20.02.2015 Views

Wat wensen studenten met dyscalculie APS - Steunpunt taal en ...

Wat wensen studenten met dyscalculie APS - Steunpunt taal en ...

Wat wensen studenten met dyscalculie APS - Steunpunt taal en ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Wat</strong> <strong>w<strong>en</strong>s<strong>en</strong></strong> <strong>stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong></strong><br />

<strong>met</strong> rek<strong>en</strong>problem<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>dyscalculie</strong>?<br />

Suzanne Sjoers<br />

(<strong>APS</strong>)


Waar zijn zwakke rek<strong>en</strong>aars <strong>en</strong><br />

leerling<strong>en</strong> <strong>met</strong> <strong>dyscalculie</strong><br />

bij gebaat?<br />

1. Rek<strong>en</strong>plezier <strong>en</strong> motivatie (her)vind<strong>en</strong><br />

2. Hiat<strong>en</strong> herstell<strong>en</strong><br />

3. Werk naar realistisch doel toe<br />

4. Sti Co R Di maatregel<strong>en</strong>


1. Rek<strong>en</strong>plezier <strong>en</strong> motivatie<br />

• Succeservaring<strong>en</strong><br />

• Sterke kant<strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong><br />

• Maak rek<strong>en</strong><strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> leuke activiteit<br />

• Maak rek<strong>en</strong><strong>en</strong> betek<strong>en</strong>isvol<br />

• Maak rek<strong>en</strong><strong>en</strong> zichtbaar<br />

• Richt<strong>en</strong> op intrinsieke motivatie


2. Hiat<strong>en</strong> herstell<strong>en</strong><br />

• E<strong>en</strong> andere aanpak / <strong>met</strong>hode, want de<br />

aanpak in PO <strong>en</strong> VO heeft niet gewerkt<br />

• Ruimte voor eig<strong>en</strong> leerstijl<br />

• Volwass<strong>en</strong> materiaal<br />

• P<strong>en</strong>del<strong>en</strong> door de ijsberg<br />

• Werk <strong>met</strong> voorstelbare context<strong>en</strong><br />

• Spreek de rek<strong>en</strong><strong>taal</strong> van de stud<strong>en</strong>t<br />

• Gebruik e<strong>en</strong>dere oplossingsstrategieën


• De ijsberg


3. Werk naar realistisch doel<br />

• Rek<strong>en</strong>toets<br />

• Zelfredzaamheid<br />

• Groei<strong>en</strong> in eig<strong>en</strong> tempo mag<br />

• Durf verschil te mak<strong>en</strong><br />

• Alles in overleg <strong>met</strong> de stud<strong>en</strong>t zelf…


4. Sti Co R Di – maatregel<strong>en</strong><br />

• Protocol ERWD – MBO in de maak<br />

• Extra tijd op exam<strong>en</strong><br />

• Dyscalculieverklaring<br />

• Andere maatregel<strong>en</strong> na toestemming<br />

bevoegd gezag:<br />

• Opzoekboekje<br />

• Minder opgav<strong>en</strong> in de toets<br />

• Mondeling toets<strong>en</strong><br />

• …


Protocol ERWD - PO<br />

• Pass<strong>en</strong>d rek<strong>en</strong>-wiskundeonderwijs<br />

voor alle leerling<strong>en</strong><br />

• Motto: Waar mogelijk prev<strong>en</strong>tie,<br />

waar nodig zorg.<br />

• Gradaties: normaal, geringe problem<strong>en</strong>,<br />

ernstige problem<strong>en</strong>, <strong>dyscalculie</strong>.<br />

• Eerst ERWD-indicatie, dan pas<br />

<strong>dyscalculie</strong>verklaring


Ministerie OCW<br />

Binn<strong>en</strong> de kaders van de wet kunn<strong>en</strong> schol<strong>en</strong> zelf bepal<strong>en</strong> op<br />

welke manier ze leerling<strong>en</strong> <strong>met</strong> <strong>dyscalculie</strong> tegemoetkom<strong>en</strong> <strong>met</strong><br />

bijvoorbeeld vrijstelling<strong>en</strong> of verl<strong>en</strong>gde tijd bij toets<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

exam<strong>en</strong>s. E<strong>en</strong> <strong>dyscalculie</strong>verklaring kan hiervoor de basis vorm<strong>en</strong>,<br />

maar ook dat is aan de school zelf.<br />

BRON: MINISTERIE VAN OCW


Casus: <strong>dyscalculie</strong>verklaring<br />

Op basis hiervan zijn nodig:<br />

• Specialistische hulp in de vorm van RT, <strong>met</strong> de<br />

aandachtspunt<strong>en</strong>: uitleg van regels, opstell<strong>en</strong> van map<br />

<strong>met</strong> rek<strong>en</strong>regels <strong>en</strong> -strategieën.<br />

• Het gebruik mog<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>machine waar<br />

dit het oploss<strong>en</strong> van tuss<strong>en</strong>stapp<strong>en</strong> vergemakkelijkt.<br />

• Het bied<strong>en</strong> van extra tijd bij toets<strong>en</strong>.<br />

• Gebruik mog<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> van de map <strong>met</strong> rek<strong>en</strong>regels.<br />

• Het verminder<strong>en</strong> cq. versimpel<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> aantal<br />

opgav<strong>en</strong> bij toets<strong>en</strong>.<br />

• Pre-teaching


Suzanne Sjoers<br />

06 – 2505 1609<br />

s.sjoers@aps.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!