemeente

Cothen zou gaan. Maar de gemeente Cothen was ondertussen opgenomen in de

gemeente Wijk bij Duurstede. Daarom had mijn tante handmatig in haar testament

de gemeentesecretaris van Cothen als erfgenaam aangewezen. Dit maakte

het document ongeldig en we kregen ook maar geen contact met hem of de gemeente.

We hebben toen gezocht naar een andere mogelijkheid en NSGK sloot

helemaal aan bij onze wensen. NSGK maakt bijvoorbeeld ook geen onderscheid

tussen handicaps. Wij wilden het enkel iets specifieker: kinderen onder de 18 jaar

in deze regio. En dat kon! Hiervoor hebben we een fonds op naam opgericht, het

“Neijboer Fonds” wat beheerd wordt door NSGK. Op die manier kan tante meebeslissen

aan welke kinderen met een handicap haar nalatenschap wordt besteed.

Ze denkt aan dingen die het leven van deze kinderen een stukje leuker maken of

wat ze helpt om beter te integreren.

We gaan nu zelf inventariseren welke projecten er in Cothen en omgeving zijn en

waar behoefte aan is. Van ouders van kinderen met een handicap horen we dat het

vaak veel moeite kost om ergens ongestoord en onopvallend naartoe te gaan, op

vakantie bijvoorbeeld. Dus we zoeken iets in die richting om hulp te bieden. Inmiddels

is het idee ontstaan dat ook andere mensen in het Neijboer Fonds kunnen storten

zodat het kan voortbestaan, ook als de erfenis van tante helemaal is besteed.’

‘Ik ben heel blij dat mijn

nalatenschap nu goed is

geregeld.’

59

NSGK jaarverslag 2012


Jaarrekening

1. Balans na resultaatbestemming

1.1 Activa (x € 1.000)

Paragraaf 31 december 2012 31 december 2011

Vaste activa

Immateriële vaste activa 5.1 295 251

Materiële vaste activa 5.2 744 1.096

Financiële vaste activa 5.3 P.M. P.M.

1.039 1.347

Vlottende activa

Vorderingen en

overlopende activa 5.4 1.641 1.064

Effecten 5.5 13.685 12.982

Liquide middelen 5.6 2.332 2.671

17.658 16.717

Totaal activa 18.697 18.064

60

NSGK jaarrekening 2012


1.2 Passiva (x € 1.000)

Paragraaf 31 december 2012 31 december 2011

Reserves en Fondsen

Reserves

Continuïteitsreserve 5.7 3.000 7.099

Bestemmingsreserves 5.8 10.309 6.650

13.309 13.749

Kortlopende schulden

Hulp aan instellingen 5.9 5.128 3.935

Crediteuren 67 177

Belastingen en sociale lasten 5.10 66 61

Overlopende passiva 5.11 127 142

5.388 4.315

Totaal Passiva 18.697 18.064

61

NSGK jaarrekening 2012


2. Staat van baten en lasten

2.1 Baten (x € 1.000)

Omschrijving Paragraaf Werkelijk Begroting Werkelijk

2012 2012 2011

Mailingacties/donaties/giften 1.502 1.616 1.462

Collecte 773 725 701

Bestemmingsgiften 1.016 1.150 1.025

Legaten/nalatenschappen 904 1.000 896

Totaal baten

eigen fondsenwerving 6.2 4.195 4.491 4.084

VriendenLoterij 283 300 292

Totaal aandeel acties derden 6.3 283 300 292

Resultaat beleggingen 1.226 440 601

Totaal baten uit beleggingen 6.4 1.226 440 601

Overige inkomsten 1.095 1.982 66

Totaal overige baten 6.5 62 1.095 1.982 66

NSGK jaarrekening 2012

Totaal baten 6.799 7.213 5.043

62

NSGK jaarrekening 2012


2.2 Lasten (x € 1.000)

Paragraaf Werkelijk Begroting Werkelijk

2012 2012 2011

Bestedingen

A. Voorlichting 669 679 531

B. Wonen 195 237

C. Scholing en werk 1.110 298

D. Vrijetijdsbesteding 1.886 5.545 1.502

E. Beeldvorming 862 1.236

F. Overige bestedingen 1.191 1.905

Totaal besteed aan doelstelling 6.6 5.913 6.224 5.709

Directe verwervingskosten 239 311 287

Kosten fondsenwervende investering 156 156 128

Uitvoeringskosten eigen organisatie 371 393 395

Totaal kosten

eigen fondsenwerving 6.8 766 860 810

Totaal kosten acties derden 22 51 71

Kosten van beleggingen 6.4 94 65 96

Personeelskosten 292 305 220

Overige kosten 152 168 86

Totaal kosten beheer en

administratie 6.9 444 473 306

Totaal lasten 7.239 7.673 6.992

Resultaat - 440 - 460 - 1.949

Toevoeging (+)/Onttrekking (-)

Continuïteitsreserve 1.694 -60 - 470

Bestemmingsreserves - 2.134 - 400 - 1.479

Totaal mutaties -440 - 460 - 1.949

63

NSGK jaarrekening 2012


2.3 Kengetallen

Omschrijving % Werkelijk Begroot Werkelijk

2012 2012 2011

Totaal doelbesteding/totaal baten 87,0% 86,3% 113,2%

Totaal doelbesteding/totaal lasten 81,7% 81,1% 81,6%

Kosten eigen fondsenwerving 18,2% 19,2% 19,8%

Kosten beheer/administratie 6,1% 6,2% 4,4%

3. Staat van herkomst en bestedingen van middelen (x € 1.000)

2012 2011

Herkomst van de middelen

Resultaat boekjaar - 440 - 1.949

Afschrijving immateriële vaste activa 279 171

Afschrijving materiële vaste activa 81 75

Ongerealiseerd resultaat beleggingen - 649 - 224

- 729 - 1.927

Besteding van de middelen

Netto investering in:

- immateriële vaste activa 323 239

- materiële vaste activa - 271 46

- effecten 54 - 2.860

- 106 2.575

Mutatie werkkapitaal - 835 648

De mutatie is als volgt samengesteld

Mutatie vorderingen en

overlopende activa 577 - 128

Mutatie liquide middelen - 339 849

238 721

Mutatie kortlopende schulden - 1.073 - 73

Mutatie werkkapitaal - 835 648

64

NSGK jaarrekening 2012


4. Waarderingen en grondslagen

4.1 Algemeen

Het financieel verslag is opgesteld conform de Richtlijn 650 Verslaggeving voor

Fondsenwervende instellingen. Deze Richtlijn is opgesteld door de Raad voor de

Jaarverslaggeving waarbij gebruik is gemaakt van de kennis en kunde van het Centraal

Bureau Fondsenwerving (CBF) om op uniforme wijze de ontvangsten en bestedingen

van fondsenwervende instellingen zichtbaar te maken

Naast de verslaggeving conform voornoemde richtlijn dient het niet-financiële deel

van het verslag te voldoen aan de vereisten die het CBF-keurmerk daaraan stelt.

NSGK hanteert sinds 1998 deze vereisten in de verslaggeving. In 2012 is het CBFkeurmerk

voor drie jaar − verlengd.

Alle bedragen zijn vermeld in euro. Voor zover hierna niet anders is vermeld, zijn de

activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

4.2 Activa

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd

met lineair berekende afschrijvingen. De afschrijvingstermijnen zijn als volgt verdeeld:

• Investering in fondsenwerving 3 jaar

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd

met lineair berekende afschrijvingen. De afschrijvingstermijnen zijn als volgt verdeeld:

• bedrijfspanden en verbouwingen 30 jaar

• kantoorinventaris 5 jaar

• automatisering 3 jaar

Financiële vaste activa

De bezittingen in blote eigendom zijn, in verband met het vruchtgebruik elders of

vanwege het feit dat de gelden eerst over onbekende, langere termijn beschikbaar

komen, pro memorie op de balans opgenomen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met mogelijke

oninbaarheid.

Bij nalatenschappen en legaten worden de bedragen opgenomen die met enige zekerheid

uit een nalatenschap kunnen worden verwacht. Voor de nalatenschappen wordt

rekening gehouden met een onzekerheidsfactor van 20% aangezien het een schatting

betreft. Legaten worden echter volledig opgenomen (100%) omdat deze bedragen vast

staan.

Effecten

De aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Koersresultaten

worden ten gunste of ten laste van de opbrengst uit beleggingen gebracht.

65

NSGK jaarrekening 2012


4.3 Passiva

Reserves en fondsen

Het overschot of tekort over het boekjaar wordt toegevoegd respectievelijk onttrokken

aan de continuïteitsreserve. Een klein deel van de reserves en fondsen ligt vast in

bedrijfsmiddelen (kantoorpanden Van Miereveldstraat). De opbrengsten van de reserves

en fondsen, evenals de reserves en fondsen zelf, worden voornamelijk aangewend voor

doelbesteding.

4.4 Staat van baten en lasten

Baten uit eigen fondsenwerving

Onder baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord de in het boekjaar (bruto)

ontvangen gelden en waarden uit hoofde van de giftenmailing, collecte en uit legaten

en erfstellingen.

Kosten uit eigen fondsenwerving

Hieronder vallen alle kosten die direct te maken hebben met de activiteiten behorend

bij het werven van fondsen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het verzenden van mailings

aan donateurs of bedrijven en het organiseren van de collecte.

De toedeling van de kosten aan de doelstelling of fondsenwerving is gebaseerd op de

geschatte tijdsbesteding hieraan van de medewerkers.

Bestedingen aan de doelstelling

Onder bestedingen aan de doelstelling worden onder andere verantwoord de uitkeringen

en bijdragen die in het boekjaar zijn toegekend in het kader van ‘hulp aan instellingen’.

Toekenningen tot maximaal over drie jaren komen geheel ten laste van het boekjaar

waarin het toekenningbesluit genomen is, ongeacht in welk boekjaar de subsidie wordt

uitgekeerd.

Vrijvallende gelden in het kader van ‘hulp aan instellingen’ worden in het boekjaar waarin

zij vrijvallen in mindering gebracht op de toekenningen.

5. Toelichting op de balans

5.1 Immateriële vaste activa

Investering in fondsenwerving

De investering in fondsenwerving bestaat uit de kosten die verband houden met het

actief werven van nieuwe vaste (maand)donateurs. Deze kosten worden afgeschreven

in 3 jaar.

Het verloop gedurende het jaar en de geaccumuleerde aanschaffingswaarde en afschrijvingen

per 31 december van de immateriële vaste activa zijn:

(x € 1.000) Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde

1-1-12 31-12-2012

Investering in fondsenwerving uit

bestemmingsreserve 251 112 209 154

Investering in fondsenwerving − 211 70 141

Totaal immateriële vaste activa 251 323 279 295

66

NSGK jaarrekening 2012


(x € 1.000) Investeringen in fondsenwerving Investering in Totaal

uit bestemmingsreserve

fondsenwerving

Aanschaffingswaarde 625 211 836

Cumulatieve afschrijvingen 471 70 541

Boekwaarde 31-12-12 154 141 295

5.2 Materiële vaste activa

Bedrijfsmiddelen

De bedrijfspanden staan op grond die in erfpacht is verkregen. De jaarlijkse erfpachtcanon

bedraagt € 2.695, hiervan heeft een bedrag van € 1.404 betrekking op het

verkochte en geleverde pand. De panden worden afgeschreven in 30 jaar evenals de

verbouwingskosten.

De bedrijfspanden zijn per 16 december 2011 verkocht, waarbij levering op termijn zal

plaatsvinden. In april 2012 heeft de levering van het eerste pand plaatsgevonden. De

levering van het tweede pand is vereist voor 16 december 2014. De overeengekomen

verkoopprijs voor beide bedrijfspanden is vastgelegd op € 2,95 miljoen, hiervan heeft

een bedrag van € 1,45 miljoen betrekking op het in 2012 geleverde pand.

Inventaris

De inventaris bestaat uit inrichting kantoor en computers. Deze worden afgeschreven

over achtereenvolgens 5 en 3 jaar.

Alle activa worden aangehouden in het kader van de bedrijfsvoering. Het verloop gedurende

het jaar en de geaccumuleerde aanschaffingswaarde en afschrijvingen per 31

december van de materiële vaste activa zijn:

(x € 1.000) Boekwaarde Investeringen/ Afschrijvingen Boekwaarde

1-1-12 desinvesteringen 31-12-12

Bedrijfspanden 1.018 - 348 39 631

Inventaris 47 12 17 42

Automatisering 31 65 25 71

Totaal materiële vaste activa 1.096 - 271 81 744

(x € 1.000) Bedrijfspanden Inventaris Automatisering Totaal

Historische kostprijs 1.087 95 105 1.287

Cumulatieve afschrijvingen 456 53 34 543

Boekwaarde 31-12-12 631 42 71 744

67

NSGK jaarrekening 2012


5.3 Financiële vaste activa

Bezittingen in bloot eigendom

De bezittingen in bloot eigendom bestaan ultimo 2012 voornamelijk uit 1 huis, 4 effectenportefeuilles

en een legaat met een totale waarde toekomend aan NSGK van (voor

zover bekend) € 145.249 (2011: € 271.482).

5.4 Vorderingen en overlopende activa (x € 1.000)

31-12-12 31-12-11

Vooruitbetaald

Diverse kosten met betrekking tot 2013 (2012) 38 153

Te ontvangen

Nalatenschappen 532 440

Legaten 13 201

Rente 232 216

Vorderingen op co-financiers 797 6

Dividendbelasting − 2

Overige vorderingen 29 46

1.603 911

Totaal vorderingen 1.641 1.064

Op de vorderingen is geen voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering

gebracht omdat deze niet noodzakelijk wordt geacht.

5.5 Effecten

De marktwaarde van de effectenportefeuille was ultimo boekjaar:

(x € 1.000) 31-12-12 31-12-11

Obligaties 9.456 9.131

Aandelen 3.545 3.286

Alternatieve beleggingen 412 412

Liquide middelen 272 153

Totaal 13.685 12.982

De liquide middelen worden gebruikt als belegging door vermogensbeheerder en

als cash voor de aankoop van nieuwe beleggingen. Deze middelen maken daarom

onderdeel uit van de effectenportefeuille.

Alternatieve beleggingen betreffen beleggingen die zich anders bewegen dan aandelen

en obligaties. Hierdoor wordt het risico van de portefeuille gedempt terwijl het

opwaarts potentieel intact blijft. Onder alternatieven worden bijvoorbeeld verstaan

onroerend goed, high yield obligaties en grondstoffen.

68

NSGK jaarrekening 2012


Het verloop van de effectenportefeuille was als volgt:

(x € 1.000) Boekwaarde Investering/ Rente/dividend Koers- Boekwaarde

1-1-12 onttrekking opbrengsten resultaat 31-12-12

Obligaties 9.131 - 388 341 372 9.456

Aandelen 3.286 - 198 91 366 3.545

Alternatieve beleggingen 412 - 13 7 6 412

Liquide middelen 153 115 4 − 272

Totaal 12.982 - 484 443 744 13.685

Het koersresultaat is ten gunste van de opbrengst uit beleggingen gebracht.

Het gedurende het jaar onttrokken bedrag uit de beleggingen is gebruikt om aan de

verplichtingen van de toekenningen te voldoen.

Specificatie looptijd obligaties (x € 1.000)

Looptijd Munt 31-12-12 31-12-11

Tot 2 jaar euro 632 597

2 - 5 jaar euro 4.097 4.004

5 -10 jaar euro 3.519 3.660

Boven 10 jaar euro 1.208 870

Totaal obligaties 9.456 9.131

Specificatie risicoprofiel obligaties

Van de uitstaande obligaties per 31 december 2012 is het risicoprofiel op basis van

Moody’s als volgt:

Rating Moody’s Boekwaarde in € 1.000 Relatief

Aaa 5.406 57,2%

Aa1 – Aa3 1.184 12,5%

A1 – A3 2.365 25,0%

Baa2 245 2,6%

Niet van toepassing * 256 2,7%

Totaal obligaties 9.456 100,0%

* Een Belgische staatslening is door Moody’s niet van een rating voorzien. Deze lening heeft

volgens Fitch een rating AA verkregen.

69

NSGK jaarrekening 2012


5.6 Liquide middelen (x € 1.000)

31-12-12 31-12-11

Niet vrij opeisbaar

Triodos 500 500

Vrij opeisbaar

Rabobank 1.486 1.657

MeesPierson 190 441

Insinger de Beaufort 76 35

Postbank/ING 79 37

Kas 1 1

1.832 2.171

Totaal liquide middelen 2.332 2.671

De saldi bij de banken staan zoveel als mogelijk op rentedragende rekeningen en zijn

direct opeisbaar.

Het niet vrij opeisbare bedrag is vastgelegd op een depositorekening en ligt vast tot

augustus 2013. Op deze middelen wordt een rente van 2% per jaar ontvangen. Voor

meer informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 5.12.1.

5.7 Continuïteitsreserve (x € 1.000)

2012 2011

Stand per 1 januari 7.099 7.452

Bij/af : Toevoeging/onttrekking

conform resultaatbestemming 1.694 - 470

Bij: Vrijval van bestemmingsreserves − 867

Af: Toevoeging aan bestemmingsreserves -5.793 - 750

Stand per 31 december 3.000 7.099

De hoogte van de continuïteitsreserve is vastgesteld op maximaal anderhalf maal de

organisatiekosten. Op basis van de realisatie 2012 volgt hieruit per 31 december 2012

een continuïteitsreserve van maximaal € 3,2 miljoen. Dat bedrag is hoger dan de huidige

reserve van € 3 miljoen.

De continuïteitsreserve is met € 1.694.000 verhoogd conform de resultaatbestemming.

De toevoegingen aan de diverse bestemmingsreserves (zie paragraaf 5.8) zijn aan de

continuïteitsreserve onttrokken.

70

NSGK jaarrekening 2012


5.8 Bestemmingsreserves (x € 1.000)

31-12-12 31-12-11

Fondsenwerving 2009-2011 − 111

Activa bedrijfsvoering 1.039 1.347

Technologiefonds 2011-2014 1.000 1.500

Onderwijs 2011-2014 557 1.167

Sociale relaties 2011-2014 1.000 1.000

Garantstellingen 2011-2014 500 500

Stichting Festival 5D 19 275

Samen Spelen 251 600

Vanzelfsprekend NSGK 600 150

Wonen 2013-2016 1.105 −

Speeltuinbende 2013-2015 300 −

Fondsenwerving 2013-2015 400 −

Bufferfonds Projecten (2013-2017) 3.538 −

Totaal 10.309 6.650

In 2010 hebben we ons financieel beleid voor fondsen en reserves gewijzigd en hebben

wij besloten om een deel van ons vermogen de komende jaren op een verantwoorde

wijze af te bouwen. Onze reserves en fondsen zijn vastgelegd in bestemmingsreserves.

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van de

organisatie te waarborgen ingeval van (tijdelijke) sterk tegenvallende opbrengsten.

De continuïteitsreserve van NSGK bedraagt 3 miljoen euro, dit is ruim 1,5 maal de organisatiekosten.

Dit is conform het reglement van het Centraal Bureau Fondsenwerving

en de richtlijn van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI). Een

ander deel van onze fondsen en reserves is vastgelegd in een zogenoemde Bestemmingsreserve

Projecten zodat we ook op de langere termijn projecten kunnen blijven

financieren. Dit deel van het vermogen fungeert ook als buffer. Als de inkomsten uit

fondsenwerving niet toereikend zijn om onze projecten mogelijk te maken, worden

deze reserves aangesproken. Dit geeft NSGK de mogelijkheid ook in financieel onzekere

tijden toch alle goedgekeurde projecten te financieren.

Fondsenwerving 2009-2011 (x € 1.000)

2012 2011

Stand per 1 januari 111 350

Af: Toevoeging aan bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering -111 - 239

Stand per 31 december − 111

Als investering in de extra kosten voor eigen fondsenwerving in de periode 2009-2011

is in 2008 een bestemmingsreserve gevormd. Deze reserve wordt gebruikt om naast

de reguliere wervingsactiviteiten extra inzet te plegen om het aantal donateurs te laten

groeien. In 2012 zijn via deur-tot-deurwerving 2.584 nieuwe maanddonateurs geworven.

In totaal zijn middels deze investeringen 7.884 nieuwe maanddonateurs geworven. Deze

investeringen in fondsenwerving worden afgeschreven over drie jaar. Gedurende 2012

was er geen bestemmingsreserve in verband met fondsenwerving gevormd. Gezien de

positieve resultaten uit deze wervingsactiviteiten is besloten voor de periode 2013-2016

een nieuwe bestemmingsreserve te vormen.

71

NSGK jaarrekening 2012


Activa bedrijfsvoering (x € 1.000)

2012 2011

Stand per 1 januari 1.347 1.308

Bij: Toevoeging uit bestemmingsreserve fondsenwerving 2009-2011 111 239

Af: Onttrekking conform resultaatbestemming - 419 -200

Stand per 31 december 1.039 1.347

Voor de aanschaf van immateriële en materiële vaste activa is in het verleden de reserve

activa bedrijfsvoering gevormd.

Technologiefonds 2011-2014 (x € 1.000)

2012 2011

Stand per 1 januari 1.500 2.000

Af: Onttrekking conform resultaatbestemming - 500 - 500

Stand per 31 december 1.000 1.500

Op 25 maart 2010 vond de lancering van het Technologiefonds plaats, een samenwerking

tussen NSGK, Siza, RMC Groot Klimmendaal en Pameijer, waarbij alle partijen inhoudelijk

en financieel betrokken zijn bij technologieprojecten die worden ontwikkeld

door het Technology Trial Centre. NSGK draagt jaarlijks € 500.000 bij vanuit bovenstaande

bestemmingsreserve.

Onderwijs 2011-2014 (x € 1.000)

2012 2011

Stand per 1 januari 1.167 1.250

Af: Onttrekking conform resultaatbestemming - 610 - 83

Stand per 31 december 557 1.167

In het najaar van 2012 is gestart met de uitvoering van twee projecten die gefinancierd

worden uit de bestemmingsreserve Onderwijs: Van Hinderpaal tot Mijlpaal en De integrale

school (zie voor meer informatie hoofdstuk 3.4)

Sociale relaties 2011-2014 (x € 1.000)

2012 2011

Stand per 1 januari 1.000 1.250

Af: Vrijval ten gunste van continuïteitsreserve − - 250

Stand per 31 december 1.000 1.000

72

NSGK jaarrekening 2012


Garantstellingen 2011-2014 (x € 1.000)

2012 2011

Stand per 1 januari 500 1.000

Bij: Toevoeging uit continuïteitsreserve − −

Af: Vrijval ten gunste van continuïteitsreserve − - 500

Stand per 31 december 500 500

NSGK heeft in 2011 € 500.000 van haar reserves gereserveerd ten behoeve van de bestemmingsreserve

Garantstellingen. Dit betreft een samenwerking met Triodos Bank N.V. ten

behoeve van een Borgstellingsfonds. Triodos Bank verstrekt kredietfaciliteiten aan ondernemers

op het gebied van zorg en welzijn, binnen de doelstelling van NSGK. NSGK verstrekt

borgstellingen als zekerheid voor de financiële verplichtingen van kredietnemers. In 2012 zijn

vier borgstellingen afgegeven vanuit het Triodos NSGK Borgstellingsfonds.

Stichting Festival 5D (x € 1.000)

2012 2011

Stand per 1 januari 275 500

Af: Onttrekking conform resultaatbestemming - 256 - 225

Stand per 31 december 19 275

In 2010 heeft NSGK Festival 5D georganiseerd. In eerste instantie was het bedoeld als

een eenmalige activiteit, ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van NSGK. Het festival

bleek echter bijzonder en succesvol op meerdere fronten, met name vanwege het

inclusieve karakter en omdat de stichting tientallen stagiaires met een handicap jaarlijks

de kans biedt om werkervaring in de culturele sector op te doen. Omdat NSGK geen uitvoerende

organisatie is, is gekozen voor een nieuwe onafhankelijke Stichting Festival 5D.

Deze stichting is volledig verantwoordelijk voor inhoud, uitvoering en fondsenwerving.

NSGK is ook in 2012 betrokken geweest als financier en zal dit ook in 2013 zijn.

Samen Spelen (x € 1.000)

2012 2011

Stand per 1 januari 600 −

Bij: Toevoeging uit continuïteitsreserve − 600

Af: Onttrekking conform resultaatbestemming - 349 −

Stand per 31 december 251 600

De bestemmingsreserve Samen Spelen is voor het grootste deel (€ 500.000) gevormd

ten behoeve van de renovaties van de speeltuinen die onderdeel vormen van het Samen

Spelen project, het betreft circa 25 speeltuinen. Daarnaast was een bedrag van

€ 100.000 bestemd voor de campagne Samen Spelen in 2012. In 2013 zal nog een aantal

renovaties gefinancierd worden.

73

NSGK jaarrekening 2012


Vanzelfsprekend NSGK (x € 1.000)

2012 2011

Stand per 1 januari 150 −

Bij: Toevoeging uit continuïteitsreserve 450 150

Stand per 31 december 600 150

NSGK wil in de komende jaren haar positie als het fonds voor kinderen en jongeren met een

handicap versterken. Onder de titel Vanzelfsprekend NSGK wordt budget gereserveerd ten

behoeve van activiteiten die de naamsbekendheid van NSGK versterken en daarmee NSGK

als natuurlijke bestemming voor zowel aanvragers als donateurs dichterbij brengen.

Wonen 2013-2016 (x € 1.000)

2012 2011

Stand per 1 januari − −

Bij: Toevoeging uit continuïteitsreserve 1.105 −

Stand per 31 december 1.105 −

De opbrengst uit de verkoop en levering van het bedrijfspand in 2012 is toegevoegd

aan een nieuwe bestemmingsreserve in het kader van het domein Wonen 2013-2016.

Gedachte hierachter is dat er een mooie verbinding ontstaat tussen de verkoop van een

pand en een investering in innovatieve vormen van wonen voor onze doelgroep.

Speeltuinbende 2013-2015 (x € 1.000)

2012 2011

Stand per 1 januari − −

Bij: Toevoeging uit continuïteitsreserve 300 −

Stand per 31 december 300 −

Het driejarig project Samen Spelen loopt in 2013 af. Binnen het project is de Speeltuinbende,

het testteam van kinderen met en zonder handicap, een enorm succes gebleken.

Hoewel oorspronkelijk slechts een beperkt onderdeel is de Speeltuinbende uitgegroeid

tot het meest zichtbare deel van Samen Spelen. De Speeltuinbende test de 25 speeltuinen

in het project op toegankelijkheid en speelbaarheid voor alle kinderen. Niet alleen

de speeltuinverenigingen zijn hier heel positief over, maar ook andere partijen als gemeentes,

scholen, musea en pretparken zouden graag de Speeltuinbende willen inzetten.

NSGK wil de komende jaren de Speeltuinbende uitbreiden naar landelijk niveau en

onderzoeken hoe bovengenoemde andere partijen kunnen samenwerken met de NSGK

Speeltuinbende.

Fondsenwerving 2013-2015 (x € 1.000)

2012 2011

Stand per 1 januari − −

Bij: Toevoeging uit continuïteitsreserve 400 −

Stand per 31 december 400 −

74

NSGK jaarrekening 2012


NSGK heeft in haar meerjarenkader aangekondigd de strategie op het verhogen van de

beïnvloedbare inkomsten – particuliere fondsenwerving en collecte – voort te zetten.

In de periode 2009-2012 is succesvol ingezet op de werving van particuliere donateurs

via deur-tot-deurwerving. Omdat NSGK hierdoor minder afhankelijk is geworden van

bijvoorbeeld nalatenschappen – die niet te beïnvloeden zijn – wordt wederom op deze

wijze van fondsenwerving ingezet door de vorming van een nieuwe bestemmingsreserve

Fondsenwerving 2013-2015.

Bufferfonds Projecten (x € 1.000)

2012 2011

Stand per 1 januari − −

Bij: Toevoeging uit continuïteitsreserve 3.538 −

Stand per 31 december 3.538 −

NSGK wil een deel van haar reserves en fondsen reserveren voor onvoorziene initiatieven

die niet uit de reguliere begroting of bestaande bestemmingsreserves gefinancierd kunnen

worden.

5.9 Hulp aan instellingen (x € 1.000)

31-12-12 31-12-11

Per 1 januari 3.935 3.690

Bij: nieuwe toezeggingen 5.436 5.154

Af / bij: gebruikte/toegezegde garanties - 128 -16

Totaal toegezegd 9.243 8.828

Af: uitgekeerd 3.585 4.407

Af: vrijval 530 486

4.115 4.893

Kortlopend deel

per 31 december 5.128 3.935

5.10 Belastingen en sociale lasten (x € 1.000)

31-12-12 31-12-11

Loonbelasting en sociale lasten 62 57

Omzetbelasting 1 4

Premies pensioen 3 −

Totaal belastingen en sociale lasten 66 61

75

NSGK jaarrekening 2012


5.11 Overlopende passiva (x € 1.000)

31-12-12 31-12-11

Te betalen- / vooruit ontvangen bedragen 53 69

Te betalen vakantiegeld / vakantiedagen 74 73

Totaal overlopende passiva 127 142

5.12 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

5.12.1 Verplichtingen tot het subsidiëren van tekorten van derden of

anderszins opkomen voor verplichtingen van derden

5.12.1.1 Triodos NSGK Borgstellingsfonds

Met Triodos Bank heeft NSGK in 2011 het Triodos NSGK Borgstellingsfonds opgericht.

Via dit fonds kan een lening aangevraagd worden bij Triodos Bank. NSGK stelt

zich garant voor een deel van de lening.

Organisaties komen in aanmerking voor een lening als zij zich inzetten voor kinderen en

jongeren met een handicap, bijvoorbeeld met dagbesteding, ondersteuning, onderwijs,

werk of wonen. Ook jonge, startende ondernemers met een handicap kunnen een lening

aanvragen. De leningen zijn bedoeld voor opstartkosten, niet voor exploitatie.

In totaal heeft NSGK € 500.000 op een geblokkeerde rekening bij Triodos Bank gestort,

waarmee NSGK garant kan staan. Per lening/faciliteit wordt vastgesteld voor

welk deel NSGK garant staat, dit loopt uiteen van 25% tot 100% van het geleende

bedrag. De bestemmingsreserve Garantstellingen 2011-2014 zal worden aangesproken

indien er een redelijke verwachting bestaat dat NSGK aan de verplichting uit

hoofde van de garantstelling dient te voldoen.

Per ultimo 2012 staat NSGK garant voor een bedrag van € 335.000 ten behoeve

van verstrekte leningen/faciliteiten door Triodos Bank met een totale waarde van

€ 421.500.

6 Toelichting op de staat van baten en lasten

6.1 Begrotingsvergelijking

6.1.1 Fondsenwerving

Het totaal aan baten is met € 6,8 miljoen 35% hoger dan in 2011, exclusief de opbrengst

uit de verkoop van het pand aan de Van Miereveldstraat 11 is dat 16% en 9%

hoger dan begroot. Het positieve resultaat komt door de hogere baten uit beleggingen

en de collecte. Hieronder een korte samenvatting van de cijfers in percentages.

• De inkomsten uit eigen fondsenwerving inclusief nalatenschappen zijn 3% hoger

dan in 2011 en 6% lager dan begroot. De collecteopbrengst is 7% hoger dan

begroting en 10% hoger dan in 2011. De overige inkomsten uit eigen fondsen-

werving zijn alle lager, met uitzondering van de post mailingacties/donaties en giften

was dit voorzien in de prognose. De particuliere fondsenwerving bleef 7%

achter op begroting en 2% hoger dan vorig jaar. Redenen hiervoor zijn de forse

toename in het aantal opzeggingen en het niet doorgaan van televisiewerving in

2012, waardoor pas later in het jaar op een alternatieve wijze geworven kon worden.

Leek het eerst alsof de crisis geen effect had op het geefgedrag, in 2012 zien

76

NSGK jaarrekening 2012


we voor het eerst wel een indicatie hiervan: het aantal opzeggingen om financiële

redenen lag aanzienlijk hoger dan vorig jaar.

• De inkomsten uit acties van derden, in dit geval de bijdrage van de Vrienden-

Loterij, zijn 3% lager dan vorig jaar en 5,7% lager dan begroting. In 2011 hebben we

fors geïnvesteerd in de werven van geoormerkte loten voor NSGK, maar dit bleek

net voldoende om de uitstroom van deelnemers te compenseren, vandaar dat de

inkomsten gelijk zijn gebleven. Ook bij de loterij ligt het aantal opzeggingen hoger.

De baten uit beleggingen kwamen veel hoger uit dan begroot en ook beter dan vorig

jaar, resp. 178% en 104%. Door de defensieve samenstelling van de portefeuilles lagen

de rendementen lager dan de benchmark, omdat vooral aandelen een zeer goed

rendement lieten zien door het jaar heen. Onze portefeuilles bevatten voor maximaal

25-30% aandelen.

6.1.2 Bestedingen

In 2012 is over 276 aanvragen een positief besluit toegekend, resulterend in een totaalbedrag

aan bestedingen (inclusief kosten) van € 5.913.000, dit is 3,6% hoger dan vorig jaar en

5% lager dan begroot. NSGK steunt projecten in vier domeinen: vrije tijd, wonen, scholing

en werk en voorlichting. Vanaf 2011 stuurt NSGK meer op de bestedingen per domein. Op

basis van inhoudelijk beleid stellen we budgetlijnen vast. Vervolgens selecteren, stimuleren

en initiëren we projecten die daarbij passen. Overigens kunnen we de bestedingen nooit

volledig sturen. Als fonds werken we vooral op aanvraag en van tevoren weten we nooit

precies welke aanvragen we kunnen verwachten. Bovendien willen we altijd de mogelijkheid

houden om in te spelen op maatschappelijke veranderingen en behoeften. Sinds 2011 houden

we maandelijks besluitenvergaderingen. Dit bleek nodig omdat de bestedingen veel

harder liepen dan verwacht. Dat de bestedingen 5% lager dan begroot zijn kwam doordat

een aantal projecten uit de bestemmingsreserves Onderwijs en Sociale Relaties pas begin

2013 ter besluitvorming voorgelegd kunnen worden.

6.1.3 Percentages kosten eigen organisatie

• De kosten fondsenwerving zijn 6% lager dan 2011 en 10% lager dan begroot. Dit komt

enerzijds door een licht gewijzigde toewijzing van kosten en anderzijds doordat een investering

in fondsenwervende televisie niet door is gegaan. Het kostenpercentage eigen

fondsenwerving (18,2%) * is daardoor lager dan begroting (19,2%) en lager dan vorig jaar

(19,8%).

• Het kostenpercentage voor beheer en administratie is 6%, conform begroting en 1,7%

hoger dan vorig jaar, het verschil wordt veroorzaakt door een licht gewijzigde toewijzing

van kosten.

6.2 Baten eigen fondsenwerving

De inkomsten uit eigen fondsenwerving inclusief nalatenschappen zijn 3% hoger dan

in 2011 en 5 % lager dan begroot. De inkomsten uit eigen fondsenwerving exclusief

nalatenschappen zijn met 3% gestegen ten opzichte van 2011, met name door de

hogere collecteopbrengst.

6.3 Aandeel acties derden

De inkomsten uit acties van derden, in dit geval de bijdrage van de VriendenLoterij, zijn

8% hoger dan in 2010 en 2,5% lager dan begroting. In 2011 hebben we fors geïnvesteerd

in het werven van geoormerkte loten voor NSGK, het effect hiervan zal in 2012

beter zichtbaar moeten worden.

* Het CBF Keurmerk vereist een driejaarlijks gemiddelde van maximaal 25% kosten fondsenwerving.

De percentages in 2010, 2011 en 2012 waren respectievelijk 26,1%, 19,8% en18,2%. Het gemiddelde

percentage over deze drie jaren komt daarmee op 21,4%, ruim onder de norm van 25%.

77

NSGK jaarrekening 2012


6.4 Beleggingen (x € 1.000)

2012 2011

Ontvangen couponrente 341 406

Ontvangen bankrente 43 12

Ontvangen dividenden 98 96

Gerealiseerde koerswinsten 95 -137

Ongerealiseerde koerswinsten 649 224

Resultaat beleggingen 1.226 601

Af: beheerkosten - 94 - 96

Totaal 1.132 505

De baten uit beleggingen hebben een sterke verbetering ten opzichte van vorig jaar laten

zien. Tevens vielen de baten hoger uit dan begroot. De verbetering van het resultaat

uit beleggingen is voornamelijk te danken aan het verbeterde beursklimaat, hetgeen een

verbetering van de (on)gerealiseerde koerswinsten tot gevolg heeft gehad. Evenals in

2011 werd het fiduciair beheer uitgevoerd door IBS en zijn Triodos en Staal Bankiers de

vermogensbeheerders van NSGK.

Meerjarenoverzicht

Het meerjarenoverzicht is opgesteld voor de periode vanaf boekjaar 2010, aanvang fiduciair

beheer door IBS Beheer, en zal de komende jaren worden uitgebreid naar een

overzicht over 5 jaren. Het gemiddeld geïnvesteerd vermogen is bepaald aan de hand

van de boekwaarde per begin en einde boekjaar zoals opgenomen in de jaarrekening

van de betreffende jaren.

(x € 1.000)

2012 2011 2010

Obligaties

Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 9.294 9.946 10.236

Couponrente 341 406 437

Koersresultaat 372 239 120

Rendement 7,67% 6,49% 5,44%

Aandelen

Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 3.416 3.622 3.925

Dividend 91 89 49

Koersresultaat 366 - 155 203

Rendement 13,38% - 1,82% 6,42%

Alternatieve beleggingen

Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 412 427 221

Dividend 6 8 −

Koersresultaat 6 3 1

Rendement 2,91% 2,58% 0,45%

Liquide middelen

Gemiddeld geïnvesteerd vermogen* 2.715 2.552 3.643

Ontvangen bankrente 43 12 29

Rendement 1,58% 0,47% 0,80%

* Gebaseerd op het saldo liquide middelen aangehouden door NSGK en als onderdeel van de

effectenportefeuille.

78

NSGK jaarrekening 2012


Meerjarenanalyse fiduciair beheerder

NB: In de analyse van de fiduciair beheerder is uitgegaan van de resultaten per type

beleggingen afgezet tegen het gemiddeld geïnvesteerd vermogen. Hierbij is het gemiddeld

geïnvesteerd vermogen exact bepaald (op maandbasis) aan de hand van de

transacties gedurende het boekjaar.

Sinds 2010 is op jaarbasis een gemiddeld (bruto) rendement van +5,56% behaald, circa

0,4% lager dan benchmark (+5,97%). Het gemiddelde jaarlijkse aandelenrendement bedroeg

+7,55% en heeft daarmee de MSCI World AC Index verslagen (+7,06% op jaarbasis).

Het gemiddelde jaarlijkse rendement op obligaties bedroeg +5,74%, een ruime

outperformance ten opzichte van de obligatiebenchmark (+4,99%). Samengevat werd

bij alle beleggingscategorieën een positief selectieresultaat behaald. Het achterblijven

ten opzichte van de benchmark werd verklaard door het gemiddeld hoge percentage

liquiditeiten, dat beperkt rendeerde (+0,4%) in vergelijking tot de andere beleggingscategorieën.

Liquiditeiten maken geen onderdeel uit van de benchmark.

Bevestiging namens de directie

Het beleggingsbeleid is gedurende 2012 nageleefd aangezien beide vermogensbeheerders

gedurende het volledige boekjaar de richtlijnen van de beheerovereenkomst, die

zijn opgesteld aan de hand van het beleggingsbeleid, hebben nageleefd.

6.5 Overige baten (x € 1.000)

2012 2011

Verkoopopbrengsten 1.105 −

Huuropbrengsten − 89

Af: Vaste lasten -10 - 22

Af: Onderhoud − - 1

Totaal 1.095 66

De huuropbrengsten eindigden 31 december 2011 wegens beëindiging van de huurovereenkomst.

Er werd geen nieuwe huurovereenkomst aangegaan wegens levering

van het betreffende pand, als gevolg van verkoop, in april 2012.

De opbrengst uit verkoop is bepaald aan de hand van de verkoopprijs onder aftrek

van bijkomende kosten uit verkoop en boekwaarde van het pand inclusief verbouwingen

per leveringsdatum.

6.6 Toelichting kostentoerekening

De toerekening van kosten vindt zo veel mogelijk direct plaats. Op basis van de inzet

van de medewerkers van NSGK is vastgesteld hoeveel uur per week gemiddeld wordt

besteed aan een activiteit. Deze verdeling is de basis voor de doorbelasting van de personele

kosten.

De aldus bepaalde loonsom per onderdeel (besteding doelstelling, fondsenwerving of

beheer en administratie) is de basis voor de doorbelasting van de materiële kosten.

De kosten besteding aan doelstelling worden direct toegerekend aan de betreffende

doelstelling A tot en met F.

79

NSGK jaarrekening 2012


6.6.1 Toelichting lastenverdeling (x € 1.000)

Doelstelling Werving baten Beheer en

admini- Totaal Begroot Totaal

stratie 2012 2012 2011

Lasten A B C D E F Eigen Geza- Acties Belegfondsen-

menlijke derden gingen

werving acties

Subsidies / bijdragen − 178 1.012 1.719 785 1.085 − − − − − 4.778 5.047 4.651

Afdrachten − − − − − − − − − − − − − −

Aankopen / verwervingen − − − − − − − − − − − − − −

Uitbesteed werk − − − − − − − − − − − − − −

Publiciteit en communicatie 339 − − − − − 289 − − − 69 697 577 657

Personeelskosten 216 13 77 130 60 82 263 − − − 292 1.133 1.175 1.108

Huisvesting 14 1 5 8 4 5 12 − − − 19 68 111 29

Kantoor en algemeen 39 2 14 23 11 15 38 − 22 94 53 311 354 320

Afschrijving en rente 61 1 3 5 2 3 164 − − − 12 251 231 227

Totaal 669 195 1.110 1.886 862 1.191 766 − 22 94 444

7.239 7.495 6.992

Legenda:

A. Voorlichting

B. Wonen

C. Scholing en werk

D. Vrije-tijdsbesteding

E. Beeldvorming

F. Overige bestedingen


6.7 Personele kosten (x € 1.000)

Omschrijving Doelstelling Fondsenwerving Beheer/administratie Totaal

Loon /salarissen 424 193 216 833

Sociale lasten 54 25 26 105

Pensioenlasten 43 19 20 82

Overige personeelskosten 58 26 29 113

Totaal personeelskosten 579 263 291 1.133

Gemiddeld aantal fte 8,9 4,0 4,5 17,4

6.8 Kosten eigen fondsenwerving

Directe verwervingskosten (x € 1.000)

Werkelijk Begroting Werkelijk

2012 2012 2011

Mailingskosten 94 210 206

Collecte 91 101 81

Totaal 185 311 287

Kosten fondsenwervende investeringen (x € 1.000)

Werkelijk Begroting Werkelijk

2012 2012 2011

Afschrijving fondsenwervende

investeringen 210 156 128

Fondsenwerving internet − − −

Totaal 210 156 128

Uitvoeringskosten eigen organisatie (x € 1.000)

Werkelijk Begroting Werkelijk

2012 2012 2011

Personeelskosten 263 272 295

Communicatie & PR 50 31 48

Huisvestingskosten 12 26 13

Kantoorkosten 28 46 20

Algemene kosten 18 18 19

Totaal 371 393 395

Omschrijving Werkelijk Begroot Werkelijk

2012 2012 2011

% Eigen fondsenwerving 18,2% 19,2% 19,8%

81

NSGK jaarrekening 2012


Voor zover er sprake is van kosten die zowel samenhangen met fondsenwerving als met

voorlichting worden deze kosten evenredig verdeeld.

Het percentage kosten eigen fondsenwerving is – evenals in 2011 – ruim onder de norm

van 25% gebleven. Dit is van belang voor het driejaarlijkse gemiddelde van 25%, zodat

wanneer in een boekjaar de inkomsten onverhoopt achterblijven, het kostenpercentage

dan wat hoger kan uitvallen dan 25%. Zie tevens paragraaf 6.1.3 voor een nadere toelichting.

6.9 Kosten beheer en administratie

Omschrijving Werkelijk Begroot Werkelijk

2012 2012 2011

Beheer en administratie 6,1% 6,2% 4,4%

Bij de bepaling van de kosten voor beheer en administratie is de aanbeveling van

VFI als richtsnoer gehanteerd. Voor zover er directe inspanningen door de directie/bestuur,

het algemeen secretariaat en de verdere ondersteuning zijn geleverd

voor fondsenwerving en/of doelstelling zijn de bijbehorende kosten ten laste van

deze categorieën gebracht. Voor de overige kostensoorten heeft, consistent met de

toerekening naar fondsenwerving en doelstelling, naar rato van de loonsom/fte een

toerekening plaatsgevonden.

6.10 Bezoldiging en financiële rechten bestuurders en toezichthouder

6.10.1 Bezoldiging en financiële rechten bestuurders en toezichthouders

Toezichthouders ontvangen (eventueel) een reiskostenvergoeding voor het bijwonen

van een vergadering. Verder ontvangen zij geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

In 2012 zijn aan bestuursleden/ toezichthouders geen leningen, voorschotten of

garanties verstrekt.

6.10.2 Bezoldiging directie

Het toezichthoudend orgaan heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning

en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het

bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in september

2011 en leidde niet tot aanpassingen in de bezoldiging. Bij de bepaling van

het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning wordt de VFI Adviesregeling

Beloning van Directeuren Goede Doelen toegepast

Het jaarinkomen van de directieleden (in loondienst) blijft binnen het maximum van

€ 98.257 (1 fte/12 mnd) volgens de VFI-beloningsregeling behorende bij functiegroep

BSD-punten G. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor

de directiebezoldiging verwijzen we naar hoofdstuk 2.4. van het jaarverslag.

82

NSGK jaarrekening 2012


I.P. Tuinenburg, Algemeen directeur

Dienstverband

Aard (looptijd)

Onbepaald

Uren 36

Parttime percentage 100%

Periode 1/1 - 31/12

Bezoldiging (EUR)

Jaarinkomen

Bruto loon / salaris 78.578

Vakantiegeld 6.286

Eindejaarsuitkering 7.044

Variabel inkomen


91.908

SV lasten (werkgeversdeel) 5.138

Belastbare vergoedingen/bijtellingen 1.525

Pensioenlasten (werkgeversdeel) 10.188

Overige beloningen op termijn


Uitkeringen beëindiging dienstverband


Totaal 2012 108.759

Totaal 2011 108.290

Aan de directieleden zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

NSGK kent een toegezegde pensioenregeling die door het Pensioenfonds Zorg en

Welzijn (voorheen PGGM) wordt beheerd en uitgevoerd.

6.11 Resultaat normalisatie

6.11.1 Boekjaar 2012

In het resultaat over 2012 zaten de volgende posten die een eenmalig karakter hadden

en in een regulier jaar niet zouden zijn meegenomen:

2012

Resultaat boekjaar (x € 1.000) - 440

Verkoop Van Miereveldstraat 11 (bedrijfspand) 1.105

Baten met een eenmalig karakter 1.105

Genormaliseerd resultaat boekjaar -1.545

6.11.2 Boekjaar 2011

In het resultaat over 2011 zaten geen posten die een eenmalig karakter hadden en

in een regulier jaar niet zouden zijn meegenomen. Daarom is het genormaliseerde

resultaat gelijk aan het verantwoorde resultaat, zijnde een verlies van € 1.949.000.

83

NSGK jaarrekening 2012


7 Toelichting op de staat van herkomst en bestedingen

van middelen

7.1 Negatieve investering in materiële vaste activa

Gedurende het boekjaar heeft NSGK één van de panden verkocht. Als gevolg hiervan

is de resterende boekwaarde € 348.000 als desinvestering opgenomen. Samen

met de overige investeringen in materiële vaste activa heeft dit tot een onttrekking

van € 271.000 geleid.

7.2 Overige mutaties

Voor een specificatie ten aanzien van de overige mutaties vermeld in de staat van

herkomst en bestedingen van middelen wordt verwezen naar de toelichtingen op de

balans en staat van baten en lasten zoals respectievelijk opgenomen in hoofdstukken

5 en 6 van deze jaarrekening.

Amsterdam, 10 april 2013

Raad van Toezicht

Anton Westerlaken

Hans Gerrits Jans

Tanja Ineke

Adri de Vries

Directie

Ingrid Tuinenburg

Voorzitter

Lid + voorzitter Auditcommissie

Lid

Lid

Directeur

84

NSGK jaarrekening 2012


Overige gegevens

Statutaire bestemming resultaat

Er zijn geen bepalingen opgenomen ten aanzien van de resultaatbestemming.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt, vooruitlopend op de vaststelling door de bestuurder en de

goedkeuring door de Raad van Toezicht, onttrokken aan het eigen vermogen. Het

resultaat ad € 440.000 is ten laste gebracht van de verschillende componenten van

het eigen vermogen:

Toegevoegd aan continuïteitsreserve 1.694

Bestemmingsreserves

Onttrokken aan reserve Activa bedrijfsvoering 419

Onttrokken aan reserve Technologiefonds 2011-2014 500

Onttrokken aan reserve Onderwijs 2011-2014 610

Onttrokken aan reserve Stichting Festival 5D 256

Onttrokken aan reserve Samen Spelen 349

2.134

TOTAAL ONTTROKKEN 440

Controleverklaring

Hierna opgenomen

85

NSGK jaarrekening 2012


Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: raad van toezicht en de directie van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Wij hebben de in dit jaarrapport op pagina 60 tot en met 84 opgenomen opgenomen jaarrekening 2012

van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind te Amsterdam gecontroleerd. Deze

jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met

de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie

De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in

overeenstemming met RJ 650 “Fondsenwervende instellingen”. De directie is tevens verantwoordelijk

voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening

mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat

wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat

de jaarrekening geen afwijking van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de

bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van

de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat

de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking

die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het

opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen

hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne

beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de

gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van

de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een

onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

86

NSGK jaarrekening 2012


Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het

vermogen van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind per 31 december 2012 en van het

resultaat over 2012 in overeenstemming met RJ 650 “Fondsenwervende instellingen”.

Den Haag, 10 april 2013

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend,

drs. V.W.J.A. van Stijn RA MGA

87

NSGK jaarrekening 2012


Interview

Karin Zegwaard

projectadviseur bij NSGK

Karin werkt sinds 2010 als projectadviseur bij NSGK. Samen met drie collega’s

beoordeelt zij jaarlijks ruim 500 projectaanvragen. ‘We krijgen veel aanvragen

binnen, deze kunnen we niet allemaal steunen. Ik toets de aanvragen aan het

beleid en kijk naar de financiële draagkracht van het project. Projecten moeten

vooral een zo groot mogelijk effect hebben voor kinderen met een beperking.

Projectbezoeken zijn niet altijd nodig maar vind ik heel leuk om te doen. We zijn

erg betrokken. En het is mooi om te zien wat onze steun betekent voor kinderen

en jongeren met een handicap.’

Karin heeft zelf een beperking. Ze is op jonge leeftijd vrijwel doof geworden,

waarschijnlijk door een kinderziekte. ‘Ik merk in mijn werk weinig van mijn beperking.

Behalve dat het mij op dagen met veel vergaderingen iets meer energie

kost. Het wordt als een gegeven beschouwd dat ik niet kan telefoneren. Ik mail,

sms of nodig mensen uit. Mijn collega’s behandelen mij gelijk en ik ben volledig

medewerker. Het gaat er tenslotte om hoe je je werk doet. Naast projectadvies

doe ik ook onderzoek voor NSGK. Dat vind ik ook heel leuk om te doen. Ik heb

geschiedenis gestudeerd en wilde ooit historicus worden. Onderzoek doen staat

daarbij centraal.’

Het is niet altijd makkelijk geweest voor Karin. Ook niet toen ze op zoek ging naar

een baan. ‘Mijn moeder stimuleerde me om voor mezelf op te komen en mee te

doen. Ik heb op gewone scholen gezeten en kon gelukkig goed leren en praten,

maar toch was het moeilijk. Als kind en puber ben je onderdeel van een groep.

In groepen is het voor mij lastig communiceren en dan word je al gauw buitengesloten.

Ondanks twee goede stages wist ik ook wel dat het niet eenvoudig zou

worden een baan te vinden. Maar toen er ondanks talloze sollicitaties anderhalf

jaar helemaal niets gebeurde kwam dat hard aan. Mijn handicap speelde duidelijk

een rol. Toen kwam de vacature bij NSGK voorbij en kreeg ik de kans.’

Karin heeft veel plezier in haar werk. ‘Bij NSGK werken betrokken mensen met

hart voor de zaak en de sfeer is goed. Wat ik erg mooi vind aan NSGK is dat

we zo flexibel zijn, ook als een aanvraag niet duidelijk op papier staat proberen

we de potentie en kansen te zien. NSGK werkt voor kinderen en jongeren met

een handicap en kijkt naar wij zij echt nodig hebben. Vanuit mijn eigen ervaring

hebben projecten over ‘werk’ mijn bijzondere interesse. Werk betekent inclusie,

je eigen inkomen, onafhankelijkheid. Je bent onderdeel van een groter geheel.

Daarom vind ik het mooi dat er inmiddels twee vaste collega’s en stagiaires met

een beperking werken.’

‘Werk betekent inclusie,

je eigen inkomen,

onafhankelijkheid.’

88

NSGK jaarverslag 2012


Bijlage: Verantwoordingsverklaring

Verantwoordingsverklaring NSGK

Volgens de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) voegt NSGK aan

haar jaarverslag een verantwoordingsverklaring toe. In deze verantwoordingsverklaring

zet NSGK uiteen hoe zij invulling geeft aan:

1. de functiescheiding tussen uitvoeren, besturen en toezicht houden;

2. het optimaliseren van de omgang met belanghebbenden;

3. het continu verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen.

1 Scheiding van uitvoering, bestuur en toezicht

In lijn met de door NSGK onderschreven Code Goed Bestuur van de commissie-Wijffels

kent NSGK een scheiding tussen bestuur en toezicht. De eenhoofdige directie is

bestuurlijk verantwoordelijk, terwijl de Raad van Toezicht daarop toeziet.

Naast de statuten zijn er reglementen voor de Raad van Toezicht, de directie en de

auditcommissie. Deze reglementen zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Taak en werkwijze van de directie

De directie bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht (RvT).

• De directie heeft in het bijzonder tot taak het strategische beleid, de algemene coördinatie

en de externe representatie. Daarnaast is zij op hoofdlijnen verantwoordelijk

voor de inhoudelijke en administratieve kwaliteitsbewaking en het personeelsbeleid.

• De directie is verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van de jaarrekening

en het jaarverslag, de begroting en het (meerjaren)beleidsplan.

• De directie evalueert eens per jaar de organisatie en haar functioneren; de uitkomsten

worden besproken met de RvT.

• De directie brengt elk kwartaal verslag uit aan de RvT.

• De directie ontvangt een bezoldiging conform de richtlijnen van de VFI (voortvloeiend

uit de Code Wijffels).

De directie bestaat uit 1 persoon, Ingrid Tuinenburg.

Taak en werkwijze van de Raad van Toezicht

De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene

gang van zaken binnen de stichting.

• De RvT heeft in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden:

- het zorgdragen voor een goed functionerende directie, onder andere door benoeming,

beoordeling en ontslag van (leden van) de directie;

- het vaststellen van de profielschets en de selectieprocedure van (de leden van)

de directie;

- het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht, onder andere door

benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de RvT;

- het functioneren als adviseur en klankbord voor de directie;

- het houden van integraal toezicht op het beleid van de directie en de algemene

gang van zaken binnen de stichting;

- het beoordelen en, indien dit statutair is voorgeschreven, goedkeuren van de

besluiten van de directie;

- het vertegenwoordigen van de stichting in het geval van een tegenstrijdig belang;

- het goedkeuren van de in de statuten genoemde besluiten van de directie;

• De RvT bespreekt ten minste éénmaal per jaar zowel zijn eigen functioneren (inclusief

dat van de individuele leden) als het functioneren van de directie.

• De RvT bespreekt ten minste éénmaal per jaar de strategie en risico’s verbonden aan

de stichting en de uitkomsten van de beoordeling door de directie van de opzet/

werking van de interne systemen voor risicobeheersing en controle.

89

NSGK jaarverslag 2012


• De RvT stelt uit zijn midden een auditcommissie samen, die als taak heeft om de

besluitvorming van de RvT op het gebied van de begroting en de jaarrekening voor

te bereiden. De voorzitter van de RvT kan plaatsnemen in de auditcommissie, maar

niet de rol van voorzitter op zich nemen.

• De leden van de RvT genieten geen bezoldiging. Aan de leden kan wel een billijke

onkostenvergoeding worden toegekend (op voorstel van de directie en vast te stellen

door de RvT).

• De RvT bestond 31 december 2012 uit de volgende leden: mr. A.A. Westerlaken,

voorzitter; mr. J.F. Gerrits Jans RA, voorzitter auditcommissie; C.M.M. Ineke; A. de

Vries.

• De externe accountant, benoemd door de RvT, kan over zijn verklaring over de

getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de RvT. Hij woont de vergadering

van de auditcommissie bij waarin over de vaststelling/goedkeuring van de

jaarrekening wordt gesproken. De accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende

de jaarrekening aan de directie en de RvT. De directie en de auditcommissie

beoordelen tenminste éénmaal per vijf jaar het functioneren van de externe accountant.

• De Personeelsvertegenwoordiging is als wettelijk voorgeschreven instrument voor

medezeggenschap onderdeel van de ‘checks and balances’ in de stichting.

2 Omgang met belanghebbenden

NSGK heeft 27 medewerkers. Gedragsregels voor NSGK-medewerkers zijn vastgelegd

in een ‘code of conduct’. De medewerkers vormen – samen met de ongeveer 10.000

collectevrijwilligers – het belangrijkste kapitaal van NSGK. Daarnaast zijn de meer dan

36.000 actieve donateurs onmisbaar voor het werk van NSGK, evenals de projectpartners

met wie NSGK samenwerkt bij de uitvoering van haar projecten, meestal op aanvraag

van de projectpartner.

Maatgevend voor het besluit om wel of niet samen te werken met projectpartners zijn

de capaciteiten van de aanvragende organisatie en het vertrouwen dat NSGK heeft in

de toegevoegde waarde van de organisatie voor het realiseren van haar beleid. Hierover

laten de projectadviseurs en de directeur zich adviseren door de Raad van Advies (RvA).

De RvA bestaat uit deskundigen uit het werkveld van NSGK en wordt actief betrokken

bij de voorbereiding, vorming en zo nodig bijstelling van het beleid.

Met de doelgroepen – kinderen en jongeren met een handicap – heeft NSGK soms

een directe (bij eigen projecten) en meestal een indirecte relatie, namelijk via de aanvragende

organisaties. NSGK heeft een systeem voor de registratie en monitoring van

resultaten op projectniveau.

Verantwoording

NSGK ziet het als haar plicht om een getrouw en helder beeld te geven van de wijze waarop

zij werkt en de wijze waarop de financiële middelen besteed zijn. Via de website geeft

NSGK zo veel mogelijk relevante informatie voor alle belanghebbenden, zoals donateurs,

vrijwilligers en projectpartners. Op de website wordt ook eens per jaar het jaarverslag

gepubliceerd met daarin een verslag van de belangrijkste activiteiten en een jaarrekening.

NSGK legt op een zo transparant mogelijke wijze verantwoording af over de besteding

van de middelen, conform de (verantwoordings)eisen van de geldgevers. NSGK heeft ook

over 2012 haar werkzaamheden uitgevoerd en verantwoord conform de eisen van het Reglement

CBF-keur. Voor de algehele financiële verantwoording van de organisatie gelden

de regels op de jaarverslaggeving voor fondsenwervende instellingen (RJ650).

Met de NSGK Nieuwsbrief informeert NSGK driemaal per jaar haar donateurs over haar

activiteiten, over ontvangen giften en over kinderen en jongeren met een handicap in

het algemeen. De nieuwsbrief wordt ook toegestuurd aan een selectie van vrijwilligers

(de collecte-organisatoren) en projectpartners. Alle vrijwilligers ontvangen eens per jaar

het Collectenieuws.

90

NSGK jaarverslag 2012


Alle belangstellenden kunnen het belangrijkste nieuws ontvangen via een digitale

nieuwsbrief die zesmaal per jaar wordt verstuurd, en waarvoor men zich via de website

kan aanmelden. Daarnaast is er een speciale themanieuwsbrief over het project Samen

Spelen, die vier keer per jaar digitaal wordt verstuurd naar belangstellenden die zich

hiervoor hebben aangemeld.

Zowel voor donateurs als projectpartners hanteert NSGK een formele klachtenregeling.

3 Effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen

NSGK hanteert een vastgelegd instrumentarium om de (effectiviteit en efficiëntie van

haar) bestedingen te monitoren, deze zijn ook uitgebreider beschreven in het Handboek

Processen:

• Projectvoorstellen, aanvragende organisaties en de uitvoering worden op meerdere

momenten getoetst.

• De bijdrage van NSGK wordt in termijnen overgemaakt op basis van deugdelijke

rapportages.

• Gegevens over projecten worden vastgelegd in een datasysteem met ingebouwde

checks & balances.

• Organisaties zijn, afhankelijk van de omvang van een project, gehouden aan het doen

uitvoeren van een accountantscontrole en het overleggen van een management letter.

• Monitoring van de uitvoering geschiedt mede via een aantal projectbezoeken.

Ingrid Tuinenburg

Directeur

91

NSGK jaarverslag 2012

More magazines by this user
Similar magazines