15.03.2015 Views

Bijlage 3 - Provincie Zuid-Holland

Bijlage 3 - Provincie Zuid-Holland

Bijlage 3 - Provincie Zuid-Holland

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kwaliteitskaart 2020<br />

Provinciale Structuurvisie<br />

ontwerp GS 23 augustus 2011<br />

<strong>Bijlage</strong> 3<br />

Verklaring<br />

K<br />

U<br />

S<br />

T<br />

Natuurlijke duinen<br />

Ontginningslandschap van de<br />

binnenduinrand:<br />

bollen<br />

Ontginningslandschap van de<br />

binnenduinrand:<br />

historische landgoederen<br />

O<br />

C<br />

C<br />

U<br />

P<br />

A<br />

T<br />

I<br />

E<br />

Kwaliteit in stads- en dorpsgebied<br />

Kwaliteit van de<br />

stads- en dorpsrand<br />

Linten blijven linten<br />

C<br />

V O<br />

E M<br />

E P<br />

N L<br />

E<br />

X<br />

Herkenbaar veen(weide)<br />

Droogmakerij als herkenbare eenheid<br />

Bedrijventerrein: duurzaam,<br />

functioneel en beeldkwaliteit<br />

D<br />

E<br />

L<br />

T<br />

A<br />

Onderscheidend rivierengebied<br />

Herkenbare zeekleipolder<br />

N<br />

E<br />

T<br />

W<br />

E<br />

R<br />

K<br />

E<br />

N<br />

Weg door stad en land<br />

Doorsnijdend spoor,<br />

verdichte stationsomgeving<br />

Water als structuurdrager<br />

B<br />

E<br />

L<br />

E<br />

V<br />

I<br />

N<br />

G<br />

niet afgebeeld<br />

zie kaart 17 stilte<br />

Vrijetijdslandschap<br />

Identiteitsdragers<br />

Stilte<br />

0 5 10 km<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

23 augustus 2011 PSV Kwaliteitskaart


kaart 1<br />

natuurlijke duinen<br />

Legenda<br />

duin / dynamisch natuurgebied<br />

(groene) verbinding<br />

badplaats<br />

overig kustlandschap<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

23 augustus 2011 onderdeel van de Kwaliteitskaart<br />

0 5 10 km


kaart 2<br />

Legenda<br />

gevarieerd ontginningslandschap van de<br />

binnenduinrand: bollen<br />

ontginningslandschap van de bollen<br />

gave strandvlaktes / grasland<br />

overig kustlandschap<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

23 augustus 2011 onderdeel van de Kwaliteitskaart<br />

0 5 10 km


kaart 3<br />

gevarieerd ontginningslandschap van de<br />

binnenduinrand: historische landgoederen<br />

Legenda<br />

landgoederenlandschap<br />

landgoederen en kastelen in de binnenduinrand<br />

zichtlijn<br />

hoofdrichting landschappelijke structuur<br />

overig kustlandschap<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

23 augustus 2011 onderdeel van de Kwaliteitskaart<br />

0 5 10 km


kaart 4<br />

herkenbaar veen(weide)<br />

Legenda<br />

veenweide<br />

sierteelt op veen<br />

bovenlanden<br />

veen, sterk bodemdalingsgevoelig<br />

kade<br />

sloot<br />

plassen<br />

overig veencomplex<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

23 augustus 2011 onderdeel van de Kwaliteitskaart<br />

0 5 10 km


kaart 5<br />

droogmakerij als herkenbare eenheid<br />

Legenda<br />

droogmakerij veen<br />

droogmakerij klei<br />

dijk<br />

dijk niet meer zichtbaar<br />

tocht<br />

overig veencomplex<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

23 augustus 2011 onderdeel van de Kwaliteitskaart<br />

0 5 10 km


kaart 6<br />

herkenbare zeekleipolder<br />

Legenda<br />

zeekleipolder<br />

veenpolder<br />

dijk<br />

dijk niet meer zichtbaar<br />

kreek<br />

deltawerken<br />

overige rivieren en delta<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

23 augustus 2011 onderdeel van de Kwaliteitskaart<br />

0 5 10 km


kaart 7<br />

onderscheidend rivierengebied<br />

Legenda<br />

buitendijks gebied<br />

kommen<br />

oeverwal<br />

dijk<br />

overig landschap in de delta<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

23 augustus 2011 onderdeel van de Kwaliteitskaart<br />

0 5 10 km


kaart 8<br />

weg door stad en land<br />

Legenda<br />

Snelweg<br />

snelweg als integraal onderdeel stad<br />

snelweg landelijke doorsnijding<br />

reservering snelweg<br />

N-weg<br />

N-weg als integraal onderdeel stad<br />

N-weg landelijke doorsnijding<br />

reservering N-weg<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

23 augustus 2011 onderdeel van de Kwaliteitskaart<br />

0 5 10 km


kaart 9<br />

doorsnijdend spoor, verdichte stationsomgeving<br />

Legenda<br />

spoor<br />

Stedenbaanstation<br />

StedenbaanPlus-halte<br />

stads- en dorpsgebied met hoogwaardig openbaar vervoer<br />

openbaar vervoerpanorama<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

23 augustus 2011 onderdeel van de Kwaliteitskaart<br />

0 5 10 km


kaart 10<br />

water als structuurdrager<br />

Legenda<br />

deltawateren (zee en zeearm)<br />

grote rivier inclusief haven<br />

plassen<br />

kanaal, vaart, kreek en veenstroom<br />

provinciale vaarweg<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

23 augustus 2011 onderdeel van de Kwaliteitskaart<br />

0 5 10 km


kaart 11<br />

kwaliteit in stads- en dorpsgebied<br />

Legenda<br />

gebied met hoogwaardig openbaar vervoer<br />

historisch centrum<br />

hoogstedelijk centrumgebied<br />

stad<br />

dorp<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

23 augustus 2011 onderdeel van de Kwaliteitskaart<br />

0 5 10 km


kaart 12<br />

overgangskwaliteit van de stads- en dorpsrand<br />

Legenda<br />

stads- en dorpsrand<br />

bebouwingscontour<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

23 augustus 2011 onderdeel van de Kwaliteitskaart<br />

0 5 10 km


kaart 13<br />

linten blijven linten<br />

Legenda<br />

lint<br />

lint in stedelijk gebied<br />

dijklint<br />

dijklint in stedelijk gebied<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

23 augustus 2011 onderdeel van de Kwaliteitskaart<br />

0 5 10 km


kaart 14<br />

bedrijventerreinen: duurzaam,<br />

functioneel en beeldkwaliteit<br />

Legenda<br />

bedrijventerrein<br />

haven (mainport)<br />

glastuinbouw<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

23 augustus 2011 onderdeel van de Kwaliteitskaart<br />

0 5 10 km


kaart 15<br />

vrijetijdslandschap<br />

Legenda<br />

stedelijk groen en recreatiegebied<br />

verblijfsrecreatiegebied<br />

provinciaal landschap<br />

natuurgebied<br />

vaarnetwerk<br />

lange afstand fiets- en wandelroute<br />

recreatietransferium<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

23 augustus 2011 onderdeel van de Kwaliteitskaart<br />

0 5 10 km


kaart 16<br />

identiteitsdragers<br />

Legenda<br />

cultureel erfgoed kroonjuweel<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

23 augustus 2011 onderdeel van de Kwaliteitskaart<br />

0 5 10 km


kaart 17<br />

stilte<br />

Legenda<br />

stiltegebied<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

23 augustus 2011 onderdeel van de Kwaliteitskaart<br />

0 5 10 km


kaart 18<br />

gebiedsprofielen<br />

Legenda<br />

Alblasserwaard / Vijfheerenlanden<br />

Bentwoud / Rottemeren<br />

Boskoop<br />

De Venen / Nieuwkoop<br />

Delflandse Kust<br />

Duin, Horst en Weide<br />

Duin- en Bollenstreek<br />

Goeree Overflakkee<br />

Gouwe Wiericke<br />

Hoeksche Waard<br />

<strong>Holland</strong>s Plassengebied<br />

<strong>Holland</strong>se Biesbosch<br />

IJsselmonde<br />

Krimpenerwaard<br />

Midden-Delfland<br />

Voorne-Putten<br />

Wijk en Wouden<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

23 augustus 2011 onderdeel van de Kwaliteitskaart<br />

0 5 10 km

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!