08.03.2015 Views

HAN Flex BV is onderdeel van de HAN Holding BV en treedt op als ...

HAN Flex BV is onderdeel van de HAN Holding BV en treedt op als ...

HAN Flex BV is onderdeel van de HAN Holding BV en treedt op als ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HAN Flex B.V. is onderdeel van de HAN Holding B.V. en treedt op als werkgever van personeel dat

onregelmatig, incidenteel of kortdurend werkzaamheden verricht in opdracht van de Hogeschool van

Arnhem en Nijmegen (HAN).

Standplaats: Arnhem of Nijmegen

SURVEILLANTEN

Tentamenorganisatie

De Service Unit Studentzaken maakt deel uit van het Service Bedrijf, waarin alle ondersteunende

diensten van de HAN zijn gebundeld. Studentzaken verzorgt alle administratieve en organisatorische

werkzaamheden voor aanmelding, in-en uitschrijving, de studievoortgang- en tentamenorganisatie

en voor planning en roostering.

Wat zijn uw werkzaamheden?

Op de facultaire subunits Studentzaken verzorgen de medewerkers van de tentamenbureaus de

administratieve en logistieke werkzaamheden rondom de tentamens. Het tentamenproces dient aan

de door de HAN gestelde kwaliteitseisen te voldoen, zodat rechtvaardig verkregen diploma’s

gewaarborgd zijn. Een onderdeel van dit proces is surveilleren. Op korte termijn zijn wij op zoek naar

surveillanten. Uw werkzaamheden bestaan o.a. uit:

Het ordelijk laten verlopen van een tentamen

U haalt het tentamenwerk tijdig op bij het Tentamenbureau

U maakt indien nodig de tentamenruimte in orde

U houdt een presentielijst bij en controleert de collegekaarten van studenten

U voorkomt fraude

U controleert op alle ingeleverde stukken

U levert alle tentamendocumenten op volgorde en gesorteerd in bij het Tentamenbureau

Wat vragen wij van u?

U heeft een goede beheersing van de Engelse of Duitse taal (dit ivm de internationale

studenten)

U heeft overwicht en kunt goed voor een groep spreken

U heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel

U kunt en wilt uitvoering geven aan instructies van de tentamenorganisatie


Wat zijn de vereisten?

U bent vaardig met de computer

U bent in staat het (gemaakte) werk te verplaatsen naar het tentamenlokaal zonder

hulpmiddelen

U bent in staat om een groep studenten in geval van evacuatie conform beleid te begeleiden

U kunt na instructie een Sumi com (kleine computer in lokaal) of smartboard bedienen

U beschikt over een persoonlijk e-mailadres dat dagelijks gelezen wordt

U bent elke tentamenperiode voor meer dan 50% van de zittingen beschikbaar zijn, inclusief

avondopenstelling en zaterdagen.

U houdt rekening met uw vakanties dat deze niet in de tentamenperiode vallen

U kunt een tentamen met een duur van 120 minuten surveilleren zonder toiletgebruik

U kunt een tentamenzitting van 180 minuten geconcentreerd en alert volbrengen

Wat bieden wij u?

Een verantwoordelijke functie in een dynamische, informele en plezierige werkomgeving. U

ontvangt een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht , variant min/ max met HAN Flex

B.V. van 0 tot 500 uur. Dit betreft een arbeidsovereenkomst voor maximaal de duur van 1 jaar. U

wordt aangesteld in de functie van surveillant. Het bruto uur salaris bedraagt € 9,73. Het salaris is

exclusief 8,3% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld en 8,33% vakantiedagen.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mevrouw Y. van Leeuwen,

coördinator HAN Flex. M 06 433 784 88 (maandag tot en met donderdag)

Heeft u belangstelling?

Herkent u zich in bovenstaand profiel en voldoet u aan de eisen? Stuur dan een e-mail met uw

motivatiebrief en curriculum vitae naar y.v.leeuwen@hanflex.nl.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde.

U wordt gevraagd een geheimhoudingsverklaring te tekenen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!