Views
3 years ago

De negen Gaven van de Geest

"Juist omdat Elisabeth Hoekendijk zelf vele jaren zocht naar de doop in de Heilige Geest, en daarbij fanatisme maar vooral een schrikbarende onkunde bij Gods kinderen tegen kwam, weet ze mensen te wijzen op de Bijbelse wijze van de werking van de Geestesgaven. Degenen die deze Bijbelstudie volgen, duizenden in de loop der jaren, verwonderen zich unaniem over de rijkdom en duidelijkheid van het Woord van God. Ze verwonderen zich ook over deze vrouw en de manier waarop God haar gebruikt, waarmee opnieuw bewezen wordt, dat Gods kracht in zwakheid wordt geopenbaard."

medeerfgenamen zijn, medeleden en mede-genoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie." (Eph. 3: 4-6). Voor ons allen Niet alleen aan Paulus maar aan ons allen wil God de rijkdom van het evangelie door de Heilige Geest bekend maken. "Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest." (1 Cor. 2: 9,10). Aan een ieder wil God door de Heilige Geest alles openbaren wat wij weten moeten in de bediening waarin God ons stelt. Jezus heeft gezegd: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze." (Joh. 14: 12). Dit is niet een woord voor bijzonder uitverkoren predikers, maar voor ieder die gelooft. Zoals aan Jezus alles uit het leven van de Samaritaanse vrouw werd getoond, met het doel haar tot geloof te leiden, zo ook wil de Geest ons alles openbaren om anderen te kunnen helpen. Toen Ben Hoekendijk in Frans-Guyana was en voor het eerst van zijn leven in de Franse taal moest prediken, hielp de Heer hem op bijzondere wijze o.m. door hem veel openbaringen te geven over de mensen in de zaal. Hij schrijft: "Voor het eerst tijdens de samenkomst was het doodstil ... ik vergat de dingen om me heen, omdat de Heilige Geest begon te spreken tot mijn hart ... terwijl het doodstil was, vertelde ik door de microfoon wat de Heer mij openbaarde: "Het is een man - aan de linkerkant van de zaal- hij heeft pijn - links onder de maag - hij heeft nu pijn - hij is al jaren ziek - hij is geopereerd." Opeens wordt mijn nadrukkelijk spreken geïnterrumpeerd door een man die opstaat en roept: "Dat ben ik, dat ben ik!" Verbazing bij de mensen, een gemompel uit de schare. Hij komt naar voren en vertelt door de microfoon dat datgene wat de Heer mij openbaarde, letterlijk van toepassing was op hem. Hij had de beschreven pijn al 7 jaar, was geopereerd en had altijd pijn. Maar nu was de pijn weg. Ja, hij voelde 't goed! Hij was genezen! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! (Glorie voor God!) Deze man zat links in de zaal! Letterlijk en onmiddellijk was het geopenbaarde uitgekomen en de mensen verbaasden 43

zich. Hier ziet een volk voor het eerst in haar geschiedenis de werking van de gaven van de Geest. En het raakt het diepst van hun hart. Dit is het antwoord op de honger van hun ziel. Hiernaar hebben ze altijd verlangd. Een levende God te dienen. Een blij evangelie te geloven! Wonderen in een godsdienstoefening te zien! Een groot volk van duizenden zielen mocht deze jonge prediker tot de Heer leiden, omdat het volk kwam toestromen en iedereen sprak over de bovennatuurlijke dingen die God door zijn bediening deed. In een samenkomst in Amsterdam kwam eens een vrouw naar voren voor genezing. Zij vertelde zelf dat er al veel voor haar gebeden was, maar zij genas niet. Broeder Karel Hoekendijk vroeg haar: "Zullen wij vragen aan de Heer of Hij openbaart wat de oorzaak is dat u maar niet geneest?" Ze stemde toe. Toen legde hij haar de handen op en de Heer openbaarde dat zij een wrok koesterde; er was een vrouw die haar veel verdriet had gedaan, die haar haar man had afgenomen, ze haatte deze vrouwen kon haar niet vergeven. Zij begon te huilen en zei: "Ja, zo is het, ik kan er niet van loskomen, ik haat die vrouw." Broeder Hoekendijk zei toen: "Zoudt u willen dat de Heer u daarvan verlost, zullen wij het Hem vragen?" "Ja graag," was het antwoord. Toen werd heel deze nood bij de Heer gebracht, vergeving gevraagd voor de zonde van haat, de macht van die haatgeest over haar verbroken en terstond genas zij van haar kwaal. Haar arm, die stijf was en die zij niet kon bewegen, werd nu omhoog geheven en de Heer werd geloofd en geprezen voor haar volkomen bevrijding. In één van de samenkomsten in Holland was een vrouw tot bekering gekomen. Zij wist zich een kind van God, gereinigd door het bloed van Jezus. Toch kwam zij maar niet tot de volle blijdschap. Telkens als zij in de samenkomst kwam, werd zij overweldigd door droefheid en moest zij steeds huilen. Op een dag vroeg zij om voorbede. De Heer leidde het zo dat een jonge zuster haar de handen oplegde, de Heer openbaarde aan haar dat zij bij een waarzegster was geweest en dat zij in haar huis nog brieven van deze waarzegster bewaarde, waardoor de macht van de waarzeggende geesten haar nog gevangen hield. Ze liet zich bevrijden van deze macht en reinigde haar huis van alles wat met onreine geesten te maken had. Na die tijd was zij een blij kind van God en werd spoedig vervuld met de Heilige Geest. 44