Views
3 years ago

De negen Gaven van de Geest

"Juist omdat Elisabeth Hoekendijk zelf vele jaren zocht naar de doop in de Heilige Geest, en daarbij fanatisme maar vooral een schrikbarende onkunde bij Gods kinderen tegen kwam, weet ze mensen te wijzen op de Bijbelse wijze van de werking van de Geestesgaven. Degenen die deze Bijbelstudie volgen, duizenden in de loop der jaren, verwonderen zich unaniem over de rijkdom en duidelijkheid van het Woord van God. Ze verwonderen zich ook over deze vrouw en de manier waarop God haar gebruikt, waarmee opnieuw bewezen wordt, dat Gods kracht in zwakheid wordt geopenbaard."

Wij beseffen nog niet

Wij beseffen nog niet half hoe geweldig groot het plan is dat God met ons voorheeft en hoe Hij Zijn alles vernieuwende kracht door ons wil openbaren. Wij zijn het volk van de eindtijd, het volk ter voorbereiding van de volheid der tijden, een volk tot lof Zijner heerlijkheid (Eph. 1 : 12, 14). Als wij hebben ingezien dat de gemeente ver van haar roeping is afgedwaald, willen wij ons bekeren en ons opnieuw uitstrekken naar de volheid van de Heilige Geest. Wij ontvangen alles van God door geloof en het geloof is door het Woord van Christus (Rom. 10: 17). Daarom willen wij opnieuw met elkander het Woord gaan lezen over de gaven en krachten van Gods Geest, met de bedoeling dat het geloof in onze harten zal groeien en elk kind van God weer de gaven van de Geest zal ontvangen en gebruiken. Welke zijn deze gaven? De gaven van de Geest zijn negen in getal, zoals ze aangeduid worden in 1 Cor. 12 : 8 -10. Zij vallen naar hun karakter uiteen in drie groepen van drie. U ziet ze hier gerangschikt in de volgorde waarin zij door ons worden ontvangen en gebruikt; Inspiratie-, aanbiddings- of uitingsgaven 1. De gave van tongen. 2. De gave van vertolking van tongen. 3. De gave van profetie. Openbarings- of instructiegaven 1. De gave van het woord van kennis. 2. De gave van het woord van wijsheid. 3. De gave van het onderscheiden van geesten. 9

Kracht- of mededelingsgaven 1. De gave van geloof. 2. De gave van gezondmaking. 3. De gave van wonderwerken. Al deze gaven zijn bekwaamheden die God ons geeft om bovennatuurlijke handelingen te doen. Bij elk van deze gaven is de handeling verschillend. Zo is de gave van tongen een bekwaamheid die God ons geeft om te spreken in talen die wij niet verstaan. De gave van vertolking van tongen is de bekwaamheid om door inspiratie van God de vertolking uit te spreken van een boodschap die in een vreemde taal werd geuit. De gave van profetie is de bekwaamheid, van God ontvangen, om een boodschap van Hem uit te spreken direct in onze eigen taal. Zo'n boodschap is altijd tot stichting, vermaning en bemoediging (1 Cor. 14 : 3). De gave van het woord van kennis is de bekwaamheid om een openbaring van God te ontvangen, waardoor God ons iets bekend maakt waarvan wij met ons natuurlijk verstand niets afweten. De gave van het woord van wijsheid is de bekwaamheid om een woord of aanwijzing van de Heer te ontvangen, wat men moet doen of spreken in allerlei omstandigheden. De gave van het onderscheiden van geesten is de bekwaamheid om van geesten de aanwezigheid te ontdekken en hun identiteit vast te stellen. De gave van geloof is de bekwaamheid die God ons door Zijn Geest geeft, om te geloven dat het onmogelijke zal gebeuren en ook om dit geloof mede te delen, te inspireren in anderen. De gave van gezondmaking is de bekwaamheid om de genezende kracht van Jezus mede te delen aan zieken. Gods Woord spreekt in 1 Cor. 12 : 9 over 10