20.02.2015 Views

Download de nieuwsbrief - Steunpunt taal en rekenen mbo

Download de nieuwsbrief - Steunpunt taal en rekenen mbo

Download de nieuwsbrief - Steunpunt taal en rekenen mbo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

april 2012<br />

Nieuwsbrief<br />

Ne<strong>de</strong>rlands Engels Rek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

1<br />

Deze <strong>nieuwsbrief</strong> beoogt om alle doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Ne<strong>de</strong>rlands, Engels<br />

<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> uit eerste hand te informer<strong>en</strong> over ontwikkeling<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

regelgeving met betrekking tot <strong>de</strong> drie vakk<strong>en</strong>. De <strong>nieuwsbrief</strong> k<strong>en</strong>t<br />

ge<strong>en</strong> regelmatige frequ<strong>en</strong>tie, maar zal verschijn<strong>en</strong> zodra nieuwe<br />

ontwikkeling<strong>en</strong> daartoe aanleiding gev<strong>en</strong>. De eerstvolg<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

<strong>nieuwsbrief</strong> verschijnt in <strong>de</strong> zomer van 2012 zodra <strong>de</strong> resultat<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> (pre-)pilots binn<strong>en</strong> zijn.<br />

Voor <strong>de</strong> verz<strong>en</strong>dlijst is gebruik gemaakt van <strong>de</strong> doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>lijst<strong>en</strong> die<br />

we van alle (MBO) Colleges hebb<strong>en</strong> gekreg<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> er doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

bijstaan die niet meer bij ROC van Tw<strong>en</strong>te werk<strong>en</strong> of indi<strong>en</strong> nieuwe<br />

doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> nog niet opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> zijn, kun je dit doorgev<strong>en</strong> aan Ir<strong>en</strong>e<br />

Pikkert (ipikkert@rocvantw<strong>en</strong>te.nl)<br />

De inhoud van <strong>de</strong>ze twee<strong>de</strong> <strong>nieuwsbrief</strong>:<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

(Pre-)pilots Ne<strong>de</strong>rlands <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> januari/februari 2012<br />

Voorbeel<strong>de</strong>xam<strong>en</strong>s<br />

Eén metho<strong>de</strong> voor Ne<strong>de</strong>rlands <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Pilotexam<strong>en</strong> <strong>en</strong> Planning 2012-2013 <strong>en</strong> 2013-2014<br />

Ontwikkeling<strong>en</strong><br />

1


april 2012<br />

Nieuwsbrief<br />

Ne<strong>de</strong>rlands Engels Rek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

2<br />

(Pre-)pilots Ne<strong>de</strong>rlands <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

januari/februari 2012<br />

In <strong>de</strong> wek<strong>en</strong> 3 t/m 6 van 2012 heeft ROC van Tw<strong>en</strong>te<br />

met e<strong>en</strong> groot aantal stu<strong>de</strong>nt<strong>en</strong> <strong>de</strong>elg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> aan <strong>de</strong><br />

pre-pilot 2F <strong>en</strong> <strong>de</strong> eerste pilot 3F van <strong>de</strong> C<strong>en</strong>traal Ontwikkel<strong>de</strong><br />

Exam<strong>en</strong>s voor Ne<strong>de</strong>rlands <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong>. Voor<br />

2F was dit e<strong>en</strong> eerste k<strong>en</strong>nismaking met <strong>de</strong> C<strong>en</strong>traal<br />

Ontwikkel<strong>de</strong> Exam<strong>en</strong>s, voor 3F had ROC van Tw<strong>en</strong>te<br />

met e<strong>en</strong> beperkt aantal (105) kandidat<strong>en</strong> ook al <strong>de</strong>elg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

aan <strong>de</strong> pre-pilot van januari 2011.<br />

Voor Ne<strong>de</strong>rlands beston<strong>de</strong>n <strong>de</strong> exam<strong>en</strong>s uit <strong>de</strong> vaardighe<strong>de</strong>n<br />

lez<strong>en</strong> <strong>en</strong> luister<strong>en</strong>, bij rek<strong>en</strong><strong>en</strong> wer<strong>de</strong>n alle<br />

vier domein<strong>en</strong> getoetst (getall<strong>en</strong>, met<strong>en</strong>&meetkun<strong>de</strong>,<br />

verhouding<strong>en</strong> <strong>en</strong> verban<strong>de</strong>n). Bij bei<strong>de</strong> vakk<strong>en</strong> was<br />

het resultaat één eindcijfer dat niet tot <strong>de</strong> vaardighe<strong>de</strong>n<br />

of <strong>de</strong> domein<strong>en</strong> te herlei<strong>de</strong>n is.<br />

De exam<strong>en</strong>s zijn afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> op twee speciaal daartoe<br />

ingerichte exam<strong>en</strong>ruimtes, het OLC op <strong>de</strong> locatie<br />

Dikkers in H<strong>en</strong>gelo <strong>en</strong> het OLC op <strong>de</strong> locatie Thorbeckelaan<br />

in Almelo. Bei<strong>de</strong> locaties zijn voorzi<strong>en</strong> van<br />

60 nieuwe computers. Deze locaties zull<strong>en</strong> ook in <strong>de</strong><br />

nabije toekomst voor <strong>de</strong> c<strong>en</strong>trale examinering wor<strong>de</strong>n<br />

ingeroosterd.<br />

In to<strong>taal</strong> hebb<strong>en</strong> 1842 stu<strong>de</strong>nt<strong>en</strong> e<strong>en</strong> exam<strong>en</strong> Ne<strong>de</strong>rlands<br />

gemaakt, 1132 op niveau 2F <strong>en</strong> 710 op niveau<br />

3F, waarbij alle MBO Colleges in <strong>en</strong>ige mate verteg<strong>en</strong>woordigd<br />

war<strong>en</strong>. Bij <strong>de</strong> exam<strong>en</strong>s Ne<strong>de</strong>rlands hebb<strong>en</strong> we te mak<strong>en</strong> gehad met<br />

problem<strong>en</strong> in <strong>de</strong> software van Cito. Deze problem<strong>en</strong> war<strong>en</strong> echter altijd snel op te<br />

loss<strong>en</strong>.<br />

De rek<strong>en</strong>exam<strong>en</strong>s zijn door slechts 245 stu<strong>de</strong>nt<strong>en</strong> gemaakt op niveau 2F <strong>en</strong> door<br />

niemand op niveau 3F. De oorzaak hiervoor was geleg<strong>en</strong> in <strong>de</strong> grote problem<strong>en</strong><br />

met <strong>de</strong> exam<strong>en</strong>software. Veel stu<strong>de</strong>nt<strong>en</strong> wer<strong>de</strong>n hiermee e<strong>en</strong> of meer<strong>de</strong>re ker<strong>en</strong><br />

geconfronteerd <strong>en</strong> in teg<strong>en</strong>stelling tot Ne<strong>de</strong>rlands kon<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze problem<strong>en</strong> slechts<br />

met moeite of soms helemaal niet wor<strong>de</strong>n opgelost.<br />

In sam<strong>en</strong>spraak met het College van Bestuur is daarop beslot<strong>en</strong> niet door te gaan<br />

met <strong>de</strong> afname van <strong>de</strong> rek<strong>en</strong>exam<strong>en</strong>s. Over het vervolg van <strong>de</strong> rek<strong>en</strong>exam<strong>en</strong>s el<strong>de</strong>rs<br />

in <strong>de</strong>ze <strong>nieuwsbrief</strong> meer.<br />

In to<strong>taal</strong> hebb<strong>en</strong> in Ne<strong>de</strong>rland ongeveer 20.000 stu<strong>de</strong>nt<strong>en</strong> <strong>de</strong>elg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> aan <strong>de</strong>ze<br />

(pre-)pilot. Met onze 1842 kandidat<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> we daarvan circa 9% voor onze rek<strong>en</strong>ing<br />

g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Het lan<strong>de</strong>lijk gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> voor Ne<strong>de</strong>rlands op niveau 2F was 6,2, voor Ne<strong>de</strong>rlands<br />

3F 5,8 <strong>en</strong> voor rek<strong>en</strong><strong>en</strong> 2F 5,5. Onze schoolgemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong>s war<strong>en</strong> Ne<strong>de</strong>rlands 2F locatie<br />

Dikkers 6,7 <strong>en</strong> locatie Thorbeckelaan 6,3. Voor Ne<strong>de</strong>rlands 3F locatie Dikkers<br />

6,1 <strong>en</strong> locatie Thorbeckelaan 5,7. Voor rek<strong>en</strong><strong>en</strong> 2F war<strong>en</strong> onze gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong>s voor<br />

Dikkers 5,4 <strong>en</strong> voor Thorbeckelaan 6,5.


april 2012<br />

Nieuwsbrief<br />

Ne<strong>de</strong>rlands Engels Rek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

Voorbeel<strong>de</strong>xam<strong>en</strong>s<br />

Vanaf half april kunn<strong>en</strong> alle opleiding<strong>en</strong> gebruik mak<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> nieuwe voorbeel<strong>de</strong>xam<strong>en</strong>s Ne<strong>de</strong>rlands <strong>en</strong><br />

rek<strong>en</strong><strong>en</strong> 2F <strong>en</strong> 3F. Deze voorbeel<strong>de</strong>xam<strong>en</strong>s kunn<strong>en</strong><br />

beperkt wor<strong>de</strong>n ingezet als instellingsexam<strong>en</strong>s. Dit<br />

geldt alle<strong>en</strong>:<br />

a. Voor kandidat<strong>en</strong> bij wie <strong>de</strong> afname van e<strong>en</strong> prepilotexam<strong>en</strong><br />

2F of e<strong>en</strong> pilotexam<strong>en</strong> 3F in januari/<br />

februari 2012 ( tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> geplan<strong>de</strong> afnameperio<strong>de</strong>)<br />

niet gelukt is door technische storing<strong>en</strong>, <strong>en</strong><br />

b. als dit instellingsexam<strong>en</strong> vóór 1 juni 2012 afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

wordt.<br />

Voor alle an<strong>de</strong>re opleiding<strong>en</strong> geldt dat <strong>de</strong> exam<strong>en</strong>s<br />

gebruikt kunn<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n als oef<strong>en</strong>exam<strong>en</strong>s. Stu<strong>de</strong>nt<strong>en</strong><br />

krijg<strong>en</strong> hierbij <strong>de</strong> geleg<strong>en</strong>heid ervaring op te do<strong>en</strong><br />

met inhoud, vorm <strong>en</strong> moeilijkheidsgraad van <strong>de</strong> exam<strong>en</strong>s;<br />

opleiding<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> check<strong>en</strong> of ze met het on<strong>de</strong>rwijs<br />

aansluit<strong>en</strong> bij het niveau van <strong>de</strong> exam<strong>en</strong>s.<br />

Ver<strong>de</strong>re informatie kan wor<strong>de</strong>n gekreg<strong>en</strong> bij Anton<br />

Dijkhuis, On<strong>de</strong>rwijs <strong>en</strong> Kwaliteitszorg.<br />

3


april 2012<br />

Nieuwsbrief<br />

Ne<strong>de</strong>rlands Engels Rek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

4<br />

Eén metho<strong>de</strong> voor<br />

Ne<strong>de</strong>rlands <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong>?<br />

Voor <strong>de</strong> krokusvakantie zijn alle doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Ne<strong>de</strong>rlands<br />

<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> uitg<strong>en</strong>odigd om e<strong>en</strong> <strong>en</strong>quête in te vull<strong>en</strong><br />

over <strong>de</strong> w<strong>en</strong>selijkheid van één metho<strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlands<br />

<strong>en</strong> één metho<strong>de</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> voor het hele ROC. Voor<br />

<strong>de</strong>ze <strong>en</strong>quête zijn 170 doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Ne<strong>de</strong>rlands <strong>en</strong> 130<br />

doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> uitg<strong>en</strong>odigd. De respons was respectievelijk<br />

98 (58%) <strong>en</strong> 69 (53%). 47,8% van <strong>de</strong> doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

Ne<strong>de</strong>rlands vindt het e<strong>en</strong> goed i<strong>de</strong>e om e<strong>en</strong><br />

c<strong>en</strong>trale metho<strong>de</strong> te gebruik<strong>en</strong>, 52,2% vindt het ge<strong>en</strong><br />

goed i<strong>de</strong>e. Voor rek<strong>en</strong><strong>en</strong> zijn <strong>de</strong>ze getall<strong>en</strong> resp.<br />

45,6% <strong>en</strong> 54,4%.<br />

De re<strong>de</strong>n<strong>en</strong> om het wel e<strong>en</strong> goed i<strong>de</strong>e te vin<strong>de</strong>n zijn<br />

vooral:<br />

• dat overstapp<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>r niveau of an<strong>de</strong>re<br />

opleiding gemakkelijker wordt <strong>en</strong><br />

• dat afstemming tuss<strong>en</strong> doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rling makkelijker<br />

wordt <strong>en</strong><br />

• dat remediëring over <strong>de</strong> opleiding<strong>en</strong> he<strong>en</strong> makkelijker<br />

wordt.<br />

De re<strong>de</strong>n<strong>en</strong> om het ge<strong>en</strong> goed i<strong>de</strong>e te vin<strong>de</strong>n zijn<br />

vooral:<br />

• dat er met één metho<strong>de</strong> ge<strong>en</strong> maatwerk geleverd<br />

kan wor<strong>de</strong>n <strong>en</strong><br />

• dat m<strong>en</strong> liever zelf e<strong>en</strong> metho<strong>de</strong> kiest op basis van<br />

eig<strong>en</strong> professionaliteit.<br />

An<strong>de</strong>re vrag<strong>en</strong> ging<strong>en</strong> over <strong>de</strong> geschiktheid <strong>en</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> geselecteer<strong>de</strong> metho<strong>de</strong>s.<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> pres<strong>en</strong>tatie van <strong>de</strong> analyse van <strong>de</strong> <strong>en</strong>quête waarbij ook ons CvB-lid Gerrie<br />

van Sun<strong>de</strong>r aanwezig was werd er geanimeerd gediscussieerd over voor- <strong>en</strong> na<strong>de</strong>l<strong>en</strong><br />

van c<strong>en</strong>tralisatie van metho<strong>de</strong>s. Uitein<strong>de</strong>lijk gaf Gerrie aan nog steeds voorstan<strong>de</strong>r<br />

te zijn van één metho<strong>de</strong>, maar gezi<strong>en</strong> <strong>de</strong> vele negatieve reacties het voorg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

besluit niet te will<strong>en</strong> doordrukk<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> van zijn re<strong>de</strong>n<strong>en</strong> hiervoor was <strong>de</strong> professionele<br />

vrijheid van <strong>de</strong> doc<strong>en</strong>t. Het resultaat is belangrijker dan <strong>de</strong> manier waarop dat resultaat<br />

wordt bereikt. Dit betek<strong>en</strong>t wel dat <strong>de</strong> resultat<strong>en</strong> van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwijsinspanning<strong>en</strong><br />

nadrukkelijk wor<strong>de</strong>n gevolgd <strong>en</strong> geanalyseerd.<br />

Tev<strong>en</strong>s gaf Gerrie aan dat er wel ver<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rzoek wordt gedaan naar <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

om <strong>de</strong> geselecteer<strong>de</strong> metho<strong>de</strong>s binn<strong>en</strong> N@tschool aan te bie<strong>de</strong>n <strong>en</strong> om te on<strong>de</strong>rzoek<strong>en</strong><br />

of instellingsbre<strong>de</strong> remediëring mogelijk is. Echter <strong>de</strong> keuze van te gebruik<strong>en</strong><br />

metho<strong>de</strong>s blijft voorlopig aan <strong>de</strong> opleiding<strong>en</strong> zelf.


april 2012<br />

Nieuwsbrief<br />

Ne<strong>de</strong>rlands Engels Rek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

5<br />

Pilotexam<strong>en</strong>s 3F juni 2012<br />

On<strong>de</strong>r regie van het College voor Exam<strong>en</strong>s vindt in<br />

juni 2012 <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> afnameperio<strong>de</strong> plaats van het<br />

eerste pilotjaar van <strong>de</strong> C<strong>en</strong>traal Ontwikkel<strong>de</strong> Exam<strong>en</strong>s<br />

(COE) Ne<strong>de</strong>rlandse <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> 3F. Het<br />

gaat hier om proev<strong>en</strong> voor het examiner<strong>en</strong> van refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveau<br />

3F in het <strong>mbo</strong>.<br />

De afnameperio<strong>de</strong> loopt van maandag 4 juni tot <strong>en</strong><br />

met zaterdag 23 juni 2012. Aan <strong>de</strong>ze pilotexam<strong>en</strong>s<br />

mog<strong>en</strong> meedo<strong>en</strong> <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nt<strong>en</strong>:<br />

• die na 1 augustus 2010 zijn gestart met e<strong>en</strong> <strong>mbo</strong>-4<br />

opleiding;<br />

• die on<strong>de</strong>rwijs hebb<strong>en</strong> gehad in Ne<strong>de</strong>rlandse <strong>taal</strong><br />

<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus;<br />

• die eerstejaars van e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>jarige opleiding zijn;<br />

• die twee<strong>de</strong>jaars van e<strong>en</strong> twee-, drie- of vierjarige<br />

opleiding zijn.<br />

Stu<strong>de</strong>nt<strong>en</strong> die <strong>de</strong>elnem<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> zowel e<strong>en</strong> exam<strong>en</strong><br />

Ne<strong>de</strong>rlands als e<strong>en</strong> exam<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> mak<strong>en</strong>.<br />

De resultat<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> als instellingsexam<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n<br />

meegeteld. Dit geldt echter niet voor twee<strong>de</strong>jaars stu<strong>de</strong>nt<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> vierjarige opleiding, omdat pas officieel<br />

exam<strong>en</strong> gedaan mag wor<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> helft<br />

van <strong>de</strong> opleiding.<br />

De inschrijving is inmid<strong>de</strong>ls gestart. Alle teamcoördinator<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> hierover bericht gehad.<br />

Planning 2012-2013 <strong>en</strong> 2013-2014<br />

Op vrijdag 30 maart jl. heeft het College voor Exam<strong>en</strong>s <strong>de</strong> tijdvakk<strong>en</strong> vastgesteld waarin<br />

<strong>de</strong> COE’s afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> cursusjar<strong>en</strong> 2012-2013 <strong>en</strong> 2013-2014. Dit<br />

besluit is g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> op basis van <strong>de</strong> resultat<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> peiling van contactperson<strong>en</strong><br />

van ROC’s. Er is gekoz<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> dakpanmo<strong>de</strong>l van 6 wek<strong>en</strong>. Dit ziet er als volgt uit:<br />

Week A Week B Week C Week D Week E Week F<br />

Taal 2F<br />

Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> 2F<br />

Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> 3F<br />

Taal 3F<br />

Voor <strong>de</strong> cursusjar<strong>en</strong> 2012-2013 <strong>en</strong> 2013-2014 zijn drie perio<strong>de</strong>n aangewez<strong>en</strong>. Het<br />

strev<strong>en</strong> is om in <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> daarna via vier perio<strong>de</strong>n door te groei<strong>en</strong> naar 5 aangewez<strong>en</strong><br />

perio<strong>de</strong>n.<br />

Voor 2012-2013 wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> exam<strong>en</strong>s volg<strong>en</strong>s het dakpanmo<strong>de</strong>l aangebo<strong>de</strong>n in:<br />

- week 44 tot <strong>en</strong> met 49 (29 oktober t/m 8 <strong>de</strong>cember 2012):<br />

- week 2 tot <strong>en</strong> met 7 (7 januari t/m 16 februari 2013) <strong>en</strong><br />

- week 11 tot <strong>en</strong> met 16 (11 maart t/m 20 april 2013).<br />

ROC van Tw<strong>en</strong>te wil het aantal <strong>de</strong>elnemers aan <strong>de</strong> pilots van het volg<strong>en</strong>d schooljaar<br />

uitbrei<strong>de</strong>n <strong>en</strong> wel zodanig dat alle daarvoor in aanmerking kom<strong>en</strong><strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nt<strong>en</strong> aan <strong>de</strong><br />

exam<strong>en</strong>s <strong>de</strong>elnem<strong>en</strong>.


april 2012<br />

Nieuwsbrief<br />

Ne<strong>de</strong>rlands Engels Rek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

6<br />

Ontwikkeling<strong>en</strong><br />

• Het CvB heeft het besluit g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dat alle stu<strong>de</strong>nt<strong>en</strong> van<br />

het cohort 2012 binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> maand na <strong>de</strong> start van hun opleiding<br />

e<strong>en</strong> instaptoets Ne<strong>de</strong>rlands <strong>en</strong> e<strong>en</strong> instaptoets rek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

moet<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> gemaakt.<br />

• Er wordt e<strong>en</strong> projectgroep opgestart die gaat on<strong>de</strong>rzoek<strong>en</strong><br />

op welke manier remediëring voor Ne<strong>de</strong>rlands <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

kan wor<strong>de</strong>n vormgegev<strong>en</strong>, zowel binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> MBO Colleges<br />

als over <strong>de</strong> MBO Colleges he<strong>en</strong>.<br />

• De regel dat voor Ne<strong>de</strong>rlands <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> voor <strong>mbo</strong>-2/3 niet<br />

meer dan één onvoldo<strong>en</strong><strong>de</strong> (t<strong>en</strong> minste e<strong>en</strong> vijf) behaald<br />

mag wor<strong>de</strong>n krijgt in 2014-2015 <strong>en</strong> 2015-2016 e<strong>en</strong> overgangsregeling.<br />

In <strong>de</strong>ze studiejar<strong>en</strong> moet voor bei<strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>l<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong> minste e<strong>en</strong> vijf wor<strong>de</strong>n behaald.<br />

• De regel dat voor Ne<strong>de</strong>rlandse <strong>taal</strong>, rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> Engels<br />

voor <strong>mbo</strong>-4 niet meer dan één onvoldo<strong>en</strong><strong>de</strong> (t<strong>en</strong> minste<br />

e<strong>en</strong> vijf) behaald mag wor<strong>de</strong>n krijgt in 2013-2014 <strong>en</strong> 2014-<br />

2015 e<strong>en</strong> overgangsbepaling. In <strong>de</strong>ze studiejar<strong>en</strong> mog<strong>en</strong><br />

niet meer dan twee onvoldo<strong>en</strong><strong>de</strong>s (t<strong>en</strong> minste vijv<strong>en</strong>) behaald<br />

wor<strong>de</strong>n.<br />

• Vanaf 2012-2013 is het g<strong>en</strong>erieke on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el Engels verplicht<br />

voor alle stu<strong>de</strong>nt<strong>en</strong> die met e<strong>en</strong> niveau-4 opleiding<br />

beginn<strong>en</strong>. De g<strong>en</strong>erieke eis<strong>en</strong> zijn vastgesteld op niveau<br />

B1 (ERK) voor lez<strong>en</strong> <strong>en</strong> luister<strong>en</strong> <strong>en</strong> A2 (ERK) voor sprek<strong>en</strong>,<br />

gesprekk<strong>en</strong> voer<strong>en</strong> <strong>en</strong> schrijv<strong>en</strong>. In <strong>de</strong> eerste fase<br />

wordt getoetst met instellingsexam<strong>en</strong>s. In 2013-2014 wordt<br />

e<strong>en</strong> begin gemaakt met pilots c<strong>en</strong>trale examinering <strong>en</strong> vanaf<br />

2017-2018 wordt c<strong>en</strong>trale examinering verplicht voor alle<br />

stu<strong>de</strong>nt<strong>en</strong> die vanaf dat jaar hun opleiding afron<strong>de</strong>n.<br />

Voor vrag<strong>en</strong> kun je altijd e<strong>en</strong> mailtje stur<strong>en</strong> aan<br />

infopuntbasisvaardighe<strong>de</strong>n@rocvantw<strong>en</strong>te.nl<br />

Marcel Wiggers (mwiggers@rocvantw<strong>en</strong>te.nl)<br />

Anton Dijkhuis (adijkhuis@rocvantw<strong>en</strong>te.nl)<br />

K<strong>en</strong>niskring basisvaardighe<strong>de</strong>n, Marcel Wiggers<br />

Projectgroep C<strong>en</strong>trale Examinering, Anton Dijkhuis<br />

Di<strong>en</strong>st On<strong>de</strong>rwijs <strong>en</strong> Kwaliteitszorg

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!