Ontstaan sportbeleidsplan: - Gemeente Affligem

isb.colo.ba.be

Ontstaan sportbeleidsplan: - Gemeente Affligem

INHOUDSTAFEL

1. Inleiding p 4

2. Missie p 7

3. Uitgangssituatie m.b.t. sport in de gemeente p 8 - 19

3.1 Inventaris van de huidige structuren p 8 - 15

3.1.1 Een globale identificatie van de gemeente p 8

3.1.2 De gemeentelijke sportdienst p 9

3.1.3 Het sportaanbod van de sportdienst p 12

3.1.4 Communicatie en informatieverstrekking m.b.t. sport p 13

3.1.5 Sportinfrastructuur p 13

3.2 Inventaris van de externe sportactoren p 15 - 17

3.2.1 De gemeentelijke sportraad p 15

3.2.2 Sportverenigingen p 15

3.2.3 Raad van beheer van de sporthal p 16

3.2.4 Onderwijs p 17

3.2.5 Andere sportorganisaties p 17

3.3 Situatieschets van de relevante noden en behoeften p 17 - 19

3.3.1 Evaluatie van het huidige sportbeleid p 17

3.3.2 De maatschappelijke context p 18

3.3.3 Bevragingen p 18

4. Ondersteuning sportverenigingen p 20 - 25

4.1 Swot-analyse p 21

4.2 Doelstellingen p 22

4.3 Plan van aanpak p 23

4.4 Evaluatie p 25

5. Ondersteuning en stimulering van andersgeorganiseerde sport p 26 - 35

5.1 Swot-analyse p 27

5.2 Doelstellingen p 28

5.3 Plan van aanpak p 30

5.4 Evaluatie p 34

6. Ondersteuning en stimulering toegankelijkheid en diversiteit in sport p 36 - 42

6.1 Swot-analyse p 37

SBP 2008 – 2013 / 2


6.2 Doelstellingen p 38

6.3 Plan van aanpak p 39

6.4 Evaluatie p 42

7. Meerjarenplan inzake sportinfrastructuur p 43 - 50

7.1 Swot-analyse p 44

7.2 Doelstellingen p 45

7.3 Plan van aanpak p 46

7.4 Evaluatie p 49

8. De kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleider p 51 - 54

8.1 Swot-analyse p 52

8.2 Doelstellingen p 53

8.3 Plan van aanpak p 53

8.4 Evaluatie p 54

9. Samenvatting p 55 - 58

10. Bijlagen p 59

SBP 2008 – 2013 / 3


1. Inleiding

Het gemeentelijk sportbeleidsplan omvat het totale lokale sportbeleid van de gemeente

Affligem voor een bestuursperiode van zes jaar (2008-2013).

Het gemeentebestuur Affligem kiest om in te stappen in het nieuwe Decreet Lokaal Sport voor

Allen beleid, dat begin 2007 in voege ging.

Vlaanderen wil via een hechte samenwerking met gemeente- en provinciebesturen zoveel

mogelijk mensen stimuleren, uitnodigen, begeleiden en ruimte bieden tot actieve

sportbeoefening. De doelstellingen en methodes richten zich op een stevige vernieuwing en

verbetering. Dit betekent dat er aandacht is voor een gevarieerd sportaanbod, zowel in

clubverband als erbuiten. Voor kwetsbare doelgroepen worden er extra impulsen gevraagd.

Het plaatselijk verenigingsleven is voor de Vlaamse overheid een centraal aandachtspunt in

het overheidsbeleid.

Centraal in het decreet staat het sportbeleidsplan, dat op een interactieve manier tot stand

moet komen. De voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het sportbeleidsplan gebeuren via

intensief dialoog en samenwerking met alle betrokken particuliere (vb: sportverenigingen) en

publieke actoren (vb: onderwijs). Een interactieve bestuursstijl is een ideale situatie om

burgers en organisaties nauw te betrekken bij het sportbeleid en om het nemen van

beleidsbeslissingen inhoudelijk te verstevigen.

Het sportbeleidsplan Affligem wordt gecoördineerd door de sportfunctionaris. De coördinator

stelt een stuurgroep en een klankbordgroep samen. De stuurgroep staat de coördinator bij en

staat in voor de organisatie van het planningsproces om te komen tot een voorstel van een

sportbeleidsplan. Tijdens het hele proces worden enkele aftoetsingsmomenten voorzien met

de klankbordgroep en de sportraad.

Het gemeentelijk sportbeleidsplan wordt uiteindelijk samen met een advies van de sportraad

voorgelegd aan de gemeenteraad. Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt het

sportbeleidsplan bekend gemaakt aan alle geïnteresseerde inwoners van de gemeente.

Eind 2006 diende de sportfunctionaris een aanvraag tot stagiair in bij de Gentse universiteit.

Deze gingen in op de vraag en er werd een studente toegewezen aan de sportdienst met als

opdracht de gegevensverzameling voor de start van de opmaak van het sportbeleidsplan. De

gehanteerde vragenlijsten voor de enquêtes werden door de sportfunctionaris, de stagiaire en

het dagelijks bestuur van de sportraad opgesteld. De eerste resultaten liepen binnen in januari

2007.

In februari 2007 werden de resultaten van de bevragingen verwerkt en werd de stuurgroep

samengesteld. De stuurgroep van de gemeente Affligem bestaat uit de sportgekwalificeerde

ambtenaar, de schepen van sport en de voorzitter van de sportraad. De stuurgroep stelt het

werkschema samen.

Werkschema:

Maart Samenstellen klankbordgroep

April gegevensanalyse

Formuleren missie en aftoetsing bij sportraad

formuleren van beleidsuitdagingen en aftoetsing bij sportraad

Mei - Juni formuleren van de strategische en operationele doelstellingen

aftoetsing van de doelstellingen bij de klankbordgroep

SBP 2008 – 2013 / 4


Juli - Augustus opstelling plan van aanpak

uitschrijven inleiding, missie en uitgangssituatie

September aftoetsing plan van aanpak bij sportraad en college

Oktober vormgeving sportbeleidsplan

November aftoetsing sportbeleidsplan op college

herwerking SBP

advies sportraad

December SBP op gemeenteraad

indiening SBP bij BLOSO, aan sportraad en inwoners gemeente

Affligem

De klankbordgroep wordt gevraagd om te brainstormen en gemaakte keuzes van de

stuurgroep te beoordelen. De klankbordgroep is een samenstelling van afgevaardigden van

alle belanghebbende van de sport in de gemeente: de 4 basisscholen, sportverenigingen,

jeugd-, technische- en financiële dienst, inwoners, jeugd, cafetaria-uitbaters van de sporthal en

sportraad.

In grote lijnen kwamen volgende thema’s duidelijk aan bod.

De sportraad groepeert quasi alle Affligemse sportverenigingen. Het is een jonge sportraad

die de laatste 7 jaar van nul gestart is en momenteel een mooi programma kan voorleggen.

Het dagelijks bestuur bestaat uit gemotiveerde mensen die niet alleen advies uitbrengen over

sportaangelegenheden in de gemeente, maar die ook een eigen sportprogramma hebben

uitgewerkt. Een verdere samenwerking met de sportraad is voor de gemeente Affligem een

logische doelstelling.

De sportverenigingen worden heel goed vertegenwoordigd door de sportraad. De kwalitatieve

uitbouw van de Affligemse sportverenigingen willen we mee mogelijk maken. Financiële en

logistieke steun zijn een grote aanzet om het in de komende jaren nog beter te doen. Een

degelijke verdeling van die financiële middelen zal er komen door de opmaak van een

makkelijk, gedifferentieerd en correct subsidiereglement.

Een goede samenwerking met de scholen hebben we bekomen door van in het begin te

investeren in de schoolsport. Het spreekt voor zich dat we deze samenwerking verder willen

uitwerken. De school is immers het best geplaatst om de jeugd in dagelijkse sport te

onderwijzen. Tijdens die afgelopen 7 jaar werking is het vooral opgevallen dat fietsen bij de

jeugd niet meer vanzelfsprekend is. De drukte in het verkeer, de onveiligheid op onze wegen

en de tijdsdruk bij de ouders dragen ertoe bij dat onze jeugd niet meer fietsvaardig is. Om je

veilig in de huidige verkeersdrukte te begeven is fietsvaardigheid net belangrijker geworden.

Een aandachtspunt dat de komende 6 jaar zal uitgewerkt worden.

Als we de jeugd aan het woord laten, valt het op dat zwemmen steeds vernoemd wordt als de

sport die ze zeker willen kunnen beoefenen in de gemeente. De meeste inwoners gaan in

buurgemeente Liedekerke of Ternat zwemmen. Tevens is Liedekerke vragende partij om

samen met andere gemeenten samen te werken i.v.m. de uitbating van het overgelaten

Provinciaal zwembad. Het huidige bestuur is bereid om over een eventuele samenwerking

met Liedekerke te praten.

SBP 2008 – 2013 / 5


De ouders zijn dan weer tijdens de vakantieperioden op zoek naar kwaliteitsvolle sportopvang.

De verdere uitbreiding van onze sportkampen ontbreekt niet in het plan.

Naast jeugd gaat onze speciale aandacht ook naar de medioren, senioren en dames. We

bieden hen een pakket initiatiereeksen aan.

Op vlak van sportaccommodatie is het vooral eerst wachten op het structuurplan Affligem.

SBP 2008 – 2013 / 6


2. Missie

De missie van de sportdienst van de gemeente Affligem omschrijft wat het gemeentebestuur

wil bereiken inzake sport. Het vormt de basis voor het opstellen van de planning.

De sportdienst van Affligem wil een blijvende springplank zijn voor niet-sporters en zoekende

sporters naar een sportclub in de buurt. Daartoe wil zij de Affligemse scholen, de inwoners, de

anders georganiseerde sport en de sportclubs van de nodige accommodatie, financiële

middelen, toegankelijkheid, diversiteit en kennis voorzien. De sportdienst Affligem wil samen

met de sportraad een sportbeleid op maat aanbieden.

De gemeente Affligem wil fungeren als belangrijke tussenschakel tussen de inwoners en de

sportclubs. De sportclubs zijn de draaiende motor van het sportgebeuren. Ze zijn de beste

garantie op een levenslange sportbeleving. De gemeente kan de drempel om aan te sluiten bij

een sportclub verlagen. Daartoe stelt ze een sportprogramma samen voor verschillende

doelgroepen.

De sportclubs verdienen logistieke en financiële ondersteuning van de gemeente bij hun

werking. Dit als motivatie om steeds met evenveel enthousiasme en met toenemende kwaliteit

in te staan voor het sportleven in de gemeente.

De school is de ideale plaats om alle kinderen van de gemeente binnen een opvoedkundig

midden vertrouwd te maken met sport. Sporten is een onmisbaar deel van het leven dat het

best kan bijgebracht worden in de school. De gemeente Affligem wil de goede samenwerking

met de scholen verder uitwerken en streven naar fittere, beweeglijkere en gezondere kinderen.

Sporten kan niet zonder specifieke en kwalitatieve sportaccommodatie. De gemeente wil in de

komende jaren de bestaande sportinfrastructuur verder uitbouwen. De bedoeling is om zoveel

mogelijk Affligemse sportclubs een locatie aan te bieden op het eigen grondgebied.

SBP 2008 – 2013 / 7


3. Uitgangssituatie met betrekking tot sport in de gemeente

3.1 Inventaris van de huidige structuren

3.1.1 Een globale identificatie van de gemeente

Gemeentebestuur

Gemeentebestuur Affligem – Bellestraat 99 – 1790 Affligem

Samenstelling college van burgemeester en schepenen:

Burgemeester Yvan T’Kint

Eerste schepen Paul Geeraerts

Tweede schepen Wiske Bosteels

Derde schepen Walter De Donder

Vierde schepen Rik Verhavert – schepen van sport 2011-2012

Vijfde schepen Willy Teirlinck – schepen van sport 2007-2010

Zesde schepen Els Van Nieuwenhove

Samenstelling gemeenteraad: 21 leden

CD&V-NVA: 8

OLA (onafhankelijke liberalen)/visie: 5

VLD: 4

Vlaams Belang/Leefbaar Affligem: 4

Voorzitter gemeenteraad: Stijn Stassijns

Coördinator sportbeleidsplan: Sportfunctionaris Ilde Cleemput

• Demografie van de gemeente

Algemene gegevens gemeente

Provincie Vlaams-Brabant

Bestuurlijk arrondissement Halle-Vilvoorde

Gerechtelijk arrondissement Brussel

Bestuurlijk en gerechtelijk kanton Asse

Deelgemeenten Essene – Hekelgem – Teralfene

Totale oppervlakte 1.769.73 ha

Aantal inwoners 11.956

Aantal mannen 5.917

Aantal vrouwen 6.039

Aantal buitenlanders 197

Schoolpopulatie basisschool 685

SBP 2008 – 2013 / 8


Bevolkingsspreiding:

Aantal inwoners 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Totaal 11.660 11.743 11.667 11.680 11.824 11.825 11.956

0 tot 25 jaar 3.380 3.386 3.323 3.352 3.400 3.498

Vanaf 26 jaar 8.280 8.357 8.344 8.472 8.425 8.458

Totaal aantal Belgen 11.497 11.593 11.507 11.519 11.639 11.640 11.639

Niet Belgen, EU 115 115 109 111 134 185 197

Niet Belgen, niet EU 48 35 51 50 51

Natuurlijk accres

Geboorten – overlijden

13 0 5 24 49 30

Kansarmoede – aantal

leefloners

28 21 17 22 18 15

Bevolkingsdichtheid 658,35 658,74 663,60 659,25 660,21 668,18 675,60

Aantal inw./km²

Werkloosheidsgraad

%

3.1.2 De gemeentelijke sportdienst

3,8 3,8 4,1 4,1 4,9 5,4

• Plaats van de sportdienst in het organogram van de gemeentestructuur

Gemeenteraad

College van burgemeester en schepenen

Financieel beheerder gemeentesecretaris

Sportmedewerker

C1-C3 adm. assistent (G) 1

FTE

Sportdienst

Sportgekwalificeerde ambtenaar

B1-B3 SF (S) 1 FTE

Poetsdienst

E1-E3 techn. beambte (C) 1

FTE

• Coördinaten van de gemeentelijke sportdienst

SBP 2008 – 2013 / 9

Zaalwachters

D1-D3 techn. Assistent

(C) 1,8 FTE

Sportdienst Affligem – Bellestraat 99 – 1790 Affligem – 053/68.57.91

Openingsuren: maandag tot vrijdag: 8u – 12u en 13u – 16u30, dinsdagavond 18u – 20u

Taken sportdienst:

De gemeentelijke sportdienst Affligem voert het gemeentelijk sportbeleidsplan uit.

Het sportbeleidsplan van de gemeente Affligem is opgedeeld in 5 hoofdstukken.

Hoofdstuk 1: ondersteuning van de sportverenigingen

De sportdienst ondersteunt de sportverenigingen financieel en logistiek bij de clubwerking.

Een kwalitatieve goedwerkende sportclub is een sterke, levenslange basis voor de

georganiseerde sporters in de gemeente. De sportdienst wil de niet-georganiseerde sporters

en de niet-sporters aanzetten tot blijvende sportbeoefening. De overstap naar een sportclub is

het streefdoel.


Samen met de sportraad ontwikkelt de sportdienst sportadviezen naar het gemeentebestuur.

In de sportraad zijn zoveel mogelijk sportactoren uit de gemeente vertegenwoordigd.

Hoofdstuk 2: ondersteuning van de anders georganiseerde sport

Naast de sportclubs zijn er nog andere vormen van georganiseerde sport. De schoolsport is er

een van. De sportdienst gaat vooral de schoolsport verder uitwerken. De scholen zijn een

actieve partner bij dit gebeuren. De komende jaren staat vooral de promotie van het fietsen en

zwemmen op de voorgrond. Daarnaast worden vaste ankers zoals de scholenveldloop en de

Ronde van Affligem verder uitgewerkt.

Hoofdstuk 3: toegankelijkheid en diversiteit in de sport

De sportdienst ontwikkelt ook een eigen sportpromotieprogramma. De bedoeling is in de

eerste plaats om specifieke doelgroepen zoals jeugd, dames, medioren aan te zetten tot

regelmatige sportbeoefening. Voor de dames en de medioren worden initiatiereeksen

uitgewerkt. De jeugd krijgt kwalitatieve sportkampen voorgeschoteld. In het eigen

sportprogramma is het belangrijk om zo vaak mogelijk de sportclubs te betrekken, zodat een

doorstroming naar de lokale sportclubs mogelijk is.

Hoofdstuk 4: sportinfrastructuur

Sporten zonder degelijke sportinfrastructuur is in onze huidige maatschappij haast

ondenkbaar. De sportdienst beheert namens het gemeentebestuur de gemeentelijke

sportaccommodatie. In de sporthal wordt de sportgekwalificeerde ambtenaar bijgestaan door

een raad van beheer van de sporthal. Een degelijk onderhoud van de bestaande

sportaccommodatie is een must. Samen met de sportclubs, de scholen en de sportraad en uit

de 800 enquêtes bij de inwoners, werden de meeste noden op vlak van sportaccommodatie in

kaart gebracht. De mogelijkheden voor een uitbouw van de sportaccommodatie wordt in

overleg uitgetekend.

Hoofdstuk 5: kwaliteit bij de jeugdsportbegeleiders

De sportdienst ijvert voor gediplomeerde trainers in de sportclubs en in het bijzonder voor de

jeugdwerking. Tot op heden werd nog geen speciale aandacht aan dit thema geschonken. De

sportdienst zal vooreerst een inventaris opmaken van het aantal jeugdtrainers en hun

respectievelijke diploma’s. In tweede instantie zal een subsidiereglement uitgewerkt worden

die een ondersteuning biedt voor de verdere uitbouw van gediplomeerde trainers en het

behoud van de gediplomeerde trainers binnen de Affligemse jeugdsportclubs. De sportdienst

wil voor haar eigen sportprogramma enkel samenwerken met gediplomeerde trainers. Hoe

meer gediplomeerde trainers de clubs zelf in huis hebben, hoe groter de interactie tussen

sportdienst – sportclub en scholen kan worden.

• Personeelsleden sportdienst

De sportdienst wordt geleid door sportfunctionaris Ilde Cleemput (ilde.cleemput@affligem.be).

Zij beheert de gemeentelijke sportaccommodatie en verzorgt de algemene coördinatie van het

sportbeleid en de sportpromotie. De sportfunctionaris is diensthoofd en geeft leiding aan de

personeelsleden van de sportdienst. Zij is de secretaris van de sportraad en de raad van

beheer van de sporthal.

Sportmedewerker Kevin Van Der Slagmolen (kevin.vanderslagmolen@affligem.be) zorgt voor

de administratieve ondersteuning van de sportfunctionaris. Hij is het directe contact met de

sportclubs. Hij is de peter van het Bloso-mountainbike-parcours en controleert de uitvoering

van reglementen. De sportmedewerker zorgt voor de update van adresbestanden en werkt

mee aan de uitvoering van het sportpromotieprogramma. Bij afwezigheden van de

zaalwachter neemt de sportmedewerker de taak van zaalwachter op zich.

De zaalwachters van de sporthal Jan De Bondt en Michel Verdoodt, staan in voor het

onderhoud van de sporthal en voor de avond en weekend permanentie. Zij zorgen voor de

schoonmaak van de sportvloer.

Poetsvrouw Huguette De Cock zorgt voor de schoonmaak van het hele sportcomplex:

bureau’s, sanitair, trappenhal, lift en gangen.

SBP 2008 – 2013 / 10


• Coördinaten en werking stuurgroep sportbeleidsplan

De stuurgroep van de gemeente Affligem bestaat uit de sportgekwalificeerde ambtenaar, de

schepen van sport en de voorzitter van de sportraad.

Sportgekwalificeerde ambtenaar: Ilde Cleemput – ilde.cleemput@affligem.be

Schepen van sport: Willy Teirlinck – willy.teirlinck@affligem.be

Voorzitter sportraad: Marc Geeraerts – geeraertsgerard@hotmail.com

De stuurgroep werd in februari 2007 samengesteld. Zij stelden op hun beurt een

klankbordgroep samen. De missie werd geformuleerd en afgetoetst bij het dagelijks bestuur

van de sportraad.

In april 2007 werden uit de gegevensanalyse een aantal beleidsuitdagingen geformuleerd die

onmiddellijk werden voorgeschoteld aan de sportraad. Het aantal hoofdstukken voor het

sportbeleidsplan werd vastgelegd.

Mei en juni werden aangegrepen om de strategische en operationele doelstellingen te

bepalen. Voorop stond om uitdagende doelstellingen te formuleren. Deze doelstellingen

werden afgetoetst aan de klankbordgroep.

De zomermaanden dienden om het plan van aanpak op te stellen en ook om de inleiding,

missie en uitgangssituatie van het sportbeleidsplan reeds uit te schrijven.

In september werd het plan van aanpak aan de sportraad en het college van burgemeester en

schepenen voorgelegd.

In oktober krijgt het sportbeleidsplan een betere vormgeving zodanig dat het geheel voor

advies aan de sportraad kan worden voorgelegd in november. Dit advies wordt samen met

het sportbeleidsplan overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen om van

daaruit ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Voor het einde van het jaar kan het goedgekeurde sportbeleidsplan met het nodige advies van

de sportraad aan de Vlaamse Overheid worden overgemaakt. Voor de inwoners van de

gemeente zullen exemplaren ter beschikking worden gelegd op de sportdienst.

Gemeentelijke ondersteuning voor de sportverenigingen en de anders

georganiseerde sport

- financiële ondersteuning voor sport:

De gemeente voorziet een werkingssubsidie voor de sportraad van 5.000 euro en een

toelage voor de gemeentelijke sportverenigingen van 20.000 euro.

De werkingssubsidie voor de sportraad wordt jaarlijks in het voorjaar gestort op de

bankrekening van de sportraad.

De verdeling van de toelage voor de sportverenigingen wordt jaarlijks besproken op de

commissievergaderingen. Alle sportverenigingen worden in een commissie onderverdeeld.

Er zijn drie commissies: zaalsport, outdoor gebonden en outdoor niet gebonden. Het

gebonden slaat op sporten die gebonden zijn aan een specifieke accommodatie waaronder

bijvoorbeeld voetbal, vissen, paardensport. Het niet gebonden slaat op sporten zoals

wielrennen, wandelen, recreatiesport.

Tot op heden beschikt de gemeente Affligem niet over een subsidiereglement. De

afgevaardigden van alle clubs komen per commissie samen en stellen een verdeelsleutel

voor aan de sportraad. Op een algemene vergadering van de sportraad in december

wordt de verdeling van de subsidie goedgekeurd en voorgedragen aan het college van

burgemeester en schepenen. De gemeente stort het totale bedrag op een toelage

rekening van de sportraad. De sportraad zorgt voor de uitbetaling in de maand januari.

- materiële ondersteuning voor sport:

Elke vereniging kan via een schriftelijke aanvraag aan het college van burgemeester en

schepenen materiële ondersteuning vragen. Deze ondersteuning houdt in dat een

vereniging gratis kan gebruik maken van de gemeentelijke nadars, podiumelementen of

kiosk. Verenigingen kunnen eenmaal gratis gebruik maken van de douches van de

SBP 2008 – 2013 / 11


sporthal (bijvoorbeeld bij een wielerwedstrijd). De gemeente schenkt twee trofeeën aan

elke club die een wedstrijd of evenement organiseert.

• Overzicht andere gemeentelijke diensten die betrekking hebben op de

sportdienst

De gemeentelijke sportdienst doet uiteraard beroep op andere gemeentelijke diensten.

De jeugddienst is de dienst waar de sportdienst vooral mee samenwerkt op vlak van

sportpromotie en het sportprogramma voor de jeugd en de scholen.

De technische dienst staat de sportdienst bij op vlak van ruimtelijke ordening en het technisch

onderhoud van de sporthal.

De werkleider werkt vaak samen met de sportdienst bij evenementen. Zij zorgen voor het

vervoer van materiaal, voor het klaarleggen van terreinen, plaatsen van nadars en

podiumelementen.

3.1.3 Het sportaanbod van de sportdienst

• Eigen sportaanbod:

- eendaagse activiteiten:

Sportlaureaat

Scholenveldloop

Grote Prijs Affligem Vissen

De Ronde van Affligem

- meerdaagse activiteiten:

Schoolsportdagen

Sportkampen

Initiatiereeks step-aerobic

Initiatiereeks onderhoudsgym

Start to run

Wandelzoektocht

• Organisaties in samenwerking met:

- Sportregio Pajottenland:

Bijscholingen (sporttechnisch)

Bijscholingen redder

Avonturensportdag

Personeelssportdag

Inlineskate

Seniorensportdag

Mountainbiketourtocht

Hopsakee

Sportdag mentaal gehandicapte volwassenen

Kleuterhappening

- Bloso

Seniorensportdag

De Gordel

Jeugdsportival

Sportlint

Stadskriebels Brussel

Team Action

Wandel Mee Dag

SBP 2008 – 2013 / 12


3.1.4 Communicatie en informatieverstrekking met betrekking tot sport

Directe communicatie is nog steeds de beste communicatie. De sportdienst is tijdens de

diensturen steeds toegankelijk voor publiek. Door de vestiging van de sportdienst in de

sporthal is het voor publiek zelfs buiten de administratieve diensturen mogelijk om een

personeelslid van de sportdienst te bereiken. De zaalwachters kunnen ook de inschrijvingen

verzorgen voor sportpromotionele acties of kunnen als aanspreekpunt fungeren met de

bezoekers.

De communicatie met de sportclubs verloopt via de sportraad en via de informele

vergaderingen met sportverenigingen die een zelfde sporttak uitoefenen. Deze informele

vergaderingen zullen in de toekomst door de sportmedewerker uitgevoerd worden. De

adviezen die op deze vergaderingen aan bod komen worden naar het dagelijks bestuur van de

sportraad doorgegeven of komen rechtstreeks op het college van burgemeester en

schepenen. Afspraken worden bevestigd via e-mail, wie geen e-mail heeft krijgt alles via de

post toegestuurd.

De communicatie via de scholen gebeurt op regelmatige basis via een directe of indirecte

manier.

De gemeente heeft een website www.affligem.be waar alle diensten aan bod komen. Onder

de rubriek sportdienst staan niet alleen de gegevens van de sportdienst maar ook van de

sportraad, de clubgegevens en het sportprogramma. Indien mogelijk worden

inschrijvingsformulieren op de website geplaatst zodat geïnteresseerden zich dadelijk kunnen

inschrijven.

Het tweemaandelijks informatieblad heeft een aparte rubriek voor info van de sportdienst.

Clubs die een evenement organiseren kunnen ook steeds terecht voor een artikel in het

infoblad.

Sportpromotionele activiteiten worden uitgehangen in de inkomhal van de sporthal en worden

al naargelang de doelgroep aan alle inwoners verspreid of slechts aan een welbepaalde groep

van de bevolking verspreid.

Uiteraard kunnen geïnteresseerden de sportdienst telefonisch (053/68.57.91), via fax

(053/68.04.80) of mail (ilde.cleemput@affligem.be of Kevin.vanderslagmolen@affligem.be)

bereiken.

3.1.5 Sportinfrastructuur

Gemeentelijk sportinfrastructuur:

Overdekte sportaccommodatie

Sporthal Bellekouter

Adres: Bellestraat 99 – 1790 Affligem

Oppervlakte: 1100 m²

Terreinmarkering:

Badminton (7), basketbal (1), minivoetbal (1), tennis (1), volleybal (3), floorball (1), handbal (1)

Openingsuren: maandag tot zaterdag: 9u – 23u, zondag: 9u – 12u

Tarieven:

Inwoners Affligem:

3/3 zaal: 17,50 €/u

2/3 zaal: 12,50 €/u

1/3 zaal: 7,50 €/u

Affligemse jeugdverenigingen: 25%

Niet-inwoners Affligem

3/3 zaal: 25,00 €/u

SBP 2008 – 2013 / 13


2/3 zaal: 20,00 €/u

1/3 zaal: 12,50 €/u

Huur langere periode:

40 of meer uren per jaar: -10%

70 of meer uren per jaar: -20%

Gebruik douches (zonder huur sportzaal):

Individu: 1 €

Groep uit Affligem: 7,50 €

Groep niet uit Affligem: 15 €

Openlucht sportaccommodatie

- gemeentelijke voetbalterreinen Bellekouter

adres: Bellestraat 99 – 1790 Affligem

oppervlakte: 18000 m² (3 terreinen)

- gemeentelijk voetbalveld Teralfene

adres: Denderweg – 1790 Affligem

oppervlakte: 6000 m² (1 terrein)

- gemeentelijk voetbalveld Essene

adres: kerkplein – 1790 Affligem

oppervlakte: 6000 m² (1 terrein)

- paarden- en ponyterreinen: zandpiste en renbaan

adres: Bellestraat 99 – 1790 Affligem

oppervlakte: renbaan: 450 m en zandpiste: 70m x 60m

- Petanque-terreinen

Adres: Bellestraat 99 – 1790 Affligem

Oppervlakte: 3 x 13 m

Adres: kerkplein Essene

Oppervlakte: 3 x 13 m

- omnisportterrein (basketbal en volleybal) Zegershof

adres: Zegershof – 1790 Affligem

oppervlakte: 420 m²

- gemeentelijke visvijver

adres: pastorijweg Hekelgem

- skateramp

adres: jeugdhuis Avilo – Kerkstraat 82 – 1790 Affligem

- Bloso mountainbike parcours (28 km), wandelpaden, Boerenkrijgroute, …

• Private sportinfrastructuur:

- De Montil

Adres: Moortelstraat 8 – 1790 Affligem

Tel, e-mail en website: 02/583.00.70 – info@demontil.com – www.demontil.com

Eigenaar: De Montil NV

Tennis: 4 indoor tennisterreinen op tapijt en 4 outdoor tennisterreinen op gravel

Squash: 2 squashboxen

SBP 2008 – 2013 / 14


- Fitness First Class

Adres: Daalstraat 25 – 1790 Affligem

Tel en website: 053/66.58.95 – www.fitnessfirstclass.be

Fitness

- Western Riding

Adres: Domentranch – Domentveldstraat 32 – 1790 Affligem

Eigenaar: Cindy De Pril

Tel en fax: 02/452.45.04

Western Riding Style

3.2 Inventaris van de externe sportactoren

3.2.1 De gemeentelijke sportraad

Gemeentelijke sportraad Affligem – Bellestraat 99 – 1790 Affligem

Voorzitter: Marc Geeraerts – geeraertsgerard@hotmail.com

Ondervoorzitter: Pierre Favest

Penningmeester: Ludwig Berlo – ludwig.berlo@telenet.be

Secretaris: sportfunctionaris Ilde Cleemput – ilde.cleemput@affligem.be

Algemene vergadering sportraad: hernieuwing 22 maart 2007: 41 leden:

3 commissies: Commissie zaalsport: 11 leden

Commissie outdoor gebonden: 14 leden

Commissie outdoor niet gebonden: 15 leden

Deskundigen: 1 lid

Dagelijks bestuur: 9 leden + secretaris + als waarnemer: schepen van sport

Een volledige lijst van de leden van de sportraad als bijlage.

3.2.2 Sportverenigingen

Zaalsport

Volleybal

- VC Affligem – Falos volleybalcompetitie – doelgroep volwassenen

- KWB Essene – Falos volleybalcompetitie – doelgroep volwassenen

- KWB Hekelgem – Falos volleybalcompetitie – doelgroep volwassenen

Minivoetbal

- KWB minivoetbal – recreatief – doelgroep volwassenen

Zaalvoetbal

- DDT Boys – recreatief – doelgroep volwassenen

- Kerncompetitie Bellekouter Affligem – recreatieve competitie – doelgroep volwassenen

- ZVC Bellekouter Affligem – KBVB competitie derde nationale – doelgroep 16+

- ZVK Lloret Boys – VZVB provinciale competitie – doelgroep volwassenen

Turnen

- VZW Activo – recreatief en competitief – doelgroep vanaf 3 jaar tot en met volwassenen

Floorball

- Juventus Floorball club – recreatief en competitief – doelgroep vanaf 7 jaar tot jong

volwassenen

Recreatie

- Affligem Trotters – recreatief basket of badminton – doelgroep vanaf 7 jaar

Karate

- Karateschool Yama Noboli – recreatief en competitief – doelgroep vanaf 12 jaar

SBP 2008 – 2013 / 15


Buitensport

Vissen

- De Lustige Vissers Affligem – recreatief en competitief – doelgroep alle leeftijden

- ’t Kluizeputje – recreatief en competitief – doelgroep alle leeftijden

- Vissersclub Zout en Zoet – recreatief en competitief – doelgroep alle leeftijden

- De Daalvissers – recreatief en competitief – doelgroep alle leeftijden

- De Affligemvissers – recreatief en competitief – doelgroep alle leeftijden

Voetbal

- Emi Essene – KBVB provinciale competitie – doelgroep vanaf 6 jaar

- VC De Leeuwkens Teralfene – KBVB Provinciale competitie – doelgroep vanaf 6 jaar

- Sporting Affligem – Katholiek sportverbond competitie – doelgroep volwassenen

- FC Eendracht Affligem – KBVB Provinciale competitie – doelgroep vanaf 6 jaar

Paardensport

- Western Riding – recreatief en competitief

- Jumping Team ’t Okaaihof – competitief – doelgroep vanaf 7 jaar

- Affligemse Ponyclub – recreatief en competitief – doelgroep volwassenen

- LRV Sint-Michiel Affligem – competitief – doelgroep vanaf 7 jaar

- VZW Jumpingteam Ten Bellekouter – competitief

Recreatiesport

- Recreatiesport – recreatief – doelgroep alle leeftijden

- PSV Affligem – recreatief – doelgroep volwassenen

- KAV Essene – recreatief – doelgroep alle leeftijden

Wielersport

- WSC Dr. Tistaertvrienden vzw – competitief + organisatie wielerwedstrijden

- Verenigde Affligemse Wielerclubs – organisatie wielerwedstrijden

- WTC Bell’s – recreatief – doelgroep vanaf 7 jaar

- PSV Cycling Team Affligem – competitief VWF – doelgroep volwassenen

- WTC & MB Sport en Vreugde – recreatief – doelgroep vanaf 7 jaar

- WTC Fiets U Fit Teralfene – recreatief – doelgroep vanaf 7 jaar

- Affligems Wielerteam – competitief VWF – doelgroep volwassenen

- De Nevensvrienden – recreatief – doelgroep vanaf 7 jaar

- Bleregem 2000 VZW – organisatie wielerwedstrijden

Wandelen

- De Pajotten Hekelgem – recreatief – doelgroep alle leeftijden

- De Dauwstappers – recreatief – doelgroep alle leeftijden

- VWO Belletrekkers Affligem – recreatief – doelgroep alle leeftijden

Tennis

- Tennis en squashclub De Montil – recreatief en competitief – doelgroep vanaf 5 jaar

Autosport

- Auto-Rodeo team Smiley’s team – competitief – doelgroep volwassenen

Motorsport

- Motobende De Paters – recreatief – doelgroep volwassenen

Snooker

- Birmingham Snooker

3.2.3 Raad van beheer van de sporthal

Voorzitter: schepen van sport Willy Teirlinck – Willy.teirlinck@affligem.be

Ondervoorzitter: Pierre Favest

Secretaris: sportfunctionaris Ilde Cleemput – ilde.cleemput@affligem.be

5 leden via sportraad: Kristoff De Backer, Marie-Claire Van Mol, Dirk Geeraerts,

Christiane Van Droogenbroeck en Pierre Favest

5 leden via gemeenteraad: Davy De Pril, Sven Vanhoutte, Freddy Van Hecke, Emilie

Rousseau en Wiske Bosteels

SBP 2008 – 2013 / 16


De raad van beheer van de sporthal komt minstens vier maal per jaar samen en geeft de

gemeente advies bij het beheer van de gemeentelijke sporthal.

3.2.4 Onderwijs

- Vrije Basisschool Hekelgem Sint-Vincentius

Bellestraat 4 – 053/66.36.90 en Langestraat 187 – 053/68.15.09

Directrice Kristien Van der Veken

- Vrije Basisschool Teralfene Sint-Jan

Balleistraat 20 – 053/68.44.35

Directeur Johan Roggeman

Sportlokaal: 120 m²

- Vrije Basisschool Essene De Klimming

Assestraat 5 – 02/582.20.17

Directeur Ghislain De Vits

Sportlokaal: 200 m²

- Gemeenschapsonderwijs Scholengroep Dendergroep BS Affligem

Afdeling Teralfene: De Regenboog – Driesstraat 11 – 053/66.60.62

Afdeling Essene: ’t Lessenaartje – Ternatsestraat 9 – 02/582.37.87

Directrice Fabienne De Ridder

De lessen LO gaan door in de gemeentelijke sporthal Bellekouter.

3.2.5 Andere sportorganisaties

- De Montil

Adres: Moortelstraat 8 – 1790 Affligem

Telefoon, e-mail en website: 02/583.00.70 – info@demontil.com – www.demontil.com

Eigenaar: De Montil NV

Tennis: 4 indoor tennisterreinen op tapijt en 4 outdoor tennisterreinen op gravel

Squash: 2 squashboxen

- Fitness First Class

Adres: Daalstraat 25 – 1790 Affligem

Telefoon en website: 053/66.58.95 – www.fitnessfirstclass.be

Fitness

- Western Riding

Adres: Domentranch – Domentveldstraat 32 – 1790 Affligem

Eigenaar: Cindy De Pril

Telefoon en fax: 02/452.45.04

Western Riding Style

3.3 Situatieschets van de relevante noden en behoeften

3.3.1 Evaluatie van het huidige sportbeleid

Voor 2000 bestond de sportdienst uit twee zaalwachters en een poetsvrouw voor de

gemeentelijke sporthal. De sporthal was gebruiksklaar in 1998.

In 2000 werd een sportfunctionaris aangeworven met als doel de erkenning en subsidiëring

van de Vlaamse Overheid te bekomen.

De bezetting van de sporthal werd naar een maximum opgedreven.

SBP 2008 – 2013 / 17


Uit de cultuurraad ontstond een autonome sportraad. Het gemeentebestuur voorzag hen van

een werkingstoelage zodat ze een eigen sportprogramma konden opstarten. Voor de

sportverenigingen werd een aanzienlijke toelage voorzien.

Er werd een eigen sportprogramma opgestart dat in de loop der jaren tot een waaier van

activiteiten uitgroeide. De grootste aandacht ging naar de jeugd en de samenwerking met de

scholen. Naast een eigen sportprogramma werkt de sportdienst samen met Bloso en behoort

de gemeente tot de sportregiowerking Pajottenland. Door de Provincie Vlaams-Brabant werd

de gemeente Affligem terecht meermaals gelauwerd als sportvriendelijke gemeente.

Op vlak van sportaccommodatie werd het BPA Bellekouter goedgekeurd waardoor ook het

derde voetbalterrein op het Bellekoutercomplex kon verlicht worden. De gronden van de

voetbalterreinen in Teralfene en Essene werden eigendom van de gemeente en het terrein

van Teralfene kreeg reeds een nieuw sanitair complex. De paardenterreinen op de

Bellekouter werden verfraaid, er kwamen petanqueterreinen in Essene en op de Bellekouter

en ook het multifunctioneel plein Zegershof kreeg een opknapbeurt.

In 2005 werd een sportmedewerker aangesteld. Het verder uitbouwen van het eigen

sportprogramma werd hierdoor mogelijk. De sportmedewerker werd tevens de contactpersoon

tussen sportclubs en de sportdienst. Regelmatig overleg is een meerwaarde voor de goede

werking van zowel de sportclub als de sportdienst.

3.3.2 De maatschappelijke context

- meer jongeren wonen langer (25 j) bij hun ouders

Zij houden meer tijd en geld over om te sporten.

- de medioren van nu hebben tijd en geld

Medioren zijn de 50 plussers die heel binnenkort vervroegd met pensioen gaan en die kapitaal

krachtig zijn.

- welness maatschappij

Mensen willen er goed uitzien, zich goed in hun vel voelen, met liefst een minimum aan

inspanning en tijd. Sport integreren in dagdagelijkse bezigheden is een mogelijkheid.

- auto maatschappij

Het gemiddelde gezin heeft twee tot drie auto’s. Door tijdsgebrek en tijdsdruk dient alles snel

te gebeuren. De kinderen worden meestal met de auto afgezet en opgehaald op school. Bij

pogingen om meer kinderen te voet of met de fiets naar school te laten komen, klinkt het

steevast dat het te gevaarlijk is. Een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is.

- veeleisende maatschappij

Mensen zijn niet snel tevreden. Kwaliteit is belangrijk, maar heeft uiteraard een kostplaatje.

- Werkende maatschappij

Meer dan vroeger gaan beide ouders fulltime werken. De nood aan opvang is heel groot.

3.3.3 Bevragingen

• Bevragingsmethode

De stuurgroep kiest om een bevraging te houden a.d.h.v. enquêtes. We stellen drie

verschillende vragenlijsten op: een lijst voor de sportclubs, voor de individuele inwoners en

voor de scholen. De bedoeling is om zoveel mogelijk respons te krijgen. Er wordt gekozen

voor een combinatie van gesloten vragen met daarbij de mogelijkheid om sommige

antwoorden te verduidelijken en om aan het einde opmerkingen mee te delen.

De enquête voor de individuele inwoner handelt over sportaccommodatie en sportpromotie

waarbij vooral wordt gevraagd of zij op de hoogte zijn van wat er in Affligem aan

sportmogelijkheden zijn.

SBP 2008 – 2013 / 18


Bij de clubs wordt ook gevraagd wat hun ervaring is met de sportaccommodatie of

sportpromotie.

De enquête bij de leerlingen peilt naar hun sportinteresse, sportactiviteit en wie hen ter plaatse

brengt.

A.d.h.v. deze bevraging willen we te weten komen of de inwoners van Affligem de werking van

de sportdienst kennen. Gaat die kennis dan enkel uit naar de sportaccommodatie of is eerder

de sportpromotie gekend? Bij diegenen die gebruik maken van de sportaccommodatie of die

deelnemen aan activiteiten van de sportdienst willen we te weten komen in welke mate zij

tevreden zijn. Via de combinatie met de mogelijke verantwoording van bepaalde antwoorden

willen we te weten komen welke noden en behoeften er heersen bij de bevolking.

• Doelgroepen

De bevraging bij de jeugd werd voornamelijk via de scholen afgenomen. De leerkrachten

werden gevraagd om de enquêtes klassikaal af te nemen. Buiten de medewerking van de

scholen werd door de stagiaire mondelinge enquêtes afgenomen bij jeugdbewegingen en

tijdens de trainingen van de sportclubs.

De sportclubs kregen de vragenlijst doorgemaild, opgestuurd of persoonlijk overhandigd (via

de algemene vergadering van de sportraad). De stagiaire nam bijkomende mondelinge

enquêtes af bij de sportclubs die geen schriftelijke antwoorden instuurden.

De inwoners werden bereikt door mondelinge enquêtes af te nemen aan de schoolpoort, op

parkings, in de cafetaria van de sporthal of door op te sturen via de adressenbestanden van de

sportraad.

• Resultaten

In totaal kregen we 800 ingevulde enquêtes terug:

Jeugd : 547

Sportverenigingen : 33

Inwoners : 220

Samenvatting van de belangrijkste resultaten uit de bevragingen:

De meeste bevraagden kennen de sportaccommodatie van de gemeente en kennen 50 % van

de werking van de sportdienst op vlak van sportpromotie. Zij zijn allen tevreden over de

accommodatie, sportpromotie en personeel.

De sportievelingen van de gemeente zien in de toekomst heel wat uitbreidingsmogelijkheden

wat betreft sportaccommodatie, al zullen ze eerst het structuurplan moeten afwachten.

De sportclubs zijn heel tevreden over de werking van de sportraad en over de betrokkenheid

bij deze werking. Het subsidiebedrag wordt als heel positief ervaren al vindt de meerderheid

dat een objectieve verdeling via een subsidiereglement noodzakelijk is.

Werkende ouders zijn heel tevreden over de kwalitatieve sportkampen, maar er is meer nood

aan bijkomende sportweken tijdens de vakanties.

De schooldirecties spreken vol lof over de samenwerking met de sportdienst en sportraad. De

vraag naar meer zwemmogelijkheden is hier duidelijk naar voor gekomen. Ook bij de

bevragingen aan de leerlingen en jeugd is zwemmen een terugkerende behoefte.

De informatieverspreiding van de sportpromotie dient efficiënter te gebeuren. Via de scholen

worden bijna alle kinderen tussen 2,5 en 12 jaar en hun ouders bereikt. Vanaf 13 jaar is het

moeilijk om de jeugd te bereiken. Volwassenen met geen schoolgaande kinderen zijn ook een

moeilijk te bereiken doelgroep.

SBP 2008 – 2013 / 19


SBP 2008 – 2013 / 20


4. Ondersteuning Sportverenigingen

4.1 Swot-analyse

SPORTVERENIGINGEN

STERKTE

• S1 democratische huurprijzen

sportaccommodatie

• S2 beschikbaarheid van de

sportdienst

• S3 personeel van de sportdienst

• S4 subsidiebedrag sportclubs

• S5 weinig planlast bij

subsidiedocumenten

• S6 onderhouden sporthal

• S7 5 voetbalvelden met verlichting

• S8 centrale ligging sportterreinen

Bellekouter

ZWAKTE

• Z1 eenzijdige bezetting van

de sporthal

• Z2 alle avonduren zijn reeds

ingenomen in de sporthal

• Z3 ontbreken van klein zaaltje

• Z4 informatieverstrekking

• Z5 afstemming van het sportprogramma

van de gemeente

en werking sportclubs

KANS

• K1 clubs voelen zich betrokken

en vinden dit belangrijk

• K2 tevreden over samenwerking

met sportraad

• K3 goede werking dagelijks

bestuur sportraad

• K4 schoolkinderen sporten

buiten school

• K5 sporten in Affligem

• K6 interesse voor sport bij

inwoners

BENUTTEN – INVESTEREN

• S1-K1-K5 huurprijzen als

aanzet voor verenigingen en

clubleden om in Affligem te

sporten

• S2-S3-K1-K3 beschikbaarheid

en tevredenheid over

sportdienst als blijvende

aanzet tot overleg met

clubs en sportraad

• S4-S5-K1-K2-K3 subsidie

als stimulans voor de goede

werking van de sportclubs

en sportraad

• S6-S7-S8-K5-K6 sportaccommodatie

als aanzet tot

blijvende sport binnen een

sportclub in de gemeente

VERBETEREN

• Z4-K1-K2-K3-K6 de betrokkenheid

van clubs en sportraad

en interesse van inwoners

aanwenden om infoverstrekking

te verbeteren

• Z1-Z2-K2-K3 een goed

samenwerkende sportraad

aanwenden om bij nood de

eenzijdige bezetting om te

buigen

• Z5-K2-K3 goede samenwerking

benutten bij overleg

sportprogramma

SBP 2008 – 2013 / 21

BEDREIGING

• B1 website wordt niet door

alle doelgroepen gehanteerd

• B2 nood aan sportieve

opvang tijdens vakanties

• B3 nood aan uitbreiding

sportkampen

• B4 kinderen worden met de

auto gebracht door de ouders

• B5 subsidiebespreking

• B6 computergebruik

• B7 overtreden van regels

VERDEDIGEN

• S4-S5-B5-B7 goed subsidiebedrag

en lage planlast

als uitgangspunt voor een

sterk subsidiereglement

• S5-B7 duidelijke, beperkte,

correcte administratie maken

het omzeilen van regels niet

nodig

ELIMINEREN – VERBETEREN

• Z4-B6 computer gebruiken

voor informatieverstrekking

• Z4-B1 infoverstrekking via

allerlei kanalen: scholen,

mond aan mond, in de

sporthal,…

• Z2-B2-B3 kalme periode in

de sporthal kan aangewend

worden voor de uitbreiding

van de sportkampen


4.2 Doelstellingen

Strategische doelstelling 1

De gemeente Affligem beschikt eind 2013 over meer kwaliteitsvolle sportclubs waar de

inwoners van Affligem terecht kunnen om hun sport op regelmatige basis en voor onbepaalde

tijd te beoefenen.

Operationele doelstelling 1.1

Tegen eind 2010 voldoen alle erkende sportclubs aan de kwaliteitsdoelstellingen.

Operationele doelstelling 1.2

Tegen eind 2013 beschikken 50% van alle jeugdclubtrainers over een sporttechnisch

diploma.

Operationele doelstelling 1.3

Tegen eind 2013 beschikken minstens 50% van de clubbestuurders over een

vormingsattest.

De sportdienst heeft de afgelopen zeven jaar een goede band opgebouwd met de

sportverenigingen uit Affligem. Vanuit het niets werd op zeven jaar tijd een goed

functionerende sportraad opgericht die veruit alle sportverenigingen bundelt uit Affligem. Nu

die band gesmeed is, is het tijd om de lat een beetje hoger te leggen. Samen met de

sportverenigingen wil de sportdienst de kwaliteit van alle sportverenigingen verhogen. Dit

willen we in de eerste plaats door meer structuur aan te brengen bij die sportclubs. Hoe zit de

club in elkaar, hoe wordt de club bestuurd, wat zijn de doelstellingen, wat is de missie, welke

doelgroepen kunnen er terecht? Op al deze vragen willen we een duidelijk antwoord en dit

willen we ook naar de inwoners van de gemeente communiceren.

In tweede instantie zullen we van de clubs eisen dat ze aan de kwaliteit werken. Zowel in de

recreatie als op competitieniveau is kwalitatieve begeleiding een must geworden. Kwaliteit is

een standaard vereiste geworden in onze samenleving. De sport kan niet achterblijven op dit

vlak. Wij verwachten dat de jeugdtrainers een sporttechnische diploma bezitten en dat zij zich

regelmatig bijscholen in hun sport. Ook van de clubbestuurders verwachten we dat ze hun

club besturen op een kwalitatieve manier en dat ze op de hoogte zijn van de specifieke

wetgeving i.v.m. het sportverenigingsleven. Samen met de sportregio zullen we verder blijven

bijscholingen organiseren zowel voor de clubbestuurders, de vrijwilligers als de trainers.

Strategische doelstelling 2

Tegen eind 2010 is er logistieke en financiële ondersteuning voor de sportclubs gebaseerd op

een reglement met kwaliteitscriteria.

Operationele doelstelling 2.1

Tegen eind 2010 krijgen de sportverenigingen logistieke ondersteuning gebaseerd op

een reglement.

Operationele doelstelling 2.2

Tegen eind 2008 krijgen de sportverenigingen financiële ondersteuning gebaseerd op

een subsidiereglement voor de werking van de sportverenigingen. Dit reglement geeft

een extra stimulans voor de sportverenigingen die niet-sporters aanzetten tot

regelmatige sport.

We verwachten heel wat van de sportclubs de komende legislatuur. Zonder de clubs is er

geen langdurige en kwalitatieve sportbeleving mogelijk in een gemeente. Zij zijn de drijvende

sportmotor. Kwaliteit leveren vraagt een prijskaartje. En dat prijskaartje willen via een

subsidiebeleid mee helpen vergoeden. Het opstellen van een objectief en voor elke sport

passend reglement is geen makkelijke opgave. De sportdienst wil samen met de sportraad op

SBP 2008 – 2013 / 22


een interactieve manier komen tot een door de sportclubs gedragen subsidiereglement of

reglementen.

4.3 Plan van aanpak

Strategische doelstelling 1

De gemeente Affligem beschikt eind 2013 over meer kwaliteitsvolle sportclubs waar de

inwoners van Affligem terecht kunnen om hun sport op regelmatige basis en voor onbepaalde

tijd te beoefenen.

Operationele doelstelling 1

Tegen eind 2010 voldoen alle erkende sportclubs aan de kwaliteitsdoelstellingen.

Financiële prognose: 500 euro (algemene werkingskosten sportdienst)

Indicator:

Inventaris van de erkende sportclubs met kwaliteitsdoelstellingen

Maatregelen Timing Wie?

1. inventaris updaten van de sportclubs 2008 Sportdienst

2. sportclubs erkennen Midden 2008 schepencollege

3. samenwerking opzetten met de sportclubs en

kwaliteitsdoelstellingen bepalen

SBP 2008 – 2013 / 23

2008 Sportdienst en sportraad

4. kwaliteitslijst laten invullen door sportclubs eind 2008 Sportdienst

5. evaluatie van de lijsten Begin 2009 Sportdienst en sportraad

6. hulp bieden voor kwaliteitsdoelstellingen die

nog niet werden behaald door de clubs

2009 - 2010 Sportdienst en sportraad

7. evaluatie en bijsturing Jaarlijks Sportdienst en sportraad

Operationele doelstelling 2

Tegen eind 2013 beschikken 50% van alle jeugdclubtrainers over een sporttechnisch diploma.

Financiële prognose: 9.600 euro (impulssubsidie vanaf 2010)

Indicator:

Aantal jeugdclubtrainers met diploma

Maatregelen Timing Wie?

1. inventaris opmaken aantal gediplomeerde en

niet-gediplomeerde jeugdclubtrainers

2. opstellen reglement financiële tussenkomst bij

vorming

2008 Sportdienst

2008 Sportdienst, sportclubs

en sportraad


3. organiseren van bijscholingen voor jeugdclubtrainers

SBP 2008 – 2013 / 24

Jaarlijks Sportdienst en organiserende

instanties

4. advies sportraad Jaarlijks Sportraad

5. evaluatie en bijsturing Jaarlijks Sportdienst en sportraad

Operationele doelstelling 3

Tegen eind 2013 beschikken minstens 50% van de clubbestuurders over een vormingsattest.

Financiële prognose: 2.000 euro (deel van de jaarlijkse subsidie aan de sportverenigingen)

Indicator:

Aantal clubbestuurders met vormingsattest

Maatregelen Timing Wie?

1. inventaris opmaken aantal clubbestuurders

met en zonder vormingsattest

2. organiseren van vormingssessies voor

clubbestuurders

3. opstellen reglement financiële tussenkomst bij

deelname aan vorming

2008 Sportdienst

Jaarlijks Sportdienst en

organiserende instanties

2008 Sportdienst, sportclubs

en sportraad

4. advies sportraad Jaarlijks Sportraad

5. evaluatie en bijsturing Jaarlijks Sportdienst en sportraad

Strategische doelstelling 2

Tegen eind 2010 is er logistieke en financiële ondersteuning voor de sportclubs gebaseerd op

een reglement met kwaliteitscriteria.

Operationele doelstelling 1

Tegen eind 2010 krijgen de sportverenigingen logistieke ondersteuning gebaseerd op een

reglement.

Financiële prognose: 500 euro (algemene werkingskosten sportdienst)

Indicator:

Toegestane logistieke ondersteuning

Maatregelen Timing Wie?

1. onderzoek behoeften clubs i.v.m. logistieke

ondersteuning

2. inventaris maken voormalige logistieke

ondersteuning

2008 Sportdienst

2008 Sportdienst

3. inventaris maken materialen 2008 Sportdienst en andere


SBP 2008 – 2013 / 25

gemeentelijke diensten

4. reglement opstellen logistieke ondersteuning 2008 Sportdienst, sportclubs

en sportraad

5. advies sportraad Jaarlijks Sportraad

6. Evaluatie logistieke ondersteuning Jaarlijks Sportdienst en sportraad

Operationele doelstelling 2

Tegen eind 2008 krijgen de sportverenigingen financiële ondersteuning gebaseerd op een

subsidiereglement voor de werking van de sportverenigingen. Dit reglement geeft een extra

stimulans voor de sportverenigingen die niet-sporters aanzetten tot regelmatige sport.

Financiële prognose: 20.000 euro

Indicator:

Uitbetaalde subsidie

Maatregelen Timing Wie?

1. inventaris updaten clubs 2008 Sportdienst

2. inventaris opstellen van huidige vergoedingssystemen,

kortingen,…

3. reglement opstellen ter erkenning van de

sportclubs in de gemeente

2008 Sportdienst

2008 Sportdienst en college

4. overleg met sportclubs 2008 Sportdienst en sportraad

5. subsidiereglement opstellen voor de erkende

sportclubs

2008 Sportdienst en sportraad

6. advies sportraad Jaarlijks Sportraad

7. Evaluatie subsidiëring sportclubs Jaarlijks Sportdienst en sportraad

4.4 Evaluatie

In 2008 staat heel wat op het programma. Een groot deel van de vermelde inventarisatie is

reeds gebeurd in 2007 naar aanleiding van de opmaak van het sportbeleidsplan. Een goede

uitvoering van het eerste jaar van het sportbeleidsplan zal pas mogelijke zijn wanneer op

regelmatige basis een tussentijdse evaluatie gebeurt door de sportdienst. Wordt het

vooropgestelde plan van aanpak gevolgd of is het plan te overmoedig opgesteld? Indien

halfweg het jaar wordt vastgesteld dat het plan van aanpak niet kan gevolgd worden, dient een

aangepaste versie te worden opgesteld.

In het kader van de uitvoering van het sportbeleidsplan is het een decretale verplichting om

een jaarlijks verslag, een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie op te stellen.

Voorafgaand aan deze verslagen zal een evaluatie met de sportraad gebeuren.


SBP 2008 – 2013 / 26


5. Ondersteuning en stimulering van de anders georganiseerde sport

5.1 Swot-analyse

ANDERS

GEORGANISEERDE

SPORT

STERKTE

• S1 schoolturnen gratis

• S2 onderhoud sporthal

• S3 bereikbaarheid en centrale

ligging Bellekouter,

vernieuwde parking

• S4 intentie bestuur: onderhandelingen

Liedekerke

• S5 beschikbaarheid gemeentelijke

sportaccommodatie

• S6 samenwerking sportraad,

sportdienst, scholen

• S7 huidige sportpromotie

voor de scholen

• S8 aandacht van bestuur

voor schoolsport

ZWAKTE

• Z1 ontbreken klein

sportzaaltje

• Z2 afwezigheid zwembad

• Z3 nood aan meer

onderhoud

• Z4 bekendheid sportevenementen

• Z5 tweemaandelijks infoblad

(i.p.v. maandelijks)

• Z6 ontbreken van informatiekanalen

• Z7 slechte afstemming club –

sportpromotie gemeente

KANS

• K1 informatieverspreiding

sportpromotie via de scholen

• K2 samenwerking scholen

• K3 > 50% van de ondervraagde

schoolkinderen kiest

zwemmen als favoriete sport

en wil meer zwemmen

• K4 alle kinderen doen sport

op school

• K5 > 80% van de ondervraagde

schoolkinderen

doen ook sport buiten school

• K6 VZW Activo (met goede

jeugdwerking en

gediplomeerde trainers

BENUTTEN – INVESTEREN

• S6-K2 goede samenwerking

benutten om schoolsport

verder uit te bouwen

• S4-K3 intentie van bestuur

aanwenden om zwemmen te

promoten bij schoolgaande

jeugd

• S1-S5-K6 sporthal en goed

werkende jeugdclub benutten

om kwaliteitsvolle

schoolsport aan te bieden

• S7-S8-K2-K4 uitbouwen van

de huidige schoolsport als

basis voor een levenslange

sportbeoefening

VERBETEREN

• Z4-Z6-K1 afsprakennota

opstellen met de scholen

omtrent infoverstrekking van

sportevenementen via de

school

• Z2-K3 interesse, vraag en

nood i.v.m. zwemmen

aanwenden om

onderhandelingen met

Liedekerke snel op te starten

• Z7-K6 Activo betrekken bij

sportprogramma

SBP 2008 – 2013 / 27

BEDREIGING

• B1 > 80% schoolkinderen

wordt met auto naar

sportactiviteit gebracht door

de ouders.

VERDEDIGEN

• S7-B1 De Ronde Van

Affligem is een sterk

schoolsportevenement dat

verder kan uitgebouwd

worden en als aanzet kan

dienen om de fiets vaker als

vervoersmiddel te hanteren

• S3-B1 de centrale liggen met

goede parkingmogelijkheden

benutten om tegelijk sport

aan te bieden voor zowel de

kinderen als de ouders.

ELIMINEREN – VERBETEREN

• Z4-B1 de aanwezigheid van

de ouders benutten om de

bekendheid van de

sportevenementen en

werking van sportdienst en

sportraad te verhogen.


5.2 Doelstellingen

Strategische doelstelling 1

Tegen eind 2013 is er een kwalitatief sportprogramma voor de Affligemse kinderen (3 – 12

jaar) in samenwerking met alle Affligemse basisscholen.

Operationele doelstelling 1.1

Tegen eind 2008 is er een eigen kwalitatief schoolsportprogramma in samenwerking

met de basisscholen. Het schoolprogramma bestaat minstens uit drie verschillende

activiteiten.

Operationele doelstelling 1.2

Tegen eind 2008 wordt het schoolsportprogramma aangevuld met minstens 1 activiteit

i.s.m. andere organisatoren.

Operationele doelstelling 1.3

Tegen eind 2008 worden de scholen financieel en logistiek ondersteund (volgens lijst)

voor hun actieve medewerking.

Operationele doelstelling 1.4

Tegen eind 2010 is er een afsprakennota omtrent infoverstrekking i.v.m. sport en de

scholen.

De gemeente Affligem wil de Affligemse kinderen (3 – 12 jaar) op een kwalitatieve manier en

met de Affligemse basisscholen als tussenschakel, aanzetten tot blijvende sportbeoefening.

De school is de ideale weg om zoveel mogelijk kinderen op eenzelfde tijdstip te bereiken. Het

verder kwalitatief uitbouwen van de schoolsport is een prioriteit.

In concreto worden volgende activiteiten verder uitgebouwd: de scholenveldloop, de

schoolsportdagen voor de basis- en kleuterscholen, de ronde van Affligem voor de derde

graad, Hopsakee voor kleuters.

Nieuwe projecten kunnen ontstaan in samenspraak met de scholen of op vraag van de andere

organisatoren waaronder bijvoorbeeld SVS, Bloso, Sportregio, Provincie,…

Naast de sportclubs in de gemeente zien wij in de samenwerking met de scholen een

volwaardige partner voor wat betreft het tot langdurige sport aanzetten en opvoeden van de

schoolgaande jeugd. Evenals de sportclubs willen we ook de scholen een subsidie toekennen

om verder aan kwalitatieve sportopvoeding te kunnen werken.

Tevens is de school het informatiekanaal bij uitstek om een groot deel van de inwoners van

Affligem te bereiken. Uit voorgaande jaren is gebleken dat niet alleen de kinderen, maar ook

de ouders en grootouders via de school kunnen geïnformeerd worden en gestimuleerd worden

i.v.m. sportbeoefening.

Strategische doelstelling 2

Tegen eind 2013 zijn de leerlingen van de derde graad basisonderwijs fietsvaardiger.

Operationele doelstelling 2.1

Tegen eind 2012 leggen alle leerlingen van het vijfde leerjaar het fietsbehendigheidsparcours

foutloos af.

Reeds drie jaar organiseert de sportdienst en de sportraad tijdens de Vlaamse Fietsweek voor

scholen een fietsevenement voor de derde graad van het basisonderwijs. Uit dit evenement is

niet alleen gebleken dat de kinderen steeds minder fietsvaardiger zijn dan vroeger, maar ook

dat er nog steeds kinderen zijn in de derde graad die helemaal niet kunnen fietsen. Het is niet

meer zo vanzelfsprekend om je kind met de fiets op straat te sturen. Zowel het kind als de

SBP 2008 – 2013 / 28


ouders ervaren een onveiligheidsgevoel. Vandaar dat we samen met de scholen willen

werken aan het fietsvaardiger maken van alle leerlingen in de basisscholen van Affligem.

Samen met de sportraad willen we een fietsbehendigheidsparcours maken dat in alle scholen

en in alle leerjaren kan gebruikt worden gans het jaar door. De Ronde van Affligem voor de

derde graad kan als grote test aanzien worden. Zijn de leerlingen fietsvaardiger geworden na

een oefenperiode van 5 jaar?

Strategische doelstelling 3

Tegen eind 2013 kunnen alle leerlingen van het basisonderwijs op een efficiëntere en

goedkopere manier zwemmen.

Operationele doelstelling 3.1

Tegen eind 2008 zijn de besprekingen met de gemeente Liedekerke heropgestart.

Operationele doelstelling 2

Na positieve resultaten met de gemeente Liedekerke zijn tegen eind 2010 de

besprekingen met de busmaatschappijen opgestart.

Operationele doelstelling 3

Na positieve resultaten met de gemeente Liedekerke zijn tegen eind 2010 de

besprekingen met de scholen opgestart.

Operationele doelstelling 4

Tegen eind 2012 is er een goedkoper tarief voor de toegang van het zwembad en het

busvervoer.

Operationele doelstelling 5

Tegen eind 2012 is er een efficiënte regeling vastgelegd voor het zwembadbezoek van

de Affligemse basisscholen.

Bij het bevragen van de jeugd in Affligem komt de zin om te zwemmen steeds aan bod. Als

kleine gemeente heeft Affligem geen eigen zwembad. De komst van een zwembad in Affligem

is niet realistisch. Onze buurgemeenten Ternat, Liedekerke en Aalst beschikken over een

gemeentelijk zwembad. De Affligemse scholen gaan zowel naar Ternat als Liedekerke

zwemmen. De tijd dat de kinderen in het zwembad kunnen doorbrengen is laag. De kostprijs

voor een zwembadbezoek en het busvervoer is hoog. Bij het afstaan van het Provinciaal

zwembad te Liedekerke aan de gemeente Liedekerke was deze laatste vragende partij om het

beheer samen met de omliggende gemeenten Roosdaal, Affligem en Denderleeuw uit te

voeren. De onderhandelingen liepen spaak. Met een nieuw bestuur en de blijvende vraag

vanuit Liedekerke ligt de weg open om de samenwerking omtrent het zwembad opnieuw op de

onderhandelingstafel te brengen.

Na de onderhandelingen wil de gemeente Affligem voor haar inwoners en scholen zwemmen

aan een gunstiger tarief kunnen aanbieden. De schoolgaande jeugd moet tevens efficiënter

kunnen gebruik maken van het zwembad. Een optimale samenwerking met

vervoersmaatschappijen en een betere afstemming van de Affligemse zwembadbezoeken in

schoolverband worden nagestreefd.

SBP 2008 – 2013 / 29


5.3 Plan van aanpak

Strategische doelstelling 1

Tegen eind 2013 is er een kwalitatief sportprogramma voor de Affligemse kinderen (3 – 12

jaar) in samenwerking met alle Affligemse basisscholen.

Operationele doelstelling 1

Tegen eind 2008 is er een eigen kwalitatief schoolsportprogramma in samenwerking met de

basisscholen. Het schoolprogramma bestaat minstens uit drie verschillende activiteiten.

Financiële prognose: 15.000 euro

Indicator:

Aantal activiteiten

Maatregelen Timing Wie?

1. schoolsportprogramma kwalitatief uitbouwen jaarlijks Sportdienst en sportraad

2. overlegmomenten plannen met de

basisscholen

SBP 2008 – 2013 / 30

Per kwartaal,

vanaf 2008

Sportdienst

3. samenwerking met gekwalificeerde lesgevers jaarlijks Sportdienst

4. advies sportraad Jaarlijks sportraad

5. evaluatie activiteiten en sportprogramma Jaarlijks na

elke activiteit

en globaal

Operationele doelstelling 2

Sportdienst en sportraad

Tegen eind 2008 wordt het schoolsportprogramma aangevuld met minstens 1 activiteit i.s.m.

andere organisatoren.

Financiële prognose: 2.500 euro

Indicator:

Aantal activiteiten

Maatregelen Timing Wie?

1. activiteiten organiseren met andere organisatoren

(SVS, sportregio, Bloso, Provincie,…)

jaarlijks Sportdienst

2. overleg met de scholen jaarlijks Sportdienst

3. overleg sportraad Jaarlijks Sportraad

4. evaluatie Jaarlijks na

elke activiteit

en globaal

Sportdienst en sportraad


Operationele doelstelling 3

Tegen eind 2008 worden de scholen financieel en logistiek ondersteund (volgens lijst) voor

hun actieve medewerking.

Financiële prognose: 2.250 euro

Indicator:

Uitbetaalde ondersteuning

Maatregelen Timing Wie?

1. behoeften onderzoek bij de scholen jaarlijks Sportdienst

2. lijst opstellen i.v.m. mogelijke ondersteuning 2008 Sportdienst

3. bepalen van de financiële ondersteuning Jaarlijks Sportdienst en college

4. bepalen van de logistieke ondersteuning 2008 Sportdienst en college

5. advies sportraad Jaarlijks Sportraad

6. evaluatie financiële en logistieke

ondersteuning

Operationele doelstelling 4

SBP 2008 – 2013 / 31

jaarlijks Sportdienst en scholen

Tegen eind 2010 is er een afsprakennota omtrent infoverstrekking i.v.m. sport en de scholen.

Financiële prognose: 500 euro (algemene werkingskosten sportdienst)

Indicator:

afsprakennota

Maatregelen Timing Wie?

1. overleg met de scholen 2008 Sportdienst

2. inventaris opmaken van de te verspreiden info 2008 Sportdienst

3. afspraken opstellen met de scholen i.v.m. de

infoverstrekking

2009, 2010 Sportdienst, sportraad,

scholen

4. proefjaar 2009 Sportdienst en scholen

5. advies sportraad 2009 Sportdienst en sportraad

6. evaluatie Jaarlijks Sportdienst en sportraad


Strategische doelstelling 2

Tegen eind 2013 zijn de leerlingen van de derde graad basisonderwijs fietsvaardiger.

Operationele doelstelling 1

Tegen eind 2012 leggen alle leerlingen van het vijfde leerjaar het fietsbehendigheidsparcours

foutloos af.

Financiële prognose: 2.500 euro (eenmalig 2008 en 2009), jaarlijks 500 euro

Indicator:

Puntenscore behendigheidsparcours op Ronde Van Affligem

Maatregelen Timing Wie?

1. maken van fietsbehendigheidsparcours 2008 - 2009 Sportdienst en sportraad

2. modulles opstellen per leerjaar 2008 - 2009 Sportdienst en

leerkrachten LO

3. afspraken maken met scholen i.v.m. fietsen

jaarlijks in programma plaatsen

SBP 2008 – 2013 / 32

2008 Sportdienst

4. gratis uitlenen van parcours aan de scholen Jaarlijks vanaf

2009

Sportdienst

5. fietsdiploma’s opstellen 2009 sportdienst

6. organiseren van leren fietsen voor 5-7jarigen 2009 Sportdienst

7. advies sportraad Jaarlijks Sportdienst en sportraad

8. evaluatie gebruik parcours in de scholen jaarlijks Sportdienst, scholen en

sportraad

Strategische doelstelling 3

Tegen eind 2013 kunnen alle leerlingen van het basisonderwijs op een efficiëntere en

goedkopere manier zwemmen.

Operationele doelstelling 1

Tegen eind 2008 zijn de besprekingen met de gemeente Liedekerke heropgestart.

Financiële prognose: 500 euro (algemene werkingskosten sportdienst)

Indicator:

Verslagen van de besprekingen

Maatregelen Timing Wie?

1. dossier samenstellen omtrent gewenste

resultaten besprekingen

2008 Sportdienst, college


2. contactname met gemeente Liedekerke 2008 College en Sportdienst

3. besprekingen met de gemeente Liedekerke Op regelmatige

basis

SBP 2008 – 2013 / 33

Schepenen van sport en

sportfunctionarissen

Affligem en Liedekerke

4. advies sportraad Jaarlijks Sportdienst en sportraad

5. evaluatie Jaarlijks Sportdienst en sportraad

Operationele doelstelling 2

Na positieve resultaten met de gemeente Liedekerke zijn tegen eind 2010 de besprekingen

met de busmaatschappijen opgestart.

Financiële prognose: 500 euro (algemene werkingskosten sportdienst)

Indicator:

Verslagen besprekingen

Maatregelen Timing Wie?

1. inventaris opstellen i.v.m. kosten vervoer,

tijdsduur, afstanden,…

2. contactname met verschillende vervoersmaatschappijen

2008 Sportdienst

2009 Sportdienst

3. overleg met scholen 2009 Sportdienst

4. besprekingen met vervoersmaatschappijen Op regelmatige

basis

Sportdienst

5. advies sportraad 2009 + jaarlijks Sportraad

6. evaluatie jaarlijks Sportdienst en sportraad

Operationele doelstelling 3

Na positieve resultaten met de gemeente Liedekerke zijn tegen eind 2010 de besprekingen

met de scholen opgestart.

Financiële prognose: 500 euro (algemene werkingskosten sportdienst)

Indicator:

Verslagen besprekingen

Maatregelen Timing Wie?

1. overleg met de scholen 2008 - 2009 Sportdienst

2. opstellen verzoeknota i.v.m.

zwembadbezoek, vervoer, tijdsduur, kostprijs,…

2008 - 2009 Sportdienst

3. advies sportraad 2009 sportraad


4. evaluatie Jaarlijks Sportdienst en sportraad

Operationele doelstelling 4

Tegen eind 2012 is er een goedkoper tarief voor de toegang van het zwembad en het

busvervoer.

Financiële prognose: 20.000 euro

Indicator:

Tarief zwembad

Tarief busvervoer

Maatregelen Timing Wie?

1. besprekingen met de gemeente Liedekerke

afronden en afsprakennota laten goedkeuren in

de gemeenteraad

2. bespreking met de busmaatschappij afronden

en afsprakennota laten goedkeuren in de

gemeenteraad

SBP 2008 – 2013 / 34

2010 Sportdienst, college

2010 Sportdienst, college

3. Promotie omtrent goedkoper zwemtarief 2011 Sportdienst

Operationele doelstelling 5

Tegen eind 2012 is er een efficiënte regeling vastgelegd voor het zwembadbezoek van de

Affligemse basisscholen.

Financiële prognose: 500 euro (algemene werkingskosten sportdienst)

Indicator:

Verhuurschema zwembad

Maatregelen Timing Wie?

1. afsprakennota opstellen met de schooldirecties

2. afsprakennota laten goedkeuren door beide

besturen

2010 Sportdienst en scholen

2010 Sportdienst, college

3. evaluatie Jaarlijks Sportdienst en scholen

5.4 Evaluatie

Een groot deel van het schoolsportprogramma bestaat reeds en wordt reeds jaarlijks na het

plaatsvinden van het evenement geëvalueerd samen met de scholen en de sportraad.

Het fietsvaardiger maken van de leerlingen is een nieuw gegeven. 2008 en 2009 worden

proefjaren. Het parcours wordt aangemaakt, uitgeprobeerd en geëvalueerd door de scholen.

In die eerste jaren zal vooral het product kunnen geëvalueerd worden. Is het toepasbaar, kan

1 parcours voldoende lang aan 1 school worden uitgeleend? Later in de legislatuur zullen we


vooral evalueren of het product ook het beoogde resultaat geeft, namelijk zijn de leerlingen

fietsvaardiger geworden?

I.v.m. het zwemmen hangt de helft van het resultaat af van hoe de gemeente Liedekerke

tegenover onze vraag tot samenwerking staat. Het is moeilijk om vooruit te blikken wat het

uiteindelijke resultaat zal zijn. Het belangrijkste is om onze doelstellingen voor ogen te blijven

houden. Indien wordt vastgesteld dat de samenwerking geen gunstige gevolgen heeft, zal het

plan van aanpak dienen aangepast te worden.

In het kader van de uitvoering van het sportbeleidsplan is het een decretale verplichting om

een jaarlijks verslag, een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie op te stellen.

Voorafgaand aan deze verslagen zal een evaluatie met de sportraad gebeuren.

SBP 2008 – 2013 / 35


SBP 2008 – 2013 / 36


6. Ondersteuning en stimulering van de toegankelijkheid tot sport en de diversiteit in de

sport

6.1 Swot-analyse

TOEGANKELIJKHEID

EN

DIVERSITEIT

STERKTE

• S1 democratische huurprijzen

• S2 onderhoud sporthal

• S3 bereikbaarheid en

centrale ligging Bellekouter

• S4 vernieuwde parking

• S5 mogelijkheid tot uitbreiden

accommodatie op Bellekouter

• S6 vernieuwde website

• S7 beschikbaar personeel –

aanwezigheid zaalwachter

• S8 ligging sportdienst

• S9 kwalitatieve sportkampen

ZWAKTE

• Z1 sporthal volzet ‘s avonds

• Z2 ontbreken kleine zaal en

zwembad

• Z3 eenzijdige bezetting

• Z4 bekendheid sportevenementen

en sportdienst

• Z5 tweemaandelijks infoblad

• Z6 ontbreken infokanalen

• Z7 nood aan meer activiteiten

voor doelgroepen

• Z8 afstemming sportprogramma

– clubwerking

KANS

• K1 samenwerking sportraad

• K2 infoverspreiding via

school

• K3 samenwerking scholen

• K4 ouders maken tijd om

kinderen te laten sporten

• K5 > 50% kiest zwemmen

als favoriete niet-balsport

• K6 sportdenkende en vriendelijke

cafetaria-uitbaters

• K7 > 50% sport in Affligem

• K8 interesse voor sport

• K9 sportdienst en sportraad

moeten activiteiten organiseren

voor doelgroepen

• K10 > 80% schoolkinderen

doet ook sport buiten school

BENUTTEN – INVESTEREN

• S1-K8 democratische huurprijzen

nodigen uit tot sport

• S9-S5-K4-K9-K10

activiteiten jeugd uitbouwen

• S2-S3-S4-K9-K10 daluren

sporthal voor doelgroepen

• S3-K1-K3-K4 samenwerking

en ligging sporthal

benutten om ouders en kids

aan te zetten tot sport

• S9-K2 sportevenementen via

scholen kenbaar maken

VERBETEREN

• Z1-K8 interesse inwoners

hanteren om sporten aan te

bieden die buiten de

piekuren sporthal vallen

• Z2-K8 sporten die geen

grote zaal nodig hebben op

eenzelfde tijdstip groeperen

• Z3-K1-K6 bij nieuwe aanvragen

bezetting aanpassen

• Z5-Z6-K2-K6 infoverstrekking

via scholen en cafetaria

• Z7-Z8-K1-K3 sportprogramma

doelgroepen uitbreiden

SBP 2008 – 2013 / 37

BEDREIGING

• B1 Eenzijdige bezetting

• B2 inwoners kennen sportpromotie

enkel via vrienden

• B3 infoverstrekking wordt

matig tot slecht bevonden

• B4 matig gebruik website

• B5 nood aan sportieve

opvang tijdens vakanties

• B6 > 80% kinderen wordt met

auto door ouders naar sport

gebracht

• B7 computergebruik

VERDEDIGEN

• S6-B2 bekendheid evenementen

en SD verhogen

• S9-B5 sportkampen verder

uitbouwen

• S6-B7 attractieve sportpromotie

voeren via website

• S4-B6 veilige parking aan

Bellekouter verhoogt het

veiligheidsgevoel voor ouders

• S5-B1 uitbreidingsmogelijkheden

benutten om

eenzijdigheid weg te werken

ELIMINEREN – VERBETEREN

• Z3-B1 bij extra aanvragen

dient zaalvoetbal beperkt te

worden

• Z2-Z5-Z6-B2 bekendheid van

de sportdienst op allerlei

manieren promoten

• Z7-B5 uitbreiding van doelgroepenbeleid

is een

noodzaak


6.2 Doelstellingen

Strategische doelstelling 1

Tegen 2013 zijn er kwalitatieve initiatieven om specifieke doelgroepen aan democratische

prijzen in de gemeente te laten sporten.

Operationele doelstelling 1.1

Tegen 2010 is er minstens 1 eigen kwalitatief initiatief over meerdere dagen voor de

jeugd in de gemeente.

Operationele doelstelling 1.2

Tegen 2010 is er minstens 1 eigen initiatief over meerdere dagen voor volwassen

dames.

Operationele doelstelling 1.3

Tegen 2010 is er minstens 1 eigen kwalitatief initiatief over meerdere dagen voor

medioren en senioren in de gemeente.

Operationele doelstelling 1.4

Tegen 2010 zijn er minstens 3 kwalitatieve initiatieven voor verschillende doelgroepen

in de gemeente i.s.m. andere organisatoren.

Operationele doelstelling 1.5

Tegen 2008 gebruikt de sportdienst enkel gekwalificeerde lesgevers voor het eigen

sportpromotie programma.

De gemeente Affligem wil proberen om zoveel mogelijk inwoners aan het sporten te krijgen.

De sportdienst organiseert zelf sportactiviteiten met als bedoeling om de kloof tussen de

inwoners en de sportclub te overbruggen. Laagdrempelige activiteiten op een regelmatige

basis voor een specifieke doelgroep hebben onze voorkeur.

De voorbije jaren werden projecten opgestart voor jeugd, vrouwen en senioren. In de

komende legislatuur willen we deze projecten in de eerste plaats verder uitbouwen. Het gaat

hier om de jeugdsportkampen, de onderhoudsgym en de stepaërobic.

Kwalitatieve lesgevers zoeken we bij de lokale sportclubs en bij Vlabus.

Nationale en Provinciale activiteiten worden mee ondersteund. We verzorgen de promotie, de

inschrijvingen en zorgen voor busvervoer.

Strategische doelstelling 2

Tegen eind 2012 beschikt de gemeentelijke sportdienst over een doeltreffende informatie

uitwisseling met de inwoners.

Operationele doelstelling 2.1

Tegen eind 2010 bereikt de informatie van de sportdienst 25% meer personen t.o.v. de

lijsten in 2008.

Operationele doelstelling 2.2

Tegen eind 2012 bereikt de informatie van de sportdienst 50% meer personen t.o.v. de

lijsten in 2008.

Een sportprogramma hebben is één ding, het bekendmaken of promoten bij de inwoners is

minstens even belangrijk.

De gemeente beschikt over een gemeentelijke website, maar momenteel vinden nog niet veel

mensen hun weg naar die website.

SBP 2008 – 2013 / 38


Tweemaandelijks wordt een informatieblad verspreid aan alle inwoners. Een betere en

duidelijkere indeling van de gemeentelijke info versus de info van de clubs is nodig.

Het bereiken van specifieke doelgroepen is het meest efficiënt via mond aan mond reclame.

Een goede samenwerking met de sportclubs en de deelnemers aan onze activiteiten is een

must. Er worden maillijsten samengesteld en indien mogelijk een specifieke postbedeling per

doelgroep.

De school is de meest efficiënte manier om info te verstrekken aan de schoolgaande jeugd en

hun ouders en grootouders. Duidelijke afspraken met de scholen zorgen voor een ordelijke

manier van informatieverstrekking.

6.3 Plan van aanpak

Strategische doelstelling 1

Tegen 2013 zijn er kwalitatieve initiatieven om specifieke doelgroepen aan democratische

prijzen in de gemeente te laten sporten.

Operationele doelstelling 1

Tegen 2010 is er minstens 1 eigen kwalitatief initiatief over meerdere dagen voor de jeugd in

de gemeente.

Financiële prognose: 2.000 euro

Indicator:

Aantal activiteiten

Aantal deelnemers

Duurtijd initiatief

Maatregelen Timing Wie?

1. overleg met de sportraad Minstens

maandelijks

SBP 2008 – 2013 / 39

Sportdienst en sportraad

2. samenwerking opzetten met sportclubs 2008 + jaarlijks Sportdienst en sportraad

3. programma en kostprijs bepalen jaarlijks Sportdienst

4. gekwalificeerde lesgevers inschakelen jaarlijks Sportdienst

5. evaluatie Jaarlijks

globaal

Operationele doelstelling 2

Sportdienst en sportraad

Tegen 2010 is er minstens 1 eigen initiatief over meerdere dagen voor volwassen dames.

Financiële prognose: 1.000 euro

Indicator:

Aantal activiteiten

Aantal deelnemers

Duurtijd initiatief


Maatregelen Timing Wie?

1. overleg met de sportraad maandelijks Sportdienst en sportraad

2. samenwerking opzetten met sportclubs 2008 + jaarlijks Sportdienst en sportraad

3. programma opstellen en kostprijs jaarlijks Sportdienst

4. gekwalificeerde lesgevers inschakelen jaarlijks Sportdienst

5. evaluatie Jaarlijks Sportdienst en sportraad

Operationele doelstelling 3

Tegen 2010 is er minstens 1 eigen kwalitatief initiatief over meerdere dagen voor medioren en

senioren in de gemeente.

Financiële prognose: 1.000 euro

Indicator:

Aantal activiteiten

Aantal deelnemers

Duurtijd initiatief

Maatregelen Timing Wie?

1. overleg met de sportraad maandelijks Sportdienst en sportraad

2. samenwerking opzetten met sportclubs 2008 + jaarlijks Sportdienst en sportraad

3. programma opstellen en kostprijs jaarlijks Sportdienst

4. gekwalificeerde lesgevers inschakelen jaarlijks Sportdienst

5. evaluatie Jaarlijks Sportdienst en sportraad

Operationele doelstelling 4

Tegen 2010 zijn er minstens 3 kwalitatieve initiatieven voor verschillende doelgroepen in de

gemeente i.s.m. andere organisatoren.

Financiële prognose: 1.000 euro

Indicator:

Aantal activiteiten

Deelnemers (doelgroepen)

Maatregelen Timing Wie?

1. overleg met de sportraad maandelijks Sportdienst en sportraad

2. samenwerking opzetten met andere organisatoren

(SVS, sportregio, Bloso, Provincie,…)

3. promotie voeren, inschrijvingen verzorgen en

inleggen busdiensten bij grote verplaatsingen en

SBP 2008 – 2013 / 40

jaarlijks Sportdienst

jaarlijks Sportdienst


meer dan 20 inschrijvingen

4. advies sportraad en evaluatie jaarlijks Sportdienst en sportraad

Operationele doelstelling 5

Tegen 2008 gebruikt de sportdienst enkel gekwalificeerde lesgevers voor het eigen

sportpromotie programma.

Financiële prognose: 2.000 euro

Indicator:

Diploma lesgevers

Maatregelen Timing Wie?

1. overleg met de sportraad jaarlijks Sportdienst en sportraad

2. samenwerking opzetten met vlabus jaarlijks Sportdienst

3. samenwerking opzetten met sportclubs jaarlijks Sportdienst

4. organiseren van bijscholingen en financiële

tussenkomst

SBP 2008 – 2013 / 41

jaarlijks Sportdienst

5. evaluatie Jaarlijks Sportdienst en sportraad

Strategische doelstelling 2

Tegen eind 2012 beschikt de gemeentelijke sportdienst over een doeltreffende informatie

uitwisseling met de inwoners.

Operationele doelstelling 1

Tegen eind 2010 bereikt de informatie van de sportdienst 25% meer personen t.o.v. de lijsten

in 2008.

Financiële prognose: 2.000 euro

Indicator:

Aantal personen per lijst

Maatregelen Timing Wie?

1.overleg sportraad jaarlijks Sportdienst en sportraad

2. adreslijsten samenstellen en updaten per

doelgroep

3. overleg met scholen om infoverspreiding via

de school te organiseren

4. artikels opstellen voor infoblad, pers en

website

jaarlijks Sportdienst

2008 Sportdienst

Twee

maandelijks

Sportdienst


5. affiches, folders,… opstellen en verspreiden Twee

maandelijks

6. samenwerken met de doelgroepen i.v.m.

mond aan mond reclame

SBP 2008 – 2013 / 42

Sportdienst

regelmatig Sportdienst

7. perslijst opstellen Jaarlijks Sportdienst

8. opstellen van een sportgids Jaarlijks sportdienst

9. evaluatie Jaarlijks Sportdienst en sportraad

Operationele doelstelling 2

Tegen eind 2012 bereikt de informatie van de sportdienst 50% meer personen t.o.v. de lijsten

in 2008.

Financiële prognose: 2.000 euro

Indicator:

Aantal personen per lijst

Maatregelen Timing Wie?

1.overleg sportraad jaarlijks Sportdienst en sportraad

2. adreslijsten samenstellen en updaten per

doelgroep

3. overleg met scholen om infoverspreiding via

de school te organiseren

4. artikels opstellen voor infoblad, pers en

website

jaarlijks Sportdienst

2008 Sportdienst

Twee

maandelijks

5. affiches, folders,… opstellen en verspreiden Twee

maandelijks

6. samenwerken met de doelgroepen i.v.m.

mond aan mond reclame

Sportdienst

Sportdienst

regelmatig Sportdienst

7. perslijst opstellen Jaarlijks Sportdienst

8. opstellen van een sportgids Jaarlijks sportdienst

9. evaluatie Jaarlijks Sportdienst en sportraad

6.4 Evaluatie

De komende legislatuur willen we ons reeds lopende doelgroepenbeleid verder uitbouwen. De

meeste activiteiten zijn bijgevolg reeds opgestart en worden reeds geëvalueerd.

In het kader van de uitvoering van het sportbeleidsplan is het een decretale verplichting om

een jaarlijks verslag, een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie op te stellen.

Voorafgaand aan deze verslagen zal een evaluatie met de sportraad gebeuren.


SBP 2008 – 2013 / 43


7. Meerjarenplan inzake sportinfrastructuur

7.1 Swot-analyse

SPORT-

INFRASTRUCTUUR

STERKTE

• S1 onderhoud sporthal

• S2 bereikbaarheid, parking,

centrale ligging Bellekouter

• S3 mogelijkheid tot

uitbreiding Bellekouter

• S4 interesse bestuur kunstgrasveld,

multifunctionele

weide, fitometer, wielerpiste

• S5 intentie om vloer van

grote hall te vernieuwen

ZWAKTE

• Z1 avonduren sporthal volzet

• Z2 onderhoud openluchtterreinen

• Z3 slechte materialen

douches sporthal

• Z4 warmteverlies in de winter

in sporthal

• Z5 ontbreken kleine zaal en

zwembad

• Z6 ontbreken van een

ruimtelijk structuurplan en

ruimtelijk uitvoeringsplan

KANS

• K1 sportdenkende en

vriendelijke cafetariauitbaters

• K2 > 50% sport op

grondgebied Affligem

• K3 alle schoolkinderen doen

sport op school

• K4 > 80% schoolkinderen

doen ook sport buiten school

• K5 Vl. infrastructuur-fonds

• K6 grond Bellekouter

• K7 sportclubs voelen zich

betrokken bij het sportbeleid

• K8 > 50% kids: zwemmen

favoriete niet-balsport

BENUTTEN – INVESTEREN

• S3-S4-K2 de mogelijkheden

uitbouwen om nog meer

inwoners op eigen grondgebied

van sport te voorzien

• S3-K6 grond aankopen voor

uitbreiding

• S4-K5 subsidies overheid

gebruiken voor aanleg kunstgrasveld

• S1-S2-K1 de samenwerking

met de cafetaria-uitbaters

verder benutten voor een

florerende sportbeleving op

den Bellekouter

VERBETEREN

• Z2-K7 onderhoud in samenwerking

met de sportclubs

organiseren

• Z2-K5 onderhoud kunstgrasveld

is inbegrepen in

overeenkomst

• Z6-K6 aankoop kan reeds

gebeuren voor structuurplan

klaar is, kan tevens aanzet

zijn om plannen sneller klaar

te hebben

• Z5-K8 aanzet om besprekingen

met Liedekerke

opnieuw op te nemen.

SBP 2008 – 2013 / 44

BEDREIGING

• B1 eenzijdige bezetting

sporthal

• B2 voetbalclubs kunnen niet

groeien door gebrek aan

terreinen en doucheruimte

• B3 voetbalclubs kunnen geen

kwaliteit leveren op

overgebruikte voetbalvelden

• B4 recreatiesporters worden

geremd door gebrek aan

recreatieve

sportaccommodatie

• B5 ontbreken toegangsweg

Emi-Essene

VERDEDIGEN

• S3-S4-B2-B3 uitbreiding met

een kunstgrasveld is een te

overwegen investering

• S3-S4-B4 Het bestuur heeft

duidelijk de intentie om

rondom de openluchtterreinen

recreatieruimte te

voorzien

• S5-B1 grote hall kan aangewend

worden voor sport,

o.a. zaalvoetbal

• S4-B5 bestuur wil zo snel

mogelijke en oplossing voor

emi-essene

ELIMINEREN – VERBETEREN

• Z2-B2-B3 voetbalclubs

kunnen bij uitbreiding mee

ingeschakeld worden in het

onderhoud

• Z2-B4 ook de

recreatiesporters kunnen

gemotiveerd worden om

onderhoud van de

recreatieve zones mee te

verzorgen

• Z6-B5 indien op de huidige

locatie geen oplossing wordt

gevonden, dienen andere

gronden gezocht te worden


7.2 Doelstellingen

Strategische doelstelling 1

Tegen 2013 heeft de gemeente Affligem meer beschikbare en reglementair gelegen

sportaccommodatie.

Operationele doelstelling 1.1

Tegen 2009 heeft de gemeente Affligem een oplossing voor de terreinen van Emi-

Essene.

Operationele doelstelling 1.2

Tegen eind 2011 heeft de gemeente een structuurplan Affligem en ruimtelijk

uitvoeringsplan Bellekouter.

Operationele doelstelling 1.3

Tegen eind 2012 is er een studie gemaakt omtrent de haalbaarheid van nieuwe

sportaccommodatie in Affligem.

Operationele doelstelling 1.4

Tegen eind 2010 is er een Finse piste aangelegd op de terreinen van de Bellekouter.

Vorige legislatuur stelde het bestuur dat ze alle voetbalterreinen gingen aankopen en van de

nodige sanitaire installaties voorzien. Het bestuur is daar in geslaagd behalve wat betreft de

sanitaire installatie van het terrein in Essene. Het gemeentebestuur van Affligem wenst dit zo

snel mogelijk te kunnen realiseren.

Op de terreinen van de Bellekouter zijn heel wat uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst.

Eerst dient het structuurplan Affligem en het ruimtelijke uitvoeringsplan Bellekouter

gerealiseerd te worden. Naar het einde van deze legislatuur kunnen een aantal

haalbaarheidsstudies gebeuren omtrent mogelijke uitbreiding.

Een Finse piste is reeds in aanleg rond de accommodatie op de Bellekouter. De verdere

inrichting ervan staat op het programma.

Strategische doelstelling 2

Tegen 2013 werkt de gemeente Affligem samen met andere bovengemeentelijke organen voor

wat betreft het ter beschikking stellen van sportinfrastructuur.

Operationele doelstelling 2.1

Tegen eind 2012 heeft de gemeente Affligem een samenwerkingsakkoord met de

gemeente Liedekerke betreffende het zwembad.

Operationele doelstelling 2.2

Tegen einde 2010 heeft de gemeente Affligem overleg gepleegd met de paters van de

abdij van Affligem betreffende het gebruik en onderhoud van domein Verbrugghen.

Een kleine gemeente hoeft niet alle accommodatie zelf te bezitten. De gemeente Liedekerke

is zelf vragende partij voor een samenwerking omtrent het gemeentelijke zwembad.

Op het grondgebied van Affligem hebben de paters van de abdij van Affligem een mooi stuk

recreatiegebied waar momenteel al een aantal sportactiviteiten (sportdagen, start to run,

mountainbiketochten) doorgaan. Ook de paters zijn vragende partij voor een samenwerking.

SBP 2008 – 2013 / 45


Strategische doelstelling 3

Eind 2013 is de tevredenheid van de gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodatie

minstens even hoog als bij aanvang van de beleidsperiode.

Operationele doelstelling 3.1

Jaarlijks wordt de bezetting van de gemeentelijke sportaccommodatie optimaal

ingevuld.

Operationele doelstelling 3.2

Jaarlijks wordt de gemeentelijke sportaccommodatie op een regelmatige en degelijke

manier onderhouden.

Onze huidige accommodatie is druk bezet. Tot op heden kunnen we alle aanvragen voor het

gebruik van gemeentelijke accommodatie mits wat puzzelwerk gunstig invullen. Het

onderhoud van de sportaccommodatie is een belangrijk en niet te onderschatten onderdeel

van het beheer van de accommodatie.

7.3 Plan van aanpak

Strategische doelstelling 1

Tegen 2013 heeft de gemeente Affligem meer beschikbare en reglementair gelegen

sportaccommodatie.

Operationele doelstelling 1

Tegen 2009 heeft de gemeente Affligem een oplossing voor de terreinen van Emi-Essene.

Financiële prognose: 180.000 euro (eenmalig – bouw sanitair blok)

Indicator:

Toegankelijke terreinen

Nieuwe kleedkamers

Maatregelen Timing Wie?

1. onderhandelingen verderzetten i.v.m.

mogelijke toegangsweg terreinen

2. bij oplossing voor toegangsweg: bouw nieuwe

kleedkamers, zoals voorzien in vorige

legislatuur

Operationele doelstelling 2

SBP 2008 – 2013 / 46

2007 College

2008 Technische dienst

Tegen eind 2011 heeft de gemeente een structuurplan Affligem en ruimtelijk uitvoeringsplan

Bellekouter.

Financiële prognose: 0 euro (niet via budget sport)

Indicator:

Structuurplan en ruimtelijk uitvoeringsplan

Maatregelen Timing Wie?


1. opstellen structuurplan Affligem 2008-2009 Technische dienst,

gemeenteraad

2. opstellen ruimtelijk uitvoeringsplan 2010-2012 Technische dienst,

gemeenteraad

Operationele doelstelling 3

Tegen eind 2012 is er een studie gemaakt omtrent de haalbaarheid van nieuwe

sportaccommodatie in Affligem.

Financiële prognose: 500 euro (algemene werkingskosten sportdienst) – aankoop grond niet

via budget sportdienst

Indicator:

haalbaarheidsstudie

Maatregelen Timing Wie?

1. onderzoek en haalbaarheid multifunctioneel

openluchtterrein, wielerpiste en skatepark

SBP 2008 – 2013 / 47

2010 Sportdienst

2. aankoop grond Bellekouter 2008 gemeenteraad

3. advies sportraad regelmatig sportraad

Operationele doelstelling 4

Tegen eind 2010 is er een Finse piste aangelegd op de terreinen van de Bellekouter.

Financiële prognose: 10.000 euro

Indicator:

Aanwezigheid Finse piste

Maatregelen Timing Wie?

1. aanleg loopparcours met houtschors 2007-2008 Technische dienst

2. overleg sportclubs, recreatiesporters,

sportraad i.v.m. aankoop Finse piste

2008 Sportdienst

3. aankoop en plaatsing Finse piste 2009 College, Sportdienst en

technische dienst

4. advies sportraad 2009 Sportdienst en sportraad

5. evaluatie Tussentijds en

jaarlijks

Sportdienst en sportraad


Strategische doelstelling 2

Tegen 2013 werkt de gemeente Affligem samen met andere bovengemeentelijke organen voor

wat betreft het ter beschikking stellen van sportinfrastructuur.

Operationele doelstelling 1

Tegen eind 2012 heeft de gemeente Affligem een samenwerkingsakkoord met de gemeente

Liedekerke betreffende het zwembad.

Financiële prognose: 25.000 euro

Indicator:

Samenwerkingsakkoord

Maatregelen Timing Wie?

1. besprekingen met gemeente Liedekerke Starten in

2008, op

regelmatige

basis

2. overleg met scholen, sportraad Starten in

2008, op

regelmatige

basis

3. afronden besprekingen en opstellen

samenwerkingsakkoord

SBP 2008 – 2013 / 48

2010 sportdienst

4. evaluatie Tussentijds en

jaarlijks

Operationele doelstelling 2

College, sportdienst,

sportraad

Sportdienst, scholen en

sportraad

Sportdienst en sportraad

Tegen einde 2010 heeft de gemeente Affligem overleg gepleegd met de paters van de abdij

van Affligem betreffende het gebruik en onderhoud van domein Verbrugghen.

Financiële prognose: 10.000 euro

Indicator:

Verslagen overlegvergaderingen

Maatregelen Timing Wie?

1. overleg opstarten en besprekingen voeren

tussen paters, gemeentebestuur, sportraad en

recreatiesportclubs

2008-2009 sportdienst

2. opstellen samenwerkingsakkoord 2010 Sportdienst en college

3. advies sportraad 2010 sportraad

4. evaluatie Jaarlijks sportdienst


Strategische doelstelling 3

Eind 2013 is de tevredenheid van de gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodatie

minstens even hoog als bij aanvang van de beleidsperiode.

Operationele doelstelling 1

Jaarlijks wordt de bezetting van de gemeentelijke sportaccommodatie optimaal ingevuld.

Financiële prognose: 500 euro (algemene werkingskosten sportdienst)

Indicator:

Bezettingstabel sporthal

Maatregelen Timing Wie?

1. jaarlijks aanschrijven van de gebruikers en

publiek bekendmaken van hernieuwen bezetting

sporthal

2. aanvragen bespreken in raad van beheer

sporthal

SBP 2008 – 2013 / 49

Jaarlijks in

maart

Jaarlijks in april

- mei

Sportdienst

3. advies sportraad Jaarlijks in juni sportraad

Sportdienst en raad van

beheer sporthal

4. evaluatie Jaarlijks Sportdienst en sportraad

Operationele doelstelling 2

Jaarlijks wordt de gemeentelijke sportaccommodatie op een regelmatige en degelijke manier

onderhouden.

Financiële prognose: 170.000 euro (personeel, verwarming, onderhoud, …)

Indicator:

Tevredenheid gebruikers

Maatregelen Timing Wie?

1. duidelijke planning van materialen, personeel

en tijdsschema opstellen

2008 Sportdienst en

technische dienst

2. behoeftenbepaling bij gebruikers 2007 Sportdienst

3. advies sportraad Jaarlijks Sportdienst en sportraad

4. evaluatie van de planning, behoeften en

tevredenheid

7.4 Evaluatie

Jaarlijks sportdienst

In het kader van de uitvoering van het sportbeleidsplan is het een decretale verplichting om

een jaarlijks verslag, een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie op te stellen.

Voorafgaand aan deze verslagen zal een evaluatie met de sportraad gebeuren.


Het onderhoud en het beheer van de bestaande accommodatie is in de afgelopen zes jaar

aardig toegenomen. Duidelijke afspraken zijn meer dan nodig. Regelmatige evaluatie kan

deze afspraken bijsturen indien nodig.

Bij de planning van nieuwe accommodatie dient de sportdienst voorlopig te wachten op het

werk van andere diensten. Het Bellekoutercomplex biedt heel wat mogelijkheden die in de

komende zes jaar kunnen gepland worden. De uitvoering zal moeten wachten tot de volgende

legislatuur, tot het structuurplan Affligem klaar is.

Bij de samenwerking met andere actoren dienen we tijdens de besprekingen voor ogen te

houden wat onze doelstellingen zijn. Voor een interactief bestuur is het uiterst belangrijk dat

we bij die besprekingen steeds een terugkoppeling voorzien naar de sportraad.

SBP 2008 – 2013 / 50


SBP 2008 – 2013 / 51


8. Kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders in sportverenigingen die bij een

erkende Vlaamse sportfederatie zijn aangesloten

8.1 Swot-analyse

STERKTE

KWALITEIT

JEUGDSPORT-

BEGELEIDERS

• S1 Organiseren van bijscholingen

samen met sportregio

Pajottenland

• S2 sportkampen met

gekwalificeerde lesgevers

• S3 centrale ligging sportcomplex

• S4 intensieve samenwerking

dagelijks bestuur sportraad

i.v.m. jeugdwerking

• S5 instappen in impulssubsidie

van overheid

ZWAKTE

• Z1 geen aanmoediging voor

gekwalificeerde trainers

• Z2 slechte afstemming van

sportprogramma en clubwerking

• Z3 ontbreken van een

inventaris van de trainers

KANS

• K1 impulssubsidie overheid

• K2 clubs zijn tevreden over

samenwerking van sportdienst

en sportraad

• K3 goede en correcte

werking van dagelijks

bestuur sportraad

• K4 interesse voor sport bij de

schoolgaande jeugd

• K5 vraag naar kwaliteit

• K6 aanbod aan bijscholingen

bij externe organisaties

• K7 > 80 % van de jeugd

sport buiten de schooluren

BENUTTEN – INVESTEREN

• S4-K2-K3 tevredenheid en

betrokkenheid clubs en

sportraad als sensibilisatie

voor nood aan kwaliteit bij

jeugdbegeleiders

• S2-K4 sportkampen verder

kwalitatief uitbouwen

• S4-K4 interesse jeugd sport

overbrengen bij clubs en

samenwerken aan kwaliteit

• S1-K5-K6 samenwerken met

externe organisatoren om

dicht bij Affligem bijscholingen

te kunnen aanbieden

• S4-K7 jeugd in Affligem wil

sporten, samen met sportraad

dit kwalitatief uitwerken

• S1-K1 impulssubsidie om

kwaliteit bij jeugdsportbegeleiders

te verhogen

VERBETEREN

• Z1-B1 impulssubsidie uitwerken

als aanmoediging

• Z2-K3 sportprogramma met

de sportraad opstellen

• Z3-K2 betrokkenheid van

clubs gebruiken om

inventaris op te stellen

SBP 2008 – 2013 / 52

BEDREIGING

• B1 weinig jeugdclubs in de

gemeente

• B2 amateurisme bij clubs

• B3 clubs zien de nood aan

gekwalificeerde trainers niet

• B4 onbereidheid van

sommige trainers om een

diploma te behalen of

bijscholing te volgen

• B5 vrijwilligersstatuut en

vraag naar extra vergoeding

voor diploma

• B6 tijdsgebrek

VERDEDIGEN

• S4-B2-B3-B4 De goede

werking van de sportraad

hanteren om de clubs te

sensibiliseren en trainers en

bestuur warm te maken voor

kwaliteit

• S1-B6 bijscholingen dicht bij

Affligem zijn tijdsbesparend

en drempelverlagend

• S5-B5-B4 subsidie toekennen

voor volgen van vorming als

motivatie

• S4-S5-B1 via de subsidie en

de sportraad als motivator,

clubs warm maken om te

starten met een degelijke

jeugdwerking

ELIMINEREN – VERBETEREN

• Z1-B1 subsidie kan de clubs

aanmoedigen om met een

jeugdwerking te starten

• Z1-B2-B3-B4 subsidie en

overleg aangrijpen om

mentaliteitswijziging teweeg

te brengen bij de clubs


8.2 Doelstellingen

Strategische doelstelling 1

Tegen eind 2013 beschikken 50% van alle jeugdclubtrainers over een sporttechnisch diploma.

Operationele doelstelling 1.1

Tegen eind 2010 beschikken 25% van alle jeugdclubtrainers over een sporttechnisch

diploma.

Operationele doelstelling 1.2

Tegen eind 2009 geeft de gemeente financiële ondersteuning voor het behalen van

een sporttechnisch diploma door jeugdclubtrainers.

De gemeente Affligem nam tot op heden geen echte initiatieven om de kwaliteit bij de

jeugdsportbegeleiders te verhogen.

Samen met de sportregio Pajottenland organiseren we jaarlijks een aantal bijscholingen zowel

voor clubbestuurders als trainers.

Door mee in te stappen in het decreet sport voor allen beleid willen we de komende legislatuur

werken aan een kwaliteitsverhoging bij de jeugdsportbegeleiders.

Wij verwachten dat zij over een sporttechnisch diploma zullen beschikken en zetten

hiertegenover een financiële vergoeding. Dit alles zal samen met het subsidiereglement voor

de sportverenigingen uitgewerkt worden.

8.3 Plan van aanpak

Strategische doelstelling 1

Tegen eind 2013 beschikken 50% van alle jeugdclubtrainers over een sporttechnisch diploma.

Operationele doelstelling 1

Tegen eind 2010 beschikken 25% van alle jeugdclubtrainers over een sporttechnisch diploma.

Financiële prognose: 500 euro (algemene werkingskosten sportdienst)

Indicator:

Aantal jeugdclubtrainers met diploma

Maatregelen Timing Wie?

1. inventaris opstellen van alle jeugdtrainers 2008 Sportdienst

2. organiseren van bijscholingen jaarlijks Sportdienst en

organiserende instanties

3. overleg en communicatie sportclubs 2008 Sportdienst

4. advies sportraad Jaarlijks sportraad

5. evaluatie Jaarlijks Sportdienst en sportraad

Operationele doelstelling 2

Tegen eind 2009 geeft de gemeente financiële ondersteuning voor het behalen van een

sporttechnisch diploma door jeugdclubtrainers.

SBP 2008 – 2013 / 53


Financiële prognose: 9.600 euro

Indicator:

Uitbetaling subsidie

Maatregelen Timing Wie?

1. overleg sportclubs en sportraad 2008 Sportdienst en sportraad

2. opstellen reglement financiële tussenkomst 2008 Sportdienst en sportraad

3. proefjaar en evaluatie 2008 Sportdienst en sportclubs

4. invoeren reglement en eerste uitbetaling 2009 sportdienst

5. evaluatie Jaarlijks Sportdienst en sportraad

8.4 Evaluatie

In het kader van de uitvoering van het sportbeleidsplan is het een decretale verplichting om

een jaarlijks verslag, een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie op te stellen.

Voorafgaand aan deze verslagen zal een evaluatie met de sportraad gebeuren.

De opstelling van een subsidiereglement voor de sportverenigingen en meer specifiek voor de

jeugdsportbegeleiders is een nieuw gegeven in de gemeente Affligem. Tot op heden werden

de subsidies verdeeld na uitgebreid overleg tussen de drie commissies van de sportraad.

De sportdienst zal op basis van het overleg tussen de sportverenigingen, de decretale

voorwaarden en de reeds werkende subsidiereglementen een ontwerp opmaken dat uitvoerig

door de sportverenigingen en de sportraad kan getest worden.

SBP 2008 – 2013 / 54


9. Samenvatting

Het gemeentebestuur Affligem beslist om in te stappen in het decreet sport voor allen beleid

van de Vlaamse Regering. Naar aanleiding van deze beleidsintentie wordt een sportbeleidsplan

opgesteld dat aan de decretale voorwaarden voldoet.

De Vlaamse overheid stelt hier tegenover een subsidie van 1,5 euro per inwoner per jaar. De

gemeente Affligem legt bij elke euro van de overheid een halve euro bij.

Overzicht periode tot 2007

Sportpromotie:

Sinds 2000 heeft de gemeente Affligem een sportdienst. Een eigen sportprogramma werd

opgesteld met speciale aandacht voor de jeugd, de scholen, volwassen dames en senioren.

Voor de leeftijd 3 tot 12 jaar wordt intensief samengewerkt met de scholen. De belangrijkste

voorbeelden hiervan zijn de scholenveldloop, de Ronde van Affligem en de schoolsportdagen.

Deze gaan allen door tijdens de schooluren en zijn extra bijkomende sporturen op school.

Tijdens de vakanties organiseert de sportdienst samen met turnclub VZW Activo sportkampen

voor 3 tot 14 jarigen.

Naast een eigen sportprogramma werkt de sportdienst ook samen met andere

sportpromotoren. Zo behoort de gemeente Affligem tot de Sportregio Pajottenland en werkt de

sportdienst vaak samen met de Provincie, Bloso en de Stichting Vlaamse Schoolsport voor de

promotie van provinciale en landelijke activiteiten.

De gemeente Affligem kreeg doorheen de jaren niet voor niets meermaals de titel

sportvriendelijke gemeente.

Sportaccommodatie:

De gemeente Affligem beschikt sinds geruime tijd over een sporthal, 3 voetbalterreinen, , een

multifunctioneel plein Zegershof, een gemeentelijke visvijver en een Bloso-mountainbikeparcours.

De laatste jaren zijn er heel wat veranderingen gebeurd. Er werden twee

voetbalpleinen aangekocht door de gemeente (Teralfene en Essene). Een plein op de

Bellekouter werd voorzien van verlichting. Het BPA Bellekouter werd uitgebreid waardoor de

paardenpiste werd verfraaid en er een zandpiste in voorzien werd, elk omgeven door een

prachtige omheining. Rondom dit alles werd ondertussen ook al een loopbaan in houtschors

aangelegd. Aan het patronaat in Essene en achter het gemeentehuis aan de Bellekouter

werden een aantal petanqueterreinen aangelegd. In de sporthal werd een extra berging

bijgebouwd.

Daarnaast zijn er nog heel wat ideeën, behoeften, plannen en vooral mogelijkheden. Het is

echter wachten op het structuurplan en het ruimtelijk uitvoeringsplan alvorens nieuwe

sportaccommodatie kan verwezenlijkt worden.

Advies:

De sportclubs van Affligem hebben zich bijna allemaal verenigd in de sportraad. De sportraad

is meer dan een adviesorgaan. Naast het geven van advies over alles wat sport aanbelangt,

staat de sportraad en meer bepaald het dagelijks bestuur van de sportraad in voor een aantal

sportpromotionele activiteiten. De scholenveldloop, de Ronde van Affligem, de Grote Prijs

Affligem Vissen en de sportlaureatenviering zijn niet weg te denken succesverhalen van de

sportraad.

De sportraad behartigt in de eerste plaats de belangen van alle Affligemse sportverenigingen.

Het financieel ondersteunen van de werking van de sportclubs is reeds jaren een feit. Er werd

van de gemeente een jaarlijkse subsidie bekomen van maar liefst 20.000 euro. Momenteel

ontbreekt echter een objectief en door alle verenigingen gedragen subsidiereglement.

Voor een betere werking tussen de gemeente en de sportclubs wordt op regelmatige basis

vergadert met de betrokken verenigingen. Het principe van een interactieve bestuursstijl wordt

in Affligem reeds op veel vlakken toegepast.

SBP 2008 – 2013 / 55


Beheer sporthal:

Voor het beheer van de sporthal werkt de sportdienst samen met een beheerraad. De raad

van beheer van de sporthal is deels samengesteld uit politieke afgevaardigden en deels uit

afgevaardigden van de sportraad. Deze raad bespreekt jaarlijks de bezetting van de sporthal

en geeft advies voor het beheer van de sporthal.

Bevragingen:

800 mensen en sportclubs vulden onze sportenquête in. De belangrijkste resultaten uit die

bevragingen kunnen als volgt worden samengevat.

- zwemmen

- sportkampen

- schoolsport

- nieuwe accommodatie

- opletten bezetting sporthal in de toekomst

- onderhoud is heel belangrijk

- nood aan subsidiereglement

- kwaliteit

Doelstellingen sportbeleidsplan 2008-2013

Sportverenigingen:

In de komende zes jaar willen we de kwaliteit van de sportclubs verbeteren.

Dit willen we realiseren door zowel de club, de jeugdtrainers als de clubbestuurders

kwaliteitscriteria op te leggen.

De door de gemeente erkende sportclubs willen we aan een aantal kwaliteitsdoelstellingen

laten voldoen. Wanneer een club erkend is en wat de kwaliteitsdoelstellingen zijn, zullen we

samen met de sportraad bepalen in de loop van het jaar 2008.

De helft van de jeugdclubtrainers dienen over een sporttechnisch diploma te beschikken tegen

eind 2012.

Ook de clubbestuurders dienen zich bij te scholen. Minstens de helft van alle clubbestuurders

dienen een vormingsattest te kunnen voorleggen tegen eind 2012.

De inspanningen van de clubs, clubbestuurders en jeugdtrainers willen we beantwoorden met

een duidelijke en eerlijke financiële en logistieke ondersteuning. Samen met de clubs zullen

daartoe de nodige reglementen worden opgesteld. In 2008 zal het subsidiereglement voor de

directe financiële ondersteuning van de sportverenigingen klaar zijn en reeds uitgevoerd

worden.

Andersgeorganiseerde sport

De gemeente Affligem spitst zich toe op de schoolsport.

In de eerste plaats wil de sportdienst een kwalitatief sportprogramma uitwerken voor de 3 tot

12 jarigen en dit samen met alle Affligemse basisscholen. In het eigen sportprogramma zijn

de meest gekende activiteiten de scholenveldloop, de Ronde van Affligem en de

schoolsportdagen. Naast het eigen sportprogramma maakt de sportdienst ook gebruik van

organisaties van anderen (zoals de Provincie, Bloso, SVS, sportregio Pajottenland,…) om

activiteiten voor de scholen aan te bieden.

De scholen doen heel wat inspanningen om naast de normale lesuren lichamelijke opvoeding

ook extra sporturen op het programma te krijgen. Dit willen wij belonen aan de hand van

financiële en logistieke ondersteuning. Met de verkregen waardebons (totaalwaarde 2.250

euro) kunnen de scholen sportmateriaal aankopen voor de lessen LO.

Naast dit sportprogramma heeft de gemeente en de sportraad twee ambitieuze doelstellingen.

SBP 2008 – 2013 / 56


De eerste ambitie wil de leerlingen fietsvaardiger maken. In 2012 willen we bij de leerlingen

van het vijfde leerjaar enkel foutloze parcours optekenen tijdens de Ronde van Affligem.

Daartoe zal de sportraad samen met de sportdienst een concept ontwikkelen dat door de

scholen jaarlijks kan uitgeleend worden in alle leerjaren.

Met de tweede ambitie willen we de leerlingen op een efficiëntere en goedkopere manier laten

zwemmen. Daartoe willen we een samenwerking tot stand brengen met de gemeente

Liedekerke en de vervoersmaatschappijen. Aan het einde van de rit, binnen zes jaar, willen

we een betere verdeling van de lesuren zwemmen voor de leerlingen van de gemeente

Affligem. Het schoolzwemmen moet ook goedkoper worden, dit zowel op het toegangsticket

van het zwembad als voor de vervoerskosten van en naar het zwembad.

De realisatie van deze doelstellingen hangen uiteraard voor een groot deel af van de

gemeente Liedekerke en de vervoersmaatschappijen.

Toegankelijkheid en diversiteit

De sportdienst richt een eigen sportprogramma van meerdaagse activiteiten in voor de jeugd,

volwassen dames en senioren. Dit doen we in kwalitatieve omstandigheden en aan

democratische prijzen. Het gaat hier meer bepaald over de sportkampen voor de jeugd, de

step-aërobic voor dames en de onderhoudsgym voor senioren. Gekwalificeerde lesgevers

zoeken we eerst op eigen bodem of worden aangesteld via Vlabus.

Naast deze doelgroepen komen ook andere activiteiten aan bod. We denken hierbij aan de

wandelzoektocht, de start to run, de viswedstrijd, de sportlaureatenviering,….

De sportdienst verleent haar medewerking aan evenementen in samenwerking met ander

organisaties zoals de Provincie, Bloso, sportregio Pajottenland, SVS,… Jaarlijks terugkerende

activiteiten zijn: De Gordel, Jeugdsportival, Inlineskate, Seniorensportdagen,

Personeelssportdag, Avonturendag,…

Het sportprogramma bekendmaken bij de juiste personen is een doelstelling die we willen

realiseren door vooral via de scholen de informatie te verspreiden. Doelgroepen die niet via

de scholen kunnen bereikt worden gaan we via andere kanalen moeten bereiken. Tegen eind

2012 willen we dat de helft meer mensen op de hoogte zijn van onze activiteiten dan in 2007.

Sportinfrastructuur

Er zijn een aantal hete hangijzers voor wat betreft de sportinfrastructuur. Het voetbalterrein

van Emi-Essene en de daarbij horende sanitaire accommodatie is er één van. Tegen 2009

moet een oplossing gevonden worden voor dit ruimtelijk probleem.

Er zijn heel wat noden en behoeften voor wat betreft bijkomende recreatieve en competitieve

infrastructuur. De site aan de Bellekouter biedt heel wat mogelijkheden, maar ruimtelijk gezien

dient eerst het structuurplan en het ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld en goedgekeurd te

worden. Tot die tijd kunnen de ideeën, noden en behoeften van de verenigingen en de

inwoners verzameld, besproken en bekeken op haalbaarheid worden.

Eind 2010 willen we de Finse Piste aan de Bellekouter klaar hebben.

Naast de eigen infrastructuur willen we ook samenwerken met andere organen zoals de

gemeente Liedekerke en de paters van de abdij van Affligem.

De inwoners en de scholen aan goedkopere tarieven laten zwemmen is een doelstelling.

Op het domein Verbrugghen van de paters zijn heel wat recreatieve sportmogelijkheden. Een

wederzijdse samenwerking is een haalbare kaart.

Naast nieuwe initiatieven is de zorg voor de bestaande sportinfrastructuur minstens even

belangrijk. De tevredenheid van de gebruikers moet daarom minstens even hoog zijn in 2012

dan in 2007. Een optimale bezetting van de sportterreinen is een belangrijke doelstelling.

SBP 2008 – 2013 / 57


Samen met de technische dienst en werkliedenpool zetten we een duidelijk schema op voor

het regelmatig onderhoud van alle gemeentelijke terreinen.

Kwaliteit jeugdsportbegeleider

De gemeente Affligem wil instappen in het impulsbeleid van de Vlaamse Overheid. De

kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders moet omhoog. Dit is een doelstelling die we algemeen

ook opgenomen hebben in hoofdstuk 4 van het sportbeleidsplan, bij de ondersteuning van de

sportverenigingen.

Slotwoord

Samen met de sportraad heeft de gemeente Affligem een ambitieus sportbeleidsplan

opgesteld. Een plan dat gedragen wordt door de sportverenigingen en waarin de behoeften

van de inwoners en de scholen ruimschoots aan bod komen.

Vanuit de sportdienst en de stuurgroep zijn we ervan overtuigd dat dit gemeentebestuur de

doelstellingen van dit sportbeleidsplan zal waarmaken.

Meer nog dan vorige jaren zal de sportraad niet langs de zijlijn toekijken maar actief

meewerken aan de uitvoering en evaluatie van het sportbeleidsplan.

SBP 2008 – 2013 / 58


10. Bijlagen

• bijlagen i.v.m. de sportgekwalificeerde ambtenaar

- kopie diploma

- bewijs tewerkstelling gemeente Affligem

• bijlagen i.v.m. de autonome sportraad

- samenstelling sportraad

- goedkeuring gemeenteraad

- statuten sportraad

• bijlagen i.v.m. de subsidieregeling sportverenigingen

• bijlagen i.v.m. bevragingen

- enquête kinderen

- enquête inwoners

- enquête clubs

SBP 2008 – 2013 / 59


Bijlagen i.v.m. de sportgekwalificeerde ambtenaar

o kopie diploma

o bewijs tewerkstelling gemeente Affligem

SBP 2008 – 2013 / 60


SBP 2008 – 2013 / 61


SBP 2008 – 2013 / 62


SBP 2008 – 2013 / 63


SBP 2008 – 2013 / 64


SBP 2008 – 2013 / 65


SBP 2008 – 2013 / 66


Bijlagen i.v.m. de autonome sportraad

o samenstelling sportraad

o goedkeuring gemeenteraad

o statuten sportraad

SBP 2008 – 2013 / 67


SAMENSTELLING SPORTRAAD AFFLIGEM - december 2007

VERENIGING AFGEVAARDIGDEN STRAAT GEMEENTE

SPORT PLAATSVERVANGER

Commissie zaalsport

VC Affligem Kristoff De Backer Langestraat 271 1790 Affligem

volleybal Stefaan Van Geite Langestraat 100 1790 Affligem

KWB minivoetbal Jos Bosteels Brusselbaan 28 1790 Affligem

minivoetbal Etienne Vaeyens Begonialaan 50 1790 Affligem

Affligem Trotters Ann Herreman Kaaistraat 30 1790 Affligem

basketbal Martin Herreman Kaaistraat 30 1790 Affligem

DDT Boys

zaalvoetbal

Dirk Geeraerts Bremtstraat 65 1790 Affligem

Kerncompetitie Bellekouter Affligem Marc Sterckx Krokussenlaan 22 1790 Affligem

zaalvoetbal Karel De Greve Zegershof 11 1790 Affligem

VZW Activo Marc Delmoitie Oude Baan 55 1790 Affligem

turnen An Pauwels Oude Baan 55 1790 Affligem

ZVC Bellekouter Affligem Kurt Berlo Bellestraat 197 1790 Affligem

zaalvoetbal Kris Claes Raffelgemstraat 16/46 9300 Aalst

ZVK Lloret Boys Veerle Van Humbeeck Kerlemeers 19A 1790 Affligem

zaalvoetbal Rony Moens Kerlemeers 19A 1790 Affligem

KWB Essene volleybal Johan Muylaert B. Wambacqstraat 3 1790 Affligem

volleybal Stefaan Van Vaerenberg Guido Gezellestraat 82 9470 Denderleeuw

Juventus Floorball club Giovanni Lombardi Spechtbaan 1 9472 Iddergem

floorball Christoffel Maekelbergh Zegershof 40 1790 Affligem

KWB Hekelgem Freddy Baert Boekhoutstraat 9A 1790 Affligem

volleybal Luc Platteau Langestraat 223 1790 Affligem

Commissie outdoor gebonden sport

De Lustige Vissers Affligem Marie-Paule De Deyn De Mattein 44 1790 Affligem

vissen Francis Raes De Mattein 44 1790 Affligem

T Kluizeputje Moens Jean-Pierre Langestraat 110 1790 Affligem

vissen Hugo Platteau Langestraat 105 1790 Affligem

Vissersclub Zout en Zoet Ward Arijs Vogelzang 23 1790 Affligem

vissen Hans Cornand Klapstraat 69/2 1790 Affligem

9320

De Daalvissers Marie-Paule Coene Autostradelaan 9 Erembodegem

vissen Frank Van Oost Verbindingstraat 8 1790 Affligem

EMI Essene Severin Nevens Molenstraat 131 1790 Affligem

voetbal Jan Mertens Boekhoutstraat 13 1790 Affligem

VC De Leeuwkens Teralfene Wim Callebaut Daalstraat 126 1790 Affligem

voetbal Gert Van Den Broeck 1790 Affligem

Sporting Affligem Marc Geeraerts Kerkweg 3 1790 Affligem

voetbal Johan De Greve Groeneweg 88 1790 Affligem

FC Eendracht Affligem Erwin Michiels Domentveldstraat 11 1790 Affligem

voetbal Geert Arijs De Mattein 54 1790 Affligem

Western Riding Cindy Depril Domentveldstraat 32 1790 Affligem

paardensport Omer Depril Domentveldstraat 32 1790 Affligem

Jumping Team 'T Okaaihof Marc Callebaut Okaaistraat 36 1790 Affligem

paardensport Nathalie Geeraerts Portugeesstraat 46 1790 Affligem

Affligemse Ponyclub Cooman Patrick Portugeesstraat 71 1790 Affligem

paardensport Jean-Pierre De Braekeleer Aarhulst 32 1790 Affligem

LRV Sint-Michiel Affligem Lydia D'Hauwers Schapenstraat 20 1703 Schepdaal

SBP 2008 – 2013 / 68


paardensport Leen Van den Broeck Lindendries 125 1730 Asse

VZW Jumpingteam Ten Bellekouter Berlo Ludwig Groeneweg 51 1790 Affligem

paardensport Van Campenhout Alfons Bocht 113 1790 Affligem

Affligemvissers Fons Van Bever Boekhoutstraat 23 1790 Affligem

vissen Emile Bosteels Brusselbaan 106 1790 Affligem

Commissie outdoor niet gebonden sport

Recreatiesport

Christiane Van

Droogenbroeck Krommaartweg 43 1790 Affligem

recreatie Langestraat 12 1790 Affligem

WSC Dr. Tistaertvrienden vzw Dirk Vertommen Zegershof 56 1790 Affligem

organisatie wielerwedstrijden Freddy Van Der Elst De Mattein 127 1790 Affligem

Verenigde Affl. Wielerclubs Yvonne Veirman Balleistraat 42 1790 Affligem

organisatie wielerwedstrijden Victor De Raes Balleistraat 42 1790 Affligem

WTC Bell's Nathalie Wellemans Bellestraat 223 1790 Affligem

wielertoerisme Koen Lauwerijs Bellestraat 223 1790 Affligem

PSV Cycling Team Affligem Juliaan Van Ginderdeuren Tulpenlaan 18 1790 Affligem

wielrennen Willy Pieters Fosselstraat 11 1790 Affligem

PSV Affligem Pierre Favest Krommaartweg 36 1790 Affligem

omnisport Jacquot Van Handenhove Aarhulst 78 1790 Affligem

De Pajotten Hekelgem Julia Mattens Prieelstraat 5 1740 Ternat

wandelen Paul De Roy Leon De Loofstraat 42 9050 Gentbrugge

WTC & MB Sport en Vreugde Nadine De Dier Bellestraat 269 1790 Affligem

wielertoerisme Carlos Van Schuerbeek Bellestraat 271 1790 Affligem

WTC Fiets U Fit Teralfene Marc Van de Maele Kleine Heideweg 28 1790 Affligem

wielertoerisme Ferdinand Arijs

De Dauwstappers Nicole Steppe Bellekouter 50 1790 Affligem

wandelen Victor Bellemans Aarhulst 81 1790 Affligem

VWO Belletrekkers Affligem Leontien Van Langenhove Kruisstraat 23 1790 Affligem

wandelen Laurens Van Der Schueren Kruisstraat 23 1790 Affligem

Affligems Wielerteam Stefaan Uyttersprot Fosselstraat 60 A 1790 Affligem

wielrennen Chris Van den Cruyce Nieuwe Kassei 95 1790 Affligem

Auto-Rodeo team Smiley's team Virginie Teichmann Petterstraat 4 1790 Affligem

autosport Dimitri Holbrecht Krommaartweg 36 1790 Affligem

Nevensvrienden Edmond Moyson Moortelstraat 32 1790 Affligem

wielertoerisme Hugo Seghers Spiegelstraat 50 1730 Asse

KAV Essene Rita Nevens Boonhof 38 1790 Affligem

recreatiesport Brenda VandenEede Moortelstraat 20 1790 Affligem

SBP 2008 – 2013 / 69


SBP 2008 – 2013 / 70


SBP 2008 – 2013 / 71


SBP 2008 – 2013 / 72


SBP 2008 – 2013 / 73


SBP 2008 – 2013 / 74


Erkenning

Artikel 1

De sportraad wordt erkend als adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 9 maart 2007

volgens de nadere voorwaarden bepaald in deze afsprakennota.

Doelstellingen

Artikel 2

De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen de sportraad

betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijke sportbeleid.

De gemeentelijke sportraad zal hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, advies verlenen

over alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het gemeentelijk

sportbeleid en voor alle aangelegenheden die voorzien zijn in de van kracht zijnde

regelgeving.

De sportraad zal een expliciete rol vervullen bij het tot stand komen van het sportbeleidsplan.

De sportraad moet dan ook betrokken worden bij de opmaak, uitvoering en evaluatie van het

sportbeleidsplan.

Vooraleer de gemeentebegroting ter goedkeuring wordt voorgelegd zal de sportraad

geadviseerd worden.

Informatie-uitwisseling en overleg

Artikel 3

Om de adviesfunctie van de erkende sportraad mogelijk te maken zal het gemeentebestuur

aan de sportraad de adviesvragen, de agenda van de gemeenteraad, een afschrift van de

gemeenteraadsbeslissingen betreffende de hen toegewezen beleidsmateries, ter beschikking

stellen. De documenten zullen verstuurd worden aan de voorzitter en een lid van het dagelijks

bestuur, aan te duiden door het adviesorgaan.

De schepen van sport en/of de sportfunctionaris zal op vraag van de sportraad mededeling

geven van de agendapunten van de vergaderingen van het college van burgemeester en

schepenen die te maken hebben met de beleidsmateries waarover de sportraad

adviesbevoegdheid heeft.

Artikel 4

Wanneer het gemeentebestuur de sportraad om advies vraagt, zal het bij de adviesvraag alle

nodige informatie voegen. Tevens hebben de leden van de sportraad het recht om inzage te

nemen in alle documenten en dossiers die betrekking hebben op het dossier, tenzij er

wettelijke bezwaren zijn. Dit inzagerecht zal uitgeoefend worden via de sportfunctionaris.

Wanneer de sportraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen kan hij steeds

informatie opvragen aan het college van burgemeester en schepenen, dat deze informatie ter

beschikking zal stellen tenzij er wettelijke bezwaren zijn.

De schriftelijke verzoeken om informatie zullen binnen de tien werkdagen beantwoord worden

door de wettige informatie ter beschikking te stellen, ofwel door de wettelijke bezwaren tegen

de informatieverstrekking mee te delen.

Advies vragen

Afsprakennota

Sportraad - Gemeentebestuur Affligem

______________________________________________________

Artikel 5

Het gemeentebestuur zal de adviesvragen schriftelijk stellen met:

1. een duidelijke omschrijving van de concrete vraag;

SBP 2008 – 2013 / 75


2. opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever moet

rekening houden;

3. opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur zal de sportraad steeds minimaal een termijn van zes weken geven te

rekenen vanaf de datum van verzending van de adviesvraag.

Slechts om uitzonderlijke redenen en omwille van hoogdringendheid kan het gemeentebestuur

deze termijn op gemotiveerd verzoek inkorten.

In onderlinge afspraak tussen sportraad en gemeentebestuur kan de termijn ook verlengd

worden.

Advies uitbrengen

Artikel 6

De sportraad zal de adviezen die hij uitbrengt steeds schriftelijk bezorgen aan het

gemeentebestuur en in de adviezen melding maken van:

1. de wijze waarop het advies tot stand kwam met duidelijke opgave welke betrokkenen op

welke manier geconsulteerd werden;

2. de argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies;

3. duidelijke weergaven van het standpunt van de adviesraad met vermelding van afwijkende

meningen of minderheidsstandpunten.

De tekst van de adviezen maakt steeds deel uit van het desbetreffende dossier dat wordt

voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

Beantwoording van adviezen

Artikel 7

Het gemeentebestuur zal binnen een termijn van 6 weken, te rekenen vanaf de datum dat het

advies bij het gemeentebestuur toekwam, een schriftelijk gemotiveerd antwoord op het advies

bezorgen aan de erkende sportraad. Afwijkingen op het uitgebrachte advies zullen duidelijk

gemotiveerd worden door het bestuur. Indien de verdere behandeling van het dossier langere

tijd vraagt, zal het gemeentebestuur een antwoord bezorgen met melding van de procedure

die het dossier nog verder moet volgen en de opgave van de datum waarop een definitief

antwoord aan de sportraad zal bezorgd worden.

Ondersteuning

Artikel 8

Het gemeentebestuur zal de erkende sportraad ondersteunen door:

a. op de gemeentelijke begroting jaarlijks een budget voor de werking van de sportraad te

voorzien.

b. administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke diensten en door het

ter beschikking stellen van de sportfunctionaris.

Samenstelling en werking van de sportraad

Artikel 9

De algemene vergaderingen en de verslagen van de algemene vergadering van de sportraad

zijn steeds openbaar.

Het gemeentebestuur kan de sportraad verzoeken om als publiek uitgenodigd te worden bij de

beraadslaging van bepaalde adviezen. Het publiek heeft geen spreekrecht op de

vergaderingen.

Artikel 10

De sportraad stelt statuten op over de samenstelling en de werking en legt deze ter

bekrachtiging voor aan de gemeenteraad.

SBP 2008 – 2013 / 76


Klachtenprocedure

Artikel 11

Elke betrokkene bij het sportbeleidsplan van het gemeentebestuur kan een gemotiveerd

bezwaarschrift indienen met betrekking tot:

a. de goedkeuring van het gemeentelijk sportbeleidsplan door de gemeenteraad;

b. de goedkeuring van het jaarlijks verslag door het college of desgevallend de

gemeenteraad;

c. het niet uitvoeren van het gemeentelijk sportbeleidsplan conform de vermelde

doelstellingen indien via het jaarlijks verslag geen afdoende motivatie of wijziging van

doelstelling geformuleerd werd.

Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij Bloso en kan maar worden behandeld indien

het wordt vergezeld van een advies van de gemeentelijke sportraad.

Artikel 12

Het bezwaarschrift tegen de goedkeuring van het gemeentelijk sportbeleidsplan moet worden

verstuurd aan Bloso binnen een termijn van dertig dagen na de goedkeuring van het

sportbeleidsplan door de gemeenteraad.

Het bezwaarschrift tegen de goedkeuring van het jaarlijks verslag door het college kan worden

ingediend tot uiterlijk 30 september van het jaar dat volgt op het jaar waarop het verslag

betrekking heeft.

Het bezwaarschrift tegen het niet uitvoeren van het gemeentelijk sportbeleidsplan conform de

vermelde doelstellingen kan worden ingediend bij het Bloso tot uiterlijk dertig dagen na

ontvangst door Bloso van het jaarlijks verslag over het betrokken begrotingsjaar.

Mededeling

Artikel 13

De gemeenteraadsbesluiten van de afsprakennota en van de statuten van de erkende

sportraad zullen onmiddellijk ter kennisgeving meegedeeld worden aan de dienst Toezicht van

Binnenlandse Aangelegenheden van de Vlaamse Regering.

SBP 2008 – 2013 / 77


HOOFDSTUK I: DOELSTELLING

Artikel 1

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie

te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.

De sportraad doet dit o.a. door:

a. Het geven van advies aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek,

voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid en voor

alle aangelegenheden die voorzien zijn in de van kracht zijnde regelgeving;

b. Het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen alle Nederlandstalige sportinitiatieven

o.a. sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als

publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente;

c. Het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op het gebied van sportbeoefening en

kaderopleiding;

d. Het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie;

HOOFDSTUK II: SAMENSTELLING EN STRUCTUUR

Artikel 2

De sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de

bevolking. Hij is samengesteld uit een algemene vergadering, drie sportcommissies en een dagelijks

bestuur.

ALGEMENE VERGADERING

Lidmaatschap sportraad

Statuten

Gemeentelijke Sportraad Affligem

______________________________________________________

Artikel 3

Kunnen lid worden van de sportraad:

1. Afgevaardigden van alle Nederlandstalige sportinitiatieven o.a. sportverenigingen, sportprojecten,

instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportactiviteiten ontplooien op

het van toepassing zijnde grondgebied;

2. Deskundigen inzake sport

Artikel 4

Elke vereniging, organisatie, instelling wijst, volledige vrij, 1 lid en 1 plaatsvervanger aan.

Deze dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

a. zij moeten lid zijn van het sportinitiatief dat zij vertegenwoordigen;

b. zij mogen niet meer dan één sportinitiatief vertegenwoordigen.

Artikel 5

Deskundigen zijn personen die wegens hun bijzondere sportieve bevoegdheid en/of bekwaamheid

positief kunnen bijdragen tot de werking van de sportraad. Zij kunnen geen bestuurslid zijn van een

organisatie die lid is van de sportraad. De algemene vergadering bepaalt of een deskundige voldoet aan

artikel 2 en 5 om lid te kunnen worden van de sportraad.

Artikel 6

Alle leden zijn stemgerechtigd. Elk lid heeft één stem.

SBP 2008 – 2013 / 78


Artikel 7

Politieke mandatarissen van het eigen bestuur kunnen geen deel uitmaken van de sportraad. De schepen

bevoegd voor de sport kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen.

Artikel 8

De sportgekwalificeerde ambtenaar volgt de vergaderingen van de sportraad als waarnemer en neemt het

secretariaat waar.

Artikel 9

Een sportinitiatief dat lid van de sportraad wenst te worden, dient een aanvraag te richten aan het

dagelijks bestuur van de sportraad. Indien het beantwoordt aan de in artikel 3 gestelde normen, kan het

toetreden tot de algemene vergadering.

Bevoegdheden van de algemene vergadering

Artikel 10

Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren:

a. De wijziging van de statuten en de ontbinding van de sportraad;

b. Het aanvaarden en uitsluiten van leden van de algemene vergadering;

c. De verkiezing, aanstelling en het ontslag van bestuurders;

d. De aanstelling van de rekeningnazichters;

e. De jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en de begroting van de sportraad;

f. Het verlenen van advies over het sportbeleidsplan en het jaarlijks verslag;

Bepalingen betreffende vergaderingen en stemmingen

Artikel 11

De algemene vergadering komt minstens 1 maal per jaar samen. Een buitengewone

algemene vergadering kan worden bijeengeroepen hetzij door het dagelijks bestuur, hetzij op

schriftelijk verzoek van minstens één vijfde van de leden.

Artikel 12

Alle leden worden schriftelijk opgeroepen tot de algemene vergadering. De leden kiezen of zij

hun oproep via mail of per brief wensen te ontvangen.

De oproep vermeldt de agenda. In de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat

minstens één maand voor de samenkomst schriftelijk door een lid werd ingediend bij de

voorzitter of secretaris.

De uitnodiging wordt ten minste 10 dagen voor de vergadering verstuurd.

Artikel 13

De samenkomsten van de algemene vergadering worden voorgezeten door de voorzitter, bij

diens afwezigheid door de ondervoorzitter, als ook deze niet aanwezig is, door het aanwezige

bestuurslid met de hoogste leeftijd.

Artikel 14

Behalve bij wijziging van de statuten of bij ontbinding van de sportraad kan de algemene

vergadering slechts geldig vergaderen indien minstens de helft van de leden aanwezig is.

Bij wijziging van de statuten of ontbinding van de sportraad is een twee derde aanwezigheid

van de leden noodzakelijk.

Als dit aantal niet aanwezig is, wordt binnen de veertien dagen een buitengewone algemene

vergadering samengeroepen met dezelfde agenda, welke geldig beslist bij gewone

meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Bij de oprichting of heroprichting van de sportraad kan de algemene vergadering geldig

vergaderen ongeacht het aantal aanwezige leden.

SBP 2008 – 2013 / 79


Artikel 15

De effectieve leden kunnen zich op de samenkomsten van de algemene vergadering laten

vervangen door hun plaatsvervanger.

Artikel 16

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Behalve bij uitsluiting

van de leden, bij wijziging van de statuten of bij ontbinding van de sportraad, hier is een twee

derde meerderheid van de stemmen noodzakelijk.

Artikel 17

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Indien deze staking van

stemmen zich voordoet bij geheime stemming, volgt een herstemming.

Aan- en uitsluiting van de leden

Artikel 18

Een sportinitiatief is ontslagnemend wanneer zij zijn ontslag schriftelijk ter kennis brengt aan

het dagelijks bestuur van de sportraad. Dit ontslag moet ondertekend zijn door de voorzitter

en twee leden van het bestuur van het betrokken initiatief.

Artikel 19

Bij een niet verwittigde afwezigheid op drie opeenvolgende vergaderingen is een lid

automatisch ontslagnemend.

Artikel 20

Een afgevaardigde verliest zijn mandaat als lid als hij niet meer voldoet aan één van de

voorwaarden gesteld in artikel 3.

SPORTCOMMISSIES

Artikel 21

De algemene vergadering wordt ingedeeld in drie sportcommissies:

1. De commissie zaalsport: voor sportinitiatieven die hun hoofdsport in zaal doorgaat (vb:

zaalvoetbal, badminton,…)

2. De commissie outdoor niet gebonden sport: voor sportinitiatieven die hun hoofdsport in

openlucht doorgaat en die niet gebonden zijn aan een specifiek terrein of afmetingen (vb:

wandelsport, wielrennen,…)

3. De commissie outdoor gebonden sport: voor sportinitiatieven die hun hoofdsport in

openlucht doorgaat en die gebonden zijn aan een specifiek terrein (vb: voetbal,

jumping,…)

Artikel 22

Elke commissie heeft een voorzitter en een ondervoorzitter, bepaald door het dagelijks bestuur

uit de verkozen bestuursleden van die commissie.

Artikel 23

Alle bestuursleden mogen alle commissies bijwonen, maar hebben enkel stemrecht in hun

eigen commissie.

Artikel 24

De sportcommissies hebben tot taak de specifieke materie betreffende een sporttak uitvoerig

te bespreken en hierover voorstellen te formuleren of advies te verstrekken aan het dagelijks

bestuur.

SBP 2008 – 2013 / 80


DAGELIJKS BESTUUR

Verkiezing van de bestuursleden

Artikel 25

De leden van het dagelijks bestuur worden verkozen via geheime stemming door de algemene

vergadering.

Uit de kandidaten worden per commissie drie leden verkozen voor het dagelijks bestuur. Niet verkozen

kandidaten worden als opvolgers gerangschikt per commissie en volgens het aantal behaalde stemmen.

Artikel 26

Het dagelijks bestuur duidt de functies van de bestuursleden aan, zijnde voorzitter, ondervoorzitter en

penningmeester.

Binnen de veertien dagen na de (her)samenstelling van de algemene vergadering komt het dagelijks

bestuur samen om de bestuursfuncties te kiezen.

Artikel 27

De duur van de mandaten bedraagt 6 jaar, behoudens herverkiezing. Wanneer een mandaat van een lid

tussentijds vacant wordt, wijst de algemene vergadering een opvolger aan die het mandaat voltooit.

Geldig vergaderen en besluiten vormen

Artikel 28

De schepen bevoegd voor de sport kan als waarnemer de vergaderingen bijwonen.

Artikel 29

De sportgekwalificeerde ambtenaar volgt de vergaderingen als waarnemer.

Artikel 30

Het dagelijks bestuur komt minstens 6 maal per jaar samen.

Op verzoek van tenminste één derde van de leden komt het bestuur binnen de veertien dagen samen.

Een schriftelijke uitnodiging (met agenda) wordt ten minste acht dagen tevoren verstuurd.

Artikel 31

Opdat een geldig besluit kan genomen is de aanwezigheid vereist van de helft plus één van de

bestuursleden.

Indien deze voorwaarde niet vervuld is, kan het bestuur binnen de acht dagen opnieuw samenkomen met

dezelfde agenda, welke geldig beslist bij gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 32

Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien deze staking

van stemmen zich voordoet bij geheime stemming, volgt een herstemming.

Bevoegdheden

Artikel 33

De bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn toegewezen, behoren tot de

bevoegdheid van het dagelijks bestuur.

HOOFDSTUK III: REKENINGEN VAN DE SPORTRAAD

Artikel 34

Elk jaar worden de rekeningen van het verlopen jaar en de begroting van het volgende jaar voorgelegd

aan de algemene vergadering.

SBP 2008 – 2013 / 81


Artikel 35

Alle rekeningen worden beheerd door de penningmeester en de secretaris. 20 Dagen vóór de algemene

vergadering zien twee rekeningnazichters (uit het dagelijks bestuur) de rekeningen na. Zij brengen

verslag uit aan de algemene vergadering.

HOOFDSTUK IV: ERKENNING

Artikel 36

De sportraad vraagt zijn erkenning aan het gemeentebestuur en legt daartoe zijn statuten en/of

huishoudelijk reglement, en de latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor.

Artikel 37

De gemeenteraad bepaalt, na advies van de sportraad, de voorwaarden en modaliteiten van de oprichting

en erkenning van de sportraad en van de werking van de sportraad, inzonderheid betreffende:

1. Maatregelen waarmee het recht op informatie van de sportraad ten aanzien van het gemeentebestuur

wordt gewaarborgd;

2. De wijze van aanvragen en uitbrengen van de adviezen met inbegrip van de termijn binnen dewelke

advies dient te worden uitgebracht;

3. De termijn binnen dewelke de gemeenteraad een gemotiveerd standpunt over de uitgebrachte

adviezen inneemt;

4. De wijze van betrokkenheid van de sportraad bij de opmaak, uitvoering en evaluatie van het

sportbeleidsplan;

5. Maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de werkzaamheden van de sportraad;

6. De wijze waarop de gemeente toezicht zal houden op de door haar aan de sportraad ter beschikking

gestelde financiële middelen.

Deze voorwaarden worden neergeschreven in een afsprakennota.

Artikel 38

Binnen het kader van de goedgekeurde gemeentebegroting voorziet het gemeentebestuur een

werkingstoelage voor de gemeentelijke sportraad.

Artikel 39

De sportraad moet uiterlijk zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad,

opnieuw worden samengesteld en erkend.

SBP 2008 – 2013 / 82


Bijlagen i.v.m. de subsidieregeling sportverenigingen

SBP 2008 – 2013 / 83


Verduidelijking verdeling toelage sportverenigingen tot 2007

Om aanspraak te maken op een toelage dienen de clubs aan een aantal voorwaarden te

voldoen.

De belangrijkste vereiste was het lidmaatschap van de sportraad.

Jaarlijks kregen de sportclubs een formulier ‘aanvraag toelage’ toegestuurd.

A. voorwaarden volgens de statuten van de sportraad:

1. De club kan een actieve sportwerking aantonen. Indien nodig zal de sportraad hiervoor

bewijsstukken opvragen.

2. De maatschappelijke zetel van de vereniging dient op het grondgebied van Affligem te zijn.

3. 2/3 van het bestuur dienen inwoners te zijn van Affligem.

4. De afgevaardigde van de sportclub voor de sportraad moet inwoner zijn van Affligem en

mag maar 1 sportclub vertegenwoordigen.

B. Andere voorwaarden:

1. De vereniging dient minstens 1 jaar lid te zijn bij de sportraad.

2. Het bankrekeningnummer van de vereniging dient op het grondgebied van Affligem te zijn.

Op een jaarlijkse commissievergadering worden per commissie voorstellen genoteerd i.v.m. de

subsidieverdeling. De voorzitter van elke commissie controleert de ingediende aanvragen.

Clubs die niet conform zijn met de voorwaarden kunnen geen toelage ontvangen. De

voorzitter van elke commissie is bestuurslid van het dagelijks bestuur. Deze persoon

overhandigt een voorstel aan het dagelijks bestuur van de sportraad die alle voorstellen in 1

globaal document giet. Dit globaal document wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de

algemene vergadering van de sportraad.

Het goedgekeurde voorstel van de sportraad wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het

college van burgemeester en schepenen.

SBP 2008 – 2013 / 84


Bijlagen i.v.m. bevragingen

o enquête kinderen

o enquête inwoners

o enquête clubs

SBP 2008 – 2013 / 85


Enquête voor kinderen

1. Doe je aan sport op school?

Neen JA!!!

2. Hoe ga je naar de sportles met de klas?

3. Doe je aan sport buiten school?

Neen JA!!!

4. Hoe ga je naar de sportles/training buiten school?

5. Wie brengt je naar de sportles/training?

& &

&

6. Welke balsporten vinden jullie het leukst?

7. Welke sporten vinden jullie het leukst zonder bal?

SBP 2008 – 2013 / 86


GEMEENTEBESTUUR AFFLIGEM

SPORTDIENST

SPORTENQUETE 2006

In januari 2007 heeft uw gemeente een nieuw bestuur. Op sportvlak dient een nieuw

sportbeleid te worden opgesteld. Wilt u inspraak hebben in het nieuwe sportbeleid, vul dan

onderstaande enquête in of neem rechtstreeks contact op met de sportdienst.

Gelieve bij de meerkeuzevragen het juiste antwoord aan te duiden. Soms kunnen meerdere

antwoorden juist zijn.

A. PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS

• Uw geslacht: man – vrouw

• Duid uw leeftijdscategorie aan: -18j, 18j-24j, 25j-34j, 35j-49j, 50j-65j, 65j+

• Doet u (of een gezinslid) wekelijks aan sport? Ja – neen

• Welke sport(en) doet u (of een gezinslid)?:

o Zaalsport (badminton, volley, basket,..)

o Buitensport (voetbal, paardrijden, wielersport,…)

o Andere: ……………………………………………

• Beoefent u (of een gezinslid) sport op grondgebied Affligem? Ja – neen

Indien neen, waarom niet?

o Geen geschikte accommodatie in Affligem

o Geen club in Affligem

o Andere reden: ……………………………

Indien ja, maakt u gebruik van:

o Gemeentelijke sporthal Bellekouter

o Gemeentelijke openluchtterreinen

o Privé accommodatie

B. GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR

• Welke van vermelde gemeentelijke sportinfrastructuur heeft u (of een gezinslid) al

bezocht?

Sporthal Bellekouter - Paardenterreinen Bellekouter - voetbalterreinen (Bellekouter,

Teralfene en Essene) - Bloso-mountainbike parcours - sportveld Zegershof

• Wat vindt u van het aanbod aan gemeentelijke sportinfrastructuur?

te weinig – voldoende – te veel

Indien te weinig, specifieer:

o Er is te weinig accommodatie voor zaalsport

o Er is te weinig voor voetbal of paardensport

o Er is geen infrastructuur voor andere sporten zoals:………………………

• Wat vindt u van de staat/het onderhoud van de gemeentelijke sportaccommodatie?

slecht – matig – goed

Indien slecht, gelieve te melden welke infrastructuur u bedoelt:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

• Wat vindt u van de bereikbaarheid en parkinggelegenheid van de gemeentelijke

sportaccommodatie?

slecht – matig – goed

SBP 2008 – 2013 / 87


Indien slecht, gelieve te melden welke infrastructuur u bedoelt:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

• Wat vindt u van de temperatuur tijdens zomer en winter in de sporthal?

te koud – goed – te warm

• Wat vindt u van de beschikbaarheid van de gemeentelijke sportaccommodatie?

slecht – matig – goed

Indien slecht, gelieve te melden welke infrastructuur u bedoelt:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

• Wat vindt u van de huurprijs van de gemeentelijke sportaccommodatie?

duur – goed – laag

C. GEMEENTELIJKE SPORTPROMOTIE

• De sportdienst heeft een eigen sportprogramma. Duidt aan welke sportevenementen u

kent in Affligem:

Sportlaureaat Affligem – De Ronde Van Affligem – Grote Prijs Affligem Vissen – Fiets-

en wandelzoektocht – Sportkampen – Scholenveldloop - Step-aerobic - Samen

Sporten – Schoolsportdagen – Hopsakee

• Hoe hebt u kennisgemaakt met deze activiteiten?

o Via de Affligemse scholen

o Via een folder

o Via het gemeentelijk infoblad

o Via de gemeentelijke website

o Via een vriend

o Op een andere manier:……………………………………………

• Vindt u dat de sportdienst zelf activiteiten moet organiseren? Ja – neen

Indien ja, voor wie moet de sportdienst activiteiten voorzien:

kleuters – kinderen – jongeren – volwassenen – personen met handicap – senioren –

andere: ………………

• Wat vindt u van de informatieverstrekking van de sportdienst naar de inwoners van

Affligem?

slecht – matig – goed

Indien slecht, hoe zou die informatieverstrekking beter kunnen?:

……………….....................

• Wat vindt u van de beschikbaarheid (van de verantwoordelijke) van de sportdienst?

slecht – matig – goed

Indien slecht, wanneer zou de sportdienst volgens u beschikbaar moeten zijn?

……………………………………………………………………………………………………

• Wat vindt u van de medewerkers van de sportdienst? (sportmedewerker, zaalwachters,

poetsvrouw, dagelijks bestuur sportraad)

slecht – matig – goed

Indien slecht, kan u verduidelijken wat u slecht vond:

…………………………………………

D. UW OPMERKINGEN

Hieronder kan u uw persoonlijke opmerkingen, visie, klachten,… in verband met de sportdienst

Affligem melden.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Gelieve de ingevulde enquête terug te bezorgen op de sportdienst vóór 1 februari 2007.

SBP 2008 – 2013 / 88


In januari 2007 heeft uw gemeente een nieuw bestuur en zal ook het nieuwe sportdecreet in

voege gaan. Op sportvlak dient een nieuw sportbeleid te worden opgesteld. Wilt u inspraak

hebben in het nieuwe sportbeleid, vul dan onderstaande enquête in of neem rechtstreeks

contact op met de sportdienst.

Gelieve bij de meerkeuzevragen het juiste antwoord aan te duiden. Soms kunnen meerdere

antwoorden juist zijn.

E. CLUBGEGEVENS

• Sinds welk jaar is uw club lid van de sportraad?: 200…

• Tot welke commissie behoort uw club?

Commissie zaalsport – commissie outdoor niet gebonden sport (wielrennen,

recreatie,…) – commissie outdoor gebonden sport (voetbal, paardrijden,…)

• Maakt uw club deel uit van het dagelijks bestuur van de sportraad?: Ja – Neen

• Maakt uw club gebruik van gemeentelijke sportaccommodatie?: Ja – Neen

Indien neen, waarom niet?

o Geen geschikte accommodatie in Affligem

o De gemeentelijke accommodatie is overbezet

o De club beschikt over eigen privé-accommodatie

o De clubwerking heeft geen specifieke accommodatie nodig

o Andere reden: ……………………………

F. GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUUR

• Wat vindt uw club van het aanbod aan gemeentelijke sportinfrastructuur?

te weinig – voldoende – te veel

Indien te weinig, specifieer:

o Er is te weinig accommodatie voor zaalsport

o Er is te weinig voor voetbal of paardensport

o Er is geen infrastructuur voor andere sporten zoals:………………………

• Wat vindt uw club van de staat/het onderhoud van de gemeentelijke

sportaccommodatie?

slecht – matig – goed

Indien slecht, gelieve te melden welke infrastructuur u bedoelt:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

• Wat vindt uw club van de huurprijs van de gemeentelijke sportaccommodatie?

duur – goed – laag

G. SPORTRAAD

GEMEENTEBESTUUR AFFLIGEM

SPORTDIENST

SPORTENQUETE 2006 voor clubs

De doelstelling van de sportraad is het bevorderen van de sport in het belang van alle

geïnteresseerde inwoners.

• Vindt uw club dat u als lid van de sportraad betrokken wordt om advies uit te brengen

over het gemeentelijk sportbeleid? Ja – Neen

• Vindt uw club dat u als lid van de sportraad moet betrokken worden bij het adviseren

van het gemeentelijk sportbeleid? Ja – Neen

SBP 2008 – 2013 / 89


De sportraad brengt een samenwerking tot stand tussen verenigingen in de sportsector.

• Vindt u die samenwerking: onvoldoende – neutraal – voldoende

Indien onvoldoende, hoe zou uw club dit verbeteren?: ………………... …………………

De sportraad neemt initiatieven op gebied van sportinitiatie (vb: scholenveldloop, stepaerobic,

onderhoudsgym,…)

• Vindt uw club dit de taak van de sportraad? Ja – Neen

• Vindt uw club dit een taak van het dagelijks bestuur van de sportraad? Ja – Neen

• Heeft uw club al actief meegewerkt aan een dergelijk initiatief? Ja – Neen

• Zou uw club, als lid van de algemene vergadering (dus niet als dagelijks bestuur) ,

willen meewerken aan sportorganisaties van de sportraad? Ja – Neen

De sportraad krijgt van de gemeente een subsidie die kan verdeeld worden onder de

leden. Deze subsidie bedraagt 20.000 euro.

• Vindt uw club dit subsidiebedrag: laag – voldoende – hoog

• De subsidie wordt verdeeld aan de hand van het onderlinge overleg op de

commissievergadering in november, uw vereniging is hiermee: niet akkoord – neutraal

– akkoord

H. NIEUW SPORTDECREET IN 2007

In het nieuwe sportdecreet staat dat minstens 50% van de overheidssubsidie moet gaan

naar de ondersteuning van sportverenigingen. De verdeling dient te gebeuren volgens

kwaliteitscriteria. De invoering van een subsidiereglement wordt onvermijdelijk.

• Wat vindt uw club van de invoering van een subsidiereglement?

Niet goed – neutraal – goed – noodzakelijk

In onze sportraad bestaan de leden enkel uit sportclubs. Het nieuwe decreet laat o.a. ook

scholen, private sportieve organisaties en deskundigen op het Affligems grondgebied toe

als leden.

• Wat vindt uw club van dit voorstel? Mogen volgens uw club scholen, private

organisaties en deskundigen ook deel uitmaken van de Affligemse sportraad? Ja –

Neen

I. UW OPMERKINGEN

Hieronder kan u uw persoonlijke opmerkingen, visie, klachten,… in verband met de sportdienst

en sportraad Affligem en het nieuwe sportdecreet melden.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Deze enquête is misschien een aanzet voor jullie om enkele punten aan te voeren ter

discussie voor het nieuwe sportbeleidsplan in Affligem dat in de loop van 2007 zal opgesteld

worden. Wij zouden heel graag uw mening kennen. Aarzel dus niet om contact op te nemen

met de sportdienst.

Gelieve de ingevulde enquête terug te bezorgen op de algemene vergadering van de

sportraad dd. 15 december 2006.

SBP 2008 – 2013 / 90

More magazines by this user
Similar magazines