11.03.2015 Views

DELTA Klopt als een meter 2015.pdf

Description

Description

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

15<br />

Kennismaking<br />

In gesprek met onze nieuwe<br />

president-commissaris<br />

<strong>DELTA</strong> Woningadvies<br />

Gun je huis <strong>een</strong> warme jas<br />

Van POP naar PIP<br />

HRM investeert in duurzame<br />

inzetbaarheid<br />

<strong>Klopt</strong> <strong>als</strong> <strong>een</strong> <strong>meter</strong><br />

Jan Dees en zijn team meten werkelijk alles


n<br />

maken (Q4/Q1)<br />

Potentieelbeoordeling<br />

Voortgang en<br />

ontwikkeling<br />

bewaken inclusief<br />

potentieelbeoordeling<br />

(Q2 enQ3)<br />

Beoordelen en<br />

belonen (Q4)<br />

Afronding OP-cyclus<br />

RGA’s<br />

PIP<br />

Verbeterplan<br />

krijg je <strong>als</strong> individuele medewerker meer<br />

regie over je eigen toekomst binnen<br />

<strong>DELTA</strong> en kunnen leidinggevenden ook<br />

strategischer inspelen op de bemensing<br />

binnen de divisie.<br />

Voortgangsgesprek<br />

Hoever zijn we?<br />

De wensen vanuit de divisies zijn in kaart<br />

gebracht en vormen uitgangspunt voor de<br />

ontwikkelmogelijkheden die je straks krijgt<br />

aangeboden. De OP-doelstellingen zijn<br />

verwerkt in operationele doelstellingen<br />

binnen de divisies en op 1 februari<br />

vastgesteld. De komende maanden krijgen<br />

alle leidinggevenden binnen <strong>DELTA</strong> <strong>een</strong><br />

training, zodat de nieuwe werkwijze<br />

straks overal hetzelfde wordt toegepast.<br />

Tegelijkertijd brengen we de strategische<br />

personeelsbehoefte in kaart, zodat we beter<br />

weten waar toekomstige kansen liggen. Dat<br />

vraagt ook om <strong>een</strong> gebruiksvriendelijk en<br />

efficiënt systeem, mogelijke aanpassingen<br />

in de methodiek en om <strong>een</strong> juiste koppeling<br />

met beloning. Allemaal zaken waar we ons<br />

op gaan focussen in 2015.<br />

<strong>DELTA</strong><br />

15<br />

Wat zijn mijn eigen<br />

doelstellingen?<br />

Waar ben ik goed in?<br />

Waar zie ik mezelf<br />

over vijf jaar?<br />

Wat ga ik daar van merken?<br />

Dit voorjaar gaan alle medewerkers in<br />

gesprek met hun leidinggevende over de<br />

eigen mogelijkheden en wensen: wat zijn<br />

mijn eigen doelstellingen? Waar ben ik<br />

goed in en wat zijn mijn energiebronnen?<br />

Waar zie ik mezelf over vijf jaar en wat heb<br />

ik nodig om dit te bereiken? Net <strong>als</strong> nu het<br />

geval is volgt in het najaar <strong>een</strong> evaluatie van<br />

het eigen functioneren, wordt er minimaal<br />

één keer per jaar beoordeeld en vinden<br />

tussentijdse voortgangsgesprekken plaats.<br />

Bij ondergemiddeld functioneren ga je<br />

vaker met je leidinggevende in gesprek<br />

om de mismatch te beperken. Om de<br />

continuïteit te bewaken wordt alle informatie<br />

uit de beoordelings-, voortgangs- en<br />

ontwikkelingsgesprekken in één systeem<br />

geïntegreerd. Samen met de eigen wensen<br />

en ontwikkelmogelijkheden binnen de<br />

organisatie vormt dit de basis voor je<br />

Persoonlijk InzetbaarheidsPlan.<br />

Cees Maas 4<br />

Cees Maas 4<br />

Onze nieuwe president-commissaris<br />

Iconen & animaties 7<br />

Koepelconcept uitgebreid<br />

Van POP naar PIP 8<br />

HRM schuift prestatie- en ontwikkelcyclus in<strong>een</strong><br />

Je huis energiezuiniger? 10<br />

Woningadvies vertelt hoe<br />

Van POP naar PIP 8<br />

<strong>DELTA</strong> magazine 9<br />

Onbezorgd wonen 12<br />

Veilig Wonen gereed 12<br />

Drie betrokkenen kijken uit naar marktintroductie<br />

Toekomstvast 14<br />

‘Als de klant het niet wil, stoppen we ermee’<br />

Indaver bestormt CO 2<br />

-Prestatieladder 16<br />

Genomen maatregelen blinken uit in <strong>een</strong>voud<br />

Slimme <strong>meter</strong>s & sensoren 18<br />

TUMS weet er wel raad mee<br />

Ter leering ende vermaeck 20<br />

Personeelsvereniging O&O brengt collega’s bij elkaar<br />

4 op <strong>een</strong> rij 22<br />

Deze evenementen wil je niet missen!<br />

TUMS 18<br />

Colofon<br />

Dit magazine is <strong>een</strong> uitgave van <strong>DELTA</strong> N.V.<br />

Aan deze uitgave werkten mee:<br />

Mirjam van Zuilen (hoofdredactie)<br />

Gerard Schuur (eindredactie)<br />

Christine Versloot<br />

Inge Heuff<br />

Annemieke Stallaert<br />

Melanie van Liere<br />

Yolanda Joosse<br />

Fotografie:<br />

Ton Stanowicki<br />

Evert van Moort<br />

Vormgeving en illustraties:<br />

Nilsson communicatiekunstenaars


(Hoog)spanning<br />

In mijn vorige voorwoord kondigde ik de nieuwe president-commissaris Cees<br />

Maas aan. Goed om te zien dat er met hem nu <strong>een</strong> interview in dit nummer staat.<br />

Inmiddels is de Raad van Bestuur met hem en de overige commissarissen druk<br />

bezig met de bedrijfsstrategie. Ik hoop dat we daar de volgende keer in dit blad<br />

wat uitgebreider op in kunnen gaan. Ook verwacht ik dan te kunnen vertellen<br />

wat de uitkomst is van de retail-strategie voor E&M. En ja, dan wacht ons nog de<br />

spannende uitspraak van de Hoge Raad in het splitsingsproces. De nieuwe datum<br />

is 20 maart en die dag komt alweer snel dichterbij.<br />

Ondertussen doen we natuurlijk wat we kunnen om <strong>DELTA</strong> gezond en de klanten<br />

tevreden te houden. We hebben 2014 goed afgesloten. Financieel zijn nog<br />

niet alle plussen en minnen bekend, maar zo<strong>als</strong> we het nu kunnen overzien<br />

staan we er goed voor wat 2014 betreft. Dat is ook nodig, omdat we zien dat de<br />

energiemarkt de komende jaren waarschijnlijk nog niet herstelt en de resultaten<br />

van <strong>DELTA</strong> zwaar onder druk komen te staan. Wij zetten alles op alles om de<br />

verwachte negatieve kasstroom te managen. Deels door kostenbesparingen,<br />

deels door strategische programma’s zo<strong>als</strong> Toekomstvast en deels door <strong>een</strong><br />

aantal maatregelen waarmee we onze schulden reduceren. Een goed voorbeeld<br />

is de verkoop van het windpark Kreekraksluis. Daar gaan we vervolgens wel weer<br />

slim mee om door de stroom af te blijven nemen. Ook de verkoop van Indaver<br />

zien we <strong>als</strong> <strong>een</strong> passende maatregel. Indaver moet uitbreiden om het eigen<br />

bedrijfsresultaat te verstevigen en dat kunnen ze beter los van <strong>DELTA</strong> doen.<br />

Verder hebben we <strong>een</strong> goed plan klaarliggen om België aan <strong>een</strong> vaste hoeveelheid<br />

stroom te helpen op het moment dat dit nodig is. Door onze Sloecentrale<br />

aan te sluiten op het Belgische elektriciteitsnet denken wij het risico op <strong>een</strong><br />

stroomtekort bij onze zuiderburen te kunnen minimaliseren. De Belgische federale<br />

regering heeft de tender, die vraagt om <strong>een</strong> beschikbaarheid van <strong>een</strong> bepaalde<br />

hoeveelheid stroom, verlengd. Men is nu nog bezig met het beantwoorden<br />

van vragen van de Europese Commissie. Voor de BS12 proberen we ook <strong>een</strong><br />

alternatief te creëren, zodat we de sluiting van deze centrale kunnen voorkomen.<br />

Dit jaar moet duidelijk worden of we <strong>een</strong> centrale kunnen openen die aansluit bij<br />

de ‘biobased economy’-strategie waar biomassa en uiteindelijk reststoffen uit de<br />

omliggende industrie worden omgezet in elektriciteit. Tenslotte bekijken we of we<br />

mee kunnen doen in de tender voor het Borsele offshore windpark.<br />

Ondertussen gaan we gewoon door met het dagelijkse ondernemen. Uiteindelijk<br />

zijn al onze inspanningen er op gericht dat <strong>DELTA</strong> zo goed mogelijk gepositioneerd<br />

blijft om de klant, <strong>als</strong> eindgebruiker van onze producten en diensten, zo goed<br />

mogelijk te bedienen.<br />

Arnoud Kamerbeek


Onze nieuwe<br />

president-commissaris:<br />

Cees Maas<br />

‘<strong>DELTA</strong> zal<br />

zeker overleven,<br />

in welke vorm<br />

dan ook’


Sinds september is Cees Maas de<br />

nieuwe president-commissaris van<br />

<strong>DELTA</strong>. Als relatieve nieuwkomer<br />

binnen de raad van commissarissen<br />

heeft hij daarmee <strong>een</strong> turbulente tijd<br />

achter de rug. Maar inmiddels is hij<br />

helemaal ingewerkt. Hoog tijd voor<br />

<strong>een</strong> kennismaking.<br />

De Zeeuwse vlag wappert in de voortuin van<br />

de familie Maas in Bilthoven. Als geboren<br />

Zeeuw voelt Maas zich nog altijd verwant<br />

met Zeeland. “Die vlag hangt er sinds jaar<br />

en dag. Ik ben vlak na de oorlog geboren<br />

in <strong>een</strong> noodwoning aan de Koepoortlaan in<br />

Middelburg. Miniatuur Walcheren bestond<br />

nog niet. Op het Molenwater stond af en<br />

toe het circus letterlijk in de voortuin. Als<br />

het circus dan opbrak, gingen we met de<br />

kinderen uit de buurt dubbeltjes zoeken<br />

in het zand. Ik heb er <strong>een</strong> heerlijke jeugd<br />

gehad. Ik kom er nog vaak en er is daar<br />

nauwelijks iets veranderd. Het voelt nog<br />

steeds <strong>als</strong> thuis. Toen ik zeven was werd<br />

mijn vader overgeplaatst naar Breda. Maar<br />

de band met Zeeland is altijd gebleven.<br />

Vakanties vierden we in Dishoek en<br />

Zoutelande, bij Koppejan. Mijn vrouw<br />

en ik hebben al meer dan tien jaar <strong>een</strong><br />

appartement in Vlissingen en daar zijn we<br />

vaak. Snuffelen in De Drvkkery, of fietsen<br />

over het prachtige Walcherse land. Je kunt<br />

me g<strong>een</strong> groter plezier doen.”<br />

Jong<br />

Maas ging na de HTS <strong>als</strong> fysicus aan de<br />

slag bij de Daniel Den Hoed Kliniek in<br />

Rotterdam. In de avonduren studeerde hij<br />

Economie. Ook was hij <strong>een</strong> tijdje politiek<br />

actief, <strong>als</strong> Statenlid in Zuid-Holland. In<br />

1976 stapte hij over naar het Ministerie<br />

van Financiën, waar hij uiteindelijk opklom<br />

tot Thesaurier-Generaal. Maas beleefde<br />

daar <strong>een</strong> spannende tijd, met <strong>als</strong> sluitstuk<br />

de ondertekening van het Verdrag van<br />

Maastricht. In 1992 trad Maas toe tot de<br />

raad van bestuur van ING. “In 1996 werd ik<br />

daar CFO, ofwel Financieel Directeur. Die<br />

functie kende men toen nog helemaal niet in<br />

de bankenwereld. Dat kun je je vandaag de<br />

dag niet voorstellen! In 2002 werd ik tevens<br />

plaatsvervangend CEO van ING. Vijf jaar later<br />

volgde mijn pensioen. Maar ik ben nog veel<br />

te jong om niets meer te doen.”<br />

Roots<br />

De nu 67-jarige Maas is dan ook drukker<br />

dan ooit. “Ik ben nog heel actief, ook in het<br />

buitenland: in Japan, Oostenrijk en Spanje.<br />

Ik zit daar in de raad van commissarissen<br />

van banken en van bedrijven die risicovolle<br />

leningen en onroerend goed-portefeuilles<br />

beheren. In Nederland ben ik voorzitter van<br />

het Nationaal Fonds 4 en 5 mei en voorzitter<br />

van de raad van toezicht van het Erasmus<br />

Medisch Centrum. Fantastisch toch, hoe je<br />

toch steeds weer terugkomt bij je eerdere<br />

werk? Het is mooi om iets te doen wat dicht<br />

bij je roots ligt. Zeeland is mij altijd blijven<br />

trekken. Zo ben ik bijvoorbeeld betrokken bij<br />

Verbrugge Termin<strong>als</strong>. Dus toen mij, met het<br />

vertrek van Johan van der Werff, gevraagd<br />

werd om toe te treden tot <strong>DELTA</strong>’s RvC, heb ik<br />

g<strong>een</strong> moment geaarzeld.”<br />

Gouden<br />

Ook inhoudelijk voelt Maas zich thuis bij<br />

<strong>DELTA</strong>. “De wereld waarin <strong>DELTA</strong> opereert<br />

ken ik vanuit voorgaande functies. Als<br />

schatkistbewaarder waren de aardgasbaten<br />

natuurlijk enorm belangrijk. Bij ING had ik<br />

belangrijke klanten <strong>als</strong> Gasunie, AVR en<br />

Van Gansewinkel in portefeuille. Ook was<br />

ik adviseur bij de acquisitie van het Duitse<br />

netwerk door TenneT. Het is dus niet dat<br />

ik all<strong>een</strong> de PZEM van vroeger ken.” Juist<br />

vanuit die brede blik ziet Maas de Multi-<br />

Utility Strategie <strong>als</strong> gouden greep. “Alle<br />

energieproducenten in Nederland verkeren<br />

in zwaar weer. <strong>DELTA</strong> heeft <strong>een</strong> enorme<br />

klantenbinding, en <strong>een</strong> sterk totaalproduct<br />

met energie, multimedia en water. Dat maakt<br />

je <strong>als</strong> kleine speler sterker.”<br />

<strong>DELTA</strong> magazine 5


‘We vertrouwen<br />

elkaar, en dat<br />

moet ook. Je<br />

geheim is je<br />

gevangenis’<br />

Muren<br />

“We kijken natuurlijk enorm uit naar de<br />

uitspraak over het splitsingsdossier. Na<br />

splitsing ben je twee keer klein. <strong>DELTA</strong> is<br />

sterker <strong>als</strong> we zowel transport en distributie<br />

<strong>als</strong> productie en levering in één hand<br />

houden. Het is <strong>een</strong> verkeerde voorstelling<br />

van zaken dat verlieslatende activiteiten<br />

gefinancierd worden door het netwerk. Het<br />

gaat om de synergievoordelen die je kunt<br />

behalen.”<br />

Maas voorziet dat de komende jaren<br />

spannend zullen blijven. “Subsidies<br />

op duurzame energie in Nederland en<br />

daarbuiten, zetten het rendement van<br />

centrales onder druk. Maar het tij zal <strong>een</strong>s<br />

keren. Het is zaak daar <strong>als</strong> <strong>DELTA</strong> slim op in<br />

te spelen. De vraag is in welke vorm. Er staan<br />

g<strong>een</strong> muren om Zeeland h<strong>een</strong>.”<br />

Vertrouwen<br />

“Er is <strong>een</strong> hoop gebeurd de laatste jaren,<br />

grote projecten gingen niet door, en <strong>DELTA</strong><br />

heeft daarop behoorlijke verliezen geleden.<br />

Ook zijn er veel managementveranderingen<br />

geweest. Dat maakt mensen onzeker. Maar<br />

je moet ook durven vertrouwen. <strong>DELTA</strong> zal<br />

zeker overleven, in welke vorm dan ook. Het<br />

is <strong>een</strong> prachtig bedrijf, met goede mensen,<br />

en de steun van de COR is hartverwarmend.<br />

We zien allemaal dat <strong>DELTA</strong> mee moet<br />

veranderen met de nieuwe wereld. Dat kan<br />

all<strong>een</strong> <strong>als</strong> je helemaal open bent naar elkaar<br />

toe en erop vertrouwt dat directie en RvC<br />

handelen in het bedrijfsbelang.”<br />

Dat vertrouwen is volgens Maas cruciaal,<br />

niet all<strong>een</strong> binnen de organisatie, maar<br />

ook richting de aandeelhouders. “Zeeland<br />

en <strong>DELTA</strong> zijn met elkaar vergroeid. Dat<br />

merk je in alles. Bedrijfsbelangen en<br />

aandeelhoudersbelangen lopen vrijwel altijd<br />

parallel. En waar dat niet zo is, is dat goed<br />

bespreekbaar. We vertrouwen elkaar, en<br />

dat moet ook. Je geheim is je gevangenis.<br />

Vertrouwen van je aandeelhouders houd je<br />

all<strong>een</strong> <strong>als</strong> je goed luistert en zelf ook volledig<br />

open bent.”


Smart plugs<br />

Zekerheid (1jr. vast)<br />

Profiel<br />

Een<br />

geanimeerd<br />

gezelschap<br />

periode tot sleuteloverdr.<br />

periode tot sleuteloverdr.<br />

krijgt sleutel<br />

Het creatieve team<br />

van Marketing Services<br />

presenteert nieuwe<br />

animatiestijl en iconenset<br />

Iconen en animaties. Dagelijks zie<br />

je tientallen, zo niet honderden<br />

voorbeelden voorbij komen. Kijk<br />

all<strong>een</strong> maar op het scherm van je<br />

smartphone. De illustratievormen<br />

lijken <strong>een</strong>voudig en snel te<br />

produceren. Niets is minder waar.<br />

Onder de supervisie van art director Miriam<br />

de Vos is het <strong>DELTA</strong>-brede koepelconcept, de<br />

verzamelnaam voor alle afspraken over<br />

fotografie, video, tekst en vormgeving,<br />

uitgebreid met <strong>een</strong> nieuwe animatiestijl en<br />

iconenset.<br />

Poppetjes<br />

In de campagnes voor het Serviceforum van<br />

ZeelandNet en <strong>DELTA</strong> Woningadvies zijn de<br />

nieuwe illustratievormen voor het eerst<br />

toegepast. “Dit zijn servicediensten die je<br />

lastig in één foto kunt uitleggen. Vooral <strong>als</strong><br />

het onderwerp abstract is bieden animaties<br />

en iconen uitkomst”, legt Miriam uit. “Met<br />

animaties kun je <strong>een</strong> niet-realistische<br />

situatie toch duidelijk afbeelden. Je kan<br />

namelijk heel gemakkelijk <strong>een</strong> situatie naar<br />

je hand zetten, waardoor het helder wordt<br />

wat de boodschap is.” Voor het ontwerpen<br />

van <strong>een</strong> animatie schrijft Miriam eerst <strong>een</strong><br />

kort verhaal. Vervolgens schetst ze dit uit in<br />

<strong>een</strong> concept. “Voor de animatie van <strong>DELTA</strong><br />

hebben we gekozen voor ver<strong>een</strong>voudigde<br />

poppetjes. Serieus, maar toch sprekend. De<br />

hoofdkleur is blauw en ook de blauwe stoel,<br />

die er symbool voor staat dat wij ‘het<br />

dagelijks leven van onze klanten comfortabeler<br />

maken’, ontbreekt niet. Uiteindelijk zet<br />

<strong>een</strong> specialistisch bureau de beelden om in<br />

bewegende animaties.”<br />

Evenwicht<br />

Freelance vormgever Rob de Winter heeft in<br />

opdracht van <strong>DELTA</strong> de iconenset ontworpen,<br />

en dat was best <strong>een</strong> uitdagende klus.<br />

“Isolatie of internet, zonnepanelen of<br />

mobiele telefonie, <strong>een</strong> icoon van <strong>een</strong> dienst<br />

of product moet <strong>een</strong> realistische weergave<br />

van de werkelijkheid zijn. De kijker moet in<br />

één oogopslag en zonder na te denken<br />

met<strong>een</strong> zien wat het voorstelt.” Volgens Rob<br />

is dat all<strong>een</strong> mogelijk <strong>als</strong> je er <strong>een</strong> consequent<br />

geheel van maakt. “Elke lijn moet je<br />

heel precies opbouwen, zodat het icoon<br />

ongeacht de grootte, scherp en leesbaar<br />

blijft.” Rob gebruikt hiervoor speciale kaders<br />

met <strong>een</strong> raster. “Binnen dit kader maak ik<br />

gebruik van basisvormen: vierkanten,<br />

rechthoeken of cirkels. Zo zorg ik ervoor dat<br />

alle lijnen even dik zijn en ook qua diepte en<br />

afmeting in evenwicht blijven.”<br />

Flexibel<br />

Miriam is tevreden over het eindresultaat.<br />

“De uitbreiding geeft ons meer mogelijkheden<br />

en flexibiliteit bij het uitdenken van<br />

creatieve concepten voor bijvoorbeeld<br />

campagnes. Dit betekent overigens niet dat<br />

het hiermee ophoudt. Het koepelconcept<br />

blijft continu in ontwikkeling.”<br />

<strong>DELTA</strong> magazine 7


Van POP naar PIP<br />

<strong>DELTA</strong> verandert, en wij veranderen mee.<br />

Om beter te kunnen investeren in de duurzame<br />

inzetbaarheid van medewerkers schuift HRM<br />

de prestatie- en ontwikkelcyclus in<strong>een</strong>.<br />

De manier waarop? Voor ieder<strong>een</strong> <strong>een</strong><br />

Persoonlijk InzetbaarheidsPlan.<br />

De komende jaren staat <strong>DELTA</strong> voor grote<br />

uitdagingen die onherroepelijk hun weerslag<br />

gaan hebben binnen het bedrijf. Als we<br />

<strong>een</strong> hoge efficiency willen behalen is het<br />

belangrijk dat jij plezier hebt in je werk en<br />

duurzaam en flexibel inzetbaar bent. Maar<br />

mocht jouw werk om wat voor reden dan<br />

ook komen te vervallen, wil je natuurlijk<br />

perspectief blijven houden op <strong>een</strong> toekomst<br />

binnen (of buiten) de organisatie. Met de<br />

nieuwe prestatie- en ontwikkelcyclus kunnen<br />

we beter inspelen op veranderingen.<br />

Regie<br />

Voorh<strong>een</strong> stonden de jaarlijkse voortgangsen<br />

beoordelingsgesprekken en de<br />

ontwikkelinstrumenten (zo<strong>als</strong> het Persoonlijk<br />

Ontwikkelplan, de potentieelbeoordeling<br />

‘9 cell grid’ en de opleidingsmogelijkheden<br />

binnen <strong>DELTA</strong>) te veel los van elkaar. Om<br />

medewerkers optimaal hun kansen te laten<br />

benutten, worden die nu in<strong>een</strong> geschoven,<br />

en steeds afgezet tegen wat er bekend<br />

is over de organisatieveranderingen en<br />

strategische personeelsplanning. Daarmee


Goedgekeurd OP<br />

(eind Q3)<br />

OP-doelstellingen<br />

cascaderen (Q4)<br />

Werkafspraken<br />

maken (Q4/Q1)<br />

Voortgang en<br />

ontwikkeling<br />

bewaken inclusief<br />

potentieelbeoordeling<br />

(Q2 enQ3)<br />

Beoordelen en<br />

belonen (Q4)<br />

Afronding OP-cyclus<br />

RGA’s<br />

PIP<br />

Verbeterplan<br />

Potentieelbeoordeling<br />

Voortgangsgesprek<br />

krijg je <strong>als</strong> individuele medewerker meer<br />

regie over je eigen toekomst binnen<br />

<strong>DELTA</strong> en kunnen leidinggevenden ook<br />

strategischer inspelen op de bemensing<br />

binnen de divisie.<br />

Hoever zijn we?<br />

De wensen vanuit de divisies zijn in kaart<br />

gebracht en vormen uitgangspunt voor de<br />

ontwikkelmogelijkheden die je straks krijgt<br />

aangeboden. De OP-doelstellingen zijn<br />

verwerkt in operationele doelstellingen<br />

binnen de divisies en op 1 februari<br />

vastgesteld. De komende maanden krijgen<br />

alle leidinggevenden binnen <strong>DELTA</strong> <strong>een</strong><br />

training, zodat de nieuwe werkwijze<br />

straks overal hetzelfde wordt toegepast.<br />

Tegelijkertijd brengen we de strategische<br />

personeelsbehoefte in kaart, zodat we beter<br />

weten waar toekomstige kansen liggen. Dat<br />

vraagt ook om <strong>een</strong> gebruiksvriendelijk en<br />

efficiënt systeem, mogelijke aanpassingen<br />

in de methodiek en om <strong>een</strong> juiste koppeling<br />

met beloning. Allemaal zaken waar we ons<br />

op gaan focussen in 2015.<br />

Wat zijn mijn eigen<br />

doelstellingen?<br />

Waar ben ik goed in?<br />

Waar zie ik mezelf<br />

over vijf jaar?<br />

Wat ga ik daar van merken?<br />

Dit voorjaar gaan alle medewerkers in<br />

gesprek met hun leidinggevende over de<br />

eigen mogelijkheden en wensen: wat zijn<br />

mijn eigen doelstellingen? Waar ben ik<br />

goed in en wat zijn mijn energiebronnen?<br />

Waar zie ik mezelf over vijf jaar en wat heb<br />

ik nodig om dit te bereiken? Net <strong>als</strong> nu het<br />

geval is volgt in het najaar <strong>een</strong> evaluatie van<br />

het eigen functioneren, wordt er minimaal<br />

één keer per jaar beoordeeld en vinden<br />

tussentijdse voortgangsgesprekken plaats.<br />

Bij ondergemiddeld functioneren ga je<br />

vaker met je leidinggevende in gesprek<br />

om de mismatch te beperken. Om de<br />

continuïteit te bewaken wordt alle informatie<br />

uit de beoordelings-, voortgangs- en<br />

ontwikkelingsgesprekken in één systeem<br />

geïntegreerd. Samen met de eigen wensen<br />

en ontwikkelmogelijkheden binnen de<br />

organisatie vormt dit de basis voor je<br />

Persoonlijk InzetbaarheidsPlan.<br />

<strong>DELTA</strong> magazine 9


Gun je huis <strong>een</strong> warme jas<br />

Spouwmuurisolatie, <strong>een</strong> nieuwe cv-ketel of toch zonnepanelen? Als je op<br />

zoek bent naar mogelijkheden om je huis energiezuiniger te maken kun<br />

je voortaan terecht op <strong>DELTA</strong> Woningadvies. Productmanagers Dennis<br />

Buys en Eric Frijters stonden aan de wieg van dit online adviesplatform en<br />

kennen alle ins en outs.<br />

> Hoe werkt het precies?<br />

Dennis: “Je persoonlijke woningadvies<br />

start met het beantwoorden van enkele<br />

vragen en het invoeren van gegevens<br />

over je eigen woning. Denk bijvoorbeeld<br />

aan je gezinssituatie en actuele<br />

verbruiksgegevens. Op basis van wat je<br />

invoert krijgt je <strong>een</strong> advies-op-maat.<br />

Met behulp van <strong>een</strong> doordachte<br />

rekenformule kun je direct je potentiële<br />

besparing op je jaarlijkse energiekosten,<br />

de benodigde investering en de<br />

terugverdientijd bekijken. Bovendien kun<br />

je ook gelijk <strong>een</strong> offerte aanvragen bij<br />

ons of bij onze aangesloten partners,<br />

zonder dat er eerst <strong>een</strong> adviseur moet<br />

langskomen.”<br />

> Wow, dat is handig!<br />

Eric: “<strong>DELTA</strong> kiest bewust voor <strong>een</strong> rol <strong>als</strong><br />

dé partij waar je terecht kunt voor al je<br />

energievraagstukken. Uit onderzoek blijkt<br />

dat 72 procent van onze klanten verwacht<br />

dat <strong>DELTA</strong> duurzame producten aanbiedt.<br />

Door alle oplossingen binnen één online<br />

adviesplatform te bundelen leveren we extra<br />

toegevoegde waarde. De klant krijgt op<br />

detailniveau inzicht in de mogelijkheden om<br />

zijn huis energiezuiniger te maken verbruik<br />

en besparingsmogelijkheden en komt zo in<br />

aanraking met producten waar hij misschien<br />

nog niet aan heeft gedacht. Stel hij komt<br />

voor de aanschaf van zonnepanelen naar<br />

<strong>DELTA</strong> Woningadvies, dan is het goed<br />

mogelijk dat isolatie <strong>een</strong> beter passende<br />

oplossing voor zijn situatie blijkt te zijn.”<br />

> Hoe groot is het aanbod eigenlijk?<br />

Eric: “Bijna al onze energieproducten en<br />

diensten zijn vertegenwoordigd op <strong>DELTA</strong><br />

Woningadvies. Om het overzicht te bewaren<br />

hebben we ze onderverdeeld in vier<br />

categorieën: verwarmen, opwekken,<br />

isoleren, monitoren & beheren. Een<br />

belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling


><br />

was voor ons ook dat de klant het hele<br />

proces, van de selectie van <strong>een</strong> product tot<br />

het moment van installeren, op de voet kan<br />

volgen via zijn eigen ‘mijn advies’-pagina op<br />

Woningadvies.”<br />

> Binnen <strong>DELTA</strong> Woningadvies hebben<br />

onze partners <strong>een</strong> belangrijke rol?<br />

Dennis: “<strong>Klopt</strong>. We werken samen met twee<br />

vakspecialistische en gerenommeerde<br />

partijen. Wolter & Dros verzorgt voor ons de<br />

installatie en het onderhoud van cv-ketels,<br />

zonnepanelen, warmtepompen en<br />

zonneboilers. Thermecon verzorgt alle<br />

denkbare isolatietoepassingen, zo<strong>als</strong><br />

spouwmuur-, dak- en vloerisolatie. De<br />

samenwerking met deze partners zorgt<br />

ervoor dat we in heel Nederland kunnen<br />

leveren.”<br />

> Zijn jullie tevreden?<br />

Dennis: “<strong>DELTA</strong> is het enige energiebedrijf in<br />

Nederland dat zijn potentiële klanten op deze<br />

manier van advies voorziet en de producten<br />

zo aanbiedt dat je ze ook direct kunt<br />

aanschaffen. Hiermee hebben we dus echt<br />

<strong>een</strong> ‘unique sellingpoint’ in handen. Ik ben<br />

er vooral trots op dat we dit <strong>als</strong> één team,<br />

bestaande uit collega’s van verschillende<br />

afdelingen, hebben weten te realiseren.”<br />

Eric: “Helemaal mee <strong>een</strong>s! Nu <strong>DELTA</strong><br />

Woningadvies ‘live’ staat gaan we ons<br />

focussen op de doorontwikkeling ervan.<br />

We gaan vooral aan de slag met alle<br />

feedback die we hebben teruggekregen<br />

van onze klanten en collega’s en de<br />

leerpunten die we zelf al hadden<br />

geformuleerd. Alles is er op gericht om<br />

veel bezoekers <strong>een</strong> passend advies en<br />

offerte te kunnen aanbieden. Ik zou het<br />

daarom mooi vinden <strong>als</strong> alle<br />

medewerkers van <strong>DELTA</strong> ons <strong>als</strong><br />

ambassadeur hierbij willen helpen.”<br />

<strong>DELTA</strong> magazine 11


Onbezorgd<br />

wonen<br />

‘Met Veilig Wonen<br />

voel ik me nóg veiliger<br />

in Zeeland’<br />

De contracten zijn getekend, de apparatuur is getest en de<br />

campagnefoto’s zijn gemaakt. Op <strong>een</strong> paar kleine details na, staat<br />

dit voorjaar niets de introductie van het nieuwe <strong>DELTA</strong> product<br />

‘Veilig Wonen’ in de weg. Drie betrokkenen kijken ernaar uit.


De productmanager<br />

In <strong>DELTA</strong> Magazine 12 vertelde senior<br />

productmanager Bojan Loncaric al <strong>een</strong>s<br />

uitgebreid over de <strong>DELTA</strong>-oplossing voor het<br />

slim beveiligen van je huis. Om het geheugen<br />

op te frissen vertelt hij kort wat het concept<br />

ook alweer inhoudt. “Je kunt kiezen uit twee<br />

pakketten: het ‘Camerasysteem’ of het<br />

‘Alarmsysteem’. Het alarmsysteem kun je<br />

<strong>een</strong>voudig uitbreiden met extra accessoires<br />

en/of diensten, zo<strong>als</strong> <strong>een</strong> bewegings- of<br />

rookmelder. Rekening houdend met de<br />

thuissituatie en portemonnee van onze<br />

klanten hebben we er bewust <strong>een</strong> erg flexibel<br />

product van gemaakt. Je kunt alles gemakkelijk<br />

aan elkaar koppelen, maar ook los<br />

gebruiken. Bovendien kun je kiezen voor extra<br />

veiligheid; de professionele alarmcentrale<br />

van beveiligingsbedrijf Securitas houdt dan<br />

continu in de gaten of het alarmsysteem goed<br />

functioneert. ”<br />

De beveiligingsexpert<br />

“Voor ons is deze vorm van samenwerken<br />

nieuw, dus ja dat is best spannend.” Aan het<br />

woord is Mariëlle Stabel, accountmanager van<br />

Securitas. Ze is erg enthousiast over Veilig<br />

Wonen. “Voor <strong>een</strong> betaalbare prijs beschik je<br />

hiermee over <strong>een</strong> goede huisbeveiliging en,<br />

<strong>als</strong> je er voor kiest, met <strong>een</strong> professionele<br />

beveiliger <strong>als</strong> back-up. Wij beveiligen al<br />

jarenlang personen, bedrijven, evenementen<br />

en particuliere woningen en nu dus ook voor<br />

Veilig Wonen van <strong>DELTA</strong>. Klanten kunnen<br />

binnen het pakket Alarmsysteem kiezen voor<br />

<strong>een</strong> pakket zonder Securitas (Instap), met <strong>een</strong><br />

beetje Securitas (Premium) of met 24-uurs<br />

dienstverlening van Securitas (Super). Als je<br />

kiest voor het Premium pakket komt het alarm<br />

bij jou binnen via <strong>een</strong> sms of e-mail en moet<br />

je zelf actie ondernemen. In geval van nood<br />

kun je op ons <strong>een</strong> beroep doen. Bij het Super<br />

pakket ontvangen wij elke alarmmelding en<br />

ondernemen wij direct actie. Wij informeren<br />

dan de huiseigenaren of hun contactpersonen<br />

en in bepaalde gevallen gaan we ter plaatse.<br />

Indien nodig waarschuwen we de hulpdiensten.”<br />

Je huis op deze manier beveiligen heeft<br />

volgens Mariëlle <strong>een</strong> sterk preventief effect.<br />

“De meeste inbrekers zijn gelegenheidsinbrekers,<br />

<strong>als</strong> die zien dat <strong>een</strong> huis beveiligd<br />

wordt of ze horen <strong>een</strong> alarm afgaan dan<br />

kiezen ze eerder <strong>een</strong> ander huis in de straat.<br />

Neemt niet weg dat je er ook altijd voor moet<br />

blijven zorgen dat je hang- en sluitwerk in<br />

orde is.”<br />

De tester<br />

Zonder keurmerk van de afdeling testmanagement<br />

mag <strong>een</strong> nieuw <strong>DELTA</strong>-product de markt<br />

niet op. Testanalist Paul Bunnik ontving de<br />

Veilig Wonen producten van de firma Intamac<br />

en is ze uitvoerig gaan uitproberen. “Wat je<br />

ook test, je komt altijd wel verbeterpunten<br />

tegen. In relatie tot Veilig Wonen vonden we<br />

de volgorde van handelingen die je moet<br />

verrichten voor het installeren niet helemaal<br />

logisch. Daarnaast hadden we nog <strong>een</strong> paar<br />

opmerkingen over <strong>een</strong> inconsequent<br />

ontwikkelde functionaliteit. Intamac heeft de<br />

feedback ter harte genomen en één en ander<br />

aangepast. Vervolgens hebben we alles<br />

opnieuw getest. Naar tevredenheid, want nu<br />

zijn de Veilig Wonen producten <strong>een</strong>voudig te<br />

installeren en te gebruiken. De website<br />

waarop je de huisbeveiliging instelt en regelt<br />

is overzichtelijk en erg gebruiksvriendelijk,<br />

even<strong>als</strong> de app voor je smartphone en tablet.<br />

Dat je alles ook nog <strong>een</strong>s kunt koppelen aan<br />

de alarmcentrale van Securitas geeft <strong>een</strong> nog<br />

veiliger gevoel.”<br />

Z<br />

Z Z<br />

<strong>DELTA</strong> magazine 13


Klant, klant en<br />

nog <strong>een</strong>s de klant<br />

Voor <strong>een</strong> zelfstandig <strong>DELTA</strong> dat klaar is voor de toekomst hebben we <strong>een</strong><br />

E&M organisatie nodig waarbij we de klantfocus in de vezels hebben zitten.<br />

Directeur E&M, Guido Custers, legt uit hoe het programma Toekomstvast<br />

hier invulling aan geeft.<br />

“Wij moeten weten wat de klant wil.” Guido<br />

zet met<strong>een</strong> de toon voor het gesprek. “Onze<br />

klanten zijn kritisch en de klantbehoefte op<br />

het gebied van energie en multimedia<br />

verandert continu. En gelukkig maar, want<br />

dat houdt ons scherp en zorgt ervoor dat wij<br />

toegevoegde waarde kunnen blijven leveren.<br />

<strong>DELTA</strong> is <strong>een</strong> sterk merk, niet all<strong>een</strong> in<br />

Zeeland maar ook daarbuiten. We zien dat<br />

de multi-utility strategie werkt en dat klanten<br />

bij <strong>DELTA</strong> blijven en meerdere producten en<br />

diensten afnemen. Uiteindelijk leidt dit tot<br />

minder klanten die weglopen en <strong>een</strong> hogere<br />

klanttevredenheid.”<br />

Skipiste<br />

De vraag waarom we dan zo’n grote<br />

organisatorische verandering doorvoeren<br />

lijkt gerechtvaardigd. “Als we nu naar de<br />

grafiek van de energieprijzen voor de komen<br />

‘Een aantrekkelijk en betrouwbaar<br />

pakket van energie, gas en water.<br />

En betaalbaar!<br />

Klant: Martine van Pelt, 32 jaar,<br />

Middelburg<br />

de jaren kijken, zien we <strong>een</strong> pijl die van <strong>een</strong><br />

steile skipiste af lijkt te glijden. In 2017 lijken<br />

de prijzen weer te gaan stijgen, maar we<br />

kunnen dit natuurlijk niet rustig zitten<br />

afwachten. Om de komende jaren te<br />

overleven, en ik zeg het bewust zo, moeten<br />

we slagvaardiger zijn dan ooit. Als Retail en<br />

Wholesale moeten we snel kunnen inspelen<br />

op de wens van de klant,<br />

marktontwikkelingen en bewegingen van de<br />

concurrentie. Met de manier waarop we nu<br />

georganiseerd zijn gaat dit niet lukken.”<br />

‘Goede, concurrerende tarieven, persoonlijk contact bij vragen<br />

en klachten, <strong>een</strong> juiste factuur en integriteit zijn voor mij<br />

belangrijk om klant te zijn bij <strong>DELTA</strong>.’<br />

Klant: Louw Joosse, 67 jaar, Vlissingen


‘Dat <strong>DELTA</strong> meer dan ooit er voor de klanten gaat zijn door naar ze te<br />

luisteren en ze te voorzien in hun energie- en multimediabehoeften’<br />

Collega: Michael Schoonen, 39 jaar, supervisor frontoffice<br />

inbound & outbound<br />

Plat<br />

Voor de zomer van 2015 moet de nieuwe<br />

E&M organisatie er staan. “We gaan ervan<br />

uit dat tegen die tijd ieder<strong>een</strong> weet waar hij<br />

of zij aan toe is. Ik wil graag nogma<strong>als</strong><br />

benadrukken dat het primaire uitgangspunt<br />

van het programma niet het reduceren van<br />

arbeidsplaatsen is, maar zorgen dat de juiste<br />

man/vrouw op de juiste plek komt te zitten.”<br />

De grootste verandering waar de mensen na<br />

afronding van Toekomstvast mee te maken<br />

‘Dat <strong>DELTA</strong> blijft bestaan en dat ik mijn werk met<br />

plezier kan blijven doen’<br />

Collega: Joke Grootenboer, 62 jaar, receptie Middelburg<br />

krijgen is volgens Guido de wijze waarop de<br />

organisatie wordt ingericht. “Insteek is de<br />

organisatiestructuur zo plat mogelijk te<br />

maken. Daarnaast ligt er <strong>een</strong> grote nadruk<br />

op samenwerking. De uitdagingen waar E&M<br />

voor staat vragen echt om <strong>een</strong> andere<br />

manier van samenwerken. Ik ben ervan<br />

overtuigd dat we door gebruik te maken van<br />

elkaars talenten, ideeën, kennis, creativiteit<br />

en energie veel beter in staat zijn om<br />

effectief (juiste dingen doen) en efficiënt<br />

(de dingen op <strong>een</strong> juiste manier doen)<br />

onze klant te bedienen en onze commerciële<br />

en operationele doelstellingen te<br />

realiseren.”<br />

Vragen, suggesties?<br />

Mail ze naar Toekomstvast@<strong>DELTA</strong>.nl<br />

<strong>DELTA</strong> magazine 15


Indaver bestormt<br />

CO 2<br />

- Prestatieladder<br />

Sinds eind 2013 is Indaver toegetreden tot niveau 3 van de CO 2<br />

-<br />

Prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden &<br />

Ondernemen (SKAO). Dit landelijke instrument helpt bedrijven en<br />

organisaties bij het reduceren van hun CO 2<br />

-uitstoot.<br />

biofilters<br />

composteerinstallatie<br />

vergisters<br />

buffer<br />

voorbewerking GFT-afval


Indaver heeft in Nederland de ambitie om<br />

tussen 2014 en 2018 jaarlijks twee procent<br />

minder koolstofdioxide (CO 2<br />

) per ton afval te<br />

realiseren. In 2013 was deze afname ten<br />

opzichte van het referentiejaar 2012 al 2,6%;<br />

de cijfers over 2014 zijn op het moment van<br />

schrijven van dit artikel nog niet bekend.<br />

Eenvoud<br />

De projectgroep heeft ook in 2014 verschillende<br />

onderwerpen opgepakt en uitgevoerd.<br />

“Sommige maatregelen blinken uit in hun<br />

<strong>een</strong>voud”, vertelt projectcoördinator Marco<br />

Goverde. “Denk aan het uitzetten van de<br />

motoren van shovels en laadschoppen tijdens<br />

de koffiepauze. Of het aanbrengen van <strong>een</strong><br />

schakelaar en energiezuinige armaturen bij de<br />

verlichtingsinstallatie van onze Acid Recycling<br />

Plant bij Tata Steel in IJmuiden. En we doen al<br />

<strong>een</strong> aantal jaren mee aan Fietsen Scoort<br />

waarbij we medewerkers stimuleren vaker de<br />

fiets te nemen.”<br />

Tip<br />

Andere maatregelen vergen meer inspanning.<br />

Zo benut Indaver tegenwoordig op de<br />

stortplaats in Nieuwdorp de restwarmte van<br />

de stortgasmotoren voor de afvalwaterzuivering.<br />

Marco: “En voor de tunnelbeluchting<br />

binnen de GFT-composteerlocatie in de<br />

Europoort hebben we de aandrijving van de<br />

acht ventilatoren verbeterd. De rubberen<br />

V-snaren zijn vervangen door V-snaren van<br />

polycarbon. Zij gebruiken minder stroom<br />

omdat ze veel minder wrijving hebben en ze<br />

gaan langer mee. Deze aanpassing was <strong>een</strong><br />

tip van <strong>een</strong> toeleverancier.”<br />

Groener<br />

De grootste stap is volgens Marco de invoering<br />

van slimme elektriciteits<strong>meter</strong>s op vrijwel alle<br />

locaties in Nederland. “Dit geeft ons de<br />

mogelijkheid continu het energieverbruik te<br />

volgen en waar mogelijk bij te sturen.<br />

Aanvullend koopt Indaver vanaf 2015 voor<br />

ruim dertig aansluitingen groene stroom in,<br />

goed voor 1136 MWh windenergie van <strong>DELTA</strong>.<br />

Ook onderzoekt de projectgroep wat de<br />

mogelijkheden zijn om het wagenpark verder<br />

te verduurzamen.”<br />

Bio Power Alphen<br />

Inmiddels is ook de GFT-vergistingsinstallatie<br />

Bio Power Alphen volledig operationeel. Dit<br />

sector-keteninitiatief heeft <strong>een</strong> duidelijke<br />

relatie met de CO 2<br />

-Prestatieladder. Marco:<br />

“Bio Power Alphen kan jaarlijks 75.000 ton<br />

GFT-afval verwerken. Het biogas dat bij<br />

vergisting ontstaat bevat CO 2<br />

. De GFT-vergistingsinstallatie<br />

wint dit in vloeibare vorm<br />

terug, tot maximaal 5.000 ton per jaar, en<br />

voorkomt daarmee dat CO 2<br />

terugkeert in de<br />

atmosfeer. Vloeibare CO 2<br />

wordt toegepast in<br />

de glastuinbouw (groeimiddel) en <strong>als</strong><br />

grondstof voor koelmiddelen.”<br />

Gunning<br />

De uitstoot van CO 2<br />

van toeleveranciers neemt<br />

Indaver in Nederland <strong>als</strong> beslissingscriterium<br />

mee bij investeringsaanvragen. Anderzijds ziet<br />

Marco dat opdrachtgevers de inspanningen<br />

van Indaver waarderen. “In de aanbesteding<br />

van het groenafval van de Drechtsteden, in<br />

2014, was de niveau 3 certificering van de<br />

CO 2<br />

-Prestatieladder onderdeel van de gunning<br />

aan Indaver. Dat is <strong>een</strong> resultaat dat telt.”<br />

Meer informatie is te vinden op<br />

www.indaver.nl/sustainability/<br />

co2-prestatieladder en op te vragen bij<br />

marco.goverde@indaver.nl.<br />

nabehandeling en<br />

opslag compost<br />

biogas opwardeerinstallatie<br />

<strong>DELTA</strong> magazine 17


Elke <strong>meter</strong> vertelt<br />

zijn eigen verhaal<br />

Op bezoek bij de data-doktoren van de <strong>DELTA</strong> Netwerkgroep<br />

Total Utility & Metering Service<br />

(TUMS) is <strong>als</strong> onderdeel van<br />

DNWG <strong>een</strong> relatief onbekende<br />

afdeling. Toch staan de circa 70<br />

medewerkers aan de basis van elke<br />

jaar- of maandfactuur voor klein- en<br />

grootverbruikers. Meten is weten.<br />

Niet all<strong>een</strong> is TUMS minder bekend, je moet<br />

ook even weten waar ze zitten. Achter het<br />

hoofdgebouw van DNWG aan de Antony<br />

Fokkerstraat in Goes staat de laagbouw waar<br />

TUMS huist. Jan Dees is de manager van<br />

TUMS. Hij heeft <strong>een</strong> lange staat van dienst<br />

die teruggaat tot de PZEM. Via verschillende<br />

(technische) functies kwam hij bij de Zeeuwse<br />

<strong>meter</strong>diensten terecht waar TUMS uit voort<br />

is gekomen. “Tot 2009 was ons werkgebied<br />

beperkt tot Zeeland. In dat jaar namen we<br />

het strategische besluit ons ook op de rest<br />

van Nederland te richten. Grootverbruikers<br />

mogen namelijk zelf bepalen waar zij hun<br />

meetinrichting vandaan halen, mits de<br />

meetverantwoordelijke erkend is door<br />

TenneT. Wij zijn één van de twaalf erkende<br />

bedrijven in Nederland. Die stap pakte<br />

met<strong>een</strong> goed uit.”<br />

Toiletblok<br />

TUMS schreef dat jaar in op <strong>een</strong> Europese aanbesteding<br />

van de gem<strong>een</strong>te Groningen voor<br />

de vervanging van 650 standaard <strong>meter</strong>s door<br />

slimme <strong>meter</strong>s. De gem<strong>een</strong>te wilde met de<br />

nieuwe <strong>meter</strong>s inzicht krijgen in het energieverbruik<br />

en vervolgens <strong>een</strong> duurzaamheidslag<br />

maken. TUMS won de aanbesteding. Jan: “We<br />

lezen de <strong>meter</strong>s voor gas en elektriciteit op<br />

afstand nog steeds uit en leveren op afspraak<br />

de gewenste gegevens aan.” Twee jaar later<br />

wist TUMS alle meetdiensten betreffende gas,<br />

water en licht bij Schiphol binnen te halen.<br />

“Dat gaat dus over heel Schiphol, van het<br />

toiletblok in <strong>een</strong> terminal tot de suite in het<br />

nieuwe Hilton Hotel.”<br />

Gigajoules<br />

Jan vertelt met trots dat TUMS inmiddels kan<br />

bogen op tal van landelijke ondernemingen en<br />

gem<strong>een</strong>ten <strong>als</strong> opdrachtgever. Het werkgebied<br />

strekt zich uit tot in Vlaanderen. “Zo zijn we<br />

voor Ziggo bezig 15.000 elektrische aansluitpunten<br />

te voorzien van slimme <strong>meter</strong>s.<br />

Daarmee kan Ziggo bij <strong>een</strong> storing zien of deze<br />

in hun eigen digitale netwerk zit of dat er iets<br />

aan de elektriciteitstoevoer schort. En wij zijn<br />

‘preferred supplier’ voor BAM Duurzaam waar<br />

het warmtemetingen betreft. We meten nu op<br />

allerlei plekken in Nederland de temperaturen<br />

en het verbruik in gigajoules.”<br />

Plausibel<br />

“TUMS bestaat dus uit twee onderdelen”,


vervolgt Jan zijn verhaal. “Total Utility richt zich<br />

op het onderhoud en beheer van windparken<br />

en van warmtekrachtcentrales en -installaties<br />

(WKC en WKK). Onze Metering Service bestaat<br />

uit meetinrichtingen met onderhoud en<br />

beheer voor onze particuliere en zakelijke<br />

afnemers van energie. Elke werkdag hebben<br />

onze grootverbruikers hun meetgegevens voor<br />

10 uur binnen. Het systeem herkent, op basis<br />

van de geschiedenis, zelf of de gegevens plausibel<br />

zijn. Wanneer hij afwijkingen signaleert<br />

kijken wij met<strong>een</strong> na wat er aan de hand is.”<br />

Daisy<br />

Om competitief te blijven, vertalen de<br />

technici van TUMS de klantwensen naar<br />

nieuwe mogelijkheden en nieuwe productmarktcombinaties.<br />

Dat leidde onder meer tot<br />

Daisy, het innovatieve onderhoudssysteem<br />

voor windmolens. “We hebben dit in samenwerking<br />

met Oliveira International en IMS<br />

ontwikkeld. Sensoren meten de staat van<br />

onderhoud en slijtage van de turbines en<br />

transformatoren. Met die gegevens kunnen<br />

we van curatief onderhoud overstappen naar<br />

<strong>een</strong> preventief onderhoudsplan; dat is altijd<br />

goedkoper.” Het monitoren ten bate van<br />

preventief onderhoud kan veel omvattender<br />

zijn dan windturbines all<strong>een</strong>. Overal waar veel<br />

warmte nodig is, bij tuinders, zwembaden,<br />

verzorgingshuizen, industrie, kan TUMS zijn<br />

kennis en techniek inzetten.<br />

Booreilanden<br />

In 2015 wordt Daisy Europees uitgezet, het<br />

maakt immers niet uit waar het windpark<br />

staat. “We blijven innoveren en werken nu<br />

aan Daisy4Offshore waarbij onder meer de TU<br />

Eindhoven is aangeschoven. De opzet is Daisy<br />

geschikt te maken voor windturbines op zee.<br />

Dat moet uiteindelijk ook mogelijkheden gaan<br />

bieden voor booreilanden.”<br />

Big Data<br />

Elke seconde haalt TUMS<br />

de energieopbrengst van de<br />

aangesloten windmolens, de<br />

kerncentrale en de Sloecentrale<br />

binnen zodat de afdeling Trade<br />

de gegevens kan gebruiken voor<br />

de handel. Daarnaast komen<br />

er per nacht circa <strong>een</strong> miljoen<br />

<strong>meter</strong>standen binnen van de<br />

gas-, water-, elektriciteit- en<br />

warmte<strong>meter</strong>s van grootverbruikers.<br />

Voor de particuliere <strong>meter</strong>s zijn<br />

dertien <strong>meter</strong>opnemers op pad.<br />

Zij kunnen per werkdag ongeveer<br />

duizend adressen verwerken, goed<br />

voor 3.000 <strong>meter</strong>standen. G<strong>een</strong> big<br />

data, wel belangrijk.<br />

<strong>DELTA</strong> magazine 19


Ter leering<br />

ende vermaeck<br />

Bij O&O, de personeelsvereniging van <strong>DELTA</strong>, vinden ze dat<br />

werk en ontspanning <strong>een</strong> uitstekende combinatie vormen.<br />

Gelijk hebben ze!<br />

1600 (oud-)collega’s zijn lid van O&O, wat<br />

staat voor Ontwikkeling & Ontspanning.<br />

Er zijn negen gedreven bestuursleden<br />

die daar van alles voor organiseren.<br />

Voorzitter is Jan Korteknie, specialist asset<br />

management bij DNWG. “Elke maand komen<br />

we <strong>als</strong> bestuur bij elkaar om de nieuw<br />

ingebrachte evenementen voor de komende<br />

periode te bespreken. Over het algem<strong>een</strong><br />

organiseert degene die het evenement<br />

inbrengt dat vervolgens zelf. We proberen<br />

<strong>een</strong> zo gevarieerd mogelijk programma<br />

samen te stellen. Er zijn ‘korte’ activiteiten,<br />

zo<strong>als</strong> <strong>een</strong> workshop bonbons maken, <strong>een</strong><br />

beurs bezoeken of <strong>een</strong> stedentrip maken.<br />

Daarnaast organiseren we elk jaar ook grote<br />

reizen, één binnen en één buiten Europa en<br />

je kunt met O&O op wintersport. We schatten<br />

van tevoren in hoeveel mensen er mee<br />

zullen doen. Op grond daarvan kopen we<br />

kaarten, reserveren we bussen en maken we<br />

afspraken. Daarna nemen we de activiteiten<br />

op in ons mededelingenblad, zetten we ze<br />

op InSite en dan is het afwachten hoeveel<br />

reacties er komen.”<br />

Music<strong>als</strong><br />

Mieke de Steur, coördinator<br />

personeelsactiviteiten, is al 40 jaar<br />

betrokken bij O&O. “Ik vind het heerlijk<br />

om dingen te regelen. Grote music<strong>als</strong> zijn<br />

populair, misschien wel omdat die bijna<br />

nooit in Zeeland plaatsvinden. Wist je dat<br />

we 50 evenementen per jaar organiseren?<br />

Omdat we zoveel leden hebben kunnen we<br />

veel doen. Soms zitten we fout, zo<strong>als</strong> bij het<br />

concert van Anouk vorig jaar. Daar hadden<br />

we teveel kaarten voor. Die probeer ik dan<br />

aan verwante personeelsverenigingen te<br />

verkopen, zo<strong>als</strong> de Gem<strong>een</strong>te Middelburg.<br />

Gelukkig komt dat bijna nooit voor. Bij<br />

het uitstapje naar Maastricht hadden we<br />

<strong>een</strong> recordaantal deelnemers, zes bussen<br />

vol! Financieel draaien we prima, mede<br />

dankzij de goede zorgen van Leo Vos, de<br />

penningmeester. Er is helaas g<strong>een</strong> (bedrijfs)<br />

budget meer voor personeelsfeesten,<br />

dus de activiteiten van O&O zijn <strong>een</strong><br />

goed alternatief om collega’s bij elkaar te<br />

brengen.”<br />

Wil Polderman, senior medewerker<br />

Back Office DNWG<br />

“Samen met mijn collega’s wandelde<br />

ik op de Chinese Muur, hoe leuk is<br />

dat? Met alles wat je ervoor moet<br />

regelen was ik daar zelf nooit naar<br />

toe gegaan. Ik ga ook graag mee naar<br />

music<strong>als</strong>. <strong>DELTA</strong> is zo groot, mijn<br />

directe collega’s kom ik vrijwel nooit<br />

tegen bij <strong>een</strong> uitstapje. En <strong>als</strong> ik later<br />

<strong>een</strong>s iemand in het bedrijf nodig heb<br />

die ik ken via O&O dan zijn de zaken<br />

snel geregeld.”<br />

Jan Korteknie<br />

Mieke de Steur


Paul Platschorre<br />

Naomi Soplantila<br />

Recensies<br />

Naomi Soplantila, campagnemanager bij<br />

de BU MultiMedia, is met haar 33 jaar het<br />

jongste bestuurslid. “Zelf organiseer ik het<br />

liefst de workshops. Het is nooit moeilijk<br />

om aan leuke ideeën te komen. Ik vraag<br />

aan collega’s wat ze leuk vinden en speur<br />

het internet af. Ook lees ik de recensies van<br />

workshops en concerten, bijvoorbeeld op<br />

Facebook. Ik kijk er steeds naar met <strong>een</strong><br />

‘O&O-oog’, zou het iets voor ons zijn? Via de<br />

personeelsvereniging leer ik veel mensen<br />

kennen bij <strong>DELTA</strong>. Het versterkt mijn band<br />

met het bedrijf en het is ook vaak nuttig in<br />

mijn werk. Als er <strong>een</strong> activiteit is die je graag<br />

georganiseerd wil hebben kun je dat aan ons<br />

melden. Dan kijken wij of we er mee aan de<br />

slag gaan.”<br />

Nieuwsgierig?<br />

Kijk op InSite bij Communities,<br />

Personeelsvereniging O&O.<br />

Paul Platschorre, Teamleider Oost gas/water bij DNWG<br />

“Ik ga overal mee naar toe. Beurzen, vakanties, dagtripjes en<br />

ga zo maar door. Zelf hoef je nergens aan te denken en het is<br />

gezellig. De motortoertochten, daar doe ik al 18 jaar aan mee.<br />

Natuurlijk kom ik dan oude bekenden tegen. Je begrijpt dat<br />

de gesprekken bij die tochten niet over het werk gaan!”<br />

Anneke de Braal, administratief<br />

medewerker bij de afdeling<br />

Bewindvoering<br />

“Indonesië stond altijd al op het<br />

verlanglijstje, dus toen die reis<br />

twee jaar geleden door O&O werd<br />

aangeboden schreef ik me met<strong>een</strong> in.<br />

Ik vind het fijn dat alles geregeld is<br />

en dat ik zeker weet dat ik bekenden<br />

tegenkom. En extra bijzonder: in het<br />

reisgezelschap ben ik mijn nieuwe<br />

partner tegengekomen. We kijken<br />

met belangstelling uit naar de<br />

aanbieding voor Marokko.”<br />

<strong>DELTA</strong> magazine 21


Even de agenda bijwerken…<br />

Dit jaar sponsort <strong>DELTA</strong> vier grote evenementen. Gewoon even de volgende<br />

data alvast in je agenda omcirkelen en je weet zeker dat je niks mist!<br />

13<br />

JUNI<br />

<strong>DELTA</strong> Ride for the Roses<br />

25, 50, 80 of 120 kilo<strong>meter</strong>? Ieder<strong>een</strong> kan<br />

weer meefietsen met de <strong>DELTA</strong> Ride for<br />

the Roses. Zo<strong>als</strong> altijd gaat de opbrengst<br />

naar KWF Kankerbestrijding. Wil je meerijden<br />

in het bedrijfsteam? Meld je dan<br />

aan bij Ilse de Mol: IMolde@<strong>DELTA</strong>.nl.<br />

www.deltaridefortheroses.nl<br />

5<br />

JULI<br />

Tour de France<br />

De tweede etappe van de Tour de France<br />

finisht dit jaar op Neeltje Jans en <strong>DELTA</strong><br />

verzorgt alle facilitaire diensten. ‘s Werelds<br />

beste wielrenners, de karavaan van<br />

ploegleidersauto’s en het grote mediacircus<br />

bij ons in de ‘achtertuin’. Een unieke kans<br />

die je niet aan je voorbij mag laten gaan.<br />

www.tourdefranceinzeeland.nl


26/27<br />

JUNI<br />

Concert at Sea<br />

Lenny Kravitz, Counting Crows, Typhoon,<br />

Racoon, Miss Montreal en natuurlijk<br />

BLØF… Het stikt van de headliners voor alweer<br />

de tiende en extra feestelijke editie<br />

van CaS. Kortom: we gaan weer los op de<br />

Brouwersdam!<br />

www.concertatsea.nl<br />

2<br />

OKTOBER<br />

Light Kust Run<br />

Tien kilo<strong>meter</strong> hardlopen over <strong>een</strong> verlicht<br />

parcours langs de zee en begeleid door de<br />

opzwepende muziek van DJ’s. Daar wil je<br />

toch bij zijn!? Je hebt nog voldoende tijd<br />

om te trainen voor de Light Kust Run, maar<br />

je bent natuurlijk ook van harte welkom in<br />

Zoutelande om collega’s aan te moedigen.<br />

www.marathonzeeland.nl<br />

<strong>DELTA</strong> magazine 23


Zo houden wij de<br />

Sloecentrale veilig!<br />

Rafael Alves de Melo Oliviera<br />

junior operator<br />

Kenneth: “Elke week worden er <strong>als</strong> onderdeel van<br />

de HSE-procedures twee medewerkers geselecteerd<br />

die <strong>een</strong> veiligheidscheck moeten uitvoeren in<br />

de centrale. Daarbij letten we erop of er g<strong>een</strong><br />

kabels liggen op plekken waar we moeten lopen,<br />

of ieder<strong>een</strong> zijn veiligheidsbril opheeft, of de<br />

nooduitgangen en looppaden nog vrij zijn, enzovoort.<br />

We kunnen allemaal voor <strong>een</strong> veiligheidsronde<br />

worden geselecteerd. De managementassistente<br />

en de directeur net zo goed <strong>als</strong> de technici en de<br />

operators. Ieder<strong>een</strong> ziet weer andere dingen en zo<br />

blijven we scherp. Soms vinden we handschoenen<br />

die ergens zijn achtergelaten of is <strong>een</strong> werkplek<br />

niet goed schoon. Daar wordt dan <strong>een</strong> rapport over<br />

opgemaakt. Ook controleren we of de mensen die<br />

aan het werk zijn beschikken over de benodigde<br />

werkvergunningen. Je bent ongeveer <strong>een</strong> uur bezig<br />

per ronde. Mede dankzij dit systeem bestaat er bij<br />

de Sloecentrale <strong>een</strong> hoog niveau van veilig werken.”<br />

Kenneth Martina<br />

process performance engineer<br />

Dolly Mellema<br />

facilitair medewerker

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!