Views
3 years ago

De negen Gaven van de Geest

"Juist omdat Elisabeth Hoekendijk zelf vele jaren zocht naar de doop in de Heilige Geest, en daarbij fanatisme maar vooral een schrikbarende onkunde bij Gods kinderen tegen kwam, weet ze mensen te wijzen op de Bijbelse wijze van de werking van de Geestesgaven. Degenen die deze Bijbelstudie volgen, duizenden in de loop der jaren, verwonderen zich unaniem over de rijkdom en duidelijkheid van het Woord van God. Ze verwonderen zich ook over deze vrouw en de manier waarop God haar gebruikt, waarmee opnieuw bewezen wordt, dat Gods kracht in zwakheid wordt geopenbaard."

"gaven

"gaven van genezingen." Dit wil niet zeggen dat er verschillende gaven van gezondmaking zouden zijn. Men meent wel eens dat de een de gave heeft reumatiek te genezen, de ander om bijvoorbeeld kanker te genezen, enz. Maar zo is het niet bedoeld, elke genezing die ontvangen wordt is een geschenk, een gave, dit wordt ons medegedeeld door de gave van gezondmaking. In 1 Cor. 12 wordt gesproken over uitingen, openbaringen en werkingen, dit zijn de producten van de gaven van de Geest. De gave van wonderwerken of krachten is de door God gegeven bekwaamheid om bovennatuurlijke dingen te doen. Paulus schrijft er over dat de Heilige Geest al deze uitingen, openbaringen en werkingen toebedeelt naar Zijn wil (1 Cor. 12 : 11). Het is Zijn wil om alles in allen te werken (1 Cor. 12 : 6), zoals het ons ook verder duidelijk wordt gemaakt in 1 Cor. 14. De Heer maakt ons niet willoos, zodat wij maar moeten afwachten of de Heilige Geest ons iets geven wil of niet. Neen, de Heer maakt ons Zijn wil juist bekend en moedigt ons aan om overeenkomstig Zijn wil te handelen. Hij wijst ons de weg die omhoog voert. "Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes. " (1 Cor. 14: 1). DE UITINGSGAVEN 1. De gave van tongen 2. De gave van vertolking van tongen 3. De gave van profetie Dezen worden uitingsgaven genoemd, want dat is hun werking. Ook noemen wij ze aanbiddingsgaven, daar zij hoofdzakelijk gebruikt worden in de aanbiddingsdiensten wanneer we God aanbidden door met eerbied naar zijn woorden te luisteren en Hem te antwoorden met lofprijzing. Bovendien spreekt men van inspiratiegaven daar zij werken door inspiratie van de Heilige Geest en omdat het gebruik daarvan zowel hem die spreekt als zij die luisteren inspireren. 11

DE GAVE VAN TONGEN Voordat Jezus is opgevaren naar de hemel heeft Hij aan Zijn discipelen de grote opdracht gegeven: "Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, ... enz." (Marc. 16: l5b-17). Laat u niets wijsmaken dat dit Schriftgedeelte niet tot de oudste manuscripten behoren. De Bijbel verdedigd zichzelf door de teksten die dit bevestigen in handelingen. In de laatste eeuwen probeerde men nog wel het evangelie over de wereld uit te dragen, maar van de tekenen die de gelovigen behoren te volgen, wilde men niets meer weten. Gelukkig dat er in onze tijd een terugkeer is tot de gehele opdracht, zoals Jezus Zelf die gegeven heeft. Het spreken in nieuwe tongen is één van de tekenen die de gelovigen zullen volgen. Het teken Als wij het boek Handelingen doorlezen, zien wij dat het spreken in nieuwe tongen het typische teken is van het ontvangen van de vervulling met de Heilige Geest. De andere tekenen volgen daarna. Op de dag dat de Heilige Geest werd uitgestort, was er een geluid als van een geweldig gedreven wind. Dit was het teken in de lucht dat de Geest was neergedaald. Maar de discipelen, die vervuld werden met Gods Geest, "Begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken." (Hand. 2 : 4). Zo lezen wij telkens weer als er mensen werden vervuld met de Heilige Geest, dat zij begonnen te spreken in nieuwe tongen. In Hand. 10 lezen wij het verhaal van de eerste groep uit de heidenen. Terwijl Petrus nog bezig was met de prediking van het evangelie, "Viel de Heilige Geest op allen, die het woord hoorden. En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren meegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de Heiligen Geest ook over de heidenen was uitgestort, want zij hoorden hen spreken in tongen en God groot maken." (Hand. 10: 44-46). 12