03.03.2015 Views

Jaarbericht 2011

Description

Description

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

jaarbericht<br />

Resultaten <strong>2011</strong>


2<br />

Afvalverwerkingsinstallatie, Doel (België)


<strong>Jaarbericht</strong><br />

1. Profiel en kerncijfers 5<br />

2. Focus en consolidatie 7<br />

3. Financiële gang van zaken 11<br />

4. Netwerken15<br />

5. Energie19<br />

6. Afvalverwerking25<br />

7. Corporate governance 27<br />

8. Risico’s en risicobeheersing 29<br />

9. Bericht van de Raad van Commissarissen 31<br />

10. Personalia33<br />

11. Jaarrekening <strong>2011</strong> 37<br />

3


DELTA is een zelfstandige multi-utility onderneming<br />

op het gebied van netwerken, energie en<br />

afvalverwerking. De aandelen zijn voor het grootste<br />

gedeelte (96,55%) in het bezit van de Zeeuwse<br />

gemeenten en de provincie Zeeland. Het hoofdkantoor<br />

van DELTA is gevestigd in Middelburg. Bij het bedrijf<br />

werken ongeveer 3.000 mensen.<br />

4


DELTA <strong>Jaarbericht</strong> <strong>2011</strong><br />

Profiel<br />

en kerncijfers 1<br />

Netwerken<br />

DELTA Netwerkbedrijf (DNWB) en DELTA Infra maken deel<br />

uit van het segment Netwerken. DNWB is het Zeeuwse<br />

netwerkbedrijf en voert binnen DELTA zijn wettelijke taken<br />

uit. Het bedrijf is verantwoordelijk voor het beheer van de<br />

distributienetwerken voor gas en elektriciteit. DELTA Infra<br />

zorgt voor de uitvoering van de aanleg van - en het onderhoud<br />

aan deze netten. Daarnaast verzorgt deze divisie de aanleg<br />

van en het onderhoud aan de waterleidingnetten van Evides<br />

waterbedrijf en het kabelnetwerk van DELTA. Verder voert<br />

DELTA Infra activiteiten uit op het gebied van onder andere<br />

hoogspanning en meettechniek.<br />

Kerncijfers <strong>2011</strong> 2010<br />

Netto-omzet 2.185 2.073<br />

Levering elektriciteit 1.002 1.073<br />

Levering gas 415 312<br />

Transport elektriciteit & gas 113 101<br />

Kabel, internet, telecommunicatie 83 83<br />

Afvalverwerking 509 462<br />

Overig 63 42<br />

in miljoenen €<br />

Energie<br />

Naast de opwekking van elektriciteit en de handel in energie<br />

levert DELTA gas en elektriciteit aan particulieren en zakelijke<br />

klanten. Op de consumentenmarkt in Zeeland biedt DELTA<br />

behalve energie ook digitale diensten (internet, telefonie, tv- en<br />

radiosignalen) en water via de deelneming in Evides. Met deze<br />

multi-utility benadering bedient de onderneming een groot deel<br />

van de huishoudens in Zeeland.<br />

Afvalverwerking<br />

Alle bedrijfsactiviteiten op het gebied van afvalverwerking<br />

zijn samengebracht in dochteronderneming Indaver, 75%<br />

eigendom van DELTA. Indaver richt zich op overheden (vooral<br />

in Nederland, België en Ierland) en industriële bedrijven<br />

(Noordwest-Europa). Indaver verwerkt het afval voor het<br />

grootste deel in eigen installaties, maar ook in installaties<br />

van andere partijen. De onderneming beschikt over meerdere<br />

afvalverwerkingstechnieken waaronder recycling, verwerking<br />

tot biomassa en Waste-to-Energy: afvalverbranding<br />

gecombineerd met energieproductie.<br />

Brandstofmix <strong>2011</strong>:<br />

levering aan consumenten en zakelijke klanten<br />

Kolen 22,6%<br />

Aardgas 46,6%<br />

Overig 2,5%<br />

CO 2<br />

-neutraal 28,3%,<br />

waarvan Nucleair 18,0%<br />

Hernieuwbaar 10,3%<br />

waarvan Wind 2,4%<br />

Zon 0,0%<br />

Waterkracht 2,3%<br />

Biomassa 5,6%<br />

5


In het najaar van 2010 is DELTA zich nadrukkelijk gaan toeleggen<br />

op de kernactiviteiten: netwerken, energie en afvalverwerking. Het<br />

organisatiemodel is meer gericht op een logische clustering van<br />

activiteiten binnen deze drie bedrijfssegmenten. De aansturing vindt<br />

voornamelijk plaats binnen de segmenten, zo dicht mogelijk bij de<br />

business. Bedrijfsactiviteiten buiten de drie segmenten werden<br />

afgestoten. Zo werd besloten tot volledige afbouw van de activiteiten<br />

op het gebied van zonne-energie. In <strong>2011</strong> is dit besluit daadwerkelijk<br />

uitgevoerd. In juli werd Solland Solar, de zonnecelfabriek in Heerlen,<br />

verkocht aan het management van het Limburgse bedrijf. Ook de andere<br />

activiteiten in het solar segment werden in de loop van <strong>2011</strong> beëindigd.<br />

6<br />

Biomassacentrale, Moerdijk


DELTA <strong>Jaarbericht</strong> <strong>2011</strong><br />

Focus<br />

en consolidatie 2<br />

Bedrijfseconomisch fundament versterkt<br />

In <strong>2011</strong> werd gewerkt aan een optimalisatie van de financiële<br />

structuur. Uit de verbetering van de creditrating (van<br />

BBB naar BBB+) blijkt dat deze koers vertrouwen wekt.<br />

Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s maakte in juni de<br />

opwaardering bekend en noemde onder meer de stabiele<br />

resultaten op het gebied van energie, water en afvalverwerking<br />

als gunstige factoren. Restrictief investeringsbeleid, een sterke<br />

focus op management van het werkkapitaal, kostenreductie<br />

en het al lopende efficiencyprogramma droegen ook bij aan de<br />

goede beoordeling.<br />

Marges onder druk<br />

Na het eerste halfjaar werd een gunstig operationeel resultaat<br />

gemeld uit normale bedrijfsvoering: op het gebied van energie<br />

lag het resultaat in lijn met de minder gunstige verwachtingen.<br />

Dit komt voornamelijk door de relatief lage prijzen van<br />

elektriciteit. Deze zijn het gevolg van de huidige overcapaciteit<br />

in Noordwest Europa. Deze overcapaciteit valt samen met de<br />

economische tegenslag in Europa en groeiende economieën in<br />

Azië en Zuid-Amerika. Als gevolg van deze groei buiten Europa<br />

blijven de brandstofprijzen hoog. Deze combinatie van factoren<br />

leiden tot een forse druk op de marges. De daling binnen het<br />

energiesegment energie werd echter gecompenseerd door beter<br />

dan verwachte resultaten binnen het afval- en netwerksegment.<br />

Ook waterbedrijf Evides presteerde in <strong>2011</strong> goed.<br />

In de zaak rond de afsplitsing van netwerkbedrijf zal DELTA<br />

Netwerkbedrijf vooralsnog deel blijven uitmaken van DELTA.<br />

De Hoge Raad is nog niet aan een eindoordeel toe omdat<br />

de Raad eerst een beoordeling van het Europees Hof wil<br />

afwachten.<br />

Ontwikkelingen rond kernenergie<br />

DELTA beschouwt kernenergie nog altijd als belangrijke bron<br />

van CO 2<br />

-arme elektriciteit op weg naar een samenleving<br />

die vooral gebruik maakt van duurzame energie. Maar als<br />

voorwaarde geldt wel dat er voldoende vertrouwen moet zijn in<br />

het investeringsklimaat en daarvoor is ook politiek draagvlak<br />

nodig. Omdat het hieraan nog ontbreekt worden de plannen<br />

voorlopig uitgesteld.<br />

Ook rond de bestaande kerncentrale was er in <strong>2011</strong> nieuws.<br />

DELTA vergrootte zijn aandeel - van 50 naar 70% - in N.V. EPZ,<br />

de exploitant van de kerncentrale in Borssele. Het afgelopen<br />

jaar bereikten de betrokken partijen, Essent, RWE en DELTA,<br />

overeenstemming over de kwestie rond het eigendom van de<br />

kerncentrale. Als meerderheidsaandeelhouder kan DELTA nu<br />

het publieke belang in de kerncentrale adequaat zeker stellen.<br />

Prijs en kwaliteit<br />

DELTA wist zijn toppositie op het gebied van dienstverlening<br />

in <strong>2011</strong> verder uit te bouwen. Meerdere onafhankelijke<br />

organisaties roemden de service van het bedrijf, zowel op<br />

het gebied van internet als binnen het energiesegment. De<br />

Consumentenbond bewaakt de kwaliteit van internetproviders<br />

met een gebruikerspanel. De 10.000 leden geven<br />

tweemaandelijks hun ervaringen door. De bond constateerde<br />

op basis van dit onderzoek: “Net als vorige keer staat<br />

ZeelandNet bovenaan met een 8,2. De provider weet nu al<br />

enige tijd flink hoger te scoren dan de eerstvolgende providers<br />

- Solcon, Tele2 en XS4All - die alle een 7,7 halen.”. Ook in de<br />

kwaliteit van de infrastructuur werd aanzienlijk geïnvesteerd in<br />

<strong>2011</strong>. Om snellere verbindingen mogelijk te maken en nieuwe<br />

diensten te kunnen leveren, werd de technische ruggengraat<br />

van het Zeeuwse netwerk in <strong>2011</strong> grotendeels vernieuwd.<br />

In 2012 wordt hieraan de laatste hand gelegd.<br />

7


2. Focus en consolidatie<br />

Naast een hoog serviceniveau hanteert DELTA heel bewust<br />

gunstige energietarieven voor de Zeeuwse consumenten. In<br />

november werden de nieuwe prijzen voor 2012 bekendgemaakt.<br />

Ten opzichte van de grote concurrenten (Eneco, Nuon en<br />

Essent) biedt DELTA de scherpste prijzen.<br />

Lage CO 2<br />

-uitstoot<br />

DELTA’s gemiddelde CO 2<br />

-uitstoot bedroeg 0,33 ton<br />

per megawattuur in 2010. De gemiddelde uitstoot van<br />

energiebedrijven in Nederland ligt op ongeveer 0,40 ton CO 2<br />

per megawattuur. Deze cijfers werden op 11 november <strong>2011</strong>,<br />

de Dag van de Duurzaamheid, gepubliceerd in het verslag<br />

over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In<br />

dit eerste MVO-verslag legde DELTA verantwoording af over<br />

beleidskeuzen en strategie. Naast milieuaspecten kwamen de<br />

maatschappelijke positie van DELTA en het sociaal beleid aan<br />

de orde.<br />

De lage CO 2<br />

-uitstoot van DELTA is in de eerste plaats een<br />

gevolg van de toepassing van kernenergie en wordt daarnaast<br />

veroorzaakt door het gebruik van biomassa. In de kolencentrale<br />

in Borssele wordt biomassa bijgestookt (maximaal 20%) en de<br />

Biomassacentrale in Moerdijk draait volledig op pluimveemest.<br />

Tenslotte wekt DELTA CO 2<br />

-arme stroom op met windenergie en<br />

WKK-installaties.<br />

Vooruitzichten<br />

Door het additionele belang van 20% in N.V. EPZ neemt de<br />

omzet in 2012 toe. Daar staat tegenover dat minder wordt<br />

verdiend op de verkoop van energie door krimpende marges<br />

als gevolg van de lage prijzen van elektriciteit en wereldwijd<br />

stijgende brandstofkosten.<br />

DELTA wil het aantal particuliere energieklanten behouden.<br />

Het marktaandeel in Zeeland is fors, de uitdaging is om dat te<br />

handhaven met het multi-utility aanbod. Door de introductie<br />

van nieuwe diensten op het gebied van digitale tv en mobiele<br />

telefonie zullen de resultaten in het multi-mediasegment<br />

toenemen. DELTA Zakelijk zal naar verwachting gestaag groeien<br />

door vernieuwing van contracten waarbij de marges goed in het<br />

oog worden gehouden.<br />

De verwerkingsmarkt voor industrieel afval is, in tegenstelling<br />

tot de markt voor huishoudelijk afval, gevoelig voor<br />

economische op- en neergang. Ook de toename van hergebruik<br />

van materialen en de reductie van afval verminderen de vraag<br />

naar verwerking. Daar staat tegenover dat Indaver’s nieuwe<br />

afvalverwerkingsinstallatie in het Ierse Meath en de start van<br />

Medipower, een installatie voor de verwerking van medisch<br />

afval in Antwerpen, zullen zorgen voor omzetverhoging.<br />

Het netwerksegment zal naar verwachting goed presteren.<br />

DELTA Netwerkbedrijf boekt een beter resultaat, vooral doordat<br />

de kosten die de afgelopen jaren gemaakt werden als gevolg<br />

van de zogenaamde splitsingswet, in 2012 niet langer in die<br />

omvang gemaakt hoeven te worden.<br />

8


DELTA <strong>Jaarbericht</strong> <strong>2011</strong><br />

DELTA zet de koers voort die is gericht op kostenbeheersing<br />

en de verdere versterking van de hoofdactiviteiten:<br />

energie, afval en netwerken. Als gevolg van ongunstige<br />

marktomstandigheden, vooral in het energiesegment, moet<br />

voor 2012 rekening worden gehouden met een operationeel<br />

resultaat uit normale bedrijfsvoering dat lager uitvalt dan dat<br />

van <strong>2011</strong>.<br />

In 2012 wordt vastgehouden aan de lijn die inzet op verdere<br />

verbetering van interne processen met als uitgangspunt:<br />

optimale dienstverlening aan onze klanten. ‘Operational<br />

Excellence’ moet leiden tot een voor klanten goed product,<br />

aantrekkelijk geprijsd. Verdere uitbouw en doorvoering<br />

van de multi-utility strategie zorgt daarbij niet alleen voor<br />

onderscheid ten opzichte van andere aanbieders, maar ook<br />

voor extra binding met onze afnemers. Deze strategie en het<br />

gediversifieerde productportfolio moeten ervoor zorgen dat<br />

DELTA de ongunstige marktontwikkelingen de komende jaren<br />

het hoofd kan bieden.<br />

Frank Verhagen<br />

CFO, CEO ad interim<br />

Frank Verhagen, CFO, CEO ad interim<br />

9


<strong>2011</strong> was voor DELTA een goed jaar, ondanks de stagnerende economische ontwikkeling<br />

op de consumentenmarkt en industriële markten.<br />

Door dalende elektriciteitsprijzen en stijgende brandstofkosten is het operationeel<br />

resultaat binnen het energiesegement beduidend lager dan in 2010. Daar staat tegenover<br />

dat de operationele resultaten binnen het afvalsegment en het segment netwerken veel<br />

beter waren. De corporate kosten zijn, mede door een aantal eenmalige posten in 2010<br />

(EUR 25 miljoen), met ruim 45% gedaald ten opzichte van het voorgaande boekjaar.<br />

In <strong>2011</strong> heeft DELTA een additioneel belang van 20% in N.V. EPZ verworven en dat<br />

heeft geleid tot een eenmalige boekwinst. Daar staat wel een toename van latente<br />

belastingverplichtingen tegenover.<br />

10<br />

Windturbines bij Kreekrak, Zeeland


DELTA <strong>Jaarbericht</strong> <strong>2011</strong><br />

Financiële<br />

gang van zaken 3<br />

Omzet en resultaat<br />

De omzet uit voortgezette bedrijfsactiviteiten is in het<br />

verslagjaar met ongeveer 5% gestegen naar bijna EUR 2,2<br />

miljard. Dat komt vooral door de toename van de afzet<br />

en opbrengst van gas en een stijgende omzet binnen<br />

het afvalsegment met ruim EUR 50 miljoen. De goede<br />

resultaten in het afvalsegment zijn het gevolg van de hoge<br />

benuttinggraad van de beschikbare verbrandingscapaciteit<br />

en de ingebruikname van de nieuwe verbrandingsinstallatie in<br />

Ierland.<br />

DELTA slaagde erin de brutomarge met enkele miljoenen te<br />

verbeteren. Deze groei is volledig toe te schrijven aan de<br />

toename van de omzet binnen het afvalsegment. Naast de<br />

druk op de brutomarge in het energiesegment is sprake van<br />

een negatieve ontwikkeling van de waardemutatie van de<br />

handelsportefeuille met EUR 13 miljoen. In 2010 was nog sprake<br />

van een positieve impact van ruim EUR 3 miljoen.<br />

Tegenover de toename van de brutomarge binnen het<br />

afvalsegment staat een toename van de operationele<br />

kosten voor afvalverwerking. Mede door voortdurende<br />

aandacht voor kostenbeheersing en efficiencyverbetering<br />

en lagere impairments in vergelijking met 2010, zijn de netto<br />

bedrijfslasten per saldo bijna EUR 8 miljoen lager dan in het<br />

voorgaande jaar.<br />

Het aantal medewerkers is ultimo <strong>2011</strong> slechts licht gestegen<br />

naar 2.960 FTE ten opzichte van 2.927 FTE ultimo 2010. De<br />

personele bezetting nam toe door ingebruikname van de<br />

nieuwe afvalverbrandingsinstallatie in Ierland, maar deze<br />

toename werd deels gecompenseerd door strikt aannamebeleid<br />

en efficiencyprogramma’s in de rest van de onderneming.<br />

Het resultaat uit joint ventures en geassocieerde deelnemingen<br />

is in <strong>2011</strong> beduidend hoger dan in 2010. Een belangrijk deel van<br />

dit resultaat is toe te schrijven aan de boekwinst in relatie tot<br />

de uitbreiding van het belang in EPZ. De elektriciteitscentrales<br />

(EPZ, Elsta, Sloe, BMC en Wind- en WKK-installaties) zijn als<br />

gevolg van de prijsontwikkeling voor elektriciteit maar beperkt<br />

operationeel geweest en dat heeft geresulteerd in een lager<br />

(EPZ, Elsta) tot negatief (Sloe) netto resultaat in vergelijking<br />

met 2010.<br />

Daarnaast zijn binnen het energiesegment enkele<br />

voorzieningen getroffen voor verlieslatende contracten, die<br />

vanwege het causaal verband met de betreffende deelneming<br />

hier zijn verantwoord.<br />

De resultaten van de afvalverbrandingbedrijven Sleco en<br />

AZN zijn beter dan in 2010; ook hier is sprake van een hoge<br />

benuttinggraad van de installaties. Het waterbedrijf Evides<br />

behaalde een eenmalig hoog resultaat door de voltooiing van<br />

enkele grote opdrachten.<br />

De operationele kasstroom toont een verbetering met<br />

ca. EUR 30 miljoen ten opzichte van 2010. Als gevolg van de<br />

extra investeringsuitgaven in het kader van de nieuwbouw in<br />

Meath (Ierland) en de aankoop van het 20%-belang in N.V. EPZ,<br />

is de kasstroom uit financiering toegenomen. Daardoor zijn de<br />

externe financieringslasten in het verslagjaar ruim<br />

EUR 2,5 miljoen hoger dan in het voorgaande jaar.<br />

11


3. Financiële gang van zaken<br />

Door het besluit tot de verkoop van de activiteiten op het<br />

gebied van zonne-energie, heeft in 2010 een volledige<br />

afwaardering plaatsgevonden van de gerelateerde activa<br />

en passiva. De financiële implicaties hiervan zijn samen<br />

met het operationeel resultaat over 2010 en de verwachte<br />

verkoopopbrengst verantwoord onder ‘Resultaat na<br />

belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten’. In <strong>2011</strong> zijn<br />

de operationele kosten tot het moment van beëindiging c.q.<br />

verkoop verantwoord, evenals de afvloeiingskosten in het<br />

kader van het sociaal vangnet.<br />

Per saldo resulteert een netto resultaat over <strong>2011</strong>, toekomende<br />

aan de aandeelhouders van DELTA N.V., van EUR 82,7 miljoen.<br />

Kasstroom en Investeringen<br />

In 2010 was sprake van een negatief bedrijfsresultaat, vooral<br />

als gevolg van de afwaarderingen binnen het solar segment.<br />

Doordat hierbij slechts beperkt sprake is van kasuitgaven,<br />

werd het negatieve aspect van deze besluitvorming in 2010<br />

ruimschoots gecompenseerd door de positieve impact vanuit<br />

de post ‘Afschrijvingen’. In <strong>2011</strong> is daarentegen sprake van<br />

kasuitgaven in het kader van de in 2010 getroffen voorzieningen<br />

en de reguliere operationele activiteiten in <strong>2011</strong> met betrekking<br />

tot de solar activiteiten. Deze uitgaande kasstromen zijn<br />

verantwoord onder ‘Mutaties overige vorderingen/schulden’ en<br />

‘Overige mutaties’ .<br />

De uitgaven in het kader van investeringen in immateriële en<br />

materiële vaste activa (EUR 165 miljoen) zijn ongeveer EUR<br />

24 miljoen hoger dan in 2010 (EUR 141 miljoen). Dit wordt<br />

vooral veroorzaakt door de investeringen in een nieuwe<br />

verbrandingsoven (EUR 51 miljoen). De overige uitgaven<br />

betreffen reguliere investeringen in het kader van uitbreiding en<br />

vervanging van operationeel equipment en netwerken.<br />

De uitgaven ten behoeve van investeringen in<br />

groepsmaatschappijen en deelnemingen betreffen met name de<br />

aankoop van het 20% belang in EPZ.<br />

De uit bovenstaande ontwikkelingen voortvloeiende netto<br />

kasstroom heeft geleid tot een toename van de schuldpositie<br />

ten opzichte van ultimo 2010 met EUR 130 miljoen.<br />

Al met al leverde DELTA in <strong>2011</strong> goede financiële prestaties:<br />

gecorrigeerd voor vergroting van het EPZ-aandeel is de<br />

schuldpositie van DELTA in <strong>2011</strong> verbeterd, is EUR 50 miljoen<br />

aan dividend uitgekeerd, zijn de eerder besproken duurzame<br />

kasuitgaven (die al in 2010 waren voorzien) gedaan en is de<br />

vuilverbrandingsinstallatie in Meath gereed gekomen.<br />

12


DELTA <strong>Jaarbericht</strong> <strong>2011</strong><br />

Vermogenspositie en Solvabiliteit<br />

Het saldo van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten<br />

in <strong>2011</strong> bedraagt EUR 54,3 miljoen. Dit resultaat, gekoppeld<br />

aan de toename van de putoptie (EUR 8 miljoen) en de<br />

dividenduitkering over 2010 (EUR 50 miljoen) heeft tot gevolg<br />

dat het eigen vermogen nagenoeg constant is gebleven.<br />

Door de balansverlenging als gevolg van de aankoop van het<br />

20%-belang in EPZ en de toename van de tradingactiviteiten<br />

(debiteuren/crediteuren positie en derivatenpositie) is de<br />

solvabiliteit van de DELTA groep gedaald naar 36,7%<br />

(2010: 42,2%).<br />

Ontwikkelingen 2012<br />

In 2012 zal verder aandacht worden besteed aan<br />

kostenbeheersing en efficiencyverbetering om de negatieve<br />

marktontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden.<br />

Naar verwachting zullen de marges de komende jaren<br />

onder druk blijven staan door lagere energieprijzen en hoge<br />

brandstofprijzen. Met nog een aantal centrales in aanbouw<br />

lijkt de overcapaciteit vooralsnog niet opgelost te zijn. Wij gaan<br />

dan ook uit van een aantal moeilijke jaren waar de industrie als<br />

geheel mee geconfronteerd zal worden. Naast het streven naar<br />

verdere optimalisatie van de drie bedrijfssegmenten zal ook<br />

worden gewerkt aan verbetering van de financieringsstructuur,<br />

onder andere door het matchen van lange termijn investeringen<br />

met lange termijn financiering.<br />

13


In <strong>2011</strong> bleek opnieuw dat het aantal storingsminuten in<br />

Zeeland beduidend lager is dan in de rest van het land: de<br />

gemiddelde uitvalduur bedroeg nog geen 15 minuten, terwijl<br />

landelijk sprake is van ruim 20 minuten uitval. Huishoudens,<br />

bedrijfsleven en industrie kunnen rekenen op betrouwbare<br />

energievoorziening, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.<br />

De hechte samenwerking tussen de netbeheerder<br />

(DELTA Netwerkbedrijf) en uitvoerder (DELTA Infra), de relatief<br />

beperkte schaalgrootte van beide organisaties en de uitvoerige<br />

kennis over het regionale netwerk dragen bij aan dat succes.<br />

14<br />

Suntrackers bij Biobase Europe, Terneuzen


DELTA <strong>Jaarbericht</strong> <strong>2011</strong><br />

Netwerken4<br />

Het onafhankelijke DELTA Netwerkbedrijf (DNWB) heeft binnen<br />

DELTA een eigen status die wettelijk is vastgelegd. DNWB zorgt<br />

voor veilig, betrouwbaar en efficiënt beheer van de gas- en<br />

elektriciteitsnetten. DELTA Infra zorgt voor de uitvoering van<br />

het onderhoud aan deze netten en legt nieuwe voorzieningen<br />

aan. Daarnaast verzorgt DELTA Infra het onderhoud van het<br />

waterleiding- en het kabelnetwerk in Zuidwest Nederland.<br />

De service provider levert ook diensten aan onder andere<br />

industriële opdrachtgevers.<br />

Meer samenwerking, meer kwaliteit<br />

In januari <strong>2011</strong> verhuisde DNWB van Middelburg naar Goes,<br />

waar DELTA Infra al gevestigd was. De verhuizing zorgt voor<br />

kortere lijnen en meer slagvaardigheid en maakt op die<br />

manier intensievere samenwerking tussen beide organisaties<br />

mogelijk. De toenadering bevordert de efficiency, ook omdat<br />

in <strong>2011</strong> tegelijkertijd is gewerkt aan verdere verzakelijking.<br />

Beide bedrijven sluiten nauw op elkaar aan als het gaat om<br />

kennis en kunde, maar er is ook sprake van een opdrachtgever<br />

- opdrachtnemer relatie die baat heeft bij een zakelijke en<br />

transparante benadering.<br />

Bestaande en nieuwe opdrachtgevers<br />

Kort voor het begin van <strong>2011</strong> verwierf DELTA Infra enkele<br />

belangrijke nieuwe opdrachten, waaronder het onderhoud<br />

van de distributienetwerken voor gas en elektriciteit van<br />

netbeheerder Stedin op Goeree-Overflakkee. In <strong>2011</strong> stond<br />

de implementatie van dit nieuwe werk op het Zuid-Hollandse<br />

eiland centraal. Ook het werk dat voortvloeit uit het hernieuwde<br />

contract met Waterbedrijf Evides werd in <strong>2011</strong> ingeregeld.<br />

Verder verwierf DELTA Infra nieuwe opdrachtgevers, zoals<br />

luchthaven Schiphol, waarvoor het bedrijf meetdiensten<br />

verricht. Voor Zeeland Refinery werd een ontwerpstudie<br />

gemaakt voor een nieuw 15/50 kV schakelstation, waardoor<br />

in de toekomst minder gebruik gemaakt hoeft te worden<br />

van elektriciteit die met dieselmotoren wordt opgewekt.<br />

Hierdoor wordt de CO 2<br />

-uitstoot beperkt. In <strong>2011</strong> is besloten<br />

de werkzaamheden op het gebied van lichttechniek binnen<br />

de Infradivisie af te bouwen. De medewerkers van deze unit<br />

werden voor het grootste gedeelte ondergebracht binnen<br />

andere afdelingen van het bedrijf.<br />

Ook op andere terreinen is in <strong>2011</strong> aan kwaliteitsverbetering<br />

gewerkt. Zo ontving DNWB in september van<br />

certificeringsorganisatie KIWA de NTA 8120-erkenning.<br />

NTA (Nederlandse Technische Afspraak) 8120 staat voor een<br />

pakket afspraken en regels die de branche hanteert om onder<br />

andere de veiligheid en kwaliteit van de distributienetten<br />

verder te vergroten. Ook in oktober werd DNWB door KIWA<br />

gecertificeerd, dit maal ging het om ISO 9001, waarmee de<br />

netbeheerder liet zien over een kwaliteitsmanagementsysteem<br />

te beschikken waarin klanttevredenheid een centrale rol speelt.<br />

DELTA Infra kwalificeerde zich het afgelopen jaar om mee te<br />

dingen naar nieuwe opdrachten van landelijk netbeheerder<br />

TenneT en regionaal netbeheerder Stedin. Verder wist de service<br />

provider de VCA**-, VCA-P-, CKB- en ISO 9001-certificaten<br />

vast te houden.<br />

15


4. Netwerken<br />

Duurzaam<br />

Bij Bio Base Europe in Terneuzen installeerde DELTA Infra een<br />

‘zonnebos’: negen bewegende zonnepanelen leveren optimaal<br />

rendement omdat ze de stand van de zon volgen. Ook DNWB<br />

liet zich van zijn duurzame kant zien in <strong>2011</strong>.<br />

Begin april werd het convenant getekend waarbij de<br />

Zeeuwse gemeenten, het waterschap Scheldestromen en<br />

de Stichting E-Laad overeenkomen in Zeeland 75 laadpalen<br />

te installeren voor elektrische auto’s. DNWB is als medeoprichter<br />

van deze stichting een van de drijvende krachten<br />

geweest bij de totstandkoming van dit convenant. In april<br />

verscheen ook de publicatie ‘Net voor de toekomst’ waarin<br />

de gezamenlijke netbeheerders verklaren bij te willen dragen<br />

aan de energietransitie - de overgang naar een duurzamere<br />

energiehuishouding - door de distributienetten daarvoor<br />

geschikt te maken. De komende jaren wordt gewerkt aan<br />

capaciteitsverzwaring van de netten om bijvoorbeeld<br />

decentrale opwekking van elektriciteit en toenemend gebruik<br />

van elektrische auto’s mogelijk te maken. Door toepassing van<br />

slimmere energienetten zullen vraag en aanbod van elektriciteit<br />

beter op elkaar worden afgestemd.<br />

Apart en toch samen<br />

Na ongeveer 2,5 jaar werk voldoen DNWB en DELTA Infra aan<br />

de Wet Onafhankelijk Netbeheer. Met deze wet, die in 2006<br />

werd aangenomen, beoogt de overheid een scheiding aan te<br />

brengen tussen netbeheer aan de ene kant en productie- en<br />

leveringsbedrijven aan de andere kant. Een omvangrijk karwei<br />

omdat sprake was van meerdere geautomatiseerde systemen<br />

die ontvlochten moesten worden. Nu dat is gerealiseerd kan<br />

DNWB zelfstandig zijn taken uitvoeren.<br />

Het zogenaamde groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk<br />

Netbeheer werd in 2010 niet geldig verklaard door het<br />

Gerechtshof in Den Haag, waardoor DNWB wel deel kan blijven<br />

uitmaken van DELTA. Overigens ging de Staat in cassatie<br />

waardoor de zaak bij de Hoge Raad terechtkwam die de<br />

behandeling heeft opgeschort in afwachting van een reactie<br />

van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.<br />

16


DELTA <strong>Jaarbericht</strong> <strong>2011</strong><br />

17


Ongeveer driekwart van de omzet van DELTA komt voort<br />

uit energie-activiteiten. Die activiteiten zijn divers en<br />

hebben betrekking op de hele energiewaardeketen. DELTA<br />

produceert - via deelnemingen in exploitatiemaatschappijen<br />

- energie, handelt op verschillende markten in brandstoffen<br />

(gas, kolen, olie), elektriciteit en emissierechten en levert<br />

aan zakelijke klanten en consumenten.<br />

18<br />

Sloecentrale, Vlissingen


DELTA <strong>Jaarbericht</strong> <strong>2011</strong><br />

Energie5<br />

5.1 Levering aan zakelijke klanten en consumenten<br />

In <strong>2011</strong> werd de nieuwe divisie Consument & Zakelijk<br />

geïntroduceerd. De bundeling van de op de eindgebruiker<br />

gerichte activiteiten zorgt voor een logischer organisatiemodel<br />

met meer ruimte voor ondernemerschap. Deze organisatorische<br />

wijziging wordt gevolgd door stroomlijning van enkele<br />

automatiseringssystemen die eveneens zorgen voor meer<br />

integratie en synergie. Hierdoor komt de strategie van<br />

Consument & Zakelijk beter tot zijn recht: door goede service in<br />

combinatie met multi-utilitydiensten een hechte relatie creëren<br />

tussen leverancier en klant.<br />

Service, service en nog eens: service<br />

DELTA onderscheidde zich ook in <strong>2011</strong> met een serviceniveau<br />

dat er uit springt. Onafhankelijke organisaties maakten melding<br />

van uitstekende resultaten op het gebied van dienstverlening.<br />

Zo maakte de Consumentenbond in februari bekend dat DELTA<br />

een 7,5 scoort als het gaat om service. Daarmee nam het bedrijf<br />

een vierde plaats in op de landelijke serviceranglijst, de grote<br />

concurrenten achter zich latend.<br />

In maart bereikte DELTA voor de tweede keer een hoge notering<br />

in de top 10 van de Customer Performance Award. Binnen de<br />

energiesector neemt DELTA een tweede plaats in, na Shell.<br />

De Rijksuniversiteit Groningen reikt deze prestigieuze prijs<br />

jaarlijks uit. Bij het bepalen van de winnaar speelt de loyaliteit<br />

van de klanten een belangrijke rol en wordt rekening gehouden<br />

met de manier waarop organisaties hun klanten bedienen.<br />

DELTA verleidt…<br />

“De wervingsmethoden van energieleveranciers worden<br />

regelmatig als agressief of hinderlijk bestempeld”<br />

(uit: De Consumentengids, maart <strong>2011</strong>).<br />

De Consumentenbond is kritisch over de wervingsmethoden<br />

van energiebedrijven. De bedrijven zijn steeds vaker<br />

onderwerp van gesprek naar aanleiding van het zoveelste<br />

verkooptelefoontje of colportagebezoek. DELTA kiest heel<br />

bewust voor aan andere aanpak: geen harde verkoop,<br />

wel ‘nuchtere verleiding’…<br />

Commercieel directeur Jaap Rieter: “Het is belangrijk dat<br />

je zichtbaar in de markt aanwezig bent, je moet er actief<br />

aan werken om je naamsbekendheid in stand te houden.<br />

Maar het is wel de vraag hoe je dat doet. DELTA kiest<br />

voor minder agressieve methodes dan de meeste andere<br />

bedrijven en zet in op het perfectioneren van onze service.<br />

Het is kapitaalvernietiging om met reclamecampagnes aan<br />

een fraai imago te timmeren om vervolgens door harde<br />

verkooppraktijken en haperende service die beeldvorming<br />

weer om zeep te helpen. Wij kiezen voor een doordachte<br />

aanpak: geen langdurige en dure reclamecampagnes op<br />

radio en tv, maar kortlopende acties met een duidelijk doel.<br />

Via ons consumentenmagazine ‘Zeeland’ geven we verder<br />

actief vorm aan de relatie die we graag met onze klanten<br />

willen onderhouden: dichtbij zijn met relevante informatie<br />

over Zeeland, in combinatie met scherpe aanbiedingen op<br />

het gebied van energie en internet.”<br />

19


5. Energie<br />

Ook de dienstverlening op het gebied van televisie, internet<br />

en telefonie deed het goed in <strong>2011</strong>. In februari riep de<br />

Consumentenbond ZeelandNet uit tot de beste internetprovider<br />

van Nederland. Dat was nog op een gedeelde eerste plaats,<br />

maar sinds april komt ZeelandNet de eerste plaats alleen<br />

toe. De kwaliteit van de internetverbinding van ZeelandNet<br />

kreeg een 8,2. Daarnaast is bij ZeelandNet het percentage<br />

‘storingsvrij’ het hoogst van alle providers: 84 procent.<br />

De tevredenheid bleek ook uit trouwe energieklanten, minder<br />

dan 2% particuliere DELTA-klanten stapte over naar een andere<br />

energieleverancier. Landelijk is sprake van een veel hoger<br />

overstappercentage (11%).<br />

Website van het jaar<br />

Tijdens een feestelijk gala in de beurs van Berlage<br />

in Amsterdam ontving ZeelandNet op 10 november<br />

de prijs voor beste website van het jaar, een jaarlijks<br />

terugkerende publieksprijs. De titel ‘Website van het Jaar’<br />

is het ultieme bewijs dat de site uitblinkt in overzicht en<br />

gebruiksvriendelijkheid.<br />

Dit jaar kon in 21 categorieën worden gestemd, waarbij<br />

stemmers werd gevraagd hun mening te geven over de<br />

inhoud, de navigatie en het ontwerp van de deelnemende<br />

websites. Er werden meer dan 700.000 stemmen<br />

uitgebracht.<br />

Marktontwikkelingen<br />

Sinds de liberalisering van de energiemarkt is een klant<br />

steeds minder vanzelfsprekend ‘klant’. Een strikte focus op de<br />

behoeften van de klant is voorwaarde om de goede positie op<br />

de consumentenmarkt in Zeeland te handhaven en de positie<br />

op de zakelijke markt verder te versterken, binnen en buiten<br />

Zeeland. De instandhouding van het hoge serviceniveau vergt<br />

voortdurend en actief onderhoud. In <strong>2011</strong> gebeurde dat onder<br />

andere door het zogenaamde closed loop feedback-onderzoek.<br />

Alle klanten die contact hebben gehad met de klantenservice<br />

van DELTA worden nadien desgewenst benaderd met de vraag<br />

of ze tevreden zijn met de afhandeling van hun vraag of klacht.<br />

Dat biedt DELTA de kans om - bij onvoldoende adequate<br />

respons - alsnog te voldoen aan het verzoek en het levert<br />

informatie op over eventuele verbetermogelijkheden.<br />

Op de zakelijke energiemarkt werken vooral de grotere<br />

afnemers en leverancier steeds vaker samen om te komen<br />

tot een optimaal leveringscontract. Meer en meer is sprake<br />

van strategisch partnerschap. Binnen dit marktsegment gaat<br />

het niet meer alleen om volume, maar ook om toegesneden<br />

dienstverlening. Deze aanpak en het midsize formaat van de<br />

onderneming resulteren in korte lijnen en flexibiliteit en daar<br />

profiteert de klant van. Hierdoor versterkt DELTA ook zijn positie<br />

op de zakelijke markt.<br />

Binnen het multimedia marktsegment wordt zichtbaar dat<br />

huishoudens en bedrijven in toenemende mate gebruik maken<br />

van internetdiensten met behulp van meerdere apparaten<br />

(mobiel, tablet, vaste pc). De vraag naar snelle verbindingen<br />

groeit en dit vergt een infrastructuur die up to date is. De<br />

afgelopen periode werd daarom de ruggengraat van het<br />

Zeeuwse kabelnetwerk vernieuwd, begin 2012 jaar wordt<br />

daaraan de laatste hand gelegd. Doordat internet, televisie en<br />

telefonie (vast en mobiel) steeds meer naar elkaar toe groeien,<br />

werd besloten om voorbereidingen te treffen voor de introductie<br />

van mobiele telefonie. In 2012 start hiermee een pilot. Ook werd<br />

gewerkt aan voorbereidingen voor de introductie van interactie<br />

televisie. Hierdoor kan DELTA straks een totaalpakket bieden<br />

en de multi-utility dienstverlening op de consumentenmarkt<br />

compleet maken.<br />

20


DELTA <strong>Jaarbericht</strong> <strong>2011</strong><br />

5.2 Opwekking van elektriciteit<br />

De prijs van elektriciteit is laag en blijft naar verwachting<br />

de komende periode laag; de matige economische<br />

omstandigheden zorgen voor minder vraag. Tegelijkertijd<br />

is de kostprijs van sommige brandstoffen, zoals gas, hoog<br />

door toenemende vraag uit onder andere Azië. De marges<br />

staan hierdoor onder druk en de noodzaak om kostenbewust<br />

en efficiënt te produceren wordt steeds groter. Dat gebeurt<br />

door zorgvuldige inkoop van brandstoffen, zo laag mogelijke<br />

exploitatiekosten en flexibilisering van de productiecapaciteit.<br />

Door die flexibilisering wordt het mogelijk om in toenemende<br />

mate elektriciteit te produceren op momenten dat dat het meest<br />

rendabel is.<br />

Kolencentrale<br />

De kolencentrale van EPZ bevindt zich in zwaar weer, omdat<br />

er na 2012 betaald moet worden voor CO 2<br />

-emissierechten. Dit<br />

betekent een aanzienlijke verhoging van de productiekosten,<br />

terwijl de opbrengst uit de verkoop van stroom nauwelijks<br />

stijgt. Hierdoor wordt de centrale verliesgevend en is het een<br />

reële optie om de centrale te sluiten. De centrale is eventueel<br />

technisch geschikt te maken voor het stoken van biomassa<br />

omdat deze brandstof duurzaam is en niet belast wordt met<br />

CO 2<br />

-emissierechten. Maar de kosten van biomassa zijn zo<br />

hoog dat exploitatie niet lonend is. De introductie van een<br />

handelssysteem met groencertificaten om opwekking van<br />

duurzame stroom te stimuleren zou hierin verandering kunnen<br />

brengen, maar over het overheidsbeleid hierover bestaat nog<br />

onduidelijkheid. Om het biomassa-alternatief een kans te<br />

geven, is eind <strong>2011</strong> besloten om de kolencentrale niet op korte<br />

termijn te sluiten, maar om de huidige bedrijfsvoering voort te<br />

zetten tot uiterlijk eind 2015. Om de verliezen in deze periode te<br />

beperken, worden er kostenbeperkende maatregelen genomen,<br />

waaronder een inkrimping van het personeelsbestand met 35<br />

fte.<br />

Kerncentrale<br />

Na de gebeurtenissen in Fukushima in maart, is de kerncentrale<br />

door exploitant EPZ getest op een combinatie van risico’s, zoals<br />

overstromingen, aardbevingen, stroomuitval en aanslagen.<br />

Eenzelfde ‘robuustheidstest’ werd uitgevoerd bij alle 143<br />

kerncentrales in de Europese Unie. De kerncentrale blijkt goed<br />

bestand tegen de onderzochte risico’s. Zo kan de kerncentrale<br />

bijvoorbeeld overstromingen van 8,55 meter weerstaan. De<br />

ontwerp-eis is 7,3 meter. Minister Verhagen van Economische<br />

Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) liet weten dat “De eerste<br />

resultaten geen enkele aanleiding geven om te twijfelen aan de<br />

veiligheid van de kerncentrale Borssele”.<br />

EPZ gaf in het rapport over de test aan dat er boven de door<br />

de overheid gestelde veiligheidseisen mogelijkheden zijn om<br />

de marges nog verder te vergroten. Daarom gaat EPZ op korte<br />

termijn onder andere de werkinstructies aanscherpen en extra<br />

pompen aanschaffen. De Europese Commissie brengt in juni<br />

2012 definitief rapport uit over de testen. De landen van de<br />

Europese Unie besluiten dan of er kerncentrales moeten worden<br />

gesloten en waar eventueel maatregelen moeten worden<br />

genomen.<br />

In <strong>2011</strong> werd DELTA meerderheidsaandeelhouder van EPZ.<br />

DELTA en de oud-aandeelhouders van Essent bereikten<br />

overeenstemming en daarmee werd voorkomen dat de<br />

impasse rondom de aandelenverdeling van EPZ zou blijven<br />

voortbestaan. DELTA vergrootte hierdoor zijn aandelenbezit met<br />

20% naar 70%. De resterende 30% is, indirect, in bezit van het<br />

Duitse RWE.<br />

21


5. Energie<br />

Plannen nieuwe kerncentrale<br />

Ondanks de gebeurtenissen in Japan in maart <strong>2011</strong> blijft het<br />

draagvlak voor een tweede kerncentrale in Borssele en de rest<br />

van Zeeland behoorlijk groot. De PZC schreef op 2 december:<br />

“De kernramp in de Fukushima kerncentrale in Japan lijkt<br />

relatief weinig invloed te hebben gehad op de mening van<br />

de Zeeuwen over een tweede kerncentrale in Borssele. In<br />

december 2010 had 72% geen bezwaar tegen een tweede<br />

kerncentrale in Borssele, want er staat er toch al één. En nu,<br />

een jaar later, heeft 66% van de Zeeuwen er geen bezwaar<br />

tegen.”.<br />

In december werd duidelijk dat DELTA de strategie rond<br />

de voorbereidingen voor de nieuwe kerncentrale wijzigde.<br />

Niet langer wil DELTA een leidende positie innemen, maar<br />

eerder een faciliterende rol spelen. DELTA beschouwt<br />

kernenergie nog steeds als een onmisbare bron van CO 2<br />

-arme<br />

elektriciteit op weg naar een samenleving die vooral gebruik<br />

maakt van duurzame energie. Maar als voorwaarde geldt<br />

wel dat er voldoende vertrouwen moet zijn in een gezond<br />

investeringsklimaat en daarvoor is ook politiek draagvlak<br />

nodig.<br />

Getijdencentrale<br />

In <strong>2011</strong> werd duidelijk dat het technisch mogelijk is om<br />

in de Brouwersdam een getijdencentrale te bouwen<br />

die genoeg energie kan opwekken voor 60.000 tot<br />

70.000 huishoudens. Tegelijk kan hierdoor de eb- en<br />

vloedbeweging terugkomen in het Grevelingenmeer, waardoor<br />

de kwaliteit van water en natuur, die sinds de afsluiting in 1971<br />

ernstig achteruit is gegaan, kan herstellen.<br />

Als er doorlaatopeningen komen in de Brouwersdam, kunnen<br />

daarin turbines worden geplaatst die met behulp van de eben<br />

vloedbeweging energie opwekken. Intussen is onderzoek<br />

gedaan door de Technische Universiteit Delft. Hieruit blijkt<br />

dat een getijdencentrale al effectief kan functioneren bij een<br />

waterpeilvariatie van één meter. De komende periode moet<br />

blijken of de getijdecentrale ook voldoende rendement kan<br />

opleveren.<br />

Windenergie<br />

Eind <strong>2011</strong> werd de definitieve investeringsbeslissing genomen<br />

om het windturbinepark bij Kreekrak ingrijpend te vernieuwen<br />

en uit te breiden. In de zomer van <strong>2011</strong> werd de SDE-plus<br />

subsidie toegekend, de stimuleringsregeling voor de productie<br />

van duurzame energie. Eind 2012 zal het nieuwe park naar<br />

verwachting operationeel zijn. Ongeveer 60.000 huishoudens<br />

kunnen dan van stroom worden voorzien door het vernieuwde<br />

park, dat is ongeveer vijf keer meer dan het oude park. In het<br />

nieuwe windmolenpark komen 29 moderne molens te staan,<br />

gedeeltelijk geëxploiteerd door DELTA. Daarvan worden er<br />

zestien aan de noordkant van de A58 geplaatst en dertien ten<br />

zuiden van de snelweg. De 29 nieuwe windturbines zijn groter<br />

en de generatoren zijn moderner, waardoor ze veel meer stroom<br />

kunnen opwekken dan voorheen.<br />

De nabijheid van het militair vliegveld in Woensdrecht zorgde<br />

aanvankelijk voor een probleem. Door de hoogte van de nieuwe<br />

windmolens zou de radar van de vliegbasis niet meer voldoende<br />

kunnen functioneren. DELTA maakte een innovatieve technische<br />

oplossing mogelijk waardoor dat probleem werd verholpen.<br />

Een paar jaar geleden maakte de gemeente Woensdrecht<br />

en bewoners van het buurtschap Volckerdorp nog bezwaar<br />

tegen de plannen. De verplaatsing van een deel van het<br />

park naar de zuidzijde van de A58 viel niet in goede aarde,<br />

de bewoners vreesden voor geluidsoverlast en vervuiling<br />

van de horizon. DELTA nam daarop het initiatief tot externe,<br />

onafhankelijke bemiddeling. Intensief contact met de bewoners<br />

en concrete maatregelen tegen bijvoorbeeld geluidsoverlast<br />

en horizonvervuiling hebben ervoor gezorgd dat de bezwaren<br />

werden ingetrokken. Door het intensieve contact is over en<br />

weer vertrouwen ontstaan en dat heeft ertoe geleid dat het<br />

eindresultaat in alle opzichten optimaal is.<br />

22


DELTA <strong>Jaarbericht</strong> <strong>2011</strong><br />

Opwekcapaciteit DELTA<br />

EPZ (70% eigendom)<br />

Brandstof kerncentrale: uranium<br />

Vermogen: 512 MW (DELTA: 70%)<br />

Brandstof kolencentrale: kolen en biomassa<br />

Vermogen: 426 MW (DELTA: 70%)<br />

ELSTA (25% eigendom)<br />

Brandstof: gas<br />

Vermogen: 405 MW (DELTA: 50%)<br />

Sloecentrale (50% eigendom)<br />

Brandstof: gas<br />

Vermogen: 870 MW (DELTA: 50%)<br />

Biomassacentrale (50% eigendom)<br />

Brandstof: pluimveemest<br />

Vermogen: 36,5 MW (Delta 100%)<br />

Windparken (eigendom, deelnemingen en contracten)<br />

DELTA eigendom: 30 MW<br />

Deelnemingen: 42 MW<br />

Contracten: 27 MW<br />

Totaalvermogen: 99 MW<br />

Warmtekrachtkoppeling<br />

Totaalvermogen: 60 MW (DELTA: 100%)<br />

Zonnepark Willebroek (B) (49% eigendom)<br />

Totaalvermogen: 2,6 MWp (DELTA: 100%)<br />

Beschikbaarheid opwekcapaciteit<br />

Over het algemeen verliep de beschikbaarheid van de centrales<br />

in <strong>2011</strong> zoals gepland. De gasgestookte Sloecentrale in het<br />

Vlissingse havengebied produceerde minder dan gepland<br />

door lagere beschikbaarheid als gevolg van problemen met de<br />

luchtinlaat. Deze problemen zijn intussen verholpen.<br />

Ook de tijd dat de biomassacentrale in Moerdijk operationeel<br />

kon zijn was iets minder dan gepland vanwege enkele<br />

technische problemen.<br />

In <strong>2011</strong> zijn een aantal WKK-installaties verkocht of verwijderd<br />

vanwege de afloop van de economische levensduur.<br />

De windturbines produceerden een te verwachten hoeveelheid<br />

elektriciteit, er was sprake van een vrij constant windniveau,<br />

alleen in december waaide het aanzienlijk meer.<br />

Het zonnepark in Willebroek (België) produceerde ruim (10%)<br />

boven verwachting.<br />

5.3 Handel<br />

Tot en met februari was er sprake van een rustige<br />

prijsontwikkeling, daarna steeg de olieprijs fors door de<br />

Arabische lente. In het kielzog daarvan gingen ook de kolenen<br />

gasprijzen omhoog. Dat gold in mindere mate ook voor de<br />

stroomprijzen. De marges namen hierdoor af.<br />

Na de gebeurtenissen in Japan besloot Duitsland de zeven<br />

oudste kerncentrales uit bedrijf te nemen. Hierdoor schoten de<br />

prijzen van gas, kolen, stroom en CO 2<br />

omhoog. De prijs van CO 2<br />

-<br />

emissierechten zakte in mei door berichtgeving over Europese<br />

maatregelen die energie-efficiency moeten bevorderen.<br />

De escalerende schuldencrisis in Europa en de toenemende<br />

vrees voor een nieuwe recessie zorgden in september voor<br />

lagere energie- en emissieprijzen. Ook de elektriciteitsprijzen<br />

daalden. Deze trend zette aan het einde van het jaar door. De<br />

marges komen hierdoor verder onder druk te staan.<br />

23


Alle bedrijfsactiviteiten op het gebied van afvalverwerking<br />

zijn samengebracht in dochteronderneming N.V. Indaver, 75%<br />

eigendom van DELTA. Indaver, gevestigd in het Belgische<br />

Mechelen, is uitgegroeid tot een internationale groep met<br />

vestigingen en activiteiten binnen Europa. Behalve in België<br />

is Indaver actief in Nederland, Ierland, Portugal, Italië en<br />

Duitsland. Het bedrijf richt zich op overheden (vooral in<br />

België, Nederland en Ierland) en de industrie (Noordwest<br />

Europa). Indaver is vooral in de volgende sectoren actief:<br />

chemie, farmacie, automotive en elektronica.<br />

24<br />

Afvalverwerkingsinstallatie, Antwerpen (België)


DELTA <strong>Jaarbericht</strong> <strong>2011</strong><br />

Afvalverwerking6<br />

Het bedrijf beheert jaarlijks bijna vijf miljoen ton afval, De<br />

verwerking gebeurt voor het grootste deel in eigen installaties,<br />

vooral in België, maar ook in installaties van andere partijen.<br />

Het bedrijf beschikt over meerdere afvalverwerkingstechnieken<br />

waaronder recycling, verwerking tot biomassa en Waste-to-<br />

Energy: vuilverbranding gecombineerd met energieproductie.<br />

Afscheid CEO Ronny Ansoms<br />

Ronny Ansoms droeg op 1 mei de fakkel als CEO van Indaver<br />

over aan Paul De Bruycker. Hij was een van de sleutelfiguren<br />

achter de uitbouw van Indaver tot een internationaal bedrijf<br />

op het gebied van duurzaam afvalbeheer. Tijdens het<br />

afscheidsevenement op 6 mei in Antwerpen voerden onder<br />

meer Paul De Bruycker, Peter Boerma en Vlaams Minister-<br />

President Kris Peeters het woord.<br />

De Vlaamse Minister-President sprak lovend over de manier<br />

waarop Indaver haar maatschappelijke verantwoordelijkheid<br />

genomen heeft. “Gevaarlijk afval verwijderen door verbranding,<br />

zonder intoxicatie van de omgeving door vuile rookgassen,<br />

blijft de specialiteit van Indaver. Maar het opteerde niet voor<br />

zoveel mogelijk verbranden of storten, om zo een maximale<br />

winst te halen. Integendeel, Indaver participeert vandaag ook<br />

nog in diverse recyclage-initiatieven en toont zo in de praktijk<br />

ook echt bezig te zijn met het respecteren van de ladder van<br />

Lansink: storten en verbranden zijn daarin de laatste en<br />

voorlaatste optie bij de verwijdering van ons afval, hergebruik<br />

en recyclage staan veel hoger op de ladder.”<br />

Nieuwe installaties<br />

2010 stond voor Indaver in het teken van organisatieontwikkeling<br />

en nieuwe projecten. De activiteiten van<br />

DELTA Milieu werden in dat jaar in de Indaver-organisatie<br />

ondergebracht en een nieuwe landenorganisatie werd<br />

geïntroduceerd. In het verslagjaar konden deze vernieuwingen<br />

verder vorm krijgen.<br />

Een belangrijk nieuwbouwproject werd in <strong>2011</strong> afgerond:<br />

de nieuwe verwerkingsinstallatie in het Ierse Meath, niet<br />

ver van Dublin, ging in september van start. De installatie<br />

verwerkt jaarlijks 200.000 ton huishoudelijk en vergelijkbaar<br />

bedrijfsafval en combineert dat met de productie van<br />

elektriciteit. De turbine levert 20 MW, voldoende om 20.000<br />

huishoudens van stroom te voorzien.<br />

In <strong>2011</strong> werd verder gewerkt aan de Medipower-installatie,<br />

op de locatie van Indaver in Antwerpen. De verwerking van<br />

medisch afval en ziekenhuisafval vond voorheen plaats bij<br />

Indaver Medical Services in Leuven. In april 2012 werd deze<br />

installatie ontmanteld. Sindsdien wordt dit type afval uit<br />

Vlaanderen en de rest van de Benelux verwerkt in de nieuwe<br />

installatie die ook warmte en elektriciteit (2,5 MW) levert.<br />

Twee dienstverleningsconcepten<br />

Indaver onderscheidt twee dienstverleningsconcepten voor<br />

twee aparte markten. In het business-segment Industrieel &<br />

Gevaarlijk afval wil het bedrijf een leidende positie innemen<br />

op de Europese markt met het Total Waste Managementconcept.<br />

Dat concept houdt in dat een totaalpakket wordt<br />

geboden dat begint bij advies en preventie van afval en<br />

eindigt bij verwerking en, desgewenst, volledige exploitatie<br />

van installaties. In verschillende typen installaties wordt<br />

zoveel als mogelijk materiaal terug gewonnen. Het overige<br />

materiaal wordt verbrand en tegelijkertijd wordt energie<br />

opgewekt.<br />

Public waste PartnershipS is het dienstverleningsconcept<br />

waarmee de markt voor huishoudelijk en vergelijkbaar<br />

bedrijfsafval wordt benaderd. In België, Nederland en<br />

Ierland is Indaver op dit terrein een belangrijke partner voor<br />

overheden. De belangrijkste verwerkingsmethoden binnen<br />

dit segment zijn recycling en verbranding in combinatie met<br />

energieproductie.<br />

25


Goed ondernemerschap, integer handelen, respect, toezicht, transparante verslaglegging<br />

en het anderszins afleggen van verantwoording vormen de belangrijkste leidraad voor het<br />

corporate governancebeleid van DELTA. Het bedrijf gaat zorgvuldig om met maatschappelijke<br />

belangen. DELTA volgt de Nederlandse Corporate Governance Code, die is opgesteld voor<br />

in Nederland aan de beursgenoteerde vennootschappen, ook al is een aantal bepalingen<br />

niet direct van toepassing op de onderneming. De best practice-bepalingen worden gevolgd<br />

voor zover van toepassing op DELTA, een naamloze vennootschap waarvan de aandelen<br />

op naam zijn uitgegeven. Dit betekent dat de bepalingen ten aanzien van onder andere<br />

beschermingsconstructies niet van toepassing zijn.<br />

Structuur, beleid en naleving<br />

DELTA N.V. is een structuurvennootschap in de zin van<br />

artikel 2:154 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. De<br />

consequenties die het Burgerlijk Wetboek hieraan verbindt<br />

zijn in de governance van DELTA als niet geheel passend<br />

ervaren. De betrokkenheid van de (Algemene vergadering van)<br />

Aandeelhouders (AvA) en Raad van Commissarissen (RvC) bij<br />

de gang van zaken van de onderneming heeft haar weerslag<br />

gevonden in statuten en diverse reglementen. Daarin is ook<br />

vastgelegd waar (aanvullende) goedkeuring nodig is van hetzij<br />

de RvC dan wel de AvA op voorgenomen directiebesluiten<br />

met betrekking tot investeringen en/of overnames of bij het<br />

afstoten van (delen) van de onderneming. Als het hiermee<br />

gemoeide bedrag de som van vijf miljoen euro te boven gaat,<br />

is voor voorgenomen besluiten de instemming vereist van de<br />

RvC. Gaat het om investeringen met een waarde van meer dan<br />

55 miljoen euro, dan is de voorafgaande instemming van de<br />

aandeelhouders van DELTA vereist.<br />

Directie<br />

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de DELTAdirectie<br />

zijn vastgelegd in het directiereglement. Hierin zijn<br />

onder de leden van de directie de diverse bestuurstaken<br />

verdeeld, zijn de interne procuraties geformuleerd, is de<br />

besluitvorming binnen de directie vormgegeven en zijn de uit<br />

de Nederlandse Corporate Governance Code voortvloeiende<br />

regels neergelegd, zoals regels betreffende tegenstrijdige<br />

belangen van directieleden.<br />

Raad van Commissarissen<br />

De RvC van DELTA houdt toezicht op het totale functioneren van<br />

de onderneming inclusief de nagestreefde beleidsregels en<br />

de behaalde resultaten door de directie, de financiële positie<br />

en het risicoprofiel van de vennootschap en de financiële<br />

verslaglegging. Daarnaast vervult de RvC de rol van sparring<br />

partner van de directie. Om die rol goed in te vullen, heeft de<br />

RvC een profiel dat aansluit bij dat van de onderneming.<br />

De profielschets zoals die in de loop van 2010 door de RvC is<br />

opgesteld, geeft inzicht in de kwaliteiten die (kandidaat-)leden<br />

dienen te bezitten, een en ander met inachtneming van het<br />

versterkte voordrachtrecht van de Centrale Ondernemingsraad<br />

(COR). Tegen de achtergrond van het gestelde in de<br />

profielschets is het proces ingezet en gerealiseerd om te komen<br />

tot de samenstelling van een vrijwel geheel vernieuwde RvC die<br />

per 1 januari <strong>2011</strong> is aangetreden.<br />

Ook op het punt van de samenstelling (onafhankelijkheid,<br />

diversiteit naar leeftijd, achtergrond en expertise) voldoet<br />

deze RvC aan de Code. De diversiteit naar geslacht blijft nog<br />

een aandachtspunt zeker in verband met de Wet Bestuur &<br />

Toezicht die in de loop van 2012 naar verwachting in werking<br />

zal treden en die een inspanning op DELTA legt om te komen<br />

tot een hoger aandeel van vrouwen in de directie en RvC. Taken<br />

en bevoegdheden, evenals interne besluitvormingsprocessen<br />

en de rol van de voorzitter van de RvC zijn neergelegd in een<br />

RvC-reglement.<br />

Daarin zijn ook zaken neergelegd, zoals periodieke evaluatie<br />

van het eigen functioneren, conform het gestelde in de Code.<br />

Naast dit reglement bestaat ook het reglement voor het Audit<br />

Committee. Het Audit Committee rekent naast onderwerpen van<br />

financiële en fiscale aard ook het toezicht op de risico’s die de<br />

vennootschap wenst te lopen tot zijn taak. Risicomanagement<br />

en rapportage over het gevoerde beleid staan dan ook<br />

regelmatig op de agenda van het Audit Committee maar ook op<br />

die van de voltallige RvC.<br />

26


DELTA <strong>Jaarbericht</strong> <strong>2011</strong><br />

Corporate<br />

governance7<br />

Aandeelhouders<br />

De rol van de aandeelhouders van DELTA en de bevoegdheden<br />

van de algemene vergadering zijn vastgelegd in de statuten.<br />

Aandeelhouders van DELTA zijn betrokken en gedreven,<br />

mede ingegeven door hun publieke karakter (allen zijnde<br />

gemeenten of provincies). Zoals de Code aangeeft, geldt<br />

ook voor DELTA-aandeelhouders dat zij bij hun handelen<br />

in beginsel hun eigenbelang mogen nastreven, binnen het<br />

kader van de wettelijke maatstaven van redelijkheid en<br />

billijkheid. Maar zeker door de ruime bevoegdheden die de<br />

AvA van DELTA krachtens de statuten heeft, is de wijze waarop<br />

aandeelhouders hun stemrecht uitoefenen van grote invloed op<br />

de gang van zaken binnen de onderneming.<br />

De commissie-Frijns constateerde dit in bredere zin in tal<br />

van andere vennootschappen in Nederland en beveelt ook<br />

aan een beleid te voeren ter zake bilaterale contacten tussen<br />

de vennootschap en haar aandeelhouders. Bij DELTA heeft<br />

een dergelijk beleid vorm gekregen in gemaakte afspraken<br />

over periodiek, informeel overleg tussen de directie en de<br />

aandeelhouders hetgeen ook met grote regelmaat in het<br />

verslagjaar heeft plaatsgevonden.<br />

Dividend<br />

Directie, RvC en aandeelhouders hebben het dividendbeleid<br />

voor de periode boekjaren <strong>2011</strong> en 2012 in een voor allen<br />

aanvaardbare en werkbare meerjarenvisie vastgelegd.<br />

Ondernemingsraad<br />

In het geheel van statuten, reglementen en andersoortige<br />

overeenkomsten mag ten slotte de relatie met de (C)OR<br />

van de DELTA Groep niet onvermeld blijven. Een relatie die<br />

ingegeven is door wederzijds respect heeft vorm gekregen in<br />

een gestructureerd overleg tussen bestuurder/ondernemer<br />

en de (C)OR op basis van overeenstemming ter zake van te<br />

raadplegen onderwerpen en faciliteiten van de leden van de<br />

C(OR) alsmede in 2009 ingestelde E-OR. Op divisieniveau<br />

vindt een gestructureerd overleg plaats met de op dat niveau<br />

ingestelde ondernemingsraden.<br />

Compliance<br />

DELTA heeft een door de RvC vastgesteld<br />

‘Klokkenluidersreglement’ dat medewerkers, in aanvulling<br />

op de activiteiten van de compliance officer, de gelegenheid<br />

geeft om vermoedens van een misstand bij de directie en/<br />

of vertrouwenspersoon te melden zonder het risico te lopen<br />

van enige benadeling in zijn positie als werknemer. In de loop<br />

van <strong>2011</strong> werd een extern functionaris aangesteld waarbij<br />

meldingen conform het reglement kunnen worden gedaan.<br />

Betrekkingen met externe belanghebbenden<br />

Gezien het belang en de positie van de onderneming publiceert<br />

DELTA regelmatig zijn resultaten en belangrijke gebeurtenissen<br />

door middel van persberichten en publicaties via zijn website.<br />

Reglementen<br />

DELTA kent verschillende reglementen die de kaders aangeven<br />

voor het functioneren van de verschillende organen, dan wel<br />

inhoud geven aan binnen DELTA geldende regels. De regelingen<br />

worden van tijd tot tijd getoetst en zo nodig aangepast.<br />

Het betreft:<br />

• Statuten<br />

• Directiereglement<br />

• Gedragscode<br />

• procedure voor het omgaan met een vermoeden van<br />

ongewenst gedrag (‘klokkenluidersregeling’).<br />

Voorts zijn geplaatst op de website:<br />

• reglement voor de Raad van Commissarissen<br />

• rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen<br />

27


DELTA is actief op verschillende markten en wordt daarbij geconfronteerd<br />

met een groot aantal risico’s. Dit zijn risico’s die onder andere<br />

voortkomen uit de samenstelling van de handelsportefeuille en risico’s<br />

die voortkomen uit economische, financiële en juridische ontwikkelingen.<br />

Deze risico’s zijn inherent aan de strategische keuzes en de activiteiten<br />

van DELTA en behoren daarom tot het risicoprofiel van de onderneming.<br />

DELTA tracht deze risico’s al in een vroegtijdig stadium te<br />

onderkennen. Risico’s worden systematisch geïdentificeerd<br />

en gewogen en beheersmaatregelen gedefinieerd. Hierbij<br />

maakt DELTA een bewuste afweging: welke risico’s draagt het<br />

bedrijf zelf en welke risico’s kunnen beter door anderen worden<br />

gedragen? Hierbij maakt DELTA gebruik van het COSO Enterprise<br />

Risk Management-Integrated Framework (COSO-ERM).<br />

DELTA handelt op de internationale gas- en<br />

elektriciteitsmarkten. De prijzen op deze markten bewegen<br />

sterk. Door de stagnerende economische groei vormt ook<br />

het afzetvolume een onzekere factor. Ook bestaat het risico<br />

dat handelspartijen en producenten hun verplichtingen<br />

tegenover DELTA niet kunnen nakomen. Om deze risico’s te<br />

beheersen, heeft het Risico Management Committee (RMC)<br />

ook in het verslagjaar intensief samengewerkt met het<br />

bedrijfsonderdeel Origination, Trade and Supply (OTS). Het<br />

RMC, onder voorzitterschap van de CEO, ziet er op toe dat<br />

de energiehandelsactiviteiten van DELTA binnen de gestelde<br />

risicomarges blijven.<br />

De risicobeheersing zoals die door de divisies wordt<br />

uitgevoerd, is het onderwerp van periodieke audits<br />

die door de onafhankelijke afdeling Internal Audit<br />

worden uitgevoerd. Hierbij worden onder andere het<br />

kwaliteitsmanagementsysteem, de procedures rondom<br />

risicomanagement, control en compliance beoordeeld.<br />

Een separate compliancefunctie ziet erop toe dat DELTA<br />

voldoet aan wet- en regelgeving en dat juridische risico’s<br />

worden geïdentificeerd en zoveel mogelijk worden beheerst.<br />

De werkzaamheden van DELTA hebben een sterke relatie met<br />

overheidsregulering, subsidies en wet- en regelgeving. DELTA<br />

onderkent de risico’s die samenhangen met deze activiteiten<br />

op het scheidsvlak van publiek en privaat, en beheerst deze<br />

mede door een actieve participatie in het publieke debat en<br />

door de intensieve band die DELTA heeft met zijn publieke<br />

aandeelhouders.<br />

Gezien het maatschappelijk belang van een belangrijk deel van<br />

de activiteiten van DELTA, worden hoge wettelijke eisen gesteld<br />

aan de kwaliteit en de veiligheid van de geleverde diensten.<br />

Teneinde hieraan te voldoen, investeert DELTA veel in adequate<br />

processen en systemen.<br />

In het verslagjaar heeft DELTA de risicomanagementstructuur<br />

verder uitgebouwd en is de afdeling Group Internal<br />

Control gevormd. Deze afdeling implementeert onder<br />

verantwoordelijkheid van de CFO organisatiebreed<br />

een Internal Control Framework, waarbinnen naast de<br />

financiële rapportagerisico’s strategische, operationele en<br />

compliancerisico’s worden geadresseerd.<br />

Corporate Riskmanagement is geïntegreerd in Group Internal<br />

Control waardoor signalering van risico’s en de beheersing<br />

bij elkaar worden gebracht. Hiermee wordt een verdere<br />

versterking en professionalisering van het systeem van interne<br />

risicobeheersing gerealiseerd.<br />

Daarnaast hebben diverse ontwikkelingen in het verslagjaar<br />

gezorgd voor een verbetering van het financiële en operationele<br />

risicoprofiel. Zo is er ook in <strong>2011</strong> voortdurend aandacht geweest<br />

voor kosten- en schuldreductie. Hierdoor blijft DELTA voldoen<br />

aan de eisen van kredietwaardigheid die door de financiële<br />

markten en energiemarkten aan DELTA worden gesteld.<br />

Recent is duidelijk geworden dat het Netwerkbedrijf DNWB de<br />

komende jaren deel uit zal blijven maken van de DELTA Groep in<br />

afwachting van de door de Hoge Raad gevraagde beoordeling<br />

inzake de verenigbaarheid van de splitsingswet met het<br />

Europese recht door het Europese Hof van Justitie.<br />

Daarnaast is de samenstelling van de totale portfolio<br />

van producten en activiteiten verder geëvalueerd en<br />

geoptimaliseerd. DELTA’s belang in het solarsegment<br />

is afgebouwd. Op de retailmarkt voor energie- en<br />

multimediadiensten heeft DELTA in het afgelopen jaar een<br />

stabiele positie kunnen behouden.<br />

Het verbeterde financiële en operationele risicoprofiel heeft in<br />

<strong>2011</strong> geresulteerd in een upgrade van de S&P-rating.<br />

28


DELTA <strong>Jaarbericht</strong> <strong>2011</strong><br />

Risico’s<br />

en risicobeheersing 8<br />

In control-verklaring<br />

De directie van DELTA is verantwoordelijk voor de inrichting<br />

en effectieve werking van het systeem van interne<br />

risicobeheersing. Dit systeem is erop gericht om:<br />

• steeds tijdig op de hoogte te zijn van de mate waarin<br />

DELTA zijn strategische, operationele en financiële<br />

doelstellingen bereikt;<br />

• een betrouwbare financiële verslaglegging te waarborgen;<br />

• te handelen in overeenstemming met de wet- en regelgeving.<br />

Risico’s nemen is onlosmakelijk verbonden met<br />

ondernemen en met het uitvoeren van de strategie.<br />

Het risicobeheersingsysteem stelt DELTA in staat<br />

ondernemingsrisico’s te onderkennen, beheerst te nemen,<br />

actief te volgen en daar waar nodig passende actie te nemen.<br />

De directie van DELTA rapporteert en legt verantwoording af<br />

over de opzet en de effectieve werking van het systeem van<br />

interne risicobeheersing aan de Auditcommissie en de Raad van<br />

Commissarissen.<br />

Op basis van de door haar uitgevoerde evaluatie met behulp<br />

van de Nederlandse Corporate Governance Code, is de directie<br />

van oordeel dat het systeem van interne beheersing ten<br />

aanzien van de financiële verslagleggingrisico’s gedurende het<br />

verslagjaar naar behoren heeft gefunctioneerd en een redelijke<br />

mate van zekerheid verschaft dat de jaarrekening over het<br />

verslagjaar geen materiële onjuistheden bevat.<br />

De directie blijft zich ook in 2012 inzetten voor een verdere<br />

versterking en professionalisering van het systeem van interne<br />

risicobeheersing, o.a. middels implementatie van het Internal<br />

Control Framework.<br />

Er wordt naar gestreefd de kans op en de impact van fouten,<br />

verkeerde beslissingen en onvoorziene omstandigheden zo<br />

veel mogelijk te reduceren. Geen enkel systeem van interne<br />

risicobeheersing kan een absolute zekerheid bieden voor het<br />

realiseren van ondernemingsdoelstellingen; noch kan het alle<br />

onjuistheden, verlies, fraude en overtredingen van wetten en<br />

regels geheel voorkomen.<br />

In het kader van de jaarrekeningcontrole beoordeelt de<br />

externe accountant de opzet, het bestaan en de werking van<br />

maatregelen van interne beheersing gericht op financiële<br />

verslaglegging. De externe accountant rapporteert zijn<br />

bevindingen aan de directie, Auditcommissie en de Raad van<br />

Commissarissen. De accountantsverklaring is opgenomen in de<br />

jaarrekening.<br />

29


De Raad van Commissarissen brengt hiermee verslag uit<br />

over de activiteiten die in <strong>2011</strong> zijn ondernomen.<br />

Ook over de manier waarop wij onze toezichthoudende en<br />

adviserende taak hebben ingevuld wordt gerapporteerd.<br />

Samenstelling<br />

De Raad van Commissarissen van DELTA bestond in <strong>2011</strong><br />

uit de volgende leden:<br />

• de heer ir. D. van Doorn (president-commissaris);<br />

• de heer drs. ing. J. Bout;<br />

• de heer drs. R. Frohn;<br />

• de heer J. G. van der Werf;<br />

• de heer B.P.T. de Wit, MA.<br />

Vergaderingen en overige activiteiten Raad van<br />

Commissarissen<br />

De Raad van Commissarissen is in <strong>2011</strong> zeven maal bij elkaar<br />

geweest in aanwezigheid van de Statutaire Directie.<br />

Tijdens deze vergaderingen zijn onder meer de volgende<br />

onderwerpen behandeld.<br />

• Vaststelling van functies binnen de Raad en de commissies.<br />

• Financiële onderwerpen, zoals kwartaalrapportages,<br />

de jaarrekening en het ondernemingsplan met de<br />

operationele en financiële doelstellingen van de<br />

vennootschap.<br />

• Strategische kwesties, waaronder acquisities en (des)<br />

investeringen. Belangrijk onderwerp in dit kader was het<br />

directiebesluit tot het terugtrekken uit de zonnecelproductie.<br />

Verdere onderwerpen waren de gewijzigde<br />

kernenergiestrategie, de stand van zaken rond het Borssele<br />

convenant, de verwerving van de additionele aandelen in<br />

EPZ en de invoering van het nieuwe organisatiemodel.<br />

Naast zaken van strategische aard kwamen ook de<br />

belangrijkste risico’s van het gevoerde beleid ter sprake.<br />

• Dividendbeleid, investerings- en financieringsbeleid<br />

(o.a. Windpark Kreekrak en nieuwbouw DELTA),<br />

risicomanagement en corporate governance.<br />

• Ontwikkelingen in verband met de Wet Onafhankelijk<br />

Netbeheer en gesprekken met aandeelhouders over<br />

ontwikkelingen rondom Evides.<br />

Buiten aanwezigheid van de statutaire directie heeft de<br />

Raad van Commissarissen het eigen functioneren geëvalueerd.<br />

Daarbij werd stilgestaan bij de belangrijkste taken en<br />

verantwoordelijkheden van de Raad (toezicht, advies) en<br />

komen ook cultuur- en gedragsaspecten aan de orde.<br />

Audit Committee<br />

Sinds 1 januari <strong>2011</strong> is er uitsluitend sprake van een audit<br />

committee. Overige onderwerpen worden direct in de<br />

RvC besproken.<br />

De Audit Committee is teruggebracht naar twee personen en<br />

is in het verslagjaar vijf maal bijeengekomen. De volgende<br />

onderwerpen zijn besproken: management letter, groepsplan,<br />

kwartaalrapportages, halfjaarbericht, jaarrekening, financiële<br />

uitkomsten van projecten en investeringen, risicomanagement,<br />

IFRS, solar en enkele andere (des)investeringsvoorstellen.<br />

Het Audit Committee bestond uit drs. R. Frohn (voorzitter)<br />

en drs. ing. J. Bout. Tevens woonden de heren ir. P.G. Boerma,<br />

drs. F. Verhagen RA, drs. H.S.C. Snijders (secretaris) en<br />

W. de Leeuw MGA RA (Deloitte) de bijeenkomsten bij.<br />

Samenstelling Statutair Bestuur<br />

Tot 1 mei <strong>2011</strong> bestond de statutaire directie uit de heren<br />

ir. P.G. Boerma (voorzitter directie), ir. A.S. Louter (directeur<br />

operationele zaken), drs. J.J. Rieter (directeur commerciële<br />

zaken) en drs. F. Verhagen RA (financieel directeur).<br />

Daarna werd de statutaire directie teruggebracht tot de<br />

directievoorzitter en de financieel directeur.<br />

30


DELTA <strong>Jaarbericht</strong> <strong>2011</strong><br />

Bericht van de Raad<br />

van Commissarissen9<br />

Bezoldiging Statutair Bestuur<br />

Het beloningsbeleid voor de statutaire bestuurders is op<br />

voorstel van de Raad van Commissarissen vastgesteld door de<br />

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het uitgangspunt<br />

voor het beloningsbeleid is dat DELTA een zodanige beloning<br />

toekent dat de juiste mensen aangetrokken kunnen worden en<br />

voor het bedrijf kunnen worden behouden.<br />

De Raad van Commissarissen stelt jaarlijks de bezoldiging<br />

van de statutaire bestuurders vast. Met ingang van de nieuwe<br />

vierjarige benoemingsperiode van de CEO per 1 maart 2010<br />

vormt het M-niveau van de bestuurdersmarkt in Nederland het<br />

ijkpunt voor het vaststellen van het bruto vast salaris.<br />

Dit betekent dat de helft van de vergelijkbare functies<br />

(op basis van een Hay-waardering) in de markt lager worden<br />

beloond en de helft hoger. De jaarlijkse beloning kent ook een<br />

variabel deel. Dit wordt gerelateerd aan de realisering van een<br />

aantal overeengekomen doelstellingen binnen het lopende jaar.<br />

Het maximum van dit deel van de beloning bedraagt 30% van<br />

het bruto vast jaarsalaris.<br />

Slotwoord<br />

In <strong>2011</strong> werden de activiteiten binnen het solarsegment<br />

(Solland Solar, Fesil en RGS) binnen DELTA afgebouwd en de<br />

plannen voor een nieuwe kerncentrale in Borssele uitgesteld.<br />

Door de gewijzigde kernenergiestrategie besloot CEO Peter<br />

Boerma in goed overleg met de Raad van Commissarissen<br />

zijn functie per 1 januari 2012 neer te leggen. De Raad van<br />

Commissarissen respecteert dat besluit en bedankt de heer<br />

Boerma voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Ook alle andere<br />

medewerkers van DELTA komt een woord van dank toe. De Raad<br />

realiseert zich dat <strong>2011</strong> een turbulent jaar is geweest en streeft<br />

ernaar een nieuwe directeur zo snel mogelijk voor te stellen.<br />

Namens de Raad van Commissarissen van DELTA N.V.<br />

Ir. D. van Doorn,<br />

Voorzitter<br />

Jaarrekening<br />

De Raad van Commissarissen heeft kennisgenomen van het<br />

door de Statutaire Directie voorgelegde jaarverslag over het<br />

boekjaar <strong>2011</strong>, de jaarrekening en de toelichting daarop.<br />

Verder is kennisgenomen van de management letter, het verslag<br />

van de jaarrekeningcontrole en de accountantsverklaring van<br />

Deloitte Accountants. Op grond daarvan is de jaarrekening<br />

<strong>2011</strong> vastgesteld en is aan de Algemene Vergadering van<br />

Aandeelhouders voorgesteld deze zonder voorbehoud<br />

goed te keuren.<br />

31


RAAD VAN COMMISSARISSEN<br />

Dhr. ir. D. (Daan) van Doorn (1948), president-commissaris<br />

Nationaliteit: Nederlandse<br />

Indiensttreding: per 21 juni 2010<br />

Lopende termijn: tot en met 20 juni 2014<br />

Beroep/hoofdfunctie: voormalig voorzitter directie<br />

VION Food Group<br />

Nevenfuncties: lid RvC Brunel International,<br />

voorzitter Fundraising Committee Universiteit Wageningen,<br />

voorzitter Raad van Advies Science Groep Universiteit<br />

Wageningen,<br />

voorzitter Producentenorganisatie Nederlandse<br />

Mosselcultuur,<br />

voorzitter Commissie van Doorn<br />

Dhr. drs. ing. J.(Jan) Bout (1946)<br />

Nationaliteit: Nederlandse<br />

Indiensttreding: per 1 -1 -<strong>2011</strong><br />

Lopende termijn: tot eind 2014<br />

Beroep/hoofdfunctie: voormalig bestuursvoorzitter Royal<br />

Haskoning<br />

Nevenfuncties: kwartiermaker a.i. Topsector Water,<br />

lid van de Raad van Commissarissen van Ballast - Nedam<br />

N.V.,<br />

lid van de Raad van Commissarissen van de Koninklijke<br />

Haskoning groep B.V.,<br />

lid van de Raad van Toezicht van Deltares,<br />

lid van het Algemeen Bestuur van het Ubbo Emmius Fonds.<br />

Dhr. drs. R.J.(Rob) Frohn (1960)<br />

Nationaliteit: Nederlandse<br />

Indiensttreding: per 1-1-<strong>2011</strong><br />

Lopende termijn: tot eind 2013<br />

Beroep/hoofdfunctie: board member AkzoNobel responsible for<br />

Specialty Chemicals<br />

Nevenfuncties: non-executive director Nutreco N.V.,<br />

board member CEFIC (European Chemical Industry)<br />

Lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool Arnhem en<br />

Nijmegen.<br />

Dhr. J.G. (Johan) van der Werf (1952), vicevoorzitter<br />

Nationaliteit: Nederlandse<br />

Indiensttreding: eerste benoeming in 2001<br />

Lopende termijn: tot en met 3 juni 2012<br />

Beroep/hoofdfunctie: voormalig lid RvB AEGON N.V.<br />

Nevenfuncties: voorzitter RvC Ordina,<br />

voorzitter RvT NOS, voorzitter RvC Blauwtrust Groep,<br />

vice voorzitter RvT UMC Utrecht, lid RvC De Lotto,<br />

lid RvC ON.V.Z,<br />

voorzitter Pensioenfonds Cultuur,<br />

lid RvA SVB,<br />

vice voorzitter RvT Nederlands DansTheater,<br />

voorzitter bestuur Right to Play<br />

32


DELTA <strong>Jaarbericht</strong> <strong>2011</strong><br />

Personalia10<br />

DIRECTIE<br />

Dhr. B.P.T. (Peter) de Wit, MA (1949)<br />

Nationaliteit: Nederlandse<br />

Indiensttreding: per 1-1-<strong>2011</strong><br />

Lopende termijn: tot eind 2014<br />

Beroep/hoofdfunctie: voormalig President Directeur Shell<br />

Nederland B.V.<br />

Nevenfunctie: non executive board director Caithness<br />

Petroleum, London<br />

Dhr. ir. P.G. (Peter) Boerma (1954), algemeen directeur (CEO)<br />

Nationaliteit: Nederlandse<br />

Indiensttreding: 1 maart 2006<br />

Nevenfuncties: bestuurslid Energie-Nederland,<br />

bestuurslid Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging<br />

Zeeland, voorzitter RvT Zeeuwse Bibliotheek en voorzitter RvT<br />

Emergis<br />

Dhr. drs. F. (Frank) Verhagen RA (1961), financieel directeur (CFO)<br />

Nationaliteit: Nederlandse<br />

Indiensttreding: 1 februari 2009<br />

Nevenfunctie: lid raad van toezicht Admiraal de Ruiter<br />

Ziekenhuizen<br />

Dhr. ir. A.S. (Ad) Louter (1963), directeur operations (COO)*<br />

Nationaliteit: Nederlandse<br />

Indiensttreding: 1 mei 2008<br />

Nevenfuncties: lid adviesraad Nyenrode Energy Academy,<br />

lid Raad van Advies Lean Manufacturing,<br />

lid Innovatienetwerk Zeeland<br />

Dhr. drs. J.J. (Jaap) Rieter (1962), commercieel directeur (CCO)*<br />

Nationaliteit: Nederlandse<br />

Indiensttreding: 1 november 2009<br />

* Per 1 mei <strong>2011</strong> bestond de directie uit Peter Boerma en Frank Verhagen.<br />

Ad Louter en Jaap Rieter werden respectievelijk directeur AD & O en directeur<br />

Consument & Zakelijk.<br />

33


10. Personalia<br />

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD<br />

Dagelijks Bestuur:<br />

Dhr. J.M. (Hans) de Feijter<br />

OR Stafdiensten/SSC’s (voorzitter)<br />

Dhr. A. (Bram) Nonnekes<br />

OR OTS (secretaris)<br />

Dhr. C. (Kees) Joosse<br />

OR Stafdiensten/SSC’s (vice-secretaris)<br />

Dhr. H.A.M. (Harrie) Martens<br />

OR Infra (vice-voorzitter)<br />

Dhr. J. (Joop) Janse<br />

Ambtelijk secretaris<br />

Overige leden<br />

Dhr. L. (Leen) Boer<br />

OR divisie Infra<br />

Dhr. L. (Leon) Fondse<br />

OR Comfort<br />

Dhr. B. (Bart) van Houte<br />

OR Comfort<br />

Mevr. A.P. (Tonny) Jobse-Griep<br />

lid COR per november <strong>2011</strong><br />

OR EPZ<br />

Dhr. M. (Maurice) de Jong<br />

lid COR tot juli <strong>2011</strong><br />

OR Solland Solar<br />

Dhr. H.E.A. (Huub) Knoors<br />

lid COR per november <strong>2011</strong><br />

OR EPZ<br />

Dhr. P. (Peter) Maljers<br />

lid COR per november <strong>2011</strong><br />

OR EPZ<br />

Dhr. J.G.T. (Theo) Nieuwburg<br />

OR divisie Infra<br />

Dhr. E.Y.M. (Etienne) Poppe<br />

OR IR<br />

Dhr. A. (Axel) Schäfer<br />

lid COR tot juli <strong>2011</strong><br />

OR Solland Solar<br />

34


DELTA <strong>Jaarbericht</strong> <strong>2011</strong><br />

EUROPESE ONDERNEMINGSRAAD<br />

Dhr. J.M. (Hans) de Feijter, COR DELTA N.V. Nederland,<br />

voorzitter EOR<br />

Dhr. L. (Leen) Boer, COR DELTA N.V. Nederland<br />

Dhr. A. (Bram) Nonnekes, COR DELTA N.V. Nederland<br />

Dhr. C. (Kees) Joosse, COR DELTA N.V. Nederland<br />

Werkgeversdelegatie:<br />

Dhr. P.G. (Peter) Boerma, Algemeen directeur DELTA N.V.<br />

Dhr. P.B. (Paul) van Raay, Directeur HRM DELTA N.V.<br />

A.J. van Os, Ambtelijk secretaris, DELTA N.V.<br />

Mw. K. (Karin) Aspeslagh, OR Indaver Nederland<br />

Dhr. A. (Axel) Schäfer, OR Solland Solar<br />

Dhr. E. (Eric) Demaertelaere, OR Indaver België<br />

Dhr. G. (Guy) Smits, OR Indaver België, secretaris EOR<br />

Dhr. R. (Rainer) Martens, OR SAV Duitsland<br />

Dhr. R. (Rudi) Wachtel, OR SAV Duitsland<br />

35


Jaarrekening<br />

<strong>2011</strong>11<br />

Geconsolideerde jaarrekening 38<br />

Geconsolideerde balans per 31 december <strong>2011</strong> (voor resultaatverdeling)38<br />

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 39<br />

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet – gerealiseerde resultaten 40<br />

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 41<br />

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 42<br />

Grondslagen voor de financiële verslaglegging 43<br />

Toelichting op de geconsolideerde balans 56<br />

Toelichting op de geconsolideerde winst‐en-verliesrekening 94<br />

Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht 105<br />

Gebeurtenissen na balansdatum 106<br />

Gesegmenteerde informatie 107<br />

Geconsolideerde deelnemingen 110<br />

Niet-geconsolideerde deelnemingen 112<br />

Vennootschappelijke jaarrekening 114<br />

Vennootschappelijke balans per 31 december <strong>2011</strong> (voor resultaatverdeling)114<br />

Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening 115<br />

Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 116<br />

Overige gegevens 128<br />

Winstbestemming128<br />

Controleverklaring129<br />

DELTA in cijfers, geconsolideerd 130<br />

DELTA kengetallen 131<br />

37


Geconsolideerde jaarrekening<br />

Geconsolideerde balans per 31 december <strong>2011</strong> (voor resultaatverdeling)<br />

(x EUR 1.000)<br />

Ref. no. 31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

Vaste Activa<br />

Immateriële vaste activa 1 394.801 419.949<br />

Materiële vaste activa 2 1.035.754 977.407<br />

Joint ventures, deelnemingen en financiële instrumenten 3 867.809 521.563<br />

Leningen u/g deelnemingen 4 14.370 13.775<br />

Overige financiële vaste activa 4 9.305 22.295<br />

Uitgestelde belastingvorderingen 4 75.851 91.056<br />

Derivaten 5 68.007 51.574<br />

Financiële vaste activa 1.035.342 700.263<br />

Totaal vaste activa 2.465.897 2.097.619<br />

Vlottende activa<br />

Voorraden 6 17.303 14.975<br />

Handelsvorderingen 7 390.303 310.179<br />

Actuele belastingvorderingen 7 7.324 61.065<br />

Overige vorderingen 7 46.629 43.791<br />

Derivaten 5 230.250 219.470<br />

Totaal vorderingen 674.506 634.505<br />

Activa aangehouden voor verkoop 24 2.647 3.964<br />

Totaal vlottende activa 694.456 653.444<br />

Liquide middelen 8 52.390 49.410<br />

Totaal activa 3.212.743 2.800.473<br />

Eigen vermogen 1.043.039 1.307.601<br />

Netto resultaat lopend jaar 82.690 (177.787)<br />

Vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders DELTA N.V. 1.125.729 1.129.814<br />

Minderheidsbelang derden 54.091 53.270<br />

Groepsvermogen 1.179.820 1.183.084<br />

Voorzieningen 9 236.824 95.504<br />

Pensioenverplichting 9 21.869 21.874<br />

Langlopende financiële verplichtingen 10 588.606 451.007<br />

Uitgestelde belastingverplichtingen 11 57.470 62.688<br />

Vooruitontvangen omzet 11 70.999 68.843<br />

Overige langlopende verplichtingen 11 25.472 161.460<br />

Derivaten 5 77.149 31.209<br />

Langlopende verplichtingen 1.078.389 892.585<br />

Handelscrediteuren 12 324.381 227.303<br />

Actuele belastingverplichtingen 12 59.191 109.796<br />

Vooruitontvangen omzet 12 13.401 12.268<br />

Onderhanden projecten voor derden 0 964<br />

Kortlopend deel van voorzieningen 12 15.876 17.331<br />

Overige kortlopende verplichtingen 12 247.082 97.136<br />

Bankkrediet 5 66.429 65.329<br />

Derivaten 223.724 164.677<br />

Subtotaal Vlottende passiva 950.084 694.804<br />

Passiva aangehouden voor verkoop 24 4.450 30.000<br />

Vlottende passiva 954.534 724.804<br />

Totaal passiva 3.212.743 2.800.473<br />

38


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening<br />

(x EUR 1.000)<br />

Ref. no. <strong>2011</strong> 2010<br />

Netto omzet 13 2.185.099 2.073.051<br />

Inkoopwaarde van de omzet 14 (1.549.359) (1.454.047)<br />

Operationele brutomarge 635.740 619.004<br />

Overige bedrijfsopbrengsten (derden) 15 32.408 28.618<br />

Reële waardemutatie handelsportefeuille 16 (12.955) 3.248<br />

Brutomarge 655.193 650.870<br />

Diensten van derden 17 242.771 249.759<br />

Personeelskosten 18 211.606 197.958<br />

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen 19 114.002 125.490<br />

Overige bedrijfskosten 20 9.801 12.811<br />

Totaal netto bedrijfslasten 578.180 586.018<br />

Bedrijfsresultaat 77.013 64.852<br />

Resultaat uit verkrijging 20% belang N.V. EPZ 153.979 -<br />

Dotatie voorziening tollingcontracten (140.544) -<br />

Resultaat deelnemingen 21 71.778 62.993<br />

Operationeel resultaat 162.226 127.845<br />

Financiële baten en lasten 22 (24.315) (21.863)<br />

Resultaat voor belastingen 137.911 105.982<br />

Vennootschapsbelasting 23 (35.541) (16.383)<br />

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 102.370 89.599<br />

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 24 (11.665) (265.393)<br />

Resultaat in het jaar 90.705 (175.794)<br />

Resultaat toe te rekenen aan:<br />

Minderheidsbelangen 8.015 1.993<br />

Aandeelhouders van DELTA N.V. 82.690 (177.787)<br />

39


Geconsolideerde jaarrekening<br />

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten<br />

(x EUR 1.000)<br />

40<br />

Resultaat in het jaar na<br />

vennootschapsbelasting gerealiseerd<br />

Niet-gerealiseerde resultaten:<br />

Effectieve deel van winsten en verliezen<br />

op afdekkingsinstrumenten in een<br />

kasstroomafdekking<br />

Ref. no. <strong>2011</strong> 2010<br />

90.705 (175.794)<br />

5<br />

Energiederivaten (21.340) 82.857<br />

Herclassificatie van niet-gerealiseerd naar<br />

(45.976) 51.735<br />

gerealiseerd resultaat<br />

(67.316) 134.592<br />

Rentederivaten (970) (4.001)<br />

Herclassificatie van niet-gerealiseerd naar<br />

5.168 8.386<br />

gerealiseerd resultaat<br />

4.198 4.385<br />

(Latente) winstbelastingen 15.701 (35.205)<br />

(47.417) 103.772<br />

Aandeel in niet gerealiseerde resultaten van<br />

joint ventures en geassocieerde deelnemingen<br />

Aandeel in niet gerealiseerde resultaten<br />

(10.736) (4.475)<br />

van joint ventures en geassocieerde<br />

deelnemingen<br />

Herclassificatie van niet-gerealiseerd naar<br />

(591) -<br />

gerealiseerd resultaat<br />

(Latente) winstbelastingen - -<br />

(11.327) (4.475)<br />

Translatiereserve verschillen<br />

Translatiereserve verschillen 139 (60)<br />

Herclassificatie van niet-gerealiseerd naar<br />

(506) (13)<br />

gerealiseerd resultaat<br />

(367) (73)<br />

(Latente) winstbelastingen - -<br />

(367) (73)<br />

Overige mutaties<br />

Overige mutaties 23.115 33<br />

Herclassificatie van niet-gerealiseerd naar<br />

(372) -<br />

gerealiseerd resultaat<br />

22.743 33<br />

(Latente) winstbelastingen - -<br />

22.743 33<br />

Niet-gerealiseerde resultaten van voor verkoop<br />

- 520<br />

beschikbare financiële activa<br />

- 520<br />

Totaal van niet-gerealiseerde resultaten (36.368) 99.777<br />

Totaal van gerealiseerde en niet -<br />

gerealiseerde resultaten<br />

54.337 (76.017)<br />

Totaal van gerealiseerde en niet -<br />

gerealiseerde resultaten toe te rekenen aan:<br />

Minderheidsbelangen 8.422 2.274<br />

Aandeelhouders van DELTA N.V. 45.915 (78.291)<br />

Voor uitleg van de mutaties in energie- en rentederivaten wordt verwezen naar hoofdstuk 5.<br />

Het aandeel in niet-gerealiseerde resultaten van joint ventures betreft vrijwel geheel de mutaties in de hedgereserves van deze joint ventures.<br />

DELTA heeft een aandelenbelang van 7,6% in N.V. KEMA, hetgeen tot op heden tegen verkrijgingsprijs was gewaardeerd. In <strong>2011</strong> zijn de aandelen van KEMA te koop<br />

aangeboden, waardoor de marktwaarde (reële waarde) van de aandelen die DELTA bezit op een betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder overige mutaties is de<br />

herwaardering naar reële waarde van de participatie in N.V. KEMA verwerkt.


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen<br />

(x EUR 1.000)<br />

Totaal<br />

Wettelijke<br />

reserve<br />

Hedge<br />

reserve<br />

Activa voor<br />

verkoop<br />

Overige<br />

reserves<br />

Gestort<br />

aandelenkapitaal<br />

Onverdeeld<br />

resultaat<br />

Aandeel<br />

derden<br />

Boekwaarde per 31 december 2009 1.312.474 6.937 54.908 (61.636) - 1.250.805 7.091 54.369<br />

Resultaatverdeling 2009 - - 40.581 - - (33.490) (7.091) -<br />

Dividendbetaling (50.000) - - - - (50.000) - -<br />

Mutatie i.v.m. geactiveerde<br />

- - (587) - - 587 -<br />

ontwikkelingskosten<br />

Overige mutaties - - 1.005 - - (1.005) -<br />

Overboeking naar verplichtingen agv (3.373) - - - - - - (3.373)<br />

putopties<br />

Totaal van gerealiseerde en nietgerealiseerde<br />

(76.017) - (4.475) 103.473 - 498 (177.787) 2.274<br />

resultaten<br />

Boekwaarde per 31 december 2010 1.183.084 6.937 91.432 41.837 - 1.167.395 (177.787) 53.270<br />

Resultaatverdeling 2010 - - (3.620) - - (174.167) 177.787 -<br />

Dividendbetaling (50.000) - - - - (50.000) - -<br />

Overboeking naar verplichtingen agv (7.601) - - - - - - (7.601)<br />

putopties<br />

Totaal van gerealiseerde en nietgerealiseerde<br />

54.337 - (11.327) (47.881) 23.115 (682) 82.690 8.422<br />

resultaten<br />

Boekwaarde per 31 december <strong>2011</strong> 1.179.820 6.937 76.485 (6.044) 23.115 942.546 82.690 54.091<br />

De wettelijke reserve bestaat onder andere uit de niet uitgekeerde winsten van minderheidsdeelnemingen. De wettelijke reserve, de hedgereserve en de reserve uit activa<br />

voor verkoop zijn niet vrij uitkeerbaar.<br />

De overboeking naar verplichtingen als gevolg van putopties heeft betrekking op het minderheidsbelang van derden in Indaver N.V. Aan deze aandeelhouders, die 25%<br />

van de aandelen Indaver N.V. bezitten, is een putoptie verstrekt. Deze is opgenomen onder kortlopende verplichtingen.<br />

Het aandeel derden in het geconsolideerde eigen vermogen van DELTA heeft met name betrekking op het minderheidsbelang van NEIF (NIBC European Infrastructure Fund)<br />

in het Duitse afvalverwerkingsbedrijf Indaver Deutschland GmbH (was: SAV Beteiligungs GmbH).<br />

41


Geconsolideerde jaarrekening<br />

Geconsolideerd kasstroomoverzicht<br />

(x EUR 1.000)<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Uit operationele activiteiten<br />

Bedrijfsresultaat 77.013 (234.221)<br />

Reële waardemutaties handelsportefeuille 12.955 (3.248)<br />

Correctie vooruitontvangen omzet 3.289 (3.783)<br />

Afschrijvingen en waardeverminderingen 114.002 382.251<br />

Voorzieningen (19.089) 17.834<br />

Voorraden (3.292) 10.728<br />

Handelsvorderingen (80.124) 25.167<br />

Handelsschulden 97.078 (49.028)<br />

Overige vorderingen/schulden (31.122) 17.450<br />

Overige mutaties (8.262) (2.907)<br />

Uit bedrijfsactiviteiten 162.447 160.243<br />

Kasstromen voortvloeiend uit ontvangen dividenden uit deelnemingen 59.311 65.712<br />

Kasstromen voortvloeiend uit financiële baten en lasten (17.264) (24.283)<br />

Kasstromen voortvloeiend uit winstbelastingen 6.845 (19.802)<br />

Kasstroom uit operationele activiteiten 211.340 181.870<br />

Uit investeringsactiviteiten<br />

Investeringen en desinvesteringen in<br />

(im)materiële vaste activa (164.725) (141.417)<br />

Investeringen in groepsmaatschappijen en deelnemingen (na aftrek van verworven liquide<br />

(137.226) (14.307)<br />

middelen)<br />

Vervreemding van groepsmaatschappijen en deelnemingen (na aftrek van afgestane liquide<br />

1.358 10.435<br />

middelen)<br />

Overige financiële vaste activa 12.881 4.162<br />

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (287.712) (141.127)<br />

Uit financieringsactiviteiten<br />

Bankkrediet 1.100 (30.745)<br />

Opgenomen leningen 174.532 252.621<br />

Aflossingen op leningen (46.279) (222.346)<br />

Uitgekeerde dividenden (50.000) (50.000)<br />

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 79.353 (50.470)<br />

Kasstroomontwikkeling in het jaar 2.980 (9.727)<br />

Saldo liquide middelen begin boekjaar 49.410 59.137<br />

Saldo liquide middelen ultimo jaar 52.390 49.410<br />

Koersverschillen - -<br />

Eindsaldo liquide middelen volgens balans 52.390 49.410<br />

42


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

Grondslagen voor de financiële verslaglegging<br />

DELTA N.V. is een naar Nederlands recht opgerichte naamloze<br />

vennootschap en is de moedermaatschappij van een aantal<br />

groepsmaatschappijen die zich bezig houden met:<br />

• opwekken, transporteren, handelen in en leveren van<br />

energie,<br />

• verrichten van milieudiensten m.b.t. afvalverwerking en<br />

industriële reiniging,<br />

• leveren van kabeldiensten, zowel met betrekking tot analoge<br />

en digitale televisie alsook internet en digitale telefonie,<br />

• ontwikkelen en produceren van duurzame energie, onder<br />

andere op het gebied van windenergie.<br />

• wateractiviteiten.<br />

Mede in dit kader heeft de groep belangen in een aantal Joint<br />

Ventures en Geassocieerde Deelnemingen.<br />

De aandeelhouders van DELTA N.V. zijn de provincie Zeeland, de<br />

Zeeuwse gemeentes, enige Zuid-Hollandse en Noord-Brabantse<br />

gemeentes en de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant.<br />

DELTA N.V. is statutair gevestigd in Middelburg aan de<br />

Poelendaelesingel 10.<br />

In <strong>2011</strong> hebben de volgende wijzigingen zich voorgedaan in de<br />

groep:<br />

1. PVNED Holding B.V., waarin DELTA Energy B.V. voor 50%<br />

participeert, verwerft 99,9% aandeel in Arbel N.V. (België)<br />

per 6 januari <strong>2011</strong>;<br />

2. Promar B.V. is per 1 maart <strong>2011</strong> geliquideerd;<br />

3. Het 35% belang van Indaver N.V. in GRL Glasrecycling N.V.<br />

(België) is verkocht per 6 mei <strong>2011</strong>;<br />

4. Alle aandelen in Solland Solar Energy Holding B.V. zijn per<br />

22 juli <strong>2011</strong> verkocht;<br />

5. Per 26 augustus <strong>2011</strong> houdt DELTA Energy B.V. 99,9% van de<br />

aandelen van DELTA Energy Belgium N.V. terwijl het restant,1<br />

aandeel, in handen is van DELTA N.V.;<br />

6. Per 30 september <strong>2011</strong> is het aandelenbelang van DELTA<br />

Energy B.V. in N.V. EPZ uitgebreid van 50% naar 70%;<br />

7. Alle aandelen in RGS Development B.V. en Solwafer B.V. zijn<br />

per 18 oktober <strong>2011</strong> verkocht;<br />

8. Per 18 november <strong>2011</strong> is Laarakker Landbouw B.V. opgericht.<br />

Dit bedrijf is een 100% deelneming van Ecofuels B.V. dat<br />

op haar beurt een 50% deelneming is van DELTA Milieu<br />

Biofuels B.V;<br />

9. Indaver N.V. heeft in november <strong>2011</strong> een 40% belang in N.V.<br />

Brussel Compost verworven;<br />

10. DELTA Milieu Industriële Reiniging N.V. (België) is op 23<br />

december <strong>2011</strong> geliquideerd;<br />

11. SET Fund II C.V. is op 23 december <strong>2011</strong> opgericht; DELTA<br />

Investeringsmaatschappij B.V. participeert voor 70% in het<br />

commanditair kapitaal;<br />

De functionele valuta is de Euro. Alle bedragen zijn, tenzij<br />

anders vermeld, opgenomen in duizenden Euro’s.<br />

DELTA N.V. heeft gebruik gemaakt van de optie in Titel 9<br />

Boek 2 BW om de vennootschappelijke jaarrekening op te<br />

stellen volgens de IFRS grondslagen die worden gehanteerd<br />

in de geconsolideerde jaarrekening, met uitzondering<br />

van de groepsmaatschappijen en deelnemingen welke<br />

worden gewaardeerd op netto vermogenswaarde. De<br />

vennootschappelijke winst-en-verliesrekening is op basis van<br />

artikel 402 Titel 9 Boek 2 BW in beknopte vorm weergegeven.<br />

Deze jaarrekening <strong>2011</strong> is op 2 april 2012 ondertekend en<br />

vrijgegeven voor publicatie door de Raad van Commissarissen.<br />

De Raad van Commissarissen zal de jaarrekening ter<br />

vaststelling voorleggen aan de Algemene Vergadering van<br />

Aandeelhouders op 25 juni 2012.<br />

43


Geconsolideerde jaarrekening<br />

1. Overeenstemmingsverklaring IFRS en samenvatting van wijzigingen in de waarderingsregels IFRS<br />

De geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap is<br />

opgesteld in overeenstemming met de International Financial<br />

Reporting Standards (IFRS), uitgegeven door de International<br />

Accounting Standards Board (IASB), en de interpretaties<br />

uitgegeven door het IFRS Interpretations Committee van de<br />

IASB die door de Europese Commissie (EC) zijn goedgekeurd tot<br />

en met 31 december <strong>2011</strong> en met Titel 9 Boek2 BW.<br />

Ten opzichte van het voorgaande boekjaar zijn er in <strong>2011</strong> nieuwe<br />

richtlijnen, interpretaties of aanvullingen/verbeteringen door<br />

de IASB uitgegeven en door de EC goedgekeurd voor gebruik<br />

binnen de Europese Unie. De nog niet door de EC goedgekeurde<br />

wijzigingen zijn niet vermeld.<br />

IFRS 3 Bedrijfscombinaties, Waardering van<br />

minderheidsbelangen.<br />

Componenten van belangen zonder zeggenschap in de<br />

overgenomen partij die actuele eigendomsbelangen zijn en de<br />

houders ervan bij liquidatie het recht op een evenredig deel<br />

van de netto-activa van de entiteit verschaffen, moeten op de<br />

overnamedatum gewaardeerd worden tegen:<br />

1. Ofwel de reële waarde;<br />

2. Ofwel het evenredige deel van de actuele<br />

eigendomsinstrumenten in de opgenomen bedragen van de<br />

identificeerbare netto-activa van de overgenomen partij.<br />

Alle overige componenten van belangen zonder zeggenschap<br />

moeten worden gewaardeerd tegen de reële waarde op de<br />

overnamedatum ervan, tenzij op grond van een andere IFRS<br />

een andere waarderingsgrondslag moet worden gehanteerd.<br />

De optie om minderheidsbelangen bij een acquisitie te<br />

waarderen tegen of reële waarde of een evenredig deel van<br />

de actuele eigendomsinstrumenten wordt beperkt tot actuele<br />

eigendomsbelangen en geeft de houders ervan bij liquidatie<br />

het recht op een evenredig deel van de netto-activa.<br />

IFRS 3: Bedrijfscombinaties, Uitzonderingen op de<br />

opname- of waarderingsprincipes, op aandelen gebaseerde<br />

betalingstransacties.<br />

Deze wijziging geeft aan dat de huidige vereisten om<br />

beloningen door de koper die worden geruild voor op aandelen<br />

gebaseerde betalingstransacties, in overeenstemming met<br />

IFRS 2 (op aandelen gebaseerde betalingen), op de<br />

aankoopdatum (market based measure), ook gelden voor op de<br />

aandelen gebaseerde betalingstransacties die niet<br />

worden geruild.<br />

Tevens geeft deze wijziging aan dat de huidige vereisten<br />

om de op marktgegevens gebaseerde waarde van<br />

vervangingsbeloningen toe te wijzen tussen de aankoopprijs<br />

van de bedrijfscombinatie en de latere beloning van<br />

toepassing is voor alle vervangingsbeloningen ongeacht of<br />

de kopende partij verplicht dan wel vrijwillig de beloningen<br />

vervangt. Een en ander is ook verwerkt in een wijziging in de<br />

toepassingsleidraad.<br />

Betreft een verduidelijking.<br />

44


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

IFRS 7: Financiële Instrumenten: informatieverschaffing, Aard en<br />

omvang van risico’s voortvloeiend uit financiële instrumenten.<br />

De wijzigingen bevorderen kwalitatieve informatieverschaffing<br />

in de context van vereiste kwantitatieve informatieverschaffing<br />

om de gebruikers een totaal beeld te geven van de aard<br />

en omvang van risico’s samenhangend met financiële<br />

instrumenten. Tevens verduidelijken de wijzigingen dat het<br />

vereiste niveau van de informatieverschaffing met betrekking<br />

tot het kredietrisico en verkregen zekerheden verlichting<br />

geeft op het gebied van de informatieverschaffing over<br />

heronderhandelde leningen.<br />

IAS 1 Presentatie van de jaarrekening, Informatie die in het<br />

mutatieoverzicht eigen vermogen moet worden opgenomen.<br />

Verduidelijkt dat de analyse van de niet-gerealiseerde<br />

resultaten per bestanddeel, kan worden opgenomen in het<br />

mutatieoverzicht eigen vermogen of in de toelichting.<br />

Tevens een aanvulling op de presentatie van dividenden per<br />

aandeel. Een mutatieoverzicht van de niet-gerealiseerde<br />

resultaten kan gepresenteerd worden als onderdeel van<br />

het mutatieoverzicht eigen vermogen of afzonderlijk in de<br />

toelichting.<br />

Overgangsvereisten voor IAS 21, IAS 28 en IAS 31,<br />

door wijzigingen die voortvloeien uit IAS 27<br />

‘De geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.’<br />

De wijzigingen in IAS 21 (De gevolgen van<br />

wisselkoerswijzigingen) betreffen de (gehele of gedeeltelijke)<br />

afstoting van een buitenlandse activiteit.<br />

In IAS 28 (Investeringen in geassocieerde deelnemingen)<br />

hebben de wijzigingen betrekking op het verlies van invloed<br />

van betekenis in een geassocieerde deelneming alsmede<br />

de verwerking van een geassocieerde deelneming in de<br />

enkelvoudige jaarrekening.<br />

In IAS 31 (Belangen in joint ventures) betreffen de wijzigingen<br />

het verlies van de gezamenlijke zeggenschap alsmede<br />

de verwerking van een joint venture in de enkelvoudige<br />

jaarrekening.<br />

De volgende nieuwe richtlijnen, interpretaties of herzieningen<br />

zijn goedgekeurd voor gebruik binnen de Europese Unie maar<br />

hebben geen of geen materiële invloed op de jaarrekening <strong>2011</strong><br />

van DELTA N.V.:<br />

1. Wijzigingen in IFRS 1 en IFRS 7, Beperkte vrijstelling bij<br />

eerste toepassing van IFRS van de verplichting om door IFRS<br />

7 vereiste vergelijkende informatie te verschaffen;<br />

2. IAS 24 herzien, Informatieverschaffing over verbonden<br />

partijen;<br />

3. Wijziging in IAS 32, Financiële instrumenten: presentatie<br />

van classificatie van claimemissies;<br />

4. Wijziging van IFRIC 14, Vooruitbetalingen bij minimaal<br />

vereiste dekkingsbijdragen;<br />

5. IFRIC 19, Aflossing van financiële verplichtingen met eigen<br />

vermogen instrumenten;<br />

6. Jaarlijkse verbeteringen aan de IFRS richtlijnen: IFRS 1 Eerste<br />

toepassing IFRS;<br />

7. IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving;<br />

8. IFRIC 13 Loyaliteitsprogramma’s.<br />

De wijziging van richtlijn IFRS 7 Financiële Instrumenten over<br />

overdracht van financiële activa is pas van toepassing vanaf 1<br />

januari 2012. Het niet vervroegd toepassen van deze gewijzigde<br />

richtlijn is naar de mening van het bestuur niet nadelig voor het<br />

beeld van de financiële positie van DELTA.<br />

45


Geconsolideerde jaarrekening<br />

2. Algemene grondslagen<br />

2.1 Overheidssubsidies<br />

Overheidssubsidies worden opgenomen zodra het<br />

redelijkerwijs zeker is dat aan de voorwaarden voor verkrijging<br />

is of wordt voldaan en dat de subsidies zijn of zullen worden<br />

ontvangen.<br />

Bij activering van investeringsprojecten worden ontvangen<br />

subsidies, evenals ontvangen bijdragen in de aanlegkosten,<br />

in mindering gebracht op de aanschafwaarde van de activa.<br />

Exploitatiesubsidies worden veelal in mindering gebracht op de<br />

inkoopkosten.<br />

Fiscale subsidieregelingen worden opgenomen bij de<br />

berekening van de belastingplicht.<br />

2.2 Schattingen en veronderstellingen<br />

Het opstellen van een jaarrekening brengt met zich mee dat<br />

gebruik wordt gemaakt van schattingen en veronderstellingen<br />

die zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en op factoren<br />

die naar het oordeel van het management aanvaardbaar zijn.<br />

Deze schattingen hebben voornamelijk betrekking op de<br />

opbrengsten uit levering en transport van elektriciteit en gas<br />

aan kleinverbruikers in verband met gespreide meteropname,<br />

daarnaast op uitgestelde belastingvorderingen en de hoogte<br />

van voorzieningen.<br />

Deze schattingen en veronderstellingen hebben invloed op<br />

de jaarrekeninggegevens, waarbij de werkelijke gegevens<br />

kunnen afwijken. De effecten van schattingswijzigingen worden<br />

prospectief verwerkt in de winst-en-verliesrekening.<br />

Schattingswijzigingen kunnen eveneens leiden tot wijzigingen<br />

in activa en verplichtingen of in componenten van het<br />

eigen vermogen. Dergelijke schattingswijzigingen worden<br />

verwerkt in de periode waarin een schattingswijziging heeft<br />

plaatsgevonden.<br />

Bij de toelichtingen van de balans en winst-en-verliesrekening<br />

zijn eventuele bijzonderheden met betrekking tot schattingen<br />

en veronderstellingen separaat vermeld.<br />

2.3 Bijzondere waardevermindering van activa<br />

Gedurende het verslagjaar wordt beoordeeld of er aanwijzingen<br />

zijn voor een bijzondere waardevermindering van activa.<br />

Indien dit het geval is, wordt een schatting gemaakt van de<br />

realiseerbare waarde van het actief; deze is gelijk aan de<br />

hoogste van de reële waarde minus verkoopkosten (fair value<br />

less costs to sell) en de bedrijfswaarde (value in use). Als de<br />

reële waarde minus verkoopkosten leidt tot niet vermijdbare<br />

uitgaven, zal hiervoor een verplichting worden opgenomen.<br />

De bedrijfswaarde wordt bepaald door de contante waarde<br />

van de geschatte toekomstige kasstromen, gebaseerd op de<br />

intern opgestelde en door de statutaire directie goedgekeurde<br />

ondernemingsplannen, gebruik makend van een discontovoet<br />

vóór belastingen die zowel de actuele marktrente als de<br />

specifieke risico’s met betrekking tot het actief weergeeft.<br />

Ten aanzien van verantwoorde goodwill wordt jaarlijks een<br />

impairmentberekening opgemaakt.<br />

Een bijzondere waardevermindering wordt verwerkt indien<br />

de boekwaarde van een actief of de kasstroomgenererende<br />

eenheid waartoe het actief behoort, hoger is dan de<br />

realiseerbare waarde.<br />

Bijzondere waardeverminderingen van aan<br />

kasstroomgenererende eenheden toegewezen activa worden<br />

eerst in mindering gebracht op de boekwaarde van aan<br />

kasstroomgenererende eenheden (of groepen van eenheden)<br />

toegerekende goodwill en vervolgens naar rato in mindering<br />

gebracht op de boekwaarde van de overige activa van de<br />

eenheid (groep van eenheden). De betreffende activa worden<br />

niet lager gewaardeerd dan de eigen (individuele) realiseerbare<br />

waarde.<br />

Een bijzondere waardevermindering wordt teruggenomen<br />

indien vastgesteld wordt dat de uitgangspunten zijn veranderd<br />

op basis waarvan in het verleden de realiseerbare waarde is<br />

bepaald. Een bijzondere waardevermindering wordt alleen<br />

teruggenomen voor zover de resterende boekwaarde van het<br />

actief niet hoger is dan de boekwaarde die zou zijn bepaald,<br />

na aftrek van afschrijvingen, in de veronderstelling dat<br />

geen bijzondere waardevermindering had plaatsgevonden.<br />

Bijzondere waardeverminderingen van goodwill worden<br />

niet teruggenomen. Een bijzondere waardevermindering<br />

of terugname hiervan wordt ten laste of ten gunste van het<br />

resultaat gebracht.<br />

46


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

3. Grondslagen voor de consolidatie<br />

2.4 Gesegmenteerde informatie<br />

Er wordt nadere informatie verstrekt per bedrijfssegment.<br />

Bedrijfssegmenten worden onderscheiden overeenkomstig<br />

de bestuurlijke en interne rapportagestructuur van DELTA N.V.<br />

Leveringen tussen segmenten worden tegen marktconforme<br />

prijzen verrekend.<br />

2.5 Vreemde valuta<br />

De activa en passiva welke in vreemde valuta worden<br />

gehouden, worden omgerekend tegen de valutakoersen welke<br />

gelden aan het einde van de verslagperiode. De verschillen die<br />

verband houden met de wijziging van valutakoersen worden<br />

verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover deze geen<br />

betrekking hebben op de netto investering in buitenlandse<br />

deelnemingen; deze laatste leiden als onderdeel van de nietgerealiseerde<br />

resultaten tot een mutatie in het eigen vermogen.<br />

In de winst-en-verliesrekening zijn de kosten en opbrengsten,<br />

luidend in vreemde valuta, omgerekend naar Euro’s tegen de<br />

koers op het moment van de transactie.<br />

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens<br />

van DELTA N.V. en haar groepsmaatschappijen.<br />

Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en<br />

vennootschappen waarin beslissende zeggenschap ter<br />

zake van het bestuur en het operationele en financiële<br />

beleid wordt uitgeoefend. Bij de bepaling of er sprake is van<br />

beslissende zeggenschap worden de bestaande en potentiële<br />

stemrechten, die momenteel uitoefenbaar of converteerbaar<br />

zijn, meegewogen. Daarnaast wordt hierbij beoordeeld in<br />

hoeverre andere overeenkomsten aanwezig zijn die DELTA N.V.<br />

de mogelijkheid bieden het operationele en financiële beleid te<br />

bepalen.<br />

Groepsmaatschappijen worden in de consolidatie betrokken<br />

vanaf het moment waarop van beslissende zeggenschap sprake<br />

is. Anderzijds wordt vanaf de datum waarop van beslissende<br />

zeggenschap geen sprake meer is, de consolidatie beëindigd.<br />

De groepsmaatschappijen zijn geconsolideerd volgens de<br />

integrale methode, waarbij vermogen en resultaat voor 100% in<br />

de consolidatie worden opgenomen. In het geval dat het belang<br />

in een groepsmaatschappij minder bedraagt dan 100 % wordt<br />

het aandeel van derden afzonderlijk in de balans en de winsten-verliesrekening<br />

tot uiting gebracht.<br />

In het geval van putopties wordt het hiermee samenhangende<br />

minderheidsbelang gereclassificeerd onder langlopende<br />

dan wel kortlopende verplichtingen. De uitoefening van de<br />

putoptie (verworven in 2007) wordt gezien als onderdeel van de<br />

acquisitieprijs, waardoor uiteindelijk de goodwill zal muteren.<br />

Purchase accounting wordt toegepast bij de verwerking van<br />

verwerving van groepsmaatschappijen.<br />

De waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen<br />

worden, indien nodig, aangepast teneinde een uniforme<br />

toepassing binnen DELTA te realiseren.<br />

47


Geconsolideerde jaarrekening<br />

4. Grondslagen voor de balanswaardering<br />

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische<br />

kosten, met uitzondering van de waardering op reële waarde<br />

van derivaten (financiële instrumenten). Alle transacties<br />

in financiële instrumenten worden verantwoord op<br />

transactiedatum.<br />

4.1 Immateriële vaste activa<br />

De immateriële vaste activa hebben betrekking op betaalde<br />

goodwill, ontwikkelingskosten, software, klantenbestanden<br />

alsmede gekochte transportrechten.<br />

Goodwill<br />

De goodwill vertegenwoordigt het positieve verschil tussen de<br />

verwervingsprijs van groepsmaatschappijen en de reële waarde<br />

van de verwerving.<br />

Goodwill, betaald bij de overname van groepsmaatschappijen,<br />

wordt verantwoord onder immateriële vaste activa. Goodwill<br />

betaald bij de overname van een joint venture of geassocieerde<br />

deelneming wordt inbegrepen in de verkrijgingprijs van de<br />

betreffende deelnemingen. Indien de overnameprijs lager is dan<br />

de reële waarde van de overgenomen identificeerbare activa,<br />

verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen (negatieve<br />

goodwill), dan wordt dit verschil direct in het resultaat<br />

verwerkt.<br />

De boekwaarde van goodwill omvat de historische<br />

kostprijs verminderd met de cumulatieve bijzondere<br />

waardeverminderingen. Op goodwill wordt niet afgeschreven.<br />

Jaarlijks wordt door middel van impairment tests vastgesteld of<br />

sprake is van noodzaak tot een bijzondere waardevermindering<br />

van goodwill. Bij het uitvoeren van de impairment tests wordt<br />

goodwill toegewezen aan kasstroomgenererende eenheden.<br />

Indien een transactie kan worden aangemerkt als een<br />

transactie tussen aandeelhouders, zal het verschil tussen de<br />

aankoopprijs en de reële waarde worden verwerkt in het eigen<br />

vermogen.<br />

Ontwikkelingskosten<br />

Ontwikkelingskosten worden gewaardeerd tegen<br />

verkrijgingprijs en worden afgeschreven over een periode<br />

van 10 jaar volgens het patroon van de extra kasstromen die<br />

gegenereerd worden door de verworven proceskennis.<br />

Software<br />

De geactiveerde software is gewaardeerd tegen historische<br />

kostprijs onder aftrek van afschrijvingen. Zij wordt in<br />

beginsel over een periode van 5 jaar lineair afgeschreven.<br />

De gebruiksduur wordt jaarlijks beoordeeld. Eventuele<br />

aanpassingen worden prospectief verwerkt.<br />

Klantencontracten<br />

Klantencontracten zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs<br />

en worden afgeschreven volgens het patroon van de extra<br />

kasstromen, die gegenereerd worden door de overgenomen<br />

klantencontracten.<br />

Transportrechten<br />

Transportrechten zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs<br />

en worden lineair afgeschreven over een periode van 20<br />

jaar. De gebruiksduur wordt jaarlijks beoordeeld. Eventuele<br />

aanpassingen worden prospectief verwerkt.<br />

4.2 Materiële vaste activa<br />

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs,<br />

onder aftrek van gecumuleerde lineaire afschrijvingen op<br />

basis van een geschatte levensduur, welke op technischeconomische<br />

maatstaven wordt bepaald, rekening houdend<br />

met een geschatte restwaarde en onder aftrek van (eventuele)<br />

gecumuleerde bijzondere waardeverminderingen.<br />

Ontvangen bijdragen van derden in aanlegkosten van<br />

vaste bedrijfsmiddelen zijn in navolging van IFRIC 18, met<br />

terugwerking naar 1 januari 2009 niet meer in mindering<br />

gebracht op de waarde van de activa maar gepassiveerd als<br />

vooruitontvangen omzet.<br />

Onder de materiële vaste activa is ook opgenomen het<br />

gedisconteerde bedrag dat naar verwachting benodigd is<br />

voor eindafdichting van de stortplaatsen aan het einde van<br />

de stortperiode. De afschrijving is gebaseerd op de werkelijk<br />

in de periode verbruikte stortcapaciteit. Wijzigingen in<br />

de eindwaarde als gevolg van technische of economische<br />

ontwikkelingen en gevolgen van hantering van een gewijzigde<br />

disconteringsvoet worden gemuteerd onder de vaste activa<br />

en worden via de afschrijvingen in de toekomstige jaren ten<br />

gunste/laste van het resultaat gebracht. Indien het activum<br />

is afgeschreven, wordt het verschil direct in het resultaat<br />

verantwoord.<br />

48


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

Kosten van externe financiering van activa (bouwrente) worden<br />

in de kostprijs opgenomen indien deze rechtstreeks aan het<br />

activum kunnen worden toegerekend.<br />

Als een actief uit meerdere componenten met verschillende<br />

afschrijvingstermijnen en restwaarden bestaat, worden deze<br />

componenten afzonderlijk verantwoord. Investeringen t.b.v.<br />

vervanging van componenten worden geactiveerd onder<br />

gelijktijdige afwaardering van de te vervangen componenten.<br />

De geschatte levensduur en de geschatte restwaarde worden<br />

jaarlijks ten tijde van het opstellen van het ondernemingsplan<br />

beoordeeld. Indien op basis van impairment berekeningen<br />

sprake is van een bijzondere waardevermindering, wordt de<br />

waardering aangepast.<br />

De materiële vaste activa in aanbouw zijn in de balans<br />

opgenomen tegen de per balansdatum bestede kosten van<br />

materiaal en diensten, kosten van directe manuren, een<br />

passend gedeelte van de direct toerekenbare overheadkosten<br />

en de rechtstreeks aan het activum toe te kennen<br />

financieringskosten.<br />

Indaver heeft in 1999 een cross border lease overeenkomst<br />

afgesloten met een Amerikaanse investeerder met betrekking<br />

tot het gebruik van lijn 1 en 2 van de verbrandingsoven in<br />

Doel. In deze transacties is het juridische en economisch<br />

eigendom bij de vennootschap behouden gebleven. Derhalve<br />

zijn deze activa in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen<br />

overeenkomstig de waarderingsgrondslagen die worden<br />

toegepast voor de materiële vaste activa.<br />

4.3 Financiële vaste activa<br />

Algemeen<br />

Een bedrijfscombinatie is het samenbrengen van afzonderlijke<br />

entiteiten of bedrijfsactiviteiten in één verslaggevende entiteit.<br />

Een bedrijfscombinatie die in het toepassingsgebied valt wordt<br />

verwerkt volgens de overnamemethode, waarbij de volgende<br />

stappen genomen worden:<br />

1.Identificatie van de overnemende partij;<br />

2.Bepalen van de kostprijs van de bedrijfscombinatie;<br />

3.Toerekenen van de kostprijs van de bedrijfscombinatie op de<br />

overnamedatum.<br />

De kostprijs van een bedrijfscombinatie is het totaal van<br />

de reële waarde, op de datum van de ruil, van afgestane<br />

activa, aangegane of overgenomen verplichtingen en door de<br />

overnemende partij uitgegeven eigen vermogen instrumenten.<br />

Hieraan werden onder IFRS 3 (goedgekeurd in 2004 door de<br />

EU) de rechtstreeks aan de bedrijfscombinatie toe te schrijven<br />

kosten toegevoegd. Sinds de herziening van IFRS 3 (vanaf<br />

2009 toegepast) worden de rechtstreeks aan de verwerving<br />

toe te rekenen kosten niet langer verwerkt als onderdeel van<br />

de kostprijs van de bedrijfscombinatie, maar direct ten laste<br />

van het resultaat gebracht. Goodwill wordt gewaardeerd als<br />

de waarde waarmee de kostprijs van de bedrijfscombinatie<br />

het belang van de overnemende partij in de netto reële<br />

waarde van de identificeerbare activa, verplichtingen en<br />

voorwaardelijke verplichtingen overschrijdt. Negatieve goodwill<br />

wordt direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen en<br />

minderheidsbelangen in het eigen vermogen.<br />

Joint ventures, geassocieerde deelnemingen en overige<br />

deelnemingen<br />

Joint ventures zijn contractuele overeenkomsten waarbij DELTA<br />

N.V. tezamen met één of meerdere partijen activiteiten uitvoert<br />

waarbij alle partijen gezamenlijk de zeggenschap uitoefenen.<br />

Geassocieerde deelnemingen zijn die entiteiten waarin DELTA<br />

N.V. direct of indirect invloed van betekenis heeft maar geen<br />

beslissende zeggenschap. In het algemeen is hiervan sprake<br />

indien DELTA N.V. tussen 20% en 50% van de stemrechten kan<br />

uitoefenen.<br />

Investeringen in joint ventures en geassocieerde deelnemingen<br />

worden in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt volgens<br />

de “equity methode”. Volgens deze methode vindt de initiële<br />

waardering plaats tegen kostprijs, i.e. de reële waarde van<br />

de onderliggende activa en passiva, waarbij derhalve ook<br />

de betaalde goodwill in dit bedrag is opgenomen. Indien de<br />

reële waarde hoger is dan de kostprijs, wordt het positieve<br />

resultaat bij de deelneming verantwoord. Jaarlijks wordt<br />

het aandeel in het resultaat bij- of afgeboekt en worden<br />

dividenduitkeringen op de waardering in mindering gebracht.<br />

Indien de (gecumuleerde) verliezen van de joint venture en/<br />

of geassocieerde deelneming de boekwaarde overstijgen,<br />

worden deze verliezen niet meer verwerkt, tenzij DELTA N.V.<br />

de verplichting heeft, of betalingen heeft gedaan, om deze<br />

verliezen aan te zuiveren.<br />

49


Geconsolideerde jaarrekening<br />

Overige deelnemingen zijn niet-geassocieerde deelnemingen<br />

waarin DELTA N.V een belang heeft dat kleiner is dan 20%. In<br />

de geconsolideerde jaarrekening worden deze gewaardeerd<br />

tegen reële waarde. Mutaties worden geboekt in de nietgerealiseerde<br />

resultaten tenzij sprake is van een duurzame<br />

waardevermindering, deze wordt direct ten laste van het<br />

resultaat geboekt. Indien onvoldoende informatie beschikbaar<br />

is, vindt waardering plaats tegen kostprijs.<br />

Niet uitgekeerde resultaten van joint ventures en<br />

geassocieerde deelnemingen alsmede rechtstreekse<br />

vermogensvermeerderingen betreffende deelnemingen<br />

waarvan uitkering niet zonder beperking kan worden<br />

bewerkstelligd, worden toegevoegd aan de wettelijke reserve.<br />

Leningen u/g overige deelnemingen<br />

Verstrekte leningen aan deelnemingen of aan externe partijen<br />

worden bij eerste waardering gewaardeerd tegen de reële<br />

waarde en vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs.<br />

Door de korte looptijd is de geamortiseerde kostprijs in de<br />

regel gelijk aan de nominale waarde van de lening. Waar nodig,<br />

wordt een voorziening getroffen in verband met mogelijke<br />

oninbaarheid, die in mindering wordt gebracht op deze waarde.<br />

Uitgestelde belastingvorderingen en –verplichtingen<br />

Onder financiële vaste activa zijn ook uitgestelde<br />

belastingvorderingen opgenomen. Deze zijn een gevolg van<br />

het verschil in commerciële en fiscale waardering, alsmede<br />

verrekenbare verliezen. Uitgestelde belastingvorderingen en<br />

–verplichtingen worden tegen nominale waarde gewaardeerd<br />

op basis van vennootschapsbelastingtarieven, waarvan het<br />

wetgevingsproces materieel is afgesloten per balansdatum.<br />

Uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen als<br />

redelijkerwijs kan worden aangenomen dat verrekening kan<br />

plaatsvinden met toekomstige fiscale resultaten. Jaarlijks wordt<br />

een herbeoordeling gedaan voor de opname van de uitgestelde<br />

belastingvordering.<br />

4.4 Voorraden<br />

Voorraden worden gewaardeerd tegen een gewogen<br />

gemiddelde kostprijs, gebaseerd op basis van de FIFO-methode<br />

(first in first out) of tegen de netto opbrengstwaarde als deze<br />

lager is, onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.<br />

De waardeverminderingen op voorraden worden ten laste van<br />

het resultaat geboekt en afzonderlijk vermeld.<br />

4.5 Vorderingen<br />

De handelsvorderingen worden bij eerste opname verwerkt<br />

tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen<br />

geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van bijzondere<br />

waardeverminderingen. Door de korte looptijd is de<br />

geamortiseerde kostprijs in de regel gelijk aan de nominale<br />

waarde van de vorderingen.<br />

4.6 Onderhanden projecten in opdracht van derden<br />

DELTA hanteert de methode ‘percentage of completion’ voor<br />

de onderhanden projecten in opdracht van derden om de<br />

kosten en opbrengsten te bepalen die in het resultaat van de<br />

verslagperiode worden verwerkt. Voor het bepalen van het<br />

stadium van voltooiing worden de productiemetingen gebruikt.<br />

Onderhanden projecten in opdracht van derden worden<br />

gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening<br />

voor waarschijnlijke verliezen en reeds gefactureerde termijnen.<br />

Indien de gerealiseerde winst naar rato van de voortgang van<br />

het project betrouwbaar kan worden vastgesteld, wordt deze<br />

opgenomen in de waardering.<br />

4.7 Vaste activa aangehouden voor verkoop en<br />

bedrijfsbeëindiging<br />

DELTA classificeert een activum (of een groep van activa)<br />

als aangehouden voor verkoop indien de boekwaarde<br />

hoofdzakelijk door een verkooptransactie zal worden<br />

gerealiseerd en niet door het voortgezette verbruik ervan.<br />

Hiervoor dient het actief in de huidige staat onmiddellijk<br />

beschikbaar te zijn voor verkoop en de verkoop dient ook zeer<br />

waarschijnlijk te zijn en naar verwachting binnen één jaar plaats<br />

te vinden.<br />

Bij de (voorgenomen) afstotingen van een groep van activa<br />

zullen ook de rechtstreeks daaraan verbonden verplichtingen<br />

worden opgenomen in de waardering. Direct na de classificatie<br />

als aangehouden voor verkoop wordt de waardering van de<br />

activa gesteld op de laagste waarde van de boekwaarde en<br />

de reële waarde minus verkoopkosten en wordt meteen ook<br />

de afschrijving stopgezet. Bijzondere waardeverminderingen<br />

worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening.<br />

50


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

4.8 Liquide middelen<br />

Onder de liquide middelen worden niet alleen de geldmiddelen<br />

opgenomen maar ook kasequivalenten, die zonder materieel<br />

risico van waardeverandering in liquide middelen kunnen<br />

worden omgezet. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen<br />

reële waarde.<br />

4.9 Eigen vermogen<br />

In het mutatieoverzicht eigen vermogen wordt het verloop van<br />

het eigen vermogen toegelicht.<br />

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt<br />

EUR 9.080.000 en is verdeeld in 20.000 aandelen met een<br />

nominale waarde van elk EUR 454,-. Per 31 december <strong>2011</strong> is<br />

EUR 6.937.120,- geplaatst en volgestort. Dividenden worden<br />

opgenomen als een verplichting in de periode waarin ze worden<br />

toegekend.<br />

4.10 Voorzieningen<br />

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare<br />

feitelijke verplichtingen welke samenhangen met de<br />

bedrijfsactiviteiten. De voorzieningen worden opgenomen<br />

tegen de contante waarde van de te verwachten uitgaven.<br />

De contante waarde wordt berekend met behulp van<br />

een disconteringsvoet vóór belasting waarin de actuele<br />

marktbeoordeling van de tijdswaarde van geld tot uitdrukking<br />

komt.<br />

De verwachte uitgaven binnen een jaar na balansdatum worden<br />

opgenomen onder de kortlopende verplichtingen.<br />

4.11 Personeelsverplichtingen<br />

Daar waar deze voorzieningen betrekking hebben op<br />

pensioenverplichtingen en ziektekosten, zijn deze berekend<br />

op basis van actuariële grondslag. Deze verplichtingen worden<br />

apart zichtbaar gemaakt op de balans.<br />

Dit is alleen het geval bij de groepsmaatschappij Indaver.<br />

Indaver voorziet in vergoedingen na uitdiensttreding voor de<br />

meeste van haar medewerkers. Deze vergoedingen worden<br />

verstrekt onder toegezegde bijdrageregelingen en toegezegdpensioenregelingen<br />

via een verzekeringsplan of via een<br />

ongefinancierde regeling. De betaalde bijdrage o.b.v. de<br />

toegezegde bijdrageregeling wordt onmiddellijk in de winst-enverliesrekening<br />

opgenomen.<br />

De voorziening uit hoofde van de toegezegde pensioenregeling<br />

wordt afzonderlijk bepaald waarbij gebruik gemaakt wordt van<br />

de actuariële “Projected Unit Credit” waarderingsmethode.<br />

De onderneming neemt een gedeelte van de actuariële winsten/<br />

verliezen op als opbrengsten/kosten indien de gecumuleerde,<br />

niet opgenomen winsten/verliezen op het einde van het<br />

voorgaande boekjaar de 10% overschrijden met betrekking tot:<br />

• De contante waarde van de in rechte afdwingbare en feitelijke<br />

verplichtingen uit hoofde van toegezegde pensioenrechten<br />

op die datum;<br />

• De reële waarde van de fondsbeleggingen op die datum.<br />

Het overschot en tekort wordt opgenomen in de winst-enverliesrekening<br />

over de verwachte gemiddelde resterende<br />

dienstperiode van de werknemers die deelnemen aan de<br />

regeling.<br />

4.12 Langlopende verplichtingen<br />

De langlopende verplichtingen worden gewaardeerd<br />

tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de<br />

effectieve rentemethode. De binnen een jaar vervallende<br />

aflossingsverplichtingen op langlopende verplichtingen worden<br />

opgenomen onder de kortlopende verplichtingen.<br />

Bij financiële lease (alle aan het eigendom verbonden voordelen<br />

en risico’s zijn voor rekening van de lessee) wordt bij aanvang<br />

van een leaseperiode de financiële lease als activum en de<br />

verplichtingen onder de passiva opgenomen tegen de reële<br />

waarde. De afschrijving van het actief wordt bepaald conform<br />

de geldende regels voor materiële vaste activa.<br />

Bij operationele lease (alle aan het eigendom verbonden<br />

voordelen en risico’s zijn voor rekening van de lessor) worden<br />

de leasebetalingen op tijdsevenredige basis in de winst-enverliesrekening<br />

opgenomen.<br />

Het langlopende deel van de vooruit ontvangen omzet wordt<br />

onder langlopende verplichtingen geclassificeerd. Het gedeelte<br />

dat het eerstvolgende jaar vrijvalt wordt onder de kortlopende<br />

verplichtingen opgenomen. Het gedeelte dat betrekking heeft<br />

op het huidig verslagjaar, is opgenomen onder de omzet.<br />

4.13 Putopties<br />

De putopties worden tegen fair value opgenomen, toekomend<br />

aan de desbetreffende putoptiehouder, minus eventueel<br />

uitgekeerd dividend. Deze waarde wordt gebaseerd op<br />

de indirecte opbrengstwaarde van het desbetreffende<br />

minderheidsbelang.<br />

51


Geconsolideerde jaarrekening<br />

5. Grondslagen voor de waardering van financiële instrumenten<br />

5.1 Financiële instrumenten<br />

DELTA maakt gebruik van financiële instrumenten om de<br />

normale marktrisico’s die samenhangen met haar energie-,<br />

valuta- en renteposities te beheersen en te optimaliseren.<br />

DELTA past de richtlijnen IAS 32 ‘Financial Instruments:<br />

Presentation’, en IAS 39 ‘Financial Instruments: Recognition<br />

and Measurement’ toe. Op grond van deze richtlijnen worden<br />

derivaten (afgeleide financiële instrumenten) gewaardeerd<br />

tegen reële waarde (fair value) en worden handelscontracten in<br />

de winst-en-verliesrekening verwerkt op basis van “fair value<br />

through P&L”.<br />

Definiëring<br />

Een derivaat is een financieel instrument of ander contract dat<br />

binnen het toepassingsgebied van IAS 39 valt en dat de drie<br />

volgende kenmerken bezit:<br />

• de waarde verandert als gevolg van veranderingen in een<br />

bepaalde rentevoet, prijs van een financieel instrument,<br />

commodityprijs, valutakoers, index van prijzen of rentevoeten<br />

of andere variabele, mits, in geval van een niet financiële<br />

variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij<br />

geldt (soms ‘de onderliggende waarde’ genoemd);<br />

• er is geen of slechts een geringe netto aanvangsinvestering<br />

benodigd in verhouding tot andere soorten contracten<br />

die op vergelijkbare wijze reageren op veranderingen in<br />

marktfactoren;<br />

• de afwikkeling vindt in de toekomst plaats.<br />

5.2 Derivaten<br />

DELTA handelt in contracten voor elektriciteit, gas, kolen,<br />

olie, CO 2<br />

certificaten en valuta met betrekking tot het lopende<br />

kalenderjaar en de drie opvolgende jaren. DELTA beschouwt<br />

de markten voor deze producten als liquide voor deze<br />

periode; hiervoor zijn betrouwbare prijzen beschikbaar via<br />

brokers, beurzen en dataleveranciers. De reële waarde van<br />

commodity-contracten wordt berekend op basis van deze<br />

gepubliceerde prijzen; er wordt geen gebruik gemaakt van eigen<br />

waarderingsmodellen. De gepubliceerde maand-, kwartaalen<br />

jaarprijzen worden slechts bewerkt om aan te sluiten op<br />

de relatieve perioden in de handelssystemen. Ook heeft<br />

DELTA derivaten als interest rate swaps. De reële waarde van<br />

interest rate swaps wordt berekend op basis van yield curves<br />

beschikbaar via o.a. brokers en De Nederlandsche Bank N.V.<br />

Rubricering en saldering<br />

Derivaten worden onder de kortlopende, respectievelijk<br />

langlopende activa geclassificeerd indien de reële waarde<br />

positief is en onder de kort-, respectievelijk langlopende<br />

verplichtingen indien de reële waarde negatief is. Vorderingen<br />

en verplichtingen uit hoofde van derivaten voor verschillende<br />

transacties met dezelfde tegenpartij worden gesaldeerd indien<br />

er een contractueel of juridisch recht tot saldering bestaat en<br />

DELTA de desbetreffende kasstromen eveneens op gesaldeerde<br />

basis verrekent.<br />

Verwerking reële waarde mutaties<br />

Onder IAS 39 worden energie commodity-contracten<br />

(elektriciteit, gas, kolen, olie en CO 2<br />

certificaten alsmede de<br />

daaraan gerelateerde posities in vreemde valuta) en renteswap<br />

contracten als derivaat aangemerkt. Onder IAS 32 en 39 en<br />

onder IFRS 7 worden alle derivaten vanaf eerste opname<br />

gewaardeerd tegen reële waarde.<br />

Als algemeen uitgangspunt geldt dat aanpassingen in de<br />

reële waarde van derivaten in het resultaat dienen te worden<br />

verwerkt. Ten aanzien van dit algemene uitgangspunt bestaan<br />

twee uitzonderingen:<br />

1. Own use behandeling: voor commodity-contracten voor<br />

eigen gebruik, productie en in- en verkoopcontracten die<br />

bestemd zijn voor fysieke levering aan eindgebruikers<br />

past DELTA accrual accounting toe, hetgeen impliceert dat<br />

tussentijdse waardestijgingen niet in het resultaat worden<br />

verwerkt. Dergelijke transacties worden op het moment van<br />

effectuering tegen de dan geldende prijzen verwerkt als<br />

aan- of verkoop;<br />

2. Hedge-accounting: dit biedt de mogelijkheid om het effect<br />

van fair value mutaties op het resultaat te beperken,<br />

doordat bij hedge-accounting rekening wordt gehouden<br />

met tegengestelde effecten op het resultaat van fair value<br />

mutaties van de hedge-transacties en van de afgedekte<br />

positie; de fair value mutaties van derivaten worden in<br />

dit geval (via het overzicht van de niet – gerealiseerde<br />

resultaten) in het eigen vermogen verwerkt tot het moment<br />

dat de afgedekte positie/transactie plaatsvindt.<br />

52


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

Hedge-accounting<br />

DELTA maakt gebruik van derivaten om prijs- en valutarisico’s<br />

die voortvloeien uit energie commodity-contracten<br />

(elektriciteit, gas, kolen en olie) af te dekken. Door afgesloten<br />

renteswaps wordt het risico van fluctuaties in de kasstroom als<br />

gevolg van rentemutaties afgedekt.<br />

DELTA past hiervoor cash flow hedging (kasstroomafdekking)<br />

toe, waarbij door middel van hedge-transacties het risico<br />

van schommelingen in (toekomstige) kasstromen die het<br />

resultaat kunnen beïnvloeden, worden afgedekt. De hedges<br />

zijn toewijsbaar aan een specifiek risico dat is gerelateerd<br />

aan een balanspost of een toekomstige transactie die hoogst<br />

waarschijnlijk is. Het effectieve deel van de wijzigingen in de<br />

reële waarde wordt (via het overzicht van de niet-gerealiseerde<br />

resultaten) in het eigen vermogen onder de hedgereserves<br />

verwerkt. Het niet-effectieve deel wordt verwerkt in het<br />

resultaat.<br />

De cumulatieve bedragen die in het eigen vermogen zijn<br />

verwerkt, worden overgeheveld naar het resultaat in dezelfde<br />

periode waarin de afgedekte transactie in het resultaat wordt<br />

verwerkt.<br />

Criteria voor toepassing van hedge-accounting<br />

Voor het toepassen van hedge-accounting gelden strikte regels<br />

ten aanzien van noodzakelijke documentatie en effectiviteitmeting.<br />

Een derivaat kan onder hedge-accounting worden<br />

gebracht indien het voldoet aan de volgende criteria:<br />

1. bij het aangaan van de transactie dient het derivaat<br />

formeel als hedge te worden aangemerkt en moeten<br />

de hedge-relatie, de doelstellingen van de hedge en de<br />

risicomanagement strategie worden gedocumenteerd;<br />

2. voor cash flow hedges geldt dat ingedekte verwachte<br />

toekomstige transacties hoogst waarschijnlijk dienen te<br />

zijn en dat voornoemde verwachte toekomstige transacties<br />

de onderneming blootstellen aan schommelingen in<br />

(toekomstige) kasstromen die invloed op het resultaat<br />

kunnen hebben;<br />

3. de effectiviteit van de hedge-transactie kan betrouwbaar<br />

worden vastgesteld;<br />

4. de hedge-transactie is naar verwachting in hoge mate<br />

effectief;<br />

5. de hedge-transactie wordt periodiek beoordeeld op<br />

effectiviteit.<br />

Effectiviteitmeting van hedges<br />

DELTA beoordeelt formeel, zowel bij het aangaan van de<br />

hedge-relatie als gedurende de looptijd daarvan, of de<br />

derivaten waarvan gebruik is gemaakt ten behoeve van<br />

hedge-transacties, effectief zijn geweest voor het opvangen<br />

van veranderingen in de reële waarde of kasstromen van<br />

de afgedekte positie. Hiertoe beoordeelt en bepaalt DELTA<br />

of veranderingen in de reële waarde of kasstromen van de<br />

afgedekte positie worden gecompenseerd door veranderingen<br />

in de reële waarde of kasstromen van het hedge-instrument.<br />

Hierbij wordt een bandbreedte van 80% tot 125% gehanteerd.<br />

Het ineffectieve deel van een hedge-relatie wordt bepaald door<br />

de mate waarin de veranderingen in de reële waarde van het<br />

derivaat verschillen van de veranderingen in de reële waarde<br />

van de afgedekte positie in een reële waarde hedge of de mate<br />

waarin veranderingen in de reële waarde van het derivaat<br />

afwijken van de reële waardeverandering van de verwachte<br />

kasstroom in een kasstroom hedge.<br />

Ineffectieve hedges en winsten en verliezen op componenten<br />

van een derivaat die bij de beoordeling van de effectiviteit<br />

van de hedge-transactie buiten beschouwing worden gelaten,<br />

worden direct in het resultaat verwerkt. DELTA beëindigt de<br />

hedge-accounting indien de hedgerelatie niet langer effectief<br />

is of indien niet langer verwacht wordt dat deze effectief zal<br />

blijven.<br />

53


Geconsolideerde jaarrekening<br />

6. Grondslagen voor de resultaatbepaling<br />

In de winst-en-verliesrekening zijn alle financiële consequenties<br />

die voortvloeien uit de besluitvorming met betrekking tot<br />

de verkoop en beëindiging van activiteiten, alsmede het<br />

reguliere resultaat over <strong>2011</strong>, verantwoord onder “resultaat na<br />

belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten”.<br />

6.1 Netto omzet<br />

Onder de netto omzet worden de direct toerekenbare<br />

opbrengsten verantwoord van aan derden geleverde goederen<br />

en diensten, onder aftrek van kortingen en over de omzet<br />

geheven en af te dragen belastingen zoals de omzetbelasting<br />

en regulerende energiebelasting.<br />

Opbrengsten worden opgenomen als de wezenlijke risico’s en<br />

voordelen van eigendom van de goederen zijn overgedragen<br />

aan de koper. Opbrengsten van diensten worden opgenomen<br />

naar rato van de verrichte prestaties aan het einde van de<br />

verslagperiode.<br />

De verantwoording van de opbrengsten uit hoofde van<br />

transportdiensten en levering van elektriciteit en gas is<br />

gebaseerd op de verrichte leverin gen in het kalenderjaar.<br />

De opbrengst van leveringen aan kleinverbruikers is voor<br />

een deel geraamd in verband met de over het jaar gespreide<br />

meteropname.<br />

Voor de verantwoording van de omzet van elektriciteit wordt er<br />

van uit gegaan dat de geproduceerde elektriciteit uit de eigen<br />

productiemiddelen (incl. joint ventures) aan derden wordt<br />

verkocht, terwijl de aan eindverbruikers geleverde elektriciteit<br />

volledig bij derden wordt ingekocht.<br />

Inkoop- en verkoopvoorwaarden van handelscontracten met<br />

betrekking tot gas en elektriciteit die geen fysieke levering<br />

betreffen zijn gesaldeerd.<br />

De omzet die wordt verantwoord onder telecommunicatie<br />

betreft naast de abonnementsgelden uit signaallevering<br />

ook de opbrengsten uit internetdiensten en overige<br />

datatransmissieactiviteiten.<br />

De baten en de daarmee rechtstreeks samenhangende lasten<br />

van milieudiensten en activiteiten binnen het duurzame<br />

segment worden toegerekend aan de periode waarin de<br />

activiteiten plaatsvinden.<br />

Opbrengsten uit projecten in opdracht van derden worden in<br />

het resultaat verwerkt volgens de methode van winstneming<br />

naar rato van de verrichte prestaties.<br />

6.2 Netto bedrijfslasten<br />

De netto bedrijfslasten worden bepaald op basis van verkregen<br />

prestaties en op basis van de hiervoor reeds gememoreerde<br />

grondslagen met betrekking tot waardering en afschrijving.<br />

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop<br />

zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het<br />

jaar waarin zij daadwerkelijk worden geëffectueerd; verliezen<br />

worden genomen in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.<br />

6.3 Financiële baten en lasten<br />

De financiële baten en lasten worden toegerekend aan de<br />

periode waarop zij betrekking hebben volgens de effectieve<br />

rente methode. Kosten van externe financiering (bouwrente)<br />

worden door DELTA in voorkomende gevallen geactiveerd.<br />

6.4 Vennootschapsbelasting<br />

Vennootschapsbelasting over het resultaat wordt berekend<br />

door toepassing van het nominaal geldende tarief op het in<br />

de jaarrekening getoonde resultaat voor belasting, rekening<br />

houdend met permanente verschillen tussen dit resultaat en<br />

het resultaat op basis van fiscale grondslagen.<br />

Binnen de fiscale eenheid van DELTA N.V. hanteert DELTA<br />

de no-settlement methode; dit met uitzondering voor de<br />

verrekening van voorvoegingsverliezen. Voor het netwerkbedrijf<br />

wordt vanwege het speciaal toezichtregiem de separate return<br />

approach gevolgd.<br />

54


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

7. Grondslagen voor het kasstroomoverzicht<br />

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte<br />

methode en op basis van de werkelijke balans mutaties.<br />

Onderscheid is aangebracht tussen de operationele,<br />

investerings- en financieringsactiviteiten. Het kortlopend deel<br />

van de langlopende verplichtingen is in de balans weliswaar<br />

opgenomen als onderdeel van de overige (kortlopende)<br />

verplichtingen, echter de mutatie op het kortlopende deel van<br />

de langlopende verplichtingen is in het kasstroomoverzicht<br />

verantwoord onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.<br />

Kasstromen, gerelateerd aan minderheidsdeelnemingen<br />

(uitkering van dividenden), financiële baten en lasten<br />

(rentedotaties aan voorzieningen) en winstbelastingen<br />

(belastingaanslagen en verwerking van verliescompensaties)<br />

zijn gebaseerd op de werkelijke ontvangsten en betalingen.<br />

55


Geconsolideerde jaarrekening<br />

Toelichting op de geconsolideerde balans<br />

1. Immateriële vaste activa<br />

(x EUR 1.000)<br />

Totaal Goodwill Ontwikkeling Software Klant<br />

contracten<br />

Transport<br />

rechten<br />

2010<br />

Boekwaarde per 1 januari 2010 514.878 425.116 712 56.913 5.637 9.831 16.671<br />

Investeringen 18.595 - 1.717 16.878 - - -<br />

Afschrijvingen (26.794) - (32) (24.591) (1.160) (1.011) -<br />

Bijzondere waardeverminderingen (89.028) (85.906) (2.271) (851) - - -<br />

Desinvesteringen (358) - - (358) - - -<br />

Acquisitie 472 472 - - - - -<br />

Earn Out 465 465 - - - - -<br />

Overige mutaties 1.719 - (1) 1.720 - - -<br />

Boekwaarde per 31 december 2010 419.949 340.147 125 49.710 4.477 8.820 16.671<br />

Cumulatieve afschrijvingen en impairments 277.927 99.458 15.405 127.825 21.015 10.488 3.736<br />

Aanschafwaarde per 31 december 2010 697.876 439.605 15.530 177.535 25.492 19.308 20.407<br />

Overig<br />

<strong>2011</strong><br />

Boekwaarde per 1 januari <strong>2011</strong> 419.949 340.147 125 49.710 4.477 8.820 16.671<br />

Investeringen 16.507 - - 14.188 - - 2.319<br />

Afschrijvingen (25.894) - - (24.138) (745) (1.011) -<br />

Bijzondere waardeverminderingen (125) - (125) - - - -<br />

Desinvesteringen (251) - - - - - (251)<br />

Earn Out (149) (149) - - - - -<br />

Overige mutaties (15.236) - - (939) - - (14.297)<br />

Boekwaarde per 31 december <strong>2011</strong> 394.801 339.998 0 38.821 3.732 7.809 4.442<br />

Cumulatieve afschrijvingen en impairments 303.946 99.458 15.530 151.963 21.760 11.499 3.736<br />

Aanschafwaarde per 31 december <strong>2011</strong> 698.747 439.456 15.530 190.784 25.492 19.308 8.178<br />

Afschrijvingstermijnen in jaren n.v.t. variabel 5 variabel 20 variabel<br />

(x EUR 1.000)<br />

Goodwill per kasstroom genererende eenheid 31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

Indaver 326.279 326.428<br />

Milieu 2.486 2.486<br />

Kreekraksluis 1.390 1.390<br />

Zeelandnet 9.843 9.843<br />

Totaal Goodwill 339.998 340.147<br />

56


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

Algemeen<br />

De economische crisis en de hieruit voortvloeiende markt- en<br />

productontwikkelingen hebben in voorgaande jaren geleid<br />

tot een heroriëntatie op de realiseerbare marktwaarde van<br />

activiteiten op het gebied van duurzaamheid; dit heeft in<br />

2010 geleid tot het besluit om de activiteiten op het gebied<br />

van zonne-energie te beëindigen en daarmee tot volledige<br />

afwaardering van de daaraan gelieerde immateriële vaste<br />

activa.<br />

In <strong>2011</strong> hebben geen noemenswaardige bijzondere<br />

afwaarderingen plaatsgevonden.<br />

Goodwill<br />

Software<br />

In het kader van uitbreiding en vervanging van enkele<br />

belangrijke software applicaties, met name met betrekking tot<br />

de commerciële activiteiten, heeft in <strong>2011</strong> een uitfasering en<br />

afboeking op ICT activa plaatsgevonden ad. EUR 9,5 mln.<br />

Overig<br />

De overige mutatie ad -/- EUR 14,3 mln. betreft de reclassificatie<br />

van geïnvesteerde bedragen in het SET Fund van ‘Immateriële<br />

Vaste Activa’ naar ‘financieel instrument’ (als onderdeel van<br />

Financiële Vaste Activa) als gevolg van de waardering van het<br />

SET Fund op reële waarde.<br />

IFRS schrijft voor dat voor die groepsmaatschappijen waarvoor<br />

in het verleden goodwill is betaald, jaarlijks een berekening van<br />

de bedrijfswaarde dient te worden gemaakt om vast te stellen<br />

of een impairment op de geactiveerde goodwill dient plaats te<br />

vinden.<br />

Indaver<br />

Met betrekking tot de activiteiten van Indaver zijn<br />

impairmentberekeningen gemaakt op het niveau van haar<br />

Kasstroom Genererende Eenheden. Het management heeft<br />

de kasstroomvoorspellingen daarbij gebaseerd op de<br />

ondernemingsplannen voor de jaren 2012–2014 en in enkele<br />

gevallen voor een langere zichtperiode. Na de zichtperiode<br />

is een eeuwigdurende reeks gehanteerd. Hierbij is rekening<br />

gehouden met de beschikbare informatie met betrekking<br />

tot marktontwikkelingen. Er is geen gebruik gemaakt van<br />

extrapolaties met groeipercentages welke uitgaan boven<br />

inflatie.<br />

De impairmentberekeningen zijn uitgevoerd op basis van<br />

een disconteringsvoet per entiteit. Rekening houdend met<br />

de verhoudingen eigen vermogen/vreemd vermogen welke<br />

gebruikelijk zijn in de markt en de risicopercepties per land<br />

en per branche, is met betrekking tot de disconteringvoet<br />

een aantal scenario’s uitgewerkt; hierbij is uitgegaan van een<br />

disconteringsvoet per entiteit in een range van 8,1% tot 9,7%<br />

vóór belastingen.<br />

Vanuit deze berekeningen is er geen aanleiding tot een<br />

impairment.<br />

57


Geconsolideerde jaarrekening<br />

2. Materiële vaste activa<br />

(x EUR 1.000)<br />

Totaal<br />

Gebouwen<br />

en<br />

terreinen<br />

Machines<br />

en<br />

installaties<br />

Andere<br />

vaste<br />

bedrijfsmid.<br />

Activa<br />

in<br />

aanbouw<br />

Bijdrage<br />

van<br />

derden<br />

2010<br />

Boekwaarde per 1 januari 2010 1.032.810 215.626 863.328 27.024 89.778 (162.946)<br />

Investeringen 131.170 2.215 36.095 2.271 92.299 (1.710)<br />

Geactiveerde financieringskosten 2.112 - - - 2.112 -<br />

Afschrijvingen (97.408) (12.893) (86.267) (4.284) (401) 6.437<br />

Bijzondere waardeverminderingen (88.212) (23.415) (49.404) (3.652) (11.741) -<br />

Desinvesteringen (6.797) (4.605) (329) (424) (2.102) 663<br />

Wijziging consolidatiekring 9.949 - 9.949 - - -<br />

Overige mutaties / Activeringen (6.217) 1.638 18.265 (6.854) (15.962) (3.304)<br />

Boekwaarde per 31 december 2010 977.407 178.566 791.637 14.081 153.983 (160.860)<br />

Boekwaarde voor aftrek bijdragen 1.138.267 178.566 791.637 14.081 153.983<br />

Cumulatieve afschrijvingen en impairments 1.203.936 150.930 998.023 54.582 401<br />

Aanschafwaarde per 31 december 2010 2.342.203 329.496 1.789.660 68.663 154.384<br />

<strong>2011</strong><br />

Boekwaarde per 1 januari <strong>2011</strong> 977.407 178.566 791.637 14.081 153.983 (160.860)<br />

Investeringen 151.329 4.236 20.723 160 127.122 (912)<br />

Geactiveerde financieringskosten 249 - - - 249 -<br />

Afschrijvingen (83.567) (10.931) (76.451) (2.850) - 6.665<br />

Bijzondere waardeverminderingen (6.245) (1.218) (2.054) 1.104 (4.077) -<br />

Desinvesteringen (3.243) (372) (221) (60) (3.054) 464<br />

Overige mutaties / Activeringen (176) 21.294 166.292 1.862 (190.104) 480<br />

Boekwaarde per 31 december <strong>2011</strong> 1.035.754 191.575 899.926 14.297 84.119 (154.163)<br />

Boekwaarde voor aftrek bijdragen 1.189.917 191.575 899.926 14.297 84.119<br />

Cumulatieve afschrijvingen en impairments 1.300.413 163.079 1.076.528 56.328 4.478<br />

Aanschafwaarde per 31 december <strong>2011</strong> 2.490.330 354.654 1.976.454 70.625 88.597<br />

Afschrijvingstermijnen in jaren 10 - 40 7 - 40 5 - 15 n.v.t.<br />

De investeringen in machines en installaties (inclusief de mutaties in activa in aanbouw) hebben met name betrekking op de uitbreiding en vervanging in elektriciteit- en<br />

gasnetwerken (netwerkbedrijf) en de uitbreiding en renovatie in afvalverwerkinginstallaties (Indaver). De oplevering van de verbrandingsinstallatie in Meath (Ierland) per<br />

eind september <strong>2011</strong> is de reden van de grote mutatie van “activa in aanbouw” naar “machines en installaties”.<br />

De bijzondere waardevermindering betreft voornamelijk de in het verleden geactiveerde voorbereidingskosten in het kader van de verwerving van vergunningen voor een<br />

tweede verbrandingsinstallatie in Ierland (EUR 4,1 mln.). Anderzijds is de afwaardering van activa van DELTA Industriële Reiniging die in 2010 heeft plaatsgevonden,<br />

op basis van actuele ontwikkeling van de bedrijfswaarde, teruggedraaid.<br />

Conform IFRIC 18 worden met ingang van 1 januari 2009, de in het kader van aanleg van vaste bedrijfsmiddelen ontvangen bijdragen van derden niet meer in mindering<br />

gebracht op de activa (waarvoor de bijdrage is ontvangen), maar verantwoord als vooruit ontvangen omzet.<br />

58


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

3. Joint ventures, geassocieerde deelnemingen en overige deelnemingen<br />

(x EUR 1.000)<br />

Totaal Joint Ventures Geassocieerde<br />

Deelnemingen<br />

Overige<br />

Deelnemingen<br />

Boekwaarde per 1 januari 2010 548.271 485.776 54.780 7.715<br />

Investeringen/Verkopen 1.035 - 1.035 -<br />

Ontvangen dividenden (65.711) (61.621) (3.669) (421)<br />

Terugbetalingen op kapitaal (13.584) (13.584) - -<br />

Resultaat 62.993 56.693 5.415 886<br />

Bijzondere waardevermindering (10.755) - (10.755) -<br />

Overige mutaties (687) (1.174) 487 0<br />

Boekwaarde per 31 december 2010 521.563 466.090 47.294 8.179<br />

Boekwaarde per 1 januari <strong>2011</strong> 521.563 466.090 47.294 8.179<br />

Fair Value aanpassingen 23.115 - - 23.115<br />

Acquisities 137.226 137.000 226 -<br />

Negatieve goodwill 153.979 153.979 - -<br />

Investeringen/Verkopen (1.300) - - (1.300)<br />

Ontvangen dividenden (59.311) (48.505) (5.217) (5.589)<br />

Resultaat 71.778 60.901 10.602 275<br />

Overige mutaties 20.759 7.046 (78) 13.791<br />

Boekwaarde per 31 december <strong>2011</strong> 867.809 776.511 52.827 38.471<br />

DELTA heeft op 30 september <strong>2011</strong> een aanvullend belang van 20% in N.V. EPZ verworven; tegelijkertijd heeft DELTA ook een aanvullend belang in de tollingrechten<br />

voor de productie van elektriciteit verkregen. Met deze transactie heeft DELTA een aanzienlijke boekwinst (negatieve goodwill) behaald. Met het oog op de in 2012<br />

verwachte besluitvorming aangaande toekomstige proportionele consolidatie heeft DELTA ervoor gekozen om de deelneming in EPZ vooralsnog op equity basis te blijven<br />

rapporteren.<br />

IAS 28 schrijft voor dat fair value resultaatposten, gerelateerd aan een acquisitie van een deelneming, geboekt moeten worden onder ‘resultaat deelnemingen’; zodoende<br />

is de gerealiseerde boekwinst hier verantwoord.<br />

De verschillen tussen commerciële en fiscale waardering leiden tot latente vennootschapsbelasting-verplichtingen; deze zijn in de balans onder de post “uitgestelde<br />

belastingvorderingen” c.q. “uitgestelde belastingverplichtingen” verantwoord.<br />

In <strong>2011</strong> zijn de aandelen van KEMA te koop aangeboden, waardoor de marktwaarde van de aandelen die DELTA bezit op een betrouwbare wijze tegen reële waarde bepaald<br />

kan worden; de herwaardering is verantwoord onder “Overige Deelnemingen”.<br />

Oorspronkelijk uitgangspunt van de investering in SET Fund was dat hieruit geen opbrengsten zullen voortvloeien; inmiddels is dit uitgangspunt niet juist gebleken.<br />

Daarom is de investering in SET Fund gereclassificeerd vanuit ‘Immateriële Vaste Activa’ naar ‘Overige Deelnemingen’ en tegen reële waarde opgenomen; dit heeft geleid<br />

tot een impairment van EUR 5 mln. die ten laste van resultaat is gebracht.<br />

59


Geconsolideerde jaarrekening<br />

3.1 Joint ventures<br />

Samenvattende balans en resultaat informatie met betrekking tot de belangrijkste joint ventures (op basis van 100%):<br />

(x EUR 1.000)<br />

Balans 31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

Materiële vaste activa 1.850.442 1.884.471<br />

Financiële vaste activa 193.739 164.648<br />

Vlottende activa 208.739 223.985<br />

Liquide middelen 330.892 330.685<br />

Totaal activa 2.583.812 2.603.789<br />

Eigen vermogen 553.857 550.435<br />

Voorzieningen 608.289 521.440<br />

Langlopende schulden 923.570 1.080.082<br />

Kortlopende schulden 498.095 451.832<br />

Totaal passiva 2.583.812 2.603.789<br />

Resultaat <strong>2011</strong> 2010<br />

Totaal baten 875.504 810.447<br />

Totaal lasten 738.541 687.863<br />

Saldo 136.963 122.584<br />

Bovenstaande informatie heeft betrekking op de belangrijkste joint ventures waarin DELTA participeert: de elektriciteitsproductiebedrijven N.V. EPZ, Elsta B.V.<br />

en Sloe Centrale Holding B.V., het waterbedrijf Evides N.V. en afvalverbrandingbedrijf Sleco-Centrale N.V.<br />

60


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

3.2 Geassocieerde deelnemingen<br />

Samenvattende balans en resultaat informatie met betrekking tot de belangrijkste geassocieerde deelnemingen (op basis van 100%):<br />

(x EUR 1.000)<br />

Balans 31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

Materiële vaste activa 325.025 184.042<br />

Financiële vaste activa 602 7.259<br />

Vlottende activa 28.483 22.710<br />

Liquide middelen 25.804 65.627<br />

Totaal activa 379.913 279.638<br />

Eigen vermogen 168.127 86.956<br />

Voorzieningen 7.910 11.458<br />

Langlopende schulden 102.531 144.560<br />

Kortlopende schulden 101.346 36.664<br />

Totaal passiva 379.913 279.638<br />

Resultaat <strong>2011</strong> 2010<br />

Totaal baten 151.587 153.560<br />

Totaal lasten 121.709 124.716<br />

Saldo 29.877 28.844<br />

Deze informatie heeft betrekking op de belangrijkste geassocieerde deelnemingen waarin DELTA participeert: afvalbergingsbedrijf Intercommunale Hooge Maey cvba en<br />

afvalverbrandingsbedrijf AZN Holding B.V.<br />

De cijfers van het jaar 2010 zijn gebaseerd op vastgestelde jaarrekeningcijfers van de betreffende bedrijven, terwijl de cijfers van <strong>2011</strong> zijn gebaseerd op de bij DELTA laatst<br />

bekende informatie.<br />

61


Geconsolideerde jaarrekening<br />

3.3 Overige deelnemingen<br />

Alle participaties die gerapporteerd worden onder de overige<br />

deelnemingen zijn opgenomen in het overzicht van nietgeconsolideerde<br />

deelnemingen. Ook het belang in Decu Beheer<br />

B.V. (60%) en Decu C.V. (60%) is geclassificeerd als “financieel<br />

instrument”, omdat DELTA geen doorslaggevende zeggenschap<br />

heeft.<br />

In mei <strong>2011</strong> heeft dochtermaatschappij Indaver de participatie<br />

in GRL Glasrecycling N.V. verkocht.<br />

In het licht van het Borssele convenant is in 2007 het<br />

Sustainable Energy Technology Fund opgericht (SET-Fund I<br />

C.V.), waarin de toenmalige aandeelhouders van N.V. EPZ,<br />

DELTA (via DELTA Investeringsmaatschappij B.V. als stille<br />

vennoot) en Essent beide voor 50% participeren. Gelet op de<br />

statuten van dit fonds en de gewijzigde aandelenverhouding<br />

in N.V. EPZ is per 23 december <strong>2011</strong> een nieuw SET-Fund II C.V.<br />

opgericht, waarin DELTA voor 70% en Essent (RWE) voor 30%<br />

participeert in een initieel kapitaal van EUR 10 mln.<br />

Gezien de beperkte zeggenschap worden beide ondernemingen<br />

gekwalificeerd als “financiële instrumenten” en gewaardeerd<br />

tegen reële waarde.<br />

62


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

3.4 Transacties met verbonden partijen<br />

(x EUR 1.000)<br />

Verkochte<br />

goederen<br />

Ingekochte<br />

goederen<br />

Debiteuren Crediteuren Verstrekte<br />

leningen<br />

Betaalde<br />

rente<br />

% Deelneming <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010 31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010 31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010 31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010 <strong>2011</strong> 2010<br />

Elsta B.V en Co C.V.<br />

24,75%<br />

Elsta B.V.<br />

25,00%<br />

3.524 3.726 27.107 27.021 359 13.915 2.757 303 132 - - -<br />

N.V. EPZ 70,00% 18.421 42.983 184.775 140.709 262 2.973 3.084 3.807 - - - (2.471)<br />

Sloecentrale Holding<br />

50,00% 524 1.174 32.616 39.032 47 185 10.021 10.135 - - - -<br />

B.V.<br />

BMC Moerdijk B.V. 50,00% 2.473 1.616 5.014 5.605 441 133 1.334 524 14.823 16.004 1.087 1.091<br />

Zebra Gasnetwerk B.V. 33,33% 830 - 3.808 233 403 - 375 15 - - 570 -<br />

IC Hooge Maey cvba 30,00% 825 1.090 771 178 115 330 299 118 - - - -<br />

Sleco Centrale N.V. 50,00% 18.730 45.702 55.986 50.629 3.153 2.766 4.948 5.066 4.000 (13.300) - (15)<br />

Evides N.V. 50,00% 33.786 17.233 - - 2.750 4.428 - 4.660 - - - -<br />

Totaal 79.115 113.524 310.077 263.408 7.530 24.730 22.818 24.628 18.955 2.704 1.657 (1.395)<br />

Transacties met verbonden partijen, N.V. EPZ, Elsta B.V. en Sloe Centrale Holding B.V. zijn gebaseerd op tolling-agreements (feitelijke cost-plus methodiek).<br />

Sleco Centrale N.V. hanteert intern afgesproken tarieven die niet altijd in relatie zijn tot vigerende marktprijzen.<br />

De overige transacties zijn marktconform.<br />

Ten behoeve van de vorderingen op verbonden partijen zijn geen voorzieningen voor oninbaarheid opgenomen in verband met het ontbreken van de noodzaak daartoe.<br />

De aandeelhouders van DELTA (provincies en gemeentes) zijn weliswaar verbonden partijen maar er vinden geen significante transacties plaats tussen DELTA en haar<br />

aandeelhouders.<br />

63


Geconsolideerde jaarrekening<br />

4. Overige financiële vaste activa<br />

(x EUR 1.000)<br />

Totaal<br />

Leningen u/g<br />

deelnemingen<br />

Uitgestelde Belasting<br />

vordering<br />

Overige financiële<br />

vaste activa<br />

Boekwaarde per 1 januari 2010 158.845 15.797 88.580 54.468<br />

Wijziging consolidatiekring (1.785) - (1.785) -<br />

Terugboeking kortlopend gedeelte 5.561 1.051 - 4.510<br />

Nieuwe vorderingen 2.342 1.914 - 428<br />

Resultaat 3.428 (2.964) 28.282 (21.890)<br />

Ontvangen aflossingen (14.059) (1.003) - (13.056)<br />

Ten laste van eigen vermogen ivm hedgereserve (35.206) - (35.206) -<br />

Bijzondere afwaardering (3.598) - (3.598) -<br />

Overige mutaties 15.628 130 14.783 715<br />

Boekwaarde per 1 januari <strong>2011</strong> (langlopend) 131.156 14.925 91.056 25.175<br />

Kortlopend gedeelte (4.029) (1.150) - (2.879)<br />

Boekwaarde per 1 januari <strong>2011</strong> 127.126 13.775 91.056 22.295<br />

Terugboeking kortlopend gedeelte 4.030 1.150 - 2.880<br />

Nieuwe vorderingen 5.407 4.818 - 589<br />

Resultaat (30.761) - (30.761) -<br />

Ontvangen aflossingen (14.555) (23) - (14.532)<br />

Ten gunste van eigen vermogen ivm hedgereserve 16.098 - 16.098 -<br />

Bijzondere afwaardering (2.300) - - (2.300)<br />

Overige mutaties (129) - (543) 413<br />

Boekwaarde per 31 december <strong>2011</strong> (langlopend) 104.916 19.720 75.851 9.345<br />

Kortlopend gedeelte (5.390) (5.350) - (40)<br />

Boekwaarde per 31 december <strong>2011</strong> 99.526 14.370 75.851 9.305<br />

4.1 Leningen u/g deelnemingen<br />

De vorderingen op deelnemingen betreffen leningen u/g<br />

aan joint ventures, geassocieerde deelnemingen en overige<br />

deelnemingen. De leningen zijn gewaardeerd op nominale<br />

waarde. Voor een bedrag van EUR 13,4 mln. is sprake van<br />

achtergestelde leningen.<br />

De gewogen gemiddelde rentevoet bedraagt per ultimo <strong>2011</strong>:<br />

7,3% (2010: 7,3%).<br />

64


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

4.2 Uitgestelde belastingvordering<br />

(x EUR 1.000)<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

(Im)materiële vaste activa 50.090 53.124<br />

Financiële vaste activa (55.718) -<br />

Voorzieningen 53.882 18.580<br />

Verrekenbare verliezen 24.567 31.923<br />

Hedgereserve ingevolge IAS39 / derivaten 2.674 (13.027)<br />

Overig 355 457<br />

Totaal uitgestelde belastingvordering 75.851 91.056<br />

De latente belastingvorderingen staan in relatie tot de<br />

waardering van (im)materiële vaste activa en in het<br />

verleden gevormde voorzieningen. De vordering inzake<br />

(im)materiële vaste activa is voor een belangrijk deel het<br />

gevolg van de verschillen tussen de fiscale waardering en de<br />

bedrijfseconomische boekwaarde in de jaarrekening per 1<br />

januari 1998 (fiscale openingsbalans voor DELTA).<br />

De uitgestelde belastingverplichting is gerelateerd aan de<br />

verwerving van het additioneel 20% belang in N.V. EPZ,<br />

in relatie tot de negatieve goodwill (boekwinst) die als<br />

commercieel resultaat is verwerkt.<br />

Bij enkele ondernemingen is een uitgestelde belastingvordering<br />

opgenomen voor verrekenbare verliezen die naar verwachting<br />

in de komende jaren kunnen worden gecompenseerd. Per<br />

balansdatum is overleg met de Belastingdienst gaande over het<br />

vaststellen van de omvang van deze verrekenbare verliezen.<br />

Afhankelijk van de uitkomst van deze gesprekken kan<br />

de latente belastingvordering wijzigen. De uitgestelde<br />

belastingvorderingen inzake verliescompensatie worden<br />

jaarlijks beoordeeld en worden opgenomen voor zover, naar<br />

verwachting, verrekening kan plaatsvinden met toekomstige<br />

fiscale resultaten.<br />

Sinds 2006 wordt een hedgereserve gevormd voor<br />

niet-gerealiseerde waardemutaties op derivaten en<br />

handelscontracten ingevolge IAS 39/32. In relatie tot<br />

deze ongerealiseerde resultaten wordt eveneens een<br />

belastinglatentie gevormd. Ultimo <strong>2011</strong> is de betreffende<br />

hedgereserve negatief (debet), hetgeen resulteert in een<br />

toename van de (uitgestelde) belastingvordering.<br />

Ultimo <strong>2011</strong> is een latente belastingvordering ten bedrage<br />

van EUR 21,9 mln. niet in de balans opgenomen vanwege het<br />

feit dat het onzeker is of en op welke termijn de (in binnen- en<br />

buitenland) compensabele verliezen c.q. de belastingvoordelen<br />

gerealiseerd kunnen worden.<br />

4.3 Overige financiële vaste activa<br />

In <strong>2011</strong> zijn sale/leaseback overeenkomsten beëindigd.<br />

De ontvangen aflossingen hebben betrekking op de<br />

terugontvangen gelden uit deposito’s; in het kader van de<br />

sale/leaseback overeenkomsten waren de koopsommen als<br />

zekerheid in deposito verstrekt aan de lessor.<br />

De overige financiële activa bestaan ultimo <strong>2011</strong> voornamelijk<br />

uit vooruitbetalingen.<br />

65


Geconsolideerde jaarrekening<br />

5. Derivaten en risicomanagement<br />

DELTA handelt in contracten voor gas, elektriciteit, kolen, olie,<br />

CO 2<br />

certificaten en valuta voor het lopende kalenderjaar plus<br />

de drie eerstvolgende jaren. DELTA beschouwt de markten<br />

voor deze producten als liquide voor deze periode: hiervoor<br />

zijn betrouwbare prijzen beschikbaar via brokers, beurzen en<br />

dataleveranciers. Reële waarde van commodity-contracten<br />

worden bepaald op basis van deze gepubliceerde prijzen; er<br />

wordt geen gebruik gemaakt van eigen waarderingsmodellen.<br />

De gepubliceerde maand-, kwartaal- en jaarprijzen worden<br />

slechts bewerkt om aan te sluiten op de relatieve perioden<br />

in de trade-systemen. De prijzen voor levering over meer dan<br />

zesendertig maanden worden verder geëxtrapoleerd.<br />

DELTA is contractueel verplicht de forward contracten af te<br />

wikkelen op het einde van de looptijd.<br />

In dit hoofdstuk worden de volgende onderdelen behandeld:<br />

5.1. Derivaten<br />

5.1.1. Samenhang derivaten in de jaarrekening<br />

5.1.2. Derivatenpositie<br />

5.1.3. Verloop van de hedge reserve<br />

5.1.4. Hiërarchie van financiële instrumenten<br />

5.2. Risicomanagement<br />

5.2.1. Risicobeheer<br />

5.2.2. Marktrisico’s<br />

5.2.3. Liquiditeitsrisico<br />

5.2.4. Kredietrisico’s<br />

Voor het afdekken van de renterisico’s maakt DELTA gebruik van<br />

derivaten zoals interest rate swaps. Met behulp van deze swaps<br />

wordt bewerkstelligd dat de variabele rente wordt omgezet in<br />

een vaste rente.<br />

66


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

5.1 Derivaten<br />

5.1.1 Samenhang derivaten in de jaarrekening<br />

(x EUR 1.000)<br />

Activa<br />

<strong>2011</strong><br />

Stand derivaten<br />

Activa<br />

2010<br />

Passiva<br />

<strong>2011</strong><br />

Passiva<br />

2010<br />

Mutatie derivaten<br />

Mutatie <strong>2011</strong><br />

activa<br />

Derivaten op de balans (zie 5.1.2)<br />

Vaste Activa 68.007 51.575 16.432<br />

Vlottende Activa 230.250 219.469 10.781<br />

298.257 271.044 27.213<br />

Mutatie <strong>2011</strong><br />

passiva<br />

Langlopende Verplichting 77.149 31.209 45.940<br />

Kortlopende Verplichting 223.724 164.677 59.047<br />

300.873 195.886 104.987<br />

Overige balansposities gerelateerd aan derivaten<br />

Hedgereserve (zie 5.1.3) (6.044) 41.837 (47.881)<br />

Belastinglatentie (zie 5.1.3) (2.674) 13.027 (15.701)<br />

Minderheidsbelang ivm swaps (zie 5.1.3) (904) (1.366) 462<br />

Subtotaal - - (9.622) 53.498 - (63.120)<br />

Aankoop rentederivaten door netwerkbedrijf 2.250 2.250 -<br />

Gecumuleerde ineffectiviteit (1.453) 247 (1.700)<br />

Gecumuleerde ineffectiviteit (MtM) 6.209 19.163 (12.954)<br />

- - (2.616) 75.158 - (77.774)<br />

Totaal 298.257 271.044 298.257 271.044 27.213 27.213<br />

67


Geconsolideerde jaarrekening<br />

5.1.2 Derivatenpositie<br />

(x EUR 1.000)<br />

Activa Verplichtingen Per saldo<br />

Vaste activa Vlottende activa Langlopend Kortlopend<br />

<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />

Commodity contracten<br />

Gas 23.194 29.844 152.004 151.606 (33.408) (10.164) (145.584) (111.135) (3.794) 60.151<br />

Elektriciteit 27.101 4.604 27.446 26.972 (19.508) (10.631) (28.277) (20.691) 6.762 254<br />

Kolen 428 5.951 5.523 25.466 (1.733) (2.798) (11.219) (18.480) (7.001) 10.139<br />

Olie 2.013 509 5.368 3.461 (623) - (2.498) (871) 4.260 3.099<br />

Overige 1.306 961 10.592 2.001 (13.722) (2.195) (16.218) (5.924) (18.042) (5.157)<br />

Overige derivaten<br />

Valuta contracten 13.167 7.162 29.176 9.963 (5.667) (878) (16.807) (2.406) 19.869 13.841<br />

Renteswaps 798 2.544 141 - (2.488) (4.543) (3.121) (5.169) (4.670) (7.168)<br />

Totaal 68.007 51.575 230.250 219.469 (77.149) (31.209) (223.724) (164.676) (2.616) 75.159<br />

Van de waardemutaties is een bedrag van EUR 63,1 mln. negatief (2010: EUR 139,0 mln. positief) verwerkt via de hedgereserve.<br />

68


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

5.1.3 Verloop van de hedgereserve<br />

De veranderingen in de reële waarde na belastingen van de derivaten vormen onderdeel van de hedgereserve; dit is een niet vrij<br />

uitkeerbare reserve.<br />

De hedgereserve vertoonde het volgende verloop over de afgelopen twee jaar.<br />

(x EUR 1.000)<br />

Commodity contracten<br />

SWAPS<br />

Gas Elek- Kolen Olie CO 2<br />

Valuta Totaal Rente Totaal<br />

triciteit<br />

swaps<br />

2010<br />

Hedgereserve 1-1-2010 bruto (88.908) 45.217 (12.099) (113) (12.972) (2.554) (71.429) (14.051) (85.480)<br />

Mutaties 2010<br />

Opgenomen in Eigen Vermogen 73.268 (11.668) 12.335 (21) 2.888 6.054 82.856 (4.001) 78.855<br />

Vrijval naar resultaat 76.682 (42.321) 9.801 9 6.061 1.503 51.735 8.386 60.121<br />

Totaal mutaties 2010 149.950 (53.989) 22.136 (12) 8.949 7.557 134.591 4.385 138.976<br />

Hedge reserve 31-12-2010 bruto 61.042 (8.772) 10.037 (125) (4.023) 5.003 63.162 (9.666) 53.496<br />

Uitgestelde belasting (15.260) 2.193 (2.509) 31 1.006 (1.251) (15.790) 2.764 (13.026)<br />

Minderheid 1.366 1.366<br />

Hedgereserve 31-12-2010 45.783 (6.579) 7.528 (94) (3.017) 3.752 47.373 (5.536) 41.837<br />

<strong>2011</strong><br />

Hedgereserve 1-1-<strong>2011</strong> bruto 61.042 (8.772) 10.037 (125) (4.023) 5.003 63.162 (9.666) 53.496<br />

Mutaties <strong>2011</strong><br />

Opgenomen in Eigen Vermogen (22.373) 9.530 (8.196) 1.645 (14.482) 12.536 (21.340) (970) (22.310)<br />

Vrijval naar resultaat (37.560) 1.517 (5.649) 1.386 (3.007) (2.663) (45.976) 5.168 (40.808)<br />

Totaal mutaties <strong>2011</strong> (59.933) 11.047 (13.845) 3.031 (17.489) 9.873 (67.316) 4.198 (63.118)<br />

Hedge reserve 31-12-<strong>2011</strong> bruto 1.109 2.275 (3.808) 2.906 (21.512) 14.876 (4.154) (5.468) (9.622)<br />

Uitgestelde belasting (277) (569) 952 (727) 5.378 (3.719) 1.039 1.636 2.675<br />

Minderheid 904 904<br />

Hedgereserve 31-12-<strong>2011</strong> 832 1.706 (2.856) 2.180 (16.134) 11.157 (3.116) (2.928) (6.044)<br />

69


Geconsolideerde jaarrekening<br />

De opbouw van de bruto hedgereserve ultimo <strong>2011</strong> met betrekking tot de commodities kan als volgt worden toegewezen aan de<br />

komende jaren:<br />

Stand Hedge reserve commodities bruto<br />

(x EUR 1.000)<br />

COMMODITIES<br />

Gas Elektriciteit Kolen Olie CO 2<br />

Valuta Totaal<br />

2012 7.367 (5.245) (3.098) 2.457 (7.532) 8.204 2.154<br />

2013 2.204 701 (710) 200 (9.236) 4.139 (2.701)<br />

2014 (8.608) 6.879 - 248 (4.744) 2.533 (3.692)<br />

2015 145 (60) - - - - 85<br />

Totaal 1.109 2.275 (3.808) 2.906 (21.512) 14.876 (4.154)<br />

De vrijval uit de hedgereserve naar het resultaat komt ten gunste van de operationele brutomarge.<br />

De verwachte kasstromen vallen niet altijd samen met het<br />

moment van opname in het resultaat. De reden hiervoor is dat<br />

in sommige hedges een zogenaamd tijdsverschuivend effect zit.<br />

Dit is bijvoorbeeld het geval bij de meeste gashedges waarbij<br />

de gasprijs voor het eerste kwartaal van een jaar bepaald<br />

kan worden door de gemiddelde olie prijs over het halve jaar<br />

voorafgaand aan dat kwartaal. De waarde van de swaps die<br />

gebruikt worden in zo’n hedgerelatie en die settelen in het<br />

halve jaar voorafgaande aan het kwartaal van levering, wordt<br />

tot het kwartaal van levering meegenomen in de hedgereserve<br />

en wordt ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht<br />

ten tijde van het eerste kwartaal van levering. De maximale<br />

tijdsverschuiving bij contracten die in een hedgerelatie worden<br />

gebracht, bedraagt 9 maanden.<br />

Er is in het afgelopen jaar geen sprake geweest van<br />

hedgerelaties die gediscontinueerd zijn in verband met het niet<br />

doorgaan van een verwachte transactie.<br />

70


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

5.1.4 Hiërarchie van financiële instrumenten<br />

De financiële instrumenten, gewaardeerd tegen reële waarde, zijn geclassificeerd volgens onderstaande hiërarchie zoals vereist<br />

door IFRS 7 “Toelichting Financiële Instrumenten”:<br />

Niveau 1: Genoteerde prijzen (niet-aangepast) op actieve markten voor identieke activa of verplichtingen;<br />

Niveau 2: Andere inputs dan de in niveau 1 ondergebrachte genoteerde prijzen die voor het actief of de verplichting waarneembaar<br />

zijn, hetzij direct (bijvoorbeeld als prijzen) hetzij indirect (bijvoorbeeld afgeleid van prijzen);<br />

Niveau 3: Inputs voor het actief of de verplichting die niet zijn gebaseerd op waarneembare marktgegevens (niet-waarneembare<br />

inputs).<br />

Activa en Passiva gewaardeerd tegen reële waarde<br />

(x EUR 1.000)<br />

Reële waarde hiërarchie<br />

Totaal 31 december Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3<br />

<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />

Activa<br />

Derivaten 298.257 271.044 - - 298.257 271.044 - -<br />

Deelnemingen < 20% 29.273 7.795 - - - - 29.273 7.795<br />

Totaal activa 327.530 278.839 - - 298.257 271.044 29.273 7.795<br />

Passiva<br />

Derivaten 300.873 195.885 - - 300.873 195.885 - -<br />

Putoptie 146.511 138.913 - - - - 146.511 138.913<br />

Totaal passiva 447.384 334.798 - - 300.873 195.885 146.511 138.913<br />

De reële waarde van de overige deelnemingen (< 20%) is t.o.v.<br />

ultimo 2010 gestegen door met name de herwaardering van de<br />

participatie in N.V. KEMA.<br />

De putopties zijn verstrekt aan de minderheidsaandeelhouder<br />

in het kader van de overname van Indaver in 2007 en kunnen<br />

worden uitgeoefend in de periode maart 2012-2014.<br />

Het aan de minderheidsaandeelhouders in Indaver toe te<br />

rekenen aandeel in het resultaat van de vennootschap wordt<br />

toegerekend aan de verplichtingen met betrekking tot de<br />

putopties.<br />

De uitoefenprijs van de opties is te bepalen op basis van een<br />

discounted cash flow methodiek, waarbij diverse schattingen<br />

aan de orde zijn. Om deze reden hanteert DELTA een<br />

bandbreedte ten aanzien van de bepaling van de fair value van<br />

de putopties. De waardering van de putopties per balansdatum<br />

past binnen deze bandbreedte.<br />

Er hebben gedurende <strong>2011</strong> geen herclassificaties<br />

plaatsgevonden tussen de drie niveaus van de reële<br />

waardehiërarchie.<br />

71


Geconsolideerde jaarrekening<br />

5.2 Risicomanagement<br />

5.2.1 Risicobeheer<br />

Het risicobeleid van DELTA is erop gericht om op korte termijn<br />

de gevolgen van koersschommelingen te beperken en op<br />

lange termijn de vigerende marktprijzen te volgen. Onder<br />

verantwoordelijkheid van het statutaire bestuur heeft het Risk<br />

Management Committee procedures en limieten op het gebied<br />

van risicobeheersing vastgesteld. Deze procedures omvatten<br />

zowel procedures en richtlijnen met betrekking tot het<br />

risicomanagement voor de gehele onderneming als procedures<br />

en richtlijnen die betrekking hebben op specifieke gebieden.<br />

Het Risk Management Committee is verantwoordelijk voor<br />

de handhaving van het risicomanagementbeleid. De afdeling<br />

Group Internal Control is verantwoordelijk voor de operationele<br />

uitvoering van dit toezicht en rapporteert daarover aan het Risk<br />

Management Committee.<br />

Door gebruik te maken van financiële instrumenten mitigeert<br />

DELTA commodity marktrisico’s, valuta risico’s, rente<br />

risico’s, liquiditeitsrisico en kredietrisico’s. Hiervoor zijn de<br />

randvoorwaarden vastgelegd in het Risk Policy Document en in<br />

het Treasury Statuut.<br />

5.2.2 Marktrisico’s<br />

5.2.2.1 Commodity prijsrisico’s<br />

Marktrisico’s vloeien voort uit prijsbewegingen in de inkoop- en<br />

verkoopmarkten waarin DELTA actief is (gas, elektriciteit, kolen,<br />

olie, CO 2<br />

, valuta, transportcapaciteit, import/exportcapaciteit,<br />

etc). Deze risico’s worden systematisch beheerst, waarbij<br />

DELTA, afhankelijk van de verwachte prijsontwikkelingen,<br />

activa inzet en posities inneemt. Deze posities worden op<br />

dagelijkse basis gevolgd. Handelsrisico’s worden beperkt door<br />

strikte toepassing van een stelsel van limieten.<br />

In onderstaande beschrijvingen worden de verschillende<br />

soorten risico’s beschreven en de wijze waarop DELTA met deze<br />

risico’s omgaat.<br />

72


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

5.2.2.2 Value-at-Risk<br />

DELTA hanteert in de commoditymarkten waarin zij opereert<br />

de Value-at-Risk-methodiek (VaR) om de marktrisico’s<br />

te berekenen en te beoordelen. Hierbij wordt een aantal<br />

aannames voor diverse veranderingen in marktomstandigheden<br />

gehanteerd. Binnen DELTA is VaR een belangrijk instrument<br />

voor de toetsing van het marktrisico. De VaR geeft, met een<br />

betrouwbaarheid van 95%, de maximale daling van de waarde<br />

van de portefeuille aan als gevolg van prijsveranderingen over<br />

een periode van drie dagen (derhalve kan in 5% van de gevallen<br />

de waardedaling van de portefeuille de VaR overstijgen). De<br />

VaR wordt bepaald via Monte Carlo simulatie op basis van<br />

historische volatiliteit en correlaties. Doordat portfolio’s<br />

tegengestelde posities bevatten en er een onderlinge correlatie<br />

is, is de VaR op de totale portfolio kleiner dan de som van de<br />

individuele portfolio’s.<br />

Binnen DELTA is VaR een belangrijk instrument voor het beheer<br />

van de portfolio’s en deze wordt daarom dagelijks berekend en<br />

gerapporteerd. Halverwege <strong>2011</strong> is overgestapt op een andere<br />

onderverdeling van de totale portfolio. Ter vergelijking is de VaR<br />

op de totale portfolio per eind <strong>2011</strong> weergegeven in de oude en<br />

de nieuwe onderverdeling.<br />

De VaR voor het Asset Book en voor de totale portfolio wordt<br />

wel dagelijks gerapporteerd maar is geen sturingsparameter.<br />

Het Asset Book wordt gehedged via een vooraf vastgesteld<br />

afbouwschema om de gemiddelde marktwaarde te incasseren.<br />

Afwijkingen van dit afbouwschema vallen binnen de Trade<br />

Books, waarvoor VaR wel de leidende risicomaatstaf is. Deze<br />

bevond zich gedurende het jaar binnen de daaraan gestelde<br />

limiet.<br />

Value at Risk<br />

(x EUR 1.000)<br />

Vorige methodiek<br />

Value at Risk<br />

31-12-2010 31-12-<strong>2011</strong><br />

Trading Portfolio 2.275 1.537<br />

Gashedge Portfolio 1.768 2.223<br />

Sales Portfolio 747 83<br />

Generation & Allocation Portfolio 13.099 12.479<br />

Diversificatie over Portfolio’s (5.383) (4.894)<br />

Totaal 12.506 11.428<br />

Nieuwe methodiek<br />

Value at Risk<br />

31-12-<strong>2011</strong><br />

Asset Book 11.436<br />

Trade Books 2.097<br />

Diversificatie over Portfolio’s (2.105)<br />

Totaal 11.428<br />

73


Geconsolideerde jaarrekening<br />

5.2.2.3 Cash flow hedges<br />

DELTA gebruikt financiële instrumenten om fluctuaties in<br />

verwachte cash flows zoveel mogelijk te beperken. Om de<br />

gevolgen van toekomstige veranderingen in marktprijzen<br />

te beheersen maakt DELTA gebruik van derivaten zoals<br />

termijncontracten, opties en swaps. De hedging instrumenten<br />

zijn derivaten in de door DELTA verhandelde commodities welke<br />

afgesloten worden om het cash flow-, prijs- en valutarisico te<br />

beperken. Hedge-accounting wordt toegepast om de totale<br />

waardemutatie van deze derivaten te dempen.<br />

Waar toegestaan neemt DELTA deze financiële instrumenten<br />

en fysieke aankoop- en verkoopcontracten boekhoudkundig<br />

op in een cash flow hedge relatie onder IAS 39. Hierbij is het<br />

hedged item de toekomstige aankooptransactie (centrales,<br />

lange termijn sourcing) of verkooptransactie (sales) van gas of<br />

elektriciteit.<br />

(x EUR 1.000)<br />

Bedrag reële waarde<br />

<strong>2011</strong> 2012 2013 2014 2015 en later Totaal Gemiddelde prijs Contract waarde<br />

Gas forwards (3.805) 752 (10.561) - (13.614) 0,249 (379.492)<br />

Forwards<br />

(505) 1.549 9.812 - 10.855 56,043 194.225<br />

elektriciteit<br />

Kolen swaps (1.622) (687) - - (2.309) 89,742 (67.092)<br />

Olie swaps 1.781 658 367 - 2.807 664,125 (151.765)<br />

CO 2<br />

forwards (5.903) (8.189) (4.747) - (18.839) 14,476 (42.423)<br />

Valutaswaps 9.070 3.694 3.070 - 15.834 0,865 (357.443)<br />

Totaal (984) (2.223) (2.060) - (5.266)<br />

2010 <strong>2011</strong> 2012 2013 2014 en later Totaal Gemiddelde prijs Contract waarde<br />

Gas swaps 1.560 - - - 1.560 0,24 54.880<br />

Gas swaps (heren) 3.903 - - - 3.903 0,22 (60.644)<br />

Gas forwards 26.437 14.892 1.297 - 42.626 0,21 (322.471)<br />

Forwards<br />

7.825 (1.234) (2.289) - 4.302 56,24 33.179<br />

elektriciteit<br />

Kolen swaps 6.491 1.797 747 - 9.035 75,85 (66.194)<br />

Olie forwards (196) - - - (196) 563,29 5.971<br />

Olie swaps 320 196 - - 516 573,64 (11.139)<br />

CO 2<br />

forwards (3.443) (753) (668) - (4.864) 16,71 (37.675)<br />

Valutaswaps 1.952 3.496 279 - 5.727 0,97 (194.508)<br />

Totaal 44.849 18.394 (634) - 62.609<br />

74


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

In de hedgereserve is de waardeontwikkeling van<br />

onderliggende derivaten opgenomen in de periode dat deze<br />

opgenomen zijn in een effectieve hedgerelatie. De in het<br />

overzicht ‘cash flow hedge’ weergegeven derivaten betreffen<br />

de derivaten die per balansdatum opgenomen zijn in een<br />

hedgerelatie.<br />

Een mismatch ontstaat doordat:<br />

• in het overzicht ‘cash flow hedge’ ook het ineffectieve deel<br />

van de hedge instrumenten is opgenomen;<br />

• de waardeontwikkeling in de hedge instrumenten tot het<br />

aangaan van een hedge relatie ook is opgenomen in het<br />

overzicht ‘cash flow hedge’;<br />

• in de hedge-reserve de waardeontwikkeling ook is<br />

opgenomen van de hedge instrumenten welke in het verleden<br />

waren opgenomen in een hedge relatie, doch per einde<br />

boekjaar niet daarin zijn opgenomen.<br />

De in de hedge reserve gerapporteerde waarden houden<br />

rekening met de toewijzingsdatum van een instrument in<br />

een hedge relatie; deze kan afwijken van de handelsdatum.<br />

Daarnaast wordt in de hedge reserve alleen het effectieve<br />

gedeelte van de totale in de hedge toegewezen reële waarde<br />

van de hedge instrumenten meegenomen.<br />

5.2.2.4 Valutarisico’s<br />

Valutarisico’s hebben betrekking op het prijsrisico dat<br />

samenhangt met de wijziging van wisselkoersen. Het<br />

risicobeleid van DELTA is er op gericht om valutarisico’s op<br />

ingenomen posities in vreemde valuta af te dekken. Voor het<br />

afdekken van de risico’s gebruikt DELTA financiële instrumenten<br />

om fluctuaties in verwachte kasstromen zoveel mogelijk te<br />

voorkomen. Ingenomen valutaposities, welke voortvloeien<br />

uit afgesloten (commodity)contracten, worden dagelijks<br />

gerapporteerd aan de afdeling Treasury en op groepsniveau<br />

aldaar afgedekt. Valutarisico limieten worden periodiek in<br />

overleg met het Risk Management Comittee vastgesteld en<br />

vervolgens bewaakt door de afdeling Treasury.<br />

Ten behoeve van de omrekening van in de balans begrepen<br />

valutaposities zijn de volgende koersen gebruikt:<br />

30/12/<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

Middenkoersen<br />

Amerikaanse dollar 1,2933 1,3375<br />

Britse pond 0,8353 0,8616<br />

75


Geconsolideerde jaarrekening<br />

5.2.2.5 Renterisico’s<br />

Het risicobeleid van DELTA met betrekking tot renterisico’s is er<br />

op gericht om de invloed van renteschommelingen te beperken.<br />

Voor het afdekken van de risico’s maakt DELTA gebruik van<br />

derivaten zoals interest rate swaps.<br />

Afgedekte leningen<br />

DELTA heeft een aantal renteswaps. Deze swaps zijn alle<br />

effectief per balansdatum. De gevoeligheid is berekend door de<br />

floating spot met 10% te verhogen respectievelijk te verlagen.<br />

De swaps zijn effectief. Enkele van deze rente derivaten zijn<br />

te classificeren als optiecontracten waarvoor de uitzondering<br />

genoemd in IAS 39, alinea 74, geldt. De verandering in de<br />

intrinsieke waarde wordt verwerkt in de hedge reserve, de<br />

verandering in de tijdswaarde wordt verwerkt in de winsten-verliesrekening.<br />

In de tabel is het verschil van de 10%<br />

stijging, dan wel 10% daling weergegeven ten opzichte van de<br />

boekwaarde per 31 december <strong>2011</strong>. Over de rente derivaten<br />

wordt geen Value-at-Risk (VaR) berekend.<br />

Gevoeligheidsanalyse renterisico’s<br />

(x EUR 1.000)<br />

Positie<br />

31 december<br />

Waarde t.o.v.<br />

yieldcurve<br />

Stijging 10% Daling 10%<br />

Waardestijging<br />

t.o.v. actuele balans<br />

Waarde t.o.v.<br />

yieldcurve<br />

Waardedaling t.o.v.<br />

actuele balans<br />

<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />

Derivaat<br />

Derivaat (4.670) (7.168) (4.103) (5.656) 568 1.512 (5.196) (8.564) (526) (1.396)<br />

Uitgestelde belasting 1.636 2.765 1.545 2.419 (91) (346) 1.728 2.975 92 210<br />

Totaal (3.034) (4.403) (2.558) (3.237) 476 1.166 (3.469) (5.589) (434) (1.186)<br />

Renteswaps<br />

Hedgereserve 2.928 5.534 2.757 4.737 (171) (797) 3.100 5.929 172 395<br />

Minderheid 904 1.366 854 1.238 (50) (128) 955 1.486 50 120<br />

Totaal 3.832 6.900 3.611 5.975 (222) (925) 4.055 7.415 222 515<br />

Resultaat swaps<br />

Totaal 1.453 (246) 1.198 (487) (255) (241) 1.665 425 212 671<br />

76


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

De rentederivaten laten per 31 december <strong>2011</strong> een schuldpositie<br />

zien. Bij een hogere yieldcurve neemt deze schuldpositie af.<br />

De hedgereserve in verband met renteswaps heeft per 31<br />

december <strong>2011</strong> een debetstand binnen het ‘Eigen Vermogen’.<br />

Bij een hogere yieldcurve ontstaat een lagere debetstand<br />

binnen het ‘Eigen Vermogen’.<br />

Niet afgedekte leningen<br />

Als de interestpercentages op niet afgedekte rentedragende<br />

leningen met een variabele rente 10% hoger dan wel lager<br />

zouden zijn dan de stand op 31 december <strong>2011</strong> en alle andere<br />

variabelen constant worden gehouden, zou het resultaat (voor<br />

minderheidsbelangen) dalen respectievelijk stijgen met EUR 0,6<br />

mln. per jaar.<br />

5.2.3. Liquiditeitsrisico<br />

Liquiditeitsrisico is het risico dat DELTA onvoldoende financiële<br />

middelen ter beschikking heeft om aan zijn verplichtingen te<br />

voldoen.<br />

Het beleid van DELTA op het gebied van kapitaalbeheer is<br />

er op gericht om het beheer van de liquide middelen en het<br />

aantrekken en aflossen van financiële middelen zoveel mogelijk<br />

te centraliseren in de holdingmaatschappij DELTA N.V. Op basis<br />

van het ondernemingsplan wordt jaarlijks het financieringsplan<br />

opgesteld dat richting geeft aan de activiteiten van de afdeling<br />

Treasury van DELTA N.V.<br />

Een onderdeel hiervan is de jaarlijkse vaststelling van de<br />

verhouding tussen kort en lang vreemd vermogen.<br />

Ten behoeve van de noodzakelijke flexibiliteit in verband met<br />

de uitvoering van strategische projecten, beschikt DELTA over<br />

een standby kredietfaciliteit van EUR 500 mln. welke eind <strong>2011</strong><br />

is benut voor een bedrag van EUR 300 mln.<br />

Twee onderdelen van de DELTA Groep hebben een eigen<br />

financieringslijn, te weten:<br />

1. De Indaver groep beheert het eigen liquiditeitsrisico en<br />

financieringsrisico binnen de kaders van het DELTA beleid.<br />

Door het aanhouden van adequate reserves en voldoende<br />

gecommitteerde kredietlijnen. De Indaver groep heeft<br />

ultimo <strong>2011</strong> voor EUR 324 mln. aan (krediet)faciliteiten en<br />

uitstaande leningen, waarvan EUR 107,8 mln. onbenut.<br />

2. DELTA Netwerkbedrijf heeft, in overeenstemming met de<br />

Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON), eigen faciliteiten ter<br />

grootte van EUR 190 mln. per balansdatum.<br />

De creditrating van DELTA afgegeven door Standards & Poor’s is<br />

in <strong>2011</strong> verbeterd van BBB naar BBB+ met een stable outlook.<br />

77


Geconsolideerde jaarrekening<br />

Om inzicht te verschaffen in het liquiditeitsrisico zijn in de<br />

volgende tabel de contractuele looptijden weergegeven van de<br />

financiële verplichtingen:<br />

De contractuele looptijd van de financiële verplichtingen geeft<br />

de te verwachten uitgaande kasstromen weer met betrekking<br />

tot de op de balansdatum uitstaande schulden.<br />

Onder de post “overige” zijn met name de vooruit ontvangen<br />

omzet, de actuele belastingen en de putoptie verwerkt.<br />

(x EUR 1.000)<br />

Contractuele looptijd van financiële verplichtingen ultimo <strong>2011</strong><br />

< 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar Totaal<br />

Crediteuren 324.381 - - 324.381<br />

Rentedragende leningen 97.801 468.649 116.857 683.307<br />

Derivaten 223.724 77.149 - 300.873<br />

Overige 308.628 97.298 2.273 408.199<br />

Totaal 954.534 643.096 119.130 1.716.760<br />

Te betalen rente 13.100 39.222 9.393 61.716<br />

Contractuele looptijd van financiële verplichtingen ultimo 2010<br />

< 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar Totaal<br />

Crediteuren 227.303 - - 227.303<br />

Rentedragende leningen 86.069 235.414 215.594 537.077<br />

Derivaten 164.677 31.209 - 195.886<br />

Overige 246.755 230.303 - 477.058<br />

Totaal 724.804 496.926 215.594 1.437.324<br />

Te betalen rente 10.987 38.003 12.971 61.960<br />

78


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

5.2.4. Kredietrisico’s<br />

Kredietrisico betreft het verlies dat zou kunnen ontstaan<br />

indien een tegenpartij in gebreke blijft bij het voldoen aan<br />

de contractuele verplichting. DELTA heeft kredietlimieten<br />

opgesteld met betrekking tot haar externe tegenpartijen<br />

teneinde het kredietrisico te beperken.<br />

Een intern kredietbeoordelingssysteem stelt voor elke<br />

externe tegenpartij een kredietlimiet vast. Dit interne<br />

beoordelingssysteem is gebaseerd op beschikbare,<br />

gepubliceerde informatie over de betreffende onderneming<br />

of de garantsteller daarvan (jaarverslagen, creditratings,<br />

etc.). Voor eindgebruikers waarmee DELTA al eerder<br />

zaken heeft gedaan, is het historische betaalgedrag een<br />

belangrijke afweging voor het al dan niet aangaan van een<br />

leveringscontract.<br />

DELTA hanteert verschillende instrumenten om kredietrisico’s te<br />

beheersen, waaronder het handelen onder standaardcontracten<br />

en voorwaarden, het handelen via beurzen, het diversifiëren<br />

naar eindgebruikers en het vragen van garanties.<br />

Indien de creditrating van een externe tegenpartij of de<br />

garantsteller daarvoor niet (langer) Investment grade is, wordt<br />

geen (additioneel) kredietrisico geaccepteerd.<br />

Ultimo <strong>2011</strong> ziet de procentuele verdeling van de creditrating<br />

van de externe tegenpartijen van DELTA over de verschillende<br />

ratingklassen er als volgt uit:<br />

Kredietbeoordeling tegenpartijen<br />

<strong>2011</strong><br />

2010<br />

30%<br />

25%<br />

20%<br />

15%<br />

10%<br />

5%<br />

0%<br />

AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB-<br />

79


Geconsolideerde jaarrekening<br />

6. Voorraden<br />

(x EUR 1.000)<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

Grondstoffen 9.979 9.212<br />

Hulpmateriaal 4.429 3.501<br />

Eindprodukt 654 277<br />

Handelsgoederen 4.440 4.371<br />

Totaal 19.502 17.361<br />

af: Voorziening incourante voorraden (2.199) (2.386)<br />

Totaal Voorraden 17.303 14.975<br />

80


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

7. Vorderingen<br />

(x EUR 1.000)<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

Handelsdebiteuren 390.303 310.179<br />

Actuele vennootschapsbelasting 0 15.898<br />

Actuele overige belastingen 7.324 45.167<br />

Totaal belastingen 7.324 61.065<br />

Liquide middelen niet direct opeisbaar 19.075 2.884<br />

Kortlopend deel langlopende uitgegeven gelden 5.390 4.029<br />

Overige en overlopende activa 22.164 36.878<br />

Totaal overige vorderingen 46.629 43.791<br />

Totaal Vorderingen (exclusief derivaten) 444.256 415.035<br />

De liquide middelen, die niet direct opeisbaar zijn betreffen<br />

aangehouden geldmiddelen in het kader van de handelsactiviteiten<br />

op de Endex.<br />

Op de vorderingen op handelsdebiteuren is een voorziening in<br />

verband met mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht van<br />

EUR 13,8 mln. (2010: EUR 15,2 mln.).<br />

De handelsdebiteuren zijn in <strong>2011</strong> fors gestegen als gevolg van<br />

toegenomen hoeveelheid handelsactiviteiten op de Endex.<br />

Ook de crediteurenpositie is daardoor in <strong>2011</strong> fors gestegen.<br />

81


Geconsolideerde jaarrekening<br />

Ouderdomsanalyse Handelsdebiteuren<br />

per 31-12-<strong>2011</strong><br />

Ouderdom <strong>2011</strong> 2010<br />

(dagen) (x EUR 1.000)<br />

< 30 365.520 288.615<br />

31-60 18.050 15.403<br />

61-90 2.827 2.990<br />

91-120 2.038 2.273<br />

> 120 15.663 16.115<br />

Operationele debiteuren (bruto) 404.097 325.395<br />

Voorziening voor dubieus (13.794) (15.216)<br />

Operationele debiteuren (netto) 390.303 310.179<br />

In de categorie “< 30 dagen” is voor een bedrag van EUR 154,7<br />

mln. (in 2010: EUR 89,0 mln.) vorderingen voortvloeiend<br />

uit handelsactiviteiten op de Endex opgenomen. Deze<br />

debiteurenposities worden altijd binnen een maand tussen de<br />

partijen vereffend. Gelet op het verschil in betalingstermijnen<br />

bij de verschillende bedrijfsonderdelen wordt de voorziening<br />

voor oninbaarheid voldoende geacht.<br />

Mutaties in voorziening voor dubieuze debiteuren<br />

(x EUR 1.000)<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Voorziening per 1 januari 15.216 25.082<br />

Onttrekking wegens oninbare vorderingen (3.787) (12.145)<br />

Dotaties/vrijval 2.365 2.279<br />

Voorziening per 31 december 13.794 15.216<br />

In 2010 is het debiteurenbestand opgeschoond waardoor de<br />

onttrekkingen wegens oninbare vorderingen hoger zijn dan in<br />

<strong>2011</strong>.<br />

82


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

8. Liquide middelen<br />

Onder de liquide middelen zijn niet alleen de geldmiddelen<br />

opgenomen, maar ook kasequivalenten die zonder materieel<br />

risico van waardeverandering in liquide middelen kunnen<br />

worden omgezet.<br />

(x EUR 1.000)<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

Deposito’s 29.308 28.307<br />

Kas/Bank/Giro 23.082 21.103<br />

Totaal Liquide Middelen 52.390 49.410<br />

De bedragen welke op deposito zijn geplaatst vallen vrij binnen<br />

een termijn van 3 maanden.<br />

83


Geconsolideerde jaarrekening<br />

9. Voorzieningen<br />

(x EUR 1.000)<br />

Totaal<br />

Milieu<br />

herstelkosten<br />

Verlieslatende<br />

contracten<br />

Personeels<br />

kosten<br />

Amovering<br />

voorziening<br />

Overige<br />

voorzieningen<br />

Boekwaarde per 1 januari 2010 92.538 62.500 13.250 4.989 1.828 9.971<br />

Terugboeking kortlopend gedeelte van<br />

4.364 524 - 851 - 2.989<br />

voorzieningen<br />

Dotaties 16.260 - 11.900 360 4.000 -<br />

Rentedotaties 4.220 3.101 663 119 - 337<br />

Onttrekkingen (4.063) (410) (1.211) (652) - (1.789)<br />

Overige mutaties (484) (9) 9 (2) (1.828) 1.345<br />

Boekwaarde per 31 december 2010 112.835 65.705 24.611 5.665 4.000 12.854<br />

Kortlopend gedeelte van voorzieningen (17.331) (10.157) - (886) (4.000) (2.288)<br />

Boekwaarde per 1 januari <strong>2011</strong> 95.504 55.548 24.611 4.780 - 10.565<br />

Terugboeking kortlopend gedeelte van<br />

17.331 10.157 - 886 4.000 2.288<br />

voorzieningen<br />

Dotaties 159.265 158.954 311 - -<br />

Rentedotaties 3.717 3.262 - 114 - 341<br />

Vrijval (19.938) - (18.006) (390) (526) (1.016)<br />

Onttrekkingen (3.039) (440) - (816) - (1.783)<br />

Overige mutaties (140) (166) 1 202 - (177)<br />

Boekwaarde per 31 december <strong>2011</strong> 252.700 68.361 165.560 5.086 3.474 10.219<br />

Kortlopend gedeelte van voorzieningen (15.876) (9.710) - (830) (3.474) (1.862)<br />

Boekwaarde per 31 december <strong>2011</strong> 236.824 58.651 165.560 4.256 - 8.357<br />

84


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

De vrijval die binnen een jaar is gepland ad EUR 15,9 mln.<br />

(2010: EUR 17,3 mln.) is opgenomen onder de kortlopende<br />

verplichtingen.<br />

Milieu herstelkosten<br />

Binnen Indaver zijn voorzieningen gevormd voor de<br />

eindafdichting en nazorg van de afvalbergingen welke<br />

thans in gebruik zijn. Er wordt verwacht dat gedurende de<br />

eerstvolgende 5 jaar een bedrag van ca. EUR 15,0 mln. aan<br />

de voorziening onttrokken zal worden. De kosten worden<br />

door het management geraamd volgens de ‘best estimate’<br />

methode op basis van de huidige technologie en de kennis<br />

aangaande technologische ontwikkelingen. Discontering heeft<br />

plaatsgevonden op basis van 4,67% (2010: 4,67%) voor de<br />

Belgische afvalbergingen en op basis van 5,0% voor de Duitse<br />

en Nederlandse afvalbergingen (2010: 5,0%).<br />

Voor de pré-nazorg, eindafdekking en recreatieve inrichting<br />

van de afvalberging Derde Merwedehaven is tot 2020 circa EUR<br />

31,9 mln. benodigd (prijspeil <strong>2011</strong>). De onttrekkingen zullen<br />

plaatsvinden vanaf 2017.<br />

Voor de pré-nazorg en eindafdekking van de afvalberging<br />

Noord- en Midden Zeeland is tot 2025 circa EUR 22,5 mln.<br />

(prijspeil <strong>2011</strong>) benodigd. De onttrekkingen zullen plaatsvinden<br />

vanaf 2017.<br />

Het kortlopend gedeelte van de voorziening heeft met name<br />

betrekking op de in 2005 gesloten afvalberging Koegorspolder.<br />

De grote prijsdruk die is ontstaan op de elektriciteitsprijzen in<br />

Noordwest Europa als gevolg van de economische ontwikkeling<br />

in relatie tot de beschikbare productiecapaciteit en anderzijds<br />

de stijging van de brandstofprijzen als gevolg van de wereldwijd<br />

toenemende vraag, hebben opnieuw genoodzaakt tot de<br />

vorming van voorzieningen voor verlieslatende contracten;<br />

voor zover deze gerelateerd zijn aan een joint venture of<br />

geassocieerde deelneming, is de dotatie aan de voorziening<br />

verantwoord onder het “resultaat uit deelneming” vanwege het<br />

causaal verband tussen het resultaat van de deelneming en de<br />

vorming van de voorziening; bij een disconteringsvoet van<br />

4,5% (2010: 4,5%) heeft dit geleid tot een dotatie van ruim<br />

EUR 158 mln.<br />

Personeelskosten<br />

Deze voorzieningen zijn gevormd om aan bestaande<br />

toekomstige financiële verplichtingen te kunnen voldoen.<br />

DELTA kent op basis van CAO-afspraken een<br />

diensttijdgebonden uitkering toe aan personeelsleden.<br />

Vanaf het moment van indiensttreding wordt voor deze<br />

uitkeringen een voorziening gevormd op basis van verstreken<br />

dienstjaren, verwachte prijs- en salarisstijgingen en kansen op<br />

ontslag, invaliditeit en sterfte. De disconteringsvoet bedraagt<br />

4,5% (2010: 4,5%).<br />

Daarnaast is in het kader van de overgangsmaatregel m.b.t.<br />

de ziektekostenverzekering van IZA/IZR voor ex-medewerkers.<br />

Deze maatregel is in 2006 met de sociale partners<br />

overeengekomen voor een periode van 10 jaar.<br />

Verlieslatende contracten<br />

In het licht van de huidige ontwikkelingen van de marktprijzen<br />

zijn enkele in het verleden afgesloten energie inkoop/<br />

verkoopcontracten niet meer renderend. Daarnaast heeft ook<br />

de emissiewetgeving een negatieve invloed op de kosten van<br />

enkele productiecentrales, hetgeen eveneens leidt tot een<br />

negatieve impact op de brutomarge van leveringscontracten.<br />

Daarom wordt ter afdekking van het onrendabele deel van<br />

deze contracten een voorziening getroffen. De jaarlijkse<br />

onttrekkingen komen ten gunste van de brutomarge. De<br />

voorzieningen worden ieder jaar opnieuw beoordeeld in<br />

het licht van de ontwikkelingen op de elektriciteits- en<br />

brandstofmarkten en de emissiewetgeving.<br />

85


Geconsolideerde jaarrekening<br />

Overige voorzieningen<br />

Dit betreft onder andere een voorziening in het kader van het<br />

Bedrijfsmilieuactieplan (BMAP). Resterende verplichtingen<br />

voortvloeiend uit activiteiten welke in het verleden ten laste<br />

van de BMAP zijn uitgevoerd, worden op deze voorziening in<br />

mindering gebracht.<br />

Binnen Indaver zijn voorzieningen opgenomen voor verwachte<br />

kosten als gevolg van vastgestelde verontreinigingen op<br />

bepaalde locaties.<br />

Pensioenverplichtingen<br />

DELTA heeft de pensioenverplichtingen ondergebracht bij<br />

pensioenfondsen in Nederland, met name bij het ABP.<br />

De pensioenpremies die DELTA afdraagt aan de<br />

pensioenfondsen zijn gebaseerd op verwachtingen aangaande<br />

de ontwikkeling van inflatie, de stijging van salarissen, de<br />

vergrijzing van het personeelsbestand, de sterftekansen en de<br />

rendementen van de beleggingsportefeuille van het betreffende<br />

pensioenfonds.<br />

Door het ABP branchepensioenfonds is aangegeven<br />

dat er geen consistente en betrouwbare basis is om<br />

de pensioenverplichting, fondsbeleggingen en kosten<br />

toe te rekenen aan de separate deelnemende partijen.<br />

Dientengevolge maakt DELTA gebruik van de vrijstelling onder<br />

IAS 19 om de toegezegde pensioenregeling te behandelen als<br />

een toegezegde bijdrageregeling.<br />

Pensioenverplichtingen inzake Indaver<br />

Indaver voert een “defined benefit plan” voor medewerkers<br />

van Indaver Holding en sommige deelnemingen die voor<br />

31 december 2007 onderdeel uitmaakten van de Indaver<br />

groep. Het betreft twee polissen afgesloten bij verschillende<br />

verzekeringsmaatschappijen.<br />

Daarnaast kent Indaver “unfunded defined benefit plans” voor<br />

de medewerkers van Indaver Deutschland GmbH in Duitsland.<br />

Voor nieuwe medewerkers die na 1 januari 2008 in dienst zijn<br />

getreden bij de Holding en bij sommige deelnemingen in België<br />

als ook voor de medewerkers van Indaver Ierland voert Indaver<br />

“defined contribution plans”.<br />

Op basis van deze uitgangspunten resulteren voor Indaver<br />

onderstaande lange termijn verplichtingen:<br />

(x EUR 1.000)<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

Pensioenverplichtingen 21.869 21.874<br />

Totaal Pensioenverplichtingen 21.869 21.874<br />

Daarnaast zijn onder kortlopende schulden<br />

pensioenverplichtingen opgenomen voor een bedrag van<br />

EUR 1,0 mln. (2010: EUR 1,1 mln.).<br />

86


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

Pensioenvoorzieningen inzake Indaver<br />

(x EUR 1.000)<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

België Duitsland België Duitsland<br />

1. Netto verplichting<br />

Contante waarde van de bruto verplichting 24.189 12.877 21.908 13.543<br />

Reële waarde van de fondsbeleggingen (19.922) - (19.136) -<br />

Contante waarde van de netto verplichtingen 4.267 12.877 2.772 13.543<br />

Nog niet opgenomen pensioenkosten van verstreken jaren - - - -<br />

Actuariële winsten of verliezen 6.313 (1.526) 7.813 (2.347)<br />

Toegezegde bijdrage regeling met eenvoudige actuariële berekening 175 759 115 1.121<br />

Netto verplichting opgenomen in de balans 10.755 12.110 10.700 12.317<br />

2. Wijzigingen in de contante waarde<br />

Verplichting per 1 januari 21.908 13.543 23.116 12.273<br />

Betaalde bijdragen 1.579 329 1.854 280<br />

Interestkosten 1.031 651 1.200 660<br />

Actuariële winsten 1.007 (765) (3.962) 775<br />

Bijdragen door deelnemers 263 - 261 -<br />

Betaalde kosten (55) - (53) -<br />

Betaalde premies (272) - (262) -<br />

Betaalde vergoedingen (1.267) (881) (275) (351)<br />

Netto transfer in/uit - - 41 -<br />

Inperkingen en afwikkelingen (5) - (12) -<br />

Overig - - - (94)<br />

Verplichting per 31 december 24.189 12.877 21.908 13.543<br />

3. Wijzigingen in de reële waarde<br />

Reële waarde per 1 januari 19.136 - 17.373 -<br />

Verwacht rendement 967 - 965 -<br />

Actuariële winsten of verliezen (224) - (215) -<br />

Bijdragen door werkgever 1.379 - 1.322 -<br />

Bijdragen door deelnemers 263 - 261 -<br />

Betaalde kosten (55) - (53) -<br />

Betaalde premies (272) - (262) -<br />

Betaalde vergoedingen (1.267) - (275) -<br />

Afwikkelingen (4) - (9) -<br />

Bedrijfscombinaties - - 28 -<br />

Reële waarde per 31 december 19.922 - 19.136 -<br />

4. Pensioenkosten<br />

Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten 1.579 329 1.854 280<br />

Rentekosten 1.031 651 1.200 660<br />

Verwacht rendement op fondsbeleggingen (967) - (965) -<br />

Actuariële winsten en verliezen (269) - (76) -<br />

Overig - 57 - (62)<br />

Opgenomen in personeelskosten 1.374 1.037 2.013 878<br />

5. Actuariële veronderstellingen<br />

Verplichtingen voor personeelsbeloningen<br />

Disconteringsvoet 5.5% 5.5% 5.0% 5.0%<br />

Verwacht rendement 5.5% 5.0%<br />

Toekomstige loonsverhogingen 3.5% 1.8% 4.0% 1.8%<br />

Ontwikkeling medische kosten (inflatiepercentage) 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%<br />

6. Effectief rendement op fondsbeleggingen<br />

Het effectief rendement van de fondsbeleggingen in <strong>2011</strong> was EUR 0,7 mln. (2010: EUR 0,8 mln.)<br />

87


Geconsolideerde jaarrekening<br />

10. Mutatieoverzicht van langlopende financiële verplichtingen<br />

(x EUR 1.000)<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Waarde per 1 januari 482.474 459.622<br />

Opgenomen leningen 171.612 245.198<br />

Mutaties CBL 3.100 -<br />

Aflossingen (46.279) (222.346)<br />

610.907 482.474<br />

Aflossingen in het volgend boekjaar (22.301) (31.467)<br />

Langlopende financiële verplichtingen 588.606 451.007<br />

De schulden betreffen verplichtingen aan kredietinstellingen.<br />

De gemiddelde rentevoet van de schuld per 31 december <strong>2011</strong><br />

was 2,3% (2010: 2,3%). Van dit saldo heeft EUR 117,0 mln. een<br />

looptijd van meer dan vijf jaar.<br />

DELTA heeft met een vijftal banken een bilaterale stand-by<br />

kredietfaciliteit ter grootte van EUR 500 mln. Voor deze<br />

faciliteiten zijn geen zekerheden verstrekt.<br />

Binnen DELTA Netwerkbedrijf B.V. en Indaver wordt gebruik<br />

gemaakt van eigen (krediet)faciliteiten.<br />

Ten behoeve van de verplichtingen die voorvloeien uit de<br />

crossborder lease (CBL) die door Indaver in het verleden<br />

is gesloten, zijn als gevolg van de financiële crisis extra<br />

zekerheden gevraagd. Dit heeft in <strong>2011</strong> geleid tot het stellen<br />

van een extra bankgarantie. De contante waarde van de<br />

hiermee gepaard gaande toekomstige kosten is ten laste van<br />

het resultaat gebracht; in het verleden zijn de opbrengsten<br />

eveneens direct in het resultaat genomen.<br />

Als waarborg voor de schulden van Indaver Duitsland (SAV) zijn<br />

de materiële activa van SAV als zekerheid verstrekt alsmede<br />

ook de vorderingen, voorraden en liquide middelen voor een<br />

bedrag van EUR 83,5 mln.<br />

88


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

11. Overige langlopende verplichtingen<br />

(x EUR 1.000)<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

Uitgestelde belastingverplichting 57.470 62.688<br />

Vooruitontvangen omzet 70.999 68.843<br />

Putoptie Indaver 0 138.913<br />

Overige langlopende verplichtingen 25.472 22.547<br />

Totaal overige langlopende verplichtingen 153.941 292.991<br />

Mutatieoverzicht overige langlopende verplichtingen<br />

(x EUR 1.000)<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Waarde per 1 januari 292.991 285.373<br />

Vrijval uitgestelde belastingverplichting (via resultaat) (3.793) 70<br />

Overige mutaties in uitgestelde belastingverplichting (1.425) 2.164<br />

Mutatie uitgestelde belastingverplichting (5.218) 2.234<br />

Vrijval vooruitontvangen omzet (via resultaat) (8.666) (7.800)<br />

Vooruitontvangen omzet 10.822 6.699<br />

Mutatie putoptie Indaver (138.913) 3.373<br />

Overige mutaties 2.925 3.111<br />

Totaal overige langlopende verplichtingen 153.941 292.991<br />

De uitgestelde belastingverplichting vloeit voort uit acquisities.<br />

Bij de verwerving van een aandelenbelang worden de<br />

materiële en immateriële activa gewaardeerd tegen reële<br />

waarde. Aanpassingen naar reële waarde worden fiscaal niet<br />

erkend. Vandaar dat in relatie tot deze aanpassingen naar<br />

reële waarde van (im)materiële vaste activa een uitgestelde<br />

belastingverplichting wordt gevormd.<br />

Deze belastingverplichting neemt af naar rato van de<br />

afschrijvingen op de reële waardeaanpassingen dit met<br />

uitzondering van de reële waardeaanpassingen op grond.<br />

Evenzo wordt bij de vorming van een voorziening een<br />

uitgestelde belastingvordering opgenomen; deze muteert naar<br />

rato van de onttrekkingen aan de voorzieningen.<br />

De uitgestelde belastingverplichting vloeit voort uit:<br />

(x EUR 1.000)<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

Immaterieel vast actief 4.014 4.191<br />

Materieel vast actief 51.399 51.331<br />

Overige activa 2.057 7.165<br />

Totaal 57.470 62.688<br />

De vooruit ontvangen omzet heeft betrekking op ontvangen<br />

vergoedingen voor nog te verwerken afval bij Indaver.<br />

Daarnaast is de vooruit ontvangen omzet zowel in <strong>2011</strong> als<br />

in 2010 verhoogd met de ontvangen bijdragen van derden in<br />

nieuwe investeringen (conform IFRIC 18).<br />

89


Geconsolideerde jaarrekening<br />

12. Kortlopende verplichtingen<br />

(x EUR 1.000)<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

Handelscrediteuren 324,381 227,303<br />

Actuele vennootschapsbelasting 9,148 7,848<br />

Overige actuele belastingverplichtingen 50,043 101,948<br />

Vooruitontvangen omzet 13,401 12,268<br />

Onderhanden projecten voor derden 0 964<br />

Kortlopend deel van voorzieningen 15,876 17,331<br />

Kortlopend deel van de langlopende verplichtingen 22,301 31,467<br />

Putoptie Indaver 146,511 0<br />

Overlopende passiva 78,270 65,669<br />

Overige kortlopende verplichtingen 247,082 97,136<br />

Bankkrediet 66,429 65,329<br />

Totaal kortlopende verplichtingen (exclusief derivaten) 726,360 530,127<br />

De handelscrediteuren zijn in <strong>2011</strong> fors gestegen als gevolg van<br />

toegenomen hoeveelheid handels-activiteiten op de Endex;<br />

deze toename staat in directe relatie met de stijging van de<br />

handelsdebiteuren.<br />

De actuele belastingverplichtingen bestaan voor het grootste<br />

deel uit nog af te dragen omzetbelasting. Verder bestaan<br />

de actuele belastingverplichtingen nog uit te betalen<br />

loonbelasting en sociale lasten, vennootschapsbelasting en af<br />

te dragen energiebelasting.<br />

Onder kortlopende verplichtingen zijn naast de overige<br />

kortlopende schulden en transitorische posten, ook de voor<br />

2012 geplande aflossingen op langlopende leningen en<br />

onttrekkingen aan voorzieningen opgenomen.<br />

DELTA heeft in 2008 zijn belang in Indaver uitgebreid naar<br />

75%. Aan de minderheidsaandeelhouder zijn in het kader van<br />

de overname van Indaver in 2008 putopties verstrekt; deze<br />

kunnen worden uitgeoefend in de periode maart 2012-2014.<br />

Om deze reden is de putoptie ultimo <strong>2011</strong> opgenomen onder<br />

kortlopende verplichtingen en is gewaardeerd tegen de reële<br />

waarde per 31 december van dit jaar.<br />

Het aan de minderheidsaandeelhouders in Indaver toe te<br />

rekenen aandeel in het resultaat van de vennootschap wordt<br />

toegerekend aan de verplichtingen met betrekking tot de<br />

putopties. De uitoefenprijs van de opties is te bepalen op basis<br />

van een discounted cash flow methodiek, waarbij diverse<br />

schattingen aan de orde zijn. Om deze reden hanteert DELTA<br />

een bandbreedte ten aanzien van de bepaling van de fair<br />

value van de putopties. De waardering van de putopties per<br />

balansdatum past binnen deze bandbreedte.<br />

90


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen<br />

A. Operationeel<br />

Portfolio handelscontracten DELTA Energy B.V.<br />

Het risicobeleid van DELTA is erop gericht om de uit de<br />

productie-activa en lange termijn inkoopcontracten<br />

resulterende risicoposities actief te beheersen. Uit<br />

handelstransacties voortvloeiende posities worden door<br />

middel van een strikt toegepast systeem van limieten in<br />

omvang beperkt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zowel<br />

financiële als energiederivaten, waaronder swaps, opties en<br />

forwards.<br />

De in de portfolio opgenomen verkoopcontracten hangen<br />

samen met de energieleveringen aan eindverbruikers en<br />

handelspartijen en de daaraan gerelateerde financiële<br />

instrumenten. Op balansdatum bedraagt de waarde van de<br />

verkoopcontracten ultimo <strong>2011</strong>: EUR 1.068 mln.<br />

(2010: EUR 1.107 mln.).<br />

De in de portfolio opgenomen inkoopcontracten hebben<br />

betrekking op de productie- en inkoop-overeenkomsten met<br />

handelspartijen en daaraan gerelateerde contracten aangaande<br />

financiële instrumenten. Op balansdatum bedraagt de waarde<br />

van de inkoopcontracten ultimo <strong>2011</strong> EUR 3.751 mln.<br />

(2010: EUR 2.746 mln.).<br />

De waardering van de financiële instrumenten wordt in<br />

samenhang met transacties die zijn afgesloten in het kader<br />

van de fysieke goederenhandel op basis van marktwaarden<br />

vastgesteld.<br />

Lange termijn contracten voor de verwerking van afval<br />

Indaver heeft diverse lange termijn contracten afgesloten voor<br />

de verwerking van afval. Deze worden gedekt door up-front<br />

betalingen. Deze betalingen zijn opgenomen op de balans<br />

(<strong>2011</strong>: EUR 48,9 mln; 2010: EUR 52,8 mln).<br />

In sommige gevallen wordt aan de klant een putoptie toegekend<br />

die het recht verleent om een gedeelte van deze rechten terug<br />

te verkopen aan Indaver. Er wordt hiervoor geen verplichting<br />

opgenomen omdat het niet waarschijnlijk is dat deze putopties<br />

worden uitgeoefend.<br />

Huurverplichtingen DELTA<br />

Ten behoeve van de huisvesting van diverse bedrijfsonderdelen<br />

zijn door DELTA huurverplichtingen aangegaan met<br />

verschillende looptijden. De totale exposure op basis van de<br />

looptijd van de contracten is ca. EUR 6,0 mln.<br />

Investeringsverplichtingen<br />

Ultimo <strong>2011</strong> is de vennootschap financiële verplichtingen<br />

aangegaan voor een bedrag van ca. EUR 59,9 mln.<br />

(2010: EUR 76,3 mln.) met betrekking tot nog uit te voeren<br />

investeringswerken.<br />

Borssele convenant<br />

In 2006 is met de landelijke overheid een convenant gesloten<br />

met betrekking tot de openstelling van de kerncentrale tot<br />

ultimo 2033. In dit kader zijn ook afspraken gemaakt ten<br />

aanzien van de inspanningen welke DELTA (en Essent) zich<br />

zal getroosten om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van<br />

duurzame energie technisch en financieel ter hand te nemen en<br />

te ondersteunen.<br />

Naast participatie in Sustainable Energy Technology (SET)<br />

Fund C.V. betreft dit verplichtingen aangaande investeringen in<br />

Additionele Innovatieve Projecten.<br />

Sale/Leaseback contracten<br />

In voorgaande jaren heeft DELTA een aantal<br />

warmtekrachtinstallaties en windparken gerealiseerd.<br />

Een deel van deze activa was ondergebracht in sale/leaseback<br />

constructies. In december <strong>2011</strong> heeft DELTA de resterende<br />

installaties van Rabobank teruggekocht waardoor de totale<br />

positie is verdwenen.<br />

Cross border lease verbrandingsoven<br />

Op 17 augustus 1999 heeft Indaver een cross border<br />

lease overeenkomst afgesloten met een Amerikaanse<br />

investeerder met betrekking tot het gebruik van lijn 1 en 2<br />

van de verbrandingsoven in Doel. De initiële leasetermijn<br />

heeft een looptijd van 25,4 jaar met de optie voor een<br />

onderhoudscontract voor een extra termijn van 13 jaar.<br />

Onder de afspraken van deze lease heeft Indaver op de<br />

ingangsdatum van de lease een bedrag ad USD 135 mln.<br />

ontvangen en hiervan USD 129,4 mln. op deposito geplaatst.<br />

Met het geplaatste deposito is bij banken met een hoge credit<br />

rating een vrijwel volledig gedekte betalingsovereenkomst<br />

afgesloten. In <strong>2011</strong> is een additionele bankgarantie gesteld ten<br />

behoeve van de Amerikaanse tegenpartij.<br />

91


Geconsolideerde jaarrekening<br />

B. Zekerheden en garanties<br />

DELTA heeft een aantal financiële zekerheden verstrekt en<br />

ontvangen als waarborg voor aangegane transacties:<br />

(x EUR 1.000)<br />

Verstrekte zekerheden<br />

Termijn in jaren<br />

< 1 jaar 1 – 5 jaren > 5 jaar Totaal<br />

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures 58.751 13.554 3.946 76.250<br />

Overige verstrekte zekerheden 35.821 4.259 71.907 111.987<br />

Totaal verstrekte zekerheden 94.572 17.813 75.852 188.237<br />

Ontvangen zekerheden<br />

Termijn in jaren<br />

< 1 jaar 1 – 5 jaren > 5 jaar Totaal<br />

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures - - - -<br />

Overige ontvangen zekerheden 69.140 16.567 112.144 197.850<br />

Totaal ontvangen zekerheden 69.140 16.567 112.144 197.850<br />

Belangrijkste verstrekte zekerheden<br />

DELTA heeft zich borg gesteld ten behoeve van de provincie<br />

Zeeland voor de financiële verplichtingen die samenhangen<br />

met de eindafdichting van de afvalbergingen Koegorspolder<br />

en Noord en Midden Zeeland; deze borgtocht bedraagt in<br />

totaliteit EUR 22,3 mln. Evenzo heeft DELTA zich ten behoeve<br />

van de provincie Zuid-Holland borg gesteld tot financiële<br />

zekerheid voor de eindafdichting van de Afvalberging Derde<br />

Merwedehaven te Dordrecht; deze borgtocht bedraagt<br />

EUR 24,6 mln.<br />

Indaver heeft voor een bedrag van EUR 93,2 mln. bankgaranties<br />

uitgegeven, waarvan het merendeel samenhangt met transport<br />

en behandeling van afvalstromen.<br />

Ook heeft Indaver zich garant gesteld voor bankleningen<br />

aangegaan door de joint venture Sleco Centrale.<br />

Per 31 december <strong>2011</strong> bedragen deze EUR 33,3 mln.<br />

Belangrijkste ontvangen zekerheden<br />

De ontvangen zekerheden hebben voor een bedrag van<br />

EUR 110,0 mln. betrekking op ontvangen bankgaranties voor<br />

handelsactiviteiten van DELTA.<br />

Indaver heeft bankgaranties ontvangen van klanten en<br />

leveranciers voor een bedrag van EUR 84,8 mln.; deze hebben<br />

voornamelijk betrekking op turnkey-projecten in Ierland<br />

en België.<br />

92


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

C. Juridische procedures en claims<br />

NEA-claim op EPZ<br />

In februari 2008 heeft NEA een claim gelegd bij EPZ waarbij<br />

NEA circa EUR 200 mln. van EPZ vordert vanwege voordelen<br />

voortvloeiend uit de verlenging van de levensduur van de<br />

kerncentrale van 2013 naar 2033.<br />

In <strong>2011</strong> is vonnis gewezen en is de claim niet ontvankelijk<br />

verklaard.<br />

REB claim<br />

In 2009 heeft de belastingdienst DELTA een naheffing opgelegd<br />

voor de afdracht van de regulerende energiebelasting (REB)<br />

over de jaren 2001 en 2002. In vervolg hierop heeft DELTA<br />

een juridische procedure aangespannen bij het Nederlands<br />

Arbitrage Instituut met betrekking tot de terugvordering van<br />

één van haar toenmalige leveranciers van zijn aandeel in deze<br />

naheffing. Uitspraak wordt verwacht in het voorjaar van 2012.<br />

DELTA Netwerkbedrijf B.V.<br />

DNWB dient rekening te houden met een eventuele verplichting<br />

tot schadevergoeding aan op de 150/20/10 kV transformator<br />

aangesloten windparken indien het College van Beroep voor<br />

het bedrijfsleven van oordeel is dat op DNWB een wettelijke<br />

verplichting rust om genoemde transformator redundant uit<br />

te voeren. Het CBb zal naar alle waarschijnlijkheid in 2012<br />

uitspraak doen.<br />

Indaver N.V.<br />

Indaver wordt geconfronteerd met een juridische procedure in<br />

Duitsland tegen een voormalige werknemer van Indaver N.V.<br />

die in onderaanneming actief was bij een joint venture. Op dit<br />

ogenblik is geen reden voor het management om aan te nemen<br />

dat Indaver, als finale werkgever van de bewuste werknemer,<br />

schuldig zal worden bevonden. Indaver heeft een provisie<br />

aangelegd om te voorzien in de kosten van verdediging.<br />

Gerechtelijke procedures<br />

Tegen DELTA is een procedure aangespannen door<br />

een voormalige minderheidsaandeelhouder in een<br />

groepsmaatschappij, waarbij deze claimt dat schade is<br />

toegebracht welke de betreffende partij vergoed wenst te zien<br />

door DELTA. Inmiddels (februari 2012) is uitspraak gedaan<br />

waarbij DELTA volledig in het gelijk is gesteld. De mogelijkheid<br />

van een beroepsprocedure staat nog open.<br />

Tegen DELTA is een procedure aangespannen door een<br />

tweetal voormalige medeaandeelhouders in een voormalige<br />

groepsmaatschappij die daarbij een bindend advies aanvechten<br />

waarin de waarde is vastgesteld van de door hen gehouden<br />

aandelen die zij, bij hun vertrek als lid van de directie van de<br />

betreffende onderneming, te koop dienden aan te bieden aan<br />

DELTA, die vervolgens deze aandelen ook daadwerkelijk heeft<br />

gekocht. De procedure loopt bij de Rechtbank Amsterdam. De<br />

omvang van de claim is enkele miljoenen Euro’s.<br />

Splitsingsplan – Wet Onafhankelijke Netwerkbedrijven (WON)<br />

De Minister heeft op 2 december 2009 het splitsingsplan<br />

goedgekeurd. Het Gerechtshof in ’s Gravenhage heeft op 22 juni<br />

2010 de Splitsingswet op onderdelen onverbindend verklaard.<br />

In het licht van dit vonnis is de splitsing niet geëffectueerd; wel<br />

is zoveel mogelijk en zover als noodzakelijk voldaan aan de<br />

voorwaarden gesteld door de Minister. Tegen de uitspraak is<br />

cassatie ingesteld door de Staat. Op 24 februari 2012 heeft de<br />

Hoge Raad de zaak doorverwezen naar het Hof van Justitie van<br />

de Europese Unie in Luxemburg.<br />

93


Geconsolideerde jaarrekening<br />

Toelichting op de geconsolideerde winst‐en-verliesrekening<br />

13. Netto omzet<br />

(x EUR 1.000)<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Levering elektriciteit: E 1.001.782 1.073.084<br />

Levering gas: G 415.328 312.273<br />

Transport E & G 113.552 100.586<br />

Kabel, internet en telecommunicatie 83.182 82.889<br />

Afvallogistiek en milieudiensten 508.683 461.848<br />

Overige omzet 62.572 42.371<br />

Totaal netto omzet 2.185.099 2.073.051<br />

Van de totale omzet elektriciteit en gas is een deel geraamd in<br />

relatie tot de over het kalenderjaar gespreide meteropneming<br />

bij de kleinverbruikers.<br />

De prijsdruk op de markt heeft geleid tot een lagere omzet voor<br />

elektriciteit in <strong>2011</strong> ten opzicht van 2010. De omzet van levering<br />

van gas is gestegen door nieuwe activiteiten in <strong>2011</strong>.<br />

De omzet van afvallogistiek en milieudiensten toont een<br />

stijging welke is toe te schrijven aan de hoge bezetting van<br />

de verbrandingsovens en de in gebruik name van de nieuwe<br />

afvalverbrandingsinstallatie in Meath (Ierland).<br />

De prijsdruk die als gevolg van de economische ontwikkeling<br />

ook hier merkbaar is kan zodoende volledig worden<br />

gecompenseerd.<br />

94


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

14. Inkoopwaarde van de omzet<br />

17. Diensten van derden, materiaalkosten en<br />

andere externe kosten<br />

Een deel van de benodigde elektriciteit wordt ingekocht bij<br />

verbonden partijen EPZ, Sloe Centrale, Elsta en BMC Moerdijk,<br />

waarin DELTA een kapitaalbelang heeft. Deze inkoop vindt<br />

grotendeels plaats op cost-plus basis.<br />

(x EUR 1.000)<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Materiaalverbruik 56.562 51.514<br />

Werkzaamheden en diensten van derden 167.045 179.874<br />

Andere externe kosten 19.164 18.371<br />

Totaal diensten van derden etc. 242.771 249.759<br />

15. Overige bedrijfsopbrengsten<br />

De overige opbrengsten bestaan voornamelijk uit vergoeding<br />

door derde partijen voor verleende diensten.<br />

16. Waardering reële waardemutatie<br />

handelsportefeuille<br />

DELTA maakt gebruik van derivaten om prijs- en valutarisico’s<br />

die voortvloeien uit energie commodity-contracten<br />

(elektriciteit, gas kolen en olie) af te dekken. DELTA past<br />

hiervoor cash flow hedging (kasstroom afdekking) toe,<br />

waarbij door middel van hedge-transacties het risico van<br />

schommelingen in (toekomstige) kasstromen die het resultaat<br />

kunnen beïnvloeden, wordt afgedekt.<br />

De hedges zijn toewijsbaar aan een specifiek risico dat is<br />

gerelateerd aan een balanspost dan wel een toekomstige<br />

transactie die hoogst waarschijnlijk is. Het effectieve deel van<br />

de wijzigingen in de reële waarde van de hedgereserve wordt in<br />

het eigen vermogen onder de hedgereserve verwerkt.<br />

De cumulatieve bedragen die in het eigen vermogen zijn<br />

verwerkt, worden overgeheveld naar het resultaat in dezelfde<br />

periode als waarin de afgedekte transactie in het resultaat<br />

wordt verwerkt.<br />

Het gedeelte van de waardemutatie van de contractenportfolio<br />

dat niet is afgedekt door hedgecontracten (de niet-effectieve<br />

hedges) wordt als reële waardemutatie in de resultatenrekening<br />

opgenomen.<br />

Een groot deel van de externe kosten is gerelateerd aan<br />

de operationele activiteiten van Indaver. De kosten voor<br />

materiaalverbruik door Indaver bedragen EUR 52,6 mln. in <strong>2011</strong>,<br />

de kosten voor werkzaamheden en diensten van derden EUR<br />

92,9 mln. en overige externe kosten EUR 5,9 mln.<br />

De overige werkzaamheden door derden betreffen voornamelijk<br />

kosten in verband met elektriciteits-, gas- en digitale<br />

infrastructuur. Ook zijn de ICT-kosten onder werkzaamheden en<br />

diensten van derden opgenomen.<br />

De prijsontwikkelingen op de energiemarkten hebben in <strong>2011</strong><br />

geleid tot een negatieve ontwikkeling van de reële waarde van<br />

de contractenportfolio van EUR 80,3 mln., waarvan EUR 13,0<br />

mln. ten laste van het resultaat is gekomen en EUR 67,3 mln.<br />

ten laste van het eigen vermogen.<br />

95


Geconsolideerde jaarrekening<br />

18. Personeelskosten<br />

(x EUR 1.000)<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Salarissen 156.184 151.399<br />

Sociale lasten 24.631 23.793<br />

Pensioenlasten 16.420 15.862<br />

Overige personeelskosten 16.516 11.574<br />

Personeelskosten 213.751 202.628<br />

Dekking personeelskosten ivm activeringen (2.145) (4.670)<br />

Totaal personeelskosten 211.606 197.958<br />

Aantal medewerkers (FTE) per 31 december <strong>2011</strong> resp. 2010 2.977 3.197<br />

FTE m.b.t. beëindigde bedrijfsacitivteiten/aangehouden voor verkoop 17 270<br />

Aantal FTE gerelateerd aan bovenstaande personeelskosten 2.960 2.927<br />

Gemiddeld aantal FTE (gerelateerd aan bovenstaande personeelskosten) 2.993 2.977<br />

Bezoldiging statutaire bestuurders DELTA N.V. conform<br />

inschrijving Kamer van Koophandel<br />

Het beloningsbeleid voor de statutaire bestuurders is op<br />

voorstel van de Raad van Commissarissen vastgesteld door de<br />

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het uitgangspunt<br />

voor het beloningsbeleid is dat DELTA N.V. een zodanige<br />

beloning toekent dat de mensen die beschikken over de juiste<br />

kennis en ervaring, uit de markt aangetrokken kunnen worden<br />

en voor DELTA N.V. kunnen worden behouden.<br />

De statutaire bestuurders hebben een arbeidsovereenkomst<br />

voor onbepaalde tijd en worden statutair voor een periode<br />

van 4 jaar benoemd. Het arbeidscontract is daarop afgestemd<br />

en bevat naast een opzegtermijn een geclausuleerde<br />

beëindigingvergoeding van maximaal 1 jaar conform de<br />

Governance Code.<br />

De Raad van Commissarissen stelt jaarlijks de bezoldiging van<br />

de statutaire bestuurders vast. Met ingang van de nieuwe,<br />

4-jarige benoemingsperiode van de CEO per 1 maart 2010<br />

vormt het M- niveau van de bestuurdersmarkt in Nederland<br />

het ijkpunt voor het vaststellen van het bruto vast salaris;<br />

dit betekent dat de helft van de vergelijkbare functies (middels<br />

een Hay waardering) in de markt hoger wordt beloond en<br />

de helft lager.<br />

De jaarlijkse beloning kent ook een variabel deel; dit wordt<br />

gerelateerd aan de realisatie van een aantal overeengekomen<br />

doelstellingen binnen het lopende jaar. Het maximum van deze<br />

variabele beloning bedraagt 30% van het bruto vast jaarsalaris.<br />

Jaarlijks worden de in dit kader te behalen doelstellingen<br />

door de Raad van Commissarissen en de CEO geformuleerd<br />

en vastgesteld; deels zijn deze doelstellingen van financiële<br />

aard (netto resultaat en kasstromen) en deels gerelateerd aan<br />

persoonlijke doelstellingen, het persoonlijk functioneren en het<br />

leveren van een bijdrage aan bedrijfsbrede HR doelstellingen.<br />

De statutaire bestuurders nemen ook deel aan de voor alle<br />

werknemers van de onderneming geldende pensioenregeling<br />

(Stichting Pensioenfonds ABP). De CEO ontvangt daarnaast<br />

jaarlijks een extra pensioenuitkering ter compensatie van<br />

(vroeg)pensioenrechten die vervielen bij indiensttreding<br />

bij DELTA N.V.<br />

96


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

Specificatie bezoldiging bestuurders<br />

(bedragen in euro’s)<br />

2010 P.G. Boerma CEO F. Verhagen CFO J.J. Rieter CCO A.S. Louter COO<br />

Bruto vast jaarsalaris 378.261 1) 220.893 193.836 233.640<br />

Pensioenlasten werkgever 115.516 30.842 27.589 34.094<br />

Variabele beloning - 2) - 2) - 2) - 2)<br />

Totaal 493.777 251.735 221.425 267.734<br />

1) exclusief nabetaling in 2010 over 2009 van € 14.330<br />

2) vanwege het negatief netto resultaat over 2010 heeft de statutaire directie afgezien van de variabele beloning over 2010.<br />

<strong>2011</strong> P.G. Boerma 5) CEO F. Verhagen CFO J.J. Rieter 3) CCO A.S. Louter 3) COO<br />

Bruto vast jaarsalaris 384.969 260.000 64.612 77.880<br />

Ontslagvergoeding (incl.pensioenlasten) 760.000<br />

Pensioenlasten werkgever 121.757 37.992 10.264 12.495<br />

Variabele beloning 4) 117.450 78.919 17.056 20.440<br />

Totaal 1.384.176 376.911 91.932 110.815<br />

3) tot 1 mei <strong>2011</strong><br />

4) uitbetaald in 2012<br />

5) tot 31 december <strong>2011</strong><br />

Naast de hiervoor vermelde vergoeding is met de heer<br />

Boerma overeengekomen dat hij, na beëindiging van de<br />

arbeidsovereenkomst en zijn statutair bestuurderschap,<br />

beschikbaar blijft voor advies aan de Raad van<br />

Commissarissen. De heer Boerma zal in de periode, welke<br />

gelijk loopt met zijn oorspronkelijke benoemingstermijn,<br />

derhalve tot 1 maart 2014, voor de Raad van Commissarissen<br />

beschikbaar zijn om adviezen uit te brengen c.q. behulpzaam<br />

te zijn bij de afwikkeling van grote kwesties alsmede lopende<br />

rechtsgeschillen waarin DELTA betrokken is of wordt.<br />

De hiermee verband houdende aanvullende vergoeding is<br />

vastgesteld op EUR 410.000,-.<br />

97


Geconsolideerde jaarrekening<br />

19. Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen<br />

(x EUR 1.000)<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Immateriële vaste activa<br />

Afschrijvingen op immateriële vaste activa 25.894 26.794<br />

Bijzondere waardeverminderingen 125 89.028<br />

Materiële vaste activa<br />

Afschrijvingen op materiële vaste activa 90.232 103.845<br />

Bijzondere waardeverminderingen 7.349 88.212<br />

Terugname impairments (1.104) -<br />

Vrijval bijdragen van derden (ontvangen voor 2009) (6.665) (6.437)<br />

Naar resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (1.829) (175.952)<br />

Totaal afschrijvingen 114.002 125.490<br />

De bijzondere waardevermindering op materiële vaste activa<br />

heeft betrekking op de afwaardering van de fair value van<br />

kosten voor onderhanden werk in Cork (Ierland) en enkele<br />

kleinere afwaarderingen op materiële vaste activa.<br />

De terugname van de impairments heeft betrekking op rijdend<br />

materieel van DELTA Industriële Reiniging.<br />

98


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

20. Overige bedrijfskosten<br />

(x EUR 1.000)<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Dotatie voorziening debiteuren 2.365 2.279<br />

Kosten ivm betaling debiteuren - 2.365<br />

Overige bedrijfskosten 7.125 3.807<br />

Dotaties overige voorzieningen 311 4.360<br />

Totaal overige bedrijfskosten 9.801 12.811<br />

Aan de voorziening debiteuren is een bedrag gedoteerd als<br />

gevolg van enige faillissementen.<br />

De dotaties aan de overige voorzieningen betreffen dotaties<br />

aan voorzieningen aangaande personeelskosten.<br />

Onder de overige bedrijfskosten worden ook de honoraria welke<br />

zijn uitgekeerd aan de leden van de Raad van Commissarissen<br />

van de vennootschap verantwoord.<br />

Beloning Raad van Commissarissen <strong>2011</strong><br />

Vanaf 1 januari <strong>2011</strong> bestaat de Raad van Commissarissen<br />

(RvC) uit de voorzitter en vier commissarissen (in 2010: totaal 9<br />

commissarissen). De bezoldiging is per die datum aangepast en<br />

bedraagt op jaarbasis:<br />

Voorzitter RvC<br />

EUR40.000,-<br />

Lid RvC EUR 25.000,-<br />

Lid Audit Committee EUR 5.000,-<br />

Lid commissie EUR 3.000,-<br />

De totale vergoeding aan de leden van de RvC bedroeg in <strong>2011</strong><br />

EUR 153.000,- (in 2010 EUR 215.423,-).<br />

99


Geconsolideerde jaarrekening<br />

21. Resultaat uit deelnemingen<br />

Het resultaat uit deelnemingen betreft het resultaat dat<br />

toekomt aan DELTA vanuit de participatie in joint ventures en<br />

geassocieerde deelnemingen.<br />

In <strong>2011</strong> is het resultaat uit deelnemingen circa EUR 9 mln. beter<br />

dan in 2010, met name door het goede resultaat van Evides N.V.<br />

Het resultaat van Evides N.V. is in <strong>2011</strong> hoger als gevolg<br />

van eenmalige baten voortvloeiend uit incidentele externe<br />

opdrachten. Het resultaat van Sloe Centrale Holding B.V. blijft<br />

daarentegen achter als gevolg van de lagere beschikbaarheid<br />

van de centrale.<br />

100


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

22. Financiële baten en lasten<br />

(x EUR 1.000)<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Financieringsbaten 5.669 4.322<br />

Financieringslasten (23.727) (22.350)<br />

Rente dotatie aan voorzieningen (3.716) (4.221)<br />

Dotatie aan verplichting CBL Indaver (3.100) -<br />

Vergoeding voor bankfaciliteit (249) (213)<br />

Koersverschillen 476 525<br />

Overige financiële baten en lasten 83 (1.768)<br />

(24.564) (23.705)<br />

Geactiveerde rente 249 1.842<br />

Totaal van financiële baten en lasten (24.315) (21.863)<br />

In mei 2010 heeft DELTA Netwerkbedrijf (ter voorbereiding op<br />

een mogelijke splitsing) de intercompany financiering door<br />

DELTA N.V. omgezet naar een externe lange termijn financiering.<br />

Het rentepercentage op deze financiering is hoger dan op de<br />

corporate financiering, waardoor de rentelasten in <strong>2011</strong> zijn<br />

toegenomen ten opzichte van 2010.<br />

Daarnaast draagt de financiering van het aangekochte<br />

additionele 20% belang in N.V. EPZ bij aan een verhoging van<br />

de externe financieringslasten in <strong>2011</strong>.<br />

Ondanks deze hogere financieringslasten is de stijging van<br />

het saldo van financiële baten en lasten beperkt, enerzijds<br />

door een daling van de marktrente en anderzijds doordat de<br />

financieringsbaten hoger zijn dan vorig jaar doordat meer<br />

gelden zijn uitgeleend aan niet-geconsolideerde deelnemingen.<br />

Het gehanteerde rentepercentage voor activering van de<br />

bouwrente bedroeg in <strong>2011</strong>: 2,3% (2010: 2,3%)<br />

101


Geconsolideerde jaarrekening<br />

23. Vennootschapsbelasting<br />

(x EUR 1.000)<br />

Vennootschapsbelasting:<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Vennootschapsbelasting over boekjaar (10.944) (8.340)<br />

Mutaties uitgestelde belastingvorderingen/-verplichtingen (24.772) 28.211<br />

Totaal belastingen (35.716) 19.871<br />

Waarvan gerapporteerd onder beëindigde bedrijfsactiviteiten (175) 36.254<br />

Belastingen gerapporteerd in de winst-en-verliesrekening (35.541) (16.383)<br />

Effectieve belastingdruk (inclusief beëindigde bedrijfsact.) 28,3% 10,2%<br />

Vennootschapsbelasting over boekjaar:<br />

De aansluiting tussen het resultaat voor belastingen en het feitelijk belastbaar bedrag met de hieruit<br />

voortvloeiende belastinglast is als volgt:<br />

Resultaat voor belastingen (incl. beëindigde bedrijfsactiviteiten) 126.421 (195.701)<br />

Deelnemingsvrijstelling (237.255) (63.548)<br />

EIA/MIA regeling (1.857) (229)<br />

Tijdelijke verschillen in verband met waardering van activa en voorzieningen (incl. VAMIL) 60.515 46.898<br />

In eerdere jaren verwerkte bedrijfslasten - -<br />

Verrekening voorvoegingsverliezen - -<br />

Goodwill - 87.584<br />

Overige verschillen 458 372<br />

Belastbaar bedrag binnenland (51.718) (124.624)<br />

Vigerende belastingtarief Nederland in 2010 / 2009 25,50%<br />

Vigerende belastingtarief Nederland vanaf <strong>2011</strong> 25,00%<br />

Belasting in het boekjaar - -<br />

Correctie voorgaande jaren (728) (1.125)<br />

Belasting buitenlandse meerderheidsdeelnemingen (10.216) (7.215)<br />

Vennootschapsbelasting over boekjaar (10.944) (8.340)<br />

102


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Mutaties uitgestelde belastingvorderingen/-verplichtingen<br />

De bate vloeit voort uit verschillen tussen de commerciële en fiscale winstberekening alsmede uit<br />

toekomstige verliescompensatie.<br />

Toepasbare verliescompensatie 12.186 18.325<br />

Tijdelijke verschillen (20.480) 9.643<br />

Mutaties in de latentie voor verrekenbare verliezen (19.041) (1.661)<br />

Mutaties latentie door verliescompensatie - -<br />

Mutatie belastinglatentie i.v.m. met tariefswijziging in Nederland - (1.359)<br />

Correctie voorgaande jaren 440 (203)<br />

Mutaties belastingvoorzieningen bij buitenlandse meerderheidsdeelnemingen 2.123 3.466<br />

Mutaties in de belastingvoorzieningen (24.772) 28.211<br />

Geconsolideerde overzicht eigen vermogen<br />

Latente belastingen gerelateerd aan posten direct verwerkt in het eigen vermogen:<br />

Netto-waardering hedge-relaties (16.098) (35.496)<br />

Mutatie belastinglatentie op hedges i.v.m. met tariefswijziging in Nederland 0 291<br />

(16.098) (35.205)<br />

103


Geconsolideerde jaarrekening<br />

24. Activiteiten aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten<br />

In november 2010 is door de directie van DELTA besloten om de<br />

groepsmaatschappijen Solland Solar Holding B.V. en Sunergy<br />

Investco B.V. c.s. te verkopen. Daarnaast is op 14 december<br />

2010 het faillissement uitgesproken over DELTA Biovalue B.V. en<br />

haar dochtermaatschappijen.<br />

In juli <strong>2011</strong> is de verkoop van Solland geëffectueerd, middels<br />

een management buy-out. Ook RGS Development B.V. en<br />

Solwafer B.V. (beide 100% dochterondernemingen van Sunergy<br />

Investco B.V.) zijn in <strong>2011</strong> verkocht, terwijl met betrekking tot de<br />

participatie in Fesil Sunergy AS een activa/passiva transactie<br />

heeft plaatsgevonden.<br />

In november <strong>2011</strong> heeft de directie van DELTA besloten om<br />

de groepsmaatschappijen Triqua B.V. en DELTA MBR B.V. te<br />

verkopen.<br />

Op basis van bovenstaande ontwikkelingen zijn alle hieruit<br />

voortvloeiende financiële gevolgen in kaart gebracht; deze zijn<br />

in de winst-en-verliesrekening verantwoord onder “resultaat na<br />

belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten” en op de balans<br />

onder “activa/passiva aangehouden voor verkoop”.<br />

24.1 Winst-en-verliesrekening<br />

Het gecombineerde effect van Solland, Sunergy, Biovalue,<br />

Triqua en DELTA MBR op de winst-en-verliesrekening kan als<br />

volgt worden weergegeven:<br />

(x EUR 1.000)<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Resultaat voor belastingen (11.490) (301.647)<br />

Vennootschapsbelasting (175) 36.254<br />

Netto Resultaat (11.665) (265.393)<br />

Het grootste aandeel in het negatieve resultaat uit beëindigde<br />

bedrijfsactiviteiten in <strong>2011</strong> is toe te rekenen aan de<br />

groepsmaatschappijen Solland en Sunergy. Beide entiteiten<br />

waren ultimo 2010 reeds geclassificeerd als “activa/passiva<br />

aangehouden voor verkoop”.<br />

De kosten voor de afwikkeling van de verkoop van Solland<br />

bleken op het moment van de verkoop in juli <strong>2011</strong> hoger<br />

dan ultimo 2010 was voorzien. De kosten in <strong>2011</strong> voor<br />

Sunergy hebben met name betrekking op de financiering van<br />

operationele verliezen in het lopende jaar. Alle nog resterende<br />

financiële consequenties zijn in <strong>2011</strong> verwerkt; een deel van<br />

deze kosten zal in 2012 worden uitgegeven.<br />

24.2 Balans<br />

De waarde van de “activa, aangehouden voor verkoop” is<br />

conform IFRS 5 per saldo vastgesteld op ongeveer EUR 3 mln.<br />

Dit bedrag is een inschatting van de directe opbrengstwaarde,<br />

rekening houdend met verkoopkosten.<br />

De “passiva op aangehouden voor verkoop” hebben<br />

voornamelijk betrekking de voormalige deelneming Solland.<br />

Bij de management buy-out is contractueel overeengekomen<br />

dat DELTA een gelimiteerd bedrag beschikbaar stelt ten<br />

behoeve van continuering van de operationele activiteiten<br />

en een sociaal vangnet.<br />

24.3 Kasstroomoverzicht<br />

In het geconsolideerde kasstroomoverzicht van DELTA N.V.<br />

zijn de volgende bedragen opgenomen voor Solland, Sunergy,<br />

Biovalue, Triqua en DELTA MBR:<br />

In totaal is de operationele kasstroom van de beëindigde<br />

bedrijfsactiviteiten ongeveer EUR 11 mln. negatief.<br />

Voor Solland is hierin een negatief resultaat meegenomen dat<br />

als extra verplichting (boven de EUR 30 mln. die ultimo 2010<br />

was voorzien en gereserveerd) is verantwoord. Deze uitgaven<br />

zijn verwerkt op de lijn “overige mutaties”.<br />

Onder de kasstroom uit “overige vorderingen en schulden” zijn<br />

de uitgaven ten laste van het ultimo 2010 voorziene bedrag<br />

verwerkt. Het totaalbedrag is ongeveer EUR 24 mln. negatief.<br />

104


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht<br />

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Gezien het feit dat enkele posten in de winst-en-verliesrekening<br />

en de balans geen directe kasstroom effecten genereren, is voor deze bestanddelen de kasstroom geneutraliseerd. Dit betreft met<br />

name een drietal onderdelen:<br />

Behandeling derivaten<br />

De reële waardemutatie van handelscontracten leidt enerzijds tot (langlopende en kortlopende) mutaties op zowel de activa<br />

als op de passivazijde van de balans. Anderzijds worden deze mutaties deels verwerkt in het bedrijfsresultaat en deels in de<br />

hedgereserve, als onderdeel van het groepsvermogen. Geen van deze wijzigingen heeft echter een directe kasstroom tot gevolg.<br />

Daarom zijn alle mutaties binnen de operationele kasstroom verwerkt, waardoor de positieve en negatieve mutaties elkaar<br />

neutraliseren.<br />

Resultaat uit deelnemingen<br />

Het resultaat uit deelnemingen wordt slechts gedeeltelijk uitgekeerd in de vorm van dividenden; het gedeelte dat niet wordt<br />

uitgekeerd leidt tot een toename van het eigen vermogen van de betreffende onderneming en daarmee tot een balansmutatie van de<br />

financiële vaste activa bij DELTA. Dientengevolge is er voor gekozen om in de kasstroom alleen de werkelijke dividendontvangsten<br />

te verwerken.<br />

Vennootschapsbelasting<br />

In het resultaat is niet alleen rekening gehouden met de te betalen vennootschapsbelasting, gerelateerd aan het belastbaar<br />

resultaat, maar ook met de latente belastingvorderingen en -verplichtingen welke voortvloeien uit compensabele verliezen en de<br />

overeenkomst met de Belastingdienst ten aanzien van de fiscale waardering van de openingsbalans 1998. Daar de mutaties in<br />

de latenties niet leiden tot een daadwerkelijke kasstroom zijn de mutaties in de latente belastingvorderingen en schulden uit de<br />

kasstroom geëlimineerd.<br />

In de operationele kasstroom zijn onder de “overige mutaties” de uitgaven verwerkt voor zover die ultimo 2010 niet waren voorzien<br />

voor de beëindigde bedrijfsactiviteiten Solland, Sunergy en Biovalue. Onder de mutaties in “overige vorderingen/schulden” zijn de<br />

uitgaven verwerkt die ultimo 2010 wel waren voorzien. De bedragen zijn EUR 11 mln. negatief respectievelijk EUR 24 mln. negatief.<br />

De investeringskasstroom bestaat, naast de uitgaven voor uitbreiding en vervanging van materiële en immateriële activa,<br />

voornamelijk uit de uitgaven voor de aankoop van de additionele participatie van 20% in N.V. EPZ. De overige mutaties uit financiële<br />

vaste activa hebben grotendeels betrekking op terugontvangsten van gelden uit deposito’s (zie paragraaf 4.3: overige financiële<br />

vaste activa).<br />

Met name door de investering in uitbreiding van het belang in N.V. EPZ is de kasstroom uit investeringsactiviteiten groter dan de<br />

operationele kasstroom, waardoor de uitkering van het dividend in <strong>2011</strong> geheel met vreemd vermogen is gefinancierd.<br />

105


Geconsolideerde jaarrekening<br />

Gebeurtenissen na balansdatum<br />

Verkoop deelneming KEMA<br />

Op 28 februari 2012 heeft de verkoop van het aandelenbelang in N.V. KEMA plaatsgevonden.<br />

Splitsingsplan – Wet Onafhankelijke Netwerkbedrijven (WON)<br />

Op 24 februari 2012 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in het cassatieverzoek dat de Staat bij de Hoge Raad had neergelegd tegen<br />

het vonnis van Hof ‘s Gravenhage van juni 2009, waarbij deze het vonnis van de rechtbank Den Haag vernietigde. De Hoge Raad<br />

heeft de zaak doorverwezen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.<br />

Gerechtelijke procedure<br />

Op 22 februari 2012. heeft de rechtbank van Amsterdam vonnis gewezen in het geding aangespannen door S’Energy B.V. en haar<br />

directeur, waarbij de eis volledig is afgewezen.<br />

106


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

Gesegmenteerde informatie<br />

In <strong>2011</strong> heeft DELTA de organisatiestructuur gewijzigd, met<br />

name om beter en slagvaardiger te kunnen reageren op<br />

veranderende marktomstandigheden en het economische<br />

klimaat. De statutaire directie is teruggebracht van vier leden<br />

naar twee leden (CEO en CFO). De verantwoordelijkheden zijn<br />

meer komen te liggen op het niveau van de bedrijfssegmenten.<br />

DELTA onderscheidt de volgende bedrijfssegmenten:<br />

• Energie<br />

• Netwerken<br />

• Afval<br />

• Corporate<br />

De segmenten zijn veelal verder onderverdeeld naar<br />

verschillende divisies.<br />

Energie<br />

Het segment Energie is gericht op de “energie waarde keten”<br />

van productie tot levering aan de klant.<br />

Voor de zakelijke markt betekent dit de inkoop van de<br />

benodigde brandstoffen, de productie van elektriciteit tot<br />

en met de levering van energie (gas/elektriciteit) aan de<br />

zakelijke klant.<br />

Voor de consument en klein zakelijke markt betreft dit de<br />

levering van elektriciteit, gas, water, radio- en televisiesignalen<br />

en telefonie via kabel en internet. Tevens vindt verhuur van<br />

warmteapparatuur (CV installaties), voorlichting, onderzoek en<br />

projecten voor duurzame energie en energiebesparing plaats.<br />

Afval<br />

Alle activiteiten op het gebied van afval vinden plaats bij<br />

DELTA dochter Indaver N.V.; de onderneming richt zich op alle<br />

activiteiten van de afvalketen: het ophalen, recyclen, bewerken<br />

en verwerken van afval.<br />

Corporate<br />

Dit segment bestaat met name uit de centrale stafafdelingen.<br />

Ook dochtermaatschappij DELTA Industriële Reiniging wordt<br />

gerapporteerd binnen dit segment.<br />

Dochtermaatschappijen Triqua en DELTA MBR worden<br />

aangehouden voor verkoop. Ook de afloopkosten van<br />

Solland, Sunergy en Biovalue worden onder de “beëindigde<br />

bedrijfsactiviteiten” gerapporteerd.<br />

Transacties tussen de verschillende segmenten geschieden<br />

tegen prijzen die vergelijkbaar zijn met het prijsniveau van<br />

transacties met derden.<br />

Netwerken<br />

Het netwerkbedrijf (DELTA Netwerkbedrijf) verzorgt het<br />

transport van elektriciteit en gas binnen Zeeland en is<br />

verantwoordelijk voor de aanleg, beheer en onderhoud van de<br />

hiervoor noodzakelijke netwerken.<br />

De divisie Infra verzorgt aanleg, beheer en onderhoud van de<br />

verschillende netwerken voor elektriciteit, gas, water, warmte<br />

en telecommunicatie. Daarnaast verzorgt Infra plaatsing,<br />

beheer en opname van de verbruiksmeters voor elektriciteit,<br />

gas en water.<br />

107


Geconsolideerde jaarrekening<br />

Gesegmenteerde Omzet en Operationele resultaten<br />

(Bedragen x EUR 1,0 mln.)<br />

Omzet<br />

Resultaat<br />

<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />

Energie 1.518,7 1.474,5 46,6 81,6<br />

Netwerken 149,0 134,8 27,9 17,8<br />

Afval 498,9 442,4 31,3 24,3<br />

Corporate 18,5 21,3 (28,7) (58,9)<br />

Totaal 2.185,1 2.073,1 EBIT 77,0 64,9<br />

Resultaat Deelnemingen 85,2 63,0<br />

Financiële baten en lasten (24,3) (21,9)<br />

Vennootschapsbelasting (35,5) (16,4)<br />

Aandeel Derden (8,0) (2,0)<br />

Beëindigde bedrijfsactiviteiten (11,7) (265,4)<br />

Nettowinst 82,7 (177,8)<br />

Gesegmenteerde Activa<br />

(Bedragen x EUR 1,0 mln.)<br />

Activa<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

Energie 1.271,9 952,2<br />

Netwerken 355,8 325,0<br />

Afval 1.150,2 1.086,9<br />

Corporate 379,7 383,0<br />

Niet verdeelde activa 52,4 49,4<br />

Activa aangehouden voor verkoop 2,6 4,0<br />

Totaal 3.212,7 2.800,5<br />

108


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

Overige gesegmenteerde informatie<br />

(Bedragen x EUR 1,0 mln.)<br />

Afschrijvingen<br />

Bijz. waardeverminderingen<br />

<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />

Energie 24,9 20,0 1,2 -<br />

Netwerken 18,4 18,8 - -<br />

Afval 50,2 38,9 4,4 10,0<br />

Corporate 15,9 33,4 (1,1) 4,5<br />

Totaal 109,5 111,0 4,5 14,4<br />

Het afschrijvingsniveau in <strong>2011</strong> ligt in lijn met 2010.<br />

De bijzondere waardevermindering bij Afval betreft de<br />

afwaardering van grond in Cork (Ierland). De terugname<br />

van een impairment uit 2010 op rijdend materieel bij<br />

dochtermaatschappij DELTA Industriële Reiniging is in <strong>2011</strong><br />

verwerkt bij het segment Corporate.<br />

Geografische informatie<br />

(Bedragen x EUR 1,0 mln.)<br />

Omzet naar land<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Nederland 1.285,6 1.368,6<br />

Belgie 220,4 191,9<br />

Groot Brittannie & Ierland 265,3 201,3<br />

Duitsland 271,8 214,1<br />

Overig EU 142,1 96,8<br />

Buiten EU - 0,5<br />

Totaal 2.185,1 2.073,1<br />

De omzet per land bestaat uitsluitend uit externe opbrengsten.<br />

De omzet buiten Nederland wordt vrijwel geheel gerealiseerd<br />

binnen de segmenten Energie en Afval.<br />

109


Geconsolideerde jaarrekening<br />

Geconsolideerde deelnemingen<br />

Deelneming<br />

Vestigingsplaats<br />

Aandeel DELTA<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

Stem<br />

rechten<br />

DELTA Infra B.V. Middelburg 100% 100% 100%<br />

Zeeuwse Netwerkholding N.V. Middelburg 100% 100% 100%<br />

DELTA Netwerkbedrijf B.V. Middelburg 100% 100% 100%<br />

DELTA Energy B.V. Middelburg 100% 100% 100%<br />

DELTA Ficus Holding B.V. Middelburg 100% 100% 100%<br />

DELTA Pipe B.V. Middelburg 100% 1) 100% 1) 100%<br />

Deltius B.V. Ritthem 100% 100% 100%<br />

Windpark Kreekraksluis B.V. Middelburg 100% 100% 100%<br />

DELTA Tolling Sloe B.V. Middelburg 100% 100% 100%<br />

DELTA Saefthinge N.V. Doel, België 99,9% 99,9% 99,9%<br />

Limo Energie Nederland B.V. Middelburg 100% 100% 100%<br />

Litro Energie Nederland B.V. Middelburg 100% 100% 100%<br />

DELTA Comfort B.V. Middelburg 100% 100% 100%<br />

DELTA Kabelcomfort Netten B.V. Middelburg 100% 1) 100% 100%<br />

ZeelandNet B.V. Kamperland 100% 1) 100% 100%<br />

Internetservices Zeeland B.V. Kamperland 100% 1) 100% 1) 100%<br />

Internetplatform Zeeland B.V. Kamperland 100% 1) 100% 1) 100%<br />

DELTA Energy Belgium N.V. Doel, België 99,9% n.v.t. 99,9%<br />

DELTA Industriële Reiniging B.V. Bergen op Zoom 100% 100% 100%<br />

DELTA Milieu Industriële Reiniging N.V.<br />

Sint-Kruis-Winkel,<br />

n.v.t. 100% n.v.t.<br />

België<br />

DELTA Investerings Maatschappij B.V. Middelburg 100% 100% 100%<br />

DELTA Onroerend Goed Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Middelburg 100% 100% 100%<br />

Stichting DELTA Zeeland Fonds Middelburg 100% 100% 100%<br />

DELTA Development & Water B.V. Middelburg 100% 100% 100%<br />

DELTA MBR B.V. Middelburg 100% 100% 100%<br />

Triqua B.V. Wageningen 100% 100% 100%<br />

DELTA Biovalue B.V. (in staat van faillissement) Eemshaven 100% 100% 100%<br />

DELTA Biovalue Nederland B.V. (in staat van faillissement) Eemshaven 100% 1) 100% 1) 100%<br />

DELTA Biopat B.V. (in staat van faillissement) Eemshaven 100% 1) 100% 1) 100%<br />

DELTA Solar B.V. Middelburg 100% 100% 100%<br />

Solland Solar Energy Holding B.V. Heerlen n.v.t. 100% 1) n.v.t.<br />

Solland Solar Energy B.V. Heerlen n.v.t. 100% 1) n.v.t.<br />

Solland Solar Real Estate B.V. Heerlen n.v.t. 100% 1) n.v.t.<br />

Solland Solar Cells B.V. Heerlen n.v.t. 100% 1) n.v.t.<br />

Solland Solar Cells GmbH Aken, Duitsland n.v.t. 100% 1) n.v.t.<br />

Sunergy Investco B.V. Rotterdam 100% 100% 100%<br />

Solsic Development Company AS Noorwegen 60% 60% 60%<br />

RGS Development B.V. Petten n.v.t. 100% n.v.t.<br />

Solwafer B.V. Middelburg n.v.t. 100% n.v.t.<br />

1) aandelenbelang van de moederonderneming in de dochteronderneming<br />

110


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

Deelneming<br />

Vestigingsplaats<br />

Aandeel DELTA<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

Stem<br />

rechten<br />

Indaver N.V. België 75% 75% 75%<br />

Indaver Participaties N.V. België 99,9% 100% 99,9%<br />

Indaver Logistics N.V. België 99,9% 100% 99,9%<br />

Indaver Medical Services N.V. België 99,9% 100% 99,9%<br />

Indaver Italia S.R.L. Italië 100% 100% 100%<br />

Indaver Ireland Ltd Ierland 100% 100% 100%<br />

Indaver Energy Ltd Ierland 100% 1) n.v.t. 100%<br />

Indaver Nederland B.V. Nederland 100% 100% 100%<br />

Indaver Gevaarlijk Afval B.V. Nederland 100% 1) 100% 1) 100%<br />

Indaver Personeel B.V. Nederland 100% 1) 100% 1) 100%<br />

AROC B.V. Nederland 100% 1) 100% 1) 100%<br />

DELTA Milieu B.V. Terneuzen 100% 1) 100% 1) 100%<br />

Promar B.V. Terneuzen n.v.t. 100% 1) n.v.t.<br />

DELTA Milieu Compost en Biomassa B.V. Terneuzen 100% 1) 100% 1) 100%<br />

DELTA Milieu Biofuels B.V. Terneuzen 100% 1) 100% 1) 100%<br />

DELTA Milieu Groencompost B.V. Terneuzen 100% 1) 100% 1) 100%<br />

DELTA Milieu Composteren B.V. Terneuzen 100% 1) 100% 1) 100%<br />

DELTA Impex B.V. ‘s-Gravenpolder 100% 1) 100% 1) 100%<br />

Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. Terneuzen 99% 1) 99% 1) 99%<br />

DELTA Milieu Verwerking B.V. Terneuzen 100% 1) 100% 1) 100%<br />

DELTA Milieu Recycling B.V. Terneuzen 100% 1) 100% 1) 100%<br />

Perex B.V. Terneuzen 100% 1) 100% 1) 100%<br />

DELTA Milieu Afvalbergingen B.V. Terneuzen 100% 1) 100% 1) 100%<br />

Derde Merwedehaven B.V. Terneuzen 100% 1) 100% 1) 100%<br />

Stortplaats Koegorspolder B.V. Terneuzen 100% 1) 100% 1) 100%<br />

Stortplaats Noord en Midden Zeeland B.V. Terneuzen 100% 1) 100% 1) 100%<br />

DELTA Milieu Verbranding & Handel B.V. Terneuzen 100% 1) 100% 1) 100%<br />

BTC Zoetermeer B.V. Terneuzen n.v.t. 100% 1) n.v.t.<br />

DELTA Milieu Personeel B.V. Terneuzen 100% 1) 100% 1) 100%<br />

Indaver Portugal SA Portugal 100% 100% 100%<br />

Indaver Schweiz AG Zwitserland 100% 100% 100%<br />

Indaver UK Ltd Groot-Brittannië 100% 100% 100%<br />

Indaver Deutschland GmbH (was:SAV Beteiligungs GmbH) Duitsland 51% 51% 51%<br />

SAV Zweite Beteiligungs GmbH & Co. KG Duitsland 94,90% 1) 94,90% 1) 94,90%<br />

AVG Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbH Duitsland 99,74% 1) 99,74% 1) 99,74%<br />

Gareg Umwelt-Logistik GmbH Duitsland 100,00% 1) 100,00% 1) 100,00%<br />

HIM GmbH Duitsland 93,83% 1) 93,83% 1) 93,83%<br />

Frassur GmbH Umweltschutz-Dienstleistungen Duitsland 100,00% 1) 100,00% 1) 100,00%<br />

Panse Wetzlar Entsorgung GmbH Duitsland 100,00% 1) 100,00% 1) 100,00%<br />

AVA Abwasser- und Verwertungsanlagen GmbH Duitsland 100,00% 1) 100,00% 1) 100,00%<br />

1) aandelenbelang van de moederonderneming in de dochteronderneming<br />

111


Geconsolideerde jaarrekening<br />

Niet-geconsolideerde deelnemingen<br />

Deelneming<br />

Vestigingsplaats<br />

Aandeel DELTA<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

Stem<br />

rechten<br />

Joint Ventures<br />

DELTA Infra B.V.<br />

vof Diepp Etten-Leur 50,00% 50,00% 50,00%<br />

DELTA Energy B.V.<br />

N.V. EPZ Borssele 70,00% 50,00% 70,00%<br />

Sloewind B.V. Middelburg 50,00% 50,00% 50,00%<br />

Windpark Distridam vof Terneuzen 50,00% 50,00% 50,00%<br />

PVNed Holding B.V. Middelburg 50,00% 50,00% 50,00%<br />

PVNed B.V. Middelburg 100,00% 1) 100,00% 1) 100,00%<br />

Arbel N.V. (België) Mechelen, België 99,90% 1) n.v.t. 99,90%<br />

BMC Moerdijk B.V. Moerdijk 50,00% 50,00% 50,00%<br />

Sloe Centrale Holding B.V. Vlissingen 50,00% 50,00% 50,00%<br />

Sloe Centrale B.V. Vlissingen 100,00% 1) 100,00% 1) 100,00%<br />

DELTA Industriële Reiniging B.V.<br />

Vedis Reiniging B.V. Terneuzen 50,00% 50,00% 50,00%<br />

DELTA Mourik Industrial Services (DEMIS) vof Terneuzen 50,00% 50,00% 50,00%<br />

Indaver N.V.<br />

Sleco-Centrale N.V. Belgiê 50,00% 50,00% 50,00%<br />

Svex N.V. Belgiê 50,00% 50,00% 50,00%<br />

Wips N.V. Belgiê 50,00% 50,00% 50,00%<br />

HIM GmbH<br />

Gesellschaft fur die Verwertung<br />

von Sonderabfallen mbH& Co. KG<br />

Duitsland 50,00% 50,00% 50,00%<br />

DELTA Milieu Verbranding & Handel B.V.<br />

Depmer B.V. Dordrecht 50,00% 50,00% 50,00%<br />

DELTA Milieu Afvalbergingen B.V.<br />

Zeeuwgrond B.V. Nieuwdorp 50,00% 50,00% 50,00%<br />

DELTA Milieu Biofuels B.V.<br />

Ecofuels B.V. Well, Limburg 50,00% 50,00% 50,00%<br />

Laarakker Landbouw B.V. Well, Limburg 100,00% 1) n.v.t. 100,00%<br />

DELTA N.V.<br />

Evides N.V. Rotterdam 50,00% 50,00% 50,00%<br />

Elsta B.V. Middelburg 25,00% 25,00% 25,00%<br />

Elsta B.V. & Co C.V. Middelburg 24,75% 24,75% 24,75%<br />

DELTA/Essent Lighting vof Goes 50,00% 50,00% 50,00%<br />

Geassocieerde deelnemingen<br />

DELTA Netwerkbedrijf B.V.<br />

Zebra GasNetwerk B.V. Middelburg 33,33% 33,33% 33,33%<br />

Zebra Activa B.V. Middelburg 100,00% 1) 100,00% 1) 100,00%<br />

Zebra Pijpleiding vof Middelburg 33,33% 1) 33,33% 1) 33,33%<br />

Entrade Pipe B.V. Vught 100,00% 1) 100,00% 1) 100,00%<br />

Zebra Pijpleiding vof Middelburg 66,67% 1) 66,67% 1) 66,67%<br />

DELTA Energy B.V.<br />

112 1) aandelenbelang van de moederonderneming in de dochteronderneming


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

Deelneming<br />

Vestigingsplaats<br />

Aandeel DELTA<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

Stem<br />

rechten<br />

Windpark Neeltje-Jans B.V. Veere 40,00% 40,00% 40,00%<br />

Windpark Zeeland 1 B.V. Vlissingen/Kapelle-Schore 40,00% 40,00% 40,00%<br />

NPG Willebroek N.V. Antwerpen, Belgiê 49,00% 49,00% 49,00%<br />

DELTA N.V.<br />

Sunergy Investco B.V.<br />

Fesil Sunergy AS Noorwegen 49,00% 1) 49,00% 1) 49,00%<br />

Partners Vliegveld Zeeland B.V. Middelburg 40,91% 45,00% 40,91%<br />

Zeeland Airport B.V. Middelburg 46,00% 1) 48,00% 1) 46,00%<br />

Indaver N.V.<br />

IHM cvba Belgiê 30,00% 30,00% 30,00%<br />

Ibogem cvba Belgiê 35,12% 35,12% 35,12%<br />

Intercommunale vereniging Verko N.V. Belgiê 39,90% 39,90% 39,90%<br />

Ecowest N.V. Belgiê 42,61% 42,61% 42,61%<br />

Indaver Participaties N.V.<br />

Sita Decontamination Services N.V. Belgiê 26,00% 1) 26,00% 1) 26,00%<br />

Ecov N.V. Belgiê 50,00% 1) 50,00% 1) 50,00%<br />

Ivago cvba Belgiê 50,00% 1) 50,00% 1) 50,00%<br />

N.V. Brussel Compost Belgiê 40,00% n.v.t. 40,00%<br />

DELTA Milieu B.V.<br />

AZN Holding B.V. Wijster 20,00% 20,00% 20,00%<br />

B.V. Grondbezit AVI Moerdijk Moerdijk 100,00% 1) 100,00% 1) 100,00%<br />

B.V. Grondbezit AVI Moerdijk II Moerdijk 100,00% 1) 100,00% 1) 100,00%<br />

N.V. AZN Den Bosch 100,00% 1) 100,00% 1) 100,00%<br />

Overige deelnemingen<br />

DELTA Netwerkbedrijf B.V.<br />

Energie Data Services Nederland B.V. 1,65% 1,65% 1,65%<br />

DELTA Energy B.V.<br />

Decu Beheer B.V. 60,00% 60,00% 60,00%<br />

Decu C.V. 59,76% 59,76% 59,76%<br />

DELTA N.V.<br />

N.V. Kema 7,60% 7,60% 7,60%<br />

Synergia Capital Partners B.V. 5,00% 5,00% 5,00%<br />

DELTA Investerings Maatschappij B.V.<br />

Sustainable Energy Technology Fund C.V. 49,93% 1) 49,93% 1) 49,93%<br />

Sustainable Energy Technology Fund II C.V. 70,00% 1) n.v.t. 70,00%<br />

Business Park Terneuzen B.V. 15,00% 15,00% 15,00%<br />

Indaver N.V.<br />

GRL Glasrecycling N.V. n.v.t. 34,99% n.v.t.<br />

Vlar Papier N.V. 34,96% 34,96% 34,96%<br />

Spanin N.V. 50,00% 50,00% 50,00%<br />

Ecowest N.V.<br />

IVIO cvba 1,50% 1) 1,50% 1) 1,50%<br />

Ivvo cvba 3,46% 3,46% 3,46%<br />

1) aandelenbelang van de moederonderneming in de dochteronderneming 113


Vennootschappelijke jaarrekening<br />

Vennootschappelijke balans per 31 december <strong>2011</strong> (voor resultaatverdeling)<br />

(x EUR 1.000)<br />

ACTIVA<br />

Ref. nr 31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

Vaste activa<br />

Immateriële vaste activa 1 3.470 28.415<br />

Materiële vaste activa 2 26.681 27.510<br />

Financiële vaste activa<br />

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 3 996.809 1.001.826<br />

Andere deelnemingen 3 327.997 288.567<br />

Vorderingen op groepsmaatschappijen 3 59.567 29.550<br />

Leningen u/g overige deelnemingen 3 418 -<br />

Overige leningen 3 360 13.342<br />

Uitgestelde belastingvorderingen 4 60.638 74.440<br />

1.445.789 1.407.725<br />

1.475.940 1.463.650<br />

Vlottende activa<br />

Vorderingen op groepsmaatschappijen 115.458 113.548<br />

Overige vorderingen 5 10.364 26.781<br />

125.822 140.329<br />

Liquide middelen 10.157 1.385<br />

1.611.919 1.605.364<br />

PASSIVA<br />

Ref. nr 31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

Eigen vermogen<br />

Eigen vermogen 6 1.043.039 1.307.601<br />

Netto Resultaat 6 82.690 (177.787)<br />

1.125.729 1.129.814<br />

Voorzieningen 7 2.822 3.372<br />

Langlopende verplichtingen 8 306.533 146.383<br />

Kortlopende verplichtingen<br />

Schulden aan groepsmaatschappijen 130.462 248.637<br />

Overige schulden 9 46.373 77.158<br />

176.835 325.795<br />

1.611.919 1.605.364<br />

114


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening<br />

(x EUR 1.000)<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Resultaat uit eigen bedrijfsvoering (75.500) (7.537)<br />

Resultaat deelnemingen 158.190 (170.250)<br />

Resultaat 82.690 (177.787)<br />

115


Vennootschappelijke jaarrekening<br />

Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening<br />

DELTA N.V. is de naar Nederlands recht opgerichte<br />

houdstermaatschappij van een aantal groepsmaatschappijen<br />

die zich bezig houden met het opwekken, transporteren en<br />

leveren van energie alsmede het verrichten van milieu en<br />

kabeldiensten. De functionele valuta is de Euro. Alle bedragen<br />

zijn, tenzij anders vermeld, opgenomen in duizenden Euro’s.<br />

DELTA heeft gebruik gemaakt van de optie in Titel 9 Boek 2<br />

BW om de vennootschappelijke jaarrekening op te stellen<br />

volgens de IFRS grondslagen die worden gehanteerd<br />

in de geconsolideerde jaarrekening met uitzondering<br />

van de groepsmaatschappijen en deelnemingen welke<br />

worden gewaardeerd op netto vermogenswaarde. De<br />

vennootschappelijke winst-en-verliesrekening is op basis van<br />

artikel 402 Titel 9 Boek 2 BW in beknopte vorm weergegeven.<br />

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de<br />

resultaatbepaling<br />

De deelnemingen worden gewaardeerd tegen netto<br />

vermogenswaarde, die is bepaald op basis van de IFRSgrondslagen<br />

die worden gehanteerd in de geconsolideerde<br />

jaarrekening, gecorrigeerd voor de waarde van de betaalde<br />

goodwill bij overname, verminderd met eventuele bijzondere<br />

waardeverminderingsverliezen op goodwill. Tevens wordt<br />

geen rekening gehouden met een minderheidsbelang derden.<br />

Dit wordt gecorrigeerd op de waarde van de desbetreffende<br />

groepsmaatschappij.<br />

Voor de overige grondslagen wordt verwezen naar de<br />

toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening.<br />

116


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

1. Immateriële vaste activa<br />

(x EUR 1.000)<br />

Totaal Software<br />

2010<br />

Boekwaarde per 1 januari 42.352 42.352<br />

Investeringen 3.751 3.751<br />

Afschrijvingen (17.101) (17.101)<br />

Herrubricering/overige mutaties (587) (587)<br />

Boekwaarde per 31 december 28.415 28.415<br />

Totaal Software<br />

<strong>2011</strong><br />

Boekwaarde per 1 januari 28.415 28.415<br />

Investeringen 688 688<br />

Afschrijvingen (14.145) (14.145)<br />

Herrubricering/overige mutaties (11.488) (11.488)<br />

Boekwaarde per 31 december 3.470 3.470<br />

Afschrijvingstermijnen in jaren 5<br />

De mutatie met betrekking tot de immateriële vaste activa is volledig veroorzaakt door investeringen in nieuwe IT-Software en<br />

afschrijvingen op IT-software.<br />

In <strong>2011</strong> zijn enkele IT-applicaties, die uitsluitend ten behoeve van één van de groepsmaatschappijen van DELTA zijn aangeschaft,<br />

overgedragen aan die betreffende groepsmaatschappij. Hierdoor is de waarde van de activa op de balans van DELTA N.V.<br />

afgenomen.<br />

117


Vennootschappelijke jaarrekening<br />

2. Materiële vaste activa<br />

(x EUR 1.000)<br />

Totaal<br />

Gebouwen en<br />

terreinen<br />

Machines en<br />

installaties<br />

Andere vaste<br />

bedrijfsmid.<br />

Activa in<br />

aanbouw<br />

Bijdrage van<br />

derden<br />

2010<br />

Boekwaarde per 1 januari 35.489 21.117 7.636 1.467 9.315 (4.046)<br />

Investeringen 721 - - - 730 (9)<br />

Afschrijvingen (1.034) (803) - (231) - -<br />

Desinvesteringen (4.605) (4.605) - - - -<br />

Overige mutaties (3.061) 2.547 (713) 326 (8.309) 3.088<br />

Boekwaarde per 31 december 27.510 18.256 6.923 1.562 1.736 (967)<br />

Boekwaarde voor aftrek bijdragen 28.478 18.256 6.923 1.562 1.736<br />

Cumulatieve afschrijvingen en<br />

96.106 24.735 51.815 19.556<br />

impairment<br />

Aanschafwaarde per 31 december 124.582 42.991 58.737 21.118 1.736<br />

Totaal<br />

Gebouwen en<br />

terreinen<br />

Machines en<br />

installaties<br />

Andere vaste<br />

bedrijfsmid.<br />

Activa in<br />

aanbouw<br />

Bijdrage van<br />

derden<br />

<strong>2011</strong><br />

Boekwaarde per 1 januari 27.510 18.256 6.923 1.562 1.736 (967)<br />

Investeringen - - - - - -<br />

Afschrijvingen (914) (733) - (181) - -<br />

Desinvesteringen - - - - - -<br />

Overige mutaties 85 1.585 (678) (91) (980) 249<br />

Boekwaarde per 31 december 26.681 19.108 6.245 1.290 756 (718)<br />

Boekwaarde voor aftrek bijdragen 27.399 19.108 6.245 1.290 756<br />

Cumulatieve afschrijvingen en<br />

97.020 25.468 51.815 19.737<br />

impairment<br />

Aanschafwaarde per 31 december 124.418 44.576 58.059 21.027 756<br />

Afschrijvingstermijnen in jaren 10 - 40 7 - 40 5 - 15 n.v.t.<br />

Onder materiële vaste activa worden met name investeringen in huisvesting verantwoord. In <strong>2011</strong> hebben geen investeringen of<br />

desinvesteringen plaatsgevonden.<br />

118


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

3. Financiële vaste activa (excl. belastingvorderingen)<br />

(x EUR 1.000)<br />

Deelnemingen<br />

Vorderingen op Vorderingen<br />

in groepsmaat- Andere groepsmaat- op andere Overige<br />

Totaal schappijen deelnemingen schappijen deelnemingen vorderingen<br />

Stand per 31 december 2009 1.078.891 725.649 289.016 36.876 1.202 26.145<br />

Mutatie groepsmaatschappijen (42.276) (42.276) - - - -<br />

Terugboeking/opboeking kortlopend<br />

1.231 - - - (399) 1.630<br />

gedeelte<br />

Aankoop / uitgegeven leningen 28.128 - (10.197) 37.855 450 20<br />

Resultaat (170.250) (200.570) 30.320 - - -<br />

Verkoop / aflossing / dividend (47.629) 15.452 (20.677) (29.838) (51) (12.515)<br />

Mutaties hedgereserve 124.866 124.866 - - - -<br />

Overige mutaties 360.327 378.705 105 (15.344) (1.202) (1.937)<br />

Stand per 31 december 2010 1.333.285 1.001.826 288.567 29.550 0 13.342<br />

Terugboeking/opboeking kortlopend<br />

2.839 - - - - 2.839<br />

gedeelte<br />

Aankoop / uitgegeven leningen (2.271) - - (3.000) 418 311<br />

Resultaat 158.190 114.720 43.470 - - -<br />

Verkoop / aflossing / dividend (57.307) (49.695) (26.098) 33.017 - (14.532)<br />

Mutaties hedgereserve (77.314) (77.314) - - - -<br />

Overige mutaties 27.729 7.272 22.058 (1) - (1.600)<br />

Stand per 31 december <strong>2011</strong> 1.385.151 996.808 327.997 59.567 418 360<br />

In <strong>2011</strong> is de groepsmaatschappij DELTA Comfort B.V. verkocht<br />

aan DELTA Energy B.V. Het betreft een verkoop onder common<br />

control.<br />

De herwaardering van deelneming N.V. KEMA naar reële waarde<br />

is opgenomen onder de overige mutaties.<br />

De hedgereserve laat een negatieve ontwikkeling zien<br />

in het jaar <strong>2011</strong>. De mutatie is exclusief de bijbehorende<br />

belastinglatentie.<br />

119


Vennootschappelijke jaarrekening<br />

4. Uitgestelde belastingvorderingen<br />

De uitgestelde belastingvorderingen zijn ontstaan als gevolg<br />

van verschillen tussen de boekwaarde in de jaarrekening<br />

enerzijds en de fiscale boekwaarde anderzijds. Tevens<br />

zijn bedragen opgenomen in verband met compensabele<br />

verliezen. DELTA vormt daarnaast een hedgereserve voor nietgerealiseerde<br />

waardemutaties op derivaten/handelscontracten<br />

ingevolge IAS 39/32.<br />

120


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

5. Overige vorderingen<br />

(x EUR 1.000)<br />

31-12-<strong>2011</strong> 31-12-2010<br />

Handelsdebiteuren 1.835 5.570<br />

Actuele vennootschapsbelasting 0 15.898<br />

Actuele overige belastingen 2.972 20<br />

Totaal actuele belastingen 2.972 15.918<br />

Derivaten 141 0<br />

Overige en overlopende activa 4.926 1.964<br />

Kortlopend deel langlopende uitgegeven gelden 490 3.329<br />

Overige vorderingen 5.416 5.293<br />

Totaal 10.364 26.781<br />

121


Vennootschappelijke jaarrekening<br />

6. Mutatieoverzicht van het eigen vermogen<br />

(x EUR 1.000)<br />

Totaal<br />

Gestort<br />

aandelenkapitaal<br />

Wettelijke<br />

reserve<br />

Hedge Reserve<br />

Activa voor<br />

verkoop<br />

Overige<br />

reserves<br />

Onverdeelde<br />

winst<br />

Stand per 31 december<br />

2009<br />

1.258.105 6.937 54.908 (61.636) - 1.250.805 7.091<br />

Winstverdeling 2009 (50.000) - 40.581 - - (83.490) (7.091)<br />

Overige mutaties (3.977) - (3.470) - - (507) -<br />

Mutatie ivm geactiveerde<br />

ontwikkelingskosten<br />

- - (587) - - 587 -<br />

Mutaties in hedgereserve<br />

energiederivaten<br />

134.592 - - 134.592 - - -<br />

Mutaties in hedgereserve<br />

rentederivaten<br />

4.086 - - 4.086 - - -<br />

Bij: vpb-effect (35.205) - - (35.205) - - -<br />

Netto Resultaat 2010 (177.787) - - - - - (177.787)<br />

Stand per 31 december<br />

2010<br />

1.129.814 6.937 91.432 41.837 - 1.167.395 (177.787)<br />

Winstverdeling 2010 (50.000) - (3.620) - - (224.167) 177.787<br />

Overige mutaties 11.106 - (11.327) - 23.115 (682) -<br />

Mutaties in hedgereserve<br />

energiederivaten<br />

(66.950) - - (66.950) - - -<br />

Mutaties in hedgereserve<br />

rentederivaten<br />

2.971 - - 2.971 - - -<br />

Bij: vpb-effect 16.098 - - 16.098 - - -<br />

Netto Resultaat <strong>2011</strong> 82.690 - - - - - 82.690<br />

Stand per 31 december <strong>2011</strong> 1.125.729 6.937 76.485 (6.044) 23.115 942.546 82.690<br />

De wettelijke reserve betreft de niet uitgekeerde winsten van<br />

deelnemingen; dientengevolge is de wettelijke reserve niet vrij<br />

uitkeerbaar. Dit geldt evenzeer voor de hedgereserve welke in<br />

relatie moet worden gezien met de niet-gerealiseerde resultaten<br />

uit de reële waardemutatie van de derivaten, gebruikt voor<br />

hedge doeleinden. Ook de reserve, voortvloeiend uit activa<br />

bestemd voor verkoop, is een reserve die niet voor uitkering<br />

in aanmerking komt. Voor een verklaring van de mutaties in<br />

het eigen vermogen wordt verwezen naar de geconsolideerde<br />

jaarrekening.<br />

In tegenstelling tot de geconsolideerde jaarrekening is het<br />

minderheidsbelang per groepsmaatschappij rechtstreeks in<br />

mindering gebracht op de betreffende groepsmaatschappijen<br />

conform de equity value methode.<br />

122


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

7. Voorzieningen<br />

(x EUR 1.000)<br />

Totaal<br />

B-map<br />

Pers.<br />

voorzieningen<br />

Overige<br />

voorzieningen<br />

Boekwaarde per 1 januari 2010 3.702 494 3.208 -<br />

Terugboeking kortlopend gedeelte van voorzieningen 1.498 650 848 -<br />

Dotaties 4.360 360 4.000<br />

Rentedotaties 122 3 119 -<br />

Vrijval - - - -<br />

Onttrekkingen (776) (89) (687) -<br />

Overige mutaties - -<br />

Boekwaarde per 31 december 2010 8.906 1.058 3.848 4.000<br />

Kortlopend gedeelte van voorzieningen (5.534) (650) (884) (4.000)<br />

Boekwaarde per 31 december 2010 3.372 408 2.964 -<br />

Terugboeking kortlopend gedeelte van voorzieningen 5.534 650 884 4.000<br />

Dotaties 260 260 -<br />

Rentedotaties 122 8 114 -<br />

Vrijval (913) - (387) (526)<br />

Onttrekkingen (848) (70) (778) -<br />

Overige mutaties (1) (1) -<br />

Boekwaarde per 31 december <strong>2011</strong> 7.526 995 3.057 3.474<br />

Kortlopend gedeelte van voorzieningen (4.704) (400) (830) (3.474)<br />

Boekwaarde per 31 december <strong>2011</strong> 2.822 595 2.227 -<br />

De voorzieningen betreffen met name personeelsvoorzieningen<br />

en voorzieningen voor B-map. Deze voorzieningen zijn gevormd<br />

om aan de toekomstig financiële verplichtingen te kunnen<br />

voldoen.<br />

De B-map voorziening betreft een voorziening in het kader van<br />

het Bedrijfsmilieuactieplan (BMAP); in de jaren 1991 t/m 1999<br />

werd aan bepaalde categorieën verbruikers over de elektriciteit<br />

en gasleveringen een milieutoeslag in rekening gebracht<br />

welke de grondslag vormt voor deze voorziening. Resterende<br />

verplichtingen, voortvloeiend uit activiteiten welke in het<br />

verleden ten laste van de BMAP zijn uitgevoerd, worden op deze<br />

voorziening in mindering gebracht.<br />

Als gevolg van de invoering van het nieuwe ziektekosten stelsel<br />

per 1-1-2006 zijn de verplichtingen die ten grondslag liggen aan<br />

de voorziening ziektekosten substantieel gewijzigd. Van de<br />

voorziening die in het verleden is gevormd, resteert nog een<br />

bedrag van EUR 0,8 mln.<br />

Daarnaast kent DELTA als gevolg van CAO bepalingen<br />

diensttijdgebonden uitkeringen toe aan personeelsleden. Vanaf<br />

het moment van indiensttreding wordt voor deze uitkeringen<br />

een voorziening gevormd op basis van verstreken dienstjaren,<br />

verwachte prijs- en salarisstijgingen (gemiddeld 1,5%),<br />

kansen op ontslag, invaliditeit en sterfte. De desbetreffende<br />

disconteringsvoet bedraagt 4,5% (2010: 4,5%).<br />

123


Vennootschappelijke jaarrekening<br />

8. Langlopende verplichtingen<br />

(x EUR 1.000)<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Waarde per 1 januari 146.383 314.295<br />

Terugboeking kortlopend gedeelte 2.157 2.616<br />

Opgenomen leningen 165.000 115.000<br />

Aflossingen (2.157) (282.616)<br />

Mutaties Renteswap (2.050) (789)<br />

Overige mutaties (499) 34<br />

308.834 148.540<br />

Aflossingen in het volgend boekjaar (2.301) (2.157)<br />

Langlopende financiële verplichtingen 306.533 146.383<br />

124


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

9. Overige schulden<br />

(x EUR 1.000)<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Handelscrediteuren 12.692 12.382<br />

Actuele belastingverplichtingen 5.571 4.976<br />

Derivaten 2.107 2.887<br />

Kortlopend deel van de langlopende schulden 2.301 2.157<br />

Kortlopend deel van de voorzieningen 4.704 5.534<br />

Overlopende passiva 14.998 44.323<br />

Totaal overige schulden 22.003 52.014<br />

Bankkrediet 4.000 4.900<br />

Stand per 31 december 46.373 77.158<br />

Onder overige schulden zijn onder andere het kortlopende<br />

gedeelte van de voorzieningen, het kortlopende gedeelte van<br />

de opgenomen gelden en de uitstaande crediteurenpositie<br />

verantwoord. Onder de actuele belastingverplichtingen zijn de<br />

te betalen omzetbelasting en energiebelasting opgenomen.<br />

125


Vennootschappelijke jaarrekening<br />

Niet uit de balans blijkende verplichtingen<br />

403-Verklaringen<br />

DELTA N.V. heeft per balansdatum een verklaring zoals bedoeld<br />

in artikel 2:403 BW bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd<br />

waarbij ze zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de uit<br />

de rechtshandelingen van onderstaande dochterbedrijven<br />

voortvloeiende schulden.<br />

• DELTA Comfort B.V.<br />

• DELTA Energy B.V.<br />

• DELTA Ficus Holding B.V.<br />

• DELTA Infra B.V.<br />

• DELTA Kabelcomfort Netten B.V.<br />

• DELTA MBR B.V.<br />

• DELTA Netwerkbedrijf B.V.<br />

• DELTA Onroerend Goed Ontwikkelingsmaatschappij B.V.<br />

• DELTA Pipe B.V.<br />

• DELTA Tolling Sloe B.V.<br />

• DELTIUS B.V.<br />

• Internetplatform Zeeland B.V.<br />

• Internetservices Zeeland B.V.<br />

• LIMO Energie Nederland B.V.<br />

• LITRO Energie Nederland B.V.<br />

• ZeelandNet B.V.<br />

• Zeeuwse Netwerkholding N.V.<br />

Op grond hiervan en van jaarlijks bij de Kamer van Koophandel<br />

te deponeren instemmingverklaringen van de aandeelhouders<br />

zijn deze vennootschappen vrijgesteld van de voorgeschreven<br />

inrichtingsvoorschriften voor de jaarrekening.<br />

DELTA N.V. vormt met een aantal dochterbedrijven een fiscale<br />

eenheid en is als zodanig hoofdelijk aansprakelijk voor de<br />

diverse belastingverplichtingen van deze bedrijven.<br />

Putopties<br />

DELTA heeft putopties verstrekt aan<br />

minderheidsaandeelhouders van Indaver. Voor een verdere<br />

bespreking wordt verwezen naar de geconsolideerde<br />

jaarrekening.<br />

Splitsingsplan –<br />

Wet Onafhankelijke Netwerkbedrijven (WON)<br />

De minister heeft op 2 december 2009 het splitsingsplan<br />

goedgekeurd. Het Gerechtshof in ’s-Gravenhage heeft op<br />

22 juni 2010 de splitsingswet op onderdelen onverbindend<br />

verklaard. In het licht van dit arrest is de splitsing niet<br />

geëffectueerd; wel is zoveel mogelijk en zover als noodzakelijk<br />

voldaan aan de voorwaarden gesteld door de Minister.<br />

Tegen de uitspraak is cassatie ingesteld door de Staat.<br />

Op 24 februari 2012 heeft de Hoge Raad de zaak doorverwezen<br />

naar het Europees Hof.<br />

126


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

Honoraria accountant<br />

In <strong>2011</strong> heeft DELTA N.V. de volgende honoraria uitgegeven aan accountantskosten:<br />

(x EUR 1.000)<br />

DELOITTE ACCOUNTANTS B.V.<br />

OVERIGE ONDERDELEN<br />

DELOITTE NETWERK NLD<br />

TOTAAL<br />

<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />

Onderzoek van de jaarrekeningen DELTA Groep 751 739 - - 751 739<br />

Andere controle-opdrachten 67 38 - - 67 38<br />

Adviesdiensten op fiscaal terrein 19 - - - 19 -<br />

Andere niet-controlediensten 93 124 135 303 228 427<br />

930 901 135 303 1.065 1.204<br />

Er is geen sprake van resultaatafhankelijke honoraria.<br />

Het onderzoek van de jaarrekeningen van de vennootschappen<br />

behorende tot de DELTA-groep heeft in <strong>2011</strong> betrekking op de<br />

afwikkeling van de jaarrekeningen 2010 (19 in totaal) alsmede<br />

de interim controle <strong>2011</strong>.<br />

Was getekend:<br />

Concern Directie<br />

Drs. F. Verhagen RA, Algemeen directeur a.i.<br />

Drs. F. Verhagen RA, Financieel directeur<br />

Raad van Commissarissen:<br />

Ir. D. van Doorn, Voorzitter<br />

drs. Ing. J. Bout<br />

drs. R. Frohn<br />

J.G. van der Werf<br />

B.P. de Wit, MA<br />

127


Overige gegevens<br />

Winstbestemming<br />

Statutaire bepalingen inzake de winstbestemming<br />

In artikel 39 van de statuten zijn de volgende bepalingen<br />

opgenomen inzake de winst bestemming.<br />

1. Indien de winst‐en-verliesrekening, welke van de<br />

vastgestelde jaarrekening deel uitmaakt, een bedrag<br />

aanwijst als verlies, zal dit verlies ten laste worden ge bracht<br />

van de algemene reserve.<br />

Indien deze reserve daartoe niet toereikend is, zal het<br />

resterende verlies ten laste komen van de winsten van<br />

volgende jaren.<br />

2. Indien de winst‐en-verliesrekening, welke van de<br />

vastgestelde jaarrekening deel uitmaakt, een bedrag<br />

aanwijst als winst, kan de Raad van Commissarissen ten<br />

laste van die winst bedragen toevoegen aan de algemene<br />

reserves. De resterende winst staat ter beschikking van de<br />

algemene vergadering van aandeelhouders.<br />

3. De algemene vergadering is bevoegd tot uitkering van één<br />

of meer interimdividenden en/of andere interim uitkeringen<br />

te besluiten, mits aan het vereiste van artikel 2:105 lid 2<br />

Burgerlijk Wetboek is voldaan blijkens een tussentijdse<br />

vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4<br />

Burgerlijk Wetboek.<br />

Voorstel resultaatverdeling<br />

(x EUR 1.000)<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Resultaat 82.690 (177.787)<br />

Onttrekking/toevoeging aan de wettelijke reserve (125.522) 3.620<br />

Voor winstverdeling beschikbaar resultaat (42.832) (174.167)<br />

Toevoeging/onttrekking aan de algemene reserve (82.832) (224.167)<br />

Voorgesteld dividend 40.000 50.000<br />

128


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

129


Overige gegevens<br />

DELTA in cijfers, geconsolideerd<br />

(x EUR mln.)<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Activa<br />

Immateriële vaste activa 395 420<br />

Materiële vaste activa 1.036 977<br />

Financiële vaste activa 1.035 700<br />

Vlottende activa 694 653<br />

Liquide middelen 52 49<br />

3.213 2.800<br />

Passiva<br />

Groepsvermogen 1.180 1.183<br />

Voorzieningen 237 96<br />

Schulden op lange termijn 842 797<br />

Schulden op korte termijn 955 725<br />

3.213 2.800<br />

Opbrengsten<br />

Elektriciteit 1.002 1.073<br />

Gas 415 312<br />

E&G transport 114 101<br />

Telecommunicatie 83 83<br />

Afvallogistiek en milieudiensten 509 462<br />

Diversen 63 42<br />

Totaal opbrengsten 2.185 2.073<br />

Kosten<br />

Inkoopwaarde netto omzet 1.549 1.454<br />

Reële waardemutatie handelsportefeuille 13 (3)<br />

Overige opbrengsten (32) (29)<br />

Netto bedrijfslasten 578 586<br />

Totaal operationele kosten 2.108 2.008<br />

Bedrijfsresultaat 77 65<br />

Resultaat deelnemingen 85 63<br />

Operationeel resultaat 162 128<br />

Saldo van financiële baten en lasten (24) (22)<br />

Resultaat voor belastingen 138 106<br />

Vennootschapsbelasting (36) (16)<br />

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (12) (265)<br />

Aandeel derden (8) (2)<br />

Netto resultaat 83 (178)<br />

Voorgesteld dividend 40 50<br />

130


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

DELTA kengetallen<br />

(x EUR mln.)<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Netto-omzet 2.185,1 2.073,1<br />

waarvan:<br />

Levering elektriciteit 1.001,8 1.073,1<br />

Levering gas 415,3 312,3<br />

Transport E & G 113,6 100,6<br />

Kabel. internet en telecommunicatie 83,2 82,9<br />

Afvallogistiek en milieudiensten 508,7 461,8<br />

Overige omzet 62,6 42,4<br />

Financiën<br />

Brutomarge 655,2 650,9<br />

Operationeel resultaat 162,2 127,8<br />

Resultaat voor vennootschapsbelasting 137,9 106,0<br />

Nettoresultaat 82,7 (177,8)<br />

Groepsvermogen (ex. dividend) 1.179,8 1.183,1<br />

Balanstotaal 3.212,7 2.800,5<br />

Ratio’s<br />

Rentabiliteit geïnvesteerd vermogen 7,0% 6,5%<br />

Rentabiliteit vermogen toekomend aan<br />

7,3% -15,7%<br />

aandeelhouders<br />

Solvabiliteit 36,7% 42,2%<br />

Interest Coverage Ratio 14,9 14,3<br />

131


Overige gegevens<br />

132


DELTA jaarrekening <strong>2011</strong><br />

133


134


DELTA <strong>Jaarbericht</strong> <strong>2011</strong><br />

Berekeningswijze financiële ratio’s<br />

Rentabiliteit van het geïnvesteerd vermogen (ROIC)<br />

Bedrijfsresultaat + rentebaten uit financiële vaste activa<br />

+ resultaat uit deelnemingen x 100%, gedeeld door het<br />

geïnvesteerd vermogen.<br />

Geïnvesteerd vermogen<br />

Som van vaste activa en netto werkkapitaal op balansdatum.<br />

Rentabiliteit van het eigen vermogen (REV)<br />

Netto resultaat toe te rekenen aan de aandeelhouders van<br />

DELTA N.V., gedeeld door het eigen vermogen toe te rekenen<br />

aan de aandeelhouders van DELTA N.V.<br />

Solvabiliteit<br />

Groepsvermogen x 100%, gedeeld door het balanstotaal.<br />

Interest Coverage Ratio<br />

Operationeel resultaat + afschrijvingskosten + rentebaten<br />

gedeeld door het saldo van externe rentelasten en rentebaten.<br />

135


Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie en Public Affairs<br />

via telefoonnummer 0118 – 882000 of via info@DELTA.nl.<br />

<strong>Jaarbericht</strong> <strong>2011</strong><br />

<br />

DELTA N.V. | Afdeling Communicatie en Public Affairs | Poelendaelesingel 10 | 4335 JA Middelburg<br />

T +31 (0)118 88 20 00 | F + 31 (0)118 88 21 00 | E info@DELTA.nl | W www.DELTA.nl<br />

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 22031457.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!