SKRIFBESKOUING - kerkweb.org

kerkweb.org

SKRIFBESKOUING - kerkweb.org

eeds deur woord en daad binne hierdie gebroke werklikheid, iets te laat blyk van God se genadige neerdaling tot

sy skepping.

2.3.6 Die Algemene Sinode verklaar dat hoewel God sy Gees aan die kerk gegee het om ons in die volle waarheid

te lei (Joh 16:13), die gesag van die Skrif nie primêr berus op die bloot formele feit dat die kerk dit as kanon

aanvaar het nie. In die Skrif self word reeds duidelik dat die kerk as gevolg van ons sondigheid nog steeds

blootgestel is aan dwaling. Daarom is die gesag van die Skrif in die eerste instansie geleë in die inhoud van die

Gees se boodskap naamlik God se genade in Christus (Joh 16:14). Hierdie boodskap het die kerk in die kanon

gehoor as die kritiese maatstaf vir die verkondiging waardeur ook tussen die geeste onderskei word.

2.3.7 Die Algemene Sinode verklaar dat die vonnis en vryspraak wat God in die vleesgeworde Woord oor ons

uitgespreek het op Goeie Vrydag en Paassondag (Rom 4:25), met gesag deur die Gees by die lees en

verkondiging van die Woord oor ons uitgespreek word. In sy Woord gee God ons "sy Woord" deur al sy beloftes,

waarop ons met vrymoedigheid ons durf verlaat vir tyd en ewigheid, aan ons toe te sê. Hierdie gesag is dinamies

want die Woord is skeppingsmagtig. Dit bring ons in 'n nuwe verhouding met God en lei ons tot lewensverandering

Die Algemene Sinode het hierdie verslag as riglyn goedgekeur.

2.4 SKRIFGEBRUIK EN SKRIFGESAG (Algemene Sinode 2004)

Hierdie verslag vloei voort uit die opdrag wat in 2002 aan AKLAS gegee is om kommentaar op die vorige verslag te

verwerk en ‘n verdere verslag op te stel. AKLAS het geoordeel om nie ‘n nuwe of meer omvattende stuk te probeer

opstel nie. Met enkele opmerkings oor die kompleksiteit en selfs krisis van die huidige besinning oor Skrifgesag en

Skrifgebruik en die proses van verandering wat in die denke daar rondom in die laaste jare plaasvind, het hulle

gekies om eerder ‘n verklaring en belydenis op te stel wat die grense stel waarbinne die Kerk vanuit die

Gereformeerde verstaan van die saak, steeds vernuwend en verantwoordelik, voortgaande oor die saak kan besin.

Hierdie verklaring/belydenis is in vyf punte verwoord. Die Algemene Sinode het dit goedgekeur met die versoek dat

dit vir bespreking aan Ringe en gemeentes deurgegee word.

3. BEVINDING

3.1 Dit is duidelik uit die bestudering van die verskillende verslae en die aanvullende perspektiewe, nuanses en

klemtone wat telkens in ‘n volgende verslag ter sprake kom, dat daar sedert 1986 (selfs al vroeër?) ‘n proses van

nadenke en besinning oor Skrifbeskouing, Skrifgesag en Skrifgebruik binne die Kerk plaasvind. Die proses is

waarskynlik nog nie afgehandel nie en sal heel moontlik in die toekoms voortgaan.

3.2 Dit is dus in ‘n sin moeilik om uitvoering aan die opdrag te gee dat ‘n eenvoudige en prinsipiële samevatting

van die standpunte oor Skrifbeskouing opgestel word juis omdat daar in die besinning oor die saak so ‘n

verskeidenheid van perspektiewe en aanvullings in die verslae verwoord word. Dit is verder ook duidelik by elke

verslag dat die Algemene Sinode dit as riglyne (eerder as standpunte) goedkeur wat daarop dui dat die Algemene

Sinode self oor hierdie saak self nie meer so sterk werk met met vaste, dogmatiese uitsprake nie.

3.3 ATLAS het geoordeel dat daar twee moontlikhede is om aan die opdrag uitvoering te gee:

3.3.1 Die eerste moontlikheid is dat uit al die verslae die hoofpunte saamgevat en verwerk word in een

opsommende verslag. Dan sal die 1986 verslag waarskynlik die meer prinsipiële uitgangspunte verwoord en sal

die aanvullende perspektiewe uit die volgende verslae daarby verreken moet word. Dit sal moeilik in ‘n eenvoudige,

bondige verslag saamgevat kan word.

3.3.2 Die ander moontlikheid is dat ATLAS gebruik maak van die verklaring en belydenis in die laaste verslag van

AKLAS (2004). Dit blyk daaruit dat presies dit wat nou van ATLAS gevra word daarin verwoord is. Dit is bondig,

prinsipieel, aktueel en verwoord die standpuntstelling en perspektiewe van die hele proses van besinning sedert

1986. Dit het die verdere voordeel dat dit reeds as amptelike verklaring deur die Algemene Sinode goedgekeur is

en bring dus nie weer ‘n verdere of ‘n nuwe verslag op die tafel nie.

3.3.3 Dit word volledig hierby ingesluit met die aanbeveling dat die Algemene Sinode hiermee volstaan as ‘n

eenvoudige prinsipiële samevatting van die Kerk se Skrifbeskouing:

4. SKRIFGEBRUIK EN SKRIFGESAG

4.1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk bely, as kerk wat in die Gereformeerde tradisie staan, dat die Bybel die

Woord van God is en dat dit daarom:

* gesag het oor ons hele lewe, omdat dit aan ons betuig dat ons nie aan onsself behoort nie, maar aan die Here,

sodat ons geroep word om in vertroue op Hom en in gehoorsaamheid aan Hom te leef;

* betroubaar is, omdat ons vas glo dat God werklik is soos Hy Homself in die Skrif aan ons bekend maak: die

Vader, Seun en Gees wat uit genade ons God is;

* duidelik is, omdat die kerk hierin die helderheid van die evangelie van God se liefde en genade hoor;

* voldoende is, omdat die Heilige Gees ons deur die Bybel alles leer wat ons hoef te weet om in God te glo en om

sy wil te gehoorsaam (vlg NGB Artikel 7).

Daarom bely ons steeds gelowig dat dié waarheid bo alles is.

4.2 Soos nog altyd vir die Gereformeerde tradisie, beteken hierdie belydenis vir ons nié:

* dat die Bybel vereis dat ons ons denkvermoë, wat ‘n gawe van God is, moet opoffer nie;

* dat die Bybel gesien kan word as ‘n eksakte handboek vir historiese of wetenskaplike kennis nie;

191

More magazines by this user
Similar magazines