Views
3 years ago

De negen Gaven van de Geest

"Juist omdat Elisabeth Hoekendijk zelf vele jaren zocht naar de doop in de Heilige Geest, en daarbij fanatisme maar vooral een schrikbarende onkunde bij Gods kinderen tegen kwam, weet ze mensen te wijzen op de Bijbelse wijze van de werking van de Geestesgaven. Degenen die deze Bijbelstudie volgen, duizenden in de loop der jaren, verwonderen zich unaniem over de rijkdom en duidelijkheid van het Woord van God. Ze verwonderen zich ook over deze vrouw en de manier waarop God haar gebruikt, waarmee opnieuw bewezen wordt, dat Gods kracht in zwakheid wordt geopenbaard."

geïnspireerd

geïnspireerd aanbidden wij Hem dan op bovennatuurlijke wijze. Het is heerlijk bevrijdend en opbouwend om dit te doen. Onbekend Gods Woord maakt duidelijk, dat het spreken in tongen het uitspreken is van talen, die noch door onszelf, noch door anderen worden verstaan. "Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door den Geest spreekt hij geheimenissen." (1 Cor. 14: 2). Ook vers 13, 16, 19 en 27 maken duidelijk dat bij het spreken in tongen de taal onbekend is en niet wordt verstaan. "Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar." (1 Cor. 14: 14). Ons verstand verzet zich tegen deze dingen: "Wat voor nut heeft het om te spreken met woorden die ik niet kan verstaan, God zal het toch wel goed vinden als ik in mijn eigen taal tot Hem bid, dan weet ik ook wat ik zeg." Zo redeneren wij, maar Gods Woord zegt: "Ik wilde wel dat gij allen in tongen spraakt." (1 Cor. 14: 5). Jezus noemde het een van de tekenen die de gelovigen zullen volgen. Paulus dankt God dat hij meer dan allen in tongen spreekt (1 Cor. 14: 18). Mogen wij dan zeggen: "Ik toch maar liever niet"? Wij zullen ons moeten buigen voor het Woord van God en erkennen dat het dwaze Gods wijzer is dan de mensen (1 Cor. 1 : 25). Tot mensen spreken De gave van het spreken in tongen is ons ook gegeven om boodschappen te kunnen uitspreken van God tot het volk. Voor dit doel is het noodzakelijk de tweede, bijbehorende gave, er bij te gebruiken, de gave van vertolking der tongen. Paulus schrijft over het uitspreken van een zegen met de geest (1 Cor. 14: 16). Een zegen uitspreken is in de bijbel het brengen van een woord van God geïnspireerd door de Heilige Geest. Wanneer de aartsvaders hun zonen zegenen dan ontvangen zij onder handoplegging een persoonlijk woord van God (Gen. 48 en 49). Zo ook wanneer wij in de gemeente een zegen uitspreken, dan ontvangt de gemeente een woord van God. Spreken wij in de gemeente een zegen uit in nieuwe tongen zonder vertolking, dan zal niemand het gesprokene kunnen verstaan en niemand zal er door worden opgebouwd. 15

Als uitzondering leidt de Heer het wel eens zo dat de vreemde talen door aanwezigen worden verstaan. Zo was het ook bij de uitstorting van de Heilige Geest op de pinksterdag. Wij lezen dat 120 mensen bijeen waren (Hand. 1 : 15). "Zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest en begonnen (allen) met andere tongen te spreken." (Hand. 2 : 4). Ongeveer vijftien verschillende volken hoorden hen in hun eigen taal spreken. Dat is een extra wonder van de Heer, wat ook in onze tijd nog vele malen voorkomt. Wijzelf hebben dit ook meerdere malen meegemaakt, dat de Heer in de aanbiddingsdiensten vreemdelingen in hun eigen landstaal toespreekt, terwijl de taal voor degene die spreekt onbekend is. Zo is het ook een teken voor de ongelovige (1 Cor. 14: 22). Een typisch voorbeeld hiervan is wat de bekende Amerikaanse evangelist Tommy Hicks overkwam toen hij predikte in Rusland, in de stad Rostow. Hij bediende zich van een Russische tolk, maar halverwege de toespraak werd deze vrouw boos, zij wenste het getuigenis over de wonderen die Hicks vertelde, niet te vertalen. Zij spuwde hem in het gezicht en zei: "Deze onzin wil ik niet vertalen" en zij verliet hem. Tommy veegde zijn gezicht af en in deze schijnbaar hopeloze toestand zag Hicks op tot de Heer en begon in geloof in tongen te spreken. Hij bemerkte dat zijn gehoor hem verstond, ofschoon hij er zelf niets van verstond, hij sprak Russisch. De menigte werd bewogen door de Heilige Geest en velen gaven hun leven aan Jezus. Halleluja! Wij laten hier nog een voorbeeld volgen van hoe het spreken in tongen de getuigen van Jezus kan redden van de dood. Overgenomen uit het blad "De Chinese christen vandaag". Broeder Wang schrijft: Hartroerend nieuws van achter het bamboe-gordijn. Dit is waar gebeurd. Een aantal jonge christenen van de middelbare school in Shanghai ging op weg het binnenland in. In het bergland dat ze bezochten woonde een stammenvolk dat een heel apart dialect sprak. Eindelijk kwamen ze er aan en begonnen in een dorpje de mensen te bezoeken en in korte, gebroken zinnetjes, die ze van het dialect hadden geleerd, probeerden ze met de mensen te spreken. De mensen echter wantrouwden hen. Ze dachten dat de studenten agenten van de communistische regering waren en door hen uitgestuurd om de dorpelingen te bespioneren. Ook al door het gebroken 16