Views
3 years ago

De negen Gaven van de Geest

"Juist omdat Elisabeth Hoekendijk zelf vele jaren zocht naar de doop in de Heilige Geest, en daarbij fanatisme maar vooral een schrikbarende onkunde bij Gods kinderen tegen kwam, weet ze mensen te wijzen op de Bijbelse wijze van de werking van de Geestesgaven. Degenen die deze Bijbelstudie volgen, duizenden in de loop der jaren, verwonderen zich unaniem over de rijkdom en duidelijkheid van het Woord van God. Ze verwonderen zich ook over deze vrouw en de manier waarop God haar gebruikt, waarmee opnieuw bewezen wordt, dat Gods kracht in zwakheid wordt geopenbaard."

schriftgeleerde? Waar de redetwister van dezen tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt?" (1 Cor. 1 : 20). Geen helderziendheid De gave van het woord van kennis is ook geen helderziendheid of waarzeggerij, want dit is uit de duivel. Wanneer een waarzegger of helderziende op bovennatuurlijke wijze allerlei dingen weet te openbaren en de toekomst "leest", dan kunt u er zeker van zijn dat het een geest van satan is die deze openbaringen geeft. De duivel wil door middel van helderzienden en waarzeggers u brengen in een toestand van zwaarmoedigheid en angst en u zo vernietigen naar geest, ziel en lichaam. Gods Woord verbiedt heel duidelijk ons met deze dingen in te laten. (Lev. 19: 31; 20 : 6; Deut. 18: 10-12). "Want ieder die deze dingen doet, is den Here een gruwel." (Deut. 18 : 12). Geen psychologie De gave van het woord van kennis is ook geen psychologie. Een onbekeerd mens kan psychologie studeren. Door deze studie tracht men het zielenleven van een mens te doorgronden en eventuele conflicten uit de weg te ruimen. Dit is zeker een lofwaardig streven. Voor een kind van God is er echter een betere weg. Alleen de Heilige Geest kan de geest en de ziel van een mens volkomen doorgronden. Het is God alleen die alle noden en gebondenheden van elk mens kent. Hij is ook de Enige die in alle omstandigheden helpen en verlossen kan. "Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods." (1 Cor. 2 : l0b). De Goddelijke kennis De Heilige Geest geeft ons niet de Goddelijke kennis, want dan zouden wij door deze gave alwetend zijn. Wat ons wordt medegedeeld, is de gave van het woord van kennis. Dit is een bekwaamheid om juist dat deel van de Goddelijke kennis te ontvangen dat wij nodig hebben om te weten, hetzij voor onszelf, hetzij om anderen te helpen. Daarom spreekt de bijbel over "het woord der kennis" (St.vert.). In de nieuwe vertaling staat "met kennis te spreken", maar dit is niet duidelijk vertaald. 37

Het woord van kennis wordt ons door de Heilige Geest medegedeeld. Hij maakt iets bekend in ons hart. Het is dus ontvangen voordat het uitgesproken wordt, in tegenstelling met de gave van profetie, waarbij wij het woord pas weten als het uitgesproken is. Het is een openbaringsgave. De dingen die de Heer ons door deze gave openbaart, kunnen betrekking hebben op stoffelijke zowel als op geestelijke zaken, op dingen in verleden, heden of toekomst. Heel dikwijls openbaart God ons de ziekten van de mensen, soms ook de zonden of gebondenheden die de genezing in de weg staan, of ook waardoor iemand belemmerd wordt om de vervulling met de Heilige Geest te ontvangen. Wij zien ook in het Oude Testament deze gave in werking. Jozef Bij Jozef werkte deze gave door middel van uitlegging van dromen. Jozef werd door God gebruikt om de grote hongersnood, die komen zou, aan de Farao van Egypte bekend te maken, waardoor een groot volk werd gered van de hongerdood (Gen. 41: 25-32). Geen van de geleerden en wijzen van Egypte kon de uitlegging van Farao's bijzondere droom geven, maar nadat Jozef, de gevangen slaaf, uit de kerker was gehaald en bij de Farao gebracht, vertelde hij door Goddelijke openbaring de betekenis van Farao's dromen. Farao zei nadat hij zijn dromen had verteld: "En ik heb dit den geleerden gezegd, maar er is niemand, die het mij kan verklaren. Toen zeide Jozef tot Farao: Farao's dromen zijn één; God heeft Farao bekend gemaakt, wat Hij zal doen." (Gen. 41: 24,25). Nadat Jozef de betekenis van de dromen had verteld, moesten Farao en zijn dienaren erkennen dat het wijsheid van Gods Geest was, die in Jozef werkte. "En Farao zeide tot zijn dienaren: Zouden wij iemand kunnen vinden als dezen, een man, in wien de Geest Gods is? En Farao zeide tot Jozef: Aangezien God u dit alles bekend gemaakt heeft, is er niemand zo verstandig en wijs als gij." (Gen. 41: 38, 39). De wijsheid en kennis Gods heeft alle wijsheid van mensen tot dwaasheid gemaakt. Daniël Aan Daniël had God wel bijzonder veel bekend gemaakt door dromen en gezichten. Veel over de tijden der volkeren, over de eindtijd, de antichrist 38