Opleidingsaanbod - Katholieke Hogeschool Leuven

shared.khleuven.be

Opleidingsaanbod - Katholieke Hogeschool Leuven

Opleidingsaanbod

a c a d e m i e j a a r 2 0 1 0 - 2 0 1 1

postgraduaten l banaba’s l bij- en nascholing


Postgraduaten

Procesgericht leiderschap (25 sp)

Het postgraduaat steunt op de filosofie van het procesgericht werk. De opleiding is bij uitstek een oefenplaats

via het praktijkgericht leren in groep. Door studie en confrontatie verken je in eigen groep je

mogelijkheden en valkuilen als leidinggevende.

Is deze opleiding iets voor jou

Ben je een teamverantwoordelijke, coördinator of leidinggevende met een diploma hoger onderwijs

Werk je in de profit of non-profit sector Wil je samen met anderen bewust en actief werken aan je eigen

groeiproces als leidinggevende Dan is deze procesgerichte opleiding een leerrijke uitdaging.

Studieprogramma

▪ Procesgericht leidinggeven (17 studiepunten = sp) *

▪ Organisatieontwikkeling en kwaliteitszorg (8 sp)

Geloven in beweging, Agogisch theologisch werker (33 sp)

Elke module van deze opleiding vormt een afgerond geheel. Je krijgt inhoudelijke en methodische

kaders aangereikt. Die verbind je met je eigen handelen en integreer je in je concreet werk als beroepskracht

of vrijwilliger. In elke module zijn de drie pijlers (maatschappij-analyse, theologische en spirituele

verdieping, methodisch handelen) aanwezig. Discussie en dialoog met de docent en medecursisten

en groepswerk zijn wezenlijke elementen van de opleiding.

Is deze opleiding iets voor jou

Ben jij een professional of vrijwilliger die mensen begeleidt in hun zoektocht naar zingeving en spiritualiteit

Ben jij iemand die vanuit een solidaire zorg naast mensen staat om samen te zoeken naar

antwoorden op maatschappelijke en ethische vraagstukken Met het postgraduaat kun je met deze

opdracht professioneel aan het werk.

Studieprogramma

▪ Een andere wereld is mogelijk (5 sp)

▪ God en de goden (3 sp)

▪ Geloven in veelvoud (5 sp)

▪ Zin in beweging (4 sp)(keuzemodule)

▪ Methodisch werken en werken met groepen in levensbeschouwelijk verband (4 sp)

▪ De schriften (5 sp)

▪ Moderniteit en pluralisme (3 sp)

▪ Kerken. Een werkwoord (4 sp) (keuzemodule)

▪ Teamwerk en leidinggeven in een levensbeschouwelijke context (4 sp)

Bemiddeling in familiezaken (20 sp)

Het postgraduaat is een praktijkgerichte opleiding om als erkend bemiddelaar in familiezaken op te

treden.

Is deze opleiding iets voor jou

Ben je een welzijnswerker met een diploma hoger onderwijs en ervaring in het sociale of juridische

werkveld En zoek je een bijscholing om zelfstandig of in het kader van een organisatie als erkend

bemiddelaar op te treden Wil je in familiale conflicten een helpende rol opnemen als (professionele)

bemiddelaar Dan is dit postgraduaat de juiste keuze.

Studieprogramma

▪ Methodiek van de bemiddeling (8 sp)

▪ Familiale bemiddeling (8 sp)

▪ Contextueel werken in functie van familiale bemiddeling (4 sp)

*

(1sp = 25 à 30 uren werkbelasting, alles inbegrepen uitgezonderd verplaatsing)


Cultuurbemiddeling (40 sp)

De opleiding legt een sterke nadruk op het intermediaire karakter van de cultuurbemiddelaar, waarbij

procesgericht handelen, in een traject tussen cultuuruitingen en doelgroepen, de focus vormt.

Is deze opleiding iets voor jou

Deze opleiding is een gespecialiseerde bijscholing en richt zich naar personen die reeds (beroepsmatig)

actief zijn in het culturele veld en in het onderwijs. Je wilt vernieuwend aan de slag gaan om mensen

met elkaar en met cultuur in verbinding te brengen.

Je wilt vanuit je job in het jeugdwerk, lokaal cultuurbeleid, cultuurcentrum, bibliotheek, erfgoed, museum,

de vrije tijd, … mensen enthousiast maken voor cultuur. Je bent creatief ingesteld en hebt een

bijzondere aandacht voor de maatschappelijke opdracht van cultuur. Zo maak je de allerkleinsten warm

voor een bibliotheekbezoek, betrek je nieuwkomers via een sociaal-artistiek project, lanceer je kunstonline

voor en door senioren, verbouw je de school tot een kunsthuis, geef je wijken, dialecten, lokale

cultuur… terug kleur, blaas je bestaande initiatieven een nieuwe, frisse wind in de zeilen,….

Studieprogramma

▪ Productgericht - een breed overzicht van hedendaagse cultuuruitingen en het (actueel) cultuurbeleid

(10 sp)

▪ Mensgericht - cultuurbeleving, doelgroepen, participatiedrempels en gerichte communicatiestrategieën

opzetten (6 sp)

▪ Procesgericht - vernieuwende methodes van cultuurbemiddeling en zelfsturend aan de slag gaan (16 sp)

▪ Maatschappijgericht - cultuurkritisch denken (8 sp).

Banaba

Bachelor Na Bachelor opleidingen leveren volwaardige bijkomende professionele bachelor diploma’s af.

Voorwaarde is wel dat je al beschikt over een bachelor of master diploma. Een Banaba telt steeds 60 sp.

Deze opleidingen kunnen ook over meerdere jaren gespreid worden.

banaba Internationale samenwerking Noord-Zuid (60 sp)

Deze verbredende opleiding zet in op thema’s zoals interculturaliteit, ontwikkelingssamenwerking en

capaciteitsopbouw. Centraal staat een langdurige stage in het Zuiden. Rond die stage is een stevige

theoretische en methodische voorbereiding voorzien.

Is deze opleiding iets voor jou

De opleiding richt zich tot studenten met een bachelordiploma in het sociaal werk, de

verpleegkunde, het bedrijfsmanagement en het onderwijs. Je hebt belangstelling voor mondiale en

Noord-Zuid vraagstukken en je wilt een concreet engagement opnemen binnen deze context.

Studieprogramma

▪ Taal (5 sp)

▪ Cultuur en religie (5 sp)

▪ Noord-Zuid en globalisering (5 sp)

▪ Methodieken Internationale samenwerking Noord-zuid (5 sp)

▪ Stage (30 sp)

▪ Bachelorproef (10 sp)


Banaba in de geestelijke gezondheidszorg (60 sp)

De departementen Gezondheidszorg & Technologie en Sociaal werk van KHLeuven organiseren een

bachelor-na-bachelor in de geestelijke gezondheidszorg.

Is deze opleiding iets voor jou

Ben je bekommerd om de mediaberichten over stijgende zelfmoordcijfers Vind je ook het voorkomen

van depressie, ADHD, autismespectrumstoornissen, seksueel misbruik zorgwekkend Wil je als bachelor

verpleegkunde of bachelor in de vroedkunde iets betekenen voor wat men al te vaak beschouwt als

‘onredelijke, lastige, moeilijke cliënten’ Heb je als bachelor in sociaal werk, bachelor in de toegepaste

psychologie, master in de psychologie, bachelor in de orthopedagogie, bachelor in de ergotherapie,

bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, master in de criminologie, beroepsinteresse

om met deze mensen op weg te gaan

Studieprogramma

▪ Beginselen van geestelijke gezondheidszorg (15 sp)

▪ Klinische aspecten van geestelijke gezondheidszorg (15 sp)

▪ Beroepspraktijk (30 sp)

Meer informatie

KHLeuven: Bart Loonbeek, bart.loonbeek@khleuven.be

Arlette Philipsen, arlette.philipsen@khleuven.be

Banaba Advanced Business Management, specialisatie HRM (60 sp)

De departementen ECHO (Economisch Hoger Onderwijs) en SSH (Sociale School) van de KHLeuven

Heverlee organiseren samen een specialisatie Human Resources Management (HRM) binnen de Banaba

Advanced Business Management. Daarnaast bestaan er ook drie andere keuzerichtingen: International

Tax (accountacy-fiscaliteit), Marketing-Communicatie, Logistiek Management en Inkoop.

Iets voor jou

De keuzerichting HRM behandelt het personeelskapitaal van een organisatie of bedrijf vanuit een strategische

invalshoek. Maar ook E-HRM en HR in een internationale context en actuele thema’s komen aan

bod. Indien je deze studie wilt aanvatten moet je wel voldoende voorkennis bewijzen van personeelswerk

(HRM). Je kan de opleiding ook spreiden over meerdere jaren.

Studieprogramma

Tijdens het eerste semester volg je verschillende onderdelen, zowel hoorcolleges, werkcolleges als trainingen:

Strategisch management (7 sp), Internationaal management (4 sp), Professionele vaardigheden (4 sp),

HRM en omgeving (3 sp), Strategisch HRM (6 sp), E-HRM (3 sp), Hedendaagse thema’s in HRM (3 sp).

In het tweede semester realiseer je een project binnen een organisatie of bedrijf, of in binnen- of in

buitenland (30 sp). Dit project wordt beoordeeld door een onafhankelijke jury op het einde van het

academiejaar. Aansluitend kan je na de Banaba eventueel een Master in HRM behalen via een bijkomend

traject aan Coventry University (UK).

Meer informatie:

KHLeuven, SSH: Bruno Melyn, bruno.melyn@khleuven.be

KHLeuven, ECHO: Yolande Cornelis, yolande.cornelis@khleuven.be


Bij- en nascholing

Sociale bemiddeling

Een initiatief in samenwerking tussen K.U.Leuven en KHLeuven, departement SSH.

Is deze opleiding iets voor jou

Voor iedereen die zich wil bekwamen in de theorie en praktijk van conflicthantering in organisaties en

in bemiddeling bij arbeidsconflicten tussen individuen en in teams. Voor professionals die nu reeds

optreden bij arbeidsconflicten in organisaties (vakbondsafgevaardigden en onderhandelaars, HR-managers

en leidinggevenden, preventieadviseurs en vertrouwenspersonen, advocaten en medewerkers van

arbeidsinspectiediensten of externe preventiediensten, …). Voor wie erkend wil worden als bemiddelaar

in sociale zaken.

Studieprogramma

▪ Arbeidsconflicten in organisaties en introductie bemiddeling (11 dagen)

▪ Bemiddeling bij arbeidsconflicten (9 dagen)

Meer informatie

www.associatie.kuleuven.be/socialebemiddeling en socialebemiddeling@khleuven.be.

Communicatie bij individuele begeleiding

Voor begeleiders die individueel werken met mensen: in hulpverlening, bij studie- en leerbegeleiding,

coaching, loopbaanbegeleiding, arbeidstrajectbegeleiding, …

Je gaat op zoek naar de vermogens van emotionele intelligentie. Via een analyse van wat en hoe iemand

een boodschap brengt, leer je meer harmonie in een gesprek brengen. Je gaat emoties in de communicatie

beter hanteren en je reflecteert over wat irritaties je leren over jezelf. (5 dagen).

Introductie contextuele hulpverlening

Voor eerstelijnswerkers die het contextuele denken willen gebruiken in hun werk.

Je integreert begrippen uit de persoonsgerichte methoden en uit het systeemdenken. Je krijgt zicht op

het menselijk functioneren en op de fundamentele intergenerationele krachten die spelen in relaties,

specifiek in ouder-kind-relaties. Je leert contextuele begrippen toepassen in het maatschappelijk werk.

(5 dagen)

Methodiek van de bemiddeling

Deze module van het postgraduaat familiale bemiddeling kan afzonderlijk gevolgd worden door alle

welzijnswerkers die bemiddelend optreden bij cliënten en zich via een praktijkgerichte aanpak willen

bekwamen in de bemiddelingsmethodiek.

Je krijgt inzicht in de maatschappelijke, juridische en ethische aspecten van de bemiddeling en in de

fasen, werkingsprincipes, grenzen en deontologie. Door training verhoog je je bemiddelingsvaardigheden

en je leert een bemiddelingscontract en -overeenkomst opstellen. (12 dagen)


ij- en nascholing

De volgende cursussen worden georganiseerd door het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)

Sociale School Heverlee. Het zijn modules van de graduaatopleidingen maatschappelijk werk (mw),

sociaal-cultureel werk (scw) of personeelswerk (pw). Je kan deze modules evenwel ook als bijscholing

volgen. Daarnaast biedt het CVO ook een graduaatopleiding orthopedagogie aan. Meer informatie:

www.cvo-ssh.be.

Omgaan met diversiteit (mw) *

Je krijgt een reflectiekader waarin de mechanismen van ‘het denken over andere mensen’ centraal

staat. Je denkt na over de vraag waarom het omgaan met diversiteit verre van vanzelfsprekend is en

was. Via beeldmateriaal, oefeningen en de inbreng van eigen ervaringen in en buiten de praktijksituatie,

leer je de thematiek in een breder kader plaatsen en sta je stil bij je eigen ‘omgaan met diversiteit’.

(6 dagen)

Onderhandelen en bemiddelen (pw) *

Je wordt vertrouwd met de methodieken van onderhandeling en bemiddeling als mogelijkheden tot

conflictoplossing. Je krijgt zicht op gelijklopendheid en tegenstellingen in conflictsituaties. Je leert het

verschil zien tussen onderhandeling en bemiddeling en je maakt kennis met soorten onderhandelingsen

bemiddelingsgedrag. Via training verwerf je meer vaardigheid in het voeren van onderhandelings- en

bemiddelingsgesprekken. (6 dagen)

Educatieve activiteiten opzetten (scw) *

Bij het ontwerpen van activiteiten en programma’s leer je verbindingen leggen tussen het educatieve,

het kunstzinnige, het recreatieve en de gemeenschapsopbouw. Je leert educatieve programma’s opzetten

voor diverse doelgroepen. Je oefent in het plannen en programmeren vanuit een open doeloriëntatie

en in de toepassing van diverse methodische modellen en didactische werkvormen. (6 dagen)

Gemeenschapsopbouw (scw) *

Met medecursisten stel je vragen over het hoe en waarom van veranderingsgericht werken. Je krijgt

inzicht in de functie en de praktijk van oude en nieuwe sociale bewegingen. Je maakt kennis met

projectmatig werken o.m. in de samenlevingsopbouw. Je maakt ook kennis met wat inspraak en participatie

is en met de methodiek van de sociale actie. (6 dagen)

Netwerken in de sociale sector (scw) *

Je wordt je bewust van het belang, zelfs de noodzaak aan samenwerking tussen organisaties in onze

complexe samenleving. Vanuit een analyse van de manier waarop je eigen organisatie aan netwerkopbouw

doet, ga je een netwerkontwikkelingsplan opstellen met aandacht voor de taak, de relatie, de

groei en de profileringsdimensie. (6 dagen)

Identiteit van het personeelswerk (pw) *

De module vertrekt vanuit de HR-praktijkervaring van de groep en komt via gemeenschappelijke inzichten

tot concreet bruikbare theoretische handvatten die de effectiviteit van de personeelwerker ondersteunen.

Met de rollen van de personeelswerker als referentiekader ga je vanuit zelf aangebrachte cases

aan het werk. Veel aandacht gaat naar het ‘plaatsen in perspectief’ van de medewerker in relatie tot

organisatieaspecten, de HR onderwerpen t.o.v. elkaar, de effectieve opstelling van de personeelswerker

t.o.v. zijn klanten. Doel is dat je na de module de vervlechting aanvoelt tussen het ‘wat’ en het ‘hoe’ van

het HR-werkveld en ‘goesting’ hebt om dit toe te passen in de praktijk. (5 dagen)


Kwaliteitszorg *

Je staat stil bij de geschiedenis en de achterliggende filosofie van kwaliteitscontrole en –zorg en bij de

motivatie en weerstanden die de invoering en het onderhouden van een kwaliteitszorgsysteem oproepen

in een (ook jouw) organisatie oproepen. Je maakt kennis met verschillende modellen van kwaliteitsanalyse

en je leert diverse methoden en technieken hanteren en kritisch evalueren. Je staat stil bij

de voor- en nadelen van kwaliteitscertificering. (6 dagen)

Arbeidsrecht (pw) *

Je leert het arbeidsrecht vlot toepassen. Je diept de belangrijkste thema’s uit van het individueel

arbeidsrecht (contracten, schorsingen, ziekte, jaarlijkse vakantie, …). Je krijgt ook meer inzicht in het

collectief arbeidsrecht (inspraakorganen, sociale verkiezingen, …) en hoe je dit als personeelswerker

toepast. Je leert efficiënt rechtsbronnen hanteren. (9 dagen)

Socialezekerheidsrecht (pw) *

Je krijgt inzicht in ons socialezekerheidssysteem en de ontstaansgeschiedenis ervan. Je diept de belangrijkste

thema’s van ons socialezekerheidsrecht uit: kinderbijslag, pensioenen, ziekte- en invaliditeitsverzekering,

arbeidsongevallen en beroepsziekten, … en leert die toepassen als personeelswerker. Je leert

efficiënt rechtsbronnen hanteren. (9 dagen)


Praktisch

Inschrijving

Je kunt inschrijven via het inschrijvingsformulier op de website of je kan je gegevens mailen naar

pv-ssh@khleuven.be. Enkel als de cursus volzet is, en we je dus niet kunnen inschrijven, krijg je van

ons onmiddellijk een bericht.

Kostprijs en betaling

De kostprijs van de postgraduaten, banaba’s en van de cursussen permanente vorming kan je vinden op

www.khleuven.be. De kostprijs van de cursussen van het CVO (aangeduid met *) kan je vinden op www.

cvo-ssh.be. De opleiding kan (gedeeltelijk) met ‘opleidingscheques’ of KMO-portefeuille’ worden betaald.

Meer info hierover kan je vinden op www.vdab.be/opleidingscheques en www.kmo-portefeuille.be.

Betaald educatief verlof

De postgraduaten procesgericht leiderschap en agogisch-theologisch werker, de cursussen methodiek

van de bemiddeling en familiale bemiddeling en de cursussen van het CVO geven automatisch recht op

betaald educatief verlof. Voor de andere cursussen van minimum 5 dagen en de banaba’s, wordt educatief

verlof aangevraagd.

Uurregeling

De meeste cursussen van de hogeschool lopen van 9 tot 17 uur, die van het CVO van 9.25 tot 16.45 uur.

Meer informatie

Wil je bijkomende informatie Bel ons of stuur je vraag per email door. In juli en augustus is het secretariaat

open van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur. De school is gesloten van 12 juli t.e.m.

8 augustus.

Tijdens het schooljaar kan je elke dag op het secretariaat terecht van 8.30 tot 17 uur.

Contactgegevens en leslocatie

Sociale School Heverlee, Groeneweg 151, 3001 Heverlee

tel. 016 375 183 - fax 016 375 197

www.khleuven.be

pv-ssh@khleuven.be

De Banaba in advanced business management wordt

gegeven aan het departement Economisch Hoger

Onderwijs, Hertogstraat 178, 3001 Heverlee.

Hoe bereik je de SSH

Met de auto:

E40 : via de verkeerswissel E40 / E314 (A2)

E314 (A2) : afrit 16

Met de bus:

Bus 315 - 316 - 317 - halte:Groeneweg

More magazines by this user
Similar magazines