11.03.2015 Views

DELTA Klopt als een meter 2015.pdf

Description

Description

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

15

Kennismaking

In gesprek met onze nieuwe

president-commissaris

DELTA Woningadvies

Gun je huis een warme jas

Van POP naar PIP

HRM investeert in duurzame

inzetbaarheid

Klopt als een meter

Jan Dees en zijn team meten werkelijk alles


n

maken (Q4/Q1)

Potentieelbeoordeling

Voortgang en

ontwikkeling

bewaken inclusief

potentieelbeoordeling

(Q2 enQ3)

Beoordelen en

belonen (Q4)

Afronding OP-cyclus

RGA’s

PIP

Verbeterplan

krijg je als individuele medewerker meer

regie over je eigen toekomst binnen

DELTA en kunnen leidinggevenden ook

strategischer inspelen op de bemensing

binnen de divisie.

Voortgangsgesprek

Hoever zijn we?

De wensen vanuit de divisies zijn in kaart

gebracht en vormen uitgangspunt voor de

ontwikkelmogelijkheden die je straks krijgt

aangeboden. De OP-doelstellingen zijn

verwerkt in operationele doelstellingen

binnen de divisies en op 1 februari

vastgesteld. De komende maanden krijgen

alle leidinggevenden binnen DELTA een

training, zodat de nieuwe werkwijze

straks overal hetzelfde wordt toegepast.

Tegelijkertijd brengen we de strategische

personeelsbehoefte in kaart, zodat we beter

weten waar toekomstige kansen liggen. Dat

vraagt ook om een gebruiksvriendelijk en

efficiënt systeem, mogelijke aanpassingen

in de methodiek en om een juiste koppeling

met beloning. Allemaal zaken waar we ons

op gaan focussen in 2015.

DELTA

15

Wat zijn mijn eigen

doelstellingen?

Waar ben ik goed in?

Waar zie ik mezelf

over vijf jaar?

Wat ga ik daar van merken?

Dit voorjaar gaan alle medewerkers in

gesprek met hun leidinggevende over de

eigen mogelijkheden en wensen: wat zijn

mijn eigen doelstellingen? Waar ben ik

goed in en wat zijn mijn energiebronnen?

Waar zie ik mezelf over vijf jaar en wat heb

ik nodig om dit te bereiken? Net als nu het

geval is volgt in het najaar een evaluatie van

het eigen functioneren, wordt er minimaal

één keer per jaar beoordeeld en vinden

tussentijdse voortgangsgesprekken plaats.

Bij ondergemiddeld functioneren ga je

vaker met je leidinggevende in gesprek

om de mismatch te beperken. Om de

continuïteit te bewaken wordt alle informatie

uit de beoordelings-, voortgangs- en

ontwikkelingsgesprekken in één systeem

geïntegreerd. Samen met de eigen wensen

en ontwikkelmogelijkheden binnen de

organisatie vormt dit de basis voor je

Persoonlijk InzetbaarheidsPlan.

Cees Maas 4

Cees Maas 4

Onze nieuwe president-commissaris

Iconen & animaties 7

Koepelconcept uitgebreid

Van POP naar PIP 8

HRM schuift prestatie- en ontwikkelcyclus ineen

Je huis energiezuiniger? 10

Woningadvies vertelt hoe

Van POP naar PIP 8

DELTA magazine 9

Onbezorgd wonen 12

Veilig Wonen gereed 12

Drie betrokkenen kijken uit naar marktintroductie

Toekomstvast 14

‘Als de klant het niet wil, stoppen we ermee’

Indaver bestormt CO 2

-Prestatieladder 16

Genomen maatregelen blinken uit in eenvoud

Slimme meters & sensoren 18

TUMS weet er wel raad mee

Ter leering ende vermaeck 20

Personeelsvereniging O&O brengt collega’s bij elkaar

4 op een rij 22

Deze evenementen wil je niet missen!

TUMS 18

Colofon

Dit magazine is een uitgave van DELTA N.V.

Aan deze uitgave werkten mee:

Mirjam van Zuilen (hoofdredactie)

Gerard Schuur (eindredactie)

Christine Versloot

Inge Heuff

Annemieke Stallaert

Melanie van Liere

Yolanda Joosse

Fotografie:

Ton Stanowicki

Evert van Moort

Vormgeving en illustraties:

Nilsson communicatiekunstenaars


(Hoog)spanning

In mijn vorige voorwoord kondigde ik de nieuwe president-commissaris Cees

Maas aan. Goed om te zien dat er met hem nu een interview in dit nummer staat.

Inmiddels is de Raad van Bestuur met hem en de overige commissarissen druk

bezig met de bedrijfsstrategie. Ik hoop dat we daar de volgende keer in dit blad

wat uitgebreider op in kunnen gaan. Ook verwacht ik dan te kunnen vertellen

wat de uitkomst is van de retail-strategie voor E&M. En ja, dan wacht ons nog de

spannende uitspraak van de Hoge Raad in het splitsingsproces. De nieuwe datum

is 20 maart en die dag komt alweer snel dichterbij.

Ondertussen doen we natuurlijk wat we kunnen om DELTA gezond en de klanten

tevreden te houden. We hebben 2014 goed afgesloten. Financieel zijn nog

niet alle plussen en minnen bekend, maar zoals we het nu kunnen overzien

staan we er goed voor wat 2014 betreft. Dat is ook nodig, omdat we zien dat de

energiemarkt de komende jaren waarschijnlijk nog niet herstelt en de resultaten

van DELTA zwaar onder druk komen te staan. Wij zetten alles op alles om de

verwachte negatieve kasstroom te managen. Deels door kostenbesparingen,

deels door strategische programma’s zoals Toekomstvast en deels door een

aantal maatregelen waarmee we onze schulden reduceren. Een goed voorbeeld

is de verkoop van het windpark Kreekraksluis. Daar gaan we vervolgens wel weer

slim mee om door de stroom af te blijven nemen. Ook de verkoop van Indaver

zien we als een passende maatregel. Indaver moet uitbreiden om het eigen

bedrijfsresultaat te verstevigen en dat kunnen ze beter los van DELTA doen.

Verder hebben we een goed plan klaarliggen om België aan een vaste hoeveelheid

stroom te helpen op het moment dat dit nodig is. Door onze Sloecentrale

aan te sluiten op het Belgische elektriciteitsnet denken wij het risico op een

stroomtekort bij onze zuiderburen te kunnen minimaliseren. De Belgische federale

regering heeft de tender, die vraagt om een beschikbaarheid van een bepaalde

hoeveelheid stroom, verlengd. Men is nu nog bezig met het beantwoorden

van vragen van de Europese Commissie. Voor de BS12 proberen we ook een

alternatief te creëren, zodat we de sluiting van deze centrale kunnen voorkomen.

Dit jaar moet duidelijk worden of we een centrale kunnen openen die aansluit bij

de ‘biobased economy’-strategie waar biomassa en uiteindelijk reststoffen uit de

omliggende industrie worden omgezet in elektriciteit. Tenslotte bekijken we of we

mee kunnen doen in de tender voor het Borsele offshore windpark.

Ondertussen gaan we gewoon door met het dagelijkse ondernemen. Uiteindelijk

zijn al onze inspanningen er op gericht dat DELTA zo goed mogelijk gepositioneerd

blijft om de klant, als eindgebruiker van onze producten en diensten, zo goed

mogelijk te bedienen.

Arnoud Kamerbeek


Onze nieuwe

president-commissaris:

Cees Maas

DELTA zal

zeker overleven,

in welke vorm

dan ook’


Sinds september is Cees Maas de

nieuwe president-commissaris van

DELTA. Als relatieve nieuwkomer

binnen de raad van commissarissen

heeft hij daarmee een turbulente tijd

achter de rug. Maar inmiddels is hij

helemaal ingewerkt. Hoog tijd voor

een kennismaking.

De Zeeuwse vlag wappert in de voortuin van

de familie Maas in Bilthoven. Als geboren

Zeeuw voelt Maas zich nog altijd verwant

met Zeeland. “Die vlag hangt er sinds jaar

en dag. Ik ben vlak na de oorlog geboren

in een noodwoning aan de Koepoortlaan in

Middelburg. Miniatuur Walcheren bestond

nog niet. Op het Molenwater stond af en

toe het circus letterlijk in de voortuin. Als

het circus dan opbrak, gingen we met de

kinderen uit de buurt dubbeltjes zoeken

in het zand. Ik heb er een heerlijke jeugd

gehad. Ik kom er nog vaak en er is daar

nauwelijks iets veranderd. Het voelt nog

steeds als thuis. Toen ik zeven was werd

mijn vader overgeplaatst naar Breda. Maar

de band met Zeeland is altijd gebleven.

Vakanties vierden we in Dishoek en

Zoutelande, bij Koppejan. Mijn vrouw

en ik hebben al meer dan tien jaar een

appartement in Vlissingen en daar zijn we

vaak. Snuffelen in De Drvkkery, of fietsen

over het prachtige Walcherse land. Je kunt

me geen groter plezier doen.”

Jong

Maas ging na de HTS als fysicus aan de

slag bij de Daniel Den Hoed Kliniek in

Rotterdam. In de avonduren studeerde hij

Economie. Ook was hij een tijdje politiek

actief, als Statenlid in Zuid-Holland. In

1976 stapte hij over naar het Ministerie

van Financiën, waar hij uiteindelijk opklom

tot Thesaurier-Generaal. Maas beleefde

daar een spannende tijd, met als sluitstuk

de ondertekening van het Verdrag van

Maastricht. In 1992 trad Maas toe tot de

raad van bestuur van ING. “In 1996 werd ik

daar CFO, ofwel Financieel Directeur. Die

functie kende men toen nog helemaal niet in

de bankenwereld. Dat kun je je vandaag de

dag niet voorstellen! In 2002 werd ik tevens

plaatsvervangend CEO van ING. Vijf jaar later

volgde mijn pensioen. Maar ik ben nog veel

te jong om niets meer te doen.”

Roots

De nu 67-jarige Maas is dan ook drukker

dan ooit. “Ik ben nog heel actief, ook in het

buitenland: in Japan, Oostenrijk en Spanje.

Ik zit daar in de raad van commissarissen

van banken en van bedrijven die risicovolle

leningen en onroerend goed-portefeuilles

beheren. In Nederland ben ik voorzitter van

het Nationaal Fonds 4 en 5 mei en voorzitter

van de raad van toezicht van het Erasmus

Medisch Centrum. Fantastisch toch, hoe je

toch steeds weer terugkomt bij je eerdere

werk? Het is mooi om iets te doen wat dicht

bij je roots ligt. Zeeland is mij altijd blijven

trekken. Zo ben ik bijvoorbeeld betrokken bij

Verbrugge Terminals. Dus toen mij, met het

vertrek van Johan van der Werff, gevraagd

werd om toe te treden tot DELTA’s RvC, heb ik

geen moment geaarzeld.”

Gouden

Ook inhoudelijk voelt Maas zich thuis bij

DELTA. “De wereld waarin DELTA opereert

ken ik vanuit voorgaande functies. Als

schatkistbewaarder waren de aardgasbaten

natuurlijk enorm belangrijk. Bij ING had ik

belangrijke klanten als Gasunie, AVR en

Van Gansewinkel in portefeuille. Ook was

ik adviseur bij de acquisitie van het Duitse

netwerk door TenneT. Het is dus niet dat

ik alleen de PZEM van vroeger ken.” Juist

vanuit die brede blik ziet Maas de Multi-

Utility Strategie als gouden greep. “Alle

energieproducenten in Nederland verkeren

in zwaar weer. DELTA heeft een enorme

klantenbinding, en een sterk totaalproduct

met energie, multimedia en water. Dat maakt

je als kleine speler sterker.”

DELTA magazine 5


‘We vertrouwen

elkaar, en dat

moet ook. Je

geheim is je

gevangenis’

Muren

“We kijken natuurlijk enorm uit naar de

uitspraak over het splitsingsdossier. Na

splitsing ben je twee keer klein. DELTA is

sterker als we zowel transport en distributie

als productie en levering in één hand

houden. Het is een verkeerde voorstelling

van zaken dat verlieslatende activiteiten

gefinancierd worden door het netwerk. Het

gaat om de synergievoordelen die je kunt

behalen.”

Maas voorziet dat de komende jaren

spannend zullen blijven. “Subsidies

op duurzame energie in Nederland en

daarbuiten, zetten het rendement van

centrales onder druk. Maar het tij zal eens

keren. Het is zaak daar als DELTA slim op in

te spelen. De vraag is in welke vorm. Er staan

geen muren om Zeeland heen.”

Vertrouwen

“Er is een hoop gebeurd de laatste jaren,

grote projecten gingen niet door, en DELTA

heeft daarop behoorlijke verliezen geleden.

Ook zijn er veel managementveranderingen

geweest. Dat maakt mensen onzeker. Maar

je moet ook durven vertrouwen. DELTA zal

zeker overleven, in welke vorm dan ook. Het

is een prachtig bedrijf, met goede mensen,

en de steun van de COR is hartverwarmend.

We zien allemaal dat DELTA mee moet

veranderen met de nieuwe wereld. Dat kan

alleen als je helemaal open bent naar elkaar

toe en erop vertrouwt dat directie en RvC

handelen in het bedrijfsbelang.”

Dat vertrouwen is volgens Maas cruciaal,

niet alleen binnen de organisatie, maar

ook richting de aandeelhouders. “Zeeland

en DELTA zijn met elkaar vergroeid. Dat

merk je in alles. Bedrijfsbelangen en

aandeelhoudersbelangen lopen vrijwel altijd

parallel. En waar dat niet zo is, is dat goed

bespreekbaar. We vertrouwen elkaar, en

dat moet ook. Je geheim is je gevangenis.

Vertrouwen van je aandeelhouders houd je

alleen als je goed luistert en zelf ook volledig

open bent.”


Smart plugs

Zekerheid (1jr. vast)

Profiel

Een

geanimeerd

gezelschap

periode tot sleuteloverdr.

periode tot sleuteloverdr.

krijgt sleutel

Het creatieve team

van Marketing Services

presenteert nieuwe

animatiestijl en iconenset

Iconen en animaties. Dagelijks zie

je tientallen, zo niet honderden

voorbeelden voorbij komen. Kijk

alleen maar op het scherm van je

smartphone. De illustratievormen

lijken eenvoudig en snel te

produceren. Niets is minder waar.

Onder de supervisie van art director Miriam

de Vos is het DELTA-brede koepelconcept, de

verzamelnaam voor alle afspraken over

fotografie, video, tekst en vormgeving,

uitgebreid met een nieuwe animatiestijl en

iconenset.

Poppetjes

In de campagnes voor het Serviceforum van

ZeelandNet en DELTA Woningadvies zijn de

nieuwe illustratievormen voor het eerst

toegepast. “Dit zijn servicediensten die je

lastig in één foto kunt uitleggen. Vooral als

het onderwerp abstract is bieden animaties

en iconen uitkomst”, legt Miriam uit. “Met

animaties kun je een niet-realistische

situatie toch duidelijk afbeelden. Je kan

namelijk heel gemakkelijk een situatie naar

je hand zetten, waardoor het helder wordt

wat de boodschap is.” Voor het ontwerpen

van een animatie schrijft Miriam eerst een

kort verhaal. Vervolgens schetst ze dit uit in

een concept. “Voor de animatie van DELTA

hebben we gekozen voor vereenvoudigde

poppetjes. Serieus, maar toch sprekend. De

hoofdkleur is blauw en ook de blauwe stoel,

die er symbool voor staat dat wij ‘het

dagelijks leven van onze klanten comfortabeler

maken’, ontbreekt niet. Uiteindelijk zet

een specialistisch bureau de beelden om in

bewegende animaties.”

Evenwicht

Freelance vormgever Rob de Winter heeft in

opdracht van DELTA de iconenset ontworpen,

en dat was best een uitdagende klus.

“Isolatie of internet, zonnepanelen of

mobiele telefonie, een icoon van een dienst

of product moet een realistische weergave

van de werkelijkheid zijn. De kijker moet in

één oogopslag en zonder na te denken

meteen zien wat het voorstelt.” Volgens Rob

is dat alleen mogelijk als je er een consequent

geheel van maakt. “Elke lijn moet je

heel precies opbouwen, zodat het icoon

ongeacht de grootte, scherp en leesbaar

blijft.” Rob gebruikt hiervoor speciale kaders

met een raster. “Binnen dit kader maak ik

gebruik van basisvormen: vierkanten,

rechthoeken of cirkels. Zo zorg ik ervoor dat

alle lijnen even dik zijn en ook qua diepte en

afmeting in evenwicht blijven.”

Flexibel

Miriam is tevreden over het eindresultaat.

“De uitbreiding geeft ons meer mogelijkheden

en flexibiliteit bij het uitdenken van

creatieve concepten voor bijvoorbeeld

campagnes. Dit betekent overigens niet dat

het hiermee ophoudt. Het koepelconcept

blijft continu in ontwikkeling.”

DELTA magazine 7


Van POP naar PIP

DELTA verandert, en wij veranderen mee.

Om beter te kunnen investeren in de duurzame

inzetbaarheid van medewerkers schuift HRM

de prestatie- en ontwikkelcyclus ineen.

De manier waarop? Voor iedereen een

Persoonlijk InzetbaarheidsPlan.

De komende jaren staat DELTA voor grote

uitdagingen die onherroepelijk hun weerslag

gaan hebben binnen het bedrijf. Als we

een hoge efficiency willen behalen is het

belangrijk dat jij plezier hebt in je werk en

duurzaam en flexibel inzetbaar bent. Maar

mocht jouw werk om wat voor reden dan

ook komen te vervallen, wil je natuurlijk

perspectief blijven houden op een toekomst

binnen (of buiten) de organisatie. Met de

nieuwe prestatie- en ontwikkelcyclus kunnen

we beter inspelen op veranderingen.

Regie

Voorheen stonden de jaarlijkse voortgangsen

beoordelingsgesprekken en de

ontwikkelinstrumenten (zoals het Persoonlijk

Ontwikkelplan, de potentieelbeoordeling

‘9 cell grid’ en de opleidingsmogelijkheden

binnen DELTA) te veel los van elkaar. Om

medewerkers optimaal hun kansen te laten

benutten, worden die nu ineen geschoven,

en steeds afgezet tegen wat er bekend

is over de organisatieveranderingen en

strategische personeelsplanning. Daarmee


Goedgekeurd OP

(eind Q3)

OP-doelstellingen

cascaderen (Q4)

Werkafspraken

maken (Q4/Q1)

Voortgang en

ontwikkeling

bewaken inclusief

potentieelbeoordeling

(Q2 enQ3)

Beoordelen en

belonen (Q4)

Afronding OP-cyclus

RGA’s

PIP

Verbeterplan

Potentieelbeoordeling

Voortgangsgesprek

krijg je als individuele medewerker meer

regie over je eigen toekomst binnen

DELTA en kunnen leidinggevenden ook

strategischer inspelen op de bemensing

binnen de divisie.

Hoever zijn we?

De wensen vanuit de divisies zijn in kaart

gebracht en vormen uitgangspunt voor de

ontwikkelmogelijkheden die je straks krijgt

aangeboden. De OP-doelstellingen zijn

verwerkt in operationele doelstellingen

binnen de divisies en op 1 februari

vastgesteld. De komende maanden krijgen

alle leidinggevenden binnen DELTA een

training, zodat de nieuwe werkwijze

straks overal hetzelfde wordt toegepast.

Tegelijkertijd brengen we de strategische

personeelsbehoefte in kaart, zodat we beter

weten waar toekomstige kansen liggen. Dat

vraagt ook om een gebruiksvriendelijk en

efficiënt systeem, mogelijke aanpassingen

in de methodiek en om een juiste koppeling

met beloning. Allemaal zaken waar we ons

op gaan focussen in 2015.

Wat zijn mijn eigen

doelstellingen?

Waar ben ik goed in?

Waar zie ik mezelf

over vijf jaar?

Wat ga ik daar van merken?

Dit voorjaar gaan alle medewerkers in

gesprek met hun leidinggevende over de

eigen mogelijkheden en wensen: wat zijn

mijn eigen doelstellingen? Waar ben ik

goed in en wat zijn mijn energiebronnen?

Waar zie ik mezelf over vijf jaar en wat heb

ik nodig om dit te bereiken? Net als nu het

geval is volgt in het najaar een evaluatie van

het eigen functioneren, wordt er minimaal

één keer per jaar beoordeeld en vinden

tussentijdse voortgangsgesprekken plaats.

Bij ondergemiddeld functioneren ga je

vaker met je leidinggevende in gesprek

om de mismatch te beperken. Om de

continuïteit te bewaken wordt alle informatie

uit de beoordelings-, voortgangs- en

ontwikkelingsgesprekken in één systeem

geïntegreerd. Samen met de eigen wensen

en ontwikkelmogelijkheden binnen de

organisatie vormt dit de basis voor je

Persoonlijk InzetbaarheidsPlan.

DELTA magazine 9


Gun je huis een warme jas

Spouwmuurisolatie, een nieuwe cv-ketel of toch zonnepanelen? Als je op

zoek bent naar mogelijkheden om je huis energiezuiniger te maken kun

je voortaan terecht op DELTA Woningadvies. Productmanagers Dennis

Buys en Eric Frijters stonden aan de wieg van dit online adviesplatform en

kennen alle ins en outs.

> Hoe werkt het precies?

Dennis: “Je persoonlijke woningadvies

start met het beantwoorden van enkele

vragen en het invoeren van gegevens

over je eigen woning. Denk bijvoorbeeld

aan je gezinssituatie en actuele

verbruiksgegevens. Op basis van wat je

invoert krijgt je een advies-op-maat.

Met behulp van een doordachte

rekenformule kun je direct je potentiële

besparing op je jaarlijkse energiekosten,

de benodigde investering en de

terugverdientijd bekijken. Bovendien kun

je ook gelijk een offerte aanvragen bij

ons of bij onze aangesloten partners,

zonder dat er eerst een adviseur moet

langskomen.”

> Wow, dat is handig!

Eric: “DELTA kiest bewust voor een rol als

dé partij waar je terecht kunt voor al je

energievraagstukken. Uit onderzoek blijkt

dat 72 procent van onze klanten verwacht

dat DELTA duurzame producten aanbiedt.

Door alle oplossingen binnen één online

adviesplatform te bundelen leveren we extra

toegevoegde waarde. De klant krijgt op

detailniveau inzicht in de mogelijkheden om

zijn huis energiezuiniger te maken verbruik

en besparingsmogelijkheden en komt zo in

aanraking met producten waar hij misschien

nog niet aan heeft gedacht. Stel hij komt

voor de aanschaf van zonnepanelen naar

DELTA Woningadvies, dan is het goed

mogelijk dat isolatie een beter passende

oplossing voor zijn situatie blijkt te zijn.”

> Hoe groot is het aanbod eigenlijk?

Eric: “Bijna al onze energieproducten en

diensten zijn vertegenwoordigd op DELTA

Woningadvies. Om het overzicht te bewaren

hebben we ze onderverdeeld in vier

categorieën: verwarmen, opwekken,

isoleren, monitoren & beheren. Een

belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling


>

was voor ons ook dat de klant het hele

proces, van de selectie van een product tot

het moment van installeren, op de voet kan

volgen via zijn eigen ‘mijn advies’-pagina op

Woningadvies.”

> Binnen DELTA Woningadvies hebben

onze partners een belangrijke rol?

Dennis: “Klopt. We werken samen met twee

vakspecialistische en gerenommeerde

partijen. Wolter & Dros verzorgt voor ons de

installatie en het onderhoud van cv-ketels,

zonnepanelen, warmtepompen en

zonneboilers. Thermecon verzorgt alle

denkbare isolatietoepassingen, zoals

spouwmuur-, dak- en vloerisolatie. De

samenwerking met deze partners zorgt

ervoor dat we in heel Nederland kunnen

leveren.”

> Zijn jullie tevreden?

Dennis: “DELTA is het enige energiebedrijf in

Nederland dat zijn potentiële klanten op deze

manier van advies voorziet en de producten

zo aanbiedt dat je ze ook direct kunt

aanschaffen. Hiermee hebben we dus echt

een ‘unique sellingpoint’ in handen. Ik ben

er vooral trots op dat we dit als één team,

bestaande uit collega’s van verschillende

afdelingen, hebben weten te realiseren.”

Eric: “Helemaal mee eens! Nu DELTA

Woningadvies ‘live’ staat gaan we ons

focussen op de doorontwikkeling ervan.

We gaan vooral aan de slag met alle

feedback die we hebben teruggekregen

van onze klanten en collega’s en de

leerpunten die we zelf al hadden

geformuleerd. Alles is er op gericht om

veel bezoekers een passend advies en

offerte te kunnen aanbieden. Ik zou het

daarom mooi vinden als alle

medewerkers van DELTA ons als

ambassadeur hierbij willen helpen.”

DELTA magazine 11


Onbezorgd

wonen

‘Met Veilig Wonen

voel ik me nóg veiliger

in Zeeland’

De contracten zijn getekend, de apparatuur is getest en de

campagnefoto’s zijn gemaakt. Op een paar kleine details na, staat

dit voorjaar niets de introductie van het nieuwe DELTA product

‘Veilig Wonen’ in de weg. Drie betrokkenen kijken ernaar uit.


De productmanager

In DELTA Magazine 12 vertelde senior

productmanager Bojan Loncaric al eens

uitgebreid over de DELTA-oplossing voor het

slim beveiligen van je huis. Om het geheugen

op te frissen vertelt hij kort wat het concept

ook alweer inhoudt. “Je kunt kiezen uit twee

pakketten: het ‘Camerasysteem’ of het

‘Alarmsysteem’. Het alarmsysteem kun je

eenvoudig uitbreiden met extra accessoires

en/of diensten, zoals een bewegings- of

rookmelder. Rekening houdend met de

thuissituatie en portemonnee van onze

klanten hebben we er bewust een erg flexibel

product van gemaakt. Je kunt alles gemakkelijk

aan elkaar koppelen, maar ook los

gebruiken. Bovendien kun je kiezen voor extra

veiligheid; de professionele alarmcentrale

van beveiligingsbedrijf Securitas houdt dan

continu in de gaten of het alarmsysteem goed

functioneert. ”

De beveiligingsexpert

“Voor ons is deze vorm van samenwerken

nieuw, dus ja dat is best spannend.” Aan het

woord is Mariëlle Stabel, accountmanager van

Securitas. Ze is erg enthousiast over Veilig

Wonen. “Voor een betaalbare prijs beschik je

hiermee over een goede huisbeveiliging en,

als je er voor kiest, met een professionele

beveiliger als back-up. Wij beveiligen al

jarenlang personen, bedrijven, evenementen

en particuliere woningen en nu dus ook voor

Veilig Wonen van DELTA. Klanten kunnen

binnen het pakket Alarmsysteem kiezen voor

een pakket zonder Securitas (Instap), met een

beetje Securitas (Premium) of met 24-uurs

dienstverlening van Securitas (Super). Als je

kiest voor het Premium pakket komt het alarm

bij jou binnen via een sms of e-mail en moet

je zelf actie ondernemen. In geval van nood

kun je op ons een beroep doen. Bij het Super

pakket ontvangen wij elke alarmmelding en

ondernemen wij direct actie. Wij informeren

dan de huiseigenaren of hun contactpersonen

en in bepaalde gevallen gaan we ter plaatse.

Indien nodig waarschuwen we de hulpdiensten.”

Je huis op deze manier beveiligen heeft

volgens Mariëlle een sterk preventief effect.

“De meeste inbrekers zijn gelegenheidsinbrekers,

als die zien dat een huis beveiligd

wordt of ze horen een alarm afgaan dan

kiezen ze eerder een ander huis in de straat.

Neemt niet weg dat je er ook altijd voor moet

blijven zorgen dat je hang- en sluitwerk in

orde is.”

De tester

Zonder keurmerk van de afdeling testmanagement

mag een nieuw DELTA-product de markt

niet op. Testanalist Paul Bunnik ontving de

Veilig Wonen producten van de firma Intamac

en is ze uitvoerig gaan uitproberen. “Wat je

ook test, je komt altijd wel verbeterpunten

tegen. In relatie tot Veilig Wonen vonden we

de volgorde van handelingen die je moet

verrichten voor het installeren niet helemaal

logisch. Daarnaast hadden we nog een paar

opmerkingen over een inconsequent

ontwikkelde functionaliteit. Intamac heeft de

feedback ter harte genomen en één en ander

aangepast. Vervolgens hebben we alles

opnieuw getest. Naar tevredenheid, want nu

zijn de Veilig Wonen producten eenvoudig te

installeren en te gebruiken. De website

waarop je de huisbeveiliging instelt en regelt

is overzichtelijk en erg gebruiksvriendelijk,

evenals de app voor je smartphone en tablet.

Dat je alles ook nog eens kunt koppelen aan

de alarmcentrale van Securitas geeft een nog

veiliger gevoel.”

Z

Z Z

DELTA magazine 13


Klant, klant en

nog eens de klant

Voor een zelfstandig DELTA dat klaar is voor de toekomst hebben we een

E&M organisatie nodig waarbij we de klantfocus in de vezels hebben zitten.

Directeur E&M, Guido Custers, legt uit hoe het programma Toekomstvast

hier invulling aan geeft.

“Wij moeten weten wat de klant wil.” Guido

zet meteen de toon voor het gesprek. “Onze

klanten zijn kritisch en de klantbehoefte op

het gebied van energie en multimedia

verandert continu. En gelukkig maar, want

dat houdt ons scherp en zorgt ervoor dat wij

toegevoegde waarde kunnen blijven leveren.

DELTA is een sterk merk, niet alleen in

Zeeland maar ook daarbuiten. We zien dat

de multi-utility strategie werkt en dat klanten

bij DELTA blijven en meerdere producten en

diensten afnemen. Uiteindelijk leidt dit tot

minder klanten die weglopen en een hogere

klanttevredenheid.”

Skipiste

De vraag waarom we dan zo’n grote

organisatorische verandering doorvoeren

lijkt gerechtvaardigd. “Als we nu naar de

grafiek van de energieprijzen voor de komen

‘Een aantrekkelijk en betrouwbaar

pakket van energie, gas en water.

En betaalbaar!

Klant: Martine van Pelt, 32 jaar,

Middelburg

de jaren kijken, zien we een pijl die van een

steile skipiste af lijkt te glijden. In 2017 lijken

de prijzen weer te gaan stijgen, maar we

kunnen dit natuurlijk niet rustig zitten

afwachten. Om de komende jaren te

overleven, en ik zeg het bewust zo, moeten

we slagvaardiger zijn dan ooit. Als Retail en

Wholesale moeten we snel kunnen inspelen

op de wens van de klant,

marktontwikkelingen en bewegingen van de

concurrentie. Met de manier waarop we nu

georganiseerd zijn gaat dit niet lukken.”

‘Goede, concurrerende tarieven, persoonlijk contact bij vragen

en klachten, een juiste factuur en integriteit zijn voor mij

belangrijk om klant te zijn bij DELTA.’

Klant: Louw Joosse, 67 jaar, Vlissingen


‘Dat DELTA meer dan ooit er voor de klanten gaat zijn door naar ze te

luisteren en ze te voorzien in hun energie- en multimediabehoeften’

Collega: Michael Schoonen, 39 jaar, supervisor frontoffice

inbound & outbound

Plat

Voor de zomer van 2015 moet de nieuwe

E&M organisatie er staan. “We gaan ervan

uit dat tegen die tijd iedereen weet waar hij

of zij aan toe is. Ik wil graag nogmaals

benadrukken dat het primaire uitgangspunt

van het programma niet het reduceren van

arbeidsplaatsen is, maar zorgen dat de juiste

man/vrouw op de juiste plek komt te zitten.”

De grootste verandering waar de mensen na

afronding van Toekomstvast mee te maken

‘Dat DELTA blijft bestaan en dat ik mijn werk met

plezier kan blijven doen’

Collega: Joke Grootenboer, 62 jaar, receptie Middelburg

krijgen is volgens Guido de wijze waarop de

organisatie wordt ingericht. “Insteek is de

organisatiestructuur zo plat mogelijk te

maken. Daarnaast ligt er een grote nadruk

op samenwerking. De uitdagingen waar E&M

voor staat vragen echt om een andere

manier van samenwerken. Ik ben ervan

overtuigd dat we door gebruik te maken van

elkaars talenten, ideeën, kennis, creativiteit

en energie veel beter in staat zijn om

effectief (juiste dingen doen) en efficiënt

(de dingen op een juiste manier doen)

onze klant te bedienen en onze commerciële

en operationele doelstellingen te

realiseren.”

Vragen, suggesties?

Mail ze naar Toekomstvast@DELTA.nl

DELTA magazine 15


Indaver bestormt

CO 2

- Prestatieladder

Sinds eind 2013 is Indaver toegetreden tot niveau 3 van de CO 2

-

Prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden &

Ondernemen (SKAO). Dit landelijke instrument helpt bedrijven en

organisaties bij het reduceren van hun CO 2

-uitstoot.

biofilters

composteerinstallatie

vergisters

buffer

voorbewerking GFT-afval


Indaver heeft in Nederland de ambitie om

tussen 2014 en 2018 jaarlijks twee procent

minder koolstofdioxide (CO 2

) per ton afval te

realiseren. In 2013 was deze afname ten

opzichte van het referentiejaar 2012 al 2,6%;

de cijfers over 2014 zijn op het moment van

schrijven van dit artikel nog niet bekend.

Eenvoud

De projectgroep heeft ook in 2014 verschillende

onderwerpen opgepakt en uitgevoerd.

“Sommige maatregelen blinken uit in hun

eenvoud”, vertelt projectcoördinator Marco

Goverde. “Denk aan het uitzetten van de

motoren van shovels en laadschoppen tijdens

de koffiepauze. Of het aanbrengen van een

schakelaar en energiezuinige armaturen bij de

verlichtingsinstallatie van onze Acid Recycling

Plant bij Tata Steel in IJmuiden. En we doen al

een aantal jaren mee aan Fietsen Scoort

waarbij we medewerkers stimuleren vaker de

fiets te nemen.”

Tip

Andere maatregelen vergen meer inspanning.

Zo benut Indaver tegenwoordig op de

stortplaats in Nieuwdorp de restwarmte van

de stortgasmotoren voor de afvalwaterzuivering.

Marco: “En voor de tunnelbeluchting

binnen de GFT-composteerlocatie in de

Europoort hebben we de aandrijving van de

acht ventilatoren verbeterd. De rubberen

V-snaren zijn vervangen door V-snaren van

polycarbon. Zij gebruiken minder stroom

omdat ze veel minder wrijving hebben en ze

gaan langer mee. Deze aanpassing was een

tip van een toeleverancier.”

Groener

De grootste stap is volgens Marco de invoering

van slimme elektriciteitsmeters op vrijwel alle

locaties in Nederland. “Dit geeft ons de

mogelijkheid continu het energieverbruik te

volgen en waar mogelijk bij te sturen.

Aanvullend koopt Indaver vanaf 2015 voor

ruim dertig aansluitingen groene stroom in,

goed voor 1136 MWh windenergie van DELTA.

Ook onderzoekt de projectgroep wat de

mogelijkheden zijn om het wagenpark verder

te verduurzamen.”

Bio Power Alphen

Inmiddels is ook de GFT-vergistingsinstallatie

Bio Power Alphen volledig operationeel. Dit

sector-keteninitiatief heeft een duidelijke

relatie met de CO 2

-Prestatieladder. Marco:

“Bio Power Alphen kan jaarlijks 75.000 ton

GFT-afval verwerken. Het biogas dat bij

vergisting ontstaat bevat CO 2

. De GFT-vergistingsinstallatie

wint dit in vloeibare vorm

terug, tot maximaal 5.000 ton per jaar, en

voorkomt daarmee dat CO 2

terugkeert in de

atmosfeer. Vloeibare CO 2

wordt toegepast in

de glastuinbouw (groeimiddel) en als

grondstof voor koelmiddelen.”

Gunning

De uitstoot van CO 2

van toeleveranciers neemt

Indaver in Nederland als beslissingscriterium

mee bij investeringsaanvragen. Anderzijds ziet

Marco dat opdrachtgevers de inspanningen

van Indaver waarderen. “In de aanbesteding

van het groenafval van de Drechtsteden, in

2014, was de niveau 3 certificering van de

CO 2

-Prestatieladder onderdeel van de gunning

aan Indaver. Dat is een resultaat dat telt.”

Meer informatie is te vinden op

www.indaver.nl/sustainability/

co2-prestatieladder en op te vragen bij

marco.goverde@indaver.nl.

nabehandeling en

opslag compost

biogas opwardeerinstallatie

DELTA magazine 17


Elke meter vertelt

zijn eigen verhaal

Op bezoek bij de data-doktoren van de DELTA Netwerkgroep

Total Utility & Metering Service

(TUMS) is als onderdeel van

DNWG een relatief onbekende

afdeling. Toch staan de circa 70

medewerkers aan de basis van elke

jaar- of maandfactuur voor klein- en

grootverbruikers. Meten is weten.

Niet alleen is TUMS minder bekend, je moet

ook even weten waar ze zitten. Achter het

hoofdgebouw van DNWG aan de Antony

Fokkerstraat in Goes staat de laagbouw waar

TUMS huist. Jan Dees is de manager van

TUMS. Hij heeft een lange staat van dienst

die teruggaat tot de PZEM. Via verschillende

(technische) functies kwam hij bij de Zeeuwse

meterdiensten terecht waar TUMS uit voort

is gekomen. “Tot 2009 was ons werkgebied

beperkt tot Zeeland. In dat jaar namen we

het strategische besluit ons ook op de rest

van Nederland te richten. Grootverbruikers

mogen namelijk zelf bepalen waar zij hun

meetinrichting vandaan halen, mits de

meetverantwoordelijke erkend is door

TenneT. Wij zijn één van de twaalf erkende

bedrijven in Nederland. Die stap pakte

meteen goed uit.”

Toiletblok

TUMS schreef dat jaar in op een Europese aanbesteding

van de gemeente Groningen voor

de vervanging van 650 standaard meters door

slimme meters. De gemeente wilde met de

nieuwe meters inzicht krijgen in het energieverbruik

en vervolgens een duurzaamheidslag

maken. TUMS won de aanbesteding. Jan: “We

lezen de meters voor gas en elektriciteit op

afstand nog steeds uit en leveren op afspraak

de gewenste gegevens aan.” Twee jaar later

wist TUMS alle meetdiensten betreffende gas,

water en licht bij Schiphol binnen te halen.

“Dat gaat dus over heel Schiphol, van het

toiletblok in een terminal tot de suite in het

nieuwe Hilton Hotel.”

Gigajoules

Jan vertelt met trots dat TUMS inmiddels kan

bogen op tal van landelijke ondernemingen en

gemeenten als opdrachtgever. Het werkgebied

strekt zich uit tot in Vlaanderen. “Zo zijn we

voor Ziggo bezig 15.000 elektrische aansluitpunten

te voorzien van slimme meters.

Daarmee kan Ziggo bij een storing zien of deze

in hun eigen digitale netwerk zit of dat er iets

aan de elektriciteitstoevoer schort. En wij zijn

‘preferred supplier’ voor BAM Duurzaam waar

het warmtemetingen betreft. We meten nu op

allerlei plekken in Nederland de temperaturen

en het verbruik in gigajoules.”

Plausibel

“TUMS bestaat dus uit twee onderdelen”,


vervolgt Jan zijn verhaal. “Total Utility richt zich

op het onderhoud en beheer van windparken

en van warmtekrachtcentrales en -installaties

(WKC en WKK). Onze Metering Service bestaat

uit meetinrichtingen met onderhoud en

beheer voor onze particuliere en zakelijke

afnemers van energie. Elke werkdag hebben

onze grootverbruikers hun meetgegevens voor

10 uur binnen. Het systeem herkent, op basis

van de geschiedenis, zelf of de gegevens plausibel

zijn. Wanneer hij afwijkingen signaleert

kijken wij meteen na wat er aan de hand is.”

Daisy

Om competitief te blijven, vertalen de

technici van TUMS de klantwensen naar

nieuwe mogelijkheden en nieuwe productmarktcombinaties.

Dat leidde onder meer tot

Daisy, het innovatieve onderhoudssysteem

voor windmolens. “We hebben dit in samenwerking

met Oliveira International en IMS

ontwikkeld. Sensoren meten de staat van

onderhoud en slijtage van de turbines en

transformatoren. Met die gegevens kunnen

we van curatief onderhoud overstappen naar

een preventief onderhoudsplan; dat is altijd

goedkoper.” Het monitoren ten bate van

preventief onderhoud kan veel omvattender

zijn dan windturbines alleen. Overal waar veel

warmte nodig is, bij tuinders, zwembaden,

verzorgingshuizen, industrie, kan TUMS zijn

kennis en techniek inzetten.

Booreilanden

In 2015 wordt Daisy Europees uitgezet, het

maakt immers niet uit waar het windpark

staat. “We blijven innoveren en werken nu

aan Daisy4Offshore waarbij onder meer de TU

Eindhoven is aangeschoven. De opzet is Daisy

geschikt te maken voor windturbines op zee.

Dat moet uiteindelijk ook mogelijkheden gaan

bieden voor booreilanden.”

Big Data

Elke seconde haalt TUMS

de energieopbrengst van de

aangesloten windmolens, de

kerncentrale en de Sloecentrale

binnen zodat de afdeling Trade

de gegevens kan gebruiken voor

de handel. Daarnaast komen

er per nacht circa een miljoen

meterstanden binnen van de

gas-, water-, elektriciteit- en

warmtemeters van grootverbruikers.

Voor de particuliere meters zijn

dertien meteropnemers op pad.

Zij kunnen per werkdag ongeveer

duizend adressen verwerken, goed

voor 3.000 meterstanden. Geen big

data, wel belangrijk.

DELTA magazine 19


Ter leering

ende vermaeck

Bij O&O, de personeelsvereniging van DELTA, vinden ze dat

werk en ontspanning een uitstekende combinatie vormen.

Gelijk hebben ze!

1600 (oud-)collega’s zijn lid van O&O, wat

staat voor Ontwikkeling & Ontspanning.

Er zijn negen gedreven bestuursleden

die daar van alles voor organiseren.

Voorzitter is Jan Korteknie, specialist asset

management bij DNWG. “Elke maand komen

we als bestuur bij elkaar om de nieuw

ingebrachte evenementen voor de komende

periode te bespreken. Over het algemeen

organiseert degene die het evenement

inbrengt dat vervolgens zelf. We proberen

een zo gevarieerd mogelijk programma

samen te stellen. Er zijn ‘korte’ activiteiten,

zoals een workshop bonbons maken, een

beurs bezoeken of een stedentrip maken.

Daarnaast organiseren we elk jaar ook grote

reizen, één binnen en één buiten Europa en

je kunt met O&O op wintersport. We schatten

van tevoren in hoeveel mensen er mee

zullen doen. Op grond daarvan kopen we

kaarten, reserveren we bussen en maken we

afspraken. Daarna nemen we de activiteiten

op in ons mededelingenblad, zetten we ze

op InSite en dan is het afwachten hoeveel

reacties er komen.”

Musicals

Mieke de Steur, coördinator

personeelsactiviteiten, is al 40 jaar

betrokken bij O&O. “Ik vind het heerlijk

om dingen te regelen. Grote musicals zijn

populair, misschien wel omdat die bijna

nooit in Zeeland plaatsvinden. Wist je dat

we 50 evenementen per jaar organiseren?

Omdat we zoveel leden hebben kunnen we

veel doen. Soms zitten we fout, zoals bij het

concert van Anouk vorig jaar. Daar hadden

we teveel kaarten voor. Die probeer ik dan

aan verwante personeelsverenigingen te

verkopen, zoals de Gemeente Middelburg.

Gelukkig komt dat bijna nooit voor. Bij

het uitstapje naar Maastricht hadden we

een recordaantal deelnemers, zes bussen

vol! Financieel draaien we prima, mede

dankzij de goede zorgen van Leo Vos, de

penningmeester. Er is helaas geen (bedrijfs)

budget meer voor personeelsfeesten,

dus de activiteiten van O&O zijn een

goed alternatief om collega’s bij elkaar te

brengen.”

Wil Polderman, senior medewerker

Back Office DNWG

“Samen met mijn collega’s wandelde

ik op de Chinese Muur, hoe leuk is

dat? Met alles wat je ervoor moet

regelen was ik daar zelf nooit naar

toe gegaan. Ik ga ook graag mee naar

musicals. DELTA is zo groot, mijn

directe collega’s kom ik vrijwel nooit

tegen bij een uitstapje. En als ik later

eens iemand in het bedrijf nodig heb

die ik ken via O&O dan zijn de zaken

snel geregeld.”

Jan Korteknie

Mieke de Steur


Paul Platschorre

Naomi Soplantila

Recensies

Naomi Soplantila, campagnemanager bij

de BU MultiMedia, is met haar 33 jaar het

jongste bestuurslid. “Zelf organiseer ik het

liefst de workshops. Het is nooit moeilijk

om aan leuke ideeën te komen. Ik vraag

aan collega’s wat ze leuk vinden en speur

het internet af. Ook lees ik de recensies van

workshops en concerten, bijvoorbeeld op

Facebook. Ik kijk er steeds naar met een

‘O&O-oog’, zou het iets voor ons zijn? Via de

personeelsvereniging leer ik veel mensen

kennen bij DELTA. Het versterkt mijn band

met het bedrijf en het is ook vaak nuttig in

mijn werk. Als er een activiteit is die je graag

georganiseerd wil hebben kun je dat aan ons

melden. Dan kijken wij of we er mee aan de

slag gaan.”

Nieuwsgierig?

Kijk op InSite bij Communities,

Personeelsvereniging O&O.

Paul Platschorre, Teamleider Oost gas/water bij DNWG

“Ik ga overal mee naar toe. Beurzen, vakanties, dagtripjes en

ga zo maar door. Zelf hoef je nergens aan te denken en het is

gezellig. De motortoertochten, daar doe ik al 18 jaar aan mee.

Natuurlijk kom ik dan oude bekenden tegen. Je begrijpt dat

de gesprekken bij die tochten niet over het werk gaan!”

Anneke de Braal, administratief

medewerker bij de afdeling

Bewindvoering

“Indonesië stond altijd al op het

verlanglijstje, dus toen die reis

twee jaar geleden door O&O werd

aangeboden schreef ik me meteen in.

Ik vind het fijn dat alles geregeld is

en dat ik zeker weet dat ik bekenden

tegenkom. En extra bijzonder: in het

reisgezelschap ben ik mijn nieuwe

partner tegengekomen. We kijken

met belangstelling uit naar de

aanbieding voor Marokko.”

DELTA magazine 21


Even de agenda bijwerken…

Dit jaar sponsort DELTA vier grote evenementen. Gewoon even de volgende

data alvast in je agenda omcirkelen en je weet zeker dat je niks mist!

13

JUNI

DELTA Ride for the Roses

25, 50, 80 of 120 kilometer? Iedereen kan

weer meefietsen met de DELTA Ride for

the Roses. Zoals altijd gaat de opbrengst

naar KWF Kankerbestrijding. Wil je meerijden

in het bedrijfsteam? Meld je dan

aan bij Ilse de Mol: IMolde@DELTA.nl.

www.deltaridefortheroses.nl

5

JULI

Tour de France

De tweede etappe van de Tour de France

finisht dit jaar op Neeltje Jans en DELTA

verzorgt alle facilitaire diensten. ‘s Werelds

beste wielrenners, de karavaan van

ploegleidersauto’s en het grote mediacircus

bij ons in de ‘achtertuin’. Een unieke kans

die je niet aan je voorbij mag laten gaan.

www.tourdefranceinzeeland.nl


26/27

JUNI

Concert at Sea

Lenny Kravitz, Counting Crows, Typhoon,

Racoon, Miss Montreal en natuurlijk

BLØF… Het stikt van de headliners voor alweer

de tiende en extra feestelijke editie

van CaS. Kortom: we gaan weer los op de

Brouwersdam!

www.concertatsea.nl

2

OKTOBER

Light Kust Run

Tien kilometer hardlopen over een verlicht

parcours langs de zee en begeleid door de

opzwepende muziek van DJ’s. Daar wil je

toch bij zijn!? Je hebt nog voldoende tijd

om te trainen voor de Light Kust Run, maar

je bent natuurlijk ook van harte welkom in

Zoutelande om collega’s aan te moedigen.

www.marathonzeeland.nl

DELTA magazine 23


Zo houden wij de

Sloecentrale veilig!

Rafael Alves de Melo Oliviera

junior operator

Kenneth: “Elke week worden er als onderdeel van

de HSE-procedures twee medewerkers geselecteerd

die een veiligheidscheck moeten uitvoeren in

de centrale. Daarbij letten we erop of er geen

kabels liggen op plekken waar we moeten lopen,

of iedereen zijn veiligheidsbril opheeft, of de

nooduitgangen en looppaden nog vrij zijn, enzovoort.

We kunnen allemaal voor een veiligheidsronde

worden geselecteerd. De managementassistente

en de directeur net zo goed als de technici en de

operators. Iedereen ziet weer andere dingen en zo

blijven we scherp. Soms vinden we handschoenen

die ergens zijn achtergelaten of is een werkplek

niet goed schoon. Daar wordt dan een rapport over

opgemaakt. Ook controleren we of de mensen die

aan het werk zijn beschikken over de benodigde

werkvergunningen. Je bent ongeveer een uur bezig

per ronde. Mede dankzij dit systeem bestaat er bij

de Sloecentrale een hoog niveau van veilig werken.”

Kenneth Martina

process performance engineer

Dolly Mellema

facilitair medewerker

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!