10.02.2015 Views

KerkvoorNu Magazine | Voorjaar 2014

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KERKVOORNUMAGAZINE<br />

OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL


INHOUD<br />

Beeld: cover en pagina 2: Siebe Warmoeskerken<br />

2


INHOUD<br />

04 | waar we van dromen 06 | mijn verhaal<br />

08 | de kern van het geloof 10 | onderweg met de theaterbus 14 | mijn verhaal<br />

16 | interview: Dennis van der Voet 18 | kerk op meerdere locaties<br />

22 | summercamp <strong>2014</strong> 24 | mijn verhaal 26 | bijzonder verhaal: Saskia Ebeltjes<br />

30 | mijn verhaal 32 | alphacursus 34 | thuiskomen 38 | media<br />

NIET VER WEG, ACHTER<br />

GESLOTEN KERKDEUREN,<br />

MAAR DICHTBIJ, MET OPEN ARMEN<br />

Het moet een soort traditie worden: het <strong>KerkvoorNu</strong> <strong>Magazine</strong>,<br />

waarmee we een aantal keer per jaar van ons laten horen.<br />

We zijn een laagdrempelige kerk die hart heeft voor de streek<br />

en die er wil zijn voor de inwoners ervan. Niet ver weg, achter<br />

gesloten kerkdeuren, maar dichtbij, met open armen.<br />

In deze tweede uitgave opnieuw veel persoonlijke verhalen uit<br />

onze gemeente. Gemeenteleden die hun ervaringen, hun groei<br />

en hun moeilijke momenten delen, en de rol van hun geloof<br />

hierin.<br />

Daarnaast willen we graag onze dromen met je delen. De dromen<br />

die we hebben voor onze kerk, onze mensen en onze omgeving.<br />

We zijn erg benieuwd wat je van het magazine vindt. Als je wilt<br />

reageren kan dit via info@kerkvoornu.nl. Je mag het natuurlijk<br />

ook persoonlijk komen vertellen, bijvoorbeeld voor of na één<br />

van onze diensten, elke zondag om half elf in het Candea College<br />

in Duiven. Op onze website staat het adres en een routebeschrijving.<br />

Ook kun je doordeweeks terecht op ons kantoor op de Scheefkelk<br />

2, vlakbij station Duiven. Hier zijn meestal mensen aanwezig<br />

tussen 09:00 uur en 17:00 uur van maandag tot en met<br />

donderdag.<br />

We wensen je veel leesplezier.<br />

De redactie.<br />

Jaargang 2 nummer 1<br />

Dit magazine is een uitgave van <strong>KerkvoorNu</strong> De Scheefkelk 2, 6922 HH, Duiven, 026 31 20 525<br />

Redactie Lisette Kuijper - de Jong, Rob Pol, André Ritsema, Krista Vogelaar, Hilde Polman, Christiaan Vos Fotografie Rob Dijkstra, Sander<br />

Weeteling Vormgeving Sander Weeteling Drukwerk Inktvis Media Eindredactie André Ritsema Vragen/Contact info@kerkvoornu.nl<br />

3


VISIE<br />

WAAR JEZUS CENTRAAL STAAT EN<br />

WAAR LIEFDE VOOR GOD EN MENSEN<br />

ZICHTBAAR WORDT<br />

4


WAAR WE VAN DROMEN<br />

eel van wat er in de<br />

wereld plaatsvindt,<br />

is niet hoe God het<br />

bedoeld heeft. Als<br />

<strong>KerkvoorNu</strong> geloven<br />

we dat een<br />

plaatselijke kerk<br />

door Jezus is bedoeld om aan de omgeving<br />

iets van de hemelse kwaliteit van<br />

leven te laten zien in de omgeving waar<br />

ze is geplaatst. We denken daarbij aan<br />

puurheid, het voor elkaar zorgen en aan<br />

het hebben van een vertrouwelijke omgang<br />

met God.<br />

Toen Jezus zijn discipelen leerde bidden,<br />

besloot Hij dat gebed met de woorden:<br />

‘Op aarde zoals in de hemel.’ Dat zouden<br />

we, zonder ons realisme te verliezen,<br />

willen laten zien in wie we zijn. We<br />

hebben daarover een droom geschreven<br />

die past bij het kerk-zijn in onze streek.<br />

Sommige aspecten daarvan zien we al<br />

terug in hoe we nu zijn. Andere hopen<br />

we in de toekomst met elkaar tot stand te<br />

zien komen. Dit is waar we van dromen:<br />

GEMEENSCHAP<br />

We dromen van een gemeenschap waar<br />

Jezus centraal staat. Waar liefde voor<br />

God en mensen zichtbaar wordt. Waar<br />

iedereen tot haar of zijn recht komt en<br />

mensen mogen ontdekken waar God<br />

hen voor gemaakt heeft. En waar we ons<br />

leven zo mogen leren inrichten, dat we<br />

Hem steeds meer gaan eren.<br />

We dromen van een gemeenschap waar<br />

onze omgeving terecht kan. Een veilige<br />

plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten,<br />

waar in noden wordt voorzien,<br />

waar liefde wordt gegeven. Samen met<br />

God willen we een omgeving creëren<br />

waar de hongerigen worden gevoed,<br />

mensen genezing vinden en we kunnen<br />

werken aan het doel van ons bestaan.<br />

KINDEREN & JONGEREN<br />

We dromen van een plek waar onze kinderen<br />

en jongeren mogen ontdekken<br />

dat ze waardevol zijn en waar ze het bijzondere<br />

plan gaan inzien dat God voor<br />

hen in gedachten heeft. Waar ze hun<br />

eigenheid kunnen ontdekken en goede,<br />

gezonde vriendschappen kunnen ontwikkelen.<br />

Waar ze de liefde van Jezus leren<br />

kennen en oprechte volgelingen van<br />

Hem worden. Een plek waar ze al jong<br />

hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten<br />

om God te eren.<br />

We denken aan sportvelden, ontmoetingsplekken<br />

en eigen jeugddiensten<br />

waar de jongeren zelf bezig zijn om hun<br />

vrienden te bereiken met de liefde van<br />

Jezus.<br />

GENADE<br />

We dromen van het bereiken van onze<br />

hele streek. Dat iedereen zal weten dat<br />

Jezus leeft en dat Hij Zijn genade en liefde<br />

aanbiedt aan allen. Dat de mensen in<br />

onze omgeving mogen weten dat er een<br />

plaats is waar ze terecht kunnen om Jezus<br />

te leren kennen en waar het geloof<br />

echt en oprecht wordt beleefd en uitgedragen.<br />

Christiaan Vos<br />

voorganger <strong>KerkvoorNu</strong><br />

5


ONZE MENSEN<br />

MIJN VERHAAL<br />

Veel leden van <strong>KerkvoorNu</strong> hebben een bijzonder verhaal te vertellen: over hun bekering,<br />

over hun doop, over hun vertrouwen. We hebben zeven van hen gevraagd dat verhaal eens<br />

te vertellen.<br />

6


OPENLIJNVERBINDING<br />

Naam: Nellie van der Heide<br />

Leeftijd: 48 jaar<br />

Woonplaats: Pannerden<br />

‘Geloven is voor mij God betrekken in alles, de dingen die ik doe, die ik zeg, alles waarover ik nadenk. Ik deel met<br />

Hem mijn blijdschap, maar ook mijn zorg en verdriet. Ik heb een soort openlijnverbinding met God lijkt wel, ik<br />

bespreek werkelijk alles met Hem. Ik wil niets liever dan in het leven staan zoals Hij het heeft bedoeld. Maar dat<br />

valt niet altijd mee, want alles in mijn leven verloopt echt niet vlekkeloos. Ook ik heb vaak genoeg mijn “dipje”<br />

zoals ik dat noem en soms lijkt het erg stil aan de andere kant van mijn lijntje. Het is dan fijn dat er mensen in<br />

de gemeente om je heen staan, die er voor je zijn, naar je luisteren en die voor/met je bidden. Maar dit is ook<br />

wederzijds. Andere bemoedigen en Gods liefde laten zien is het mooiste wat er is. Daar gaat mijn hart sneller van<br />

kloppen.’<br />

7


VISIE<br />

DE KERN VAN HET<br />

GELOOF<br />

én van de helderste manieren om uit te<br />

leggen wat geloven inhoudt, is aan de<br />

hand van twee woorden: ‘doen’ en ‘gedaan’.<br />

DOEN<br />

Het christelijk geloof is iets anders dan een religie. Bij een religie<br />

gaat het erom wat je moet doen om bij God in een goed<br />

blaadje te komen. Het probleem daarbij is dat je nooit weet<br />

wanneer je genoeg hebt gedaan. Je bent als een verkoper die<br />

een bepaald quotum moet halen, maar niet weet wat het quotum<br />

is.<br />

En je weet bovendien nooit zeker of je genoeg goeds doet om<br />

je fouten en tekortkomingen te compenseren. De Bijbel zegt in<br />

Romeinen 3:23 dat niemand ooit genoeg zou kunnen doen. Er<br />

is niemand van ons die voldoet aan de absolute standaard van<br />

perfectie.<br />

GEDAAN<br />

Het kernwoord van het christelijk geloof is niet ‘doen’, maar<br />

‘gedaan’. Wat we nooit zelf kunnen doen, heeft Jezus voor ons<br />

gedaan. Hij leefde volmaakt, zoals niemand van ons dat ooit<br />

kan en Hij stierf aan een kruis, om de straf te dragen voor al het<br />

verkeerde dat wij hebben gedaan.<br />

Waarom was dat sterven van Jezus nodig Had God ons niet<br />

gewoon kunnen vergeven, dat kunnen wij toch ook Aan de<br />

WE HOEVEN ER<br />

MAAR OM TE<br />

VRAGEN<br />

hand van een voorbeeld kan ik je dat misschien duidelijk maken.<br />

Stel, je hebt een nieuwe auto gekocht en je buurman rijdt<br />

er tegenaan. Je kunt hem die botsing wel vergeven en hem van<br />

alle verantwoordelijkheid ontslaan, maar je blijft wel met een<br />

probleem zitten: Wie gaat de reparatiekosten betalen Er zit<br />

niets anders op dat je dan zelf voor de kosten opdraait.<br />

Zo is het ook tussen ons en God. We hebben allemaal wel eens<br />

wat verkeerds gedaan en dat plaatst ons in een schuldige positie<br />

ten opzichte van God. Ook God was bereid ons te vergeven<br />

en de onderlinge relatie te herstellen. We hoeven er maar om<br />

te vragen. Maar Hij stond wel voor de kosten van de schade.<br />

Hij moest de rekening zelf betalen. Dat deed Hij door als een<br />

mens naar de aarde te komen en in onze plaats te sterven aan<br />

een kruis.<br />

Om christen te worden, mag je dat cadeau van vergeving van<br />

God aannemen en Jezus vragen Heer van je leven te zijn. Als je<br />

dat doet, word je een kind van God genoemd en begint God je<br />

van binnenuit te veranderen. Dat is de kern van geloven.<br />

8


DE KERN VAN HET GELOOF<br />

9


ACHTERGROND<br />

ONDERWEG MET<br />

DE THEATERBUS<br />

10


THEATERBUS<br />

Basisschoolleerlingen van De Wiekslag en Het Veer hebben half april een theaterstuk<br />

opgevoerd. Matthias en Esther voor de Poorte zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest voor<br />

het project De Theaterbus. Op de scholen gaven zij workshops en kinderen konden zich<br />

achteraf opgeven om mee te doen aan een toneelstuk. Matthias nam het onderdeel theater<br />

voor zijn rekening en Esther de dans.<br />

door Krista Brouwer<br />

aarom deden jullie<br />

dit<br />

Esther: Omdat we<br />

het leuk vinden om<br />

samen iets te doen,<br />

om onze dingen te<br />

combineren. We<br />

wilden al een tijd iets doen dat gericht<br />

is op kinderen die niet naar een dans- of<br />

theaterles kunnen. Hiermee geef je een<br />

kind toch de ervaring met dans of theater,<br />

om een keer op het podium te staan<br />

en ervaren hoe dat is om te doen. Ik vind<br />

het ook belangrijk het zelfvertrouwen<br />

van een kind positief te benaderen. Dat<br />

ze weggaan met het gevoel een leuke tijd<br />

gehad te hebben en geaccepteerd te worden<br />

in een groep.<br />

Matthias: En daarnaast is er natuurlijk<br />

ook de missiegedachte van de gemeente<br />

om maatschappelijk betrokken te zijn en<br />

om die kinderen toch ook iets mee te geven.<br />

Ik denk dat het de combinatie is dat<br />

je iets moois kunt meegeven en ergens<br />

iets kunt laten zien van wie we zijn.<br />

Hoe ging het<br />

Esther: We hadden eigenlijk meer kinderen<br />

verwacht.<br />

Matthias: Ja, we gaven workshops op<br />

twee scholen en er zitten op beide scholen<br />

denk ik meer dan driehonderd kinderen.<br />

Esther: En dan denk je één of twee per<br />

klas, dat moet sowieso wel lukken.<br />

Matthias: Ja precies, maar achteraf was<br />

het goed. Het was genoeg, want met<br />

meer kinderen was het even te veel geworden.<br />

Het was een try-out en dus de<br />

eerste keer. Dus het aantal was goed om<br />

het uit te proberen.<br />

Hoe hield je het voor iedereen leuk<br />

Esther: Je maakt iets specifieks voor de<br />

leeftijd en we hadden daarom repetities<br />

met drie groepen, want ze zitten in een<br />

andere belevingswereld en op een ander<br />

niveau. Groep 1, 2 en 3 zitten bijvoorbeeld<br />

meer in dezelfde belevingswereld<br />

en daar paste je ook de dans en muziek<br />

op aan.<br />

Matthias: Het was één stuk en dus één<br />

verhaal. Een verhaal over een koning die<br />

eenzaam is en op zoek gaat naar vrienden,<br />

dat dekt het hele spectrum van vier<br />

tot en met twaalf jaar.<br />

Esther: Bij het schrijven van de tekst had<br />

Matthias in het achterhoofd voor welke<br />

groep het was. Dit schrijf ik nu voor<br />

groep 3 en 4 of voor 5 en 6 enzovoorts.<br />

Dus je zocht de rollen uit die dicht bij<br />

hun belevingswereld passen.<br />

11


ACHTERGROND<br />

Hoe reageerden de kinderen<br />

Esther: Iedereen was enthousiast. Soms<br />

heb je – vooral bij de kleuters – dat ouders<br />

het leuk vinden dat hun kind meedoet.<br />

En dat kind komt dan eerst met wat<br />

reserves binnen, het viel mij op dat alle<br />

kinderen er meteen veel zin in hadden<br />

en voor alles open stonden.<br />

Matthias: Dat merkte je vooral bij de<br />

jongste groepen. Er waren ook kinderen<br />

die een beetje de kat uit de boom keken,<br />

maar gedurende de repetities merkte je<br />

dat ze zich meer in de groep thuis voelden.<br />

Op een gegeven moment zei ik: ‘Jongens,<br />

jullie zijn in dit stuk marktkooplui, jullie<br />

moeten schreeuwen’ En toen kwamen ze<br />

los: “Verse bloemkolen..!’<br />

Het was geen christelijk toneelstuk.<br />

Waarom niet<br />

Matthias: Omdat dat niet de insteek is<br />

van het project. Het is laagdrempelig.<br />

Wat ik zei, het gaat om de missie van<br />

<strong>KerkvoorNu</strong>: te laten zien dat we er zijn<br />

en om maatschappelijke betrokkenheid.<br />

Wat was de pittigste uitdaging<br />

Matthias: Het was de eerste keer en<br />

daarom waren vooral de organisatorische<br />

dingen pittig. Er moest kleding<br />

gemaakt worden, er moest een decor<br />

gemaakt worden, we moesten een locatie<br />

regelen, we moesten mensen hebben<br />

voor ontvangst, geluid, licht en achter<br />

het podium om de kinderen te begeleiden.<br />

Om dat allemaal naar één dag toe te<br />

leiden was een uitdaging. Als je het project<br />

gaat herhalen, heb je dat steeds meer<br />

op de rails natuurlijk.<br />

Wat kunnen we in de toekomst nog van<br />

de theaterbus verwachten<br />

Esther: Dat weet ik nog niet, we gaan<br />

eerst goed evalueren van wat er sterk<br />

was en wat minder sterk. Van daaruit kijken<br />

we verder, maar we gaan ook kijken<br />

wat de kerk wil.<br />

Matthias: In eerste instantie was het idee<br />

om met een echte bus naar de scholen<br />

toe te gaan en de kinderen dan theaterles<br />

te geven, maar ook om die bus ergens op<br />

een plein te zetten en dan straattheater<br />

te maken. Maar dit zijn ideeën voor de<br />

toekomst.<br />

Dit theaterstuk was een try out en we<br />

gaan nu evalueren. Daarna gaan we kijken<br />

wat we verder gaan doen en hoe die<br />

dromen waargemaakt gaan worden.<br />

NB. De eerste voorstelling is inmiddels<br />

gehouden in een vol Candea College. Het<br />

was een groot succes. De kinderen waren<br />

erg enthousiast en hadden een fantastische<br />

avond. Dat smaakt naar meer.<br />

12


THEATERBUS<br />

13


HIJ HELPT MIJ IEDERE DAG<br />

Naam: Mathijs Heijmans<br />

Leeftijd: 26 jaar<br />

Woonplaats: Duiven<br />

‘Ruim vijf jaar geleden heb ik God leren kennen. In die tijd rookte ik iedere dag wiet en gebruikte ik regelmatig<br />

harddrugs. Ik had al meerdere studies vroegtijdig beëindigd, onder andere vanwege mijn drugsgebruik. Zelf had ik<br />

tevergeefs meerdere pogingen ondernomen om hiermee te stoppen. Toen ik op een dag in de trein naar huis zat,<br />

kwam ik een oud-klasgenootje tegen (zij is nu mijn vrouw). Ik sprak met haar af om samen naar de kerk te gaan.<br />

Ik ben met het geloof grootgebracht en wist ergens dat God me nooit in de steek had gelaten. Tijdens die dienst<br />

leek het wel alsof de liederen die we zongen allemaal voor mij geschreven waren. Bij ieder nummer stond ik (bijna)<br />

te huilen. Na die dienst heb ik God gevraagd om mij te helpen in mijn leven. Die roep heeft Hij beantwoord, en<br />

dat doet Hij nog steeds. Ik ben bevrijd van mijn verslavingen en mag iedere dag weten dat God mij bij alles helpt.’<br />

14


LATEN ZIEN WIE JEZUS IS<br />

Naam: Janneke van Kleef<br />

Leeftijd: 62 jaar<br />

Woonplaats: Duiven<br />

‘Ik ben ervan overtuigd dat God bestaat en dit zeker weten bepaalt de manier waarop ik in het leven sta. Er kan<br />

ziekte in je leven komen, geliefden kunnen je ontvallen, God is er altijd. Dat wil niet zeggen dat ik niet worstel<br />

met moeilijke levensvragen. Maar ik geloof dat Hij een plan heeft met deze wereld, met jou en mij. Hij is op zoek<br />

naar ieder mens. In de bijbel lezen wij dat Jezus zijn discipelen de opdracht geeft om het evangelie, deze blijde<br />

boodschap, uit te dragen in heel de wereld en hen te dopen in Zijn naam. Deze opdracht van God, ruim 2000 jaar<br />

geleden gegeven, krijgt gestalte in deze gemeente. Het is mijn passie en verlangen om, samen met deze gemeente,<br />

in de streek te vertellen wie God is, vooroordelen over de kerk weg te nemen en de liefde van Jezus te laten zien.’<br />

15


INTERVIEW<br />

EEN GROOT HART<br />

VOOR JONGEREN<br />

Gemeentelid Dennis van der Voet heeft de passie om actief te zijn in het jeugdwerk van<br />

<strong>KerkvoorNu</strong>. Het is zijn wens om samen met de jeugdleiders op te trekken en tussen de<br />

jongeren in te staan met als uiteindelijke doel jeugdwerk te creëren dat organisatorisch goed<br />

in elkaar valt en geen losstaande onderdelen heeft. De passie heeft hij gekregen van God, de<br />

gedrevenheid door zijn eigen jeugd.<br />

door Krista Brouwer<br />

at Dennis gedreven<br />

is om zich op<br />

jongeren te richten<br />

komt door zijn eigen<br />

jonge jaren. ‘Ik<br />

ben zelf opgegroeid<br />

in deze gemeente<br />

en het jeugdwerk heeft mijn jeugd erg<br />

bepaald. Daarmee doel ik op de veiligheid<br />

van vriendschappen, het mooie van<br />

het geloof ontdekken en met de dingen<br />

die je gezamenlijk doet. We hadden niet<br />

alleen leuke avonden, maar gingen ook<br />

concerten bezoeken en naar kampen.’<br />

Voor Dennis is deze periode heel waardevol<br />

geweest omdat het sterk heeft<br />

bepaald hoe God onderdeel is van zijn<br />

leven en hoe hij zijn leven op Hem wil<br />

afstemmen.<br />

ROEPING<br />

Zo’n vijf jaar geleden begon het. Hij vertelt<br />

dat het destijds als een echte roeping<br />

voelde om met de jongeren van zestien<br />

jaar en ouder wat te gaan doen en de<br />

gedachte om terug te geven wat hij zelf<br />

had gekregen, sprak hem erg aan. ‘Ik ben<br />

dus gaan meelopen met de 16+, waar ik<br />

mezelf eerst compleet ging ontdekken.<br />

Hoe ben ik ten opzichte van jonge mensen,<br />

wat voor plek neem ik daar in en<br />

hoe kijken ze naar me Het is bijzonder<br />

als je ervaart dat God je roept. Het wil<br />

overigens niet zeggen dat alles dan ook<br />

voortvarend gaat, God wandelt met je<br />

over bergen en door dalen.<br />

GOD WIL JE<br />

DINGEN DUIDELIJK<br />

MAKEN OP EEN<br />

MANIER ZOALS HIJ<br />

JOU KENT<br />

Het is alsof God je dingen duidelijk wil<br />

maken, op een manier zoals hij jou kent.<br />

Het gaat met vallen en opstaan waardoor<br />

je eigen geloofsleven sterker wordt omdat<br />

je meer op Hem gaat vertrouwen.’<br />

VERANTWOORDELIJKHEID<br />

Volgens Dennis hebben kinderwerkers<br />

en jeugdleiders een belangrijke rol in<br />

het leven van jongeren. ‘Het is belangrijk<br />

dat op het moment dat kinderen<br />

geboren worden, ouders al doorgeven<br />

dat er een God is die van ze houdt.<br />

Door de kinderen te onderwijzen, samen<br />

te bidden, ze aan te sporen en<br />

zorgen dat het geloof onderdeel is van<br />

wie ze zijn. Dat kan niet vrijblijvend,<br />

maar is een grote verantwoordelijkheid<br />

die God aan ouders heeft gegeven.<br />

Deze verantwoordelijkheid heeft<br />

de gemeente ook.<br />

Het is een hele belangrijke plek waar je<br />

als kind onderdeel van bent en waar je<br />

kinderwerkers en jeugdleiders hebt die<br />

zich verantwoordelijk voelen om aan de<br />

jeugd de liefde van Jezus over te brengen.’<br />

16


DENNIS VAN DER VOET<br />

Dat kan op veel verschillende manieren.<br />

‘Je kunt zowel kinderwerkers als jeugdwerkers<br />

hebben die een voorbeeld zijn,<br />

het kan zijn door een heel mooi aansprekend<br />

programma, en het kan ook zijn dat<br />

je een biddende gemeente hebt waar je<br />

voor elkaar klaarstaat. God te leren kennen<br />

en zelf te gaan ontdekken wie Hij<br />

voor ze is. Dus te ontdekken dat God een<br />

plan met hen heeft en hoe belangrijk het<br />

is dat ze een keuze maken voordat ze de<br />

volwassen wereld instappen.’<br />

DRUK LEVEN<br />

Dennis heeft een drukke baan, is getrouwd<br />

en heeft twee kinderen. Hij geeft<br />

toe dat hij zichzelf dan ook wel eens<br />

voorbij rent. Toch voelt hij zich erg bevoorrecht<br />

dat zijn vrouw ook een hart<br />

voor jongeren heeft waardoor ze elkaar<br />

op die vlakken snel kunnen vinden en<br />

elkaar begrijpen. ‘Het is een passie die<br />

je van God hebt gekregen, waardoor je<br />

vaak tot het uiterste wordt gedreven om<br />

dat te gaan doen. Ik ben van mening dat<br />

wij dit aardse leven hebben om te leven<br />

tot eer en glorie van God, waardoor je eigen<br />

ik ondergeschikt is. Ik vind het mooi<br />

om elke dag met God te wandelen en te<br />

luisteren of God tot mij spreekt. Op het<br />

moment dat je in alles daar op gericht<br />

bent, of het nou jeugdwerk of je gezin of<br />

je werk is, dan merk je dat God in alles<br />

aanwezig is.’ Ook probeert hij een voorbeeld<br />

te zijn voor jongeren en betrekt<br />

daar ook zijn kinderen in. Hij hoopt dat<br />

wanneer zijn kinderen zien hoe de wat<br />

oudere jongeren met elkaar omgaan,<br />

samen dingen ondernemen en van God<br />

willen leren, zijn kinderen zich dat later<br />

herinneren. En dat het hen aanspoort<br />

om voor God te gaan.<br />

TWIJFELS<br />

Dennis heeft geen twijfels dat God bestaat,<br />

maar dat Hij een levendige relatie<br />

wil met iedereen. Natuurlijk gebeuren er<br />

genoeg nare dingen in het leven die hij<br />

wil begrijpen maar dit niet altijd kan. ‘En<br />

dat zijn voor mij wel vragen die ik aan<br />

God zou willen stellen.’ Dat is niet gekoppeld<br />

aan twijfel in geloof, maar twijfel in<br />

de vorm van waarom de zaken lopen zoals<br />

ze lopen. Dennis denkt dat iedereen<br />

op zijn tijd vragen of zelfs twijfels heeft<br />

en wat dat betreft zijn volgens hem medechristenen<br />

onmisbaar.<br />

‘Medechristenen zijn heel belangrijk en<br />

wel op twee fronten. Ten eerste omdat<br />

ze je bepalen en corrigeren wie jij bent.<br />

Dit door het voorbeeld wat zij zijn en de<br />

dingen die zij zeggen. Ten tweede omdat<br />

zij je kunnen bemoedigen in de dingen<br />

die je onderneemt, dat kan dus zijn met<br />

moeite die je hebt, maar ook als je een<br />

taak voor God wilt gaan uitoefenen.’<br />

IEDEREEN HEEFT<br />

OP ZIJN TIJD WEL<br />

VRAGEN EN<br />

TWIJFELS<br />

17


KOML<br />

<strong>KerkvoorNu</strong> wil niet alleen een kerk zijn die je op zondag in het Candea College kunt<br />

vinden, maar een kerk die ook doordeweeks in de hele streek te vinden is. Een Kerk op<br />

Meerdere Locaties. We willen mensen helpen te bouwen aan hun geloofsleven<br />

daar waar ze wonen.<br />

aarom zijn we<br />

op vijf zaterdagavonden<br />

in<br />

mei en juni te vinden<br />

in het Zevenaarse<br />

Musiater<br />

met een programma<br />

dat we als thema meegaven: ECHT.<br />

Vijf verschillende avonden over geloven<br />

op een echte, realistische manier.<br />

ALPHACURSUS<br />

Als vervolg hierop willen we in het najaar<br />

ook in Zevenaar een Alphacursus<br />

aanbieden. De Alpha is een basiscursus<br />

christelijk geloof. In negen avonden<br />

(waarop we beginnen met lekker eten)<br />

kun je kennis maken met wat het geloof<br />

inhoudt. Verderop in dit magazine meer<br />

over de Alphacursus.<br />

ROCK SOLID<br />

Voor jongeren tussen elf en vijftien jaar,<br />

was er al jaren het succesvolle Rock<br />

Solid-programma in Zevenaar. Op een<br />

creatieve manier kunnen jonge mensen<br />

kennis nemen van het christelijk geloof.<br />

Juist voor degenen die niet veel of nog<br />

niets van weten.<br />

Vanaf september begint er ook een Rock<br />

Solid in Duiven. Het is leuk om te zien<br />

dat er zich al halve klassen hebben aangemeld.<br />

Je hoeft geen onderdeel van<br />

onze kerk te zijn of te worden om hieraan<br />

mee te doen.<br />

THEATERBUS<br />

Voor kinderen zijn we het project van de<br />

Theaterbus gestart. Op twee scholen in<br />

Duiven (het Veer en de Wiekslag) hebben<br />

we gastlessen drama en dans gegeven.<br />

Een mooie groep kinderen van die<br />

scholen gaf zich op om te gaan oefenen<br />

voor een heuse theatervoorstelling in het<br />

Candea.<br />

Een interview met Matthias en Esther<br />

van de Theaterbus vind je op pagina 10<br />

van dit magazine.<br />

KERKVOORNU FESTIVAL<br />

Voor het tweede jaar op rij wordt deze<br />

zomer het <strong>KerkvoorNu</strong> Festival georganiseerd.<br />

In het Horsterpark in Duiven is<br />

er op 30 en 31 augustus van alles te doen:<br />

van workshops tot live muziek. Hou de<br />

website van <strong>KerkvoorNu</strong> in de gaten.<br />

SUMMERCAMP<br />

Het begint al een echte traditie te worden:<br />

het Summercamp van <strong>KerkvoorNu</strong>.<br />

Het thema is: eXplore. Dit jaar van 11 tot<br />

14 juli – en ook in het Horsterpark. Er komen<br />

– zoals al bijna gebruikelijk – weer<br />

Amerikanen over, die met de deelnemers<br />

zullen baseballen. Maar is er veel<br />

meer te doen: sport, spel, activiteiten.<br />

Op pagina 22 in dit magazine vind je<br />

meer over het Summercamp.<br />

Op al deze manieren willen we als kerk<br />

dichter bij mensen staan en hen helpen<br />

om oprecht te geloven.<br />

18


ADVERTENTIE<br />

19


INSPIRATIONAL<br />

God wil niet dat iemand een<br />

verloren leven leidt. Hij heeft<br />

ons Zijn grote liefde laten zien<br />

door zijn zoon Jezus te sturen<br />

Beeld: Siebe Warmoeskerken<br />

20


INSPIRATIONAL<br />

21


SUMMERCAMP<br />

ONTDEK HET<br />

SUMMERCAMP<br />

Voor het tweede jaar op rij wordt in het Horsterpark in Duiven het Summercamp van<br />

<strong>KerkvoorNu</strong> georganiseerd. Een spectaculair kamp voor jongeren van twaalf tot twintig jaar<br />

met sport, spel en andere gave activiteiten. Dit jaar van 11 tot 14 juli. Het thema is eXplore.<br />

22


EXPLORE<br />

et Summercamp is<br />

de opvolger van het<br />

Baseballcamp. Dit<br />

was omdat er tijdens<br />

het hele kamp<br />

de focus lag op baseball.<br />

Er kwamen<br />

Amerikanen naar Nederland om dit aan<br />

de deelnemers te leren.<br />

Al gauw veranderden de activiteiten en<br />

was er meer dan baseball. Er zijn jaren<br />

geweest dat er quads geregeld waren en<br />

dat iedereen daarop kon rijden, maar ook<br />

zijn er stormbanen geweest en werd er<br />

gevoetbald.<br />

De naamsverandering betekent niet dat<br />

er geen Amerikanen naar het kamp komen.<br />

Natuurlijk wordt er nog steeds gebaseballd<br />

tijdens het kamp, daar is het<br />

immers mee begonnen. De deelnemers<br />

doen enthousiast mee en spelen wedstrijden<br />

tegen elkaar, van jong tot oud,<br />

van groot en klein. Er is competitie tussen<br />

de teams, maar er wordt ook heel<br />

veel samengewerkt.<br />

UITDAGING<br />

De bedoeling van dit kamp is - naast dat<br />

we het natuurlijk heel leuk vinden – dat<br />

we willen laten zien dat christen-zijn<br />

leuk is. Dit doen we door te vertellen<br />

wat het geloof voor ons, als organisatie,<br />

betekent en proberen te laten zien wie<br />

God en Jezus zijn. Afgelopen jaar was het<br />

thema Heroes. Dit jaar is het thema dus<br />

eXplore.<br />

Het wordt opnieuw een kamp waar<br />

ook het geloof een rol zal spelen. Er zal<br />

sprake zijn van uitdaging, diepgang en<br />

heel veel gezelligheid. Het programma<br />

zal weer een grote verrassing zijn, zoals<br />

ieder jaar, maar ook dit jaar komt er in<br />

ieder geval weer een groep Amerikanen<br />

deze kant op.<br />

Doordat het kamp in het Horsterpark<br />

is, kan iedere voorbijganger zien wat er<br />

nou eigenlijk gebeurt. Voor de meesten<br />

zal het misschien wel een verrassing zijn<br />

wat ze zien als ze horen dat het vanuit<br />

een kerk wordt georganiseerd. Wat is er<br />

leuker dan om ruim vijftig mensen met<br />

elkaar te zien lachen, spellen spelen of<br />

gewoon een serieus gesprek met elkaar<br />

te hebben!<br />

Ben jij of ken jij iemand waarvan je denkt<br />

dat die wel zin heeft in een spectaculair<br />

en onvergetelijk kamp Zorg dan dat je je<br />

snel aanmeldt via de site. Als je niet het<br />

hele weekend kunt: je kunt je ook opgeven<br />

voor dagdelen.<br />

Kijk voor meer informatie en voor de<br />

prijzen op www.summercampnl.nl. En<br />

hou Facebook en Twitter in de gaten<br />

voor foto’s van afgelopen jaren en updates<br />

voor het programma en de activiteiten<br />

van komend jaar.<br />

twitter.com/summercampnl<br />

facebook.com/summercampnl<br />

SPORT<br />

ENTERTAINMENT<br />

OUTDOOR<br />

EN MEER...<br />

11 - 14 juli <strong>2014</strong> Horsterpark Duiven<br />

summercampnl.nl<br />

23


DANKBAAR DAT GOD BIJ MIJ WAS<br />

Naam: Dorieke Kaptein<br />

Leeftijd: 21 jaar<br />

Woonplaats: Huissen<br />

‘Op 8 april 2013 werd onze zoon Teun geboren. Wat een wonder! De eerste paar weken van mijn zwangerschap<br />

waren best lastig. Ik vond het enorm spannend, maar was wel bang voor wat er nog ging komen. Tijdens mijn<br />

zwangerschap heb ik de Groeicursus gedaan. Deze nam ik alleen iets te letterlijk, ik groeide erg hard… vooral<br />

mijn buik. Tijdens deze cursus hadden we het over je stille tijd. Hier heb ik heel veel aan gehad, want het gaf de<br />

rest van mijn zwangerschap een geruststellend gevoel. Aan het eind van de voor mij gehouden babyshower werd<br />

er voor mij gebeden. Hierdoor had ik echt het gevoel dat God bij mij was, niet alleen tijdens mijn laatste weken,<br />

maar vooral tijdens de bevalling. Het ging zo snel en zo goed. Hier ben ik God nog iedere dag dankbaar voor als<br />

ik mijn kleine mannetje zie.’<br />

24


FEEST IN MIJN HART<br />

Naam: Jolanda Nijland<br />

Leeftijd: 47 jaar<br />

Woonplaats: Duiven<br />

‘Jezus verandert niet altijd je omstandigheden, maar Hij verandert je hart. Als jij je hart openstelt en je overgeeft<br />

aan zijn genade en liefde, maakt Hij wat gebroken is weer heel. En dat is wat ik heb gedaan. Ga door de pijn heen<br />

en God geneest. Hoe moeilijk dat ook is. Dit heb ik gelukkig mogen ervaren. Na een zeer moeilijke beslissing om<br />

te gaan scheiden voor mijn eigen veiligheid en de kinderen. Na jarenlang met een diep geheim, eenzaamheid en<br />

angst te hebben geleefd heb ik mijn hart open gezet voor God en de mensen om me heen. Dan gaat God genezen.<br />

Soms moet je eerst nog dieper gaan om God te laten genezen. Richt je je op je angst dan verdwijnt God, richt je<br />

je op God dan verdwijnt je angst. En dat laatste heb ik gedaan, waardoor ik nu kan zeggen: het is feest, feest in<br />

mijn hart.’<br />

25


BIJZONDERE VERHALEN<br />

GOD KON<br />

DOOR MIJN MUUR<br />

BREKEN<br />

Binnen <strong>KerkvoorNu</strong> zitten heel veel mensen met een bijzonder verhaal. In <strong>KerkvoorNu</strong><br />

<strong>Magazine</strong> is er aandacht voor die verhalen. Bijvoorbeeld van Saskia Ebeltjes (32), die een<br />

hoop heeft meegemaakt in haar leven, en daar duidelijk de steun en hulp van God in heeft<br />

ervaren.<br />

door Lisette Kuijper-de Jong<br />

k ben bijna negen<br />

jaar getrouwd<br />

met Bert, 35 jaar.<br />

We hebben twee<br />

prachtige kinderen.<br />

Carmen is een<br />

lieve en zorgzame<br />

meid van zeven, dol op lezen, muziek<br />

en dans. Nathan is een vrolijk, slim en<br />

grappig ventje van bijna drie jaar. Naast<br />

het moeder-zijn werk ik met veel plezier<br />

als parttime administratief medewerker<br />

bij een organisatie voor verstandelijk gehandicapten.’<br />

SCHEIDING<br />

‘Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin,<br />

samen met mijn broer en broertje in<br />

een dorp nabij Groningen. Mijn vader<br />

werkte hard en mijn moeder zorgde voor<br />

ons. Als kind genoot ik enorm van de<br />

zomervakanties met ons gezin. Ik volgde<br />

een opleiding tot verpleegkundige.<br />

Mijn leven liep op rolletjes. Totdat mijn<br />

ouders na bijna 25 jaar huwelijk steeds<br />

vaker ruzie kregen. De sfeer thuis werd<br />

om te snijden. Ik zag mijn ouders op een<br />

totaal andere manier met elkaar omgaan.<br />

Als kind keek ik op tegen hen. Als ik later<br />

groot ben, dan word ik zoals mijn ouders,<br />

dacht ik. Maar mijn meisjesdroom viel<br />

keihard in duigen.<br />

Toen mijn ouders gingen scheiden, voelde<br />

het alsof de grond onder mij vandaan<br />

schoof; ons gezin viel uit elkaar. Ik hield<br />

van mijn ouders, maar zij gingen niet<br />

meer liefdevol met elkaar om. Zonder dat<br />

ik het wilde, werd ik geconfronteerd met<br />

de ruzies. Ik hield het thuis niet meer uit<br />

en ben op kamers gegaan.’<br />

TWIJFELS<br />

‘Ik ging twijfelen aan God. Waarom,<br />

God Een liefdevolle God die dit laat<br />

gebeuren Ik kreeg veel steun van mijn<br />

vriendin die bij mij in de klas zat. Zij had<br />

aan een half woord genoeg om mij aan te<br />

voelen. Zij vertelde mij dat ze alles wat<br />

haar bezig hield aan God vertelde. Nu zie<br />

ik dat God haar gebruikte om mij te dragen.<br />

De scheiding van mijn ouders heeft<br />

mij gevormd. Ik voel verdriet als ik mensen<br />

hoor spreken over de kinderen in<br />

een scheiding. De scheiding heeft mijn<br />

thuisbasis afgepakt. Alsof ik in een diepe<br />

zee werd gegooid zonder zwemdiploma.<br />

Met vaak kopje ondergaan ben ik er gekomen.<br />

Het maakt dat ik bewogen ben<br />

voor kinderen van gescheiden ouders en<br />

voor ze bid.’<br />

MIJN MEISJES-<br />

DROOM VIEL<br />

KEIHARD IN DUIGEN<br />

RELATIE<br />

‘Ik heb Bert leren kennen toen hij in ons<br />

dorp kwam wonen. We zaten in dezelfde<br />

kerk en gingen met de jeugd op kamp.<br />

Wij hebben de hele nacht zitten praten.<br />

Bij hem durfde ik mij te uiten en voelde<br />

ik mij veilig. De moeder van Bert bood<br />

mij een liefdevol thuis.<br />

In onze verkeringstijd voelden wij ons<br />

minder thuis in de kerk waar wij lid waren.<br />

We kregen trouwplannen en wilden<br />

niet in een traditionele kerk trouwen.<br />

Onze trouwdienst moest een feest worden<br />

en daarom gingen we op zoek naar<br />

26


SASKIA EBELTJES<br />

OP MOMENTEN DAT IK HET NIET MEER KON, ZORGDE GOD VOOR MIJ<br />

27


INTERVIEW<br />

een andere kerk. We kwamen bij de Baptistengemeente<br />

in Groningen. De preken<br />

en muziek raakten ons aan. We leerden<br />

dat je een relatie kon krijgen met God.<br />

Dat vond ik vreemd. Hoe kan dat dan<br />

Maar ik heb gemerkt dat als ik mijn dagelijkse<br />

dingen aan God vertel, ik soms<br />

antwoord of rust krijg in mijn hart. Een<br />

vriendin gaf mij een cd van een Nederlandse<br />

gospelzanger, Gerald Troost. De<br />

muziek klonk lekker, onder het stofzuigen<br />

zong ik keihard het lied Koning van<br />

mijn hart mee, totdat de tekst zo diep bij<br />

mij binnenkwam…<br />

Kom en breek door de<br />

muur van mijn hart.<br />

Verander mij van binnen.<br />

Laat mij opnieuw<br />

beginnen. Oh, raak met<br />

Uw liefde mijn ziel. Maak<br />

mijn leven nieuw.<br />

Ik kon alleen nog maar huilen. Ik was zo<br />

gekwetst in mijn leven dat ik een muur<br />

om mijn hart gebouwd had. Maar God<br />

kon door mijn muur komen om mij te<br />

veranderen en opnieuw te laten beginnen.<br />

Een relatie met God en een huwelijk<br />

met Bert, dat is wat ik wilde.’<br />

FEEST<br />

‘De moeder van Bert was in die tijd ernstig<br />

ziek. Na jaren van kanker zagen we<br />

dat ze niet lang meer bij ons zou zijn. We<br />

wilden zo graag dat ze onze trouwdag<br />

mee zou maken en daar hebben we voor<br />

gebeden. We zijn dankbaar dat ze erbij<br />

was.<br />

Onze trouwdienst werd inderdaad een<br />

feest. We waren zo gelukkig dat God ons<br />

aan elkaar had gegeven. Dat is toch re-<br />

28


SASKIA EBELTJES<br />

den voor een feest met veel zang en muziek<br />

om God te bedanken dat Hij goed<br />

was voor ons.<br />

RELATIES OPBOU-<br />

WEN KOST SOMS<br />

TIJD EN DAT MOES-<br />

TEN WE LEREN<br />

ACCEPTEREN<br />

We sloten ons aan bij een kring van de<br />

kerk. Eens in de twee weken kwamen<br />

we met een groep mensen bij elkaar. Wat<br />

een liefdevolle mensen waren dat. Ik kon<br />

er helemaal mijzelf zijn en durfde mijn<br />

geloofsvragen te stellen. Ik mocht veel<br />

leren over het geloof en er voor andere<br />

mensen zijn.<br />

Nadat we een half jaar getrouwd waren,<br />

is Berts moeder overleden. Dat ze<br />

haar laatste adem uit blies op het woord<br />

Amen na een gebed, zien we als een teken<br />

van God. Ze is bij God. We missen<br />

haar en hebben vertrouwen dat we haar<br />

ooit weer mogen zien. Bert heeft voor ze<br />

stierf verteld dat we, als we een dochter<br />

zouden krijgen, ze Carmen zou heten.’<br />

Een paar maanden later werd ik zwanger<br />

van Carmen. Ik werd erg ziek. Ik had –<br />

met een moeilijk woord – Hyperemesis<br />

gravidarum. Niet zomaar een kwaaltje,<br />

wat sommige mensen dachten, maar<br />

non-stop misselijk en overgeven. Ik belandde<br />

in het ziekenhuis aan infuus en<br />

sondevoeding. Dit heeft grote lichamelijke<br />

en geestelijke impact op mij gehad. Ik<br />

werd er depressief van en kon niet meer<br />

bidden.<br />

God voelde ver weg. Maar de mensen<br />

van onze kring bleven bidden en hulp<br />

bieden. Na zeven maanden sondevoeding<br />

heb ik nog twee maanden een beetje<br />

van mijn zwangerschap kunnen genieten.<br />

Wat waren we dolgelukkig en dankbaar<br />

toen Carmen geboren was.’<br />

LOSLATEN<br />

‘Een paar maanden later kreeg Bert een<br />

baan aangeboden in Westervoort. Dat<br />

vonden we een grote stap. We wilden<br />

God vragen ons te helpen in onze keuze.<br />

We zijn er veel voor gaan bidden en vragen<br />

om een duidelijk antwoord. Steeds<br />

weer kregen wij een Bijbeltekst, lied of<br />

preek die ons duidelijk maakte deze stap<br />

te gaan zetten. Dit hebben wij gedaan.<br />

Toen wij verhuisd waren, hebben we<br />

lange tijd nodig gehad om onze kerk en<br />

kring los te laten.<br />

Ik had heimwee naar de gemeente die we<br />

hadden. Ik wilde weer precies zo’n kerk.<br />

Bert en ik moesten leren dat niet alles<br />

hetzelfde kan gaan als wij gewend waren<br />

en openstaan voor een nieuwe weg die<br />

God met ons wilde gaan. Relaties opbouwen<br />

kost soms tijd en dat moesten we<br />

leren accepteren.’<br />

DANKBAAR<br />

‘Toen we bij <strong>KerkvoorNu</strong> kwamen, werden<br />

we hartelijk ontvangen en we hoorden<br />

preken waar we in ons dagelijks leven<br />

mee verder konden. We werden lid<br />

van een kring om meer mensen te leren<br />

kennen. Ik werd zwanger van Nathan en<br />

kreeg weer dezelfde zwangerschapsziekte.<br />

Nu waren het de mensen van onze nieuwe<br />

kring die aan mijn bed zaten om voor<br />

mij te bidden toen ik het niet kon. Wat<br />

was ik ontzettend dankbaar dat vrouwen<br />

ons kwamen helpen in het huishouden.<br />

Op de momenten dat ik niets kon, legde<br />

God vrouwen het in hun hart om mij te<br />

komen helpen. Wauw. Dit is een ervaring<br />

die ik nooit vergeet.<br />

Soms word ik opgeslokt in de drukte van<br />

ons gezinsleven. Kinderen, huishouden,<br />

werk, en dan vergeet ik dat God er is. Als<br />

ik dan gehaast de kerk binnenloop en ik<br />

vang een glimp op van iemand die aan<br />

mijn ziekbed heeft gezeten, dan word ik<br />

weer stil van binnen en zeg ik tegen God:<br />

Heer, op de momenten dat ik het niet<br />

meer kon, zorgde U voor mij.’<br />

KRINGEN<br />

In onze gemeente kennen we de term ‘KRINGEN’.<br />

Kringen zijn kleine groepen die doordeweeks,<br />

meestal eens in de twee weken, samenkomen.<br />

In deze groepen is er de tijd en ruimte om diepgaande<br />

relaties op te bouwen, zorg voor elkaar<br />

te dragen en dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen.<br />

Dit gebeurt in een laagdrempelige<br />

en ontspannen sfeer. De kringen vinden vaak bij<br />

mensen thuis plaats, en gaan gepaard met een<br />

goede bak koffie en wat lekkers.<br />

Ook zijn er kringen met een bepaald thema. Zo<br />

is er de Leven In Herstel-kring. Deze kring is er<br />

juist voor mensen die in hun leven beschadigingen<br />

hebben opgelopen. Soms zijn die zo ingrijpend<br />

dat ze iemand kunnen belemmeren. In deze<br />

kring kun je je problemen delen met mensen die<br />

vergelijkbare ervaringen hebben opgedaan.<br />

Meer informatie over kringen Stel je vragen via<br />

info@kerkvoornu.nl.<br />

29


JONGEREN GOD LATEN VINDEN<br />

Naam: Etiènne Blankestijn<br />

Leeftijd: 43 jaar<br />

Woonplaats: Didam<br />

‘Op mijn negentiende was ik de passie in het geloof kwijtgeraakt. Ik “geloofde het wel”. Juist toen stelden jongens<br />

uit mijn klas kritische vragen over het geloof die ik niet meer kon beantwoorden. Hoe moet je omgaan met al<br />

die moeilijke vragen Een klasgenoot zette mij op het goede spoor door te zeggen: “Jezus is gestorven voor mijn<br />

zonden en die liefde wil ik beantwoorden door in Hem te geloven.” Zo simpel kan het zijn. Op dat moment werd<br />

ik geraakt door God en wist ik ook dat ik het geloof met passie wilde doorgeven aan jongeren. Met het jeugdwerk<br />

wil ik God bij jongeren brengen en jongeren bij God. Het belangrijkste daarbij is dat je echt bent en niet bang om<br />

jezelf te laten zien. Ik wil niet alleen over de mooie dingen vertellen, maar ook over de dingen waarmee ik worstel.<br />

Door mijn zoektocht te laten zien, kunnen jongeren God vinden.’<br />

30


GELOVEN IS EEN AVONTUUR<br />

Naam: Hilde Polman<br />

Leeftijd: 19 jaar<br />

Woonplaats: Duiven<br />

‘Geloven is voor mij een avontuur waar je in stapt. Het is spannend, maar er liggen ook hindernissen op de loer.<br />

Onverwachts komen struiken op die je in het gezicht slaan of ligt er een boom op je pad. God helpt je om die<br />

hindernissen te omzeilen en te overwinnen, maar ook op het goede pad te blijven. Daar moet je wel tijd voor<br />

nemen en dat is wel eens lastig. Ik besef dat ik soms te weinig tijd neem om te bidden of voor stille tijd. Je zit<br />

midden in het avontuur, maar het stopt dan. Maar dan komt het besef wat je ervoor terugkrijgt. De kracht, de<br />

vriendschappen en de rust. En het mooiste is nog dat je daarbij jezelf kunt zijn. God is bij me bij mijn avontuur en<br />

daar ben ik Hem dankbaar voor.’<br />

31


ALPHACURSUS<br />

ONTDEKKINGSTOCHT NAAR GOD<br />

Een aantal keer per jaar verzorgen we binnen <strong>KerkvoorNu</strong> een Alphacursus. Dé manier<br />

om op ontspannen wijze kennis te maken met het geloof en met God. Minnie Freriks, die<br />

in 2004 voor het eerst deelnam aan deze cursus, is één van de enthousiaste leiders van<br />

het Alphateam. ‘Voor mij was het echt een openbaring.’<br />

door Lisette Kuijper-de Jong<br />

oor wie is de cursus<br />

bedoeld<br />

‘De cursus is voor<br />

iedereen geschikt<br />

die God (beter) wil<br />

leren kennen. Sommige<br />

deelnemers<br />

hebben nog nooit één stap in een kerk<br />

gezet, terwijl anderen er al jaren komen,<br />

maar nog niet precies weten wie God is<br />

en waar het allemaal om draait.<br />

De cursus is speciaal ontwikkeld voor<br />

mensen die eigenlijk nog helemaal niet<br />

met God bezig zijn, maar wel wat meer<br />

over God willen weten. Je hoeft dus geen<br />

kennis van zaken te hebben voordat je<br />

eraan begint. Kortom, iedereen is van<br />

harte welkom, want God is er voor iedereen.’<br />

Hoe kwam je zelf op de cursus terecht<br />

‘In 2002 werd ik uitgenodigd om een gastendienst<br />

in <strong>KerkvoorNu</strong> te bezoeken.<br />

Zelf ben ik opgegroeid in een streng protestants<br />

gezin en ik moest naar de kerk,<br />

wat voor mij een verschrikking was. Op<br />

mijn zeventiende nam ik dan ook afscheid<br />

van de kerk en ik dacht bij mezelf:<br />

‘Mij zien ze hier nooit meer terug.’<br />

Tot in 2002, toen ik dus voor het eerst<br />

weer, na lange tijd, in een kerk kwam.<br />

Het eerste wat ik dacht was: ‘Kan het<br />

ook zo’ De warmte en liefde van de gemeenteleden<br />

spraken me enorm aan en<br />

het geloof begon voor mij echt te leven.<br />

In het begin ging ik zo nu en dan naar<br />

de kerk met een geïnteresseerde – maar<br />

ook afwachtende houding. Later begon<br />

ik steeds meer uit te kijken naar de<br />

kerkdienst, ik wilde eigenlijk niet meer<br />

zonder. Wat voorheen een verschrikking<br />

voor mij was, werd langzamerhand een<br />

wekelijks feest.<br />

Samen met mijn man Paul besloot ik de<br />

Alphacursus te volgen. Voor mij was het<br />

echt een openbaring. Er werden mij zoveel<br />

dingen duidelijk. Paul en ik konden<br />

het tien weken lang bijna nergens anders<br />

meer over hebben, zo enthousiast waren<br />

we. Een jaar na de cursus heb ik mij laten<br />

dopen en vrijwel meteen daarna werd ik<br />

gevraagd om mee te doen met het Alphateam.<br />

Ik twijfelde geen moment; ik wilde<br />

zó graag iedereen van Jezus vertellen.’<br />

WAT VOORHEEN<br />

EEN VERSCHRIKKING<br />

WAS, WERD LANG-<br />

ZAMERHAND EEN<br />

WEKELIJKS FEEST<br />

Welke onderwerpen komen er zoal aan<br />

bod<br />

‘In de Alphacursus worden de basisbegrippen<br />

en –principes van het christelijk<br />

geloof op een begrijpelijke wijze uitgelegd.<br />

Zo wordt er ingegaan op de persoon<br />

van Jezus Christus, over de betekenis<br />

van zijn dood aan het kruis; we hebben<br />

het over de Bijbel, bidden, genezing en<br />

de kerk. Ook komen verschillende essentiële<br />

vragen aan bod, zoals: Hoe leidt<br />

God ons Hoe kun je geloven Hoe kan<br />

ik het kwade weerstaan Natuurlijk kun<br />

je als deelnemer ook terecht met je persoonlijke<br />

vragen.<br />

Halverwege de cursus gaan we met elkaar<br />

een weekend weg, waarin de Heilige<br />

Geest centraal staat. Alle onderwerpen<br />

en vragen die tijdens de cursus aan bod<br />

komen, zijn bedoeld als hulpmiddel om<br />

God te ontdekken.’<br />

Op welke manier beïnvloedt de Alphacursus<br />

levens van mensen<br />

‘Sinds ik zelf de Alphacursus heb gedaan,<br />

heb ik echt een passie gekregen<br />

om andere mensen over God te vertellen.<br />

Het komt dan ook geregeld voor dat<br />

ik mensen uitnodig voor deze cursus. Zo<br />

ook mijn buurvrouw. Toen ik haar uitnodigde,<br />

was zij juist op dat moment zoekende<br />

naar God. Sinds ze de cursus heeft<br />

gevolgd, is ze elke zondag in de kerk te<br />

vinden en wil ze geen dienst meer missen.<br />

Een ander voorbeeld is de fietsenmaker<br />

op de Huissensedijk. Zoals ik wel vaker<br />

doe, vroeg ik ook die morgen aan God<br />

om iemand op mijn pad te brengen die ik<br />

over Hem zou kunnen vertellen. Na mijn<br />

werk kreeg ik op de dijk een lekke band.<br />

‘Nou God, daar had ik nou niet bepaald<br />

om gevraagd’, dacht ik nog. Ik belde de<br />

pechhulp om mij uit de brand te helpen<br />

en gelukkig kwam er een fietsenmaker<br />

32


ALPHACURSUS<br />

snel ter plaatse. Terwijl hij aan het werk<br />

was, raakten we aan de praat. Toen ging<br />

de telefoon: onze dochter Lisa. De jonge<br />

fietsenmaker vroeg naar haar en het gesprek<br />

kwam al gauw op het geloof, aangezien<br />

onze dochter Religiewetenschappen<br />

studeerde. Het werd een boeiend<br />

gesprek en ik nodigde hem uit voor de<br />

Alphacursus, die twee weken later zou<br />

starten. ‘Ik kom,’ zei hij meteen. Ik vroeg<br />

mij wel af of hij dit deed uit belangstelling<br />

voor God of meer uit belangstelling<br />

voor mijn dochter. Toch kwam de fietsenmaker<br />

trouw naar elke bijeenkomst<br />

en hij heeft zelfs op één avond gebeden.<br />

Nu brengt hij nog af en toe een bezoek<br />

aan <strong>KerkvoorNu</strong>. De cursus heeft hem in<br />

ieder geval aan het denken gezet en hij<br />

heeft iets kunnen zien van wie God is en<br />

wie Hij voor hem wil zijn.’<br />

Tot slot: waarom zou jij de cursus aanraden<br />

‘Zelf heb ik nooit één seconde spijt gehad<br />

van de cursus. Ik heb er veel geleerd,<br />

hier mocht ik mijn zoektocht naar God<br />

beginnen. Maar het is ook een gezellige<br />

cursus waarin de humor beslist niet ontbreekt.<br />

Je begint de avond altijd met een<br />

heerlijke maaltijd, waardoor je op een<br />

ontspannen wijze elkaar beter kunt leren<br />

kennen. Bovendien mag je al je vragen<br />

neerleggen en praat je met elkaar over de<br />

dingen die er echt toe doen in het leven.<br />

Als je twijfelt, zeg ik altijd: begin er gewoon<br />

mee. Mocht het je niet bevallen,<br />

kun je na twee of drie avonden altijd nog<br />

stoppen. In de praktijk heb ik dat nog<br />

niemand zien doen, want het is nu eenmaal<br />

een gezellige en zeer leerzame cursus.<br />

Kortom, echt iedereen aan te raden.’<br />

OOK NAAR ALPHA<br />

De eerstvolgende Alpha wordt in september gehouden. Bijzonder is dat er dan zelfs twee cursussen tegelijk<br />

van start zullen gaan. Op de dinsdagavond zullen de deelnemers in Zevenaar bijeenkomen en op<br />

de donderdagavonden kun je terecht in Duiven. De cursus bestaat uit negen avonden en één weekend.<br />

NEGEN AVONDEN<br />

ÉÉN WEEKEND<br />

33


ACHTERGROND<br />

THUISKOMEN<br />

Een aantal mannen van de gemeente ging eerst niet en later wel<br />

met hun vrouw mee naar de diensten van <strong>KerkvoorNu</strong>. Waarom<br />

eigenlijk En hoe ging dat We vragen het aan Fred, Henk, Ab en Ed.<br />

door Hilde Polman<br />

34


THUISKOMEN<br />

Vlnr.: Ed, Henk, Fred en Ab<br />

Fred Rietveld<br />

Fred is al sinds 2010 lid van Kerkvoor-<br />

Nu. Daarvoor is wel het een en ander<br />

gebeurd. Hij komt uit een Nederlands<br />

Hervormd gezin en is tot zijn negentiende<br />

naar de kerk gegaan. Daarna was<br />

er minder behoefte en kwam hij op een<br />

leeftijd dat hij andere dingen ging doen.<br />

Toen hij trouwde met Petra zijn ze ook<br />

niet voor de kerk getrouwd, omdat ze<br />

op dat moment allebei niets met de kerk<br />

hadden. Petra is niet gelovig opgevoed,<br />

maar dacht wel: ‘’er moet iets zijn’’. In<br />

2007 ging zij voor het eerst met een bekende<br />

mee naar de kerk en is nooit meer<br />

weggegaan. Een lange tijd is zij dan ook<br />

alleen gegaan. Fred had niets tegen, maar<br />

had ook niets met het geloof. Het kwam<br />

maar incidenteel voor dat hij wel naar de<br />

kerk ging – dat was meer voor Petra.<br />

‘Het vuur brandt<br />

weer groots’<br />

In 2009 is hij meegegaan naar het jaarlijkse<br />

startweekend van <strong>KerkvoorNu</strong> met<br />

de instelling dat het toch allemaal gewone<br />

mensen zijn en dat het wel mee zou<br />

vallen. Daar kwamen diepe gesprekken<br />

op gang en de interesse voor het geloof<br />

kwam langzaam weer terug.<br />

In 2010 besloot hij dan ook om de Alphacursus<br />

te volgen en sindsdien gaat hij<br />

ook op zondag weer naar de kerk. Daarnaast<br />

leverde dit een zeer waardevolle<br />

vriendschap op, waardoor het geloof ook<br />

belangrijk werd buiten de kerk.<br />

Het beeld van de kerk veranderde voor<br />

hem van orgel en kerkbankjes, naar een<br />

hedendaagse dienst met een band op het<br />

podium. Het geloof was voor hem nooit<br />

echt weg, maar het stond op een laag<br />

pitje.<br />

Nu is het meer dat je echt een proces<br />

doorgaat en ook echt een relatie aangaat<br />

met God. ‘’Die relatie met God is heel<br />

waardevol voor mij, het is toch iets wat<br />

je je hele leven mee mag blijven nemen.<br />

Het vuurtje brandt weer groots.’<br />

Ed Ooms<br />

Voor Ed begon de start van het geloven<br />

zo’n vijf jaar geleden. Hij heeft hiervoor<br />

nooit echt iets met het geloof gehad.<br />

Zijn vrouw Arine bezocht al een tijdje<br />

de kerk, waarna ze uiteindelijk bij <strong>KerkvoorNu</strong><br />

is gebleven.<br />

Ed is nooit naar een andere kerk geweest.<br />

Af en toe is hij met zijn vrouw<br />

mee geweest, maar daar bleef het ook bij.<br />

Totdat hij op een bepaald moment door<br />

zijn vrouw werd gevraagd om de Alphacursus<br />

te gaan volgen. Maar die vraag<br />

werd al snel weggevaagd met de gedachte<br />

‘Ik geloof toch niet, waarom zou ik<br />

dan gaan Ik heb er niets mee.’<br />

Op een maandag was zijn zoon jarig.<br />

Ed werkte in Utrecht en wilde die dag<br />

eens op tijd thuis komen, maar daarvoor<br />

moest hij nog het vervoer regelen voor<br />

de terugweg. Hij wilde met collega Jan<br />

een afspraak maken, die ook in Utrecht<br />

werkt, maar kreeg zijn vrouw aan de lijn.<br />

Zijn vrouw, bevriend met Arine, vroeg<br />

waarom hij niet naar de Alphacursus<br />

ging die op die donderdag begon.<br />

35


ACHTERGROND<br />

Ze had hem overgehaald, het ergste<br />

scenario was al helemaal doorgenomen,<br />

maar hij ging het avontuur aan. Hij ging<br />

naar die avonden en meteen al de eerste<br />

avond was hij verkocht. ‘Goh, dit is interessant’<br />

ging er door zijn hoofd heen.<br />

Elke avond werd het boeiender en halverwege<br />

de cursus kreeg hij een Bijbel<br />

van zijn vrouw. Ook had hij gebeden met<br />

de vraag: ‘God, als U bestaat, wilt U dan<br />

laten zien dat dat ook echt zo is’<br />

‘Als een mokerslag<br />

kwam het geloof<br />

binnen’<br />

In de weken daarna gebeurden er allemaal<br />

wonderen en één Bijbeltekst kwam<br />

steeds weer terug. Precies de Bijbeltekst<br />

die Arine voorin zijn Bijbel had geschreven.<br />

Het signaal was er tot het moment<br />

dat hij echt voor 100% overtuigd was. Hij<br />

kwam thuis, als een mokerslag kwam het<br />

geloof binnen.<br />

Ab Hermsen<br />

Ab gaat al ongeveer tien jaar naar de<br />

<strong>KerkvoorNu</strong>. Daarvoor ging hij een<br />

tijd naar de katholieke kerk. De omslag<br />

kwam toen zijn eerste vrouw aan een<br />

hartstilstand overleed.<br />

Hij was boos op God, de kerk en alles<br />

wat daarmee te maken had. Hij bleef<br />

altijd wel geloven, maar op een gegeven<br />

moment heeft hij even ‘de club’ verlaten<br />

vanwege de vele vragen die hij had. Op<br />

dat moment stond zijn wereld even stil.<br />

Na een jaar leerde hij - zijn huidige<br />

vrouw - Ankie kennen. Ankie ging al<br />

een hele tijd naar de kerk en vroeg Ab<br />

een keer mee. Hij ging met een positieve<br />

houding de dienst in en daar ging een<br />

wereld voor hem open. ‘Het voelde als<br />

een moment van thuiskomen voor mij.<br />

Ik begon het geloof op een hele andere<br />

manier te kennen en te ervaren.’<br />

Hij heeft de Alphacursus en de Groeicursus<br />

gevolgd en na een tijd heeft hij,<br />

mede door een preek van voorganger<br />

Christiaan Vos, de keus gemaakt zich te<br />

laten dopen.<br />

‘Het was een doopdienst met twaalf<br />

mannen, waardoor het leek op de twaalf<br />

discipelen. Het was echt uniek.’<br />

‘Het voelde als<br />

thuiskomen’<br />

Hij verbaast zich steeds weer over de<br />

kleine dingen in het leven, hoe God dat<br />

gemaakt heeft. Als hij kijkt naar de natuur<br />

en hoe zelfs de kleinste dingen zo<br />

mooi zijn gemaakt, geeft hij vaak een<br />

knipoog naar boven. ‘Wat hebt U dat<br />

toch mooi gemaakt.’<br />

Henk Hartgers<br />

Henk gaat nu een jaar of drie naar de<br />

kerk. Hij is gereformeerd opgevoed, maar<br />

heeft er niet veel mee gedaan. Vroeger<br />

vond hij de psalmen en gezangen op<br />

zich niet geweldig, maar de preken vond<br />

hij vaak nog wel goed. Op een gegeven<br />

moment begon hij de behoefte aan een<br />

36


THUISKOMEN<br />

kerk kwijt te raken en ging hij zijn eigen<br />

weg. Hij heeft zich toen bewust laten uitschrijven.<br />

‘Wat is er nou<br />

eigenlijk relevant’<br />

Zijn vrouw was altijd al wel aan het zoeken<br />

naar een kerk. Toen ze de Kerkvoor-<br />

Nu had gevonden, was ze vrolijk als ze<br />

daarvan thuiskwam. Henk is een paar<br />

keer mee geweest en het voelde voor<br />

hem compleet anders dan de diensten<br />

van vroeger.<br />

Als nieuwkomer had hij wel eens het gevoel<br />

dat hij weggekeken werd in een andere<br />

kerk, maar bij <strong>KerkvoorNu</strong> had hij<br />

dat niet. Nadat ze naar Arnhem verhuisden,<br />

ging Henk de Alphacursus volgen.<br />

‘Het verhaal begon te kloppen en twijfels<br />

werden weggehaald.<br />

Naarmate je ouder wordt ga je toch meer<br />

nadenken over bepaalde dingen, je geeft<br />

waarde aan momenten in het leven en<br />

denkt: Wat is er nou eigenlijk relevant’<br />

Henk is nooit echt ongelovig geweest, hij<br />

dacht altijd wel dat er iets was. Doordat<br />

zijn vrouw meer naar de kerk ging, begon<br />

het nadenken over het geloof bij hem<br />

ook weer; of het wel wat voor hem is.<br />

Het geloof heeft hem geholpen om rust<br />

te krijgen, om ook echt tijd voor God te<br />

maken. Nu nog steeds is het een onderdeel<br />

van het leven van Henk.<br />

Wat heeft U dat toch mooi gemaakt<br />

37


MEDIA<br />

CASTING CROWNS<br />

Een groep jongerenwerkers van een kerk<br />

in Florida begon in 1999 een band. Onder<br />

leiding van Mark Hall begon Casting<br />

Crowns al snel eigen nummers te schrijven<br />

en groeide uit tot één van de meest<br />

bekende christelijke bands ter wereld.<br />

Hun christelijke identiteit klinkt door<br />

in de teksten, maar ze zijn ook kritisch<br />

op de eigen achterban. De vragen die<br />

ze stellen zijn herkenbaar en ‘echt’. En<br />

daarnaast is het ook gewoon heerlijke<br />

muziek.<br />

‘God’s gotta change your<br />

heart before He changes<br />

your shirt’<br />

CD’s van Casting Crowns zijn o.a.:<br />

• Thrive<br />

• Casting Crowns<br />

• The Altar and the Door<br />

• Lifesong<br />

• Come to the Well<br />

JESUS CULTURE<br />

Zeker onder de jongeren van Kerkvoor-<br />

Nu wordt Jesus Culture veel beluisterd.<br />

Deze kerkband brengt energiek en vol<br />

passie zijn liefde voor God en mensen<br />

over in de muziek.<br />

Ook in onze zondagdiensten spelen we<br />

geregeld nummers van Jesus Culture en<br />

hun thuiskerk Bethel.<br />

‘Waiting here for You’<br />

FLAVOR FESTIVAL<br />

Wat<br />

Flavor Festival is een 4-daags, christelijk<br />

festival. Met een boordevol<br />

programma met muziek, geloof, sport,<br />

theater en kamperen.<br />

Waar<br />

Flavor Festival vind plaats op Landgoed<br />

Velder in Liempde, bij Boxtel. Een<br />

prachtig landgoed waar iedereen van<br />

harte welkom is.<br />

Wanneer<br />

Het tweede Flavor Festival vind plaats<br />

in de vierde week van augustus, vanaf<br />

donderdag 21 t/m zondag 24 augustus<br />

<strong>2014</strong>.<br />

Voor wie<br />

Flavor Festival is voor iedereen van 0<br />

tot 88 (maar ouder mag ook).<br />

Waarom<br />

Om een plek te bieden waar iedereen<br />

kan feesten, discussies kan voeren, dansen,<br />

geïnspireerd raken, aanbidden, met<br />

vrienden vakantie vieren en anderen<br />

ontmoeten.<br />

CD’s van Jesus Culture zijn o.a.:<br />

• Come Away<br />

• Awakening: Live from Chicago<br />

• Live From New York<br />

• Your Love Never Fails<br />

• Consumed<br />

38


MEDIA<br />

DRIE LEESTIPS<br />

Nieuw in het geloof Op zoek naar verdieping Uit de talloze boeken die zijn geschreven<br />

over bijbel en geloof, heeft de redactie er drie uitgepikt, die kunnen helpen<br />

bij een (eerste) zoektocht.<br />

Brieven van een scepticus - Gregory Boyd<br />

De oude vader Edward Boyd wordt door zijn zoon Gregory Boyd, hoogleraar filosofie<br />

en theologie, uitgenodigd om zijn bezwaren tegen het christelijk geloof onder<br />

woorden te brengen. Dat doet hij in dertig brieven. Zijn zoon beantwoordt alle vragen<br />

helder en betrokken. Drie jaar lang debatteerden zij over het geloof, over God,<br />

het christendom, de kerk en de Bijbel.<br />

Deze levendige en uitvoerige correspondentie is gebundeld in Brieven van een<br />

scepticus. Een boek dat zich leent voor zelfstudie, bespreking in leeskringen of als<br />

ondersteuning bij het gesprek met andersdenkenden.<br />

Jezus zoals ik Hem niet kende - Philip Yancey<br />

Welk beeld hebben wij van Jezus, en klopt dat eigenlijk wel Van de kribbe in<br />

Bethlehem tot het kruis even buiten Jeruzalem volgt Yancey in dit boek Christus en<br />

ontmoeten wij Iemand die anders is dan wij ooit gedacht hebben.<br />

Briljant, creatief, uitdagend, zonder angst, liefdevol, onvoorspelbaar, en meer dan<br />

voldoende voor wie zijn hart laat vullen met Hem. Niemand die Jezus ontmoet, kan<br />

ooit weer dezelfde zijn. Een overweldigend beeld van wie Jezus echt is.<br />

Moderne wetenschap in de Bijbel - Ben Hobrink<br />

Er is wetenschap in de Bijbel, veel meer dan in enig ander boek uit de oudheid.<br />

Hoewel historische en controleerbare feiten slechts terloops worden genoemd,<br />

getuigen ze van een diep wetenschappelijk inzicht. Hoe is die kennis in de Bijbel<br />

terechtgekomen<br />

Bioloog Ben Hobrink laat in zijn uitvoerig gedocumenteerde boek onomstotelijk<br />

zien dat de Bijbel kennis bevat die de wetenschap duizenden jaren vooruit is.<br />

UNSTOPPABLE<br />

Deze documentaire van Kirk Cameron is<br />

een persoonlijke en inspirerende visuele<br />

reis met als doel om een beter inzicht<br />

te geven in de grootste vraag van het<br />

geloof: Waarom Kirk gaat op zoek naar<br />

de oorsprong van goed en kwaad en hoe<br />

dit invloed heeft op ons leven... en onze<br />

eeuwigheid. Hij probeert antwoord te<br />

vinden op de eeuwenoude vraag: Waar<br />

is God in het midden van de tragedie en<br />

het lijden<br />

Kirk Cameron gaat op zoek en maakt<br />

ons allemaal een deel van zijn eigen<br />

strijd.<br />

HILLSONG<br />

Deze Australische kerk is met hun muziek<br />

wereldwijd door andere kerken ontdekt<br />

en hun liederen worden geregeld op<br />

zondag bij ons gezongen. Moderne muziek,<br />

fantastische band met een duidelijke<br />

boodschap.<br />

‘Let the ruins come to life in<br />

the beauty of Your name’<br />

CD’s van Hillsong zijn o.a.:<br />

• Glorious Ruins<br />

• Hillsong United: Live In Miami<br />

• Aftermath<br />

• A Beautiful Exchange<br />

39


Je bent welkom!<br />

Elke zondag om 10:30 uur.<br />

Candea College | Saturnus 1 | Duiven<br />

kerkvoornu.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!