2BkQHk

tweetziek

2BkQHk

HOE WAARDEER JE EEN

MAATSCHAPPELIJK INITIATIEF?

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

ontwikkelde het Ins1tuut voor Publieke Waarden een

waarderingskader voor maatschappelijke ini6a6even. Deze

zomer verschijnt een handboek voor maatschappelijke

ini6a6even. Daarin werken we dit waarderingskader verder

uit. Als opmaat naar het handboek schetsen we in deze

presenta6e alvast een korte introduc6e.

© juni 2013. Dit essay is ge

het G32 Stedennetwerk do

Eelke Blokker en Harry Kru

voor Publieke Waarden en

door ZinOntwerpers.


WAARDERING VAN

MAATSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN

Voordat je de vraag kunt beantwoorden hoe je waarden toekent, moet je de vraag beantwoorden welke

waarden je hanteert. Of, anders geformuleerd: in welke waarden druk je je ini6a6ef uit?

Wij zijn op zoek gegaan naar de kernwaarden van de drie belangrijkste actoren in het publieke domein. De

samenleving, de overheid en de markt. Vervolgens hebben we daar kernwaarden aan toegekend. Vooral

ook omdat we weten dat in het verleden de verzorgingsstaat al6jd al een constella6e van markt, overheid

en samenleving is geweest. De balans tussen deze drie domeinen en hun onderlinge verhouding kan

veranderen, maar de waarden die ze nastreven zijn allen noodzakelijk voor het oplossen van publieke

problemen. We kwamen tot de volgende indeling:

Kernwaarde markt: Rendement (efficiency, effec6viteit, doelma6gheid)

Kernwaarde overheid: Legi6miteit (rechtsstaat, grondwet, rechtma6gheid)

Kernwaarde samenleving: Betrokkenheid (solidariteit, engagement, eigenaarschap)

© juni 2013. Dit essay is ge

het G32 Stedennetwerk do

Eelke Blokker en Harry Kru

voor Publieke Waarden en

Daarmee willen we niet zeggen dat actoren al6jd aan die waarden verbonden zijn. Markten en

door ZinOntwerpers.

ondernemers kunnen legi6em handelen en burgers efficiënt. Overheden kunnen betrokken zijn, net als

ondernemers en burgers kunnen rechtvaardig handelen. De bedoeling is veeleer om een aantal waarden

te formuleren die wij als zingevend voor het publieke domein zien.


DE WAARDERINGSDRIEHOEK

• LEGITIMITEIT

• BETROKKENHEID

• RENDEMENT

© juni 2013. Dit essay is ge

het G32 Stedennetwerk do

Eelke Blokker en Harry Kru

voor Publieke Waarden en

door ZinOntwerpers.

Die driehoek is niet willekeurig gekozen. De driehoek geeO de

onderlinge aPankelijkheid van de waarden aan en die zijn

idealiter in balans. Daardoor kan de driehoek func6oneren als

waarderings-­‐kader.


LEGITIMITEIT, BETROKKENHEID &

RENDEMENT

• Maatschappelijke ini6a6even zijn vooral legi6em als ze verschil maken.

Ini6a6even die te veel aansluiten bij bestaand beleid zullen het

bestaande kopiëren.

• Ini6a6efnemers zijn niet alleen vrijwillig betrokken, ze zijn ook

eigenaar. Ze eigenen zich een publiek probleem toe. Het is de vraag

wie zich waarom nog meer eigenaar mag of moet noemen.

• Maatschappelijk rendement voor de één betekent omzet verlies voor

de ander. Helaas zit dus niet iedereen op een ini6a6ef te wachten dat

geld bespaart. Het is daarom belangrijk om uit te werken waar de

winst neerslaat.

© juni 2013. Dit essay is ge

het G32 Stedennetwerk do

Eelke Blokker en Harry Kru

voor Publieke Waarden en

door ZinOntwerpers.


Waarden

Wat maakt

het

verschil?

Instru-­‐

Doelen

menten

Waarden

Waarden

© juni 2013. Dit essay is geschreven op verzoek van

Waar slaat

Van wie is het

de winst het G32 Stedennetwerk project? door en Albert Jan Kruiter,

neer?

voor

Instru-­‐

wie? Instru-­‐

Doelen Eelke Blokker en Doelen Harry

menten

Kruiter

menten

van het


Instituut

voor Publieke Waarden en werd vormgegeven

door ZinOntwerpers.


DE DRIEHOEKEN IN DE DRIEHOEK

Het benoemen van de waarden van een ini6a6ef op zich is niet

voldoende. De driedeling in waarden (Waarom doen we wat

we doen?), doelstellingen (Wat willen we precies bereiken?) en

instrumenten (Hoe gaan we dat dan doen?) helpt ons bij het

beantwoorden van © de juni vraag 2013. Dit hoe essay het is geschreven ini6a6ef op past verzoek binnen van

gemeentelijk beleid het en G32 alle Stedennetwerk instrumenten door die Albert de Jan gemeente Kruiter, al

inzet.

Eelke Blokker en Harry Kruiter van het Instituut

voor Publieke Waarden en werd vormgegeven

door ZinOntwerpers.


EEN MAATSCHAPPELIJK

BUSINESSPLAN

Om de waarden Legi6miteit, Betrokkenheid en Rendement uit

te kunnen werken hebben we er prak6sche vragen aan

gekoppeld. Vragen die iedereen over zijn of haar eigen ini6a6ef

kan beantwoorden. Maar het zijn ook vragen die de gemeente

kan stellen over ini6a6even die ze zou willen waarderen. In het

te verschijnen handboek werken we de driehoek en deze vragen

verder uit als methode voor een een maatschappelijk

businessmodel. Het beantwoorden van de vragen helpt bij het

bepalen bij de maatschappelijke waarde van een project.

© juni 2013. Dit essay is ge

het G32 Stedennetwerk do

Eelke Blokker en Harry Kru

voor Publieke Waarden en

door ZinOntwerpers.


#1

• Welke toegevoegde waarde lever je voor

de samenleving?

• Zijn er andere par6jen die dezelfde

publieke waarde creëren?

• Zijn de publieke waarden die je creëert

complementair aan andere par6jen?

• Is de publieke waarde die je creëert uniek?

WAARDEN

• Hoe verschillen je

doelstellingen van andere

maatschappelijke ini6a6even

en publieke instellingen?

• Hoe verschillen je

doelgroepen van andere

maatschappelijke ini6a6even

en publieke instellingen?

• Hoe verschillen je beoogde

resultaten?

Welke ac6viteiten onderneemt

© juni 2013. Dit essay is geschreven op u verzoek die: van

• niemand anders

het G32 Stedennetwerk door Albert Jan Kruiter, onderneemt?

DOELEN Eelke Blokker en Harry INSTRU- Kruiter van het • Instituut u beter dan anderen

MENTEN

onderneemt?

voor Publieke Waarden en werd vormgegeven • een aanvulling zijn op wat

anderen ondernemen?

door ZinOntwerpers.

• concurreren met andere

ac6viteiten?


#2

• Waarom ben jij eigenaar van dit probleem?

• Waarom zou de gemeente mede-­‐eigenaar

van dit probleem moeten zijn?

• Wie zou er nog meer eigenaar van dit

probleem moeten zijn?

WAARDEN

• Hoe kunnen mensen hun

betrokkenheid vorm geven?

• Wat verwacht je van jezelf?

• Wat verwacht je van de

gemeente? (geld, legi6ma6e,

iets anders?)

• Wat verwacht je van

anderen?

• Waaruit blijkt jouw

© juni 2013. Dit essay is geschreven op verzoek eigenaarschap? van (geld, 6jd,

netwerk)

het G32 Stedennetwerk door Albert Jan • Kruiter, Waaruit blijkt mede-­‐

DOELEN Eelke Blokker en Harry INSTRU- Kruiter van het Instituut eigenaarschap van de

MENTEN

gemeente? (subsidiëren,

voor Publieke Waarden en werd vormgegeven legi6meren, communiceren)

• Waaruit blijkt het

door ZinOntwerpers.

eigenaarschap van anderen?

(steun, sponsor, dingen

doen)


#3

• Voor welke toegevoegde publieke waarde

zou u de samenleving willen laten betalen?

• Waarom moet de samenleving hiervoor

betalen?

WAARDEN

• Hoeveel moet de

samenleving hiervoor

betalen?

• Welk deel van de

© juni 2013. Dit essay is geschreven op verzoek toegevoegde van waarde is uit te

drukken in geld?

het G32 Stedennetwerk door Albert Jan • Kruiter, Waar slaat deze winst neer?

DOELEN Eelke Blokker en Harry INSTRU- Kruiter van het Instituut (bij welke instelling, dienst,

MENTEN

afdeling of deel van de

voor Publieke Waarden en werd vormgegeven bevolking?)

door ZinOntwerpers.


WILT U MEER WETEN OVER DE

DRIEHOEK OF HET TE

VERSCHIJNEN BOEK?

www.publiekewaarden.nl

Of neem contact op met:

Harry Kruiter

harry@publiekewaarden.nl

06 24 731 523

© juni 2013. Dit essay is ge

het G32 Stedennetwerk do

Eelke Blokker en Harry Kru

voor Publieke Waarden en

door ZinOntwerpers.

More magazines by this user
Similar magazines