20.02.2015 Views

COE @ Zadkine - Steunpunt taal en rekenen mbo

COE @ Zadkine - Steunpunt taal en rekenen mbo

COE @ Zadkine - Steunpunt taal en rekenen mbo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>COE</strong> @ <strong>Zadkine</strong><br />

C<strong>en</strong>traal Ontwikkelde Exam<strong>en</strong>s – Taal & Rek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Grofmazig & fijnmazig Plann<strong>en</strong><br />

15 oktober 2012


Vele laatst<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> de eerst<strong>en</strong> zijn…<br />

…e<strong>en</strong> gevoel van urg<strong>en</strong>tie is gepast


Ev<strong>en</strong> e<strong>en</strong> stapje terug…<br />

Waarom ook weer die landelijke exam<strong>en</strong>s?<br />

Niveau van <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> bij uitstroom werd algeme<strong>en</strong> als te laag gezi<strong>en</strong>, wat de<br />

beroepsuitoef<strong>en</strong>ing uiteindelijk niet t<strong>en</strong> goede komt<br />

Daarbij speelt e<strong>en</strong> rol de verschill<strong>en</strong> in exam<strong>en</strong>s tuss<strong>en</strong> <strong>mbo</strong>’s.<br />

Hoe schol<strong>en</strong> eis<strong>en</strong> van kwalificatiedossier will<strong>en</strong> aanler<strong>en</strong> <strong>en</strong> examiner<strong>en</strong>,<br />

staat niet vast.<br />

Mbo-schol<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> exam<strong>en</strong>s zelf.<br />

Op 29 januari 2010 staatssecretaris Van Bijsterveldt de brief 'Implem<strong>en</strong>tatie<br />

refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus Nederlandse <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>' naar alle CvB’s van het<br />

MBO gestuurd.<br />

E<strong>en</strong> goede beheersing van <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> is voor leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in alle onderwijs sector<strong>en</strong> van groot belang. Dit is e<strong>en</strong> breed<br />

gedeelde opvatting in de sam<strong>en</strong>leving. Daarvoor is e<strong>en</strong><br />

sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>de aanpak nodig, gericht op e<strong>en</strong> doorlop<strong>en</strong> leerlijn……<br />

Daarnaast heb ik voor het <strong>mbo</strong> beslot<strong>en</strong> om op basis van deze<br />

refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus c<strong>en</strong>trale exam<strong>en</strong>s <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> in te voer<strong>en</strong>.


En to<strong>en</strong> verder…<br />

Welkom College van Exam<strong>en</strong>s & CITO<br />

In de 'Wet Refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus Nederlandse <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong>’ is<br />

beschrev<strong>en</strong> waarom <strong>en</strong> hoe c<strong>en</strong>trale examinering van <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

in het <strong>mbo</strong> ingevoerd gaat word<strong>en</strong>, van kracht sinds 1 augustus 2010<br />

Het College voor Exam<strong>en</strong>s (CvE) is belast met de uitvoering van de<br />

c<strong>en</strong>trale examinering in het beroepsonderwijs zoals geformuleerd in<br />

het exam<strong>en</strong>besluit beroepsopleiding<strong>en</strong> WEB. Dit betreft de<br />

refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus Nederlandse <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

De ontwikkeling <strong>en</strong> invoering van de exam<strong>en</strong>s gaat volg<strong>en</strong>s het<br />

vastgestelde tijdpad <strong>en</strong> conform wet- <strong>en</strong> regelgeving.<br />

CvE niet alle<strong>en</strong>, maar sam<strong>en</strong> met Cito, OCW, MBO-Raad, AOC Raad <strong>en</strong><br />

NRTO (voorhe<strong>en</strong> Paepon), Sa<strong>mbo</strong>-ICT <strong>en</strong> natuurlijk met <strong>mbo</strong>’s zelf<br />

“<strong>Steunpunt</strong> Taal & Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong> “is de belangrijkste informatiebron


Wat op viel bij de start van dit project…<br />

• Pot<strong>en</strong>tieel groot volume exam<strong>en</strong><br />

mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

• Bij <strong>Zadkine</strong> kan dat straks<br />

oplop<strong>en</strong> tot 15.000 – 20.000<br />

exam<strong>en</strong>s per jaar = duur?!<br />

• B<strong>en</strong>adering is erg “top-down”<br />

– Ministerie<br />

– College van Exam<strong>en</strong>s<br />

– <strong>Steunpunt</strong> Taal & Rek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• Teg<strong>en</strong>gas nodig?!<br />

• Ons uitgangspunt is:<br />

“Niet het wiel opnieuw<br />

uitvind<strong>en</strong>, maar wel pass<strong>en</strong>d<br />

mak<strong>en</strong> voor <strong>Zadkine</strong>”<br />

Min.OCW, , CvE,<br />

Cito, Inspectie<br />

Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> – Doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

Coaches – Teams


Onze missie: stel stud<strong>en</strong>t, doc<strong>en</strong>t,<br />

<strong>taal</strong> & rek<strong>en</strong>coaches & teams c<strong>en</strong>traal


Onze missie: de stud<strong>en</strong>t, doc<strong>en</strong>t, coaches &<br />

teams c<strong>en</strong>traal stell<strong>en</strong>


Onze opdracht van het CvB<br />

Onze formele opdracht is tweeledig:<br />

1. Verzorg de <strong>COE</strong> exam<strong>en</strong>s tot december 2013<br />

2. Leer van die exam<strong>en</strong>s & verzorg e<strong>en</strong> gestructureerde<br />

uitvoering in de toekomst binn<strong>en</strong> heel <strong>Zadkine</strong><br />

Ongeschrev<strong>en</strong> derde opdracht:<br />

3. Zorg dat de uitvoering kwalitatief goed & efficiënt gebeurt<br />

<strong>en</strong> dat al die exam<strong>en</strong>s vooral niet te duur word<strong>en</strong>


<strong>COE</strong> @ <strong>Zadkine</strong><br />

Project op hoofdlijn<strong>en</strong><br />

Fase A - Eerste verk<strong>en</strong>ningsonderzoek<br />

nov. ’11 – mrt.’12<br />

Fase B – Vervolgonderzoek mrt. ’12 – juni ’12<br />

Fase C - Pilot implem<strong>en</strong>tatie aug. ’12 – juli ’13<br />

Fase D - Definitieve implem<strong>en</strong>tatie aug. ’13 – dec. ’13<br />

Dus: Oplevering projectresultaat na afname van eerste officiele<br />

exam<strong>en</strong>s -> eind december 2013


Wat hebb<strong>en</strong> we<br />

tot nu toe geleerd?


De afnameperiod<strong>en</strong> in de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong><br />

• De data voor de Landelijke Exam<strong>en</strong>s Taal & Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> voor<br />

schooljaar 2012/13 <strong>en</strong> de jar<strong>en</strong> daarna zijn op 30 maart 2012<br />

door het CvE vastgesteld<br />

• In de toekomst zull<strong>en</strong> de exam<strong>en</strong>s word<strong>en</strong> afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in 5<br />

exam<strong>en</strong>periodes (P1 t.e.m. P5) van telk<strong>en</strong>s 6 wek<strong>en</strong><br />

• Die periodes zull<strong>en</strong> dan over het hele schooljaar verspreid zijn.<br />

• De precieze indeling vanaf 2013/14 wordt nog bek<strong>en</strong>dgemaakt<br />

door het CvE, onderstaand overzicht is indicatief<br />

P1<br />

P2<br />

P3<br />

P4<br />

P5<br />

september<br />

& oktober<br />

november<br />

& december<br />

januari<br />

& februari<br />

maart<br />

& april<br />

mei<br />

& juni


De afnameperiod<strong>en</strong> in 2012/13<br />

• De data voor de Landelijke Exam<strong>en</strong>s Taal & Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> voor<br />

schooljaar 2012/13 <strong>en</strong> de jar<strong>en</strong> daarna zijn op 30 maart 2012<br />

door het CvE vastgesteld.<br />

• In het schooljaar 2012/13 zull<strong>en</strong> de exam<strong>en</strong>s in de volg<strong>en</strong>de 3<br />

periodes word<strong>en</strong> aangebod<strong>en</strong>:<br />

P2<br />

P3<br />

P4<br />

week 44-49<br />

week 2-7<br />

week 11-16<br />

29/10 t.e.m. 8/12<br />

07/01 t.e.m. 16/02<br />

11/03 t.e.m. 20/04


Indeling van iedere afnameperiode<br />

Het dakpanmodel<br />

Week a<br />

week b<br />

week c<br />

week d<br />

week e<br />

week f<br />

Taal 2F<br />

Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> 2F<br />

Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> 3F<br />

Taal 3F<br />

• Let op: in deze period<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> de exam<strong>en</strong>s technisch gezi<strong>en</strong><br />

ook op de avond<strong>en</strong> <strong>en</strong> op zaterdag word<strong>en</strong> afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

• Organisatorisch is dat wellicht e<strong>en</strong> uitdaging, met name ook<br />

vanwege de inzet van ondersteun<strong>en</strong>de di<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />

• Binn<strong>en</strong> <strong>Zadkine</strong> moet<strong>en</strong> daar dus nog nadere beslissing<strong>en</strong> over<br />

g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> word<strong>en</strong>


Terugkoppeling resultat<strong>en</strong> & herkansing<strong>en</strong><br />

• Cito verwerkt alle gegev<strong>en</strong>s c<strong>en</strong>traal<br />

• Daarbij word<strong>en</strong> alle vrag<strong>en</strong> geëvalueerd <strong>en</strong> kan het voorkom<strong>en</strong><br />

dat sommige uit de beoordeling word<strong>en</strong> gehaald<br />

• In 2012/13 betek<strong>en</strong>t dit dat resultat<strong>en</strong> 5-6 wek<strong>en</strong> na afloop van<br />

de afnameperiod<strong>en</strong> beschikbaar zull<strong>en</strong> zijn.<br />

• LET OP: dat betek<strong>en</strong>t dus dat de resultat<strong>en</strong> uit P2-2012/3<br />

(november <strong>en</strong> december 2012) pas eind december c.q. begin<br />

januari 2013 beschikbaar zull<strong>en</strong> zijn<br />

• Teg<strong>en</strong> die tijd is de inschrijving voor periode P3-2012/3 al<br />

afgeslot<strong>en</strong> !!!<br />

• Herkansing<strong>en</strong> voor P2-2012/3 dus pas in P4-2012/3, dus<br />

maart/april 2013


En nu verder…


<strong>Zadkine</strong> in vogelvlucht<br />

•Rond de 20.000 stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

•25+ locaties in regio Groot-Rotterdam<br />

•Organisatie op:<br />

–Inhoud: domein<strong>en</strong>, programma’s<br />

–6 LOC’s – geografisch<br />

•Heel veel opleiding<strong>en</strong>, met specials als:<br />

–Popschool<br />

–Goud & zilversmed<strong>en</strong> Schoonhov<strong>en</strong><br />

–Hav<strong>en</strong> & laboratorium<br />

Stella de Kuijper<br />

Stephan Iske<br />

Vacature<br />

Eveli<strong>en</strong> Swint &<br />

Jan Hoekstra<br />

Rob Schortemeyer &<br />

Cocky van Adrichem<br />

Wiger Postma &<br />

Peter van Wingerd<strong>en</strong>


Van lange termijn – jar<strong>en</strong> in de toekomst...<br />

… naar individuele afnam<strong>en</strong> dag na dag<br />

• Minimaal één Toetsleider LOC<br />

• Betrokk<strong>en</strong> bij alle aspect<strong>en</strong><br />

van Landelijke Exam<strong>en</strong>s<br />

• Advies LOC’s, domein<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> teams & exam<strong>en</strong>-cie’s<br />

• Verantwoordelijk afname<br />

<strong>COE</strong> voor eig<strong>en</strong> LOC<br />

• Lange & korte termijn<br />

• Meerdere afnameleiders LOC<br />

• Betrokk<strong>en</strong> bij afnam<strong>en</strong><br />

• Leiding over surveillant(<strong>en</strong>)


Planning van Landelijke Exam<strong>en</strong>s<br />

5 fas<strong>en</strong>


Grofmazig + fijnmazig plann<strong>en</strong><br />

We onderscheid<strong>en</strong> twee fas<strong>en</strong>:<br />

• Grofmazig plann<strong>en</strong> wil zegg<strong>en</strong> – in welk deel van de opleiding,<br />

in welke periode kan e<strong>en</strong> deelnemer het beste het exam<strong>en</strong><br />

gaan do<strong>en</strong>? Dit wordt vastgelegd in PeopleSoft Campus, waar<br />

ook de exam<strong>en</strong>resultat<strong>en</strong> in word<strong>en</strong> opgeslag<strong>en</strong><br />

Noodzakelijk voor ondermeer capaciteitsplanning - # stoel<strong>en</strong><br />

• Fijnmazig plann<strong>en</strong> – op welke dag <strong>en</strong> welk tijdstip gaat de<br />

kandidaat e<strong>en</strong> exam<strong>en</strong> do<strong>en</strong>? Dit wordt vastgelegd in OnTrac<br />

door de teamled<strong>en</strong> in sam<strong>en</strong>spraak met de kandidat<strong>en</strong><br />

Noodzakelijk voor afnameplanning<strong>en</strong> - nu CITO <strong>en</strong> straks CES


Waar zit het onderscheid tuss<strong>en</strong><br />

grofmazig <strong>en</strong> fijnmazig plann<strong>en</strong>?<br />

Grofmazig<br />

• Bepaal bij start opleiding,<br />

dus nieuwe klas c.q. stud<strong>en</strong>t<br />

eerste mogelijkheid exam<strong>en</strong><br />

• Voorbeeld: start sep. 2012,<br />

3-jarige opleiding, eerste<br />

exam<strong>en</strong> mogelijk jan. 2014<br />

• Zonodig bijstell<strong>en</strong> n.a.v.<br />

individuele ontwikkeling<br />

kandidaat<br />

• Opslaan grofmazige planning<br />

in stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>admie,<br />

o.a. voor capaciteitsplanning<br />

<strong>en</strong> resultaatbeheer<br />

Fijnmazig<br />

• Bij start planning exam<strong>en</strong>periode:<br />

selecteer alle<br />

leerling<strong>en</strong> op basis van<br />

grofmazige planning<br />

• Plan voor die kandidat<strong>en</strong><br />

exam<strong>en</strong>s in op basis van<br />

rooster, stages <strong>en</strong>zomeer<br />

• Datum <strong>en</strong> tijd zijn leid<strong>en</strong>d,<br />

locatie kan variër<strong>en</strong> op basis<br />

van woonadres & beschikbaarheid<br />

• Opslaan gegev<strong>en</strong>s fijnmazige<br />

planning inOnTrac


Uitgangspunt: k<strong>en</strong>nis ligt bij de teams…<br />

… <strong>en</strong> die k<strong>en</strong>nis moet<strong>en</strong> we gebruik<strong>en</strong><br />

• Afnem<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> exam<strong>en</strong> is duur – kost<strong>en</strong> € 30, € 50 tot € 75<br />

• (Te veel) herkansing<strong>en</strong> is frustrer<strong>en</strong>d voor de kandidaat <strong>en</strong><br />

verspilling van tijd <strong>en</strong> geld<br />

• Hoe meer exam<strong>en</strong>kandidat<strong>en</strong> dat met e<strong>en</strong> “singleshot” kunn<strong>en</strong><br />

do<strong>en</strong>, hoe beter voor h<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor <strong>Zadkine</strong><br />

• DUS: alle<strong>en</strong> kandidat<strong>en</strong> opgev<strong>en</strong> die er echt aan toe zijn<br />

• Mede daarom: klassikale aanpak werkt niet:<br />

– Klass<strong>en</strong> zijn te klein of te groot voor e<strong>en</strong> lokaal<br />

– Herkansers doorsnijd<strong>en</strong> klassikale aanpak<br />

– Individuele beschikbaarheid moet geaccommodeerd word<strong>en</strong><br />

– Leidt tot (te) veel “no-shows” <strong>en</strong> dat is duur <strong>en</strong> verspill<strong>en</strong>d


Fijnmazige planning<br />

Hoe pak je dat praktisch aan?<br />

Kortom: e<strong>en</strong> individuele b<strong>en</strong>adering is de <strong>en</strong>ige oplossing<br />

B<strong>en</strong>adering is “begeleide zelfinschrijving”<br />

Sam<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> SLB-er of <strong>taal</strong>/rek<strong>en</strong> coach inplann<strong>en</strong><br />

Volg<strong>en</strong>s “vliegtuigstoel<strong>en</strong>model” – wanneer is het exam<strong>en</strong><br />

beschikbaar voor de exam<strong>en</strong>kandidaat?<br />

Daarbij antwoord op vrag<strong>en</strong> aan/van stud<strong>en</strong>t als:<br />

B<strong>en</strong> je er al echt aan toe qua niveau?<br />

Wanneer past het beste in jouw ag<strong>en</strong>da?<br />

Met directe bevestiging naar exam<strong>en</strong>kandidaat<br />

Overhandig<strong>en</strong> aan kandidaat, dus 100% zeker dat stud<strong>en</strong>t de juiste<br />

informatie krijgt – beter dan verz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> per post – dat is 80-90%


Fijnmazig plann<strong>en</strong> – In detail


SA<br />

stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

administratie<br />

export<br />

Planning<br />

&<br />

Roostering<br />

import<br />

Cito<br />

Test<br />

Manager


Eerste blik op het toekomstige systeem<br />

5 fas<strong>en</strong>


Fijnmazig plann<strong>en</strong> geeft antwoord op:<br />

Wie – Wat - Wanneer – Waar?<br />

• Wie voldoet aan de eis<strong>en</strong>?<br />

• Wat mag die exam<strong>en</strong>kandidaat dan do<strong>en</strong>?<br />

– Taal?<br />

– Rek<strong>en</strong><strong>en</strong>?<br />

– Welk niveau?<br />

• Wanneer komt dat het beste uit?<br />

• Waar is het handigste exam<strong>en</strong>lokaal?<br />

• Veel MBO’s do<strong>en</strong> dat nog via Excel sheets – zeer<br />

bewerkelijk <strong>en</strong> heel kwetsbaar<br />

• Bij <strong>Zadkine</strong> gebruik<strong>en</strong> we OnTrac van Xebic


Tijdspad voor iedere afnameperiode<br />

• Start afnameperiode is basis, onderstaand schema is indicatief<br />

Week -7 week -6<br />

week -5<br />

week -4<br />

week -3<br />

week -2<br />

week -1<br />

week 0<br />

grofmazige planning<br />

in PeopleSoft<br />

invoer<br />

teamled<strong>en</strong><br />

fijnmazige planning met<br />

OnTrac<br />

controle<br />

Start<br />

exam<strong>en</strong>s


Fijnmazig plann<strong>en</strong><br />

Perspectief: teamlid


OnTrac –Teamlid – Startscherm


OnTrac - Teamlid – 1. Kandidaatgegev<strong>en</strong>s


OnTrac – Teamlid – 2. Kies afnamedatum


OnTrac – Teamlid – 3. Mom<strong>en</strong>t & locatie


OnTrac – Teamlid – 4. Bevestiging<br />

kandidaat


Fijnmazig plann<strong>en</strong><br />

Perspectief: teamleider


OnTrac – Teamleider - Startscherm


OnTrac – Teamleider – Overzicht per vak


OnTrac – Teamleider – Overzicht teamled<strong>en</strong>


OnTrac – Teamleider – Overzicht stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>


De controlefase


Gebruik van unieke codering voor afnameplanning<br />

Wie – Wat - Wanneer – Waar?<br />

BHS-121029-0830-T2F<br />

Waar?<br />

BHS = B<strong>en</strong>themstraat<br />

Wanneer? 121029 = 29 oktober 2012<br />

0830 = half neg<strong>en</strong><br />

T2F<br />

Taal 2F<br />

Code wordt gebruikt voor afnamegroep<strong>en</strong> <strong>en</strong> afnameplanning<strong>en</strong>


Eis<strong>en</strong> in verband met beveiliging<br />

ID-papier<strong>en</strong> & unieke wachtwoord<strong>en</strong><br />

• Beveiliging van exam<strong>en</strong>s is belangrijk<br />

• Id<strong>en</strong>titeitscontrole officiële papier<strong>en</strong> – ge<strong>en</strong> <strong>Zadkine</strong>kaart!<br />

– ID kaart<br />

– Paspoort<br />

– Rijbewijs<br />

• Veel locaties -> dus lastig om controle te houd<strong>en</strong> over<br />

afnamesoftware<br />

• Voorkom<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> ander exam<strong>en</strong> doet nam<strong>en</strong>s jou<br />

• Id<strong>en</strong>titeitscontrole “aan de poort” <strong>en</strong> op de exam<strong>en</strong>plek<br />

• Strookjes gegev<strong>en</strong>s van kandidaat<br />

– Naam, geboortedatum<br />

– Inlognaam (= stud<strong>en</strong>tnummer) + wachtwoord<br />

– Speciale vereist<strong>en</strong> – dyslexie <strong>en</strong> meer


Resultaat: importlijst<strong>en</strong><br />

Codering afnamegroep<br />

Codering leerlingnummer<br />

Combinatie gebruikersnaam + uniek wachtwoord


Resultaat: docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor afname<br />

Pres<strong>en</strong>tielijst<strong>en</strong><br />

Tek<strong>en</strong><strong>en</strong> na<br />

afsluit<strong>en</strong><br />

exam<strong>en</strong>!!!<br />

Proces verbaal<br />

Strookjes met<br />

inloggegev<strong>en</strong>s<br />

Scan ID papier<strong>en</strong>


Importer<strong>en</strong> in Cito TestManager<br />

• Importer<strong>en</strong> van bestand<br />

wordt met versie 2.10<br />

e<strong>en</strong>voudiger<br />

• Groep<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

automatisch aangemaakt<br />

• Vervolg<strong>en</strong>s is aanmak<strong>en</strong><br />

afnameplanning<strong>en</strong> op<br />

basis van groep<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong>voudig <strong>en</strong> snel<br />

• Voordel<strong>en</strong>:<br />

– Lijst met duidelijk<br />

afnameplanning<strong>en</strong><br />

– Beperkt aantal<br />

kandidat<strong>en</strong> per<br />

afnameplanning


OnTrac – Afnameleider – Planning


OnTrac – Afnameleider – Details afname


OnTrac – Afnameleider – Kandidat<strong>en</strong>


OnTrac – Afnameleider – Docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>


OnTrac – Afnameleider – Aan/afwezigheid


OnTrac – Afnameleider – Overzicht period<strong>en</strong>


Voor <strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s het exam<strong>en</strong>


Procedure VOOR het exam<strong>en</strong><br />

Wat?<br />

Eerst alle stud<strong>en</strong>t gegev<strong>en</strong>s nodig – deadline is 12<br />

september – dan importer<strong>en</strong> in OnTrac<br />

Inplann<strong>en</strong> in OnTrac –afrond<strong>en</strong> voor vrijdag 19<br />

oktober<br />

Del<strong>en</strong> van informatie met stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> –<br />

voorbeeldbrief, roosterinfo, routebeschrijving<br />

Aanmeld<strong>en</strong> bij exam<strong>en</strong>bureau van domein<br />

conform procedures <strong>en</strong> protocol<br />

Vaststelling concept <strong>COE</strong> exam<strong>en</strong>reglem<strong>en</strong>t<br />

Wie?<br />

<strong>COE</strong> team<br />

Doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>/coaches/<br />

SLB/teamleiders<br />

Doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>/coaches/<br />

SLB/teamleiders<br />

Doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>/coaches/<br />

SLB/teamleiders<br />

<strong>COE</strong> stuurgroep


Procedure TIJDENS het exam<strong>en</strong><br />

Wat?<br />

Op tijd aanwezig zijn – ontvangst 30 min. voor<br />

aanvang, 15 min. van te vor<strong>en</strong> naar binn<strong>en</strong><br />

Toegangscontrole: alle<strong>en</strong> in exam<strong>en</strong>ruimte met<br />

geldig ID – paspoort, rijbewijs, ID-kaart - <strong>Zadkine</strong>-<br />

ID is NIET voldo<strong>en</strong>de<br />

Inlogg<strong>en</strong> met PeopleSoft Stud<strong>en</strong>t-ID <strong>en</strong><br />

wachtwoord – speciaal voor deze sessie!!!<br />

ID controle: tijd<strong>en</strong>s exam<strong>en</strong>, stud<strong>en</strong>t legt ID op<br />

tafel, nummers ID noter<strong>en</strong> in logboek<br />

Wie?<br />

Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

Toetsleiders +<br />

surveillant<strong>en</strong><br />

Stud<strong>en</strong>t<br />

Toetsleiders +<br />

surveillant<strong>en</strong>


Procedure NA het exam<strong>en</strong><br />

Wat?<br />

Niet verget<strong>en</strong> uit te logg<strong>en</strong> uit de exam<strong>en</strong>software<br />

Opstur<strong>en</strong> van gegev<strong>en</strong>s naar Cito<br />

Verwerking van toetsresultat<strong>en</strong><br />

Retour ontvang<strong>en</strong> resultat<strong>en</strong> – na 6 wek<strong>en</strong><br />

Resultat<strong>en</strong> del<strong>en</strong> met doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>/SLB/coaches +<br />

de teamleiders<br />

Wie?<br />

Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

Toetsleiders<br />

Cito<br />

Toetsleiders<br />

Toetsleiders


En dus nu snel verder…<br />

… naar de exam<strong>en</strong>s in oktober 2012<br />

… <strong>en</strong> de eindstreep in dec. 2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!