Views
3 years ago

De negen Gaven van de Geest

"Juist omdat Elisabeth Hoekendijk zelf vele jaren zocht naar de doop in de Heilige Geest, en daarbij fanatisme maar vooral een schrikbarende onkunde bij Gods kinderen tegen kwam, weet ze mensen te wijzen op de Bijbelse wijze van de werking van de Geestesgaven. Degenen die deze Bijbelstudie volgen, duizenden in de loop der jaren, verwonderen zich unaniem over de rijkdom en duidelijkheid van het Woord van God. Ze verwonderen zich ook over deze vrouw en de manier waarop God haar gebruikt, waarmee opnieuw bewezen wordt, dat Gods kracht in zwakheid wordt geopenbaard."

Heiligen

Heiligen Geest, die van den hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan." (1 Petr. 1 : 10-12). Streeft er naar om te profeteren De Heer wil dat de woorden van God veelvuldig zullen 'klinken op aarde in deze eindtijd. Wij lezen dit op vele plaatsen in de bijbel. "En uw zonen en uw dochters zullen profeteren." (Hand. 2 : 17b). "Ja zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren." (vers. 18). Het is zelfs in zekere zin waar, dat God wordt opgehouden om Zijn plannen te volvoeren, als er niemand meer gevonden wordt die de woorden Gods spreekt. "Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten." (Amos 3 : 7). Aan alles wat gebeurt in onze tijd, kunnen wij zien dat de tijd ten einde spoedt, zowel in wat gebeurt in de gemeente, als in wat gebeurt in de wereld. De Heer doopt dagelijks met Geest en vuur en steeds meerderen profeteren, over de gehele wereld. Niet profeteren voor ons zelf Misbruik de gave van profetie niet, door voor uzelf woorden te gaan uitspreken. De Heer geeft dit weleens en dat is heerlijk, maar wij moeten hier geen gewoonte van maken of leiding zoeken langs deze weg. Wij moeten de gaven gebruiken voor het doel waar God ze voor gegeven heeft, n.l. tot stichting van de gemeente. Soms gebruikt de Heer de profetie om de ongelovige te overtuigen. "Maar als allen profeteren (of tongen met vertolking spreken wat hieraan gelijk is) en er komt een ongelovige of toehoorder binnen, dan wordt hij door allen weerlegd, wordt hij door allen doorgrond, het verborgene van zijn hart komt aan het licht en hij zal zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden, dat God inderdaad in uw midden is." (1 Cor. 14: 24, 25). Het is duidelijk gebleken dat die gemeenten vol zijn van de kracht van God, waar men begint met een aanbiddingsdienst, waarin men door Gods Geest geïnspireerd de woorden des Heren uitspreekt en men antwoordt met lofprijzing om Hem te eren. Is het niet de hoogste vorm van aanbidding, als 35

wij met eerbied luisteren naar de woorden die Hij tot ons spreekt? De gave van profetie is voor alle vervulde gelovigen "Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren." (1 Cor. 14: 1). "Ik wilde wel dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog, dat gij profeteerdet." (vers. 5). "Want gij kunt allen één voor één profeteren opdat allen lering en allen opwekking er door ontvangen." (vers. 31). "Zo dan, mijn broeders streeft er naar te profeteren, en belemmert het spreken in tongen niet." (vers. 39). "Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden." (vrs. 40). DE OPENBARINGSGAVEN De eerste drie gaven die wij bespraken, waren de uitingsgaven. De tweede groep noemen wij de openbaringsgaven. Deze gaven werken door Goddelijke openbaring. 1. De gave van het woord van kennis. 2. De gave van het woord van wijsheid. 3. De gave van het onderscheiden van geesten. Wij bestuderen ze in deze volgorde, vanwege hun aard en werking. DE GAVE VAN HET WOORD VAN KENNIS De gave van het woord van kennis is een bekwaamheid die de Heilige Geest ons geeft, waardoor wij in staat zijn om een openbaring van God te ontvangen van iets dat aan ons natuurlijk verstand niet bekend is. Deze bekwaamheid is niet een vergrote menselijke kennis die wij door studie zouden kunnen verkrijgen; ook kennis van de bijbel kan men door studie met het natuurlijk verstand verzamelen. Deze kennis is ons van weinig waarde, als de Heilige Geest het Woord niet levend maakt. Het waren o.m. de schriftgeleerden, die de Here Jezus hebben vervolgd en gedood. "Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend." (2 Cor. 3 : 6b). "Waar blijft de wijze? Waar de 36