01.02.2015 Views

Webversie_verkiezingsprogramma_Leefbaar_Rotterdam_2014-2018

Webversie_verkiezingsprogramma_Leefbaar_Rotterdam_2014-2018

Webversie_verkiezingsprogramma_Leefbaar_Rotterdam_2014-2018

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Verkiezingsprogramma

Rotterdam vooruit

2014 - 2018


Inhoudsopgave

Blz.

Inleiding 5

Leefbaar Rotterdam voor de Rotterdammers 5

Onze topprioriteiten 5

Vertrouwen op oude of nieuwe antwoorden 5

1 Veiligheid 7

Niet achterover leunen 7

Meer aandacht voor slachtoffers 7

Steviger aanpak blijft nodig 7

Maximale inzet van nieuwe middelen 7

Preventie Minstens zo belangrijk! 7

Een wethouder Veiligheid 7

Politie als gezaghebbend rustpunt 8

Druk uitoefenen voor hogere straffen 8

Doorpakken, consequent doorpakken 8

Onderbelichte zaak: dierenwelzijn 8

Leefbaar Rotterdam wil... 8

2 Wonen 11

Geen anonieme gebouwenpuree, maar ‘thuisstad’ 11

Maak Maasoever weer bruisend 11

Variatie en balans in de wijken en in de stad 11

Groen, inspirerend en gezellig 11

Schoon, heel en veilig 11

Woningcorporaties: doe je werk! 12

Leefbaar Rotterdam wil... 12

3 Zorg en Sociaal 15

Zorg draait om maatwerk, aandacht en warmte 15

Menselijke maat 15

Niet onnodig pamperen 15

Vertrouwen van ouderen terugwinnen 15

Aandacht voor welwillende jeugd 15

Elke seconde kan een kind redden 16

Gezonde samenleving is een werkende samenleving 16

Kordaatheid bij schuldhulpverlening 16

Leefbaar Rotterdam wil... 16

4 Onderwijs 19

Fortuyn zag het al 19

Hoger opgeleiden zijn een dogma geworden 19

Wij hebben de durf 19

Discipline: hoezo een vies woord 19

Plek voor islamitisch onderwijs 20

Leefbaar Rotterdam wil... 20

3


5 Integratie 23

Samenleven gaat niet vanzelf 23

Succesvolle immigratie 23

Eigen werklozen eerst 23

Arbeidsmigranten na 10 jaar werken recht op een uitkering 23

Problemen voorkomen 24

Leefbaar Rotterdam wil... 24

6 Economie, Infrastructuur en Milieu 27

Weg met de goedgelovigheid 27

Samenwerken met (top)ondernemers, in dienst van de stad 27

Geen verdere verhoging lokale lasten 27

Mainport Rotterdam 27

Schone lucht en goedkope energie voor Rotterdammers 27

Doorrijden Ja, prima! 28

Meer technici 28

Leefbaar Rotterdam wil... 28

7 Sport en Cultuur 31

Het kan eerlijker en rechtvaardiger 31

Neem sport serieus 31

Gezonde sportverenigingen boven alles 31

Maximale toegankelijkheid: van ouderen tot gehandicapten 31

De Kuipkwestie 31

Cultuur niet behandelen als kasplantje 31

Nuchtere beoordeling bij subsidies 32

Dance Parade, jazz, pop 32

‘Kleine’, warme cultuur bewaren 32

Leefbaar Rotterdam wil... 32

8 Bestuur 35

‘At your service’ nog hyperactueel 35

Kerntaken, kerntaken, kerntaken 35

Wonen in onze stad is beter 35

Rekening houden met ouderen: niet alles hoeft via internet 35

Pragmatische gebiedscommissies 35

Buurt Bestuurt 36

Burgemeestersreferendum 36

Verkeerd signaal met ‘De Rotterdam’ 36

Leefbaar Rotterdam wil... 36

Blz.

4


Inleiding

Leefbaar Rotterdam voor de Rotterdammers

Leefbaar Rotterdam wil kostenbewuste en dienstbare politiek.

Wij hebben nooit geloofd in met belastinggeld gebouwde

luchtkastelen, maar in duidelijke en afrekenbare taken

en doelstellingen. In fundamenteel herstel van normen en

waarden en in de menselijke maat. Zaken die juist in een tijd

van snelle verandering van cruciale betekenis zijn.

Misschien meent u inmiddels typische Leefbaar Rotterdam

punten bij andere partijen te herkennen. Dat klopt! Met de

mond belijden veel partijen nu ook dat zij veiligheid het

allerbelangrijkst vinden, dat ze resultaatgericht willen werken

en dat ze duidelijke taal spreken tegen mensen die niet mee

willen doen in onze samenleving. Maar in de praktijk laten

deze partijen het vreselijk afweten. Doelgericht werken zit in

de genen van Leefbaar Rotterdam. Wij doen wat we zeggen

en wij zeggen wat we doen!

Topprioriteiten

De volgende zes punten hebben voor ons topprioriteit:

• Veiligheid

• Dat ouderen oud kunnen worden zonder

zorgen

• Lagere lokale lasten voor zowel inwoners als

bedrijven

• Rust, regelmaat en orde als de basis voor goed

onderwijs

• Een quotum op de instroom van Midden- en

Oost-Europeanen

• Integratie; iedereen doet mee

Vertrouwen op oude of nieuwe antwoorden

Ook in 2014 staat u als Rotterdammer weer voor de keuze:

heeft u vertrouwen in oude of in nieuwe antwoorden Wilt u

nog vier jaar dezelfde politieke partijen aan het roer in Rotterdam

Of geeft u dat andere geluid een kans Waarbij de ware

kracht van Rotterdam opbloeit en de overheid naar behoren

haar zaakjes regelt. Leefbaar Rotterdam vertegenwoordigt in

alle opzichten dat andere geluid. Met ons in het college zal

het beleid duidelijker, helderder en soberder zijn, zodat de

(financiële) druk op u afneemt en de prestatiedruk op ons,

politici, toeneemt. Dat herstel van evenwicht is broodnodig!

Wij zijn er voor u.

‘Mijn ambitie voor Rotterdam is

dat Rotterdam zich als eerste stad

van Nederland uit de crisis knokt.

En daarmee bedoel ik niet alleen

de economische crisis, maar ook

de crisis van onveiligheid, van

segregatie en van verspilling. Die

crisis is te bestrijden, maar alleen

met Leefbaar Rotterdam aan de

knoppen.

Stem daarom 19 maart Leefbaar

Rotterdam.’

Joost Eerdmans, lijsttrekker

5


1. Veiligheid

Het gaat de goede kant op, maar

we zijn er nog lang niet

Niet achterover leunen

Rotterdam heeft een enorme slag gemaakt sinds de barre tijden

van begin van deze eeuw. Toen Rotterdam CS nog een

grote hangplek was voor crimineel en drugverslaafd Rotterdam

en grote delen van de stad steeds verder verloederde.

Leefbaar Rotterdam werd zoveel jaar terug uitgelachen om

haar ambitie de entree van de stad ‘schoon te vegen’ en weer

toonbaar te maken. En van veiligheid een topprioriteit te maken.

Maar we hebben doorgezet. Met resultaat. Tot verbazing

van velen. Toch is ‘Veiligheid’ geen thema waarbij je achterover

leunt en gaat genieten van behaalde resultaten. Rotterdammers

mogen – terecht! – van lokale politiek en bestuur

eisen dat ze er bovenop zitten. Als iets om constante alertheid,

wilskracht en nieuwe doelstellingen vraagt, is het wel veiligheid.

Vandaar dat Leefbaar Rotterdam ook voor de komende

periode weer een stevig wensenpakket heeft geformuleerd.

Onze ambitie Van Rotterdam de stad maken die de goede

lijstjes aanvoert.

Meer aandacht voor slachtoffers

Eén van onze speerpunten is méér aandacht voor slachtoffers

van misdrijven. Nu gaat die aandacht nog steeds te veel

naar de dader. Vanuit ons eigen rechtsgevoel willen wij dat

omdraaien, want ook slachtoffers hebben vaak hulp nodig

bij hun geschonden vertrouwen of traumatische ervaring. De

slachtoffers van misdrijven hebben vaak levenslang.

Steviger aanpak blijft nodig

Leefbaar Rotterdam heeft als het om veiligheid gaat altijd

voor de troepen uit gelopen. Omdat we nog steeds vinden

dat de verbetering te langzaam gaat, blijven we strijden voor

een veel ambitieuzere en meer resultaatgerichte benadering.

Dat wil zeggen: burenterreur nog harder en consequenter bestrijden.

Preventief fouilleren waar nodig uitbreiden. Woningovervallers

keihard aanpakken. Meer voorlichting over veiligheidsrisico’s

aan ouderen. Want elke oudere die we mogelijke

ellende kunnen besparen, is er één!

Maximale inzet van nieuwe middelen

Waar nieuwe technieken de veiligheid kunnen verbeteren,

is Leefbaar Rotterdam vóór maximale inzet daarvan. Dus ja:

gebruik van (digitale) billboards met foto’s van verdachten.

Ja: gebruik van lokauto’s en lokfietsen. Ja: meer cameratoezicht.

Ja: stadsbrede OV-verboden en controleurs op elke

metro. Ja: een speciale tuchtschool voor het heropvoeden van

jongeren. En ja: maximale inzet van de Rotterdamwet om de

toeloop van kansarmen te beperken. Inderdaad: de wet die

men eerst schandalig vond, maar die nu door politici van andere

partijen wordt omarmd.

Preventie Minstens zo belangrijk

Is Leefbaar Rotterdam alleen maar een partij van de zweep

en de knoet Onzin. Wij beseffen als geen ander de waarde

van stadsmariniers, van Bureau Frontlijn, Buurt Bestuurt

en Buurtpreventie door Burgerblauw. Hun succesfactor

Bewoners direct betrekken bij het oplossen en voorkomen

van veiligheidsproblemen in hun wijk. Daarnaast zijn er vaak

kortere lijnen mogelijk en kan er snel gehandeld worden. Deze

en soortgelijke initiatieven ondersteunt Leefbaar Rotterdam

maximaal. Ook houden deze initiatieven grote groepen jongeren

van het criminele pad af door ze op een goede manier

in de kraag te grijpen. Zo hoort het. De reclassering moet er

voor zorgen dat ex-criminelen op het rechte pad blijven. Nu

zijn de resultaten vaak bedroevend. Dat moet en kan beter,

door er bovenop te zitten en ze echt (niet alleen op papier) te

begeleiden bij hun terugkeer in de maatschappij.

Een wethouder Veiligheid

Op dit moment is er maar één persoon in het stadsbestuur belast

met de zorg voor veiligheid en openbare orde: de burgemeester.

Hij is zo’n beetje de tsaar van de veiligheid. Wij vinden

dat geen gezonde situatie, want de burgemeester is niet

gekozen. Veel liever zien we een democratisch gelegitimeerde

‘wethouder Veiligheid’, die veel meer de handen vrij heeft om

keuzes te maken en daardoor het verschil kan maken. Die een

stuwende en coördinerende rol kan spelen tussen openbaar

ministerie, politie en stadsmariniers. Als het aan Leefbaar Rotterdam

ligt zal deze wethouder Veiligheid een spil zijn in het

veiligheidsbeleid en gezag dragend binnen het college van

B&W. Omdat veiligheid voor Leefbaar Rotterdam topprioriteit

is. En blijft.

7


Politie als gezaghebbend rustpunt

Nog steeds zijn er te veel mensen in onze stad die vinden dat

ze het recht hebben om van de regels af te wijken. Leefbaar

Rotterdam wil een politie die keihard en professioneel afrekent

met deze mentaliteit. Simpel gezegd: voor iedere Rotterdammer

moet duidelijk zijn dat de politie de baas is op straat.

De politie dient respect af te dwingen door houding en gedrag.

De opstelling van de politietop is daarbij cruciaal.

Druk uitoefenen voor hogere straffen

Om het goede werk van de politie beter te laten ‘lonen’, dienen

er structureel hogere straffen te worden uitgedeeld. En omdat

niet de gemeente maar de Tweede Kamer strafmaten bepaalt,

willen we de desastreuze gevolgen van de lage straffen onvermoeibaar

onder de neuzen van Kamerleden en het Openbaar

Ministerie wrijven. Anders kunnen we nog zo hard ons

best doen, maar worden we achter onze rug uitgelachen door

harde criminelen. Dat mag niet gebeuren!

Doorpakken, consequent doorpakken

Leefbaar Rotterdam maakt keuzes die in Nederland (niet

internationaal!) als ‘hard’ en ‘meedogenloos’ worden gekwalificeerd.

Dat moet dan maar. Wij zijn voor doorpakken. We doen

dat voor de goedwillende Rotterdammers. Dus Meer ruimte

om criminele families snel uit hun huis te zetten. Meer politieinzet

op criminele hotspots (de zogenaamde ‘flying squads’).

Actievere wijkagenten, die veel surveilleren in de wijk. Meer

prioriteit voor de patseraanpak: want als je nog nooit hebt

gewerkt en wel in de duurste BMW kunt rijden, heb je wat

uit te leggen. Een flink hoger oplossingspercentage van misdaden.

Vaker snelrecht en gebiedsverboden voor hooligans

en feestverstoorders. Het verplicht muilkorven van agressieve

honden. Een veel hardere aanpak van wapengeweld, onder

meer via thuiscontroles bij veelplegers. Actiever uitzetbeleid

van criminele Midden- en Oost-Europeanen en andere

criminele buitenlanders. Speciale teams om zakkenrollen

een halt toe te roepen. Notoire overlastveroorzakers kunnen

onderbrengen in een zogenaamd ‘aso-dorp’. Zero-tolerance

jegens geweld tegen overheidspersoneel. Betere ondersteuning

door politie en stadswachten van soms minder ervaren

beveiligers en burgerwachten. Maar ook: betere afspraken

maken met de horeca om overmatig drank en druggebruik

terug te dringen. En, tot slot, invoering van Megans Law: de

straat of buurt informeren als er een veroordeelde pedoseksueel

komt wonen.

Onderbelichte zaak: dierenwelzijn

Tot slot willen wij (meer) aandacht voor de honderdduizenden

dieren en huisdieren die geen stem hebben, maar wel recht

hebben op een fatsoenlijke behandeling. Wij zetten in op speciale

teams die deze vorm van criminaliteit kundig kunnen

opsporen en hard kunnen aanpakken. En verder willen we

het risico dat dieren aan veroordeelde dierenbeulen worden

toegewezen zo klein mogelijk maken. Voor dit soort mensen

willen we een levenslang houdverbod in de APV (Algemene

Plaatselijke Verordening).

Leefbaar Rotterdam wil:

• Een wethouder Veiligheid

• Keiharde aanpak woning- en straatovervallen

• Kleine criminaliteit gerichter aanpakken en

oplossingspercentage verhogen

• Criminele vreemdelingen ongewenst

verklaren en direct terugsturen

• Massiever inzetten op preventie van

criminaliteit en bewoners beter betrekken bij

veiligheid middels initiatieven zoals

Buurt Bestuurt

8


2

9


2. Wonen

Trots en geborgenheid creëren in

een denderende havenstad

Geen anonieme gebouwenpuree, maar ‘thuisstad’

Rotterdam is een grote stad met een internationale uitstraling.

Dat is iets om te koesteren. Er is niets mis met groot denken

en jezelf ‘op de kaart willen zetten’. Tegelijkertijd geldt ook

op dit terrein dat we de afgelopen decennia een beetje zijn

doorgeschoten. Leefbaar Rotterdam wil de kwaliteiten van de

stad en haar bewoners meer benutten. Geen plannen smeden

over de hoofden van Rotterdammers heen. Rotterdam moet

in de eerste plaats weer herkenbaar worden voor de Rotterdammers.

Bruisend en gezellig.

Maak Maasoever weer bruisend

Maak eindelijk werk van de Maas, de parel die gratis en voor

niets aan ons geschonken is. Verlevendig liever vandaag dan

morgen de Maasoever. Daarmee is zo veel te winnen: qua

sfeer, qua recreatie, qua spectaculaire uitzichten en mogelijke

gezinsattracties. En ook hier krijgen we het verwijt van ‘nostalgie’

voor onze voeten geworpen (‘het wordt niet meer zo

gezellig als vroeger’). Waarom Wat is er eigentijdser dan uit

te gaan van eigen kracht De kwaliteit van de rivier maximaal

te benutten Ook toeristen zien uiteindelijk liever iets ‘eigens’

dat ze bijblijft en elders niet kunnen beleven. Niet voor niets

willen mensen en ook steden meer dan ooit pronken met hun

‘authenticiteit’. Laten we dan ook authentiek Rotterdams durven

zijn!

Variatie en balans in de wijken en in de stad

Een ideale wijk is een gevarieerde wijk. Een wijk die op

korte afstand over woningen, scholen, kinderdagverblijven,

gezondheidscentra, sportverenigingen en winkelcentra beschikt.

Ook zien we graag variatie in het woningaanbod.

Zodat Rotterdammers hun worteling kunnen behouden en

het mogelijk is om - binnen één en dezelfde wijk – door te

groeien. Het is de taak van de woningcorporaties om deze

variatie en doorstroming te bevorderen, leegstand tegen te

gaan en woningen te bouwen voor verschillende inkomens,

leefstijlen en levensfasen. Maatwerk, daar gaat het om.

Speciaal voor ouderen dient er budget te zijn om woningen

aan te passen zodat ze, geheel naar hun eigen wens, zo lang

mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Laat ook studenten volop genieten van Rotterdam. Er zijn

genoeg stadswijken die de potentie hebben om aantrekkelijk

te zijn voor jonge gezinnen, jongeren en (afgestudeerde)

academici. Wij zullen heldere keuzes maken om bepaalde

wijken in die richting verder te ontwikkelen.

Groen, inspirerend en gezellig

Ons uitgangspunt is dat de leefomgeving door de hele stad

zodanig op orde is, dat ze bewoners inspireert en energie geeft

in plaats van deprimeert. Daarom steunt Leefbaar Rotterdam

van harte plannen voor meer groen. Kenmerkend voor de verspeelde

kansen is wat ons betreft het Schouwburgplein: een

uitgelezen plek om het kille metaal te laten ophoepelen en

een fantastisch stadspark aan te leggen, boordevol gezellige

terrassen. Wij zijn de enige partij die een vuist durft te maken

tegen de modernistische smaakpolitie, die ooit het belachelijke

idee introduceerde dat bomen een teken van ‘vertrutting’

zouden zijn.

Schoon, heel en veilig

Tevreden wonen, begint bij een schone, hele en veilige omgeving.

Dus hoort u op dit punt wat u van Leefbaar Rotterdam

gewend bent, namelijk: zero tolerance voor asociale buurtverpesters

en de vervuiler/vernieler betaalt. Simpel. Verder

moedigen wij burgerinitiatieven aan die de betrokkenheid bij

de leefomgeving vergroten zodat de mensen weer trots op

hun wijk kunnen zijn. Wij van Leefbaar Rotterdam weten één

ding: dat wij niet beter weten dan uzelf wat u prettig of onprettig

vindt aan uw wijk. En wat wel of niet voor verbetering

in aanmerking komt. Hoedt u voor partijen die over uw hoofd

willen blijven beslissen en geld uitgeven aan zaken die vooral

politici een goed gevoel geven, maar niet u.

11


Woningcorporaties: doe je werk!

Tot slot doen we een oproep aan de woningbouwcorporaties

om hun verantwoordelijkheid te pakken. Leegstand, verloedering,

huurders screenen en huurders aanspreken op onbehoorlijk

gedrag: daar gaat het om. Over wijken als Ommoord,

Oosterflank, Zevenkamp en Hoogvliet gaan wij concrete afspraken

maken om leegstand en verloedering tegen te gaan.

Leefbaar Rotterdam wil:

• Meer grandeur en recreatiemogelijkheden

aan de Maasoevers

• Een aantal stadswijken aantrekkelijker maken

voor jonge gezinnen, jongeren en studenten

• Levendige en gevarieerde wijken met goede

voorzieningen, waar Rotterdammers weer

trots op kunnen zijn, en laat de Rotterdammer

meer zelf bepalen!

• Meer stadsparken, meer groen

• Ouderen zo lang mogelijk de kans bieden

thuis te blijven wonen

12


2

13


3. Zorg en Sociaal

Zorg draait om maatwerk, aandacht en warmte

De zorgsector is door bureaucraten veel te ingewikkeld gemaakt.

Eenvoudige oplossingen zijn helaas taboe. Waarom

Omdat er dan voor bureaucraten geen ‘complexe problemen’

meer op te lossen zijn waarmee ze hun megasalaris

kunnen goedpraten. Veel zorggeld is de afgelopen jaren verloren

gegaan aan dure managers met chauffeur, organisaties

die niet samenwerken, bureaucratie, fraude en torenhoge

tarieven. Daarnaast gaat er nog steeds veel geld naar de subsidie-slurpende

welzijnssector die het vaak vooral belangrijk

vindt om zichzelf in stand te houden.

Leefbaar Rotterdam vindt het bieden van goede hulp aan

mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen een kwestie

van beschaving. Ouderen en mensen met een beperking

moeten oud kunnen worden zonder zorgen; niet zonder zorg!

Menselijke maat

Leefbaar Rotterdam vindt dat kwaliteit en maatwerk, door

middel van kleinschalige zorg in de wijk, voorop moet staan.

Daarom ook is Leefbaar Rotterdam voorstander van de zogenaamde

decentralisaties die de mogelijkheid bieden om zorg

eenvoudig en dichtbij mensen te organiseren. We regelen

hulp voor u als die nodig is. Is het niet voor de boodschappen

of de was, dan is het wel voor het lezen van de post of het

uitleggen van de iPad.

Leefbaar Rotterdam wil de zorg teruggeven aan de wijkverpleegkundige

en hulpverlener door deze zo min mogelijk te

belasten met allerlei overbodige regels, protocollen en managers.

Moderne technologie en waar mogelijk gemotiveerde

vrijwilligers en goed begeleide mantelzorgers kunnen de

toegewijde zorgprofessionals ondersteuning bieden. Pim

Fortuyn zei het in twee kernwoorden: de “menselijke maat”

moet terug in de zorg.

Niet onnodig pamperen

Dus we gaan geen geld meer steken in welzijnsorganisaties

die spelletjes, buurtbarbecues en zogenaamde cursussen

“zelfstandig ondernemerschap” bedenken. Al deze activiteiten

kunnen en worden ook door mensen zelf georganiseerd.

Een traject voor persoonlijke ontwikkeling is niet nodig als

je zonder meer aan het werk kunt. De Polen en Roemenen

hebben ook niet zo’n traject gevolgd. Welzijnswerk moet de

grootste problemen helpen oplossen, zodat mensen hun leven

weer op de rails krijgen en aan het werk kunnen. Want

werk biedt naast inkomen ook zelfrespect en een sociaal

netwerk.

Vertrouwen van ouderen terugwinnen

Ouderen herkennen zich niet meer in de stad die zij hebben

opgebouwd en durven vaak de straat niet meer op omdat zij

zich niet veilig voelen. Ouderen verdienen respect voor jarenlang

bikkelhard werken en verdienen het niet om de rekening

van de crisis gepresenteerd te krijgen.

Leefbaar Rotterdam gaat het vertrouwen van de oudere

Rotterdammer terugwinnen door hen, zoals wij dat geleerd

hebben, te waarderen in plaats van te schofferen. U bent misschien

wel gepensioneerd, maar volgens ons zeker niet uitgerangeerd!

Leefbaar Rotterdam wil dat de kennis en kunde

van ouderen juist wordt benut. Senioren moeten niet aan de

kant staan maar mee kunnen draaien in de samenleving.

Gratis openbaar vervoer vanaf 65 jaar levert hier een goede

bijdrage aan, wat ons betreft blijft dit dus ook gratis!

Leefbaar Rotterdam zal niet rusten voordat senioren weer

veilig de straat over kunnen en in een schoon Rotterdam

wonen. De aanpak van eenzaamheid en verwaarlozing

krijgt onze allerhoogste prioriteit. Ouderenmishandeling en

misbruik, zoals het plunderen van bankrekeningen, moet

voorkomen en zwaar bestraft worden.

Aandacht voor welwillende jeugd

Veel jongeren doen het goed in Rotterdam. Ze zien kansen,

zijn ijverig, gedisciplineerd en bereid er vol voor te gaan.

Helaas is er ook een groep jongeren die de buurt onveilig

maakt en voor veel overlast zorgt zonder dat dit aangepakt

wordt. De aandacht en het beschikbare geld gaat via zinloze

jeugdprojecten nu voornamelijk naar deze groep in plaats

van naar de welwillende jeugd die soms een klein steuntje in

de rug nodig heeft. Geld wordt dus verkeerd besteed of komt

helemaal niet bij jeugd terecht. Gênant voorbeeld hiervan

is de Rotterdamse Jongerenraad waar 85.000 van de 90.000

euro subsidie aan huur opgaat!

Leefbaar Rotterdam vindt dat jongeren die de buurten terroriseren

keihard aangepakt moeten worden in heropvoe-

15


dingskampen en tuchtscholen. Ook tegen de ouders van raddraaiers,

die hun kinderen verwaarlozen en in de criminaliteit

laten verdwijnen, moeten passende maatregelen genomen

worden door hen bijvoorbeeld gedwongen uit de wijk te

zetten en de kinderbijslag af te nemen.

Elke seconde kan een kind redden

Met de decentralisatie van de jeugdzorg komt er een belangrijke

verantwoordelijkheid op de schouders van de gemeente

te liggen, wat wij ook toejuichen. Leefbaar Rotterdam

wil hierbij geen bureaucratische wirwar meer, maar simpelere

oplossingen bij de mensen thuis: hulp bij de opvoeding, het

stellen van regels en zorgen dat het huishouden op orde is.

Dat vraagt om professionals die niet bang zijn om kordaat op

te treden als dat nodig is en waarbij het belang van het kind

altijd voorop staat.

Gezonde samenleving is een werkende

samenleving

In Rotterdam leven meer dan 35.000 mensen met een

bijstandsuitkering, waarmee Rotterdam koploper is in Nederland.

Veel te veel mensen die kunnen werken, staan nu

bewust aan de kant en weigeren zelfs te solliciteren. Het is

ongelooflijk dat illegalen, die zo snel mogelijk terug moeten

keren naar het land van herkomst, nu illegaal aan het werk

zijn en dat mensen in de bijstand thuis op de bank zitten.

Per 1 januari 2014 gaan ook nog eens de grenzen open voor

arbeidsmigranten uit Bulgarije en Roemenië. Hierdoor hebben

zij geen werkvergunning meer nodig en kunnen zij bij

ontslag, na een jaar werken, een bijstandsuitkering krijgen

voor de rest van hun leven. Leefbaar Rotterdam vindt dat

iedereen die kan werken ook moet werken. Betaald, vrijwillig

of als tegenprestatie voor een uitkering. Wie dit weigert,

fraudeert met uitkeringen of medewerkers bedreigt, krijgt

geen uitkering meer. Goede sociale voorzieningen moeten

een vangnet zijn en geen hangmat. Daarnaast willen wij in

samenwerking met Rotterdamse ondernemers een plan opzetten

om uiteindelijk 5.000 mensen uit de bijstand te krijgen.

Kordaatheid bij schuldhulpverlening

Mensen die in de schulden zijn gekomen worden, als zij er

niet uitkomen met hulp van familie, vrienden of een mentor,

eenmalig door de gemeente geholpen door middel van

schuldhulpverlening. Wie er na zo’n traject nog een potje van

maakt en daardoor bewust weer in de problemen komt, moet

zelf maar een oplossing zoeken. Deze mensen moet voor eens

en altijd duidelijk gemaakt worden dat zij zelf het probleem

zijn en de oplossing zelf in de hand hebben.

Voor iedereen met een bijstandsuitkering moet, wat Leefbaar

Rotterdam betreft, de gemeente direct de kosten van

huur, zorgverzekering, gas, water en licht inhouden zodat

geen betalingsachterstanden ontstaan en huisuitzettingen

voorkomen worden.

Leefbaar Rotterdam wil:

• Aanpak eenzaamheid en verwaarlozing

van ouderen topprioriteit

• 5.000 mensen uit de bijstand

• Gratis openbaar vervoer voor ouderen

• Slecht opgevoede jeugd verplicht manieren

leren

• Dat iedereen die kan werken ook moet

werken

16


4. Onderwijs

Onze visie blijkt de juiste, nu nog

de uitvoering

Fortuyn zag het al…

Onze inspirator, Pim Fortuyn, heeft op onderwijsgebied zoveel

goede ideeën aangedragen. Al in de jaren ’90 signaleerde hij

de scheefgroei tussen de onmisbare leraar en overbodige

managers. Hij pleitte toen al – heel terecht – voor het koesteren

van ‘de relatie tussen meester en leerling’. Zoveel jaren

later praten bijna alle partijen hem na. Allen bewijzen ze

lippendienst aan ‘meer kwaliteit’, ‘meer aandacht’ en ‘meer

maatwerk’. Maar doen deze partijen ook wat ze zeggen Nauwelijks.

Reden: ze hebben zelf de megascholen en wankele

managementlagen in het leven geroepen, verschaffen hun

eigen politici mooie baantjes in deze sector en houden die vervolgens

(veel te lang) de hand boven het hoofd. Er zijn weinig

onderwerpen waar Leefbaar Rotterdam zo gepassioneerd

over is als over onderwijs. Wij zeggen: het is nu hoogste tijd

voor actie! Terug naar kleinere, vertrouwdere scholen, waar

mensen elkaar groeten, kennen, stimuleren en in het gareel

houden.

Hoger opgeleiden zijn een dogma geworden

Jarenlang heeft de Rotterdamse politiek geïnvesteerd in pretopleidingen.

Politici waren er verliefd op, maar ze boden geen

solide basis voor een stabiele carrière op de arbeidsmarkt.

Bouwvakker. Havenwerker. Loodgieter. Metselaar. Automonteur.

Lasser. Huisschilder. Dat waren woorden die men niet

‘sexy’ genoeg vond in het stadhuis. Het ging allemaal om de

‘high potentials’. Het resultaat van dit dogma Dat Rotterdam

over een schrijnend tekort aan vakmensen beschikt, terwijl de

onderwijsbestuurders die de ramp organiseerden, met een

prettige regeling zijn afgezwaaid. Juist omdat in de haven, de

zorg en het onderwijs de komende periode veel nieuwe werkgelegenheid

‘vrij komt’, is het noodzaak dat Leefbaar Rotterdam

zo sterk mogelijk wordt. Om al die Rotterdamse jongens

en meisjes, via nieuw op te richten ambachtsscholen, de kans

te geven een stevige plek in de samenleving te veroveren.

Alleen wij begrijpen dat daar een cultuurverandering voor

nodig is. De andere partijen beloven veel, maar produceren

uiteindelijk alleen maar rapporten en goede bedoelingen. De

rol van ‘opjutten’ en ‘opjagen’ ligt ons goed. Iemand moet het

doen…

Wij hebben de durf

Laten we de energie en het enthousiasme terugbrengen in

het onderwijs. En voorop stellen wat echt belangrijk is: de

man of vrouw die voor de klas staat! Vandaar dat Leefbaar

Rotterdam extra budget wil reserveren om de beste leraren

naar Rotterdam te halen. Onze tegenstanders beschuldigen

onze onderwijsvisie van ‘nostalgie’, van terug willen naar

voorbije dagen. Wat een misverstand! Dat technologie in rap

tempo onze samenleving binnendringt, betekent toch niet

dat menselijk contact minder belangrijk wordt Of vaklieden

minder gevraagd of nodig zijn Integendeel. Ook scholieren,

blijkt uit onderzoek, meten ondanks hun contacten op Twitter,

Facebook en WhatsApp de kwaliteit van hun school af aan

de kracht van hun docenten, de organisatie van de school.

Dat rust, regelmaat en goede leraren in belang afnemen, is

een verzinsel van onderwijsbestuurders die zelf geen vak beheersen.

Alleen Leefbaar Rotterdam durft het roer om te gooien

en zo de Rotterdamse (onderwijs)motor weer aan de praat

te krijgen.

Discipline: hoezo een vies woord

In een tijd dat technologie zoveel afleiding biedt, zijn er

krachtige middelen nodig om concentratie te bevorderen.

Zeker op MBO- en VMBO-scholen. Wij pleiten daarom voor

een Rotterdam Onderwijscode. Dat wil zeggen: gedragsregels

waar leerlingen zich aan dienen te houden en die docenten

houvast bieden bij handhaving van orde in de klas. Via de

Rotterdam Onderwijscode steun je leerlingen die wel gemotiveerd

zijn. En zorg je ervoor dat ze niet eindeloos worden

dwarsgezeten door de raddraaiers van de groep. Veel partijen

vinden zo’n code ‘te drastisch’ of ‘te ingrijpend’ (en houden

daarmee de klieren uit de wind). En dat terwijl ze zelf een

berg aan regels over scholen uitstorten, bijvoorbeeld over

het stimuleren van gezonde voeding. Wij snappen dat niet.

Waarom zouden enkele eenvoudige gedragsregels voor in

de klas ineens te ver gaan Of begrijpen andere partijen nog

steeds niet dat de wezenlijke zaken zich in de klas afspelen en

niet in de schoolkantine of in de directiekamers Kortom, ‘discipline’

is voor Leefbaar Rotterdam geen vies woord, maar een

belangrijke voorwaarde om tot waardevolle kennisoverdracht

te komen.

19


Plek voor islamitisch onderwijs

Onderwijs op geloofsbasis is een groot goed. En vanuit die gedachte

zou ook islamitisch onderwijs geen probleem mogen

zijn. Maar de praktijk leert – helaas – dat dit type onderwijs

structureel ondermaatse prestaties levert, afkerig is van controlerende

instanties en het noodzakelijke proces van integratie

tegenwerkt. Vooral dat laatste weegt voor ons zwaar. Want

juist jonge immigrantenkinderen hebben baat bij goed taalen

cultuuronderwijs, om zo een geslaagde toekomst dichterbij

te brengen. Echter, keer op keer blijkt dat islamitische

scholen erop gericht zijn hun leerlingen te vervreemden van

de westerse cultuur. En daarmee van hun eigen kansen en

mogelijkheden! Dat is volgens ons precies het tegenovergestelde

van wat een school zou moeten zijn.

Leefbaar Rotterdam wil:

• Focus op taal en rekenen in het

basisonderwijs

• Aandacht voor beroepenoriëntatie al vanaf

groep zeven op de basisschool

• Herinvoering van de ambachtsschool,

huishoudschool, LEAO-MEAO-HEAO, LTS-

MTS-HTS en de MAVO

• Zorgen voor de beste docenten in Rotterdam

• Het invoeren van een Rotterdam

Onderwijscode, waarbij enkele uniforme

gedragsregels de overzichtelijkheid en

concentratie bevorderen, zoals het verplicht

uitzetten van de smartphone, de leraar met ‘u’

aanspreken alsmede een verbod op

honkbalpetten en andere hoofddeksels

20


2

21


5. Integratie

Nu streng zijn, later een betere

samenleving

Samenleven gaat niet vanzelf

Wij werken voor een samenleving waarin mensen elkaar niet

voorbij lopen, maar naar elkaar omkijken en elkaar steunen.

Het verschil met anderen zit in de vraag: hoe bereik je dat

Volgens ons: niet door multicultureel geknuffel te subsidiëren.

Zulke projecten stimuleren niet alleen een misplaatst

gevoel van exclusiviteit bij immigranten, maar ook irritatie

en onbegrip bij autochtonen. En dat terwijl het samenleven

juist zou moeten gaan over fundamentele gelijkwaardigheid:

voor iedereen gelden dezelfde rechten en dezelfde plichten:

ongeacht kleur, afkomst en sociale status. Pas dan kan er

onderlinge solidariteit ontstaan.

Leefbaar Rotterdam is ervan overtuigd dat integratie de sleutel

is voor goed samenleven. Trots zijn op Nederland is niet

voorbehouden aan autochtonen. Wij zijn in ieder geval wel

trots op de samenleving zoals die door de eeuwen heen is

opgebouwd. Die samenleving is seculier en biedt nog steeds

goede sociale voorzieningen. Wij begrijpen best dat er veel

mensen zijn die hier hun kans willen pakken. En die kansen

zijn er ook. Maar wij begrijpen het niet als dat dat gepaard

gaat met een afzetten tegen de Nederlandse cultuur. De Nederlandse

samenleving gaat ons aan het hart en daar komen

wij voor op.

Daarom vindt Leefbaar Rotterdam dat er voor immigranten

geen andere keuze is dan je aanpassen aan Nederland. En

stellen wij aan hen duidelijke eisen. Het principe ‘gelijke monniken,

gelijke kappen’ is de sterkste basis voor een samenleving.

Sterker nog: de manier waarop immigranten in het

verleden zijn geknuffeld, had volgens ons veel meer weg van

stiekem neerkijken op, dan met respect voor andere culturen

te maken.

Succesvolle immigranten

Wij zijn voor een stevig, verplichtend en resultaatgericht immigratiebeleid.

Hoe meer succesvolle immigranten het goede

voorbeeld geven, hoe beter voor Rotterdam en Nederland. En

hoe bereik je dat anders dan door zelf duidelijk te zijn Anders

dan door zelf de normen te handhaven Hoe kun je van

immigranten voorbeeldgedrag verwachten als we dat voorbeeldgedrag

zelf niet serieus nemen

Andere partijen hebben weinig tot niets geleerd uit het

verleden. Dus wij gaan beginnen om de nieuwe immigrantenstromen

uit Oost- en Midden-Europa ditmaal wel serieus

te nemen. Taal, onderwijs en werk vormen een onmisbare

drie-eenheid om nieuwelingen succesvol in onze samenleving

te laten integreren. Als we nú streng durven zijn en daarin

investeren, hebben we straks een betere Rotterdamse samen-

leving. En als nieuwelingen, tot slot, hun kansen onverhoopt

niet pakken Dan ligt gemekker over ‘discriminatie’ op de loer,

maar daar prikken we dan moeiteloos doorheen. Wanneer iemand

noodzakelijke vaardigheden mist, is er geen sprake van

‘discriminatie’ maar van een gerechtvaardigde voorkeur voor

iemand die beter is.

Eigen werklozen eerst

Polen, Roemenen en Bulgaren bewijzen dagelijks dat er in

Nederland voldoende werk is. Toch zitten onze kaartenbakken

bij de sociale dienst nog vol. De kans om die kaartenbakken

leeg te krijgen hebben de andere politieke partijen glansrijk

voorbij laten gaan. Toen bleek dat niemand tomaten wilde

gaan plukken, hebben ze de handdoek in de ring gegooid.

Leefbaar Rotterdam gaat de kaartenbakken leegschudden.

En Leefbaar Rotterdam gaat ervoor zorgen dat onze kinderen

goed opgeleid worden zodat ze het werk dat er ligt op

kunnen pakken. In de grootste haven van Europa liggen de

prachtigste banen: in techniek en logistiek, procesbegeleiding

en allerhande diensten.

Arbeidsmigranten na 10 jaar werken recht op een

uitkering

Om sociale voorzieningen ook in de toekomst betaalbaar te

houden, pleiten we verder voor een fikse drempel van tien

jaar werken. Pas daarna ontstaat er, wat ons betreft, voor de

immigrant het recht op uitkeringen en andere voorzieningen.

Verliest de immigrant zijn of haar werk Dan is terugkeer

voor iedereen de beste optie en vragen we bij dat traject medewerking

van de opvangcentra.

We willen Oost-Europeanen niet met een paar honderd man

23


samen in Polenflats huisvesten. Dat is geen integratie! Zelfs

al verblijven mensen hier maar voor vijf jaar, dan nog willen

we dat Oost-Europeanen zich vanaf dag 1 een beetje Nederlander

voelen. Want hoe hard iedereen ook roept dat ze teruggaan:

over 15 jaar kunnen we alleen nog maar terugblikken.

En dan willen we niet constateren dat we dezelfde fouten

hebben gemaakt als in de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 met onze vorige

arbeidsmigranten.

Problemen voorkomen

Eén van de dingen die Leefbaar Rotterdam onderscheidt van

de rest, is het durven benoemen van problemen, ongeacht

kleur en geloof. Maar liever nog dan dat, voorkomen we

problemen. Doelgroepenbeleid is daarbij noodzakelijk. De

achtergrond van de problematiek die speelt bij de ene groep

is namelijk van een hele andere aard dan bij een andere

groep. Een generieke aanpak werkt dan niet, wel maatwerk

voor de desbetreffende doelgroep. Zo’n aanpak blijkt effectief

om overlast en problemen te voorkomen. De minister van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid schreef de Tweede Kamer

(september 2013) dat etnische registratie noodzakelijk is om

integratievraagstukken ‘probleemgericht’ te kunnen aanpakken.

Leefbaar Rotterdam kiest voor problemen oplossen en

niet voor wegkijken omdat sommige problemen nu eenmaal

ongemakkelijk aanvoelen. Ook willen wij weer een Meldpunt

Radicalisering om problemen op dat vlak onmiddellijk te kunnen

aanpakken.

Leefbaar Rotterdam wil:

• Wie de taal niet leert, wordt uitgezonderd

van bijstand en andere inkomensondersteunende

maatregelen. Uitzondering

voor hen die 65 of ouder zijn en langere tijd

in Nederland wonen

• Recht op sociale voorzieningen voor

arbeidsmigranten na tien jaar werk

• Niet langer subsidie of dienstverlening van

de overheid aan organisaties die integratie

belemmeren

• Een quotum op immigratie vanuit verschillende

landen, om de hoge instroom vanuit

Midden- en Oost-Europa te beperken

• Doelgroepen-registratie ten behoeve van

effectief beleid

24


2

25


6. Economie, Infrastructuur

en Milieu

Geen mooie plaatjes, maar feiten

laten spreken

Weg met de goedgelovigheid

In Rotterdam is nooit gebrek geweest aan mooie toekomstplaatjes.

En het laatste wat Leefbaar Rotterdam zou willen

is die vernieuwingsdrang en pioniersgeest verjagen. Wel

zouden we die vernieuwingsdrang en pioniersgeest iets anders

willen gaan richten. Niet richting peperdure projecten of

zinloze gebouwen waar, als puntje bij paaltje komt, niemand

op zit te wachten. Maar richting het concreet verbeteren van

de leef-, werk- en woonomstandigheden van Rotterdammers.

Verbeeldingskracht is mooi, maar zakelijkheid mag nooit ontbreken.

De vraag ‘wat levert het op’ klinkt misschien kil, maar

kan in de crisisperiode waarin we zitten onmogelijk achterwege

blijven. Leefbaar Rotterdam geeft de voorkeur aan

feiten en resultaten boven wegdromen bij mooie plaatjes. Zie

ook ons stemgedrag wat betreft Het Nieuwe Stadion: geen

geld verkwisten voordat helderheid van zaken wordt gegeven.

Met goedgelovigheid is de gemeente te vaak van een

koude kermis thuis gekomen.

Samenwerken met (top)ondernemers, in dienst

van de stad

Rotterdam zit een beetje schizofreen in elkaar: het heeft een

kleine ‘top’ met een relatief grote groep lager opgeleiden

daaromheen. Wij mogen, om te beginnen, heel trots zijn op

de top(kennis)instituten en (top)ondernemers die we binnen

onze gemeentegrenzen hebben. Samenwerking met hen is

cruciaal voor werkgelegenheid en het creëren van nieuwe

kansen en groeimogelijkheden in onze stad. Net als in het

onderwijs geloven wij dat een goed voorbeeld goed doet

volgen. Regel één wat ons betreft: geef de ondernemersgeest

van onze topinstituten en –ondernemers ruim baan. Dat wil

zeggen: beperk de regeldruk zoveel mogelijk. Zeker als die

druk vertragend werkt bij het pakken van kansen. Regel twee:

zet in op samenwerking met deze bewezen topondernemers

en –instituten en sleutel een plan in elkaar waarbij 5.000

mensen uit de bijstand kunnen komen.

Daarnaast zijn en blijven MKB, ZZP-ers en ondernemende Rotterdammers

van cruciaal belang voor het goed functioneren

van de stadseconomie en de werkgelegenheid. Leefbaar Rotterdam

zal hen alle ruimte geven om te ondernemen.

Lastenverlaging

Leefbaar Rotterdam wil de lokale lasten verlagen voor zowel

inwoners als bedrijven. De gemeentelijke overheid moet haar

eigen huishoudboekje op orde brengen en niet voor de makkelijkste

manier kiezen door de rekening van de gemeentelijke

tekorten bij de Rotterdammers neer te leggen.

Mainport Rotterdam

Eén van die toppers is de Rotterdamse haven. Er liggen volop

kansen om de Regio Rotterdam meer te laten profiteren

van dit megaknooppunt, vooral wat betreft werkgelegenheid.

Ook de maakindustrie (zoals scheepsbouw) in (regio)

Rotterdam is een belangrijke banenmotor en dient daarom

behouden of gestimuleerd te worden. De komende jaren

slaat de vergrijzing ook in de haven nog harder toe. En wat

ligt er dan meer voor de hand om jonge mensen uit de eigen

regio klaar te stomen om die vrijkomende plekken in te vullen

Wat zou er mooier zijn dan dat een nieuwe generatie Rotterdammers

elke ochtend met arbeidsvreugde en ambitie in

de Rotterdamse haven aan de slag gaat Nogmaals: we zetten

voor de komende jaren in op concrete afspraken met de werkgevers

in de Rotterdamse haven.

Schone lucht en goedkope energie

voor Rotterdammers

In sommige media is het beeld ontstaan dat Leefbaar Rotterdam

tegen de groene economie zou zijn. Integendeel! Wij

willen niets liever dan dat wonen in Rotterdam zo prettig en

gezond mogelijk wordt, en schone technologie draagt daar

aan bij. Het enige verschil is dat wij niet veel zien in internationale

afspraken. Die zijn veel te vaak onhaalbaar, nodeloos

bureaucratisch en concurrentievervalsend. Wij geloven meer

in scherpe doelstellingen dicht bij huis, zodat mensen meteen

resultaat zien en zich betrokken voelen. We zijn dus voor ambitieuze

doelstellingen wat betreft lokale luchtkwaliteit. We

zijn voor snelle invoering van schone technologie in de Rotter-

27


damse industrie, in de binnenvaart en in de zeescheepvaart.

We zijn voor schoner openbaar vervoer, zoals elektrische

stadsbussen of stadsbussen op gas. Wij zijn voor meer groen

in de stad. En ook zijn we voor lokale initiatieven om goedkope

en schone energie op te wekken, zoals aardwarmte en

zonnecollectoren. Waar wij niet voor zijn Geldverslindende

windparken op zee. Die mogen van ons morgen stoppen.

Evenals onzinnige milieuzoneringen, die toch vooral een

speeltje zijn van de groene lobby.

Doorrijden Ja, prima!

Een goed bereikbare stad. En goed bereikbare woonwijken.

Dat zijn voor ons kerndoelstellingen. Dus kiezen wij voor de

Blankenburgtunnel, voor de aanleg van de aansluiting A13/

A16, van de A4 Zuid en de verbreding van de N15. Maar ook

voor een goede ontsluiting van een wijk als Nesselande. Is dit

beleid in tegenspraak met het streven naar een betere luchtkwaliteit

Wij vinden van niet. Ten eerste zijn files ontstellend

slecht voor de luchtkwaliteit. En, ten tweede, zal de vergroening

van de auto-industrie op de middellange termijn gunstige

effecten opleveren voor diezelfde luchtkwaliteit. Ook

zal Leefbaar Rotterdam zich sterk maken voor beter parkeerbeleid

bij winkels buiten het centrum, het zogenaamde ‘stop

en shop’. En dat beleid pakt des te vriendelijker uit voor het

MKB als de burger minder belasting betaalt en meer geld

overhoudt. Ook daarvoor zal Leefbaar Rotterdam zich sterk

maken. Samenvattend: de regio Rotterdam zal floreren als ze

goed bereikbaar en aantrekkelijk is. Daar hoort het afknijpen

van de auto, volgens ons, niet bij.

Meer technici

De regio schreeuwt om een nieuwe generatie technici. Zorg

dat ze er komen! Nu kiezen te weinig mensen voor een technische

opleiding, grofweg twee op de tien. Binnen onze collegeperiode

wordt dat vier op de tien. En ook hier geldt weer:

gezamenlijk en krachtdadig optreden met het Rotterdamse

bedrijfsleven is de beste aanpak. Wij willen dat het bedrijfsleven

ook weer toekomst ziet in de eigen jeugd.

Leefbaar Rotterdam wil:

• Lagere lokale lasten voor zowel inwoners als

bedrijven

• Betere samenwerking met (top)ondernemers

en kennisinstituten

• Meer Rotterdamse werknemers in de haven

en meer jongeren die een technische richting

kiezen

• Een bereikbare en aantrekkelijke regio waar

auto’s zo min mogelijk in de file staan

• Scherpe milieudoelstellingen, maar dan

vooral op lokaal niveau

28


2

29


30

2


7. Sport en Cultuur

Te belangrijk om over te laten aan

kleine groep

Het kan eerlijker en rechtvaardiger

Leefbaar Rotterdam vindt sport en cultuur belangrijk voor het

welzijn en geluk van Rotterdammers. Er zal geen partij zijn

die bij ‘sport’ en ‘cultuur’ een vies gezicht trekt. En laat dat nou

precies het gevaar zijn: dat sport- en cultuurprojecten uit een

goed gevoel gesteund worden, zonder goed naar inhoud en

bereik te kijken. Leefbaar Rotterdam neemt sport en cultuur

bijzonder serieus en wil dat juist wel doen. Zodat we met de

beperkte middelen maximaal profijt kunnen sorteren voor de

gehele, Rotterdamse bevolking. Dit laatste staat bij ons hoog

in het vaandel: te vaak gaat er (veel) geld naar projecten en

evenementen waar slechts een klein deel van de Rotterdammers

van kan of wil genieten. Dat vinden wij niet rechtvaardig.

Kortom: wij willen de subsidies eerlijker verdelen, met meer

oog voor de smaak en behoeften van alle Rotterdammers.

Neem sport serieus

Leefbaar Rotterdam wil flink investeren in sportlessen en –

faciliteiten op de lagere en middelbare school. Niet alleen

voorkomen we op die manier dat nieuwe generaties aan

overgewicht zijn overgeleverd. Tegelijkertijd is sport - de

sportbeleving! – iets dat van onschatbare waarde is voor de

persoonlijke ontwikkeling en het overbruggen van cultuurverschillen.

Ofwel: sport verbroedert. Leert omgangsvormen.

Geeft grenzen aan. En heeft als belevenis een grote meerwaarde.

Vandaar dat wij ook ruimschoots willen investeren

in kundige en inspirerende sportleraren, die nu bijna van het

toneel verdwenen zijn. Juist zij spelen wat ons betreft een cruciale

rol in de mentale en fysieke gezondheid van de aankomende

generaties.

Gezonde sportverenigingen boven alles

Ook buiten de school is de belangrijkste uitdaging zoveel

mogelijk mensen bij sport en sportverenigingen te betrekken.

Dat houdt mensen gezond, verhoogt hun levensplezier

en drukt – als wenselijk neveneffect - de zorgkosten. Dit betekent

voor Leefbaar Rotterdam overigens niet dat sporten gratis

moet zijn. Integendeel. Sportverenigingen dienen levensvatbaar

te zijn, onder meer dankzij de inzet van vrijwilligers.

En dankzij het verdienen van eigen geld via sportkantines

of sponsoring. Bij clubs die alleen dankzij subsidies bestaan,

doven de prikkels uit. Dat willen we niet. Wel willen we sportclubs

met een goed (vrijwilligers)beleid zo nodig te hulp

schieten, bijvoorbeeld door kwijtschelding van lokale belasting.

Maximale toegankelijkheid: van ouderen tot

gehandicapten

De voorbeeldfunctie van topsport en topsporters is belangrijk,

maar in onze ogen heeft de politiek als het om topsport

gaat weinig toe te voegen. Talent kan immers goed voor zichzelf

zorgen. Daarom ligt de politieke functie vooral bij een

goed functionerende breedtesport, waar ook ouderen, gehandicapten

en kinderen die niet gewend zijn om te sporten,

aan de bak komen en zo hun leven een extra dimensie kunnen

geven. In dit licht steunen wij een sportcampus op Zuid, maar

dan wel nadrukkelijk voor de breedtesport.

De Kuipkwestie

Massa’s Rotterdammers (en ook niet-Rotterdammers) beleven

veel plezier aan Feyenoord en de voetbalwedstrijden in de

Kuip. Leefbaar Rotterdam vindt het belangrijk dat Feyenoord

kan spelen in een mooi stadion, dat past bij de ambities van

de club en de stad. In de discussie rondom Het Nieuwe Stadion

vinden we dat er goed naar de mogelijkheid van renovatie

moet worden gekeken. Als die, na een definitieve beoordeling,

toch niet blijkt aan te sluiten bij de ambities, sluiten we

een gemeentelijke bijdrage aan een nieuw stadion niet uit.

Maar dit keer met een realistische exploitatiebegroting als

basis. Met een breed draagvlak in de stad. En met beperkte

risico’s voor de gemeente. Zo staan wij erin.

Cultuur niet behandelen als kasplantje

Cultuur hoeft niet altijd bij iedereen in de smaak te vallen.

Het mag protest uitlokken en experimentele wegen volgen.

Daarvoor leven we in een westerse democratie. Maar waarom

zou dergelijke kunst – als het gedreven wordt door inhoudelijke

ambities en zin voor avontuur - door de overheid betaald

moeten worden En waarom zouden kunstenaars met een

drang naar het nieuwe uitgerekend willen aankloppen bij de

ambtelijke loketten van de gemeente Leefbaar Rotterdam

31


heeft geen zin om de cultuur als kasplantje te behandelen.

Alternatieve kunst moet de wereld in! Zijn eigen plek (willen)

veroveren! Niet gemakzuchtig aan komen sjokken op de trappen

van het stadhuis. Met andere woorden: Leefbaar Rotterdam

kijkt ook bij cultuurbeleid naar ‘wat nodig is’ en ‘wat slagroom

op de taart is’. Die tweede categorie is volgens ons op

alle fronten beter af (geloofwaardiger, doortastender, aantrekkelijker)

als men zelf een weg vindt naar levensvatbaarheid,

bijvoorbeeld via crowdfunding of private financiering.

Nuchtere boordeling bij subsidies

Als we al subsidiëren, dan kijken we daarbij zo nuchter mogelijk

naar publieksbereik, ondernemerschap en waarde

voor de stad. Daarnaast erkennen wij dat De Schouwburg,

Boymans van Beuningen, het Rotterdams Philharmonisch

Orkest, de Kunsthal en De Doelen basisvoorzieningen zijn, die

onze langdurige steun verdienen. Want: zonder ordentelijke

infrastructuur geen inspirerend cultuurleven. Nota bene: voor

zover Leefbaar Rotterdam ooit als ‘cultuurvijandig’ is bestempeld,

merken we dat steeds meer beslissers in de cultuursector

stiekem onze denkbeelden overnemen. En het, als

puntje bij paaltje komt, ook niet meer van deze tijd vinden om

voor experimentele en elitaire kunst de hand op te houden

bij een gemeenteloket. Wat is er leuker en bevredigender dan

zelf met een trots gevoel de boer op te gaan En bedrijven,

instellingen dan wel bemiddelde personen te interesseren

voor bijzondere cultuuruitingen

Tenslotte zijn we voor éénmalige subsidies aan veelbelovende,

Rotterdamse initiatieven die een zetje in de rug verdienen.

Maar ook hier geldt: een subsidie-infuus maakt lui en gewillig.

Dance Parade, jazz, pop

Op muziekgebied kiest Leefbaar Rotterdam voor dance, jazz

en pop. Het North Sea Jazz is een voorbeeld van een evenement

met internationale uitstraling dat we graag voor Rotterdam

willen behouden. Verder zijn we voor terugkeer van de

Dance Parade en een mooi dance event op de Maas tijdens

Oud en Nieuw. Wat de popcultuur betreft: een nieuw poppodium

is langzamerhand een dogma geworden. Liever dan

het zelf initiëren van een nieuw poppodium continueren we

het door ons opgerichte fonds voor muziekcafés. Of breiden

dat zelfs uit, wegens gebleken succes.

‘Kleine’, warme cultuur bewaren

Rotterdam is vele dorpen. Dat is een groot goed. Daarom mag

het verdwijnen van de deelgemeentes er niet toe leiden dat

amateurgezelschappen, harmonieën, fanfares, koren, toneel

en operetteverenigingen in gevaar komen. Leefbaar Rotterdam

staat pal achter deze lokale activiteiten en wil ze niet aan

politiek gesjoemel overleveren. Subsidiekaders moeten daarom

zodanig worden opgesteld dat gesjoemel niet mogelijk

is. En dan nog een opmerking over ‘cultuurscouts’: die functie

vinden wij een belediging van Rotterdams talent. Volgens

ons dient talent zich simpelweg aan en hoef je het niet op te

sporen. Hoewel door de digitale ontwikkeling de traditionele

bibliotheek langzaam verdwijnt, vinden wij het van belang

dat er in Rotterdam een goede en aan de tijd aangepaste centrale

bibliotheek blijft bestaan.

Leefbaar Rotterdam wil:

• Terugkeer van de inspirerende sportleraar in

voortgezet onderwijs en basisonderwijs

• Sportclubs met raad en daad terzijde staan,

zodat ze levensvatbaar zijn en zo nodig

ontheffing van lokale belasting

• Geen extra steun voor topsport maar voor

breedtesport

• Terugkeer van de Dance Parade en

introductie van een groot dance event op de

Maas tijdens Oud en Nieuw

• Geen ‘cultuurscouts’ meer, omdat talent zich

aandient en niet opgespoord hoeft te worden

32


8. Bestuur

Kleinere overheid, die meer

voeling heeft met Rotterdam

‘At your service’ nog hyperactueel

Deze bekende uitspraak van Pim Fortuyn verwoordt nog

steeds onze koers richting overheid en gemeente. Het gaat

niet om de ambtenaren, het gaat niet om de nota’s, het gaat

niet om de rapporten en het gaat niet om het eergevoel van

bestuurders die per se iets willen ‘achterlaten’ in de stad. Waar

het uiteindelijk om hoort te draaien bent u: de Rotterdammer

die zich wel of niet prettig voelt in de eigen stad! Deze houding

verklaart waarom wij altijd voor een kleine en dienstbare

overheid zijn geweest. En ons ergeren wanneer ambtenaren

of politici het beter voor zichzelf regelen dan voor de inwoners

van deze stad. Want het zou mooi en inspirerend genoeg

moeten zijn om voor een fatsoenlijk salaris te mogen bijdragen

aan het vormgeven en verbeteren van Rotterdam. Gelukkig

zijn er nog genoeg ambtenaren, die er zo over denken.

Kerntaken, kerntaken, kerntaken…

De afgelopen decennia is de invloed van de overheid veel

te groot geworden. En dat niet alleen: de hoeveelheid ambtenaren

is te ver doorgeschoten ten opzichte van, bijvoorbeeld,

het aantal ondernemers en vakmensen. Om dat evenwicht

te herstellen, willen wij een kleinere overheid. Naar ons

idee is de kerntaak van de gemeente samen te vatten in de

zinsnede ‘schoon, heel, zorg (na decentralisatie rijkstaken

op gebied van zorg) en veilig’. Het werk moet met aanzienlijk

minder mensen kunnen dan nu. We willen af van allerlei

overlappende en dus dubbelop werkende afdelingen. Met de

kerntaken scherp in beeld, kun je relatief eenvoudig vaststellen

wie je wel en niet nodig hebt. Een vermindering van de

overheadfuncties naar maximaal 15%, dit betekent concreet

600 ambtenaren minder. Zo zorg je ervoor dat de praktische

uitvoering voorop staat en niet de vele ‘papieren functies’. Wie

alleen papier produceert en problemen opwerpt, slurpt geld

op van de belastingbetaler en kan gemist worden.

Wonen in onze stad is beter

We streven naar een kleine overheid die dichtbij Rotterdammers

staat. Dus ja, digitaal is prima. Maar het mag nooit zo

zijn dat de burger nergens ander meer terecht kan dan bij

de voorgeprogrammeerde stem van een virtuele pop. Net

als in het onderwijs hechten wij zeer aan menselijk contact.

Dus vinden wij dat ambtenaren de taal van de Rotterdammer

moeten spreken. En zo nodig bereid moeten zijn maatregelen

of bepaald beleid uit te leggen aan boze of verontruste burgers.

Onze ervaring is dat één goed gesprek vaak meer oplost

en begrip kweekt, dan een e-mailcorrespondentie van twee

jaar. Om deze rol van gesprekspartner goed uit te kunnen

voeren, hebben wij een voorkeur voor ambtenaren die in Rotterdam

wonen. Zij zijn beter op de hoogte van ‘wat er speelt’

en kunnen dingen zo sneller in een context plaatsen. Zonder

anderen structureel te willen uitsluiten, zeggen wij tegen

(toekomstige) ambtenaren: ‘Wonen in Rotterdam is beter.’

Rekening houden met ouderen: niet alles hoeft

via internet

De stadswinkel is een uitstekende voorziening om dat belangrijke

gesprek met de burger aan te gaan. Of hem of haar

van dienst te zijn. Speciaal met het oog op ouderen willen wij

dat stadswinkels met hun offline diensten goed bereikbaar

blijven. En niet harteloos worden weggesaneerd omdat alles

wel digitaal zou kunnen. Toen de banken uit het straatbeeld

verdwenen en geen moeite meer deden om hun klanten te

ontmoeten, zijn ze de verkeerde weg in geslagen. Die fout

willen we bij de gemeente niet herhalen. Dus ook hier: weg

met de arrogantie! En zorgen dat we – letterlijk – gelijkvloers

staan met de Rotterdamse burger. Ook moet de overheid

doen wat ze belooft, dus terugbellen, burgers helpen en

de eigen fouten herstellen. Helaas gebeurt dat nog veel te

weinig.

Pragmatische gebiedscommissies

Leefbaar Rotterdam is altijd tegen de extra bestuurslaag van

de deelgemeenten geweest. Maar andere partijen zagen

lucratieve uitbreiding van hun baantjesmachines. Geluk-

35


kig heeft de landelijke regering de geldverslindende fout ingezien

en de deelgemeenten uit de gemeentewet geschrapt.

Een overwinning Gedeeltelijk. Want het politieke bedrijf is er

toch weer in geslaagd de nieuwe gebiedscommissies groter

en complexer te maken dan wij zouden willen. Wat ons betreft

horen die gebiedscommissies vooral ten dienst te staan van

Rotterdammers. Dat wil zeggen: veel luisteren en de invloed

van mensen in hun straat, buurt en wijk bevorderen. Ook hier

geldt: een goede (ofwel pragmatische) gebiedscommissie

maakt zichzelf overbodig omdat ze de belangrijke zaken delegeren

aan de direct betrokkenen, en zo niet, dan kunnen ze

na vier jaar opgeheven worden.

Buurt Bestuurt

Dat directe inspraak van bewoners werkt, bewijst het project

Buurt Bestuurt, waarin bewoners samen met politie en

gemeente samen werken om de buurt veiliger te maken. Dit

Buurt Bestuurt is in verschillende wijken van Rotterdam succesvol

uitgerold en is daarmee een mooi voorbeeld voor de

gebiedscommissies om bewoners succesvol te betrekken bij

hun omgeving. Wij willen dat mensen in Buurt Bestuurt niet

meer alleen praten over veiligheid, maar ook over de buitenruimte.

Om de wensen vanuit Buurt Bestuurt mogelijk te maken,

willen we meer geld reserveren vanuit begrotingen van

uitvoerende diensten.

Burgemeestersreferendum

Leefbaar Rotterdam wil af van de achterhaalde procedure

dat de Kroon de burgemeester benoemd. In plaats daarvan

moeten de Rotterdammers hun eigen burgemeester kunnen

kiezen. Leefbaar Rotterdam is daarom voor een burgemeestersreferendum

wanneer de termijn van burgemeester

Aboutaleb erop zit. Omdat dat op dit moment echter niet mogelijk

is, willen wij een proef doen om de Rotterdammers te

betrekken in de keuze van de nieuwe burgemeester van Rotterdam.

Verkeerd signaal met ‘De Rotterdam

Tot slot vinden wij de gedeeltelijke verhuizing van het ambtenarenapparaat

naar het prestigieuze complex ‘De Rotterdam

exact het verkeerde signaal. Gescheiden van de burgers,

in hoge torens en omgeven door onnodige luxe dreigt

er opnieuw een kloof te ontstaan tussen burger en bestuur.

Dit gebouw trekt bijna letterlijk een muur op tussen beslissers

en Rotterdammers. Daar gaat volgens ons weinig goeds uit

voortkomen. Kleine ‘units’ dicht bij burgers passen veel beter

bij de eisen van 2014 dan een reusachtige knots van een gebouw,

waar ambtenaren zich terugtrekken en letterlijk op de

burgers neerkijken.

Leefbaar Rotterdam wil:

• Een gemeente die zich strakker en slanker

organiseert rond de kerntaken ‘schoon, heel,

zorg en veilig’, met een maximale overhead

van 15%

• Ambtenaren stimuleren om zelf in Rotterdam

te wonen

• De Stadswinkel goed bereikbaar houden

voor ouderen zodat persoonlijke

dienstverlening voor hen beschikbaar blijft

• Een pragmatische en bescheiden opstelling

van de gebiedscommissies waarbij zij vooral

goed naar bewoners luisteren, en zo niet, na

vier jaar opgeheven dienen te worden

• Een proef om de Rotterdammers te

betrekken in de keuze van de nieuwe burgemeester

van Rotterdam

36


Heeft u een vraag over het verkiezingsprogramma

Mail of bel ons gerust!

Leefbaar Rotterdam

Bezoekadres:

Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam

Postbus 70012 3000 KP Rotterdam

Tel. 010 - 267 39 45

Fax 010 - 267 39 50

info@leefbaarrotterdam.nl

www.leefbaarrotterdam.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!