Fundering van de kenniskringen Afgelopen dinsdag 27 mei 2009 ...

venvn.nl

Fundering van de kenniskringen Afgelopen dinsdag 27 mei 2009 ...

Fundering van de kenniskringen

Afgelopen dinsdag 27 mei 2009 werd de landelijke bijeenkomst georganiseerd door Lidy Tinselboer,

Margreet Hemmelder en Elien Steendam (TEVA) in het Polmanshuis te Utrecht. Deze dag stond in het

teken van het functioneren van de kenniskringen in de vier regionale gebieden (Zuid – West, Noord,

West en Zuid – Oost). In de introductie van Maria Wester werd duidelijk dat het aantal

parkinsonverpleegkundigen groeit en dat er momenteel zo’n 130 parkinsonverpleegkundigen

geregistreerd staan. Kennisoverdracht en kwaliteit van de verpleegkundigen dient door middel van de

landelijke werkgroepbijeenkomsten te worden gewaarborgd. Echter door de groei van het aantal

parkinsonverpleegkundigen zijn er vorig jaar de kenniskringen ontstaan. Hoewel de naam kenniskring

veelvuldig werd verruild voor werkgroep, werd er deze dag flink gebrainstormd over de inhoud en

functie van kenniskring en over het begrip ‘Kennis’. Na een korte introductie van Maria Wester werd de

groep opgesplitst in de bestaande kenniskringen. Iedere kenniskring kreeg de opdracht mee om na te

denken over hun invulling van de kenniskring door middel van een 9-tal vooropgestelde vragen.

Tijdens de eerste opdracht werd er gediscussieerd betreffende inhoud en werd het eveneens duidelijk

dat er meer van elkaars specifieke expertise gebruik moet worden gemaakt. Alle vier de kenniskringen

waren het eens over de functie van de kenniskring; kennis en ervaring uitwisselen. Ook het netwerken

met collega verpleegkundigen stond hoog op het lijstje. Omtrent de vrijblijvendheid en participatie van

de parkinsonverpleegkundige in de kenniskring ontstond discussie. De kenniskring Zuid – West gaf

hierin een duidelijke mening weer; niet al te vrijwillig. De parkinsonverpleegkundige heeft een solistische

functie waarbij men zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit. De kenniskring biedt hierin een aanvulling

waarbij dan ook verwacht mag worden dat verpleegkundigen hierin mee participeren. Hoewel Zuid –

West aangeeft dat participatie niet al te vrijwillig dient te zijn, moet het wel een plaats zijn waar leden

zich veilig voelen, laagdrempelig in kunnen stappen en leden elkaar kunnen stimuleren.

Ondanks dat de kenniskringen een jaar functioneren bestaan er op dit moment geen documenten

die reeds zijn ontwikkeld. Bestaande documenten die wel aanwezig zijn hebben in de meerderheid van

de kenniskringen betrekking op de taakomschrijving, visie van de afdeling en protocollen. De

kenniskring Noord heeft tevens een zorgmodel omtrent “de coördinatie van chronisch zieken” in het

bezit. Dat er op dit moment geen documenten bestaan prikkelde de kenniskringen om na te denken

over toekomstige activiteiten. Hierbij werd aangegeven dat alle kenniskringen tijdens de bijeenkomsten

een bepaald thema willen inbrengen. Dit thema hangt af van de individuele wensen van leden.

Daarnaast gaf de werkgroep Zuid-West te kennen dat ze wilde werken aan projecten. Hierbij werd het

voorbeeld genoemd van de onlangs georganiseerde middag voor jonge Parkinsonpatienten en

mantelzorgers. Zuid-Oost geeft aan dat er tijdens de bijeenkomsten zal worden gewerkt aan een

presentatie voor de landelijke werkgroepbijeenkomst. In deze presentatie zal worden weergegeven

waar de kenniskring het afgelopen jaar aan heeft gewerkt. Het uitwisselen van informatie, ervaring en

kennis werd door alle vier de werkgroepen genoemd als toekomstige activiteit. Hierbij geeft de

kenniskring Noord aan dat er eveneens ruimte dient te zijn voor de implementatie van richtlijnen,

opzetten van de PEPP etc. De frequentie van samenkomen ligt tussen de 2 en 4 bijeenkomsten per

jaar. Hierbij word verwacht van de facilitator dat deze de data zou plannen. De benodigdheden voor de

bijeenkomsten voor iedere kenniskring verschilt, vanwege de mogelijkheden van de leden. De groep

Zuid – Oost benadrukt dat creativiteit een belangrijk ingrediënt is voor kwaliteitsverbetering. Om de

kwaliteit te meten van iedere kenniskring is eveneens nagedacht. Op dit moment wil het namelijk nog

wel eens gebeuren dat ideeën stranden. Vandaar dat verschillende kenniskringen aangeven te willen

werken met een takenlijst. Vanuit deze takenlijst kan worden gekeken naar wat er het afgelopen jaar is

gebeurd en wat hieruit is voort gevloeid. De optie om een vragenlijst voor het meten van kwaliteit te

gebruiken werd door geen van de kenniskringen benut. Zuid – Oost geeft als aanvulling dat het

belangrijk is om als groep het proces te bewaken en het uitspreken van verwachtingen bevorderend kan


werken. Communicatie werd als laatste punt besproken, hierbij werd aangestipt dat de facilitator een

belangrijke rol speelt in de communicatie naar de landelijke werkgroep.

Na de lunch werd het tijd voor de tweede opdracht; de supermarkt “Parkzorg” als metafoor om het

begrip kennis te concretiseren. Wie zijn de klanten en welke producten liggen er in de schappen? De

klanten werden omschreven als patiënten, mantelzorgers, belangstellende omstanders, maar tevens

professionals die weinig afweten van de Ziekte van Parkinson. De schappen werden vervolgens gevuld

met: kennis door professionals, medicamenteuze interventies als Duodopa, Apomorfine, DBS en

tabletvormen, PEPP, sociale kaart, hulpmiddelen en informatie omtrent nieuwe ontwikkelingen. De

volgende vraag die volgde: wie zijn de leveranciers? Ook daarop kwamen verschillende opties naar

voren waarbij tevens de patiëntenvereniging als belangrijke leverancier werd gezien. En net als in een

supermarkt moeten er nieuwe bezoekers worden geïntroduceerd. Hierbij werd in de supermarkt

„Parkzorg‟ gedacht aan PR via ziekenhuis, V&VN, welkom-brief en folder.

Van iedere medewerker werd wel het een en ander verwacht: deze dient voldoende kennis te

hebben, te werken volgens richtlijnen en zijn professionaliteit te kunnen waarborgen. Over de

medewerker zijn rechten werd tevens nagedacht; het moet voor een medewerker mogelijk zijn om

bijeenkomsten en scholingsdagen te kunnen volgen. Ook de beloning die tegenover zijn diensten staat

moet in overeenstemming zijn met de normen en activiteiten. Als laatste werd de communicatie

benoemd met het moederbedrijf. Door de kenniskringen werd Moodle veelvuldig genoemd. Deze

internetmethode die nog niet door iedere medewerker wordt gebruikt bevat bruikbare informatie die

communicatie met het moederbedrijf kan waarborgen. Tijdens deze laatste opdracht kwam tevens de

multidisciplinaire richtlijn „Parkinsonzorg‟ naar voren welke nog in concept versie staat. Een expliciete

taakfunctie omschrijving werd door een aantal parkinsonverpleegkundigen gemist binnen de huidige

richtlijn. Lidy Tinselboer geeft hierbij aan dat deze is opgenomen binnen de multidisciplinaire richtlijn

„Parkinsonzorg‟. Vraag is dan ook of iedere parkinsonverpleegkundige hier kritisch naar wil kijken.

Aan het einde van deze dag werd door Maria Wester een korte samenvatting gegeven van de werkdag.

Hierbij gaf ze aan dat het belangrijk is om bewust te worden van de kracht van iedere kenniskring. En

dat het voor de kwaliteit van belang is om als kenniskring te kijken naar: wat willen we als doel, welke

structuur en welke concrete acties vloeien hieruit voort. De dwarsverbanden tussen de regionale

kenniskringen en de landelijke kenniskringen moeten hierop worden gelegd of aangesterkt worden om

zodoende de kwaliteit van de verpleegkundige Parkinsonzorg te verbeteren. De evaluatie van het

vervolg van deze dag stond nog even ter discussie. Hierop werd vanuit de leden aangegeven dat er

volgend jaar, tijdens een landelijke bijeenkomst, terug moet worden gekomen op de voorgenomen

doelen en acties die deze dag besproken zijn. Als laatste bedankte Elien Steendam (TEVA) de

organisatie (Lidy Tinselboer, Margreet Hemmelder) en de dagvoorzitter (Maria Wester) voor het

organiseren van deze landelijke werkdag. Hierop werd vervolgens nog een borrel gedronken ter

afsluiting van een succesvolle kenniskring werkdag!

More magazines by this user
Similar magazines