Views
3 years ago

De negen Gaven van de Geest

"Juist omdat Elisabeth Hoekendijk zelf vele jaren zocht naar de doop in de Heilige Geest, en daarbij fanatisme maar vooral een schrikbarende onkunde bij Gods kinderen tegen kwam, weet ze mensen te wijzen op de Bijbelse wijze van de werking van de Geestesgaven. Degenen die deze Bijbelstudie volgen, duizenden in de loop der jaren, verwonderen zich unaniem over de rijkdom en duidelijkheid van het Woord van God. Ze verwonderen zich ook over deze vrouw en de manier waarop God haar gebruikt, waarmee opnieuw bewezen wordt, dat Gods kracht in zwakheid wordt geopenbaard."

Wij hebben meegemaakt in

Wij hebben meegemaakt in een samenkomst van broeder William Branham, dat een man naar voren kwam voor genezing en dat de Heilige Geest aan broeder Branham openbaarde, dat hij een prediker was, hij pas uit Amerika was gekomen en dat hij in zonde leefde. Hij werd hierdoor volkomen verbroken, beleed zijn zonden, wijdde zich opnieuw toe aan de Heer en werd wonderbaar genezen. Nog vele andere wonderbare openbaringen zagen wij in de bediening van broeder Branham. Elk kind van God heeft deze gave nodig, als wij werkelijk door de Geest geleid willen worden bij alles wat wij spreken en doen. Wanneer wij een zieke de handen opleggen, is het noodzakelijk om de Heer een woord van kennis te vragen, om te weten wat wij bij de zieke moeten doen. Soms is het nodig dat eerst onbeleden zonden uit de weg worden geruimd, soms ook moeten er duivelse banden van magnetisme of spiritisme worden verbroken. Het kan zijn dat iemand voor genezing naar voren komt en allerlei pijnen en kwalen opnoemt, maar dat de Heer toont dat de eigenlijke oorzaak van de ziekte een toestand is van de ziel, zodat wij bij de persoon die bediend wordt, eerst de geestelijke nood moeten oplossen. Soms gebeurt het dat iemand voor genezing naar voren komt, die helemaal geen geloof voor genezing heeft. De Heer wil het ons openbaren door een woord van kennis. Alles om beter te kunnen dienen. "Alles moet tot stichting geschieden." Cl Cor. 14: 26b). Daarom is het noodzakelijk om bij de gave van het woord van kennis ook de gave van het woord van wijsheid te hebben. Wanneer de Heer b.v. door de eerste gave openbaart dat iemand geen geloof heeft voor genezing, alhoewel er gevraagd wordt de handen op te leggen, dan hebben wij meteen nodig een woord van wijsheid. Daardoor weten wij hoe verder te spreken en te handelen om het geloof op te bouwen, zodat de persoon genezing zal ontvangen en de Heer daardoor verheerlijkt wordt. 45

DE GAVE VAN HET WOORD VAN WIJSHEID Evenals de gave van tongen onvolledig is in haar werking tot stichting en opbouw van gemeente zonder de gave van vertolking van tongen, zo is ook de gave van het woord van kennis onvolledig zonder de gave van het woord van wijsheid. Wat is de gave van het woord van wijsheid? Zoals alle gaven van de Geest is zij bovennatuurlijk en werkt dus niet door ons verstand. Ook de werkingen en producten van deze gave worden ons toebedeeld door de Heilige Geest (1 Cor. 12: 11). Door de gave van kennis maakt God ons dingen bekend waarvan wij met ons natuurlijk verstand niets weten; door de gave van wijsheid openbaart God ons wat wij moeten doen of spreken, nadat Hij ons de dingen heeft getoond. Nadat God aan Jozef had bekend gemaakt dat zeven jaren van overvloed en zeven jaren van hongersnood zouden komen over het land Egypte, gaf God hem door een woord van wijsheid te kennen wat Farao moest doen om het volk van de hongerdood te redden (Gen. 41 : 33-36). Door deze wijze raad werden niet alleen de Egyptenaren bewaard, maar God ging ook daardoor Zijn plan met Israël volvoeren. De profeet Daniël gaf aan koning Nebukadnezar, door het woord van wijsheid, de raad, wat hij moest doen om het oordeel, wat God door een woord van kennis had geopenbaard te ontgaan (Dan. 4 : 27). In het bijzonder geeft de Heer deze gave aan mensen die Hij aanstelt om een volk te leiden. Jozua ontving deze gave door handoplegging van Mozes. "Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest der wijsheid, want Mozes had zijn handen op hem gelegd." (Deut. 34 : 9) In Num. 27: 18-23 wordt beschreven hoe hij deze gave onder handoplegging van Mozes ontving. Koning Salomo vroeg God kennis en wijsheid om het volk Israël te leiden. De bijbel geeft ons een voorbeeld van deze gave in werking, bij een moeilijke rechtspraak: Eens kwamen twee vrouwen bij de koning met een levend en een dood kindje, er was niemand die kon vertellen aan wie het levende en aan wie het dode kindje behoorde. Geen getuigen en geen wetten konden hier helpen, maar door een woord van wijsheid wist Salomo wat hij moest doen. Door de woorden: "Haal mij een zwaard en snijdt het levende kind in tweeën," werd aanstonds openbaar wie de moeder van het 46