1CmfQbx

sapadvocaten

1CmfQbx

AGNA

CHARTA MAGAZINE [ #9 2014 ]

PERSONENSCHADE

Mr. J.G. Keizer, advocaat SAP Letselschade Advocaten

Deelgeschil: Wat is het, en wat kan ik er mee


SAP Letselschade Advocaten is een toonaangevend advocatenkantoor

dat gespecialiseerd is in de aansprakelijkheid op het gebied van

personen- en letselschade.

SAP Letselschade Advocaten - Stadsring 189 - Postbus 765 - 3800 AT Amersfoort - T 033 461 30 48 - F 033 461 72 40 - info@sapadvocaten.nl

www.sapadvocaten.nl


VOORWOORD

TOT JULI 2010 WAS HET VOOR EEN SLACHTOFFER MET LETSELSCHADE

VAAK FEITELIJK ONMOGELIJK OM ZIJN RECHT BIJ DE RECHTER TE HALEN.

DAT SLACHTOFFER ZAT DOOR EEN ONGEVAL VAAK AL IN EEN ONZEKERE

FINANCIËLE SITUATIE EN ZAG VAAK – TERECHT – OP TEGEN DE HOGE

PROCESKOSTEN VAN EEN PROCEDURE, DIE IN HET OUDE SYSTEEM MAAR

DEELS – EN ALLEEN BIJ WINST - VERHAALD KONDEN WORDEN OP DE

VERZEKERAAR. DIT BETEKENDE IN DE PRAKTIJK DAT SLACHTOFFERS NOG

TE VAAK EIEREN VOOR HUN GELD KOZEN, EN DUS MAAR GENOEGEN

NAMEN MET EEN IN HUN OGEN TE LAGE DOOR DE VERZEKERAAR

AANGEBODEN SCHADEVERGOEDING.

ER WAS DUS FEITELIJK SPRAKE VAN EEN ONEVENWICHTIGE MACHTS -

BALANS IN DE LETSELSCHADE. DIE MACHTSBALANS IS DOOR DE

INVOERING VAN DE WET DEELGESCHILLEN IN JULI 2010 WEER HERSTELD.

DE BELANGRIJKSTE PIJLER ONDER DEZE WETTELIJKE REGELING – DIE

DEEL UITMAAKT VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTS -

VORDERING – IS DE BEPALING DAT DE INTEGRALE PROCESKOSTEN VAN

HET SLACHTOFFER DOOR DE AANSPRAKELIJKE PARTIJ MOETEN WORDEN

VERGOED. DE FINANCIËLE DREMPEL VOOR HET SLACHTOFFER OM ZIJN

RECHT TE HALEN (WAT NIET NOODZAKELIJK HETZELFDE IS ALS GELIJK

KRIJGEN) IS DAARMEE WEGGENOMEN.

DE OVERGROTE MEERDERHEID VAN LETSELSCHADEZAKEN WORDT IN

GOED OVERLEG BUITENGERECHTELIJK AFGEWIKKELD. HET KOMT

ECHTER VOOR DAT DE BUITENGERECHTELIJKE ONDERHANDELINGEN

VASTLOPEN OP BEPAALDE DISCUSSIE PUNTEN. DENK BIJVOORBEELD AAN

DISCUSSIES OVER DE VRAAG OF HET SLACHTOFFER OOK ZELF (EIGEN)

SCHULD HEEFT AAN HET ONTSTAAN VAN HET ONGEVAL (ART. 6:101 BW),

DE VRAAG OF DE KLACHTEN VAN HET SLACHTOFFER NU WEL OF NIET

DOOR HET ONGEVAL ZIJN ONTSTAAN (CAUSAAL VERBAND), OF DE

VRAAG HOE DE CARRIÈRE VAN HET SLACHTOFFER ZOU ZIJN VERLOPEN

ALS HIJ GEEN ONGEVAL ZOU HEBBEN GEHAD. OOK DE VRAAG OF DE

VEROORZAKER VAN HET ONGEVAL ÜBERHAUPT VERPLICHT IS OM DE

SCHADE TE VERGOEDEN (AANSPRAKELIJKHEIDSVRAAG) KAN AAN DE

DEELGESCHILRECHTER WORDEN VOORGELEGD. VERDER KAN GEDACHT

WORDEN AAN DE VRAAG OF DE VERZEKERAAR WEL OF GEEN

AANVULLEND VOORSCHOT MOET UITKEREN EN WEL OF NIET DE

BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN MOET BETALEN. DE DEEL -

GESCHILPROCEDURE IS BEDOELD ALS INSTRUMENT OM OVER DIE

GESCHILPUNTEN EEN OORDEEL TE KRIJGEN, WAARNA PARTIJEN MET

INACHTNEMING VAN HET OORDEEL VAN DE DEELGESCHILRECHTER

WEER VERDER KUNNEN ONDERHANDELEN OVER DE SCHADE.

VASTGELOPEN ONDER HANDELINGEN KUNNEN VIA EEN

DEELGESCHILPROCE DURE DUS WEER WORDEN VLOT GETROKKEN.

UIT HET FEIT DAT ER INMIDDELS MEER DAN 400-DEELGESCHIL UITSPRAKEN

ZIJN GEPUBLICEERD BLIJKT DAT DE DEEL GESCHIL PROCEDURE IN EEN

DUIDELIJKE BEHOEFTE VOORZIET. ER IS OOK EEN ONDERZOEK WAARUIT

BLIJKT DAT ALLEEN AL HET AANKONDIGEN VAN EEN

DEELGESCHILPROCEDURE VOLSTAAT OM TOCH EEN DOORBRAAK TE

FORCEREN IN VASTGELOPEN BUITENGERECHTELIJKE ONDERHAND -

ELINGEN. BOVENDIEN WIJST INTERNATIONAAL ONDERZOEK UIT DAT

SLACHTOFFERS VAN LETSELSCHADE HET VOEREN VAN EEN PROCEDURE

NIET ALS TE BELASTEND ERVAREN, MAAR ZELFS HET WELZIJN VAN HET

SLACHTOFFER KAN BEVORDEREN. BELANGRIJK IS DAN WEL DAT DE

PROCEDURE MET RESPECT VOOR HET SLACHTOFFER WORDT GEVOERD

EN DAT HET SLACHTOFFER OOK DE RUIMTE KRIJGT OM ZELF OOK ZIJN

ZEGJE TE DOEN. DIE RUIMTE WORDT IN EEN DEELGESCHILPROCEDURE

ZEKER GEBODEN. HET IS DAN OOK NIET VREEMD DAT OOK HET

PERSONENSCHADE INSTITUUT VOOR VERZEKERAARS (PIV) HAAR LEDEN

OPROEPT OM MINDER TERUGHOUDEND GEBRUIK TE MAKEN VAN DE

DEELGESCHIL PROCEDURE.

PARTIJEN MOETEN ALTIJD VOOR OGEN BLIJVEN HOUDEN DAT ZE NA DE

UITSPRAAK VAN DE DEELGESCHILPROCEDURE WEER VERDER MET

ELKAAR GAAN ONDERHANDELEN. DE PROCEDURE MOET PARTIJEN NIET

VERDER UIT ELKAAR DRIJVEN, MAAR EEN OPLOSSING JUIST DICHTERBIJ

BRENGEN. DAT SCHEPT DUS VERPLICHTINGEN VOOR ZOWEL HET

SLACHTOFFER ALS DE VERZEKERAAR.

04 EVEN VOORSTELLEN

06 FOUR THINGS

07 NEWSROOM

08 ARTIKEL

22 BIBLIOTHEEK

23 LEUKE INTERACTIE

32 EDITOR’S LETTER

GROOT VOORDEEL IS DAT DE PROCEDURE KORT DUURT. NA HET INDIENEN VAN EEN

VERZOEKSCHRIFT WORDT ER AL DAN NIET VERWEER GEVOERD EN KOMT ER EEN

MONDELINGE BEHANDELING. BINNEN 6 WEKEN DAARNA IS ER EEN UITSPRAAK.

MISBRUIK VAN DE PROCEDURE – HET ONNODIG OF ONTERECHT AANHANGIG MAKEN

DAARVAN – WORDT OOK BESTRAFT, DOORDAT DE VERZEKERAAR IN DAT GEVAL DE

PROCESKOSTEN VAN HET SLACHTOFFER NIET HOEFT TE VERGOEDEN. U MOET ALS

BELANGENBEHARTIGER (OF SLACHTOFFER) DUS GOED WETEN WAAROVER EN WANNEER

EEN DEELGESCHILPROCEDURE GESTART KAN WORDEN.

DE OUDE VOOROORDELEN – DAT PROCEDEREN VOOR HET SLACHTOFFER TE DUUR EN TE

BELASTEND IS – GAAN IN LETSELSCHADEZAKEN NIET (MEER) OP. MOCHT U ALS

BELANGENBEHARTIGER (OF SLACHTOFFER) IN EEN BEPAALDE ZAAK TEGEN EEN

DISCUSSIEPUNT AANLOPEN WAARDOOR DE SCHADEAFWIKKELING NIET MEER GOED

VERLOOPT, DAN KUNT U ALTIJD VRIJBLIJVEND CONTACT OPNEMEN MET SAP LETSELSCHADE

ADVOCATEN. SAMEN KIJKEN WIJ DAN OF DIT RECHTSMIDDEL UW CLIËNT VERDER HELPT.

HET VOEREN VAN EEN PROCEDURE HOEFT U EN HET SLACHTOFFER NIETS TE KOSTEN, EN U

KUNT ALS BELANGENBEHARTIGER NA AFLOOP VAN DE PROCEDURE WEER SAMEN MET UW

CLIËNT VERDER ONDERHANDELEN. WANT DAT IS DUIDELIJK: HET IS EN BLIJFT OOK DE NA

PROCEDURE UW CLIËNT, EN U KUNT SAMEN WEER VERDER.

MAGNA CHARTA MAGAZINE

3


EVEN VOORSTELLEN

PERSONEN

Even voorstellen

4 MAGNA CHARTA MAGAZINE


EVEN VOORSTELLEN

SCHADE

Mr. J.G. Keizer, advocaat SAP Letselschade Advocaten

Jasper Keizer heeft in Groningen gestudeerd, en is daarna als advocaat werkzaam geweest in Amsterdam

en inmiddels al geruime tijd werkzaam bij SAP Letselschade Advocaten in Amersfoort. Hij is een zeer

ervaren letselschade advocaat. De Grotius opleiding Letselschade heeft hij (cum laude) afgerond en hij is

lid van de LSA, ASP, WAA en VASR. Niet alleen gaat zijn hart sneller kloppen van het geven van cursussen

en webinars, en het schrijven van artikelen voor Letsel & Schade, maar ook van procederen op het

grensverleggende terrein van het letselschaderecht. Zo heeft hij met succes tot aan de Hoge Raad

geprocedeerd voor zzp-er Davelaar, die een ernstig bedrijfsongeval heeft gehad in het buitenland. Dit

arrest heeft duidelijk gemaakt dat ook zelfstandigen beschermd worden via artikel 7:658 BW. Recent

zorgde hij nog voor belangwekkende jurisprudentie door een rechter een ongezond, slecht geventileerd

huis als gebrekkig te laten betitelen, waardoor de basis is gelegd om een compensatie te vragen voor de

gezondheidsschade van de bewoners.

Voor Jasper staat het belang van het slachtoffer voorop. Zij moeten krijgen waar zij recht op hebben. Dat

doet hij op een inhoudelijk grondige, en op het persoonlijk vlak humoristische en nuchtere wijze.

MAGNA CHARTA MAGAZINE

5


FOUR THINGS

FOUR THINGS

ONE

TWO

THREE

FOUR

Welke uitspraak en wettelijke regeling heeft de meeste impact op jouw praktijk en waarom

DHet arrest London/Drenth van 3 april 1987 (NJ 1988/275). De Hoge Raad bepaalde daarin dat de kosten van juridische

bijstand die een slachtoffer maakt om zijn schade vast te stellen en te verhalen, als afzonderlijke schadepost door de

aansprakelijke partij moeten worden vergoed. Hierdoor werd het voor slachtoffers van letselschade ook daadwerkelijk

mogelijk om – tegenover de professionele verzekeraar – zelf adequate rechtshulp in te schakelen. Door de invoering van

de Wet Deelgeschillen is deze regeling nu ook uitgebreid tot de proceskosten (artikel 1019aa Rv), waardoor er voor een

slachtoffer nu ook geen grote obstakels meer zijn om zijn recht voor de rechter te halen.

Wat zou je aan nog aan de wettelijke regelingen willen wijzigen en waarom

Er is nog teveel onduidelijkheid over de verhouding tussen de deelgeschilprocedure en de verzoekschriftprocedure tot

benoeming van medisch deskundigen. Sommige rechtbanken hanteren een strikt onderscheid tussen beide procedures,

terwijl andere rechtbanken erg ruimhartig zijn. Wat mij betreft moet het onderscheid tussen beide procedures geheel

worden weggenomen, en moet het ook in een deelgeschilprocedure mogelijk worden om deskundigen te laten

benoemen. De rechter kan zich dan ook actiever bemoeien met de wijze waarop de deskundige te werk moet gaan.

Bovendien is dan duidelijk dat de proceskosten dus ook voor de verzekeraar zijn, wat weer een extra stimulans voor hen

zal zijn om buitengerechtelijk mee te werken aan de totstandkoming van medische onderzoeken.

Wat inspireert je in het vak

Je kunt echt een verschil maken voor mensen die door een ongeval in een buitengewoon kwetsbare situatie zijn geraakt.

Jij kunt ervoor zorgen dat ze – ondanks het letsel – toch zoveel mogelijk hun oude leven kunnen blijven leiden.

Tip or Trap

Denken dat een procedure altijd voorkomen moet worden, omdat een procedure te belastbaar zou zijn voor het slacht -

offer. Een minnelijke regeling kan ook tot stand komen na een deelgeschilprocedure- dat is ook de uitdrukkelijke bedoeling

van de wetgever - en kan daardoor de acceptatie van het slachtoffer van die regeling vergroten.

6 MAGNA CHARTA MAGAZINE


WEBINARS

NEWSROOM

Interactive and flexibel

Bekijk hier de uitzending.

Scan deze QR code met

uw smartphone:

MAGNA CHARTA MAGAZINE

7


ARTIKEL

STAATSBLAD VAN

HET KONINKRIJK

DER NEDERLANDEN

2010

221

Wet van 17 december 2009 tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor

deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet deelgeschilprocedure voor letselen

overlijdensschade)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan te passen ter bevordering van

de buitengerechtelijke afhandeling van letselen overlijdensschade; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-

Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In het Derde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt na titel 16 een nieuwe titel ingevoegd, luidende:

TITEL 17 VAN RECHTSPLEGING IN DEELGESCHILLEN BETREFFENDE LETSEL- EN OVERLIJDENSSCHADE

Artikel 1019w

1. Indien een persoon een ander aansprakelijk houdt voor schade die hij lijdt door dood of letsel, kan ieder van hen of kunnen zij gezamenlijk, ook voordat

de zaak ten principale aanhangig is, de rechter verzoeken te beslissen over een geschil omtrent of in verband met een deel van hetgeen ter zake tussen

hen rechtens geldt en waarvan de beëindiging kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst over de vordering als bedoeld in

artikel 1019x, derde lid, onder a.

2. Onder een persoon die schade door dood of letsel lijdt, wordt mede begrepen de persoon die een vordering ter zake van deze schade onder algemene

titel heeft verkregen, alsmede de persoon die een vordering op grond van artikel 107 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek heeft.

3. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid kan ook worden gedaan in het geval dat een benadeelde ingevolge artikel 954 van Boek 7 van het Burgerlijk

Wetboek, dan wel uit hoofde van een aan hem door de wet toegekend eigen recht op schadevergoeding, betaling van een verzekeraar verlangt.

Artikel 1019x

1. Het verzoek wordt gedaan aan de rechter die vermoedelijk bevoegd zal zijn van de zaak, indien deze ten principale aanhangig wordt gemaakt, kennis

te nemen. Indien de zaak door de kantonrechter moet worden behandeld en beslist, wordt het verzoek gedaan aan de kantonrechter. De rechter

beoordeelt summierlijk of hij absoluut bevoegd is en of de zaak door de kantonrechter moet worden behandeld en beslist.

2. Indien een der partijen reeds eerder een verzoek als bedoeld in artikel 1019w, eerste lid, heeft gedaan, wordt het verzoek gedaan aan de rechter die het

eerdere verzoek behandelt of laatstelijk behandeld heeft. Onver-minderd artikel 71 is deze rechter tevens bevoegd kennis te nemen van de zaak ten

principale indien deze wordt aangebracht. Indien de zaak ten principale reeds aanhangig is, wordt het verzoek gedaan aan de rechter voor wie de zaak

ten principale aanhangig is.

3. Het verzoekschrift vermeldt naast de in artikel 278, eerste lid, bedoelde gegevens:

a. de aard en het vermoedelijke beloop van de vordering;

b. een omschrijving van het deelgeschil;

c. een zakelijk overzicht van de inhoud en het verloop van de onderhan-delingen over de vordering;

d. de naam en de woonplaats van de wederpartij.

4. Indien over de vordering reeds eerder een verzoek als bedoeld in artikel 1019w, eerste lid, is gedaan, wordt daarvan melding gemaakt en worden de

processtukken en, indien gegeven, de beschikking bij het verzoekschrift gevoegd.

Artikel 1019ij

1. De rechter kan, op verzoek van partijen of van een van hen dan wel ambtshalve, een verschijning van partijen bevelen teneinde een schikking te

beproeven of tot het geven van inlichtingen aan de rechter. Artikel 87, tweede en derde lid, en artikel 88, tweede lid, derde lid, eerste, tweede en derde

zin, en vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

2. Bij een verschijning van partijen ter terechtzitting kan ook de vraag hoe partijen verder zullen trachten een vaststellingsovereenkomst te bereiken, of de

verdere wijze van behandeling van geschillen over de vordering, worden besproken. Artikel 191, tweede lid, tweede en derde zin, is van toepassing.

8

MAGNA CHARTA MAGAZINE


ARTIKEL

Artikel 1019z

De rechter wijst het verzoek af voor zover de verzochte beslissing naar zijn oordeel onvoldoende kan bijdragen aan de totstandkoming van een

vaststellingsovereenkomst.

Artikel 1019aa

1. De rechter begroot de kosten bij de behandeling van het verzoek aan de zijde van de persoon die schade door dood of letsel lijdt in de beschikking en

neemt daarbij alle redelijke kosten als bedoeld in artikel 96, tweede lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in aanmerking.

2. De in het eerste lid bedoelde kosten gelden als kosten als bedoeld in artikel 96, tweede lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande

dat in afwijking van het slot van die bepaling de regels betreffende de proceskosten niet van toepassing zijn in het geval de vordering ten principale

aanhangig is gemaakt.

3. Artikel 289 is niet van toepassing.

Artikel 1019bb

Tegen de beschikking op het verzoek staat geen voorziening open, onverminderd artikel 1019cc, derde lid.

Artikel 1019cc

1. Voor zover in de beschikking uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is beslist op een of meer geschilpunten tussen partijen betreffende hun materiële

rechtsverhouding, is de rechter daaraan in de procedure ten principale op dezelfde wijze gebonden als wanneer de beslissing zou zijn opgenomen in

een tussenvonnis in die procedure.

2. Indien de beschikking tevens een veroordeling van een der partijen inhoudt, komt aan die veroordeling in de procedure ten principale geen verdergaande

betekenis toe dan wanneer zij zou zijn opgenomen in een tussen partijen gewezen vonnis in kort geding.

3. In de procedure ten principale kan van de beschikking, voor zover zij beslissingen als bedoeld in het eerste lid bevat, bij het gerechtshof hoger beroep

worden ingesteld als van een tussenvonnis:

a. binnen drie maanden, te rekenen van de eerste roldatum, dan wel, indien de beschikking nadien is gegeven, binnen drie maanden, te rekenen van

de dag van de uitspraak van de beschikking, met dien verstande dat de appellant, binnen de grenzen van artikel 332, in het hoger beroep slechts

ontvankelijk zal zijn, indien de rechter in eerste aanleg deze mogelijkheid heeft geopend op een daartoe binnen dezelfde termijn door een der partijen

gedaan verzoek, waarover de wederpartij is gehoord;

b. tegelijk met het hoger beroep van het eindvonnis.

ARTIKEL II

In artikel 191, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-dering wordt de zinsnede «artikel 88, tweede lid, derde lid, eerste en tweede zin, en

vierde lid» vervangen door: artikel 88, tweede lid, derde lid, eerste, tweede en derde zin, en vierde lid.

ARTIKEL III

Artikel 942 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

a. De tweede zin van lid 1 vervalt.

b. Na lid 3 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

4. Bij verzekering tegen aansprakelijkheid wordt de verjaring in afwijking van lid 2, eerste zin, gestuit door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en

de tot uitkering gerechtigde of de benadeelde. In dat geval begint in afwijking van lid 2, tweede zin, en lid 3 een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren

te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij bij aangetekende brief ondubbelzinnig aan

degene met wie hij onder-handelt en, indien deze een ander is, aan de tot uitkering gerechtigde kennis geeft dat hij de onderhandelingen afbreekt.

ARTIKEL IV

Na lid 9 van artikel 221 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek wordt een lid toegevoegd, luidende: 10. Indien vóór het tijdstip van het in werking

treden van de wet tegen een verzekeraar een rechtsvordering tot het doen van een uitkering is ontstaan, is artikel 942 lid 4 van Boek 7 slechts van toepassing

indien na dat tijdstip een daad van onderhandeling plaatsvindt.

ARTIKEL V

Onze Minister van Justitie zendt binnen vier jaar na inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltref-fendheid en de

effecten van artikel I van deze wet in de praktijk.

ARTIKEL VI

Deze wet wordt aangehaald als: Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade.

ARTIKEL VII

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de

nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 17 december 2009

De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin

Beatrix

Uitgegeven de dertigste juni 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballinc

MAGNA CHARTA MAGAZINE

9


ARTIKEL

BESCHIKKING 14 maart 2013

10 MAGNA CHARTA MAGAZINE


ARTIKEL

MAGNA CHARTA MAGAZINE

11


ARTIKEL

12 MAGNA CHARTA MAGAZINE


ARTIKEL

MAGNA CHARTA MAGAZINE

13


ARTIKEL

BESCHIKKING 21 november 2013

14

MAGNA CHARTA MAGAZINE


ARTIKEL

MAGNA CHARTA MAGAZINE

15


ARTIKEL

16

MAGNA CHARTA MAGAZINE


ARTIKEL

MAGNA CHARTA MAGAZINE

17


ARTIKEL

18

MAGNA CHARTA MAGAZINE


ARTIKEL

MAGNA CHARTA MAGAZINE

19


ADVERTENTIE

Roundtable

Webinar

Arbeidsrecht

18 september 2014 | 19.30 - 20.30 uur

GRATIS 1 PO én kans op een fiets!

Wet Werk en zekerheid zal aan de hand van 4 stellingen uit de praktijk en

onder leiding van Wouter Kuppershoek besproken door de volgende sprekers:

• Prof. mr. G.C. Boot, hoogleraar Arbeidsrecht Universiteit Leiden,

vice-president Rechtbank Amsterdam

• Prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss, hoogleraar Sociaal Recht Universiteit Leiden

• Prof. mr. R.A.A. Duk, bijzonder hoogleraar Bijzondere Arbeidsverhoudingen,

advocaat Barentskrans N.V.

• Mr. M.A. de Blecourt-Wouterse, advocaat Baker & Mckenzie Amsterdam N.V.

GRATIS!

Wanneer u het enquêteformulier heeft ingevuld

ontvangt u het certificaat met daarop 1 PO.

En de leukste quote wint de fiets!

INSCHRIJVEN


AV

DR

WWW.AVDR.NL


BIBLIOTHEEK

Het Magna Charta Magazine...

...Wanneer maken wij jouw persoonlijke editie!

Mr. F.M.M. Rasenberg,

advocaat Boekel De Nerée

Mr. M.L.M. van de Laar,

advocaat Capra

Mr. A.M. Nijboer,

advocaat Ekelmans&Meijer Advocaten

Mr. D. Rijpma,

cassatieadvocaat bij Ekelmans & Meijer Advocaten

22 MAGNA CHARTA MAGAZINE


INTERACTIE

Leuke Interactie

"De Webinars van AVDR zijn niet

alleen van hoogstaande kwaliteit, maar

tevens uitermate efficiënt."

wordt beloond!

Mr. D. van Kampen

Mr. D. van Kampen, advocaat Vorstman advocaten ontvangt van Ariën een fles wijn. Mr.

van Kampen was de eerste deelnemer die op een zeer leuke en interactieve wijze input

leverde aan het webinar “Onrechtmatig beslag” van 10 maart jl. verzorgd door mr. G.J.P.

Molkenboer, senior adviseur juridische Zaken SNS Reaal.

MAGNA CHARTA MAGAZINE

23


ADVERTENTIE

24


STUDIEREIS

NEW YORK

22 november - 29 november 2014

Procederen, zekerheden, arbeidsrecht en contracteren

20 PO punten

25


ADVERTENTIE


Praktische informatie

De eerste BARONS krant

met Toon van Mierlo in de hoofdrol

Wilt u ook een exemplaar ontvangen

Stuur een mail naar info@avdr.nl


ADVERTENTIE

Leergang Erfrecht

Start > oktober 2014

Leergang

Verzekeringsrecht

Start > november 2014

Leergang

Contractenrecht

Start > september 2015


MEER INFO

MEER INFO

MEER INFO


ADVERTENTIE

WEBINARS

LEERGANG CONTRACTENRECHT

2014 - 2015, Jaargang 2

Sprekers:

• mr. G.J. Visser, senior raadsheer Hof Amsterdam, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

• mr. E.J. Zippro, advocaat De Brauw Blackstone Westbroek N.V.

• mr. G.J. Rijken, senior raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden

• prof. mr. K.F. Haak, emeritus hoogleraar Handelsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam

• mr. dr. H. Wammes, raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden

• mr. K.J.O. Jansen, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

• prof. mr. J.H.M. van Erp, hoogleraar Vermogensrecht en Europees Privaatrecht Maastricht University

• mr. P. Glazener, advocaat Allen & Overy LLP

• mr. W.L. Valk, vice-president Hof Arnhem-Leeuwarden, redacteur Tekst & Commentaar Burgerlijk

Wetboek en Vermogensrecht, bestuurslid Vereniging Burgerlijk Recht

• prof. mr. J.G.J. Rinkes, hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit Amsterdam, bijzonder hoogleraar

Europees Consumentenrecht Universiteit Maastricht, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem-

Leeuwarden, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam, verbonden aan ACIS

• mr. drs. J.H.M. Spanjaard, advocaat La Gro Advocaten

• prof. mr. J.B. Spath, hoogleraar Burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen

• mr. A.P. Groen, advocaat Hofhuis Alkema Groen Advocaten

• prof. dr. F.J.M. De Ly, hoogleraar Internationaal Privaatrecht en Rechtsvergelijking Erasmus

Universiteit Rotterdam

• mr. J.J. Dammingh, universitair hoofddocent Burgerlijk Recht Radboud Universiteit Nijmegen

• H. Swaffield, barrister and owner Helen Swaffield Associates Ltd

• mr. L. Reurich, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag

• mr. dr. T.J. de Graaf, advocaat NautaDutilh N.V., onderzoeker en universitair docent Universiteit Leiden

INSCHRIJVEN


COLOFON

EDITOR’S LETTER

REDACTIEADRES

KASTEEL WAARDENBURG

G.E.H. TUTEIN NOLTHENIUSLAAN 7

4181 GH WAARENBURG

TEL. 030.220.10.70

MAGAZINE@MAGNACHARTA.NL

WWW.MAGNACHARTALAW.TV

ADVERTENTIES

Pieter (Regisseur) en Ariën (Projectmanager)

WEBINARS

Op uw werk of thuis in een interactieve leeromgeving via internet een cursus volgen

De Academie voor de Rechtspraktijk is in het najaar van 2011 van start gegaan met webinars.

De term webinar is afgeleid van internet (web) en seminar (cursus). Een webinar

is een online variant op een seminar, te volgen via internet vanachter uw computer. Een

spreker doet live zijn/haar verhaal.

De webinars duren minimaal 1 uur en maximaal 3 uur met tussendoor 15 minuten pauze.

Onze standaardwebinars duren 2 uur lang. U ontvangt voor het volgen van een webinar

1 PO-punt per uur. Aan het einde van het webinar volgt er een kort examen met 5 ja/nee

vragen. Bij een voldoende (minimaal 3 goede antwoorden) ontvangt u een certificaat en

de PO-punten. Naast theorie worden tijdens een webinar de meest recente ontwikkelingen

in een rechtsgebied behandeld en worden er handvatten geboden om de opgedane

kennis te kunnen toepassen in de praktijk.

Er is een mogelijkheid om direct vragen te stellen via een chatbox of te bellen naar onze

professionele studio vanwaar de webinars live worden uitgezonden en opgenomen.

Geen tijdrovende bijeenkomsten, geen reistijd en last van files en wel zeer effectief en

efficiënt vergaren van kennis. De cursussen zijn van hoge kwaliteit tegen een relatief

lage prijs. Onze webinars kunt u ook ON DEMAND volgen indien u zich ingeschreven

heeft voor een webinar vóór de live uitzending. Tijdens de live uitzending kunt vragen

aan de spreker stellen.

Gang van zaken

U registreert zich op onze site(s), dat is, u maakt een account aan met een gebruikersnaam

en een wachtwoord. Voor Magna Charta Webinars gaat u naar www.magnacharta.avdrwebinars.nl.

Voor AvdR Webinars gaat u naar www.avdrwebinars.nl.

Daarna schrijft u zich in voor een webinar, leergang of webinarabonnement en krijgt van

ons een inschrijvingsbevestiging. Een dag voor de aanvang van het webinar ontvangt u

een herinneringsmail met daarin de koppeling naar het gekozen webinar. AvdR geeft u

de mogelijkheid om een cursus, gegeven door topdocenten, te volgen zonder daarbij

uw bureau te verlaten. Hiermee bespaart u zowel waardevolle tijd alsook reiskosten.

VOOR HET PLAATSEN VAN ADVERTENTIES

IN HET MAGNA CHARTA DIGITAL LAW

MAGAZINE KUNT U CONTACT OPNEMEN

MET ETIENNE VAN BLADEL, 030-220 10 70

E-MAIL: MAGAZINE@MAGNACHARTA.NL

ABONNEMENTEN

HET MAGNA CHARTA LAW MAGAZINE IS

GRATIS. SCHRIJF IN VIA DE WEBSITE

WWW.MAGNACHARTALAW.TV. U KRIJGT

DAN OOK DE UITNODIGINGEN OM DE

MAGNA CHARTA NEWS ROOMS GRATIS

TE VOLGEN.

HET TEAM

REGISSEUR: PIETER VAN LEER

GELUIDSTECHNICUS: HAKIM ZAMBIB

PROJECTMANAGER: ARIËN PONS

PLANNER: SUSAN VAN MALDEGEM

ADMIN. MEDEW.: KARIN KUIPER

NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG ZONDER VOORAFGAANDE

SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN MAGNA CHARTA

OPENBAAR WORDEN GEMAAKT OF VERVEELVULDIGD.

32 MAGNA CHARTA MAGAZINE


THIS IS

MAGNA

CHARTA

Similar magazines