Views
3 years ago

De negen Gaven van de Geest

"Juist omdat Elisabeth Hoekendijk zelf vele jaren zocht naar de doop in de Heilige Geest, en daarbij fanatisme maar vooral een schrikbarende onkunde bij Gods kinderen tegen kwam, weet ze mensen te wijzen op de Bijbelse wijze van de werking van de Geestesgaven. Degenen die deze Bijbelstudie volgen, duizenden in de loop der jaren, verwonderen zich unaniem over de rijkdom en duidelijkheid van het Woord van God. Ze verwonderen zich ook over deze vrouw en de manier waarop God haar gebruikt, waarmee opnieuw bewezen wordt, dat Gods kracht in zwakheid wordt geopenbaard."

oodschap brengt, maar

oodschap brengt, maar het zijn woorden van de Heer: Zo spreekt de Heer. "Het getuigenis van Jezus is de geest der profetie." (Openb.19:10b). 31 Het zich richten naar profetieën De profetieën speelden een belangrijke rol in het leven van de eerste christenen. Paulus schrijft aan Timótheüs dat hij zich moet richten naar de profetieën die over hem zijn uitgesproken; als hij dit niet doet zal zijn geloof schipbreuk lijden. "Deze opdracht vertrouw ik u toe, mijn kind Timótheüs, overeenkomstig de profetieën, die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij, u daarnaar richtend, den goeden strijd strijdt met geloof en met een goed geweten. Omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk geleden." (1 Tim. 1 : 18, 19). Zelf weet Paulus zich gezonden door de woorden van de Heer. "En terwijl zij vastten bij den dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb." (Hand. 13: 2). "Want zo heeft de Here geboden: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde." (Hand. 13: 47). Geen waarzeggerij God geeft ons de geestelijke gaven voor geestelijke zaken. Misbruik die gaven niet als een soort waarzeggerij. Het wordt soms gebruikt om leiding aan anderen uit te delen zoals b.v. wanneer u moet vasten, wie u trouwen moet, enz. alsof degene die de gaven van de Geest bezit een middelaar is. Men is dikwijls geneigd om over allerlei zaken het woord van God te vragen. Laat u nooit verleiden om uw gaven op deze wijze te misbruiken. Dit leidt alleen tot fanatisme en tot overheersing van de een over de ander. Er zijn kringen waar degene die de gaven bezitten alles te zeggen hebben, zij overheersen de hele gemeente. Alles wat "gavendragers" of "profetessen" uitspreken, wordt aangenomen als het woord van de Heer, waaraan iedereen angstvallig gehoorzaamt. De vreselijkste toestanden komen daaruit voort. Daarvoor is de gave van profetie niet gegeven. De Heer wil ons allen persoonlijk leiden, doordat Hij Zijn wil in ons hart bekend maakt. Voor ons, kinderen van het Nieuwe Verbond geldt dit woord: "Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en 29

die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een 32 God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn." (Jer. 31: 33b, 34). Door de Heilige Geest wil de Heer aan elk van Zijn kinderen persoonlijk Zijn leiding en Zijn wil openbaren, zonder tussenpersoon. Wel wil de Heer ons dikwijls door een woord in de aanbiddingsdienst bevestigen, dat datgene wat Hij in ons hart gelegd heeft waarlijk Zijn wil is. Als wij allen er naar streven om de gaven van de Geest te ontvangen en goed te gebruiken, zullen wij nooit tot deze mistoestanden komen als boven beschreven. Mogen allen profeteren? Gods Woord zegt: "Ik wilde wel dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog, dat gij profeteerdet." (1 Cor. 14: 5). De Heer wil dus het liefst dat wij allen profeteren. Ook maakt Gods woord het duidelijk dat wij allen kunnen profeteren. "Want Gij kunt allen één voor één profeteren, opdat allen lering en allen opwekking er door ontvangen." (1 Cor. 14: 31). Het verlangen van God wordt hier dus zeer duidelijk gemaakt. De Heer wil graag dat wij allen zullen profeteren en Hij geeft ons ook de bekwaamheid zodat wij het allen kunnen doen. De bediening niet hetzelfde als de gave De gave van profetie maakt ons niet tot een profeet. Een profeet is een persoon met een speciale bediening. In Epheze 4 worden de vijf bedieningen genoemd, die de Heer heeft aangesteld om het Woord van God te prediken in de gemeente. "En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus." (Eph. 4 : 11). De bediening van de profeet is o.a. om een prediking of lering te brengen in de gemeente naar aanleiding van een openbaring of inzicht in Gods Woord. In de gemeente van Corinthe was verwarring ontstaan. Vele mensen meenden dat zij profeten waren. Zij wilden allen een prediking brengen in de samenkomst, maar konden daarbij niet wachten tot de ander uitgesproken was. Dit was niet meer een streven om zo goed mogelijk de gemeente te stichten, maar een drang om elkander te overtroeven. In deze gemeente moest het spreken van de profeten tot de goede orde worden teruggebracht. Daarom schrijft Paulus: "Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord 30