03.02.2015 Views

Beleid en planning in de wegenbouw

Beleid en planning in de wegenbouw, RWS 1990. Geschiedenis over de Nederlandse rijkswegen.

Beleid en planning in de wegenbouw, RWS 1990.
Geschiedenis over de Nederlandse rijkswegen.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

L trrl<br />

,


BELEID EN PLANNING<br />

IN DE WEGENBOUW<br />

I<br />

a33,:t_ |<br />

De relatie tuss<strong>en</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> geschied<strong>en</strong>is van <strong>de</strong> aanleg <strong>en</strong> verbeter<strong>in</strong>g van rijksweg<strong>en</strong>.<br />

Dirk Maart<strong>en</strong> Ligtermoet<br />

51<br />

On<strong>de</strong>rzoekc<strong>en</strong>trum <strong>Beleid</strong> & Plann<strong>in</strong>g<br />

Vrije Universlteit, vakgroep Politicologie


INHOUDSOPGAVE<br />

T<strong>en</strong>gelei<strong>de</strong>........<br />

voorwoord<br />

I<br />

1.1<br />

1_2.1<br />

1.2.2<br />

1.2.3<br />

1.2.4<br />

1.4<br />

I,J<br />

2.<br />

2.1<br />

2.2<br />

2.3<br />

2.4<br />

2.5<br />

2.6<br />

Evaluatie van riiksweg<strong>en</strong><strong>plann<strong>in</strong>g</strong>: probleemstell<strong>in</strong>g .......<br />

Geschied<strong>en</strong>is van <strong>de</strong> aanleg van riiksweg<strong>en</strong>.<br />

Enkele theoretische aspect<strong>en</strong> .<br />

Plann<strong>in</strong>o. beleid <strong>en</strong> coord<strong>in</strong>atte<br />

Plann<strong>in</strong>g <strong>in</strong> discussie .<br />

. .<br />

:<br />

Plann<strong>in</strong>g bij <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g van Inlrastructurele werl(<strong>en</strong> ..<br />

Sector' <strong>en</strong> facet<strong>plann<strong>in</strong>g</strong>: weg<strong>en</strong>bouw <strong>en</strong> ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

Plann<strong>in</strong>g <strong>en</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>g: on<strong>de</strong>rzoeksvrag<strong>en</strong> . .. . . .<br />

Organisatiestructuur van <strong>de</strong> Rijkswaterslaat . . . . .<br />

Opzet van het rapport<br />

3.<br />

31<br />

Werk<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> toereik<strong>en</strong>d weg<strong>en</strong>net<br />

Inlerdrng ....<br />

3.2 Werk<strong>en</strong> met het Weg<strong>en</strong>fonds .<br />

3.3 De weg<strong>en</strong>bouw <strong>in</strong> <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> <strong>de</strong>rtig<br />

Debezett<strong>in</strong>gsjar<strong>en</strong> ......<br />

3.5 E<strong>en</strong> snel herstel van verkeer <strong>en</strong> weg<strong>en</strong>bouw<br />

3.6 Nieuwe problem<strong>en</strong>i <strong>de</strong> ruimtelijke ord<strong>en</strong>rng .<br />

3.7 Naar het rijksweg<strong>en</strong>plan<br />

'1958<br />

3.8 Evaluatie .<br />

4.1<br />

4.2<br />

4.3<br />

4.4<br />

4.5<br />

4.7<br />

4.8<br />

Inleid<strong>in</strong>g ......<br />

Wacht<strong>en</strong> op beleid<br />

HelRrlksweg<strong>en</strong>fonds ...<br />

Het Structuurschema Hoofdweg<strong>en</strong>net 1966<br />

Het Rrlksweg<strong>en</strong>olan 1968<br />

E<strong>en</strong> ambitieus beleid <strong>en</strong> f<strong>in</strong>ancidle problem<strong>en</strong><br />

Ingredi<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> k<strong>en</strong>terlng <strong>in</strong> het beleid<br />

FvalLratre<br />

03<br />

05<br />

07<br />

..07<br />

.. 07<br />

07<br />

OB<br />

.09<br />

.09<br />

.09<br />

. 10<br />

11<br />

13<br />

13<br />

14<br />

18<br />

20<br />

22<br />

25<br />

25<br />

28<br />

33<br />

35<br />

37<br />

40<br />

40<br />

43<br />

43<br />

47<br />

49<br />

50<br />

51<br />

5.<br />

5.1<br />

5.3<br />

5.5<br />

5.6<br />

57<br />

58<br />

6.<br />

6.2<br />

6.3<br />

6.4<br />

6.5<br />

66<br />

E<strong>en</strong> nieuw beleid ' e<strong>en</strong> nreuwe plannrng.<br />

Het eerste Structuurschema Verkeer <strong>en</strong> Vervoer .<br />

[,4eerjar<strong>en</strong>plann<strong>en</strong> person<strong>en</strong>vervoer .. ...<br />

Gevolge'] voor nel Rrlkswegelloqds . .<br />

Gevolg<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> nieuw rijksweg<strong>en</strong>plan<br />

Ge<strong>en</strong> r,euwe plansl'-ctuu'<br />

Evaluatre ..<br />

Het twee<strong>de</strong> strucluurschema verkeer <strong>en</strong> vervoer<br />

Inleid<strong>in</strong>g<br />

Ontoereik<strong>en</strong>d beleid .<br />

De voorbereidrng van e<strong>en</strong> nreuw structuurschema<br />

Het Twee<strong>de</strong> Structuurschema Verkeer <strong>en</strong> Vervoer . . . .<br />

E prroog. verkeer <strong>en</strong> -,heubel'eer.<br />

Evaluat e<br />

57<br />

57<br />

57<br />

5B<br />

60<br />

62<br />

65<br />

66<br />

68<br />

. .. 69<br />

.69<br />

.69<br />

.70<br />

74<br />

75<br />

76<br />

7. Conclusies<br />

Not<strong>en</strong>. .....<br />

Afkort<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

Bronn<strong>en</strong> <strong>en</strong> literaluur<br />

Bijlag<strong>en</strong>.


I<br />

TEN GELEIDE<br />

Het doet mij g<strong>en</strong>oeg<strong>en</strong> te kunn<strong>en</strong> constater<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> beoef<strong>en</strong>aar<br />

van e<strong>en</strong> van <strong>de</strong> sociale wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> bereid is gevond<strong>en</strong><br />

aandacht le sch<strong>en</strong>k<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> biizon<strong>de</strong>r <strong>in</strong>teressant<br />

aspect van <strong>de</strong> aanleg <strong>en</strong> <strong>de</strong> verbeter<strong>in</strong>g van het rijksweg<strong>en</strong>net,<br />

<strong>de</strong> relatie tuss<strong>en</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>.<br />

To<strong>en</strong> e<strong>en</strong> van onze ervar<strong>en</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>s<strong>de</strong>skundig<strong>en</strong> <strong>en</strong>ige jar<strong>en</strong><br />

geled<strong>en</strong> zijn vijf<strong>en</strong>tw<strong>in</strong>tigiarig ambtsjubileum vier<strong>de</strong>, richf<br />

te hij <strong>de</strong> blik op zijn jeugd <strong>en</strong> schetst e<strong>en</strong> tijdsbeel dat zitn<br />

ge'reratiege"ot<strong>en</strong> onoer zijn gel^oor vertrouwd In <strong>de</strong> orel<br />

klonk. Jonge m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van nu zo was hem geblek<strong>en</strong>-heb,<br />

b<strong>en</strong> moeite zich zo'n tijdsbeeld voor te stell<strong>en</strong>. Hoe had ech<br />

ter remand <strong>in</strong> zijn jeugd zich e<strong>en</strong> tildsbeeld van onze<br />

hed<strong>en</strong>daagse werkelijkhe d kunn<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> Hel aardgas<br />

was <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland nog niet ln w<strong>in</strong>bare hoeveelhed<strong>en</strong> aangetroif<strong>en</strong>,<br />

<strong>de</strong> televisie verkeer<strong>de</strong> nog <strong>in</strong> het laboratoriumstadium,<br />

<strong>de</strong> koelkast <strong>en</strong> <strong>de</strong> auto g<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>de</strong> koopkracht van grote<br />

groep<strong>en</strong> van <strong>de</strong> bevolk<strong>in</strong>g te bov<strong>en</strong>.<br />

Onze jubilaris betoog<strong>de</strong> dat <strong>de</strong> moeilijkheidsgraad nooit e<strong>en</strong><br />

red<strong>en</strong> mag zijn om af te zi<strong>en</strong> van <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong><br />

toekomstvisie.<br />

Wanneer we anno 1990 terugblikk<strong>en</strong> op het <strong>in</strong> <strong>de</strong> sector van<br />

<strong>de</strong> hoofdweg<strong>en</strong><strong>in</strong>frastructuur gevoer<strong>de</strong> beleid <strong>en</strong> <strong>de</strong> t<strong>en</strong> be,<br />

hoeve van dat beleid ontwikkel<strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>smethodlek<strong>en</strong>,<br />

dr<strong>en</strong><strong>en</strong> we ons niet slechts bewust te zi<strong>in</strong> van <strong>de</strong> technische<br />

<strong>en</strong> economrsche problem<strong>en</strong> waarvoor onze voorgangers<br />

werd<strong>en</strong> gesteld, maar ook van <strong>de</strong> hun gestel<strong>de</strong> uitdag<strong>in</strong>g om<br />

e<strong>en</strong> toekomstvisie te ontwikkel<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong>ze viste steeds bri 1e<br />

stell<strong>en</strong> <strong>en</strong> ver<strong>de</strong>r te ontw kkel<strong>en</strong>.<br />

Wat er ook <strong>in</strong> onze sector veran<strong>de</strong>rd moge zijn, e<strong>en</strong> constante<br />

spnngt brl voortdur<strong>in</strong>g ln het oog: <strong>de</strong> discrepantie tuss<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> vraag naar <strong>en</strong> <strong>de</strong> besch kbaarhe d van <strong>de</strong> maatschapoejk<br />

gew<strong>en</strong>ste Inlrastructuur.<br />

In hel begrot<strong>in</strong>gsjaar 1927 werd voor het eerst met e<strong>en</strong> apart<br />

Weg<strong>en</strong>ionds gewerkt. In 1934 werd het Weg<strong>en</strong>fonds opgehev<strong>en</strong><br />

om plaats te mak<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> Verkeerstonds waafln al.<br />

le rijksu tgav<strong>en</strong> voof spoor , tram,, water-, lucht <strong>en</strong> landwe<br />

g<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>gevoegd. Drt geschied<strong>de</strong> om <strong>de</strong> <strong>in</strong>veste-<br />

Trng<strong>en</strong> In <strong>en</strong> <strong>de</strong> explo tatte van <strong>de</strong> verkeersvorm<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> el,<br />

kaar te kunn<strong>en</strong> afweg<strong>en</strong>. Het Verkeersfonds begon met e<strong>en</strong><br />

goe<strong>de</strong> start, doch leed na korte tiid e<strong>en</strong> kommervol bestaan<br />

De verwacht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van dil fonds bestond<strong>en</strong>.<br />

kond<strong>en</strong> niet word<strong>en</strong> waargemaakt. In <strong>de</strong> praktijk bleek het<br />

r<strong>de</strong>e van e<strong>en</strong> sterkere codrd<strong>in</strong>atie van beleid nret mogelijk,<br />

hoewel hier In <strong>de</strong> urtwerk<strong>in</strong>g van doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> richtlijn<strong>en</strong><br />

wel naar werd gestreeld.<br />

Het stillegg<strong>en</strong> van werkzaamhed<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s <strong>de</strong> oorlog <strong>en</strong> het<br />

gebrek aan f<strong>in</strong>anc dle speelruimte <strong>in</strong> <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> daarna leidd<strong>en</strong><br />

me<strong>de</strong> tot e<strong>en</strong> situatie, waar<strong>in</strong> het Rijksweg<strong>en</strong>plan van 1958<br />

maar werntg alweek van het Rijksweg<strong>en</strong>plan ]938, hoewei<br />

het wegverkeer <strong>in</strong> omvang was toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De <strong>en</strong>orme<br />

groer van hel verkeer <strong>in</strong> het beg<strong>in</strong> van <strong>de</strong> iar<strong>en</strong> '60 leid<strong>de</strong> ertoe<br />

dat weer naar nieuwe i nancier<strong>in</strong>gsvorm<strong>en</strong> werd omgezr<strong>en</strong>.<br />

Per 1 februari 1965 trad<strong>en</strong> het Rijksweg<strong>en</strong>fonds <strong>en</strong> <strong>de</strong> Wet<br />

Uitker<strong>in</strong>g<strong>en</strong> Weg<strong>en</strong> <strong>in</strong> werk<strong>in</strong>g. We verker<strong>en</strong> op dit mom<strong>en</strong>t<br />

In e<strong>en</strong> situatie die <strong>de</strong>els vergelijkbaar s met <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> <strong>de</strong>rtig,<br />

to<strong>en</strong> voor het eerst <strong>de</strong> behoelle aan e<strong>en</strong> <strong>in</strong>tegrale afweg<strong>in</strong>g<br />

on{sl0no.<br />

De verwacht<strong>in</strong>g bestaat dat <strong>in</strong> 1992 e<strong>en</strong> lnhaslructuurfonds<br />

kan word<strong>en</strong> Ingesteld ter bevor<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> <strong>in</strong>tegrale aan<br />

pak van het mobiliteitsvraagstuk. Verfijn<strong>de</strong>r stur<strong>in</strong>gsmecha,<br />

nrsm<strong>en</strong> die me<strong>de</strong> dankzij <strong>de</strong> automatiser<strong>in</strong>g tot onze<br />

beschikklng z jn gekom<strong>en</strong>, mak<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> vooru tzicht<strong>en</strong> t<strong>en</strong><br />

aanzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> goe<strong>de</strong> coord<strong>in</strong>atie veel gunstiger zijn dan <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> jar<strong>en</strong> <strong>de</strong>rtig. Hier staateg<strong>en</strong>over da1 <strong>de</strong> complexiteit van<br />

<strong>de</strong> na te strev<strong>en</strong> doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>de</strong>ze alweg<strong>in</strong>g<strong>en</strong> bepaald<br />

n et e<strong>en</strong>voudiger heeft gemaakt.<br />

E<strong>en</strong> le<strong>de</strong>r die ge<strong>in</strong>teresseerd ls <strong>in</strong> <strong>de</strong> ontwlkkel<strong>in</strong>g<br />

Ne<strong>de</strong>r<br />

/and van <strong>de</strong> verkeers<strong>in</strong>frastrucluur<br />

het algeme<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

weg<strong>en</strong>bouw <strong>in</strong> het bijzon<strong>de</strong>r, beveel ik lez<strong>in</strong>o van <strong>de</strong>ze stu,<br />

ore van nane aan.<br />

's Grav<strong>en</strong>hage, februari 1990<br />

lr J Slagter<br />

hoofdd recteLtr Inlrastructuur <strong>en</strong> Verkeer van <strong>de</strong> Rrjkswater,<br />

SIAAI


VOORWOORD<br />

Deze studie is verricht <strong>in</strong> opdracht van <strong>de</strong> Hoofddirectie van<br />

<strong>de</strong> Waterstaat. De begeleid<strong>in</strong>g was <strong>in</strong> hand<strong>en</strong> van drs P.A.<br />

<strong>de</strong> Wil<strong>de</strong>. Op e<strong>en</strong> voor mij <strong>in</strong>mid<strong>de</strong>ls vertrouw<strong>de</strong> wijze heeft<br />

hij <strong>in</strong> belangrijke mate richt<strong>in</strong>g gegev<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> opzet <strong>en</strong> <strong>in</strong>houd<br />

van het on<strong>de</strong>rzoek. Ook verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> an<strong>de</strong>re me<strong>de</strong>,<br />

werkers van <strong>de</strong> hoofddirectie hebb<strong>en</strong> ervoor gezorgd dat dit<br />

rapport op relatief korte termijn gereed kon kom<strong>en</strong>.<br />

Het rapport beoogt <strong>en</strong>ig <strong>in</strong>zicht te gev<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> historische<br />

achtergrond<strong>en</strong> van het rijksbeleid t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>bouw.<br />

Het Twee<strong>de</strong> structuurschema verkeer <strong>en</strong> veryoer,<br />

waar<strong>in</strong> belangwekk<strong>en</strong><strong>de</strong> concrete beleidswijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

aangekondigd, kan zon<strong>de</strong>r meer gezi<strong>en</strong> word<strong>en</strong> als e<strong>en</strong><br />

mijlpaal <strong>in</strong> <strong>de</strong> geschied<strong>en</strong>is van dit beleid. Vandaar dat juist<br />

nu het mom<strong>en</strong>t gekom<strong>en</strong> lijkt om terugblikk<strong>en</strong>d te bezi<strong>en</strong> hoe<br />

het zover gekom<strong>en</strong> is: waarom is dit <strong>in</strong>grijp<strong>en</strong><strong>de</strong> beleid juist<br />

nu nodig geword<strong>en</strong><br />

Tegelijk zorgt e<strong>en</strong> <strong>de</strong>rgelijke beleidshistorischexercitie vaak<br />

voor <strong>en</strong>ige nuancer<strong>in</strong>g <strong>en</strong> relativer<strong>in</strong>g. lvl<strong>en</strong> komt er achter<br />

dat bepaal<strong>de</strong> problem<strong>en</strong> van nu m<strong>in</strong> of meer vergelijkbaar<br />

zijn met problem<strong>en</strong> <strong>in</strong> vroeger tijd<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat er toch meer con,<br />

t<strong>in</strong>ulleit <strong>in</strong> <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g van het beleid bestaat, dan <strong>de</strong><br />

'waan van <strong>de</strong> dag' ons vaak doet d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>.<br />

Bij dit on<strong>de</strong>rzoek is vooral gebruik gemaakt van materiaal uit<br />

archiev<strong>en</strong> van Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat. Daarnaast is uitgebreid<br />

gebruik gemaakt van <strong>in</strong>formalie uit literatuur. Ver<strong>de</strong>r<br />

zijn er met e<strong>en</strong> aantal beleidsmakers gesprekk<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong>.<br />

Amsterdam, 17 november '1989 Dirk l\.4aart<strong>en</strong> Ligtermoet


HOOFDSTUK 1<br />

Evaluatie van rijksweg<strong>en</strong><strong>plann<strong>in</strong>g</strong>: probleemstell<strong>in</strong>g<br />

'1.1 Geschied<strong>en</strong>is van <strong>de</strong> aanleg van rijksweg<strong>en</strong><br />

In november '1988<br />

bracht<strong>en</strong> <strong>de</strong> m<strong>in</strong>isters van Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat<br />

<strong>en</strong> van Volkshuisvest<strong>in</strong>g, Ruimtelijke Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>en</strong> l/ilieubeheer<br />

<strong>de</strong>el a van het 'Twee<strong>de</strong> structuurschema verkeer<br />

<strong>en</strong> vefvoer'(SW-ll) uit r De daar<strong>in</strong> aangekondig<strong>de</strong> maatregel<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong> word<strong>en</strong> als <strong>de</strong> concretiser<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong><br />

beleid dat al aan het beg<strong>in</strong> van <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> zev<strong>en</strong>tig voor het<br />

eerst werd geformuleerd. Dit maakt e<strong>en</strong> historische terugblik<br />

op het weg<strong>en</strong>beleid van vroeger jar<strong>en</strong> vanuit twee <strong>in</strong>valshoek<strong>en</strong><br />

Interessanti<br />

- Hoe verliep die ontwikkel<strong>in</strong>g van, (vage) beleidsvoorne,<br />

m<strong>en</strong>s <strong>in</strong> het beg<strong>in</strong> van <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> zev<strong>en</strong>tig naar concrete<br />

maatregel<strong>en</strong> aan het e<strong>in</strong><strong>de</strong> van <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> tachtig<br />

'Waarom werd dit beleid noodzakeliik geacht<br />

Vanuit die laatste <strong>in</strong>valshoekomt m<strong>en</strong> al snel tot <strong>de</strong> conclusre<br />

dat e<strong>en</strong> bestu<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g van het weg<strong>en</strong>beleid bij het beg<strong>in</strong><br />

van dat beleid moet start<strong>en</strong>, om <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g naar het hui,<br />

dige beleid te kunn<strong>en</strong> verhel<strong>de</strong>r<strong>en</strong>. Juist door <strong>de</strong> lanqe tern'rln<br />

ontwrkkeltng van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>bouw te analySer<strong>en</strong>. kOmt<br />

m<strong>en</strong> opvall<strong>en</strong><strong>de</strong> analogie<strong>en</strong> <strong>in</strong> beleidsproblem<strong>en</strong> <strong>en</strong> oploss<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

op het spoor. Het ultgangspunt van verklar<strong>in</strong>g van <strong>de</strong><br />

groer naar noodzakelijkheid'van het huidige beleid leidt tot<br />

e<strong>en</strong> nadruk op <strong>de</strong> ontwikkwl<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze beleidssector,<br />

als e<strong>en</strong> belangrijke verklar<strong>en</strong><strong>de</strong> factor.<br />

Deze <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> wordt <strong>in</strong>hou<strong>de</strong>liik on<strong>de</strong>rscheid<strong>en</strong> van het beleid.<br />

Dat is e<strong>en</strong> keuze, die om e<strong>en</strong> theoretische rechtvaardi,<br />

g<strong>in</strong>g vraagt. Voordat <strong>de</strong> vraagstell<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>ze studle<br />

uitgewerkt kan word<strong>en</strong> is het nodig daar <strong>in</strong> <strong>de</strong> volg<strong>en</strong><strong>de</strong> paragraal<br />

na<strong>de</strong>r op <strong>in</strong> te gaan.<br />

1.2 Enkele theoretische aspect<strong>en</strong><br />

1.2.1 Plann<strong>in</strong>g, beleid <strong>en</strong> co1rd<strong>in</strong>atie<br />

Woord<strong>en</strong> als <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> <strong>en</strong> beleid word<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> praktiik van<br />

het op<strong>en</strong>baar bestuur vaak gebez gd, maar zeld<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

dur<strong>de</strong>lLjke verwijzrng naar <strong>de</strong> betek<strong>en</strong> s die m<strong>en</strong> eraan geeft<br />

ln hel wet<strong>en</strong>schappelijke taalgebruik is <strong>de</strong> verwarr<strong>in</strong>g eig<strong>en</strong>.<br />

lrlK ev<strong>en</strong> groot. Voora <strong>de</strong> term plann ng wordl tn zeer verschLll<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

betek<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> gebru kt. Het is ondo<strong>en</strong>lijk om <strong>de</strong><br />

lungle van <strong>de</strong>f<strong>in</strong>rtres van <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> hier te behan<strong>de</strong>l<strong>en</strong> Ze s<br />

nel noern<strong>en</strong> van alle verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>in</strong><strong>de</strong>l ng<strong>en</strong> typologre<strong>en</strong><br />

van <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>s <strong>de</strong>l<strong>in</strong>ities is al e<strong>en</strong> sch er onmogelij karwei<br />

Elke <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>swet<strong>en</strong>schapper lijkt e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> n<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g te preierer<strong>en</strong>..<br />

Def nrt es van <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> op<strong>en</strong> uite<strong>en</strong> van zeer '<strong>en</strong>g' tot zeer<br />

ru m . ln <strong>de</strong> meest rutme betek<strong>en</strong>tss<strong>en</strong> s het versch ltuss<strong>en</strong><br />

planntng <strong>en</strong> be eid rn n em.<br />

Kreukels gaat ervan uit dat <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> e<strong>en</strong> synontem is voor<br />

strategrsch belerd : wet<strong>en</strong>schappehlk on<strong>de</strong>rbouw<strong>de</strong> stur<strong>in</strong>g<br />

van <strong>de</strong> maatschappelijke werkelijkheid met doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op<br />

langere termijn - zich on<strong>de</strong>rscheid<strong>en</strong>d van beleid-van-alledag'.<br />

Plann<strong>in</strong>g omvat dan alle lases van het (strategisch) beleidsproces.3<br />

Wanneer we die 'bre<strong>de</strong>' omschrijv<strong>in</strong>g<strong>en</strong> confronter<strong>en</strong> met<br />

gangbare <strong>de</strong>f<strong>in</strong>ities van beleid (zoals die van Hoogerwerfi<br />

"het strev<strong>en</strong> naar het bererk<strong>en</strong> van bepaal<strong>de</strong> doele<strong>in</strong>d<strong>en</strong> met<br />

bepaal<strong>de</strong> mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong> e<strong>en</strong> bepaal<strong>de</strong> tijdsvolgor<strong>de</strong>"4) is<br />

het probleem dui<strong>de</strong>lijk: bij <strong>de</strong>rgelijke <strong>de</strong>f<strong>in</strong>ities van <strong>plann<strong>in</strong>g</strong><br />

bestaat er we<strong>in</strong>ig iot ge<strong>en</strong> verschiL rneer tuss<strong>en</strong> '<strong>plann<strong>in</strong>g</strong>' <strong>en</strong><br />

'beleid'. En dit terwijl e<strong>en</strong> ie<strong>de</strong>r <strong>in</strong> <strong>de</strong> praktijk <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> term<strong>en</strong><br />

toch vaak met afwiik<strong>en</strong><strong>de</strong> betek<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> hanteert.<br />

Om toch e<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijk on<strong>de</strong>rscheid tuss<strong>en</strong> beleid <strong>en</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong><br />

vast te houd<strong>en</strong> gaan wij uit van omschrijv<strong>in</strong>g<strong>en</strong> als die<br />

van Van <strong>de</strong> Graafi <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> is "e<strong>en</strong> <strong>de</strong>el van het beleidsproces,<br />

waar<strong>in</strong> ontwerpers, die e<strong>en</strong> beleid ontwikkel<strong>en</strong>, daarbii<br />

<strong>en</strong>igerlei wet<strong>en</strong>schappelijke method<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>, dan we1 gebruik<br />

mak<strong>en</strong> van <strong>en</strong>igerlei wet<strong>en</strong>schappelijke <strong>in</strong>formatie .5<br />

Daarop aansluit<strong>en</strong>d kan als 'negatiel' aspect word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd:<br />

<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> houdt zich niet bezig met <strong>de</strong> formulerlng<br />

van <strong>en</strong> besluitvorm<strong>in</strong>g over beleidsdoel<strong>en</strong> <strong>en</strong> -mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong>,<br />

maar draagt <strong>de</strong> bouwst<strong>en</strong><strong>en</strong> aan om <strong>de</strong>ze formuler<strong>in</strong>g <strong>en</strong><br />

besluitvormrng gegrond te do<strong>en</strong> plaatsv<strong>in</strong>d<strong>en</strong>.6 Plann<strong>in</strong>g ls<br />

nret het plan zelf, maat eer<strong>de</strong>r het construer<strong>en</strong> van dat<br />

plan.7 E<strong>en</strong> beleidsvoorstel wordt eerst'beleidsplan' bij aanvaardrng-ervan<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> besluitvorm ngsfase van <strong>de</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>g.d<br />

Zo hebbe-n we e<strong>en</strong> bru kbare, praklische omschrijv<strong>in</strong>g van<br />

plannrng:Y<br />

- met m<strong>in</strong> of meer wet<strong>en</strong>schappelljke basis <strong>en</strong> method<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> systematrsche werkwlize,<br />

word<strong>en</strong> t<strong>en</strong> behoeve van <strong>de</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>g - dus zon<strong>de</strong>r<br />

bes uitvorm<strong>in</strong>g over doel<strong>en</strong> <strong>en</strong> mtd<strong>de</strong>l<strong>en</strong> - beleidsvariant<strong>en</strong><br />

urlgewerKt,<br />

' waarbijtoekomston<strong>de</strong>rzoekover beleidsdoel<strong>en</strong>, -mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>-eifect<strong>en</strong> e<strong>en</strong> c<strong>en</strong>trale plaais <strong>in</strong>neemt.<br />

Deze omschrijv<strong>in</strong>g. waarbij <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> bez<strong>en</strong> wordt als<br />

'dl<strong>en</strong>slverl<strong>en</strong><strong>en</strong>d' aan beleid, s e<strong>en</strong> goed houvast voor <strong>de</strong><br />

analyse van <strong>de</strong> riiksweg<strong>en</strong><strong>plann<strong>in</strong>g</strong> Er kunn<strong>en</strong> criler a voor<br />

het nut van <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> voor <strong>de</strong> beleidsvorrnlng uit aigeleid<br />

word<strong>en</strong>. Het gebruik van wet<strong>en</strong>schappelijke k<strong>en</strong>nrs <strong>en</strong> cne<br />

thod<strong>en</strong> <strong>en</strong> het uitvoer<strong>en</strong> van toekomston<strong>de</strong>rzoek d <strong>en</strong>t te lerd<strong>en</strong><br />

tot<br />

e<strong>en</strong> systematrsch <strong>en</strong><br />

- consist<strong>en</strong>t beleid.<br />

' vooral op langere termijn<br />

- dat door het gebruik van plannrng eificr<strong>en</strong>ter is: opt male<br />

mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong>keuz<strong>en</strong> rationale coord natie van het belerd.<br />

De <strong>in</strong> het voorgaan<strong>de</strong> scherp geiormuleer<strong>de</strong> afbak<strong>en</strong><strong>in</strong>g tus,<br />

s<strong>en</strong> plannrng <strong>en</strong> beleid is theoretisch nutt g, maar <strong>de</strong> praktijk<br />

rs weeroarstrger.


Plann<strong>in</strong>g is, <strong>in</strong> onze <strong>de</strong>f<strong>in</strong>itie, e<strong>en</strong> (beleidsgerichte) vorm van<br />

toekomston<strong>de</strong>rzoek. Goudaopel noemt <strong>in</strong> dit verband drie<br />

fases <strong>in</strong> e<strong>en</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>sproces:<br />

' hel uitvoer<strong>en</strong> van <strong>de</strong> toekomstvoorspell<strong>in</strong>g;<br />

' het hanter<strong>en</strong> van die voorspell<strong>in</strong>g: aanpass<strong>en</strong> van variabel<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> het mo<strong>de</strong>l aan reoele veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g<strong>en</strong>;<br />

- het formuler<strong>en</strong> van het voor <strong>de</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>o bruikbare<br />

resultaat.ro<br />

On<strong>de</strong>r toekomstvoorspell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> we echter fundam<strong>en</strong>teel<br />

verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> berek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> word<strong>en</strong> verstaan. Hupkes<br />

on<strong>de</strong>rscheidt twee (i<strong>de</strong>aal)types van toekomston<strong>de</strong>rzoek:<br />

prognoses <strong>en</strong> sc<strong>en</strong>ario's. Prognoses zijn "voorspell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

van toekomstige gebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong>, waarbij <strong>de</strong> mate van waar,<br />

schijnlijkheid van het zich realiser<strong>en</strong> van <strong>de</strong> uitsprak<strong>en</strong> is<br />

aangegev<strong>en</strong>". r I Prognoses zijn daarom'terugkijk<strong>en</strong>d':' gezL<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> huidige situati <strong>en</strong> waarschijnlijke ontwikkel<strong>in</strong>g zal <strong>de</strong><br />

toekomst er als volgt uitzi<strong>en</strong>'. Daarteg<strong>en</strong>over zijn sc<strong>en</strong>ario s<br />

'vooruilkijk<strong>en</strong><strong>de</strong>' methodiek<strong>en</strong>: er zijn on<strong>de</strong>rscheid<strong>en</strong> toe,<br />

komsfontwikkel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> mogelijk <strong>en</strong> bit verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> maaf<br />

schappelijke w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> die er verschill<strong>en</strong>d uit.12 Sc<strong>en</strong>a,<br />

rio's kunn<strong>en</strong> ge<strong>de</strong>t<strong>in</strong>ieerd word<strong>en</strong> als "beargum<strong>en</strong>teer<strong>de</strong> <strong>en</strong><br />

logisch sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong><strong>de</strong> toekomstbeschrijv<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, waaraan<br />

e<strong>en</strong> uitspraak omtr<strong>en</strong>t <strong>de</strong> mate van waarschijnlijkheid van<br />

realisatie ontbreekt".13<br />

Daarom ligt <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> die uitgaat van sc<strong>en</strong>ario's dichter bij <strong>de</strong><br />

beleidsvorm<strong>in</strong>g, bij <strong>de</strong> keuze van doel<strong>en</strong> <strong>en</strong> mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong>, dan<br />

<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> die uitgaat van prognoses. De verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> variant<strong>en</strong><br />

die <strong>in</strong> sc<strong>en</strong>ario's uitgewerkt word<strong>en</strong> zijn <strong>de</strong>els of voornamelijk<br />

gebaseerd op verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> beleidsalternatiev<strong>en</strong>. In<br />

bepaal<strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>vorm<strong>en</strong> wordl daardoor het on<strong>de</strong>rscheid<br />

met <strong>de</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>g sterk vervaagd: sc<strong>en</strong>ario-achtige uif<br />

werkrng<strong>en</strong> van beleidsalternatiev<strong>en</strong> v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> plaats <strong>in</strong> e<strong>en</strong> wisselwerk<strong>in</strong>g<br />

met <strong>de</strong> beleidsvoorbereid<strong>in</strong>g. Het feit dat vorm<strong>en</strong><br />

van <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> e<strong>en</strong> meer of m<strong>in</strong><strong>de</strong>r sterk verband vearon<strong>en</strong><br />

met <strong>de</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>g zegt overig<strong>en</strong>s niets over het nut van<br />

die <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>.<br />

1.2.2 Plann<strong>in</strong>g rn d/scussie<br />

De uitbouw van <strong>de</strong> verzorg<strong>in</strong>gsstaat leid<strong>de</strong> n Ne<strong>de</strong>rland,<br />

vooral vanaf <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> zestig, tot e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orme opkomst van<br />

<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> <strong>in</strong> allerlei sector<strong>en</strong> van overheidsbeleid. Het ver,<br />

lrouw<strong>en</strong> irr <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>, <strong>in</strong> wet<strong>en</strong>schappelijk on<strong>de</strong>rbouw<strong>de</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>g,<br />

groei<strong>de</strong> snel. De <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>stheorie sloot daar,<br />

met normatreve uitgangspunt<strong>en</strong> over beleidsvorn't<strong>in</strong>g <strong>en</strong> -<br />

coord<strong>in</strong>atie op wet<strong>en</strong>schappelijke basis, naadloos op aan.1a<br />

De waar<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g van <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> werd steeds m<strong>in</strong><strong>de</strong>r bepaald<br />

door <strong>de</strong> concrete <strong>in</strong>houd <strong>en</strong> <strong>de</strong> concrete resultat<strong>en</strong> van het<br />

toekornston<strong>de</strong>rzoek <strong>en</strong> steeds meer door <strong>de</strong> metho<strong>de</strong> van<br />

besluitvorm<strong>in</strong>g: <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> werd gelegitimeerd als e<strong>en</strong> besluit'<br />

vorm<strong>in</strong>gsmetho<strong>de</strong> op basis van procedurele i<strong>de</strong>e<strong>en</strong>.ls<br />

Inmrd<strong>de</strong>ls is het vertrouw<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> danig geslonk<strong>en</strong><br />

i\l<strong>en</strong> kan ,lonstaler<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> grote hoeveelheid aan be,<br />

leidsplann<strong>en</strong> op langere termijn, die vooral <strong>in</strong> <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> zev<strong>en</strong>tig<br />

tot stand kwam<strong>en</strong>, te we<strong>in</strong>ig resultat<strong>en</strong> heelt opgeleverd.16<br />

Speciaal voor het ruimtelijk beleid geldt dat hei dy,<br />

namische karaktef van sociaal-ruimtelijke process<strong>en</strong>, <strong>de</strong> toe.<br />

nem<strong>en</strong><strong>de</strong> complexrteit <strong>de</strong> grote hoeveeiheid <strong>in</strong>iormatie <strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>in</strong>gewikkel<strong>de</strong> besluilvorm<strong>in</strong>g <strong>de</strong> bruikbaarheid van plann<br />

ng irustreerd<strong>en</strong>.lT E<strong>en</strong> studie van <strong>de</strong> Wet<strong>en</strong>schappelijke<br />

Raad voor hel Reger<strong>in</strong>gsbeleid, uitgevoerdoor D<strong>en</strong> Hoed,<br />

Salet <strong>en</strong> Van <strong>de</strong>r Sluijs, wijt <strong>de</strong>ze <strong>in</strong>eifectiviteit van <strong>de</strong> plannrng<br />

aan het 'bestuursc<strong>en</strong>trisme van <strong>de</strong> overheid. M<strong>en</strong> heeft<br />

het kunn<strong>en</strong> van <strong>de</strong> overheid overschat. Stur<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>levrng<br />

vereist e<strong>en</strong> opstelllng van <strong>de</strong> overheid die uitgaat<br />

van e<strong>en</strong> ger<strong>in</strong>ge machtsbasis.l8<br />

De oploss<strong>in</strong>gsricht<strong>in</strong>g voor dit probleem, waarnaar <strong>de</strong> WRRstudie<br />

verwijst, is voor ons on<strong>de</strong>rwerp uiterst relevant. D<strong>en</strong><br />

Hoed, Salet <strong>en</strong> Van <strong>de</strong>r Sluijs zijn van m<strong>en</strong><strong>in</strong>g dat <strong>de</strong> overheid,<br />

staan<strong>de</strong> <strong>in</strong> e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>lev<strong>in</strong>g die m<strong>in</strong><strong>de</strong>r maakbaar blijkt<br />

dan vaak veron<strong>de</strong>rsteld, moet strev<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> m<strong>in</strong><strong>de</strong>r ge'<br />

formaliseer<strong>de</strong>, meer'op<strong>en</strong>' <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>.l9<br />

Bij <strong>de</strong>ze discussie di<strong>en</strong><strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g tot ons on<strong>de</strong>rzoek<br />

echter drie kanttek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> geplaatste word<strong>en</strong>. Kreukels is<br />

van m<strong>en</strong><strong>in</strong>g dat <strong>de</strong> huidige kritiek op <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> ach<br />

terligg<strong>en</strong><strong>de</strong> kritiek op e<strong>en</strong> veron<strong>de</strong>rstel<strong>de</strong> stuurbaarheid van<br />

<strong>de</strong> sam<strong>en</strong>lev<strong>in</strong>g direct verband houdt met <strong>de</strong> economische<br />

conjunctuur. Daarom acht hij het zeer wel mogelijk, dat het<br />

'<strong>plann<strong>in</strong>g</strong>sklimaat weer veran<strong>de</strong>rt als <strong>de</strong> economie ver<strong>de</strong>r<br />

groeit.20 Deze veron<strong>de</strong>rstell<strong>in</strong>g is <strong>in</strong>teressant wanneer wij <strong>de</strong><br />

rijksweg<strong>en</strong><strong>plann<strong>in</strong>g</strong> over e<strong>en</strong> lange perio<strong>de</strong> bestu<strong>de</strong>r<strong>en</strong>.<br />

Daarnaasl is het <strong>de</strong> vraag of <strong>de</strong> vaak algeme<strong>en</strong>-geld<strong>en</strong>d geformuleer<strong>de</strong><br />

kritiek op <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> wel terecht is. Er zijn immers,<br />

iuist <strong>in</strong> reactie op het te grote optimistisme <strong>in</strong> <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> zestig<br />

over <strong>de</strong> stur<strong>in</strong>gsmogelijkhed<strong>en</strong> van <strong>de</strong> overheid, <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>svorm<strong>en</strong><br />

ontwikkel die niet zon<strong>de</strong>r meer oD e<strong>en</strong> beoaal<strong>de</strong><br />

e<strong>in</strong>dtoestand at koers<strong>en</strong>, maar borg (moet<strong>en</strong>) staan voor tuss<strong>en</strong>tijdse<br />

aanpass<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> aan veran<strong>de</strong>r<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

omstandighed<strong>en</strong>.2l<br />

In <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> plaats mag dui<strong>de</strong>lijk zijn dat <strong>de</strong> kritiek zich niet<br />

alle<strong>en</strong> richt op <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> betek<strong>en</strong>is die wij daaraan gegev<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong>. Eer<strong>de</strong>r is het kritiek op alle lange termijn be,<br />

leid. Zie <strong>de</strong>'omschrijv<strong>in</strong>g' van <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> van D<strong>en</strong> Hoed, Salet<br />

<strong>en</strong> Van <strong>de</strong>r Sluijs: "het proces dat erop gericht is om b<strong>in</strong>n<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>spel van verhoud<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zodanig doelgericht<strong>en</strong><br />

bered<strong>en</strong>eef<strong>de</strong> han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gspatron<strong>en</strong> te vestig<strong>en</strong> dat ze aansluit<strong>in</strong>g<br />

v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gspraktijk. "22 Bii<br />

onze <strong>de</strong>f<strong>in</strong>itie van <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> is het verwijt dat <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> teveel<br />

uitgaat van <strong>de</strong> stuurbaarheid van <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>lev<strong>in</strong>g tamelijk<br />

irrelevant omdat immers <strong>de</strong> stur<strong>in</strong>g, <strong>de</strong> besluitvorm<strong>in</strong>g<br />

over doel<strong>en</strong> <strong>en</strong> mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong>, niet tot <strong>de</strong> plannlng behoort.<br />

Coolsma stelt hierbij terecht dat <strong>in</strong> het dageljjks gebruik het<br />

begrip <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> op twee manier<strong>en</strong> <strong>in</strong> verband wordt ge,<br />

bracht met overheidshan<strong>de</strong>t<strong>en</strong>:<br />

- het <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>sbegrip waarop <strong>de</strong> kfitiek vaak gericht wordt.<br />

<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> als systematische stur<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>lev<strong>in</strong>g, met<br />

als belangrijkste doel het iormuler<strong>en</strong> van toegepaste uitsprak<strong>en</strong><br />

over organisatie, verloop <strong>en</strong> beheers<strong>in</strong>g van maatschappelijke<br />

stur<strong>in</strong>g;<br />

- daarnaast het <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>sbegrip waar onze omschrijv<strong>in</strong>g bij<br />

aansluit: <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van beleidsontwikkel<strong>in</strong>g, zo<br />

mogelijk leid<strong>en</strong>d tot algem<strong>en</strong>e uitsprak<strong>en</strong> over <strong>de</strong> wijze waarop<br />

<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> <strong>en</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>g kunn<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> etfectiever<br />

beleid.23 "Plann<strong>in</strong>g wordt dan niet meer opgevat als<br />

e<strong>en</strong> stur<strong>in</strong>gsconceptie, maar als e<strong>en</strong> d<strong>en</strong>kacttvitelt ter voof,<br />

bereid<strong>in</strong>g van besliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> "2a<br />

Het twee<strong>de</strong> plannrngsbegrip is van e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>r, meer abstract<br />

nrveau, <strong>en</strong> wordt <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>cipe niet geraakt door wiizig<strong>en</strong><strong>de</strong> op<strong>in</strong>ies<br />

over <strong>de</strong> rol van <strong>de</strong> overheid. Dt plannrngsbegrip kan<br />

dus ev<strong>en</strong>zeer e<strong>en</strong> rol bllv<strong>en</strong> spel<strong>en</strong> als het eerste begrip op-<br />

Zlj geschov<strong>en</strong> wordt - e<strong>en</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g die m<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> laatste<br />

jar<strong>en</strong> kan constater<strong>en</strong>. Juist <strong>de</strong> alternatieve conceptie van<br />

'<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> <strong>en</strong> stur<strong>in</strong>g die De V|es daarvoor <strong>in</strong> <strong>de</strong> plaats stelt,<br />

wijst <strong>in</strong> <strong>de</strong> richt<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> als door ons omschrev<strong>en</strong>:<br />

<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> is niet langer gericht op het realiser<strong>en</strong> van tevor<strong>en</strong><br />

vastgestel<strong>de</strong> doel<strong>en</strong>, maar op het vaststell<strong>en</strong> van <strong>de</strong><br />

doel<strong>en</strong> zelf. Deze <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>sb<strong>en</strong>a<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g is veeleer doelzoek<strong>en</strong>d<br />

dan doelrealiser<strong>en</strong>d te noem<strong>en</strong>. (..) Bij het dui<strong>de</strong>lijk mak<strong>en</strong><br />

wat mogelijke keuz<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> zijn, <strong>en</strong> welke<br />

consequ<strong>en</strong>ties <strong>de</strong>ze hebb<strong>en</strong>, zowel wat betreft <strong>de</strong> beoog<strong>de</strong><br />

erndsrtuatie als <strong>de</strong> wijze waarop daar naartoe gewerkt kan


word<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> sc<strong>en</strong>ario's e<strong>en</strong> nuttig hulpmid<strong>de</strong>l word<strong>en</strong>.<br />

--<br />

| 2.3 Plann<strong>in</strong>g bij <strong>de</strong> uitvoe<strong>in</strong>g van <strong>in</strong>lrcstructurele werk<strong>en</strong><br />

Juist bij <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>in</strong>frastructurele werk<strong>en</strong> is <strong>plann<strong>in</strong>g</strong><br />

e<strong>en</strong> c<strong>en</strong>traal elem<strong>en</strong>t <strong>in</strong> het beleidsproces: tn dit type beleid<br />

staat of valt e<strong>en</strong> etlectieve uitvoer<strong>in</strong>g met e<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappe-<br />

|tke <strong>en</strong> planmatige on<strong>de</strong>rbouw<strong>in</strong>g <strong>en</strong> begeleid<strong>in</strong>g. Welke<br />

vorm<strong>en</strong>. typ<strong>en</strong> van <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> kunn<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rscheid<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

n <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>-sector<br />

Gekoz<strong>en</strong> is voor e<strong>en</strong> twee<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g. In <strong>de</strong> eerste plaats <strong>de</strong> plan.<br />

nrng <strong>in</strong> het beleidsvorm<strong>in</strong>gsproces. Die noem<strong>en</strong> we <strong>de</strong>'belerdsvorm<strong>in</strong>gs<strong>plann<strong>in</strong>g</strong><br />

(an<strong>de</strong>re, grot<strong>en</strong><strong>de</strong>els vergelijkbare<br />

b<strong>en</strong>am<strong>in</strong>g<strong>en</strong>: strategische <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>. iaakstell<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>,<br />

'po|cy -<strong>plann<strong>in</strong>g</strong>. normalieve <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>). Daar<strong>in</strong> staat <strong>de</strong><br />

vraag wat moet<strong>en</strong> we do<strong>en</strong> c<strong>en</strong>traal. In <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> wordt<br />

bestu<strong>de</strong>erd wat <strong>de</strong> gevolg<strong>en</strong> van bepaal<strong>de</strong> comb<strong>in</strong>aties van<br />

belerdsdoel<strong>en</strong> <strong>en</strong> -mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> ziln. De wijze waarop<br />

<strong>de</strong>ze vraag bestu<strong>de</strong>erd wordt kan meer of m<strong>in</strong><strong>de</strong>r verbond<strong>en</strong><br />

zr<strong>in</strong> met <strong>de</strong> keuze van doel<strong>en</strong> <strong>en</strong> mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong>. Ook kan <strong>de</strong><br />

'plan'horizon, <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> die door <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> bestrek<strong>en</strong><br />

wordt, verschrll<strong>en</strong>.26 Concreter <strong>in</strong>gevuld naar <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>sector:<br />

het gaat om on<strong>de</strong>rzoek over <strong>de</strong> <strong>in</strong>vullrng van <strong>de</strong> taak van<br />

het mrnisterie van Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat <strong>en</strong> van <strong>de</strong> Rrikswaterstaat<br />

op dit terre<strong>in</strong>.2T<br />

In <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> plaats is er, op e<strong>en</strong> lager abskactie-niveau, <strong>de</strong><br />

'uitvoer<strong>in</strong>gs<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> : <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> t<strong>en</strong> di<strong>en</strong>ste van e<strong>en</strong> efJici<strong>en</strong>te<br />

beleidsimplem<strong>en</strong>tatie (an<strong>de</strong>re b<strong>en</strong>am<strong>in</strong>g; operationele <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>).<br />

De vraag 'hoe moet<strong>en</strong> we het do<strong>en</strong>' staat c<strong>en</strong>iraal. Deze<br />

vorm van <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> bestaat uit e<strong>en</strong> programmer<strong>in</strong>g van<br />

aclrviteit<strong>en</strong> om b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> bepaal<strong>de</strong> termijn<strong>en</strong> <strong>de</strong> gew<strong>en</strong>ste danwel<br />

verplichte (sub)doel<strong>en</strong> van het beleid te bereik<strong>en</strong>.zs<br />

Concreet betek<strong>en</strong>t dit dat juist <strong>in</strong> <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>-sector <strong>de</strong> uitvo<strong>en</strong>ngsplannrng<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste plaats bestaat urt e<strong>en</strong> prioriterl<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g<br />

voor <strong>de</strong> verschrll<strong>en</strong><strong>de</strong> project<strong>en</strong> die op grond<br />

van <strong>de</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>gs<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> als doel<strong>en</strong> ziln gelormueero<br />

De vaak 'technische <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> kan <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>cipe e<strong>en</strong> gehele<br />

belerdssector omvatt<strong>en</strong> (zie <strong>de</strong> later te besprek<strong>en</strong> tr<strong>en</strong>jar<strong>en</strong>plann<strong>en</strong><br />

waterstaatswerk<strong>en</strong>"), maar is meestal op e<strong>en</strong> speci'<br />

liek project gericht.2g Vaak wordt daar teg<strong>en</strong>woordig e<strong>en</strong><br />

vorm van netwerk<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> voor gebruikt, die gerichl is op<br />

het ont<strong>de</strong>kk<strong>en</strong> van kritieke punt<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>gsli<strong>in</strong>.30<br />

On<strong>de</strong>r <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>gs<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> kan ook e<strong>en</strong> vorm van plannrng<br />

gerangschikt word<strong>en</strong> die niet zozeer op <strong>de</strong> technische<br />

uttvoer<strong>in</strong>g betrekk<strong>in</strong>g heeft. alswel op <strong>de</strong> exacte formuler<strong>in</strong>g<br />

van <strong>de</strong> <strong>in</strong>houd van project<strong>en</strong>: <strong>de</strong> projectvoorbereid<strong>in</strong>g', die<br />

In <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>-sector voor e<strong>en</strong> belangrijk <strong>de</strong>el bestaat uit het<br />

vaststell<strong>en</strong> van het exacte tracd van e<strong>en</strong> wegvak.31<br />

In <strong>de</strong>ze studie staat <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g van hel eerste type <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>,<br />

<strong>de</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>gs<strong>plann<strong>in</strong>g</strong>, c<strong>en</strong>traal. De mate van eflicr<strong>en</strong>tre<br />

van <strong>de</strong> uitvoerlngs<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> wordt gezi<strong>en</strong> als e<strong>en</strong><br />

tactor die het nut van dat eerste type <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> voor <strong>de</strong> be'<br />

lerdsvorm<strong>in</strong>g kan be<strong>in</strong>vloed<strong>en</strong>.<br />

1 2 4 Sector- <strong>en</strong> facet<strong>plann<strong>in</strong>g</strong>: weg<strong>en</strong>bouw <strong>en</strong> ruimtelijke<br />

otd<strong>en</strong>tng<br />

ln het voorgaan<strong>de</strong> is e<strong>en</strong> karakteriser<strong>in</strong>g gegev<strong>en</strong> van <strong>de</strong><br />

plannrng In <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>bouw-sector. Naast die sector-plannrng<br />

wordl rn hel Ne<strong>de</strong>rlandse overheidsbeleid facet-plannrng<br />

gehanteerd. E<strong>en</strong> sector is daarbij e<strong>en</strong> <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> organisatre<br />

<strong>en</strong> van het beleid, dat betrekk<strong>in</strong>g heeft op e<strong>en</strong> bepaald sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>d<br />

geheel van doel<strong>en</strong> <strong>en</strong> mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong>. Vaak komt<br />

e<strong>en</strong> sector dus overe<strong>en</strong> met <strong>de</strong> laak van e<strong>en</strong> beoaal<strong>de</strong> ambtelijke<br />

organisatie. E<strong>en</strong> lacet staat daar haaks op: e<strong>en</strong> aspect<br />

van <strong>de</strong> <strong>in</strong>houd van sectorbeleid dat ook <strong>in</strong> an<strong>de</strong>re sector<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> rol speelt. Vaak word<strong>en</strong> vier ol viif lundam<strong>en</strong>tele beleidsfacett<strong>en</strong><br />

on<strong>de</strong>rscheid<strong>en</strong>, die dwars door <strong>de</strong> sectorale beleidsprocess<strong>en</strong><br />

he<strong>en</strong> lop<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> economisch, e<strong>en</strong> ruimtelijk,<br />

(e<strong>en</strong> technologisch), e<strong>en</strong> <strong>in</strong>ternationaal <strong>en</strong> e<strong>en</strong> sociaal<br />

(-cultureel) facet.32 De lacet<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> is zeltstandig georganiseerd<br />

<strong>en</strong> v<strong>in</strong>dt op nationaal niveau vooral plaats <strong>in</strong> het C<strong>en</strong>traal<br />

Planbureau, <strong>de</strong> Rijks Planologische Di<strong>en</strong>st (met <strong>de</strong><br />

Rijksdi<strong>en</strong>st voor het Nationale Plan, <strong>in</strong> 1941 opgericht. als<br />

voodooer) <strong>en</strong> het Sociaal <strong>en</strong> Cultureel Planbureau.33<br />

De <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> sector weg<strong>en</strong>bouw heeft vooral dwarsverband<strong>en</strong><br />

met <strong>de</strong> ruimtelijke <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>. Obiect van <strong>de</strong> ruimtelif<br />

ke plannrng is 'het toi stand br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong> stand houd<strong>en</strong> van<br />

ruimtelijke <strong>in</strong>fraslructuu r".3a Landweg<strong>en</strong> zijn on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van<br />

die (ruimtelijke) <strong>in</strong>frastructuur, naast o.a. an<strong>de</strong>re vorm<strong>en</strong> van<br />

'vervoer'(zoals spoorweg<strong>en</strong>, vaarweg<strong>en</strong>. hoogspannrngsleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> buisleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong>) <strong>en</strong> militaire terre<strong>in</strong><strong>en</strong>, land<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g,<br />

recreatieve voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

natuurgebied<strong>en</strong>. Het beleid t<strong>en</strong><br />

aanzi<strong>en</strong> van <strong>de</strong>ze <strong>in</strong>fraslructuur is vanurl het perspectiel van<br />

het ruimtelijke lacet steeds belangriiker geword<strong>en</strong>, omdat<br />

- <strong>de</strong> ruimtelijke <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g me<strong>de</strong> door <strong>de</strong> <strong>in</strong>lrastructuur wordt<br />

be<strong>in</strong>vloed <strong>en</strong> tegelijk <strong>de</strong> ruimtelijke <strong>in</strong>richtlng <strong>de</strong> behoelte<br />

aan <strong>in</strong>f rastructuur be<strong>in</strong>vloedt:<br />

- het ruimtebeslag van <strong>in</strong>lrastructuur groot (geword<strong>en</strong>) rs <strong>en</strong><br />

' stunng van het ruimtelijk proces sam<strong>en</strong>hangt met stunng<br />

van <strong>de</strong> <strong>in</strong>kastructuur.<br />

Dit laatste punt rs <strong>de</strong> kern van <strong>de</strong> vele discussies <strong>in</strong> het we'<br />

g<strong>en</strong>bouwbeleid over <strong>de</strong> verhoud<strong>in</strong>g tot het ruimtelijk beleid.<br />

Steeds meer is <strong>de</strong> <strong>in</strong>vloed van het ruimteliike iacet <strong>in</strong> <strong>de</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>g<br />

over weg<strong>en</strong>aanleg aanvaard, rnaar er blijlt e<strong>en</strong><br />

spann<strong>in</strong>g bestaan tuss<strong>en</strong> ruimteliike <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>, die er vaak<br />

vanuit gaat dat het weg<strong>en</strong>bouw-beleid e<strong>en</strong> mrd<strong>de</strong>l is van<br />

het ruimtelijk beleid, <strong>en</strong> weg<strong>en</strong><strong>plann<strong>in</strong>g</strong>. waar<strong>in</strong> vaak <strong>de</strong> erg<strong>en</strong><br />

sectorale doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voorop stond<strong>en</strong> <strong>en</strong> staan. In <strong>de</strong><br />

huidige vorm van <strong>de</strong> rijksweg<strong>en</strong>plannrng is <strong>in</strong>mid<strong>de</strong>ls e<strong>en</strong> zeker<br />

ev<strong>en</strong>wicht bereiktuss<strong>en</strong> het sector'<strong>en</strong> het facet-belang,<br />

dat ook tot uit<strong>in</strong>g komt <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>sprocedures op bei<strong>de</strong><br />

ierrern<strong>en</strong>.<br />

'1.3 Plann<strong>in</strong>g <strong>en</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>g: on<strong>de</strong>rzoeksvrag<strong>en</strong><br />

ln paragraaf 1 .1 is <strong>de</strong> vraagstell<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>ze studie globaal<br />

geschetst. Daarbij is g<strong>en</strong>oemd: hel evaluer<strong>en</strong> van <strong>de</strong> waar<br />

<strong>de</strong>, van <strong>de</strong> eflecliviteit van <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>. Hoeweln <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong><br />

ge<strong>en</strong> doel<strong>en</strong> <strong>en</strong> mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> vastgesteld word<strong>en</strong> (dre als<br />

uitgangspunt kunn<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> effectiviteitsevaluatie<br />

van het beleid), kan <strong>de</strong>sondanks <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>cipe <strong>de</strong> 'eflectiviteit'<br />

van <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> t<strong>en</strong> opzicht van (on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>l<strong>en</strong> van) het be'<br />

leidsproces bestu<strong>de</strong>erd word<strong>en</strong>: het nut van <strong>de</strong> plannrng<br />

voor <strong>de</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>g. voor <strong>de</strong> beleidsuitvoer<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>de</strong> be'<br />

leidsevaluatie. ln <strong>de</strong>ze studie wordt <strong>de</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>gs<strong>plann<strong>in</strong>g</strong><br />

c<strong>en</strong>traal gesteld <strong>en</strong> wordl dus het belang van <strong>de</strong><br />

<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste plaats gerelateerd aan <strong>de</strong> beleidsvormrng.<br />

Als e<strong>en</strong> van <strong>de</strong> hoofdtak<strong>en</strong> van <strong>de</strong> Riikswaterstaat<br />

te on<strong>de</strong>rscherd<strong>en</strong>:<br />

"<strong>de</strong> zorg voor e<strong>en</strong> veilige <strong>en</strong> vlotte verkeersafwrkkelrng<br />

te water <strong>en</strong> op <strong>de</strong> weg 35 Het aanlegg<strong>en</strong>.<br />

verbeter<strong>en</strong> <strong>en</strong> on<strong>de</strong>rhoud<strong>en</strong> van weg<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> daarvan afgeleid<br />

doel. De weg<strong>en</strong>bouw kan gezi<strong>en</strong> word<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>d<br />

groot <strong>in</strong>frastructureel project. Dergeliike grote<br />

project<strong>en</strong> blijk<strong>en</strong> niet altijd ev<strong>en</strong> succesvol voorbeeld<strong>en</strong><br />

voor mislukk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong> voor het oprap<strong>en</strong>. Heeft die <strong>in</strong>etfici<strong>en</strong>tie<br />

<strong>in</strong> het algeme<strong>en</strong> te mak<strong>en</strong> met <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> <strong>en</strong> met <strong>de</strong><br />

beleidsvorm<strong>in</strong>g R<strong>in</strong>gel<strong>in</strong>g on<strong>de</strong>rscheidt twee typ<strong>en</strong> oorzak<strong>en</strong><br />

van die mislukkrng<strong>en</strong>:


- <strong>de</strong> aard van het beleidsprobleem;<br />

- <strong>de</strong> posities van actor<strong>en</strong> <strong>in</strong> het politiek-bestuurliike besluit,<br />

vormrngsproces.<br />

E<strong>en</strong> beleidsvraagstuk als <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> groot <strong>in</strong>frastructureel<br />

project wordt gek<strong>en</strong>merkt door grote l<strong>in</strong>anci6le<br />

belang<strong>en</strong>, uniciteit, het 'go/no-go' karakter, <strong>de</strong> lange voorbereid<strong>in</strong>gs-<br />

<strong>en</strong> uitvoer<strong>in</strong>gstijd <strong>en</strong> het grote aantal actor<strong>en</strong> -<br />

met afwijk<strong>en</strong><strong>de</strong> norm<strong>en</strong> <strong>en</strong> doel<strong>en</strong>.36 Hiermee verbond<strong>en</strong> is<br />

<strong>de</strong> extreem grote onzekerheid die k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>d is voor<br />

vraagstukk<strong>en</strong> <strong>in</strong> het ruimtelijk beleid. Die onzekerheid wordt<br />

veroorzaakt doordat er vaak sprake is van verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> beleidsdoel<strong>en</strong><br />

die <strong>in</strong> e<strong>en</strong> bepaal<strong>de</strong> mate on<strong>de</strong>d<strong>in</strong>g strijdig zijn,<br />

doordat het effect van gekoz<strong>en</strong> mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> niet exact vasl<br />

gesteld kan word<strong>en</strong> <strong>en</strong> doordat niet dui<strong>de</strong>liik is welk '<strong>in</strong>formatie-bestand'<br />

noodzakelijk is voor <strong>de</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>g.3T<br />

De problem<strong>en</strong> die hieruit volg<strong>en</strong> voor (o.a.) <strong>de</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>g<br />

zijn dui<strong>de</strong>liik: <strong>de</strong> risico's zijn <strong>de</strong>rmate groot <strong>en</strong> <strong>de</strong> belang<strong>en</strong><br />

vaak <strong>de</strong>rmate uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>d, dat <strong>de</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>g<br />

urterst complex is <strong>en</strong> gevoelig voor onvoorzi<strong>en</strong>e ontwikkel<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Op grond hiervan kan gesteld word<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong><br />

t<strong>en</strong> di<strong>en</strong>ste van <strong>de</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>g, juist op terre<strong>in</strong><strong>en</strong> als <strong>in</strong>frastructuur,<br />

van em<strong>in</strong><strong>en</strong>t belang is <strong>en</strong> e<strong>en</strong> c<strong>en</strong>trale factor<br />

vormt <strong>in</strong> <strong>de</strong> meer of m<strong>in</strong><strong>de</strong>r efficionte beleidsvoer<strong>in</strong>g.<br />

Hoe kan het nut van <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> voor <strong>de</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>g beoor<strong>de</strong>eld<br />

word<strong>en</strong> Hiermee kom<strong>en</strong> we bij <strong>de</strong> concrete<br />

vraagstell<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>ze studie. Uitgangspunt is <strong>de</strong> volg<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

probleemstell<strong>in</strong>g:<br />

"Hoe ontwikkel<strong>de</strong> zich <strong>de</strong> vorm <strong>en</strong> <strong>in</strong>houd van <strong>de</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>gs<strong>plann<strong>in</strong>g</strong><br />

voor het riiksweg<strong>en</strong>-beleid <strong>en</strong> welke <strong>in</strong>vloed<br />

had dit op <strong>de</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>g""<br />

Deze probleemstell<strong>in</strong>g leidt tot <strong>de</strong> volg<strong>en</strong><strong>de</strong> drie on<strong>de</strong>rzoeksvrag<strong>en</strong>:<br />

- In <strong>de</strong> eerste plaats wordt on<strong>de</strong>rzocht waaruit <strong>de</strong>ze <strong>plann<strong>in</strong>g</strong><br />

bestond <strong>en</strong> hoe daar vorm aan werd gegev<strong>en</strong>. Plann<strong>in</strong>g<br />

heeft zowel betrekk<strong>in</strong>g op 'verkeer','vervoer' als<br />

'<strong>in</strong>lraslructuur'. 'Vervoer is het verplaats<strong>en</strong> van person<strong>en</strong><br />

ol goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong>. Verkeer is als het ware <strong>de</strong> technische ver,<br />

schijn<strong>in</strong>gsvorm van vervoer."38 Toekomston<strong>de</strong>rzoek naar<br />

verkeersontwikkel<strong>in</strong>g kan leid<strong>en</strong> tot het beter formuler<strong>en</strong><br />

van doel<strong>en</strong> <strong>en</strong> mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g tot <strong>de</strong> <strong>in</strong>frastructuur.<br />

De meest 'globale' doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> echter<br />

vooral betrekk<strong>in</strong>g op vervoer. Dat wordt onmisbaar<br />

geacht. Oploss<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> spann<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong> verkeer <strong>en</strong> <strong>in</strong>frastructuur<br />

word<strong>en</strong> vooral <strong>in</strong> dat licht beoor<strong>de</strong>eld.<br />

- In <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> plaats wordt geanalyseerd welke doel<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> gelormuleerd zi<strong>in</strong> <strong>in</strong> het beleid t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van<br />

verkeer <strong>en</strong> vervoer - meer speciliek het beleid t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong><br />

van aanleg <strong>en</strong> vefbeter<strong>in</strong>g van rijksweg<strong>en</strong>. Dit laatste bete,<br />

k<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijk <strong>in</strong>perk<strong>in</strong>g: <strong>in</strong> hei weg<strong>en</strong>bouwbeleid is<br />

e<strong>en</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g zichtbaar naar steeds meer doel<strong>en</strong> waarvoor<br />

e<strong>en</strong> bepaal<strong>de</strong> <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g van het weg<strong>en</strong>beleid e<strong>en</strong> mid<strong>de</strong>l<br />

ol subdoel is: verkeersveiligheid, regionaal beleid.<br />

werkloosheidsbestrijd<strong>in</strong>g <strong>en</strong> milieubeheer. Wil bested<strong>en</strong><br />

aan <strong>de</strong>ze doel<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> daarbij hor<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> alle<strong>en</strong><br />

aandacht als die doel<strong>en</strong> e<strong>en</strong> drrecl verband houd<strong>en</strong> met<br />

het aanleg-<strong>en</strong> verbeter<strong>in</strong>gs-beleid<br />

<strong>de</strong> weg<strong>en</strong>sector.<br />

. ln <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> plaats wordt <strong>de</strong> reiatie tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> beleidsvor<br />

m<strong>in</strong>gs<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> <strong>en</strong> het uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk vastgestel<strong>de</strong> beleid geevalueerd,<br />

waarbij<strong>de</strong> bijdrage van <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> aan <strong>in</strong>houd,<br />

urtvoerbaarheid <strong>en</strong> concreetherd van hel beleid c<strong>en</strong>traal<br />

s{aaI<br />

Over <strong>de</strong>ze laatste vraag het volg<strong>en</strong><strong>de</strong>. Hoewel <strong>de</strong> vraag naar<br />

<strong>de</strong> effectrviteit van <strong>de</strong> plannrng voor <strong>de</strong> hand ligt. lrlkt dit<br />

toch e<strong>en</strong> mrn<strong>de</strong>r juisie formulerng E<strong>en</strong> eflectrviteitsvraag<br />

kan toch moeilik gercht word<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> activileit dre slechls<br />

<strong>in</strong>drrect elfect kan hebb<strong>en</strong> (via <strong>de</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>g) Plann<strong>in</strong>g<br />

beoor<strong>de</strong>l<strong>en</strong> als meer of m<strong>in</strong><strong>de</strong>r etlectief is daarom irrelevant:<br />

het (later) vastgestel<strong>de</strong> beleid kan natuurlijk wel meer of m<strong>in</strong><strong>de</strong>r<br />

eflectief uitgevoerd word<strong>en</strong> danwei geformuleerd zijn.<br />

E<strong>en</strong> beoor<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> moet daarom gebeur<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

term<strong>en</strong> van 'nut','relevantie',<br />

'belang' voor <strong>de</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>g.<br />

Meer concreet: elk toekomston<strong>de</strong>rzoek, <strong>en</strong> dus elke<br />

prognose, is'iuist', als dat on<strong>de</strong>rzoek (lated uitgegaan blijkt<br />

te zijn van juiste vooron<strong>de</strong>rstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> baj<br />

vaststell<strong>in</strong>g van bepaal<strong>de</strong> doel<strong>en</strong> <strong>en</strong> mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> juist heelt<br />

voorspeld. Maar dat zegt nog niets over het nut van <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong><br />

voor <strong>de</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>g; gekoz<strong>en</strong> randvoorwaard<strong>en</strong><br />

bestu<strong>de</strong>er<strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> m<strong>in</strong><strong>de</strong>r relevant blijk<strong>en</strong><br />

te zijn voor <strong>de</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>g.<br />

1.4 Organisatiestructuur van <strong>de</strong> Rijkswaterstaat<br />

Het beleid <strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> t<strong>en</strong> aanzj<strong>en</strong> van <strong>de</strong> aanleg <strong>en</strong> verbeter<strong>in</strong>g<br />

van rijksweg<strong>en</strong> is (grot<strong>en</strong><strong>de</strong>els) e<strong>en</strong> zaak van <strong>de</strong><br />

Rijkswaterstaat. Dat geldt voor vandaag <strong>de</strong> dag, maar ook<br />

voor <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> waarmee dit on<strong>de</strong>rzoek start: het lijdvak<br />

rond het began van <strong>de</strong> 20e eeuw, to<strong>en</strong> <strong>de</strong> auto <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland<br />

zijn <strong>in</strong>tre<strong>de</strong> <strong>de</strong>ed. Vandaar dat het <strong>de</strong> leesbaarheid van drt<br />

rapport<strong>en</strong> goe<strong>de</strong> komt wanneer eerst e<strong>en</strong> summiere schets<br />

wordt gegev<strong>en</strong> van <strong>de</strong> organisatie van die Rijkswaterstaat <strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> daar<strong>in</strong>.<br />

De waterstaat is als overheidsdi<strong>en</strong>st aan het e<strong>in</strong><strong>de</strong> van <strong>de</strong><br />

'18e eeuw ontstaan. De di<strong>en</strong>st was <strong>en</strong> is <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste plaats<br />

belast met toezicht houd<strong>en</strong> op <strong>de</strong> waterstaatkundige<br />

toestand <strong>en</strong> ontwakkel<strong>in</strong>g<br />

Ne<strong>de</strong>rland Vanuit die algem<strong>en</strong>e<br />

taak ontstond on<strong>de</strong>r meer <strong>de</strong> taak om te zorg<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> acceptabel<br />

weg<strong>en</strong>net <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland, <strong>in</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g met<br />

di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> van het op<strong>en</strong>baar bestuur op 'lager' niveau. De<br />

zorg richtte zich natuurlijk vooral op <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> die bij het rijk<br />

<strong>in</strong> beheer war<strong>en</strong>. Dit stelsel van 'rijksweg<strong>en</strong>'39 werd door <strong>de</strong><br />

Rijkswaterstaat on<strong>de</strong>rhoud<strong>en</strong>, aangepast <strong>en</strong> uilgebreid.<br />

Het on<strong>de</strong>rhoud van rijksweg<strong>en</strong> is on<strong>de</strong>rgebracht bij <strong>de</strong> verschill<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

regionale di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> van <strong>de</strong> Rijkswaterstaat. Die<br />

werd<strong>en</strong> tot 1903 district<strong>en</strong>' g<strong>en</strong>oemd <strong>en</strong> daarna directies.<br />

Inmid<strong>de</strong>ls bestaat voor elke prov<strong>in</strong>cie<strong>en</strong> aparte directie, geleid<br />

door e<strong>en</strong>'hoofd<strong>in</strong>g<strong>en</strong>ieur-directeuf . De regionale directies<br />

war<strong>en</strong> tot <strong>in</strong> <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> zev<strong>en</strong>tig on<strong>de</strong>rver<strong>de</strong>eld <strong>in</strong> arron'<br />

dissem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> die weer <strong>in</strong> di<strong>en</strong>stkr<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, <strong>in</strong>mid<strong>de</strong>ls is alle<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rver<strong>de</strong>|ng <strong>in</strong> di<strong>en</strong>stkr<strong>in</strong>g<strong>en</strong>og over. Deze ver<strong>de</strong>lrng<br />

<strong>in</strong> regionale directies, die vooral gericht zijn op het beher<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> waterstaatkundige situatie, is e<strong>en</strong> ess<strong>en</strong>tieel k<strong>en</strong>merk<br />

van <strong>de</strong> organisatie van <strong>de</strong> Rijkswaterstaat. Hel legt <strong>de</strong> na.<br />

druk op <strong>de</strong> beheersiaak van <strong>de</strong> Rijkswaterstaat <strong>en</strong> vraagl<br />

daardoor tegelijkertijd om e<strong>en</strong> nauwkeurig bepaald organrsatorisch<br />

teg<strong>en</strong>wicht, dat aan twee zak<strong>en</strong> tegemoet komt.<br />

Enerziids <strong>de</strong> eis<strong>en</strong> die technisch'soecralistrsche lak<strong>en</strong>. vooral<br />

met bekekkrng tot het realiser<strong>en</strong> van Inirastructurele werk<strong>en</strong>,<br />

aan <strong>de</strong> Rijkswaterstaat stell<strong>en</strong>.ao An<strong>de</strong>rzilds <strong>de</strong> noodzaak<br />

om als Rijkswaterstaal e<strong>en</strong> consrst<strong>en</strong>t <strong>en</strong> krachtig belerd te<br />

voer<strong>en</strong>. Bei<strong>de</strong> aspect<strong>en</strong> zijn <strong>in</strong> <strong>de</strong> organrsatie verwerkt.<br />

Specialistische di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> opgericht om <strong>de</strong>skundrgheid<br />

te bun<strong>de</strong>l<strong>en</strong>. De A gem<strong>en</strong>e D <strong>en</strong>st kan gezi<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

als <strong>de</strong> eerste zodanig di<strong>en</strong>st. Later \ryerd<strong>en</strong> o.a. <strong>de</strong> directres<br />

Brugg<strong>en</strong> <strong>en</strong> Sluiz<strong>en</strong> & Stuw<strong>en</strong> (die per 1 januar 1990 sam<strong>en</strong>.<br />

gevoegd word<strong>en</strong>). <strong>de</strong> di<strong>en</strong>st Verkeerskun<strong>de</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> Meetkundige<br />

Dr<strong>en</strong>st ngesteld Ook n <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>sector wefd<strong>en</strong><br />

specialistische di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> gevormd Speclfreke k<strong>en</strong>nis van we'<br />

g<strong>en</strong>aanleg werd geconc<strong>en</strong>lreerd <strong>in</strong> het diskrct Weg<strong>en</strong>tech.<br />

nrek (1923) dat later achtere<strong>en</strong>volg<strong>en</strong>d omgezet werd In <strong>de</strong><br />

drrectre Weg<strong>en</strong>verbet<strong>en</strong>ng, drre directies/district<strong>en</strong> Nieuwe<br />

Weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> directre Weg<strong>en</strong> Deze lln van dr<strong>en</strong>st<strong>en</strong> s<br />

10


vooral gericht op <strong>de</strong> uitvoerlng van weg<strong>en</strong>project<strong>en</strong>. Daarnaasi<br />

is er e<strong>en</strong> lijn van meer on<strong>de</strong>rzoeksgerichte di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> weg<strong>en</strong>' <strong>en</strong> verkeerssector: achtere<strong>en</strong>volg<strong>en</strong>s het Rijksweg<strong>en</strong>laboratorium,<br />

<strong>de</strong> Wegbouwkundige Di<strong>en</strong>st <strong>en</strong> <strong>de</strong> di<strong>en</strong>st<br />

Weg- <strong>en</strong> Waterbouw.<br />

De wijze waarop <strong>de</strong> Riikswaterstaat aan het beg<strong>in</strong> van <strong>de</strong><br />

eeuw was georganrseerd, met e<strong>en</strong> nadruk op <strong>de</strong> regionale<br />

drrecties, bleek steeds meer te bots<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> noodzakelijk<br />

geachte c<strong>en</strong>tralisatie, als mid<strong>de</strong>l tot e<strong>en</strong> krachtiger <strong>en</strong> etficr<strong>en</strong>ter<br />

beleidsvoer<strong>in</strong>g. Er war<strong>en</strong> wel (hoofd) <strong>in</strong>specteurs<br />

(-g<strong>en</strong>eraal), die <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister adviseerd<strong>en</strong>, maar zij stond<strong>en</strong> formeel<br />

nret bov<strong>en</strong> <strong>de</strong> directies. ln 1930 werd die situatie <strong>in</strong>grii,<br />

p<strong>en</strong>d gewijzigd. De <strong>in</strong>specteurs verdw<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> vervang<strong>en</strong><br />

door e<strong>en</strong> Directeur-G<strong>en</strong>eraal van <strong>de</strong> Rijkswaterstaat. De<br />

Directeur'G<strong>en</strong>eraal werd bijgestaan door e<strong>en</strong> gestadig <strong>in</strong><br />

omvang groei<strong>en</strong><strong>de</strong> stal, <strong>de</strong> C<strong>en</strong>trale Directie, <strong>in</strong> 1967 omge,<br />

vormd tot <strong>de</strong> Hoofddirectie van <strong>de</strong> Waterstaat.<br />

Het <strong>de</strong>partem<strong>en</strong>t van Waterstaat werd <strong>in</strong> 1906 weer zelfstan,<br />

drg, na <strong>de</strong>el uitgemaakt te hebb<strong>en</strong> van het m<strong>in</strong>isterie van B<strong>in</strong>,<br />

n<strong>en</strong>landse Zak<strong>en</strong> <strong>en</strong> van het m<strong>in</strong>isterie van Waterstaat,<br />

Han<strong>de</strong>l <strong>en</strong> Nijverheid. Na <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Wereldoorlog werd <strong>de</strong><br />

naam uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk gewijzlgd <strong>in</strong> m<strong>in</strong>isterie van Verkeer <strong>en</strong> Wa,<br />

terstaat. De Rijkswaterstaat is daar het belangrljkste on<strong>de</strong>r,<br />

<strong>de</strong>el van, maar voor <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>sector is ook het directoraaf<br />

g<strong>en</strong>eraal Vervoer van belang. dat beleid maakt vanuit <strong>de</strong><br />

(goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong>)vervoers-<strong>in</strong>valshoek, teg<strong>en</strong>over <strong>de</strong> verkeers-<strong>in</strong>valshoek<br />

van <strong>de</strong> Riikswaterstaat.<br />

1.5 Opzet van het rapport<br />

In <strong>de</strong> volg<strong>en</strong><strong>de</strong> hoofdsiukk<strong>en</strong> wordt <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g van <strong>de</strong><br />

rijksweg<strong>en</strong><strong>plann<strong>in</strong>g</strong> <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland chronologisch geanalyseerd.<br />

Hoofdstuk 2 geeft e<strong>en</strong> overzicht van <strong>de</strong> geschied<strong>en</strong>is<br />

van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>bouw <strong>in</strong> <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> voordat <strong>de</strong> eerste besluil<br />

vorm<strong>in</strong>gs<strong>plann<strong>in</strong>g</strong><br />

<strong>de</strong> weg<strong>en</strong>sector tot stand kwam (het<br />

rijksweg<strong>en</strong>plan van '1927) <strong>en</strong> sluit af met e<strong>en</strong> schets van dat<br />

rijksweg<strong>en</strong>plan. In hoofdstuk 3 wordt <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> peri,<br />

o<strong>de</strong> tot aan het beg<strong>in</strong> van <strong>de</strong> iar<strong>en</strong> zestig behan<strong>de</strong>ld, e<strong>en</strong> pe,<br />

rio<strong>de</strong> waar<strong>in</strong> het planmatig verbeter<strong>en</strong> <strong>en</strong> aanpass<strong>en</strong> van het<br />

weg<strong>en</strong>net c<strong>en</strong>traal stond<strong>en</strong>. Hoofdstuk 4 gaat over <strong>de</strong> daaropvolg<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

perio<strong>de</strong>, lop<strong>en</strong>d tot ca. 1973, waar<strong>in</strong> het vertrouw<strong>en</strong><br />

rri economische groei, grootscheepse uitbreid<strong>in</strong>g van<br />

het weg<strong>en</strong>net <strong>en</strong> ruimtelijke <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> overheerste. Hoofdstuk<br />

5 behan<strong>de</strong>lt globaal <strong>de</strong> iar<strong>en</strong> tot 1983. e<strong>en</strong> perio<strong>de</strong> van afnem<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

bereidheid om zon<strong>de</strong>r meer tegemoet te kom<strong>en</strong> aan<br />

<strong>de</strong> w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van het verkeer. In hoofdstuk 6 volgt t<strong>en</strong>slotte<br />

e<strong>en</strong> beschrijv<strong>in</strong>g van het beleid tot het verschi<strong>in</strong><strong>en</strong> van <strong>de</strong>el<br />

a van het Twee<strong>de</strong> Structuurschema verkeer <strong>en</strong> vervoer.<br />

waarna <strong>in</strong> hoofdstuk 7 <strong>de</strong> conclusies gepres<strong>en</strong>teerd word<strong>en</strong>.<br />

11


HOOFDSTUK 2<br />

De noodzaak van e<strong>en</strong> planmatige weg<strong>en</strong>bouw<br />

2.1 Inleid<strong>in</strong>g<br />

In dil hoofdstuk wordt <strong>de</strong> totstandkom<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> planmatige<br />

aanpak van weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g <strong>en</strong>-aanleg <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland behan<strong>de</strong>ld.<br />

Paragraaf 2.2 start daartoe mei e<strong>en</strong> beschrijv<strong>in</strong>g<br />

van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> weg<strong>en</strong>aanleg <strong>in</strong> <strong>de</strong> 19e eeuw. In 2.3 wordt<br />

<strong>in</strong>gegaan op <strong>de</strong> verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> vergeefse pog<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die tot<br />

aan <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> tw<strong>in</strong>tig <strong>en</strong> on<strong>de</strong>r to<strong>en</strong>em<strong>en</strong><strong>de</strong> maatschappelijke<br />

druk werd<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rnom<strong>en</strong> om met e<strong>en</strong> substantieel budget<br />

<strong>de</strong> weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g<br />

hand le nem<strong>en</strong>. Vervolg<strong>en</strong>s behan<strong>de</strong>lt<br />

paragraaf 2.4 <strong>de</strong> opzel die uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk succes had: <strong>de</strong><br />

weg<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>gwet. Paragraaf 2.5 gaat <strong>in</strong> op het uitvloeisel<br />

van die wet, <strong>de</strong> voorbereid<strong>in</strong>g van het eerste Rijksweg<strong>en</strong>'<br />

plan. Tot slot bevat paragraaf 2.6 e<strong>en</strong> evaluatie van djt<br />

hootdstuk.<br />

<strong>en</strong> UtrechfAmsterdam. De nieuwe kon<strong>in</strong>g Willem I hield vast<br />

aan het uitgangspunt dat <strong>de</strong> aanleg van <strong>de</strong> b9!919!U!slg_weg<strong>en</strong><br />

eelr aAk yan. dq c_elllqlC.o!_qr:!9jd.i!. Hij lanceer<strong>de</strong> op<br />

'1 3 maarl182l eet]._0ie.Uv_w€Serrp-la!--da!-yggai-e€0-!1lb-Jeio<strong>in</strong>g<br />

van het bestaan<strong>de</strong> weg<strong>en</strong>plan was.2<br />

ln dat Kon<strong>in</strong>klijk Besluit werd on<strong>de</strong>rscheid gemaakt tuss<strong>en</strong><br />

(elf)"groote weg<strong>en</strong> <strong>de</strong>r eerste klasse", vall<strong>en</strong>d on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid<br />

van het <strong>de</strong>partem<strong>en</strong>t van B<strong>in</strong>n<strong>en</strong>landse<br />

Zak<strong>en</strong> (Waterstaat) <strong>en</strong> weg<strong>en</strong> van <strong>de</strong> 'twee<strong>de</strong> klasse', behor<strong>en</strong>d<br />

tot het Drov<strong>in</strong>ciaal bestuur.3<br />

E<strong>en</strong> <strong>de</strong>rgelijke scheid<strong>in</strong>g is nooit meer losgelat<strong>en</strong>. 'Groote<br />

weg<strong>en</strong> <strong>de</strong>r eerste klasse' werd<strong>en</strong> via <strong>de</strong> Staatsbegrot<strong>in</strong>gef<strong>in</strong>ancierd.<br />

Dit was dan ook het eerste doel van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>plann<strong>en</strong><br />

uit <strong>de</strong> 19e eeuwr <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid van het<br />

Rijk <strong>in</strong> <strong>de</strong> f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g <strong>en</strong> het on<strong>de</strong>rhoud van <strong>de</strong> 9rote weg<strong>en</strong><br />

regel<strong>en</strong>.a<br />

Postroute-kaaft. 1810.<br />

2.2 De weg<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> neg<strong>en</strong>ti<strong>en</strong><strong>de</strong> eeuw<br />

De bemoei<strong>en</strong>is van <strong>de</strong> rijksoverheid met het weg<strong>en</strong>net startte<br />

aan het beg<strong>in</strong> van <strong>de</strong> 19e eeuw, tijd<strong>en</strong>s <strong>de</strong> Franse overheersrng.<br />

Brj <strong>de</strong>cret imperial' van 16 <strong>de</strong>cember 1811 werd<strong>en</strong><br />

or e k ass<strong>en</strong> van weg<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rscheid<strong>en</strong>, die on<strong>de</strong>f <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lilkheid<br />

van het Riik viel<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele route van <strong>de</strong><br />

eerste klasse <strong>de</strong> weg van Amsterdam naar Parijs over<br />

Utrecht <strong>en</strong> Antwerp<strong>en</strong>. Daarnaast, <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> klasse, e<strong>en</strong> aflskkrng<br />

van die weg: <strong>de</strong> route Breda,'s,Hertog<strong>en</strong>bosch,<br />

N irneg<strong>en</strong>-Gron<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Ver<strong>de</strong>r werd<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele regionale weg<strong>en</strong><br />

tot weg<strong>en</strong> van <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> klasse b<strong>en</strong>oemd.l<br />

lo<strong>en</strong> n 1813 <strong>de</strong> Frans<strong>en</strong> verdw<strong>en</strong><strong>en</strong> was nog slechts e<strong>en</strong><br />

oeperkt ge<strong>de</strong>elte gerealiseerd: Antwerp<strong>en</strong>,Breda-Sleeuwijk<br />

Deel grote weg no. 5 Uttecht-Bo<strong>de</strong>grcv<strong>en</strong>, omsfreeks /830.<br />

13


Pas daarna kon gewerkt word<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> <strong>in</strong>griip<strong>en</strong><strong>de</strong> verbeter<strong>in</strong>g<br />

van die beiangrilkste weg<strong>en</strong>. Aan het begln van <strong>de</strong><br />

19e eeuw k<strong>en</strong><strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rland al e<strong>en</strong> groot aantal belangrijke<br />

wegverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Maar van e<strong>en</strong> 'lan<strong>de</strong>lijk weg<strong>en</strong>net was<br />

ge<strong>en</strong> sprake: e<strong>en</strong> groot aantal regionale weg<strong>en</strong>stelsels, zon<strong>de</strong>r<br />

sam<strong>en</strong>hang op nationaal niveau. Dit was me<strong>de</strong> e<strong>en</strong> oor'<br />

zaak van <strong>de</strong> relatief kle<strong>in</strong>e rol van <strong>de</strong> landweg<strong>en</strong> <strong>in</strong> het<br />

vervoer. Voor vervoer over langere afstand gal m<strong>en</strong> <strong>de</strong> voor'<br />

keur aan het goedkope, snele <strong>en</strong> cofnfoatabele vervoer over<br />

<strong>de</strong> vaarweg<strong>en</strong>.5<br />

Hier kwam echter snelveran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g <strong>in</strong>. Het m<strong>in</strong>isterie van Blnn<strong>en</strong>landse<br />

Zak<strong>en</strong> stel<strong>de</strong> belangrijke somm<strong>en</strong> geld beschLkbaar<br />

voor <strong>de</strong> verbeter<strong>in</strong>g van het weg<strong>en</strong>stelsel. waardoor Ln<br />

<strong>de</strong> eerste helft van <strong>de</strong> 19e eeuw e<strong>en</strong> aanzetol e<strong>en</strong> vervoersnetwerk<br />

op nationale schaal tot stand kwam Van <strong>de</strong> groote<br />

weg<strong>en</strong>' werd steeds frequ<strong>en</strong>ter gebruik gemaakt voor het<br />

vervoer van person<strong>en</strong> <strong>en</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong>. Het op<strong>en</strong>baar vervoer<br />

v,a <strong>de</strong> dr||g<strong>en</strong>ce was e<strong>en</strong> groot succes.6<br />

De groolscheeose aanleg van spoo'weger vaaal <strong>de</strong> jare'l<br />

veertig van <strong>de</strong> vorige eeuw bracht <strong>de</strong> ommekeer' Dilig<strong>en</strong>ce'<br />

di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> iuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> grote sted<strong>en</strong> verdw<strong>en</strong><strong>en</strong> ais brjtoverslag<br />

De omvang van hei wegverkeer verm<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>de</strong> snel '<br />

gebracht van ruim 4 tot ruim 3 meter.s<br />

Hierdoor was <strong>de</strong> toestand van <strong>de</strong> rijksweg<strong>en</strong> aan het e<strong>in</strong><strong>de</strong><br />

van <strong>de</strong> 19e eeuw overdui<strong>de</strong>lijk slecht. De <strong>in</strong>g<strong>en</strong>ieur van <strong>de</strong><br />

Riikswalerstaat ir L.R. W<strong>en</strong>tholl constateer<strong>de</strong> <strong>in</strong> 1910 dat <strong>de</strong><br />

landweg<strong>en</strong> zeld<strong>en</strong> bre<strong>de</strong>r war<strong>en</strong> dan 4 meter, terwijl dat voor<br />

weg<strong>en</strong> rnet e<strong>en</strong> <strong>en</strong>igsz<strong>in</strong>s omvangrijk verkeer toch e<strong>en</strong><br />

m<strong>in</strong>imum-eis was, om het passer<strong>en</strong> van auto's mogeliik te<br />

mak<strong>en</strong>.<br />

2.3 Slechte weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> gemotoriseer<strong>de</strong> voertuig<strong>en</strong><br />

Staomboot nabij Breukel<strong>en</strong>, 1893<br />

Naast <strong>de</strong> lre<strong>in</strong> war<strong>en</strong> op sommjge lralect<strong>en</strong> ook <strong>de</strong> stoombootdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> geduchle concurr<strong>en</strong>t. Vooral to<strong>en</strong> na 1860<br />

het spoorwegnet ver<strong>de</strong>r werd uitgebouwd, verloor het weg'<br />

verkeer zoveelterreln, dal <strong>de</strong> roep orn bezuln glng op het on<br />

<strong>de</strong>rhoud van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> slerk to<strong>en</strong>am 8 De rilksoverhed<br />

voer<strong>de</strong> e<strong>en</strong> beleid waarmee door verwaarloz ng van het on'<br />

<strong>de</strong>rhoud <strong>de</strong> verhard ngsbreedte van veel weg<strong>en</strong> werd lerug'<br />

In 1896 kon <strong>de</strong> eerste 'automobiel' <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland gestgnaleerd<br />

word<strong>en</strong>. Daarna g<strong>in</strong>g <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g snel. Zo snel, dat<br />

<strong>de</strong> rn<strong>in</strong>ister van Waterstaat, Han<strong>de</strong>l <strong>en</strong> Nijverheid ir C. Lely10<br />

<strong>in</strong> januar 1899 liel wel<strong>en</strong> dat <strong>in</strong> verband met het to<strong>en</strong>em<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

molorverkeer <strong>de</strong> versmall<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> rijban<strong>en</strong> e<strong>en</strong> halt toegeroep<strong>en</strong><br />

moest word<strong>en</strong>.ll De motoriserlng vereiste e<strong>en</strong><br />

krachtig beleid. Niet voor niets werd<strong>en</strong>, <strong>in</strong> e<strong>en</strong> wet utt 1899,<br />

vanaf 1900 <strong>de</strong> nog bestaan<strong>de</strong> toll<strong>en</strong> op rijksweg<strong>en</strong> afgeschaft.12<br />

Stoomtram op burg over Merwe<strong>de</strong>kanaal, 1888.<br />

Dr. n. C. Lety, m<strong>in</strong>istet van waterstaat, han<strong>de</strong>l<strong>en</strong> Nijverheid'<br />

1891<br />

-1894, 1897-1901 <strong>en</strong> 1913'191 B.<br />

Hoevee geld besteed<strong>de</strong> <strong>de</strong> rijksoverheid <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze Jar<strong>en</strong> aan<br />

<strong>de</strong> weg<strong>en</strong> Jaarliiks was er voor'on<strong>de</strong>rhoud, hersle <strong>en</strong> ver'<br />

oele4.rg van weq<strong>en</strong> <strong>en</strong> brLgg<strong>en</strong> ee.1 budqel besul^'\baa<br />

'"ar 600.000 lol 7OO 000 gL o<strong>en</strong> l Dal oJdgel we d doo<br />

het parlern<strong>en</strong>t steeds zon<strong>de</strong>r discusse geaccepteerd Als er<br />

al gediscussieerd werd over het verkeer, g ng dat veel meer<br />

over <strong>de</strong> to<strong>en</strong>em<strong>en</strong><strong>de</strong> onveilghe d De Kamerled<strong>en</strong> soms Ll<br />

lersr ,/efbolger over hel roeaelo/e ged'dg va1 <strong>de</strong> auro'Ilo'<br />

or|stor ste:oer !ersc1'.e1<strong>de</strong> oolossroe.l voo L" Lev ' -<br />

mld<strong>de</strong>ls lid van <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Kamer' had e<strong>en</strong> alwijk<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

m<strong>en</strong><strong>in</strong>g.


,/':<br />

Haagsche Schouw bij Leid<strong>en</strong><br />

Iil trr. i,n,rr"r' (i,.r t;-tt,,ii]<br />

:lJ iJJ.i, Nrldrli u.h verl),tl.I<br />

Koffiehuis ,,Haagsche Schouw" bii Leid<strong>en</strong>, e<strong>in</strong>d 19e eeuw.<br />

ln <strong>de</strong>cember 1906 stel<strong>de</strong> hrl, dai m<strong>en</strong> on<strong>de</strong>r og<strong>en</strong> moest zi<strong>en</strong><br />

dat <strong>de</strong> auto het vervoerrn d<strong>de</strong>l van <strong>de</strong> toekomst s zeker als<br />

<strong>de</strong> auto's sneller <strong>en</strong> goedkoper zoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Gezt<strong>en</strong> d e<br />

toekomsl vond hij het onverm j<strong>de</strong>lilk <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> te verbred<strong>en</strong>.<br />

''lk achl het zo noodig dat <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> word<strong>en</strong> verbreed <strong>en</strong> op<br />

d e weg<strong>en</strong> bepaal<strong>de</strong> ge<strong>de</strong>et<strong>en</strong> speciaal voor zeer sne ve.<br />

keer <strong>en</strong> we lichl ook tev<strong>en</strong>s voof zwaar vervoer <strong>in</strong> te richt<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> zou daarom dan heer N,4<strong>in</strong>ister wll<strong>en</strong> verzoek<strong>en</strong> eersl<br />

e<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rzoek te lal<strong>en</strong> <strong>in</strong>stell<strong>en</strong> op welke wljze dat het best<br />

zou kunn<strong>en</strong> geschied<strong>en</strong> ( .) N/laar, lVilnheer <strong>de</strong> Voorz tter. In<br />

di<strong>en</strong> <strong>de</strong> M<strong>in</strong>ister e<strong>en</strong>maa onze weg<strong>en</strong> voor automob st<strong>en</strong><br />

geschrkt gaat mak<strong>en</strong>. dan ls ln d<strong>en</strong> twee<strong>de</strong> plaats noodlg.<br />

dat h jdaarbil zoodan g te werk gaal, dat wije<strong>en</strong> net van vooT<br />

aulomobrel verkeer geschikte hoofdweg<strong>en</strong> door het geheele<br />

land verkrijg<strong>en</strong>. waardoor <strong>de</strong> prov nc ale hoofdsted<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>g<br />

zoodanlg verbond<strong>en</strong> word<strong>en</strong> dat m<strong>en</strong> ek dier sted<strong>en</strong><br />

met sne hed<strong>en</strong> van 60 tot 80 <strong>en</strong> we icht f.reer K M. kan bere .<br />

k<strong>en</strong>. Het spreekt vanze f, dat het u ivoer<strong>en</strong> van zoo n pian<br />

veel, ja zeer vee ge d zal kost<strong>en</strong>. maar <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong>rgelijk plan s ook niet b nn<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong> nood g ( ) lnte<br />

g<strong>en</strong><strong>de</strong>eL. ik slel mlj voor dat daartoe <strong>en</strong>ke e tr<strong>en</strong>tall<strong>en</strong> jar<strong>en</strong><br />

.oodig zuil<strong>en</strong> z jn. Wat lk echter we \/<strong>en</strong>sche jk acht s da1<br />

het p an reeds thans wordt vastgestelcl r5<br />

V sle' \.1 Waler. ad_ or J<br />

ql6J-.le . e<br />

^.dJ-<br />

I r OA (<br />

v s er6 H ; startte <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad hel gew<strong>en</strong>sre onoeTzoeK waar<br />

l'r I lroulv<strong>en</strong>s zelf ook al toehadbesoief Beg<strong>in</strong> 1907 schreef<br />

hrl <strong>de</strong> nspecteurs-ge.eraa dat ze <strong>de</strong> hoofd <strong>in</strong>g<strong>en</strong>eurs val]<br />

<strong>de</strong> regonale drccles opdracltl moest<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> e<strong>en</strong> alge,<br />

nreer on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> toestaftd van <strong>de</strong> r jksv,reg<strong>en</strong> i.l I te<br />

voef<strong>en</strong> lvlet<strong>de</strong> resultai<strong>en</strong> va| het on<strong>de</strong>rzoek verwaclrt k <strong>de</strong><br />

voorslell<strong>en</strong>. waartoe <strong>de</strong>ze U aan e d ng gev<strong>en</strong> ook t<strong>en</strong> aan<br />

aeJr vitn <strong>de</strong> llurtcnqowor'rc frcl<strong>de</strong> e| lvelke m Ssc|r <strong>en</strong> gedll.<br />

ref<strong>de</strong> e<strong>en</strong>ge lar<strong>en</strong> gevorclcrd zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong> om <strong>en</strong>kele In<br />

, f\,,n, r{, { "'d./i''<br />

d<strong>en</strong> laatsl<strong>en</strong> lijd te zu<strong>in</strong>ig on<strong>de</strong>rhoud<strong>en</strong> weg<strong>en</strong> <strong>in</strong> bevredi<br />

g<strong>en</strong>d<strong>en</strong> staat te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>."rT<br />

In reactie op <strong>de</strong> voorstell<strong>en</strong> van Lely voeg<strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister Kraus<br />

hrer later aan toe, dat <strong>de</strong> beoog<strong>de</strong> weg<strong>en</strong>verbeter ng slap<br />

voor stap gerealiseerd zou moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. In eerste plaats<br />

zoud<strong>en</strong> <strong>de</strong> 'Rijks groote weg<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> moet<strong>en</strong> kom<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> dan vooral <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> me1 we<strong>in</strong> g (<strong>in</strong>t)bebouw<strong>in</strong>g, omdat<br />

<strong>de</strong>verbeterng daarvan m<strong>in</strong><strong>de</strong>rzou kost<strong>en</strong> Maar juisl bij e<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong>rgelijke gefaseer<strong>de</strong> aanpak zou het volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister<br />

''van belang zijn, dat avast e<strong>en</strong>lge beg<strong>in</strong>se<strong>en</strong> van algeme<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

aard zrln vaslgesteld, waarnaar zooveel do<strong>en</strong>lijk kan<br />

word<strong>en</strong> gehan<strong>de</strong>id. ls aldus e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong>e Leiddraad ver.<br />

kreg<strong>en</strong>. dan za dit aan ste se matige uitvoer<strong>in</strong>g van het d<strong>en</strong>k.<br />

beeld t<strong>en</strong> goe<strong>de</strong> kom<strong>en</strong> Zeker als htl ook ztln w<strong>en</strong>s van e<strong>en</strong><br />

vasl jaarlijks budget op <strong>de</strong> rijksbegrotrng voor <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>ver<br />

beter<strong>in</strong>g zou kunn<strong>en</strong> realrser<strong>en</strong>.lS<br />

He esullad vdr "e lan<strong>de</strong>ljkp ordp.zoe- ||e- a-lg op 1.1<br />

wacht<strong>en</strong>. Eerst n <strong>de</strong> zomer van 1908 war<strong>en</strong> <strong>de</strong> regionale<br />

rapport<strong>en</strong> gereed l9 De <strong>in</strong>specteurs.g<strong>en</strong>eTaar conctuoeeT.<br />

d<strong>en</strong> dat er tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> hoofd<strong>in</strong>g<strong>en</strong>eurs we<strong>in</strong>ig e<strong>en</strong>sgez<strong>in</strong>d.<br />

heid bestond. Sommig<strong>en</strong> zag<strong>en</strong> vee hell <strong>in</strong> afzon<strong>de</strong>rhjke<br />

weg<strong>en</strong> voor hel auloverkeeri an<strong>de</strong>r<strong>en</strong> war<strong>en</strong> daar met Lely<br />

overig<strong>en</strong>s teg<strong>en</strong> Het amb tieuze plan van Lely om e<strong>en</strong> la.t<br />

<strong>de</strong>l il. ter uar !\ege.] met vo ooe"<strong>de</strong> Cdpd^,rpir<br />

.a 6a ceto,<br />

kreeg welnig steun . vel<strong>en</strong> achtt<strong>en</strong> <strong>de</strong> kost<strong>en</strong> onverantwoord<br />

hoog En bov<strong>en</strong>d <strong>en</strong>. gezi<strong>en</strong> <strong>de</strong> nog beperkte spreid<strong>in</strong>g van<br />

het auloverke-or, Ieek alle<strong>en</strong> <strong>in</strong> Noord <strong>en</strong> Zu d Holand n<br />

Utrechl <strong>en</strong> In <strong>de</strong>l<strong>en</strong> van Ge<strong>de</strong>rland verbeterngef aan <strong>de</strong><br />

weg<strong>en</strong> nodrg. De nspecteursieLrnd<strong>en</strong> <strong>de</strong>ze kr liek En t,,!!j<br />

leld<strong>en</strong> daarnaast aan het nut van eef verbet<strong>en</strong>nq van <strong>de</strong><br />

'.1 :^CoF-. o-dd. ,e bjop. dlgp.i<strong>en</strong>^ -1.'ania-6 ./d- o(<br />

aLrto toclr ,rel meef zo!d<strong>en</strong> vo do<strong>en</strong> Vandaar dat .te <strong>de</strong> m<br />

n stel het acives gav<strong>en</strong> voorshands nog ge<strong>en</strong> vast jaar Jks<br />

l5


edrag voor <strong>de</strong>ze verbeter<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> rijksweg<strong>en</strong> te bestemm<strong>en</strong>./u<br />

De nieuwe m<strong>in</strong>ister mr J.G.S. Bevers accepteer<strong>de</strong><br />

dit advies <strong>en</strong> berichtte <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Kamer: "Geblek<strong>en</strong> is, dat<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> meeste prov<strong>in</strong>cion het verkeer met automobiel<strong>en</strong> niet<br />

van di<strong>en</strong> aard is, dat t<strong>en</strong> behoeve daarvan verbreed<strong>in</strong>o <strong>de</strong>r<br />

Rrjksweg<strong>en</strong> noodig zou zjn, <strong>en</strong> dat daar, waar die verlcree.<br />

d<strong>in</strong>g w6l <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g zou kom<strong>en</strong>, <strong>de</strong> kost<strong>en</strong> zeer hoog<br />

zoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong>, zoodat on<strong>de</strong>rgetek<strong>en</strong><strong>de</strong> daarvoor thans<br />

nog ge<strong>en</strong> voorstell<strong>en</strong> van algeme<strong>en</strong>e strekk<strong>in</strong>g me<strong>en</strong>t te mog<strong>en</strong><br />

do<strong>en</strong>."21<br />

Toch vond <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister niet dat er red<strong>en</strong> was om tevred<strong>en</strong> te<br />

zijn over <strong>de</strong> toestand van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>. Hij gaf namelijk tegelijkertijd<br />

<strong>de</strong> zojuist <strong>in</strong> di<strong>en</strong>st getred<strong>en</strong> <strong>in</strong>g<strong>en</strong>ieur van <strong>de</strong> Rijkswaterstaat<br />

L.R. W<strong>en</strong>tholt <strong>de</strong> opdracht e<strong>en</strong> nota te schrijv<strong>en</strong> over<br />

<strong>de</strong> toestand van <strong>en</strong> het verkeer op <strong>de</strong> rijksweg<strong>en</strong>. W<strong>en</strong>tholt<br />

nam persoonlijk <strong>de</strong> toestand van <strong>de</strong> meeste weg<strong>en</strong> <strong>in</strong> og<strong>en</strong>,<br />

schouw. Ver<strong>de</strong>r werd <strong>in</strong> dit ka<strong>de</strong>r <strong>de</strong> eerste verkeerstell<strong>in</strong>o<br />

op <strong>de</strong> rijksweg<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong>.<br />

Kaart met verkeersdrukte prcv<strong>in</strong>cie Utrccht, 1907.<br />

Op <strong>de</strong> waarnem<strong>in</strong>gspunt<strong>en</strong> passeerd<strong>en</strong> per dag gemid<strong>de</strong>ld<br />

slechis zo'n 20 auto's. Op <strong>de</strong> drukste punt<strong>en</strong> (rond D<strong>en</strong><br />

Haag, De Bilt <strong>en</strong> Zeist) werd<strong>en</strong> niet meer dan 60 iot gO auto's<br />

geteld. Verreweg het meeste autoverkeer werd geteld op <strong>de</strong><br />

route D<strong>en</strong> Haag - Leid<strong>en</strong> - Amsterdam - het Gooi. Vandaar<br />

W<strong>en</strong>tholts opvall<strong>en</strong><strong>de</strong> conclusie: "Uit <strong>de</strong> waarnem<strong>in</strong>o<strong>en</strong> zou<br />

m<strong>en</strong> dus g<strong>en</strong>e gd zijn op te mak<strong>en</strong>, dat het verkeer ;et mo<br />

torrijtuig<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> zeer groot <strong>de</strong>el di<strong>en</strong>t om buit<strong>en</strong>verblii<br />

v<strong>en</strong> ln <strong>de</strong> natuurschoone ge<strong>de</strong>elt<strong>en</strong> van ons land te<br />

verb<strong>in</strong>d<strong>en</strong> met <strong>de</strong> nabij geleg<strong>en</strong> groote sted<strong>en</strong>." W<strong>en</strong>thotts<br />

rapport bevatte naast <strong>de</strong>ze analyse van <strong>de</strong> verkeerstell<strong>in</strong>g<br />

ook e<strong>en</strong> tabel van alle rijksweg<strong>en</strong>, waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> l<strong>en</strong>gte, <strong>de</strong><br />

breedte, <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rhoudstoestand <strong>en</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rhoudskost<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> relatie tot <strong>de</strong> verkeers<strong>in</strong>t<strong>en</strong>siteit <strong>en</strong> <strong>de</strong> wegl<strong>en</strong>gte vermeld<br />

werd<strong>en</strong>.22<br />

De hoofd<strong>in</strong>specteur g<strong>in</strong>g er mee accoord dat het rapport ge<br />

publiceerd zou word<strong>en</strong>, maar vond het rapport slecht geschrev<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> zeker niet foutloos. Ver<strong>de</strong>r was zi<strong>in</strong> reactie<br />

lamehjk laconrek: dar e<strong>en</strong> groor <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> rilksweg<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

slechte toestand verkeer<strong>de</strong>, wist hij a|.23<br />

An<strong>de</strong>r<strong>en</strong> reageerd<strong>en</strong> m<strong>in</strong><strong>de</strong>r berust<strong>en</strong>d. Het raooort was natuurlij<br />

kor<strong>en</strong> op <strong>de</strong> mol<strong>en</strong> van Kamerled<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> verhreter<strong>in</strong>g<br />

van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> noodzakeliik achtt<strong>en</strong>. Eerste Kamerlid mr<br />

A.J.M. Smits (RKSP) noem<strong>de</strong> het rapport "zeer <strong>in</strong>drukwekk<strong>en</strong>d"<br />

<strong>en</strong> "absoluut vernietig<strong>en</strong>d ".2a Hij voeg<strong>de</strong> er aan toe,<br />

dat <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister gezi<strong>en</strong> <strong>de</strong> hoge kost<strong>en</strong> van verbeter<strong>in</strong>g, zou<br />

moet<strong>en</strong> overweg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> l<strong>en</strong><strong>in</strong>g al te sluit<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> speciaal<br />

begrot<strong>in</strong>gsfonds<br />

te stell<strong>en</strong>.25<br />

De nieuwe m<strong>in</strong>ister van Waterstaat Lely (!) was het, gezi<strong>en</strong><br />

zijn eer<strong>de</strong>re uit<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, natuurlijk e<strong>en</strong>s met <strong>de</strong> Kamerled<strong>en</strong> die<br />

e<strong>en</strong> grootscheepse verbeter<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> rijksweg<strong>en</strong> noodza_<br />

kelijk achtt<strong>en</strong>. lvlaar als m<strong>in</strong>ister werd hij geconfronteerd met<br />

<strong>de</strong> f<strong>in</strong>anciele mogelijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> onmogelijkhed<strong>en</strong> van <strong>de</strong> rijks_<br />

overheid. E<strong>en</strong> volledige verbeter<strong>in</strong>g voor alle rijksweg<strong>en</strong>, <strong>in</strong><br />

totaal circa 1900 km lang, was dan ook voor hem onmogelijk.<br />

Lely gaf tegelijk aan wat zijn alternatieve oploss<strong>in</strong>g was.<br />

Hij vertel<strong>de</strong> Smits dat <strong>de</strong> Rijkswaterstaat e<strong>en</strong> plan had opgesteld,<br />

waar<strong>in</strong> uitgegaan werd van e<strong>en</strong> gefaseer<strong>de</strong> aanpak<br />

- met voorlopig <strong>de</strong> nadruk op <strong>de</strong> wegvakk<strong>en</strong> waar verbeter<strong>in</strong>g<br />

gezi<strong>en</strong> <strong>de</strong> verkeers<strong>in</strong>t<strong>en</strong>siteit e<strong>en</strong> urg<strong>en</strong>te kwestie<br />

was.26<br />

De vervaardig<strong>in</strong>g van dat verbeter<strong>in</strong>gsplan was <strong>in</strong> oktober<br />

'1913 aangevang<strong>en</strong>. De <strong>in</strong>specteurs van <strong>de</strong> Waterstaat<br />

maakt<strong>en</strong> op verzoek van <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister e<strong>en</strong> lijst van rijksweg<strong>en</strong>,<br />

die naar hun m<strong>en</strong><strong>in</strong>g als eerste verbeterd zoud<strong>en</strong> moet<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> om te "voldo<strong>en</strong> aan billijke eisch<strong>en</strong> voor het mo<strong>de</strong>r<br />

ne verkeer". In totaal noemd<strong>en</strong> zii 8 rijksweg<strong>en</strong>, <strong>de</strong>els gele,<br />

g<strong>en</strong> <strong>in</strong> wat we nu <strong>de</strong> Randstad noem<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong>els directe<br />

verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van die Randstad met Belgig <strong>en</strong> Duitsland.2T<br />

M<strong>in</strong>ister Lely vond dat <strong>de</strong> verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g van D<strong>en</strong> Haag <strong>en</strong> Rof<br />

terdam met Utrecht ook <strong>in</strong> <strong>de</strong> rij van ess<strong>en</strong>tiele rijksweg<strong>en</strong><br />

thuishoor<strong>de</strong> <strong>en</strong> gaf <strong>de</strong> hoofd<strong>in</strong>g<strong>en</strong>jeurs-directeur<strong>en</strong> (HlD"<br />

van <strong>de</strong> regionale directies opdracht e<strong>en</strong> ram<strong>in</strong>g te makc..<br />

van <strong>de</strong> kost<strong>en</strong> van verbeter<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> 9 rijksweg<strong>en</strong>.28<br />

Na door <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister tot spoed gemaand te zijn, war<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

rapport<strong>en</strong> van <strong>de</strong> HID's teg<strong>en</strong> het e<strong>in</strong><strong>de</strong> van 1914 allemaal<br />

b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>.29 De <strong>in</strong>specteurs baseerd<strong>en</strong> hier hun sam<strong>en</strong>vatt<strong>en</strong>d<br />

rapport op. Zij schatt<strong>en</strong> <strong>de</strong> kost<strong>en</strong> voor het verbeter<strong>en</strong> van<br />

<strong>de</strong> I rijksweg<strong>en</strong> (breedte van 5 meter, goed weg<strong>de</strong>k <strong>en</strong> betere<br />

kunstwerk<strong>en</strong>) op ongeveer 5,5 mln guld<strong>en</strong>. De <strong>in</strong>specteurs<br />

war<strong>en</strong> echter van m<strong>en</strong><strong>in</strong>g dat op <strong>de</strong> drukste traiect<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> breedte zelfs op 7 meter gebracht zou moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

Ver<strong>de</strong>r me<strong>en</strong>d<strong>en</strong> ze, op grond van <strong>de</strong> H|D-rapport<strong>en</strong>, dat<br />

naast verbeter<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> 9 ri,ksweg<strong>en</strong> ook <strong>de</strong> aanleg van<br />

e<strong>en</strong> rijksweg Voorburg,Boskoop,Bo<strong>de</strong>grave nodig was,<br />

"ter completeer<strong>in</strong>g van het Rijksweg<strong>en</strong>net". Die weg zou on,<br />

geveer 1 mln guld<strong>en</strong> gaan kost<strong>en</strong>. Al met al kwam<strong>en</strong> zij zo<br />

uit op e<strong>en</strong> totaalbedrag voor het verbeter<strong>in</strong>gsplan van 7 mln<br />

ould<strong>en</strong>.3o<br />

l\,4<strong>in</strong>ister Lely Faakte van <strong>de</strong> voorstell<strong>en</strong> van <strong>de</strong> <strong>in</strong>specteurs<br />

nog <strong>in</strong> 1915 p<strong>en</strong> wetsontwerp 'Verbeter<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> Rijksweg<strong>en</strong>',<br />

dat na6r <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Kamer werd gestuurd. Artikel 1<br />

van dit wetsontwerp bepaal<strong>de</strong> dat <strong>de</strong> eer<strong>de</strong>r g<strong>en</strong>oem<strong>de</strong> ro'.<br />

tes door verbeter<strong>in</strong>g <strong>en</strong> verbred<strong>in</strong>g geschikt gemaakt zL<br />

d<strong>en</strong> word<strong>en</strong> voor alle verkeer. Daarnaast werd aangekon<br />

digd dat ook an<strong>de</strong>re rijksweg<strong>en</strong> naar behoefte zoud<strong>en</strong> wor,<br />

d<strong>en</strong> verbeterd (art.2). Op <strong>de</strong> rijksbegrot<strong>in</strong>g zou jaarlijks e<strong>en</strong><br />

aparte post voor <strong>de</strong>ze werk<strong>en</strong> <strong>in</strong>gesteld word<strong>en</strong> (art. 4).<br />

Over <strong>de</strong> kost<strong>en</strong> meld<strong>de</strong> <strong>de</strong> memorie van toelicht<strong>in</strong>g: "Ter bepal<strong>in</strong>g<br />

<strong>de</strong>r gedachte zal kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, dat<br />

die kost<strong>en</strong> te zam<strong>en</strong> ongeveer 20 millio<strong>en</strong> guld<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> bedrag<strong>en</strong><br />

"3r Deze grote stijg<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> ram<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> kost<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong> opzichte van <strong>de</strong> 7 mln uit het advies van <strong>de</strong> <strong>in</strong>specteurs<br />

werd vooral veroorzaakt door <strong>de</strong> meer ambitieuze draai die<br />

Lely had gegev<strong>en</strong> aan het oorspronkelijk vooral op aanpassrng<br />

van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> gerichte plan. Hij <strong>de</strong>el<strong>de</strong> <strong>de</strong> Kamer mee<br />

e<strong>en</strong> dwarsprofiel van <strong>de</strong> rijksweg<strong>en</strong> van meer dan 10 meter<br />

reeelte v<strong>in</strong>d<strong>en</strong>, vooral om waar nodig ook fietspad<strong>en</strong> aan te<br />

kunn<strong>en</strong> legg<strong>en</strong>. Daarnaast had na<strong>de</strong>re bestu<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g van <strong>de</strong><br />

plann<strong>en</strong> geleid tot <strong>de</strong> conclusie dal op vele plaats<strong>en</strong> <strong>de</strong> aanleg<br />

van e<strong>en</strong> nreuwe weg beter was dan verbeter<strong>in</strong>g van <strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong>.32<br />

Ter begeleid<strong>in</strong>g van dlt plan zou e<strong>en</strong> 'Weg<strong>en</strong>raad' van <strong>de</strong>skundig<strong>en</strong><br />

op het gebied van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>bouw <strong>en</strong> het verkeer<br />

<strong>in</strong>gesteld word<strong>en</strong> (art.3). Die Weg<strong>en</strong>raad zou dan wellicht <strong>in</strong>


<strong>de</strong> plaats kom<strong>en</strong> van <strong>de</strong> rec<strong>en</strong>t (17 juli 1915) <strong>in</strong>gestel<strong>de</strong><br />

'Rijksweg<strong>en</strong>commissie'. Die Rijksweg<strong>en</strong>commissie werd be,<br />

mand door <strong>in</strong>g<strong>en</strong>ieurs van <strong>de</strong> Rijkswaterstaat <strong>en</strong> had als taak<br />

<strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister te adviser<strong>en</strong> over alle zak<strong>en</strong> die <strong>de</strong> riiksweg<strong>en</strong><br />

betroff<strong>en</strong>. In 1915 werd <strong>de</strong> <strong>in</strong>specteur,g<strong>en</strong>eraal H. Wortman<br />

voorzitter, <strong>in</strong> 1918 opgevolgd door ir W<strong>en</strong>tholt.33<br />

Lely me<strong>en</strong><strong>de</strong> dat, gezi<strong>en</strong> <strong>de</strong> hoge kost<strong>en</strong>, f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g van<br />

het totale plan via <strong>de</strong> rijksbegrot<strong>in</strong>g niet w<strong>en</strong>selijk zou zijn; het<br />

zou leid<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> te lange uitvoer<strong>in</strong>gstijd. Hij vroeg <strong>de</strong> mr,<br />

nister van F<strong>in</strong>anci<strong>en</strong> mr |V1.W.F. Treub naar di<strong>en</strong>s m<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

over alternatieve l<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>gsvorm<strong>en</strong>. tely dacht aan e<strong>en</strong><br />

retributie voor het weggebruik door fietsers, automobilist<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> motorrij<strong>de</strong>rs. E<strong>en</strong> volg<strong>en</strong><strong>de</strong> vraag was dan of e<strong>en</strong> apart<br />

fonds opgericht zou moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> voor het weg<strong>en</strong>plan. Dit<br />

zou nuttig kunn<strong>en</strong> zijn wanneer het afsluit<strong>en</strong> van l<strong>en</strong><strong>in</strong>ge nodig<br />

mocht blijk<strong>en</strong>.34 l\y'<strong>in</strong>ister Treub g<strong>in</strong>g zon<strong>de</strong>r meer ac<br />

coord met e<strong>en</strong> me<strong>de</strong>-betal<strong>in</strong>g door <strong>de</strong> weggebruikers, maar<br />

wil<strong>de</strong> niet zon<strong>de</strong>r meer accoord gaan met <strong>de</strong> vorm<strong>in</strong>g van<br />

e<strong>en</strong> londs. Daarvoor was meer <strong>in</strong>formatie over <strong>de</strong> exacte be,<br />

doel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> nodig.3s<br />

In het parlem<strong>en</strong>t kreeg het voorstel voor weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> -aanleg zowel kritiek als <strong>in</strong>stemm<strong>in</strong>g. "Verscheid<strong>en</strong>e Ied<strong>en</strong><br />

betuigd<strong>en</strong> hunne <strong>in</strong>stemm<strong>in</strong>g met het d<strong>en</strong>kbeeld van<br />

d<strong>en</strong> M<strong>in</strong>ister om te kom<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong>e systematische, algemee,<br />

ne weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g. " An<strong>de</strong>r<strong>en</strong> legd<strong>en</strong> <strong>de</strong> nadruk op <strong>de</strong><br />

auto als luxueus speelgoed van roekeloze avonturiers. En<br />

"vele led<strong>en</strong>" betwijteld<strong>en</strong> of voor <strong>de</strong> systematische verbeter<strong>in</strong>g<br />

wel e<strong>en</strong> wet nodig was. Ook <strong>de</strong> <strong>in</strong>houd van het wets,<br />

voorstel ontmoefte kritieki wat is het nut van het noem<strong>en</strong> van<br />

bepaal<strong>de</strong> rijksweg<strong>en</strong>, als tegelijk dui<strong>de</strong>lijk is dat die niel alle<br />

maal op korte termi<strong>in</strong> verbeterd zoud<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

M<strong>en</strong> had e<strong>en</strong> logischer alternatief: zon<strong>de</strong>r wet <strong>en</strong> zon<strong>de</strong>r<br />

plan gewoon e<strong>en</strong> weg verbeter<strong>en</strong> als dat op e<strong>en</strong> bepaald<br />

mom<strong>en</strong>t urg<strong>en</strong>t is.36<br />

M<strong>in</strong>ister Lely ver<strong>de</strong>dig<strong>de</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> memorie van antwoord het<br />

kiez<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> wetsvorm. Alle<strong>en</strong> door het vaststell<strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijk planmatig beleid zoud<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>in</strong>g<strong>en</strong>ieurs van <strong>de</strong><br />

Bijkswaterstaat <strong>de</strong> afzon<strong>de</strong>rlijke projecfplann<strong>en</strong> "<strong>in</strong> sam<strong>en</strong>,<br />

hang kunn<strong>en</strong> opzett<strong>en</strong>, zon<strong>de</strong>r het gevaar dat bepaal<strong>de</strong><br />

project<strong>en</strong> m<strong>in</strong><strong>de</strong>r nuttig zoud<strong>en</strong> zijn, omdat aansluit<strong>en</strong><strong>de</strong> pro<br />

ject<strong>en</strong> niet doorgaan.3T<br />

Ondanks <strong>de</strong> <strong>in</strong>zet van m<strong>in</strong>ister Lely liep <strong>de</strong>ze pog<strong>in</strong>g tot e<strong>en</strong><br />

planmatige aanpak van <strong>de</strong> aanleg <strong>en</strong> verbeter<strong>in</strong>g van <strong>de</strong><br />

rijksweg<strong>en</strong> op niets uit. De economische crisis, rond het e<strong>in</strong><strong>de</strong><br />

van <strong>de</strong> Eerste Wefeldoorlog, gooi<strong>de</strong> roet <strong>in</strong> hei el<strong>en</strong>. E<strong>in</strong>d i<br />

1917 leid<strong>de</strong> het gebrek aan b<strong>en</strong>z<strong>in</strong>e er zelfs toe dat het ge- f<br />

bruik van <strong>de</strong> auto werd stopgezet. Geld voor ambltieuze /<br />

plann<strong>en</strong> was er bii <strong>de</strong> riiksoverheid niet meer. In oktober<br />

1918 werd het wetsvoorstel door <strong>de</strong> nieuwe m<strong>in</strong>ister van Wa,<br />

terstaat A.A.H.W. Konig <strong>in</strong>getrokk<strong>en</strong>.3s<br />

Konigs ambtsvoorganger, C. Lely; liad naast dtt wetsvoorstel<br />

ook e<strong>en</strong> plan voor e<strong>en</strong> wet "tot <strong>in</strong>siell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> londs t<strong>en</strong><br />

behoeve van <strong>de</strong> verbeter<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> Rijksweg<strong>en</strong>" gemaaki<br />

<strong>en</strong> ter cornm<strong>en</strong>taar naar F<strong>in</strong>anci6n gestuurd.3e M<strong>in</strong>ister Kon<br />

g besloot ook <strong>de</strong> besluitvorm<strong>in</strong>g over dit wetsvoorstel stop<br />

te zett<strong>en</strong>, nu het overbodig was geword<strong>en</strong>.4o<br />

Ondanks <strong>de</strong>ze teleurstell<strong>en</strong><strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g was dui<strong>de</strong>lijk dat<br />

e<strong>en</strong> grootscheepse verbeter<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> noodzakelijk<br />

was <strong>en</strong> hoogst<strong>en</strong>s vooruit geschov<strong>en</strong> werd. Vandaar dat op<br />

verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> punt<strong>en</strong> <strong>de</strong> ontwikke <strong>in</strong>g van bouwst<strong>en</strong><strong>en</strong> voor<br />

het beleid onverm<strong>in</strong><strong>de</strong>rdoorg<strong>in</strong>g.<br />

n <strong>de</strong> eerste plaats was uitbreid<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> k<strong>en</strong>nis over <strong>de</strong> verkeers<br />

nt<strong>en</strong>siteit nodig om e<strong>en</strong> planmatig beleid te kunn<strong>en</strong> opzett<strong>en</strong>.<br />

De verkeersteil<strong>in</strong>g van 1908 - <strong>in</strong> het ka<strong>de</strong>r van W<strong>en</strong>tholts<br />

on<strong>de</strong>rzoek kreeg op <strong>in</strong>itiatief van m<strong>in</strong>ister Lely <strong>in</strong> 1916<br />

e<strong>en</strong> vervolg.ar Lely wil<strong>de</strong> e<strong>en</strong> uitgebrei<strong>de</strong> telllng e<strong>en</strong><br />

maand lang 14 uur per etmaal - maar schrok to<strong>en</strong> hii <strong>de</strong><br />

kost<strong>en</strong>ram<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van zo'n tell<strong>in</strong>g zag. "Uit <strong>de</strong> rapport<strong>en</strong>, <strong>in</strong>gezond<strong>en</strong><br />

naar aanleid<strong>in</strong>g van majn schrijv<strong>en</strong> (..) is mij geblek<strong>en</strong>,<br />

dat het do<strong>en</strong> van <strong>de</strong> waarnem<strong>in</strong>g<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t het verkeer<br />

op <strong>de</strong> Rijksweg<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong><strong>de</strong> het door mij bedoel<strong>de</strong> tijdvak<br />

groote uitgav<strong>en</strong> zou vor<strong>de</strong>r<strong>en</strong>." Daarom koos hii voor e<strong>en</strong><br />

mih<strong>de</strong>r groots alternatiel: e<strong>en</strong> tell<strong>in</strong>g op 7 dag<strong>en</strong>, gedur<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

10 uur per etmaal.a2 De resultat<strong>en</strong> van <strong>de</strong> tell<strong>in</strong>g stuur<strong>de</strong> Lely<br />

<strong>in</strong> februari 1917 naar <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> <strong>in</strong>specteurs van <strong>de</strong> Waterstaat.<br />

"Gaarne zal ik vernem<strong>en</strong> tot welke beschouw<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong>ze stukk<strong>en</strong> (..) U aanleid<strong>in</strong>gev<strong>en</strong>."a3 De <strong>in</strong>specteurs vergelek<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> uitkomst<strong>en</strong> met <strong>de</strong> tell<strong>in</strong>g van 1908 <strong>en</strong> conclu<strong>de</strong>erd<strong>en</strong><br />

dat het gemotoriseerd verkeer 3 tot 4 maal zo groot<br />

was <strong>en</strong> dat, opvall<strong>en</strong>d g<strong>en</strong>oeg, <strong>de</strong> groei van het aantal fiet,<br />

sers nog veel groter was.aa<br />

Ver<strong>de</strong>r maakte het 'snelverkeer' e<strong>en</strong> nieuw, sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>d,<br />

stelsel van kilometeraanduid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> langs <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> gew<strong>en</strong>st.<br />

De Rijksweg<strong>en</strong>commissie <strong>de</strong>ed e<strong>en</strong> voorstel, dat, volg<strong>en</strong>s<br />

berek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>de</strong> HID's circa 60.000 guld<strong>en</strong> zou gaan<br />

kost<strong>en</strong>. De m<strong>in</strong>ister schrok van die prijs: "Waar <strong>de</strong> (..) kost<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> teg<strong>en</strong>woordige tijdsomstandighed<strong>en</strong> te hoog zijn <strong>in</strong> verhoud<strong>in</strong>g<br />

tot het daarme<strong>de</strong> te bereik<strong>en</strong> doel, kan ik ge<strong>en</strong> term<strong>en</strong><br />

v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g van het eerstg<strong>en</strong>oem<strong>de</strong> plan <strong>in</strong><br />

ver<strong>de</strong>re overweg<strong>in</strong>g te nem<strong>en</strong>."45 E<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re oploss<strong>in</strong>g<br />

kwam er niet- het probleem bleef bestaan. Hoewel niet<br />

ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong> <strong>de</strong> gebrekkige kilometrer<strong>in</strong>g als e<strong>en</strong> probleern zag.<br />

Bestuur<strong>de</strong>rs zoud<strong>en</strong> toch meer gebruik van <strong>de</strong> ANWBbord<strong>en</strong>,<br />

die <strong>de</strong> afstand<strong>en</strong> naar belangrijke plaats<strong>en</strong> aangav<strong>en</strong><br />

-"<br />

Daarnaast werd<strong>en</strong> op verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> terre<strong>in</strong><strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong> oni,<br />

plooid, die meer op <strong>de</strong> korle termijn gericht war<strong>en</strong>i <strong>de</strong> snelle<br />

to<strong>en</strong>ame van het gemotoriseerd verkeer had chaotische gevolg<strong>en</strong>.<br />

Het meest dui<strong>de</strong>lijk was dat mel het rijgedrag van <strong>de</strong><br />

nieuwbakk<strong>en</strong> automobilist<strong>en</strong>. Het grote aantal ongelukk<strong>en</strong>,<br />

ierwijl rijvaardigheids-exam<strong>en</strong>s nog onbek<strong>en</strong>d war<strong>en</strong> <strong>en</strong> er<br />

voor bijvoorbeeld <strong>de</strong> verlicht<strong>in</strong>g <strong>en</strong> spiegels nog njets geregeld<br />

was, vroeg om <strong>in</strong>grep<strong>en</strong>.4T<br />

Weg<strong>en</strong>kaaft van Ne<strong>de</strong> and, omstrceks 1920.<br />

17


Ook werd<strong>en</strong> maatregel<strong>en</strong> getroft<strong>en</strong> om op korte termi<strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

onhoudbare situatie op <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> te verbeter<strong>en</strong>. Veel weg<strong>en</strong><br />

war<strong>en</strong> <strong>de</strong>rmate slecht on<strong>de</strong>rhoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> zo we<strong>in</strong>ig geschikt<br />

voor het zware gemotoriseer<strong>de</strong> verkeer, dat <strong>de</strong> reger<strong>in</strong>g wel<br />

moest besluit<strong>en</strong> zwaar verkeer op bepaal<strong>de</strong> weg<strong>en</strong> te verbied<strong>en</strong>.<br />

In <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> 1920-1922 werd<strong>en</strong> vele wegvakk<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

brugg<strong>en</strong>, zowel lokaal <strong>en</strong> prov<strong>in</strong>ciaal als nationaal, lormeel<br />

geslot<strong>en</strong> verklaard voor vrachtwag<strong>en</strong>s bov<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bepaald<br />

gewicht. Het tek<strong>en</strong>t <strong>de</strong> noodsituatie.4s l\,l<strong>in</strong>ister Konig was<br />

dan ook van m<strong>en</strong><strong>in</strong>g dat het zo niet langer kon. Hij vroeg <strong>de</strong><br />

HID'S <strong>in</strong> oktober 1920:<br />

- op welke weg<strong>en</strong> restrictieve bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor vrachtauto s<br />

goro<strong>en</strong>;<br />

- ol aanvull<strong>in</strong>g<strong>en</strong> daarop nodig war<strong>en</strong>;<br />

'welke rijksweg<strong>en</strong> primair <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g zoud<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> om<br />

door zware vrachtauto's gebruikt te word<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

- wat <strong>de</strong> kost<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> zijn van het geschikt mak<strong>en</strong> van die<br />

rijksweg<strong>en</strong> voor zware vrachtwag<strong>en</strong>s.<br />

De HID'S gav<strong>en</strong> e<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijk antwoord: als <strong>de</strong> reger<strong>in</strong>g het<br />

economisch noodzakelijk zou v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> om zware vrachtauto s<br />

vrij baan te gev<strong>en</strong>, moest<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>lijk alle hooldweg<strong>en</strong> daar'<br />

voor geschikt gemaakt word<strong>en</strong> <strong>en</strong> zeker bijna alle riikswe'<br />

g<strong>en</strong>. De kost<strong>en</strong> van <strong>de</strong> noodzakelijke verbeter<strong>in</strong>g<strong>en</strong> kond<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> HID's zelfs niet bij b<strong>en</strong>a<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g schatt<strong>en</strong>, vooral omdat niet<br />

dui<strong>de</strong>liik was wat on<strong>de</strong>r'zwaat' verkeer verstaan moest wor'<br />

d<strong>en</strong>.as E<strong>en</strong> ontmoedig<strong>en</strong>d antwoord. De m<strong>in</strong>ister kwam er<br />

dan ook niet op terug.<br />

Intuss<strong>en</strong> was natuurlijk <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>aanleg niet geheel stopgezei.<br />

Via rijkssubsidies aan lagere overhed<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> nog<br />

steeds nieuwe weg<strong>en</strong> gef<strong>in</strong>ancierd.s0 Ook werd<strong>en</strong> <strong>in</strong> 1921<br />

<strong>de</strong> eerste riiwielpad<strong>en</strong> langs rijksweg<strong>en</strong> aangelegd.sl Aan<br />

het beg<strong>in</strong> \.an <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> tw<strong>in</strong>tig werd<strong>en</strong> echter vooral plann<strong>en</strong><br />

gemaakt. E<strong>en</strong> commissie van waterstaats<strong>in</strong>g<strong>en</strong>ieurs on<strong>de</strong>r'<br />

zocht bijvoorbeeld <strong>de</strong> tracd'keuze voor e<strong>en</strong> rijksweg van<br />

Breda langs Gorcum naar Utrecht. In het verslag van <strong>de</strong><br />

commissie werd aangeslot<strong>en</strong> bij het i<strong>de</strong>e om het verkeer van<br />

Amsterdam naar het zuid<strong>en</strong> via Ulrecht te leid<strong>en</strong>. Het voorgestel<strong>de</strong>^trac6<br />

bevatte ook twee brugg<strong>en</strong>, bij Gorcum <strong>en</strong><br />

Vian<strong>en</strong>.sz<br />

Voor e<strong>en</strong> <strong>de</strong>l<strong>in</strong>itieve oploss<strong>in</strong>g van het verkeersprobleern<br />

werd toch echter vooral <strong>in</strong> het buit<strong>en</strong>land gezocht. Congress<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> 'Perman<strong>en</strong>t <strong>in</strong>ternational association of the road<br />

congress' (PIABC) werd<strong>en</strong> met <strong>in</strong>teresse gevolgd. M<strong>en</strong> kan<br />

stell<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> oo <strong>de</strong>ze wiize verworv<strong>en</strong> technische k<strong>en</strong>nis<br />

aan <strong>de</strong> basis staat van het Ne<strong>de</strong>rlandse weg<strong>en</strong>beleid. In dat<br />

ka<strong>de</strong>r werd<strong>en</strong> ook verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> buit<strong>en</strong>landse studiereiz<strong>en</strong><br />

gemaakt. Beg<strong>in</strong> iar<strong>en</strong> tw<strong>in</strong>tig drong <strong>de</strong> Bijksweg<strong>en</strong>commis'<br />

sie er bii <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister op aan om <strong>de</strong> commissie voltallig naar<br />

Engeland te lat<strong>en</strong> reiz<strong>en</strong>. De situatie <strong>in</strong> Engeland was vooral<br />

opvall<strong>en</strong>d, omdat daar ondanks e<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijk tekort aan geschikte,<br />

bre<strong>de</strong> weg<strong>en</strong> toch we<strong>in</strong>ig protest rees. M<strong>in</strong>ister Ko<br />

nig liet echter maar 3 led<strong>en</strong> gaan.53 In maart 1923<br />

vertrokk<strong>en</strong> zij ook naar Belgi6. De verslag<strong>en</strong> van <strong>de</strong> studie<br />

rerz<strong>en</strong> gaan urtgebreid <strong>in</strong> op <strong>de</strong> toestand van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>. <strong>de</strong><br />

techniek van weg<strong>en</strong>aanleg <strong>en</strong>'on<strong>de</strong>rhoud <strong>en</strong> <strong>de</strong> organisatie<br />

van het weg<strong>en</strong>on<strong>de</strong>rhoud, maar niet op <strong>de</strong> wiize waarop <strong>in</strong><br />

Belgie <strong>en</strong> Engelan <strong>de</strong> verbeter<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> wordt aan'<br />

gepakt.sa<br />

2.4 De Weg<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>gwet<br />

Ondanks <strong>de</strong> pog<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>de</strong> Fliikswaterstaat om <strong>de</strong> meesl<br />

schri<strong>in</strong><strong>en</strong><strong>de</strong> problem<strong>en</strong> op te loss<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> basis te legg<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> meer planmatig beleid, groei<strong>de</strong> het protest snel.<br />

lvle<strong>de</strong> omdat na <strong>de</strong> Eerste Wereldoorlog <strong>en</strong> <strong>de</strong> economrsche<br />

crisis e<strong>en</strong> snel herstel van het verkeer was gevolgd.5s De<br />

snelle to<strong>en</strong>ame van het aantal auto's na 1919 werd vooral<br />

bevor<strong>de</strong>rd door <strong>de</strong> dump<strong>in</strong>g van Amerikaanse legerauto's<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> grote import van goedkope T'Fords.s6 En zo werd<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> al langer bestaan<strong>de</strong> problem<strong>en</strong> nog meer b<strong>en</strong>adruK:<br />

- <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> verkeerd<strong>en</strong> <strong>in</strong> het algeme<strong>en</strong> <strong>in</strong> e<strong>en</strong> slechte staal<br />

van on<strong>de</strong>rhoud;<br />

- <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> war<strong>en</strong> smal <strong>en</strong> bochtig;<br />

- hel on<strong>de</strong>rhoud van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> was, zon<strong>de</strong>r <strong>en</strong>ige sam<strong>en</strong>hang,<br />

<strong>in</strong> hand<strong>en</strong> van uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong><strong>de</strong> bestuursorgan<strong>en</strong>: riik,<br />

prov<strong>in</strong>cie, geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, waterschapp<strong>en</strong>;<br />

'belangriike directe routes ontbrak<strong>en</strong> nog (zoals Utrecht-<br />

Rotterdami's'Grav<strong>en</strong>hage):<br />

- <strong>in</strong> 1916 war<strong>en</strong> er nog ongeveer 300 toll<strong>en</strong>."'<br />

De druk op <strong>de</strong> overheid om met e<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijk beleid te kom<strong>en</strong><br />

werd groter na <strong>de</strong> opricht<strong>in</strong>g <strong>in</strong> 1919 van <strong>de</strong>'Vere<strong>en</strong>i'<br />

g<strong>in</strong>g Het Ne<strong>de</strong>rlandsche Weg<strong>en</strong>congres' (NWC), vooral<br />

gestimuleerd door <strong>de</strong> ANWB <strong>en</strong> het Kon<strong>in</strong>kliik Instituut van<br />

lng<strong>en</strong>ieurs. Opvall<strong>en</strong>d g<strong>en</strong>oeg nam<strong>en</strong> ook <strong>in</strong>g<strong>en</strong>ieurs van <strong>de</strong><br />

Riikswaterstaat plaats <strong>in</strong> het'uitvoer<strong>en</strong><strong>de</strong> comit6' van <strong>de</strong>ze<br />

ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>gss, die al direct g<strong>in</strong>g functioner<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> pressie'<br />

groep van belanghebb<strong>en</strong>d<strong>en</strong>: weggebruiker, weg<strong>en</strong>bouwer,<br />

wegbeheer<strong>de</strong>r.<br />

Het NWC startte, ev<strong>en</strong>als <strong>de</strong> <strong>in</strong>ternationale teg<strong>en</strong>hange'<br />

(PIARC), met het organiser<strong>en</strong> van congress<strong>en</strong> om (<br />

bestaan<strong>de</strong> k<strong>en</strong>nis over aanleg, on<strong>de</strong>rhoud <strong>en</strong> beheer van<br />

weg<strong>en</strong> te <strong>in</strong>v<strong>en</strong>tariser<strong>en</strong> <strong>en</strong> te verspreid<strong>en</strong>. Aan <strong>de</strong> t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<br />

bii het eerste congres, 1920, werd ook door hel<br />

<strong>de</strong>partem<strong>en</strong>l van Waterstaat <strong>de</strong>elg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. M<strong>en</strong> toon<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

to<strong>en</strong>ame van het verkeer <strong>en</strong> <strong>de</strong> gevolg<strong>en</strong> daarvan.59<br />

Het congres van 1920 was e<strong>en</strong> succes: <strong>de</strong> betrokk<strong>en</strong> organisalies<br />

g<strong>in</strong>g<strong>en</strong> actiebereid uit elkaar. Het volg<strong>en</strong><strong>de</strong> congres,<br />

op 28 <strong>de</strong>cember 1921, richtte zich direct op het beleid van<br />

<strong>de</strong> overheid. Het thema van dit congres: moet <strong>de</strong> weggebrulker<br />

(mee)betal<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> kost<strong>en</strong> van <strong>de</strong> weg (nu e<strong>en</strong> verbeter<strong>in</strong>g<br />

van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> al jar<strong>en</strong> uitbleef door <strong>de</strong> ontoereik<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

f<strong>in</strong>anciole mogelijkhed<strong>en</strong> van het Rijk) Het congres besloot<br />

dat <strong>de</strong>ze vraag <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>cipe bevestig<strong>en</strong>d beantwoord moest<br />

word<strong>en</strong>. l/'l<strong>en</strong> gal e<strong>en</strong> commissie <strong>de</strong> opdracht om te bereke'<br />

n<strong>en</strong> hoe veel e<strong>en</strong> bevredig<strong>en</strong><strong>de</strong> verbeter<strong>in</strong>g van het riikswe'<br />

g<strong>en</strong>net zou kost<strong>en</strong> <strong>en</strong> om le bezi<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> weggebruiker<br />

re<strong>de</strong>lijkerwijs verplicht zou kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bijdrage te<br />

betal<strong>en</strong>.60 Nam<strong>en</strong>s het <strong>de</strong>oartem<strong>en</strong>t van Waterstaat nam O.<br />

van Bockel <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze commissie plaats.6l<br />

Het rapport van <strong>de</strong> Nwc-commissie versche<strong>en</strong> <strong>in</strong> maart<br />

1924. Nl<strong>en</strong> conclu<strong>de</strong>er<strong>de</strong> dat weggebruikers <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad !<br />

vraagd moest<strong>en</strong> word<strong>en</strong> bij te drag<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> kost<strong>en</strong> van on<strong>de</strong>rhoud<br />

<strong>en</strong> verbeter<strong>in</strong>g. E<strong>en</strong> ontwerp voor e<strong>en</strong> Weg<strong>en</strong>be'<br />

last<strong>in</strong>gwet werd bijgevoegd.62 Ver<strong>de</strong>r werd <strong>de</strong> <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g van<br />

e<strong>en</strong> 'Rijksweg<strong>en</strong>londs' aanbevol<strong>en</strong>, waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>g gestort zoud<strong>en</strong> moet word<strong>en</strong>.<br />

Het rapoort van het NWC werd door <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

aandacht van <strong>de</strong> "Staatscommissie voor Vervoer" (Com'<br />

missie-Pati<strong>in</strong>) gebracht. Deze <strong>in</strong> '1923 <strong>in</strong>gestel<strong>de</strong> commrssre<br />

had als taak <strong>de</strong> 'vervoerskwestie' te bestu<strong>de</strong>r<strong>en</strong> <strong>en</strong> maatre'<br />

gel<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> economisch gebruik van land-, water', tram<strong>en</strong><br />

spoorweg<strong>en</strong> te tormuler<strong>en</strong>. Als voorziiter werd <strong>de</strong> buil<strong>en</strong>'<br />

gewoon gezant <strong>en</strong> gevolmachtigd m<strong>in</strong>ister mr R.J.H. Patijn<br />

b<strong>en</strong>oemd. De commissie-Patijn vroeg <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cies om advies<br />

over het NWC-rapport <strong>en</strong> <strong>in</strong>v<strong>en</strong>tariseer<strong>de</strong> alle bestaan<strong>de</strong><br />

prov<strong>in</strong>ciale heff<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> toll<strong>en</strong>. In het rapport van <strong>de</strong> commissie-Patijn,<br />

november 1924, werd <strong>in</strong>stemm<strong>in</strong>g betuigd met<br />

het uitgangspunt van <strong>de</strong> Nwc-commissie. lvlaar m<strong>en</strong> koos<br />

voor e<strong>en</strong> alwijk<strong>en</strong><strong>de</strong> opzet <strong>en</strong> hoogte van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re ver<strong>de</strong>hng van <strong>de</strong> <strong>in</strong>komsl<strong>en</strong>.63<br />

Zo war<strong>en</strong> er <strong>in</strong>mid<strong>de</strong>ls 3 jaar verstrek<strong>en</strong> s<strong>in</strong>ds het NWC hei<br />

i<strong>de</strong>e van e<strong>en</strong> me<strong>de</strong>betal<strong>in</strong>g door <strong>de</strong> weggebruiker gelan.


ceerd had - <strong>en</strong> was er nog niets beslot<strong>en</strong>. On<strong>de</strong>r aanvoer<strong>in</strong>g<br />

van <strong>de</strong> ANWB werd <strong>in</strong> 1925 het breed sam<strong>en</strong>gestel<strong>de</strong> 'Propaganda<br />

Comite voor Weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g' opgericht, om <strong>de</strong><br />

zaak van <strong>de</strong> bouwers <strong>en</strong> gebruikers van weg<strong>en</strong> beter te kunn<strong>en</strong><br />

bepleit<strong>en</strong>. In september 1925 <strong>de</strong>d<strong>en</strong> ze bij m<strong>in</strong>ister van<br />

Waterstaat ir lVl.C.E. Bongaerts hun beklag. Bongaerts erk<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

het probleem, maar me<strong>en</strong><strong>de</strong> toch eerst <strong>de</strong> f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g,<br />

<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> <strong>en</strong> wetgev<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g goed<br />

te moet<strong>en</strong> regel<strong>en</strong>.64 Op <strong>de</strong> <strong>in</strong> hetzeli<strong>de</strong> jaar georganiseer<strong>de</strong><br />

'Noodklokverga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g' werd<strong>en</strong> 2 moties aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong>: <strong>de</strong><br />

verbeter<strong>in</strong>g van het weg<strong>en</strong>net is uiterst noodzakelijk <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

opbr<strong>en</strong>gst van belast<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op het gebruik van weg<strong>en</strong> moet<br />

bestemd word<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>.65<br />

Om <strong>de</strong> totstandkom<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> <strong>de</strong>f<strong>in</strong>itief wetsontwerp te<br />

bespoedig<strong>en</strong> werd door Waterstaat e<strong>en</strong> nieuwe commissie<br />

<strong>in</strong>gesteld, o.l.v. dr E. Fokker. De m<strong>in</strong>ister van F<strong>in</strong>anci<strong>en</strong> g<strong>in</strong>g<br />

accoord met <strong>de</strong> <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>ze commissie <strong>en</strong> <strong>de</strong> opne'<br />

m<strong>in</strong>g daar<strong>in</strong> van verieg<strong>en</strong>woordigers van <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> <strong>de</strong>parte'<br />

m<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, <strong>de</strong> Staatscommissie voor <strong>de</strong> Waterstaatswetgev<strong>in</strong>g<br />

(waarvan Fokker ook voorzitter was) <strong>en</strong> <strong>de</strong> commissie-Patijn.<br />

Patijn vaardig<strong>de</strong> zi<strong>in</strong> secretaris ir G.J. van d<strong>en</strong> Broek af.66<br />

De voorstell<strong>en</strong> van <strong>de</strong> twee voorgaan<strong>de</strong> commissies werd<strong>en</strong><br />

door <strong>de</strong> commissie-Fokker verwerkt <strong>in</strong> haar wetsontwerp.6T<br />

Dat wetsontwerp werd bijna ongewijzigd als voorstel voor<br />

e<strong>en</strong> Weg<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>gwet naar <strong>de</strong> Stat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal gestuurd.<br />

ln <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>gwet, die op 30 <strong>de</strong>cember 1926 <strong>in</strong> het<br />

Staatsblad versche<strong>en</strong>, werd bepaald dat het belast<strong>in</strong>ggeld<br />

van <strong>de</strong> weggebruiker besteed zou word<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> verbeter<strong>in</strong>g<br />

van <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse weg<strong>en</strong>. Om die overdracht goed te<br />

kunn<strong>en</strong> regel<strong>en</strong> werd e<strong>en</strong> 'Weg<strong>en</strong>ionds' <strong>in</strong>gesteld (art.<br />

30).68 De begrot<strong>in</strong>g van dit Weg<strong>en</strong>londs zou jaarlijks vasf<br />

gesteld word<strong>en</strong> door <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister van Waterstaat. In het fonds<br />

zoud<strong>en</strong> gestort word<strong>en</strong>; e<strong>en</strong> rijksuitker<strong>in</strong>g, die ongeveer<br />

ev<strong>en</strong> hoog zou zijn als het budget voor <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>bouw <strong>in</strong><br />

voorgaan<strong>de</strong> jar<strong>en</strong>; <strong>de</strong> opbr<strong>en</strong>gst van <strong>de</strong> nieuwe Weg<strong>en</strong>be'<br />

last<strong>in</strong>g; <strong>de</strong> opbr<strong>en</strong>gst van <strong>de</strong> al langer bestaan<strong>de</strong> Rijwielbelast<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> mogelijkerwijs voorschott<strong>en</strong> van het Rijk aan het<br />

Weg<strong>en</strong>fonds. Het fondsbudget was bestemd voor <strong>de</strong> aanleg,<br />

<strong>de</strong> verbeter<strong>in</strong>g <strong>en</strong> het on<strong>de</strong>rhoud van twee categoriedn<br />

weg<strong>en</strong>. Prov<strong>in</strong>cies kreg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bepaal<strong>de</strong> ge<strong>de</strong>elte van <strong>de</strong> belast<strong>in</strong>gopbr<strong>en</strong>gst<br />

- te bested<strong>en</strong> aan weg<strong>en</strong> die vermeld zoud<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> op nog sam<strong>en</strong> te stell<strong>en</strong> prov<strong>in</strong>ciale weg<strong>en</strong>plann<strong>en</strong>.<br />

Het an<strong>de</strong>re <strong>de</strong>el zou door het Rijk besteed word<strong>en</strong><br />

aan rjksweg<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan an<strong>de</strong>re weg<strong>en</strong> die zoud<strong>en</strong> voorko<br />

m<strong>en</strong> op hel toekomstige'rijksweg<strong>en</strong>plan'.69 ln art. 33 werd<br />

<strong>de</strong> vaststell<strong>in</strong>g van zo'n rijksweg<strong>en</strong>plan geregeld: e<strong>en</strong> plan<br />

over bestaand <strong>en</strong> aan te legg<strong>en</strong> hoofdverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

De ambtelijke voorbereid<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>ze Weg<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>gwet<br />

was overig<strong>en</strong>s gepaard gegaan met ernstige spann<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>paarem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van Waterstaat <strong>en</strong> van F<strong>in</strong>ancl<strong>en</strong>.<br />

In <strong>de</strong> commissie-Fokker had <strong>de</strong> thesaurier-g<strong>en</strong>eraal al sterke<br />

bezwar<strong>en</strong> geuit teg<strong>en</strong> <strong>de</strong> door <strong>de</strong> meer<strong>de</strong>rheid van <strong>de</strong> commissie<br />

voorgestane <strong>in</strong>houd van <strong>de</strong> wet. Hij was van m<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

dat het Rijk te we<strong>in</strong>ig f<strong>in</strong>anciele speelruimte zou krijg<strong>en</strong> t<strong>en</strong><br />

opzichte van het budget voor <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cies.T0 Zijn kritiek<br />

werd ter harte g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> door <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister van F<strong>in</strong>anci<strong>en</strong> bij<br />

<strong>de</strong> opstell<strong>in</strong>g van het wetsvoorstel <strong>en</strong> <strong>de</strong> memorie van toelicht<strong>in</strong>g.<br />

l\l<strong>in</strong>ister van Waterstaat Bongaerts had verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> aanmerkrng<strong>en</strong><br />

op <strong>de</strong> redactie van het eerste ontwerp. Ev<strong>en</strong>als<br />

<strong>de</strong> thesaurier g<strong>en</strong>eraal voel<strong>de</strong> hij niets voor vaste perc<strong>en</strong>ta<br />

ges bij <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g van het budget tuss<strong>en</strong> het Riik <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

prov<strong>in</strong>cies. Hij was echier van m<strong>en</strong><strong>in</strong>g dat <strong>de</strong> verhoud ng zoals<br />

die zou geld<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste jar<strong>en</strong> vastgelegd zou moet<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> wet: 700/o<br />

voor het Riik omdat <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>verbet<strong>en</strong>ng<br />

rn <strong>de</strong> eerste jar<strong>en</strong> gericht zou word<strong>en</strong> op primaire weg<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> oeververb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. In <strong>de</strong> memorie van toelicht<strong>in</strong>g<br />

zou dan vermeld kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> dat later e<strong>en</strong> ver<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g van<br />

60 o/o ' 40 o/o mogelijk zou word<strong>en</strong>.<br />

De m<strong>in</strong>ister van Waterstaat had ook fundam<strong>en</strong>tele bezwar<strong>en</strong><br />

teg<strong>en</strong> het achterligg<strong>en</strong><strong>de</strong> i<strong>de</strong>e van e<strong>en</strong> planmatige aanpak<br />

van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g: "lk zou<strong>de</strong> t<strong>en</strong>slotte ook niet kunn<strong>en</strong><br />

meegaan met het voorstel <strong>de</strong>r commissie- Fokker <strong>in</strong>zake<br />

<strong>de</strong> vaststell<strong>in</strong>g door Rijk <strong>en</strong> prov<strong>in</strong>cies van weg<strong>en</strong>p/ann<strong>en</strong>.<br />

Juist het d<strong>en</strong>kbeeld, dat daaraan t<strong>en</strong> grondslag ligt, het vastlegg<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> Overheid - zij het dan ook, dat <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>plann<strong>en</strong><br />

om <strong>de</strong> ti<strong>en</strong> jaar zoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong> herzi<strong>en</strong> - aan werk<strong>en</strong>,<br />

waarvan nog zoo moeilijk is te voorspell<strong>en</strong>, welke hun <strong>in</strong>'<br />

vloed zal zijn op <strong>de</strong> welvaart <strong>en</strong> t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> waarvan <strong>de</strong> ver'<br />

wacht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> nog zoo sterk kunn<strong>en</strong> wissel<strong>en</strong>, heeft we<strong>in</strong>ig<br />

aantrekkelijks voor mij."71<br />

lvl<strong>in</strong>ister van F<strong>in</strong>anci<strong>en</strong> H. Colijn gaf op ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel punl toe.<br />

Hij wees het i<strong>de</strong>e om <strong>de</strong> verhoud<strong>in</strong>g voor het eerste jaar <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> wet vast te legg<strong>en</strong> <strong>en</strong> die voor latere jar<strong>en</strong> aan te gev<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> memorie van toelicht<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> hand. lvlaar belangrijker<br />

was dat Colijn <strong>de</strong> argum<strong>en</strong>tatie van Bongaerts niet accepteer<strong>de</strong>:<br />

elke vastgeleg<strong>de</strong> verhoud<strong>in</strong>g was voor hem aan'<br />

vechtbaar omdat voor niemand dui<strong>de</strong>lijk was hoeveel kost<strong>en</strong><br />

het Flijk <strong>en</strong> <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cies logischerwijs zoud<strong>en</strong> gaan mak<strong>en</strong>.<br />

Daarom stel<strong>de</strong> Colijn voor alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> maximum prov<strong>in</strong>ciaal<br />

aan<strong>de</strong>el <strong>in</strong> <strong>de</strong> wet vast te legg<strong>en</strong>. Jaarlilks zou dan <strong>de</strong> con'<br />

crete berek<strong>en</strong><strong>in</strong>g van <strong>de</strong> budgett<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>, gebaseerd op<br />

<strong>de</strong> l<strong>en</strong>gte van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> op <strong>de</strong> verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> plann<strong>en</strong>. Met<br />

Bongaerts' scepsis over e<strong>en</strong> planmatige aanpak kon Colijn<br />

al helemaal niet meegaan. Het manco van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>bouw<br />

was toch juist dat er zo onsystematisch gewerkt werd. Wanneer<br />

nu ook nog verwacht kon word<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> l<strong>en</strong>gte van <strong>de</strong><br />

verplaats<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met auto's toe zou nem<strong>en</strong>, was <strong>de</strong> noodzaak<br />

van e<strong>en</strong> versterkte coord<strong>in</strong>atie bij <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>aanleg voor hem<br />

dui<strong>de</strong>liik.T2<br />

De m<strong>in</strong>ister van Waterstaat moest wel overstag gaan. Hijaccepteer<strong>de</strong><br />

nu het i<strong>de</strong>e van e<strong>en</strong> wettelijk maximum voor <strong>de</strong><br />

provanciale budgett<strong>en</strong> <strong>en</strong> stel<strong>de</strong> voor uit te gaan van 30 0/o<br />

<strong>in</strong> het eerste iaar, met daarna 5 0/o stijg<strong>in</strong>g per 5 jaar - tot aan<br />

50 0/0. De kritiek op het beoog<strong>de</strong> planmatige karakter van het<br />

beleid herhaal<strong>de</strong> hij niet meer.73<br />

Zelfs <strong>de</strong> <strong>en</strong>ige aanmerk<strong>in</strong>g van Waterstaat die nu nog overe<strong>in</strong>d<br />

stond, werd door Colijn on<strong>de</strong>ruit gehaald. Hij wil<strong>de</strong> niets<br />

wet<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> wettelijk vastgeleg<strong>de</strong> groei van het prov<strong>in</strong>ciaal<br />

budget naat 50 0/o. Hoogst<strong>en</strong>s 35 0/o was voor hem acceptabel.<br />

Mocht dat laler te we<strong>in</strong>ig blijk<strong>en</strong> te zijn, dan zou<br />

e<strong>en</strong> wetswijzig<strong>in</strong>g <strong>de</strong> f<strong>in</strong>ancidle verhoud<strong>in</strong>g alsnog recht kun'<br />

n<strong>en</strong> trekk<strong>en</strong>.Ta<br />

Bongaerts gaf het niet op. Hij vond die 50 0/o helemaal niet<br />

teveel, omdat <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cies ook geld zoud<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> beste<br />

d<strong>en</strong> aan het lertiare weg<strong>en</strong>net iets waar F<strong>in</strong>anci<strong>en</strong> naar zijn<br />

mer<strong>in</strong>g ge<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g mee hielo.75<br />

Uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk kreeg ook op dit punt Co ijn zijn zln. In <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>gwet<br />

werd <strong>in</strong> art.32, lid 2, aangegev<strong>en</strong> dat het prov<strong>in</strong>ciale<br />

aan<strong>de</strong>el door <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister van Waterstaat vastgesteld<br />

zou word<strong>en</strong>, maar <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste 5 jaar t<strong>en</strong> hoogste 30 0/o zou<br />

bedrag<strong>en</strong>, <strong>de</strong> volg<strong>en</strong><strong>de</strong> 5 iaar hoogst<strong>en</strong>s 35 0/o <strong>en</strong> tot slot 5<br />

jaar t<strong>en</strong> hoogste 40 0/0.76 De reger<strong>in</strong>g vond het niet verstandig<br />

<strong>de</strong> ver<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g voor langer dan 15 jaar vast te legg<strong>en</strong>. Welke<br />

regel<strong>in</strong>g na 1941 nodig zou zijn was nu nog net te<br />

voorzt<strong>en</strong>.' /<br />

Het opzett<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> systeem van weg<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>g was<br />

ge<strong>en</strong> doel op zichzelf. De opbr<strong>en</strong>gst werd gebruikt voor e<strong>en</strong><br />

specifiek doel; <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g. Voor <strong>de</strong> rijksoverheid<br />

g<strong>in</strong>g het daarblj <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste plaats om <strong>de</strong> voornem<strong>en</strong>s die<br />

<strong>in</strong> e<strong>en</strong> rijksweg<strong>en</strong>plan zoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong> vastgelegd. Dit rijksweg<strong>en</strong>plan<br />

moest kracht<strong>en</strong>s <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>gwet 'aandui-


djng<strong>en</strong>' bevatt<strong>en</strong> over <strong>de</strong> concrete uitvoer<strong>in</strong>g van werk<strong>en</strong><br />

aan hel rijksweg<strong>en</strong>net. Hei plan zou m<strong>in</strong>st<strong>en</strong>s e<strong>en</strong>maal per<br />

10 jaar herzi<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>en</strong> jaarlijks geconcretiseerd word<strong>en</strong><br />

In e<strong>en</strong> urtvo<strong>en</strong>ngsplan (art. 35).<br />

In <strong>de</strong> memorie van toelicht<strong>in</strong>g bij <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>gwet<br />

werd e<strong>en</strong> concreet uitvoer<strong>in</strong>gsplan onthuld. Na uitvoerig on<strong>de</strong>rzoek<br />

was <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister van Waterstaatot <strong>de</strong> slotsom gekom<strong>en</strong>,<br />

'dat, tot verkrijg<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> behoorlijk net van weg<strong>en</strong><br />

(..), e<strong>en</strong> bedrag van ruim 300 millio<strong>en</strong> guld<strong>en</strong> zalword<strong>en</strong> vereischt"<br />

voor aanieg <strong>en</strong> verbeter<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland.<br />

Neemt m<strong>en</strong> aan, dat <strong>de</strong> aanleg, <strong>de</strong> omlegg<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

omvangrijke verbeter<strong>in</strong>g<br />

25 A 30 jar<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> zijn te voltooi<strong>en</strong>,<br />

dan valt te rek<strong>en</strong><strong>en</strong> op gemid<strong>de</strong>ld ruim 12 a 10 mi io<strong>en</strong><br />

guld<strong>en</strong> voor aanleg <strong>en</strong>z. <strong>en</strong> op I y2 millio<strong>en</strong> guld<strong>en</strong> voor on<strong>de</strong>rhoud,<br />

sam<strong>en</strong> op ongeveer 2l millio<strong>en</strong> guld<strong>en</strong> gemid<strong>de</strong>ld<br />

per jaar." Omdat <strong>de</strong> opbr<strong>en</strong>gsi van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>g <strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> rijwielbelast<strong>in</strong>g bei<strong>de</strong> op 6 mln guld<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> ge,<br />

schat, <strong>en</strong> daarnaast het rijk <strong>en</strong> <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>rhoudsplichhng<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> kle<strong>in</strong>e 10 mln guld<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> <strong>in</strong>br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, kon m<strong>en</strong><br />

dus uitgaan van e<strong>en</strong> "voorshands" loereik<strong>en</strong>d budget.78 De<br />

Twee<strong>de</strong> Kamer vond <strong>de</strong>ze voorgestel<strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>gstermijn<br />

van 25'30 jaar nogal lang <strong>en</strong> twijfel<strong>de</strong> ook over het realiteits<br />

gehalte van <strong>de</strong> kost<strong>en</strong>ram<strong>in</strong>g van 300 mln guld<strong>en</strong>. De nieuwe<br />

mrnister van Waterstaat mr H. Van <strong>de</strong>r Vegte antwoord<strong>de</strong><br />

dat <strong>de</strong> voorgesteld termijn bedoeld was als e<strong>en</strong> voorzichtige<br />

schatt<strong>in</strong>g. De 300 mln guld<strong>en</strong> was daarnaast niet zomaar uit<br />

<strong>de</strong> lucht gegrep<strong>en</strong>. De commissie Patijn had dit berek<strong>en</strong>d <strong>en</strong><br />

had <strong>in</strong> haar rapport ultgewerkte kost<strong>en</strong>ram<strong>in</strong>g<strong>en</strong> per project<br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>./v<br />

2.5 Voorbereid<strong>in</strong>g van het rijksweg<strong>en</strong>plan<br />

De voorbereid<strong>in</strong>g van zo'n rijksweg<strong>en</strong>plan was door <strong>de</strong><br />

Rijkswaterstaat al gestart voordat <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>gwet<br />

door het parlem<strong>en</strong>t aanvaard was. E<strong>en</strong> belangrijke stap <strong>in</strong><br />

die voorbereid<strong>in</strong>g was <strong>de</strong> <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g van het District Weg<strong>en</strong>techniek<br />

<strong>in</strong> juni 1923. De taak van <strong>de</strong> nieuwe di<strong>en</strong>st: bestu<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g<br />

van <strong>de</strong> 'techniek <strong>de</strong>r weg<strong>en</strong>'<strong>en</strong> <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g van<br />

on<strong>de</strong>rwerp<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong><strong>de</strong> aanleg, verbeter<strong>in</strong>g <strong>en</strong> on<strong>de</strong>rhoud<br />

van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>, uitgezon<strong>de</strong>rd het beheer over <strong>en</strong> het toezicht<br />

op <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> werk<strong>en</strong> (vanouds e<strong>en</strong> taak van <strong>de</strong><br />

regionale directies). M<strong>en</strong> g<strong>in</strong>g er <strong>in</strong> 1923 van uit dai het district<br />

na e<strong>en</strong> aantal jar<strong>en</strong> weer opgehev<strong>en</strong> zou kunn<strong>en</strong> wor<br />

d<strong>en</strong>, als <strong>de</strong> iaak volbracht zou ziln.8o Tot hoofd van het<br />

district Weg<strong>en</strong>techniek werd b<strong>en</strong>oernd ir G.J. van d<strong>en</strong><br />

Broek.<br />

In het najaar van 1923 g<strong>in</strong>g Van d<strong>en</strong> Broek op studiereis<br />

naar Engeland. Op grond van zijn ervar<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> Engeland<br />

<strong>de</strong>ed hij <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister e<strong>en</strong> voorstel over <strong>de</strong> aanoak van <strong>de</strong> we,<br />

g<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g: "T<strong>en</strong> e<strong>in</strong><strong>de</strong> tot e<strong>en</strong> systematische verbeter<strong>in</strong>g<br />

<strong>de</strong>r Rijksweg<strong>en</strong> te kom<strong>en</strong>, is het noodig e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong><br />

wegverbeter<strong>in</strong>gsp an op te mak<strong>en</strong>, bil <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g<br />

waarvan vooral ook met <strong>de</strong> <strong>in</strong>t<strong>en</strong>siteit van het verkeer, dus<br />

met <strong>de</strong> uitkomst<strong>en</strong> <strong>de</strong>r <strong>in</strong> dit jaar verrichte verkeerswaarne,<br />

m<strong>in</strong>g<strong>en</strong> wordt rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g gehoud<strong>en</strong>." Daarom raad<strong>de</strong> hii m<strong>in</strong>ister<br />

Van Swaay aan <strong>de</strong> HID's te "verzoek<strong>en</strong> zulk e<strong>en</strong> globaal<br />

plan voor hun directie of distr ct <strong>in</strong> te z<strong>en</strong>d<strong>en</strong>, waar<strong>in</strong><br />

me<strong>de</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> zljn zoodanige nieuwe weg<strong>en</strong> als <strong>in</strong> het<br />

Rijksbelang w<strong>en</strong>schelijk wordt geoor<strong>de</strong>eld (zooals b.v. e<strong>en</strong><br />

weg van Rotterdarnaar Gouda). Bij hel plan zoud<strong>en</strong> tev<strong>en</strong>s<br />

<strong>de</strong> kost<strong>en</strong>, noodig voor hel laarlijksch on<strong>de</strong>rhoud van ale<br />

Rljksweg<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> Directie, op te gev<strong>en</strong> zijn. Het sam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong> schema uit <strong>de</strong>ze ge<strong>de</strong>eltelilke plann<strong>en</strong><br />

zou Uwe Excell<strong>en</strong>tie aan mrj kunn<strong>en</strong> opdrag<strong>en</strong> Dit algeme<strong>en</strong><br />

schema wafe daarna aan het oor<strong>de</strong>el <strong>de</strong>r Riiksweo<strong>en</strong>cornr.,ssie<br />

te on<strong>de</strong>rwerp<strong>en</strong> 8' De Rilksweg<strong>en</strong>comnlsie<br />

lr G.J. van d<strong>en</strong> Broek, 1879-1935.<br />

schaar<strong>de</strong> zich achter <strong>de</strong>ze opzet <strong>en</strong> stel<strong>de</strong> <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister voor<br />

om Van d<strong>en</strong> Broek die vrag<strong>en</strong>lilst voor <strong>de</strong> HiD s te lat<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>.dz<br />

De mrnisler volg<strong>de</strong> die raad oo. Van Swaay zou dan<br />

<strong>de</strong> vrag<strong>en</strong>lijst aan <strong>de</strong> HID's stur<strong>en</strong>, h<strong>en</strong> verzoek<strong>en</strong>d "elk voor<br />

hun ressort e<strong>en</strong> globaal plan voor <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g aan<br />

mij <strong>in</strong> te di<strong>en</strong><strong>en</strong>".83<br />

"Het op te mak<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong> plan voor <strong>de</strong> stelselmatige verbeter<strong>in</strong>g<br />

van <strong>de</strong> Rijksweg<strong>en</strong> voor het mo<strong>de</strong>rne verkeer" zou<br />

gebaseerd moet<strong>en</strong> zijn op <strong>de</strong> <strong>in</strong> 1923 verrichte verkeerswaarnem<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.84<br />

Die waarnem<strong>in</strong>g<strong>en</strong> war<strong>en</strong> ge<strong>in</strong>itieer door <strong>de</strong> Rijksweg<strong>en</strong>commissie.<br />

De tell<strong>in</strong>g werd opgezet door het district Weg<strong>en</strong>,<br />

techniek <strong>en</strong> lever<strong>de</strong> door <strong>de</strong> betere opzet meer <strong>in</strong>formatie op<br />

dan <strong>de</strong> tell<strong>in</strong>g van 1916.85<br />

Van d<strong>en</strong> Broek formuleer<strong>de</strong><strong>en</strong> groot aantal vrag<strong>en</strong> voor !_<br />

HID's. Ze moest<strong>en</strong> aangev<strong>en</strong> wat er nodig zou zijn met be,<br />

trekk<strong>in</strong>g tot:<br />

<strong>de</strong> verbeter<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> verhard<strong>in</strong>g om <strong>de</strong>ze geschikte ma<br />

k<strong>en</strong> voor auto's rnet 5 ton ladlng;<br />

-<strong>de</strong> verbred<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> verhard<strong>in</strong>g tot 5 a 6 meter;<br />

-<strong>de</strong> verbeter<strong>in</strong>g van het tracd (gevaarlijke bocht<strong>en</strong> <strong>en</strong> kruisrng<strong>en</strong>)i<br />

<strong>de</strong> aanleg van nieuwe weg<strong>en</strong>;<br />

-<strong>de</strong> verbeteflng van verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong> over <strong>de</strong> grote rivier<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

-<strong>de</strong> extra kost<strong>en</strong> van <strong>de</strong>ze noodzakelijke verbeterjng<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

eerste 5 jaar.86<br />

lvl<strong>in</strong>ister Van Swaay stuur<strong>de</strong> <strong>in</strong> auguslus 1924 <strong>de</strong> vrag<strong>en</strong>lijst<br />

van Van d<strong>en</strong> Broek ongewljzigd aan <strong>de</strong> HID's van <strong>de</strong> regio<br />

nale directies.sT<br />

Terwijl <strong>de</strong> HID's aan <strong>de</strong> beantwoord<strong>in</strong>g werkt<strong>en</strong>, maakte Van<br />

d<strong>en</strong> Broek zijn overz cht van <strong>de</strong> verkeerstell<strong>in</strong>g van 1923 gereed.<br />

De belangrljksie conclusies gal hlj door aan <strong>de</strong> rnrnister,^met<br />

het voorstel <strong>de</strong> tell<strong>in</strong>g e<strong>en</strong>s per 3 jaar te her,<br />

nat<strong>en</strong>:""<br />

-Alle<strong>en</strong> bij <strong>de</strong> grotere sted<strong>en</strong> was sprake van e<strong>en</strong> druk ge<br />

motonseerd verkeer, vooral <strong>in</strong> oost, <strong>en</strong> wesl Ne<strong>de</strong>rland.<br />

20


- De omvang van het 'doorgaand verkeer' was nog ger<strong>in</strong>g.<br />

'Op <strong>de</strong> "grootste Rijksweg<strong>en</strong>" bestond 57 0/o van <strong>de</strong> voertutg<strong>en</strong><br />

uit auto's.<br />

- In <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 1908-1916 was <strong>de</strong> to<strong>en</strong>ame van het gemotoriseerd<br />

verkeer uiterst ger<strong>in</strong>g geweest, maar tuss<strong>en</strong> 1916<br />

<strong>en</strong> 1923 was het aantal getel<strong>de</strong> auto's 50 0/o hoger geword<strong>en</strong>.<br />

De'verbeter<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong>' van <strong>de</strong> HID's kwam<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> zomer<br />

van 1925 bij Van d<strong>en</strong> Broek b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>. In november stuur<strong>de</strong> hij<br />

zijn sam<strong>en</strong>vatt<strong>in</strong>g, conclusies <strong>en</strong> aanbevel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> mrnister.<br />

<strong>in</strong> e<strong>en</strong> 53 blz. dikke nota. Van d<strong>en</strong> Broek startte zijn<br />

verhan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g met e<strong>en</strong> omschrijv<strong>in</strong>g van het begrip hoofdver'<br />

b<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gsweg: e<strong>en</strong> weg tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> grotere sted<strong>en</strong> <strong>en</strong>/ol produktiec<strong>en</strong>tra.<br />

"Het hoofdnet zou dan, <strong>in</strong>di<strong>en</strong> daaraan <strong>de</strong><br />

bov<strong>en</strong>besprok<strong>en</strong> ruime uitbreid<strong>in</strong>g wordt gegev<strong>en</strong>, onge'<br />

veer 2800 K.M. lang zijn, waarvan zich thans reeds omstreeks<br />

1900 K.N.4. <strong>in</strong> Rijksbeheer bev<strong>in</strong>d<strong>en</strong>."<br />

Van belang is vooral <strong>de</strong> globale schatt<strong>in</strong>g die <strong>de</strong> HID'S had'<br />

d<strong>en</strong> gemaakt van <strong>de</strong> extra kost<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> kom<strong>en</strong><strong>de</strong> 5 jaar:<br />

28.135.000 guld<strong>en</strong>. Voor het Rijk zoud<strong>en</strong> daar dan nog <strong>de</strong><br />

verbeter<strong>in</strong>gskost<strong>en</strong> bijkom<strong>en</strong> voor weg<strong>en</strong> op het riiksweg<strong>en</strong>'<br />

plan die niet bij het Rijk <strong>in</strong> beheer war<strong>en</strong>. Van d<strong>en</strong> Broek<br />

vond het belangrijk dit alvast te vergeliik<strong>en</strong> met het budget<br />

van het Rijk waarschijnlijk zou krijg<strong>en</strong> uit het Weg<strong>en</strong>fonds. Hij<br />

kon <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister daarover gerust stell<strong>en</strong>. Als het voorstel van<br />

<strong>de</strong> commissie-Fokker gevolgd zou word<strong>en</strong>, kon <strong>de</strong> Rijkswaterstaat<br />

rek<strong>en</strong><strong>en</strong> op e<strong>en</strong> bedrag van 27 tot 30 mln guld<strong>en</strong>.89<br />

Terwijl <strong>de</strong> vaststell<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>gwet op zich liel<br />

wacht<strong>en</strong>, verfi<strong>in</strong><strong>de</strong> Van d<strong>en</strong> Broek <strong>de</strong> fjnanciele calculaties.<br />

ln juli 1926 stuur<strong>de</strong> hij <strong>de</strong> <strong>in</strong>specteurs e<strong>en</strong> vooruitblik op <strong>de</strong><br />

mogelijk werk<strong>en</strong> <strong>in</strong> 1927. Hij schatte <strong>de</strong> opbr<strong>en</strong>gst van <strong>de</strong><br />

weg<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>g<br />

1927 op 7 mln guld<strong>en</strong>. De rijwielbelast<strong>in</strong>g<br />

daarbij opgeteld verwachtte hij e<strong>en</strong> aan<strong>de</strong>el voor het rijk (70<br />

0/o) van 6,3 mln, naast e<strong>en</strong> rijksuitker<strong>in</strong>g van 4 mln. On<strong>de</strong>rhoud<br />

van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong>mid<strong>de</strong>ls al aangevraag<strong>de</strong> nieuwe<br />

werk<strong>en</strong> voor'1927 slokt<strong>en</strong> al 8,5 mln van dit budget op. De<br />

rester<strong>en</strong><strong>de</strong> 1,8 mln vond hijtoereik<strong>en</strong>d - <strong>en</strong> hijstel<strong>de</strong> voor <strong>de</strong><br />

HID'S te vrag<strong>en</strong> alle "reeds voorberei<strong>de</strong> verbeter<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

door te gev<strong>en</strong> aan het <strong>de</strong>partem<strong>en</strong>t.go De activiteit<strong>en</strong> van<br />

Van d<strong>en</strong> Broek <strong>en</strong> zijn geruststell<strong>en</strong><strong>de</strong> calculaties war<strong>en</strong> voor<br />

m<strong>in</strong>ister van Waterstaat mr H. van <strong>de</strong>r Vegte red<strong>en</strong> om <strong>in</strong> oktober<br />

1926 met gepaste trots aan <strong>de</strong> Kamer mee te <strong>de</strong>l<strong>en</strong> dat<br />

e<strong>en</strong> 'vijfiarig werkplan' spoedig gereed zou kom<strong>en</strong>, zodat di'<br />

rect na vaststell<strong>in</strong>g van het rijksweg<strong>en</strong>plan gestart zou kunn<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong>.91<br />

Rijksweg I <strong>in</strong> 1926.<br />

Riiksweg<strong>en</strong><br />

De m<strong>in</strong>ister belool<strong>de</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Karner bij <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>dig<strong>in</strong>g<br />

van zijn voorstefweg<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>gwet "e<strong>en</strong> zoodanige wijze<br />

van verbeter<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r bestaan<strong>de</strong> Rijksweg<strong>en</strong> (..), dat over 5<br />

Jaar ge<strong>en</strong> gegron<strong>de</strong> klacht<strong>en</strong> meer over d<strong>en</strong> toestand <strong>de</strong>r<br />

zoud<strong>en</strong> gehoord word<strong>en</strong>".vz Voor Van d<strong>en</strong><br />

Broek aanleid<strong>in</strong>g om <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister <strong>en</strong>kele dag<strong>en</strong> later al e<strong>en</strong><br />

brief te schrijv<strong>en</strong>: nu u <strong>in</strong> 5 jaar e<strong>en</strong> toereik<strong>en</strong>d net wilt hebb<strong>en</strong>,<br />

zal <strong>de</strong> Riikswaterstaat e<strong>en</strong> nieuw werkplan moet<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>.<br />

want het ou<strong>de</strong> werkplan van november '1925 is hiervoor<br />

niet geschikt (het omvat niet alle rijksweg<strong>en</strong>, heett ge<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijke<br />

kost<strong>en</strong>ram<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> bevat verbeter<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die niet b<strong>in</strong>n<strong>en</strong><br />

5 jaar gerealiseerd kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>). Daarom stel<strong>de</strong> Van<br />

d<strong>en</strong> Broek voor met nieuwe vrag<strong>en</strong> naar <strong>de</strong> HID's te gaan.<br />

Ze zoud<strong>en</strong> e<strong>en</strong> verbeter<strong>in</strong>gsplan voor hun directie moet<strong>en</strong><br />

mak<strong>en</strong>. waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> grootste obstakels <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste 2 jaar aangepakt<br />

zoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.92<br />

ln november 1926 kwam<strong>en</strong> <strong>de</strong> eerste directie-plann<strong>en</strong> al b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>.<br />

In e<strong>en</strong> verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g op het <strong>de</strong>partem<strong>en</strong>t van Waterstaat<br />

werd<strong>en</strong> <strong>de</strong> plann<strong>en</strong> besprok<strong>en</strong>. Tegelijk werd van gedacht<strong>en</strong><br />

gewisseld over <strong>de</strong> organisatorische kant<strong>en</strong> van het ambitieuze<br />

plan. Van d<strong>en</strong> Broek stel<strong>de</strong>, gesteund door m<strong>in</strong>ister Van<br />

<strong>de</strong>r Vegte, dat <strong>de</strong> rol van het district Weg<strong>en</strong>techniek zou<br />

moet<strong>en</strong> veran<strong>de</strong>r<strong>en</strong>. Het district zou m<strong>in</strong><strong>de</strong>r adviser<strong>en</strong>d werk<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong> opzichte van <strong>de</strong> HID'S <strong>en</strong> meer <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g van het<br />

riiksweg<strong>en</strong>plan gaan coord<strong>in</strong>er<strong>en</strong>. Alse<strong>en</strong> soort c<strong>en</strong>traal bureau'<br />

zou het district leid<strong>in</strong>g gev<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g van<br />

het riiksweg<strong>en</strong>plan <strong>en</strong> van <strong>de</strong> begrol<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van het Weg<strong>en</strong>fonds.<br />

De HID's war<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>liik bevreesd voor e<strong>en</strong> Inm<strong>en</strong>'<br />

g<strong>in</strong>g <strong>in</strong> hun uitvoer<strong>en</strong><strong>de</strong> tak<strong>en</strong>, maar moest<strong>en</strong> <strong>de</strong> consiructle<br />

wel accepter<strong>en</strong>. Voorlaan zou alle aan <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister gerichte<br />

correspond<strong>en</strong>tie over riiksweg<strong>en</strong> via Van d<strong>en</strong> Broek lop<strong>en</strong>.94<br />

Van <strong>de</strong> plann<strong>en</strong> van <strong>de</strong> HID'S maakte Van d<strong>en</strong> Broek <strong>in</strong> korte<br />

tiid e<strong>en</strong> concepfrijksweg<strong>en</strong>plan. Tegelijk werkte hij aan e<strong>en</strong><br />

concepfwerkplan, "vijfiarig uitvoer<strong>in</strong>gsprogramma", dat <strong>in</strong><br />

tebruari 1927 gereed was. Dui<strong>de</strong>lijk was dat <strong>de</strong> HID's grot<strong>en</strong>'<br />

<strong>de</strong>els hun ou<strong>de</strong> plann<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong> gehandhaafd <strong>en</strong> die alle<strong>en</strong><br />

uitgebreid hadd<strong>en</strong>. Van d<strong>en</strong> Broek raam<strong>de</strong> <strong>de</strong> totale kost<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> verbeter<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong> op circa 41 mln guld<strong>en</strong> - 13 mln<br />

guld<strong>en</strong> meer dan <strong>in</strong> het ou<strong>de</strong> verbeter<strong>in</strong>gsplan. Daar bov<strong>en</strong>'<br />

op nog <strong>de</strong> kost<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> aanleg van nieuwe weg<strong>en</strong>: 14 mln<br />

guld<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> D<strong>en</strong> Haag-Rotterdam, Rotterdam-<br />

Utrecht <strong>en</strong> Kamp<strong>en</strong>-brug bij Zwolle. De kost<strong>en</strong> daarvan werd<strong>en</strong><br />

geraamd op 14 mln guld<strong>en</strong>. Uit het Weg<strong>en</strong>londs zou het<br />

Rijk <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste 5 jaar echier slechts zo'n 42 mln guld<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> verwacht<strong>en</strong>. Extra f<strong>in</strong>anciele mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> war<strong>en</strong> dus<br />

nodig.95<br />

De m<strong>in</strong>ister hield, ondanks <strong>de</strong> f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>gsproblem<strong>en</strong> vast<br />

aan dit meer ambitieuze werkplan, waarmee Waterstaat niet<br />

alle<strong>en</strong> <strong>de</strong> achterstand <strong>in</strong> het on<strong>de</strong>rhoud wil<strong>de</strong> <strong>in</strong>lop<strong>en</strong>, maar<br />

ook meer <strong>de</strong>f<strong>in</strong>itief verbeter<strong>in</strong>gswerk uitvoer<strong>en</strong>. Daarom<br />

besloot Van <strong>de</strong>r Vegte, met <strong>in</strong>stemm<strong>in</strong>g van F<strong>in</strong>anci<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

Twee<strong>de</strong> Kamer. direct te gaan werk<strong>en</strong> met substantiele voorschott<strong>en</strong><br />

van het Rijk aan het Weg<strong>en</strong>fonds.96<br />

Het ontwerp van dat eerste rijksweg<strong>en</strong>plan werd op 1 juni<br />

1927 aan <strong>de</strong> Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> toegezond<strong>en</strong>. Daarbiiwer direct opgemerkt<br />

dat het plan e<strong>en</strong> voorlopig karakter droeg, omdat<br />

het <strong>in</strong> e<strong>en</strong> korte tijd sam<strong>en</strong>gesteld moest word<strong>en</strong>.97<br />

Het rijksweg<strong>en</strong>plan 1928 werd vastgesteld bii KB van 4 juni<br />

1927. Het rijksweg<strong>en</strong>plan bestond uit "e<strong>en</strong> staal van <strong>de</strong><br />

bestaan<strong>de</strong> <strong>en</strong> aan te legg<strong>en</strong> weg<strong>en</strong>, welke hoofdverb<strong>in</strong>'<br />

d<strong>in</strong>gsweg<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> voor doorgaand verkeer met mo<br />

torvoertuig<strong>en</strong>".sg Voor 92 weg<strong>en</strong> werd aangegev<strong>en</strong> welke<br />

verbeter<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

5 jaar gerealiseerd zoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Ver<strong>de</strong>r<br />

werd<strong>en</strong> 51 nieuw aan ie iegg<strong>en</strong> wegvakk<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd. ln hel<br />

plan war<strong>en</strong> ook 12 brugge'l over <strong>de</strong> grole nvrer<strong>en</strong> oo'<br />

o<strong>en</strong>om<strong>en</strong>."-<br />

Het rijksweg<strong>en</strong>plan was dus nogal globaal gelormuleerd;<br />

zon<strong>de</strong>r bijvoorbeeld kost<strong>en</strong>ram<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, prioriteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> streefdata.<br />

De wet eiste ook niet meer dan <strong>de</strong> 'staat'. Het voor<strong>de</strong>el<br />

21


m<strong>in</strong>gs<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> kan daarom niets gezegd word<strong>en</strong>. Dat geldt<br />

t<strong>en</strong> <strong>de</strong>le ook voor <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> t<strong>en</strong> tij<strong>de</strong> van het eerste rijksweg<strong>en</strong>plan.<br />

De bijdrage van <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> aan <strong>de</strong> keuze van <strong>de</strong><br />

iuiste mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> kan eerst beoor<strong>de</strong>eld word<strong>en</strong> als het beleid<br />

<strong>in</strong> uitvoer<strong>in</strong>g is, dus <strong>in</strong> het volg<strong>en</strong><strong>de</strong> hoofdstuk.<br />

Wel mag dui<strong>de</strong>lijk zijn dat <strong>de</strong> aan het rijksweg<strong>en</strong>plan voorafgaan<strong>de</strong><br />

<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> er niet toe heeft geleid dat het beleid meer<br />

op <strong>de</strong> lange termijn gericht werd. Het beleid bleef primair<br />

e<strong>en</strong> 'ad hoc'-karakter houd<strong>en</strong>, gericht op oploss<strong>in</strong>g van <strong>de</strong><br />

bestaan<strong>de</strong> problem<strong>en</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> 5 jaar. Het plan om <strong>de</strong> verbeter<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> 25 tot 30 jaar af te rond<strong>en</strong> stond meer op <strong>de</strong> achter,<br />

grond. An<strong>de</strong>zijds heeft juist het feit dat e<strong>en</strong> <strong>de</strong>rgetijk<br />

concreet <strong>en</strong> 'bereikbaar' doel werd geformuleerd tot gevolg<br />

dat gesprok<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijk positieve <strong>in</strong>vloed<br />

van <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> op <strong>de</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>g. Doordat het<br />

beleid op e<strong>en</strong> 5 jaar ver<strong>de</strong>r geleg<strong>en</strong> doel werd gericht <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

noodzakelijke activiteit<strong>en</strong> <strong>in</strong> e<strong>en</strong> we<strong>in</strong>ig flexibel plan werd<strong>en</strong><br />

gegot<strong>en</strong>, is er zeker sprake van e<strong>en</strong> systematisch <strong>en</strong> consist<strong>en</strong>t<br />

beleid.<br />

De <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>sactiviteit<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> bijdrage geleverd aan<br />

oploss<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> spann<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> kost<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> planmatige<br />

weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g <strong>en</strong> het verwachte nut hiervan. Er<br />

bestond<strong>en</strong> bij <strong>de</strong> Rijkswaterstaat wel i<strong>de</strong>e<strong>en</strong> over <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van het verkeer, maar zeker ge<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappelijke.<br />

De oploss<strong>in</strong>g voor <strong>de</strong>ze spannlng kwam van e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re<br />

kant: <strong>de</strong> pressie van weggebruikers was dui<strong>de</strong>liik effectief.<br />

De acceptatie van het pr<strong>in</strong>cipe van me<strong>de</strong>betal<strong>in</strong>g door weggebruikers<br />

eff<strong>en</strong><strong>de</strong> het pad.


HOOFDSTUK 3<br />

Werk<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> toereik<strong>en</strong>d weg<strong>en</strong>net<br />

3.1 Inleid<strong>in</strong>g<br />

In hoofdstuk 3 wordt <strong>de</strong> eerste fase van <strong>de</strong> planmatige aan,<br />

pak van weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g <strong>en</strong> -aanleg <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland behan,<br />

<strong>de</strong>ld. De perio<strong>de</strong> 1927-1958 is <strong>in</strong> zoverre e<strong>en</strong> geheel, dat het<br />

beleid van weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g steeds primair gericht bleef op<br />

het voldo<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> eis<strong>en</strong> die het verkeer op dat mom<strong>en</strong>t aan<br />

<strong>de</strong> weg<strong>en</strong> stel<strong>de</strong>. Paragraaf 3.2 behan<strong>de</strong>lt <strong>de</strong> iar<strong>en</strong> van het<br />

Weg<strong>en</strong>fonds <strong>en</strong> <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> rijksweg<strong>en</strong>plann<strong>en</strong><br />

'1927 <strong>en</strong> 1932. In 3.3 wordt <strong>in</strong>gegaan op <strong>de</strong> latere jar<strong>en</strong> <strong>de</strong>rtig,<br />

waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g gef<strong>in</strong>ancierd werd via het<br />

Verkeersfonds <strong>en</strong> sterk be<strong>in</strong>vloed werd door <strong>de</strong> economische<br />

omstandighed<strong>en</strong>.<br />

Vervolg<strong>en</strong>s gaat paragraaf 3.4 over <strong>de</strong> bezett<strong>in</strong>gsjar<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

paragraal3.5 over het herstel <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste naoorlogse jar<strong>en</strong>.<br />

Paragraaf 3.6 behan<strong>de</strong>lt <strong>de</strong> nieuwe problem<strong>en</strong> van <strong>de</strong> jarep<br />

vijftig, vooral met betrekk<strong>in</strong>g tot <strong>de</strong> ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>bouw. In paragraal 3.7 volgt het<br />

rtksweg<strong>en</strong>plan van 1958 <strong>en</strong> tot sloi bevat paragraaf 3.8 e<strong>en</strong><br />

evaluatie van dit hoofdstuk.<br />

3.2 Werk<strong>en</strong> met het Weg<strong>en</strong>londs<br />

De hootdverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

tvv<strong>in</strong>tig.<br />

D<strong>en</strong> Haag - Rotterdam <strong>in</strong> <strong>de</strong> jat<strong>en</strong><br />

De start van het Weg<strong>en</strong>fonds was niet vlekkeloos. In het par<br />

lem<strong>en</strong>t werd forse kritiek geuit op het budget van het Weg<strong>en</strong>londs<br />

<strong>in</strong> het eerste begrot<strong>in</strong>gsjaar, 1927. M<strong>en</strong> verweet <strong>de</strong><br />

m,nister, teg<strong>en</strong> alle beloft<strong>en</strong> <strong>in</strong>, op <strong>de</strong> bijdrage van <strong>de</strong> rijksbe,<br />

grot<strong>in</strong>g gekorte hebb<strong>en</strong>: 2,6 mln guld<strong>en</strong> <strong>in</strong> het Weg<strong>en</strong>fonds<br />

leg<strong>en</strong>over <strong>de</strong> 4,5 tot 5 mln guld<strong>en</strong> voor weg<strong>en</strong>-on<strong>de</strong>rhoud<br />

<strong>en</strong> -verbeier<strong>in</strong>g van 1926. De oploss<strong>in</strong>g van m<strong>in</strong>ister Van <strong>de</strong>r<br />

Vegte om direct e<strong>en</strong> rijksvoorschot van 2 mln guld<strong>en</strong> op te<br />

nem<strong>en</strong>, vond<strong>en</strong> ze e<strong>en</strong> noodoploss<strong>in</strong>g die <strong>de</strong> problem<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

volg<strong>en</strong><strong>de</strong> jar<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> zou vergrot<strong>en</strong>l De parlem<strong>en</strong>tsled<strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> echter gerustgesteld door <strong>de</strong> gang van zak<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

praktijk. M<strong>en</strong> kon niet an<strong>de</strong>rs dan <strong>in</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> zi<strong>in</strong> met <strong>de</strong><br />

voortvar<strong>en</strong><strong>de</strong> aanpak van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g 2 <strong>en</strong> met het<br />

constant hoge tempo van verbeter<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste jar<strong>en</strong> van<br />

het Weg<strong>en</strong>fonds.3<br />

On<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van ir Van d<strong>en</strong> Broek codrd<strong>in</strong>eer<strong>de</strong> het district<br />

Weg<strong>en</strong>techniek niet alle<strong>en</strong> op voorspoedige wijze <strong>de</strong> uitvoeflng<br />

van het eerste vijfjarig werkplan, maar hield het zich ook<br />

al bezig met <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> voor <strong>de</strong> daarop volg<strong>en</strong><strong>de</strong> perio<strong>de</strong>.<br />

Van d<strong>en</strong> Broek schreef <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister <strong>in</strong> mei i92B dat er <strong>in</strong><br />

1931, bij <strong>de</strong> <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>in</strong>g van <strong>de</strong> begrot<strong>in</strong>g voor 1932, e<strong>en</strong><br />

nreuw werkplan klaar zou moet<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong>, zeker omdat on<strong>de</strong>r<br />

aandrang van het parlem<strong>en</strong>t sneller gewerkt werd dan het<br />

oorspronkeiijke tijdschema van het vijfjarig werkplan. Om het<br />

In<strong>de</strong>rdaad bij <strong>de</strong> begrohng te kunn<strong>en</strong> voeg<strong>en</strong> zou het werkplan<br />

eerst met F<strong>in</strong>ancrep besproker rnoet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>en</strong> dus<br />

achtte Van d<strong>en</strong> Broek het nodig al e<strong>in</strong>d 1929 te beg<strong>in</strong>n<strong>en</strong><br />

met <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g van het twee<strong>de</strong> werkplan. "Het werk-<br />

plan kan ev<strong>en</strong>wel niet naar behoor<strong>en</strong> word<strong>en</strong> opgemaakt, <strong>in</strong>di<strong>en</strong><br />

niet wordt beschikt over e<strong>en</strong> Rijksweg<strong>en</strong>plan, dat voor<br />

<strong>de</strong> perio<strong>de</strong> waarvoor het werkplan geldt, als vaststaand mag<br />

word<strong>en</strong> aolg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.'q<br />

Van d<strong>en</strong> Broek me<strong>en</strong><strong>de</strong> dat op het bestaan<strong>de</strong> rijksweg<strong>en</strong>plan<br />

ge<strong>en</strong> nieuw werkplan voor 5 of meer jaar gebaseerd<br />

zou kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Het werkplan was dus voor hem weer<br />

het plan waar het echt om draai<strong>de</strong>; het riiksweg<strong>en</strong>plan was<br />

slechts e<strong>en</strong> m<strong>in</strong><strong>de</strong>r belangrijke basis. Het nieuwe rijksweg<strong>en</strong>plan<br />

zou dus al <strong>in</strong> <strong>de</strong> herfst van 1929 klaar moet<strong>en</strong> zi<strong>in</strong>. E<strong>en</strong><br />

snelle start was daarom gebod<strong>en</strong> "t<strong>en</strong>e<strong>in</strong><strong>de</strong> te voorkom<strong>en</strong>,<br />

dat - zooals met het thans geld<strong>en</strong><strong>de</strong> voorloopige Riiksweg<strong>en</strong>plan<br />

wellicht e<strong>en</strong>igermate het geval was - met overhaast<strong>in</strong>g<br />

moet word<strong>en</strong> gewerkt."5<br />

Het antwoord van <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister liet op zich wacht<strong>en</strong>. Hei <strong>de</strong>partem<strong>en</strong>t<br />

van F<strong>in</strong>anci6n had bezwar<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> <strong>de</strong> wijze waarop<br />

het eerste werkplan tot stand was gekom<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>bun<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g<br />

van w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van <strong>de</strong> regionale directies.<br />

F<strong>in</strong>ancion voel<strong>de</strong> meer voor e<strong>en</strong> werkwijze waarbijtegelijk uit<br />

werd gegaan van <strong>de</strong> i<strong>in</strong>anciele randvoorwaard<strong>en</strong>. Van <strong>de</strong>r<br />

Vegte vroeg Van d<strong>en</strong> Broek daarom e<strong>en</strong> begrot<strong>in</strong>g voor 10<br />

tot 15 jaar te mak<strong>en</strong>, uitgaan<strong>de</strong> van e<strong>en</strong> totaalbudgel van<br />

300 mln guld<strong>en</strong>, met e<strong>en</strong> schema van uitgav<strong>en</strong> per jaar. In<br />

die perio<strong>de</strong> van 10 tot 15 jaar zou dan beantwoord moet<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> aan het bij <strong>de</strong> vaststell<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>gwet<br />

verwoor<strong>de</strong> doel van e<strong>en</strong> toereik<strong>en</strong><strong>de</strong> verbeter<strong>in</strong>g met<br />

e<strong>en</strong> budget van 300 mln guld<strong>en</strong> voor alle betrokk<strong>en</strong> bestuursorgan<strong>en</strong>.<br />

Hel zou dus e<strong>en</strong> belangrijke versnell<strong>in</strong>g van<br />

<strong>de</strong> weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g <strong>in</strong>houd<strong>en</strong>: 5 jaar sneller dan <strong>de</strong> bij <strong>de</strong><br />

Weg<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>gwet g<strong>en</strong>oem<strong>de</strong> 25 tot 30 jaar.6<br />

Van d<strong>en</strong> Broek had het f<strong>in</strong>ancidle schema <strong>in</strong> twee wek<strong>en</strong><br />

klaar. Hij kwam met 2 alternatieve begrot<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong>. Hii rek<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

op 15 jaar werk<strong>en</strong> na afioop van het eerste vijfjarig<br />

25


werkplan, dus tot <strong>in</strong> 1946. Van d<strong>en</strong> Broek prefereer<strong>de</strong> <strong>de</strong> variant<br />

met e<strong>en</strong> grotere nadruk op <strong>de</strong> eerste jar<strong>en</strong> (vooral<br />

1929). Per jaar werd <strong>in</strong> <strong>de</strong> schema e<strong>en</strong> schatt<strong>in</strong>g gemaakt<br />

van <strong>de</strong> <strong>in</strong>komst<strong>en</strong>, langzaam oplop<strong>en</strong>d van 17 mln guld<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

'1928 naar ruim 23 mln guld<strong>en</strong> <strong>in</strong> 1946. In dat laatste jaar zou<br />

dan het beoog<strong>de</strong> doel van e<strong>en</strong> uitgevoerd rijksweg<strong>en</strong>plan<br />

bereikt moet<strong>en</strong> zijn, teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> totale bested<strong>in</strong>g vanaf 1927<br />

van ruim 400 mln guld<strong>en</strong> - <strong>en</strong> e<strong>en</strong> kle<strong>in</strong>e 300 mln vanaf 1932.<br />

De <strong>in</strong>komst<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> <strong>in</strong> Van d<strong>en</strong> Broeks visie daarmee <strong>in</strong><br />

overe<strong>en</strong>stemm<strong>in</strong>g zijn.7<br />

De Rijksweg<strong>en</strong>commissie was niet erg on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>in</strong>druk van<br />

<strong>de</strong>ze berek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>. De commissie was m<strong>in</strong><strong>de</strong>r dan Van d<strong>en</strong><br />

Broek ervan overtuigd dat met e<strong>en</strong> <strong>de</strong>rgelijk globaal werk'<br />

schema <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad <strong>de</strong> werkzaamhed<strong>en</strong> aan het rijksweg<strong>en</strong>plan<br />

atgerond zoud<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> zijn. Het weer tevoorschijn<br />

hal<strong>en</strong> van <strong>de</strong> bij <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>gwet g<strong>en</strong>oem<strong>de</strong> 300 mln<br />

guld<strong>en</strong> vond m<strong>en</strong> krampachtig. Dat was toch bedoeld als<br />

e<strong>en</strong> "266r voorlopige" ram<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>in</strong>mid<strong>de</strong>ls was al dui<strong>de</strong>liik<br />

dat het verkeer steeds zwaar<strong>de</strong>re eis<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> weo<strong>en</strong><br />

stel<strong>de</strong>.E<br />

Terwijl <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze zaak nog ge<strong>en</strong> besliss<strong>in</strong>g g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> werd,<br />

g<strong>in</strong>g Van d<strong>en</strong> Broek onverdrot<strong>en</strong> voort met <strong>de</strong> voorbereid<strong>in</strong>g<br />

van e<strong>en</strong> nieuw rijksweg<strong>en</strong>plan. Hij maakte <strong>in</strong> februari '1929<br />

e<strong>en</strong> notitie over <strong>de</strong> grondslag<strong>en</strong> van het nieuwe plan. Daarbij<br />

g<strong>in</strong>g hij er van uit dat het eerste rijksweg<strong>en</strong>plan, hoewel als<br />

'voorlopig' gepres<strong>en</strong>teerd, <strong>de</strong> basis moest zijn voor het nieuwe<br />

plan. Vooral omdat met <strong>de</strong> <strong>in</strong> het rijksweg<strong>en</strong>plan van<br />

1927 opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> weg<strong>en</strong> verwacht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> war<strong>en</strong> gewekt bij<br />

<strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cies die hun plann<strong>en</strong> er op afgestemd hadd<strong>en</strong>. Op<br />

welke punt<strong>en</strong> zou het rijksweg<strong>en</strong>plan herzi<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

Van d<strong>en</strong> Broek g<strong>in</strong>g daarvoor uit van <strong>de</strong> verwachte onlwikkel<strong>in</strong>g<br />

van het verkeer. Tuss<strong>en</strong> 1923 <strong>en</strong> 1926 was dat 2,5<br />

maal zo <strong>in</strong>t<strong>en</strong>sief geword<strong>en</strong>. Uitgaan<strong>de</strong> van e<strong>en</strong> 'extreme'<br />

schatt<strong>in</strong>g van 10 maal zoveel auto's als <strong>in</strong> 1926, me<strong>en</strong><strong>de</strong> hij<br />

te kunn<strong>en</strong> stell<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> daaruit volg<strong>en</strong><strong>de</strong> verkeers<strong>in</strong>t<strong>en</strong>siteit<br />

voor het bestaan<strong>de</strong> rijksweg<strong>en</strong>net ge<strong>en</strong> te grote belast<strong>in</strong>g<br />

zou mits alle weg<strong>en</strong> m<strong>in</strong>imaal 6 meter breed zoud<strong>en</strong><br />

-vorm<strong>en</strong>,<br />

zijn.e<br />

Ver<strong>de</strong>r me<strong>en</strong><strong>de</strong> hii dat het nuttig zou zijn <strong>in</strong> het nieuwe rijks,<br />

weg<strong>en</strong>plan e<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rscheid aan te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> "hoofd,<br />

weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> m<strong>in</strong><strong>de</strong>r belangrijke weg<strong>en</strong>", gezi<strong>en</strong> <strong>de</strong> to<strong>en</strong>em<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> verschill<strong>en</strong> <strong>in</strong> verkeers<strong>in</strong>t<strong>en</strong>siteit. Daarom stel<strong>de</strong> hij voor 3<br />

soort<strong>en</strong> wegprofiel te on<strong>de</strong>rscheid<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat per wegvak op<br />

le nem<strong>en</strong> <strong>in</strong> het rijksweg<strong>en</strong>plan. E<strong>en</strong> aparte categorie'autosnelweg<strong>en</strong>'<br />

achtte hij nog niet nodig.l0<br />

Tot slot <strong>de</strong>ed hij e<strong>en</strong> voorstel over <strong>de</strong> <strong>in</strong> het rijksweg<strong>en</strong>plan<br />

op te nem<strong>en</strong> verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. "Daar(..) <strong>de</strong> hierg<strong>en</strong>oem<strong>de</strong> ver<br />

b<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong> ook bij <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g van het bestaan<strong>de</strong> Rijksweg<strong>en</strong>plan<br />

werd<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, zal e<strong>en</strong> belangrijke uitbretd<strong>in</strong>g<br />

van het thans <strong>in</strong> het plan opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> weg<strong>en</strong>net wel niet<br />

noodig zijn." De HID's hadd<strong>en</strong> hem wel voorgesteld <strong>en</strong>kele<br />

nleuwe verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op te nem<strong>en</strong>, maar daarvan vond Van<br />

d<strong>en</strong> Broek alle<strong>en</strong> <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> Oegstgeesfvels<strong>en</strong> <strong>en</strong> l\y'oerdijk<br />

Wouw acceptabel voor het rijksweg<strong>en</strong>plan.' 1<br />

De besliss<strong>in</strong>g over <strong>de</strong>ze voorstell<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> rijksweg<strong>en</strong>plan<br />

liet, ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> f<strong>in</strong>anci6le <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>, op zich wacht<strong>en</strong> tot<br />

<strong>in</strong> 1930. Inmid<strong>de</strong>ls had Van d<strong>en</strong> Broek echter wel op e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>r<br />

vlak e<strong>en</strong> steun <strong>in</strong> <strong>de</strong> rug gekreg<strong>en</strong>. De nieuwe m<strong>in</strong>ister<br />

van Waterstaat mr P.J. Fleymer zette het district Weg<strong>en</strong>ver,<br />

beter<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong>cember 1929 orn <strong>in</strong> e<strong>en</strong> 'directie Weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g'.<br />

Van d<strong>en</strong> Broek werd hiermee volwaardig HID - e<strong>en</strong><br />

aanpass<strong>in</strong>g aan e<strong>en</strong> feitelijk gegroei<strong>de</strong> situatie.<br />

Dat Van d<strong>en</strong> Broeks rol belangrijker was dan <strong>de</strong> formele slalus<br />

van <strong>de</strong> aanduid<strong>in</strong>g 'district' <strong>de</strong>ed vermoed<strong>en</strong>, was al veel eer,<br />

<strong>de</strong>r geconstateerd. In <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> kamer pleite Krijger <strong>in</strong> okto'<br />

ber 1926 er voor "om zoo spoedig mogelijk d<strong>en</strong><br />

bestaand<strong>en</strong> weg<strong>en</strong>di<strong>en</strong>st, waarvan <strong>de</strong> leid<strong>in</strong>g thans is toevertrouwd<br />

aan e<strong>en</strong> hoogst bekwaam hoofd<strong>in</strong>g<strong>en</strong>ieur, te reorganiseer<strong>en</strong><br />

tot e<strong>en</strong> volledige directie." Gezi<strong>en</strong> "<strong>de</strong><br />

verou<strong>de</strong>r<strong>de</strong> organisatie" van <strong>de</strong> Rijkswaterstaat zou het <strong>de</strong><br />

weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g volg<strong>en</strong>s Krijger t<strong>en</strong> goe<strong>de</strong> kom<strong>en</strong> wanneer<br />

die directie, on<strong>de</strong>r e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>hoofdige leid<strong>in</strong>g, e<strong>en</strong> c<strong>en</strong>trale<br />

taak zou krijg<strong>en</strong> <strong>in</strong> alle aangeleg<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g<br />

tot <strong>de</strong> rijksweg<strong>en</strong>. Alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> <strong>de</strong>rgelijke specialisatie zou e<strong>en</strong><br />

economische <strong>en</strong> snelle uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g<br />

kunn<strong>en</strong> waarborg<strong>en</strong>.l2 lvl<strong>in</strong>ister Van <strong>de</strong>r Vel<strong>de</strong> voel<strong>de</strong> echter<br />

we<strong>in</strong>ig voor zo'n organisatorische veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g <strong>en</strong> me<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

dat <strong>in</strong> <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> situatie het district Weg<strong>en</strong>techniek (zijn<br />

"keuk<strong>en</strong>") e<strong>en</strong> ess<strong>en</strong>tele rol vervul<strong>de</strong>. "Daar wordt alles<br />

voorbereid <strong>en</strong> m<strong>in</strong> of meer gereedgemaakt. Zon<strong>de</strong>r weg<strong>en</strong>,<br />

plan, zon<strong>de</strong>r systematische verbeter<strong>in</strong>g van het Ne<strong>de</strong>rlandsche<br />

weg<strong>en</strong>net kan e<strong>en</strong> <strong>de</strong>rgelijke di<strong>en</strong>st zich niet ontplooi<strong>en</strong><br />

'<strong>en</strong> niet <strong>de</strong> vleugels breed uitspreid<strong>en</strong>, maar, wanneer wij<br />

zulks krijg<strong>en</strong>, moet<strong>en</strong> het systeem, <strong>de</strong> or<strong>de</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> dagmarsch<br />

<strong>in</strong> di<strong>en</strong> di<strong>en</strong>st word<strong>en</strong> vastgesteld."13<br />

In <strong>de</strong> Kamer bleel m<strong>en</strong> echter aandr<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> reorganisatie<br />

van <strong>de</strong> Rijkswaterstaat. In 1929 werd weer e<strong>en</strong>s herhaald<br />

dat m<strong>en</strong> zich niet aan <strong>de</strong> <strong>in</strong>druk kon onttrekk<strong>en</strong> dat er<br />

bij <strong>de</strong> Rijkswaterstaat "chaotisch" gewerkt werd aan <strong>de</strong> '<br />

g<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g; op vele plaats<strong>en</strong> tegelijk, op we<strong>in</strong>ig ecc..,-<br />

mische wijze <strong>en</strong> zon<strong>de</strong>r <strong>en</strong>ig systeem. "E<strong>en</strong> goed uitgewerki<br />

urg<strong>en</strong>tieplan ontbreekt." M<strong>en</strong> drong aan op e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>hooldige<br />

leid<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> gehele Rijkswaterstaat.l4 Die <strong>in</strong>eflicidntie<br />

was ook b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>de</strong> di<strong>en</strong>st zeker niet onopgemerkt geblev<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> leid<strong>de</strong> dan ook tot <strong>de</strong> reorganisatie van 1930, waarbij <strong>de</strong><br />

lunctie van e<strong>en</strong> directeur-g<strong>en</strong>eraal van <strong>de</strong> Rijkswaterstaat<br />

gecreeerd werd.15<br />

Nadat <strong>de</strong>ze organisatorische veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g<strong>en</strong> afgerond dan<br />

wel op stapel war<strong>en</strong> gezel, zette m<strong>in</strong>ister Reijmer weer vaart<br />

achter het nieuwe rijksweg<strong>en</strong>plan. Van d<strong>en</strong> Broek kreeg<br />

toestemm<strong>in</strong>g om op basis van zijn eer<strong>de</strong>re voorstell<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

ontwerp te mak<strong>en</strong>. Dat zou naar <strong>de</strong> HlD s gestuurd word<strong>en</strong>.<br />

Die kond<strong>en</strong> dan daarvan uitgaan bij het mak<strong>en</strong> van globale<br />

ram<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> nieuw vijfjarig werkplan.16 Beg<strong>in</strong> april<br />

1930 war<strong>en</strong> <strong>de</strong> opgav<strong>en</strong> van <strong>de</strong> HID'S b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>.l7 Van d<strong>en</strong><br />

Broek g<strong>in</strong>g daarmee aan <strong>de</strong> slag <strong>en</strong> verwerkte tegelijk <strong>de</strong><br />

(ger<strong>in</strong>ge) comm<strong>en</strong>tar<strong>en</strong> van <strong>de</strong> ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> stat<strong>en</strong> <strong>en</strong> van<br />

<strong>de</strong> 'Rijkscommissie voor <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong>'.18<br />

Die 'Rijkscommissie voor <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong>' (hierna'Cornmissie<br />

voor <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong>') was, s<strong>in</strong>ds november 1928 <strong>de</strong> nie .,e<br />

naam van <strong>de</strong> Rijksweg<strong>en</strong>commissie. Daarnaast was ,n<br />

niet-ambteliike 'Rijkscommissie van Overleg voor <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong>'<br />

verbeter<strong>in</strong>g' (hierna'Commissie<br />

van Overleg') van particuliere<br />

<strong>de</strong>skundig<strong>en</strong> <strong>in</strong>gesteld, vooral on<strong>de</strong>r druk van <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

Kamer. Tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> 2 commissies boter<strong>de</strong> het volstrekt niet.<br />

De brug over het Amsterdam Rijnkanaal bij Muid<strong>en</strong>, 1933.


Dat kwam <strong>in</strong> februari 1930 tot e<strong>en</strong> uitbarst<strong>in</strong>g. De Commissie<br />

van Overleg constateer<strong>de</strong> e<strong>en</strong> "pr<strong>in</strong>cipieel" verschil van m<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

over "<strong>de</strong> bedoel<strong>in</strong>g <strong>en</strong> d<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong><strong>en</strong> opzet" van het<br />

rijksweg<strong>en</strong>plan. De Commissie voor <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong> zou van m<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

zijn dat het rijksweg<strong>en</strong>plan steeds moest geld<strong>en</strong> voor <strong>de</strong><br />

eerste 5 jaar <strong>en</strong> daarna weer herzi<strong>en</strong> moest word<strong>en</strong>. Ver<strong>de</strong>r<br />

vooruit blikk<strong>en</strong> dan die 5 jaar zou <strong>de</strong> ambtelijke commissie<br />

niet z<strong>in</strong>vol acht<strong>en</strong>.<br />

Daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> vond <strong>de</strong> Commissie van Overleg, met <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>gwet<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> hand, dat het rijksweg<strong>en</strong>plan voor onbepaal<strong>de</strong><br />

tijd hoor<strong>de</strong> te geld<strong>en</strong> <strong>en</strong> alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong>s per 10 jaar<br />

moest word<strong>en</strong> herzi<strong>en</strong>. "Dat het oorspronkelijke Rijksweg<strong>en</strong>plan<br />

reeds na 5 iar<strong>en</strong> moest word<strong>en</strong> herzi<strong>en</strong> is te begrijp<strong>en</strong>,<br />

omdat dit <strong>in</strong> kort<strong>en</strong> tijd <strong>in</strong> elkaar moest word<strong>en</strong> gezet <strong>en</strong> to<strong>en</strong><br />

blijkbaar onvoldo<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>in</strong>zicht bestond <strong>in</strong> <strong>de</strong> behoeft<strong>en</strong> van<br />

het toekomstig verkeer. (..) Aan e<strong>en</strong> herzi<strong>en</strong> Rijksweg<strong>en</strong>plan<br />

mag thans als eisch word<strong>en</strong> gesteld, dat het ver<strong>de</strong>r kijkt dan<br />

<strong>de</strong> eerstvolg<strong>en</strong><strong>de</strong> 5 jar<strong>en</strong>, <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g houdt met e<strong>en</strong> verre<br />

toekomst. Als dat niet wordt gedaan, bestaat er alle kans, dat<br />

aan bestaan<strong>de</strong> weg<strong>en</strong> kostbare plaatselijke verbeter<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> uitgevoerd, welke slechts voor <strong>de</strong> eerstvolg<strong>en</strong><strong>de</strong> jar<strong>en</strong><br />

voldo<strong>en</strong><strong>de</strong> zull<strong>en</strong> zijn."19<br />

De Commissie voor <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong> <strong>de</strong>ed het af als e<strong>en</strong> misverstand.<br />

In<strong>de</strong>rdaad had e<strong>en</strong> lid van die commissie zich wat<br />

ongelukkig uitgedrukt over <strong>de</strong> geld<strong>in</strong>gstermijn van het rijksweg<strong>en</strong>plan.<br />

Het echte verschil was volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> Commissie<br />

voor <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong> veel meer e<strong>en</strong> beleidsmatige dan e<strong>en</strong> formele<br />

zaak. De ambteliike commissie wil<strong>de</strong> <strong>in</strong> het rijksweg<strong>en</strong>plan<br />

ge<strong>en</strong> weg<strong>en</strong> opnem<strong>en</strong> die "wellicht <strong>in</strong> e<strong>en</strong> verre toekomst<br />

voor het doorgaand snelverkeer noodig zijn" - e<strong>en</strong> termi<strong>in</strong><br />

van zo'n 20 jaar was voor haar g<strong>en</strong>oeg <strong>en</strong> ook beter, want<br />

gemakkelijker te vertal<strong>en</strong> naar <strong>de</strong> korte termijn.zo<br />

In<strong>de</strong>rdaad, <strong>de</strong>rgelijke verschill<strong>en</strong> van <strong>in</strong>zicht war<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijk<br />

zichtbaar. De Commissie van Overleg was veel meer e<strong>en</strong> adviescommissie<br />

met e<strong>en</strong> toekomstvisie op <strong>de</strong> langere termijn.<br />

Met kracht werd steeds weer aangedrong<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> actiever<br />

beleid met meer toekomstvisie. Dat bleek bijvoorbeeld uit <strong>de</strong><br />

stroom van adviez<strong>en</strong> over e<strong>en</strong> snelle start van <strong>de</strong> aanleg van<br />

autosnelweg<strong>en</strong>.<br />

l\4<strong>en</strong> kan stell<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> Commissie van Overleg fungeer<strong>de</strong><br />

als e<strong>en</strong> 'luis <strong>in</strong> <strong>de</strong> oels' van <strong>de</strong> Riikswaterstaat.zl De Commissie<br />

voor <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong> daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> had meer begrip voor<br />

<strong>de</strong> problem<strong>en</strong> van <strong>de</strong> beleidsmakers <strong>en</strong> me<strong>en</strong><strong>de</strong> daarom<br />

van e<strong>en</strong> visie op kortere termijn te moet<strong>en</strong> uitgaan.<br />

Rijksweg 35 nabij Ensche<strong>de</strong>, 1933<br />

De Commissie van Overleg protesteer<strong>de</strong> lel to<strong>en</strong> m<strong>in</strong>ister<br />

Reymer liet blijk<strong>en</strong> <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> commissies te will<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>voeg<strong>en</strong>.22<br />

lvl<strong>en</strong> was verbolg<strong>en</strong> niet <strong>in</strong> <strong>de</strong> reorganisatieplann<strong>en</strong><br />

gek<strong>en</strong>d te zijn.23 Zon<strong>de</strong>r effect - per 6 mei 1932 was er nog<br />

maar 1 adviescommissie op het terre<strong>in</strong> van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong><strong>in</strong>frastructuur:<br />

<strong>de</strong> "Commissie van Overleg voor <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong>".<br />

Na <strong>de</strong> zomer van 1930 had Van d<strong>en</strong> Broek het rijksweg<strong>en</strong>'<br />

plan <strong>en</strong> <strong>de</strong> bijbehor<strong>en</strong><strong>de</strong> f<strong>in</strong>anciole <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> gereed. Hij<br />

schreef m<strong>in</strong>ister Reymer dat <strong>in</strong>willig<strong>in</strong>g van alle w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van<br />

<strong>de</strong> HID's voor het rijksweg<strong>en</strong>plan zo'n 424.5 mln guld<strong>en</strong> zou<br />

kost<strong>en</strong>. Noodzakelijke aanvull<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, o.a. door <strong>de</strong> Commissie<br />

voor <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong> naar vor<strong>en</strong> gebracht, zoud<strong>en</strong> die kost<strong>en</strong> opdrijv<strong>en</strong><br />

tot ruim 430 mln guld<strong>en</strong>. Uitgaan<strong>de</strong> van Reymers<br />

w<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> plan te mak<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> afdo<strong>en</strong><strong>de</strong> verbeter<strong>in</strong>g van<br />

<strong>de</strong> weg<strong>en</strong> <strong>in</strong> 25 iaar vanaf het e<strong>in</strong><strong>de</strong> van het eerste werkplan,<br />

1932, leek het Van d<strong>en</strong> Broek nuttig e<strong>en</strong> plan voor 20 iaar<br />

te mak<strong>en</strong>, zodat er nog <strong>en</strong>ige spel<strong>in</strong>g zou zijn. Of er voor dit<br />

plan e<strong>en</strong> toereik<strong>en</strong>d budget zou zijn, bleef voor hem toch<br />

e<strong>en</strong> beetje <strong>de</strong> vraag. Want met e<strong>en</strong> kle<strong>in</strong>e miljo<strong>en</strong> guld<strong>en</strong> stij'<br />

g<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> jaarlijkse opbr<strong>en</strong>gst van <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>g zou<br />

toch het verkeer <strong>in</strong> 20 jaar ongeveer 3 keer zo groot moet<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong>. En daar durf<strong>de</strong> Van d<strong>en</strong> Broek toch niet echt van uit<br />

te gaan. Desondanks, als <strong>de</strong> bijdrage van <strong>de</strong> rijksbegrot<strong>in</strong>g<br />

gehandhaafd zou blijv<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> 5 mln guld<strong>en</strong>, was toch <strong>de</strong><br />

e<strong>in</strong>dconclusie van Van d<strong>en</strong> Broek dat het plan l<strong>in</strong>ancieel<br />

haalbaar zou zijn als veel project<strong>en</strong> uitgesteld zoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

tot latere jar<strong>en</strong>, wanneer <strong>de</strong> belast<strong>in</strong>gopbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong> sterk<br />

gegroeid zoud<strong>en</strong> zijn. Toch me<strong>en</strong><strong>de</strong> Van d<strong>en</strong> Broek dat m<strong>en</strong><br />

er voor <strong>de</strong> eerste 5 jaar niet on<strong>de</strong>ruit kon meer uit te gev<strong>en</strong><br />

dan er <strong>in</strong> het Weg<strong>en</strong>fonds zou vloei<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> voortzett<strong>in</strong>g van<br />

het beleid met voorschott<strong>en</strong> was dus nodig. Van d<strong>en</strong> Broek<br />

siel<strong>de</strong> voor uit te gaan van e<strong>en</strong> budget voor <strong>de</strong> eerste 5 jaar<br />

van 100 mln guld<strong>en</strong>. Daar teg<strong>en</strong>over hadd<strong>en</strong> <strong>de</strong> HID's plan,<br />

n<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d die <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong> zeke|j44 mln zoud<strong>en</strong><br />

gaan kost<strong>en</strong>. In overleg met <strong>de</strong> HID'S had Van d<strong>en</strong> Broek <strong>de</strong>ze<br />

plann<strong>en</strong> teruggeschroefd naar e<strong>en</strong> waar<strong>de</strong> van zo'n 95<br />

mln.2a<br />

lvl<strong>in</strong>ister Reymer g<strong>in</strong>g, zoals eig<strong>en</strong>lijk met alle eer<strong>de</strong>re <strong>en</strong> latere<br />

voorstell<strong>en</strong> van Van d<strong>en</strong> Broek. direct accoord. Zowel het<br />

gehele programma tot 1952 van het rijksweg<strong>en</strong>plan als het<br />

programma voor e<strong>en</strong> nieuw vijljarig werkplan werd onverkort<br />

overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Het nieuwe rijksweg<strong>en</strong>plan werd al e<strong>in</strong>d september<br />

1930 naar <strong>de</strong> kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> gestuurd. Reymer g<strong>in</strong>g daar'<br />

bij uitgebreid <strong>in</strong> op <strong>de</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong><strong>de</strong> comm<strong>en</strong>tar<strong>en</strong> van<br />

Ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Stat<strong>en</strong>. Verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cies hadd<strong>en</strong><br />

voorgesteld bepaal<strong>de</strong> weg<strong>en</strong> aan het plan toe te voeg<strong>en</strong>. De<br />

meeste van die voorstell<strong>en</strong> war<strong>en</strong> door Waterstaat terzij<strong>de</strong><br />

geschov<strong>en</strong>. Met simpele motiver<strong>in</strong>g<strong>en</strong> als "niel van g<strong>en</strong>oeg<br />

belang" <strong>en</strong> "thans niet noodzakelijk". Alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> weg van<br />

Utrecht naar het Gooi <strong>en</strong> e<strong>en</strong> weg Vels<strong>en</strong>-lJmuid<strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

op grond van <strong>de</strong> Inspraak van <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cies toegevoegd.2s<br />

Het rijksweg<strong>en</strong>plan 1932 werd <strong>in</strong> die tijd als "<strong>in</strong> vele opzicht<strong>en</strong><br />

reeds e<strong>en</strong> sterk verbeter<strong>de</strong> uitgave van dat van 1927"<br />

beschouwd.26 De totale l<strong>en</strong>gte van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> op het rijkswe'<br />

g<strong>en</strong>plan was toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> van ca. 2885 naar ca. 3295 km.27<br />

Hoewel het kon<strong>in</strong>klijk besluit dateer<strong>de</strong> van 6 oktober 1930<br />

zou het nieuwe rijksweg<strong>en</strong>plan eerst per 1 ianuari 1932 n<br />

werk<strong>in</strong>g tred<strong>en</strong>. De red<strong>en</strong> is opvall<strong>en</strong>d, maar geheel <strong>in</strong> <strong>de</strong> lijn<br />

van Van d<strong>en</strong> Broeks bedoel<strong>in</strong>g<strong>en</strong>: <strong>in</strong> 1932 zou het eerste<br />

werkplan aflop<strong>en</strong>.<br />

Het nieuwe werkplan was nog niet gereed - er lag alle<strong>en</strong> het<br />

voorstel van Van d<strong>en</strong> Broek uil september 1930. De Commissie<br />

van Overleg had e<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijk standpunt over het ambitieuze<br />

werkprogramma. l\y'<strong>en</strong> vond e<strong>en</strong> <strong>de</strong>rgelijk op voor<br />

schott<strong>en</strong> steun<strong>en</strong>d programma alle<strong>en</strong> aanvaardbaar als <strong>de</strong><br />

weg<strong>en</strong>bouw ook n <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> daarna met kracht voortgezel<br />

27


zou word<strong>en</strong>. Daarvoor zou <strong>de</strong> rijksbijdrage aan het Weg<strong>en</strong>ionds<br />

sterk verhoogd moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> om niel langer te steu<br />

n<strong>en</strong> op voorschott<strong>en</strong>. Want e<strong>en</strong>s zou toch <strong>de</strong> r<strong>en</strong>te <strong>en</strong> schuld<br />

terugbetaald moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. De reger<strong>in</strong>g zou niet teveel nadruk<br />

moet<strong>en</strong> legg<strong>en</strong> op <strong>de</strong> ko<strong>de</strong> termijn <strong>en</strong> ook e<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lif<br />

ke beleidsvisie moet<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> langere termijn. En<br />

dus zou er e<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rbouwd f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>gsplan voor <strong>de</strong> eerste<br />

20 jaar moet<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>.28<br />

De ambtelljke Commissie voor <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong> toon<strong>de</strong> weer e<strong>en</strong><br />

groter begrip voor het gevoer<strong>de</strong> beleid. Voorlgaan ln het<br />

door Van d<strong>en</strong> Broek voorgestel<strong>de</strong> tempo voor het twee<strong>de</strong><br />

werkplan wees <strong>de</strong> Comrnissie voor <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong> van <strong>de</strong> hand,<br />

behalve als gekoz<strong>en</strong> zou word<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> extra b<strong>en</strong>z<strong>in</strong>ebelast<strong>in</strong>g.2s<br />

De kritiek van <strong>de</strong> niet'ambtelljke Commlssie van Overleg<br />

sloot aan blj <strong>de</strong> op<strong>in</strong>ie van <strong>de</strong> provlnciale waterstaatsLng<strong>en</strong>reur<br />

uit Utrecht A.A. lMussert. Di<strong>en</strong>s brochure Vrile baan<br />

voor <strong>de</strong> toekomst, waar<strong>in</strong> vooral kritiek werd geu t op hei ont<br />

brek<strong>en</strong> <strong>in</strong> het rijksweg<strong>en</strong>plan van weg<strong>en</strong> voor snelverkeer<br />

over grote alstand <strong>de</strong>ed veel stoi opwaai<strong>en</strong>. Vel<strong>en</strong> voeld<strong>en</strong><br />

zich g<strong>en</strong>oodzaakt te reager<strong>en</strong>. Ook <strong>de</strong> Cornmlssie voor <strong>de</strong><br />

Weg<strong>en</strong> kwam met e<strong>en</strong> 'beschouw<strong>in</strong>g over Musseris brochu<br />

re. Opvall<strong>en</strong> daar<strong>in</strong> was <strong>de</strong> volsirekt aiwijzlng van lMusserts<br />

i<strong>de</strong>e. De commissie was van m<strong>en</strong><strong>in</strong>g dal voor goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong>vervoer<br />

over langere alstand m<strong>en</strong> toch altijd voor <strong>de</strong> tre<strong>in</strong> zou<br />

bllv<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong>, gezi<strong>en</strong> <strong>de</strong> lagere vervoersprjjs <strong>en</strong> <strong>de</strong> veilig<br />

heid van <strong>de</strong> ke<strong>in</strong>. Over verkeer over langere afstand zon<strong>de</strong>r<br />

goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong>vervoer werd niets gezegd.30<br />

Van d<strong>en</strong> Broek behoor<strong>de</strong> zeker ook <strong>de</strong> b j beleidsmakers die<br />

veel m<strong>in</strong><strong>de</strong>r w d<strong>en</strong> uitgaan van e<strong>en</strong> grote to<strong>en</strong>ame van het<br />

verkeer op langere termijn. En hil maakte nu het <strong>de</strong>f<strong>in</strong>itieve<br />

(twee<strong>de</strong>) vijijarig werkplan, 19321936. Daar<strong>in</strong> werd<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele<br />

project<strong>en</strong> wat naar achter<strong>en</strong> geschov<strong>en</strong>. Hij kwam zo, ln<br />

overleg met <strong>de</strong> HID's, uit op e<strong>en</strong> totaal budgel van 100,3 mil<br />

jo<strong>en</strong>, bjjna gejijk ver<strong>de</strong>eld over <strong>de</strong> 5 jaar.3l<br />

3.3 De weg<strong>en</strong>bouw <strong>in</strong> <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> <strong>de</strong>rtig<br />

l\lel het riiksweg<strong>en</strong>p an 1932 kwam <strong>de</strong> planmat ge aanpak<br />

van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>bouw goed op gang En het bleef n <strong>de</strong> lar<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong>rtig hoogtil voor <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>bouw met 1938 als topjaar.<br />

Vooral n het west<strong>en</strong> van Ne<strong>de</strong>rand werd<strong>en</strong> veel werk<strong>en</strong> ullgevoerd.<br />

Hier was <strong>de</strong> behoefte aan volledig nieuwe weg<strong>en</strong><br />

het grootst, door <strong>de</strong> groe van het verkeer <strong>en</strong> <strong>de</strong> bevolk ng,<br />

maar ook door <strong>de</strong> sechie toesland van <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> weg<strong>en</strong> vol<br />

bocht<strong>en</strong> <strong>en</strong> llnlbebouwng <strong>en</strong> rnel e<strong>en</strong> zwakke on<strong>de</strong>rg<br />

rond.32<br />

Tabel 3.1. belangijkste <strong>in</strong>komst<strong>en</strong>- <strong>en</strong> uitgav<strong>en</strong>post<strong>en</strong> van<br />

het Weg<strong>en</strong>fonds (<strong>in</strong> mln guld<strong>en</strong>)<br />

1928<br />

r 929<br />

1930<br />

1931<br />

1932<br />

1933<br />

1934<br />

bijdragerijksbegrotlng<br />

5.3<br />

5.1<br />

5.0<br />

40<br />

4.0<br />

1.7<br />

0.6<br />

Bron Van l\,4arle (l946). p 21<br />

<strong>in</strong>komst<strong>en</strong><br />

weg<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>g<br />

6.6<br />

7.9<br />

9.4<br />

1 0.9<br />

12.1<br />

12.8<br />

uilgav<strong>en</strong><br />

11 .2<br />

21 .4<br />

23.8<br />

17.4<br />

179<br />

17 B<br />

1a<br />

90<br />

E<strong>en</strong> vergelijk<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> <strong>in</strong>komst<strong>en</strong> <strong>en</strong> uitgav<strong>en</strong> van het Weg<strong>en</strong>fonds<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> 1927 -1934laat z<strong>en</strong> dat er tot aan 1933<br />

gestaag aan <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> werd gewerkl <strong>en</strong> dat steeds mln<strong>de</strong>r<br />

gesteund behoef<strong>de</strong> te word<strong>en</strong> op voorschotl<strong>en</strong> (zie tabel<br />

3.1). Desondanks, als gevolg van het gevoer<strong>de</strong> beeid <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

eerste 3 jaar stond er <strong>in</strong> 1932 e<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g van bijna 12 mil,<br />

lo<strong>en</strong> guld<strong>en</strong> op<strong>en</strong> 33<br />

De voortvar<strong>en</strong><strong>de</strong> aanpak van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g vanaf<br />

1927 kwam <strong>in</strong> <strong>de</strong> verdrukk<strong>in</strong>g to<strong>en</strong> <strong>de</strong> mondiale economi<br />

sche crsis aan het beg<strong>in</strong> van <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> <strong>de</strong>rtlg ook het saldo<br />

van <strong>de</strong> rijksbegrot<strong>in</strong>g aantastte. Dat had e<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijk etfecl<br />

op het brugg<strong>en</strong>prograrnma'van het rijksweg<strong>en</strong>plan <strong>en</strong> op<br />

<strong>de</strong> pos tre van hel Weg<strong>en</strong>fonds.<br />

De economische crisis zorg<strong>de</strong> voor e<strong>en</strong> vertrag<strong>in</strong>g van het<br />

bruoo<strong>en</strong>orogrammd M,nste'Reyrrg. p oDeer<strong>de</strong> hel rjle<br />

ker<strong>en</strong> Al <strong>in</strong> 1931 zlnspeel<strong>de</strong> h j ln <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Kamer op <strong>de</strong><br />

mogelijkheid van tolhefi<strong>in</strong>g bij nieuwe brugg<strong>en</strong> Ondanks vele<br />

teg<strong>en</strong>werp<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>de</strong> Kamerled<strong>en</strong> vervaardig<strong>de</strong> h ie<strong>en</strong><br />

wetsontwerp waann aan e<strong>en</strong> NV Versnel<strong>de</strong> Brugg<strong>en</strong>bouw<br />

concessie werd verle<strong>en</strong>d om 4 brugg<strong>en</strong> (blj Roterdam Dor.<br />

drecht <strong>de</strong> Moerdijk <strong>en</strong> H<strong>en</strong>dr k ldo Ambachi) te bouw<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

le exploiter<strong>en</strong>. De concessie zou uiter ilk iot e nd 194 n<br />

De brug bij H<strong>en</strong>drik ldo Ambacht tn aanbaLlw, 16 september<br />

7938.<br />

Wegaanleg <strong>in</strong> <strong>de</strong> jarcn <strong>de</strong>rtig.<br />

kracht z jn.3a In het ka<strong>de</strong>r van hel be etd van \,verkverschaf<br />

fng <strong>en</strong> -verruim ng zou <strong>de</strong> versnel<strong>de</strong> aafleg van <strong>de</strong>ze brug<br />

2A


g<strong>en</strong> zeer welkom zijn, maar <strong>de</strong> schatkist zou <strong>de</strong> grote<br />

uitgav<strong>en</strong> op korte termijn (begroot op 21 mln guld<strong>en</strong>) niet<br />

aankunn<strong>en</strong>.35 De Twee<strong>de</strong> Kamer gaf ge<strong>en</strong> krimp. Het plan<br />

om <strong>de</strong> brugg<strong>en</strong> versneld aan te legg<strong>en</strong> werd toegejuicht,<br />

naar <strong>de</strong> beoog<strong>de</strong> f<strong>in</strong>anci<strong>en</strong>ngswrjze volstlekt afgeweze4.16<br />

De nieuwe m<strong>in</strong>ister van Waterstaat ir J.A. Kalff trok daarop<br />

In lanuar' 1934 hel wetsvoorstel tn.3;<br />

De Moerdijkbrug <strong>in</strong> aanbouw, voltaoid <strong>in</strong> 1936.<br />

Desondanks lanceer<strong>de</strong> Kalff later ln 1934 opnieuw e<strong>en</strong> plan<br />

voor versnell<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> brugg<strong>en</strong>bouw, dat we<strong>in</strong>ig afweek<br />

van het plan van Reymer Tolhetf<strong>in</strong>g op alle brugg<strong>en</strong> over <strong>de</strong><br />

grole rivier<strong>en</strong> <strong>en</strong> f<strong>in</strong>ancidle steun van partjculier<strong>en</strong> zou het<br />

brugg<strong>en</strong>-budget moet<strong>en</strong> verhog<strong>en</strong>. Voor Kaltf was het <strong>de</strong><br />

<strong>en</strong>ige oploss<strong>in</strong>g om <strong>de</strong> rijksf<strong>in</strong>anci0n niet (ver<strong>de</strong>r) le versleeh-<br />

1er<strong>en</strong>. E<strong>en</strong>'Ne<strong>de</strong>rlandse Brugg<strong>en</strong> Exploitatie Maatschappij<br />

N.V.' zou het brugg<strong>en</strong>programma versneld gaan ultvoer<strong>en</strong>.<br />

In januari 1935 werd het welsontwerp bij <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Kamer<br />

<strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d. Het plan om op alle grote brugg<strong>en</strong> tol te hefi<strong>en</strong>,<br />

werd door Kalff ver<strong>de</strong>digd. Hij noem<strong>de</strong> dit logischer <strong>en</strong> "eieganter"<br />

dan tolhetl<strong>in</strong>g op alle<strong>en</strong> <strong>de</strong> nieuw te bouw<strong>en</strong> brugg<strong>en</strong>.<br />

Het protest teg<strong>en</strong> het wetsvoorstel was groot.38 Ook ln <strong>de</strong><br />

Twee<strong>de</strong> Kamer. Het parlem<strong>en</strong>t zag ge<strong>en</strong> overtuig<strong>en</strong><strong>de</strong> argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> aparte f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> brugg<strong>en</strong>bouw.<br />

Verm<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> tekort<strong>en</strong> van <strong>de</strong> rijksbegrot<strong>in</strong>g mocht<br />

niet op e<strong>en</strong> <strong>in</strong>directe wiize als met dit tolhefl<strong>in</strong>gsplan gerealr'<br />

seerd word<strong>en</strong>.3g De nieuwe l/<strong>in</strong>ister van Waterstaat Van<br />

Lidth <strong>de</strong> Jeug<strong>de</strong> stel<strong>de</strong> bij zijn aanvaard<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> m<strong>in</strong>isterspost<br />

daarom <strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong> dat hii hei uiterst impopulaire<br />

wetsontwerp niet zou hoev<strong>en</strong> te ver<strong>de</strong>dig<strong>en</strong>. De reger<strong>in</strong>g ac'<br />

cepieer<strong>de</strong> dat <strong>en</strong> zochl e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re oploss<strong>in</strong>g. De Stat<strong>en</strong>-<br />

G<strong>en</strong>eraal g<strong>in</strong>g<strong>en</strong> accoord mei e<strong>en</strong> verhog<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> b<strong>en</strong>z<strong>in</strong>ebelast<strong>in</strong>g.ao<br />

Het Weg<strong>en</strong>fonds kwam ter sprake <strong>in</strong> het rappolt van <strong>de</strong><br />

'Staatscommissie voor <strong>de</strong> verjag<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> Riiksuitgav<strong>en</strong>'<br />

(Commissie Welter). Daar<strong>in</strong> werd gesteld dat <strong>de</strong> rijksoverheid<br />

veel zou kunn<strong>en</strong> bespar<strong>en</strong> door alle vorm<strong>en</strong> van ver<br />

keer als e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>d geheel te zi<strong>en</strong> <strong>en</strong> het beleid <strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> beleidsorganisatie daar op af te stemm<strong>en</strong>. Concurr<strong>en</strong>tie<br />

tuss<strong>en</strong> verkeerssoort<strong>en</strong> die door <strong>de</strong> overheid f<strong>in</strong>ancieej<br />

gesteund werd<strong>en</strong> zou uitgebann<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.4r<br />

Ver<strong>de</strong>r lever<strong>de</strong> <strong>de</strong> Commissie'Welter lorse kritiek op het weg<strong>en</strong>bouwprogramma.<br />

Dat <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister van Waterslaat kon u I<br />

gaan van e<strong>en</strong> reallseerbaar rljksweg<strong>en</strong>plan 1932 (<strong>in</strong>komst<strong>en</strong><br />

voor Waterstaat uit het Weg<strong>en</strong>fonds <strong>in</strong> <strong>de</strong> 25 jaar van het<br />

rijksweg<strong>en</strong>plan geschat op 422,5 rnln guld<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> geschatte<br />

aanlegkost<strong>en</strong> van het rijksweg<strong>en</strong>plan op 435 mln) zou<br />

toch voldo<strong>en</strong><strong>de</strong> rnoet<strong>en</strong> zijn. "Daarme<strong>de</strong> ls m<strong>en</strong> echter niet<br />

ievred<strong>en</strong>. lvl<strong>en</strong> wil zoo snei mogelijk het weg<strong>en</strong>plan uitvoer<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> vervalt daardoor <strong>in</strong> het gevaarlijke stelsel van voorschotle.r,<br />

dre later zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong> afgelost<br />

Daarom stel<strong>de</strong> <strong>de</strong> commissie voor het Weg<strong>en</strong>fonds op te<br />

heff<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> nieuw Verkeersfonds <strong>in</strong> te stell<strong>en</strong>. als e<strong>en</strong><br />

waarborg voor e<strong>en</strong> gecoord<strong>in</strong>eer<strong>de</strong> behan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g van het<br />

verkeersprobleem. In het Verkeersfonds zoud<strong>en</strong> alle <strong>in</strong>komst<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> uitgav<strong>en</strong> gecomb<strong>in</strong>eerd moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.42<br />

|\,4<strong>in</strong>ister van F<strong>in</strong>anci6n jhr mr D.J. <strong>de</strong> Geer concretiseer<strong>de</strong><br />

voorstell<strong>en</strong> <strong>en</strong> vroeg <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister van Waterstaat <strong>in</strong> augustus<br />

1932 om gevolg te gev<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> aanbevel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>de</strong><br />

Commissie-Welter. De Geer was uiterst verbolg<strong>en</strong> over <strong>de</strong><br />

concept-begrot<strong>in</strong>g van Waierstaat voor 1933, die uitkwam<br />

op e<strong>en</strong> vergrot<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> uitgav<strong>en</strong> met 13 mln guld<strong>en</strong>. Juist<br />

omdat die stiig<strong>in</strong>g vooral veroorzaakt werd door <strong>de</strong> verliez<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> spoorweg<strong>en</strong>,a3 vond hij e<strong>en</strong> snelle doorvoer<strong>in</strong>g van<br />

<strong>de</strong> plann<strong>en</strong> van <strong>de</strong> Commissie'Welter noodzakelijk. Meest<br />

concreet was De Geer <strong>in</strong> zijn kritiek op <strong>de</strong> begrot<strong>in</strong>g van het<br />

Weg<strong>en</strong>fonds: "Ofschoon <strong>en</strong>kele verlag<strong>in</strong>g<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> plaats<br />

gehad, blijft Uwe Excell<strong>en</strong>tie vasthoud<strong>en</strong> aan het vijfjaarlijksche<br />

werkplan (...)." Uitvloeisel daarvan was e<strong>en</strong> riiksbiidrage<br />

van 3,2 mln guld<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong> grote l<strong>en</strong><strong>in</strong>g. "Deze<br />

bei<strong>de</strong> post<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> noodgedrong<strong>en</strong> te word<strong>en</strong> geschrapt.<br />

lndi<strong>en</strong> daarvan het gevolg zal zijn, dat het weg<strong>en</strong>plan iets<br />

m<strong>in</strong><strong>de</strong>r snel zou word<strong>en</strong> uitgevoerd, dan aanvankeliik w<strong>en</strong>'<br />

schelijk werd geacht, dan zal daar<strong>in</strong> bewust moet<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong>"44<br />

In<strong>de</strong>rdaad werd <strong>in</strong> 1934 het Weg<strong>en</strong>tonds opgehev<strong>en</strong> <strong>en</strong> het<br />

weg<strong>en</strong> budgel opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> .n e<strong>en</strong> Verl.eersionds 4s In dal<br />

Verkeersfonds werd<strong>en</strong> alle rijksuitgav<strong>en</strong> voor spoor-, tram-,<br />

water-,lucht-<strong>en</strong> landweg<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>gevoegd, om <strong>de</strong> exploitatie<br />

van <strong>de</strong> verkeersvorm<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> elkaar te kunn<strong>en</strong> atweg<strong>en</strong>.a6<br />

De Weg<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>g werd omgezet <strong>in</strong> e<strong>en</strong> Motorrii<br />

tuig<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>g <strong>en</strong> tegelijkertijd fors verhoogd. De reger<strong>in</strong>g<br />

hoopte hierdoor I mln guld<strong>en</strong> per jaar extra te ontvang<strong>en</strong>.4/<br />

De coord<strong>in</strong>atie werd voortvar<strong>en</strong>d op pot<strong>en</strong> gezet. Ook <strong>in</strong>hou<br />

<strong>de</strong>lijk-dr H. Colijn, m<strong>in</strong>ister van Waterstaat a.i., formuleer<strong>de</strong><br />

<strong>in</strong> 19357 'grondbeg<strong>in</strong>sel<strong>en</strong>' van <strong>de</strong> coord<strong>in</strong>atie:<br />

1. Het verkeer beschouw<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>d geheel.<br />

2. De ontwikkel<strong>in</strong>g van hel particulier (weg)verkeer mag er<br />

niet toe leid<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> spoorweg<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> nog onr<strong>en</strong>dabele<br />

li<strong>in</strong><strong>en</strong> overhoud<strong>en</strong>.<br />

3. Concurr<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van <strong>de</strong> spoorweg<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> met consess es<br />

gebond<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

4. Onf<strong>en</strong>dabeie spoorlijn<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> sterk beperkt word<strong>en</strong>.<br />

5. Waar spoorlijn<strong>en</strong> verdwijn<strong>en</strong> moet e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re vorm van<br />

op<strong>en</strong>baar vervoer <strong>de</strong> plaats opvull<strong>en</strong>, al of niet met subsdie<br />

uit het Verkeersfonds.<br />

6.Ge<strong>en</strong> nieuwe kanal<strong>en</strong> aanlegg<strong>en</strong> die <strong>de</strong> positie van het<br />

Verkeersf onds verslechter<strong>en</strong>.<br />

7.In het person<strong>en</strong>vervoer over <strong>de</strong> weg word<strong>en</strong> monopolies<br />

verbod<strong>en</strong> 48<br />

E<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijke nj uitgangspunl<strong>en</strong>, maar <strong>de</strong>sondanks beek<br />

coord<strong>in</strong>er<strong>en</strong> van het vervoersbeleid ge<strong>en</strong> gemakkelijke zaak.<br />

De Twee<strong>de</strong> Kamer constateer<strong>de</strong> <strong>in</strong> 1937 dat er larnmer g<strong>en</strong>oeg<br />

zelfs nog ge<strong>en</strong> aanzet tot e<strong>en</strong> gecoord<strong>in</strong>eerd beleid<br />

bestond.ae lvl<strong>in</strong>lster van Waterslaat jhr r O.C.A van Lidth <strong>de</strong><br />

Jeu<strong>de</strong> kon alle<strong>en</strong> maar beam<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g van het<br />

beleid niet erg snel verliep. Hij kon toch nog e<strong>en</strong> lrchtpuntje<br />

ont<strong>de</strong>kk<strong>en</strong>: <strong>de</strong> 'C<strong>en</strong>trale Commrssie voor Advies <strong>in</strong>zake het<br />

Verkeersfonds' had nmid<strong>de</strong>ls e<strong>en</strong> eerste rapport gepublceerd<br />

over het person<strong>en</strong>vervoer.So E<strong>en</strong> jaar later erk<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister echter volmondig dat <strong>de</strong> practische uitwerklng<br />

van <strong>de</strong> beg<strong>in</strong>sel<strong>en</strong> van coord natie <strong>in</strong> het verkeer het grote<br />

probleem was.5l<br />

Hoe moeilijk het totstandbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> gecoordrneerd be<br />

led was, bleek wel uit <strong>de</strong> begrot<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van het Verkeers-<br />

29


fonds. Die bestond<strong>en</strong> uit aparte sub-begrot<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor<br />

spoorweg<strong>en</strong>, tramweg<strong>en</strong>, waterweg<strong>en</strong>, scheepvaart <strong>en</strong><br />

landweg<strong>en</strong>. De spoorweg<strong>en</strong>-begrot<strong>in</strong>g toon<strong>de</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> jar<strong>en</strong><br />

1935-1940 e<strong>en</strong> constanl tekort, met e<strong>en</strong> maximum <strong>in</strong> 1936<br />

(ruim 33 mln guld<strong>en</strong>). Daarna daald<strong>en</strong> <strong>de</strong> tekort<strong>en</strong> tot 20 mln<br />

<strong>in</strong> 1940. De uitker<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> rijksbegrot<strong>in</strong>g aan het Verkeersfonds<br />

daal<strong>de</strong> ook, na e<strong>en</strong> maximum <strong>in</strong> 1936 van 35,6 mln.<br />

De begrot<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>de</strong> 'Landweg<strong>en</strong>' ton<strong>en</strong> e<strong>en</strong> snelle verslechter<strong>in</strong>g<br />

van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>sector, maar ook e<strong>en</strong> onverkorte<br />

uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> plann<strong>en</strong>.<br />

Tabel 3.2: post 'Landweg<strong>en</strong>' van <strong>de</strong> begrct<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van het<br />

Vefueersfonds (gewone di<strong>en</strong>st <strong>en</strong> kapitaalsdi<strong>en</strong>st sam<strong>en</strong>gevoegd),<br />

<strong>in</strong> mln guld<strong>en</strong><br />

1935<br />

1936<br />

1937<br />

1938<br />

1939<br />

1940<br />

<strong>in</strong>komilt<strong>en</strong> uitgav<strong>en</strong> saldo<br />

30,3 22,8<br />

30,7 23,0<br />

37,0 45,2<br />

37,6 56,3<br />

38,8 7't,1<br />

39,8 69,6<br />

Bron: Van N/arle (1946), p. 29.<br />

+ 7,5<br />

+ 7,7<br />

8,2<br />

- 18,7<br />

- 29,8<br />

De economische crisis had dus vanaf 1937 e<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijk e!<br />

lect op het saldo van het landweg<strong>en</strong>-<strong>de</strong>el van het Verkeersfonds.<br />

lvlaar ook <strong>in</strong> <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> daarvoor zorg<strong>de</strong> <strong>de</strong> crrsis voor<br />

problem<strong>en</strong>. To<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>in</strong> 1930 aangestel<strong>de</strong> directeur-g<strong>en</strong>eraal<br />

van <strong>de</strong> Rijkswaterstaal ir J.A. R<strong>in</strong>gers <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong>fondsbegrotrng<br />

voor 1934 ter comm<strong>en</strong>taar aan <strong>de</strong> HID's stuur<strong>de</strong>,<br />

voeg<strong>de</strong> hij er aan toe: "Het ligt <strong>in</strong> <strong>de</strong> bedoel<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> Regeer<strong>in</strong>g<br />

(..) tot l<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> crisis het uitvoer<strong>en</strong> van werk<strong>en</strong><br />

toi werkverruim<strong>in</strong>g <strong>in</strong> belangrijke mate te bevor<strong>de</strong>r<strong>en</strong>.<br />

On<strong>de</strong>r <strong>de</strong> werk<strong>en</strong>, welke voor dit doel <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g kom<strong>en</strong>,<br />

vall<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste plaats die voor weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g. "s2<br />

Voor <strong>de</strong> 'werkverruim<strong>in</strong>g' (vergrot<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> werkgeieg<strong>en</strong>heid<br />

door subsidier<strong>in</strong>g) werd <strong>in</strong> 1934 het 'Werkfonds' <strong>in</strong>gesteld.<br />

Zowel <strong>de</strong> overheid als particuliere bedrijv<strong>en</strong><br />

leverd<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bijdrage aan het budget van het Werkfonds.s3<br />

E<strong>en</strong> overheidsdi<strong>en</strong>st kon, met e<strong>en</strong> uitgewerkt proiectplan <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> hand, bij dit fonds e<strong>en</strong> krediet aanvrag<strong>en</strong>. In 1934 bleek<br />

eig<strong>en</strong>lijk alle<strong>en</strong> <strong>de</strong> Rijkswaterstaat <strong>de</strong>rgelijke ptann<strong>en</strong> al gereed<br />

te hebb<strong>en</strong>. Daardoor g<strong>in</strong>g tot 1937 het overgrote <strong>de</strong>el<br />

van het budget van het Werkfonds naar <strong>de</strong> RijkswateF<br />

staat.sa<br />

lv<strong>in</strong>ster van Lidth <strong>de</strong> Jeu<strong>de</strong> gaf <strong>in</strong> 1936 aan dat <strong>de</strong> werkver<br />

ruim<strong>in</strong>g e<strong>en</strong> sterke positieve <strong>in</strong>vloed had op <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g<br />

van het rijksweg<strong>en</strong>plan. Het twee<strong>de</strong> vijfjarig werkplan<br />

(1932'1936) evaluer<strong>en</strong>d, gal hij aan dat het budget voor <strong>de</strong><br />

weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g door <strong>de</strong> noodzakelijke bezu<strong>in</strong>ig<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

slechts 47 mln guld<strong>en</strong> had omvat, <strong>in</strong> plaats van <strong>de</strong> beoog<strong>de</strong><br />

90 mln. De <strong>in</strong>vloed van <strong>de</strong>ze halver<strong>in</strong>g van het budget was<br />

echter beperkt door scherpe prijsdal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> vooral door<br />

krediel<strong>en</strong> uit het Werktonds. In 1936 was voor <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g<br />

al zo'n 12 mln guld<strong>en</strong> aan krediet<strong>en</strong> verle<strong>en</strong>d <strong>en</strong><br />

Van Lidth <strong>de</strong> Jeu<strong>de</strong> schatte dat daar nog e<strong>en</strong> 10 mln bjj zou<br />

kom<strong>en</strong>. Dit steun<strong>en</strong> op <strong>de</strong> werkverruim<strong>in</strong>g had echter ook<br />

e<strong>en</strong> negat ei efiect. Het werkplan had m<strong>en</strong> grot<strong>en</strong><strong>de</strong>els los<br />

moet<strong>en</strong> lat<strong>en</strong> omdat werkverruirn<strong>in</strong>gsproiect<strong>en</strong> ale<strong>en</strong> daar<br />

urtgevoerd mocht<strong>en</strong> word<strong>en</strong> waar e<strong>en</strong> grote werkloosheid<br />

heerst <strong>en</strong> dus niet altijd op plaats<strong>en</strong> waar <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>verbete<br />

r<strong>in</strong>g het meest urg<strong>en</strong>t was.ss<br />

Terwijl <strong>de</strong> f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g steeds problematischer<br />

werd, bleek ook <strong>de</strong> organisatie van <strong>de</strong> Rijkswalerstaat<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong>ze sector steeds m<strong>in</strong><strong>de</strong>r te voldo<strong>en</strong>. De taak van<br />

<strong>de</strong> directie Weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g was <strong>in</strong> mei 1933 uitgebreid<br />

omschrev<strong>en</strong>: "<strong>de</strong> studie van <strong>de</strong> techniek <strong>de</strong>r weg<strong>en</strong>; <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g<br />

van on<strong>de</strong>rwerp<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong><strong>de</strong> aanleg, verbete"<br />

r<strong>in</strong>g, on<strong>de</strong>rhoud <strong>en</strong> exploitatie van <strong>en</strong> verkeer over <strong>de</strong><br />

weg<strong>en</strong>; d<strong>en</strong> aanleg van, het beheer over <strong>en</strong> het toezicht op<br />

<strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g van werk<strong>en</strong> voor zoover bij afzon<strong>de</strong>rlijke beschikk<strong>in</strong>g<br />

aan <strong>de</strong>ze directie opgedrag<strong>en</strong>."56<br />

Van d<strong>en</strong> Broek maakte twee jaar later dui<strong>de</strong>lijk dat hem e<strong>en</strong><br />

an<strong>de</strong>re organisatie voor og<strong>en</strong> stond. De spann<strong>in</strong>g die al t<strong>en</strong><br />

tij<strong>de</strong> van het district Weg<strong>en</strong>techniek bestond was niet verdw<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Nog steeds was <strong>de</strong> directie Weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g<br />

<strong>de</strong>els op adviser<strong>in</strong>g aan <strong>de</strong> HID's gericht, <strong>de</strong>el op coord<strong>in</strong>atie<br />

van het beleid <strong>en</strong> <strong>de</strong>els op uitvoer<strong>in</strong>g daarvan. Ook <strong>de</strong> <strong>in</strong>,<br />

stell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> 'Af<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g Weg<strong>en</strong>' bij <strong>de</strong> staf van <strong>de</strong><br />

directeur-g<strong>en</strong>eraal had daar we<strong>in</strong>ig aan veran<strong>de</strong>rd. Sam<strong>en</strong><br />

voeg<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> directie <strong>en</strong> <strong>de</strong> af<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g zou <strong>de</strong> coord<strong>in</strong>er<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> taak t<strong>en</strong> goe<strong>de</strong> kunn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>, maar an<strong>de</strong>rzijds vond<br />

Van d<strong>en</strong> Broek het niet juist <strong>de</strong> stal van <strong>de</strong> directeur-g<strong>en</strong>eraal<br />

te belast<strong>en</strong> met adviser<strong>in</strong>g of uitvoer<strong>in</strong>g. Van d<strong>en</strong> Broek vond<br />

echter wel dat zijn directie <strong>in</strong>mid<strong>de</strong>ls te groot geword<strong>en</strong> was<br />

<strong>en</strong> teveeltak<strong>en</strong> op zich g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> had. Hijstel<strong>de</strong> voor om h<br />

'Brugg<strong>en</strong>bureau'<strong>en</strong> dus <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g van het brugg<strong>en</strong>programma<br />

of <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>bouw te verzelfstandig<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> e<strong>en</strong> apart district.5/<br />

Directeur-g<strong>en</strong>eraal R<strong>in</strong>gers aanvaard<strong>de</strong> <strong>de</strong> red<strong>en</strong>er<strong>in</strong>g van<br />

Van d<strong>en</strong> Broek niet volledig. Wel werd per 1 mei 1996 <strong>de</strong> directie<br />

Weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g gesplitst <strong>in</strong> e<strong>en</strong> directre Brugg<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> district Nieuwe Weg<strong>en</strong>, maar bei<strong>de</strong> di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> kreg<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>lijk<br />

alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> uitvoer<strong>en</strong><strong>de</strong> taak.58 E<strong>en</strong> half jaar later<br />

volg<strong>de</strong> namelijk <strong>de</strong> <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> 'C<strong>en</strong>trale di<strong>en</strong>st voor<br />

<strong>de</strong> weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> brugg<strong>en</strong>' bii <strong>de</strong> 'Directie van <strong>de</strong> Waterstaat',<br />

het bureau van <strong>de</strong> directeur-g<strong>en</strong>eraal.59 Deze C<strong>en</strong>trale<br />

Di<strong>en</strong>st nam <strong>in</strong> <strong>de</strong> loop <strong>de</strong>r tijd eig<strong>en</strong>lijk alle coord<strong>in</strong>er<strong>en</strong><strong>de</strong> tak<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> specialistische weg<strong>en</strong>di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> over.<br />

Dr i L.R. W<strong>en</strong>tholt, 1885-1946.<br />

30


De leid<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> C<strong>en</strong>trale Di<strong>en</strong>st kwam <strong>in</strong> hand<strong>en</strong> van dr ir<br />

L.R. W<strong>en</strong>tholt. Het feit dat juist hij die functae kreeg, vergemakkelijkte<br />

<strong>de</strong> overdracht van <strong>de</strong> coord<strong>in</strong>er<strong>en</strong><strong>de</strong> tak<strong>en</strong> van<br />

<strong>de</strong> directie Weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g. Want W<strong>en</strong>tholt was vanaf 1<br />

<strong>de</strong>cember 1935 belast met <strong>de</strong> leid<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> directie Weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g.<br />

Van d<strong>en</strong> Broek was to<strong>en</strong> al geruime tijd met<br />

ziekteverlof. W<strong>en</strong>tholt schreef later over hem aan <strong>de</strong> nieuwe<br />

directeur-g<strong>en</strong>eraal<br />

J.P. van Vliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong>: "Zooals U bek<strong>en</strong>d<br />

is. heeft lr. van d<strong>en</strong> Broek zich volkom<strong>en</strong> overwerkt, wat met<br />

. zr<strong>in</strong> dood qeerndrod rs." W<strong>en</strong>tholt was bevreesd dat het met<br />

-fr6h--<strong>de</strong>retta" kant op zou gaan. Na 5 maand<strong>en</strong> Ingespan<br />

n<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> bij <strong>de</strong> directie Weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g, was hij "lichl<br />

overwerkt" volg<strong>en</strong>s zijn arts. Maar <strong>de</strong> <strong>en</strong>orme werkachterstand<br />

was nog niet verm<strong>in</strong><strong>de</strong>rd. W<strong>en</strong>tholt verweet Van<br />

Vliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die achterstand niel zorgwekk<strong>en</strong>d te v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

drong tegelijk aan op uitbreid<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> mankracht bij <strong>de</strong> directie<br />

Weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g. Dat was volg<strong>en</strong>s W<strong>en</strong>tholt vooral<br />

nodig omdat het nog altijd zijn bedoel<strong>in</strong>g was om, zoals <strong>de</strong><br />

vorige directeur-g<strong>en</strong>eraal B<strong>in</strong>gers had gew<strong>en</strong>st, <strong>de</strong> codrdi<br />

ner<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>en</strong> toezichthoud<strong>en</strong><strong>de</strong> taak van <strong>de</strong> directie beter te<br />

organiser<strong>en</strong>. "Voorts is e<strong>en</strong> meer grondige behan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r<br />

zak<strong>en</strong> dan t<strong>en</strong>gevolge van <strong>de</strong> ziekte van lr. van d<strong>en</strong> Broek<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> iaatste iar<strong>en</strong> plaats had, <strong>en</strong> nauwer contact met <strong>de</strong><br />

Hoofd<strong>in</strong>g<strong>en</strong>ieurs-Directeur<strong>en</strong> betretf<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> m.i. e<strong>en</strong><br />

dr<strong>in</strong>g<strong>en</strong><strong>de</strong> eisch. Het weg<strong>en</strong>vraagstuk is <strong>in</strong> <strong>de</strong> kom<strong>en</strong><strong>de</strong> jar<strong>en</strong><br />

bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> nog extra omvangrijk, omdat e<strong>en</strong> nieuw<br />

R.W.plan, e<strong>en</strong> nieuw urg<strong>en</strong>tieprogramma<br />

e<strong>en</strong> nieuw fi<br />

nancier<strong>in</strong>gsprogramma zull<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> vastgesteld,<br />

hetge<strong>en</strong>, gezi<strong>en</strong> <strong>de</strong> ger<strong>in</strong>ge fonds<strong>en</strong>, welke waarschijnlijk be'<br />

schikbaar zull<strong>en</strong> zijn, e<strong>en</strong> moeilijk wetk zal zi<strong>in</strong>, daar allerlei<br />

belang<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> elkan<strong>de</strong>r zull<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> afgewog<strong>en</strong>."6o<br />

Van Vliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> reageer<strong>de</strong> wel, maar an<strong>de</strong>rs dan W<strong>en</strong>tholt<br />

bedoeld had. Al <strong>in</strong> mei 1936 werd W<strong>en</strong>tholt overgeplaatst<br />

naar <strong>de</strong>'Directie van <strong>de</strong> Waterstaat" om daar <strong>de</strong> C<strong>en</strong>trale<br />

Di<strong>en</strong>st voor <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> Brugg<strong>en</strong> op pot<strong>en</strong> te zett<strong>en</strong>. W<strong>en</strong>f<br />

holt was zeer ontstemd over <strong>de</strong> gang van zak<strong>en</strong> <strong>en</strong> w<strong>en</strong>d<strong>de</strong><br />

zich <strong>in</strong> juli 1936 tot m<strong>in</strong>ister Van Lidth <strong>de</strong> Jeu<strong>de</strong>. Hij verweet<br />

Van Vliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> toezegg<strong>in</strong>g<strong>en</strong>iet na te kom<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet mee<br />

te werk<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> werkelijke c<strong>en</strong>tralisatie van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>sector.<br />

"Er is niets georganiseerd <strong>en</strong> <strong>de</strong> organisatie, die<br />

bestond, ls door <strong>de</strong> opheff<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> directie Weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g<br />

ongedaan gemaakt."61<br />

Ook <strong>de</strong> nieuwe hoold<strong>in</strong>g<strong>en</strong>ieur<br />

het district Nieuwe Weg<strong>en</strong>,<br />

ir Bergam<strong>in</strong>, werkte aan e<strong>en</strong> versterk<strong>in</strong>g van zijn di<strong>en</strong>st. Hij<br />

schreef aan Van Vliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> voor<strong>de</strong>l<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> ver<strong>de</strong><br />

fe c<strong>en</strong>tralisatie van <strong>de</strong> voorbereid<strong>in</strong>g <strong>en</strong> uitvoer<strong>in</strong>g van nieu<br />

we weg<strong>en</strong> bij het diskict Nieuwe Weg<strong>en</strong> niet ger<strong>in</strong>g war<strong>en</strong>:<br />

e<strong>en</strong> relatief grote <strong>en</strong> gerout<strong>in</strong>eer<strong>de</strong> technische staf, die zich<br />

alle<strong>en</strong> met weg<strong>en</strong> hoeft bezig te houd<strong>en</strong>, waardoor meer unrformiteit<br />

<strong>in</strong> ontwerp <strong>en</strong> uitvoer<strong>in</strong>g bereikt wordt, overleg gemakkelijker<br />

verloopt <strong>en</strong> sneller gewerki wordt. Alle nieuwe<br />

hoofdweg<strong>en</strong> ' spec aal alle autosnelweg<strong>en</strong> - overbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

naar het district Nieuwe Weg<strong>en</strong> zou volg<strong>en</strong>s Bergam<strong>in</strong> echter<br />

e<strong>en</strong> te zware belast<strong>in</strong>g vorm<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarnaast nret geaccepteerd<br />

word<strong>en</strong> door <strong>de</strong> regionale directies. Daarom stel<strong>de</strong><br />

Bergam<strong>in</strong> voor per projecte bekijk<strong>en</strong> welke di<strong>en</strong>sl hel besl<br />

<strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid zou kunn<strong>en</strong> drag<strong>en</strong>. Het diskict zou<br />

dan vooral die weg<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> waarbij meer dan 66n<br />

regionale directie betrokk<strong>en</strong> zou zjn. Naast <strong>de</strong> 11 project<strong>en</strong><br />

waarmee het district Nieuwe Weg<strong>en</strong> al belast was, zou Bergam<strong>in</strong><br />

ook nog graag <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheld will<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />

over <strong>de</strong> weg van Amsterdam naar Ukecht, <strong>de</strong> oostelijke<br />

randweg van Utrecht <strong>en</strong> het wegvak Lexmond-Gor<strong>in</strong>chem.62<br />

En <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad, al zijn w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> <strong>in</strong>gewilligd.63<br />

De reorganisatie van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>sector werd me<strong>de</strong> <strong>in</strong>gegev<strong>en</strong><br />

door e<strong>en</strong> wijzig<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> hootdlijn<strong>en</strong> van het beleid die juist<br />

<strong>in</strong> 1936 doorgevoerd werd. In juni 1936 werd e<strong>en</strong> door<br />

W<strong>en</strong>tholt voorbereid plan voor <strong>de</strong> aanleg van autosnelweg<strong>en</strong><br />

vastgesteld, <strong>de</strong>el uitmak<strong>en</strong>d van het rijksweg<strong>en</strong>plan. lr Van<br />

d<strong>en</strong> Broek had steeds <strong>de</strong> nadruk gelegd op e<strong>en</strong> groo!<br />

scheepse verbeter<strong>in</strong>g van bestaan<strong>de</strong> weg<strong>en</strong>, aangevuld met<br />

<strong>en</strong>kele nieuwe weg<strong>en</strong>. lvlet betrekk<strong>in</strong>g tot <strong>de</strong> aanleg van urt'<br />

sluit<strong>en</strong>d voor autoverkeer bestem<strong>de</strong> weg<strong>en</strong> was hij terug"<br />

houd<strong>en</strong>d 'volg<strong>en</strong>s hem was aan <strong>de</strong>rgeliike weg<strong>en</strong> <strong>in</strong> het<br />

algeme<strong>en</strong> nog we<strong>in</strong>ig behoefte.oa Zijn visie hield tegelijk <strong>in</strong><br />

dat het rijksweg<strong>en</strong>plan werd gezi<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> plan dat ooit <strong>in</strong><br />

belangrijke mate voltooid zou word<strong>en</strong>. In <strong>de</strong> loop van <strong>de</strong> ja'<br />

r<strong>en</strong> <strong>de</strong>rtig werd echter steeds dui<strong>de</strong>lijker dat het verkeer 0m<br />

meer dan alle<strong>en</strong> verbeter<strong>in</strong>g <strong>en</strong> verbred<strong>in</strong>g van weg<strong>en</strong><br />

vroeo.<br />

De aanleg van autosnelweg<strong>en</strong> werd <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland vooral gepropageerd<br />

door S. t<strong>en</strong> Bokkel Hu<strong>in</strong><strong>in</strong>k.65 Ook <strong>de</strong> Commissie<br />

van Overleg oef<strong>en</strong><strong>de</strong> druk uit op <strong>de</strong> reger<strong>in</strong>g. ln<br />

november 1933 werd door <strong>de</strong> commissie e<strong>en</strong> 'Verslag Autosnelweg<strong>en</strong>'<br />

gepubliceerd. Voorgesteld werd 13 weg<strong>en</strong><br />

van het rijksweg<strong>en</strong>plan uit te voer<strong>en</strong> als autosnelweg, met<br />

gescheid<strong>en</strong> rijban<strong>en</strong>.66 De publicatie van het verslag <strong>in</strong> het<br />

tijdschrift 'Weg<strong>en</strong>' bracht directeur-g<strong>en</strong>eraal R<strong>in</strong>gers <strong>in</strong> actie.<br />

Nu dat verslag op<strong>en</strong>baar was gemaakt, wil<strong>de</strong> hij graag van<br />

<strong>de</strong> HID's wet<strong>en</strong> "<strong>in</strong> hoeverre bij het ontwerp<strong>en</strong> <strong>en</strong> uitvoer<strong>en</strong><br />

van weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g met <strong>de</strong> beschouw<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> voorstell<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> Commissie van Overleg behoort te word<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

gehoud<strong>en</strong>".67 De HID'S stemd<strong>en</strong> <strong>in</strong> het algeme<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

met het verslag van <strong>de</strong> Commissie van Overleg. Ze steld<strong>en</strong><br />

alle<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele aanvull<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor <strong>en</strong> adviseerd<strong>en</strong> R<strong>in</strong>gers het<br />

zo gewijzig<strong>de</strong> verslag te accepter<strong>en</strong>. De directie Weg<strong>en</strong>ver<br />

beter<strong>in</strong>g zou dan het rijksweg<strong>en</strong>plan kunn<strong>en</strong> aanpass<strong>en</strong>.6s<br />

Eerst 2 jaar later, nadat <strong>de</strong> Commissie van Overleg nog 2<br />

nieuwe adviez<strong>en</strong> had gepubliceerd 69, stel<strong>de</strong> directeur<br />

G<strong>en</strong>eraal Van Vliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister voor e<strong>en</strong> besliss<strong>in</strong>g te<br />

nem<strong>en</strong>. Van Vliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> achtte het niet nodig verschill<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

klass<strong>en</strong> van autosnelweg<strong>en</strong> te construer<strong>en</strong>, zoals <strong>de</strong> Commissie<br />

van Overleg had voorgesteld. Ook zon<strong>de</strong>r formele categorie<strong>en</strong><br />

kond<strong>en</strong> immers <strong>de</strong> nieuwe weg<strong>en</strong> afwijk<strong>en</strong>d vorm<br />

gegev<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Ver<strong>de</strong>r koos hij grot<strong>en</strong><strong>de</strong>els voor <strong>de</strong> routes<br />

die <strong>de</strong> commissie had voorgesteld. Alle<strong>en</strong> <strong>de</strong> weg<strong>en</strong><br />

Gron<strong>in</strong>g<strong>en</strong>-Nieuweschans<br />

Rotterdam-Hoek van Holland<br />

wil<strong>de</strong> hij van hei plan afvoer<strong>en</strong>, omdat er ge<strong>en</strong> druk verkeer<br />

was. De HID's hadd<strong>en</strong> nog 4 an<strong>de</strong>re weg<strong>en</strong> voorgesteld. In<br />

het opnem<strong>en</strong> van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> Zwolle-Arnhem <strong>en</strong> Nijmeg<strong>en</strong><br />

Roermond kon hij zich v<strong>in</strong>d<strong>en</strong>. Van <strong>de</strong> voorgestel<strong>de</strong> weg<br />

V<strong>en</strong>lo-Vliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> wil<strong>de</strong> Van Vliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> het ge<strong>de</strong>elte<br />

tuss<strong>en</strong> E<strong>in</strong>dhov<strong>en</strong> <strong>en</strong> V<strong>en</strong>lo accepter<strong>en</strong>. Over <strong>de</strong> weg<br />

Amsterdam-lJmuid<strong>en</strong> besliste hij negatief: 'komt mij niet<br />

noodig voor".70<br />

De m<strong>in</strong>ister nam <strong>de</strong> door Van Vliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> gew<strong>en</strong>ste besliss<strong>in</strong>g.<br />

Bij circulaire van 24 juni 1936 werd het autosnelweg<strong>en</strong>plan<br />

op<strong>en</strong>baar gemaakt.Tl Het daar<strong>in</strong> geschetste autosnelweg<strong>en</strong>net<br />

bestond uit 11 verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.T2 "De vaststell<strong>in</strong>g<br />

van e<strong>en</strong> net van autosnelweg<strong>en</strong> heett t<strong>en</strong> doel <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> van<br />

het Rijksweg<strong>en</strong>plan aan te wijz<strong>en</strong>. die spoedig of later aan <strong>de</strong><br />

aan e<strong>en</strong> autosnelweg te stell<strong>en</strong> eisch<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> vol'<br />

do<strong>en</strong>. De urg<strong>en</strong>tie van <strong>de</strong> <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g toi<br />

- of van het mak<strong>en</strong> van - e<strong>en</strong> autosnelweg zal moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

beoor<strong>de</strong>eld aan <strong>de</strong> hand van het aanwezige of te verwacht<strong>en</strong><br />

verkeer <strong>en</strong> van d<strong>en</strong> toestand van <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> verb n<br />

d<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. "72


De onverm<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>de</strong> aanpak van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g <strong>en</strong><br />

-aanleg <strong>in</strong> <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> <strong>de</strong>rtig werd logischerwijze bekritiseerd. A.<br />

van Doorn<strong>in</strong>ck, thesaurier-g<strong>en</strong>eraal van F<strong>in</strong>anci<strong>en</strong>, vond het<br />

onverantwoord dat m<strong>in</strong>ister Van Lidth <strong>de</strong> Jeu<strong>de</strong>, ondanks<br />

e<strong>en</strong> verwachte opbr<strong>en</strong>gst van <strong>de</strong> Motorrijtuig<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>g van<br />

4,7 mln, van plan was "di<strong>en</strong> weg<strong>en</strong>aanleg <strong>in</strong> e<strong>en</strong> nog sneller<br />

tempo dan tevor<strong>en</strong> door te zett<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> daarvoor noodioe<br />

mrd<strong>de</strong>l<strong>en</strong> te v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> utt kapitaals<strong>in</strong>komst<strong>en</strong> . Omdat e<strong>en</strong> verhog<strong>in</strong>g<br />

van <strong>de</strong> rijksbijdrage of e<strong>en</strong> stijg<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> belast<strong>in</strong>gopbr<strong>en</strong>gst<br />

uiterst onwaarschijnlijk was, kwam Van Doorn<strong>in</strong>ck<br />

lot e<strong>en</strong> sombere conclusie: "T<strong>en</strong>zij tijdig wordt <strong>in</strong>gezi<strong>en</strong> dat<br />

ook <strong>de</strong> Staat ev<strong>en</strong>als ie<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>r <strong>de</strong> ter<strong>in</strong>g naar <strong>de</strong> ner<strong>in</strong>g<br />

moet zett<strong>en</strong> kan met zekerheid voorspeld word<strong>en</strong> dat het ge,<br />

iorceerd uitvoer<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>maal opgemaakt weg<strong>en</strong>plan<br />

met gele<strong>en</strong>d geld <strong>in</strong> <strong>de</strong> naaste toekomst door <strong>de</strong> weggebruikers<br />

<strong>in</strong> d<strong>en</strong> vorm van zwaar<strong>de</strong>r drukk<strong>en</strong><strong>de</strong> verkeersbelast<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

betaald zal moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>."74<br />

Het twee<strong>de</strong> vijfjarig werkplan liep nu dus t<strong>en</strong> e<strong>in</strong><strong>de</strong>. Red<strong>en</strong><br />

om <strong>de</strong> discussie over e<strong>en</strong> nieuw rijksweg<strong>en</strong>plan te op<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

M<strong>in</strong>ister Van Lidth <strong>de</strong> Jeu<strong>de</strong> wil<strong>de</strong> nog <strong>in</strong> 1937 e<strong>en</strong> nieuw<br />

rijksweg<strong>en</strong>plan vaststell<strong>en</strong>, om e<strong>en</strong> daarvan afgeleid nieuw<br />

'urg<strong>en</strong>tie-programma'<br />

met <strong>de</strong> Verkeersfondsbegrot<strong>in</strong>g voor<br />

1938 naar <strong>de</strong> Stat<strong>en</strong>-G<strong>en</strong>eraal te kunn<strong>en</strong> stur<strong>en</strong>. W<strong>en</strong>tholt<br />

had echter <strong>in</strong> februari '1937 alle<strong>en</strong> nog e<strong>en</strong> conceptrijksweg<strong>en</strong>plan<br />

gereed - het sam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> urg<strong>en</strong>tieprogramma<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> f <strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>gsprogramma kostte meer liid<br />

dan verwacht. Want W<strong>en</strong>lholt wrl<strong>de</strong> persoontijk <strong>de</strong> roestano<br />

van alle weg<strong>en</strong> <strong>in</strong> og<strong>en</strong>schouw nem<strong>en</strong>, om zich e<strong>en</strong> m<strong>en</strong><strong>in</strong>q<br />

te vorm<strong>en</strong> over <strong>de</strong> <strong>de</strong> voorslell<strong>en</strong> van <strong>de</strong> HID's. E<strong>en</strong> eerst6<br />

rondgang <strong>in</strong> Zeeland had al geleid tot forse beperk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> voorgestel<strong>de</strong> uitgav<strong>en</strong>. Daar wil<strong>de</strong> W<strong>en</strong>tholt, gesteund<br />

Gemetse/<strong>de</strong> kl<strong>in</strong>kerverhard<strong>in</strong>g Mid<strong>de</strong>lweg Gouwe, 1 938.<br />

door <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister, ook naar toe. Bei<strong>de</strong> war<strong>en</strong> van m<strong>en</strong><strong>in</strong>o dat<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> vorrge twee riiksweg<strong>en</strong>plann<strong>en</strong> te veel weg<strong>en</strong> *lr<strong>en</strong><br />

opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. W<strong>en</strong>tholt kwam daarom met e<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong>liike<br />

lijst van weg<strong>en</strong> die geschrapt zoud<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> van<br />

het rijksweg<strong>en</strong>plan, naast <strong>en</strong>kele aanvull<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Hij me<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

te kunn<strong>en</strong> conclu<strong>de</strong>r<strong>en</strong> dat "<strong>in</strong>di<strong>en</strong> het R.W.olan wordt <strong>in</strong>oekromp<strong>en</strong><br />

als thans door m|J wordt voorgesteld, net mogeiill.<br />

(zal) zijn e<strong>en</strong> aanvaardbaar urg<strong>en</strong>tieprogramma <strong>en</strong> f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>gsprogramma<br />

op te mak<strong>en</strong>, waarbij alle weg<strong>en</strong> van hel<br />

F.W.plan__'l938 over '15 jar<strong>en</strong> <strong>in</strong> goe<strong>de</strong> toestand zull<strong>en</strong> verkeer<strong>en</strong>"./r<br />

l\4<strong>in</strong>ister Van Lidth <strong>de</strong> Jeu<strong>de</strong> aanvaard<strong>de</strong> <strong>de</strong> plann<strong>en</strong> van<br />

W<strong>en</strong>tholt <strong>en</strong> stuur<strong>de</strong> het nieuwe concepfrijksweg<strong>en</strong>plan ter<br />

comm<strong>en</strong>taar aan <strong>de</strong> ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> stat<strong>en</strong>. "Bij <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g<br />

van het bestaan<strong>de</strong> R.W.plan is als bezwaar naar vor<strong>en</strong> gekom<strong>en</strong>,<br />

dat het Rijk niet over voldo<strong>en</strong><strong>de</strong> mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> beschikt om<br />

alle weg<strong>en</strong> van het R.W.plan b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> kort<strong>en</strong> tijd te verbeter<strong>en</strong><br />

of aan te legg<strong>en</strong> naar <strong>de</strong> eisch<strong>en</strong>, welke <strong>in</strong> het belang van<br />

het verkeer daaraan nu ol <strong>in</strong> <strong>de</strong> naaste toekomst kunn<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> gesteld." Dus werd steeds alle<strong>en</strong> gewerkt aan <strong>de</strong><br />

meest urg<strong>en</strong>te weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> werd verbeter<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re<br />

weg<strong>en</strong> op het rijksweg<strong>en</strong>plan uitgesteld, terwijl <strong>de</strong> verbet<strong>en</strong>ng<br />

van <strong>de</strong> nog wat m<strong>in</strong><strong>de</strong>r belangrijke weg<strong>en</strong> van <strong>de</strong> orovrnciale<br />

plann<strong>en</strong> wel gewoon plaatsvond. Om <strong>de</strong> onger, jte<br />

prioriteit<strong>en</strong>-keuze terug te draai<strong>en</strong>, vond Van Lidth <strong>de</strong><br />

Jeu<strong>de</strong> e<strong>en</strong> beperk<strong>in</strong>g van het rijksweg<strong>en</strong>plan noodzakelijk,<br />

zo schreef hij <strong>de</strong> ge<strong>de</strong>puieer<strong>de</strong> stat<strong>en</strong>.76<br />

Ook <strong>de</strong> HID'S leverd<strong>en</strong> comm<strong>en</strong>taar oo het conceof<br />

r'jksweg<strong>en</strong>plan. W<strong>en</strong>tholt kon constater<strong>en</strong> dat zri all<strong>en</strong> accoord<br />

g<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met <strong>de</strong> door hem voorgestel<strong>de</strong> beperk<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

van het plan. Maar <strong>de</strong> HID'S hadd<strong>en</strong> hem wel gewez<strong>en</strong> op<br />

<strong>de</strong> negatieve gevolg<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cies. Die zoud<strong>en</strong> immers<br />

moeilijk <strong>de</strong> van het rijksweg<strong>en</strong>plan afgevoer<strong>de</strong> weg<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> hun prov<strong>in</strong>ciale plann<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> stopp<strong>en</strong>, omdat ook daar<br />

we<strong>in</strong>ig ruimte was <strong>en</strong> <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cies met <strong>de</strong> verbeter<strong>in</strong>g van<br />

al dle weg<strong>en</strong> al e<strong>en</strong> e<strong>in</strong>d op weg war<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> vergrot<strong>in</strong>g van<br />

<strong>de</strong> budgett<strong>en</strong> van <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cies was voor <strong>de</strong> HID's dus ononlkoombaar,<br />

maar mocht niet leid<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> <strong>in</strong>oerk<strong>in</strong>o van<br />

hel budget van <strong>de</strong> Rijkswatersiaat. En daarnaair warjn oe<br />

prov<strong>in</strong>cies natuurlijk <strong>in</strong> het geheel niet verplicht zich zorg<strong>en</strong><br />

te mak<strong>en</strong> ov-er rijksweg<strong>en</strong> die van het rijksweg<strong>en</strong>plan war<strong>en</strong><br />

afgevoerd. //<br />

De HID's hadd<strong>en</strong> het goed gezi<strong>en</strong>. De <strong>in</strong>grijp<strong>en</strong><strong>de</strong> wijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

In het conceptdjksweg<strong>en</strong>plan war<strong>en</strong> voor verschill<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

commissariss<strong>en</strong> <strong>de</strong>r kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> aanleid<strong>in</strong>g om <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ist <strong>en</strong><br />

bezoek te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. En <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister g<strong>in</strong>g overstag. Bij het<br />

conceplrijksweg<strong>en</strong>plan dat naar <strong>de</strong> Commissie van Overleg<br />

werd gestuurd, schreef hijter toelicht<strong>in</strong>g dat het oorspronkelijk<br />

<strong>de</strong> bedoel<strong>in</strong>g was geweest het rijksweg<strong>en</strong>plan zodanig te<br />

beperk<strong>en</strong> dat het volledig gerealiseerd zou kunn<strong>en</strong> zijn <strong>in</strong><br />

1952, maar dan zon<strong>de</strong>r e<strong>en</strong> grote rester<strong>en</strong><strong>de</strong> schuld<strong>en</strong>last.<br />

Daarom wil<strong>de</strong> Van Lidth <strong>de</strong> Jeu<strong>de</strong> eig<strong>en</strong>lijk e<strong>en</strong> groot aantal<br />

m<strong>in</strong><strong>de</strong>r belangrijke routes schrapp<strong>en</strong>.Ts Vooral het schrapp<strong>en</strong><br />

van nleuw aan te tegg<strong>en</strong> weg<strong>en</strong> zou e<strong>en</strong> grote bespar<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong>houd<strong>en</strong> - zo'n 18,4 mln guld<strong>en</strong>. Vooral het schrapp<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> weg Amsterdam-Bo<strong>de</strong>grav<strong>en</strong> lever<strong>de</strong> veel geld op<br />

(geschatte aanlegkost<strong>en</strong> 11,5 mln guld<strong>en</strong>). Daarom hand,<br />

haaf<strong>de</strong> <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister <strong>de</strong>ze laatste wijzig<strong>in</strong>g, ondanks felle protest<strong>en</strong><br />

van Noord- <strong>en</strong> Zuid-Holland. An<strong>de</strong>rs lag het bij <strong>de</strong><br />

beoog<strong>de</strong> beperk<strong>in</strong>g van nielrijksweg<strong>en</strong>. Dat moest <strong>de</strong> mi,<br />

nrster wel terugnem<strong>en</strong>. De prov<strong>in</strong>cies accepteerd<strong>en</strong> <strong>de</strong> daar<br />

uit volg<strong>en</strong><strong>de</strong> beperk<strong>in</strong>g van hun budgett<strong>en</strong> niet.79<br />

In november 1937 kon het nieuwe concepfrijksweg<strong>en</strong>plan<br />

naar <strong>de</strong> kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>, met e<strong>en</strong> <strong>en</strong>igsz<strong>in</strong>s 'teleurgestel<strong>de</strong>' toelich<br />

trng van <strong>de</strong> nieuwe m<strong>in</strong>ister dr J.A.M. van Buur<strong>en</strong>: "De ont<br />

wikkel<strong>in</strong>g van het verkeer <strong>en</strong> <strong>de</strong> nieuwere <strong>in</strong>zicht<strong>en</strong> omk<strong>en</strong>t<br />

32


<strong>de</strong> voorzl<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> t<strong>en</strong> behoeve van het verkeer, mak<strong>en</strong> het<br />

gew<strong>en</strong>scht het bestaan<strong>de</strong> R.W.plan thans door e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>r te<br />

vervang<strong>en</strong>." De prov<strong>in</strong>cies hadd<strong>en</strong> echter bezwaar teg<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

voorg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> lgrijp<strong>en</strong><strong>de</strong> verkort<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> totale l<strong>en</strong>gte van<br />

het riiksweg<strong>en</strong>plan. "Op grond van <strong>de</strong> bov<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oem<strong>de</strong> be<br />

zwar<strong>en</strong> rs e<strong>en</strong> twee<strong>de</strong> ontwerp opgemaakt, waarbii van be<br />

langrijke <strong>in</strong>krimp<strong>in</strong>g van het R.W.plan is afgezi<strong>en</strong>." Slechts 7<br />

weg(vakk)<strong>en</strong> van het rijksweg<strong>en</strong>plan 1932 werd<strong>en</strong> geschrapt.so'ln<br />

verband met <strong>de</strong> nieuwere <strong>in</strong>zicht<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t <strong>de</strong><br />

eisch<strong>en</strong>, waaraan het H.W.plan moet voldo<strong>en</strong> zi<strong>in</strong> voorts e<strong>en</strong><br />

aantal weg<strong>en</strong> aan dat plan toegevoegd, welke op het<br />

bestaan<strong>de</strong> R.W.plan niet voorkwam<strong>en</strong>": (Amsterdam-)<br />

Burgerve<strong>en</strong>'Rijswljk(.Roiterdam), Voorschot<strong>en</strong> Oegstgeest,<br />

Naaldwijk D<strong>en</strong> Haag, Plank<strong>en</strong> Wambuis-Zutph<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

noor<strong>de</strong>lijke randweg langs Breda.8l<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste maand<strong>en</strong> van <strong>de</strong> bezeti<strong>in</strong>g nog niet op.<br />

Direct na <strong>de</strong> <strong>in</strong>val richtie <strong>de</strong> Rijkswaterstaat zich op het her<br />

stel van <strong>de</strong> verniel<strong>de</strong> lnfrastructuur.ss Ook het werkverruim<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

beleid werd voortgezet, ter bestrijd<strong>in</strong>g van <strong>de</strong><br />

werkloosheid. In dat ka<strong>de</strong>r was ook <strong>de</strong> doortrekk<strong>in</strong>g van <strong>de</strong><br />

autosnelweg (RW 12) <strong>in</strong> oostelijke richt<strong>in</strong>g van belang, vanaf<br />

De Klomp langs Arnhem <strong>en</strong> Zev<strong>en</strong>aar naar <strong>de</strong> Duitse<br />

or<strong>en</strong>s.""<br />

Ap<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g Bijksweg 12, wegvak Vaorbury-Gouwe, I juni<br />

1938.<br />

Bll kon nklijk besluit van 12 november 1937 werd het Riiks<br />

weg<strong>en</strong>plan 1938 vastgesteld. Tegelilk was ook het uitvoe<br />

r<strong>in</strong>gsprogramma gereed. M<strong>in</strong>ister Van Buur<strong>en</strong> maakte <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

memorie van toelicht<strong>in</strong>g bij <strong>de</strong> Verkeersfondsbegrot<strong>in</strong>g voor<br />

1938 bek<strong>en</strong>d dat "e<strong>en</strong> werkprogramma voor d<strong>en</strong> ver<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

weg<strong>en</strong>bouw" was ontworp<strong>en</strong>. In dat programma werd uitge<br />

gaan van e<strong>en</strong> voltooi<strong>in</strong>g van het rijksweg<strong>en</strong>plan <strong>in</strong> 15 jaar,<br />

dus tol aan e<strong>in</strong>d '1952. Op grond van dat plan was voor 1938<br />

e<strong>en</strong> kle<strong>in</strong>e 26 mln guld<strong>en</strong> uitgetrokk<strong>en</strong>.s2 Het 15 jarig f<strong>in</strong>an'<br />

cieflngsprogramma van het rijksweg<strong>en</strong>plan g<strong>in</strong>g uit van e<strong>en</strong><br />

jaarliikse stijg<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> opb<strong>en</strong>gst van <strong>de</strong> l\ilotorrijtuig<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>g<br />

van 5 0/o. Ver<strong>de</strong>r werd het - nog steeds - nodig geacht<br />

meer nadruk te legg<strong>en</strong> op <strong>de</strong> eersie jar<strong>en</strong>, gezi<strong>en</strong> <strong>de</strong> grote<br />

achterstand. De totale jaarliikse kost<strong>en</strong> voor on<strong>de</strong>rhoud, verbeler<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> aanleg van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> op het rjksweg<strong>en</strong>plan<br />

1938 zoud<strong>en</strong> daarom langzaam moet<strong>en</strong> dal<strong>en</strong>, van 26.1 mln<br />

<strong>in</strong> 1938, via 19.7 <strong>in</strong> 1940 <strong>en</strong> 12.9 <strong>in</strong> 1944, naar 8.9 mln guld<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> 1952. De lolale kost<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> dan opgelop<strong>en</strong> zijn tol<br />

ruim 244 mln guld<strong>en</strong>.83<br />

3.4 De bezett<strong>in</strong>gsjar<strong>en</strong><br />

Al op 17 mei 1940 werd<strong>en</strong> <strong>de</strong> gevo g<strong>en</strong> van <strong>de</strong> Du tse <strong>in</strong>val<br />

voor het auloverkeer dui<strong>de</strong>lijk Alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> kle<strong>in</strong>e groep m<strong>en</strong><br />

s<strong>en</strong> mel e<strong>en</strong> onthelf<strong>in</strong>g mocht nog, alle<strong>en</strong> beroepsmaiig, gebruik<br />

mak<strong>en</strong> van gemotoriseer<strong>de</strong> voertuig<strong>en</strong>.s4 Niet alle<strong>en</strong><br />

het verkeer liep t jd<strong>en</strong>s <strong>de</strong> bezett<strong>in</strong>gsjar<strong>en</strong> snel terug. Ook <strong>de</strong><br />

weg<strong>en</strong>bouw moest al snel stopgezet word<strong>en</strong>. Daar leek het<br />

Rijksweg 24 Arnhem E<strong>de</strong> De Klomp, 1938.<br />

Over <strong>de</strong>ze weg was al veel on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>ld met <strong>de</strong> Du tse<br />

overheid. Aan het e<strong>in</strong><strong>de</strong> van <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> <strong>de</strong>rtig was dui<strong>de</strong>lijk dat<br />

hel Ne<strong>de</strong>rlandse autosnelweg<strong>en</strong>net verbond<strong>en</strong> moest word<strong>en</strong><br />

met het Duitse. ln februari 1939 vertrok W<strong>en</strong>tholl daarom<br />

naar Berlijn om over <strong>de</strong>ze mater e te prat<strong>en</strong> met dr Todt.<br />

W<strong>en</strong>thoit probeer<strong>de</strong> Todt te overtuig<strong>en</strong> van <strong>de</strong> voor<strong>de</strong>l<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> autosnelweg on<strong>de</strong>r Arnhem langs, door <strong>de</strong> Betuwe.<br />

Het trace door <strong>de</strong> Veluwe zou e<strong>en</strong> vern etig<strong>in</strong>g van veel natuurschoon<br />

<strong>in</strong>houd<strong>en</strong>. maar vooral ook betek<strong>en</strong><strong>en</strong> dat er<br />

d chtbij <strong>de</strong> Duitse gr<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> bre<strong>de</strong> brug over <strong>de</strong> lJssel zou<br />

kom<strong>en</strong>. Def<strong>en</strong>sie wil<strong>de</strong> dat niet toestaan. De Duitsers hield<strong>en</strong><br />

echter ook vast aan hun keuze: e<strong>en</strong> verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g vanaf Em'<br />

merich.87<br />

Todt moest zich wel neerlegg<strong>en</strong> bij het Ne<strong>de</strong>rlandse verzet<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> aansluit<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong> bei<strong>de</strong> nett<strong>en</strong> bleel uit. Maar niet<br />

voor lang. Al <strong>in</strong> juni '1940 kreeg W<strong>en</strong>tholt, <strong>in</strong>mid<strong>de</strong>ls directeur<br />

g<strong>en</strong>eraal van <strong>de</strong> Rijkswaterstaat geword<strong>en</strong>, te hor<strong>en</strong> dat<br />

met spoed <strong>de</strong> noor<strong>de</strong>lijke variant aangelegd moest word<strong>en</strong>.<br />

W<strong>en</strong>tholt <strong>de</strong>ed zijn uiterste best <strong>de</strong> Du tsers op an<strong>de</strong>re ge,<br />

dacht<strong>en</strong> te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, daarbij gesteund door rapporl<strong>en</strong> van<br />

<strong>de</strong> Commissie van Overleg voor <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong>.88 W<strong>en</strong>tholt kon<br />

echter alle<strong>en</strong> bererk<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> Bijkswalerstaat het exacte tra<br />

c6 mocht vaststell<strong>en</strong>.89<br />

Nu <strong>de</strong> uilvoer ng <strong>in</strong> hand<strong>en</strong> van <strong>de</strong> Rijkswaterstaat was geb<br />

ev<strong>en</strong>, kon m<strong>en</strong> ook nog <strong>en</strong>igsz<strong>in</strong>s vasthoud<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> nor<br />

male procedures. De Comrnissie van Overieg bekeek <strong>de</strong><br />

gevolg<strong>en</strong> van hel Duitse <strong>in</strong>grijp<strong>en</strong> voor het riiksweg<strong>en</strong>plan <strong>en</strong><br />

stel<strong>de</strong> voor om, nu het wegvak De Klomp-Duitse gr<strong>en</strong>s <strong>in</strong> het<br />

njksweg<strong>en</strong>plan was opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, <strong>de</strong> weg van De Klomp<br />

naar he1 c<strong>en</strong>trum van Arnhem te schraoo<strong>en</strong>.go De secretaris<br />

33


g<strong>en</strong>eraal besloot echter ook <strong>de</strong> weg van het c<strong>en</strong>trum van Arn,<br />

hem naar Zev<strong>en</strong>aar uit het rijksweg<strong>en</strong>plan te schrapp<strong>en</strong>.gl<br />

Vanaf het naiaar van 1940 werd <strong>in</strong> hoog tempo aan FIW 12<br />

gewerkt. l\,4aar al <strong>in</strong> <strong>de</strong> zomer van 1941 <strong>de</strong>ed helgebrekaan<br />

materieel zich voel<strong>en</strong>. De Duitsers blev<strong>en</strong> toch oD sDoed<br />

aandr<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.s2 De dood van dr Todt, beg<strong>in</strong> 1942, betek<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

e<strong>en</strong> ommekeer. Zijn opvolger A. Speer toon<strong>de</strong> veel m<strong>in</strong><strong>de</strong>r<br />

Stamp<strong>en</strong> <strong>en</strong> aftij<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>laag ijksweg 6, 1942.<br />

rnteresse voor <strong>de</strong> nieuwe autosnelweg. En niet veel later, <strong>in</strong><br />

juni 1942, werd door Seyss-lnquart <strong>de</strong> 'Bouwstop' afgekondigd:<br />

e<strong>en</strong> algeheel bouwverbod voor heel Ne<strong>de</strong>rland.93 De<br />

aanleg van <strong>de</strong> Atlantikwall kreeg <strong>de</strong> absolute priorileit.sa<br />

Naast <strong>de</strong> Bouwstop was tijd<strong>en</strong>s <strong>de</strong> bezettrng ook <strong>de</strong> <strong>in</strong>slellilg<br />

van <strong>de</strong> Rijksdi<strong>en</strong>st voor het Nationaal Plan op 15 mei 1941<br />

(het'Basisbesluit<br />

Nationaal Plan') e<strong>en</strong> mijlpaal. E<strong>en</strong> mijlpaal<br />

die na <strong>de</strong> oorlog doorwerkte, want <strong>de</strong> <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> Riiks,<br />

di<strong>en</strong>st voor het Nationaal Plan kan gezi<strong>en</strong> word<strong>en</strong> als <strong>de</strong> start<br />

van <strong>de</strong> ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland.<br />

In <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> <strong>de</strong>rtig was <strong>de</strong> druk op <strong>de</strong> overheid, vooral van<br />

ste<strong>de</strong>bouwkundig<strong>en</strong>, om te werk<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> c<strong>en</strong>traal geiei<strong>de</strong> I<br />

plannrng <strong>en</strong> e<strong>en</strong> nationaal plan sterk toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Ze me<strong>en</strong>-l<br />

d<strong>en</strong> dat dit nodig was om e<strong>en</strong> beter beleid te krijg<strong>en</strong> voor na,/<br />

tuurbescherm<strong>in</strong>g <strong>en</strong> ste<strong>de</strong>bouw <strong>en</strong> teg<strong>en</strong> rrntbebouwrng.gsJ<br />

Va<strong>de</strong>r <strong>en</strong> zoon Bakke'Schut <strong>in</strong>troduceerd<strong>en</strong> <strong>de</strong> b<strong>en</strong>am<strong>in</strong>oJ<br />

'planologie' voor <strong>de</strong>ze'ste<strong>de</strong>bouw-op-nationale-schaal'.9<br />

E<strong>en</strong> Nationaal Plan werd gezi<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> logisch sluitstuk od<br />

<strong>de</strong> gegroei<strong>de</strong> struciuur van lokale, gewestelijke <strong>en</strong> prov<strong>in</strong>ciale<br />

plann<strong>en</strong>. Met e<strong>en</strong> groot optimisme over <strong>de</strong> maakbaarheid<br />

van <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>lev<strong>in</strong>g werd gestreefd naar e<strong>en</strong> b<strong>in</strong>d<strong>en</strong>d Nationaal<br />

Plan.e/<br />

T<strong>en</strong> tij<strong>de</strong> van <strong>de</strong> Duiise <strong>in</strong>val stond<strong>en</strong> <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlands plann<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> gec<strong>en</strong>traliseer<strong>de</strong> ruimtelijke <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>s,organisatie<br />

echter nog <strong>in</strong> <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rscho<strong>en</strong><strong>en</strong>. De Duitsers war<strong>en</strong> mel <strong>de</strong><br />

'Felchsste//e fir Raumordnung'al veel ver<strong>de</strong>r. Al <strong>in</strong> oktober<br />

.1940 gaf Seyss'lnquart aan <strong>de</strong>'Abteilung Planung' <strong>de</strong> op.<br />

dracht e<strong>en</strong> vergelijkbare di<strong>en</strong>st voor Ne<strong>de</strong>rland op te zet<br />

t<strong>en</strong>.98 In het Basisbesluit 1941 werd het opstell<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

Nationaal Plan opgedrag<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> Rijksdi<strong>en</strong>st voor hei Nati<br />

onaal Plan. Dat Plan werd al <strong>in</strong> augustus 1942 otficieel '<strong>in</strong><br />

voorbereid<strong>in</strong>g' verklaard, waarmee het mogelijk werd ruimtelijke<br />

besliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> nietig te verklar<strong>en</strong> als strijdig met <strong>de</strong> natio<br />

nale belang<strong>en</strong>.99<br />

lr F. Bakker Schui 0r.) werd b<strong>en</strong>oemd als directeur var, Je<br />

Rijksdi<strong>en</strong>st. Ondanks zijn ruime bevoegdhed<strong>en</strong> kwam Bakker<br />

Schut niet veel ver<strong>de</strong>r dan het opstell<strong>en</strong> van <strong>en</strong>kele beperkte<br />

facefplann<strong>en</strong>.lo0 Al snel moest hil erk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> dat<br />

vooraf niet bepaald kon word<strong>en</strong> welke vorm hei Nationaal<br />

Plan zou krijg<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat per sector verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> vorm<strong>en</strong> onvermij<strong>de</strong>lijk<br />

war<strong>en</strong>.loi<br />

Nog tijd<strong>en</strong>s <strong>de</strong> bezett<strong>in</strong>g kwam <strong>de</strong> Rijksdi<strong>en</strong>st voor het Nationaal<br />

Plan <strong>in</strong> e<strong>en</strong> soort compet<strong>en</strong>tiestrijd met <strong>de</strong> Rijkswaterstaat<br />

terecht. De secretaris"g<strong>en</strong>eraal van Waterstaat<br />

Spitz<strong>en</strong> had al bij <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rtek<strong>en</strong><strong>in</strong>g van <strong>de</strong> Basisverord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

De <strong>in</strong> <strong>de</strong> meidag<strong>en</strong> beschadig<strong>de</strong> verkeercbrug bij Zaltbommel, 1940.


Voor het nalionaal weg<strong>en</strong>plan werd <strong>in</strong> <strong>de</strong> nota van <strong>de</strong> Rijksdr<strong>en</strong>st<br />

e<strong>en</strong> prognose gemaakt van het aantal auto's <strong>in</strong> 1960<br />

<strong>en</strong> 1975. Dat laatste jaar werd als 'tijdshorizon' gekoz<strong>en</strong> om,<br />

dat verwacht kon word<strong>en</strong> dat <strong>in</strong> 1975 <strong>de</strong> groei van <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>r,<br />

landse bevolk<strong>in</strong>g tot stilstand zou zijn gekom<strong>en</strong>. Gezi<strong>en</strong> het<br />

grote aantal factor<strong>en</strong> die <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g van hel verkeer<br />

zoud<strong>en</strong> be<strong>in</strong>vloed<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>ge relaiies daartuss<strong>en</strong>,<br />

me<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Rijksdi<strong>en</strong>st voor het Nationaal Plan ge<strong>en</strong> 'berek<strong>en</strong><strong>de</strong>'<br />

prognose te kunn<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>, maar alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> op 'jntui<br />

tie' gebaseer<strong>de</strong> prognose. Zo kwam m<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> schatt<strong>in</strong>g<br />

van het Ne<strong>de</strong>rlandse wag<strong>en</strong>park van 300.000 auto's <strong>in</strong> 1960<br />

<strong>en</strong> 450.000 <strong>in</strong> 1975.10s<br />

Ondanks pog<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van Bakker Schut om e<strong>en</strong> <strong>in</strong>hou<strong>de</strong>lijke<br />

discussie over <strong>de</strong> nota van <strong>de</strong> grond te krijg<strong>en</strong>, bleef <strong>de</strong><br />

Bijkswaterstaat, bij mon<strong>de</strong> van ir M. le Cosqulno <strong>de</strong> Bussy<br />

(hoofd van <strong>de</strong> C<strong>en</strong>trale Di<strong>en</strong>st Weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> Brugg<strong>en</strong>), uiterst terughoud<strong>en</strong>d.<br />

E<strong>en</strong> echt oor<strong>de</strong>el over <strong>de</strong> nota werd niet gegev<strong>en</strong>.<br />

De Bussy leg<strong>de</strong> er echter wel <strong>de</strong> nadruk op dat het<br />

rijksweg<strong>en</strong>plan van meer gewicht zou bliiv<strong>en</strong> dan het nationaal<br />

weg<strong>en</strong>plan, gezi<strong>en</strong> <strong>de</strong> wetlelijke status <strong>en</strong> <strong>de</strong> (f<strong>in</strong>anciele)<br />

gevolg<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cies.llo<br />

E<strong>en</strong> mogelijk snelle herzi<strong>en</strong>tng van het rijksweg<strong>en</strong>plan zou<br />

echter niet gefun<strong>de</strong>erd kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> door het Verkeersionds<br />

gegaran<strong>de</strong>er<strong>de</strong> budgettaire cont<strong>in</strong>uiteit. Het Ver,<br />

keersionds was namelijk <strong>in</strong> <strong>de</strong>cember 1946 voor 3 jaar<br />

buit<strong>en</strong> werk<strong>in</strong>g gesteld, om <strong>de</strong> <strong>in</strong>komst<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> aanw<strong>en</strong>,<br />

d<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> we<strong>de</strong>ropbouw van Ne<strong>de</strong>rland. De regel<strong>in</strong>g<br />

werd <strong>in</strong> later jar<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> mal<strong>en</strong> verl<strong>en</strong>gd.rrl<br />

Het opschort<strong>en</strong> van <strong>de</strong> werk<strong>in</strong>g van het Verkeersfonds werd<br />

niet zon<strong>de</strong>r slag of stoot geaccepteerdoor <strong>de</strong> organisaties<br />

van weggebruikers <strong>en</strong> weg<strong>en</strong>bouwers. Ze wez<strong>en</strong> op het belang<br />

voor <strong>de</strong> we<strong>de</strong>ropbouw van e<strong>en</strong> toereik<strong>en</strong>d weg<strong>en</strong>net.<br />

l\y'et het budget dat <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste jar<strong>en</strong> na <strong>de</strong> oorlog voor <strong>de</strong><br />

weg<strong>en</strong>sector werd ujtgelrokk<strong>en</strong>, kond<strong>en</strong> <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> nauwelijks<br />

goed on<strong>de</strong>rhoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong>, laat staan dat het herstell<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> oorlogsschad<strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s het noodzakelijke ver-<br />

Oeter<strong>en</strong> van het weg<strong>en</strong>net voortvar<strong>en</strong>d zou kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

aangepakt.ll2 De KNAC probeer<strong>de</strong> het reger<strong>in</strong>gsbeleld te<br />

be<strong>in</strong>vloed<strong>en</strong> door twee moties', <strong>in</strong> mei '1947 door <strong>de</strong> algem<strong>en</strong>e<br />

verga<strong>de</strong>flng aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, aan parlem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> m<strong>in</strong>isters<br />

te stur<strong>en</strong>. De KNAC eiste daar<strong>in</strong> e<strong>en</strong> ruimer budget voor <strong>de</strong><br />

weg<strong>en</strong>sector <strong>en</strong> In te<strong>de</strong>r geval e<strong>en</strong> terugkeer naar het<br />

bestemm<strong>in</strong>gskarakter van <strong>de</strong> lvlotorrijtuig<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>g. Ver<strong>de</strong>r<br />

wil<strong>de</strong> m<strong>en</strong> e<strong>en</strong> comp<strong>en</strong>satle voor <strong>de</strong> <strong>in</strong> 1941 afgeschafte Rijwielbelast<strong>in</strong>g.1<br />

13<br />

Ondanks <strong>de</strong>ze moeilijkhed<strong>en</strong> werkte <strong>de</strong> Riikswaterstaat aan<br />

e<strong>en</strong> herzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g van het rijksweg<strong>en</strong>plan 1938. Directeurg<strong>en</strong>eraal<br />

ir W.J.H. Harms<strong>en</strong>, e<strong>in</strong>d 1945 b<strong>en</strong>oernd, vroeg <strong>in</strong><br />

mei 1946 <strong>de</strong> HID's e<strong>en</strong> overzicht te stur<strong>en</strong> van <strong>de</strong> <strong>in</strong> hun di<br />

rectre noodzakelijke wijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, <strong>in</strong> overleg met het hoofd<br />

van <strong>de</strong> C<strong>en</strong>trale Di<strong>en</strong>st voor <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> Brugg<strong>en</strong>.lla In<br />

het najaar had die C<strong>en</strong>trale Di<strong>en</strong>st e<strong>en</strong> rapport met alle gew<strong>en</strong>ste<br />

wijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> gereed.ll5 Dit rapport werd, bi<strong>in</strong>a ongewijzigd,<br />

<strong>de</strong> basis voor het concepfrijksweg<strong>en</strong>plan 1948, dat<br />

<strong>in</strong> juli 1947 ter comm<strong>en</strong>taar aan <strong>de</strong> ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> stat<strong>en</strong><br />

werd gesluurd.<br />

In <strong>de</strong> toelicht<strong>in</strong>g werd b<strong>en</strong>adrukt dat <strong>de</strong> beslultvorm<strong>in</strong>g over<br />

verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> voor <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>-<strong>in</strong>frastructuur belangrijke<br />

kwesties nog niet afgerond zou zijn voordat het rijksweg<strong>en</strong><br />

plan, gez<strong>en</strong> <strong>de</strong> wettelijke verplicht<strong>in</strong>g, herzi<strong>en</strong> moest wor<br />

d<strong>en</strong>: <strong>de</strong> <strong>in</strong>richtrng van <strong>de</strong> Zui<strong>de</strong>rzeepol<strong>de</strong>rs,<br />

ontwikkel<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong><br />

voor <strong>de</strong> Randstad <strong>en</strong> <strong>de</strong> B<strong>en</strong>elux-tolunie.<br />

"Daarom is <strong>de</strong> ontworp<strong>en</strong> herzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g beperkt lot die on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>l<strong>en</strong>,<br />

waaromtr<strong>en</strong>t reeds e<strong>en</strong> geiun<strong>de</strong>erd oor<strong>de</strong>el mogeljk<br />

is ' 116<br />

Ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> stat<strong>en</strong> van Fresand belwiifel<strong>de</strong> of over <strong>de</strong><br />

wijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> wel zo gefun<strong>de</strong>erd geoor<strong>de</strong>eld kon word<strong>en</strong>:<br />

"Het wordt als e<strong>en</strong> leemte gevoeld, dat uit <strong>de</strong> toegezond<strong>en</strong><br />

slukk<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>in</strong>zicht kan word<strong>en</strong> verkreg<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

pnncrpes, naar welke hel Rijksweg<strong>en</strong>plan is <strong>en</strong> wordt opgesteld<br />

<strong>en</strong> die tot <strong>de</strong> keuze van bepaal<strong>de</strong> verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />

geleid. Zodo<strong>en</strong><strong>de</strong> valt het moeilijk, te beoor<strong>de</strong>l<strong>en</strong>, of<br />

verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, die naar onze aanvankelijke m<strong>en</strong><strong>in</strong>g van voldo<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

belang zoud<strong>en</strong> zijn om op het Rijksweg<strong>en</strong>plan te<br />

Riiksweg 7, 1U9.<br />

te word<strong>en</strong> geplaatsi, <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad aan <strong>de</strong> te stell<strong>en</strong> norm<strong>en</strong><br />

voldo<strong>en</strong> "117<br />

Het ontwerp-rijksweg<strong>en</strong>plan 1948 werd op 28 november<br />

1947 aan <strong>de</strong> kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> gestuurd. De wijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> t<strong>en</strong> opzichte<br />

van hel rijksweg<strong>en</strong>plan 1938 war<strong>en</strong> uitersl ger<strong>in</strong>g. Nieuw<br />

was alle<strong>en</strong> <strong>de</strong> weg door <strong>de</strong> Noordoostpol<strong>de</strong>r.I18 Op 13 <strong>de</strong><br />

cember 1947 versche<strong>en</strong> het rijksweg<strong>en</strong>plan 1948 <strong>in</strong> het<br />

Staatsblad.<br />

Achteraf lijkt het m<strong>in</strong><strong>de</strong>r gelukkig dat beslot<strong>en</strong> werd nog<br />

ge<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> eis<strong>en</strong> van <strong>de</strong> tijd aangepast rijksweg<strong>en</strong>plan te<br />

mak<strong>en</strong>. Want het verkeer herstel<strong>de</strong> zich na <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Wereldoorlog<br />

onverwacht snel (zie tabel 3.3).<br />

In <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> tijd probeer<strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister van F<strong>in</strong>anci<strong>en</strong> mr P. Lieit<strong>in</strong>ck<br />

het Verkeersfonds <strong>de</strong>f<strong>in</strong>itief aan <strong>de</strong> kant te schuiv<strong>en</strong>. In<br />

januari 1949 schreef hij aan <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister van Verkeer <strong>en</strong> Wa<br />

Ierstaat 'rr D.G.W. Sprtzel Na a"rpele overwegtng meer<br />

ik echter, dat <strong>de</strong> we<strong>de</strong>ropslell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> afzon<strong>de</strong>rlilke Ver<br />

keersfondsbegrot<strong>in</strong>g ge<strong>en</strong> aanbevel<strong>in</strong>g verdi<strong>en</strong>t. Teg<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

stell<strong>in</strong>g van begrot<strong>in</strong>gsfonds<strong>en</strong>, als bedoeld <strong>in</strong> artikel 87 <strong>de</strong>r<br />

Comptabiliteitswet, bestaat bij mij dit grote bezwaar, dat het<br />

algeme<strong>en</strong> <strong>in</strong>zicht <strong>in</strong> het Rijksbudget wordt vertroebeld. "r ls<br />

36


gedist dat <strong>de</strong> <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> Ri,ksdi<strong>en</strong>st voor het Nationaal<br />

Plan ge<strong>en</strong> beperk<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> bevoegdhed<strong>en</strong> van <strong>de</strong> Rijkswaterstaat<br />

zou <strong>in</strong>houd<strong>en</strong>. Desondanks ontstond<strong>en</strong> er verschil<br />

l<strong>en</strong><strong>de</strong> contlict<strong>en</strong> op het (nieuwe) beleidsterre<strong>in</strong> van <strong>de</strong><br />

waterhuishoud<strong>in</strong>g. lVaar ook over het weg<strong>en</strong>bouwbeleid ont<br />

stond<strong>en</strong> controverses' (bijvoorbeeld over <strong>de</strong> toegangsweg<br />

tot <strong>de</strong> tunnel bij Vels<strong>en</strong>).r02 Waalewijn merkt hierbij op: "De<br />

discussie ontlokte W<strong>en</strong>tholt <strong>in</strong> zijn dagaantek<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>de</strong> verzucht<strong>in</strong>g<br />

dat het dui<strong>de</strong>lijk was'hoe gevaarlijk eig<strong>en</strong>lijk het<br />

Nationale Plan is, omdat dit tot overorganisatie kan leid<strong>en</strong>'.<br />

Hij vervolg<strong>de</strong>'M<strong>en</strong> kan toch het hed<strong>en</strong> niet opoffer<strong>en</strong> aan<br />

toekomstplann<strong>en</strong>', <strong>en</strong> gaf daarmee precies aan waar <strong>de</strong><br />

scho<strong>en</strong> wrong."l03<br />

3.5 E<strong>en</strong> snel herstel van verkeer <strong>en</strong> weg<strong>en</strong>bouw<br />

Na <strong>de</strong> bevrijd<strong>in</strong>g kwam het bestuur weer snel op gang - ook<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>sector. lllustratief is het feit dat het Bureau<br />

Weg<strong>en</strong>- <strong>en</strong> Verkeersstatistiek van <strong>de</strong> C<strong>en</strong>trale Directie al <strong>in</strong><br />

juni 1945 startte met <strong>de</strong> voorbereid<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> verkeerstell<strong>in</strong>g.<br />

En daarbij kon m<strong>en</strong> dan ook nog niet terugvall<strong>en</strong> op het<br />

vooroorlogse archief, want dat was <strong>in</strong> <strong>de</strong> dag<strong>en</strong> van <strong>de</strong> bevrijd<strong>in</strong>g<br />

verbrand. Ev<strong>en</strong> snel werd <strong>de</strong> scha<strong>de</strong> aan weg<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

oeververb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong> ge<strong>in</strong>v<strong>en</strong>tariseerd. 104<br />

De eerste 2 jaar na <strong>de</strong> bevrijd<strong>in</strong>g stond<strong>en</strong> <strong>in</strong> het tek<strong>en</strong> van<br />

het herstel van <strong>de</strong>ze scha<strong>de</strong>.los<br />

E<strong>en</strong> van <strong>de</strong> eerste bov<strong>en</strong> pu<strong>in</strong>ruim<strong>en</strong> uitstijg<strong>en</strong><strong>de</strong> zak<strong>en</strong> waar<br />

m<strong>en</strong> mee le mak<strong>en</strong> kreeg, was <strong>de</strong> ruimteliike ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g. E<strong>en</strong><br />

voorbo<strong>de</strong> voor <strong>de</strong> belangrijkste kwestie <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste 15 jaar.<br />

E<strong>en</strong> jaar na <strong>de</strong> bevrijd<strong>in</strong>g werd dui<strong>de</strong>lijk dat <strong>de</strong> Rijksdi<strong>en</strong>st<br />

voor het Nationaal Plan niet e<strong>en</strong> typische overheidsdi<strong>en</strong>st<br />

van <strong>de</strong> bezetter was.106 De di<strong>en</strong>st zou <strong>in</strong> het naoorlogse Ne<strong>de</strong>rland<br />

e<strong>en</strong> belangrijke rol gaan spel<strong>en</strong>, ook <strong>in</strong> <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>sector.<br />

De directeur van <strong>de</strong> Rijksdi<strong>en</strong>st, ir F. Bakker Schut,<br />

stuur<strong>de</strong> <strong>in</strong> juni 1946 <strong>de</strong> C<strong>en</strong>trale Directie e<strong>en</strong> nota "betretf<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel nationaal weg<strong>en</strong>plan" <strong>en</strong> vroeg rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

te houd<strong>en</strong> met <strong>de</strong> nota bij <strong>de</strong> herzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g van het riiksweg<strong>en</strong>plan.<br />

In <strong>de</strong> nota werd<strong>en</strong> <strong>de</strong> contour<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> 'nationaal weg<strong>en</strong>plan'<br />

geschetst. Dat zou alle weg<strong>en</strong> voor lange afstandsverkeer<br />

met motorvoertuig<strong>en</strong> omvatt<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> beleidsvisie<br />

moet<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> langere termijn dan m<strong>en</strong> met het<br />

rijksweg<strong>en</strong>plan gew<strong>en</strong>d was. Die visie zou echier wel gebaseerd<br />

moet<strong>en</strong> zijn op het door <strong>de</strong> Rijkswaterstaat voorg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

beleid. l\.4<strong>en</strong> g<strong>in</strong>g er van uit dat het weg<strong>en</strong>beleid van <strong>de</strong><br />

Flijkswaterstaai zo snel mogelijk <strong>in</strong> e<strong>en</strong> nieuw rijksweg<strong>en</strong>plan<br />

vorm gegev<strong>en</strong> zou word<strong>en</strong>. De oorlogsscha<strong>de</strong>, <strong>de</strong> <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<br />

van <strong>de</strong> Flevopol<strong>de</strong>r <strong>en</strong> <strong>de</strong> bij <strong>de</strong> Rilksdi<strong>en</strong>st <strong>in</strong> voorbereid<strong>in</strong>g<br />

zijn<strong>de</strong> nationale plann<strong>en</strong> voor recreatie <strong>en</strong> voor <strong>in</strong>dustrie war<strong>en</strong><br />

voldo<strong>en</strong><strong>de</strong> aanleid<strong>in</strong>g voor e<strong>en</strong> snelle herzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g van het<br />

rijksweg<strong>en</strong>plan 1938.r07<br />

C<strong>en</strong>trale vraag <strong>in</strong> <strong>de</strong> nota was natuurlijk welke ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van het voor <strong>de</strong> oorlog nog m<strong>in</strong>imale lange-afstandsverkeer<br />

verwacht kon word<strong>en</strong>. Omdat <strong>de</strong> auto naar alle waarschi<strong>in</strong>liikheid<br />

snel e<strong>en</strong> massaprodukt voor <strong>de</strong> gehele Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

bevolk<strong>in</strong>g zou word<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> auto's zou to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>,<br />

kwam <strong>de</strong> Rijksdi<strong>en</strong>stot <strong>de</strong> conclusie dat het langealstands<br />

person<strong>en</strong>vervoer"<strong>in</strong> <strong>de</strong> toekomst aimet<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zal<br />

aannem<strong>en</strong>, die op dit oog<strong>en</strong>blik onwaarschijnlijk lijk<strong>en</strong>".toa<br />

De naodburg bij Mook <strong>in</strong> aanbouw na <strong>de</strong> bevrijd<strong>in</strong>g.<br />

35


Tabel 3.3: <strong>in</strong><strong>de</strong>xcijlerc van <strong>de</strong> verkeerc<strong>in</strong>t<strong>en</strong>slfelf mel auto s<br />

buit<strong>en</strong> bebouw<strong>de</strong> komm<strong>en</strong> op werkdag<strong>en</strong> (1938 = 1O0)<br />

1938<br />

1939<br />

1940<br />

1941<br />

1942<br />

1943<br />

1946<br />

1947<br />

1948<br />

1949<br />

1950<br />

1951<br />

Bron: Van Gils (1956), p. 21.<br />

100.0<br />

99.0<br />

52.3<br />

20.5<br />

15.3<br />

15.7<br />

107.6<br />

131.1<br />

152.6<br />

175.4<br />

185.4<br />

204.4<br />

Directeur-g<strong>en</strong>eraal van <strong>de</strong> Rijkswaterstaat ir W.J.H. Harms<strong>en</strong><br />

kon zich wel v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> <strong>in</strong> dit oor<strong>de</strong>el van Lieft<strong>in</strong>ck. Het al of niet<br />

voortbestaan van het Verkeersfonds had immers we<strong>in</strong>ig te<br />

mak<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> meer of m<strong>in</strong><strong>de</strong>r goed functioner<strong>en</strong>d weg<strong>en</strong>,<br />

beleid. En het c<strong>en</strong>trale doel van het Verkeersfonds, versterk<strong>in</strong>g<br />

van <strong>de</strong> coord<strong>in</strong>atie <strong>in</strong> <strong>de</strong> verkeersector, kon we<strong>in</strong>ig<strong>en</strong><br />

nog <strong>in</strong>teresser<strong>en</strong>. "Wat <strong>de</strong> <strong>in</strong>houd van <strong>de</strong>ze doelstell<strong>in</strong>g<br />

feite betek<strong>en</strong><strong>de</strong>, heeft nooit iemand begrep<strong>en</strong> <strong>en</strong> zeker heeft<br />

<strong>de</strong>ze wet nooit <strong>en</strong>ig practisch gevolg gehad voor <strong>de</strong> codrdi'<br />

natie van het verkeer, welke hierdoor mogelijk moest wor,<br />

d<strong>en</strong>." Voor Harms<strong>en</strong> was het eer<strong>de</strong>r <strong>de</strong> vraag of d-e<br />

constructie van het ou<strong>de</strong> Weg<strong>en</strong>fonds weer van stal gehaald<br />

moest word<strong>en</strong>, met e<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijke bestemm<strong>in</strong>gsbelast<strong>in</strong>g.<br />

Dat laatste vond hij ess<strong>en</strong>tieel. De Rijkswaterstaat zou pr<strong>in</strong>cipreel<br />

moet<strong>en</strong> vasthoud<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> bestemm<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> bepaald<br />

ge<strong>de</strong>elte van <strong>de</strong> motorrijtuig<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>g voor <strong>de</strong><br />

weg<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> <strong>de</strong>rgelijke cont<strong>in</strong>ulteit <strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijkheid was immers<br />

onmisbaar voor <strong>de</strong> wegbeheer<strong>de</strong>rs. Tot slot w<strong>en</strong>ste<br />

Harms<strong>en</strong> uitdrukkelijk dat sam<strong>en</strong>hang tuss<strong>en</strong> riiksweg<strong>en</strong>plan<br />

<strong>en</strong> prov<strong>in</strong>ciale plann<strong>en</strong> voor secundaire <strong>en</strong> tertiaire weg<strong>en</strong><br />

uitdrukkelijk te handhav<strong>en</strong>. Vooral omdat Juist bij <strong>de</strong> tertiaire<br />

weg<strong>en</strong> <strong>de</strong> achterstand <strong>in</strong> aanleg <strong>en</strong> on<strong>de</strong>rhoud het grootst<br />

was. l\4aar hii had ook e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re red<strong>en</strong>: "Zou m<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

bestaan<strong>de</strong> regel<strong>in</strong>g terzake abandonner<strong>en</strong> dan zou onmid<strong>de</strong>llijk<br />

het Natlonale Plan danwel <strong>de</strong> Prov<strong>in</strong>ciale streekplan<br />

di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> dit gebied tot het hunne verklar<strong>en</strong> <strong>en</strong> zou <strong>de</strong><br />

verzorg<strong>in</strong>g van dit op<strong>en</strong>baar belang op m<strong>in</strong><strong>de</strong>r <strong>de</strong>skundige<br />

wijze geschied<strong>en</strong>."l20<br />

De m<strong>in</strong>ister g<strong>in</strong>g accoord met Harms<strong>en</strong>s visie, maar F<strong>in</strong>anci6n<br />

nam ver<strong>de</strong>r ge<strong>en</strong> <strong>in</strong>itiaiief. Bei<strong>de</strong> m<strong>in</strong>isteries me<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />

dat het an<strong>de</strong>re <strong>de</strong>partem<strong>en</strong>t het concepfwetsvoorstel voor<br />

opheil<strong>in</strong>g van het Verkeersfonds zou moet<strong>en</strong> schrijv<strong>en</strong>. De<br />

direcleur-g<strong>en</strong>eraal constateer<strong>de</strong> ruim e<strong>en</strong> jaar later, <strong>in</strong> mei<br />

1950, wel <strong>de</strong> stilstand, maar voel<strong>de</strong> er niets voor <strong>in</strong>itiatiel te<br />

nem<strong>en</strong>. Het was immers vooral e<strong>en</strong> l<strong>in</strong>ancidle zaak; <strong>de</strong> Riikswaterstaat<br />

had bile<strong>en</strong> wr.z,g,ng van <strong>de</strong> beslaan<strong>de</strong> loestand<br />

we<strong>in</strong>ig belang".121<br />

M<strong>in</strong>ister Spitz<strong>en</strong> vond het loch niet juist om rustig al te wach'<br />

t<strong>en</strong> <strong>en</strong> vroeg F<strong>in</strong>ancia:n waarom m<strong>en</strong> niets meer hoor<strong>de</strong>.'"<br />

Het leid<strong>de</strong> tot nieuw overleg tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> twee <strong>de</strong>partem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,<br />

maar nog niet tot e<strong>en</strong> wetsvoorsiel voor <strong>in</strong>trekk<strong>in</strong>g van hel<br />

Verkeersfonds opnieuw zou <strong>de</strong> buit<strong>en</strong> werklng stelllng van<br />

het Verkeersfonds verl<strong>en</strong>gd moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.l23 Als red<strong>en</strong><br />

voor <strong>de</strong> hernieuw<strong>de</strong> verl<strong>en</strong>g<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> rege{lng noern<strong>de</strong> rnlnister<br />

Spitz<strong>en</strong>, dat e<strong>en</strong> <strong>de</strong>f<strong>in</strong>itieve regel<strong>in</strong>g e<strong>en</strong> <strong>in</strong>gewikkel<strong>de</strong><br />

zaak was, waar<strong>in</strong> voor <strong>de</strong> problem<strong>en</strong> <strong>de</strong> f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g van on<strong>de</strong>rhoud<br />

<strong>en</strong> verbeter<strong>in</strong>g van rljksweg<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor <strong>de</strong> relatie<br />

met het weg<strong>en</strong>beleid van prov<strong>in</strong>cies <strong>en</strong> geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

oploss<strong>in</strong>g gevond<strong>en</strong> zou moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.124<br />

3.6 Nieuwe problem<strong>en</strong>: <strong>de</strong> ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

In <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> jar<strong>en</strong> zorg<strong>de</strong> <strong>de</strong> beoog<strong>de</strong> wetgev<strong>in</strong>g over <strong>de</strong><br />

ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>de</strong> verhoud<strong>in</strong>g daarvan tot <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g<br />

van waterstaatswerk<strong>en</strong> voor grote spann<strong>in</strong>g<strong>en</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong><br />

het overheidsaDoaraat. ln <strong>de</strong>cember 1948 stuur<strong>de</strong> <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister<br />

van We<strong>de</strong>ropbouw <strong>en</strong> Volkshuisvest<strong>in</strong>g mr J. <strong>in</strong>'t Veld<br />

e<strong>en</strong> voorontwerp van e<strong>en</strong> wet ter regel<strong>in</strong>g van het Nationaal<br />

Plan <strong>en</strong> <strong>de</strong> streekplann<strong>en</strong> aan Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat.l25 Het<br />

bleek het beg<strong>in</strong> te zijn van e<strong>en</strong> jar<strong>en</strong>lange, op telle toon gevoer<strong>de</strong><br />

discussie tuss<strong>en</strong> bei<strong>de</strong> m<strong>in</strong>isteries. De directeurg<strong>en</strong>eraal<br />

van <strong>de</strong> Rijkswaterstaat Harms<strong>en</strong> maakte het voorontwerp<br />

met <strong>de</strong> grond gelijk. De aan <strong>de</strong> geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> prov<strong>in</strong>cies<br />

toebe<strong>de</strong>el<strong>de</strong> overheers<strong>en</strong><strong>de</strong> positie t<strong>en</strong> opzichte van<br />

het rijk - <strong>en</strong> dus ook <strong>de</strong> Rijkswaterstaat - was volstrekt onaanvaardbaar.<br />

"De <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>in</strong>g van het on<strong>de</strong>rhavige wetsontwerp<br />

di<strong>en</strong>i (..) achterwege te blijv<strong>en</strong> "t26<br />

lvl<strong>in</strong>ister In't Veld kreeg <strong>de</strong> nota van Harms<strong>en</strong> ook te lez<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

reageer<strong>de</strong> eer<strong>de</strong>r teleurgesteldan verbolg<strong>en</strong>. "De steller<br />

van <strong>de</strong> nota schijnt er van uit te gaan dat <strong>de</strong> lvl<strong>in</strong>isters afzon<strong>de</strong>rlijke,<br />

<strong>en</strong> dikwijls teg<strong>en</strong>strijdige belang<strong>en</strong> behartig<strong>en</strong>, <strong>en</strong> dit<br />

doel bij voorkeur pog<strong>en</strong> te bereik<strong>en</strong> door elkan<strong>de</strong>r fel te<br />

bestrijd<strong>en</strong>. De werkelijkheid vertoont gelukkig e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>r<br />

beeld." lvaar toch gaf In't Veld op ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel punt toe. Zeker<br />

het voorstel van Harms<strong>en</strong> om <strong>de</strong> positie van <strong>de</strong> Rijks'<br />

di<strong>en</strong>st voor het Nationaal Plan voorlopig ongeregeld te lat<strong>en</strong><br />

was voor hem onaanvaardbaar.l2T<br />

Na<strong>de</strong>r overleg <strong>de</strong>ed <strong>de</strong> lucht niet opklar<strong>en</strong>. Harms<strong>en</strong> bleef<br />

bij zijn afwijz<strong>en</strong><strong>de</strong> oor<strong>de</strong>el. "Het door Uw ambtg<strong>en</strong>oot op'<br />

gesteld wetsontwerp blijft naar mijn oor<strong>de</strong>el volkom<strong>en</strong> onaanvaardbaar.<br />

lk moet U daarom adviser<strong>en</strong> Uw me<strong>de</strong>wer<br />

k<strong>in</strong>g daaraan te onthoud<strong>en</strong>."l2s Ook e<strong>en</strong> jaar later was<br />

Harms<strong>en</strong>, ondanks constant <strong>in</strong>ter<strong>de</strong>partem<strong>en</strong>taal overleg,<br />

nog ev<strong>en</strong> fel. In februari 1950 was hij nog ev<strong>en</strong>zeer gekant<br />

teg<strong>en</strong> <strong>de</strong> beoog<strong>de</strong> 'leid<strong>in</strong>g' die <strong>de</strong> Riiksdi<strong>en</strong>st voor het Nationaal<br />

Plan zou moet<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> aan an<strong>de</strong>re di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>. Omdat<br />

die Ieid<strong>in</strong>ggev<strong>en</strong><strong>de</strong> rol al onaanvaardbaar was, vond hij dat<br />

Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat over <strong>de</strong> precieze <strong>in</strong>houd van <strong>de</strong> 'richf<br />

lijn<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g' ge<strong>en</strong> oor<strong>de</strong>el meer hoef<strong>de</strong><br />

te vell<strong>en</strong>.129<br />

ln <strong>de</strong> zomer van 1951 had We<strong>de</strong>ropbouw <strong>en</strong> Volkshuis<br />

vest<strong>in</strong>g 2 wetsontwerp<strong>en</strong> over <strong>de</strong> ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g gereed:<br />

e<strong>en</strong> Won<strong>in</strong>gwet <strong>en</strong> e<strong>en</strong> Ruimtewet. De voorontwerp<strong>en</strong><br />

war<strong>en</strong> gemaakt door <strong>de</strong> Commissie-Van d<strong>en</strong> Bergh, die <strong>in</strong><br />

april 1950 rapport had uitgebracht.l30 Deze voortgang <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

wetgev<strong>in</strong>g veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong> <strong>de</strong> siandpunt<strong>en</strong> van Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat<br />

niets. M<strong>in</strong>ister H.H. Wemmers maakte zi<strong>in</strong> collega<br />

ln't Veld <strong>in</strong> juni 1951 dui<strong>de</strong>lijk dat naast <strong>de</strong> Buimtewet ook <strong>de</strong><br />

Won<strong>in</strong>gwet "<strong>in</strong> zijn huidige vorm onaanvaardbaar" was. De<br />

pr<strong>in</strong>cipidle kritiek op <strong>de</strong> Ruimtewel was <strong>in</strong>mid<strong>de</strong>ls wel bek<strong>en</strong>d:<br />

<strong>de</strong> overheers<strong>en</strong><strong>de</strong> rol van <strong>de</strong> organ<strong>en</strong> van <strong>de</strong> ruimtelij<br />

ke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g betek<strong>en</strong><strong>de</strong> e<strong>en</strong> aantast<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> m<strong>in</strong>isteridle<br />

verantwoor<strong>de</strong>li jkheid. 131<br />

De m<strong>in</strong>ister van We<strong>de</strong>ropbouw <strong>en</strong> Volkshuisvesung bracht<br />

<strong>de</strong> wetsontwerp<strong>en</strong> als 'eersle opzet' teg<strong>en</strong> het ern<strong>de</strong> van<br />

'1951 <strong>in</strong> <strong>de</strong> lvl<strong>in</strong>isterraad. In't Veld stel<strong>de</strong> daarbii aan verschil'<br />

l<strong>en</strong><strong>de</strong> bezwar<strong>en</strong> van zijn collega's "<strong>in</strong> belangrijke mate" tegemoet<br />

te kom<strong>en</strong>. De supervisie van <strong>de</strong> Rijksdi<strong>en</strong>st voor het<br />

Nationaal Plan zou bilvoorbeeld niet van toepass<strong>in</strong>g zijn op<br />

waterstaatswerk<strong>en</strong> die'<strong>in</strong> geval van nood' moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

aangelegd.132<br />

37


l<br />

ti<br />

lr. Harms<strong>en</strong>, na zijn p<strong>en</strong>sioner<strong>in</strong>g optred<strong>en</strong>d als adviseur van<br />

<strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister van Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat, behield <strong>de</strong>sondanks<br />

zijn bezwar<strong>en</strong>. Vooral <strong>de</strong> bepal<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het 'schema' voor e<strong>en</strong><br />

Ruimtewet, dat maatregel<strong>en</strong> getoetst zoud<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

aan <strong>de</strong> doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>de</strong> ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g bleef<br />

hij afwijz<strong>en</strong>. "E<strong>en</strong> <strong>de</strong>rgelijke bepat<strong>in</strong>g acht ik overbodig, <strong>in</strong><br />

e<strong>en</strong> wet bepaald onjuist <strong>en</strong> scha<strong>de</strong>lijk. De lvl<strong>in</strong>isters hebb<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> het algeme<strong>en</strong> te zorg<strong>en</strong>, ie<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>r eig<strong>en</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid<br />

<strong>en</strong> me<strong>de</strong> drag<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid voor het<br />

beleid van het Kab<strong>in</strong>et, dat alle maatregel<strong>en</strong>, die zij nem<strong>en</strong>,<br />

getoetst zi<strong>in</strong> aan het algeme<strong>en</strong> belang <strong>in</strong> <strong>de</strong> verschill<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

aspect<strong>en</strong>, waar<strong>in</strong> dit zich voordoet <strong>en</strong> waarvan e<strong>en</strong> goe<strong>de</strong><br />

ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g er e<strong>en</strong> is. (..) E<strong>en</strong> an<strong>de</strong>r pr<strong>in</strong>cipieel bezwaar<br />

teg<strong>en</strong> het schema, dat met het vorige verband houdt,<br />

is geleg<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> suprematie, die aan bestemm<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong><br />

bov<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re wordt toegek<strong>en</strong>d."l33 De nieuwe directeur,<br />

g<strong>en</strong>eraal van <strong>de</strong> Rijkswaterstaat ir A.G. [/aris steun<strong>de</strong> <strong>de</strong> kritiek<br />

van zijn voorganger volledig. Ook hij w<strong>en</strong>ste niet <strong>in</strong> te<br />

stemm<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> wettelijke regel<strong>in</strong>g waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>en</strong>e m<strong>in</strong>ister<br />

bov<strong>en</strong> <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re werd geplaatst.l34<br />

Juist door het pr<strong>in</strong>cipiele karakter van <strong>de</strong> kritiek kwam Verkeer<br />

<strong>en</strong> Waterstaat echter steeds meer alle<strong>en</strong> te staan. Dat<br />

werd ook geconstateerd <strong>in</strong> <strong>de</strong> nota over e<strong>en</strong> Wet Ruimteliike<br />

Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g (<strong>de</strong> nieuwe naam voor <strong>de</strong> Ruimtewet) die m<strong>in</strong>ister<br />

In't Veld <strong>in</strong> mei 1952 naar <strong>de</strong> m<strong>in</strong>isterraad stuur<strong>de</strong>. "Het<br />

meest pr<strong>in</strong>cipigle verschil van m<strong>en</strong><strong>in</strong>g bleek te bestaan tuss<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> verteg<strong>en</strong>woordigers van het <strong>de</strong>partem<strong>en</strong>t van Verkeer<br />

<strong>en</strong> Waterstaat <strong>en</strong> <strong>de</strong> overige <strong>de</strong>elnemers aan het<br />

Rijksweg 28: <strong>de</strong> Zui<strong>de</strong>rzeestraalvveg<br />

overleg. (..) Het bezwaar komt <strong>in</strong> het kort hierop neer, dat<br />

strijd met <strong>de</strong> m<strong>in</strong>isteriele verantwoor<strong>de</strong>lijkheid aanwezig<br />

werd geacht. (..) Hierteg<strong>en</strong>over me<strong>en</strong> ik, dat juist <strong>de</strong> door <strong>de</strong><br />

verteg<strong>en</strong>woordigers van het <strong>de</strong>partem<strong>en</strong>t van Verkeer <strong>en</strong><br />

Waterstaai aanbevol<strong>en</strong> werkwijze zich m<strong>in</strong><strong>de</strong>r verdraagt met<br />

<strong>de</strong> m<strong>in</strong>isteridle verantwoor<strong>de</strong>liikheid. Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> lvl<strong>in</strong>ister, die<br />

bij <strong>de</strong> uitoef<strong>en</strong><strong>in</strong>g van zijn taak <strong>in</strong> aanrak<strong>in</strong>g komt met belan,<br />

g<strong>en</strong>, welker behartig<strong>in</strong>g tot <strong>de</strong> taak van e<strong>en</strong> zijner ambtg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong><br />

behoort, zelf laatstbedoel<strong>de</strong> belang<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> <strong>de</strong> aan zijn<br />

zorg toev<strong>en</strong>rouw<strong>de</strong> belang<strong>en</strong> gaat afweg<strong>en</strong>, beweegt hij<br />

zich <strong>in</strong> ieite op het terreln, waarvoor zijn ambtg<strong>en</strong>oot verant<br />

woor<strong>de</strong>lijk rs <strong>en</strong> overschrijdt hjj dus zijn bevoegdheid. " l35<br />

E<strong>en</strong> compromis werd niel snel bereikt. Toch g<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>de</strong> dis<br />

cussres na <strong>de</strong> zomer van 1952 steeds meer <strong>in</strong> <strong>de</strong> rjcht<strong>in</strong>g van<br />

e<strong>en</strong> accoord, waarbij Verkeer <strong>en</strong> Waterstaal <strong>de</strong> pr<strong>in</strong>cip 6le<br />

bezwar<strong>en</strong> rn n<strong>de</strong>r voorop stel<strong>de</strong> <strong>en</strong> We<strong>de</strong>ropbouw <strong>en</strong> Volkshursvest<strong>in</strong>g<br />

<strong>de</strong> leid<strong>en</strong><strong>de</strong> rol van <strong>de</strong> Rijksdi<strong>en</strong>st <strong>in</strong>mid<strong>de</strong>ls<br />

Rijksplanologische Di<strong>en</strong>st g<strong>en</strong>aamd - alzwakte. Coord<strong>in</strong>atie<br />

van het beleid werd het nieuwe uitgangspunt <strong>in</strong> plaats van<br />

toets<strong>in</strong>g van beleid.136 To<strong>en</strong> echter n 1959 <strong>de</strong> ontwerp,Wet<br />

Ruimtelijke Ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g naar het parlem<strong>en</strong>t g<strong>in</strong>g, me<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rtek<strong>en</strong>d<br />

door Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat, erk<strong>en</strong><strong>de</strong> directeurg<strong>en</strong>eraal<br />

l\y'aris dat er toch verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>in</strong>terpretaties van <strong>de</strong><br />

wet blev<strong>en</strong> bestaan <strong>en</strong> nog maar zou moet<strong>en</strong> blijk<strong>en</strong> ol<br />

Volkshuisvest<strong>in</strong>g <strong>en</strong> Bouwnijverheid <strong>en</strong> Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat<br />

op <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> lijn zat<strong>en</strong>. "Het zal dus gaan om <strong>de</strong> toepass<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> op dit punt rs naar mrjn m<strong>en</strong>rng waakzaamherd<br />

oebod<strong>en</strong> " 137<br />

Intuss<strong>en</strong> was het protest teg<strong>en</strong> het ger<strong>in</strong>ge budget voor <strong>de</strong><br />

weg<strong>en</strong>bouw <strong>en</strong> het opzijschuiv<strong>en</strong> van het Verkeersfonds alsmaar<br />

toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Vooral <strong>de</strong> KNAC roer<strong>de</strong> zich <strong>en</strong> berichtte<br />

m<strong>in</strong>ister Wemmers <strong>in</strong> augustus 1952 "dat zij zich ernstig bezorgd<br />

maakt over <strong>de</strong> wijze waarop s<strong>in</strong>ds <strong>de</strong> bevrijd<strong>in</strong>g <strong>de</strong><br />

aanleg <strong>en</strong> verbeter<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> van het Rijksweg<strong>en</strong>plan<br />

is hervat, aangezi<strong>en</strong> naar haar overtuig<strong>in</strong>g (..) daarbij<br />

ge<strong>en</strong> gefun<strong>de</strong>er<strong>de</strong> werk, <strong>en</strong> f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

gevolgd <strong>en</strong> bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> noodzakeliike vlotte afbouw<br />

van dit productieve werk <strong>en</strong> onvervreemdbaar, waar<strong>de</strong>vol<br />

bezit relatrel <strong>en</strong> absoluut te ger<strong>in</strong>g<strong>en</strong> geldmid<strong>de</strong>t<strong>en</strong> beschikbaar<br />

werd<strong>en</strong> gesteld."138 M<strong>in</strong>ister Wemmers vond het protest<br />

belangrijk g<strong>en</strong>oeg om e<strong>en</strong> uitgebreid antwoord te<br />

formuler<strong>en</strong>. "De totaal gewijzig<strong>de</strong> economische omstandighed<strong>en</strong><br />

waar<strong>in</strong> ons land na <strong>de</strong> oorlog verkeert, gepaard gaan<strong>de</strong><br />

met <strong>de</strong> noodzakelijkheid <strong>in</strong> <strong>de</strong> begrot<strong>in</strong>g<strong>en</strong> )t<br />

bedrag<strong>en</strong> voor zeer urg<strong>en</strong>te, speciale doele<strong>in</strong>d<strong>en</strong> beschik<br />

baar te stell<strong>en</strong>, zoals bijv. <strong>de</strong> we<strong>de</strong>ropbouw, <strong>de</strong> won<strong>in</strong>gbou<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>dig<strong>in</strong>g, hebb<strong>en</strong> het onmogelijk gemaakt om he<br />

werk aan <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> van het Rijksweg<strong>en</strong>plan ook maar <strong>en</strong>i<br />

germate <strong>in</strong> het tempo, zoals dit voor 1940 kon word<strong>en</strong> ont<br />

wikkeld, voort te zett<strong>en</strong>."l39<br />

Ook het C<strong>en</strong>traal Overleg Wegverkeers- <strong>en</strong> Vervoersorganisaties<br />

ijver<strong>de</strong> voor e<strong>en</strong> <strong>in</strong>t<strong>en</strong>siver<strong>in</strong>g <strong>en</strong> betere structurer<strong>in</strong>g<br />

van het beleid. "Hoewel <strong>de</strong> geschied<strong>en</strong>is van het Verkeers<br />

fonds <strong>en</strong> het Weg<strong>en</strong>fonds niet zodanig is, dat daaruit onbeperkt<br />

vertrouw<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> geput voor <strong>de</strong> oploss<strong>in</strong>g van<br />

het weg<strong>en</strong>bouwprobleem voor <strong>de</strong> toekomst, lijkt <strong>de</strong> l<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g<br />

uat e<strong>en</strong> fonds, dat gevoed wordt uit <strong>de</strong> door het motorwegverkeer<br />

opgebrachte bijzon<strong>de</strong>re belast<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, meer<br />

speciaal <strong>de</strong> motorrijtuig<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>g <strong>en</strong> het bijzon<strong>de</strong>r <strong>in</strong>voerrecht<br />

op b<strong>en</strong>z<strong>in</strong>e, toch nog altijd <strong>de</strong> meest ge6ig<strong>en</strong><strong>de</strong> oploss<strong>in</strong>g,<br />

mits gegaran<strong>de</strong>erd wordt, dat dan niet. ev<strong>en</strong>als bji het<br />

Verkeerslonds geschied<strong>de</strong>, op e<strong>en</strong> kwaad mom<strong>en</strong>t <strong>de</strong> meesl<br />

ess<strong>en</strong>trdle bepal<strong>in</strong>g<strong>en</strong> tij<strong>de</strong>tijk' buit<strong>en</strong> werk<strong>in</strong>g word<strong>en</strong><br />

Oesteld.,,r40<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>lijke politiek werd <strong>de</strong> druk ook opgevoerd.' vijl<br />

tot <strong>in</strong> <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> vijftig <strong>de</strong> verkiez<strong>in</strong>gsprogramma's op he, rerre<strong>in</strong><br />

van <strong>de</strong> <strong>in</strong>frastructuur gek<strong>en</strong>merkt werd<strong>en</strong> door vage<br />

voornem<strong>en</strong>s (toereik<strong>en</strong>d weg<strong>en</strong>net'), werd nu steeds dui<strong>de</strong>lijker<br />

geformuleerd dat <strong>de</strong> aanleg van rijksweg<strong>en</strong> zou moet<strong>en</strong><br />

aansluit<strong>en</strong> bij behoett<strong>en</strong>. ln 1952 formuleer<strong>de</strong> <strong>de</strong> ARp als be<br />

leidsvoornem<strong>en</strong>: "Aanpass<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> eis<strong>en</strong><br />

van het mo<strong>de</strong>rne verkeer."l4l De KVp noem<strong>de</strong> e<strong>en</strong> "ev<strong>en</strong>redrge<br />

aanpass<strong>in</strong>g" van <strong>de</strong> <strong>in</strong>irastructuur "aan <strong>de</strong> behoeite"<br />

van han<strong>de</strong>l, <strong>in</strong>dustri <strong>en</strong> landbouw noodzakelijk.la2<br />

De door <strong>de</strong> KNAC bedoel<strong>de</strong> planmatige aanpak van het weg<strong>en</strong>beleid<br />

kwam langzamerhand weer op gang. In 19S3<br />

startte <strong>de</strong> Rljkswaterstaat met het opstell<strong>en</strong> van (<strong>in</strong>terne)<br />

mee4ar<strong>en</strong>b'egrot<strong>in</strong>g<strong>en</strong> (<strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste jar<strong>en</strong> ook wel 'urg<strong>en</strong>tiep<br />

ann<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd), waar<strong>in</strong> per di<strong>en</strong>st <strong>de</strong> noodzakelijke wer<br />

K<strong>en</strong> wero<strong>en</strong> aangegev<strong>en</strong>, met <strong>de</strong> geschatte kost<strong>en</strong>. Het<br />

di<strong>en</strong><strong>de</strong> als basis voor <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g van het uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijke budget<br />

van <strong>de</strong> Rilkswaterstaat.<br />

Elnd 1953 liel directeur-g<strong>en</strong>eraal l\4aris blijk<strong>en</strong> het weg<strong>en</strong>be,<br />

eid (weer) e<strong>en</strong> hel<strong>de</strong>re <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>in</strong>houd te will<strong>en</strong><br />

gev<strong>en</strong>. Uitdrukkelijk formuleer<strong>de</strong> hij: "Het uitgangspunt van<br />

het beleid t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van <strong>de</strong> aanleg <strong>en</strong> <strong>de</strong> verbeter<strong>in</strong>g van<br />

38


o<br />

<strong>de</strong> Rijksweg<strong>en</strong> vormt het Rijksweg<strong>en</strong>plan (..)" Vervolg<strong>en</strong>s<br />

poog<strong>de</strong> hij e<strong>en</strong> aanzet tot e<strong>en</strong> prioriteit<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g<br />

ontwikkel<strong>en</strong>,<br />

op basis van <strong>de</strong> criteria capaciteit, veiligheid <strong>en</strong> r<strong>en</strong>tabiliteit.<br />

l\y'aris moest echter constater<strong>en</strong> dat uite<strong>in</strong><strong>de</strong>liik toch van<br />

project tot proiect bekek<strong>en</strong> zou moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> hoe urg<strong>en</strong>t<br />

het was. Controleerbare praktische criteria war<strong>en</strong> (4og) niet<br />

voorhand<strong>en</strong> r"o<br />

On<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> toekomstige ontwikkel<strong>in</strong>g van het ver,<br />

Keer werd aan het beg<strong>in</strong> van <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> vijtiig dui<strong>de</strong>lijker ge-<br />

StotT<strong>en</strong> van on<strong>de</strong>rlaagbeton, rijksweg 12, 1956.<br />

bruikt als basis voor het formuler<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> hernieuwd<br />

planmatig beleid. De Di<strong>en</strong>st Verkeerson<strong>de</strong>rzoek van <strong>de</strong> C<strong>en</strong>trale<br />

Directie (on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van ir J.F.L. Van Gils) maakte <strong>in</strong><br />

1953 e<strong>en</strong> prognose van het aantal auto's <strong>en</strong> <strong>de</strong> autodichtheid<br />

op<strong>en</strong>baar. In 1953 war<strong>en</strong> er e<strong>en</strong> kle<strong>in</strong>e 2OO.OOO auto's<br />

<strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland. De Rijkswaterstaat voorspel<strong>de</strong> dat het er <strong>in</strong><br />

19703 tot 4 keer zoveel zoud<strong>en</strong> zijn: 600 tot SOO.OOO auio's.<br />

In datzelf<strong>de</strong> jaar zou dan <strong>de</strong> autodichtheid toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> zijn<br />

tot 15 e 20 ilwoners oer auro. bl eer bevolkilg van 12<br />

mln r44<br />

De prognose hieid <strong>en</strong>ige tjd stand. De directeur-g<strong>en</strong>eraal<br />

lvlaris constateer<strong>de</strong> <strong>in</strong> 1957: "Allereerst kunt u zi<strong>en</strong> dat <strong>de</strong><br />

prognose, die wijst <strong>in</strong> <strong>de</strong> richt<strong>in</strong>g dat het autoverkeer <strong>in</strong> 1970<br />

het 2,5'voud zal ztjn van 1953, e<strong>en</strong> prognose 4 jaar geled<strong>en</strong><br />

gemaakt, niet behoette word<strong>en</strong> herzi<strong>en</strong>."r45 Daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong><br />

liel Le Cosqu<strong>in</strong>o <strong>de</strong> Bussy e<strong>en</strong> jaar iater e<strong>en</strong> geheel an<strong>de</strong>r<br />

gelurd l'or<strong>en</strong> "Hei b|J(, dat <strong>de</strong> prognose <strong>en</strong>ge lar<strong>en</strong> rJim<br />

rs overschred<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat zelfs <strong>de</strong> m<strong>in</strong><strong>de</strong>r gunslige omstandig,<br />

hed<strong>en</strong> van 1957 <strong>en</strong> 1958 niet e<strong>en</strong> zodanige <strong>in</strong>vloed hebb<strong>en</strong><br />

gehad, dat <strong>de</strong> groei van het verkeer b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> <strong>de</strong> oorspronkelijke<br />

verwacht<strong>in</strong>g is geblev<strong>en</strong>. Er is <strong>de</strong>rhalve alle aanleid<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> toekomst op e<strong>en</strong> ver<strong>de</strong>re sterke ontwikkel<strong>in</strong>g te reke,<br />

n<strong>en</strong>. Het lijkt niet gewaagd e<strong>en</strong> mlnimurn prognoselijn aan te<br />

nem<strong>en</strong>, dre !n 1970 tot iets meer dan 2 x het verkeer <strong>in</strong> 1955<br />

of tol B0 0/o meer dan het huidrge verkeer le dt. Het aantal automobiel<strong>en</strong><br />

(dat sterker groeit) zal dan reeds <strong>in</strong> <strong>de</strong> nabiiheid<br />

van 1 miljo<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> te ligg<strong>en</strong>."la6<br />

Wie had er nu gelijk De Bussy constateer<strong>de</strong> terecht <strong>de</strong> sterkere<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g dan verwacht <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste iar<strong>en</strong>. Maar l\,4ans<br />

had <strong>in</strong> zoverre gelijk dat ondanks die aiwljk<strong>in</strong>g <strong>de</strong><br />

voorspell<strong>in</strong>g voor 1970 nog wel 'ongeveer' zou kunn<strong>en</strong><br />

utIKom<strong>en</strong>.<br />

De druk nam toe. In seplember 1955 protesteer<strong>de</strong> zells <strong>de</strong><br />

Raad van <strong>de</strong> Walerstaat. "De Raad van <strong>de</strong> Waterstaat<br />

me<strong>en</strong>t, dat <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>bouw n haar huidige lempo niet bij<br />

machte zal zijn gelijke tred te houd<strong>en</strong> met <strong>de</strong> to<strong>en</strong>em<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

verkeerseis<strong>en</strong> <strong>en</strong> dr ngt er <strong>de</strong>rhalve op aan, het tempo van<br />

<strong>de</strong> weg<strong>en</strong>aanleg zoveel nrogelijk te versnell<strong>en</strong>."r4T<br />

Waarom werd ondanks <strong>de</strong> maatschappelijke druk <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>en</strong>rgszrns verontrust<strong>en</strong><strong>de</strong> prognoses toch zo we<strong>in</strong>ig haast<br />

maakte met <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> planmatig weg<strong>en</strong>beleid<br />

De afwacht<strong>en</strong><strong>de</strong> houd<strong>in</strong>g lijkt drie oorzak<strong>en</strong> te hebb<strong>en</strong>.<br />

In <strong>de</strong> eerste plaats <strong>de</strong> ontbrek<strong>en</strong><strong>de</strong> f<strong>in</strong>anciele randvoorwaar,<br />

d<strong>en</strong>. De reger<strong>in</strong>g-vooral <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister van F<strong>in</strong>anci<strong>en</strong> - g<strong>in</strong>g<br />

niet <strong>in</strong> op <strong>de</strong> w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat. M<strong>in</strong>ister J.<br />

Algera van Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat drong <strong>in</strong> november '1954<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> m<strong>in</strong>iste(aad aan op versnell<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>bouw.<br />

M<strong>in</strong>isier van F<strong>in</strong>anci<strong>en</strong> J. van <strong>de</strong> Kieft wil<strong>de</strong> er niets van ho,<br />

r<strong>en</strong>, gezr<strong>en</strong> <strong>de</strong> gespann<strong>en</strong> arbeidsmarkt <strong>en</strong> <strong>de</strong> grote uitga<br />

v<strong>en</strong> voor het Deltaplan <strong>in</strong> <strong>de</strong> kom<strong>en</strong><strong>de</strong> jar<strong>en</strong>. Algera vond<br />

e<strong>en</strong> extra budget van 30 mln "volstrekt noodzakeliik", maar<br />

kreeg daarvoor eig<strong>en</strong>lijk alle<strong>en</strong> steun van m<strong>in</strong>ister Witte ( We<strong>de</strong>ropbouw<br />

<strong>en</strong> Volkshuisvest<strong>in</strong>g). De an<strong>de</strong>r<strong>en</strong> me<strong>en</strong>d<strong>en</strong> dat<br />

hii dan tegelijk <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>en</strong>kele an<strong>de</strong>re project<strong>en</strong> op<br />

zijn begrot<strong>in</strong>g zou moet<strong>en</strong> temporiser<strong>en</strong>. Algera weiger<strong>de</strong><br />

dat. De patstell<strong>in</strong>g leid<strong>de</strong> tot uitstel van <strong>de</strong> besliss<strong>in</strong>g.ras<br />

ln <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> plaats was er het probleem van <strong>de</strong> uitker<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

aan geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> prov<strong>in</strong>cies. De bestaan<strong>de</strong> regel<strong>in</strong>g via het<br />

rijksweg<strong>en</strong>plan bevredig<strong>de</strong> niet langer na <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong><br />

Wereldoorlog. Vooral <strong>de</strong> geme<strong>en</strong>telijke uitker<strong>in</strong>g<strong>en</strong> war<strong>en</strong> te<br />

laag om <strong>in</strong> het on<strong>de</strong>rhoud van <strong>de</strong> tertiair <strong>en</strong> quartaire weg<strong>en</strong><br />

te kunn<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>. Naar e<strong>en</strong> nieuw stelsel van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g<br />

werd al jar<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rzoek verricht door <strong>de</strong><br />

Commissie-Oud. Die commissie bekeek <strong>de</strong> gehele f<strong>in</strong>anci6le<br />

situatie van <strong>de</strong> geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Het rapport van <strong>de</strong> commissie-<br />

Oud liet echter lang op zich wacht<strong>en</strong>. Zolang dit probleem<br />

niet was opgelost, wil<strong>de</strong> Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat ook ge<strong>en</strong><br />

besliss<strong>in</strong>g nem<strong>en</strong> over <strong>de</strong> wijze van f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g van het<br />

rijksweg<strong>en</strong>-beleid. lmmers, s<strong>in</strong>ds 1927 was die f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g<br />

via het rijksweg<strong>en</strong>plan <strong>en</strong> het Weg<strong>en</strong>ionds/Verkeersfonds direct<br />

verbond<strong>en</strong> met <strong>de</strong> f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g van het weg<strong>en</strong>-beleid<br />

van lagere overhed<strong>en</strong>. Dus bleef tot aan het e<strong>in</strong><strong>de</strong> van <strong>de</strong> jar<strong>en</strong><br />

vijftig het Verkeersfonds 'tij<strong>de</strong>lijk' op non-actief staan.14s<br />

Eerst <strong>in</strong> 1956 kwam het rapport van <strong>de</strong> Commissie-Oud ult.<br />

De commissie stel<strong>de</strong> voor <strong>de</strong> uitker<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van het Fiijk aan <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rhoudsplichtig<strong>en</strong> van secundaire, tertiaire <strong>en</strong> quartaire<br />

weg<strong>en</strong> vast te steil<strong>en</strong> op 20 o/o van <strong>de</strong> gezam<strong>en</strong>lijke opbr<strong>en</strong>gst<br />

van <strong>de</strong> l\y'otorrijtuig<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>g<br />

het bijzon<strong>de</strong>r <strong>in</strong>voerrecht<br />

op b<strong>en</strong>z<strong>in</strong>e.l5o<br />

De <strong>de</strong>r<strong>de</strong> factor die van <strong>in</strong>vloed was op het uitbliiv<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

dui<strong>de</strong>lijk beleid, is verrass<strong>en</strong>d. Directeur g<strong>en</strong>eraal Maris gaf<br />

er echter In e<strong>en</strong> analyse van oorzak<strong>en</strong> van <strong>de</strong> vertrag<strong>in</strong>g van<br />

<strong>de</strong> weg<strong>en</strong>bouw veel gewicht aan. lvlaris wees natuurliik eerst<br />

op <strong>de</strong> bezett<strong>in</strong>g <strong>en</strong> we<strong>de</strong>ropbouw. "Het resultaal van dit al<br />

les was dat wij, wat <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>bouw betreit, met e<strong>en</strong> achterstand<br />

van ongeveer 10 jaar kwam<strong>en</strong> te zitt<strong>en</strong>." lvlaar<br />

vervolg<strong>en</strong>s kwam e<strong>en</strong> opzi<strong>en</strong>bar<strong>en</strong><strong>de</strong> constater<strong>in</strong>g. "Ofscnoon<br />

n <strong>de</strong> aanvang geme<strong>en</strong>d werd dat <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>bouw<br />

door gebrek aan voldo<strong>en</strong><strong>de</strong> geldmid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> werd afgeremd,<br />

bleek dat het personeelsvraagstuk <strong>in</strong> het biizon<strong>de</strong>r nadat <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> lar<strong>en</strong> 1951'1952 <strong>en</strong> 1953 e<strong>en</strong> grote hoeveelhetd reeds<br />

vroeger voorberei<strong>de</strong> werk<strong>en</strong> was uitgevoerd, m66r maatgev<strong>en</strong>d<br />

te zi<strong>in</strong>." Door <strong>de</strong> lange stilstand was veel van <strong>de</strong> noodzakelijke<br />

k<strong>en</strong>nis verdw<strong>en</strong><strong>en</strong>. Het weer opbouw<strong>en</strong> van die<br />

ervar<strong>in</strong>g kost tijd. Veel tijd was er echter niet, nu <strong>de</strong> proiecf<br />

voorbereid<strong>in</strong>g'<strong>en</strong> vooral <strong>de</strong> vaststell<strong>in</strong>g van het trac6 -<br />

steeds <strong>in</strong>gewikkel<strong>de</strong>r <strong>en</strong> langduriger werd. "Wanneer wij er<br />

<strong>in</strong> slag<strong>en</strong> <strong>de</strong> voorbereid<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g door uitbreid<strong>in</strong>g<br />

van het personeel gelijke tred te do<strong>en</strong> houd<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> ge ei<strong>de</strong>ljke<br />

to<strong>en</strong>ern<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r jaar ijks voor weg<strong>en</strong>aanleg besch k,<br />

baar te stell<strong>en</strong> mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong>, dan vertrouw ik, dat het mogelijk zal<br />

blijk<strong>en</strong> <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> naam, die ons land lnternationaal op weg<strong>en</strong>gebied<br />

bezt, te handhav<strong>en</strong>."151<br />

39


3.7 Naar het rijksweg<strong>en</strong>plan 1958<br />

De belemmer<strong>en</strong><strong>de</strong> lactor<strong>en</strong> verdw<strong>en</strong><strong>en</strong> langzamerhand,<br />

vanaf <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> hellt van <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> vijftig. Daarmee groeid<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> mogelijkhed<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>d <strong>en</strong> planmatig<br />

beleid <strong>in</strong> <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>sector. Wellicht <strong>de</strong> eerste praktisch uitge,<br />

werkte aanzet daartoe, was <strong>de</strong> studie van <strong>de</strong> Wiardi Beckmansticht<strong>in</strong>g,<br />

Verkeercveiligheid als maatschappelijk vraagsluk<br />

(1956), waar<strong>in</strong> dui<strong>de</strong>lijke beleidslijn<strong>en</strong> voor iets als e<strong>en</strong><br />

ge<strong>in</strong>tegreerd verkeersbeleid werd<strong>en</strong> aangegev<strong>en</strong>. ln <strong>de</strong> stu,<br />

die werd veel aandacht besteed aan verkeersveiligheid <strong>en</strong><br />

voorlicht<strong>in</strong>g <strong>en</strong> opvoed<strong>in</strong>g. Naasl <strong>de</strong> ste<strong>de</strong>lijke verkeersproblem<strong>en</strong>,<br />

kwam <strong>in</strong> het beleidsrapport ook <strong>de</strong> toestand van het<br />

weg<strong>en</strong>net aan bod. Uitgegaan werd van e<strong>en</strong> verband tuss<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> capaciteit van het weg<strong>en</strong>net <strong>en</strong> het aantal verkeersongevall<strong>en</strong>.<br />

Op grond daarvan werd gestel<strong>de</strong> dal alle belangrijke<br />

hoofdverkeersweg<strong>en</strong> zo snel mogelijk tot autosnelweg verbeterd<br />

zoud<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.152<br />

In hetzelf<strong>de</strong> jaar moest weer e<strong>en</strong> herzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g van het riiksweg<strong>en</strong>plan<br />

voorbereid word<strong>en</strong>. Directeurg<strong>en</strong>eraal lvlaris vroeg<br />

<strong>de</strong> HID's <strong>in</strong> augustus 1956 e<strong>en</strong> overzicht te gev<strong>en</strong> van nood,<br />

zakelijke (project<strong>en</strong> <strong>in</strong> uitvoer<strong>in</strong>g ol voorbereid<strong>in</strong>g) <strong>en</strong> w<strong>en</strong>se<br />

lijke wijzig<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van het plan van 1948.1s3 In het najaar van<br />

1956 kwam<strong>en</strong> <strong>de</strong> reacties b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> bii <strong>de</strong> C<strong>en</strong>trale Directie.<br />

voeg<strong>de</strong> l\y'aris aan zijn uitleg toe: "Wellicht t<strong>en</strong> overvloe<strong>de</strong> tek<strong>en</strong><br />

ik nog aan, dat <strong>de</strong> thans ontworp<strong>en</strong> herzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g uit <strong>de</strong><br />

aard <strong>de</strong>r zaak ge<strong>en</strong>sz<strong>in</strong>s <strong>in</strong>houdt, dat van an<strong>de</strong>re, ver<strong>de</strong>rgaan<strong>de</strong><br />

plann<strong>en</strong> is afgezi<strong>en</strong>. " 156<br />

Ook <strong>de</strong> Raad van <strong>de</strong> Waterstaat mocht comm<strong>en</strong>raarever<strong>en</strong>.<br />

De Raad schaar<strong>de</strong> zich achter het advies van <strong>de</strong> Commissie<br />

van Overleg voor <strong>de</strong> Weg<strong>en</strong>. "Hoewel <strong>de</strong> zeer sterke ontwik,<br />

kel<strong>in</strong>g van het motorisch verkeer ongetwijfeld e<strong>en</strong> grote uil<br />

breid<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> taak van het Rijk op het gebied van <strong>de</strong><br />

weg<strong>en</strong>bouw zal me<strong>de</strong>br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. kan <strong>de</strong> Commissie zich er (..)<br />

me<strong>de</strong> ver<strong>en</strong>ig<strong>en</strong>, dat voor het og<strong>en</strong>blik het Rijksweg<strong>en</strong>plan<br />

niet ver<strong>de</strong>r wordt uitgebrei dan <strong>in</strong> voorstel is gedaan." Zolang<br />

<strong>de</strong> f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g van het weg<strong>en</strong>beleid van prov<strong>in</strong>cies <strong>en</strong><br />

geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> nog niet geregeld was, kon ook het rijksweg<strong>en</strong>plan<br />

we<strong>in</strong>ig <strong>in</strong>houd hebb<strong>en</strong>.lsT<br />

Bij kon<strong>in</strong>klijk besluit van 6 januari 1958 werd het rijksweg<strong>en</strong>'<br />

plan 1958 vastgesteld. Het was zeker niet e<strong>en</strong> basis voor e<strong>en</strong><br />

planmatig weg<strong>en</strong>beleid, <strong>in</strong> teg<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g tot <strong>de</strong> functie van<br />

het rijksweg<strong>en</strong>plan <strong>in</strong> <strong>de</strong> vooroorlogse jar<strong>en</strong>. Desondanks<br />

hield m<strong>in</strong>ister Algera e<strong>in</strong>d 1957 nog vast aan het vooroorlogse<br />

beleidsvoornem<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> toereik<strong>en</strong><strong>de</strong> verbeter<strong>in</strong>g van het<br />

weg<strong>en</strong>net realiser<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 1938-1952. To<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

Twee<strong>de</strong> Kamer hem vroeg wat nu eig<strong>en</strong>lijk zijn oor<strong>de</strong>el was<br />

over het tempo van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>aanlegl58, greep Algera ter, .<br />

op <strong>de</strong> vooroorlogse plann<strong>en</strong>. Hij vermeld<strong>de</strong> daarbij weer<br />

prognose van 1938, to<strong>en</strong> uitgegaan werd van e<strong>en</strong> verdubbel<strong>in</strong>g<br />

van het verkeer <strong>in</strong> <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> tot 1952. Die voorspef<br />

l<strong>in</strong>g was uiterst nauwkeuri geblek<strong>en</strong> (reele <strong>in</strong><strong>de</strong>xciifer 207)<br />

-maar dan wel met'hulp'van <strong>de</strong> bezett<strong>in</strong>gsjar<strong>en</strong>. De bezel<br />

t<strong>in</strong>g, zo vond Algera, had cica 7 jaat achterstand opgele<br />

verd <strong>in</strong> <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g, zodat nu <strong>in</strong> 13 jaar zo'n 800/o<br />

van het programma van 1938 gerealiseerd was. De kost<strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> <strong>in</strong> 1938 geschai op 225 mln guld<strong>en</strong>. En nu. <strong>in</strong> 1957,<br />

kon <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister constater<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g,<br />

guld<strong>en</strong>s<br />

van 1938. 170 mln had gekost (bested<strong>in</strong>g van<br />

77 o/o\.15s<br />

3.8 Evaluatie<br />

Het afstek<strong>en</strong> van voeg<strong>en</strong>, rijksweg 12, 1956.<br />

lVaar eerst e<strong>en</strong> jaar, <strong>in</strong> juli 1957, later kon Maris bericht<strong>en</strong> dat<br />

het ontwerpplan gereed was. De sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g ervan had<br />

"onverhoopt' lang geduurd. De HID'S war<strong>en</strong> er na hun<br />

eerste opgav<strong>en</strong> niet meer bjj betrokk<strong>en</strong> <strong>en</strong> kreg<strong>en</strong> nu pas <strong>de</strong><br />

geleg<strong>en</strong>heid comm<strong>en</strong>taar te lever<strong>en</strong> op het ontwerp<br />

rijksweg<strong>en</strong>plan 195B.1sa<br />

In augustus 1957 stuur<strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister Algera het nieuwe onl<br />

werprijksweg<strong>en</strong>plan ier comm<strong>en</strong>taar naar <strong>de</strong> ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong><br />

stat<strong>en</strong>. Als toelicht<strong>in</strong>g schreef hij erbij dat het e<strong>en</strong> we<strong>in</strong>ig opzi<strong>en</strong>bar<strong>en</strong>d<br />

plan was geword<strong>en</strong> waarbii t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van<br />

nieuwe project<strong>en</strong>, me<strong>de</strong> met het oog op <strong>de</strong> consequ<strong>en</strong>ties,<br />

welke e<strong>en</strong> <strong>en</strong>igsz<strong>in</strong>s belangrijke vergrot<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> l<strong>en</strong>gte van<br />

het Bijksweg<strong>en</strong>plan zou moet<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> l<strong>en</strong>gte van<br />

<strong>de</strong> Prov<strong>in</strong>ciale weg<strong>en</strong>plann<strong>en</strong>, geme<strong>en</strong>d is, niet al te ver<br />

vooruit te moet<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>". Ondanks die toelicht<strong>in</strong>g hadd<strong>en</strong><br />

veel ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> stat<strong>en</strong> toch kriiiek op het we<strong>in</strong>ig voor<br />

uitstrev<strong>en</strong><strong>de</strong> karakter van het rijksweg<strong>en</strong>plan 1958, waar bil<br />

voorbeeld nog helemaai niets zichlbaar was van e<strong>en</strong> beleid<br />

voor het Deltagebied <strong>en</strong> <strong>de</strong> Randstad. De veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g<strong>en</strong> t<strong>en</strong><br />

opzichle van het rijksweg<strong>en</strong>plan 1948 war<strong>en</strong> m<strong>in</strong>iem. Op<br />

e<strong>en</strong> vierta punt<strong>en</strong> werd e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>r lrace <strong>in</strong> het pian opg<strong>en</strong>o<br />

m<strong>en</strong> <strong>en</strong> 7 wegvakk<strong>en</strong> war<strong>en</strong> nieuw.l55 Ter geruststell<strong>in</strong>g<br />

De <strong>in</strong> dit hoofdstuk beschrev<strong>en</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong><br />

<strong>en</strong> beleid omvatt<strong>en</strong> e<strong>en</strong> lange perio<strong>de</strong>. Daardoor zijn dui<strong>de</strong>lij<br />

ke ontwikkel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zichtbaar.<br />

1. vorm <strong>en</strong> <strong>in</strong>houd van <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>: In <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> waar<strong>in</strong> Van<br />

d<strong>en</strong> Broek <strong>de</strong> scepter zwaai<strong>de</strong> werd veel nadruk gelegd op<br />

<strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>gs<strong>plann<strong>in</strong>g</strong>. Het eerste werkplan is e<strong>en</strong> succcsstory.<br />

l\y'e<strong>de</strong> door omvangrijke l<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> slaagt <strong>de</strong> Rijks<br />

terstaat er <strong>in</strong> om <strong>in</strong> kone tijd hei ambitieuze werkplan waar<br />

te mak<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> rijksweg<strong>en</strong>plan 1932 werd door Van d<strong>en</strong><br />

Broek nodig geacht omdat het tiid was voor e<strong>en</strong> nieuw werkplan.<br />

Het rijksweg<strong>en</strong>plan is dan vooral bedoeld om te lat<strong>en</strong><br />

zi<strong>en</strong> wat er daarna nog zal gebeur<strong>en</strong> <strong>en</strong> om e<strong>en</strong> f<strong>in</strong>anciele<br />

on<strong>de</strong>rbouw<strong>in</strong>g van het werkplan te gev<strong>en</strong>. Het rijksweg<strong>en</strong>plan<br />

1932 was dan ook niet op dui<strong>de</strong>lilk toekomston<strong>de</strong>rzoek<br />

gebaseerd. Wel werd (<strong>in</strong> Van d<strong>en</strong> Broeks nota van februari<br />

1929) voor het eerst e<strong>en</strong> soort'afschrikwekk<strong>en</strong>d sc<strong>en</strong>ario'<br />

als uitgangspunt gebruikt: e<strong>en</strong> verti<strong>en</strong>dubbel<strong>in</strong>g van het aan<br />

tal auto's zou niet <strong>in</strong> <strong>de</strong> nabije toekomst plaatsv<strong>in</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong> zelfs<br />

die to<strong>en</strong>ame zou e<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> werkplann<strong>en</strong> verbetefd we<br />

g<strong>en</strong>net nog aankunn<strong>en</strong>. Deze eerste fun<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong><br />

op e<strong>en</strong> toekomstverwacht<strong>in</strong>g gold echter niet <strong>de</strong> keuze<br />

van aizon<strong>de</strong>rlijke weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> wegvakk<strong>en</strong>. De motiver<strong>in</strong>g voor<br />

opname van weg<strong>en</strong> <strong>in</strong> het rijksweg<strong>en</strong>plan was volsirekt on<br />

controleerbaar <strong>en</strong> niet gebond<strong>en</strong> aan expliciete criteria. lets<br />

wat trouw<strong>en</strong>s tot zeker <strong>in</strong> <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> zestig het geval bleei.<br />

De komst van het Verkeersfonds, <strong>in</strong>gegev<strong>en</strong> door <strong>de</strong> p<strong>en</strong>ibele<br />

toestand van <strong>de</strong> schatkist, beoog<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> te verbe'<br />

40


ter<strong>en</strong> door sterke coord<strong>in</strong>atie van het beleid, maar luid<strong>de</strong><br />

eig<strong>en</strong>liik e<strong>en</strong> - tij<strong>de</strong>litke - stop <strong>in</strong> het planmatig beleid <strong>in</strong>. Het<br />

r<strong>de</strong>e van e<strong>en</strong> sterkere coord<strong>in</strong>atie van het beleid <strong>in</strong> <strong>de</strong> ver<br />

keerssector werd wel uitgewerkt <strong>in</strong> doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong>'richtlijn<strong>en</strong>',<br />

maar e<strong>en</strong> vertal<strong>in</strong>g daarvan naar <strong>de</strong> praktiik bleek<br />

volstrekt onmogelijk.<br />

Het rijksweg<strong>en</strong>plan 1938 heeft iets tragisch <strong>in</strong> zich. Goe<strong>de</strong><br />

bedoel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g tot <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong><br />

redler plan (die tegelijk lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> dat W<strong>en</strong>tholt e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>r beleid<br />

wil<strong>de</strong> voer<strong>en</strong> dan Van d<strong>en</strong> Broek) strandd<strong>en</strong> op het directe<br />

verband <strong>in</strong> hei rijksweg<strong>en</strong>plan tuss<strong>en</strong> het budget voor<br />

<strong>de</strong> rijksweg<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>ciale uitker<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor weg<strong>en</strong>. De<br />

uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijke oploss<strong>in</strong>g is berust<strong>en</strong>d: het rijksweg<strong>en</strong>plan behield<br />

e<strong>en</strong> groot aantal weg<strong>en</strong> waarvan ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong> erk<strong>en</strong><strong>de</strong> dat<br />

er b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> afzi<strong>en</strong>bare tiid niets aan verbeterd zou word<strong>en</strong>. Deze<br />

sterke <strong>in</strong>perk<strong>in</strong>g van het belang van het rijksweg<strong>en</strong>plan<br />

voor <strong>de</strong> rijksweg<strong>en</strong>-<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> bleef bestaan tot na <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g<br />

van het rijksweg<strong>en</strong>plan 1958.<br />

Waar W<strong>en</strong>tholts aanpass<strong>in</strong>g van het beleid van Van d<strong>en</strong><br />

Broek vooral neer kwam op e<strong>en</strong> verhog<strong>in</strong>g van het realiteitskarakter<br />

van het rijksweg<strong>en</strong>plan, ijver<strong>de</strong> <strong>de</strong> Commissie van<br />

Overleg juist voor e<strong>en</strong> omgekeer<strong>de</strong> wijzig<strong>in</strong>g van het karakter<br />

van het rijksweg<strong>en</strong>plan: niet langer e<strong>en</strong> sluitstuk op <strong>de</strong><br />

werkplann<strong>en</strong>, maar e<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijke beleidsvisie op langere<br />

termi<strong>in</strong>.<br />

De perio<strong>de</strong> na <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Wereldoorlog wordt gek<strong>en</strong>merkt<br />

door het ontbrek<strong>en</strong> van beleidsvorm<strong>in</strong>gs<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> <strong>en</strong> planmatig<br />

beleid. Het gebrek aan f<strong>in</strong>anciele speelruimte. aan du!<br />

<strong>de</strong>liikheid op an<strong>de</strong>re beleidsterre<strong>in</strong><strong>en</strong> (weg<strong>en</strong>f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g<br />

voor geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> prov<strong>in</strong>cies <strong>en</strong> ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g) <strong>en</strong><br />

aan e<strong>en</strong> goe<strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>gsorganisatie liet<strong>en</strong> <strong>de</strong> basis on<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> wegvall<strong>en</strong>. Steeds dui<strong>de</strong>liiker leid<strong>de</strong> vooral het<br />

voortbestaan van het probleem van <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>ciale uitker<strong>in</strong>,<br />

g<strong>en</strong> tot rijksweg<strong>en</strong>plann<strong>en</strong> die al bij <strong>de</strong> vaststell<strong>in</strong>g ge<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

kele <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>sf unctie meer hadd<strong>en</strong>. Zo bleet alles bij het<br />

ou<strong>de</strong>. Het rijksweg<strong>en</strong>plan 1958 week slechts we<strong>in</strong>ig af van<br />

het rijksweg<strong>en</strong>plan van 1938, terwijl <strong>de</strong> groei van het verkeer<br />

doorzette.<br />

2. doel<strong>en</strong> <strong>en</strong> m/d<strong>de</strong>i<strong>en</strong>. Nog steeds bleef het c<strong>en</strong>lrale beleidsdoel<br />

van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g <strong>en</strong>,aanleg ongewijzigd:<br />

aanpassrng van hei weg<strong>en</strong>net aan <strong>de</strong> eis<strong>en</strong> die het bestaan<strong>de</strong><br />

verkeer daaraan stelt. Vooral <strong>de</strong> komst van W<strong>en</strong>tholt als<br />

hoofd van <strong>de</strong> directie Weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g <strong>en</strong> snel daarna van<br />

<strong>de</strong> C<strong>en</strong>trale Di<strong>en</strong>st voor Weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> Brugg<strong>en</strong> bracht echter<br />

meer nadruk op beleidsdoel<strong>en</strong> op langere termijn. Langza<br />

merhand werd het beleid zo me<strong>de</strong> gericht op <strong>de</strong> eis<strong>en</strong> van<br />

het verkeer <strong>in</strong> <strong>de</strong> toekomst, hoewel toch ook W<strong>en</strong>tholt dacht<br />

dat het mogelijk zou zijn om e<strong>en</strong>s, <strong>in</strong> 1953, e<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

weg<strong>en</strong>net gerealiseerd te hebb<strong>en</strong>. De primaire aandacht<br />

voor het beleid op korte termijn was <strong>in</strong> <strong>de</strong> vooroorlogse peri<br />

o<strong>de</strong> mogelijk, omdat het verkeer wel to<strong>en</strong>am, maar absoluut<br />

gezi<strong>en</strong> beperkt bleef. Daardoor was e<strong>en</strong> mogelijk capaci,<br />

teitsgebrek nog niet re<strong>de</strong>l <strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g<br />

primarr voor het mogelijk mak<strong>en</strong> van snelle verplaats<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Dus was het nodig dat alle weg<strong>en</strong> aan bepaal<strong>de</strong> 'technische'<br />

mrnrmum-ers<strong>en</strong> voor gemotoriseerd verkeer vol<strong>de</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat<br />

daarnaast <strong>en</strong>kele nieuwe verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> aangelegd.<br />

Ook <strong>de</strong> vaststell<strong>in</strong>g van het autoweg<strong>en</strong>plan past <strong>in</strong> dit sam<strong>en</strong>stel<br />

van doel<strong>en</strong> <strong>en</strong> mid<strong>de</strong>i<strong>en</strong>. Want <strong>de</strong> beoog<strong>de</strong> aanleg<br />

van autosnelweg<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>de</strong> niet zozeer om <strong>de</strong> capaciteit van<br />

het weg<strong>en</strong>nete verhog<strong>en</strong>, maar om snelle verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong> te<br />

realrser<strong>en</strong>.<br />

Na <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Wereldoorlog bleel het expiiciet formuler<strong>en</strong><br />

van beleidsdoel<strong>en</strong> achterwege. Het ad hoc beleid was logi<br />

scherwijs gericht op tegemoet kom<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong><br />

vraag. E<strong>en</strong> meer doelgericht beleid was niet mogelijk, zolang<br />

niet aan e<strong>en</strong> aantal randvoorwaard<strong>en</strong> was voldaan: e<strong>en</strong> ac,<br />

ceptabel budget, oploss<strong>in</strong>g van het probleem van <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>ciale<br />

<strong>en</strong> lokale weg<strong>en</strong>f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g <strong>en</strong> e<strong>en</strong> efficidnte uitvo<strong>en</strong>ngsorganrsatte.<br />

De nota van <strong>de</strong> Rijksdi<strong>en</strong>st voor het Nationaal Plan over e<strong>en</strong><br />

nationaal weg<strong>en</strong>plan is e<strong>en</strong> voorbo<strong>de</strong> van <strong>de</strong> wijze waarop<br />

later gepoogd werd het facet ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g e<strong>en</strong> overheers<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

plaats <strong>in</strong> het sectorbeleid te gev<strong>en</strong>. De we<strong>in</strong>ig g<strong>en</strong>uanceer<strong>de</strong><br />

wijze waarop dit werd gebracht <strong>en</strong> <strong>de</strong> ger<strong>in</strong>ge<br />

k<strong>en</strong>nis van zak<strong>en</strong> over het weg<strong>en</strong>beleid leid<strong>de</strong> tot e<strong>en</strong> ev<strong>en</strong><br />

radicale reactie van Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat. Eerst <strong>in</strong> <strong>de</strong> jar<strong>en</strong><br />

zestg kon e<strong>en</strong> compromis bereikt word<strong>en</strong> waar<strong>in</strong> het facet<strong>en</strong><br />

sectordoel als m<strong>in</strong> of meer gelijkwaardig naast elkaar wer<br />

d<strong>en</strong> geplaatst.<br />

3. nut van <strong>de</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>: Tijd<strong>en</strong>s Van d<strong>en</strong> Broeks bew<strong>in</strong>d<br />

kreeg <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>gs<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> <strong>in</strong> het vijfjarig werkplan e<strong>en</strong><br />

dusdanige nadruk dat <strong>de</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>gs<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> <strong>in</strong> het<br />

rijksweg<strong>en</strong>plan e<strong>en</strong> ger<strong>in</strong>g eftect had op het vastgestel<strong>de</strong> beleid.<br />

De 'bottom-up'-b<strong>en</strong>a<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g, uitgaan<strong>de</strong> van <strong>de</strong> f<strong>in</strong>anciole<br />

mogelijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> op korte termijn, maakte dat er<br />

van e<strong>en</strong> op <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> gebaseerd beleid ge<strong>en</strong> sprake was.<br />

Dat werd niet zon<strong>de</strong>r meer geaccepteerd, maar <strong>de</strong> kritiek<br />

van <strong>de</strong> Commissie van Overleg <strong>en</strong> van particulier<strong>en</strong> als Mussert<br />

had we<strong>in</strong>ig effect. De Rijkswaterstaat hield vast aan e<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> beleid dat niet door toekomston<strong>de</strong>rzoek werd on<strong>de</strong>r,<br />

bouwd. Uitgaan van e<strong>en</strong> beleidvisie op lange termijn werd<br />

niet nodig geacht <strong>en</strong> ongew<strong>en</strong>st, want het zou e<strong>en</strong> snelle<br />

aanpak alle<strong>en</strong> maar belemmer<strong>en</strong>. Opvall<strong>en</strong>d is het totale gebrek<br />

aan dui<strong>de</strong>liike criteria <strong>en</strong> aan on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> toekomst<br />

van het verkeer bij <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g van het<br />

autosnelweg<strong>en</strong>plan. Op grond van e<strong>en</strong> we<strong>in</strong>ig on<strong>de</strong>rbouwd<br />

advies van <strong>de</strong> Commissie van Overleg werd het plan snel <strong>in</strong><br />

officidle staat gebracht. Maar wat nu precies het nut was van<br />

net apan pres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> autosnelweg<strong>en</strong>plan bleef on,<br />

dui<strong>de</strong>lijk. E<strong>en</strong> vage toekomstvisie lag er dus zeker wel aan<br />

t<strong>en</strong> grondslag, maar ver<strong>de</strong>r is hier zeker ge<strong>en</strong> sprake van beleidsvorm<strong>in</strong>gs<strong>plann<strong>in</strong>g</strong>.<br />

Na het aantred<strong>en</strong> van W<strong>en</strong>tholt kwam e<strong>en</strong> 'top-down'-<br />

b<strong>en</strong>a<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g wat meer <strong>in</strong> beeld <strong>en</strong> werd <strong>de</strong> beleidsvisie op<br />

langere termi<strong>in</strong> van het rijksweg<strong>en</strong>plan vertaald <strong>in</strong> e<strong>en</strong> werkplan.<br />

Het mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> realiseerbaarijksweg<strong>en</strong>plan stond<br />

voor W<strong>en</strong>tholt voorop. Daarom <strong>de</strong>ed hij uitgebreid on<strong>de</strong>r<br />

zoek naar <strong>de</strong> waarschijnlijke kost<strong>en</strong> van verbeter<strong>in</strong>g <strong>en</strong> aanleg<br />

<strong>en</strong> kwarn hij met e<strong>en</strong> plan voor 25 jaar. De wetteliike<br />

verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> rijksweg<strong>en</strong><strong>plann<strong>in</strong>g</strong> met <strong>de</strong> l<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g<br />

van het weg<strong>en</strong>beleid van <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cies gooi<strong>de</strong> echter roet <strong>in</strong><br />

het et<strong>en</strong>.<br />

Over <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> van '1945 tot 1958 kunn<strong>en</strong> we kort zijn: van<br />

beleidsvorm<strong>in</strong>gs<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> is ge<strong>en</strong> sprake. De rijksweg<strong>en</strong>plann<strong>en</strong><br />

van 1948 <strong>en</strong> 1958 hebb<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> <strong>plann<strong>in</strong>g</strong>sfunctie<br />

meer, maar di<strong>en</strong><strong>en</strong> alle<strong>en</strong> om het budqet te ver<strong>de</strong>l<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong><br />

rijk <strong>en</strong> prov<strong>in</strong>cies.<br />

41


HOOFDSTUK 4<br />

Weg<strong>en</strong>bouw <strong>en</strong> structuurschema<br />

4.1 Inleid<strong>in</strong>g<br />

In hoofdstuk 4 wordt het herstel van het planmatig weg<strong>en</strong>beleid<br />

behan<strong>de</strong>ld. Tot aan het beg<strong>in</strong> van <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> zev<strong>en</strong>tig<br />

werd verwoed gepoogd <strong>de</strong> achterstand <strong>in</strong> <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>aanleg<br />

<strong>in</strong> te lop<strong>en</strong>. Achtere<strong>en</strong>volg<strong>en</strong>d kom<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<br />

van het Rijksweg<strong>en</strong>fonds, het structuurschema hoofdweg<strong>en</strong>net<br />

1966 <strong>en</strong> het rijksweg<strong>en</strong>plan 1968. In paragraaf 4.6.<br />

volgt daarna e<strong>en</strong> beschrijv<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g van dit beleid<br />

aan het e<strong>in</strong><strong>de</strong> van <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> zestig. De factor<strong>en</strong> die rond<br />

1970 tot e<strong>en</strong> k<strong>en</strong>ter<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het beleid leidd<strong>en</strong>, kom<strong>en</strong> <strong>in</strong> paragraal<br />

4.7 aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong>. In paragraaf 4.8 word<strong>en</strong> <strong>de</strong> ontwikkelrng<strong>en</strong><br />

geevalueerd.<br />

4.2 Wacht<strong>en</strong> oD beleid<br />

Hoewel <strong>de</strong> Rijkswaterstaat ervan uitg<strong>in</strong>g dat <strong>de</strong> na 1958 aan<br />

<strong>de</strong> rijksweg<strong>en</strong> te bested<strong>en</strong> bedrag<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong><strong>de</strong> zoud<strong>en</strong> zijn<br />

''om met het Rijksweg<strong>en</strong>plan <strong>de</strong> groeivan het wegverkeer bij<br />

te houd<strong>en</strong>"l, blev<strong>en</strong> <strong>de</strong> protest<strong>en</strong> aanhoud<strong>en</strong>. En ook het<br />

probleem van e<strong>en</strong> tekort aan voorbereid<strong>en</strong>d personeel bleef<br />

bestaan, waardoor <strong>in</strong>g<strong>en</strong>ieurs bij <strong>de</strong> projectvoorbereid<strong>in</strong>g<br />

werd<strong>en</strong> <strong>in</strong>geschakeld, die ook <strong>in</strong> <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g e<strong>en</strong> taak had<br />

d<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat laatste ook meer waar<strong>de</strong>erd<strong>en</strong>.2<br />

Ev<strong>en</strong>m<strong>in</strong> was nog dui<strong>de</strong>lijk wat er met het Verkeerslonds<br />

moest gebeur<strong>en</strong>, hoewel <strong>in</strong>mid<strong>de</strong>ls niemand meer e<strong>en</strong> te,<br />

rugkeer naar <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> situatie w<strong>en</strong>ste. Ook directeurg<strong>en</strong>eraal<br />

l\y'aris nieti "An<strong>de</strong>rs dan het weg<strong>en</strong>fonds waarvoor<br />

hei <strong>in</strong> <strong>de</strong> plaats kwam, had het verkeersfonds niet <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

eerste plaats <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g, doch <strong>de</strong> coord<strong>in</strong>atie van<br />

het verkeer tot doelstell<strong>in</strong>g. Het al of niet bestaan van het ver,<br />

keersfonds biedt ge<strong>en</strong> voor<strong>de</strong>l<strong>en</strong> voor weg<strong>en</strong>aanleg of weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g,<br />

die niet ook langs <strong>de</strong> thans gebruikelijke<br />

weg kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> verkreg<strong>en</strong>."3<br />

De ontwikkel<strong>in</strong>g van het verkeer steun<strong>de</strong> <strong>de</strong> druk op <strong>de</strong> overheid<br />

om <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>bouw met spoed ter hand te nem<strong>en</strong>.<br />

Klaass<strong>en</strong> <strong>en</strong> Van <strong>de</strong> Poll constateerd<strong>en</strong> <strong>in</strong> 1960 e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong><br />

gevoel<strong>en</strong> dat er e<strong>en</strong> achterstand bestond <strong>in</strong> <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>bouw,<br />

te wijt<strong>en</strong> aan hel (logischerwijs) niet voorzi<strong>en</strong>e sterke<br />

economische herstel van Ne<strong>de</strong>rland na 1945. Het autopark<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> verkeers<strong>in</strong>t<strong>en</strong>siteit groeid<strong>en</strong> daardoor veel meer dan<br />

verwacht.a Hun w<strong>en</strong>s was "dat <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g, al<br />

thans voor e<strong>en</strong> bepaal<strong>de</strong> tijd, wordt ontkokk<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> conjunctuurpolitieke<br />

<strong>in</strong>vloed van <strong>de</strong> overheid". Dat zou op<br />

verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> manier<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong>: tolheff<strong>in</strong>g, e<strong>en</strong> nieuw weg<strong>en</strong>folds<br />

\<br />

ol e<strong>en</strong> oui<strong>de</strong>ljke oestemmirgsheffrng.s Oot oe<br />

\ commissie qet verkeer <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rlald vdn <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>r a.rd<br />

J sche Maatschappij voor Nijverheid <strong>en</strong> Han<strong>de</strong>l pleitte, <strong>in</strong><br />

1 1961, voor e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>ref<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g, eerst viatolheff<strong>in</strong>g <strong>en</strong> la-<br />

J ler via e<strong>en</strong> 'autonoom weg<strong>en</strong>fonds'6<br />

I<br />

Ook <strong>de</strong> politieke partii<strong>en</strong> lormuleerd<strong>en</strong> hun w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> steeds<br />

dui<strong>de</strong>lijker. In 1963 pleitte <strong>de</strong> KVP voor e<strong>en</strong> "snelle uitvoer<strong>in</strong>g<br />

van e<strong>en</strong> urg<strong>en</strong>tieprogram van primaire autoweg<strong>en</strong>"T,<br />

<strong>de</strong> PvdA voor "opvoer<strong>in</strong>g van het tempo van weg<strong>en</strong>aanleg<br />

<strong>en</strong> weg<strong>en</strong>verbeter<strong>in</strong>g overe<strong>en</strong>komstig <strong>de</strong> to<strong>en</strong>em<strong>en</strong><strong>de</strong> ver,<br />

keersdrukte"s <strong>en</strong> <strong>de</strong> WD voor extra <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, te f<strong>in</strong>ancier<strong>en</strong><br />

door e<strong>en</strong> weg<strong>en</strong>tonds <strong>en</strong> tolhetf<strong>in</strong>g.s Met betrekk<strong>in</strong>g<br />

tot het belangrijkste obstakel, <strong>de</strong> f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g van het prov<strong>in</strong>ciale<br />

weg<strong>en</strong>beleid, was <strong>de</strong>sondanks vooruitgang te constater<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> wetsontwerp Uitker<strong>in</strong>g<strong>en</strong> Weg<strong>en</strong> werd reeds <strong>in</strong><br />

1960 aan het parlem<strong>en</strong>t aangebod<strong>en</strong>. De Twee<strong>de</strong> Kamer<br />

had echter grote kritiek op het wetsvoorstel. In het voorlopig<br />

verslag werd het wetsvoorstel onaanvaardbaar g<strong>en</strong>oemd als<br />

hei daar<strong>in</strong> voorgestel<strong>de</strong> budget voor geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> prov<strong>in</strong>cies<br />

niet hoger zou zi<strong>in</strong>. De reger<strong>in</strong>g wil<strong>de</strong> <strong>in</strong> verband met het<br />

gevoer<strong>de</strong> bezu<strong>in</strong>ig<strong>in</strong>gsbeleid niet aan <strong>de</strong>ze kritiek tegemoet<br />

kom<strong>en</strong> <strong>en</strong> wachtte met het <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>en</strong> van <strong>de</strong> memorie van antwoord.10<br />

Eerst <strong>in</strong> 1966 kon overe<strong>en</strong>stemm<strong>in</strong>o word<strong>en</strong> be-<br />

Ve icht<strong>in</strong>g ijksweg 28 <strong>en</strong> 31, 1966.


eikt. De Wet Uitker<strong>in</strong>g<strong>en</strong> Weg<strong>en</strong> (WUW) trad op 21 iuli 1966 \l<br />

<strong>in</strong> werk<strong>in</strong>g.rr Tegelijk werd <strong>de</strong> <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gswet van het Ver- lj<br />

keersfonds <strong>in</strong>getrokk<strong>en</strong>. In <strong>de</strong> Wet Uitker<strong>in</strong>g<strong>en</strong> Weg<strong>en</strong> werd I<br />

het rijk opgedrag<strong>en</strong> m<strong>in</strong>st<strong>en</strong>s e<strong>en</strong>s per ti<strong>en</strong> iaar e<strong>en</strong> nieuw<br />

rijksweg<strong>en</strong>plan vast te stell<strong>en</strong>. E<strong>en</strong>zelf<strong>de</strong> opdracht kreg<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

prov<strong>in</strong>ciale stat<strong>en</strong> voor secundaire weg<strong>en</strong>plann<strong>en</strong> (goed te<br />

keur<strong>en</strong> door het riik) <strong>en</strong> tertiaire weg<strong>en</strong>plann<strong>en</strong>. Die plann<strong>en</strong><br />

vormd<strong>en</strong> echler niet langer <strong>de</strong> basis voor <strong>de</strong> uitker<strong>in</strong>g<strong>en</strong> aan<br />

<strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cies voor <strong>de</strong> secundaire <strong>en</strong> tertiaire weg<strong>en</strong>. Die<br />

werd<strong>en</strong> nu beDaald aan <strong>de</strong> hand van e<strong>en</strong> vaste ver<strong>de</strong>elsleutel,<br />

gebaseerd op <strong>de</strong> opbr<strong>en</strong>gst van <strong>de</strong> motorrijtuig<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>g<br />

per prov<strong>in</strong>cie <strong>en</strong> <strong>de</strong> oppervlakte <strong>en</strong> <strong>in</strong>wonersaantall<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cies.<br />

Dat <strong>de</strong> Rijkswaterstaat met smart zat te wacht<strong>en</strong> op <strong>de</strong> I<br />

vaststell<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> Wet Uitker<strong>in</strong>g<strong>en</strong> Weg<strong>en</strong> bleek al <strong>in</strong> sep' ll<br />

tember 1960. Directeur-g<strong>en</strong>eraal lvlaris schreef aan <strong>de</strong> l/<br />

hoofd<strong>en</strong> van <strong>de</strong> regionale directies dat hij, nu <strong>de</strong> Wet Uitker<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

Weg<strong>en</strong> bij het parlem<strong>en</strong>t lag, snel e<strong>en</strong> nieuw riiksweg<strong>en</strong>plan<br />

wil<strong>de</strong> sam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong>, zodat <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cies hun<br />

secundair <strong>en</strong> tertiaire plann<strong>en</strong> daarop zoud<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> baser<strong>en</strong>.12<br />

De HID'S maakt<strong>en</strong> plann<strong>en</strong> voor hun directies <strong>en</strong><br />

besprak<strong>en</strong> die <strong>in</strong> oktober 1960 bij <strong>de</strong> C<strong>en</strong>trale Directie.<br />

M<strong>in</strong>ister van Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat drs H.A. Korthals gaf <strong>in</strong><br />

1961 <strong>in</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Kamer bliik van oplucht<strong>in</strong>g dat, met <strong>de</strong><br />

<strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>in</strong>g van <strong>de</strong> Wet Uitker<strong>in</strong>g<strong>en</strong> Weg<strong>en</strong>, nu e<strong>in</strong><strong>de</strong>liik weer<br />

e<strong>en</strong> krachtig beleid gevoerd zou kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Hii ver<br />

wees daarbij naar <strong>de</strong> problem<strong>en</strong> van <strong>de</strong> afgelop<strong>en</strong> jar<strong>en</strong>. Zoals<br />

bij <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g van het rijksweg<strong>en</strong>plan 1958 waarbrl<br />

"<strong>de</strong> uiterste beperk<strong>in</strong>g word<strong>en</strong> nagestreefd" <strong>in</strong> verband met<br />

mogelijke negatieve effect<strong>en</strong> op <strong>de</strong> uitker<strong>in</strong>g<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> prov<strong>in</strong>cies.<br />

"Verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, waarvan <strong>de</strong> realis<strong>en</strong>ng<br />

weliswaar als Rijkstaak werd gezi<strong>en</strong>, doch waarvoor het<br />

og<strong>en</strong>blik van uitvoer<strong>in</strong>g nog niet was uitgebrok<strong>en</strong>, werd<strong>en</strong><br />

om <strong>de</strong>ze red<strong>en</strong> nog niet <strong>in</strong> het Rijksweg<strong>en</strong>plan '1958 opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>."<br />

Met <strong>de</strong> Wet Uitker<strong>in</strong>g<strong>en</strong> Weg<strong>en</strong> brak<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s mr'<br />

nister Korthals betere tiid<strong>en</strong> aan. "ln verband hierme<strong>de</strong> is<br />

<strong>in</strong>mid<strong>de</strong>ls het ontwerp van e<strong>en</strong> volledig herzi<strong>en</strong> Riiksweg<strong>en</strong>plan<br />

ter hand g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, hetwelk t<strong>en</strong> ti,<strong>de</strong> van <strong>de</strong> <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

van <strong>de</strong>ze ontwerp'begrot<strong>in</strong>g<br />

e<strong>en</strong> vergevor<strong>de</strong>rd stadium<br />

van voorbererd<strong>in</strong>g verkeer<strong>de</strong>. Dlt weg<strong>en</strong>plan zal e<strong>en</strong> meer<br />

re<strong>de</strong>l beeld kunn<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> van <strong>de</strong> omvangrijke taak, welke<br />

wij op dit gebied nog hebb<strong>en</strong> ie vervull<strong>en</strong>."l3 Het ontwerprijksweg<strong>en</strong>plan<br />

was <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad opvall<strong>en</strong>d <strong>in</strong>grijp<strong>en</strong>d gewil- I<br />

zrgd. E<strong>en</strong> groot aantal weg<strong>en</strong> rn het noord<strong>en</strong> <strong>en</strong> oost<strong>en</strong> van \<br />

Ne<strong>de</strong>rland werd geschrapl. ln oe Flanostao werd helweger- \<br />

nei sterk uitgebreid.ra In Zeeland was voor het eerst reke' I<br />

n<strong>in</strong>g gehoud<strong>en</strong> met <strong>de</strong> mogelijkhed<strong>en</strong> die <strong>de</strong> Deltawerk<strong>en</strong><br />

hadd<strong>en</strong> geschap<strong>en</strong> voor het wegverkeer.<br />

Wai gebeur<strong>de</strong> er daarna met dit ontwerp-rijksweg<strong>en</strong>plan<br />

E<strong>en</strong> brief van <strong>de</strong> HID van <strong>de</strong> directie Overijssel ut maaa(<br />

1963 licht e<strong>en</strong> tipje van <strong>de</strong> sluier op:<br />

"ln het najaar van 1960 ls mijn ambtg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> <strong>en</strong> mij door uw<br />

ambtsvoorganger e<strong>en</strong> nieuw Rijksweg<strong>en</strong>plan 1961 alsme<strong>de</strong><br />

e<strong>en</strong> wet op <strong>de</strong> uitker<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> <strong>in</strong> het vooruitzicht<br />

gesteld. Bij uw brief van 7 februari 1961 , nr 8674 ontv<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

wij e<strong>en</strong> Iaatste ontwerp Rijksweg<strong>en</strong>plan 1961 . Voorzover ik<br />

kan nagaan is dit het laatste geweest, wat wij over <strong>de</strong>ze -be<br />

langrilke aangeleg<strong>en</strong>heid te hor<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> gekreg<strong>en</strong>. rr<br />

De oorzaak van dit afblaz<strong>en</strong> van het ontwerp-rijksweg<strong>en</strong>plan<br />

196216 lijkt dui<strong>de</strong>lijk. De vaststell<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> Wet Uitker<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

Weg<strong>en</strong> was immers sterk vertraagd <strong>en</strong> volg<strong>de</strong> pas <strong>in</strong> 1966.<br />

E<strong>en</strong> an<strong>de</strong>r orobleem bleef <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze iar<strong>en</strong> onverkort bestaan:<br />

<strong>de</strong> wijze van i<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g van het rijksweg<strong>en</strong>beleid. De reger<strong>in</strong>g<br />

bleef ook <strong>in</strong> <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> van <strong>de</strong> Wet Uitker<strong>in</strong>g<strong>en</strong> Weg<strong>en</strong> gekant<br />

teg<strong>en</strong> elke wettelijke regel<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g van <strong>de</strong><br />

weg<strong>en</strong>bouw - <strong>en</strong> zeker teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> door het parlem<strong>en</strong>t gew<strong>en</strong>st<br />

'autonoom weg<strong>en</strong>fonds'. omdai <strong>de</strong>ze niet ilexibel g<strong>en</strong>oeg<br />

zou zln. ' '<br />

Eerste Kamerlid Teiiss<strong>en</strong> (KVP) conclu<strong>de</strong>er<strong>de</strong> <strong>in</strong> juni 1962 na<br />

e<strong>en</strong> verhitte discussie: "lntuss<strong>en</strong> is het <strong>de</strong> M<strong>in</strong>ister wel overdui<strong>de</strong>lijk<br />

geblek<strong>en</strong>, dat wij, hoe dan ook, met of zon<strong>de</strong>r autonoom<br />

weg<strong>en</strong>fonds, het weg<strong>en</strong>bouwprogramma voor e<strong>en</strong><br />

bepaal<strong>de</strong> perio<strong>de</strong> onaantastbaar <strong>en</strong> onvoorwaar<strong>de</strong>liik veilig<br />

gesteld w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te zi<strong>en</strong>. Dat is <strong>de</strong> kern van <strong>de</strong> zaak <strong>en</strong> <strong>de</strong> red<strong>en</strong><br />

van ons strev<strong>en</strong> naar <strong>de</strong> <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> autonoom<br />

weg<strong>en</strong>fonds."ls Het weerwoord van m<strong>in</strong>ister Korthals was il'<br />

lustratief voor het reger<strong>in</strong>gsbeleid <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze jar<strong>en</strong>. Hii beaam<strong>de</strong><br />

hetzelf<strong>de</strong> doel te hebb<strong>en</strong>, maar daarom iuist <strong>de</strong> <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g van<br />

e<strong>en</strong> weg<strong>en</strong>fonds af te wijz<strong>en</strong>. Dat zou immers leid<strong>en</strong> tot verstarr<strong>in</strong>g".<br />

E<strong>en</strong> mogelijke <strong>in</strong>vloed van f<strong>in</strong>anciele problem<strong>en</strong><br />

van het rijk op het budget voor het weg<strong>en</strong>beleid wil<strong>de</strong> hij niet<br />

afwer<strong>en</strong> door het <strong>in</strong>stell<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> fonds. De reger<strong>in</strong>g zou<br />

dan <strong>in</strong> alle vrijheid verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> beleidsdoel<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> elkaar<br />

moet<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> alweg<strong>en</strong>.l9<br />

Ondanks het uitblijv<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> werkelijke <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> <strong>in</strong> het<br />

rijksweg<strong>en</strong>plan, was er vanaf 1961 zeker wel sprake van e<strong>en</strong><br />

planmatig beleid. Bij <strong>de</strong> begrot<strong>in</strong>g voor '1961 kondig<strong>de</strong> mi'<br />

nister Korthals e<strong>en</strong> programma voor <strong>de</strong> rijksweg<strong>en</strong> aan, bui'<br />

t<strong>en</strong> het rijksweg<strong>en</strong>plan om.20 Inmid<strong>de</strong>ls was dui<strong>de</strong>lijk dat <strong>de</strong><br />

verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> ram<strong>in</strong>g<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> afgelop<strong>en</strong> iar<strong>en</strong> over <strong>de</strong><br />

keers<strong>in</strong>t<strong>en</strong>siteit<br />

laag war<strong>en</strong> geweest. "Doch ook na 19, d<br />

moet met e<strong>en</strong> ver<strong>de</strong>re to<strong>en</strong>em<strong>in</strong>g rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g word<strong>en</strong> gehou-<br />

De B <strong>en</strong><strong>en</strong>oordbrug (<strong>in</strong> aanbouw), 1965.<br />

d<strong>en</strong>." Daarom achtte Korthals e<strong>en</strong> 'extra <strong>in</strong>spann<strong>in</strong>g' <strong>in</strong> .e<br />

weg<strong>en</strong>bouw noodzakelijk.2l De rn uitvoer<strong>in</strong>g zijn<strong>de</strong> projecl<strong>en</strong><br />

omvatt<strong>en</strong> circa 340 km rijksweg. "Richt m<strong>en</strong> zijn blik op<br />

<strong>de</strong> toekomst dan moet word<strong>en</strong> gesteld, dat, t<strong>en</strong>e<strong>in</strong><strong>de</strong> aan <strong>de</strong><br />

te verwacht<strong>en</strong> verkeersbehoeft<strong>en</strong> te kunn<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>. <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

kom<strong>en</strong><strong>de</strong> 15 jar<strong>en</strong> getracht moet word<strong>en</strong> daarnaast zo'n 840<br />

km rijksweg aan te legg<strong>en</strong>. Die 840 km bestond uil T project<strong>en</strong><br />

die al op het rijksweg<strong>en</strong>plan 1958 war<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd <strong>en</strong> 8<br />

nieuwe project<strong>en</strong>.22 In <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> 1960'1975 zou dus onge'<br />

veer 1200 km nieuwe rijksweg aangelegd moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

Het parlem<strong>en</strong>t had er we<strong>in</strong>ig verirouw<strong>en</strong> <strong>in</strong>. Van Koeverd<strong>en</strong><br />

(PvdA) geloof<strong>de</strong> niet dat het programma gehaald zou word<strong>en</strong>,<br />

gezi<strong>en</strong> <strong>de</strong> grote problem<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>gs<strong>plann<strong>in</strong>g</strong>.23<br />

Van <strong>de</strong>r Pejjl (ARP) betwijfel<strong>de</strong> of met dit programma<br />

e<strong>en</strong> toereik<strong>en</strong>d weg<strong>en</strong>net gerealiseerd zou word<strong>en</strong>. "l\4<strong>en</strong><br />

loopt steeds achier <strong>de</strong> feit<strong>en</strong> aan, omdat alle opgestel<strong>de</strong><br />

prognoses altijd weer word<strong>en</strong> achlerhaald."24 l\,4<strong>in</strong>ister Korlhals<br />

was niet on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>in</strong>druk van <strong>de</strong> kritiek: ln dit stadium<br />

kan niet word<strong>en</strong> gezegd dat <strong>de</strong> voorg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> aanleg van<br />

1200 km Rijksweg voor 1975 onvoldo<strong>en</strong><strong>de</strong> zal zijn."2s An<strong>de</strong>rzijds<br />

zag ook <strong>de</strong> mlnister wel <strong>in</strong> dat het niet zeker was dat<br />

44


O<br />

die 1200 km rijksweg voldo<strong>en</strong><strong>de</strong> zou zijn: "Gelet op <strong>de</strong> snelle<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g van het motorisch verkeer zal het tempo van uil<br />

voer<strong>in</strong>g (..) <strong>in</strong> <strong>de</strong> kom<strong>en</strong><strong>de</strong> jar<strong>en</strong> bepaal<strong>de</strong>lijk nog ver<strong>de</strong>r<br />

moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> opgevoerd. "26<br />

Voor Teijss<strong>en</strong> (KVP) was <strong>de</strong>ze weerlegg<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister<br />

niet voldo<strong>en</strong><strong>de</strong>. Hij miste e<strong>en</strong> exacte <strong>plann<strong>in</strong>g</strong> van welke project<strong>en</strong><br />

op welk mom<strong>en</strong>t nodig zoud<strong>en</strong> zijn. "Hier ontbreeki<br />

echter elk <strong>in</strong>zicht, omdat e<strong>en</strong> meerjar<strong>en</strong>plan aan <strong>de</strong> Stat<strong>en</strong>-<br />

G<strong>en</strong>eraal angstvallig wordt onthoud<strong>en</strong> (..)."27 Teijss<strong>en</strong> doel<strong>de</strong><br />

op <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> meerjar<strong>en</strong>plann<strong>en</strong> van <strong>de</strong> Riikswaterstaat.<br />

Die meeriar<strong>en</strong>olann<strong>en</strong> war<strong>en</strong> bedoeld als<br />

hulpmid<strong>de</strong>l voor <strong>de</strong> leid<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> Fiijkswaterstaat om e<strong>en</strong> afweg<strong>in</strong>g<br />

te kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> noodzakelijk geachte werk<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> f<strong>in</strong>anciole mogelijkhed<strong>en</strong>. De <strong>in</strong> <strong>de</strong> voortschrijd<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

meerjar<strong>en</strong>programma's g<strong>en</strong>oem<strong>de</strong> kost<strong>en</strong> van project<strong>en</strong><br />

war<strong>en</strong> dus alle<strong>en</strong> bedoeld als e<strong>en</strong> eerste schatt<strong>in</strong>g -<br />

voor <strong>de</strong> Rijkswaterstaat red<strong>en</strong> om <strong>de</strong> plann<strong>en</strong> <strong>in</strong>tern te<br />

nouo<strong>en</strong>.<br />

De spann<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van <strong>de</strong> Riikswaterstaat <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

door <strong>de</strong> reger<strong>in</strong>g gebod<strong>en</strong> f<strong>in</strong>anci6le ruimte nam aan het beg<strong>in</strong><br />

van <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> zestig sterk toe. To<strong>en</strong> <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister van Verkeer<br />

<strong>en</strong> Waterstaat mr J. van Aarts<strong>en</strong> het ti<strong>en</strong>iar<strong>en</strong>olan<br />

1964-1973 <strong>in</strong> januari 1964 aan zijn collega van F<strong>in</strong>ancion dr<br />

H.J. Witteve<strong>en</strong> zond, gaf hii tegelitk aan welke status hij aan<br />

dit plan zou will<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>. Voor het sam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong> van <strong>de</strong><br />

meerjar<strong>en</strong>planne noem<strong>de</strong> Van Aarts<strong>en</strong> twee red<strong>en</strong><strong>en</strong>: het<br />

verkrijg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> overzicht van alle uit te voer<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

het vergrot<strong>en</strong> van <strong>de</strong> cont<strong>in</strong>uiteit<br />

het beleid "omdat m<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> het duister iast over <strong>de</strong> f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>gsmogelijkhed<strong>en</strong> voor<br />

volg<strong>en</strong><strong>de</strong> iar<strong>en</strong>". Het ti<strong>en</strong>jar<strong>en</strong>plan was daarom uitdrukkelijk<br />

ook e<strong>en</strong> f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>gsplan "waaromtr<strong>en</strong>t <strong>in</strong> <strong>de</strong> Reger<strong>in</strong>gskr<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> beg<strong>in</strong>sel - onvoorzi<strong>en</strong>e omstandighed<strong>en</strong> voorbehoud<strong>en</strong><br />

- overe<strong>en</strong>stemm<strong>in</strong>g wordt verkreg<strong>en</strong>". En dat bracht<br />

Van Aarts<strong>en</strong> bij <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> f<strong>in</strong>anciele problem<strong>en</strong>. "Met<br />

betrekk<strong>in</strong>g tot het hierbij overgeleg<strong>de</strong> lo-jar<strong>en</strong>plan 1964-<br />

1973 merk ik op dat het mij bij<strong>de</strong> bestu<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>ze materie<br />

ooviel dat er t<strong>en</strong> oozichte van <strong>de</strong> behoeft<strong>en</strong> aan waterstaatswerk<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> grote achterstand bestaat <strong>en</strong> dat die<br />

achterstand geregeld nog zal to<strong>en</strong>em<strong>en</strong> <strong>in</strong>di<strong>en</strong> het accres<br />

van <strong>de</strong> begrol<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> kom<strong>en</strong><strong>de</strong> jar<strong>en</strong> niet aanzi<strong>en</strong>lijk hoger<br />

wordt gesteld dan <strong>de</strong> laatste jar<strong>en</strong> (gemid<strong>de</strong>ld 1oqo) het geval<br />

is geweest." Vooral <strong>in</strong> <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>sector was <strong>de</strong> achterstand<br />

groot. Het weg<strong>en</strong>budget zou voor 1965 met 1og mln<br />

guld<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> to<strong>en</strong>em<strong>en</strong> (op e<strong>en</strong> totale to<strong>en</strong>ame van hel<br />

Rijkswaterstaatsbudget van 290 mln) om <strong>de</strong> achterstand <strong>in</strong><br />

ti<strong>en</strong> jaar te kunn<strong>en</strong> <strong>in</strong>lop<strong>en</strong>. Van Aarts<strong>en</strong> begreep dat dit wel<br />

e<strong>en</strong> erg dure w<strong>en</strong>s was, maar vroeg Witteve<strong>en</strong> toch uitdrukkelijk<br />

mee te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> oploss<strong>in</strong>g te v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>gsproblem<strong>en</strong>.2s<br />

B<strong>in</strong>n<strong>en</strong> het <strong>de</strong>partem<strong>en</strong>t van Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat ver'<br />

wachtte m<strong>en</strong> zeker niet dat <strong>de</strong> w<strong>en</strong>s van 290 mln guld<strong>en</strong> <strong>in</strong>gewilligd<br />

zou word<strong>en</strong>. ln e<strong>en</strong> <strong>in</strong>terne nota van <strong>de</strong> af<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g<br />

Comptabiliteit werd 150 mln als het maximaal haalbare<br />

g<strong>en</strong>oemd.29<br />

Van Aarts<strong>en</strong> verhoog<strong>de</strong> <strong>de</strong> druk op F<strong>in</strong>anci<strong>en</strong> to<strong>en</strong> bleek dat<br />

al <strong>in</strong> 1964 het budget veel te krap zou word<strong>en</strong>. "lndi<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

waterstaatsbegrot<strong>in</strong>g 1964 niet met <strong>en</strong>kele ti<strong>en</strong>tall<strong>en</strong> miljo<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

guld<strong>en</strong>s zou word<strong>en</strong> verhoogd, zoud<strong>en</strong> <strong>in</strong> het land situa'<br />

ties ontstaan, welke tot ernstige technische bezwar<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

politieke moeilijkhed<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> leid<strong>en</strong>." Daarom vroeg hij e<strong>en</strong><br />

verhog<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> begrot<strong>in</strong>g voor 1964 van 55 mln guld<strong>en</strong>,<br />

waarvan 25 mln voor weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> oeververb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.3o<br />

Co<strong>en</strong>tu n nelwetk<strong>en</strong>, juli 1966.<br />

45


Het had etfect. Directeur'g<strong>en</strong>eraal van <strong>de</strong> Rijkswaterstaat ir<br />

J. van <strong>de</strong> Kerk beleg<strong>de</strong> <strong>in</strong> augustus 1964 e<strong>en</strong> bije<strong>en</strong>komst<br />

met <strong>de</strong> HID'S om h<strong>en</strong> te <strong>in</strong>former<strong>en</strong> over <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.31<br />

Hij vertel<strong>de</strong> h<strong>en</strong> - 'vertrouwelijk'- dat <strong>de</strong> reger<strong>in</strong>g nu<br />

beslot<strong>en</strong> had het budget voor <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>aanleg te verruim<strong>en</strong>.<br />

De m<strong>in</strong>isterraad had, nadat besprek<strong>in</strong>g<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> Verkeer <strong>en</strong><br />

Waterstaai <strong>en</strong> F<strong>in</strong>anci0n war<strong>en</strong> vastgelop<strong>en</strong>, '<strong>in</strong> beg<strong>in</strong>sel' <strong>in</strong>gestemd<br />

met <strong>de</strong> <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> Rijksweg<strong>en</strong>fonds. Voor <strong>de</strong><br />

weg<strong>en</strong>aanleg zou <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste 6 jaar 2 mld guld<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

uitgetrokk<strong>en</strong>, waarvan 1,4 mld uit <strong>de</strong> algem<strong>en</strong>e mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

0,6 uit e<strong>en</strong> te hefl<strong>en</strong>'retributie'. Van <strong>de</strong> Kerk was vooral tevred<strong>en</strong><br />

over <strong>de</strong> nu geschap<strong>en</strong> zekerheid over het budget <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> eerste 6 jaar. Hij vroeg <strong>de</strong> HID'S uitdrukkelijk om mee te<br />

werk<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> hechl doortimmerd<br />

werkprogramma voor die 6 jaar. "lvleer nog dan tot dusver<br />

zal moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gestreefd naar e<strong>en</strong> etfici<strong>en</strong>te werkwij-<br />

2e."32<br />

4.3 Het Rijksweg<strong>en</strong>tonds<br />

Nadat het kab<strong>in</strong>et had beslot<strong>en</strong> <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>cipe accoord te gaan<br />

met <strong>de</strong> <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> weg<strong>en</strong>fonds, g<strong>in</strong>g Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat<br />

aan <strong>de</strong> slag om e<strong>en</strong> concreet voorstel te formuler<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> werkgroep on<strong>de</strong>rzocht <strong>de</strong> verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> mogelijkhed<strong>en</strong>.<br />

M<strong>en</strong> me<strong>en</strong><strong>de</strong> alle<strong>en</strong> <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>aanleg via het <strong>in</strong> te stell<strong>en</strong><br />

fonds te moet<strong>en</strong> f<strong>in</strong>ancier<strong>en</strong>. On<strong>de</strong>rhoud zou gewoon e<strong>en</strong><br />

post blijv<strong>en</strong> op <strong>de</strong> begrot<strong>in</strong>g van Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat. lvlet<br />

betrekk<strong>in</strong>g tot <strong>de</strong> 'retributie' werd voorgesteld die te lat<strong>en</strong><br />

geld<strong>en</strong> voor het verkeer op <strong>de</strong> autosnelweg<strong>en</strong>, zodal er - <strong>in</strong><br />

theorie 'ook e<strong>en</strong> alternatief weg<strong>en</strong>net zou zijn voor <strong>de</strong>g<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

die <strong>de</strong> retributie niet zoud<strong>en</strong> will<strong>en</strong> betal<strong>en</strong>. Betalers van <strong>de</strong><br />

relr butie zoud<strong>en</strong> e<strong>en</strong> 'vignet' op <strong>de</strong> auto krijg<strong>en</strong>.33<br />

E<strong>in</strong>d 1964 was het wetsontwerp voor <strong>de</strong> <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong><br />

Rijksweg<strong>en</strong>tonds gereed. De m<strong>in</strong>ister van Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat<br />

werd gemachtigd voor 'na<strong>de</strong>r aan te wijz<strong>en</strong>' weg<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> oeververb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong> e<strong>en</strong> retributie heff<strong>en</strong>, het'weggeld'<br />

(art. 7). Ver<strong>de</strong>r zou <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister ook wanneer nodig tolgeld<br />

mog<strong>en</strong> hetf<strong>en</strong>, waarvan <strong>de</strong> hoogte zodanig zou zijn "dat <strong>de</strong><br />

verwachte zuivere opbr<strong>en</strong>gst <strong>de</strong> <strong>in</strong> verband met het <strong>de</strong>sbetrefi<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

werk t<strong>en</strong> laste van het fonds kom<strong>en</strong><strong>de</strong> kaDitaalslast<br />

niet overschrijdt" (art. 8) 34 In <strong>de</strong> memorie van toelicht<strong>in</strong>g<br />

werd <strong>de</strong> achterstand <strong>in</strong> <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>aanieg nog e<strong>en</strong>s g<strong>en</strong>oemd.<br />

"De <strong>in</strong>f rastructurele voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> tot dusverre<br />

met <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g van het verkeer ge<strong>en</strong> gelijke ked<br />

gehoud<strong>en</strong>."3s De weg<strong>en</strong>aanleg zou nu rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g moet<strong>en</strong><br />

houd<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> 2IoI21/2 maal drukker verkeer rond 1975.<br />

Uitgaan<strong>de</strong> van <strong>de</strong>ze prognose werd e<strong>en</strong> autosnelweg<strong>en</strong>net<br />

van 2000 tot 3000 km aan het e<strong>in</strong>d van <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> zev<strong>en</strong>tig<br />

noodzakelijk geacht. In 1965 was er nog slechts 500 km. "Er<br />

zal naar word<strong>en</strong> gestreefd <strong>in</strong> <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> 1965 Vm 1970 ca. 800<br />

km autosnelweg (<strong>in</strong>clusief brugg<strong>en</strong>, viaduct<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z.) tot<br />

stand te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>." Daarvan zou 550 km uil geheel nieuwe<br />

weg<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> bestaan.36 De reger<strong>in</strong>g verwachtte dit te<br />

Kunn<strong>en</strong> bererk<strong>en</strong> mer het budgel van 2 m'o guld<strong>en</strong>.37<br />

Veel particulier<strong>en</strong> protesteerd<strong>en</strong> bij m nister Van Aarts<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

emotionele briev<strong>en</strong>, waar<strong>in</strong> vooral het argum<strong>en</strong>t werd gebru<br />

kt dat <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>aanleg e<strong>en</strong> reguliere overheidstaak is <strong>en</strong><br />

dus betaald moet word<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> algem<strong>en</strong>e mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong>.38 Ze fs<br />

<strong>de</strong> Raad van <strong>de</strong> Waterstaat had problem<strong>en</strong> met <strong>de</strong> voor<br />

gestel<strong>de</strong> f <strong>in</strong>ancier ngswijze.39<br />

Ook <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Kamer verzette zich heft g teg<strong>en</strong> het plan.<br />

Sommige Kamerled<strong>en</strong> vond<strong>en</strong> het plan niet arnbtieus g<strong>en</strong>oeg.<br />

Nu was lmmers al dui<strong>de</strong>lijk dal het eer<strong>de</strong>re programma<br />

van 1200 km nieuwe rijksweg onvoldo<strong>en</strong><strong>de</strong> zou zijn om<br />

<strong>de</strong> groei van het verkeer bil te houd<strong>en</strong>.a0 An<strong>de</strong>r<strong>en</strong> wez<strong>en</strong><br />

vooral op het uitbliiv<strong>en</strong> van aansluit<strong>en</strong><strong>de</strong> verb<strong>in</strong>d ng<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

grole sted<strong>en</strong> <strong>en</strong> verwachtt<strong>en</strong> dat het verkeer nu daar zou<br />

vastlop<strong>en</strong>.4r Het meeste protest rees echter teg<strong>en</strong> <strong>de</strong> rekibutie.<br />

E<strong>en</strong> verhull<strong>en</strong>d woord, omdat slechts we<strong>in</strong>ig<strong>en</strong> echl <strong>de</strong><br />

mogelijkheid zoud<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> om te kiez<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> wel of niet<br />

beial<strong>en</strong>.a2 Ver<strong>de</strong>r werd "van vele zijd<strong>en</strong>" <strong>de</strong> keuze voor e<strong>en</strong><br />

weggeld bekritiseerd. Controle zou moeilijk zijn, ev<strong>en</strong>als het<br />

opzett<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> heff<strong>in</strong>gssysteem. Ver<strong>de</strong>r vond m<strong>en</strong> het we<strong>in</strong>ig<br />

rechtvaardig dat voor alle person<strong>en</strong>auto's ' groot of kle<strong>in</strong>,<br />

zwaar of licht - hetzelt<strong>de</strong> bedrag betaald zou moet<strong>en</strong> wor'<br />

d<strong>en</strong>.a3 Daarom prefereerd<strong>en</strong> veel Kamerled<strong>en</strong> e<strong>en</strong> verhog<strong>in</strong>g<br />

van <strong>de</strong> l\4otorrijtuig<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>g of van <strong>de</strong> b<strong>en</strong>z<strong>in</strong>e-acclns."<br />

De m<strong>in</strong>isters Van Aarts<strong>en</strong> <strong>en</strong> Witteve<strong>en</strong> weerlegd<strong>en</strong> <strong>de</strong> meeste<br />

kritiek. E<strong>en</strong> to<strong>en</strong>ame van het verkeer (die"onze nationaleconomie<br />

t<strong>en</strong> goe<strong>de</strong> komt") werd alle<strong>en</strong> maar toegeiuicht. l\4ogelijke<br />

problem<strong>en</strong> rond <strong>de</strong> sted<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> later wel opgelosi<br />

word<strong>en</strong>.as De reger<strong>in</strong>g bestreed dat <strong>de</strong> controle <strong>en</strong> <strong>in</strong>n<strong>in</strong>g van<br />

het weggeld e<strong>en</strong> <strong>in</strong>gewikkel<strong>de</strong> zaak zou word<strong>en</strong>. En <strong>de</strong> ger<strong>in</strong>ge<br />

differ<strong>en</strong>tiatie <strong>in</strong> <strong>de</strong> hefl<strong>in</strong>g zou voor niemand e<strong>en</strong> probleem<br />

behoev<strong>en</strong> te zijn.46<br />

ln <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Kamer kreg<strong>en</strong> Van Aarts<strong>en</strong> <strong>en</strong> Witteve<strong>en</strong> het<br />

echter zwaar ie verdur<strong>en</strong>. VVD er Joekes had e<strong>en</strong> am<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

m<strong>en</strong>t <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d waar<strong>in</strong> het weggeld werd gewijzigd <strong>in</strong> e<strong>en</strong><br />

verhog<strong>in</strong>g (65'opc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>') van <strong>de</strong> Motorrijtuig<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>g.<br />

Door tegelijk e<strong>en</strong> maximum van 75 guld<strong>en</strong> per auto per i'<br />

<strong>in</strong> te stell<strong>en</strong>, zou er e<strong>en</strong> betere ver<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g "van <strong>de</strong> last<strong>en</strong> o<br />

<strong>de</strong> verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> categoriedn' kom<strong>en</strong>, terwill het goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong>vervoer<br />

niet meer belast zou word<strong>en</strong> dan <strong>in</strong> het reger<strong>in</strong>gs'<br />

voorstel.4T M<strong>in</strong>ister Van Aarts<strong>en</strong> zag <strong>de</strong> bui al hang<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

ver<strong>de</strong>dig<strong>de</strong> zijn voorstel zon<strong>de</strong>r vuur. Hij erk<strong>en</strong><strong>de</strong> dat alle<br />

mogelijke system<strong>en</strong> voor- <strong>en</strong> na<strong>de</strong>l<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong>, ook het voorstel<br />

van <strong>de</strong> reger<strong>in</strong>g.4S De keuze voor e<strong>en</strong> bepaald systeem<br />

liet hij geheel aan <strong>de</strong> Kamer over.as Niet zon<strong>de</strong>r red<strong>en</strong>, want<br />

Tij<strong>de</strong>lijke tolheff<strong>in</strong>g B<strong>en</strong>eluxtunnel, 1967, om <strong>de</strong> f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g<br />

voor e<strong>en</strong> snellere aanleg rond te krijg<strong>en</strong>.<br />

dai vergrootte <strong>de</strong> kans<strong>en</strong> voof aanvaard<strong>in</strong>g van het gehele<br />

wetsvoorstel. De oppositie was namelijk niet ger<strong>in</strong>g. De<br />

PvdA steun<strong>de</strong> het am<strong>en</strong><strong>de</strong>m<strong>en</strong>fJoekes niel. omdat <strong>de</strong> fractie<br />

het gehele wetsvoorstel afwees. Het zou rmmers niets verbeter<strong>en</strong><br />

aan <strong>de</strong> verkeersproblem<strong>en</strong> In <strong>de</strong> sted<strong>en</strong>. Ver<strong>de</strong>r<br />

vond <strong>de</strong> PvdA <strong>de</strong> <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> fonds niet noodzakelijk.<br />

Weg<strong>en</strong>aanleg behoor<strong>de</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> visie van <strong>de</strong> sociaal-<strong>de</strong>mo<br />

crat<strong>en</strong> tot <strong>de</strong> algem<strong>en</strong>e zorg van <strong>de</strong> overheid <strong>en</strong> moest dus<br />

uil <strong>de</strong> atgerrele -nrdd <strong>en</strong> geli.lancrerd woro<strong>en</strong> s0 loc'r wol<br />

d<strong>en</strong>, op 3 <strong>de</strong>cember 1964, zowel het am<strong>en</strong><strong>de</strong>m<strong>en</strong>t als het<br />

46


(geam<strong>en</strong><strong>de</strong>er<strong>de</strong>) wetsvoorstel aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, zij het met e<strong>en</strong><br />

kle<strong>in</strong>e meer<strong>de</strong>rheid.sl<br />

De wet, waarmee het Riiksweg<strong>en</strong>fonds "t<strong>en</strong> behoeve van <strong>de</strong><br />

aanleg <strong>en</strong> uitbreid<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> door het Riik te beher<strong>en</strong> of beheer<strong>de</strong><br />

weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> oeververb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong>" werd <strong>in</strong>gesteld trad<br />

per 1 februari 1965 <strong>in</strong> werk<strong>in</strong>g.s2 Artikel 4 van <strong>de</strong> wet ver<br />

di<strong>en</strong>t vermeld<strong>in</strong>g. Hier<strong>in</strong> werd bepaald dat <strong>de</strong> rijksbijdrage<br />

elk jaar zou word<strong>en</strong> vastgesteld door <strong>de</strong> bijdrage van het<br />

voorgaan<strong>de</strong> jaar te verm<strong>en</strong>igvuldig<strong>en</strong> met <strong>de</strong> groeifactor van<br />

het autopark. E<strong>en</strong> regel<strong>in</strong>g overig<strong>en</strong>s die later verschill<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

mal<strong>en</strong> bij kon<strong>in</strong>klijk besluit ontkracht werd.<br />

De nieuwe m<strong>in</strong>ister van Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat J.G. Suurhoff<br />

kon met het Rijksweg<strong>en</strong>fonds aan <strong>de</strong> slag. "lk heb mij op het<br />

standpunt gesteld, dat ik, wat ook <strong>in</strong> het verled<strong>en</strong> <strong>de</strong> controverse<br />

moge zijn geweest over het al of niet <strong>in</strong>stell<strong>en</strong> van zo'n<br />

Weg<strong>en</strong>fonds, bii mijn optred<strong>en</strong> op dit <strong>de</strong>partem<strong>en</strong>t nu e<strong>en</strong>maal<br />

dit <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t heb gevond<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat ik mij nu maar niet<br />

meer te veel <strong>in</strong> <strong>de</strong> historie daarvan moet verdiep<strong>en</strong>".s3<br />

Suurhoff leek niet erg <strong>en</strong>thousiast over het Rijksweg<strong>en</strong>fonds<br />

<strong>en</strong> gal ook aan niet mee te will<strong>en</strong> roep<strong>en</strong> <strong>in</strong> het koor van opti- r<br />

mist<strong>en</strong> die wild<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> snelle<br />

.a<br />

<strong>in</strong>loop van <strong>de</strong> ach, 1\<br />

terstand <strong>in</strong> <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>aanleg. To<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> Eerste Kamer ll<br />

prognoses over 8 mln auto's <strong>in</strong> 2000 ter sprake kwam<strong>en</strong>, liet ll<br />

Suurhoff e<strong>en</strong> waarschuw<strong>en</strong>d geluid hor<strong>en</strong>. Als die voorspel- l1<br />

l<strong>in</strong>g <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad bewaarheid zou word<strong>en</strong>, was het voor hem '<br />

maar <strong>de</strong> vraag of <strong>de</strong> overheid dat zon<strong>de</strong>r meer zou moet<strong>en</strong><br />

lat<strong>en</strong> gebeur<strong>en</strong>, gezi<strong>en</strong> <strong>de</strong> "ontzagwekk<strong>en</strong><strong>de</strong> otfers" die Ne,<br />

<strong>de</strong>rland dan zou moet<strong>en</strong> br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.Sa<br />

De eerste begrot<strong>in</strong>g van het Rijksweg<strong>en</strong>fonds k<strong>en</strong><strong>de</strong> e<strong>en</strong><br />

budget van,257 mln guld<strong>en</strong>, voor aanleg <strong>en</strong> uitbreid<strong>in</strong>g van<br />

rijksweg<strong>en</strong>.cc Ftet budget steeg <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste jar<strong>en</strong> snel, voor<br />

al door <strong>de</strong> opc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> op <strong>de</strong> Ny'otorrijtuig<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>g<br />

(zie tabel4.1).<br />

Tabel 41 : budgel van het Biksweg<strong>en</strong>londs, <strong>in</strong> mln guld<strong>en</strong><br />

totaal van opc<strong>en</strong>l<strong>en</strong> verhoudrng<br />

beschrkbaar rlksbegrotrng ]\rRB <strong>in</strong> o/o<br />

1965 265 190 75<br />

1966 303 208 95<br />

1967 337 239 98<br />

1968 481 271 210<br />

1969 516 30r 215<br />

1970 551 306 245<br />

1971 678 344 334<br />

71.29<br />

68 32<br />

70-30<br />

56'44<br />

58 42<br />

55.45<br />

51 49<br />

Eron: Inslrtuut voor On<strong>de</strong>.zoek van Overherdsurtgav<strong>en</strong> (1977). p 185.<br />

Opvall<strong>en</strong>d is <strong>de</strong> grote stijg<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> opbr<strong>en</strong>gst van <strong>de</strong> opc<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

op Motorrijtuig<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>g <strong>in</strong> 1968. Al <strong>in</strong> juli 1966<br />

maakt<strong>en</strong> <strong>de</strong> m<strong>in</strong>isters van F<strong>in</strong>anci<strong>en</strong> <strong>en</strong> van Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat<br />

bek<strong>en</strong>d dat <strong>de</strong> beoog<strong>de</strong> project<strong>en</strong> van het Rijksweg<strong>en</strong>fonds<br />

veel duur<strong>de</strong>r zoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong> dan geraamd.<br />

Daardoor zou het eerste uitvoer<strong>in</strong>gsprogramma, lop<strong>en</strong>d tot<br />

1971 , "met <strong>de</strong> huidige f<strong>in</strong>anciole mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> niet b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

gestel<strong>de</strong> termi<strong>in</strong><strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gerealiseerd. Op langere<br />

termijn impliceert <strong>de</strong>ze ontwikkel<strong>in</strong>g, dat het globaal aangegev<strong>en</strong><br />

programma, dat oorspronkelijk voor vijtti<strong>en</strong> jaar was<br />

opgezet, ook na 1971 aanzi<strong>en</strong>lijk zal word<strong>en</strong> vertraagd."<br />

Daarom wild<strong>en</strong> <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> m<strong>in</strong>isters het aantal oDc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> oD <strong>de</strong><br />

[,4otorrijtuig<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>g verdubbel<strong>en</strong>: 130 opc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

maximum van 150 guld<strong>en</strong>. De m<strong>in</strong>isterraad accepteer<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

voorgestel<strong>de</strong> verhog<strong>in</strong>g.s6 De belast<strong>in</strong>gverhog<strong>in</strong>g werd per<br />

1 februari 1967 van kracht. Deze verhog<strong>in</strong>g van het budget<br />

van het Rijksweg<strong>en</strong>londs was niet alle<strong>en</strong> nodig omdat <strong>de</strong><br />

kost<strong>en</strong> van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>aanleg onverwacht groot war<strong>en</strong>, maar<br />

zeker ook omdat het verkeer juist aan het e<strong>in</strong><strong>de</strong> van <strong>de</strong> jar<strong>en</strong><br />

zestig sterk groei<strong>de</strong>. De noodzaak om het weg<strong>en</strong>bouwpro,<br />

gramma onverkorte handhav<strong>en</strong> werd daardoor steeds dui<strong>de</strong>lijker<br />

(zie tabel 4.2).<br />

Tabel 4.2: <strong>in</strong>dices autoverkeersrnl<strong>en</strong>sitelt op rijksweg<strong>en</strong><br />

(1970 = 100)<br />

Broni CBS (1980), p. 62.<br />

1964 63<br />

1965 69<br />

1966 75<br />

1967 80<br />

1968 86<br />

1969 92<br />

.1970<br />

100<br />

l\4et <strong>de</strong> komst van <strong>de</strong> Wet Uitker<strong>in</strong>g<strong>en</strong> Weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> het Riiksweg<strong>en</strong>fonds<br />

war<strong>en</strong> twee grote obstakels voor e<strong>en</strong> planmatig<br />

beleid verdw<strong>en</strong><strong>en</strong>. Wat bleef war<strong>en</strong> <strong>de</strong> problem<strong>en</strong> met <strong>de</strong><br />

projectvoorbereid<strong>in</strong>g. De HID van <strong>de</strong> directie Gel<strong>de</strong>rland<br />

zag <strong>in</strong> januari 1965 e<strong>en</strong> nauwere sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g met <strong>de</strong> aan,<br />

nemers als <strong>en</strong>ige oploss<strong>in</strong>g voor e<strong>en</strong> meer etfici<strong>en</strong>te proiectorganisatie,<br />

noodzakelijk voor opvoer<strong>in</strong>g van het tempo van<br />

<strong>de</strong> weg<strong>en</strong>bouw.5T E<strong>en</strong> <strong>de</strong>rgelijke oploss<strong>in</strong>g bleef achterwege,<br />

maar op m<strong>in</strong><strong>de</strong>r <strong>in</strong>grijp<strong>en</strong><strong>de</strong> wijze probeer<strong>de</strong> <strong>de</strong> Rijkswaterstaat<br />

wel iets te do<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> soms aanzi<strong>en</strong>lijke vertrag<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g, die ook <strong>de</strong> effectiviteit van <strong>de</strong> beleidsvorm<strong>in</strong>gs<strong>plann<strong>in</strong>g</strong><br />

negatief be<strong>in</strong>vloedd<strong>en</strong>.<br />

ln <strong>de</strong>ze lijn werd gereageerd op e<strong>en</strong> rapport van Ber<strong>en</strong>schot<br />

uit 1967 over "De organisatie van <strong>de</strong> projectvoorbereid<strong>in</strong>g<br />

t<strong>en</strong> behoeve van <strong>de</strong> aanleg van e<strong>en</strong> rijksweg" (vervaardigd<br />

<strong>in</strong> opdracht van <strong>de</strong> Sticht<strong>in</strong>g Weg). Directeur-g<strong>en</strong>eraal Van<br />

<strong>de</strong> Kerk wil<strong>de</strong> verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> punt<strong>en</strong> uit dat rapport toegepast<br />

zi<strong>en</strong> <strong>en</strong> vroeg <strong>de</strong> HID's om reacties, speciaal over het gebruik<br />

van netwerkplannrng (voor hem e<strong>en</strong> zeer do;lmatig<br />

hulpmid<strong>de</strong>l').58 Die netwerk<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> werd <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad steeds<br />

vaker gebruikt als uitgangspunt <strong>in</strong> <strong>de</strong> projectvoorbereid<strong>in</strong>g.<br />

Enkele an<strong>de</strong>re aanbevel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van Ber<strong>en</strong>schot werd<strong>en</strong> door<br />

Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat echter afgewez<strong>en</strong>. M<strong>in</strong>ister drs J.A.<br />

Bakker zag, ondanks <strong>de</strong> aandrang van <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> kamer,<br />

we<strong>in</strong>ig heil <strong>in</strong> het former<strong>en</strong> van 'weg<strong>en</strong>teams' met verteg<strong>en</strong>,<br />

woordigers van het rijk <strong>en</strong> an<strong>de</strong>re betrokk<strong>en</strong> overhed<strong>en</strong>. Het<br />

contact was volg<strong>en</strong>s hem al <strong>in</strong>t<strong>en</strong>sief g<strong>en</strong>oeg.sg<br />

4.4 Het Structuurschema Hoofdweg<strong>en</strong>nel 1966<br />

Juist <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze jar<strong>en</strong> van opbouw van e<strong>en</strong> hernieuwd planmatig<br />

beleid <strong>in</strong> <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>sector groei<strong>de</strong> weer <strong>de</strong> kritiek op <strong>de</strong><br />

oncontroleerbare, subjectieve wijze waarop b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> het <strong>de</strong>partem<strong>en</strong>t<br />

van Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat beslot<strong>en</strong> werd over het<br />

al of niet uitvoer<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> project. Wd werd gepoogd <strong>de</strong><br />

criteria voor <strong>de</strong> prioriteitsbepal<strong>in</strong>g expliciet te formuler<strong>en</strong>,<br />

maar het bleef tamelijk vaag. In 1964 noem<strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister Van<br />

Aarts<strong>en</strong> "<strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste plaats <strong>de</strong> verkeers<strong>in</strong>t<strong>en</strong>siteit op <strong>de</strong> weg<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> capaciteit van <strong>de</strong> weg". Maar daarnaast werd<strong>en</strong> ook<br />

zak<strong>en</strong> als<strong>de</strong> verkeersveiligheid 60, het kunn<strong>en</strong> comb'ner<strong>en</strong><br />

met an<strong>de</strong>re werk<strong>en</strong>, het <strong>in</strong>dustrialisatiebeleid <strong>en</strong> <strong>de</strong> aanwe'<br />

zigheid van bruikbare parallelverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong> als criteria g<strong>en</strong>oemd.61<br />

Vanaf 1964 probeer<strong>de</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Kamer hier meer dui<strong>de</strong>lijkheid<br />

<strong>in</strong> te kriig<strong>en</strong>. "T<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van het rijksweg<strong>en</strong>programma<br />

1965-1970 geldt, aldus vele led<strong>en</strong>, hetzell<strong>de</strong> wat <strong>in</strong><br />

het algeme<strong>en</strong> voor rijksweg<strong>en</strong>plann<strong>en</strong> geldt, nl. dat daarbij<br />

47


lj<br />

:<br />

:<br />

i<br />

I<br />

ij<br />

I<br />

ge<strong>en</strong> <strong>in</strong>zicht wordt verkreg<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> planologische <strong>en</strong> economische<br />

achtergrond<strong>en</strong>, welke tot <strong>de</strong> structuur van het programma<br />

hebb<strong>en</strong> geleid. (..) Algeme<strong>en</strong> uitgangspunt zal<br />

moet<strong>en</strong> zijn e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong> verkeersstructuurplan, waar<strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

belangrijkste verkeersmedia, vooral <strong>de</strong> landweg<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

spoorweg<strong>en</strong>, <strong>in</strong> e<strong>en</strong> functioneel verband zi<strong>in</strong> gesteld <strong>en</strong><br />

waar <strong>in</strong> me<strong>de</strong> <strong>de</strong> verhoud<strong>in</strong>g is bezi<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> primaire <strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> secundaire weg<strong>en</strong>nett<strong>en</strong>."62 M<strong>in</strong>ister Van Aarts<strong>en</strong> gal,<br />

e<strong>in</strong>d 1964, aan dat Ne<strong>de</strong>rland nog niet toe was aan e<strong>en</strong> <strong>de</strong>r<br />

gelijke structuur<strong>plann<strong>in</strong>g</strong>. "Vooralsnog echter ontbrek<strong>en</strong> be'<br />

paal<strong>de</strong> bouwst<strong>en</strong><strong>en</strong>".63<br />

In <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Kamer werd toch vastgehoud<strong>en</strong> aan die struc'<br />

tuur<strong>plann<strong>in</strong>g</strong>. KVP-er Niers me<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>in</strong> september 1965 dat<br />

Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat daarbij zou kunn<strong>en</strong> aansluit<strong>en</strong> bij <strong>de</strong><br />

<strong>in</strong> voorbereid<strong>in</strong>g zijn<strong>de</strong>'twee<strong>de</strong> nota over <strong>de</strong> ruimteliike ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g'.<br />

l\y'<strong>in</strong>ister Suurhoff beloof<strong>de</strong> er e<strong>en</strong>s over na te<br />

d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>.64<br />

De C<strong>en</strong>trale Directie van <strong>de</strong> Rijkswaterstaat was e<strong>en</strong> maand 1<br />

later al akkoord met Volkshuisvestrng <strong>en</strong> Ruimtelijke Or<strong>de</strong> I<br />

n<strong>in</strong>g over <strong>de</strong> opname <strong>in</strong> <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> nota over <strong>de</strong> ruimtelijke I<br />

ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> 'eerste schets' van e<strong>en</strong> weg<strong>en</strong>-struc- I<br />

tuurplan voor <strong>de</strong> lange termijn. "Deze schets zal echter nog I<br />

niet op <strong>de</strong> resultat<strong>en</strong> van sludies kunn<strong>en</strong> berust<strong>en</strong>." De Rilks. I<br />

waterstaat was nog bezg met studres die Inzicht moest<strong>en</strong> ge- \<br />

v<strong>en</strong> In wat gedaan zou moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> om aan verkeers- \<br />

vraag te voldo<strong>en</strong>. Het zou nog <strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> dur<strong>en</strong><br />

voordat alle bouwst<strong>en</strong><strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> structuurplan voor <strong>de</strong> weg<strong>en</strong><br />

gereed zoud<strong>en</strong> zi<strong>in</strong>. En dan zou het, zo wil<strong>de</strong> <strong>de</strong> C<strong>en</strong>trale<br />

Directie, ook gevolg<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> <strong>in</strong>houd <strong>en</strong> functie<br />

van het rijksweg<strong>en</strong>plan. "Het Riiksweg<strong>en</strong>plan zal uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk<br />

zodanig moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> opgesteld, dat het past <strong>in</strong> het hier<br />

voor bedoel<strong>de</strong> structuurplan, dat als 'basisplan' zou kunn<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> aangeduid. (Gedachtebepal<strong>in</strong>g zon<strong>de</strong>r b<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g.) Het<br />

Rijksweg<strong>en</strong>plan heett wel b<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g. Hierbij kan word<strong>en</strong> ge<br />

dacht aan e<strong>en</strong> plan voor <strong>de</strong> wegverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, die op mid<strong>de</strong>llange<br />

termijn (bijv. 15 taar) kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gerealiseerd,<br />

welk plan zich echter niet uitspreekt over tijdstip <strong>en</strong> volgor<strong>de</strong><br />

van uitvoer<strong>in</strong>g. "6s<br />

De snelheid <strong>en</strong> het gemak waarmee <strong>de</strong> Rijkswaterstaat <strong>in</strong>stem<strong>de</strong><br />

met <strong>de</strong> <strong>in</strong>br<strong>en</strong>g van e<strong>en</strong> structuurplan voor <strong>de</strong> weg<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g had <strong>in</strong> <strong>de</strong> eerste plaats te<br />

mak<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> verbeter<strong>de</strong> verhoud<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>partem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

van Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat <strong>en</strong> van Volkshuisvest<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> Ruimtelijke Old<strong>en</strong><strong>in</strong>g. De gedachte van e<strong>en</strong> richt<strong>in</strong>gge'<br />

yet]€f-rftfiionaal plan'\was allang verlat<strong>en</strong>. [/]<strong>en</strong> sprak over<br />

a'ruimtelijk beleid', gelijkwaardig aan bijvoorbeeld het weg<strong>en</strong>'<br />

-b€id-aq-A/aarc#as voor Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat nog e<strong>en</strong><br />

an<strong>de</strong>re red<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> 'basisplan' nuttig te acht<strong>en</strong>. Bij <strong>de</strong><br />

Klaverblad Badhoevedorc. 1 966.<br />

<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> op lokaal <strong>en</strong> regionaal niveau bleek aan zo'n lanuelijke<br />

visie behoefte te bestaan.6T<br />

Het plan was dan ook snel gereed. In januari 1966 stuur<strong>de</strong><br />

directeurg<strong>en</strong>eraal Van <strong>de</strong> Kerk het "ontwerp-basisplan<br />

hoofdweg<strong>en</strong>net-ontwikkel<strong>in</strong>g" naar m<strong>in</strong>ister Suurhotl. In <strong>de</strong><br />

toelicht<strong>in</strong>g g<strong>in</strong>g Van <strong>de</strong> Kerk <strong>in</strong> op <strong>de</strong> plaats van het basisplan<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> planstructuur <strong>in</strong> <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>sector. Tot dan toe<br />

was gewerkt met e<strong>en</strong> riiksweg<strong>en</strong>plan <strong>en</strong> e<strong>en</strong> bij het Rijksweg<strong>en</strong>tonds<br />

behor<strong>en</strong>d uitvoer<strong>in</strong>gsprogramma voor rijksweg<strong>en</strong>.<br />

Het viger<strong>en</strong><strong>de</strong> rijksweg<strong>en</strong>plan 1958 "is door <strong>de</strong> stormachtrge<br />

verkeersontwikkel<strong>in</strong>g, die s<strong>in</strong>dsdi<strong>en</strong> heeft plaatsgevond<strong>en</strong>,<br />

op e<strong>en</strong> aantal punt<strong>en</strong> sterk verou<strong>de</strong>rd, <strong>en</strong> di<strong>en</strong>t dan ook<br />

zo spoedig mogelijk na <strong>de</strong> totstandkom<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> wet uitker<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

weg<strong>en</strong> te word<strong>en</strong> herzi<strong>en</strong>." Daarnaast was er slnds<br />

<strong>de</strong> <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g van het Rijksweg<strong>en</strong>fonds e<strong>en</strong> voortschrijd<strong>en</strong>d<br />

zesjarig uitvoer<strong>in</strong>gsprogramma, waar<strong>in</strong> prioriteit<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>bouw<br />

werd<strong>en</strong> aangegev<strong>en</strong>. "Het uitvoer<strong>in</strong>gsprogramma<br />

bevat <strong>in</strong>mid<strong>de</strong>ls <strong>in</strong> verband met het uitblijv<strong>en</strong> van <strong>de</strong><br />

totstandkom<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> wet uitker<strong>in</strong>g<strong>en</strong> weg<strong>en</strong> tev<strong>en</strong>s wegverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

die op het viger<strong>en</strong><strong>de</strong> rijksweg<strong>en</strong>plan 1958<br />

nog niet voorkom<strong>en</strong>." Bei<strong>de</strong> planvorm<strong>en</strong> beslaan, zo schreef<br />

Suurhotf, "door hun aard" e<strong>en</strong> te korte perio<strong>de</strong> om van nut<br />

te kunn<strong>en</strong> zijn voor <strong>de</strong> lange termijn-<strong>plann<strong>in</strong>g</strong>.68 Daarom<br />

was het basisplan er gekom<strong>en</strong>. "Dit basisplan di<strong>en</strong>t e<strong>en</strong><br />

overzicht te gev<strong>en</strong> van <strong>de</strong> mogelijke toekomstige hoofd'<br />

b<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gsweg<strong>en</strong> <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland <strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> Ne<strong>de</strong>rland <strong>en</strong> -e<br />

omr<strong>in</strong>g<strong>en</strong><strong>de</strong> land<strong>en</strong> over e<strong>en</strong> lange perio<strong>de</strong>, waarbij <strong>de</strong> gedacht<strong>en</strong><br />

uitgaan naar circa 30 jaaa'. Het zou daarmee '<strong>de</strong><br />

pr<strong>in</strong>cipiele structuuf moet<strong>en</strong> aangev<strong>en</strong>, op grond waarvan<br />

het rijksweg<strong>en</strong>plan sam<strong>en</strong>gesteld zou kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Het<br />

basisplan zou ge<strong>en</strong> b<strong>in</strong>d<strong>en</strong><strong>de</strong> status moet<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>, l<strong>en</strong>e<strong>in</strong><strong>de</strong><br />

e<strong>en</strong> soepele aanpass<strong>in</strong>g aan nieuwe <strong>in</strong>zicht<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

mogelitk te mak<strong>en</strong>. Gezi<strong>en</strong> <strong>de</strong> korte voorbereid<strong>in</strong>gstijd<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> stand van zak<strong>en</strong> <strong>in</strong> het verkeerson<strong>de</strong>rzoekon het<br />

basisplan niet gebaseerd word<strong>en</strong> "op e<strong>en</strong> ge<strong>de</strong>tailleer<strong>de</strong><br />

kwantitatieve analyse van <strong>de</strong> toekomstige <strong>in</strong>terlokale verkeersbehoefte.<br />

Het plan is echter opgezet <strong>in</strong> <strong>de</strong> wet<strong>en</strong>schap<br />

dat het autobezit per <strong>in</strong>woner <strong>in</strong> <strong>de</strong> kom<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>c<strong>en</strong>nia vermoe<strong>de</strong>lijk<br />

met e<strong>en</strong> faktor 4 a 5 <strong>en</strong> <strong>de</strong> bevolk<strong>in</strong>g tot het iaar<br />

2O0O met e<strong>en</strong> faktor 1,75 zal to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>."69<br />

De <strong>de</strong>f<strong>in</strong>itieve versie volg<strong>de</strong> <strong>in</strong> maart 1966. Naar aanleid<strong>in</strong>g<br />

van kritiek van Suurhoff op <strong>de</strong> we<strong>in</strong>ig on<strong>de</strong>rbouw<strong>de</strong> voorspell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

moest <strong>de</strong> directeur-g<strong>en</strong>eraal erk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> dat <strong>de</strong><br />

Rijkswaterstaat nog niet <strong>in</strong> staat was e<strong>en</strong> "sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>d<br />

overzicht (..) van <strong>de</strong> toekomstige verkeersbelast<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op <strong>de</strong><br />

verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> weg<strong>en</strong>" te gev<strong>en</strong>. Wel kon gebruik wor<strong>de</strong>r '<br />

maakt van method<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> Ver<strong>en</strong>ig<strong>de</strong> Stat<strong>en</strong> om glo. e<br />

'maaswijdt<strong>en</strong>' van het weg<strong>en</strong>nete berek<strong>en</strong><strong>en</strong>. "Op grond<br />

van <strong>de</strong>ze Amerikaanse gegev<strong>en</strong>s bestaat ge<strong>en</strong> aanleid<strong>in</strong>g te<br />

veron<strong>de</strong>rstell<strong>en</strong>, dat teveel weg<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> zijn geproiecteerd."70<br />

Het Structuurschema Hoofdweg<strong>en</strong>net 1966 werd<br />

oo 30 seotember 1966 door <strong>de</strong> m<strong>in</strong>isterraad aanvaard.<br />

Het plan, na overleg met <strong>de</strong> Rilksplanologrsche Dr<strong>en</strong>st 'struc I<br />

tuurschema hoofdweg<strong>en</strong>net' g<strong>en</strong>oemd 71, zou moet<strong>en</strong> die' p<br />

n<strong>en</strong> "als e<strong>en</strong> van <strong>de</strong> bouwst<strong>en</strong><strong>en</strong> bij het bepal<strong>en</strong> van het<br />

verkeersbeleid van <strong>de</strong> overheid op lange termijn". Op het<br />

structuurschema stond <strong>in</strong> totaal maar liefst 5300 km hoofdweg<br />

vermeld. Circa 2100 km daarvan was bestaan<strong>de</strong> weg<br />

of stond al vermeld op het rijksweg<strong>en</strong>plan. Dus zou na 1971<br />

nog zo'n 3200 km hoofdweg aangelegd moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

"De aanlegkost<strong>en</strong> hiervan zijn niet begroot doch kunn<strong>en</strong><br />

zeer globaal word<strong>en</strong> gesteld op f 15 miljard na 1971 .''<br />

Ondank het gebrek aan e<strong>en</strong> wet<strong>en</strong>schappelijke basis, durfd_e<br />

<strong>de</strong> Rijkswaterstaat het dus aan om prognoses te mak<strong>en</strong>'J<br />

"Bij e<strong>en</strong> voortgaan<strong>de</strong> gunstige ontwikkel<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> econome<br />

za,f,et rrotorvoertu oe.rbezit In <strong>de</strong> kom<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>c<strong>en</strong>nia<br />

4A


ver<strong>de</strong>r stijg<strong>en</strong> tot naar <strong>de</strong> huidige verwacht<strong>in</strong>g omstreeks het<br />

jaar 2000 e<strong>en</strong> verzadig<strong>in</strong>gsniveau van 450 a 500 motorvoer<br />

tuig<strong>en</strong> per duiz<strong>en</strong>d <strong>in</strong>woners zal zi<strong>in</strong> bereikt." Daarom verwachtte<br />

<strong>de</strong> Rijkswaterstaat "dal het verkeer op het<br />

<strong>in</strong>terlokale hoofdweg<strong>en</strong>net, <strong>in</strong>di<strong>en</strong> <strong>de</strong> pr<strong>in</strong>cipi6le opzet <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

lunctie van dit net zich niet wijzig<strong>en</strong>, <strong>in</strong> <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> 1965 -<br />

2000 gemid<strong>de</strong>ld nogmaals met omstreeks e<strong>en</strong> factor 4 zal<br />

to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>".74<br />

Aan <strong>de</strong> doelstell<strong>in</strong>g van het structuurschema om op langere<br />

termijn e<strong>en</strong> perspectief te gev<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> toereik<strong>en</strong>d weg<strong>en</strong>,<br />

net werd daarmee e<strong>en</strong> radicale uitwerk<strong>in</strong>g gegev<strong>en</strong>. Omdat<br />

het door <strong>de</strong> sterke urbanisatie <strong>en</strong> <strong>de</strong> snel to<strong>en</strong>em<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>in</strong>t<strong>en</strong>siteit<br />

van het verkeer niet meer mogelijk was om ste<strong>de</strong>lijke<br />

c<strong>en</strong>tra direct te verb<strong>in</strong>d<strong>en</strong>, werd uitgegaan van e<strong>en</strong> <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>crpe<br />

rechthoekig netwerk van hoofdweg<strong>en</strong>.T5 De bij het struc,<br />

tuurschema behor<strong>en</strong><strong>de</strong> kaart laat e<strong>en</strong> Ne<strong>de</strong>rland zi<strong>en</strong> vol<br />

parallelle verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, die vooral <strong>de</strong> Randstad op<strong>de</strong>l<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

kle<strong>in</strong>e vierkantjes.<br />

Het structuurschema bleef echter, door <strong>de</strong> late <strong>in</strong>voeg<strong>in</strong>g,<br />

e<strong>en</strong> tamelijk losstaand on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> nota over<br />

<strong>de</strong> ruimtelijke ord<strong>en</strong><strong>in</strong>g. In <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> nota werd het nut <strong>en</strong><br />

plezier van <strong>de</strong> auto voorop gesteld. l\4<strong>en</strong> verwachtte e<strong>en</strong><br />

sterke uatbreid<strong>in</strong>g van het autopark: uitgaan<strong>de</strong> van <strong>de</strong> 1,25<br />

mln auto's <strong>in</strong> '1965 werd het aantal auto's <strong>in</strong> 1980 geraamd<br />

op 4 mln <strong>en</strong> <strong>in</strong> 2000 op ca. 7 mln.76<br />

ln <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> nota werd<strong>en</strong> voor het eerst ruimtelijke problem<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> doel<strong>en</strong> systematisch geanalyseerd <strong>en</strong> geformuleerd.i<br />

/ Bij <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> nota werd<strong>en</strong> <strong>de</strong> verschill<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>partem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> nauw betrokk<strong>en</strong>. Dit overschrijd<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> van <strong>de</strong> <strong>de</strong>partem<strong>en</strong>tale beleidsterre<strong>in</strong><strong>en</strong> had<br />

ook e<strong>en</strong> m<strong>in</strong><strong>de</strong>r positief effect: <strong>de</strong> nota bleef tamelijk vaag <strong>en</strong><br />

oppervlakkig.Ts<br />

Sleutelwoord <strong>in</strong> <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> nota is'gebun<strong>de</strong>l<strong>de</strong> <strong>de</strong>conc<strong>en</strong>tratie':<br />

om <strong>de</strong> overbelaste Randstad te ontzi<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> el<strong>de</strong>rs<br />

nteuwe werk- <strong>en</strong> woonconc<strong>en</strong>traties moet<strong>en</strong> ontstaan, waardoor<br />

tegelijk veel op<strong>en</strong> ruimte <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland gespaard zou<br />

kunn<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong>.T9 Het structuurschema hoofdweg<strong>en</strong>net<br />

paste al niet volledig <strong>in</strong> dit uitgangspunt. Verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> ge,<br />

plan<strong>de</strong> routes doorkruist<strong>en</strong> <strong>de</strong> beoog<strong>de</strong> op<strong>en</strong> ruimt<strong>en</strong>.s0 De<br />

uitwerk<strong>in</strong>g van het i<strong>de</strong>e van gebun<strong>de</strong>l<strong>de</strong> <strong>de</strong>conc<strong>en</strong>tratie<br />

bleek later niet gemalkelijk. In <strong>de</strong> nota werd eig<strong>en</strong>lijk teveel<br />

nadruk gelegd op <strong>de</strong> <strong>de</strong>conc<strong>en</strong>tratie. En dat bleek moeiliik<br />

te ver<strong>en</strong>ig<strong>en</strong> met <strong>de</strong> economische politiek <strong>en</strong> het behoud van<br />

lan<strong>de</strong>lijke gebied<strong>en</strong>. Uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk sch<strong>en</strong><strong>en</strong> juist conc<strong>en</strong>tratie<br />

van activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> bun<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g van <strong>in</strong>frasiructuur toch betere<br />

mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> beoog<strong>de</strong> hoofddoel<strong>en</strong> te zijn.sl<br />

Glasberg<strong>en</strong> <strong>en</strong> Simonis constater<strong>en</strong> dan ook: "M<strong>en</strong> kan siell<strong>en</strong><br />

dat <strong>de</strong> schrik van <strong>de</strong> 20 mil,o<strong>en</strong> Ne<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>rs (<strong>in</strong> 2000.<br />

DIVL), hoe <strong>de</strong>ze te lat<strong>en</strong> won<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> zon<strong>de</strong>r e<strong>en</strong> 'dichf<br />

gemetseld' Ne<strong>de</strong>rland te krijg<strong>en</strong>, <strong>de</strong> grote <strong>in</strong>spiratiebron<br />

vormt van <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Nota, maar tegelijkertijd ook al spoe<br />

dig <strong>de</strong> zwakke hoekste<strong>en</strong> zal blijk<strong>en</strong> le ztjn."8z<br />

4.5 Het Rijksweg<strong>en</strong>plan 1968<br />

Op grond van het siructuurschema hoofdweg<strong>en</strong>net 196q<br />

werd e<strong>en</strong> nieuw rijksweg<strong>en</strong>plan sam<strong>en</strong>gestelo. Daarvoor\<br />

werd - eig<strong>en</strong>|jk voor <strong>de</strong> eerste keer urtgebreid on<strong>de</strong>rToek I<br />

gedaan naar <strong>de</strong> verkeersontwikkel<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>de</strong> daarvoor b<strong>en</strong>o, J<br />

dig<strong>de</strong> capaciteit van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>. Het on<strong>de</strong>rzoek werd sam<strong>en</strong> /<br />

gevat <strong>in</strong> <strong>de</strong> "Nota afwikkel<strong>in</strong>gsniveau's, ongevall<strong>en</strong>frequ<strong>en</strong>- l<br />

ties <strong>en</strong> prognoses verkeers<strong>in</strong>t<strong>en</strong>siteit<strong>en</strong> op <strong>de</strong> rijksweg<strong>en</strong>" l<br />

van <strong>de</strong> Af<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g Weg<strong>en</strong> <strong>en</strong> Verkeer van Direct,e Alg<strong>en</strong><strong>en</strong>e\<br />

Di<strong>en</strong>st van R ikswaterstaat (1968). l<br />

Gebaseerd op <strong>de</strong> verkeerstell<strong>in</strong>g van 1965 werd e<strong>en</strong> globale<br />

prognose opgesteld van <strong>de</strong> verkeers<strong>in</strong>t<strong>en</strong>sileit per rijksweg<br />

Vangrail rijksweg 1 5, 1 964 . Vanaf <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> zestig werd bermbeveilig<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong>gevoerd.<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> 1975, 1980 <strong>en</strong> 1985. T<strong>en</strong> opzichte van 1965 zou<br />

het verkeer op rijksweg<strong>en</strong> <strong>in</strong> 1975 gegroeid zijn met e<strong>en</strong> fac,<br />

ior 2.0, <strong>in</strong> 1980 met e<strong>en</strong> factor 2.5 <strong>en</strong> <strong>in</strong> 1985 met 3.0. Met<br />

gebruikmak<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> metho<strong>de</strong> van <strong>de</strong> Amerikaanse Highway<br />

Research Board werd vervolg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> <strong>in</strong>dicatie gegev<strong>en</strong><br />

van het nodige aantal rijsirok<strong>en</strong> <strong>in</strong> 1985.83 Daartoe werd<strong>en</strong><br />

zes'afwikkel<strong>in</strong>gsniveaus' on<strong>de</strong>rscheid<strong>en</strong>, <strong>de</strong> comb<strong>in</strong>atie van<br />

verkeers<strong>in</strong>t<strong>en</strong>siteit <strong>en</strong> snelheid.sa "Uitgaan<strong>de</strong> van <strong>de</strong> globale<br />

prognose van <strong>de</strong> verkeers<strong>in</strong>t<strong>en</strong>siteit<strong>en</strong><br />

1985 (..) is nagegaan<br />

het aantal rijstrok<strong>en</strong>, waarop <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> van het<br />

ontwerp-Rijksweg<strong>en</strong>plan 1968 bij voorkeur zoud<strong>en</strong> moet<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> ontworp<strong>en</strong> <strong>en</strong> het aantal rijstrok<strong>en</strong>, dat <strong>in</strong> 1985 t<strong>en</strong>m<strong>in</strong>ste<br />

aanwezig zou moet<strong>en</strong> zijn om nog e<strong>en</strong> acceptabel at<br />

wikkel<strong>in</strong>gsniveau te kunn<strong>en</strong> garan<strong>de</strong>r<strong>en</strong>."ss Deze berek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

leidd<strong>en</strong> ook tot e<strong>en</strong> advies over e<strong>en</strong> zestal <strong>in</strong> het rijksweg<strong>en</strong>plan<br />

op te nem<strong>en</strong> nieuwe wegverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Naast <strong>de</strong>ze prognose war<strong>en</strong> natuurlijk ook <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong><br />

knelpunt<strong>en</strong> <strong>in</strong> het weg<strong>en</strong>net e<strong>en</strong> uitgangspunt voor het nieuwe<br />

rijksweg<strong>en</strong>plan. En <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> plaats het structuursche,<br />

ma hoofdweg<strong>en</strong>net 1966. l\4<strong>in</strong>ister van Verkeer <strong>en</strong><br />

Waterstaat drs J.A. Bakker b<strong>en</strong>adrukte dat <strong>in</strong> het rijksweg<strong>en</strong>plan<br />

daarnaast ook met het beleid <strong>in</strong> an<strong>de</strong>re sector<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

was gehoud<strong>en</strong>: <strong>de</strong> verkeersveiligheid, het planologisch<br />

beleid <strong>en</strong> <strong>de</strong> regionale <strong>in</strong>dustrialisatie.s6<br />

Vooral het regionale <strong>in</strong>dustrialisatiebeleid had, ook <strong>in</strong> latere<br />

jar<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> belangrijke <strong>in</strong>vloed op <strong>de</strong> omvang <strong>en</strong> structuur<br />

van <strong>de</strong> weg<strong>en</strong>bouw. Vanaf 1951 was het beleid <strong>in</strong> uitvoer<strong>in</strong>g.87<br />

Alle<strong>en</strong> veran<strong>de</strong>rd<strong>en</strong> <strong>de</strong> hoofddoelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van het<br />

beleid <strong>in</strong> <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> daarna opvall<strong>en</strong>d. Tot 1959 was het vooral<br />

gericht op bestrijd<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> structurele werkloosheid. Daa[-<br />

na kwam het beleidsdoel van spreid<strong>in</strong>g van economische<br />

activiteit<strong>en</strong> meer op <strong>de</strong> voorgrond.8s In <strong>de</strong> regionale ontwik,<br />

kel<strong>in</strong>gsplann<strong>en</strong> was het subsidior<strong>en</strong> van verbeter<strong>in</strong>g van <strong>de</strong><br />

economische <strong>in</strong>frastructuur - vooral verkeersvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>o<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> belangnjk beleidsmrd<strong>de</strong>l 89 Later werd subsidi6.,njvan<br />

weg<strong>en</strong>aanleg meer gezi<strong>en</strong> als mid<strong>de</strong>l tot verbeter<strong>in</strong>g van <strong>de</strong><br />

verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met economische c<strong>en</strong>tra <strong>in</strong> het west<strong>en</strong> van Ne,<br />

<strong>de</strong>rland.so Vanaf 1959 werd zo door Economische Zak<strong>en</strong><br />

jaarlijks <strong>en</strong>kele ti<strong>en</strong>tall<strong>en</strong> miljo<strong>en</strong><strong>en</strong> uitgegev<strong>en</strong> aan <strong>in</strong>frastructuurp{ogramma's<br />

- waarvan echter slechts e<strong>en</strong> ge<strong>de</strong>elte effect<br />

had op <strong>de</strong> aanleg van rijksweg<strong>en</strong>.gl<br />

Het ontwerp voor e<strong>en</strong> nieuw rijksweg<strong>en</strong>plan werd <strong>in</strong> januari<br />

1967 voor comm<strong>en</strong>taar aan <strong>de</strong> HID's gestuurd. Directeur<br />

g<strong>en</strong>eraal Van <strong>de</strong> Kerk waarschuw<strong>de</strong> voor <strong>de</strong> "ger<strong>in</strong>ge pret<strong>en</strong>tie<br />

van nauwkeurigheid" van <strong>de</strong> bijgevoeg<strong>de</strong> kaart met<br />

e<strong>en</strong> "zeer globale prognose" van verkeers<strong>in</strong>t<strong>en</strong>siteit<strong>en</strong> per<br />

wegvak <strong>in</strong> 1980. "Het Rijksweg<strong>en</strong>plan heeft s<strong>in</strong>ds <strong>de</strong> pubt!<br />

catie van het Structuurschema Hoofdweg<strong>en</strong>net e<strong>en</strong> <strong>en</strong>igs,<br />

z<strong>in</strong>s an<strong>de</strong>re functie gekreg<strong>en</strong>. Het Rijksweg<strong>en</strong>plan is nu<br />

vooral e<strong>en</strong> plan voor <strong>de</strong> eerstkom<strong>en</strong><strong>de</strong> 10 a 15 jaar. (..)<br />

49


Naast het structuurschema dat vooral di<strong>en</strong>t als richtlijn bij het<br />

planologische werk <strong>en</strong> het uitvoer<strong>in</strong>gsprogramma van het<br />

Rijksweg<strong>en</strong>fonds dat uitgangspunt is van <strong>de</strong> f<strong>in</strong>anciele <strong>plann<strong>in</strong>g</strong><br />

op korte termUn is het Rijksweg<strong>en</strong>plan van belang voor<br />

<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>ge afstemm<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> programma's van rijk <strong>en</strong><br />

prov<strong>in</strong>cie.''92<br />

De Raad van <strong>de</strong> Waterstaal steun<strong>de</strong>, <strong>in</strong> teg<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g tot verschill<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

prov<strong>in</strong>ciess3, <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister <strong>in</strong> zijn strev<strong>en</strong> het rijks,<br />

weg<strong>en</strong>plan terug te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> 'programmatisch' plan<br />

voor <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>llange termijn (10 a 15 jaar).sa De raad miste<br />

wel e<strong>en</strong> ge<strong>de</strong>tailleer<strong>de</strong> kwantitatieve analyse van <strong>de</strong> toekomstige<br />

verkeersbehoeite.95<br />

Het rijksweg<strong>en</strong>plan 1968 werd op 21 januari 1969 <strong>in</strong> het<br />

Staatsblad gepubliceerd. Voor het eerst zat daar e<strong>en</strong> uitgebrei<strong>de</strong><br />

'nota van toelicht<strong>in</strong>g' bij. "De volgor<strong>de</strong>, waar<strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

nieuwe verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gerealiseerd, is reeds<br />

voor e<strong>en</strong> <strong>de</strong>el vastgelegd <strong>in</strong> het uitvoer<strong>in</strong>gsprogramma voor<br />

<strong>de</strong> jar<strong>en</strong> 1969-1973, behor<strong>en</strong><strong>de</strong> bij <strong>de</strong> begrot<strong>in</strong>g voor 1969<br />

van het rijksweg<strong>en</strong>fonds. "<br />

De door <strong>de</strong> directie Algem<strong>en</strong>e Di<strong>en</strong>st vervaardig<strong>de</strong> schatt<strong>in</strong>g<br />

van <strong>de</strong> toekomstige verkeers<strong>in</strong>t<strong>en</strong>siteit <strong>de</strong>ed nog veel stof<br />

opwaai<strong>en</strong>. De Riikswaterstaat b<strong>en</strong>adrukte telk<strong>en</strong>male dat die<br />

schatt<strong>in</strong>g we<strong>in</strong>ig wet<strong>en</strong>schappelijk was <strong>en</strong> slechts e<strong>en</strong> globaal<br />

<strong>in</strong>zicht beoog<strong>de</strong> te gev<strong>en</strong>. Desondanks vroeg<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

Twee<strong>de</strong> Kamerled<strong>en</strong> Corneliss<strong>en</strong> (KVP) <strong>en</strong> Van d<strong>en</strong> Heuvel<br />

(PvdA) <strong>de</strong> m<strong>in</strong>ister waarom zo geheimz<strong>in</strong>nig werd gedaan<br />

met die prognose <strong>en</strong> waarom ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> stat<strong>en</strong> <strong>de</strong> prog-<br />

nose niet hadd<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> <strong>in</strong>zi<strong>en</strong>.s6 De Rijkswaterstaat maakte<br />

e<strong>en</strong> concept-antwoord waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> prognose van te we<strong>in</strong>ig<br />

waar<strong>de</strong> werd g<strong>en</strong>oemd om die buit<strong>en</strong> <strong>de</strong> di<strong>en</strong>st te verspreid<strong>en</strong>.<br />

M<strong>in</strong>ister Bakker accepteer<strong>de</strong> dat antwoord niet. Hij<br />

vond dat het niet verstandig was om eerst te zegg<strong>en</strong> dat het<br />

rijksweg<strong>en</strong>plan op verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoek<strong>en</strong> gebaseerd<br />

was <strong>en</strong> nu <strong>de</strong> waar<strong>de</strong> van het belangrijkste on<strong>de</strong>rzoek te bagatelliser<strong>en</strong>.<br />

Hij wil<strong>de</strong> e<strong>en</strong> nieuw antwoord, waar<strong>in</strong> verschill<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

zak<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd zoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong> die aan <strong>de</strong> basis van<br />

het rijksweg<strong>en</strong>plan hadd<strong>en</strong> gestaan. Dat bleek niet zo gemakkeliik.<br />

In het nieuwe antwoord werd vermeld dat naast<br />

<strong>de</strong> bedoel<strong>de</strong> prognose ook aspect<strong>en</strong> als <strong>de</strong> verkeersveiligheid<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> economische ontwikkel<strong>in</strong>g e<strong>en</strong> rol hadd<strong>en</strong><br />

gespeeld bij <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g van het rijksweg<strong>en</strong>plan <strong>en</strong> dat<br />

het daarom slechts verwarr<strong>en</strong>d zou zijn als alle<strong>en</strong> <strong>de</strong> prognose<br />

werd bekek<strong>en</strong>.sT lvlaar om <strong>de</strong> zaak niet op <strong>de</strong> spits te drijv<strong>en</strong><br />

zou <strong>de</strong> prognose alsnog ter <strong>in</strong>zage gegev<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aan<br />

ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> stat<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan ge<strong>in</strong>teresseer<strong>de</strong> Kamerle'<br />

d<strong>en</strong>.98<br />

4.6 E<strong>en</strong> ambitieus beleid sn t<strong>in</strong>anciele oroblem<strong>en</strong><br />

Met het structuurschema hoofdweg<strong>en</strong>net, het nieuwe rijksweg<strong>en</strong>plan<br />

<strong>en</strong> het goed gevul<strong>de</strong> Rijksweg<strong>en</strong>tonds kon Vcrkeer<br />

<strong>en</strong> Waterstaat aan <strong>de</strong> slag. In e<strong>en</strong> tijd waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> g<br />

van het verkeer onverm<strong>in</strong><strong>de</strong>rd doorg<strong>in</strong>g. Juist <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze jar<strong>en</strong><br />

werd <strong>de</strong> sterke verschuiv<strong>in</strong>g van op<strong>en</strong>baar naar particulier<br />

vervoer zichtbaar.gg<br />

Verkeersple<strong>in</strong> Oud<strong>en</strong>rijn, 1965<br />

50


Er ontstond<strong>en</strong> echter al snel belangrijke - vooral f<strong>in</strong>anciele -<br />

problem<strong>en</strong>, ondanks <strong>de</strong> eer<strong>de</strong>r gememoreer<strong>de</strong> verhog<strong>in</strong>g<br />

van <strong>de</strong> Motorrijtuig<strong>en</strong>belast<strong>in</strong>g per 1 februari 1967. M<strong>in</strong>ister<br />

Bakker was <strong>in</strong> november 1967 <strong>in</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Kamer nog optimistisch.<br />

Omdat het aantal auto's ongeveer e<strong>en</strong>s per 5 jaar<br />

verdubbel<strong>de</strong>, zou ook het budget van het Flijksweg<strong>en</strong>fonds<br />

<strong>in</strong> 5 jaar ongeveer twee keer zo hoog word<strong>en</strong>. Maar <strong>de</strong> ver<br />

keers<strong>in</strong>t<strong>en</strong>siteit op hoofdweg<strong>en</strong> nam tegelijk maar half zo<br />

snel toe. Dus durf<strong>de</strong> hij te stell<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> achterstand <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

weg<strong>en</strong>aanleg snel <strong>in</strong>gelop<strong>en</strong> zou kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Bakker<br />

poneer<strong>de</strong> dat <strong>de</strong> toestand van <strong>de</strong> rijksweg<strong>en</strong> <strong>in</strong> 12 tot 13 jaar<br />

op peil zou zijn.100 De PvdA-ers Posthumus <strong>en</strong> Van Thijn<br />

vroeg<strong>en</strong> zich echter af of Bakker <strong>in</strong> zijn optimisme wel rek<strong>en</strong>rng<br />

hield met het feit dat <strong>de</strong> aanleg van autosneiweg<strong>en</strong><br />

steeds <strong>in</strong>gewikkel<strong>de</strong>r <strong>en</strong> duur<strong>de</strong>r werd, door <strong>de</strong> veelheid aan<br />

aansluit<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> kruis<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. 101<br />

De Riikswaterstaat probeer<strong>de</strong>, gedwong<strong>en</strong> door het programmatische<br />

karakter van het rijksweg<strong>en</strong>plan, met e<strong>en</strong> verbeter<strong>de</strong><br />

uitvoer<strong>in</strong>gs<strong>plann<strong>in</strong>g</strong> <strong>de</strong> kost<strong>en</strong> <strong>en</strong> uitvoer<strong>in</strong>gstijd <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> hand te houd<strong>en</strong>. Elke zomer werd hei voortschrijd<strong>en</strong><strong>de</strong>,<br />

ti<strong>en</strong>jarig - uitvoer<strong>in</strong>gsprogramma door <strong>de</strong> directeur-g<strong>en</strong>eraal<br />

vastgesteld <strong>en</strong> uiigewerkt <strong>in</strong> <strong>de</strong> begrot<strong>in</strong>g van het Rijksweg<strong>en</strong>fonds.l02<br />

De procedure werd door Van <strong>de</strong> Kerk aangescherpt,<br />

met dui<strong>de</strong>lijke regels <strong>en</strong> termijn<strong>en</strong>.1o3 Daarnaast<br />

werd gepoogd <strong>de</strong> prioriteit<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g e<strong>en</strong> meer controleerbare<br />

basis te gev<strong>en</strong>. In november 1967 liet Van <strong>de</strong> Kerk <strong>de</strong><br />

HID's wet<strong>en</strong> dat hij, om <strong>de</strong> voortgang <strong>in</strong> <strong>de</strong> projectvoorbereidang<br />

te kunn<strong>en</strong> reguier<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> systeem had lat<strong>en</strong> ontwikke,<br />

l<strong>en</strong> voor het bepal<strong>en</strong> van prioriteit<strong>en</strong>, op grond van <strong>de</strong> verkeers<strong>in</strong>t<strong>en</strong>siteit,<br />

<strong>de</strong> verkeersveiligheid <strong>en</strong> <strong>in</strong>frastructurele behoeft<strong>en</strong>.<br />

De HID'S mocht<strong>en</strong> <strong>de</strong> gegev<strong>en</strong>s lever<strong>en</strong> voor dit<br />

systeem.I 04<br />

De noodzakelijke uitgav<strong>en</strong> blek<strong>en</strong> <strong>de</strong>sondanks al snel <strong>de</strong><br />

verwacht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> te overstijg<strong>en</strong>. M<strong>in</strong>ister Bakker moest e<strong>in</strong>d<br />

1969 <strong>in</strong> <strong>de</strong> Eerste Kamer erk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> dat niet te ontkom<strong>en</strong> viel<br />

aan e<strong>en</strong> stijg<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>l<strong>en</strong> van het Riiksweg<strong>en</strong>fonds<br />

meI 12 o/o per januari 1971 , om het vijfjarig uitvoer<strong>in</strong>gspro,<br />

gramma <strong>in</strong> 1974 te kunn<strong>en</strong> realiser<strong>en</strong>. Dit als aanpass<strong>in</strong>g<br />

aan het kost<strong>en</strong>peil van 1970. De stijg<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> kosi<strong>en</strong> van<br />

wegaanleg had verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> oorzak<strong>en</strong>: lon<strong>en</strong>, materiee! <strong>en</strong><br />

grondprijz<strong>en</strong>, planologische eis<strong>en</strong>, aantal kunstwerk<strong>en</strong> per<br />

wegvak <strong>en</strong> specifieke eis<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> (veiligheid, ver,<br />

hard<strong>in</strong>g, voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>). Precies dus <strong>de</strong> zak<strong>en</strong> waarvoor <strong>de</strong><br />

PvdA 2 jaar eer<strong>de</strong>r <strong>in</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Kamer gewaarschuwd<br />

had. l\4<strong>in</strong>ister Bakker achtte nu e<strong>en</strong> nieuwe verhog<strong>in</strong>g van <strong>de</strong><br />

lVotorrijtuig<strong>en</strong> onontkoombaar: 30 o/0.10s<br />

Directeur-g<strong>en</strong>eraal Van <strong>de</strong> Kerk maakte vervolg<strong>en</strong>s <strong>in</strong> juli<br />

1970 e<strong>en</strong> ontwerp voor e<strong>en</strong> wetswijzig<strong>in</strong>g gereed. Het aantal<br />

opc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> werd verhoogd van 134 naar 174.106 F<strong>in</strong>anci<strong>en</strong><br />

accepteer<strong>de</strong> echter <strong>de</strong> bijgevoeg<strong>de</strong> concepfmemorie van<br />

toelicht<strong>in</strong>g niet. Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat had daar<strong>in</strong> e<strong>en</strong> z<strong>in</strong>,<br />

sne<strong>de</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> over <strong>de</strong> mogelijkheid e<strong>en</strong> ka<strong>de</strong>r te creer<strong>en</strong><br />

waar<strong>in</strong> sprake zou kunn<strong>en</strong> zijn van e<strong>en</strong> "m<strong>in</strong> of meer cont<strong>in</strong>ue<br />

aanpass<strong>in</strong>g" van <strong>de</strong> <strong>in</strong>komst<strong>en</strong> van het Rijksweg<strong>en</strong>fonds.<br />

F<strong>in</strong>anci<strong>en</strong> las dat als e<strong>en</strong> eerste stap naar e<strong>en</strong> ver<strong>de</strong>re<br />

<strong>in</strong><strong>de</strong>xer<strong>in</strong>g van hel budget <strong>en</strong> bewoog Verkeer <strong>en</strong> Waterstaat<br />

ertoe van <strong>de</strong>rgelijke formuler<strong>in</strong>g<strong>en</strong> af te zi<strong>en</strong>.107<br />

To<strong>en</strong> e<strong>en</strong> iaar later hei bezu<strong>in</strong>ig<strong>in</strong>gsbeleid van <strong>de</strong> reger<strong>in<