20.02.2015 Views

Instellingsexamens Nederlands - Steunpunt taal en rekenen mbo

Instellingsexamens Nederlands - Steunpunt taal en rekenen mbo

Instellingsexamens Nederlands - Steunpunt taal en rekenen mbo

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Siety Feij<strong>en</strong> Frieslandcollege<br />

Lydia Kruiper Frieslandcollege<br />

Eva-Maria Ternité Cinop<br />

<strong>Instellingsexam<strong>en</strong>s</strong> <strong>Nederlands</strong>


Wat gaan we do<strong>en</strong>?<br />

• Hoe is het Frieslandcollege te werk gegaan?<br />

• Aan de slag met e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> opdracht.


Friesland College<br />

10.000 cursist<strong>en</strong>.<br />

16 opleidingse<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> (units).<br />

6 sam<strong>en</strong>werkingsverband<strong>en</strong>.<br />

2 hoofdvestiging<strong>en</strong>:<br />

Leeuward<strong>en</strong> <strong>en</strong> Heer<strong>en</strong>ve<strong>en</strong>.


Beginsituatie<br />

• Vak <strong>Nederlands</strong> per unit verschill<strong>en</strong>d.<br />

• K<strong>en</strong>niskring FC <strong>taal</strong>.<br />

• Inzet educatiedoc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

• Weinig unit overstijg<strong>en</strong>d overleg tuss<strong>en</strong> de<br />

doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>Nederlands</strong>.<br />

• Taal <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> vall<strong>en</strong> onder de<br />

verantwoordelijkheid van de units.<br />

• Nu ongeveer 50 doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>Nederlands</strong>.


Visie<br />

• Praktijk gestuurd ler<strong>en</strong> staat c<strong>en</strong>traal.<br />

• Uitgangspunt: drieslag <strong>taal</strong>.<br />

• Bij verzilvering moet de cursist helder <strong>en</strong><br />

duidelijk wet<strong>en</strong> wanneer, wat <strong>en</strong> door wie hij/zij<br />

wordt beoordeeld.


Fases<br />

• Voorbereidingsfase.<br />

• Ontwikkelfase.<br />

• Afhechtfase.<br />

• Implem<strong>en</strong>tatiefase.


Voorbereidingsfase<br />

• Landelijke formats; niet zelf het wiel uitvind<strong>en</strong>.<br />

• E<strong>en</strong>duidigheid.<br />

• Iedere<strong>en</strong> in de goede stand krijg<strong>en</strong>.<br />

• Sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> de units.<br />

• Informer<strong>en</strong>.


Voorbereid<strong>en</strong>de fase


Drie partij<strong>en</strong><br />

• Onderwijsondersteuningsdi<strong>en</strong>st.<br />

• Opleidingsmanagers.<br />

• Doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>Nederlands</strong>.


Voorbereid<strong>en</strong>de fase<br />

onderwijsondersteuning<br />

• Formats check<strong>en</strong>.<br />

• Pass<strong>en</strong> formats bij de wijze van examinering van<br />

het Friesland College?


Voorbereid<strong>en</strong>de fase<br />

opleidingsmanagers.<br />

• Uitgangspunt<strong>en</strong>: Friesland College breed,<br />

landelijke formats, e<strong>en</strong>duidigheid.<br />

• Voorwaarde: opleidingsmanagers moet<strong>en</strong><br />

doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>Nederlands</strong> tijd <strong>en</strong> ruimte gev<strong>en</strong> om te<br />

ontwikkel<strong>en</strong>.


Voorbereid<strong>en</strong>de fase<br />

doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

• Informer<strong>en</strong> over formats.<br />

• Nad<strong>en</strong>k<strong>en</strong> over welke plek de<br />

beoordelingsinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> toegevoegd kunn<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> aan het palet van examinering van de<br />

opleiding.<br />

• Doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> besprek<strong>en</strong> het met collega’s van de 2<br />

locaties <strong>en</strong> de opleidingsteams.


Ontwikkelfase<br />

• Tweedaagse georganiseerd met als doel de<br />

beoordelingsinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> concreet te mak<strong>en</strong>.<br />

• Doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> om<br />

beoordelingsinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te vull<strong>en</strong>.<br />

• Uitwissel<strong>en</strong> van ideeën <strong>en</strong> mogelijkhed<strong>en</strong>.<br />

• Ondersteuning Cinop.


Afhechtfase<br />

• Wat nog niet klaar is afmak<strong>en</strong>.<br />

• Eindproduct<strong>en</strong> besprek<strong>en</strong> met andere<br />

vakcollega’s. (check)<br />

• Uitwissel<strong>en</strong> eindproduct<strong>en</strong> met vakcollega’s.<br />

• Beoordelingsinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voorlegg<strong>en</strong> aan<br />

exam<strong>en</strong>commissie unit <strong>en</strong> vaststell<strong>en</strong>.<br />

• Opzett<strong>en</strong> van “toetsbank”<br />

• Verder in- <strong>en</strong> aanvull<strong>en</strong> van toetsbank.


Implem<strong>en</strong>tatie<br />

• Dit schooljaar is proefjaar ;prober<strong>en</strong>, bijstell<strong>en</strong>,<br />

verbeter<strong>en</strong> van de instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

• Training <strong>taal</strong>assessor<strong>en</strong> Cinop.<br />

• Themamiddag<strong>en</strong> beoordel<strong>en</strong> schrijfvaardigheid.<br />

• Juni 2013 voor 3F implem<strong>en</strong>tatiefase afgerond.<br />

Juni 2014 voor 2F.


Zelf aan de slag<br />

• B<strong>en</strong>odigde bronn<strong>en</strong><br />

• Stapp<strong>en</strong>plan<br />

• Werksessie: constructie van e<strong>en</strong> opdracht voor<br />

e<strong>en</strong> instellingexam<strong>en</strong>


Brondocum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

• Refer<strong>en</strong>tiekader Taal <strong>en</strong> Rek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• Voorbeeldtoets<strong>en</strong> <strong>Nederlands</strong><br />

Handreiking<br />

Format gesprekk<strong>en</strong> voer<strong>en</strong> 2F/3F<br />

Format sprek<strong>en</strong> 2F/3F<br />

Format schrijv<strong>en</strong> 2F/3F<br />

www.steunpunt<strong>taal</strong><strong>en</strong>rek<strong>en</strong><strong>en</strong><strong>mbo</strong>.nl<br />

• Kwalificatiedossier voor de betreff<strong>en</strong>de opleiding<br />

• Uitwerking Taal <strong>en</strong> Rek<strong>en</strong><strong>en</strong> door k<strong>en</strong>nisc<strong>en</strong>trum?<br />

• Cohort<strong>en</strong>schema steunpunt<strong>taal</strong><strong>en</strong>rek<strong>en</strong><strong>en</strong><strong>mbo</strong>


Refer<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus <strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>mbo</strong>


Landelijke kaders: <strong>Nederlands</strong> voor <strong>en</strong> na<br />

augustus 2010<br />

<strong>Nederlands</strong><br />

Mbo 1 tot <strong>en</strong> met 3<br />

Cohort<strong>en</strong> die<br />

gestart zijn voor<br />

2010<br />

•Inspanning instelling<br />

<strong>en</strong> deelnemer gericht<br />

op behal<strong>en</strong> van ERKniveaus<br />

voor<br />

<strong>Nederlands</strong><br />

•Behaalde<br />

beheersingsniveaus<br />

op diploma<br />

•Toezicht Inspectie op<br />

kwaliteit van<br />

examinering; niet<br />

meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in<br />

eindoordeel<br />

Cohort<strong>en</strong> vanaf<br />

2010-2011<br />

•Refer<strong>en</strong>tiekader <strong>taal</strong><br />

<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> van<br />

kracht<br />

•MBO 2/3: deelname<br />

aan c<strong>en</strong>trale<br />

exam<strong>en</strong>s in<br />

2014/2015<br />

•Normering<br />

slaag-/zakregeling in<br />

exam<strong>en</strong>besluit


Landelijke kaders: <strong>Nederlands</strong> voor <strong>en</strong><br />

na augustus 2010<br />

<strong>Nederlands</strong><br />

Mbo 4<br />

Cohort<strong>en</strong> die<br />

gestart zijn voor<br />

2010<br />

• Voor t<strong>en</strong> minste<br />

drie van de vijf<br />

<strong>taal</strong>vaardighed<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

voldo<strong>en</strong>de voor<br />

diplomering<br />

• Beheersingsniveaus<br />

vermeld<strong>en</strong> op<br />

diploma<br />

• Toezicht Inspectie<br />

op kwaliteit van<br />

examinering; betrekt<br />

oordeel niet bij<br />

eindoordeel<br />

Cohort<strong>en</strong> vanaf<br />

2010-2011<br />

• Refer<strong>en</strong>tiekader<br />

<strong>taal</strong> <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong> van<br />

kracht<br />

•Deelname aan<br />

c<strong>en</strong>trale exam<strong>en</strong>s<br />

2013/2014<br />

•Normering slaag-/<br />

zakregeling<br />

g<strong>en</strong>erieke <strong>taal</strong>eis<strong>en</strong><br />

in exam<strong>en</strong>besluit


Stapp<strong>en</strong>plan<br />

zie A4


Ontwikkel e<strong>en</strong> korte opdracht<br />

Bij wijze van voorbeeld maak je e<strong>en</strong> schets van<br />

e<strong>en</strong> opdracht.<br />

- > Vorm tweetall<strong>en</strong><br />

- > Werk volg<strong>en</strong>s het stapp<strong>en</strong>plan


Koppel<strong>en</strong> aan proeve van<br />

bekwaamheid?<br />

• Wissel met je maatje uit wat je ervan vindt om<br />

de opdracht <strong>Nederlands</strong> aan de proeve te<br />

koppel<strong>en</strong>.<br />

• -> voordel<strong>en</strong><br />

• -> nadel<strong>en</strong>


Siety Feij<strong>en</strong><br />

Lydia Kruiper<br />

Eva-Maria Ternité<br />

s.feij<strong>en</strong>@fcroc.nl<br />

l.kruiper@fcroc.nl<br />

eternite@cinop.nl<br />

<strong>Instellingsexam<strong>en</strong>s</strong> <strong>Nederlands</strong><br />

Pettelaarpark 1 Postbus 1585 5200 BP ‘s-Hertog<strong>en</strong>bosch www.cinop.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!