08-05-2011 ALV-2011 1. Agenda Geacht lid /Geachte leden ... - Unitas

avunitas.nl

08-05-2011 ALV-2011 1. Agenda Geacht lid /Geachte leden ... - Unitas

Datum Kenmerk Bijlage(n)

08-05-2011 ALV-2011 1. Agenda

Geacht lid /Geachte leden,

Namens het bestuur nodigen wij u / jullie uit voor de jaarvergadering 2011 van AV UNITAS die

gehouden wordt :

dinsdag 24 mei om 19.30 uur in de kantine van AV UNITAS aan de Eggerweg 4 te Sittard.

Speciale aandacht vragen wij voor de agendapunten 7 (Afspraken Unitas en Sportstichting) en 11

(benoeming bestuursleden en aftreden bestuur in 2012).

Het verslag van de jaarvergadering 2010 en toelichting op de agendapunten kunt u vinden op de

voorpagina van onze website. Eventuele aanvullende stukken zullen tevens op deze pagina worden

gepubliceerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van AV Unitas,

Frank Machiels

Voorzitter

Marlene Smeets-Haest

Penningmeester

Voor eventuele inlichtingen kunt u bellen met Marlene Smeets-Haest

(046-4492521 of mailen m.haest@home.nl.


Bijlage 1 Agenda Algemene ledenvergadering 2011

1. Openingswoord door de voorzitter, mededelingen, vaststellen agenda

2. Ingekomen stukken

3. Concept notulen jaarvergadering 2010

4. Jaarverslag van bestuur

5. Realisatie 2010 en bevindingen accountant

6. Begroting 2011

7. Afspraken Unitas / Sportstichting ( besluitvormend)

8. Professionalisering en samenwerking

9. Kantine

10. Contributievoorstellen 2012. Voorgesteld wordt de contributie miv 1 januari

2012, behoudens de eventuele verhoging van de aan de Atletiekunie te betalen

bijdrage, te verhogen met een bedrag van 2 euro per lid.

11. Bestuursverkiezing:

Momenteel zijn er 2 bestuursvacatures. Kandidaten gesteld door de leden

kunnen schriftelijk, voorzien van 3 handtekeningen van leden tot 8 dagen voor

de jaarvergadering kenbaar worden gemaakt bij Marlene Smeets – Haest.

Volgend jaar loopt verder de benoemingstermijn van het gehele huidige

bestuur af en de huidige bestuursleden hebben te kennen gegeven niet meer

herbenoemd te willen worden.

12. Rondvraag en sluiting.

De toelichtende stukken t.b.v. de jaarvergadering zijn vanaf heden te raadplegen

op de voorpagina van onze website en vanaf 10 mei te verkrijgen in de kantine

van AV Unitas.

More magazines by this user
Similar magazines