Ontstaan sportbeleidsplan: - Gemeente Affligem

isb.colo.ba.be

Ontstaan sportbeleidsplan: - Gemeente Affligem

1. Inleiding

Het gemeentelijk sportbeleidsplan omvat het totale lokale sportbeleid van de gemeente

Affligem voor een bestuursperiode van zes jaar (2008-2013).

Het gemeentebestuur Affligem kiest om in te stappen in het nieuwe Decreet Lokaal Sport voor

Allen beleid, dat begin 2007 in voege ging.

Vlaanderen wil via een hechte samenwerking met gemeente- en provinciebesturen zoveel

mogelijk mensen stimuleren, uitnodigen, begeleiden en ruimte bieden tot actieve

sportbeoefening. De doelstellingen en methodes richten zich op een stevige vernieuwing en

verbetering. Dit betekent dat er aandacht is voor een gevarieerd sportaanbod, zowel in

clubverband als erbuiten. Voor kwetsbare doelgroepen worden er extra impulsen gevraagd.

Het plaatselijk verenigingsleven is voor de Vlaamse overheid een centraal aandachtspunt in

het overheidsbeleid.

Centraal in het decreet staat het sportbeleidsplan, dat op een interactieve manier tot stand

moet komen. De voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het sportbeleidsplan gebeuren via

intensief dialoog en samenwerking met alle betrokken particuliere (vb: sportverenigingen) en

publieke actoren (vb: onderwijs). Een interactieve bestuursstijl is een ideale situatie om

burgers en organisaties nauw te betrekken bij het sportbeleid en om het nemen van

beleidsbeslissingen inhoudelijk te verstevigen.

Het sportbeleidsplan Affligem wordt gecoördineerd door de sportfunctionaris. De coördinator

stelt een stuurgroep en een klankbordgroep samen. De stuurgroep staat de coördinator bij en

staat in voor de organisatie van het planningsproces om te komen tot een voorstel van een

sportbeleidsplan. Tijdens het hele proces worden enkele aftoetsingsmomenten voorzien met

de klankbordgroep en de sportraad.

Het gemeentelijk sportbeleidsplan wordt uiteindelijk samen met een advies van de sportraad

voorgelegd aan de gemeenteraad. Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt het

sportbeleidsplan bekend gemaakt aan alle geïnteresseerde inwoners van de gemeente.

Eind 2006 diende de sportfunctionaris een aanvraag tot stagiair in bij de Gentse universiteit.

Deze gingen in op de vraag en er werd een studente toegewezen aan de sportdienst met als

opdracht de gegevensverzameling voor de start van de opmaak van het sportbeleidsplan. De

gehanteerde vragenlijsten voor de enquêtes werden door de sportfunctionaris, de stagiaire en

het dagelijks bestuur van de sportraad opgesteld. De eerste resultaten liepen binnen in januari

2007.

In februari 2007 werden de resultaten van de bevragingen verwerkt en werd de stuurgroep

samengesteld. De stuurgroep van de gemeente Affligem bestaat uit de sportgekwalificeerde

ambtenaar, de schepen van sport en de voorzitter van de sportraad. De stuurgroep stelt het

werkschema samen.

Werkschema:

Maart Samenstellen klankbordgroep

April gegevensanalyse

Formuleren missie en aftoetsing bij sportraad

formuleren van beleidsuitdagingen en aftoetsing bij sportraad

Mei - Juni formuleren van de strategische en operationele doelstellingen

aftoetsing van de doelstellingen bij de klankbordgroep

SBP 2008 – 2013 / 4

More magazines by this user
Similar magazines