15.03.2015 Views

Ambitiegebieden bodemenergie - Provincie Zuid-Holland

Ambitiegebieden bodemenergie - Provincie Zuid-Holland

Ambitiegebieden bodemenergie - Provincie Zuid-Holland

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Ambitiegebieden</strong> <strong>bodemenergie</strong><br />

Bijlage 4<br />

Legenda<br />

<strong>Ambitiegebieden</strong>:<br />

Stedelijk netwerk<br />

Stedelijk groen buiten de contour<br />

Glastuinbouwgebied<br />

Milieubeschermingsgebieden:<br />

Milieubeschermingsgebied voor grondwater<br />

Overig<br />

Water<br />

<strong>Provincie</strong>grens<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

GS 10 januari 2012 4.6.3b<br />

0 5 10 km


Ruimtelijke en bestuurlijke eenheden<br />

Legenda<br />

<strong>Zuid</strong>vleugel<br />

Groene Hart<br />

Delta<br />

Overig<br />

Stedelijk gebied<br />

Water<br />

Overig gebied<br />

<strong>Provincie</strong>grens<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

GS 10 januari 2012 4.7.1b<br />

0 5 10 km


Kantoorontwikkelingslocaties<br />

Legenda<br />

Kantoorontwikkelingslocatie (ook internationaal hoogstedelijk- en kenniscentrum)<br />

Kantoorontwikkelingslocatie (ook bovenregionaal stedelijk centrum)<br />

Kantoorontwikkelingslocatie (ook regionaal centrum of stedelijk subcentrum)<br />

Stedenbaan<br />

Regionale railverbinding<br />

Overig<br />

Stedelijk gebied<br />

Water<br />

<strong>Provincie</strong>grens<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

GS 10 januari 2012 4.7.2<br />

0 5 10 km


Netwerk van infrastructuur en centra<br />

Legenda<br />

Centra<br />

Internationaal hoogstedelijk- en kenniscentrum<br />

Bovenregionaal stedelijk centrum<br />

Regionaal centrum<br />

Stedelijk subcentrum<br />

Kenniscentrum<br />

Toeristisch centrum<br />

Railinfrastructuur<br />

(Inter)nationale railverbinding<br />

Stedenbaan<br />

Regionale railverbinding<br />

Regionale verbinding<br />

(Inter)nationaal goederenspoor<br />

Weginfrastructuur<br />

(Inter) nationale wegverbinding<br />

(Boven) regionale wegverbinding<br />

Overig<br />

Reservering wegerbinding<br />

Stedelijk gebied<br />

Water<br />

<strong>Provincie</strong>grens<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

GS 10 januari 2012 4.7.3a<br />

0 5 10 km


Verschillen Natura2000 2010 en 2011<br />

Legenda<br />

Toegevoegd t.o.v. 2010<br />

Geschrapt t.o.v. 2010<br />

Natura2000-gebied<br />

Overig<br />

Water<br />

Bebouwd gebied<br />

<strong>Provincie</strong>grens<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

GS 10 januari 2012 4.8.4 en PVR kaart 3<br />

0 5 10 km


Recreatiegebieden in de <strong>Zuid</strong>vleugel<br />

Legenda<br />

Recreatiegebieden in de <strong>Zuid</strong>vleugel<br />

Overig<br />

Stedelijk gebied<br />

Water<br />

<strong>Provincie</strong>grens<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

GS 10 januari 2012 4.9.1.1<br />

0 5 10 km


Uitgangssituatie verzilting<br />

Legenda<br />

Chloridegehalte oppervlaktewater<br />

>= 5 maal streefwaarde<br />

2 tot 5 maal streefwaarde<br />

1 tot 2 maal streefwaarde<br />


Duurzame en<br />

klimaatbestendige delta<br />

2040<br />

© provincie <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem<br />

10 januari 2012 PSV 3.4<br />

mainport<br />

goederen Betuweroute / RoBel<br />

goederen over water<br />

stedelijk gebied nabij OV<br />

stad en land verbonden<br />

duurzame greenport<br />

kustveiligheid en -ontwikkeling<br />

sterke dijken, veilige delta<br />

groenblauwe delta<br />

zoet-zout overgang,<br />

estuariene dynamiek<br />

inspelen op verzilting<br />

energie uit wind en water<br />

inspelen op bodemdaling<br />

water in balans -droogmakerij

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!